Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění."

Transkript

1 Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

2 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto přístroji...6 Poznámky o předpisech a bezpečnosti...7 Další informace...11 Úvod...12 Funkce produktu...12 Obsah krabice...13 Popis produktu...14 Připojovací porty Ovládací panel Dálkové ovládání Vložení baterií do dálkového ovladače Dosah dálkového ovladače Úprava obrazu Pozice Nastavení zobrazení Výchozí nastavení Výchozí nastavení Výchozí nastavení 2 Projekce 3D Zobrazit stav Dodatky...40 Odstraňování problémů...40 Výměna lampy...45 Kompatibilita s počítačem...46 Konfigurace výstupů...49 Výstup: Analogový signál RGB (mini D-sub 15 kolíků) Technické údaje...50 Ochranné známky...51 Instalace...20 Připojení projektoru...20 Připojit k počítači/notebooku Připojení k videu Zapnutí/vypnutí projektoru...22 Zapnutí projektoru Vypnutí projektoru Varovné indikátory Nastavení promítaného obrazu...25 Nastavení výšky obrazu projektoru Nastavení zoomu a zaostření projektoru Nastavení velikosti promítaného obrazu Ovládání...28 Nabídka na obrazovce (OSD)...28 Jak obsluhovat Úprava obrazu

3 Upozornění Opatření Řiďte se všemi výstrahami, varováními a provádějte údržbu podle pokynů v tomto návodu, aby se co nejvíce prodloužila životnost tohoto přístroje. Varování- Varování- Varování- Varování- Varování- Varování- Varování- Tento přístroj musí být uzemněn. Nedívejte se do objektivu projektoru, když lampa svítí. Jasné světlo může poškodit zrak. K omezení rizika ohně nebo zasažení elektrickým proudem nevystavujte výrobek vlivu deště či vlhkosti. Neotvírejte nebo nerozebírejte výrobek kvůli možnému zasažení elektrickým proudem. Před výměnou lampy nechte přístroj vychladnout a dodržujte veškeré pokyny pro výměnu. Tento projektor je schopen samostatně zjistit věk lampy. Jakmile se začnou zobrazovat varovné zprávy, lampu vyměňte. Po vypnutí projektoru nechte dokončit chladící cyklus větráku, než přístroj odpojíte od sítě. Ochlazení přístroje zabere až 60 sekund. Varování- Varování- Varování- Varování- Když je zapnuto napájení projektoru, nepoužívejte krytku objektivu. Nejprve zapněte projektor a potom zdroje signálu. Po skončení životnosti lampa vyhoří nebo hlasitě praskne. Pokud se toto stane, projektor nelze znovu zapnout, dokud se lampa nevymění. Při výměně lampy postupujte podle pokynů v části Výměna lampy. Nedemontujte kryt skříňky v opačném případě můžete být vystaveni nebezpečnému napětí. S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika. 2

4 Upozornění Varování- Varování- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Tento přístroj musí být napájen pouze typem zdroje napájení, který nepřekračuje rozsah napětí uvedený na typovém štítku a na napájecím kabelu. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí je ve vaší domácí elektrické zásuvce, obraťte se na obchodního zástupce nebo místního dodavatele energie. Nepoužívejte polarizovanou zástrčku s prodlužovacím kabelem, zásuvkou nebo jiným výstupem, pokud nelze zcela zasunout kolíky s třívodičovým uzemněním, aby se zabránilo vystavení kolíku. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Tento přístroj nikdy nepřipojujte ke střídavému napájení za bouřky. Pokud zahlédnete blesk nebo uslyšíte hrom, nikdy se nedotýkejte přístroje, kabelů a/nebo periferií. Elektrické přepětí způsobené bouřkou může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození přístroje. Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v přístroji. Mohlo by dojít ke kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo s uzemňovacími vývody. Při kontaktu hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nelijte na zařízení žádnou tekutinu. Projektor neumísťujte ani neuchovávejte v dosahu dětí. Mohlo by dojít k jeho pádu nebo převržení a k možnému vážnému zranění. Na této přístroj neumísťujte jiné vybavení a neumísťujte tento přístroj na jiné vybavení. Během normálního používání se zvyšuje teplota horní a dolní strany přístroje a mohlo by dojít k poškození ostatních přístrojů. Nepoužívejte příslušenství nedoporučená výrobcem přístroje. Používání nekompatibilního příslušenství by mohlo způsobit nebezpečí nebo poškození přístroje. Neumísťujte tento přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stativ, konzolu nebo stůl. Molo by dojít k pádu přístroje, k vážnému zranění dítěte či dospělého a k vážnému poškození přístroje. 3

