A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:"

Transkript

1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka: Oprava zateplení bytového domu č.p. 211 Stružnice SO 02 ODVODNĚNÍ OBJEKTU Stružnice Stružnice u České Lípy Liberecký, Česká Lípa Novostavba OSBD Česká Lípa Barvířská 738, Česká Lípa Identifikace projektanta Název zpracovatele: Jitka Doutnáčová Sídlo zpracovatele: Polevsko 163, IČO: Kontakt: Mob: , HIP projektu Ing. Jan Vojta ČKAIT: Obor: pozemní stavby, vodohospodářské stavby A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ - projektová dokumentace stavební části objektu - hydrogeologický průzkum autor Ing. Oldřich Merta A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ a) rozsah řešeného území Navržená stavba se nachází na p.p.č. 187/1, které sousedí se stávajícím bytovým domem č.p. 211 ve Stružnici. b) dosavadní využití území Navržená stavba se nachází na pozemcích obce, který se nachází v prostoru mezi roztroušenou stávající zástavbou v obci.. c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů Navržená stavba se nenachází v chráněném území. d) údaje o odtokových poměrech Pozemek pro výstavbu je rovinatý. Navrženou stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů z území. Pro objekt je v souladu s hydrogeologickým posudkem navrženo zasakování dešťových vod ze střechy. e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací Dokumentace pro stavební řízení je provedena v souladu s podmínkami ÚP. f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Dokumentace pro stavební řízení je provedena v souladu s obecnými požadavky pro využití území. g) údaje o plnění požadavků dotčených orgánů Stavba je navržena tak, aby byly splněny požadavky všech dotčených orgánů. Budou splněny podmínky správců inženýrských sítí. h) seznam vyjímek a úlevových řešení Pro navrženou stavbu nejsou navrženy žádné vyjímky a úlevová řešení. i) seznam souvisících a podmiňujících investic Pro navrženou stavbu nejsou navrženy žádné podmiňující investice. j) seznam pozemků dotčených umístěním a prováděním stavby Pozemky dotčené stavbou PARCELA DRUH POZEMKU VLASTNICKÉ PRÁVO 187/1 ostatní plocha Obec Stružnice č.p. 188, A.4. ÚDAJE O STAVBĚ a) nová stavba nebo změna dokončené stavby Jedná se o novostavbu. b) účel užívání stavby Likvidace dešťových odpadních vod od stávajícího bytového domu.

2 c) trvalá nebo dočasná stavba Jedná se o trvalou stavbu. d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů Pro stavbu není navržena žádná ochrana podle jiných právních předpisů. e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb V projektu jsou dodrženy veškeré obecně technické požadavky na stavby, které jsou deklarovány vyhláškou č. 268/2009 Sb. Vzhledem k charakteru stavby není řešeno bezbariérové užívání. f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů Stavba je navržena tak, aby byly splněny požadavky všech dotčených orgánů. g) seznam vyjímek a úlevových řešení Pro navrženou stavbu nejsou navrženy žádné vyjímky a úlevová řešení. h) navrhované kapacity stavby název Odvodňovací kanalizace Vsakovací zařízení 3x Kapacita, délka PVC 110 MM a 160 MM celkem 29,55 M půdorys 0,5 x 5,0 M, celková hloubka 1,50 M i) základní bilance stavby - produkce dešťových odpadních vod při návrhovém dešti 2,21 m3 - plocha potřebná pro zasáknutí tohoto množství do 72 hod. 1,20 m2 - objem navrženého retenčního prostoru 7.50 m3 j) základní předpoklady výstavby Stavba bude prováděna na pozemcích obce sousedících s budovou bytového domu. Z tohoto důvodu bude dílčím způsobem omezena činnost na pozemcích bezprostředně souvisejících s vlastní stavbou. Postup výstavby a požadovaný harmonogram prací bude jedním z výstupů výběrového řízení na zhotovitele staveb, požadované údaje budou poskytnuty stavebnímu úřadu bezprostředně po ukončení výběrového řízení. k) orientační náklady stavby Předpokládané náklady navržené stavby jsou 100 tis. Kč. A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ Stavba je v dokumentaci pro stavební povolení řešena jako jeden celek. Není členěna na objekty.

