Uživatelskáprírucka, I ~

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelskáprírucka, I ~"

Transkript

1 -. Uživatelskáprírucka VerzetO Ríjen '\, I ~

2 - EURORACK UB1222FX.PRO PODROBNÉBEZPECNOSTNíPOKYNY CAUTlON A RISKOFELECTRICSHOCK! A a DD NDT DPEN! A RIS"~E1J~~1~g~"UE! NE PASOUVRIR! PODROBNÉBEZPECNOSTNí POKYNY: 1) Prectetesitentonávod. 2) Tentonávoduschovejte. 3) Respektujte upozornení. VÝSTRAHA: V zájmu sníženírizika úrazu elektrickým proudem nesn~ mejte kryt prístroje (nebo zadní panel). Prístroj neobsahuje díly, které by uživatel mohl sám opravit; servis sverte kvalifikovaným technikum. 4) Dodržujtepokyny. 5) Prístrojnepoužívejtepoblížvody. 6) Cistetejen suchýmhadríkem. UPOZORNENí: V zájmu sníženírizika úrazu elektrickým proudem prístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti. Tentosymbolupozornujena prítomnostneizolovaných nebezpecných napetí uvnitr prístroje. napetí muže být dost vysoké, aby zpusobilo úraz elektrickým proudem. Tento symbol upozornuje na duležité pokyny k obsluzea údržbev doprovodnéliterature.prectetesi návod. 7) Neblokujteventilacníotvory.Instalujtedlepokynuvýrobce. 8) Prístrojneinstalujtepoblížzdrojutepla,napr.radiátoru,topidel,kamen nebojinýchprístroju(napr.zesilovacu),kterévytvárejíteplo. 9) Nevyrazujteochranupolarizovanounebouzemnenoukoncovousítové šnury.polarizovanákoncovkamádvavývody,z nichžjedenje širší.uzemnenákoncovkamádvavývodyatretízemnícíkolík.širšívývodnebotretí kolíkzajištujívašibezpecnost.pokuddodanousítovoušnurunelzepripojit do vaší zásuvky,obratte se na kvalifikovanéhoelektrotechnika,který zásuvkuvymení. 10) Sítovoušnuruchrantepredpoškozenímpošlapánímneboskrípnutím, zejménaje nutnodávatpozorna koncovky,prodlužovacíšnurya místa, kdesítovášnuravystupujez prístroje. 11)Používejtejen príslušenství/rozšírení predepsanévýrobcem. 12) Používejtejen vozík, stojan, stativ, konzolu nebo stolek predepsané výrobcem nebo prodávané s prístrojem. Pri použiti vozíku dejte pozor pri premistování vozíku s prístrojem, aby nedošlo k prevrácení a poranení. 13)Prístroj behem bourky nebo pri dlouhodobém nepoužíváníodpojte od síte. 14)Veškeré opravy sverte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Oprava je nutná, pokud byl prístroj jakkoli poškozen, napr. došlo k poškozenínapájecíšnury,koncovky,došlok vniknutíkapalinynebo cizíchtelesdo prístroje,prístrojbyl vystavendeštinebovlhkosti,prístroj nefunguje, jak má,neboupadl. 2

3 EURORACKUB1222FX.PRO EURORACK Nízkošumovýmixážnípultse 16 vstupymikrolon/linkas mikrolonnímipredzesilovacipremium,detektoremzpetnévazbyfbqa 24-bilovým mullielektovýmprocesorem. Nízkošumovákoncepce obvodu (ULN), nejvyšší možná úrovnovárezerva, naprosto pruzracný zvuk. 4 novéprvotrídní mikrofon ní"neviditelné" IMPpredzesilovace studiovékategorie: dynamickýrozsah130db,provstupysignálusevzorkovacímkmitoctem192 khz/24bitu Extrémnízisk 60 db. Revolucnísystém Minimálnímožnézkreslení0,0007%(20 Hz- 20 khz) detekcezpetné vazby FBQ(probíhájednání o udelenípatentu),který neustálezjištuje kritické zpetnovazebníkmitocty. Vestavený 24.tJitový digitální stereofonní efektovýprocesor s99skvelými presetyvirtualizer, vcetn efektutypureverb, delay,chorus, kompresor, lampovézkreslení,vinylizera testovacígenerátors kmitoctem1 khz stereofonní vstupcd/tapes funkcípotlacení hlasuvoicecanceller prosnadnévyužitíkaraokenaakcíchtypu"zazpívej si s námi" ÚchvatnýstereofonníprostorovýefektXPQ3Dprooživenía rozšírenístereofonníhobrazu 7-pásmový stereofonní grafický EQumožnujepresnou kmitoctovou korekci na výstupu pro odposlech/hlavní mix. 4 plne vybavené stereofonnívstupní kanály se dvema prídavnými mikrofonními vstupy na kanálech 5/6 a 7/8, 3-pásmovým EQa potenciometrem pro nastavenívstupní úrovne. Úcinnýaneobycejne muzikální 3-pásmový EQa vypínatelný filtrpropotlacení hloubeknavšechmonokanálech. Inzertynavšechmonokanálechumožnující flexibilní pripojení externích zarízení 12linkovýchvstupus vysokouúrovnovou rezervou. PrepínacStandby docasne umlcí všechny mikrofonní kanály, takže mužete v pauzách prehrávat hudbu ze vstupu CD/tape nebo linkových vstupu Prvotrídní