5 Upozornění Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Upozornění- Nastane-li některá z následujících situací, odpojte tento přístroj od elektrické zásuvky a odneste jej kvalifikovanému servisnímu technikovi: a) Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. b) Do přístroje vnikla tekutina nebo cizí předměty. c) Přístroj byl vystaven dešti nebo vodě. d) Přístroj nefunguje normálně při dodržení pokynů pro používání. Nastavujte jen ty ovladače, které jsou popsány v pokynech pro používání. e) Došlo k pádu přístroje nebo k jakémukoli poškození. (Dojde-li k prasknutí skříňky, manipulujte s přístrojem opatrně, aby se zabránilo zranění.) Tento přístroj obsahuje skleněné součásti včetně objektivu a lampy. Dojde-li k jejich rozbití, manipulujte s přístrojem opatrně, aby se zabránilo zranění, a požádejte o opravu nejbližšího obchodního zástupce. Nedotýkejte se žádných střepů, aby nedošlo ke zranění. V případě prasknutí lampy (což je velice nepravděpodobné) důkladně vyčistěte okolí projektoru a zlikvidujte veškeré nápoje nebo potraviny, které se v okolí projektoru nacházejí, protože mohou být kontaminovány. Když je projektor v provozu, neumísťujte nic před objektiv. Předměty umístěné před objektiv se mohou přehřát a spálit nebo způsobit požár. Neautorizované nahrazení dílů může způsobit požár, zasažení elektrickým proudem či jiné nehody. (Uživatel může provést pouze výměnu lampy.) Po dokončení každého servisu nebo opravy tohoto přístroje požádejte servisního technika o provedení bezpečnostních kontrol a aby ověřil, že se přístroj nachází v provozuschopném stavu. Nenechávejte dokumenty z termálního papíru nebo snadno zdeformovatelné předměty dlouhodobě na horní části jednotky nebo v blízkosti výstupu vzduchu. Teplota z přístroje může vymazat informace na termálním papíru nebo může způsobit deformace nebo pomačkání. 4

6 Upozornění Upozornění- Tento přístroj neumísťujte na uzavřené místo. Tento přístroj neumísťujte do krabice nebo na jiné uzavřené místo. V opačném případě může dojít k jeho přehřívání, což by mohlo způsobit nebezpečí požáru. Proveďte: Po vybalení tohoto přístroje si pečlivě přečtěte návod na použití a dodržujte všechny pokyny pro používání a další pokyny. Před čištěním přístroj vypněte. K očištění krytu použijte měkký hadřík mírně navlhčený čistícím prostředkem. Odpojte kabel ze zásuvky, jestliže není přístroj dlouho používán. Čeho se vyvarovat: Neblokujte větrací štěrbiny a otvory na přístroji. K čištění přístroje nepoužívejte drsné čistící prostředky, vosky nebo rozpouštědla. Nepoužívejte přístroj v následujících podmínkách: - Nadměrné teplo, chlad nebo vlhkost. - Na místech s vysokou koncentrací prachu a nečistot. - V blízkosti zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole. - Místo na přímém slunečním světle. Důležité: Změny obsahu této příručky bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny. Společnost v žádném případě neponese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody způsobené manipulací nebo používáním tohoto přístroje. 5

7 Upozornění Bezpečnostní štítky na tomto přístroji 1 Neblokujte otvory pro sání a výstup vzduchu. V opačném případě by mohlo dojít k požáru způsobeném vnitřním přehříváním. Nepokládejte ruce, tvář ani jiné předměty v blízkosti otvoru výstupu vzduchu, krytu lampy nebo spodní části přístroje. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění a/nebo poškození předmětu. 2 Když je lampa zapnutá, nedívejte se do objektivu. Silné světlo z lampy by mohlo poškodit váš zrak. 3 Když je projektor v provozu, neumísťujte nic před objektiv. Předměty umístěné před objektiv se mohou přehřát a spálit nebo způsobit požár. Chcete-li dočasně zastavit promítaný obraz, použijte tlačítko ztlumení AV na dálkovém ovladači nebo na klávesnici. 4 Před výměnou lampy odpojte napájecí kabel a potom počkejte 60 minut. 4 / 5 5 Nedemontujte žádné šroubky vyjma šroubků krytu lampy. Neblokujte ani nezakrývejte větrací otvory

