PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, Ostrava-Mariánské Hory Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace. Jeremenkova 754/2, Ostrava-Vítkovice Projektant: Ing. Pavel Novák Datum: červenec 2015

2 OBSAH: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ... 1 A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 3 A.2 Údaje o vstupních podkladech... 4 B.1 Popis území stavby... 5 B.2 Celkový popis stavby... 5 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 5 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 6 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby... 6 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 6 B.2.6 Základní charakteristika objektů... 6 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení... 7 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení... 7 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi... 8 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu... 8 B.4 Zásady organizace výstavby

3 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) b) místo stavby: 1. máje 11, Ostrava-Mariánské Hory c) předmět projektové dokumentace Projekt stavebních úprav kuchyně Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava zpracovává úpravu povrchů, dlažeb obkladů, omítek, výměnu dveří, rozvodů ZTI a elektroinstalace a opravy některých dalších dílčích částí objektu. A.1.2 Údaje o stavebníkovi Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace. Jeremenkova 754/2, Ostrava-Vítkovice A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a) Generální projektant Ing. Pavel Novák, Lubojaty 66, č. aut.: b) Hlavní projektant: Ing. Pavel Novák, Lubojaty 66,

4 c) Projektanti jednotlivých profesí Stavební část: Ing. Pavel Novák Elektroinstalace : Marek Seifert ZTI : Lukáš Froml Plán BOZP: Daniel Hanzelka A.2 Údaje o vstupních podkladech V předprojektové přípravě bylo provedena studie na základě konzultace s investorem a vizuálně prozkoumán stav stavebního objekt. Dále bylo provedeno zaměření stávajícího stavu. K zaměření dispozice objektu byl použit laserový zaměřovač a svinovací metr. Dále byla použita kopie katastrální mapy A.4 Údaje o stavbě a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: Jedná se o změnu stávající stavby. b) účel užívání stavby, Účel užívání stavby bude kuchyně školní jídelny. c) trvalá nebo dočasná stavba, Jedná se o stavbu trvalou d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), Stavba není kulturní památkou a nepodléhá žádné jiné ochraně e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Tato stavba doplňuje stavbu stávající a v následujícím výčtu jsou paragrafy týkající se přístavby a stavebních úprav. Projektová dokumentace vyhlášku 268/2009Sb o technických požadavcích na stavby splňuje zejména v těchto bodech: 6 připojení staveb na sítě technického vybavení (přípojka NN, vody, plynu a dešťové kanalizace) je stávající. 4

5 10 stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Stavební konstrukce budou provedeny z materiálů pro stavbu určených a budou provedeny dle platných norem Z hlediska užívání stavby jsou zajištěny dostatečně široké vnitřní komunikace. 19 Zdivo bude provedeny v cihelné technologii. 21 Do konstrukce podlahy bude vložena tepelná izolace a finálním bude lehká podlaha z keramické dlažby resp. jiných podlahovin. Dokumentace vyhlášku 501/2006Sb o obecných požadavcích na využívání území splňuje: 23 odst. 4- stavbou nejsou narušeny urbanistické ani architektonické hodnoty okolní zástavby. 24 e staveniště je umístěné na oploceném pozemku investora, žádné dočasné ZS není třeba zřizovat, stavební materiál bude skladován uvnitř rekonstruovaného objektu. f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů Z hlediska nakládání s odpady je stavebník je povinen zabezpečit veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení, únikem a také je povinen zajistit, aby byly odpady řádně tříděny, shromažďovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám. g) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet uživatelů / pracovníků apod.), Zastavěná plocha : Užitná podlahová plocha 1.NP RD Obestavěný prostor: 239,60 m2 176,20 m2 910,48 m3 B.1 Popis území stavby a) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice Nejsou známy žádné podmiňující, vyvolané, ani související investice. Stavba je časově umístněná do školních prázdnin tak, aby se minimalizoval vliv průběhu stavby školní výuku. B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Stavba je a bude užívána jako kuchyň školní jídelny Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava. Kapacita školní kuchyně je cca 500 obědů denně. 5

