A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3"

Transkript

1 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2

3 S O L T U S S E S F I C I O N S C I P T E R O, M E I N U M N O. A X I M I H I L I S S I G I L I C A V E, C. D U C T O C R I S U L E S, C O N S I P I C I T. E S I N V O, C U P I O R I S C O N S U M E F E N D E R I O U N 4. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 6. STATUTÁRNÍ ORGÁNY 7. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 8. PERSONALISTIKA 10. TECHNIKA, VÝVOJ, VÝROBA 12. PRODEJNÍ AKTIVITY 14. JAKOST 16. OPRAVY A INVESTICE EKOLOGIE 19. FINANČNÍ ČÁST A. ROZVAHA AKTIVA 20. B. ROZVAHA PASIVA 21. C. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 22. D. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 23. E. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 30. F. VÝROK AUDITORA 31. G. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

4 V Á Ž E N Í A K C I O N Á Ř I, V Á Ž E N Í O B C H O D N Í P A R T N E Ř I A Z A M Ě S T N A N C I, dovoluji si Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit se stavem společnosti a s výsledky hospodaření v roce Navázali jsme na úspěšný vývoj minulých let a s hrdostí můžeme konstatovat, že se nám podařilo naplnit cíle, které jsme si stanovili na počátku roku. V obchodní činnosti považuji za velmi důležitou skutečnost, že společnost získala několik mimořádně významných a dlouhodobých kontraktů. Naplnil se cíl dodávat klientům v dohodnutých termínech, v nejvyšší kvalitě a sjednaných cenách vlastní profesionální výrobky a služby. Stabilní pozice společnosti nám umožnila úspěšně zvládnout zakázky a projekty velkého rozsahu také pro zahraniční teritoria. Představenstvo společnosti ARMATURY Group a.s. rozhodlo o rekonstrukci stávající nevyužité budovy a přemístění části aktivit naší společnosti z Kravař do Dolního Benešova. Podaří se nám tak vytvořit kvalitní pracovní podmínky pro naše konstruktéry a zároveň víc přiblížit naše obchodníky z tuzemského a zahraničního úseku k vlastní výrobě. Jsme si vědomi, že nejcennější hodnota společnosti je znalostní kapitál zaměstnanců, proto jsme investovali do vzdělání, personálně byl posílen úsek zahraničního obchodu s cílem zefektivnění prodeje vlastní výroby na zahraniční trhy. Personálně byl posílen také úsek konstrukce, tam jsme se rovněž zaměřili na špičkové vybavení výpočetní technikou, včetně programového vybavení. Všechna rozhodnutí a kroky uskutečněné v uplynulém období měly jediný cíl, který si klademe i do budoucna, a tím je stále se zvyšující spokojenost obchodních partnerů. Jen tak budeme v podmínkách rostoucí konkurence na tuzemském a zahraničním trhu připraveni zachovat si a stále upevňovat pozici pružné a efektivní firmy. Závěrem bych rád poděkoval všem obchodním partnerům za jejich důvěru, akcionářům za pracovní podmínky, které nám vytvářejí, a v neposlední řadě všem zaměstnancům, protože právě díky jejich pracovnímu nasazení, přátelským vztahům a loajalitě vůči firmě můžeme se vztyčenou hlavou hledět do budoucna. Ing. Vladimír Nekuda, generální ředitel

5 S O L T U S S E S F I C I O N S C I P T E R O, M E I N U M N O. A X I M I H I L I S S I G I L I C A V E, C. D U C T O C R I S U L E S, C O N S I P I C I T. E S I N V O, C U P I O R I S C O N S U M E F E N D E R I O U N V R O C E S E N Á M P O D A Ř I L O : Z V Ý Š I T T R Ž B Y O 2 1 % S N Í Ž I T D O B U O B R A T U Z Á S O B O 2 5 % S N Í Ž I T D O B U O B R A T U P O H L E D Á V E K O 1 6 % S N Í Ž I T D O B U O B R A T U Z Á V A Z K Ů O 2 9 %