8 Varování tento přístroj obsahuje chemickou látku, která je ve státě Kalifornie považována za původce rakoviny, poškození plodu nebo jiného poškození reprodukčních orgánů. Upozornění Poznámky o předpisech a bezpečnosti Tento dodatek uvádí všeobecné oznámení pro váš projektor. Poznámka: Uživatelé v USA Oznámení Federální komise pro komunikaci NÁZEV MODELU: PJ S2130 / PJ X2130 / PJ WX2130 OBCHODÍ NÁZEV: PROJEKTOR NÁZEV MODELU: PJ S2130 / PJ X2130 / PJ WX2130 Tento přístroj byl testován komisí FCC a byl shledán kompatibilní se směrnicemi FCC PRO DOMÁCNOST NEBO KANCELÁŘ Toto zařízení se podřizuje Části 15 v Ustanoveních Federální komise pro komunikaci. Užívání se podřizuje následujícím dvěma podmínkám: 1. Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení, a 2. Toto zařízení musí akceptovat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí fungování. Toto zařízení bylo testováno a zjistilo se, že se podřizuje limitu určeném pro Třídu B digitálních zařízení podle Kapitoly 15 podmínek Federální komise pro komunikaci. Tyto limity se stanovují na to, aby zabezpečili přiměřenou ochranu proti škodlivému zasahování v instalacích pro místní obyvatelstvo. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiové frekvence a nebylo-li nainstalováno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé interference radiovým komunikacím. Neexistuje však ani žádné ubezpečení, že zasahování se nevyskytne v určité instalaci. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé zasahování do rádiového nebo televizního příjmu, což je možné zkontrolovat vypnutím nebo zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje opravit zasahování jedním z následujících kroků: Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem. 7

9 Upozornění ODPOVĚDNÁ STRANA: Ricoh Americas Corporation 5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ Telefon: Poznámka: Stíněné kabely Všechny spojení na jiné počítačové zařízení se musí uskutečnit použitím stíněných kabelů tak, aby se zabezpečil soulad s předpisy Federální komise pro komunikaci. Upozornění Změny nebo úpravy bez výslovného souhlasu výrobce mohou způsobit ztrátu uživatelské ochrany, zaručené Federálním úřadem pro komunikace (FCC), při provozu tohoto projektoru. LAMPA(Y) UVNITŘ TOHOTO PRODUKTU OBSAHUJÍ RTUŤ A JE NEZBYTNÉ JE RECYKLOVAT NEBO LIKVIDOVAT V SOULADU S MÍSTNÍMI, STÁTNÍMI NEBO FEDERÁLNÍMI ZÁKONY. Poznámka: uživatelé v Kanadě Toto zařízení Třídy B splňuje kanadský předpis ICES-003. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 ducanada. Prohlášení shody pro členské státy EU EMC Směrnice 2004/108/EC (včetně dodatků) Nízkonapěťová směrnice 2006/95/EC Poznámka: Uživatelé v Turecku 8

10 Upozornění Likvidace Tento produkt obsahuje látky, které jsou škodlivé pro člověka a životní prostředí. Lampa obsahuje rtuť. Tento přístroj nebo použité lampy zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Následující informace platí pouze pro státy EU: Výrobek označený tímto symbolem nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak vznikly při nesprávné likvidaci tohoto výrobku. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, společnost zabývající se likvidací domácího odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE Varování Nikdy nevhazujte baterie do ohně. V případě nesprávného používání baterií může dojít k jejich výbuchu nebo vytečení a mohou způsobit vážné zranění. Dojde-li ke kontaktu vytečené tekutiny z baterie s pokožkou, tekutinu ihned omyjte pitnou vodou a vyhledejte lékaře. Pokud tekutina potřísní nějaký nástroj, nedotýkejte se jej a otřete jej papírovou utěrkou. Potom navlhčete použitou utěrku vodou a zlikvidujte jako hořlavý odpad. Poznámky Používejte baterie velikosti AAA (R03). Použité baterie zlikvidujte na místě určeném k likvidaci. Zajistěte ekologickou likvidaci baterií. Nemíchejte různé typy baterií ani nekombinujte použité baterie s novými. Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo pokud se omezí dosah ovládání, vyměňte obě baterie za nové. Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie, aby se zabránilo vytečení kyseliny z baterií do přihrádky pro baterie. 9

11 Upozornění Následující informace platí pouze pro státy EU: [Likvidace baterií a/nebo akumulátorů] Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky označuje, že baterie a/nebo akumulátory musí být shromažďovány a likvidovány odděleně od domácího odpadu. Pokud baterie nebo akumulátor obsahuje vyšší než specifikované hodnoty olova (Pb), rtuti (Hg) a/nebo kadmia (Cd) definované ve směrnici pro baterie (2006/66/EC), potom budou pod symbolem přeškrtnuté popelnice s kolečky uvedeny chemické symboly pro olovo (Pb), rtuť (Hg) a/nebo kadmium (Cd). Svojí účastí na separovaném sběru baterií přispějete k zajištění řádné likvidace výrobků a baterií a pomůžete předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o sběrných a recyklačních programech dostupných ve vaší zemi vám poskytnou místní orgány nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. 10