3 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) charakteristika stavebního pozemku Stavební pozemek je rovinný. Nachází se v prostoru mezi stávající roztroušenou zástavbou v obci. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) Pro objekt byl zpracován hydrogeologický posudek pro zasakování dešťových vod ze střechy. (Ing. Merta) c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma Budou dodrženy odstupové vzdálenosti přípojek sítí technické infrastruktury dle ČSN Dále budou splněny veškeré požadavky vyjadřujících se dotčených orgánů a organizací viz dokladová část. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. Pozemek a navržená stavba se nachází v záplavovém, ale nikoli v poddolovaném území. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Jednotlivé práce můžou částečně omezit pohyb po dotčených pozemcích. Pro jednotlivé práce bude vypracován časový harmonogram. Odtokové poměry v území se nemění. Budou dodrženy odstupy stanovené stavebním zákonem. Prostorové uspořádání sítí (přípojek) a jejich křížení se řídí ustanovením normy ČSN f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Nevzniká požadavek na asanace a demolice. Pro stavbu nebudou káceny žádné dřeviny. g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) Není požadavek na zábor zemědělského půdního fondu. h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní technickou infrastrukturu) Staveniště se nachází na pozemcích kolem bytového domu, je napojeno na státní silniční síť. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Není požadavek na podmiňující, vyvolané ani související investice. B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Návrh řeší odvedení a likvidaci dešťových vod z 1/2 střechy stávajícího objektu bytového domu.pro objekt je v souladu s hydrogeologickým posudkem navrženo zasakování dešťových vod ze střechy. Je navržena odvodňovací dešťová kanalizace potrubí PVC 110 a 160 MM v celkové délce 29,55 M a vsakovací zařízení. Pro vsakování jsou hydrogeologickým posudkem navrženy tři vsakovací rýhy 0,5 x 5,0 m do celkové hloubky 1,5 m. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení b) architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Navržená stavba řeší odvedení a likvidaci dešťových vod stávajícího objektu. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Majitel objektů je povinen pravidelně udržovat a kontrolovat stavbu, zajišťovat potřebné revize zařízení dle platných předpisů a odstraňovat případné vady ohrožující zdraví osob a majetek. Veškeré práce během stavby i během následného používání objektu po dokončení stavby budou prováděny v souladu s předpisy na ochranu zdraví a v souladu předpisy na ochranu životního prostředí. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení Dešťové vody z 1/2 střechy objektu budou svedeny v každém rohu objektu přes lapač splavenin do ležaté kanalizace, která bude přes šachty Š1 a Š2 svedena do vsakovacího objektu, který budou tvořit tři vsakovací rýhy 0,5 x 5,0 m do celkové hloubky 1,5 m. b) konstrukční a materiálové řešení Je navržena odvodňovací dešťová kanalizace potrubí PVC 110 a 160 MM v celkové délce 29,55 M. Pro vsakování jsou hydrogeologickým posudkem navrženy tři vsakovací rýhy 0,5 x 5,0 m do celkové hloubky 1,5 m. Rýha bude do výšky 1,0 m nade dno zasypána štěrkem fr MM. Na štěrk bude položena geotextilie a zasypána výkopkem.

4 c) mechanická odolnost a stabilita Objekt se nenachází v dosahu účinků hlubinného dobývání ani v dosahu seizmických účinků. Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby po dobu další existence stavby plnily svůj účel a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení Návrh řeší odvedení a likvidaci dešťových vod z jedné poloviny střechy stávajícího objektu bytového domu.pro objekt je v souladu s hydrogeologickým posudkem navrženo zasakování dešťových vod ze střechy. Je navržena odvodňovací dešťová kanalizace a vsakovací zařízení. b) výčet technických a technologických zařízení Součástí stavby nejsou technologická zařízení. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení b) posouzení využití alternativních zdrojů energií Objekt nebude využívat alternativní zdroje energie. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) Bude zachován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 76/2002 Sb., o vodách, zákon č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 185/2001., o odpadech, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. a) při realizaci stavby Zemina zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky (neuvedené pod č ) Odtěžená zemina bude přechodně uložena na daném pozemku a bude využita zpětným zásypům. Odpady obalů papírový nebo lepenkový obal ostatní plastový obal ostatní Stavební a demoliční odpad beton ostatní kovy a slitiny kovů ostatní ostatní izolační materiály ostatní smíšené stavební a demoliční odpady Stavební odpad bude odvezen na povolenou skládku Odpady komunální směsný komunální odpad ostatní b) po dokončení stavby Po dokončení nové stavby nebudou produkovány odpady.

