Uživatelskáprírucka, I ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelskáprírucka, I ~"

Transkript

1 -. Uživatelskáprírucka VerzetO Ríjen '\, I ~

2 - EURORACK UB1222FX.PRO PODROBNÉBEZPECNOSTNíPOKYNY CAUTlON A RISKOFELECTRICSHOCK! A a DD NDT DPEN! A RIS"~E1J~~1~g~"UE! NE PASOUVRIR! PODROBNÉBEZPECNOSTNí POKYNY: 1) Prectetesitentonávod. 2) Tentonávoduschovejte. 3) Respektujte upozornení. VÝSTRAHA: V zájmu sníženírizika úrazu elektrickým proudem nesn~ mejte kryt prístroje (nebo zadní panel). Prístroj neobsahuje díly, které by uživatel mohl sám opravit; servis sverte kvalifikovaným technikum. 4) Dodržujtepokyny. 5) Prístrojnepoužívejtepoblížvody. 6) Cistetejen suchýmhadríkem. UPOZORNENí: V zájmu sníženírizika úrazu elektrickým proudem prístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti. Tentosymbolupozornujena prítomnostneizolovaných nebezpecných napetí uvnitr prístroje. napetí muže být dost vysoké, aby zpusobilo úraz elektrickým proudem. Tento symbol upozornuje na duležité pokyny k obsluzea údržbev doprovodnéliterature.prectetesi návod. 7) Neblokujteventilacníotvory.Instalujtedlepokynuvýrobce. 8) Prístrojneinstalujtepoblížzdrojutepla,napr.radiátoru,topidel,kamen nebojinýchprístroju(napr.zesilovacu),kterévytvárejíteplo. 9) Nevyrazujteochranupolarizovanounebouzemnenoukoncovousítové šnury.polarizovanákoncovkamádvavývody,z nichžjedenje širší.uzemnenákoncovkamádvavývodyatretízemnícíkolík.širšívývodnebotretí kolíkzajištujívašibezpecnost.pokuddodanousítovoušnurunelzepripojit do vaší zásuvky,obratte se na kvalifikovanéhoelektrotechnika,který zásuvkuvymení. 10) Sítovoušnuruchrantepredpoškozenímpošlapánímneboskrípnutím, zejménaje nutnodávatpozorna koncovky,prodlužovacíšnurya místa, kdesítovášnuravystupujez prístroje. 11)Používejtejen príslušenství/rozšírení predepsanévýrobcem. 12) Používejtejen vozík, stojan, stativ, konzolu nebo stolek predepsané výrobcem nebo prodávané s prístrojem. Pri použiti vozíku dejte pozor pri premistování vozíku s prístrojem, aby nedošlo k prevrácení a poranení. 13)Prístroj behem bourky nebo pri dlouhodobém nepoužíváníodpojte od síte. 14)Veškeré opravy sverte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Oprava je nutná, pokud byl prístroj jakkoli poškozen, napr. došlo k poškozenínapájecíšnury,koncovky,došlok vniknutíkapalinynebo cizíchtelesdo prístroje,prístrojbyl vystavendeštinebovlhkosti,prístroj nefunguje, jak má,neboupadl. 2

3 EURORACKUB1222FX.PRO EURORACK Nízkošumovýmixážnípultse 16 vstupymikrolon/linkas mikrolonnímipredzesilovacipremium,detektoremzpetnévazbyfbqa 24-bilovým mullielektovýmprocesorem. Nízkošumovákoncepce obvodu (ULN), nejvyšší možná úrovnovárezerva, naprosto pruzracný zvuk. 4 novéprvotrídní mikrofon ní"neviditelné" IMPpredzesilovace studiovékategorie: dynamickýrozsah130db,provstupysignálusevzorkovacímkmitoctem192 khz/24bitu Extrémnízisk 60 db. Revolucnísystém Minimálnímožnézkreslení0,0007%(20 Hz- 20 khz) detekcezpetné vazby FBQ(probíhájednání o udelenípatentu),který neustálezjištuje kritické zpetnovazebníkmitocty. Vestavený 24.tJitový digitální stereofonní efektovýprocesor s99skvelými presetyvirtualizer, vcetn efektutypureverb, delay,chorus, kompresor, lampovézkreslení,vinylizera testovacígenerátors kmitoctem1 khz stereofonní vstupcd/tapes funkcípotlacení hlasuvoicecanceller prosnadnévyužitíkaraokenaakcíchtypu"zazpívej si s námi" ÚchvatnýstereofonníprostorovýefektXPQ3Dprooživenía rozšírenístereofonníhobrazu 7-pásmový stereofonní grafický EQumožnujepresnou kmitoctovou korekci na výstupu pro odposlech/hlavní mix. 4 plne vybavené stereofonnívstupní kanály se dvema prídavnými mikrofonními vstupy na kanálech 5/6 a 7/8, 3-pásmovým EQa potenciometrem pro nastavenívstupní úrovne. Úcinnýaneobycejne muzikální 3-pásmový EQa vypínatelný filtrpropotlacení hloubeknavšechmonokanálech. Inzertynavšechmonokanálechumožnující flexibilní pripojení externích zarízení 12linkovýchvstupus vysokouúrovnovou rezervou. PrepínacStandby docasne umlcí všechny mikrofonní kanály, takže mužete v pauzách prehrávat hudbu ze vstupu CD/tape nebo linkových vstupu Prvotrídní operacní zesilovace 4580s extrémnenízkýmšumemazkreslením- lepšínežtyp výstupyprídavnévýstupy(aux)nakaždémkanále:1 predfaderemproodposlech,1 zafaderemprobuzenívestavenéhoa/neboexterníhoefektového procesoru). LEDindikátorykUpuavstupníhoziskunakaždémkanáleumožnují rychléapresnenastavení úrovní 2 multifunkcní stereofonní návraty(aux). Symetrické hlavní výstupy s pozlacenými konektory XLR,výstup pro sluchátka/poslech v režii a stereofonní výstupy pro záznam. Vypínatelné fantomovénapájení +48V prokondenzátorové mikrofony. Logaritmické faderyalpss délkou60mmahermeticky uzavrené rotacnípotenciometry. Vestavený spínanýnapájecí zdroj( v-) zarucujemaximální flexibilitu, nerušené zpracování zvuku,vynikající prechodovou odezvua nejnižšímožnýpríkon. Obzvláštrobustníkonstrukcezarucujedlouhodobouživotnosti v nejnárocnejšíchpodmínkách Úhelníky proinstalaci dorackupriloženy. Nemeckákonstrukce,vyrobenov souladus technickounormouis

