Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění."

Transkript

1 Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

2 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto přístroji...6 Poznámky o předpisech a bezpečnosti...7 Další informace...11 Úvod...12 Funkce produktu...12 Obsah krabice...13 Popis produktu...14 Připojovací porty Ovládací panel Dálkové ovládání Vložení baterií do dálkového ovladače Dosah dálkového ovladače Úprava obrazu Pozice Nastavení zobrazení Výchozí nastavení Výchozí nastavení Výchozí nastavení 2 Projekce 3D Zobrazit stav Dodatky...40 Odstraňování problémů...40 Výměna lampy...45 Kompatibilita s počítačem...46 Konfigurace výstupů...49 Výstup: Analogový signál RGB (mini D-sub 15 kolíků) Technické údaje...50 Ochranné známky...51 Instalace...20 Připojení projektoru...20 Připojit k počítači/notebooku Připojení k videu Zapnutí/vypnutí projektoru...22 Zapnutí projektoru Vypnutí projektoru Varovné indikátory Nastavení promítaného obrazu...25 Nastavení výšky obrazu projektoru Nastavení zoomu a zaostření projektoru Nastavení velikosti promítaného obrazu Ovládání...28 Nabídka na obrazovce (OSD)...28 Jak obsluhovat Úprava obrazu

3 Upozornění Opatření Řiďte se všemi výstrahami, varováními a provádějte údržbu podle pokynů v tomto návodu, aby se co nejvíce prodloužila životnost tohoto přístroje. Varování- Varování- Varování- Varování- Varování- Varování- Varování- Tento přístroj musí být uzemněn. Nedívejte se do objektivu projektoru, když lampa svítí. Jasné světlo může poškodit zrak. K omezení rizika ohně nebo zasažení elektrickým proudem nevystavujte výrobek vlivu deště či vlhkosti. Neotvírejte nebo nerozebírejte výrobek kvůli možnému zasažení elektrickým proudem. Před výměnou lampy nechte přístroj vychladnout a dodržujte veškeré pokyny pro výměnu. Tento projektor je schopen samostatně zjistit věk lampy. Jakmile se začnou zobrazovat varovné zprávy, lampu vyměňte. Po vypnutí projektoru nechte dokončit chladící cyklus větráku, než přístroj odpojíte od sítě. Ochlazení přístroje zabere až 60 sekund. Varování- Varování- Varování- Varování- Když je zapnuto napájení projektoru, nepoužívejte krytku objektivu. Nejprve zapněte projektor a potom zdroje signálu. Po skončení životnosti lampa vyhoří nebo hlasitě praskne. Pokud se toto stane, projektor nelze znovu zapnout, dokud se lampa nevymění. Při výměně lampy postupujte podle pokynů v části Výměna lampy. Nedemontujte kryt skříňky v opačném případě můžete být vystaveni nebezpečnému napětí. S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika. 2

4 Upozornění Varování- Varování- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Tento přístroj musí být napájen pouze typem zdroje napájení, který nepřekračuje rozsah napětí uvedený na typovém štítku a na napájecím kabelu. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí je ve vaší domácí elektrické zásuvce, obraťte se na obchodního zástupce nebo místního dodavatele energie. Nepoužívejte polarizovanou zástrčku s prodlužovacím kabelem, zásuvkou nebo jiným výstupem, pokud nelze zcela zasunout kolíky s třívodičovým uzemněním, aby se zabránilo vystavení kolíku. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Tento přístroj nikdy nepřipojujte ke střídavému napájení za bouřky. Pokud zahlédnete blesk nebo uslyšíte hrom, nikdy se nedotýkejte přístroje, kabelů a/nebo periferií. Elektrické přepětí způsobené bouřkou může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození přístroje. Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v přístroji. Mohlo by dojít ke kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo s uzemňovacími vývody. Při kontaktu hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nelijte na zařízení žádnou tekutinu. Projektor neumísťujte ani neuchovávejte v dosahu dětí. Mohlo by dojít k jeho pádu nebo převržení a k možnému vážnému zranění. Na této přístroj neumísťujte jiné vybavení a neumísťujte tento přístroj na jiné vybavení. Během normálního používání se zvyšuje teplota horní a dolní strany přístroje a mohlo by dojít k poškození ostatních přístrojů. Nepoužívejte příslušenství nedoporučená výrobcem přístroje. Používání nekompatibilního příslušenství by mohlo způsobit nebezpečí nebo poškození přístroje. Neumísťujte tento přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stativ, konzolu nebo stůl. Molo by dojít k pádu přístroje, k vážnému zranění dítěte či dospělého a k vážnému poškození přístroje. 3