operacní zesilovace 4580s extrémnenízkýmšumemazkreslením- lepšínežtyp výstupyprídavnévýstupy(aux)nakaždémkanále:1 predfaderemproodposlech,1 zafaderemprobuzenívestavenéhoa/neboexterníhoefektového procesoru). LEDindikátorykUpuavstupníhoziskunakaždémkanáleumožnují rychléapresnenastavení úrovní 2 multifunkcní stereofonní návraty(aux). Symetrické hlavní výstupy s pozlacenými konektory XLR,výstup pro sluchátka/poslech v režii a stereofonní výstupy pro záznam. Vypínatelné fantomovénapájení +48V prokondenzátorové mikrofony. Logaritmické faderyalpss délkou60mmahermeticky uzavrené rotacnípotenciometry. Vestavený spínanýnapájecí zdroj( v-) zarucujemaximální flexibilitu, nerušené zpracování zvuku,vynikající prechodovou odezvua nejnižšímožnýpríkon. Obzvláštrobustníkonstrukcezarucujedlouhodobouživotnosti v nejnárocnejšíchpodmínkách Úhelníky proinstalaci dorackupriloženy. Nemeckákonstrukce,vyrobenov souladus technickounormouis

4 EURORACKUB1222FX.PRO ÚVODNí SLOVO OBSAH Váženýzákazníku, jsem si jist, že jste jedním z lidí,kteríse telemi dušíplne venují svémupovolánía díky tomu jste se nepochybnestal expertemve svémoboru! Mouvášnivouzáliboujejiž více než30 let hudbaa elektronika. Privedlame nejen k založení spolecnosti BEHRINGER,ale umožnilami i prenéstvlastní nadšenína své zamestnance a sdíletje spolus nimi. Behemvšechtechlet,kdyjsem se zabývalstudiovoutechnologií a jejímikoncovýmiuživateli, jsemse naucilrozlišovatveci skutecneduležité,napr.zvukovoukvalitu, provozníspolehlivosta snadnéovládání.a navícjsemvždytoužilposouvat hranicetechnickýchmožnostíaždo extrému. A presnetato motivacesepromestalavýzvouk zahájeníprácenanové rademixážníchpultu.protožese našepulty EURORACK již staly novým celosvetovýmstandardem, vedeljsem,ževývojnovéradybudemusetbýt zvláštambiciózní. Takže koncepce a design nového pultu UB nese muj monogram. Design, celé obvodovéschéma, usporádáníplošných spoju a dokonce i mechanické provedení je mou vlastní prací. Peclive jsem vybíral každý jednotlivý komponent-s cílem dosaženíhranice možností analogové a digitální technologie používanév mixážních pultech. Chteljsem dosáhnout toho, aby uživatelé mohli popustit uzdu svému tvurcímu potenciálu a kreativite. Výsledkem jsou neobycejne výkonné pulty disponující intuitivním ovládáním. Neobycejneflexibilním smerováním signálu a fantastickým množstvím funkcí uciní na každého vynikající dojem. Novátorská technologie (napr. zcela nový "neviditelný" mikrofonní predzesilovac) zarucuje optimální kvalitu zvuku a mimorádnejakostní soucástky poskytnou bezkonkurencníspolehlivost i pri extrémní záteži. Nový mixážní pult UBdisponuje špickovou kvalitou, ale snadnouobsluhou. Zanedlouhojiste oceníte, že se má osobnost a kreativita Oako hudebníka a zvukare) soustredila predevším na Vás, koncové uživatele. Vývoj techto produktu byl možný predevšímdíky nadšení a pozornosti, která byla venována jednotlivým detailum. DekujemeVámza duveru, kterou jste projevili zakoupenímmixážního pultu UB. Rád bych rovnež podekovat všem, kterí mi pomohli pri realizaci této pusobivé rady mixážních pultu svými osobními pripomínkami. Se srdecným pozdravem 1. ÚVODEM Obecné funkcemixážního pultu Uživatelská prírucka Drívenežzacnete Dodávka Základní pokyny Záruka OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY Monofonní kanály Mikrofonní a linkovévstupy Equalizér Prídavnévýstupy(MONa FX) Pan,tlacítkoMutea faderkanálu Stereofonní kanály Vstupykanálu Equalizérstereofonníhokanálu Prídavnévýstupystereofonníchkanálu Balance,tlacítkoMutea faderkanálu Panels konektorya hlavnísekce Kanálovévýstupymonitora efekt Konektoryvýstupumonitora efekt KonektorynávratuAux KanálCD/tape,obvodpropotlaceníhlasuVoice Cancellera konektornožníhospínace Konektoryhlavníhovýstupya sluchátek Indikátorúrovnea nastaveníúrovní pásmovýgrafickýequalizér Pohledzezaduna UB1222FX-PRO DIGITÁLNí EFEKTOVÝ PROCESOR A FUNKCEXPOSURRoUND Digitální efektovýprocesor FunkceXPQSurround INSTALACE Montáždo rackovéhostojanu Pripojení Pripojeníaudiosignálu TECHNICKÉ ÚDAJE ZÁRUCNí PODMíNKY ÚVODEM Blahoprejeme!Zakoupením mixážního pultu BEHRINGEREURORACKjste