6 6 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A S T A T U T Á R N Í O R G Á N Y S P O L E Č N O S T I A R M A T U R Y G r o u p a. s. P Ř E D S T A V E N S T V O : D O Z O R Č Í R A D A : předseda: Petr Holeček předseda: Alena Dofková místopředseda: Karel Černý člen: Lýdie Kostřicová místopředseda: Leo Švančar člen: Irena Kušnerová člen: Ladislav Adámek člen: Ing. Jindřich Švančar člen: Jiří Vaněk člen: Josef Vavřínek člen: Ing. Karel Vehovský

7 O R G A N I Z A Č N Í S T R U K T U R A A R M A T U R Y G r o u p a. s. ARMATURY Group a. s. VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO PLÁNOVÁNÍ A CONTROLLING GENERÁLNÍ ŘEDITEL JAKOST, OŘJ ARMATÚRY GROUP, s.r.o. SLOVENSKÁ REPUBLIKA ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. POLSKÁ REPUBLIKA SEKRETARIÁT EXPERTNÍ SLUŽBY PRÁVNÍ SLUŽBY REKLAMACE INFORMAČNÍ SERVIS NÁKUP A VNITŘNÍ SPRÁVA FINANCE OBCHOD ZAHRANIČNÍ OBCHOD BOZP A PO FINANCE, CF, ZÁPOČTY PERSONALISTIKA MARKETING ZAHRANIČNÍ NÁKUP SPRÁVA VOZIDEL, DOPRAVA EKONOMIKA SEKRETARIÁT, ARCHIV, RECEPCE OBCHOD ZAHRANIČNÍ PRODEJ SPRÁVA BUDOV ÚČTÁRNY VŠEOB. PRODEJ ARMATUR SLUŽBY ÚČTÁRNY MZDOVÉ NÁKUP ARMATUR GO ARMATUR ROZPOČTY OVLÁDÁNÍ ARMATUR OVLÁDÁNÍ ARMATUR SERVOMOTORY EXPEDICE HUTNÍ MATERIÁL SKLAD ARMATUR SKLAD HUTNÍHO MATERIÁLU ČERPADLA SKLAD ČERPADEL VÝROBA D. BENEŠOV VÝROBA KRAVAŘE TECHNIKA SEKRETARIÁTY VÝVOJ ARMATUR ADMINISTRATIVA KOOPERACE KONSTRUKCE SVAŘ. TECHNOLOGIE KOORD. NABÍDEK MONTÁŽE OBROBNY TECHNOLOGIE OBROBNY MTZ ZKUŠEBNA SVAŘOVNY MONTÁŽE VD A KOOPERACE TRYSKÁNÍ ARMATUR