6 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení Stavba je součástí školního komplexu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické školy Ostrava na ulici 1.máje 11 v Ostravě Mariánských Horách. b) architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Jedná se o dvoupatrovou stavbu s plochou střechou. V 2.NP se nachází šatny a sociální místnosti personálu kuchyně, kanceláře a příruční sklady. 2.NP není předmětem stavebních úprav. Stavba je zděna z cihelného materiálu, uvnitř dispozice se nacházejí střední cihelné sloupy vynášející stropní průvlak železobetonového stropu. Do nosných konstrukcí ani vnitřních příček se stavebními úpravami nezasahuje. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Nosné konstrukce zůstávají stávající, v rámci úprav bude provedena úprava povrchů stěn, podlaha bude provedena výměna rozvodů NN a ZTI. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Stavba neřeší bezbariérové užívání stavby, ale veškeré části kuchyně jsou bezbariérové. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení Stávající stavební řešení stavby je cihelná stavba s vnitřními zděnými sloupy. Všechny stavební konstrukce zůstávají stávající. b) konstrukční a materiálové řešení Nejprve dojde k demontáži stávajícího zařízení. Pak budou provedeny demontáže obkladů a podlahových krytin včetně betonové mazaniny. Dále budou provedeny nové rozvody ZTI a rozvody NN. Na podkladní vrstvu podlahového betonu bude provedena nová hydroizolace a uložena nová vrstva tepelné izolace, PE folie a betonové mazaniny s vloženou kari sítí. V rámci přípravy stavby nebyl prováděn stavebně technický c) mechanická odolnost a stabilita Do statických konstrukcí se stavbou nezasahuje. 6

7 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení Veškeré technologické zařízení kuchyně zůstává stávající. Před započetím stavby bude zařízení demontováno a umístěno v prostorech jídelny, nebo jiného vhodného prostoru. Po dokončení stavebních prací bude technologie zpětně namontována. b) výčet technických a technologických zařízení V rámci stavby nejsou prováděny žádné nové technické ani technologické zařízení. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení a) rozdělení stavby a objektů do požárních objektů Kuchyň a jídelna tvoří jeden požární úsek PÚ1. b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, Požární zatížení RD: p v = 45,75 kg/m 2 ; II. stupeň požární bezpečnosti c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí požární stěna, požární strop, požární uzávěr nevyskytuje se obvodové stěny II.SPB - požadavek: REW 30 v NP i PP; REW 15 v PNP stávající obvodové stěny jsou zděné z plných cihel tl. 400 mm 600 mm - splňují REW 180 DP1 nosné konstrukce uvnitř PÚ II.SPB - požadavek: R 30 v NP; R 15 v PNP stávající nosné stěny jsou zděné z plných cihel tl mm splňují R 180 DP1 d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest V obytných buňkách skupiny OB1 se pro evakuaci osob považuje za dostačující nechráněná úniková cesta šířky 900 mm, se šířkou dveří na únikové cestě 800 mm; délka únikových cest se v daném případě neposuzuje vyhovuje východové dveře z objektu na zadní rampu šířky 1100 mm. e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru Oproti původnímu stavu převážně nedochází ke změně. 7

8 f) zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, Požadavky na zásobování vnější požární vodou jsou dostačující. Venkovní hydrant na vodovodním řádu se nachází do vzdálenosti 100m od objektu. Nová vnitřní odběrní místa se nepožadují. g) zhodnocení možností provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), K zadní obslužné rampě je pohodlný přístup požárních vozidel a odtud volný vstup do objektu. h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, VZT zařízení), Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi se nevyskytují bez dalších opatření. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení Na tepelně technických vlastnostech stavby se nic nemění. Izolace od spodní stavby bude posílena tepelnou izolací v podlaze. b) posouzení využití alternativních zdrojů energií Není využíváno žádných alternativních zdrojů. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury Stavba je napojena na vodovodní síť přípojkou vody z veřejného vodovodu ve správě, přípojkou plynu, přípojkou elektrické energie a přípojkou splaškové kanalizace vedoucí z domu dvorem do uliční splaškové kanalizace Dešťová kanalizace je svedena do městské kanalizace. b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky Na přípojkách se úpravami nic nemění. 8

