Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění."

Transkript

1 Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

2 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto přístroji...6 Poznámky o předpisech a bezpečnosti...7 Další informace...11 Úvod...12 Funkce produktu...12 Obsah krabice...13 Popis produktu...14 Připojovací porty Ovládací panel Dálkové ovládání Vložení baterií do dálkového ovladače Dosah dálkového ovladače Úprava obrazu Pozice Nastavení zobrazení Výchozí nastavení Výchozí nastavení Výchozí nastavení 2 Projekce 3D Zobrazit stav Dodatky...40 Odstraňování problémů...40 Výměna lampy...45 Kompatibilita s počítačem...46 Konfigurace výstupů...49 Výstup: Analogový signál RGB (mini D-sub 15 kolíků) Technické údaje...50 Ochranné známky...51 Instalace...20 Připojení projektoru...20 Připojit k počítači/notebooku Připojení k videu Zapnutí/vypnutí projektoru...22 Zapnutí projektoru Vypnutí projektoru Varovné indikátory Nastavení promítaného obrazu...25 Nastavení výšky obrazu projektoru Nastavení zoomu a zaostření projektoru Nastavení velikosti promítaného obrazu Ovládání...28 Nabídka na obrazovce (OSD)...28 Jak obsluhovat Úprava obrazu

3 Upozornění Opatření Řiďte se všemi výstrahami, varováními a provádějte údržbu podle pokynů v tomto návodu, aby se co nejvíce prodloužila životnost tohoto přístroje. Varování- Varování- Varování- Varování- Varování- Varování- Varování- Tento přístroj musí být uzemněn. Nedívejte se do objektivu projektoru, když lampa svítí. Jasné světlo může poškodit zrak. K omezení rizika ohně nebo zasažení elektrickým proudem nevystavujte výrobek vlivu deště či vlhkosti. Neotvírejte nebo nerozebírejte výrobek kvůli možnému zasažení elektrickým proudem. Před výměnou lampy nechte přístroj vychladnout a dodržujte veškeré pokyny pro výměnu. Tento projektor je schopen samostatně zjistit věk lampy. Jakmile se začnou zobrazovat varovné zprávy, lampu vyměňte. Po vypnutí projektoru nechte dokončit chladící cyklus větráku, než přístroj odpojíte od sítě. Ochlazení přístroje zabere až 60 sekund. Varování- Varování- Varování- Varování- Když je zapnuto napájení projektoru, nepoužívejte krytku objektivu. Nejprve zapněte projektor a potom zdroje signálu. Po skončení životnosti lampa vyhoří nebo hlasitě praskne. Pokud se toto stane, projektor nelze znovu zapnout, dokud se lampa nevymění. Při výměně lampy postupujte podle pokynů v části Výměna lampy. Nedemontujte kryt skříňky v opačném případě můžete být vystaveni nebezpečnému napětí. S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika. 2

4 Upozornění Varování- Varování- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Tento přístroj musí být napájen pouze typem zdroje napájení, který nepřekračuje rozsah napětí uvedený na typovém štítku a na napájecím kabelu. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí je ve vaší domácí elektrické zásuvce, obraťte se na obchodního zástupce nebo místního dodavatele energie. Nepoužívejte polarizovanou zástrčku s prodlužovacím kabelem, zásuvkou nebo jiným výstupem, pokud nelze zcela zasunout kolíky s třívodičovým uzemněním, aby se zabránilo vystavení kolíku. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Tento přístroj nikdy nepřipojujte ke střídavému napájení za bouřky. Pokud zahlédnete blesk nebo uslyšíte hrom, nikdy se nedotýkejte přístroje, kabelů a/nebo periferií. Elektrické přepětí způsobené bouřkou může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození přístroje. Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v přístroji. Mohlo by dojít ke kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo s uzemňovacími vývody. Při kontaktu hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nelijte na zařízení žádnou tekutinu. Projektor neumísťujte ani neuchovávejte v dosahu dětí. Mohlo by dojít k jeho pádu nebo převržení a k možnému vážnému zranění. Na této přístroj neumísťujte jiné vybavení a neumísťujte tento přístroj na jiné vybavení. Během normálního používání se zvyšuje teplota horní a dolní strany přístroje a mohlo by dojít k poškození ostatních přístrojů. Nepoužívejte příslušenství nedoporučená výrobcem přístroje. Používání nekompatibilního příslušenství by mohlo způsobit nebezpečí nebo poškození přístroje. Neumísťujte tento přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stativ, konzolu nebo stůl. Molo by dojít k pádu přístroje, k vážnému zranění dítěte či dospělého a k vážnému poškození přístroje. 3