8 8 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A P E R S O N A L I S T I K A Personální politika společnosti ARMATURY Group a.s. byla v roce 2003 zaměřena především na zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců, zvyšování bezpečnosti práce, ochrany zdraví a zdokonalování kvalifikace pracovníků všech oborů. Pro splnění těchto cílů jsme na základě požadavků jednotlivých útvarů vytvořili plán vzdělávání, podle něhož pak pracovníci firmy procházeli v průběhu celého roku systematickým procesem zvyšování kvalifikace. Významnou preventivní úlohu ve snížení úrazovosti a dodržování zásad bezpečnosti práce sehrála zejména opakovaná školení řidičů referentských vozidel, jeřábníků, vazačů, řidičů motorových vozíků, svářečů a elektrikářů. Vzhledem k pozornosti, kterou věnujeme v naší firmě sledování kvality, prošli zaměstnanci školeními zaměřenými na problematiku norem ISO. Další blok kurzů byl věnován zvyšování povědomí o změnách zákonů. Důležitá s ohledem na strategické cíle firmy byla zejména školení, díky nimž rostla odborná způsobilost našich pracovníků v jednotlivých profesích. Již tradičně byl také v roce 2003 kladen důraz na znalosti cizích jazyků, které mnozí pracovníci potřebují k výkonu své práce, ať již jako účastníci obchodních jednání, zahraničních veletrhů nebo při práci s odbornou cizojazyčnou literaturou. PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ V ROCE I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený V průběhu roku 2003 nedošlo ve společnosti ARMATURY Group a.s. k výrazným organizačním či personálním změnám, jež by narušily stabilitu podniku. Jistou dynamiku v oblasti vývoje zaměstnanosti naznačuje fakt, že průměrný evidenční stav zaměstnanců k byl 327 osob, což ve srovnání s rokem 2002 znamená zvýšení počtu pracovníků o 10 osob. Tento nárůst lze jednoznačně dát do souvislosti s rozvojem firmy. Posílen byl zejména úsek konstrukce a zahraničního obchodu, což zcela odpovídá sledování vytýčených směrů. VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ základní 3 % vyučen 46 % SO 1 % USV 5 % USO 36 % VOS 1 % VS 8 % Průměrný věk našich zaměstnanců je 39 let, přičemž 30 % je ve věkové skupině 31 až 40 let. Dalších 30 % zaměstnanců je mladší 30 let, což do značné míry ovlivňuje firemní kulturu. Hodnoty, které jsou spojovány právě s mládím - jako schopnost nacházení nových řešení, dynamičnost, aktivita - doplňuje rozvaha a zkušenosti 40 % našich zaměstnanců, kterým je nad 41 let. Zákonnou povinnost zaměstnávat povinný podíl pracovníků se změněnou pracovní schopností jsme v roce 2003 splnili z části zaměstnáváním těchto osob a z části odebíráním výrobků od organizací, které zaměstnávají více než 50 % osob se změněnou pracovní schopností. VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ do 20 let 2 % let 28 % let 30 % let 25 % let 15 %

9 Ú S P Ě C H S P O L E Č N O S T I V Y T V Á Ř E J Í P Ř E D E V Š Í M L I D É J E P R O N Á S P R A V I D L E M, Ž E S E P R O S P O L U P R Á C I S N A Ž Í M E Z Í S K A T Š P I Č K O V É O D B O R N Í K Y

10 10 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A T E C H N I K A, V Ý V O J, V Ý R O B A Vývoj v oblasti speciálních armatur byl jedním ze tří strategických cílů společnosti ARMATURY Group a.s. pro rok Nově vyvinuté produkty jsme zařazovali do výroby v průběhu celého období a tento proces rozšiřování sortimentu vlastních výrobků potvrdil, že naše firma může vedle armatur běžných nabízet také armatury atypické, neboť konstruktéři a technologové ARMATURY Group a.s. je dokáží na základě podkladů a požadavků zákazníka vyvinout. Hlavním projektem, který oblast vývoje a zavádění nových výrobků do značné míry ovlivnil, byla akce Výstavba závodu na zpracování zemního plynu v Sosnogorsku. Tento ale i další projekty realizované v roce 2003 potvrdily naši schopnost plně uspokojit ty zákazníky, kteří požadují komplexní dodávku, při dodržení vysoké kvality produktů a krátkých lhůt. Sortiment společnosti ARMATURY Group a.s. se v roce 2003 rozšířil o celou škálu produktů ve všech výrobních řadách: V sortimentu kulových kohoutů jsme doplnili výrobu o program ANSI (API) a BS. Dořešili jsme výrobu kovovětěsnících kulových kohoutů do DN 250 s tvrdými nástřiky těsnících ploch koulí a sedel a podařilo se rovněž dořešit výrobu kulových kohoutů s topným pláštěm. Kromě toho jsme zahájili výrobu kulových kohoutů v provedení TRUNNION a úspěšně jsme zvládli také vývoj kulových kohoutů pro kryogenní provozy s trvale nízkými teplotami až do -120 C. V sortimentu klapek jsme rozšířili výběr uzavíracích, regulačních a zpětných klapek. Kromě soustavné práce při doplňování řad již zpracovaných typorozměrů jsme rozšířili způsob ovládání o řešení s pákou, závažím a tlumičem především pro případy, kdy se uzavírací klapka využívá jako předochrana na turbíny. Zvládli jsme vývoj tzv. odběrových zpětných klapek určených zejména pro parní turbíny, které se vyznačují minimálními hydraulickými ztrátami. Pokroku jsme dosáhli ve vývoji bezrázových zpětných klapek se speciálními tlumiči rázů určených pro čerpadlové provozy. V sortimentu hutních armatur jsme zprovoznili nové brýlové šoupátko ve společnosti ISPAT Nová Huť a.s. a zpracovali dokumentaci pro další typorozměry. Vyrobili a odzkoušeli jsme nový typ horkovzdušného šoupátka s minimalizovanou chlazenou plochou, které je opatřeno žáruvzdornou vyzdívkou. Dále jsme upravili a doplnili řadu ručních otočných brýlových šoupátek. Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, zaměřili jsme v roce 2003 technický rozvoj výhradně na náročnější armatury. Podstatné je také to, že při zpracování dokumentace jsme v plné míře uplatnili nové evropské normy.

