A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3"

Transkript

1 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2

3 S O L T U S S E S F I C I O N S C I P T E R O, M E I N U M N O. A X I M I H I L I S S I G I L I C A V E, C. D U C T O C R I S U L E S, C O N S I P I C I T. E S I N V O, C U P I O R I S C O N S U M E F E N D E R I O U N 4. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 6. STATUTÁRNÍ ORGÁNY 7. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 8. PERSONALISTIKA 10. TECHNIKA, VÝVOJ, VÝROBA 12. PRODEJNÍ AKTIVITY 14. JAKOST 16. OPRAVY A INVESTICE EKOLOGIE 19. FINANČNÍ ČÁST A. ROZVAHA AKTIVA 20. B. ROZVAHA PASIVA 21. C. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 22. D. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 23. E. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 30. F. VÝROK AUDITORA 31. G. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

4 V Á Ž E N Í A K C I O N Á Ř I, V Á Ž E N Í O B C H O D N Í P A R T N E Ř I A Z A M Ě S T N A N C I, dovoluji si Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit se stavem společnosti a s výsledky hospodaření v roce Navázali jsme na úspěšný vývoj minulých let a s hrdostí můžeme konstatovat, že se nám podařilo naplnit cíle, které jsme si stanovili na počátku roku. V obchodní činnosti považuji za velmi důležitou skutečnost, že společnost získala několik mimořádně významných a dlouhodobých kontraktů. Naplnil se cíl dodávat klientům v dohodnutých termínech, v nejvyšší kvalitě a sjednaných cenách vlastní profesionální výrobky a služby. Stabilní pozice společnosti nám umožnila úspěšně zvládnout zakázky a projekty velkého rozsahu také pro zahraniční teritoria. Představenstvo společnosti ARMATURY Group a.s. rozhodlo o rekonstrukci stávající nevyužité budovy a přemístění části aktivit naší společnosti z Kravař do Dolního Benešova. Podaří se nám tak vytvořit kvalitní pracovní podmínky pro naše konstruktéry a zároveň víc přiblížit naše obchodníky z tuzemského a zahraničního úseku k vlastní výrobě. Jsme si vědomi, že nejcennější hodnota společnosti je znalostní kapitál zaměstnanců, proto jsme investovali do vzdělání, personálně byl posílen úsek zahraničního obchodu s cílem zefektivnění prodeje vlastní výroby na zahraniční trhy. Personálně byl posílen také úsek konstrukce, tam jsme se rovněž zaměřili na špičkové vybavení výpočetní technikou, včetně programového vybavení. Všechna rozhodnutí a kroky uskutečněné v uplynulém období měly jediný cíl, který si klademe i do budoucna, a tím je stále se zvyšující spokojenost obchodních partnerů. Jen tak budeme v podmínkách rostoucí konkurence na tuzemském a zahraničním trhu připraveni zachovat si a stále upevňovat pozici pružné a efektivní firmy. Závěrem bych rád poděkoval všem obchodním partnerům za jejich důvěru, akcionářům za pracovní podmínky, které nám vytvářejí, a v neposlední řadě všem zaměstnancům, protože právě díky jejich pracovnímu nasazení, přátelským vztahům a loajalitě vůči firmě můžeme se vztyčenou hlavou hledět do budoucna. Ing. Vladimír Nekuda, generální ředitel

5 S O L T U S S E S F I C I O N S C I P T E R O, M E I N U M N O. A X I M I H I L I S S I G I L I C A V E, C. D U C T O C R I S U L E S, C O N S I P I C I T. E S I N V O, C U P I O R I S C O N S U M E F E N D E R I O U N V R O C E S E N Á M P O D A Ř I L O : Z V Ý Š I T T R Ž B Y O 2 1 % S N Í Ž I T D O B U O B R A T U Z Á S O B O 2 5 % S N Í Ž I T D O B U O B R A T U P O H L E D Á V E K O 1 6 % S N Í Ž I T D O B U O B R A T U Z Á V A Z K Ů O 2 9 %