5 Upozornění Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Nastane-li některá z následujících situací, odpojte tento přístroj od elektrické zásuvky a odneste jej kvalifikovanému servisnímu technikovi: a) Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. b) Do přístroje vnikla tekutina nebo cizí předměty. c) Přístroj byl vystaven dešti nebo vodě. d) Přístroj nefunguje normálně při dodržení pokynů pro používání. Nastavujte jen ty ovladače, které jsou popsány v pokynech pro používání. e) Došlo k pádu přístroje nebo k jakémukoli poškození. (Dojde-li k prasknutí skříňky, manipulujte s přístrojem opatrně, aby se zabránilo zranění.) Tento přístroj obsahuje skleněné součásti včetně objektivu a lampy. Dojde-li k jejich rozbití, manipulujte s přístrojem opatrně, aby se zabránilo zranění, a požádejte o opravu nejbližšího obchodního zástupce. Nedotýkejte se žádných střepů, aby nedošlo ke zranění. V případě prasknutí lampy (což je velice nepravděpodobné) důkladně vyčistěte okolí projektoru a zlikvidujte veškeré nápoje nebo potraviny, které se v okolí projektoru nacházejí, protože mohou být kontaminovány. Když je projektor v provozu, neumísťujte nic před objektiv. Předměty umístěné před objektiv se mohou přehřát a spálit nebo způsobit požár. Neautorizované nahrazení dílů může způsobit požár, zasažení elektrickým proudem či jiné nehody. (Uživatel může provést pouze výměnu lampy.) Po dokončení každého servisu nebo opravy tohoto přístroje požádejte servisního technika o provedení bezpečnostních kontrol a aby ověřil, že se přístroj nachází v provozuschopném stavu. Nenechávejte dokumenty z termálního papíru nebo snadno zdeformovatelné předměty dlouhodobě na horní části jednotky nebo v blízkosti výstupu vzduchu. Teplota z přístroje může vymazat informace na termálním papíru nebo může způsobit deformace nebo pomačkání. 4

6 Upozornění Upozornění- Tento přístroj neumísťujte na uzavřené místo. Tento přístroj neumísťujte do krabice nebo na jiné uzavřené místo. V opačném případě může dojít k jeho přehřívání, což by mohlo způsobit nebezpečí požáru. Proveďte: Po vybalení tohoto přístroje si pečlivě přečtěte návod na použití a dodržujte všechny pokyny pro používání a další pokyny. Před čištěním přístroj vypněte. K očištění krytu použijte měkký hadřík mírně navlhčený čistícím prostředkem. Odpojte kabel ze zásuvky, jestliže není přístroj dlouho používán. Čeho se vyvarovat: Neblokujte větrací štěrbiny a otvory na přístroji. K čištění přístroje nepoužívejte drsné čistící prostředky, vosky nebo rozpouštědla. Nepoužívejte přístroj v následujících podmínkách: - Nadměrné teplo, chlad nebo vlhkost. - Na místech s vysokou koncentrací prachu a nečistot. - V blízkosti zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole. - Místo na přímém slunečním světle. Důležité: Změny obsahu této příručky bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny. Společnost v žádném případě neponese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody způsobené manipulací nebo používáním tohoto přístroje. 5

7 Upozornění Bezpečnostní štítky na tomto přístroji 1 Neblokujte otvory pro sání a výstup vzduchu. V opačném případě by mohlo dojít k požáru způsobeném vnitřním přehříváním. Nepokládejte ruce, tvář ani jiné předměty v blízkosti otvoru výstupu vzduchu, krytu lampy nebo spodní části přístroje. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění a/nebo poškození předmětu. 2 Když je lampa zapnutá, nedívejte se do objektivu. Silné světlo z lampy by mohlo poškodit váš zrak. 3 Když je projektor v provozu, neumísťujte nic před objektiv. Předměty umístěné před objektiv se mohou přehřát a spálit nebo způsobit požár. Chcete-li dočasně zastavit promítaný obraz, použijte tlačítko ztlumení AV na dálkovém ovladači nebo na klávesnici. 4 Před výměnou lampy odpojte napájecí kabel a potom počkejte 60 minut. 4 / 5 5 Nedemontujte žádné šroubky vyjma šroubků krytu lampy. Neblokujte ani nezakrývejte větrací otvory