12 Upozornění Další informace Autorská práva na obrázky Při promítání obrázku pomocí tohoto projektoru postupujte opatrně, abyste neporušovali autorská práva na chráněné materiály. Následující příklady mohou porušovat autorská práva na chráněné materiály. Vysílání obrázků nebo filmů pro komerční účely Upravování obrázků nebo filmů pomocí funkcí, jako například znehybnění, zvětšení nebo přiblížení, pro vysílání pro komerční účely nebo veřejné promítání Změna poměru stran obrázků nebo filmů pomocí funkce, která mění velikost obrázků vysílaných pro komerční účely nebo veřejné promítání 11

13 Úvod Funkce produktu Výkonová charakteristika zahrnuje: Skutečné rozlišení PJ S SVGA( )/ PJ X XGA( )/PJ WX WXGA( ) adresovatelných obrazových bodů Jednočipová DLP technologie Kompatibilní s NTSC3.58/NTSC4.43/PAL(B/D/G/H/ I/M/N)/SECAM (B/D/G/K/K1/L) a SDTV(480i/576i), EDTV(480p/576p), HDTV(720p/1080i/1080p) Řada automatických funkcí: Automatické rozpoznání, Automatický obraz a Automatické ukládání nastavení Dálkový ovladač se všemi funkcemi Uživatelsky příjemné vícejazyčné obrazové rozhraní OSD Pokročilá digitální korekce lichoběžníkového zkreslení a vysoce kvalitní úprava velikosti na celou obrazovku Zabudovaný monofonní 2wattový reproduktor. Komprese UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA a změna rozlišení VGA Kompatibilní s počítači Macintosh 12

14 Úvod Obsah krabice Tento projektor má části zobrazené níže. Zkontrolujte, zda je Váš přístroj kompletní. Jestliže nějaká část chybí, kontaktujte okamžitě Vašeho prodejce. Note Kvůli rozdílům v použití v jednotlivých zemích, příslušenství poskytované v regionech se liší. Projektor s víčkem objektivu Bezdrátový dálkový ovladač Baterie pro dálkový ovladač (AAA/R03) Napájecí šňůra Kabel RGB Přenosné pouzdro Dokumentace: Uživatelská příručka na disku CD-ROM Uživatelská příručka 13

15 Úvod Popis produktu Ovládací panel 2. Ovladač zoom 3. Větrání (vstup) 4. Reproduktor 5. Kroužek ostření 6. Větrání (výstup) 7. Infračervený snímač dálkového ovládání 8. Objektiv 9. Krytka objektivu 10. Připojovací porty 11. Nastavitelná noha 14

16 Úvod Připojovací porty Výstup HDMI 2. Zásuvka COMPUTER IN/COMPONENT IN 3. Vstup S-VIDEO IN 4. Vstup VIDEO IN 5. Port SERVICE 6. Výstup MONITOR OUT 7. Zásuvka AUDIO IN 8. Zásuvka AC IN 9. Otvor pro zámek proti krádeži 15

17 Úvod Ovládací panel Indikátor lampa Ukazuje stav lampy projektoru. 2 Indikátor teplota Ukazuje stav teploty projektoru. 3 Indikátor Ukazuje stav projektoru. napájení 4 Power Viz část Zapnutí/vypnutí projektoru. (Viz stránky 22 ~ 23) 5 Hlasitost - Slouží ke snížení hlasitosti reproduktoru. 6 Input Stisknutím Input vyberte zdroje RGB, Komponentní, S-Video, HDMI a Kompozitní. 7 Menu Stisknutím Menu spustíte rozhraní obrazovky (OSD) nebo se vrátíte na nejvyšší úroveň nabídky OSD pro použití hlavní nabídky OSD 8 Enter Slouží k potvrzení výběru položek při používání podnabídky. 9 Hlasitost + Slouží ke zvýšení hlasitosti reproduktoru. 10 AV Mute Slouží k přechodnému vypnutí/ zapnutí zvuku a videa. 11 Čtyři směrové klávesy výběru Pomocí nebo nebo nebo vyberte položky nebo proveďte úpravy vašeho výběru. 12 Základní kámen Pomocí nebo nebo upravte lichoběžníkové zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru. 16

18 Úvod Dálkové ovládání Vysílač Odesílá signály do projektoru. infračerveného signálu 2 Indikátor 3 Enter Slouží k potvrzení výběru položek při 4 Čtyři směrové klávesy výběru používání podnabídky. Pomocí nebo nebo nebo vyberte položky nebo proveďte úpravy vašeho výběru. 5 AV Mute Slouží k přechodnému vypnutí/ zapnutí zvuku a videa. 6 Freeze Slouží k pozastavení obrazu. Dalším stisknutím obnovíte obraz