6 6 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A S T A T U T Á R N Í O R G Á N Y S P O L E Č N O S T I A R M A T U R Y G r o u p a. s. P Ř E D S T A V E N S T V O : D O Z O R Č Í R A D A : předseda: Petr Holeček předseda: Alena Dofková místopředseda: Karel Černý člen: Lýdie Kostřicová místopředseda: Leo Švančar člen: Irena Kušnerová člen: Ladislav Adámek člen: Ing. Jindřich Švančar člen: Jiří Vaněk člen: Josef Vavřínek člen: Ing. Karel Vehovský

7 O R G A N I Z A Č N Í S T R U K T U R A A R M A T U R Y G r o u p a. s. ARMATURY Group a. s. VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO PLÁNOVÁNÍ A CONTROLLING GENERÁLNÍ ŘEDITEL JAKOST, OŘJ ARMATÚRY GROUP, s.r.o. SLOVENSKÁ REPUBLIKA ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. POLSKÁ REPUBLIKA SEKRETARIÁT EXPERTNÍ SLUŽBY PRÁVNÍ SLUŽBY REKLAMACE INFORMAČNÍ SERVIS NÁKUP A VNITŘNÍ SPRÁVA FINANCE OBCHOD ZAHRANIČNÍ OBCHOD BOZP A PO FINANCE, CF, ZÁPOČTY PERSONALISTIKA MARKETING ZAHRANIČNÍ NÁKUP SPRÁVA VOZIDEL, DOPRAVA EKONOMIKA SEKRETARIÁT, ARCHIV, RECEPCE OBCHOD ZAHRANIČNÍ PRODEJ SPRÁVA BUDOV ÚČTÁRNY VŠEOB. PRODEJ ARMATUR SLUŽBY ÚČTÁRNY MZDOVÉ NÁKUP ARMATUR GO ARMATUR ROZPOČTY OVLÁDÁNÍ ARMATUR OVLÁDÁNÍ ARMATUR SERVOMOTORY EXPEDICE HUTNÍ MATERIÁL SKLAD ARMATUR SKLAD HUTNÍHO MATERIÁLU ČERPADLA SKLAD ČERPADEL VÝROBA D. BENEŠOV VÝROBA KRAVAŘE TECHNIKA SEKRETARIÁTY VÝVOJ ARMATUR ADMINISTRATIVA KOOPERACE KONSTRUKCE SVAŘ. TECHNOLOGIE KOORD. NABÍDEK MONTÁŽE OBROBNY TECHNOLOGIE OBROBNY MTZ ZKUŠEBNA SVAŘOVNY MONTÁŽE VD A KOOPERACE TRYSKÁNÍ ARMATUR