5 Upozornění Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Nastane-li některá z následujících situací, odpojte tento přístroj od elektrické zásuvky a odneste jej kvalifikovanému servisnímu technikovi: a) Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. b) Do přístroje vnikla tekutina nebo cizí předměty. c) Přístroj byl vystaven dešti nebo vodě. d) Přístroj nefunguje normálně při dodržení pokynů pro používání. Nastavujte jen ty ovladače, které jsou popsány v pokynech pro používání. e) Došlo k pádu přístroje nebo k jakémukoli poškození. (Dojde-li k prasknutí skříňky, manipulujte s přístrojem opatrně, aby se zabránilo zranění.) Tento přístroj obsahuje skleněné součásti včetně objektivu a lampy. Dojde-li k jejich rozbití, manipulujte s přístrojem opatrně, aby se zabránilo zranění, a požádejte o opravu nejbližšího obchodního zástupce. Nedotýkejte se žádných střepů, aby nedošlo ke zranění. V případě prasknutí lampy (což je velice nepravděpodobné) důkladně vyčistěte okolí projektoru a zlikvidujte veškeré nápoje nebo potraviny, které se v okolí projektoru nacházejí, protože mohou být kontaminovány. Když je projektor v provozu, neumísťujte nic před objektiv. Předměty umístěné před objektiv se mohou přehřát a spálit nebo způsobit požár. Neautorizované nahrazení dílů může způsobit požár, zasažení elektrickým proudem či jiné nehody. (Uživatel může provést pouze výměnu lampy.) Po dokončení každého servisu nebo opravy tohoto přístroje požádejte servisního technika o provedení bezpečnostních kontrol a aby ověřil, že se přístroj nachází v provozuschopném stavu. Nenechávejte dokumenty z termálního papíru nebo snadno zdeformovatelné předměty dlouhodobě na horní části jednotky nebo v blízkosti výstupu vzduchu. Teplota z přístroje může vymazat informace na termálním papíru nebo může způsobit deformace nebo pomačkání. 4

6 Upozornění Upozornění- Tento přístroj neumísťujte na uzavřené místo. Tento přístroj neumísťujte do krabice nebo na jiné uzavřené místo. V opačném případě může dojít k jeho přehřívání, což by mohlo způsobit nebezpečí požáru. Proveďte: Po vybalení tohoto přístroje si pečlivě přečtěte návod na použití a dodržujte všechny pokyny pro používání a další pokyny. Před čištěním přístroj vypněte. K očištění krytu použijte měkký hadřík mírně navlhčený čistícím prostředkem. Odpojte kabel ze zásuvky, jestliže není přístroj dlouho používán. Čeho se vyvarovat: Neblokujte větrací štěrbiny a otvory na přístroji. K čištění přístroje nepoužívejte drsné čistící prostředky, vosky nebo rozpouštědla. Nepoužívejte přístroj v následujících podmínkách: - Nadměrné teplo, chlad nebo vlhkost. - Na místech s vysokou koncentrací prachu a nečistot. - V blízkosti zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole. - Místo na přímém slunečním světle. Důležité: Změny obsahu této příručky bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny. Společnost v žádném případě neponese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody způsobené manipulací nebo používáním tohoto přístroje. 5

7 Upozornění Bezpečnostní štítky na tomto přístroji 1 Neblokujte otvory pro sání a výstup vzduchu. V opačném případě by mohlo dojít k požáru způsobeném vnitřním přehříváním. Nepokládejte ruce, tvář ani jiné předměty v blízkosti otvoru výstupu vzduchu, krytu lampy nebo spodní části přístroje. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění a/nebo poškození předmětu. 2 Když je lampa zapnutá, nedívejte se do objektivu. Silné světlo z lampy by mohlo poškodit váš zrak. 3 Když je projektor v provozu, neumísťujte nic před objektiv. Předměty umístěné před objektiv se mohou přehřát a spálit nebo způsobit požár. Chcete-li dočasně zastavit promítaný obraz, použijte tlačítko ztlumení AV na dálkovém ovladači nebo na klávesnici. 4 Před výměnou lampy odpojte napájecí kabel a potom počkejte 60 minut. 4 / 5 5 Nedemontujte žádné šroubky vyjma šroubků krytu lampy. Neblokujte ani nezakrývejte větrací otvory