4 EURORACKUB1222FX.PRO ÚVODNí SLOVO OBSAH Váženýzákazníku, jsem si jist, že jste jedním z lidí,kteríse telemi dušíplne venují svémupovolánía díky tomu jste se nepochybnestal expertemve svémoboru! Mouvášnivouzáliboujejiž více než30 let hudbaa elektronika. Privedlame nejen k založení spolecnosti BEHRINGER,ale umožnilami i prenéstvlastní nadšenína své zamestnance a sdíletje spolus nimi. Behemvšechtechlet,kdyjsem se zabývalstudiovoutechnologií a jejímikoncovýmiuživateli, jsemse naucilrozlišovatveci skutecneduležité,napr.zvukovoukvalitu, provozníspolehlivosta snadnéovládání.a navícjsemvždytoužilposouvat hranicetechnickýchmožnostíaždo extrému. A presnetato motivacesepromestalavýzvouk zahájeníprácenanové rademixážníchpultu.protožese našepulty EURORACK již staly novým celosvetovýmstandardem, vedeljsem,ževývojnovéradybudemusetbýt zvláštambiciózní. Takže koncepce a design nového pultu UB nese muj monogram. Design, celé obvodovéschéma, usporádáníplošných spoju a dokonce i mechanické provedení je mou vlastní prací. Peclive jsem vybíral každý jednotlivý komponent-s cílem dosaženíhranice možností analogové a digitální technologie používanév mixážních pultech. Chteljsem dosáhnout toho, aby uživatelé mohli popustit uzdu svému tvurcímu potenciálu a kreativite. Výsledkem jsou neobycejne výkonné pulty disponující intuitivním ovládáním. Neobycejneflexibilním smerováním signálu a fantastickým množstvím funkcí uciní na každého vynikající dojem. Novátorská technologie (napr. zcela nový "neviditelný" mikrofonní predzesilovac) zarucuje optimální kvalitu zvuku a mimorádnejakostní soucástky poskytnou bezkonkurencníspolehlivost i pri extrémní záteži. Nový mixážní pult UBdisponuje špickovou kvalitou, ale snadnouobsluhou. Zanedlouhojiste oceníte, že se má osobnost a kreativita Oako hudebníka a zvukare) soustredila predevším na Vás, koncové uživatele. Vývoj techto produktu byl možný predevšímdíky nadšení a pozornosti, která byla venována jednotlivým detailum. DekujemeVámza duveru, kterou jste projevili zakoupenímmixážního pultu UB. Rád bych rovnež podekovat všem, kterí mi pomohli pri realizaci této pusobivé rady mixážních pultu svými osobními pripomínkami. Se srdecným pozdravem 1. ÚVODEM Obecné funkcemixážního pultu Uživatelská prírucka Drívenežzacnete Dodávka Základní pokyny Záruka OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY Monofonní kanály Mikrofonní a linkovévstupy Equalizér Prídavnévýstupy(MONa FX) Pan,tlacítkoMutea faderkanálu Stereofonní kanály Vstupykanálu Equalizérstereofonníhokanálu Prídavnévýstupystereofonníchkanálu Balance,tlacítkoMutea faderkanálu Panels konektorya hlavnísekce Kanálovévýstupymonitora efekt Konektoryvýstupumonitora efekt KonektorynávratuAux KanálCD/tape,obvodpropotlaceníhlasuVoice Cancellera konektornožníhospínace Konektoryhlavníhovýstupya sluchátek Indikátorúrovnea nastaveníúrovní pásmovýgrafickýequalizér Pohledzezaduna UB1222FX-PRO DIGITÁLNí EFEKTOVÝ PROCESOR A FUNKCEXPOSURRoUND Digitální efektovýprocesor FunkceXPQSurround INSTALACE Montáždo rackovéhostojanu Pripojení Pripojeníaudiosignálu TECHNICKÉ ÚDAJE ZÁRUCNí PODMíNKY ÚVODEM Blahoprejeme!Zakoupením mixážního pultu BEHRINGEREURORACKjste získali zarízení,jehož úžasnáflexibilita a zvukové parametry jsou ponekud v rozporu s jeho rozmery. BEHRINGEREURORACKnabízíprvotrídní mikrofonní predzesilovaces volitelným zdrojem fantomového napájení, symetrickými linkovými vstupy a možností pripojení externích efektových zarízení.díky rozsáhlým a peclive navrženým možnostem smerování signálu jsou pulty vhodné pro použití na jevišti i ve studiu. EURORACK DetektorzpetnévazbyFBQ Detektorzpetnévazby(FBQ)kterýje integrovándo grafickéhoequalizéru, je jednouz nejvýznamnejších funkcítohotomixážníhopultu.tentodumyslný obvodumožnujeokamžitérozeznánía potlaceníkmitoctuzpetné vazby.detektorzpetnévazbypoužívák indikacikritickýchzpetnovazebníchkmitoctuledkyve faderechkmitoc!ovýchpásem. 4 1.ÚVODEM

5 EURORACKUB1222FX-PRO Drívejší namáhavé vyhledávání kmitoctu zpetných vazeb by nyní zvládlo i díte. NEVIDITELNÝMIKROFONNíPREDZESilOVACIIMPI Mikrofonní kanály jsou osazeny zbrusu novým a prvotrídním NEVIDITELNÝMIKROFONNíMPREDZESILOVACEM nejvyššítrídy,který se pyšnítemitovlastnostmi: dynamickýrozsah130 db poskytujeneuveritelnou úrovnovou rezervu,. šírkapásmasahající od10hzažpovícenež200khzzarucujebrilantníreprodukci doneuemnejších podrobností,. neobycejne nízkáúrovenšumua zkreslení zarucujeabsolutneprirozenouatransparentní reprodukci signálu,. vstupníobvodjedokonaleprizpusoben praktickykekaždému typu mikrofonu, se ziskemaž 60 dba fantomovýmnapájením+48 Voltu,. koncepceumožnujeplnévyužitívýraznerozšírenéhodynamického rozsahu hardiskového záznamu 24-bitu/192 khz a z toho vyplývajícího zachováníoptimální zvukové kvality. BEHRINGERUB1222FX-PROnavíc nabízí efektový procesor osazený 24- bitovými A/O a O/A prevodníky. Pamet tohoto byla naprogramovánaefektovými algoritmy z našeho osvedceného 19" multi-efektového zarízení, modelu VIRTUALlZERPRO DSP2024P. Mezi 99 presetu patrí prvotrídní prostorové simulace, efekty typu delay, modulacní efekty, kompresor, lampový distortion a rada dalších efektu s úžasnouzvukovou kvalitou. Jednou z velkých predností pultu (v porovnání s tradicními koncepcemi)je vestavený spínaný napájecí zdroj, který se automaticky prizpusobujesítovému napetí v rozsahu 100 až 240 V. Díky podstatne vyšší úcinnosti spotrebovává mnohem méne energie než zdroj tradicní koncepce. UPOZORNENíl ChtelibychomVásupozornit naskutecnost, žeextrémní hla- sitostimohouzpusobitpoškozenívašehosluchua/neboslu- chátekci reprosoustav.predzapnutimnezapomentestáhnoutfaderymainmixa potenciometrphonesnaminimum. Venujtepozornostodpovídajícímu nastaveníhlasitosti. Mixážnípult plnítrí hlavníúkoly:. Zpracovánísignálu: Prvotní zesnení 1.1Obecnéfunkcemixážnmopultu Mikrofonyprevádejízvukovévlny na elektrickénapetí,kteréje nutnonekolikrátzesílit;potéje totonapetíprevedenozpetnazvuk, kterýje vyzárenreproduktorem. Kvulijemnékonstrukcimikrofoní vložkyje její výstupnínapetívelmi nízkéa je protonáchylnéna rušení.signálz mikrofonuse protobezprostrednenavstupupultu zesilujena vyššíúroven,kteráje na rušeníménenáchylná.vyšší úrovnenerušenéhosignáluje trebadosáhnoutv zesilovacinejvyššíkvality,kterýzesníužitecnýsignála pridájenomminimumrušení. Tutoroli dokonaleplní "neviditelný"mikrofoní predzesilovac, kterýnevytvárížádnýšumanizvukovézabarvení.rušení,kteréby vzniklov predzesilovacímstupni,by ovlivnilokvalitua vernostsignálua preneslobyse i dodalšíchzarízení.výsledkembybylchybneznejícízáznamci reprodukce. Nastaveníúrovní Signály privádené do mixpultu prostrednictvím DI-boxu, z výstupuzvukovékartyneboz klávesje castonutnoprizpusobit provozníúrovnimixážníhopultu. Úprava kmitoctové charakteristiky. Zvukovézabarvenílzesnadno,rychlea efektivneupravitpomocí korekcína každékanálovéjednotce. Mix efektu Krome efektových procesoru, které jsou soucástí pultu, lze pomocí inzertu na monofonních kanálech a obou sbernic Aux do signálové cesty zaradit další signálové procesory.. Distribucesignálu: Individuálnísignálynastavenéna každékanálovéjednotcejsou smeroványdoprídavnýchvýstupu(aux)a prenášenydoexterních efektovýchprocesorunebozpetdo interníhoefektovéhoprocesoru. Potése presaux návratynebointernícestouvracejízpetdo hlavníhomixu.prostrednictvímprídavnýchvýstupu(aux)se tvorí také odposlechovýmix pro hudebníkyna scéne.stejnýmzpusobemlzeodebíratsignálynapríkladprozáznamovézarízení,výkonovézesilovacea dvoukanálovévýstupy.. Mix: Dotétozásadní kategoriepatrívšechnyostatnífunkcemixážního pultu. Vytvorení mixu znamenápredevším nastavení pomeru hlasitosti jednotlivých nástroju a hlasu a soucasne jejich adekvátní vyvážení v celém kmitoctovém spektru. Jednotlivé nástroje a hlasy je také nutno citlive rozmístit ve stereofonním obrazu. Záver tohoto procesu vyžaduje nastavení celkové úrovne mixu vzhledem k dalšímu zarízenív signálové ceste. Rozhranímixážních pultu BEHRINGERje pro tyto úcely plne optimalizováno a umožnujesnadné udržení prehledu o usporádánísignálu. 1.2 Uživatelskáprírucka Tatopríruckabylasestavenatak, abyvámposkytlaucelenýpopisvšech ovládacíchprvkua podrobnéinformaceo jejichpoužití.prolepšípochopenívzájemnýchsouvislostíjsme usporádaliovládacíprvky do skupin. Pokudbystek nekterýmtématumpotrebovalipodrobnejší informace,navštivte naše internetovéstránky informace a výkladterminologiepoužívanév hudebnímprumyslu/audiotechnologii lzevyhledatna stránkáchjednotlivýchproduktua ve slovníkupojmuna stánkáchultranetnawww.behringer.com. Blokovéschémapriloženék pultu Vám poskytneúdaje o propojenímezivstupya výstupya také o souvisejících prepínacícha ovládacíchprvcích. Vyzkoušejtesi signálovoucestuz mikrofonníhovstupudo výstupumon SENO.Nenechtesevyvéstz míryvelkýmpoctemfunkcí,ovládánípultuje jednodušší,nežsi myslite!pokudse soucasnepodívátena celkovéusporádáníovládacíchprvku, brzy se budetena pultu orientovata budete schopnivyužítvšechjehomožností. 1.3 Drívenežzacnete 1.3.1Dodávka Prístroj byl ve výrobe peclívezabalen, tak aby byla zarucenajeho bezpecná preprava. Prestodoporucujemepri rozbalenípeclive proverit obal a jeho obsah a zjistit známky prípadného poškozenívzniklého behem dopravy. o- Pokudzjistítepoškozeníprístrojebehemdopravy,nevracejte jej k nám,aleneprodlene uvedomtevašehododavatele a dopravní spolecnost, jinaknemusíbýt Vašereklamace prijata. 1. ÚVODEM 5

