A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o."

Transkript

1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely: st Katastrální území: Chrudim Kraj Pardubický Charakter stavby: Stavební úprava stavby č. st.5055 Stavebník (investor/uživatel): Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. Vlastník stav. poz. : Město Chrudim, Resslovo nám.77, Chrudim1, Městský úřad : Chrudim Stavební úřad : Chrudim Stadium dokumentace : Projekt ke stavebnímu povolení Zodpovědný projektant: Ing. Martin Skřivan, aut. inženýr v oboru pozemní stavby pod č , Plevova 78, Svratka tel Projektant: Ing. arch. Věra Junová, Svratka tel b) Dosavadní využití území a majetkoprávní vztahy Druh a způsob využití pozemku p.č.st 5055 dle katastru nemovitostí - zastavěná plocha a nádvoří (Město Chrudim, Resslovo nám.77, Chrudim1, 53701) c) Provené průzkumy a způsob napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Podklady: Snímek pozemkové mapy, vlastní měření. Elektrická energie objekt je napojen na stávající přípojku elektrické energie ve vlastnictví ČEZ a.s., která vyhoví i po stavebních úpravách Pitná voda ze stávající přípojky ve vlastnicví VS Chrudim, a.s. Likvidace splaškových vod do stávající kanalizační sítě ve vlastnicví VS Chrudim, a.s. Likvidace dešťových vod do stávající kanalizační sítě ve vlastnicví VS Chrudim, a.s. Horkovod stávající přípojka k síti ve vlastnictví Elektráren Opatovice a.s. Plyn objekty nejsou plynofikovány Hlavní vjezd do areálu je z místní komunikace. U řešené budovy se vstup nemění. d) Požadavky dotčených orgánů Jsou přiloženy na samostatných přílohách e,f) Splnění obecných požadavků na výstavbu, podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, příp. úz.p. inf. Stavební úprava splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavby jsou svým charakterem využití v souladu s územním plánem sídelního útvaru města Chrudim. g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Související a podmiňující stavby pro stavební úpravu budovy st.č nebudou h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby Termín dokončení stavby - prosinec 2014

2 Postup prací: BOURACÍ PRÁCE: -demontáž stávající budovy HRUBÁ STAVBA: -obvodové stěny na stávající žel.- bet. desku ukončené věncem -osazení příhradových vazníků -položení krytiny -osazení stavebních otvorů DOKONČOVACÍ PRÁCE: -stavba příček -veškeré rozvody technické infrastruktury -položení podlahové izolace a betonáž podlah -uložení stropní izolace a sádrokarton. práce -dokončení všech povrchů, omítek, podlah -konečná úprava venkovních povrchů, dlažba, rekultivace zahrady i ) Předpokládaná cena stavby, údaje o podlahové ploše Cena odborným odhadem : ,- Kč Zastavěná plocha 369,8m2 Zpracovala Ing. arch. Věra Junová LEDEN 2012

3 B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) Zhodnocení staveniště Pozemek je ve velice mírném sklonu b) Urbanistické a architektonické řešení stavby Budova st.č je jednopodlažním objektem se sedlovou střechou a nedojde u něj ke změně objemu. Stavba je svým charakterem využití v souladu s územním plánem sídelního útvaru města Chrudim c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch Budova je jednolodní stavbou a při stavební úpravě nedojde ke změnám inženýrských staveb. Stavební úpravy nemění ani způsob řešení vnějších ploch. d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Hlavní vjezd do areálu je z místní komunikace. U řešené budovy se vstup nemění. Elektrická energie objekt je napojen na stávající přípojku elektrické energie ve vlastnictví ČEZ a.s., která vyhoví i po stavebních úpravách Pitná voda ze stávající přípojky ve vlastnicví VS Chrudim, a.s. Likvidace splaškových vod do stávající kanalizační sítě ve vlastnicví VS Chrudim, a.s. Likvidace dešťových vod do stávající kanalizační sítě ve vlastnicví VS Chrudim, a.s. Horkovod stávající přípojka k síti ve vlastnictví Elektráren Opatovice a.s. Plyn objekt není plynofikován e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu Připojení objektu k veškeré infrastruktuře bude uvnitř vnitřního vedení sítí v areálu. Stavební úpravou nedojde k žádné změně trasy. V areálu je odstavný pás pro osobní automobil. f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavební úprava budovy SCM a SpSM v Chrudimi, způsob vytápění (ústřední, zdroj tepla horkovod) i následný způsob využití splní současné požadavky na ochranu životního prostředí. Bilance hlavních stavebních odpadů : Krytina hliníkové pásy 421,7 m2 Dřevěná příhradová konstrukce krovu 5m3 Bourání dřevotřískových příček tl.2cm 732 m2 Bourání dřevotřískových obvodových zdí 168 m2 Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm ručně 20m3 z toho asfaltové pásy 370m2 Veškerý odpad bude vytříděn dle druhu a kategorie v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb.a nebezpečné složky budou předány oprávněné osobě k převzetí podle 12 odst. 3, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Veškerý ostatní stavební odpad bude recyklován a použit v rámci areálu stavby nebo na jiných stavbách dodavatelské firmy nebo bude předán oprávněné osobě k převzetí. Místo použití či uložení recyklovaného materiálu bude popsáno ve stavebním deníku.