11 Š I R O K É S P E K T R U M V Ý R O B K Ů R O Z M A N I T O S T N A B Í Z E N Ý C H P R O D U K T Ů U M O Ž Ň U J E P L N I T N E J R Ů Z N Ě J Š Í P R O V O Z N Í P O Ž A D A V K Y

12 12 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A P R O D E J N Í A K T I V I T Y Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb a materiálu dosáhly v roce 2003 výše 842 miliónů korun, což je oproti předchozímu roku nárůst o 23 %. Faktorů, na základě kterých se nám podařilo tohoto nárůstu docílit, je několik. Zejména se jedná o zúročení dlouhodobé strategie firmy, která je zaměřená na sledování celosvětových trendů a hledání perspektivních partnerství. Díky tomu jsme byli připraveni reagovat na požadavky trhu a ve výběrových řízeních jsme v roce 2003 získali významné zakázky. Naší hlavní výhodou při těchto náročných tendrech byly naše dlouholeté zkušenosti s výrobou průmyslových armatur, které dodáváme do náročných provozů těžkého průmyslu, energetiky, petrochemie či plynárenství, dále pak vlastní vývojové centrum armatur a v neposlední řadě zkušenosti našich pracovníků. Významné bylo zejména vítězství ve výběrovém řízení na dodávku hutního materiálu a armatur (především kulových kohoutů) pro projekt Výstavby závodu na zpracování zemního plynu v Sosnogorsku a získání zakázky pro čínskou elektrárnu Shen Tou. Zakázka pro závod v Sosnogorsku byla v historii firmy dosud největší a nejnáročnější. Na dodávkách určených pro výstavbu třetího a čtvrtého bloku 2 x 500 MW elektrárny Shen Tou jsme spolupracovali s konsorciem společností Škoda Praha, Škoda Energo a SES Tlmače. Celková hodnota zakázky pro toto konsorcium je ,- USD, přičemž naše firma dodávala uzavírací klapky s jednou a dvojitou excentricitou, měkkotěsnící a kovovětěsnící kulové kohouty a další sortiment. Celkově jsme v roce 2003 prodali 95 tisíc kusů armatur, 5 tisíc kusů čerpadel a 500 tisíc položek hutního materiálu. Maximálně jsme se přitom zaměřili na efektivitu prodejních aktivit, přičemž významnou roli v této oblasti sehrála také implementace Manažerského informačního systému. Velká pozornost je v naší společnosti věnována hledání optimálních vstupů produktů. Našim cílem v této oblasti v roce 2003 bylo získat takové obchodní partnery, jejichž dodávky by byly kvalitní, spolehlivé a cenově odpovídající. Navázali jsme proto nové kontakty s několika výrobci ve střední a východní Evropě a Asii. V souvislosti se zaměřením strategie firmy na světové trhy jsme se v roce 2003 zúčastnili jako pozorovatelé několika zahraničních veletrhů, ale zejména jsme prezentovali společnost ARMATURY Group a.s. na prestižním veletrhu chemického průmyslu ACHEMA ve Frankfurtu nad Mohanem. Jako jediní čeští výrobci armatur jsme se představili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Bělehradě a tradičně samozřejmě také na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