8 8 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A P E R S O N A L I S T I K A Personální politika společnosti ARMATURY Group a.s. byla v roce 2003 zaměřena především na zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců, zvyšování bezpečnosti práce, ochrany zdraví a zdokonalování kvalifikace pracovníků všech oborů. Pro splnění těchto cílů jsme na základě požadavků jednotlivých útvarů vytvořili plán vzdělávání, podle něhož pak pracovníci firmy procházeli v průběhu celého roku systematickým procesem zvyšování kvalifikace. Významnou preventivní úlohu ve snížení úrazovosti a dodržování zásad bezpečnosti práce sehrála zejména opakovaná školení řidičů referentských vozidel, jeřábníků, vazačů, řidičů motorových vozíků, svářečů a elektrikářů. Vzhledem k pozornosti, kterou věnujeme v naší firmě sledování kvality, prošli zaměstnanci školeními zaměřenými na problematiku norem ISO. Další blok kurzů byl věnován zvyšování povědomí o změnách zákonů. Důležitá s ohledem na strategické cíle firmy byla zejména školení, díky nimž rostla odborná způsobilost našich pracovníků v jednotlivých profesích. Již tradičně byl také v roce 2003 kladen důraz na znalosti cizích jazyků, které mnozí pracovníci potřebují k výkonu své práce, ať již jako účastníci obchodních jednání, zahraničních veletrhů nebo při práci s odbornou cizojazyčnou literaturou. PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ V ROCE I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený V průběhu roku 2003 nedošlo ve společnosti ARMATURY Group a.s. k výrazným organizačním či personálním změnám, jež by narušily stabilitu podniku. Jistou dynamiku v oblasti vývoje zaměstnanosti naznačuje fakt, že průměrný evidenční stav zaměstnanců k byl 327 osob, což ve srovnání s rokem 2002 znamená zvýšení počtu pracovníků o 10 osob. Tento nárůst lze jednoznačně dát do souvislosti s rozvojem firmy. Posílen byl zejména úsek konstrukce a zahraničního obchodu, což zcela odpovídá sledování vytýčených směrů. VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ základní 3 % vyučen 46 % SO 1 % USV 5 % USO 36 % VOS 1 % VS 8 % Průměrný věk našich zaměstnanců je 39 let, přičemž 30 % je ve věkové skupině 31 až 40 let. Dalších 30 % zaměstnanců je mladší 30 let, což do značné míry ovlivňuje firemní kulturu. Hodnoty, které jsou spojovány právě s mládím - jako schopnost nacházení nových řešení, dynamičnost, aktivita - doplňuje rozvaha a zkušenosti 40 % našich zaměstnanců, kterým je nad 41 let. Zákonnou povinnost zaměstnávat povinný podíl pracovníků se změněnou pracovní schopností jsme v roce 2003 splnili z části zaměstnáváním těchto osob a z části odebíráním výrobků od organizací, které zaměstnávají více než 50 % osob se změněnou pracovní schopností. VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ do 20 let 2 % let 28 % let 30 % let 25 % let 15 %

9 Ú S P Ě C H S P O L E Č N O S T I V Y T V Á Ř E J Í P Ř E D E V Š Í M L I D É J E P R O N Á S P R A V I D L E M, Ž E S E P R O S P O L U P R Á C I S N A Ž Í M E Z Í S K A T Š P I Č K O V É O D B O R N Í K Y

10 10 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A T E C H N I K A, V Ý V O J, V Ý R O B A Vývoj v oblasti speciálních armatur byl jedním ze tří strategických cílů společnosti ARMATURY Group a.s. pro rok Nově vyvinuté produkty jsme zařazovali do výroby v průběhu celého období a tento proces rozšiřování sortimentu vlastních výrobků potvrdil, že naše firma může vedle armatur běžných nabízet také armatury atypické, neboť konstruktéři a technologové ARMATURY Group a.s. je dokáží na základě podkladů a požadavků zákazníka vyvinout. Hlavním projektem, který oblast vývoje a zavádění nových výrobků do značné míry ovlivnil, byla akce Výstavba závodu na zpracování zemního plynu v Sosnogorsku. Tento ale i další projekty realizované v roce 2003 potvrdily naši schopnost plně uspokojit ty zákazníky, kteří požadují komplexní dodávku, při dodržení vysoké kvality produktů a krátkých lhůt. Sortiment společnosti ARMATURY Group a.s. se v roce 2003 rozšířil o celou škálu produktů ve všech výrobních řadách: V sortimentu kulových kohoutů jsme doplnili výrobu o program ANSI (API) a BS. Dořešili jsme výrobu kovovětěsnících kulových kohoutů do DN 250 s tvrdými nástřiky těsnících ploch koulí a sedel a podařilo se rovněž dořešit výrobu kulových kohoutů s topným pláštěm. Kromě toho jsme zahájili výrobu kulových kohoutů v provedení TRUNNION a úspěšně jsme zvládli také vývoj kulových kohoutů pro kryogenní provozy s trvale nízkými teplotami až do -120 C. V sortimentu klapek jsme rozšířili výběr uzavíracích, regulačních a zpětných klapek. Kromě soustavné práce při doplňování řad již zpracovaných typorozměrů jsme rozšířili způsob ovládání o řešení s pákou, závažím a tlumičem především pro případy, kdy se uzavírací klapka využívá jako předochrana na turbíny. Zvládli jsme vývoj tzv. odběrových zpětných klapek určených zejména pro parní turbíny, které se vyznačují minimálními hydraulickými ztrátami. Pokroku jsme dosáhli ve vývoji bezrázových zpětných klapek se speciálními tlumiči rázů určených pro čerpadlové provozy. V sortimentu hutních armatur jsme zprovoznili nové brýlové šoupátko ve společnosti ISPAT Nová Huť a.s. a zpracovali dokumentaci pro další typorozměry. Vyrobili a odzkoušeli jsme nový typ horkovzdušného šoupátka s minimalizovanou chlazenou plochou, které je opatřeno žáruvzdornou vyzdívkou. Dále jsme upravili a doplnili řadu ručních otočných brýlových šoupátek. Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, zaměřili jsme v roce 2003 technický rozvoj výhradně na náročnější armatury. Podstatné je také to, že při zpracování dokumentace jsme v plné míře uplatnili nové evropské normy.