4 g) Řešení bezbarierového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Objekt i navazující veřejně přístupné plochy a komunikace budou bezbarierové. i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém Polohový a výškový systém je místní j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické stavební soubory Vzhledem k velikosti stavby není třeba řešit k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a jejím dokončení, resp. jejich minimalizace Vliv stavby nepřesáhne přes hranice pozemku areálu TS Chrudim l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Dispoziční řešení respektuje ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků. 2. Mechanická odolnost a stabilita Podrobně posouzení v rámci prováděcího projektu. 3. Požární bezpečnost Podrobně viz požárně bezpečnostní řešení - vypracoval Ing. Jaroslav Habán, aut. technik pro požární bezpečnost staveb 4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků vychází z typu provozu uvnitř budovy. Všechny kanceláře budou přímo osvětlené a odvětrané včetně sociálního zařízení. 5. Bezpečnost při užívání Vzhledem ke druhu provozu je bezpečnost při užívání splněna. 6. Ochrana proti hluku Vzhledem ke druhu provozu není třeba řešit. 7. Úspora energie a ochrana tepla Objekt bude zateplen tak aby splňoval současné požadavky na úsporu energie a ochranu tepla. 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Úklidová komora bude tak zařízena, aby ji bylo možné alternativně použít pro hygienu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt i přístup do něj je bezbarierový. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Vzhledem ke druhu provozu není třeba řešit. 10. Ochrana obyvatelstva Vzhledem ke druhu provozu není třeba řešit.

5 11. Inženýrské stavby (objekty) a) Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod Likvidace splaškových vod do stávající kanalizační sítě ve vlastnicví VS Chrudim, a.s. Likvidace dešťových vod do stávající kanalizační sítě ve vlastnicví VS Chrudim, a.s. b) Zásobování vodou Pitná voda ze stávající přípojky ve vlastnicví VS Chrudim, a.s. c) Zásobování energiemi Elektrická energie - objekt je napojen na stávající přípojku elektrické energie ve vlastnictví ČEZ a.s., která vyhoví i po stavebních úpravách Horkovod -stávající přípojka k síti ve vlastnictví Elektráren Opatovice a.s. d) Řešení dopravy Hlavní vjezd do areálu je z místní komunikace. U řešené budovy se vstup nemění. e)vnější plochy budou převážně zatravněné, vstup a stání pro automobil na pozemku investora f) Elektronické komunikace Nejsou Zpracovala Ing. arch. Věra Junová LEDEN 2012

6 E. Zásady organizace výstavby 1. Technická zpráva a)informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště. Úpravy staveniště nebudou nutné b) významné sítě technické infrastruktury Po pozemku investora nejsou žádné sítě kromě původních přípojek k objektu c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny Stavebník řeší z vlastních zdrojů d)úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu projekt neřeší e)uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů staveniště bude na pozemku investora a nebude v rozporu s ochranou veřejných zájmů f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů vzhledem k velikosti stavby a pozemku investora není třeba zvláštní zařízení staveniště g,h) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení nejsou i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě budou splněny j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů BOURACÍ PRÁCE DUBEN demontáž stávající budovy HRUBÁ STAVBA ČERVEN obvodové stěny na stávající žel.- bet. desku ukončené věncem -osazení příhradových vazníků -položení krytiny -osazení stavebních otvorů DOKONČOVACÍ PRÁCE ŘÍJEN stavba příček -veškeré rozvody technické infrastruktury -položení podlahové izolace a betonáž podlah -uložení stropní izolace a sádrokarton. práce -dokončení všech povrchů, omítek, podlah -konečná úprava venkovních povrchů, dlažba, rekultivace zahrady F. Dokumentace stavby 1. Pozemní (stavební) objekty 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva a) účel objektu Objekt st.č je zkolaudován jako administrativní budova a takto bude využit i po stavební úpravě.