13 D Ů V Ě R A V P R O D U K T J E P I L Í Ř E M Ú S P Ě C H U D L O U H O L E T É Z K U Š E N O S T I V O B L A S T I P R Ů M Y S L O V Ý C H A R M A T U R N Á M U M O Ž Ň U J Í N A V R H O V A T N E S T A N D A R D N Í T E C H N I C K Á Ř E Š E N Í

14 14 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A J A K O S T Řízení jakosti a zajišťování kvality všech procesů je trvale jednou z priorit ARMATURY Group a.s. V roce 2003 prošla naše firma recertifikačním auditem společnosti TÜV CERT Rheinland-Berlin Brandenburg. Tento audit potvrdil platnost certifikátu systému jakosti podle nových standardů DIN EN ISO 9001:2000 v oboru vývoje, výroby, prodeje a servisu průmyslových armatur, dodávek čerpadel a příslušenství. Vedle pozitivního ohodnocení systému jakosti jsme dosáhli úspěchů také v oblasti výrobkových certifikátů. Shodu produktů se směrnicemi EU posuzujeme v naší společnosti již od roku V roce 2003 nám přibylo 6 nových certifikátů, a to pro několik typů zpětných odběrových klapek a kulových kohoutů. Hodnocení provedla notifikovaná společnost ITI TÜV Praha a získané certifikáty s evropskou platností opravňují používat znak evropské shody CE. Certifikáty pro český trh dále získaly uzavírací klapky přírubové a bezpřírubové s jednoduchou excentricitou a kulové kohouty přírubové a přivařovací. Další certifikační procesy jsme absolvovali v souvislosti s vývozem produktů naší firmy na ruský trh. Pro export našich armatur do Ruské federace získala naše společnost vývozní certifikáty GOST-R, doplněné o nezbytně nutné technické osvědčení Federálního hornického a průmyslového technického dozoru Ruska. Tyto certifikáty jsme s platností do roku 2006 obdrželi na čtyři typy našich produktů kulové kohouty, šoupátka, uzavírací klapky a zpětné odběrové klapky. V oblasti řízení jakosti je ve srovnání s rokem 2002 jednoznačně patrný posun ke komplexnímu posuzování shody vlastních výrobků. Toto posuzování bylo prováděno výhradně podle nařízení vlády číslo 182/1999, které je kompatibilní s direktivou Evropské unie o technických požadavcích na tlaková zařízení.

15 J A K O S T A K V A L I T A V Š E C H V Ý R O B K Ů J E P R V O Ř A D Á V Ý Z N A M N Ý M N Á S T R O J E M S Y S T É M U Ř Í Z E N Í J A K O S T I J E S É R I E K O N T R O L P R O V Á D Ě N Ý C H B Ě H E M C E L É H O V Ý R O B N Í H O P R O C E S U