8 Varování tento přístroj obsahuje chemickou látku, která je ve státě Kalifornie považována za původce rakoviny, poškození plodu nebo jiného poškození reprodukčních orgánů. Upozornění Poznámky o předpisech a bezpečnosti Tento dodatek uvádí všeobecné oznámení pro váš projektor. Poznámka: Uživatelé v USA Oznámení Federální komise pro komunikaci NÁZEV MODELU: PJ S2130 / PJ X2130 / PJ WX2130 OBCHODÍ NÁZEV: PROJEKTOR NÁZEV MODELU: PJ S2130 / PJ X2130 / PJ WX2130 Tento přístroj byl testován komisí FCC a byl shledán kompatibilní se směrnicemi FCC PRO DOMÁCNOST NEBO KANCELÁŘ Toto zařízení se podřizuje Části 15 v Ustanoveních Federální komise pro komunikaci. Užívání se podřizuje následujícím dvěma podmínkám: 1. Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení, a 2. Toto zařízení musí akceptovat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí fungování. Toto zařízení bylo testováno a zjistilo se, že se podřizuje limitu určeném pro Třídu B digitálních zařízení podle Kapitoly 15 podmínek Federální komise pro komunikaci. Tyto limity se stanovují na to, aby zabezpečili přiměřenou ochranu proti škodlivému zasahování v instalacích pro místní obyvatelstvo. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiové frekvence a nebylo-li nainstalováno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé interference radiovým komunikacím. Neexistuje však ani žádné ubezpečení, že zasahování se nevyskytne v určité instalaci. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé zasahování do rádiového nebo televizního příjmu, což je možné zkontrolovat vypnutím nebo zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje opravit zasahování jedním z následujících kroků: Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem. 7

9 Upozornění ODPOVĚDNÁ STRANA: Ricoh Americas Corporation 5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ Telefon: Poznámka: Stíněné kabely Všechny spojení na jiné počítačové zařízení se musí uskutečnit použitím stíněných kabelů tak, aby se zabezpečil soulad s předpisy Federální komise pro komunikaci. Upozornění Změny nebo úpravy bez výslovného souhlasu výrobce mohou způsobit ztrátu uživatelské ochrany, zaručené Federálním úřadem pro komunikace (FCC), při provozu tohoto projektoru. LAMPA(Y) UVNITŘ TOHOTO PRODUKTU OBSAHUJÍ RTUŤ A JE NEZBYTNÉ JE RECYKLOVAT NEBO LIKVIDOVAT V SOULADU S MÍSTNÍMI, STÁTNÍMI NEBO FEDERÁLNÍMI ZÁKONY. Poznámka: uživatelé v Kanadě Toto zařízení Třídy B splňuje kanadský předpis ICES-003. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 ducanada. Prohlášení shody pro členské státy EU EMC Směrnice 2004/108/EC (včetně dodatků) Nízkonapěťová směrnice 2006/95/EC Poznámka: Uživatelé v Turecku 8

10 Upozornění Likvidace Tento produkt obsahuje látky, které jsou škodlivé pro člověka a životní prostředí. Lampa obsahuje rtuť. Tento přístroj nebo použité lampy zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Následující informace platí pouze pro státy EU: Výrobek označený tímto symbolem nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak vznikly při nesprávné likvidaci tohoto výrobku. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, společnost zabývající se likvidací domácího odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE Varování Nikdy nevhazujte baterie do ohně. V případě nesprávného používání baterií může dojít k jejich výbuchu nebo vytečení a mohou způsobit vážné zranění. Dojde-li ke kontaktu vytečené tekutiny z baterie s pokožkou, tekutinu ihned omyjte pitnou vodou a vyhledejte lékaře. Pokud tekutina potřísní nějaký nástroj, nedotýkejte se jej a otřete jej papírovou utěrkou. Potom navlhčete použitou utěrku vodou a zlikvidujte jako hořlavý odpad. Poznámky Používejte baterie velikosti AAA (R03). Použité baterie zlikvidujte na místě určeném k likvidaci. Zajistěte ekologickou likvidaci baterií. Nemíchejte různé typy baterií ani nekombinujte použité baterie s novými. Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo pokud se omezí dosah ovládání, vyměňte obě baterie za nové. Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie, aby se zabránilo vytečení kyseliny z baterií do přihrádky pro baterie. 9

11 Upozornění Následující informace platí pouze pro státy EU: [Likvidace baterií a/nebo akumulátorů] Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky označuje, že baterie a/nebo akumulátory musí být shromažďovány a likvidovány odděleně od domácího odpadu. Pokud baterie nebo akumulátor obsahuje vyšší než specifikované hodnoty olova (Pb), rtuti (Hg) a/nebo kadmia (Cd) definované ve směrnici pro baterie (2006/66/EC), potom budou pod symbolem přeškrtnuté popelnice s kolečky uvedeny chemické symboly pro olovo (Pb), rtuť (Hg) a/nebo kadmium (Cd). Svojí účastí na separovaném sběru baterií přispějete k zajištění řádné likvidace výrobků a baterií a pomůžete předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o sběrných a recyklačních programech dostupných ve vaší zemi vám poskytnou místní orgány nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. 10