11 Š I R O K É S P E K T R U M V Ý R O B K Ů R O Z M A N I T O S T N A B Í Z E N Ý C H P R O D U K T Ů U M O Ž Ň U J E P L N I T N E J R Ů Z N Ě J Š Í P R O V O Z N Í P O Ž A D A V K Y

12 12 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A P R O D E J N Í A K T I V I T Y Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb a materiálu dosáhly v roce 2003 výše 842 miliónů korun, což je oproti předchozímu roku nárůst o 23 %. Faktorů, na základě kterých se nám podařilo tohoto nárůstu docílit, je několik. Zejména se jedná o zúročení dlouhodobé strategie firmy, která je zaměřená na sledování celosvětových trendů a hledání perspektivních partnerství. Díky tomu jsme byli připraveni reagovat na požadavky trhu a ve výběrových řízeních jsme v roce 2003 získali významné zakázky. Naší hlavní výhodou při těchto náročných tendrech byly naše dlouholeté zkušenosti s výrobou průmyslových armatur, které dodáváme do náročných provozů těžkého průmyslu, energetiky, petrochemie či plynárenství, dále pak vlastní vývojové centrum armatur a v neposlední řadě zkušenosti našich pracovníků. Významné bylo zejména vítězství ve výběrovém řízení na dodávku hutního materiálu a armatur (především kulových kohoutů) pro projekt Výstavby závodu na zpracování zemního plynu v Sosnogorsku a získání zakázky pro čínskou elektrárnu Shen Tou. Zakázka pro závod v Sosnogorsku byla v historii firmy dosud největší a nejnáročnější. Na dodávkách určených pro výstavbu třetího a čtvrtého bloku 2 x 500 MW elektrárny Shen Tou jsme spolupracovali s konsorciem společností Škoda Praha, Škoda Energo a SES Tlmače. Celková hodnota zakázky pro toto konsorcium je ,- USD, přičemž naše firma dodávala uzavírací klapky s jednou a dvojitou excentricitou, měkkotěsnící a kovovětěsnící kulové kohouty a další sortiment. Celkově jsme v roce 2003 prodali 95 tisíc kusů armatur, 5 tisíc kusů čerpadel a 500 tisíc položek hutního materiálu. Maximálně jsme se přitom zaměřili na efektivitu prodejních aktivit, přičemž významnou roli v této oblasti sehrála také implementace Manažerského informačního systému. Velká pozornost je v naší společnosti věnována hledání optimálních vstupů produktů. Našim cílem v této oblasti v roce 2003 bylo získat takové obchodní partnery, jejichž dodávky by byly kvalitní, spolehlivé a cenově odpovídající. Navázali jsme proto nové kontakty s několika výrobci ve střední a východní Evropě a Asii. V souvislosti se zaměřením strategie firmy na světové trhy jsme se v roce 2003 zúčastnili jako pozorovatelé několika zahraničních veletrhů, ale zejména jsme prezentovali společnost ARMATURY Group a.s. na prestižním veletrhu chemického průmyslu ACHEMA ve Frankfurtu nad Mohanem. Jako jediní čeští výrobci armatur jsme se představili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Bělehradě a tradičně samozřejmě také na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