získali zarízení,jehož úžasnáflexibilita a zvukové parametry jsou ponekud v rozporu s jeho rozmery. BEHRINGEREURORACKnabízíprvotrídní mikrofonní predzesilovaces volitelným zdrojem fantomového napájení, symetrickými linkovými vstupy a možností pripojení externích efektových zarízení.díky rozsáhlým a peclive navrženým možnostem smerování signálu jsou pulty vhodné pro použití na jevišti i ve studiu. EURORACK DetektorzpetnévazbyFBQ Detektorzpetnévazby(FBQ)kterýje integrovándo grafickéhoequalizéru, je jednouz nejvýznamnejších funkcítohotomixážníhopultu.tentodumyslný obvodumožnujeokamžitérozeznánía potlaceníkmitoctuzpetné vazby.detektorzpetnévazbypoužívák indikacikritickýchzpetnovazebníchkmitoctuledkyve faderechkmitoc!ovýchpásem. 4 1.ÚVODEM

5 EURORACKUB1222FX-PRO Drívejší namáhavé vyhledávání kmitoctu zpetných vazeb by nyní zvládlo i díte. NEVIDITELNÝMIKROFONNíPREDZESilOVACIIMPI Mikrofonní kanály jsou osazeny zbrusu novým a prvotrídním NEVIDITELNÝMIKROFONNíMPREDZESILOVACEM nejvyššítrídy,který se pyšnítemitovlastnostmi: dynamickýrozsah130 db poskytujeneuveritelnou úrovnovou rezervu,. šírkapásmasahající od10hzažpovícenež200khzzarucujebrilantníreprodukci doneuemnejších podrobností,. neobycejne nízkáúrovenšumua zkreslení zarucujeabsolutneprirozenouatransparentní reprodukci signálu,. vstupníobvodjedokonaleprizpusoben praktickykekaždému typu mikrofonu, se ziskemaž 60 dba fantomovýmnapájením+48 Voltu,. koncepceumožnujeplnévyužitívýraznerozšírenéhodynamického rozsahu hardiskového záznamu 24-bitu/192 khz a z toho vyplývajícího zachováníoptimální zvukové kvality. BEHRINGERUB1222FX-PROnavíc nabízí efektový procesor osazený 24- bitovými A/O a O/A prevodníky. Pamet tohoto byla naprogramovánaefektovými algoritmy z našeho osvedceného 19" multi-efektového zarízení, modelu VIRTUALlZERPRO DSP2024P. Mezi 99 presetu patrí prvotrídní prostorové simulace, efekty typu delay, modulacní efekty, kompresor, lampový distortion a rada dalších efektu s úžasnouzvukovou kvalitou. Jednou z velkých predností pultu (v porovnání s tradicními koncepcemi)je vestavený spínaný napájecí zdroj, který se automaticky prizpusobujesítovému napetí v rozsahu 100 až 240 V. Díky podstatne vyšší úcinnosti spotrebovává mnohem méne energie než zdroj tradicní koncepce. UPOZORNENíl ChtelibychomVásupozornit naskutecnost, žeextrémní hla- sitostimohouzpusobitpoškozenívašehosluchua/neboslu- chátekci reprosoustav.predzapnutimnezapomentestáhnoutfaderymainmixa potenciometrphonesnaminimum. Venujtepozornostodpovídajícímu nastaveníhlasitosti. Mixážnípult plnítrí hlavníúkoly:. Zpracovánísignálu: Prvotní zesnení 1.1Obecnéfunkcemixážnmopultu Mikrofonyprevádejízvukovévlny na elektrickénapetí,kteréje nutnonekolikrátzesílit;potéje totonapetíprevedenozpetnazvuk, kterýje vyzárenreproduktorem. Kvulijemnékonstrukcimikrofoní vložkyje její výstupnínapetívelmi nízkéa je protonáchylnéna rušení.signálz mikrofonuse protobezprostrednenavstupupultu zesilujena vyššíúroven,kteráje na rušeníménenáchylná.vyšší úrovnenerušenéhosignáluje trebadosáhnoutv zesilovacinejvyššíkvality,kterýzesníužitecnýsignála pridájenomminimumrušení. Tutoroli dokonaleplní "neviditelný"mikrofoní predzesilovac, kterýnevytvárížádnýšumanizvukovézabarvení.rušení,kteréby vzniklov predzesilovacímstupni,by ovlivnilokvalitua vernostsignálua preneslobyse i dodalšíchzarízení.výsledkembybylchybneznejícízáznamci reprodukce. Nastaveníúrovní Signály privádené do mixpultu prostrednictvím DI-boxu, z výstupuzvukovékartyneboz klávesje castonutnoprizpusobit provozníúrovnimixážníhopultu. Úprava kmitoctové charakteristiky. Zvukovézabarvenílzesnadno,rychlea efektivneupravitpomocí korekcína každékanálovéjednotce. Mix efektu Krome efektových procesoru, které jsou soucástí pultu, lze pomocí inzertu na monofonních kanálech a obou sbernic Aux do signálové cesty zaradit další signálové procesory.. Distribucesignálu: Individuálnísignálynastavenéna každékanálovéjednotcejsou smeroványdoprídavnýchvýstupu(aux)a prenášenydoexterních efektovýchprocesorunebozpetdo interníhoefektovéhoprocesoru. Potése presaux návratynebointernícestouvracejízpetdo