12 Upozornění Další informace Autorská práva na obrázky Při promítání obrázku pomocí tohoto projektoru postupujte opatrně, abyste neporušovali autorská práva na chráněné materiály. Následující příklady mohou porušovat autorská práva na chráněné materiály. Vysílání obrázků nebo filmů pro komerční účely Upravování obrázků nebo filmů pomocí funkcí, jako například znehybnění, zvětšení nebo přiblížení, pro vysílání pro komerční účely nebo veřejné promítání Změna poměru stran obrázků nebo filmů pomocí funkce, která mění velikost obrázků vysílaných pro komerční účely nebo veřejné promítání 11

13 Úvod Funkce produktu Výkonová charakteristika zahrnuje: Skutečné rozlišení PJ S SVGA( )/ PJ X XGA( )/PJ WX WXGA( ) adresovatelných obrazových bodů Jednočipová DLP technologie Kompatibilní s NTSC3.58/NTSC4.43/PAL(B/D/G/H/ I/M/N)/SECAM (B/D/G/K/K1/L) a SDTV(480i/576i), EDTV(480p/576p), HDTV(720p/1080i/1080p) Řada automatických funkcí: Automatické rozpoznání, Automatický obraz a Automatické ukládání nastavení Dálkový ovladač se všemi funkcemi Uživatelsky příjemné vícejazyčné obrazové rozhraní OSD Pokročilá digitální korekce lichoběžníkového zkreslení a vysoce kvalitní úprava velikosti na celou obrazovku Zabudovaný monofonní 2wattový reproduktor. Komprese UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA a změna rozlišení VGA Kompatibilní s počítači Macintosh 12

14 Úvod Obsah krabice Tento projektor má části zobrazené níže. Zkontrolujte, zda je Váš přístroj kompletní. Jestliže nějaká část chybí, kontaktujte okamžitě Vašeho prodejce. Note Kvůli rozdílům v použití v jednotlivých zemích, příslušenství poskytované v regionech se liší. Projektor s víčkem objektivu Bezdrátový dálkový ovladač Baterie pro dálkový ovladač (AAA/R03) Napájecí šňůra Kabel RGB Přenosné pouzdro Dokumentace: Uživatelská příručka na disku CD-ROM Uživatelská příručka 13

15 Úvod Popis produktu Ovládací panel 2. Ovladač zoom 3. Větrání (vstup) 4. Reproduktor 5. Kroužek ostření 6. Větrání (výstup) 7. Infračervený snímač dálkového ovládání 8. Objektiv 9. Krytka objektivu 10. Připojovací porty 11. Nastavitelná noha 14

16 Úvod Připojovací porty Výstup HDMI 2. Zásuvka COMPUTER IN/COMPONENT IN 3. Vstup S-VIDEO IN 4. Vstup VIDEO IN 5. Port SERVICE 6. Výstup MONITOR OUT 7. Zásuvka AUDIO IN 8. Zásuvka AC IN 9. Otvor pro zámek proti krádeži 15

17 Úvod Ovládací panel Indikátor lampa Ukazuje stav lampy projektoru. 2 Indikátor teplota Ukazuje stav teploty projektoru. 3 Indikátor Ukazuje stav projektoru. napájení 4 Power Viz část Zapnutí/vypnutí projektoru. (Viz stránky 22 ~ 23) 5 Hlasitost - Slouží ke snížení hlasitosti reproduktoru. 6 Input Stisknutím Input vyberte zdroje RGB, Komponentní, S-Video, HDMI a Kompozitní. 7 Menu Stisknutím Menu spustíte rozhraní obrazovky (OSD) nebo se vrátíte na nejvyšší úroveň nabídky OSD pro použití hlavní nabídky OSD 8 Enter Slouží k potvrzení výběru položek při používání podnabídky. 9 Hlasitost + Slouží ke zvýšení hlasitosti reproduktoru. 10 AV Mute Slouží k přechodnému vypnutí/ zapnutí zvuku a videa. 11 Čtyři směrové klávesy výběru Pomocí nebo nebo nebo vyberte položky nebo proveďte úpravy vašeho výběru. 12 Základní kámen Pomocí nebo nebo upravte lichoběžníkové zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru. 16