6 EURORACKUB1222FX-PRO Základní pokyny Zkontrolujte,zda je kolempultudostatecnevelký prostor,aby se stacil ochlazovata nedošlok jehoprehrátí.nepokládejte jej nazarízenívyzarující teplo(napr.na radiátorynebovýkonovézesilovace).k sítovémunapetíse prístrojpripojujedodávanousítovoušnurou,vyhovujícípožadovanýmbezpecnostnímpredpisum.spálenoupojistku nahrazujtepouze shodným typemprostejnézatíženo o- Mejte prosímnapameti, ževšechnyprístrojemusíbýtrádne zemneny. Vzájmuvlastníbezpecnosti bystev žádnémprípadenemeliodstranovat civyrazovat zemnící kontaktyzástrcek ci kabelu Instalacia obsluhupultu svertepouzekvalifikovanýmosobám.beheminstalacea provozumusímít obsluhadostatecný kontaktse zemí,jinak by mohlfunkciprístrojeovlivnil elektrostatickýnáboj Záruka Prosíme,zachovejte výrobní císlo nepoškozené spolu s prodejním paragonem, jedine tak si uchováte možnost naší rozšírenézáruky (viz zárucní podmínky). Výrobní císlo naleznetena zadním panelu. 2. OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY Tato kapitola se venuje popisu ovládacích prvku pultu. Všechny ovladace, prepínace a konektory budou rozebrányse všemi detaily. 2.1 Monofonníkanály 2.1.1Mikrofonnía linkovévstupy INSERT.. I/O ~.. 1 Obr. 2.1: Konektory a ovládacíprvky vstupu mikrofon/linka VstupyLINEIN Každý monofonní vstup je navíc vybaven symetrickým linkovým vstupem v provedení jack 6,3 mm. Do techto vstupu lze pripojit i nesymetrické (monofonní) jacky. INSERT o- Mejtena pameti,že nakanálulzepoužítmikrofoní nebolinkovývstup,nikdyvšakobasoucasnel Inzertní body umožnují pro zpracovánísignálu pomocí dynamických procesoru nebo equalizéru. Inzerty jsou zarazeny pred faderem, pred EU a pred výstupem Aux. Na rozdíl od dozvuku nebo dalších efektových zarízení, jejichž signály se obvykle pridávajík suchémusignálu, jsou dynamické procesory nejúcinnejšíu kompletního signálu. Protento prípad nejsou prídavné výstupy Aux príliš vhodné. Lépeje signálovou cestu prerušit a zaradit do ní dynamický procesor a/nebo equalizér.zpracovaný signál bude vrácen zpet do pultu presne ve stejném bode, kde jej opustil. Signál kanálu však bude prerušen jenom pokud bude konektor zapojen do príslušné zdírky (stereofonní jack: hrot = výstup, kroužek = návrat). Inzerty jsou soucástí všech monofonníchvstupních kanálu. Inzerty lze bez prerušení signalové cesty použít také jako prímé výstupy pred korekcemi. K tomuto úcelu budete potrebovat kabel osazený monofonním jackem na strane záznamovéhonebo efektového zarízenía stereofonním jackem s propojeným hrotem a kroužkem na strane pultu. LOW CUT Monofonní kanály jsou osazenyfiltrem LOWCUTs vysokou strmostí, který je urcen k potlacení nežádoucích nízkofrekvencníchsložek signálu (80 Hz, 18 db/oktávu). TRIM Potenciometr TRIM slouží k nastavení vstupního zisku. Pri pripojování ci odpojování zdroje signálu do nekterého ze vstupu by mel být tento ovládací prvek vždy otocen v krajní poloze ve smeru hod. rucicek. Stupnice potenciometru má 2 rozsahy: první hodnota (+10 až +60 dbiznázornuje zisk pro signály pripojené do mikrofonního vstupu. Druhá hodnota (+10až -40dB)se vztahuje k linkovému vstupu a znázornuje jeho citlivost. Pro zarízení se standardní linkovou úrovní (-10 dbv nebo +4 dbu) vypadá postup nastavenítakto: Pokudje potenciometr TRIM zcela stažen, pripojte zarízení.potenciometr TRIM nastavte do polohy odpovídající standardní výstupní úrovni externíhozarízení.pokud má toto zarízeníindikátor úrovne výstupního signálu, ve špickách by mel zobrazovat úroven O db. Pro úroven +4 dbu potenciometr lehce pridejte, pro -10 dbv o trochu víc. Pri úprave se ridte LEDkou LEVEL SET. LEVELSET Tato LEDkase rozsvecípri dosaženíoptimálníprovozníúrovnesignálu. Behemnormálníhoprovozubyse melarozsvecetpouzeve špickách Equalizér Soucástívšech monofonníchvstupníchkanáluje 3-pásmovýequalizér. Všechnapásmaumožnujízdvihnebopotlacenís úrovníaž 15 db.v cent. rálnípolozeje equalizérnefunkcní. ~. VstupyMIC Každýmonofonnívstupníkanálnabízísymetrickymikrofonnívstupv provedeníxlr.je vybavenprepínatelnýmzdrojemnapetí+48 V profantomové napájeníkondenzátorovýchmikrofonu(vizzadnípanel). o- Predzapnulímfantomového napájení vypnetecelýaudiosystém, zabránftetak prenosuproudovýchnárazuvznikajícímpri zap~ nánído reproduktorua/nebosluchátek.seznamtese rovnež s pokynyv kapitole2.5 "ZadnípohlednaUB1222FX-PRO". o.~ ~~~ Obr.2.2: Equalizérvstupníchkanálu Korekce horního a spodního pásma (HIGH)a (LOW)jsou tvoreny filtry typu "shelving", které zvyšují nebo snižují úroven pásma nad ci pod svým mezním kmitoctem OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY

7 EURORACK UB1222FX.PRO Mezní kmitocet horní a dolní propusti je 12 khz a 80 Hz. Pásmostredu se ovládá filtrem typu "peak" se stredním kmitoctem 2,5 khz. Na rozdn od filtru typu "shelving" filtr zpracovává kmitoctové pásmo, které se kolem stredního kmitoctu rozširuje dolu a nahoru Prídavnévýstupy(MONa FXI 2.1.4Pan,lIacítkoMutea faderkanálu opan L " GhJ~ d. I MUTE. '0. -eup Obr.2.3: Potenciometry AUX SENO(MON a FX) na kanálovéjednotce Signály pro prídavné výstupy se odebírajíz jednoho ci vetšího poctu kanálu a míchajíse na tzv. sbernici. Smíchaný signál sbernice se odesílá na príslušný výstupní konektor a lze jej použít napríklad pro buzení aktivních monitoru nebo externího efektového zarízení.návrat z externího efektového zarízenílze zpet do pultu pripojit prostrednictvím konektoru Aux Return. V aplikacíchs efektyse signálodebíráobvykleza faderem,takžeúroven efektuodpovídápozicifaderukanálu.vopacnémprípadebybylsignálefektu slyšitelný,i kdyžby bylfaderstažennanulu. Pri nastavenímixu pro odposlechy se signál prídavné sberniceaux odebírá zpravidla pred faderem, takže bude na pozici faderu kanálu nezávislý. Obaprídavnévýstupy Aux jsou monofonní a nabízejízisk až +15 db. Signál je odebíránza korekcemi. MON PokudnanekterémkanálestisknetelIacítkoMUTE, výstupy a návratyaux(mona FXIzustanouaktivní. Prídavný výstup 1 (MON)je pevne zapojen pred faderem a proto je zvlášf vhodný pro mix odposlechu. FX Prídavný výstup s oznacením FX je zarazen za faderem a slouží k buzení externího efektového zarízení. V pultu UB1222FX-PROje výstup FX smerován prímo do vestavenéhoefektového procesoru. Chcete-lisi overit, zda efektový procesor prijímá vstupní signál, potenciometr byste nemeli vytácet až do levé krajní polohy. Nemackejte tlacítko FX MUTEa fader FX SENDbyste nemeli stahovat až dolu. Obr.2.4: Fader kanálu a další ovládací prvky PAN PotenciometrPANurcujepozicisignálukanáluve stereofonnímobraze. Tento ovládacíprvek má konstantníúrovnovoucharakteristiku:signál zachovávávždykonstantníúroven,bezohledunajehopozicive stereofonní panoráme. MUTE TlacítkoMUTEsloužík umlceníkanálu.pristiskutlacítkabudesignálkanálu z hlavníhomixu vyrazen.prídavnévýstupymona FXvšak zustávají aktivní. Pokudbyste chteli použítinzert efektu, musítestisknouttlacítko MUTE a vyradittak signálpríslušnéhokanáluz hlavníhomixu (viz kapitola3: "DIGITÁLNí EFEKTOVÝPROCESOR A FUNKCEXPQSURROUND"). Upravený signálje poté do hlavníhomixu smerovánpres potenciometrfxto MAIN. MUTELED LEDkaMUTEindikujemutepríslušnéhokanálu. CUPLED LEDka CLlP se rozsvecív situaci, kdy má vstupní signál príliš vysokou úroven. V tomto prípade snižte úroven zjevného kmitoctu na korekcích. Napríklad mírným sníženímstredu a výšek zdurazníte hloubky. Pokud nechcete nastaveníkorekcí v žádném prípade menit, zkuste ponekud stáhnout potenciometr TRIM (proti smeru hodinových rucicek). Pokud do konektoru inzert zaradíte externí efektový procesor (napr. dynamický), meli byste také upravit úroven jeho výstupního signálu. Nemelaby být vyšší než jeho úroven vstupního signálu (O db). Fader kanálu urcuje úroven signálu kanálu v hlavním mixu. Upozornení! Protožejesignálproefektovýprocesor odebírán predfaderem,faderkanálumusíbýtkvuliprenosusignáludo efektovéhoprocesoruvytaženi 2. OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY 7

8 -- EURoRACKUB1222FX.PRo 2.2 Stereofonní kanály 2.2.1Vstupykanálu 2.3.1Kanálovévýstupymonitora efekt _I O~ -CI).'8 O::..~ -(II.tI BlIi1"~,. (to, Q.~IQ-;=I ~ Obr.2.5: Vstupystereofonních kanálu lg... ~i3.... S,..... t Každý stereofonní kanál je vybaven dvema linkovými vstupy v provedení jack 6,3 mm pro levý a pravý kanál. Kanály 9/10 a 11/12 lze použít také jako monofonní, pokud pripojíte pouze konektor s oznacením"l." Kanály 5/6 a 7/8 jsou vybaveny dalšímsymetrickým vstupem XLRpro mikrofon, s fantomovým napájením+48 V. Všechny stereofonní kanálové jednotky mají potenciometr TRIM pro nastavení úrovne. Na kanálech, které jsou vybaveny i mikrofonním vstupem, má potenciometr TRIM 2 rozsahy: podobne jako na monofonních kanálech se rozsah O až +40 db vztahuje k citlivosti mikrofonního signálu; rozsah +20 až -20 db platí pro linkový vstup. Oba vstupy lze použít se symetrickými i nesymetrickými konektory Equalizérstereofonníhokanálu Equalizérstereofonníhokanáluje pochopitelnestereofonní.charakteristiky filtruamezníkmitoctyjsoustejnéjakou monofonníchkanálu.vprípadenutnostikmitoctovékorekcestereosignálumástereofonníequalizérvždyprednostpreddvemamonofonnímiequalizéry.prinastavenísamostatnékorekce by mohlavzniknoutmeziobemakanályodchylkanastavení Prídavnévýstupystereofonníchkanálu Funkceprídavnýchvýstupu(Aux)nastereofonních kanálechjev podstateste~ ná jako na kanálechmonofonních.sberniceaux jsou však monofonní a signálzestereokanáluje protopredsbernicísloucendomonofonní podoby Balance, liacítkomutea faderkanálu BAL FunkcepotenciometruBAL(ANCE)je v podstatestejnájako funkcepotenciometrupannamonofonníchkanálech. PotenciometrBALANCEurcujerelativnípomermezilevýma pravýmkanálem vstupníhosignáluprednasmerovánímobousignáludo hlavnístereo sbernice. Cinnost tlacítka MUTE,LEDky MUTE,LEDkyCUP a faderu kanáluje stejná jako monofonních kanálu. 2.3 Panels konektorya hlavnísekce Na rozdil od popisu kanálových jednotek, u nichž jsme sledovali smer signálu od shora dolu, se nyní podívejme na usporádání pultu zleva doprava. Signály jsou odebírány z jednoho bodu každé kanálové jednotky a poté všechny najednou smerovány do hlavní sekce. Obr.2.6: Prídavné výstupy (Aux)hlavní sekce Pokudje potenciometrmonna príslušnémkanáleotocenalespontrochu doprava,signálkanálubudesmerovándovýstupnísbernicemon(itor). MoN SENO Potenciometr MONSENDpracujejako master sbernice monitor a urcuje úroven slouceného signálu, který je odebírán z konektoru MONSEND.lze jej použít napríklad k buzeníodposlechovéhozesilovace. Pokud nepotrebujeteodposlechovémonitory, audiosignálemtohoto výstupu lze budit také subwoofer. Pro tyto prípady je pred subwoofer nutno zaradit výhybku, která bude do subwooferu odesílat pouze hluboké kmitocty. Ste~ ného výsledku lze dosáhnout také vestaveným grafickým equalizérem. Stáhnete všechna pásma nad 160 Hz a equalizér zaradte do sbernice "Monitor". r::::r PokudpoužijtekestaženícelkovéúrovnemasterfaderMAIN MIX, mejtena pameti,že subwooferprijímásignálstále v puvodní úrovni. FXTOMoN Tentoovládacíprvekmužetepoužítk zarazeníefektovéhosignáluz vestavenéhoefektovéhoprocesorudo mixuproodposlechy.efektovýprocesor musíbýtsamozrejmebuzensignálem, tzn.potenciometryfxnakanálových jednotkáchmusíbýt alespontrochupootocenydopravaa faderfxsend (vizobr.2.6) musíbýtvytažen. MoNMUTE Pokudje stisknuto tlacítkomonmute, sbernicemonitor budeumlcena a na konektoru MONSENDnebude prítomen žádný signál. FXSENO Fader FX SENDurcuje celkovou úroven efektové sbernice. Externíefektový procesor (pripojený do konektoru FX SEND nebo vestavený procesor prijímá vstupní signál pouze pokud je tento fader vytažen. FXTOMAIN PotenciometrFXTOMAINsloužík zarazeníefektovéhosignáludohlavního mixu.pokudjepotenciometrzcelastažen,žádnýefektovýsignálnebudeslyšet. FXMUTE Pri stisku tlacítka FX MUTEbude efektový kanál umlcen-efektový procesor nebudebuzen,protožena konektorufxsendnebudežádný signálk dispozici OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY

9 EURORACKUB1222FX.PRO 2.3.2Konektory výstupumonitora efekt KanálCD/tape,obvodpro potlacení.hlasuvoicecanceller a konektornožníhospínace Obr.2.7:KonektoryMONa FX. CD,..., STANDBY IMUTn... ""- CDt~PEI~ MON SEND 10 Slouží k pripojenívýkonového zesilovaceneboaktivního monitoru pro odposlech hudebníku na jevišti. K vytvorení odposlechovéhomixu slouží potenciometry MON na kanálech. FXSEND Na konektorufxsendjsou k dispozicisignályodebíranéz jednotlivých kanáluprostrednictvímpotenciometrufx.signálzepripojitdovstupuexterníhoefektovéhozarízení.povytvoreníefektovéhomixulzeupravenýsignál z efektovéhozarízenívrátit zpet do mixuprostrednictvímkonektoruaux RETURN. Pokudnenído pripojeného efektového procesorupriveden žádnývstupnísignál,pravdepodobne bylostisknutotlacítko FXMUTEnebonastavenaprmšnízkáúrovenpotenciometru FXSEND.Totéžplatíto i pro vestavenýefektovýprocesor. Naexternímefektovémprocesorunastavtepomerexterního efektuna 100% (pouzeefektovýsignáll, protožeefektový signálse se "suchým"neupravenýmsignálemkanálumíchá v hlavnímmixu KonektorynávratuAux Obr. 2.9: Kanál CD/tape Tentokanálje speciálneurcenpro pripojenízdrojestereofonníhosignálu (CDprehrávac,DATrekordérnebozvukovákarta)a disponujezvláštnífunkcí:obvodempropotlaceníhlasuvoicecanceller. VOICECANCEllER Jednáseo filtr,kterýumožnujetémerúplnépotlaceníhlasuv nahrávce.filtr je navržentak, abypusobilpouzenakmitoctyhlasua abynedošlok výraznejšímuzásahudo zbytkusignálu.filtrnavícovlivnujepouzestredstereofonníhoobrazu,kdejsouhlasyvetšinouumísteny. Využití obvodu Voice Cancellerje zrejmé: velmi snadno lze vytvorit hudební základy na vecírky Karaoke.Tímto zpusobem se lze rovnež doma ci ve zkušebne pripravovat na koncert. Zpeváci s vlastní kapelou si mohou obtížné pasáže sami nazkoušet se základem z kazety ci CD a zkrátit cas strávený na spolecných zkouškách. AUX RETURN1 Obr.2.8:KonektorynávratuAux KonektoryAUX RETURN1 sloužíobecnejako návratefektovéhomixu vytvorenéhonasbernicifx.dotechtokonektoruse pripojujevýstupnísignál externíhoefektovéhozarízení.pokudse použijepouzekonektorleft, signálnávratuauxreturn1 budeautomatickyzpracovánjakomonofonní. STANDBY PristiskutlacítkaSTANDYbudouumlcenyvšechnyvstupníkanálys mikrofonnímvstupem(konektorxlr).behempauzneboprestavbytak lzeeliminovathlukprenášenýdozvukovéhosystémuz vyjetýchmikrofonu.podobný hluk totiž mužev nejhoršíchprípadechdokoncenenávratnepoškodit membrányreproduktoru.výhodoutohoto rešeníje možnostprehrávání hudbyz CD,protožemasterfaderymohouzustatvytaženy.Takéfadery kanálumohouzustatve svýchpozicích. Tytokonektorylze použítakéjakoprídavnélinkovévstupy. AUXRETURN2 KonektoryAUXRETURN2 sepoužívajínaprostostejnejakokonektoryaux RETURN1.Pokudje použijetejakodalšívstupy,efektovýsignállzedopultu vrátitprostrednictvímjinéhostereofonníhokanálu.výhodoutohotorešeníje možnostkmitoctovéúpravyefektovéhosignáluequalizérem. Vtomtoprípademusíbýtpotenciometr FXkanálupoužívaného jako návratefektustaženna minimum(protismeruhod. rucicek),jinak mohounastatproblémyse zpetnouvazbou. Chcete-lipoužítjiné zdroje zvuku, mužete použít vstupy CD/tape, stereofonní vstupní kanály 9 až 12 a návraty Aux Return. CD/TAPEMUTE Tlacítkosloužík umlcenísignáluzevstupucd/tape. CD/TAPE RET(URN) Tento stereofonnífader zarazujesignál ze vstupu CD/tape do hlavníhomixu. 2. OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY 9

10 EURORACKUB1222FX.PRO INPUT DUTPUT PAsystémy: Stereofonnídynamický procesor (volitelne), stereofonníequalizér (volitelne) a stereofonní výkonový zesilovac pro širokopásmové reprosoustavy s pasivní výhybkou. Obr. 2.10: Konektory pro pripojení 2-kanálovéhosignálu CD/TAPE INPUT Vstupy CD/TAPE(v provedenícinch) sloužík pripojenídvoukanálovéhozarízení (napr. DATrekordéru) nebo CDprehrávace. Lzeje použít také jako stereofonní linkový vstup. nebo použít k pripojení výstupu dalšího mixpultu (napr. EURORACKnebo BEHRINGERULTRALlNKPROMX882). V prípade pripojení Hi-fi zesilovace s prepínacemvstupu bude možno snadno prepínat další zdroje signálu (napr. kazetový magnetofon, prehrávac Minidisk, zvukovou kartu apod.). Funkci Voice Canceller pro potlacení hlasu lze uplatnit u všech signálu pripojených do pultu. CD/TAPE OUTPUT Tyto konektory jsou zapojeny pred grafickým EQ a pred funkcí XPQ Surround. Mohou prenášet signál hlavního mixu (nesymetricky) vcetne efektu. výstup CD/TAPEOUTPUTpripojte do vstupu záznamovéhozarízení.pokud chcete mixpult používatvýhradne pro záznam,jsou tu jako alternativa k dispozici rovnež hlavní výstupy Konektoryhlavníhovýstupua sluchátek PHONES Pokud byste chteli používat vícepásmový reprodukcní systém bez integrované výhybky, musíte použít aktivní výhybku a nekolik výkonových zesilovacu. Do aktivních výhybek (napr. BEHRINGERSUPER-X PRO CX2310 a ULTRADRIVEPRO DCX2496) jsou již casto vestaveny limitery. Aktivní výhybky se zarazují prímo pred výkonový zesilovac. Signál delí do nekolika kmitoctových pásem, které jsou nejprve jednotlive zesílenyv samostatných zesilovacícha poté prenesenydo príslušných reprosoustav. Záznam: Pro mastering doporucujemestereofonní kompresor, napr. model COMPOSERPRO-XLMDX2600.Použijtejej k individuálníúpravedynamické charakteristikysignáluvzhledemk dynamickémurozsahupoužívaného záznamovéhozarízení.signálv tomto prípadeprocházíz kompresorudo rekordéru. PHONES PotenciometrPHONESsloužík nastaveníhlasitostisluchátekpripojených do zdírkyphones/ctrl. Pokudpripojujeteaktivnímonitorynebozesilovac,potenciometrPHONESpoužijtek nast~veníúrovnevýstupníhosignálu. UPOZORNENil ChtelibychomVásupozornit naskutecnost, žeextrémní hla. sitostimohouzpusobitpoškozenívašehosluchua/nebosluchátekci reprosoustav. Predzapnutímnezapomente stáhnout ladery MAIN MIX a potenciometrphonesna minimum. Venujtepozornostodoovídaiícímu nastaveníhlasitosti. Obr.2.13:Konektor PHONES/CTRL Konektor PHONES/CTRL Jacková zdírka 6,3 mm je urcena pro pripojení sluchátek. Lze ji použít také k buzeníaktivních kontrolních monitoru (nebo zesilovace) pro poslech v režii a z tohoto duvodu je signál odebírán prímo pred master fadery hlavního mixu Indikátorúrovnea nastavení úrovní MAIN MIX Obr. 2.11:Master fader MAIN MIX Velmipresnémasterfaderyšpickovékvality sloužík nastavenícelkové výstupníúrovnehlavníhomixu.. MAINaUT..---i. MAIN OUT..~. Obr.2.12:Konektory hlavního výstupu Na výstupech MAIN na symetrických konektorech XLR se jmenovttou úrovní +4 dbu je prítomen signál hlavního mixu. Dle využití mixpultu a používaného zarízenílze k temto výstupum pripojit: II II 11"""11 ct-10-(l ~7-<1 ~'-<I ~'-<I.. 0-<1... -<I... -<I.. 7 -<I ~10-o ~"'-<I ~30-<I D m Obr. 2.14: Indikátor úrovne POWER ModráLEDkaPOWERje indikátoremnapájení. +48V CervenáLEDka"+48V" indikujezapnutífantomovéhonapájení.fantomové napájeníje potrebapro kondenzátorovémikrofony.zapínáse príslušným vypínacemnazadnímpanelupultu OVLÁDACiPRVKYA KONEKTORY