hlavníhomixu.prostrednictvímprídavnýchvýstupu(aux)se tvorí také odposlechovýmix pro hudebníkyna scéne.stejnýmzpusobemlzeodebíratsignálynapríkladprozáznamovézarízení,výkonovézesilovacea dvoukanálovévýstupy.. Mix: Dotétozásadní kategoriepatrívšechnyostatnífunkcemixážního pultu. Vytvorení mixu znamenápredevším nastavení pomeru hlasitosti jednotlivých nástroju a hlasu a soucasne jejich adekvátní vyvážení v celém kmitoctovém spektru. Jednotlivé nástroje a hlasy je také nutno citlive rozmístit ve stereofonním obrazu. Záver tohoto procesu vyžaduje nastavení celkové úrovne mixu vzhledem k dalšímu zarízenív signálové ceste. Rozhranímixážních pultu BEHRINGERje pro tyto úcely plne optimalizováno a umožnujesnadné udržení prehledu o usporádánísignálu. 1.2 Uživatelskáprírucka Tatopríruckabylasestavenatak, abyvámposkytlaucelenýpopisvšech ovládacíchprvkua podrobnéinformaceo jejichpoužití.prolepšípochopenívzájemnýchsouvislostíjsme usporádaliovládacíprvky do skupin. Pokudbystek nekterýmtématumpotrebovalipodrobnejší informace,navštivte naše internetovéstránky informace a výkladterminologiepoužívanév hudebnímprumyslu/audiotechnologii lzevyhledatna stránkáchjednotlivýchproduktua ve slovníkupojmuna stánkáchultranetnawww.behringer.com. Blokovéschémapriloženék pultu Vám poskytneúdaje o propojenímezivstupya výstupya také o souvisejících prepínacícha ovládacíchprvcích. Vyzkoušejtesi signálovoucestuz mikrofonníhovstupudo výstupumon SENO.Nenechtesevyvéstz míryvelkýmpoctemfunkcí,ovládánípultuje jednodušší,nežsi myslite!pokudse soucasnepodívátena celkovéusporádáníovládacíchprvku, brzy se budetena pultu orientovata budete schopnivyužítvšechjehomožností. 1.3 Drívenežzacnete 1.3.1Dodávka Prístroj byl ve výrobe peclívezabalen, tak aby byla zarucenajeho bezpecná preprava. Prestodoporucujemepri rozbalenípeclive proverit obal a jeho obsah a zjistit známky prípadného poškozenívzniklého behem dopravy. o- Pokudzjistítepoškozeníprístrojebehemdopravy,nevracejte jej k nám,aleneprodlene uvedomtevašehododavatele a dopravní spolecnost, jinaknemusíbýt Vašereklamace prijata. 1. ÚVODEM 5

6 EURORACKUB1222FX-PRO Základní pokyny Zkontrolujte,zda je kolempultudostatecnevelký prostor,aby se stacil ochlazovata nedošlok jehoprehrátí.nepokládejte jej nazarízenívyzarující teplo(napr.na radiátorynebovýkonovézesilovace).k sítovémunapetíse prístrojpripojujedodávanousítovoušnurou,vyhovujícípožadovanýmbezpecnostnímpredpisum.spálenoupojistku nahrazujtepouze shodným typemprostejnézatíženo o- Mejte prosímnapameti, ževšechnyprístrojemusíbýtrádne zemneny. Vzájmuvlastníbezpecnosti bystev žádnémprípadenemeliodstranovat civyrazovat zemnící kontaktyzástrcek ci kabelu Instalacia obsluhupultu svertepouzekvalifikovanýmosobám.beheminstalacea provozumusímít obsluhadostatecný kontaktse zemí,jinak by mohlfunkciprístrojeovlivnil elektrostatickýnáboj Záruka Prosíme,zachovejte výrobní císlo nepoškozené spolu s prodejním paragonem, jedine tak si uchováte možnost naší rozšírenézáruky (viz zárucní podmínky). Výrobní císlo naleznetena zadním panelu. 2. OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY Tato kapitola se venuje popisu ovládacích prvku pultu. Všechny ovladace, prepínace a konektory budou rozebrányse všemi detaily. 2.1 Monofonníkanály 2.1.1Mikrofonnía linkovévstupy INSERT.. I/O ~.. 1 Obr. 2.1: Konektory a ovládacíprvky vstupu mikrofon/linka VstupyLINEIN Každý monofonní vstup je navíc vybaven symetrickým linkovým vstupem v provedení jack 6,3 mm. Do techto vstupu lze pripojit i nesymetrické (monofonní) jacky. INSERT o- Mejtena pameti,že nakanálulzepoužítmikrofoní nebolinkovývstup,nikdyvšakobasoucasnel Inzertní body umožnují pro zpracovánísignálu pomocí dynamických procesoru nebo equalizéru. Inzerty jsou zarazeny pred faderem, pred EU a pred výstupem Aux. Na rozdíl od dozvuku nebo dalších efektových zarízení, jejichž signály se obvykle pridávajík suchémusignálu, jsou dynamické procesory nejúcinnejšíu kompletního signálu. Protento prípad nejsou prídavné výstupy Aux príliš vhodné. Lépeje signálovou cestu prerušit a zaradit do ní dynamický procesor a/nebo