8 Varování tento přístroj obsahuje chemickou látku, která je ve státě Kalifornie považována za původce rakoviny, poškození plodu nebo jiného poškození reprodukčních orgánů. Upozornění Poznámky o předpisech a bezpečnosti Tento dodatek uvádí všeobecné oznámení pro váš projektor. Poznámka: Uživatelé v USA Oznámení Federální komise pro komunikaci NÁZEV MODELU: PJ S2130 / PJ X2130 / PJ WX2130 OBCHODÍ NÁZEV: PROJEKTOR NÁZEV MODELU: PJ S2130 / PJ X2130 / PJ WX2130 Tento přístroj byl testován komisí FCC a byl shledán kompatibilní se směrnicemi FCC PRO DOMÁCNOST NEBO KANCELÁŘ Toto zařízení se podřizuje Části 15 v Ustanoveních Federální komise pro komunikaci. Užívání se podřizuje následujícím dvěma podmínkám: 1. Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení, a 2. Toto zařízení musí akceptovat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí fungování. Toto zařízení bylo testováno a zjistilo se, že se podřizuje limitu určeném pro Třídu B digitálních zařízení podle Kapitoly 15 podmínek Federální komise pro komunikaci. Tyto limity se stanovují na to, aby zabezpečili přiměřenou ochranu proti škodlivému zasahování v instalacích pro místní obyvatelstvo. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiové frekvence a nebylo-li nainstalováno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé interference radiovým komunikacím. Neexistuje však ani žádné ubezpečení, že zasahování se nevyskytne v určité instalaci. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé zasahování do rádiového nebo televizního příjmu, což je možné zkontrolovat vypnutím nebo zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje opravit zasahování jedním z následujících kroků: Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem. 7

9 Upozornění ODPOVĚDNÁ STRANA: Ricoh Americas Corporation 5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ Telefon: Poznámka: Stíněné kabely Všechny spojení na jiné počítačové zařízení se musí uskutečnit použitím stíněných kabelů tak, aby se zabezpečil soulad s předpisy Federální komise pro komunikaci. Upozornění Změny nebo úpravy bez výslovného souhlasu výrobce mohou způsobit ztrátu uživatelské ochrany, zaručené Federálním úřadem pro komunikace (FCC), při provozu tohoto projektoru. LAMPA(Y) UVNITŘ TOHOTO PRODUKTU OBSAHUJÍ RTUŤ A JE NEZBYTNÉ JE RECYKLOVAT NEBO LIKVIDOVAT V SOULADU S MÍSTNÍMI, STÁTNÍMI NEBO FEDERÁLNÍMI ZÁKONY. Poznámka: uživatelé v Kanadě Toto zařízení Třídy B splňuje kanadský předpis ICES-003. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 ducanada. Prohlášení shody pro členské státy EU EMC Směrnice 2004/108/EC (včetně dodatků) Nízkonapěťová směrnice 2006/95/EC Poznámka: Uživatelé v Turecku 8

10 Upozornění Likvidace Tento produkt obsahuje látky, které jsou škodlivé pro člověka a životní prostředí. Lampa obsahuje rtuť. Tento přístroj nebo použité lampy zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Následující informace platí pouze pro státy EU: Výrobek označený tímto symbolem nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak vznikly při nesprávné likvidaci tohoto výrobku. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, společnost zabývající se likvidací domácího odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE Varování Nikdy nevhazujte baterie do ohně. V případě nesprávného používání baterií může dojít k jejich výbuchu nebo vytečení a mohou způsobit vážné zranění. Dojde-li ke kontaktu vytečené tekutiny z baterie s pokožkou, tekutinu ihned omyjte pitnou vodou a vyhledejte lékaře. Pokud tekutina potřísní nějaký nástroj, nedotýkejte se jej a otřete jej papírovou utěrkou. Potom navlhčete použitou utěrku vodou a zlikvidujte jako hořlavý odpad. Poznámky Používejte baterie velikosti AAA (R03). Použité baterie zlikvidujte na místě určeném k likvidaci. Zajistěte ekologickou likvidaci baterií. Nemíchejte různé typy baterií ani nekombinujte použité baterie s novými. Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo pokud se omezí dosah ovládání, vyměňte obě baterie za nové. Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie, aby se zabránilo vytečení kyseliny z baterií do přihrádky pro baterie. 9

11 Upozornění Následující informace platí pouze pro státy EU: [Likvidace baterií a/nebo akumulátorů] Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky označuje, že baterie a/nebo akumulátory musí být shromažďovány a likvidovány odděleně od domácího odpadu. Pokud baterie nebo akumulátor obsahuje vyšší než specifikované hodnoty olova (Pb), rtuti (Hg) a/nebo kadmia (Cd) definované ve směrnici pro baterie (2006/66/EC), potom budou pod symbolem přeškrtnuté popelnice s kolečky uvedeny chemické symboly pro olovo (Pb), rtuť (Hg) a/nebo kadmium (Cd). Svojí účastí na separovaném sběru baterií přispějete k zajištění řádné likvidace výrobků a baterií a pomůžete předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o sběrných a recyklačních programech dostupných ve vaší zemi vám poskytnou místní orgány nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. 10