18 Úvod Dálkové ovládání Vysílač Odesílá signály do projektoru. infračerveného signálu 2 Indikátor 3 Enter Slouží k potvrzení výběru položek při 4 Čtyři směrové klávesy výběru používání podnabídky. Pomocí nebo nebo nebo vyberte položky nebo proveďte úpravy vašeho výběru. 5 AV Mute Slouží k přechodnému vypnutí/ zapnutí zvuku a videa. 6 Freeze Slouží k pozastavení obrazu. Dalším stisknutím obnovíte obraz

19 Úvod Note Funkci Magnify nelze použít, když je položka Aspekt nastavena na Původní. 7 ECO Slouží ke ztlumení svítivosti lampy projektoru, čímž se sníží její spotřeba energie a prodlužuje se životnost lampy. 8 Volume +/- Slouží ke zvýšení/snížení hlasitosti reproduktoru. 9 Video Stisknutím Video vyberete vstup Video. 10 HDMI Stisknutím HDMI vyberete vstup HDMI. 11 Magnify Slouží k přiblížení zobrazení projektoru. 12 S-Video Stisknutím S-Video vyberete vstup S-Video. 13 Power Viz část Zapnutí/vypnutí projektoru. (Viz stránky 22 ~ 23) 14 Menu Stisknutím Menu spustíte rozhraní obrazovky (OSD) nebo se vrátíte na nejvyšší úroveň nabídky OSD pro použití hlavní nabídky OSD. (Viz strana 28) 15 Input Stisknutím Input vyberte zdroje RGB, Komponentní, S-Video, HDMI a Kompozitní. 16 Auto Set Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem. 17 Picture Vyberte režim Obraz z možností Jasný, Stand. a Obyčejný. 18 Keystone +/- Slouží k úpravě lichoběžníkového zkreslení obrazu způsobeného nakláněním projektoru. 19 Computer1 Stisknutím Computer1 vyberte vstup Počítač/Komponentní. 20 Computer2 Toto tlačítko funguje stejně jako Computer1 s tímto projektorem. 21 Aspect Použijte tuto funkci ke zvolení požadovaného poměru stran. 22 Status Zobrazí nabídku Zobrazit stav. (Viz strana 39) 18

20 Úvod Vložení baterií do dálkového ovladače 1 Pevně stiskněte 2 Vložte nové baterie (AAA/ 3 Zasuňte kryt zpět na baterie kryt baterií a R03). Polarity baterií tak, aby zaklapl na místo. vysuňte. (+/ ) musí být správně zorientované. Nemíchejte různé typy baterií ani nové a staré baterie. Pro zajištění bezpečného provozu dodržujte následující zásady: Používejte baterii typu AAA/R03. Zabraňte kontaktu s vodou nebo tekutinami. Dálkový ovladač nevystavujte vlhku ani teplu. Zabraňte pádu dálkového ovladače. Pokud baterie v dálkovém ovladači vytekla, pečlivě vytřete přihrádku a vložte novou baterii. V případě vložení nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Použitou baterii zlikvidujte podle pokynů. Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie. Dálkový ovladač nemusí fungovat, pokud na infračervený snímač dálkového ovládání dopadá jasné sluneční světlo nebo zářivkové světlo. Dosah dálkového ovladače Při stisknutí jakéhokoli tlačítka namiřte dálkový ovladač na projektor (infračervený snímač dálkového ovládání). Maximální provozní dosah dálkového ovladače je přibližně 23,0 (7m) a ±15 před projektorem. 23,0 (7 m) Přibl

21 E62405SP R Instalace Připojení projektoru Připojit k počítači/notebooku Note Zkontrolujte, zda je zástrčka napájení zcela zasunutá do vstupu střídavého napájení projektoru a k elektrické zásuvce. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti tohoto přístroje a musí být snadno přístupná Note 5 Kvůli rozdílům v použití v jednotlivých zemích, příslušenství poskytované v regionech se liší. 1 Výstup monitoru 1...Napájecí kabel (součást dodávky) 2... Kabel HDMI/DVI 3...Kabel RGB (součást dodávky) 4...Zvukový kabel 5...Kabel výstupu monitoru Aby projektor správně spolupracoval s vaším počítačem, zkontrolujte, zda je frekvence režimu zobrazení kompatibilní s vaším projektorem. (Viz stránky 46 ~ 48) Použijte kabely dodané s projektorem. 20

22 E62405SP R Instalace Note Připojení k videu Zkontrolujte, zda je zástrčka napájení zcela zasunutá do vstupu střídavého napájení projektoru a k elektrické zásuvce. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti tohoto přístroje a musí být snadno přístupná. DVD přehrávač, set-top box přijímač HDTV Video výstup Note Kvůli rozdílům v použití v jednotlivých zemích, příslušenství poskytované v regionech se liší. 1 Výstup S-Video 1...Napájecí kabel (součást dodávky) 2...Kabel komponentní-rgb RCA komponentní kabel 4...Kabel kompozitního videa 5...Zvukový kabel 6... Kabel S-Video 7...Kabel HDMI Aby projektor správně spolupracoval s vaším počítačem, zkontrolujte, zda je frekvence režimu zobrazení kompatibilní s vaším projektorem. 21