16 16 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O P R A V Y A I N V E S T I C E E K O L O G I E Investiční politika ARMATURY Group a.s. byla v roce 2003 plně podřízena strategickým cílům firmy. Největší pozornost jsme tedy věnovali výzkumu a vývoji nových produktů a systematickému zvyšování kvality stávajících výrobků. Programové sledování obou těchto priorit dokládají například takové investice, jakými bylo vybudování samostatného pracoviště technika výpočtáře, vybavené potřebnou výpočetní technikou se softwarovým vybavením COSMOS, které výrazně zkvalitnilo práci týmu našich konstruktérů, dále pak zavedení nového výkonnějšího odsávání CIPRES na pracovišti tryskárny, zakoupení nového moderního mostového jeřábu pro provozovnu v Kravařích, nákup brusky a svařovacího agregátu MIGATRONIC pro provozovnu v Dolním Benešově. Kromě nových zařízení jsme v průběhu roku 2003 provedli také generální opravu tlakových stolic, opravili jsme stávající mostový jeřáb. Provozovnu v Dolním Benešově jsme vybavili novými sekčními vraty. V této oblasti naše společnost průběžně kontroluje a udržuje všechna technologická zařízení (čističky odpadních vod, odsávání, filtrační jednotky, úpravnu a ekologickou likvidaci vod pro zkušební stolice, nebezpečné odpady atd.). U těchto technologií se dělají vzorky, různá měření emisí, evidence likvidací všech druhů odpadu vznikajících při výrobě a činnostech naší společnosti. Vzhledem ke zhoršujícím se výsledkům měření emisí prachu na tryskacím zařízení naše společnost investovala 0,7 mil. Kč do výkonnějšího a efektivnějšího moderního odsávání. Touto investicí přispěla nejen k životnímu prostředí ve společnosti a jejím dalekém okolí, ale zároveň podstatně zlepšila pracovní prostředí zaměstnanců tryskárny a přilehlých dílen. Vedle investic do strojů a zařízení jsme v souladu s personální politikou firmy neopomněli také na investice do oblasti lidských zdrojů. Vhodně zvolený poměr prostředků vkládaných do obou těchto složek přispěl v roce 2003 ke zlepšení podnikové kultury firmy a ke zkvalitnění produkce naší společnosti.

17 I N O V A C E A N O V É T E C H N O L O G I E H L A V N Í I N V E S T I C E S M Ě Ř U J E M E D O V Ý R O B N Í C H T E C H N N O L O G I Í, J S M E A C H C E M E Z Ů S T A T V T É T O O B L A S T I N A Š P I C I

18 18A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A F I N A N Č N Í Č Á S T

19 19 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O Z V A H A K , A K T I V A ozn. Aktiva řád. Běžné účetní období Min. úč. obd. a b c Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohled. za upsané jmění 2 B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.2. Nehm. výsl. výzk. a obdobné čin. 6 B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva 8 B.I.5. Goodwill 9 B.I.6. Jiný nehmotný majetek 10 B.I.7. Nedokončený dl. nehm. majetek B.I.8. Posk. zálohy na NDM 12 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Sam. movité věci a soubory mov B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porost 17 B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 18 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 B.II.7. Nedokončený dlouh. hmotný maj B.II.8. Posk.zálohy na HDM 21 B.II.9. Oceňovací rozdíl k nab.majetku 22 B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovl. a řízených osobách B.III.2. Podíly v úč.j edn. pod pods. vlivem B.III.3. Ost. dlouh. cenné papíry a podíly 26 B.III.4. Půjčky a úvěra ovl. os, pod podst. vl. 27 B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý fin. majetek 29 B.IV.6. Posk. zálohy na dlouhodobý fin. majetek 30 C Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Zvířata 36 C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního vztahů 40 C.II.2. Pohl. za ovl. a řízenými osobami 41 C.II.3. Pohl. za ÚJ pod. podst. vlivem 42 C.II.4. Pohl.za spol,čl.družstva,úč.sdruž. 43 C.II.5 Dohadné účty aktivní 44 C.II.6. Jiné pohledávky C.II.7. Odložená daň.pohledávka 46 C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohl. za ovl. a řízenými osobami 49 C.III.3. Pohl. za ÚJ pod. podst. vlivem 50 C.III.4. Pohl. za spol, čl. družstva, úč. sdruž. 51 C.III.5. Soc. zabezpečení a zdr. pojištění 52 C.III.6. Stat-daň. pohledávky C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobý finanční majetek 60 C.IV.4. Pořizovaný krátk.fin.majetek 61 D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Komplexní náklady př. období 64 D.I.3. Příjmy příštích období