9 B.4 Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, Pro potřebu stavby bude zajištěn přívod NN s jištěním 16A napětím 220 V ze stávajícího objektu. Voda pro stavbu je zajištěna ze stávajícího připojení vody. b) odvodnění staveniště Zvláštní opatření pro odvodnění staveniště není třeba přijímat c) napojení staveniště na stávajíc dopravní a technickou infrastrukturu, Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude provedeno příjezdem místní komunikace. Není třeba přijímat zvláštní opatření. d) vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby. Po celou dobu výstavby bude zachován nerušený provoz na sousedních pozemcích a objektech. Ve vazbě na tyto objekty není nutno řešit mimořádná opatření týkající se omezení hlučnosti, prašnosti a vibrací. V případě poškození okolních ploch činností stavby bude poškozená část komunikace nebo plochy uvedena do původního stavu nejpozději v termínu dokončení stavby. e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Okolí staveniště není třeba chránit a v rámci staveniště není třeba provádět žádné asanace, demolice a kácení dřevin. f) maximální zábory pro staveniště (maximální/ trvalé) Pro staveniště není třeba provádět žádné zábory. g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Veškerý odpadový materiál bude během stavby tříděn a průběžně nakládán a odvážen mimo staveniště na příslušné skládky, s ohledem na druh materiálu (dle uvedené kategorizace) s možností recyklace. Směsná stavební suť bude odvážena na skládku tuhého odpadu. Dřevěné konstrukce budou odvezeny k likvidaci ve spalovně. Odpad ve formě druhotných surovin (kovy) bude odvezen do sběrny druhotných surovin. Likvidaci stavebního odpadu bude zajišťovat generální dodavatel stavby případně jednotliví subdodavatelé na základě smluvního vztahu s oprávněnou organizací, v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. (a následných změn). 9

10 . h) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, Zhotovitel stavby je povinen prokazatelně proškolit své pracovníky z bezpečnostních a protipožárních předpisů ve stavebnictví, především pro práce ve výškách a pro zemní práce. Stejně tak musí seznámit pracovníky s podmínkami vyjádření správců sítí při práci v blízkosti plynového zařízení, sítí ČEZ, RWE, O2, vodárenských a kanalizačních zařízení. Vyhl. č.601/2006sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích Zákon č. 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny Zákon č. 203/1994Sb o požární ochraně Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech Vyhláška MŽP č. 338/1997Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ČSN Zemní práce ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení event. další, na které upozorní účastníci přejímky staveniště. i) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb Stavba neomezuje bezbariérové využívání jiných staveb. j) zásady pro dopravní inženýrská opatření, Stavba nevyžaduje žádná dopravní inženýrská opatření k) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby( provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro realizaci stavby. l) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny - Postup výstavby a termíny bude upřesněn po zahájení stavebních prací Vypracoval : Ing. Pavel Novák 10

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY - STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům David Fretschner Plzeň, 2013

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 3 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční a barevného

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 B. Souhrnná technická zpráva Obsah : B.1 Architektonické a stavebně technické řešení B.1.a. Zhodnocení staveniště B.1.b. Urbanistické

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA. Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko

LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA. Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA INVESTOR: Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko Obsah dokumentace pro žádost o umístění stavby: Popis záměru A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

Průvodní a Technická zpráva

Průvodní a Technická zpráva Dokumentace pro vybudování dělící polopříčky mezi lůžkovým oddělením a Charvátovým sálem ve 2.NP pavilonu B1, U nemocnice 1, Praha 2 Průvodní a Technická zpráva HLAVNÍ SEZNAM PŘÍLOH Obsah: A.Průvodní zpráva

Více

E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva

E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva Obsah technické zprávy 1. IDETIFIKAČÍ ÚDAJE 2. OBSAH A ČLEĚÍ STAVBY 3. CHARAKTERISTIKA STAVEIŠTĚ 4. HRAICE STAVEIŠTĚ 5. VJEZD A VÝJEZD A STAVEIŠTĚ 6. VÝKOPOVÝ

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více