19 Úvod Note Funkci Magnify nelze použít, když je položka Aspekt nastavena na Původní. 7 ECO Slouží ke ztlumení svítivosti lampy projektoru, čímž se sníží její spotřeba energie a prodlužuje se životnost lampy. 8 Volume +/- Slouží ke zvýšení/snížení hlasitosti reproduktoru. 9 Video Stisknutím Video vyberete vstup Video. 10 HDMI Stisknutím HDMI vyberete vstup HDMI. 11 Magnify Slouží k přiblížení zobrazení projektoru. 12 S-Video Stisknutím S-Video vyberete vstup S-Video. 13 Power Viz část Zapnutí/vypnutí projektoru. (Viz stránky 22 ~ 23) 14 Menu Stisknutím Menu spustíte rozhraní obrazovky (OSD) nebo se vrátíte na nejvyšší úroveň nabídky OSD pro použití hlavní nabídky OSD. (Viz strana 28) 15 Input Stisknutím Input vyberte zdroje RGB, Komponentní, S-Video, HDMI a Kompozitní. 16 Auto Set Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem. 17 Picture Vyberte režim Obraz z možností Jasný, Stand. a Obyčejný. 18 Keystone +/- Slouží k úpravě lichoběžníkového zkreslení obrazu způsobeného nakláněním projektoru. 19 Computer1 Stisknutím Computer1 vyberte vstup Počítač/Komponentní. 20 Computer2 Toto tlačítko funguje stejně jako Computer1 s tímto projektorem. 21 Aspect Použijte tuto funkci ke zvolení požadovaného poměru stran. 22 Status Zobrazí nabídku Zobrazit stav. (Viz strana 39) 18

20 Úvod Vložení baterií do dálkového ovladače 1 Pevně stiskněte 2 Vložte nové baterie (AAA/ 3 Zasuňte kryt zpět na baterie kryt baterií a R03). Polarity baterií tak, aby zaklapl na místo. vysuňte. (+/ ) musí být správně zorientované. Nemíchejte různé typy baterií ani nové a staré baterie. Pro zajištění bezpečného provozu dodržujte následující zásady: Používejte baterii typu AAA/R03. Zabraňte kontaktu s vodou nebo tekutinami. Dálkový ovladač nevystavujte vlhku ani teplu. Zabraňte pádu dálkového ovladače. Pokud baterie v dálkovém ovladači vytekla, pečlivě vytřete přihrádku a vložte novou baterii. V případě vložení nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Použitou baterii zlikvidujte podle pokynů. Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie. Dálkový ovladač nemusí fungovat, pokud na infračervený snímač dálkového ovládání dopadá jasné sluneční světlo nebo zářivkové světlo. Dosah dálkového ovladače Při stisknutí jakéhokoli tlačítka namiřte dálkový ovladač na projektor (infračervený snímač dálkového ovládání). Maximální provozní dosah dálkového ovladače je přibližně 23,0 (7m) a ±15 před projektorem. 23,0 (7 m) Přibl

21 E62405SP R Instalace Připojení projektoru Připojit k počítači/notebooku Note Zkontrolujte, zda je zástrčka napájení zcela zasunutá do vstupu střídavého napájení projektoru a k elektrické zásuvce. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti tohoto přístroje a musí být snadno přístupná Note 5 Kvůli rozdílům v použití v jednotlivých zemích, příslušenství poskytované v regionech se liší. 1 Výstup monitoru 1...Napájecí kabel (součást dodávky) 2... Kabel HDMI/DVI 3...Kabel RGB (součást dodávky) 4...Zvukový kabel 5...Kabel výstupu monitoru Aby projektor správně spolupracoval s vaším počítačem, zkontrolujte, zda je frekvence režimu zobrazení kompatibilní s vaším projektorem. (Viz stránky 46 ~ 48) Použijte kabely dodané s projektorem. 20

22 E62405SP R Instalace Note Připojení k videu Zkontrolujte, zda je zástrčka napájení zcela zasunutá do vstupu střídavého napájení projektoru a k elektrické zásuvce. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti tohoto přístroje a musí být snadno přístupná. DVD přehrávač, set-top box přijímač HDTV Video výstup Note Kvůli rozdílům v použití v jednotlivých zemích, příslušenství poskytované v regionech se liší. 1 Výstup S-Video 1...Napájecí kabel (součást dodávky) 2...Kabel komponentní-rgb RCA komponentní kabel 4...Kabel kompozitního videa 5...Zvukový kabel 6... Kabel S-Video 7...Kabel HDMI Aby projektor správně spolupracoval s vaším počítačem, zkontrolujte, zda je frekvence režimu zobrazení kompatibilní s vaším projektorem. 21