12 Upozornění Další informace Autorská práva na obrázky Při promítání obrázku pomocí tohoto projektoru postupujte opatrně, abyste neporušovali autorská práva na chráněné materiály. Následující příklady mohou porušovat autorská práva na chráněné materiály. Vysílání obrázků nebo filmů pro komerční účely Upravování obrázků nebo filmů pomocí funkcí, jako například znehybnění, zvětšení nebo přiblížení, pro vysílání pro komerční účely nebo veřejné promítání Změna poměru stran obrázků nebo filmů pomocí funkce, která mění velikost obrázků vysílaných pro komerční účely nebo veřejné promítání 11

13 Úvod Funkce produktu Výkonová charakteristika zahrnuje: Skutečné rozlišení PJ S SVGA( )/ PJ X XGA( )/PJ WX WXGA( ) adresovatelných obrazových bodů Jednočipová DLP technologie Kompatibilní s NTSC3.58/NTSC4.43/PAL(B/D/G/H/ I/M/N)/SECAM (B/D/G/K/K1/L) a SDTV(480i/576i), EDTV(480p/576p), HDTV(720p/1080i/1080p) Řada automatických funkcí: Automatické rozpoznání, Automatický obraz a Automatické ukládání nastavení Dálkový ovladač se všemi funkcemi Uživatelsky příjemné vícejazyčné obrazové rozhraní OSD Pokročilá digitální korekce lichoběžníkového zkreslení a vysoce kvalitní úprava velikosti na celou obrazovku Zabudovaný monofonní 2wattový reproduktor. Komprese UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA a změna rozlišení VGA Kompatibilní s počítači Macintosh 12

14 Úvod Obsah krabice Tento projektor má části zobrazené níže. Zkontrolujte, zda je Váš přístroj kompletní. Jestliže nějaká část chybí, kontaktujte okamžitě Vašeho prodejce. Note Kvůli rozdílům v použití v jednotlivých zemích, příslušenství poskytované v regionech se liší. Projektor s víčkem objektivu Bezdrátový dálkový ovladač Baterie pro dálkový ovladač (AAA/R03) Napájecí šňůra Kabel RGB Přenosné pouzdro Dokumentace: Uživatelská příručka na disku CD-ROM Uživatelská příručka 13

15 Úvod Popis produktu Ovládací panel 2. Ovladač zoom 3. Větrání (vstup) 4. Reproduktor 5. Kroužek ostření 6. Větrání (výstup) 7. Infračervený snímač dálkového ovládání 8. Objektiv 9. Krytka objektivu 10. Připojovací porty 11. Nastavitelná noha 14

16 Úvod Připojovací porty Výstup HDMI 2. Zásuvka COMPUTER IN/COMPONENT IN 3. Vstup S-VIDEO IN 4. Vstup VIDEO IN 5. Port SERVICE 6. Výstup MONITOR OUT 7. Zásuvka AUDIO IN 8. Zásuvka AC IN 9. Otvor pro zámek proti krádeži 15

17 Úvod Ovládací panel Indikátor lampa Ukazuje stav lampy projektoru. 2 Indikátor teplota Ukazuje stav teploty projektoru. 3 Indikátor Ukazuje stav projektoru. napájení 4 Power Viz část Zapnutí/vypnutí projektoru. (Viz stránky 22 ~ 23) 5 Hlasitost - Slouží ke snížení hlasitosti reproduktoru. 6 Input Stisknutím Input vyberte zdroje RGB, Komponentní, S-Video, HDMI a Kompozitní. 7 Menu Stisknutím Menu spustíte rozhraní obrazovky (OSD) nebo se vrátíte na nejvyšší úroveň nabídky OSD pro použití hlavní nabídky OSD 8 Enter Slouží k potvrzení výběru položek při používání podnabídky. 9 Hlasitost + Slouží ke zvýšení hlasitosti reproduktoru. 10 AV Mute Slouží k přechodnému vypnutí/ zapnutí zvuku a videa. 11 Čtyři směrové klávesy výběru Pomocí nebo nebo nebo vyberte položky nebo proveďte úpravy vašeho výběru. 12 Základní kámen Pomocí nebo nebo upravte lichoběžníkové zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru. 16