equalizér.zpracovaný signál bude vrácen zpet do pultu presne ve stejném bode, kde jej opustil. Signál kanálu však bude prerušen jenom pokud bude konektor zapojen do príslušné zdírky (stereofonní jack: hrot = výstup, kroužek = návrat). Inzerty jsou soucástí všech monofonníchvstupních kanálu. Inzerty lze bez prerušení signalové cesty použít také jako prímé výstupy pred korekcemi. K tomuto úcelu budete potrebovat kabel osazený monofonním jackem na strane záznamovéhonebo efektového zarízenía stereofonním jackem s propojeným hrotem a kroužkem na strane pultu. LOW CUT Monofonní kanály jsou osazenyfiltrem LOWCUTs vysokou strmostí, který je urcen k potlacení nežádoucích nízkofrekvencníchsložek signálu (80 Hz, 18 db/oktávu). TRIM Potenciometr TRIM slouží k nastavení vstupního zisku. Pri pripojování ci odpojování zdroje signálu do nekterého ze vstupu by mel být tento ovládací prvek vždy otocen v krajní poloze ve smeru hod. rucicek. Stupnice potenciometru má 2 rozsahy: první hodnota (+10 až +60 dbiznázornuje zisk pro signály pripojené do mikrofonního vstupu. Druhá hodnota (+10až -40dB)se vztahuje k linkovému vstupu a znázornuje jeho citlivost. Pro zarízení se standardní linkovou úrovní (-10 dbv nebo +4 dbu) vypadá postup nastavenítakto: Pokudje potenciometr TRIM zcela stažen, pripojte zarízení.potenciometr TRIM nastavte do polohy odpovídající standardní výstupní úrovni externíhozarízení.pokud má toto zarízeníindikátor úrovne výstupního signálu, ve špickách by mel zobrazovat úroven O db. Pro úroven +4 dbu potenciometr lehce pridejte, pro -10 dbv o trochu víc. Pri úprave se ridte LEDkou LEVEL SET. LEVELSET Tato LEDkase rozsvecípri dosaženíoptimálníprovozníúrovnesignálu. Behemnormálníhoprovozubyse melarozsvecetpouzeve špickách Equalizér Soucástívšech monofonníchvstupníchkanáluje 3-pásmovýequalizér. Všechnapásmaumožnujízdvihnebopotlacenís úrovníaž 15 db.v cent. rálnípolozeje equalizérnefunkcní. ~. VstupyMIC Každýmonofonnívstupníkanálnabízísymetrickymikrofonnívstupv provedeníxlr.je vybavenprepínatelnýmzdrojemnapetí+48 V profantomové napájeníkondenzátorovýchmikrofonu(vizzadnípanel). o- Predzapnulímfantomového napájení vypnetecelýaudiosystém, zabránftetak prenosuproudovýchnárazuvznikajícímpri zap~ nánído reproduktorua/nebosluchátek.seznamtese rovnež s pokynyv kapitole2.5 "ZadnípohlednaUB1222FX-PRO". o.~ ~~~ Obr.2.2: Equalizérvstupníchkanálu Korekce horního a spodního pásma (HIGH)a (LOW)jsou tvoreny filtry typu "shelving", které zvyšují nebo snižují úroven pásma nad ci pod svým mezním kmitoctem OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY

7 EURORACK UB1222FX.PRO Mezní kmitocet horní a dolní propusti je 12 khz a 80 Hz. Pásmostredu se ovládá filtrem typu "peak" se stredním kmitoctem 2,5 khz. Na rozdn od filtru typu "shelving" filtr zpracovává kmitoctové pásmo, které se kolem stredního kmitoctu rozširuje dolu a nahoru Prídavnévýstupy(MONa FXI 2.1.4Pan,lIacítkoMutea faderkanálu opan L " GhJ~ d. I MUTE. '0. -eup Obr.2.3: Potenciometry AUX SENO(MON a FX) na kanálovéjednotce Signály pro prídavné výstupy se odebírajíz jednoho ci vetšího poctu kanálu a míchajíse na tzv. sbernici. Smíchaný signál sbernice se odesílá na príslušný výstupní konektor a lze jej použít napríklad pro buzení aktivních monitoru nebo externího efektového zarízení.návrat z externího efektového zarízenílze zpet do pultu pripojit prostrednictvím konektoru Aux Return. V aplikacíchs efektyse signálodebíráobvykleza faderem,takžeúroven efektuodpovídápozicifaderukanálu.vopacnémprípadebybylsignálefektu slyšitelný,i kdyžby bylfaderstažennanulu. Pri nastavenímixu pro odposlechy se signál prídavné sberniceaux odebírá zpravidla pred faderem, takže bude na pozici faderu kanálu nezávislý. Obaprídavnévýstupy Aux jsou monofonní a nabízejízisk až +15 db. Signál je odebíránza korekcemi. MON PokudnanekterémkanálestisknetelIacítkoMUTE, výstupy a návratyaux(mona FXIzustanouaktivní. Prídavný výstup 1 (MON)je pevne zapojen pred faderem a proto je zvlášf vhodný pro mix odposlechu. FX Prídavný výstup s oznacením FX je zarazen za faderem a slouží k buzení externího efektového