20 20 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O Z V A H A K P A S I V A ozn. Pasiva řád. Stav v běž.úč.odbobí Stav v min.úč.období a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obch.podíly 70 A.I.3 Změny základního kapitálu 71 A.II. Kapitálové fondy 72 A.II.1. Emisní ážio 73 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 74 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 75 A.II.4. Oceňovací rozdíly z přec.při přeměnách 76 A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy 79 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běž.úč.období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvl.právních předpisů 86 B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 87 B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 88 B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 91 B.II.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 92 B.II.3. Závazky k ÚJ pod podstatným vlivem 93 B.II.4. Závazky ke společníkům a sdružení 94 B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 95 B.II.6. Vydané dluhopisy 96 B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 97 B.II.8. Dohadné účty pasivní 98 B.II.9 Jiné závazky 99 B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního vztahů B.III.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 103 B.III.3. Závazky k ÚJ pod podstatným vlivem 104 B.III.4. Závazky ke společníkům a sdružení 105 B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daň.závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy 110 B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 114 B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry B.IV.3 Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období

21 21A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý K A Z Z I Z K Ů A Z T R Á T K označení Text č.ř. skutečnost v účetním období a b c sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prod.zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vl. Výrobků a služeb II.2. Změna stavu vnitropodnik.zásob II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů spol. a druž C.3. Náklady na sociální zabezpečení C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy NIM a HIM III. Tržby z prodeje dlouh.majetku a mater III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůst.cena prod.dlouh..majetku a mater F.1. Zůst.cena prodaného dlouhod.majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opr.pol. z pr.čin IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 Provozní hospod.výsledek VI. Tržby z prodeje cenných pap.a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhod.fin.majetku 33 VII.1. Výnosy z pod.ovl.a říz.osob, podst.vliv 34 VII.2. Výnosy z ost.dlouh.cenných papírů 35 VII.3. Výnosy z ost.dlouhod.fin.majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého dlouh.majetku 37 K. Náklady z fin. Majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cen.pap. a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cen.pap. a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opr.pol. z fin.čin X. Výnosové úroky N Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní provozní náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q.1. splatná 50 Q.2. odložená Hospodářský výsl.za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55 S.1. splatná 56 S.2. odložená 57 Mimořádný výsledek hospodaření W. Převod podílu na hosp.výsledku 59 Hospodářský výsledek za úč.období

22 22 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A P Ř E H L E D O P E N Ě Ž N Í C H T O C Í C H P. Stav peněžních prostředků na začátku úč.období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv pohledávek 921 umořování oprav.pol.k upl.nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek k majetku 870 rezerv 2 zůstat.přechod.účtu aktiv zůstat.přechod.účtu pasiv -286 A.1.3. Zisk, ztráta z prodeje stálých aktiv zúčt.oceň.rozdílu z kapitálovách účastí do výnosů,nákladů A.1.4. Výnosy z dividend a podílu na zisku A.1.5. Vyúčtované výnosové úroky -645 nákladové úroky A.* Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním A.2. Změny potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý pen.tok z prov.čin.před zdaněním a mimoř.položkami A.3. Výdaje plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky s vyjímkou inv.společností a fondů 645 A.5. Zaplacena daň z příjmu za běžnou činnost A.6. Příjmy a výdaje spojené s mim.úč.případy, které tvoří mim.hv 822 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv nabytí hmotného investičního majetku nabytí nehmotného investičního majetku nabytí finančních investic změna stavu závazků souvisejících s poříz.inv.majetku B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1. Příjmy z prodeje HIM a NIM B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý pen.tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř.krátkodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení pen.prostř.a pen.ekviv.z titulu zvýšení ZJ C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění C.2.4. Úhrady ztráty společníky C.2.5. Přímé platby na vrub fondu C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s vyjímkou inv.spol. C.*** Čistý pen.tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp.snižení peněžních prostředků R. Stav pen.prostředků a pen.ekvivalentů na konci období

