A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:"

Transkript

1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka: Oprava zateplení bytového domu č.p. 211 Stružnice SO 02 ODVODNĚNÍ OBJEKTU Stružnice Stružnice u České Lípy Liberecký, Česká Lípa Novostavba OSBD Česká Lípa Barvířská 738, Česká Lípa Identifikace projektanta Název zpracovatele: Jitka Doutnáčová Sídlo zpracovatele: Polevsko 163, IČO: Kontakt: Mob: , HIP projektu Ing. Jan Vojta ČKAIT: Obor: pozemní stavby, vodohospodářské stavby A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ - projektová dokumentace stavební části objektu - hydrogeologický průzkum autor Ing. Oldřich Merta A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ a) rozsah řešeného území Navržená stavba se nachází na p.p.č. 187/1, které sousedí se stávajícím bytovým domem č.p. 211 ve Stružnici. b) dosavadní využití území Navržená stavba se nachází na pozemcích obce, který se nachází v prostoru mezi roztroušenou stávající zástavbou v obci.. c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů Navržená stavba se nenachází v chráněném území. d) údaje o odtokových poměrech Pozemek pro výstavbu je rovinatý. Navrženou stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů z území. Pro objekt je v souladu s hydrogeologickým posudkem navrženo zasakování dešťových vod ze střechy. e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací Dokumentace pro stavební řízení je provedena v souladu s podmínkami ÚP. f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Dokumentace pro stavební řízení je provedena v souladu s obecnými požadavky pro využití území. g) údaje o plnění požadavků dotčených orgánů Stavba je navržena tak, aby byly splněny požadavky všech dotčených orgánů. Budou splněny podmínky správců inženýrských sítí. h) seznam vyjímek a úlevových řešení Pro navrženou stavbu nejsou navrženy žádné vyjímky a úlevová řešení. i) seznam souvisících a podmiňujících investic Pro navrženou stavbu nejsou navrženy žádné podmiňující investice. j) seznam pozemků dotčených umístěním a prováděním stavby Pozemky dotčené stavbou PARCELA DRUH POZEMKU VLASTNICKÉ PRÁVO 187/1 ostatní plocha Obec Stružnice č.p. 188, A.4. ÚDAJE O STAVBĚ a) nová stavba nebo změna dokončené stavby Jedná se o novostavbu. b) účel užívání stavby Likvidace dešťových odpadních vod od stávajícího bytového domu.

2 c) trvalá nebo dočasná stavba Jedná se o trvalou stavbu. d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů Pro stavbu není navržena žádná ochrana podle jiných právních předpisů. e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb V projektu jsou dodrženy veškeré obecně technické požadavky na stavby, které jsou deklarovány vyhláškou č. 268/2009 Sb. Vzhledem k charakteru stavby není řešeno bezbariérové užívání. f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů Stavba je navržena tak, aby byly splněny požadavky všech dotčených orgánů. g) seznam vyjímek a úlevových řešení Pro navrženou stavbu nejsou navrženy žádné vyjímky a úlevová řešení. h) navrhované kapacity stavby název Odvodňovací kanalizace Vsakovací zařízení 3x Kapacita, délka PVC 110 MM a 160 MM celkem 29,55 M půdorys 0,5 x 5,0 M, celková hloubka 1,50 M i) základní bilance stavby - produkce dešťových odpadních vod při návrhovém dešti 2,21 m3 - plocha potřebná pro zasáknutí tohoto množství do 72 hod. 1,20 m2 - objem navrženého retenčního prostoru 7.50 m3 j) základní předpoklady výstavby Stavba bude prováděna na pozemcích obce sousedících s budovou bytového domu. Z tohoto důvodu bude dílčím způsobem omezena činnost na pozemcích bezprostředně souvisejících s vlastní stavbou. Postup výstavby a požadovaný harmonogram prací bude jedním z výstupů výběrového řízení na zhotovitele staveb, požadované údaje budou poskytnuty stavebnímu úřadu bezprostředně po ukončení výběrového řízení. k) orientační náklady stavby Předpokládané náklady navržené stavby jsou 100 tis. Kč. A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ Stavba je v dokumentaci pro stavební povolení řešena jako jeden celek. Není členěna na objekty.