11 EURORACKUB1222FX-PRO Mikrofony pripojte ored zapnutímfantomovéhonapájení. Pokudje fantomovénapájenízapnuto,mikrofonynepripojujte do pultuani do stageboxu/nástenné skrínkys konektory. Predzapnutímfantomového napájení nutnoodposlechové monitory(pasystém)vypnout(zamutovat). Pozapnutí fantomuvyckejtecca1 minutunaustálení systému. TlacítkoMAIN MIXlMONITOR Zarazujegrafickýequalizérdo hlavníhomixunebodo odposlechu.v horní polozebudeequalizérzarazendohlavníhomixuvestereofonnímrežimu,pri stiskutlacítkaseprepnedomonorežimua budezarazendomixuproodposlechy. 2.5 Pohledzezaduna UB1222FX-PRO 1 J t J INDIKÁTORÚROVNE/KUPU Velmipresnýindikátorsloužík zobrazeníúrovnesignálu. NASTAVENí ÚROVNí: Pri záznamudo digitálního zarízeníby indikátory záznamovéúrovne nemely prekrocit úroven O db. Na rozdn od analogového záznamu by i mírné prekrocení úrovne mohlo zpusobit nepríjemnédigitální zkreslení. Pri záznamu do analogového zarízení by VU indikátory záznamovéhozar~ zení mely u hlubokotónových signálu (napr. velký buben) dosahovat úrovne cca +3 db. VU indikátory mají díky své setrvacnosti tendenci zobrazovat úrovne signálu s kmitocty vyššími než 1 khz príliš nízko. Proto by se napr. hi-hatka mela budit pouze do úrovne -10 db, malý buben cca do O db. IndikátoryšpicekVašehopultuEURORACKjsoupri zobrazování úrovnekmitoctovetémer nezávislé.záznamováúroven O dbse doporucujepro všechnytypysignálu.., pásmový grafickýequalizér ~.~-' k 2.5t 6.:' 1S..,... ~ G\J ~~ [A]::= rajeqin Obr. 2.15: Stereofonní grafický equalizér Grafickýequalizérsloužík úpravecelkovéhozvukuvzhledemk akustice místnosti. Tlacítko FBQ FEEDBACKDETECTION Slouží k aktivaci detektoru zpetné vazby FBOa k indikaci kritických zpetnovazebníchkmitoctu využívá LEDky ve faderech pásem equalizéru.chcete-!i vazbe zabránit, snižte úroven v kritickém kmitoctovém pásmu. Stereofonní grafický equalizérje nutno predem aktivovat. Je jasné,že pro vznikvazbymusíbýtvytažennejménejeden (nejlépenekolik)mikrofonních/linkových kanálu. Ke vznikuzpetnévazbydocházínejcastejina jevišti, kde odposlechové monitoryvyzarujízvuksmeremk mikrofonum.detektorvazbyfbomužete použíti pro monitory,stacíequalizérzaraditdo monitorovésbernice(viz MAINMIX{MONITOR). TlacítkoEQIN "'" >-II-<- :; b1: Tlacítkopoužijtek aktivacigrafickéhoequalizéru.pri aktivacise LEDky faderurozsvítí. CAUTION REPl..AQ:RJSE 'MTH FU8E ANO MTIMi 6AME 1'YPf ATTENTION PD\I\IER PHAN10M ON ON lij1usea UN R.JSmU: OE RECHANGE Obr. 2.16: DE MEME Napájení ajištení DRŽÁKPOJISTKY/síToVÁZDíRKATYPUIEC TYPE ET CAUBRE. FUS< v~: A H POWfR SOURCE 'OO-2&OV~; 4OW_. Dodávanýsítovýkabelvyhovujepožadovanýmbezpecnostnímpredpisum. Spálenoupojistkunahrazujtepouzeshodnýmtypem pro stejnézatížení! Sítovýkabelje zakoncenstandardnívidlicíiec. Tlacítko POWER Tlacítko POWERslouží k zapínánípultu. Pred pripojením prístroje k síti by mel být tento vypínac vždy v poloze vypnuto = "Olf". Chcete-!iprístroj od síte odpojit, vytáhnete vidlici sítového kabelu ze zásuvky. Pri instalaci prístroje si overte, zda je vidlice snadno prístupná. Pri montáži do racku si overte, zda lze sítove napájenísnadno odpojit, bud vytažením vidlice ze zásuvky nebo trojpólovým vypínacem umístených na racku nebo v jeho blízkosti. Upozornení! Pouhýmvypnutímvypínaceneníprístrojzcela oddelensíte.pokudjej nebudetedelšídobupoužívat, odpojte sírovýkabelze zásuvky. TlacítkoPHANTOM TlacítkoPHANTOMsloužík aktivacifantomovéhonapájenídomikrofonních vstupuxlr,kterévyžadujevetšinakondenzátorovýchmikrofonu.zapnutí fantomovéhonapájeníindikujecervenáledka"+48 V". S fantomovým napájenímlze používati dynamickémikrofony,musíbýt však zapojeny symetricky.v prípadepochybnostíseobrattenajejichvýrobce! Mikrofony pripojte ored zapnutím fantomovéhonapájení. Pokudje fantomovénapájenízapnuto,mikrofonynepripojujte do pultu ani do stageboxu/nástennéskrínky s konektory. Pred zapnutímfantomovéhonapájeníje nutnoodposlechové monitory(pasystém)vypnout (zamutovat).po zapnutífantomuvyckejtecca 1 minutuna ustálenísystému. Upozornení! Pokud chcete používat fantomové napájení, nesmítedo vstupumic pripojovatnesymetrické konektory XLR(s propojenými kontakty1 a 3). VÝROBNí CíSLO Prosíme,zachovejte výrobní císlo nepoškozené spolu s prodejním paragonem,jedine tak si uchováte možnost naší rozšírenézáruky (viz zárucní podmínky). Výrobní císlo naleznete na zadním panelu. 2. OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY 11