18 Úvod Dálkové ovládání Vysílač Odesílá signály do projektoru. infračerveného signálu 2 Indikátor 3 Enter Slouží k potvrzení výběru položek při 4 Čtyři směrové klávesy výběru používání podnabídky. Pomocí nebo nebo nebo vyberte položky nebo proveďte úpravy vašeho výběru. 5 AV Mute Slouží k přechodnému vypnutí/ zapnutí zvuku a videa. 6 Freeze Slouží k pozastavení obrazu. Dalším stisknutím obnovíte obraz

19 Úvod Note Funkci Magnify nelze použít, když je položka Aspekt nastavena na Původní. 7 ECO Slouží ke ztlumení svítivosti lampy projektoru, čímž se sníží její spotřeba energie a prodlužuje se životnost lampy. 8 Volume +/- Slouží ke zvýšení/snížení hlasitosti reproduktoru. 9 Video Stisknutím Video vyberete vstup Video. 10 HDMI Stisknutím HDMI vyberete vstup HDMI. 11 Magnify Slouží k přiblížení zobrazení projektoru. 12 S-Video Stisknutím S-Video vyberete vstup S-Video. 13 Power Viz část Zapnutí/vypnutí projektoru. (Viz stránky 22 ~ 23) 14 Menu Stisknutím Menu spustíte rozhraní obrazovky (OSD) nebo se vrátíte na nejvyšší úroveň nabídky OSD pro použití hlavní nabídky OSD. (Viz strana 28) 15 Input Stisknutím Input vyberte zdroje RGB, Komponentní, S-Video, HDMI a Kompozitní. 16 Auto Set Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem. 17 Picture Vyberte režim Obraz z možností Jasný, Stand. a Obyčejný. 18 Keystone +/- Slouží k úpravě lichoběžníkového zkreslení obrazu způsobeného nakláněním projektoru. 19 Computer1 Stisknutím Computer1 vyberte vstup Počítač/Komponentní. 20 Computer2 Toto tlačítko funguje stejně jako Computer1 s tímto projektorem. 21 Aspect Použijte tuto funkci ke zvolení požadovaného poměru stran. 22 Status Zobrazí nabídku Zobrazit stav. (Viz strana 39) 18

20 Úvod Vložení baterií do dálkového ovladače 1 Pevně stiskněte 2 Vložte nové baterie (AAA/ 3 Zasuňte kryt zpět na baterie kryt baterií a R03). Polarity baterií tak, aby zaklapl na místo. vysuňte. (+/ ) musí být správně zorientované. Nemíchejte různé typy baterií ani nové a staré baterie. Pro zajištění bezpečného provozu dodržujte následující zásady: Používejte baterii typu AAA/R03. Zabraňte kontaktu s vodou nebo tekutinami. Dálkový ovladač nevystavujte vlhku ani teplu. Zabraňte pádu dálkového ovladače. Pokud baterie v dálkovém ovladači vytekla, pečlivě vytřete přihrádku a vložte novou baterii. V případě vložení nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Použitou baterii zlikvidujte podle pokynů. Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie. Dálkový ovladač nemusí fungovat, pokud na infračervený snímač dálkového ovládání dopadá jasné sluneční světlo nebo zářivkové světlo. Dosah dálkového ovladače Při stisknutí jakéhokoli tlačítka namiřte dálkový ovladač na projektor (infračervený snímač dálkového ovládání). Maximální provozní dosah dálkového ovladače je přibližně 23,0 (7m) a ±15 před projektorem. 23,0 (7 m) Přibl

21 E62405SP R Instalace Připojení projektoru Připojit k počítači/notebooku Note Zkontrolujte, zda je zástrčka napájení zcela zasunutá do vstupu střídavého napájení projektoru a k elektrické zásuvce. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti tohoto přístroje a musí být snadno přístupná Note 5 Kvůli rozdílům v použití v jednotlivých zemích, příslušenství poskytované v regionech se liší. 1 Výstup monitoru 1...Napájecí kabel (součást dodávky) 2... Kabel HDMI/DVI 3...Kabel RGB (součást dodávky) 4...Zvukový kabel 5...Kabel výstupu monitoru Aby projektor správně spolupracoval s vaším počítačem, zkontrolujte, zda je frekvence režimu zobrazení kompatibilní s vaším projektorem. (Viz stránky 46 ~ 48) Použijte kabely dodané s projektorem. 20