3 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) charakteristika stavebního pozemku Stavební pozemek je rovinný. Nachází se v prostoru mezi stávající roztroušenou zástavbou v obci. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) Pro objekt byl zpracován hydrogeologický posudek pro zasakování dešťových vod ze střechy. (Ing. Merta) c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma Budou dodrženy odstupové vzdálenosti přípojek sítí technické infrastruktury dle ČSN Dále budou splněny veškeré požadavky vyjadřujících se dotčených orgánů a organizací viz dokladová část. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. Pozemek a navržená stavba se nachází v záplavovém, ale nikoli v poddolovaném území. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Jednotlivé práce můžou částečně omezit pohyb po dotčených pozemcích. Pro jednotlivé práce bude vypracován časový harmonogram. Odtokové poměry v území se nemění. Budou dodrženy odstupy stanovené stavebním zákonem. Prostorové uspořádání sítí (přípojek) a jejich křížení se řídí ustanovením normy ČSN f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Nevzniká požadavek na asanace a demolice. Pro stavbu nebudou káceny žádné dřeviny. g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) Není požadavek na zábor zemědělského půdního fondu. h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní technickou infrastrukturu) Staveniště se nachází na pozemcích kolem bytového domu, je napojeno na státní silniční síť. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Není požadavek na podmiňující, vyvolané ani související investice. B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Návrh řeší odvedení a likvidaci dešťových vod z 1/2 střechy stávajícího objektu bytového domu.pro objekt je v souladu s hydrogeologickým posudkem navrženo zasakování dešťových vod ze střechy. Je navržena odvodňovací dešťová kanalizace potrubí PVC 110 a 160 MM v celkové délce 29,55 M a vsakovací zařízení. Pro vsakování jsou hydrogeologickým posudkem navrženy tři vsakovací rýhy 0,5 x 5,0 m do celkové hloubky 1,5 m. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení b) architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Navržená stavba řeší odvedení a likvidaci dešťových vod stávajícího objektu. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Majitel objektů je povinen pravidelně udržovat a kontrolovat stavbu, zajišťovat potřebné revize zařízení dle platných předpisů a odstraňovat případné vady ohrožující zdraví osob a majetek. Veškeré práce během stavby i během následného používání objektu po dokončení stavby budou prováděny v souladu s předpisy na ochranu zdraví a v souladu předpisy na ochranu životního prostředí. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení Dešťové vody z 1/2 střechy objektu budou svedeny v každém rohu objektu přes lapač splavenin do ležaté kanalizace, která bude přes šachty Š1 a Š2 svedena do vsakovacího objektu, který budou tvořit tři vsakovací rýhy 0,5 x 5,0 m do celkové hloubky 1,5 m. b) konstrukční a materiálové řešení Je navržena odvodňovací dešťová kanalizace potrubí PVC 110 a 160 MM v celkové délce 29,55 M. Pro vsakování jsou hydrogeologickým posudkem navrženy tři vsakovací rýhy 0,5 x 5,0 m do celkové hloubky 1,5 m. Rýha bude do výšky 1,0 m nade dno zasypána štěrkem fr MM. Na štěrk bude položena geotextilie a zasypána výkopkem.

4 c) mechanická odolnost a stabilita Objekt se nenachází v dosahu účinků hlubinného dobývání ani v dosahu seizmických účinků. Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby po dobu další existence stavby plnily svůj účel a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení Návrh řeší odvedení a likvidaci dešťových vod z jedné poloviny střechy stávajícího objektu bytového domu.pro objekt je v souladu s hydrogeologickým posudkem navrženo zasakování dešťových vod ze střechy. Je navržena odvodňovací dešťová kanalizace a vsakovací zařízení. b) výčet technických a technologických zařízení Součástí stavby nejsou technologická zařízení. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení b) posouzení využití alternativních zdrojů energií Objekt nebude využívat alternativní zdroje energie. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) Bude zachován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 76/2002 Sb., o vodách, zákon č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 185/2001., o odpadech, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. a) při realizaci stavby Zemina zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky (neuvedené pod č ) Odtěžená zemina bude přechodně uložena na daném pozemku a bude využita zpětným zásypům. Odpady obalů papírový nebo lepenkový obal ostatní plastový obal ostatní Stavební a demoliční odpad beton ostatní kovy a slitiny kovů ostatní ostatní izolační materiály ostatní smíšené stavební a demoliční odpady Stavební odpad bude odvezen na povolenou skládku Odpady komunální směsný komunální odpad ostatní b) po dokončení stavby Po dokončení nové stavby nebudou produkovány odpady.