23 Instalace Zapnutí/vypnutí projektoru Zapnutí projektoru 1. Řádně připojte napájecí kabel a kabel signálu. Indikátor napájení se rozsvítí červeně. 2. Sejměte krytku objektivu. 3. Zapněte lampu stisknutím tlačítka Power na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači. Indikátor napájení bude blikat modře. Asi za 5 sekund se na plátně zobrazí úvodní obrazovka. Jakmile tato obrazovka zmizí, indikátor napájení začne svítit modře. Při prvním použití projektoru po zakoupení se po úvodní obrazovce zobrazí obrazovka jazyka. (Viz stránky 34 ~ 35) 4. Zapněte zdroj (počítač, notebook, přehrávač videa atd.) Projektor automaticky rozpozná váš zdroj. Note UPOZORNĚNÍ: Když je lampa zapnutá, nedívejte se do objektivu. Silné světlo z lampy by mohlo poškodit váš zrak. Neblokujte otvory pro sání a výstup vzduchu. V opačném případě by mohlo dojít k požáru způsobeném vnitřním přehříváním. Nepokládejte ruce, tvář ani jiné předměty v blízkosti otvoru výstupu vzduchu, krytu lampy nebo spodní části přístroje. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění a/ nebo poškození předmětu. Když chcete zastavit promítání, ničím neblokujte světlo z objektivu projektoru. V opačném případě by mohlo dojít k požáru způsobenému silným světlem. Pro tento účel použijte funkci AV Mute. Jestliže připojujete více zdrojů najednou, můžete je přepínat tlačítkem Input na dálkovém ovladači nebo použijte tlačítka Computer 1, Video, S-Video nebo HDMI na dálkovém ovladači. Note Nejprve zapněte projektor a potom zdroje signálu. 2 POWER NEBO 22 Víčko objektivu 1

24 Instalace Vypnutí projektoru 1. Stisknutím tlačítka Power vypnete lampu projektoru a na ploše se zobrazí následující zpráva. 2. Potvrďte dalším stisknutím tlačítka Power. 3. Chladící ventilátory poběží přibližně 60 sekund do konce chladícího intervalu a indikátor napájení bude blikat červeně. Jakmile indikátor přestane blikat, projektor se nachází v pohotovostním režimu. Jestliže si přejete projektor opět zapnout, musíte počkat, dokud projektor úplně nedokončí chladící cyklus a nenastal pohotovostní režim. K opětovnému spuštění projektoru stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Power. 4. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a od projektoru. 23

25 Instalace Varovné indikátory Když indikátor Teplota svítí červeně, znamená to, že se projektor přehřál. Projektor se sám automaticky vypne. Když indikátor Lampa svítí červeně a na ploše je zobrazena následující zpráva, projektor zjistil, že končí životnost lampy. Co nejdříve vyměňte lampu nebo se obraťte na místního prodejce nebo na naše servisní středisko. Když indikátor Teplota bliká červeně (0,5 s. svítí, 0,5 s. nesvítí) a na ploše se zobrazí následující zpráva, znamená to, že došlo k selhání ventilátoru. Přestaňte projektor používat, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a obraťte se na nejbližšího prodejce nebo servisní středisko. 24

26 Instalace Nastavení promítaného obrazu Nastavení výšky obrazu projektoru Tento projektor je vybaven nastavitelnou nohou pro zvýšení nebo snížení obrazu tak, aby vyplnil celou plochu. Pokyny pro zvýšení/snížení obrazu: 1. Pomocí jemně vylaďte úhel zobrazení. Note Otáčením nastavitelné nohy můžete zvednout přední stranu až o 8 stupňů. Přední nastavitelná noha 1 Maximální délka: 20 mm 25

27 Instalace Nastavení zoomu a zaostření projektoru K zvětšení nebo zmenšení obrazu můžete otáčet páčkou zoomu. Abyste zaostřili obraz, točte zaostřovacím kroužkem tak dlouho, dokud obraz nebude čistý. Řady PJ S2130/PJ X2130: Projektor zaostřuje v rozsahu vzdálenosti 3,93 až 42,98 stop (1,2 až 13,1 metrů). Řada PJ WX2130: Projektor zaostřuje v rozsahu vzdálenosti 3,28 až 36,09 stop (1,0 až 11,0 metrů). Páčka zoomu Zoomovací kroužek objektivu Nastavení velikosti promítaného obrazu PJ S2130/PJ X2130: Velikost promítaného obrazu od 30 do 300 (0,7 až 7,6 metrů). PJ WX2130: Velikost promítaného obrazu od 30 do 300 (0,7 až 7,6 metrů) Výška Úhlopříčně Šířka Obraz Obraz (V) Pohled ze strany Odsazení (Hd) Promítací vzdálenost (D) 26