zarízení. V pultu UB1222FX-PROje výstup FX smerován prímo do vestavenéhoefektového procesoru. Chcete-lisi overit, zda efektový procesor prijímá vstupní signál, potenciometr byste nemeli vytácet až do levé krajní polohy. Nemackejte tlacítko FX MUTEa fader FX SENDbyste nemeli stahovat až dolu. Obr.2.4: Fader kanálu a další ovládací prvky PAN PotenciometrPANurcujepozicisignálukanáluve stereofonnímobraze. Tento ovládacíprvek má konstantníúrovnovoucharakteristiku:signál zachovávávždykonstantníúroven,bezohledunajehopozicive stereofonní panoráme. MUTE TlacítkoMUTEsloužík umlceníkanálu.pristiskutlacítkabudesignálkanálu z hlavníhomixu vyrazen.prídavnévýstupymona FXvšak zustávají aktivní. Pokudbyste chteli použítinzert efektu, musítestisknouttlacítko MUTE a vyradittak signálpríslušnéhokanáluz hlavníhomixu (viz kapitola3: "DIGITÁLNí EFEKTOVÝPROCESOR A FUNKCEXPQSURROUND"). Upravený signálje poté do hlavníhomixu smerovánpres potenciometrfxto MAIN. MUTELED LEDkaMUTEindikujemutepríslušnéhokanálu. CUPLED LEDka CLlP se rozsvecív situaci, kdy má vstupní signál príliš vysokou úroven. V tomto prípade snižte úroven zjevného kmitoctu na korekcích. Napríklad mírným sníženímstredu a výšek zdurazníte hloubky. Pokud nechcete nastaveníkorekcí v žádném prípade menit, zkuste ponekud stáhnout potenciometr TRIM (proti smeru hodinových rucicek). Pokud do konektoru inzert zaradíte externí efektový procesor (napr. dynamický), meli byste také upravit úroven jeho výstupního signálu. Nemelaby být vyšší než jeho úroven vstupního signálu (O db). Fader kanálu urcuje úroven signálu kanálu v hlavním mixu. Upozornení! Protožejesignálproefektovýprocesor odebírán predfaderem,faderkanálumusíbýtkvuliprenosusignáludo efektovéhoprocesoruvytaženi 2. OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY 7

8 -- EURoRACKUB1222FX.PRo 2.2 Stereofonní kanály 2.2.1Vstupykanálu 2.3.1Kanálovévýstupymonitora efekt _I O~ -CI).'8 O::..~ -(II.tI BlIi1"~,. (to, Q.~IQ-;=I ~ Obr.2.5: Vstupystereofonních kanálu lg... ~i3.... S,..... t Každý stereofonní kanál je vybaven dvema linkovými vstupy v provedení jack 6,3 mm pro levý a pravý kanál. Kanály 9/10 a 11/12 lze použít také jako monofonní, pokud pripojíte pouze konektor s oznacením"l." Kanály 5/6 a 7/8 jsou vybaveny dalšímsymetrickým vstupem XLRpro mikrofon, s fantomovým napájením+48 V. Všechny stereofonní kanálové jednotky mají potenciometr TRIM pro nastavení úrovne. Na kanálech, které jsou vybaveny i mikrofonním vstupem, má potenciometr TRIM 2 rozsahy: podobne jako na monofonních kanálech se rozsah O až +40 db vztahuje k citlivosti mikrofonního signálu; rozsah +20 až -20 db platí pro linkový vstup. Oba vstupy lze použít se symetrickými i nesymetrickými konektory Equalizérstereofonníhokanálu Equalizérstereofonníhokanáluje pochopitelnestereofonní.charakteristiky filtruamezníkmitoctyjsoustejnéjakou monofonníchkanálu.vprípadenutnostikmitoctovékorekcestereosignálumástereofonníequalizérvždyprednostpreddvemamonofonnímiequalizéry.prinastavenísamostatnékorekce by mohlavzniknoutmeziobemakanályodchylkanastavení Prídavnévýstupystereofonníchkanálu Funkceprídavnýchvýstupu(Aux)nastereofonních kanálechjev podstateste~ ná jako na kanálechmonofonních.sberniceaux jsou však monofonní a signálzestereokanáluje protopredsbernicísloucendomonofonní podoby Balance, liacítkomutea faderkanálu BAL FunkcepotenciometruBAL(ANCE)je v podstatestejnájako funkcepotenciometrupannamonofonníchkanálech. PotenciometrBALANCEurcujerelativnípomermezilevýma pravýmkanálem vstupníhosignáluprednasmerovánímobousignáludo hlavnístereo sbernice. Cinnost tlacítka MUTE,LEDky MUTE,LEDkyCUP a faderu kanáluje stejná jako monofonních kanálu. 