5 B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího Prostředí a) ochrana před pronikání radonu z podloží b) ochrana před bludnými proudy c) ochrana před technickou seizmicitou Objekt se nachází v místech, kde se nevyskytuje technická seizmicita. Po dobu stavby budou sledovány případné seizmické účinky na vlastní stavbu i okolní objekty vyvozované stavebními stroji. d) ochrana před hlukem Nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty zvuku. e) protipovodňová opatření Objekt je umístěn mimo záplavové území. f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) Objekt se nenachází na území, kde se vyskytují sesuvy půdy. Výkopové práce budou prováděny tak, aby nebyly narušeny stávající objekty. B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU a) napojovací místa technické infrastruktury Navržená stavba bude po dobu výstavby napojena na IS stávajícího objektu. b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky c) odborný odhad dešťových odpadních vod - produkce dešťových odpadních vod při návrhovém dešti 2,21 m3 - plocha potřebná pro zasáknutí tohoto množství do 72 hod. 1,20 m2 - objem navrženého retenčního prostoru 7,50 m3 B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ a) popis dopravního řešení Navrhovaný objekt nevyžaduje nové napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu Na pozemek bude v rámci výstavby rodinného domu vybudován vjezd. c) doprava v klidu d) pěší a cyklistické stezky B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV a) terénní úpravy V rámci výstavby objektu nebudou prováděny žádné terénní úpravy. b) použité vegetační prvky c) biotechnická opatření Nevzniká požadavek na biotechnická opatření. B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA a) vliv na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Bude zachován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 76/2002 Sb., o vodách, zákon č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 185/2001., o odpadech, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zemina zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky (neuvedené pod č ) Odtěžená zemina bude přechodně uložena na daném pozemku a bude využita zpětným zásypům. Odpady obalů papírový nebo lepenkový obal ostatní plastový obal ostatní Stavební a demoliční odpad beton ostatní kovy a slitiny kovů ostatní ostatní izolační materiály ostatní smíšené stavební a demoliční odpady Stavební odpad bude odvezen na povolenou skládku Odpady komunální směsný komunální odpad ostatní Ostatní odpady ze stavby budou řešeny v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Jejich množství a likvidace bude doložena ke kolaudaci.