28 Instalace PJ S2130/PJ X2130 Délka úhlopříčky (v palcích) obrazu formátu 4:3 Velikost plochy Š x V Promítací vzdálenost (D) (m) (palce) (m) (stopy) širokoúhlý Šířka Výška Šířka Výška širokoúhlý teleobjektiv teleobjektiv Odsazení (Hd) 30 0,61 0,46 24,0 18,0 1,2 1,3 3,9 4,3 0,05 0,2 40 0,81 0,61 32,0 24,0 1,6 1,8 5,2 5,7 0,07 0,3 60 1,22 0,91 48,0 36,0 2,4 2,6 7,8 8,6 0,10 0,5 70 1,42 1,07 56,0 42,0 2,8 3,1 9,1 10,0 0,12 0,5 80 1,63 1,22 64,0 48,0 3,2 3,5 10,4 11,5 0,13 0,6 90 1,83 1,37 72,0 54,0 3,6 3,9 11,7 12,9 0,15 0, ,03 1,52 80,0 60,0 4,0 4,4 13,0 14,3 0,17 0, ,44 1,83 96,0 72,0 4,8 5,2 15,6 17,2 0,20 0, ,05 2,29 120,0 90,0 5,9 6,6 19,5 21,5 0,25 1, ,68 2,74 144,0 108,0 7,1 7,9 23,4 25,8 0,30 1, ,08 3,81 200,0 150,0 9,9 10,9 32,5 35,8 0,42 1, ,10 4,57 239,9 180,0 11,9 13,1 39,0 43,0 0,50 2,3 (m) (stopy) PJ WX2130 Délka úhlopříčky (v palcích) obrazu formátu 16:10 Velikost plochy Š x V Obrázek je určen jen pro orientaci uživatele. Promítací vzdálenost (D) (m) (palce) (m) (stopy) širokoúhlý Šířka Výška Šířka Výška širokoúhlý teleobjektiv teleobjektiv Odsazení (Hd) 30 0,65 0,40 25,4 15,9 1,0 1,1 3,3 3,6 0,05 0,2 40 0,86 0,54 33,9 21,2 1,3 1,5 4,4 4,8 0,07 0,2 60 1,29 0,81 50,9 31,8 2,0 2,2 6,6 7,2 0,10 0,3 70 1,51 0,94 59,3 37,1 2,3 2,6 7,7 8,4 0,12 0,4 80 1,72 1,08 67,8 42,4 2,7 2,9 8,8 9,6 0,13 0,4 90 1,94 1,21 76,3 47,7 3,0 3,3 9,9 10,8 0,15 0, ,15 1,35 84,8 53,0 3,3 3,7 11,0 12,0 0,17 0, ,58 1,62 101,7 63,6 4,0 4,4 13,1 14,4 0,20 0, ,23 2,02 127,2 79,5 5,0 5,5 16,4 18,0 0,25 0, ,88 2,42 152,6 95,4 6,0 6,6 19,7 21,6 0,30 1, ,38 3,37 212,0 132,5 8,4 9,2 27,4 20,0 0,42 1, ,46 4,04 254,3 159,0 10,0 11,0 32,9 36,0 0,50 1,6 (m) (stopy) 27

29 Ovládání Nabídka na obrazovce (OSD) Projektor je vybaven vícejazyčným rozhraním OSD, které umožňuje provádět úpravy obrazu a řadu různých nastavení. Projektor automaticky nalezne zdroj signálu. Note Jak obsluhovat 1. Chcete-li otevřít rozhraní OSD, stiskněte tlačítko Nabídka na dálkovém ovladači nebo na klávesnici. 2. Po zobrazení nabídky OSD vyberte požadovanou položku v hlavní nabídce pomocí tlačítek. Při volbě na dané stránce se stisknutím dostanete do podnabídky. 3. Pomocí tlačítek vyberte požadovanou položku v podnabídce, stiskněte tlačítko Enter a upravte nastavení pomocí tlačítka nebo. Chcete-li ukončit nastavování položky, znovu stiskněte tlačítko Enter. 4. Pokud se v nastavení zobrazí slovo k nastavení, můžete stisknutím tlačítka Enter vstoupit do další podnabídky. Po dokončení nastavení zavřete podnabídku stisknutím Menu. 5. Po dokončení úprav nastavení se stisknutím Menu vrátíte zpět na hlavní nabídku. 6. Chcete-li skončit, znovu stiskněte Menu. Nabídka OSD bude uzavřena a projektor automaticky uloží nová nastavení. Nepoužijete-li žádné tlačítko po dobu 10 sekund, nabídka OSD bude automaticky ukončena. Hlavní menu Nastavení Submenu 28