12 EURORACKUBI222FX-PRO 3. DIGITÁLNíEFEKTOVÝPROCESOR A FUNKCEXPOSURROUND 3.1 Digitálníefektovýprocesor 8 O..." SURROUND """ TOMAIN -- Id,,~. -- J ~ PROGRAM ""''''' Obr. 3.3: Ovládacíprvky digitálního efektovéhoprocesoru a funkce XPQ Surround ~~.'I.n"h.1"1.,.U.U"'''''~..:.I.I:I.:1:a~~ PARALLE1.~~.AOUnNGASSIGIIEDJ M..D;PDDtIll.lT.) D1Cl.THmRAL 25 CHDRUS 71 COMPAESSDA 03 PlATE 31 FLAM'JER 7. EXPANDEA D5CONCUT 39 PHASSI 77 GATE 07 STAGE 40 ROTARYSPI<.. '9 UlTftAMlZEA ULT1WIASS 11 STUDIO 53CHORUS" AfV 83 PANNEA 13 SMALLHAU 1i5FLANGSI. REV. 88 EXCrTER 15.Jo!EIIENC[ 51 PHASER& MV. 99 AUTOFILm 17 URl'" AUL!lB ROT.&PI..'REV. 12 TUBEDtSTORT 19SPAINGAEV.81DE1..1.""RMRB MGUnARAMP 21 GATEDREV. 64 DnAY" CHDRUS98 VlNYUZEA 23 REVPISt:MV. 69 DELAY'R.MGER 89 TIST TONt Indikátor LEVEL Indikátorúrovnenaefektovémmoduluby melzobrazovatdostatecnevysokouúroven.dbejtevšak,abyseledkacllprozsvecelapouzeve špickách. Pokudby svítilatrvale,prebuzeníefektovéhoprocesoruby mohlozpusobit nepríjemnézkreslení.faderfxsendurcujecelkovouúrovensignáludo efektovéhomodulu. 99 PRVOTRíDNíCH PRESETÚ Obr. 3.1: Seznam efektových presetu Následující odstavce se venují popisu presetu multiefektového procesoru. Efektový modul obsahuje standardní typy efektu, napr. reverb, chorus, flanger, delay a ruzné efektové kombinace,které se osvedcily v našem 19" efektovém procesoruvirtuallzerprodsp2024p.efektový procesor lze budit pomocí potenciometru "FX" na kanálech, a hlavnímovladacem FX SEND.U vestaveného efektového procesoru je výhodné, že se nemusí pripojovat kabely. Zabrání se tak indukci brumu nebo nesprávnémunastavení úrovní. EfektykategoriePARALLELFX Tyto efekty jsou urceny pro pridávání k neupraveným("suchým") signálum. Pri pootocení potenciometru FX TO MAIN se puvodní signál kanálu smíchá s efektem. Totéžplatíto i mix efektuse signálemproodposlech.v tomtoprípadese pomernastavujepotenciometremfxtomon.efektovýprocesormusíbýt v obouprípadechsamozrejmevybuzen,pomocípotenciometrufxnakanálech. Efekty kategorie INSERTFX(se zamutovánímkanálul Pravýsloupecobsahujepresety,kterése používajíke zpracováníkompletníhosignálu.totovyužitínelzezamenovats výše popsaným"mícháním efektu".pokudpoužijetepresetykategorieinsert,musítepríslušnýkanál umlcet(tlacítkomute).efektovýsignálje potéprivádendo hlavníhomixu presfaderkanálu,potenciometrfx,faderfxsenda potenciometrfxto MAIN. Na kanálech, jejichžsignálynechceteupravit,stáhnete potenciometryfxna minimum. Ovladac PROGRAM Ovladac PROGRAMslouží k volbe efektových presetu. Císlo aktuálního presetu bliká na displeji. Chcete-livybraný preset aktivovat, ovladac stisknete a blikání prestane. Vybraný preset lze aktivovat také pomocí nožního spínace. 3.2 FunkceXPOSurround Prostorovoufunkci(Surround)lzeaktivovattlacítkemXPQTOMAIN.Tento efektrozširujestereofonnívjem,oživujea vytvárímnohemtransparentnejší zvuk. K nastaveníintenzityprostorovéhoefektu použijtepotenciometr SURROUND. 4. INSTALACE 4.1 Montáždo rackovéhostojanu Soucástídodávkyjsoudva 19"úhelníky,kterélzepripevnitnabocnístrany pultu. Predinstalací úhelníkuk pultu je nutno vyšroubovat šrouby pripevnující levý a pravý bocní panel. Tyto šrouby poté použijte k pripevnení úhelníku k pultu a všimnete si, že každý úhelník patrí na svou stranu. Prostrednictvím úhelníku mužete pult upevnit do bežne dostupného 19" rackového stojanu. Kolem pultu ponechte dostatecne velký prostor, aby se pri provozu stacil ochlazovat a neumístujte jej do blizkosti radiátoru nebo výkonových zesilovacu, aby nedošlo k jeho prehrátí. K pripevnení19" úhelníkupoužijtepouzešroubypripevnuj~ cí bocnípanelypultu. 4.2Pripojení Proruznétypy pripojenípultu budetepotrebovatvelké množstvíkabelu. Zapojenítechtokabeluje uvedenona následujícíchobrázcích.používejte pouzekabelynejvyššíkvality. Obr.3.2:Konektorpropripojenínožníhospínace Konektor FOOTSWITCH Dotohotokonektorupripojtestandardnínožníspínac,který budesloužit k zapínáníavypínáníefektovéhoprocesoru.vyrazeníefektovéhoprocesoru nožnímspínacemindikujeblikajícíteckav rohudispleje. Pokyny pro správnépripojenínožníhospínacenaleznete v kapitole INSTALACE

13 EURORACKUBI222FX-PRO Monojack6,3mmpronožníspínac Symetrické zapojení stereojacku6,3mm fixacni úchytka vnejtikontakt vnejii kontaktkontakti/zem hrotkontakt2 lixacoiúchytka vnejšikontakt kroužek hrot vnejiikontakt zem/slinenihrotlwýstup) I kroužek Inávrat),.!I Obr. 4.1: Mono jack 6,3mmpro nažnisplnaé Obr. 4.4: Stereo jack 6,3 mm Pripojeníaudiosignálu K zapojenívstupních a výstupních konektoru 2-track použijte bežnedostupné kabely RCA(cinch). Do symetrických vstupu/výstupu mužete samozrejmepripojit i nesymetrická zarízení.použijtemonolonní jack nebo propojte kroužeka vnejší kontakt uvnitr stereo jacku (pokud používáte konektory XLR, propojte kontakt 1 a kontakt 3). výstup/návrat inzertuv provedení stereojack6,3mm vneítikontakt zem/slinenihrotlwýstup) kroužek Inávrat) r:::r UpozornenUPokud chcete používatlantomovénapájení, dovstupumicnesmítenikdypripojovatnesymetrickékonektory XLRIs propojenými kontakty1 a 3). ZapojenísymetrickýchkonektoruXlR nlup wýslup 1 = zem/stínení 2 = kladnýsignál 3 = zápornýsignál. ';m, liiizir1"nil8fipaj\jii _._ nlz1l1rl1llnlllljmj alm. oi.~1riiiaziiizini. Obr. 4.5: výstup/návrat inzertu v provedeni stereo jack 6,3 mm Zapojenístereojackupro sluchátka hrotsignál vnejšíkontaktzem/slineni levéhokanálu kroužek signál pravého kanálu PrI lm ZlpojaI IllDlIít kdoluly.. 3"""'" Obr. 4.6: Stereojack 6,3mm propripojenisluchátek Obr. 4.2: ZapojenI konektoru XLR Nesymetrické zapojenímonojacku6,3mm vnejtikontakt zem/slinenihrotsignál Obr.4.3: Monojack 6,3mm 4. INSTALACE 13