5 B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího Prostředí a) ochrana před pronikání radonu z podloží b) ochrana před bludnými proudy c) ochrana před technickou seizmicitou Objekt se nachází v místech, kde se nevyskytuje technická seizmicita. Po dobu stavby budou sledovány případné seizmické účinky na vlastní stavbu i okolní objekty vyvozované stavebními stroji. d) ochrana před hlukem Nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty zvuku. e) protipovodňová opatření Objekt je umístěn mimo záplavové území. f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) Objekt se nenachází na území, kde se vyskytují sesuvy půdy. Výkopové práce budou prováděny tak, aby nebyly narušeny stávající objekty. B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU a) napojovací místa technické infrastruktury Navržená stavba bude po dobu výstavby napojena na IS stávajícího objektu. b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky c) odborný odhad dešťových odpadních vod - produkce dešťových odpadních vod při návrhovém dešti 2,21 m3 - plocha potřebná pro zasáknutí tohoto množství do 72 hod. 1,20 m2 - objem navrženého retenčního prostoru 7,50 m3 B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ a) popis dopravního řešení Navrhovaný objekt nevyžaduje nové napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu Na pozemek bude v rámci výstavby rodinného domu vybudován vjezd. c) doprava v klidu d) pěší a cyklistické stezky B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV a) terénní úpravy V rámci výstavby objektu nebudou prováděny žádné terénní úpravy. b) použité vegetační prvky c) biotechnická opatření Nevzniká požadavek na biotechnická opatření. B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA a) vliv na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Bude zachován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 76/2002 Sb., o vodách, zákon č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 185/2001., o odpadech, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zemina zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky (neuvedené pod č ) Odtěžená zemina bude přechodně uložena na daném pozemku a bude využita zpětným zásypům. Odpady obalů papírový nebo lepenkový obal ostatní plastový obal ostatní Stavební a demoliční odpad beton ostatní kovy a slitiny kovů ostatní ostatní izolační materiály ostatní smíšené stavební a demoliční odpady Stavební odpad bude odvezen na povolenou skládku Odpady komunální směsný komunální odpad ostatní Ostatní odpady ze stavby budou řešeny v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Jejich množství a likvidace bude doložena ke kolaudaci.

6 Stavbou nesmí být negativně ovlivňováno životní prostředí, zejména škodlivými exhalacemi, hlukem, prachem, zápachem, otřesy, vibracemi apod.. Při stavbě nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, vod a poškození veřejné zeleně. Bude dbáno na to, aby odpady ze stavby byly na stavbě skladovány a následně likvidovány příslušným způsobem a způsobilými firmami dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou řazeny do skupin a následně využity nebo odstraněny ve smyslu zákona. Likvidace odpadů bude řešena v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Za likvidaci dopadů je zodpovědná dodavatelská firma. b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Bude zachován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 76/2002 Sb., o vodách, zákon č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 185/2001., o odpadech, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 V blízkosti objektu se nenachází chráněné území Natura d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zajišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Nevzniká požadavek na zpracování zajišťovacího řízení a stanoviska EIA. e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a připomínky ochrany podle jiných právních předpisů V rámci stavby nejsou navrhována ochranná ani bezpečnostní pásma. Budou dodrženy odstupy stanovené stavebním zákonem. Prostorové uspořádání sítí (přípojek) a jejich křížení se řídí ustanovením normy ČSN B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva Nevzniká požadavek na řešení zásad prevence závažných havárií a zón havarijního plánování. B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění b) odvodnění staveniště Vzhledem k charakteru stavby není řešeno stavbou je navrženo odvodnění. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Stavbou bude dočasně omezen pohyb na pozemku stavebníka. e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Vstup na staveniště bude označen tabulí se základními údaji o stavbě a zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Na snížení bezpečnostního rizika při výjezdu vozidel ze stavby bude u výjezdu provedeno dopravní značení podle platných předpisů. U výjezdu aut ze staveniště bude zabezpečeno čištění vozidel tak, aby nedošlo k znečištění veřejných komunikací. Stavebník zabezpečí vytyčení hranic staveniště a všech inženýrských sítí, které se nachází na staveništi. Inženýrské sítě se vytyčí polohově i výškově, a určí se jejich ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí se budou výkopové práce provádět ručním způsobem. Vzhledem k rozsahu prací nebudou budovány ani dotčeny žádné významné sítě technické infrastruktury, nebudou prováděny žádné související asanace, demolice a nebudou káceny žádné dřeviny. f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) Stavbou nedojde k trvalému záboru. g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Odpady ze stavby: Smíšené stavební a demoliční odpady O odvoz na skládku Ostatní odpady ze stavby budou řešeny v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Jejich množství a likvidace bude doložena ke kolaudaci. Za likvidaci odpadů je zodpovědná dodavatelská firma. e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Výkopek cca 50m 3 bude skladován na pozemku stavebníka,částečně použit na zpětné zásypy. i) ochrana životního prostředí při výstavbě Stavbou nesmí být negativně ovlivňováno životní prostředí, zejména škodlivými exhalacemi, hlukem, prachem, zápachem, otřesy, vibracemi apod.. Při stavbě nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, vod a poškození veřejné zeleně. Bude dbáno na to, aby odpady ze stavby byly na stavbě skladovány a následně likvidovány příslušným způsobem a způsobilými firmami dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou řazeny do skupin a následně využity nebo odstraněny ve smyslu zákona. Likvidace odpadů bude řešena v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Za likvidaci dopadů je zodpovědná dodavatelská firma nebo stavební dozor. Po dobu výstavby dojde v časově omezeném období ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v lokalitě stavby. Nebudou překročeny hygienické imisní limity hluku a vibrací stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve

7 znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděn v době od do hodin. j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů Práce budou prováděny v souladu s předpisy na ochranu zdraví pracujících a v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních zařízení. Otevřené výkopy budou řádně zajištěny proti možnosti pádu osob do výkopu. Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích řeší a upravuje zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, Dále je zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dosahovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Další podmínky a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci viz. zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. v148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 362/2005 Sb., č. 101/2005., ve znění pozdějších předpisů, č. 378/2001 Sb., č. 406/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů., č. 168/2002., ve znění pozdějších předpisů, č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů., č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších ostatních souvisejících nařízení a předpisů. k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb l) zásady pro dopravní inženýrská opatření Vstup na pozemek bude označen tabulí se základními údaji o stavbě a zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. U výjezdu aut ze staveniště bude zabezpečeno čištění vozidel tak, aby nedošlo k znečištění veřejných komunikací. m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) Speciální podmínky nejsou stanoveny. S investorem stavby bude před zahájením prací odsouhlasen časový harmonogram prací včetně omezujících opatření. n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Termín zahájení stavby: 06/2015 Termín dokončení stavby: 06/2016 D. DOKLADOVÁ ČÁST Dokladová část dokumentace bude doplněna v rámci zpracování inženýrské činnosti na navrženou stavbu.

8 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště Navržená stavba nepředpokládá žádné úpravy a oplocení staveniště. Pro příjezd na staveniště bude využito stávajících komunikací v obci. Před započetím zemních prací je nutné si vyžádat vyhledání a vytyčení podzemních sítí správci těchto sítí. Veškeré zemní práce v blízkosti vedení se budou provádět ručně! Kanalizace bude uložena v souladu s ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením prací na odvodnění bude v prostoru šachty Š1 provedena kopaná sonda do hl. 1,80 M. Sonda bude provedena pro potvrzení údaje o hloubce ustálené hladiny spodní vody pod úrovní navržených kanalizací a vsaků uvedeného v hydrogeologickém posudku. b) významné sítě technické infrastruktury V prostoru staveniště se nenacházejí významné sítě technické infrastruktury. c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. Staveniště bude napojeno na el. energii ze stávajícího objektu. d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Výkop musí být zabezpečen proti pádu osob. e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů Je nutné zabezpečit provoz na veřejných komunikacích. f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů Při výstavbě objektů pro vodu a kanalizaci bude využíváno zařízení staveniště pro výstavbu RD. g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení Na staveništi nebudou stavby vyžadující ohlášení. h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Projektant upozorňuje na povinnost dodavatele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Je nutno zabezpečit výkop proti pádu osob. Před zahájením stavby kanalizace a vsakovacího objektu bude přizván statik pro posouzení nutnosti zabezpečení základů a stavby stávajícího rodinného domu s ohledem na hloubku a umístění výkopů pro kanalizaci a vsak. I) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Vzhledem k charakteru stavby nedojde k žádnému negativnímu vlivu na životní prostředí. Zelené plochy v místě budou uvedeny do původního stavu. j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů Postup výstavby a požadovaný harmonogram prací bude jedním z výstupů výběrového řízení na zhotovitele stavby, požadované údaje budou poskytnuty stavebnímu úřadu bezprostředně po ukončení výběrového řízení. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby a budou průběžně prováděny v intervalech min. jedenkrát každý měsíc. V případě potřeby (zjištění pochybení při realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek. Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě dokumentace pro provedení stavby a podle zák. č.183/2006 Sb 133. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY. Vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup výstavby ani termín zahájení, není možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Přesný plán kontrolních prohlídek stavby zpracuje dodavatel stavby (ten bude stanoven na základě výběrového řízení) dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle základních pravidel viz výše. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem účastníkům.