22 E62405SP R Instalace Note Připojení k videu Zkontrolujte, zda je zástrčka napájení zcela zasunutá do vstupu střídavého napájení projektoru a k elektrické zásuvce. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti tohoto přístroje a musí být snadno přístupná. DVD přehrávač, set-top box přijímač HDTV Video výstup Note Kvůli rozdílům v použití v jednotlivých zemích, příslušenství poskytované v regionech se liší. 1 Výstup S-Video 1...Napájecí kabel (součást dodávky) 2...Kabel komponentní-rgb RCA komponentní kabel 4...Kabel kompozitního videa 5...Zvukový kabel 6... Kabel S-Video 7...Kabel HDMI Aby projektor správně spolupracoval s vaším počítačem, zkontrolujte, zda je frekvence režimu zobrazení kompatibilní s vaším projektorem. 21

23 Instalace Zapnutí/vypnutí projektoru Zapnutí projektoru 1. Řádně připojte napájecí kabel a kabel signálu. Indikátor napájení se rozsvítí červeně. 2. Sejměte krytku objektivu. 3. Zapněte lampu stisknutím tlačítka Power na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači. Indikátor napájení bude blikat modře. Asi za 5 sekund se na plátně zobrazí úvodní obrazovka. Jakmile tato obrazovka zmizí, indikátor napájení začne svítit modře. Při prvním použití projektoru po zakoupení se po úvodní obrazovce zobrazí obrazovka jazyka. (Viz stránky 34 ~ 35) 4. Zapněte zdroj (počítač, notebook, přehrávač videa atd.) Projektor automaticky rozpozná váš zdroj. Note UPOZORNĚNÍ: Když je lampa zapnutá, nedívejte se do objektivu. Silné světlo z lampy by mohlo poškodit váš zrak. Neblokujte otvory pro sání a výstup vzduchu. V opačném případě by mohlo dojít k požáru způsobeném vnitřním přehříváním. Nepokládejte ruce, tvář ani jiné předměty v blízkosti otvoru výstupu vzduchu, krytu lampy nebo spodní části přístroje. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění a/ nebo poškození předmětu. Když chcete zastavit promítání, ničím neblokujte světlo z objektivu projektoru. V opačném případě by mohlo dojít k požáru způsobenému silným světlem. Pro tento účel použijte funkci AV Mute. Jestliže připojujete více zdrojů najednou, můžete je přepínat tlačítkem Input na dálkovém ovladači nebo použijte tlačítka Computer 1, Video, S-Video nebo HDMI na dálkovém ovladači. Note Nejprve zapněte projektor a potom zdroje signálu. 2 POWER NEBO 22 Víčko objektivu 1

24 Instalace Vypnutí projektoru 1. Stisknutím tlačítka Power vypnete lampu projektoru a na ploše se zobrazí následující zpráva. 2. Potvrďte dalším stisknutím tlačítka Power. 3. Chladící ventilátory poběží přibližně 60 sekund do konce chladícího intervalu a indikátor napájení bude blikat červeně. Jakmile indikátor přestane blikat, projektor se nachází v pohotovostním režimu. Jestliže si přejete projektor opět zapnout, musíte počkat, dokud projektor úplně nedokončí chladící cyklus a nenastal pohotovostní režim. K opětovnému spuštění projektoru stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Power. 4. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a od projektoru. 23

25 Instalace Varovné indikátory Když indikátor Teplota svítí červeně, znamená to, že se projektor přehřál. Projektor se sám automaticky vypne. Když indikátor Lampa svítí červeně a na ploše je zobrazena následující zpráva, projektor zjistil, že končí životnost lampy. Co nejdříve vyměňte lampu nebo se obraťte na místního prodejce nebo na naše servisní středisko. Když indikátor Teplota bliká červeně (0,5 s. svítí, 0,5 s. nesvítí) a na ploše se zobrazí následující zpráva, znamená to, že došlo k selhání ventilátoru. Přestaňte projektor používat, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a obraťte se na nejbližšího prodejce nebo servisní středisko. 24

26 Instalace Nastavení promítaného obrazu Nastavení výšky obrazu projektoru Tento projektor je vybaven nastavitelnou nohou pro zvýšení nebo snížení obrazu tak, aby vyplnil celou plochu. Pokyny pro zvýšení/snížení obrazu: 1. Pomocí jemně vylaďte úhel zobrazení. Note Otáčením nastavitelné nohy můžete zvednout přední stranu až o 8 stupňů. Přední nastavitelná noha 1 Maximální délka: 20 mm 25