30 Ovládací prvky Úprava obrazu Note Funkce Ostrost a Sytost barev jsou podporovány pouze v režimu Video. Kontrast Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a nejtmavější částí obrazu. Nastavení kontrastu mění množství černé a bílé v obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Jas Nastavte jasnost obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Sytost barev snížíte kontrast. zvýšíte kontrast. ztmavíte obraz. zesvětlíte obraz. Slouží k nastavení obrazu videa z černobílé až po zcela sytou barvu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Ostrost Slouží k nastavení ostrosti obrazu. Stisknutím tlačítka Stisknutím tlačítka Redukce šumu snížíte množství barvy v obrazu. zvýšíte množství barvy v obrazu. snížíte ostrost. zvýšíte ostrost. Slouží k nastavení úrovně redukce šumu obrazu. 29

31 Ovládání Režim obrázků K dispozici je řada předvoleb výrobce optimalizovaných pro různé typy obrazu. Pomocí nebo vyberte položku. Jasný: Režim zdůrazňující jas. Stand.: Režim vyvažující jas a barvu. Obyčejný: Režim zdůrazňující reprodukci barev. Úroveň R Pomocí nebo upravte úroveň signálu červené. Úroveň G Pomocí nebo upravte úroveň signálu zelené. Úroveň B Note Funkce Vstupní rozsah RGB je podporována pouze pro zdroj HDMI. Pomocí nebo upravte úroveň signálu modré. Vstupní rozsah RGB Slouží k úpravě rozsahu obrazových dat HDMI. Aut.: Automaticky rozpozná rozsah RGB. Stand.: Zpracovává vstupní data jako data standardního rozsahu. Plný: Vyberte tuto možnost, když je zdrojem počítač nebo nástroj, jehož výstupní rozsah je nastaven na Plný. Aut.nastavení Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem. Pozice Viz další stránka. 30

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT Uživatelská příručka Monitor AC701 CRT Obsah Důležité bezpečnostní pokyny..................... 2 Připevnění podstavce............................ 4 Odejmutí podstavce............................. 4 Úvod.........................................

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí Copyright 2011. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Projektor Acer C120 Series uživatelská příručka Původní vydání: 9/2011 Vyhrazujeme si právo změn informací v této publikaci bez povinnosti tyto

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka

Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aiptek Pocket Cinema Z20

NÁVOD K POUŽITÍ. Aiptek Pocket Cinema Z20 NÁVOD K POUŽITÍ Aiptek Pocket Cinema Z20 Bezpečnostní upozornění: 1. Neházejte, nepropichujte ani nerozebírejte přístroj, jinak záruka bude neplatná. 2. Před použitím se vyvarujte kontaktu s vodou a mějte

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

HITACHI CP-RS55. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor.

HITACHI CP-RS55. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. HITACHI Projektor CP-RS55 Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. Přečtěte si prosím pečlivě tento Návod k použití, abyste se seznámili se správným používáním tohoto přístroje. Po

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Přečtěte si všechny tyto pokyny, než spustíte projektor, a uschovejte je pro budoucí použití.

Přečtěte si všechny tyto pokyny, než spustíte projektor, a uschovejte je pro budoucí použití. FCC Notice Toto zařízení bylo přezkoušeno a splňuje limity pro digitální zařízení Třídy B podle oddílu 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou určeny pro zajištění rozumné ochrany před škodlivým rušením v obytné

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350)

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) 2011 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro vyhledávání informací

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD310 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nastavení Před nastavením přístupových údajů k síti viphone si vyhledejte

Více

Uživatelská příručka. 1. Upozornění. 2. Úvod. 3. Instalace. 4. Základní operace. 5. Ovládání. 6. Dodatky

Uživatelská příručka. 1. Upozornění. 2. Úvod. 3. Instalace. 4. Základní operace. 5. Ovládání. 6. Dodatky Uživatelská příručka 1. Upozornění 2. Úvod 3. Instalace 4. Základní operace 5. Ovládání 6. Dodatky Před používáním tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tuto příručku a mějte ji po ruce pro budoucí použití.

Více

Obsah. Předpisy a nařízení...21 Osvědčení FCC...21 WEEE...22

Obsah. Předpisy a nařízení...21 Osvědčení FCC...21 WEEE...22 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Konfigurace softwaru...9 Uživatelské

Více

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTS50.B M-BTS50.W cz Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Instalace produktu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

CZ9478 Únor 2015 Druhá edice LED projektor

CZ9478 Únor 2015 Druhá edice LED projektor CZ9478 Únor 2015 Druhá edice LED projektor Uživatelská příručka S1 Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena,

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka VS228T-P LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT

PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT Technické parametry SMART Document Camera Model SDC-330 Fyzické parametry Velikost Otevřená Sklopená Hmotnost 28,9 cm (Š) 41,7 cm (V) x 37 cm (H) (11 3/8" 16 3/8"

Více

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 PŘED POUŽITÍM TÉTO JEDNOTKY SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více