6 Stavbou nesmí být negativně ovlivňováno životní prostředí, zejména škodlivými exhalacemi, hlukem, prachem, zápachem, otřesy, vibracemi apod.. Při stavbě nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, vod a poškození veřejné zeleně. Bude dbáno na to, aby odpady ze stavby byly na stavbě skladovány a následně likvidovány příslušným způsobem a způsobilými firmami dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou řazeny do skupin a následně využity nebo odstraněny ve smyslu zákona. Likvidace odpadů bude řešena v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Za likvidaci dopadů je zodpovědná dodavatelská firma. b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Bude zachován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 76/2002 Sb., o vodách, zákon č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 185/2001., o odpadech, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 V blízkosti objektu se nenachází chráněné území Natura d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zajišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Nevzniká požadavek na zpracování zajišťovacího řízení a stanoviska EIA. e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a připomínky ochrany podle jiných právních předpisů V rámci stavby nejsou navrhována ochranná ani bezpečnostní pásma. Budou dodrženy odstupy stanovené stavebním zákonem. Prostorové uspořádání sítí (přípojek) a jejich křížení se řídí ustanovením normy ČSN B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva Nevzniká požadavek na řešení zásad prevence závažných havárií a zón havarijního plánování. B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění b) odvodnění staveniště Vzhledem k charakteru stavby není řešeno stavbou je navrženo odvodnění. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Stavbou bude dočasně omezen pohyb na pozemku stavebníka. e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Vstup na staveniště bude označen tabulí se základními údaji o stavbě a zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Na snížení bezpečnostního rizika při výjezdu vozidel ze stavby bude u výjezdu provedeno dopravní značení podle platných předpisů. U výjezdu aut ze staveniště bude zabezpečeno čištění vozidel tak, aby nedošlo k znečištění veřejných komunikací. Stavebník zabezpečí vytyčení hranic staveniště a všech inženýrských sítí, které se nachází na staveništi. Inženýrské sítě se vytyčí polohově i výškově, a určí se jejich ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se budou výkopové práce provádět ručním způsobem. Vzhledem k rozsahu prací nebudou budovány ani dotčeny žádné významné sítě technické infrastruktury, nebudou prováděny žádné související asanace, demolice a nebudou káceny žádné dřeviny. f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) Stavbou nedojde k trvalému záboru. g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Odpady ze stavby: Smíšené stavební a demoliční odpady O odvoz na skládku Ostatní odpady ze stavby budou řešeny v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Jejich množství a likvidace bude doložena ke kolaudaci. Za likvidaci odpadů je zodpovědná dodavatelská firma. e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Výkopek cca 50m 3 bude skladován na pozemku stavebníka,částečně použit na zpětné zásypy. i) ochrana životního prostředí při výstavbě Stavbou nesmí být negativně ovlivňováno životní prostředí, zejména škodlivými exhalacemi, hlukem, prachem, zápachem, otřesy, vibracemi apod.. Při stavbě nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, vod a poškození veřejné zeleně. Bude dbáno na to, aby odpady ze stavby byly na stavbě skladovány a následně likvidovány příslušným způsobem a způsobilými firmami dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou řazeny do skupin a následně využity nebo odstraněny ve smyslu zákona. Likvidace odpadů bude řešena v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Za likvidaci dopadů je zodpovědná dodavatelská firma nebo stavební dozor. Po dobu výstavby dojde v časově omezeném období ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v lokalitě stavby. Nebudou překročeny hygienické imisní limity hluku a vibrací stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve

7 znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděn v době od do hodin. j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů Práce budou prováděny v souladu s předpisy na ochranu zdraví pracujících a v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních zařízení. Otevřené výkopy budou řádně zajištěny proti možnosti pádu osob do výkopu. Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích řeší a upravuje zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, Dále je zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dosahovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Další podmínky a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci viz. zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. v148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 362/2005 Sb., č. 101/2005., ve znění pozdějších předpisů, č. 378/2001 Sb., č. 406/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů., č. 168/2002., ve znění pozdějších předpisů, č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů., č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších ostatních souvisejících nařízení a předpisů. k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb l) zásady pro dopravní inženýrská opatření Vstup na pozemek bude označen tabulí se základními údaji o stavbě a zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. U výjezdu aut ze staveniště bude zabezpečeno čištění vozidel tak, aby nedošlo k znečištění veřejných komunikací. m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) Speciální podmínky nejsou stanoveny. S investorem stavby bude před zahájením prací odsouhlasen časový harmonogram prací včetně omezujících opatření. n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Termín zahájení stavby: 06/2015 Termín dokončení stavby: 06/2016 D. DOKLADOVÁ ČÁST Dokladová část dokumentace bude doplněna v rámci zpracování inženýrské činnosti na navrženou stavbu.