27 Instalace Nastavení zoomu a zaostření projektoru K zvětšení nebo zmenšení obrazu můžete otáčet páčkou zoomu. Abyste zaostřili obraz, točte zaostřovacím kroužkem tak dlouho, dokud obraz nebude čistý. Řady PJ S2130/PJ X2130: Projektor zaostřuje v rozsahu vzdálenosti 3,93 až 42,98 stop (1,2 až 13,1 metrů). Řada PJ WX2130: Projektor zaostřuje v rozsahu vzdálenosti 3,28 až 36,09 stop (1,0 až 11,0 metrů). Páčka zoomu Zoomovací kroužek objektivu Nastavení velikosti promítaného obrazu PJ S2130/PJ X2130: Velikost promítaného obrazu od 30 do 300 (0,7 až 7,6 metrů). PJ WX2130: Velikost promítaného obrazu od 30 do 300 (0,7 až 7,6 metrů) Výška Úhlopříčně Šířka Obraz Obraz (V) Pohled ze strany Odsazení (Hd) Promítací vzdálenost (D) 26

28 Instalace PJ S2130/PJ X2130 Délka úhlopříčky (v palcích) obrazu formátu 4:3 Velikost plochy Š x V Promítací vzdálenost (D) (m) (palce) (m) (stopy) širokoúhlý Šířka Výška Šířka Výška širokoúhlý teleobjektiv teleobjektiv Odsazení (Hd) 30 0,61 0,46 24,0 18,0 1,2 1,3 3,9 4,3 0,05 0,2 40 0,81 0,61 32,0 24,0 1,6 1,8 5,2 5,7 0,07 0,3 60 1,22 0,91 48,0 36,0 2,4 2,6 7,8 8,6 0,10 0,5 70 1,42 1,07 56,0 42,0 2,8 3,1 9,1 10,0 0,12 0,5 80 1,63 1,22 64,0 48,0 3,2 3,5 10,4 11,5 0,13 0,6 90 1,83 1,37 72,0 54,0 3,6 3,9 11,7 12,9 0,15 0, ,03 1,52 80,0 60,0 4,0 4,4 13,0 14,3 0,17 0, ,44 1,83 96,0 72,0 4,8 5,2 15,6 17,2 0,20 0, ,05 2,29 120,0 90,0 5,9 6,6 19,5 21,5 0,25 1, ,68 2,74 144,0 108,0 7,1 7,9 23,4 25,8 0,30 1, ,08 3,81 200,0 150,0 9,9 10,9 32,5 35,8 0,42 1, ,10 4,57 239,9 180,0 11,9 13,1 39,0 43,0 0,50 2,3 (m) (stopy) PJ WX2130 Délka úhlopříčky (v palcích) obrazu formátu 16:10 Velikost plochy Š x V Obrázek je určen jen pro orientaci uživatele. Promítací vzdálenost (D) (m) (palce) (m) (stopy) širokoúhlý Šířka Výška Šířka Výška širokoúhlý teleobjektiv teleobjektiv Odsazení (Hd) 30 0,65 0,40 25,4 15,9 1,0 1,1 3,3 3,6 0,05 0,2 40 0,86 0,54 33,9 21,2 1,3 1,5 4,4 4,8 0,07 0,2 60 1,29 0,81 50,9 31,8 2,0 2,2 6,6 7,2 0,10 0,3 70 1,51 0,94 59,3 37,1 2,3 2,6 7,7 8,4 0,12 0,4 80 1,72 1,08 67,8 42,4 2,7 2,9 8,8 9,6 0,13 0,4 90 1,94 1,21 76,3 47,7 3,0 3,3 9,9 10,8 0,15 0, ,15 1,35 84,8 53,0 3,3 3,7 11,0 12,0 0,17 0, ,58 1,62 101,7 63,6 4,0 4,4 13,1 14,4 0,20 0, ,23 2,02 127,2 79,5 5,0 5,5 16,4 18,0 0,25 0, ,88 2,42 152,6 95,4 6,0 6,6 19,7 21,6 0,30 1, ,38 3,37 212,0 132,5 8,4 9,2 27,4 20,0 0,42 1, ,46 4,04 254,3 159,0 10,0 11,0 32,9 36,0 0,50 1,6 (m) (stopy) 27