2.3 Panels konektorya hlavnísekce Na rozdil od popisu kanálových jednotek, u nichž jsme sledovali smer signálu od shora dolu, se nyní podívejme na usporádání pultu zleva doprava. Signály jsou odebírány z jednoho bodu každé kanálové jednotky a poté všechny najednou smerovány do hlavní sekce. Obr.2.6: Prídavné výstupy (Aux)hlavní sekce Pokudje potenciometrmonna príslušnémkanáleotocenalespontrochu doprava,signálkanálubudesmerovándovýstupnísbernicemon(itor). MoN SENO Potenciometr MONSENDpracujejako master sbernice monitor a urcuje úroven slouceného signálu, který je odebírán z konektoru MONSEND.lze jej použít napríklad k buzeníodposlechovéhozesilovace. Pokud nepotrebujeteodposlechovémonitory, audiosignálemtohoto výstupu lze budit také subwoofer. Pro tyto prípady je pred subwoofer nutno zaradit výhybku, která bude do subwooferu odesílat pouze hluboké kmitocty. Ste~ ného výsledku lze dosáhnout také vestaveným grafickým equalizérem. Stáhnete všechna pásma nad 160 Hz a equalizér zaradte do sbernice "Monitor". r::::r PokudpoužijtekestaženícelkovéúrovnemasterfaderMAIN MIX, mejtena pameti,že subwooferprijímásignálstále v puvodní úrovni. FXTOMoN Tentoovládacíprvekmužetepoužítk zarazeníefektovéhosignáluz vestavenéhoefektovéhoprocesorudo mixuproodposlechy.efektovýprocesor musíbýtsamozrejmebuzensignálem, tzn.potenciometryfxnakanálových jednotkáchmusíbýt alespontrochupootocenydopravaa faderfxsend (vizobr.2.6) musíbýtvytažen. MoNMUTE Pokudje stisknuto tlacítkomonmute, sbernicemonitor budeumlcena a na konektoru MONSENDnebude prítomen žádný signál. FXSENO Fader FX SENDurcuje celkovou úroven efektové sbernice. Externíefektový procesor (pripojený do konektoru FX SEND nebo vestavený procesor prijímá vstupní signál pouze pokud je tento fader vytažen. FXTOMAIN PotenciometrFXTOMAINsloužík zarazeníefektovéhosignáludohlavního mixu.pokudjepotenciometrzcelastažen,žádnýefektovýsignálnebudeslyšet. FXMUTE Pri stisku tlacítka FX MUTEbude efektový kanál umlcen-efektový procesor nebudebuzen,protožena konektorufxsendnebudežádný signálk dispozici OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY

9 EURORACKUB1222FX.PRO 2.3.2Konektory výstupumonitora efekt KanálCD/tape,obvodpro potlacení.hlasuvoicecanceller a konektornožníhospínace Obr.2.7:KonektoryMONa FX. CD,..., STANDBY IMUTn... ""- CDt~PEI~ MON SEND 10 Slouží k pripojenívýkonového zesilovaceneboaktivního monitoru pro odposlech hudebníku na jevišti. K vytvorení odposlechovéhomixu slouží potenciometry MON na kanálech. FXSEND Na konektorufxsendjsou k dispozicisignályodebíranéz jednotlivých kanáluprostrednictvímpotenciometrufx.signálzepripojitdovstupuexterníhoefektovéhozarízení.povytvoreníefektovéhomixulzeupravenýsignál z efektovéhozarízenívrátit zpet do mixuprostrednictvímkonektoruaux RETURN. Pokudnenído pripojeného efektového procesorupriveden žádnývstupnísignál,pravdepodobne bylostisknutotlacítko FXMUTEnebonastavenaprmšnízkáúrovenpotenciometru FXSEND.Totéžplatíto i pro vestavenýefektovýprocesor. Naexternímefektovémprocesorunastavtepomerexterního efektuna 100% (pouzeefektovýsignáll, protožeefektový signálse se "suchým"neupravenýmsignálemkanálumíchá v hlavnímmixu KonektorynávratuAux Obr. 2.9: Kanál CD/tape Tentokanálje speciálneurcenpro pripojenízdrojestereofonníhosignálu (CDprehrávac,DATrekordérnebozvukovákarta)a disponujezvláštnífunkcí:obvodempropotlaceníhlasuvoicecanceller. VOICECANCEllER Jednáseo filtr,kterýumožnujetémerúplnépotlaceníhlasuv nahrávce.filtr je navržentak, abypusobilpouzenakmitoctyhlasua abynedošlok výraznejšímuzásahudo zbytkusignálu.filtrnavícovlivnujepouzestredstereofonníhoobrazu,kdejsouhlasyvetšinouumísteny. Využití obvodu Voice Cancellerje zrejmé: velmi snadno lze vytvorit hudební základy na vecírky Karaoke.Tímto zpusobem se lze rovnež doma ci ve zkušebne pripravovat na koncert. Zpeváci s vlastní kapelou si mohou obtížné pasáže sami nazkoušet se základem z kazety ci CD a zkrátit cas strávený na spolecných zkouškách. AUX RETURN1 Obr.2.8:KonektorynávratuAux KonektoryAUX RETURN1 sloužíobecnejako návratefektovéhomixu vytvorenéhonasbernicifx.dotechtokonektoruse pripojujevýstupnísignál externíhoefektovéhozarízení.pokudse použijepouzekonektorleft, signálnávratuauxreturn1 budeautomatickyzpracovánjakomonofonní. STANDBY PristiskutlacítkaSTANDYbudouumlcenyvšechnyvstupníkanálys mikrofonnímvstupem(konektorxlr).behempauzneboprestavbytak lzeeliminovathlukprenášenýdozvukovéhosystémuz vyjetýchmikrofonu.podobný hluk totiž mužev nejhoršíchprípadechdokoncenenávratnepoškodit membrányreproduktoru.výhodoutohoto