7 b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Z hlediska architektonického nedojde stavební úpravou k zásahu do původní hmoty objektu. Hlavní komunikační osou je chodba s předsíní, ze kterých je vstup do všech místností administrativy. Jsou to vrátnice, sociální zařízení pro muže a ženy, úklidová komora a kanceláře jednotlivých provozů TS Chrudim. Kuchyňku k servírování hotových jídel, jídelnu a společenskou místnost je možné propojit dle požadavku investora na jednu místnost pomocí zasunovacích dveří. Úklidová komora bude tak zařízena, aby ji bylo možné alternativně použít pro hygienu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt i přístup do něj je bezbarierový. c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Zastavěná plocha 369,8m2 Všechny místnosti jsou přímo osvětlené i odvětrané. Chodba bude osvětlena pomocí nadsvětlíků nad dveřmi do jednotlivých místností. d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Obvodové zdi z pálené cihly spojené žel-bet. věncem vynesou příhradovou konstrukci krovu. e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Konstrukce byli navrhovány dle ČSN Tato norma je platná od dubna Navržená hodnota Požadovaná hodnota Obvodová stěna U n = 0,16 W/m 2 K U n = 0,38 W/m 2 K Okna U n = 1,2 W/m 2 K U n = 1,7 W/m 2 K f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu Půdorysně nedojde ke zvětšení, původní žel.-bet deska na základových pasech do nezámrzné hloubky bude využita v celém rozsahu a vyhoví pro stavební úpravu budovy. g)vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Objekty nebude mít negativní vliv na životní prostředí. h) dopravní řešení Objekt je součástí areálu TS Chrudim a jeho obsluha bude beze změn. i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření dle zákona č.18 /1997Sb. 6 není třeba řešit j) dodržení obecných požadavků na výstavbu dokumentace splňuje vyhlášku č. 268 / 2009Sb., o technických požadavcích na stavby 1.2. Stavebně konstrukční část Technická zpráva a) popis navrženého konstrukčního systému stavby Změnou užívání nedojde ke změnám v technických vlastnostech původních konstrukcí b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky Svislé konstrukce

8 Všechny svislé konstrukce jsou zděné z cihel HELUZ. Ve výšce stropů jsou konstrukce svázány žb. věncem. Střešní konstrukce Nosnou konstrukci sedlové střechy tvoří příhradová konstrukce. Všechny prvky a části krovu je třeba natřít nátěrem proti hnilobě a škůdcům. Krytina, odvodnění střechy Na konstrukci krovu a bednění je uložena střešní krytina z eloxovaného hliníku. Dešťové vody budou svedeny podokapními žlaby půlkruhového tvaru rš.330 z pozinku. Rovněž svody prům. 100mm jsou z pozinku. Izolace ve stropní konstrukci Izolace nad 1.NP je tvořena minerální vatou tl.30cm. Podlahy, úpravy povrchů Podlahy viz tabulka místností.vnitřní omítky v 1.NP budou vápenné štukové, opatřené akrylátovou malbou, vnější omítky jsou silikátové, probarvené, v odstínech zelené Výplně otvorů Všechna okna budou plastová s izolačním dvojsklem DITHERM. Vnitřní instalace Vnitřní elektroinstalace, voda a kanalizace a tělesa otopného systému budou provedeny dle samostatné přílohy v rámci prováděcího projektu. c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce Není třeba řešit d,e) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby Řešený objekt je z klasických materiálů a tomu budou odpovídat i klasické technologie pro stavbu. f)zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů Není třeba řešit g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí Není třeba řešit h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software Stavební zákon 183/2006 a jeho prováděcí předpisy,čsn i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby nejsou Výkresová část viz výkresová dokumentace 1.3. Požárně bezpečnostní řešení Vypracoval Ing. Jaroslav Habán, aut. technik pro požární bezpečnost staveb Zpracovala Ing. arch. Věra Junová LEDEN 2012

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY - STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům David Fretschner Plzeň, 2013

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 B. Souhrnná technická zpráva Obsah : B.1 Architektonické a stavebně technické řešení B.1.a. Zhodnocení staveniště B.1.b. Urbanistické

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 3 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční a barevného

Více