29 Ovládání Nabídka na obrazovce (OSD) Projektor je vybaven vícejazyčným rozhraním OSD, které umožňuje provádět úpravy obrazu a řadu různých nastavení. Projektor automaticky nalezne zdroj signálu. Note Jak obsluhovat 1. Chcete-li otevřít rozhraní OSD, stiskněte tlačítko Nabídka na dálkovém ovladači nebo na klávesnici. 2. Po zobrazení nabídky OSD vyberte požadovanou položku v hlavní nabídce pomocí tlačítek. Při volbě na dané stránce se stisknutím dostanete do podnabídky. 3. Pomocí tlačítek vyberte požadovanou položku v podnabídce, stiskněte tlačítko Enter a upravte nastavení pomocí tlačítka nebo. Chcete-li ukončit nastavování položky, znovu stiskněte tlačítko Enter. 4. Pokud se v nastavení zobrazí slovo k nastavení, můžete stisknutím tlačítka Enter vstoupit do další podnabídky. Po dokončení nastavení zavřete podnabídku stisknutím Menu. 5. Po dokončení úprav nastavení se stisknutím Menu vrátíte zpět na hlavní nabídku. 6. Chcete-li skončit, znovu stiskněte Menu. Nabídka OSD bude uzavřena a projektor automaticky uloží nová nastavení. Nepoužijete-li žádné tlačítko po dobu 10 sekund, nabídka OSD bude automaticky ukončena. Hlavní menu Nastavení Submenu 28

30 Ovládací prvky Úprava obrazu Note Funkce Ostrost a Sytost barev jsou podporovány pouze v režimu Video. Kontrast Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a nejtmavější částí obrazu. Nastavení kontrastu mění množství černé a bílé v obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Jas Nastavte jasnost obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Sytost barev snížíte kontrast. zvýšíte kontrast. ztmavíte obraz. zesvětlíte obraz. Slouží k nastavení obrazu videa z černobílé až po zcela sytou barvu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Ostrost Slouží k nastavení ostrosti obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Redukce šumu snížíte množství barvy v obrazu. zvýšíte množství barvy v obrazu. snížíte ostrost. zvýšíte ostrost. Slouží k nastavení úrovně redukce šumu obrazu. 29

31 Ovládání Režim obrázků K dispozici je řada předvoleb výrobce optimalizovaných pro různé typy obrazu. Pomocí nebo vyberte položku. Jasný: Režim zdůrazňující jas. Stand.: Režim vyvažující jas a barvu. Obyčejný: Režim zdůrazňující reprodukci barev. Úroveň R Pomocí nebo upravte úroveň signálu červené. Úroveň G Pomocí nebo upravte úroveň signálu zelené. Úroveň B Note Funkce Vstupní rozsah RGB je podporována pouze pro zdroj HDMI. Pomocí nebo upravte úroveň signálu modré. Vstupní rozsah RGB Slouží k úpravě rozsahu obrazových dat HDMI. Aut.: Automaticky rozpozná rozsah RGB. Stand.: Zpracovává vstupní data jako data standardního rozsahu. Plný: Vyberte tuto možnost, když je zdrojem počítač nebo nástroj, jehož výstupní rozsah je nastaven na Plný. Aut.nastavení Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem. Pozice Viz další stránka. 30

Instalace...12 Připojení projektoru...12

Instalace...12 Připojení projektoru...12 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series LED projektor Uživatelská příručka P2 Series CZ9447 Leden 2015 Druhá edice Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,

Více

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití DATAPROJEKTOR XJ-V1 CS Návod k použití Nezapomeňte si přečíst Bezpečnostní pokyny a Pokyny týkající se obsluhy v dokumentaci Průvodce nastavením a ujistěte se, že výrobek používáte správně. Návod si dobře

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

LCD monitor uživatelská příručka

LCD monitor uživatelská příručka LCD monitor uživatelská příručka U2868PQU s LED podsvícením 1 www.aoc.com 2014 AOC. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnost... 4 Národní konvence... 4 Výkon... 5 Montáž... 6 Čištění... 7 Jiné... 8 Konfigurace...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

Kapesní počítač Acer n300. Uživatelská příručka

Kapesní počítač Acer n300. Uživatelská příručka Kapesní počítač Acer n300 Uživatelská příručka Instrukce pro likvidaci Instrukce pro likvidaci Při likvidaci tohoto elektronického zařízení s ním nesmíte zacházet jako s běžným odpadem. V zájmu minimálního

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka MultiSync PA241W Uživatelská příručka Rejstřík Varování, Upozornění...Česky-1 Prohlášení...Česky-1 Prohlášení kanadského oddělení pro dodržování komunikačních předpisů...česky-2 Prohlášení o shodě...česky-2

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Číslo dokumentace: 322638-224 Únor 2004 Tato příručka obsahuje informace o nastavení

Více

VA2746-LED Monitor LCD Uživatelská píruka

VA2746-LED Monitor LCD Uživatelská píruka VA2746-LED Monitor LCD Uživatelská píruka Model číslo: VS15457 Prohlášení o shodě POZNÁMKA: Tato část obsahuje veškeré požadavky na připojení a regulatorní informace. Příslušné ověřené způsoby použití

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

HP MINI Uživatelská příručka

HP MINI Uživatelská příručka HP MINI Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více