23 Instalace Zapnutí/vypnutí projektoru Zapnutí projektoru 1. Řádně připojte napájecí kabel a kabel signálu. Indikátor napájení se rozsvítí červeně. 2. Sejměte krytku objektivu. 3. Zapněte lampu stisknutím tlačítka Power na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači. Indikátor napájení bude blikat modře. Asi za 5 sekund se na plátně zobrazí úvodní obrazovka. Jakmile tato obrazovka zmizí, indikátor napájení začne svítit modře. Při prvním použití projektoru po zakoupení se po úvodní obrazovce zobrazí obrazovka jazyka. (Viz stránky 34 ~ 35) 4. Zapněte zdroj (počítač, notebook, přehrávač videa atd.) Projektor automaticky rozpozná váš zdroj. Note UPOZORNĚNÍ: Když je lampa zapnutá, nedívejte se do objektivu. Silné světlo z lampy by mohlo poškodit váš zrak. Neblokujte otvory pro sání a výstup vzduchu. V opačném případě by mohlo dojít k požáru způsobeném vnitřním přehříváním. Nepokládejte ruce, tvář ani jiné předměty v blízkosti otvoru výstupu vzduchu, krytu lampy nebo spodní části přístroje. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění a/ nebo poškození předmětu. Když chcete zastavit promítání, ničím neblokujte světlo z objektivu projektoru. V opačném případě by mohlo dojít k požáru způsobenému silným světlem. Pro tento účel použijte funkci AV Mute. Jestliže připojujete více zdrojů najednou, můžete je přepínat tlačítkem Input na dálkovém ovladači nebo použijte tlačítka Computer 1, Video, S-Video nebo HDMI na dálkovém ovladači. Note Nejprve zapněte projektor a potom zdroje signálu. 2 POWER NEBO 22 Víčko objektivu 1

24 Instalace Vypnutí projektoru 1. Stisknutím tlačítka Power vypnete lampu projektoru a na ploše se zobrazí následující zpráva. 2. Potvrďte dalším stisknutím tlačítka Power. 3. Chladící ventilátory poběží přibližně 60 sekund do konce chladícího intervalu a indikátor napájení bude blikat červeně. Jakmile indikátor přestane blikat, projektor se nachází v pohotovostním režimu. Jestliže si přejete projektor opět zapnout, musíte počkat, dokud projektor úplně nedokončí chladící cyklus a nenastal pohotovostní režim. K opětovnému spuštění projektoru stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Power. 4. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a od projektoru. 23

25 Instalace Varovné indikátory Když indikátor Teplota svítí červeně, znamená to, že se projektor přehřál. Projektor se sám automaticky vypne. Když indikátor Lampa svítí červeně a na ploše je zobrazena následující zpráva, projektor zjistil, že končí životnost lampy. Co nejdříve vyměňte lampu nebo se obraťte na místního prodejce nebo na naše servisní středisko. Když indikátor Teplota bliká červeně (0,5 s. svítí, 0,5 s. nesvítí) a na ploše se zobrazí následující zpráva, znamená to, že došlo k selhání ventilátoru. Přestaňte projektor používat, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a obraťte se na nejbližšího prodejce nebo servisní středisko. 24

26 Instalace Nastavení promítaného obrazu Nastavení výšky obrazu projektoru Tento projektor je vybaven nastavitelnou nohou pro zvýšení nebo snížení obrazu tak, aby vyplnil celou plochu. Pokyny pro zvýšení/snížení obrazu: 1. Pomocí jemně vylaďte úhel zobrazení. Note Otáčením nastavitelné nohy můžete zvednout přední stranu až o 8 stupňů. Přední nastavitelná noha 1 Maximální délka: 20 mm 25

27 Instalace Nastavení zoomu a zaostření projektoru K zvětšení nebo zmenšení obrazu můžete otáčet páčkou zoomu. Abyste zaostřili obraz, točte zaostřovacím kroužkem tak dlouho, dokud obraz nebude čistý. Řady PJ S2130/PJ X2130: Projektor zaostřuje v rozsahu vzdálenosti 3,93 až 42,98 stop (1,2 až 13,1 metrů). Řada PJ WX2130: Projektor zaostřuje v rozsahu vzdálenosti 3,28 až 36,09 stop (1,0 až 11,0 metrů). Páčka zoomu Zoomovací kroužek objektivu Nastavení velikosti promítaného obrazu PJ S2130/PJ X2130: Velikost promítaného obrazu od 30 do 300 (0,7 až 7,6 metrů). PJ WX2130: Velikost promítaného obrazu od 30 do 300 (0,7 až 7,6 metrů) Výška Úhlopříčně Šířka Obraz Obraz (V) Pohled ze strany Odsazení (Hd) Promítací vzdálenost (D) 26