13 D Ů V Ě R A V P R O D U K T J E P I L Í Ř E M Ú S P Ě C H U D L O U H O L E T É Z K U Š E N O S T I V O B L A S T I P R Ů M Y S L O V Ý C H A R M A T U R N Á M U M O Ž Ň U J Í N A V R H O V A T N E S T A N D A R D N Í T E C H N I C K Á Ř E Š E N Í

14 14 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A J A K O S T Řízení jakosti a zajišťování kvality všech procesů je trvale jednou z priorit ARMATURY Group a.s. V roce 2003 prošla naše firma recertifikačním auditem společnosti TÜV CERT Rheinland-Berlin Brandenburg. Tento audit potvrdil platnost certifikátu systému jakosti podle nových standardů DIN EN ISO 9001:2000 v oboru vývoje, výroby, prodeje a servisu průmyslových armatur, dodávek čerpadel a příslušenství. Vedle pozitivního ohodnocení systému jakosti jsme dosáhli úspěchů také v oblasti výrobkových certifikátů. Shodu produktů se směrnicemi EU posuzujeme v naší společnosti již od roku V roce 2003 nám přibylo 6 nových certifikátů, a to pro několik typů zpětných odběrových klapek a kulových kohoutů. Hodnocení provedla notifikovaná společnost ITI TÜV Praha a získané certifikáty s evropskou platností opravňují používat znak evropské shody CE. Certifikáty pro český trh dále získaly uzavírací klapky přírubové a bezpřírubové s jednoduchou excentricitou a kulové kohouty přírubové a přivařovací. Další certifikační procesy jsme absolvovali v souvislosti s vývozem produktů naší firmy na ruský trh. Pro export našich armatur do Ruské federace získala naše společnost vývozní certifikáty GOST-R, doplněné o nezbytně nutné technické osvědčení Federálního hornického a průmyslového technického dozoru Ruska. Tyto certifikáty jsme s platností do roku 2006 obdrželi na čtyři typy našich produktů kulové kohouty, šoupátka, uzavírací klapky a zpětné odběrové klapky. V oblasti řízení jakosti je ve srovnání s rokem 2002 jednoznačně patrný posun ke komplexnímu posuzování shody vlastních výrobků. Toto posuzování bylo prováděno výhradně podle nařízení vlády číslo 182/1999, které je kompatibilní s direktivou Evropské unie o technických požadavcích na tlaková zařízení.

15 J A K O S T A K V A L I T A V Š E C H V Ý R O B K Ů J E P R V O Ř A D Á V Ý Z N A M N Ý M N Á S T R O J E M S Y S T É M U Ř Í Z E N Í J A K O S T I J E S É R I E K O N T R O L P R O V Á D Ě N Ý C H B Ě H E M C E L É H O V Ý R O B N Í H O P R O C E S U

16 16 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O P R A V Y A I N V E S T I C E E K O L O G I E Investiční politika ARMATURY Group a.s. byla v roce 2003 plně podřízena strategickým cílům firmy. Největší pozornost jsme tedy věnovali výzkumu a vývoji nových produktů a systematickému zvyšování kvality stávajících výrobků. Programové sledování obou těchto priorit dokládají například takové investice, jakými bylo vybudování samostatného pracoviště technika výpočtáře, vybavené potřebnou výpočetní technikou se softwarovým vybavením COSMOS, které výrazně zkvalitnilo práci týmu našich konstruktérů, dále pak zavedení nového výkonnějšího odsávání CIPRES na pracovišti tryskárny, zakoupení nového moderního mostového jeřábu pro provozovnu v Kravařích, nákup brusky a svařovacího agregátu MIGATRONIC pro provozovnu v Dolním Benešově. Kromě nových zařízení jsme v průběhu roku 2003 provedli také generální opravu tlakových stolic, opravili jsme stávající mostový jeřáb. Provozovnu v Dolním Benešově jsme vybavili novými sekčními vraty. V této oblasti naše společnost průběžně kontroluje a udržuje všechna technologická zařízení (čističky odpadních vod, odsávání, filtrační jednotky, úpravnu a ekologickou likvidaci vod pro zkušební stolice, nebezpečné odpady atd.). U těchto technologií se dělají vzorky, různá měření emisí, evidence likvidací všech druhů odpadu vznikajících při výrobě a činnostech naší společnosti. Vzhledem ke zhoršujícím se výsledkům měření emisí prachu na tryskacím zařízení naše společnost investovala 0,7 mil. Kč do výkonnějšího a efektivnějšího moderního odsávání. Touto investicí přispěla nejen k životnímu prostředí ve společnosti a jejím dalekém okolí, ale zároveň podstatně zlepšila pracovní prostředí zaměstnanců tryskárny a přilehlých dílen. Vedle investic do strojů a zařízení jsme v souladu s personální politikou firmy neopomněli také na investice do oblasti lidských zdrojů. Vhodně zvolený poměr prostředků vkládaných do obou těchto složek přispěl v roce 2003 ke zlepšení podnikové kultury firmy a ke zkvalitnění produkce naší společnosti.