8 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště Navržená stavba nepředpokládá žádné úpravy a oplocení staveniště. Pro příjezd na staveniště bude využito stávajících komunikací v obci. Před započetím zemních prací je nutné si vyžádat vyhledání a vytyčení podzemních sítí správci těchto sítí. Veškeré zemní práce v blízkosti vedení se budou provádět ručně! Kanalizace bude uložena v souladu s ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením prací na odvodnění bude v prostoru šachty Š1 provedena kopaná sonda do hl. 1,80 M. Sonda bude provedena pro potvrzení údaje o hloubce ustálené hladiny spodní vody pod úrovní navržených kanalizací a vsaků uvedeného v hydrogeologickém posudku. b) významné sítě technické infrastruktury V prostoru staveniště se nenacházejí významné sítě technické infrastruktury. c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. Staveniště bude napojeno na el. energii ze stávajícího objektu. d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Výkop musí být zabezpečen proti pádu osob. e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů Je nutné zabezpečit provoz na veřejných komunikacích. f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů Při výstavbě objektů pro vodu a kanalizaci bude využíváno zařízení staveniště pro výstavbu RD. g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení Na staveništi nebudou stavby vyžadující ohlášení. h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Projektant upozorňuje na povinnost dodavatele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Je nutno zabezpečit výkop proti pádu osob. Před zahájením stavby kanalizace a vsakovacího objektu bude přizván statik pro posouzení nutnosti zabezpečení základů a stavby stávajícího rodinného domu s ohledem na hloubku a umístění výkopů pro kanalizaci a vsak. I) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Vzhledem k charakteru stavby nedojde k žádnému negativnímu vlivu na životní prostředí. Zelené plochy v místě budou uvedeny do původního stavu. j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů Postup výstavby a požadovaný harmonogram prací bude jedním z výstupů výběrového řízení na zhotovitele stavby, požadované údaje budou poskytnuty stavebnímu úřadu bezprostředně po ukončení výběrového řízení. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby a budou průběžně prováděny v intervalech min. jedenkrát každý měsíc. V případě potřeby (zjištění pochybení při realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek. Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě dokumentace pro provedení stavby a podle zák. č.183/2006 Sb 133. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY. Vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup výstavby ani termín zahájení, není možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Přesný plán kontrolních prohlídek stavby zpracuje dodavatel stavby (ten bude stanoven na základě výběrového řízení) dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle základních pravidel viz výše. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem účastníkům.

9 F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY Součástí stavby nejsou pozemní stavební objekty. 2. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení SO 02 ODVODNĚNÍ OBJEKTU Návrh řeší odvedení a likvidaci dešťových vod ze stávajícího objektu bytového domu.pro objekt je v souladu s hydrogeologickým posudkem navrženo zasakování dešťových vod ze střechy. Je navržena odvodňovací dešťová kanalizace potrubí PVC 110 a 160 MM v celkové délce 29,55 M a vsakovací zařízení. Pro vsakování jsou hydrogeologickým posudkem navrženy tři vsakovací rýhy 0,5 x 5,0 m do celkové hloubky 1,5 m. Dešťové vody z 1/2 střechy objektu budou svedeny v každém rohu objektu přes lapač splavenin do ležaté kanalizace, která bude přes šachty Š1 a Š2 svedena do vsakovacího objektu, který budou tvořit tři vsakovací rýhy 0,5 x 5,0 m do celkové hloubky 1,5 m. Rýha bude do výšky 1,0 m nade dno zasypána štěrkem fr MM. Na štěrk bude položena geotextilie a zasypána výkopkem. Potrubí kanalizace bude kladeno v hloubkách patrných z výkresové dokumentace do pískového lože, obsypáno pískem do výše 0,30 M nad vrchol a dále bude zásyp hutněný po vrstvách 0,30 M. Na trasách odvodňovací dešťové kanalizace budou osazeny plastové kanalizační šachty D 400 MM. b) požadavky na vybavení c) napojení na stávající technickou infrastrukturu Příjezdy na staveniště pro příjezd na staveniště bude využito stávajících komunikací d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování Navržená stavba nemá vliv na povrchové a podzemní vody. e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení Pro navrženou stavbu kanalizace vsaku byl zpracován hydrogeologický posudek. Na základě těchto údajů byly navrženy velikosti zařízení a dimenze potrubí. f) požadavky na postup stavebních a montážních prací Při stavbě kanalizace a objektů na kanalizaci je nutné postupovat podle příslušných ustanovení ČSN Zemní práce, ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 752-1až7 ( ) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek a všech dalších platných předpisů. Pruh území nad potrubím musí být přístupný po celé délce a nesmí být zastavěný. Povrch zasypané rýhy se musí později kontrolovat. Případné sednutí povrchu rýhy je nutno opravit. g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod. h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce Dokončená stavba odvodňovací kanalizace a vsaku nebude mít žádné negativní důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce. 2.2 VÝKRESOVÁ ČÁST Výkresová část je přílohou dokumentace STATICKÉ VÝPOČTY A VÝKRESY Vzhledem k jednoduchosti a charakteru stavby není řešeno OSTATNÍ VÝPOČTY Jiné výpočty vzhledem k charakteru stavby nebyly řešeny. 3. PROVOZNÍ SOUBORY Součástí stavby nejsou provozní soubory.