28 Instalace PJ S2130/PJ X2130 Délka úhlopříčky (v palcích) obrazu formátu 4:3 Velikost plochy Š x V Promítací vzdálenost (D) (m) (palce) (m) (stopy) širokoúhlý Šířka Výška Šířka Výška širokoúhlý teleobjektiv teleobjektiv Odsazení (Hd) 30 0,61 0,46 24,0 18,0 1,2 1,3 3,9 4,3 0,05 0,2 40 0,81 0,61 32,0 24,0 1,6 1,8 5,2 5,7 0,07 0,3 60 1,22 0,91 48,0 36,0 2,4 2,6 7,8 8,6 0,10 0,5 70 1,42 1,07 56,0 42,0 2,8 3,1 9,1 10,0 0,12 0,5 80 1,63 1,22 64,0 48,0 3,2 3,5 10,4 11,5 0,13 0,6 90 1,83 1,37 72,0 54,0 3,6 3,9 11,7 12,9 0,15 0, ,03 1,52 80,0 60,0 4,0 4,4 13,0 14,3 0,17 0, ,44 1,83 96,0 72,0 4,8 5,2 15,6 17,2 0,20 0, ,05 2,29 120,0 90,0 5,9 6,6 19,5 21,5 0,25 1, ,68 2,74 144,0 108,0 7,1 7,9 23,4 25,8 0,30 1, ,08 3,81 200,0 150,0 9,9 10,9 32,5 35,8 0,42 1, ,10 4,57 239,9 180,0 11,9 13,1 39,0 43,0 0,50 2,3 (m) (stopy) PJ WX2130 Délka úhlopříčky (v palcích) obrazu formátu 16:10 Velikost plochy Š x V Obrázek je určen jen pro orientaci uživatele. Promítací vzdálenost (D) (m) (palce) (m) (stopy) širokoúhlý Šířka Výška Šířka Výška širokoúhlý teleobjektiv teleobjektiv Odsazení (Hd) 30 0,65 0,40 25,4 15,9 1,0 1,1 3,3 3,6 0,05 0,2 40 0,86 0,54 33,9 21,2 1,3 1,5 4,4 4,8 0,07 0,2 60 1,29 0,81 50,9 31,8 2,0 2,2 6,6 7,2 0,10 0,3 70 1,51 0,94 59,3 37,1 2,3 2,6 7,7 8,4 0,12 0,4 80 1,72 1,08 67,8 42,4 2,7 2,9 8,8 9,6 0,13 0,4 90 1,94 1,21 76,3 47,7 3,0 3,3 9,9 10,8 0,15 0, ,15 1,35 84,8 53,0 3,3 3,7 11,0 12,0 0,17 0, ,58 1,62 101,7 63,6 4,0 4,4 13,1 14,4 0,20 0, ,23 2,02 127,2 79,5 5,0 5,5 16,4 18,0 0,25 0, ,88 2,42 152,6 95,4 6,0 6,6 19,7 21,6 0,30 1, ,38 3,37 212,0 132,5 8,4 9,2 27,4 20,0 0,42 1, ,46 4,04 254,3 159,0 10,0 11,0 32,9 36,0 0,50 1,6 (m) (stopy) 27

29 Ovládání Nabídka na obrazovce (OSD) Projektor je vybaven vícejazyčným rozhraním OSD, které umožňuje provádět úpravy obrazu a řadu různých nastavení. Projektor automaticky nalezne zdroj signálu. Note Jak obsluhovat 1. Chcete-li otevřít rozhraní OSD, stiskněte tlačítko Nabídka na dálkovém ovladači nebo na klávesnici. 2. Po zobrazení nabídky OSD vyberte požadovanou položku v hlavní nabídce pomocí tlačítek. Při volbě na dané stránce se stisknutím dostanete do podnabídky. 3. Pomocí tlačítek vyberte požadovanou položku v podnabídce, stiskněte tlačítko Enter a upravte nastavení pomocí tlačítka nebo. Chcete-li ukončit nastavování položky, znovu stiskněte tlačítko Enter. 4. Pokud se v nastavení zobrazí slovo k nastavení, můžete stisknutím tlačítka Enter vstoupit do další podnabídky. Po dokončení nastavení zavřete podnabídku stisknutím Menu. 5. Po dokončení úprav nastavení se stisknutím Menu vrátíte zpět na hlavní nabídku. 6. Chcete-li skončit, znovu stiskněte Menu. Nabídka OSD bude uzavřena a projektor automaticky uloží nová nastavení. Nepoužijete-li žádné tlačítko po dobu 10 sekund, nabídka OSD bude automaticky ukončena. Hlavní menu Nastavení Submenu 28