17 I N O V A C E A N O V É T E C H N O L O G I E H L A V N Í I N V E S T I C E S M Ě Ř U J E M E D O V Ý R O B N Í C H T E C H N N O L O G I Í, J S M E A C H C E M E Z Ů S T A T V T É T O O B L A S T I N A Š P I C I

18 18A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A F I N A N Č N Í Č Á S T

19 19 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O Z V A H A K , A K T I V A ozn. Aktiva řád. Běžné účetní období Min. úč. obd. a b c Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohled. za upsané jmění 2 B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.2. Nehm. výsl. výzk. a obdobné čin. 6 B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva 8 B.I.5. Goodwill 9 B.I.6. Jiný nehmotný majetek 10 B.I.7. Nedokončený dl. nehm. majetek B.I.8. Posk. zálohy na NDM 12 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Sam. movité věci a soubory mov B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porost 17 B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 18 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 B.II.7. Nedokončený dlouh. hmotný maj B.II.8. Posk.zálohy na HDM 21 B.II.9. Oceňovací rozdíl k nab.majetku 22 B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovl. a řízených osobách B.III.2. Podíly v úč.j edn. pod pods. vlivem B.III.3. Ost. dlouh. cenné papíry a podíly 26 B.III.4. Půjčky a úvěra ovl. os, pod podst. vl. 27 B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý fin. majetek 29 B.IV.6. Posk. zálohy na dlouhodobý fin. majetek 30 C Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Zvířata 36 C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního vztahů 40 C.II.2. Pohl. za ovl. a řízenými osobami 41 C.II.3. Pohl. za ÚJ pod. podst. vlivem 42 C.II.4. Pohl.za spol,čl.družstva,úč.sdruž. 43 C.II.5 Dohadné účty aktivní 44 C.II.6. Jiné pohledávky C.II.7. Odložená daň.pohledávka 46 C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohl. za ovl. a řízenými osobami 49 C.III.3. Pohl. za ÚJ pod. podst. vlivem 50 C.III.4. Pohl. za spol, čl. družstva, úč. sdruž. 51 C.III.5. Soc. zabezpečení a zdr. pojištění 52 C.III.6. Stat-daň. pohledávky C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobý finanční majetek 60 C.IV.4. Pořizovaný krátk.fin.majetek 61 D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Komplexní náklady př. období 64 D.I.3. Příjmy příštích období

20 20 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O Z V A H A K P A S I V A ozn. Pasiva řád. Stav v běž.úč.odbobí Stav v min.úč.období a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obch.podíly 70 A.I.3 Změny základního kapitálu 71 A.II. Kapitálové fondy 72 A.II.1. Emisní ážio 73 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 74 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 75 A.II.4. Oceňovací rozdíly z přec.při přeměnách 76 A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy 79 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běž.úč.období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvl.právních předpisů 86 B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 87 B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 88 B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 91 B.II.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 92 B.II.3. Závazky k ÚJ pod podstatným vlivem 93 B.II.4. Závazky ke společníkům a sdružení 94 B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 95 B.II.6. Vydané dluhopisy 96 B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 97 B.II.8. Dohadné účty pasivní 98 B.II.9 Jiné závazky 99 B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního vztahů B.III.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 103 B.III.3. Závazky k ÚJ pod podstatným vlivem 104 B.III.4. Závazky ke společníkům a sdružení 105 B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daň.závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy 110 B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 114 B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry B.IV.3 Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období