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Název akce: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA zřízení nových učeben rozdělením stávající učebny č.104 Habrmanova čp.130, HRADEC KRÁLOVÉ 2 Investor : Základní umělecká škola, Habrmanova 130, Hradec Králové Zak. číslo:

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Rovinatý pozemek. B. Souhrnná technická zpráva b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA ST.P.Č. 40, K.Ú. STUDÁNKA U TACHOVA A.B

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA ST.P.Č. 40, K.Ú. STUDÁNKA U TACHOVA A.B A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA ST.P.Č. 40, K.Ú. STUDÁNKA U TACHOVA b) místo stavby (adresa, čísla popisná,

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

499/2006 Sb. 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, VYHLÁŠKA. ze dne 10.

499/2006 Sb. 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, VYHLÁŠKA. ze dne 10. 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, f)stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a o

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST B.1 Popis území stavby B.2 Celkový

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

DRUPOS HB, s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř 583 01 Tel./fax.: 569 641473, e-mail: drupos@tiscali.cz

DRUPOS HB, s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř 583 01 Tel./fax.: 569 641473, e-mail: drupos@tiscali.cz DRUPOS HB, s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř 583 01 Tel./fax.: 569 641473, e-mail: drupos@tiscali.cz A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Název akce: KONTEJNERY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST B.1 Popis území stavby B.2 Celkový

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

ČKA / ČKAIT Standard profesních výkonů a souvisejících činností

ČKA / ČKAIT Standard profesních výkonů a souvisejících činností VF5 DPS VF 6 SPD VF 7 AD SPS Pasport DOS Příprava zakázky Dokumentace návrhu /studie Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění zařízení Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : VÝMĚNA PÁLENÉ KRYTINY NA BUDOVĚ DOMOVA MLÁDEŽE Stupeň : Dokumentace stavby Investor : Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 499/3, Veveří, Brno, 60200 B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA datum : srpen 2015

Více

ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA --------------------------------------

ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA -------------------------------------- ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA -------------------------------------- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby : Základní umělecká škola Františka Drdly, Doležalovo nám. č.or. 4, č.pop. 974, Žďár nad Sázavou -

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Investor: Město, Zákostelní 720, PSČ: 391 11 Projektant: Ing. Martin Pobuda, Hraběcí 320, 391

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová Zodpovědný projektant:

Více

Souhrnná technická zpráva OHL

Souhrnná technická zpráva OHL Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Planá nad Lužnicí

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava ROZŠÍŘENÍ ODSTAVNÉ PLOCHY, VČETNĚ OPLOCENÍ - DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků OBSAH 1. Základní identifikační údaje. 2 2. Informace o rozsahu a stavu staveniště... 3 3. Významné sítě technické infrastruktury... 3 4. Společné objekty a zařízení... 3 5. Zajištění přívodu vody a energií..

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

B. Souhrná technická zpráva

B. Souhrná technická zpráva B. Souhrná technická zpráva Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Stupeň PD: Investor: Dokumentace pro provádění stavby Sanatorium Jablunkov, a.s. Alej míru 442 739 91 Jablunkov

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 59. A - průvodní zpráva Souhrnná a technická

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

OBSAH. A.1 Identifikační údaje... 3

OBSAH. A.1 Identifikační údaje... 3 A Průvodní zpráva 1 OBSAH A Průvodní zpráva... 3 A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 a) název stavby... 3 b) místo stavby... 3 A.1.2 Údaje o žadateli... 3 a) obchodní firma, název, IČ,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

OBSAH STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA RODINNÉHO DOMU VE TMANI

OBSAH STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA RODINNÉHO DOMU VE TMANI OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU MŠ ul. Libavská č.p. 128, Trutnov-Voletiny A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Výměna střešní

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

PRŮVODNÍA SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍA SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍA SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Odvodnění části komunikace S.K. Neumanna Investor : Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 48, Praha 8 - Libeň Místo stavby

Více

Stavba: ZŠ Švermova Liberec stavební úpravy budovy A Etapa I.

Stavba: ZŠ Švermova Liberec stavební úpravy budovy A Etapa I. B. Souhrnná technická zpráva Stavba: ZŠ Švermova Liberec stavební úpravy budovy A Etapa I. Předmětem tohoto projektu jsou stavební úpravy zahrnující opravu vnitřních prostor školních tříd a sociálního

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více