14 EURORACKUB1222Fx-PRO Monofonní vsfupy 5. TECHNICKÉÚDAJE Mikrofonnívstupy("neviditelný"mikrofonnípredzesilovac IMPI XLR,elektronickásymetrie,diskrétní vstupníobvod Mikrofon(dlenormyEIN)( dB/135,7 db(s Q -131dB/133,5 db(s -129dB/130,5 db(s filtremtypua) Kmitoctovýrozsah Rozsahnastavenízisku Max.vstupníúroven Odstup signál/šum Zkreslení(THD+šuml Unkový vstup Rozsahnastavení zisku Max. vstupní úroven Atenuacefaderul(Preslechl Hlavní fader stažen Mute kanálu Mute faderu kanálu Kmitoclový rozsah <10 Hz-150kHz(-1dB), <10 Hz- 200 khz(-3db) +10až+60 db +12dBu,pri zisku+10db cca2,6 kq symetricky 110dB /112 db (s filtremtypu A) (OdBuprizisku+22dB) 0,005%/ 0,004%(s filtremtypua) stereo jack 6,3 mm, elektronická symetrie cca20 kq symetricky 10 kq nesymetricky -10až+40dB +22 dbupri ziskuodb 98 db 85 db 85 db Mikrofonnívstupdo hlavníhovýstupu<10hz-90khz <10Hz- 160kHz Stereofonnívstupy Kanály5/6, 7/8 Mikrofonnívstup Rozsahnastavenízisku Max.vstupníúroven Stereofonní vstupy Rozsahnastavení zisku Max.vstupníúroven Kanály9/10, 11/12 Rozsahnastavenízisku Max.vstupníúroven VstupCD/tape Max.vstupníúroven Korekcemonofonních kanálu Hloubky Stredy Výšky Filtrhloubek +OdB/-1dB + OdB/-3dB konektor XLR, elektronická symetrie cca 2,6 kcq symetricky O db až +40 db +2 dbu 2 konektoryjack 6,3 mm,nesymetricky cca40 kq pri ziskuodb -20 dbaž+20 db +22 dbupri ziskuodb 2 nesymetricky zapojené stereo jacky6,3 mm cca40 kq pri ziskuodb -20 dbaž+20 db +22 dbupri ziskuodb konektoryrca(cinch) cca 10kQ +22 dbu 80 Hz/:!:15dB 2,5 khz/:!:15db 12 khz /:!:15dB 80 Hz, 18dB/okt Korekce stereofonníchkanálu Hloubky Stredy Výšky Výstup MDN/FX Max.výstupníúroven NávratyAux Max.vstupníúroven Hlavní výstupy Max. výstupní úroven Výstuppro sluchátka Max. výstupní úroven Výstup CD/tape Max.výstupníúroven DSPprocesor Prevodník: Vzorkovací kmitocet Parametry hlavníhomixu2 Hluk Hlavnímixpri-IX> Fader kanálu v poloze -IX> Hlavní mix pri O db, Fader kanálu v poloze -IX> Hlavní mix pri O db, Fader kanálu v poloze O db Napájení Príkon Jištení Pripojeník síti Rozmerya hmotnost Rozmery (V x Š x H) Cistá hmotnost 80 Hz/:!:15 db 2,5 khz/:!:15db 12 khz/:!:15db nesymetrickyzapojenýmono jack 6,3 mm cca120 Q +22 dbu nesymetrickyzapojenýstereojack 6,3 mm cca10 kq +22 dbu KonektoryXLR,elektronickásymetrie cca 240 Q symetricky/ 120 Q nesymetricky +28 dbu nesymetrickyzapojenýstereojack 6,3 mm +19dBu/150 (+25 dbm) konektoryrca(cinch) cca 1 kq +22 dbu Texas 24-bitu Sigma-Oelta, 64/128-násobné prevzorkování 46,875 khz -99 db/-101 db(s filtremtypua) -84dB/ -87dB(s filtremtypu A) -80 db/ -82 db(s filtremtypua) 40W V-:T 1.6AH StandardnízásuvkaIEC cca97mmx 345mmx 334mm cca3,80kg Podmínkymerení: 1: 1 khz vztažen k OdBu; 20 Hz-20 khz; linkový vstup; hlavní výstup; jednotný zisk. 2: 20 Hz - 20kHz; merení na hlavním výstupu. Kanály 1. 4 jednotný zisk; EU s rovným prubehem; všechny kanály do hlavního mixu; panoráma kanálu 1/3 zcela vlevo, panoráma kanálu 2/4 zcela vpravo. Referencní úroven = +6 dbu. Firma BEHRINGERtrvale usiluje o zachování nejvyšší profesionální úrovne svýchvýrobku. Výsledkem tohoto úsilí mohou být obcasné modifikace stávajícíchmodelubezpredchozího upozornení. Technickéúdajea vzhledse mohou od uvedených údaju ci vyobrazení lišit TECHNICKÉÚDAJE

15 EURORACKUB1222FX-PRO 6. ZÁRUKA Na výrobky firmy BEHRINGERprodávané v oficiální distribucní síti výrobku Behringerv Ceskérepubliceje poskytována záruka v délce 24 mesícu.záruka je poskytována na správnou funkcnost zarízení za podmínek užívání výrobku podle návodu. Na velmi namáhané díly, jako jsou potenciometry a posuvné regulátory (fadery) je poskytována záruka 6 mesícu. Pri mechanickém poškozenízarízení,nesprávném používánízarízení,nebo po otevrení krytu, ci po nedovolených úpravách, se nárok na záruku ztrácí. Zárucní i pozárucní servis na výrobky Behringerje poskytován pouze prostrednictvím Vašeho príslušnéhoprodejce. Podmínkouzáruky je uchováníprodejního dokladu s datem prodeje a výrobním císlem zarízení. Tento doklad je nutné predložit u prodejce pri uplatnování záruky. Dbejte proto rovnež na zachování nepoškozenéhoštítku s výrobním císlem, který bývá umísten na zadní strane zarízení.záruka je poskytována pouze prvnímu kupujícímua je neprenosnána dalšíhouživatele pri druhotném prodeji. c 6. ZÁRUKA 15

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Překvapivá flexibilita. Výkonné ovládání.

Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Překvapivá flexibilita. Výkonné ovládání. Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Překvapivá flexibilita. Výkonné ovládání. 2 Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Vaše univerzální volba pro vynikající zvukový výkon Bezdrátové ovládání napříč

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz Studijní obor: MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL 60-ti vteřinový průvodce...2 ÚVOD...5 ZAPOJENÍ...6 MIC INPUT...6 LINE INPUT...6 INSERT POINT...6 Stereo vstupy STEREO ½...7 Mix inserts...7 Výstupy z mixu...7 Výstupy Aux...8 Sluchátka...8

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Ceník AQ 10.4.2014 Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Donna line vyrábí se ve všech provedení dýh AQ Donna Prima 123 800,- pár 3-pásmová reprosoustava, bassreflex, dlouhodobý/krátkodobý výkon 120 W/180W,

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

XB-10 Návod k obsluze

XB-10 Návod k obsluze XB-10 Návod k obsluze Publikace AP8810 OBSAH OBSAH... 2 ZÁRUKA... 3 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 SOUČÁSTI BALENÍ... 7 ZADNÍ A PŘEDNÍ PANEL... 8 ÚVOD K MIXÁŽNÍMU PULTU XB-10... 9 SPECIFIKACE...

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80 Návod k obsluze jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jednoletá záruka Na tento výrobek se poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě po dobu jednoho roku od data zakoupení původním vlastníkem. Aby byly zaručeny špičkové

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

DacMagic... první dostupná možnost, jak digitální hudbě vdechnout život.

DacMagic... první dostupná možnost, jak digitální hudbě vdechnout život. DacMagic... první dostupná možnost, jak digitální hudbě vdechnout život. Your music + our passion Vychutnejte si digitální hudbu jako dosud ještě nikdy Díky různým jednoduchým způsobům připojení, jako

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace...

Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace... Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace... 2 Konferenční systém CCS 800 Ultro...s využitím flexibilního řešení pro konference Jedinečná funkce digitálního záznamu a přehrávání ve formátu

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

idr-16 idr-32 idr-48 idr-64

idr-16 idr-32 idr-48 idr-64 MixRacky pevného formátu idr-16 idr-32 idr-48 idr-64 Stručný návod k použití Publikace AP7445 Bezpečnostní pokyny Před zahájením práce, si přečtěte důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tištěné dokumentaci

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Obsah balíčku Širokopásmový modem (typ vyobrazeného modemu se může lišit, postup zapojení však zůstává stejný) Napájecí zdroj k širokopásmovému modemu Černý

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více