21 21A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý K A Z Z I Z K Ů A Z T R Á T K označení Text č.ř. skutečnost v účetním období a b c sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prod.zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vl. Výrobků a služeb II.2. Změna stavu vnitropodnik.zásob II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů spol. a druž C.3. Náklady na sociální zabezpečení C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy NIM a HIM III. Tržby z prodeje dlouh.majetku a mater III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůst.cena prod.dlouh..majetku a mater F.1. Zůst.cena prodaného dlouhod.majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opr.pol. z pr.čin IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 Provozní hospod.výsledek VI. Tržby z prodeje cenných pap.a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhod.fin.majetku 33 VII.1. Výnosy z pod.ovl.a říz.osob, podst.vliv 34 VII.2. Výnosy z ost.dlouh.cenných papírů 35 VII.3. Výnosy z ost.dlouhod.fin.majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého dlouh.majetku 37 K. Náklady z fin. Majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cen.pap. a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cen.pap. a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opr.pol. z fin.čin X. Výnosové úroky N Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní provozní náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q.1. splatná 50 Q.2. odložená Hospodářský výsl.za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55 S.1. splatná 56 S.2. odložená 57 Mimořádný výsledek hospodaření W. Převod podílu na hosp.výsledku 59 Hospodářský výsledek za úč.období

22 22 A R M A T U R Y G r o u p a. s. : V Ý R O Č N Í Z P R Á V A P Ř E H L E D O P E N Ě Ž N Í C H T O C Í C H P. Stav peněžních prostředků na začátku úč.období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv pohledávek 921 umořování oprav.pol.k upl.nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek k majetku 870 rezerv 2 zůstat.přechod.účtu aktiv zůstat.přechod.účtu pasiv -286 A.1.3. Zisk, ztráta z prodeje stálých aktiv zúčt.oceň.rozdílu z kapitálovách účastí do výnosů,nákladů A.1.4. Výnosy z dividend a podílu na zisku A.1.5. Vyúčtované výnosové úroky -645 nákladové úroky A.* Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním A.2. Změny potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý pen.tok z prov.čin.před zdaněním a mimoř.položkami A.3. Výdaje plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky s vyjímkou inv.společností a fondů 645 A.5. Zaplacena daň z příjmu za běžnou činnost A.6. Příjmy a výdaje spojené s mim.úč.případy, které tvoří mim.hv 822 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv nabytí hmotného investičního majetku nabytí nehmotného investičního majetku nabytí finančních investic změna stavu závazků souvisejících s poříz.inv.majetku B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1. Příjmy z prodeje HIM a NIM B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý pen.tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř.krátkodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení pen.prostř.a pen.ekviv.z titulu zvýšení ZJ C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění C.2.4. Úhrady ztráty společníky C.2.5. Přímé platby na vrub fondu C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s vyjímkou inv.spol. C.*** Čistý pen.tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp.snižení peněžních prostředků R. Stav pen.prostředků a pen.ekvivalentů na konci období