23 F I N A N Č N Í Č Á S T P Ř Í L O H A K Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E R O K U ČL. II. OBECNÉ ÚDAJE OBSAŽENÉ V PŘÍLOZE Statutární orgán 1. Název společnosti ARMATURY Group a.s., Bolatická 39, Kravaře Právní forma akciová společnost Předmět podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostředkovatelská činnost poradenství a konzultace v oblasti strojírenské technologie obstaravatelská činnost truhlářství zámečnictví kovoobráběčství nástrojářství konstrukční práce ve strojírenství včetně stanovení technologických postupů výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů projektování a konstrukce strojů a zařízení armatur ubytovací služby půjčování osobních motorových vozidel montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení vedení účetnictví výroba armatur a čerpadel pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných služeb než základních Datum vzniku Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou sepsanou dne Zakladatelé: Eko Prima, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Libušino údolí 118, IČO , podíl na základním kapitálu 33,3%. MSA Servis, s r.o. se sídlem v Dolním Benešově, Hlučínská 41, IČO , podíl na základním kapitálu 33,3 %. Armatury Servis Kravaře a.s. se sídlem v Krnově, Revoluční 84a, IČO , podíl na základním kapitálu 33,3 %. Společnost vznikla se základním kapitálem ve výši ,- Kč, které bylo rozděleno na 12 ks kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě. Dne rozhodla mimořádná valná hromada o zvýšení základního kapitálu o částku ,- Kč upisováním 500 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši ,- Kč. Všechny akcie jsou kmenové a v listinné podobě. Zvýšení základního kapitálu proběhlo nepeněžitými vklady. PŘEDSTAVENSTVO předseda Petr Holeček místopředseda Leo Švančar místopředseda Karel Černý člen Ladislav Adámek člen Ing. Karel Vehovský člen Josef Vavřínek člen Ing. Jindřich Švančar člen Jiří Vaněk DOZORČÍ RADA předseda Alena Dofková člen Irena Kušnerová člen Lýdie Kostřicová Akciová společnost byla v roce 2003 organizována v rámci 10 útvarů. Z důvodů zefektivnění řízení a sledování nákladů byly ze společnosti vyčleněny pomocné výrobní činnosti, které přímo nesouvisí s vlastní výrobou. S účinnosti od jsou tyto služby nakupovány od externí společnosti. Z výše uvedených důvodů došlo ke snížení stavu pracovníků a úpravě organizačního schématu. 2. Akciová společnost má podíly na základním kapitálu u těchto společností: a) ARMATÚRY GROUP. s r.o. se sídlem v Žilině, Jánošíkova 264 podíl 100% b) ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. se sídlem Raciborz, Reymonta 14 podíl 100% c) ASK Trenčín se sídlem v Trenčíně, Brnianska 1 podíl 100% d) ASK Košice se sídlem v Košicích, Jazmínova 1 podíl 100% e) MSA Servis Slovensko, s r.o. se sídlem v Prešově, Marka Čulena 5 podíl 70 % f) MSA Servis Simex, OOD se sídlem Sofie, Serdika ul. G. S. Rakovski 11 podíl 30% 3. Průměrný počet zaměstnanců 327, z toho řídící pracovníci 18 Osobní náklady celkem tis. Kč, z toho řídící pracovníci tis.kč Odměny členům statutárních orgánů tis. Kč 4. Společnost poskytla půjčky členům statutárních orgánů tis. Kč

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA

<obdélník> VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2013 / česká verze Obsah Údaje o Společnosti, Orgány a Profil Společnosti... 3 Lidské Zdroje, Obrat a Organizační Struktura... 4 Rozvaha... 5 Výkaz Zisku

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze Časté dotazy : Po otevření souboru se mi objevila jen úvodní stránka. Kde najdu listy přiznání? Vlastní přiznání je uloženo na dalších listech excelovského souboru. Listy lze zpravidla vidět jako záložky

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ŠMR, a.s. za rok 2013

ŠMR, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠMR, a.s. za rok 2013 ŠMR, a.s., se sídlem Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00 společnost zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 15914 IČ: 607 93 295 Výroční zpráva

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více