30 Ovládací prvky Úprava obrazu Note Funkce Ostrost a Sytost barev jsou podporovány pouze v režimu Video. Kontrast Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a nejtmavější částí obrazu. Nastavení kontrastu mění množství černé a bílé v obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Jas Nastavte jasnost obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Sytost barev snížíte kontrast. zvýšíte kontrast. ztmavíte obraz. zesvětlíte obraz. Slouží k nastavení obrazu videa z černobílé až po zcela sytou barvu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Ostrost Slouží k nastavení ostrosti obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Redukce šumu snížíte množství barvy v obrazu. zvýšíte množství barvy v obrazu. snížíte ostrost. zvýšíte ostrost. Slouží k nastavení úrovně redukce šumu obrazu. 29

31 Ovládání Režim obrázků K dispozici je řada předvoleb výrobce optimalizovaných pro různé typy obrazu. Pomocí nebo vyberte položku. Jasný: Režim zdůrazňující jas. Stand.: Režim vyvažující jas a barvu. Obyčejný: Režim zdůrazňující reprodukci barev. Úroveň R Pomocí nebo upravte úroveň signálu červené. Úroveň G Pomocí nebo upravte úroveň signálu zelené. Úroveň B Note Funkce Vstupní rozsah RGB je podporována pouze pro zdroj HDMI. Pomocí nebo upravte úroveň signálu modré. Vstupní rozsah RGB Slouží k úpravě rozsahu obrazových dat HDMI. Aut.: Automaticky rozpozná rozsah RGB. Stand.: Zpracovává vstupní data jako data standardního rozsahu. Plný: Vyberte tuto možnost, když je zdrojem počítač nebo nástroj, jehož výstupní rozsah je nastaven na Plný. Aut.nastavení Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem. Pozice Viz další stránka. 30

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Nastavení pozorovacího úhlu...2 Montáž na zeď...3 1. Sklopte podstavec...3 2. Zajistěte ozdobný kryt...3 3. Připevněte monitor LCD na

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Projektory PJ X3340 / PJ WX3340 PJ WX3340N. 3000 lumenů. 1,073 mld. HDMI. Projektory pro umístění na okraj stolu. Světelný tok. Počet barev.

Projektory PJ X3340 / PJ WX3340 PJ WX3340N. 3000 lumenů. 1,073 mld. HDMI. Projektory pro umístění na okraj stolu. Světelný tok. Počet barev. Projektory PJ X3340 / PJ WX3340 PJ WX3340N Projektory pro umístění na okraj stolu Světelný tok 3000 lumenů Konektor HDMI Počet barev 1,073 mld. Až na okraj stolu Projektory Ricoh pro umístění na okraj

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Projektory PJ X4240N PJ WX4240N. 3000 lumenů. 1,073 mld. HDMI. Projektory. na krátkou vzdálenost. Světelný tok. Počet barev.

Projektory PJ X4240N PJ WX4240N. 3000 lumenů. 1,073 mld. HDMI. Projektory. na krátkou vzdálenost. Světelný tok. Počet barev. Projektory PJ X4240N PJ WX4240N Projektory na krátkou vzdálenost Světelný tok 3000 lumenů Konektor HDMI Počet barev 1,073 mld. Malá místnost - velký obraz K dispozici jsou dva modely této řady projektorů

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

Provozní pokyny. Příprava na použití projektoru. Promítání obrazu. Změna nastavení projektoru. Odstraňování problémů. Údržba.

Provozní pokyny. Příprava na použití projektoru. Promítání obrazu. Změna nastavení projektoru. Odstraňování problémů. Údržba. Provozní pokyny Příprava na použití projektoru Promítání obrazu Změna nastavení projektoru Odstraňování problémů Údržba Dodatek Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE Pro zajištění správného a bezpečného používání tohoto zařízení si nejdříve přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Bezpečnostní upozornění Nedotýkejte se zařízení mokrýma

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...55. Instalace...12. Ovládání...21. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...55. Instalace...12. Ovládání...21. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G LCD MONITOR quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G ii Úvod Obsah balení Přesvědčte se, že součástí dodávky monitoru jsou následující položky. Pokud některé položky chybí, kontaktujte svého

Více