23 F I N A N Č N Í Č Á S T P Ř Í L O H A K Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E R O K U ČL. II. OBECNÉ ÚDAJE OBSAŽENÉ V PŘÍLOZE Statutární orgán 1. Název společnosti ARMATURY Group a.s., Bolatická 39, Kravaře Právní forma akciová společnost Předmět podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostředkovatelská činnost poradenství a konzultace v oblasti strojírenské technologie obstaravatelská činnost truhlářství zámečnictví kovoobráběčství nástrojářství konstrukční práce ve strojírenství včetně stanovení technologických postupů výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů projektování a konstrukce strojů a zařízení armatur ubytovací služby půjčování osobních motorových vozidel montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení vedení účetnictví výroba armatur a čerpadel pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných služeb než základních Datum vzniku Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou sepsanou dne Zakladatelé: Eko Prima, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Libušino údolí 118, IČO , podíl na základním kapitálu 33,3%. MSA Servis, s r.o. se sídlem v Dolním Benešově, Hlučínská 41, IČO , podíl na základním kapitálu 33,3 %. Armatury Servis Kravaře a.s. se sídlem v Krnově, Revoluční 84a, IČO , podíl na základním kapitálu 33,3 %. Společnost vznikla se základním kapitálem ve výši ,- Kč, které bylo rozděleno na 12 ks kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě. Dne rozhodla mimořádná valná hromada o zvýšení základního kapitálu o částku ,- Kč upisováním 500 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši ,- Kč. Všechny akcie jsou kmenové a v listinné podobě. Zvýšení základního kapitálu proběhlo nepeněžitými vklady. PŘEDSTAVENSTVO předseda Petr Holeček místopředseda Leo Švančar místopředseda Karel Černý člen Ladislav Adámek člen Ing. Karel Vehovský člen Josef Vavřínek člen Ing. Jindřich Švančar člen Jiří Vaněk DOZORČÍ RADA předseda Alena Dofková člen Irena Kušnerová člen Lýdie Kostřicová Akciová společnost byla v roce 2003 organizována v rámci 10 útvarů. Z důvodů zefektivnění řízení a sledování nákladů byly ze společnosti vyčleněny pomocné výrobní činnosti, které přímo nesouvisí s vlastní výrobou. S účinnosti od jsou tyto služby nakupovány od externí společnosti. Z výše uvedených důvodů došlo ke snížení stavu pracovníků a úpravě organizačního schématu. 2. Akciová společnost má podíly na základním kapitálu u těchto společností: a) ARMATÚRY GROUP. s r.o. se sídlem v Žilině, Jánošíkova 264 podíl 100% b) ARMATURY Group Poland Sp. z o.o. se sídlem Raciborz, Reymonta 14 podíl 100% c) ASK Trenčín se sídlem v Trenčíně, Brnianska 1 podíl 100% d) ASK Košice se sídlem v Košicích, Jazmínova 1 podíl 100% e) MSA Servis Slovensko, s r.o. se sídlem v Prešově, Marka Čulena 5 podíl 70 % f) MSA Servis Simex, OOD se sídlem Sofie, Serdika ul. G. S. Rakovski 11 podíl 30% 3. Průměrný počet zaměstnanců 327, z toho řídící pracovníci 18 Osobní náklady celkem tis. Kč, z toho řídící pracovníci tis.kč Odměny členům statutárních orgánů tis. Kč 4. Společnost poskytla půjčky členům statutárních orgánů tis. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

Obsah. Finanční část 19

Obsah. Finanční část 19 Výroční zpráva 2007 Obsah Představení společnosti 2 Historie 3 Základní údaje 4 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 5 Zpráva předsedy představenstva 6 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 03 O společnosti... 4 Zpráva předsedy představenstva... 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů... 7 Zpráva managementu... 8 Obchod... 8 Nákup...

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2007

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2007 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 V Uherském Brodě červen 2007 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o.

Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o. Výroční zpráva 2004 Argo Bohemia s.r.o. 0 Obsah 1. Základní údaje o obchodní společnosti.......................... 2 2. Úvodní slovo výkonného ředitele............................. 3 3. Zpráva o podnikatelské

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika Výroční zpráva 2013 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok 2013 15 VII. Příloha

Více

Obsah. EKOL, spol. s r. o.

Obsah. EKOL, spol. s r. o. Obsah 1 1. Vybrané finanční ukazatele 2 2. Komentář generálního manažera 3 3. Vývoj v letech 2000 2010 4 4. Komentář finančního ředitele 5 5. Vedoucí pracovníci společnosti 6 6. Organizační struktura 7

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů výroční zpráva 2013 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více