9 F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY Součástí stavby nejsou pozemní stavební objekty. 2. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení SO 02 ODVODNĚNÍ OBJEKTU Návrh řeší odvedení a likvidaci dešťových vod ze stávajícího objektu bytového domu.pro objekt je v souladu s hydrogeologickým posudkem navrženo zasakování dešťových vod ze střechy. Je navržena odvodňovací dešťová kanalizace potrubí PVC 110 a 160 MM v celkové délce 29,55 M a vsakovací zařízení. Pro vsakování jsou hydrogeologickým posudkem navrženy tři vsakovací rýhy 0,5 x 5,0 m do celkové hloubky 1,5 m. Dešťové vody z 1/2 střechy objektu budou svedeny v každém rohu objektu přes lapač splavenin do ležaté kanalizace, která bude přes šachty Š1 a Š2 svedena do vsakovacího objektu, který budou tvořit tři vsakovací rýhy 0,5 x 5,0 m do celkové hloubky 1,5 m. Rýha bude do výšky 1,0 m nade dno zasypána štěrkem fr MM. Na štěrk bude položena geotextilie a zasypána výkopkem. Potrubí kanalizace bude kladeno v hloubkách patrných z výkresové dokumentace do pískového lože, obsypáno pískem do výše 0,30 M nad vrchol a dále bude zásyp hutněný po vrstvách 0,30 M. Na trasách odvodňovací dešťové kanalizace budou osazeny plastové kanalizační šachty D 400 MM. b) požadavky na vybavení c) napojení na stávající technickou infrastrukturu Příjezdy na staveniště pro příjezd na staveniště bude využito stávajících komunikací d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování Navržená stavba nemá vliv na povrchové a podzemní vody. e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení Pro navrženou stavbu kanalizace vsaku byl zpracován hydrogeologický posudek. Na základě těchto údajů byly navrženy velikosti zařízení a dimenze potrubí. f) požadavky na postup stavebních a montážních prací Při stavbě kanalizace a objektů na kanalizaci je nutné postupovat podle příslušných ustanovení ČSN Zemní práce, ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 752-1až7 ( ) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek a všech dalších platných předpisů. Pruh území nad potrubím musí být přístupný po celé délce a nesmí být zastavěný. Povrch zasypané rýhy se musí později kontrolovat. Případné sednutí povrchu rýhy je nutno opravit. g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod. h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce Dokončená stavba odvodňovací kanalizace a vsaku nebude mít žádné negativní důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce. 2.2 VÝKRESOVÁ ČÁST Výkresová část je přílohou dokumentace STATICKÉ VÝPOČTY A VÝKRESY Vzhledem k jednoduchosti a charakteru stavby není řešeno OSTATNÍ VÝPOČTY Jiné výpočty vzhledem k charakteru stavby nebyly řešeny. 3. PROVOZNÍ SOUBORY Součástí stavby nejsou provozní soubory.

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY - STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům David Fretschner Plzeň, 2013

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA. Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko

LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA. Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA INVESTOR: Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko Obsah dokumentace pro žádost o umístění stavby: Popis záměru A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY"

Část I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

A. Průvodní technická zpráva

A. Průvodní technická zpráva ČOV A KANALIZACE NEMOJANY Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní technická zpráva Úvod... 3 A.1 Identifikační údaje... 3 A.2 Seznam vstupních podkladů... 4 a) základní informace o rozhodnutích nebo

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 B. Souhrnná technická zpráva Obsah : B.1 Architektonické a stavebně technické řešení B.1.a. Zhodnocení staveniště B.1.b. Urbanistické

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více