rešeníje možnostprehrávání hudbyz CD,protožemasterfaderymohouzustatvytaženy.Takéfadery kanálumohouzustatve svýchpozicích. Tytokonektorylze použítakéjakoprídavnélinkovévstupy. AUXRETURN2 KonektoryAUXRETURN2 sepoužívajínaprostostejnejakokonektoryaux RETURN1.Pokudje použijetejakodalšívstupy,efektovýsignállzedopultu vrátitprostrednictvímjinéhostereofonníhokanálu.výhodoutohotorešeníje možnostkmitoctovéúpravyefektovéhosignáluequalizérem. Vtomtoprípademusíbýtpotenciometr FXkanálupoužívaného jako návratefektustaženna minimum(protismeruhod. rucicek),jinak mohounastatproblémyse zpetnouvazbou. Chcete-lipoužítjiné zdroje zvuku, mužete použít vstupy CD/tape, stereofonní vstupní kanály 9 až 12 a návraty Aux Return. CD/TAPEMUTE Tlacítkosloužík umlcenísignáluzevstupucd/tape. CD/TAPE RET(URN) Tento stereofonnífader zarazujesignál ze vstupu CD/tape do hlavníhomixu. 2. OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY 9

10 EURORACKUB1222FX.PRO INPUT DUTPUT PAsystémy: Stereofonnídynamický procesor (volitelne), stereofonníequalizér (volitelne) a stereofonní výkonový zesilovac pro širokopásmové reprosoustavy s pasivní výhybkou. Obr. 2.10: Konektory pro pripojení 2-kanálovéhosignálu CD/TAPE INPUT Vstupy CD/TAPE(v provedenícinch) sloužík pripojenídvoukanálovéhozarízení (napr. DATrekordéru) nebo CDprehrávace. Lzeje použít také jako stereofonní linkový vstup. nebo použít k pripojení výstupu dalšího mixpultu (napr. EURORACKnebo BEHRINGERULTRALlNKPROMX882). V prípade pripojení Hi-fi zesilovace s prepínacemvstupu bude možno snadno prepínat další zdroje signálu (napr. kazetový magnetofon, prehrávac Minidisk, zvukovou kartu apod.). Funkci Voice Canceller pro potlacení hlasu lze uplatnit u všech signálu pripojených do pultu. CD/TAPE OUTPUT Tyto konektory jsou zapojeny pred grafickým EQ a pred funkcí XPQ Surround. Mohou prenášet signál hlavního mixu (nesymetricky) vcetne efektu. výstup CD/TAPEOUTPUTpripojte do vstupu záznamovéhozarízení.pokud chcete mixpult používatvýhradne pro záznam,jsou tu jako alternativa k dispozici rovnež hlavní výstupy Konektoryhlavníhovýstupua sluchátek PHONES Pokud byste chteli používat vícepásmový reprodukcní systém bez integrované výhybky, musíte použít aktivní výhybku a nekolik výkonových zesilovacu. Do aktivních výhybek (napr. BEHRINGERSUPER-X PRO CX2310 a ULTRADRIVEPRO DCX2496) jsou již casto vestaveny limitery. Aktivní výhybky se zarazují prímo pred výkonový zesilovac. Signál delí do nekolika kmitoctových pásem, které jsou nejprve jednotlive zesílenyv samostatných zesilovacícha poté prenesenydo príslušných reprosoustav. Záznam: Pro mastering doporucujemestereofonní kompresor, napr. model COMPOSERPRO-XLMDX2600.Použijtejej k individuálníúpravedynamické charakteristikysignáluvzhledemk dynamickémurozsahupoužívaného záznamovéhozarízení.signálv tomto prípadeprocházíz kompresorudo rekordéru. PHONES PotenciometrPHONESsloužík nastaveníhlasitostisluchátekpripojených do zdírkyphones/ctrl. Pokudpripojujeteaktivnímonitorynebozesilovac,potenciometrPHONESpoužijtek nast~veníúrovnevýstupníhosignálu. UPOZORNENil ChtelibychomVásupozornit naskutecnost, žeextrémní hla. sitostimohouzpusobitpoškozenívašehosluchua/nebosluchátekci reprosoustav. Predzapnutímnezapomente stáhnout ladery MAIN MIX a potenciometrphonesna minimum. Venujtepozornostodoovídaiícímu nastaveníhlasitosti. Obr.2.13:Konektor PHONES/CTRL Konektor PHONES/CTRL Jacková zdírka 6,3 mm je urcena pro pripojení sluchátek. Lze ji použít také k buzeníaktivních kontrolních monitoru (nebo zesilovace) pro poslech v režii a z tohoto duvodu je signál odebírán prímo pred master fadery hlavního mixu Indikátorúrovnea nastavení úrovní MAIN MIX Obr. 2.11:Master fader MAIN MIX Velmipresnémasterfaderyšpickovékvality sloužík nastavenícelkové výstupníúrovnehlavníhomixu.. MAINaUT..---i. MAIN OUT..~. Obr.2.12:Konektory hlavního výstupu Na výstupech MAIN na symetrických konektorech XLR se jmenovttou úrovní +4 dbu je prítomen signál hlavního mixu. Dle využití mixpultu a používaného zarízenílze k temto výstupum pripojit: II II 11"""11 ct-10-(l ~7-<1 ~'-<I ~'-<I.. 0-<1... -<I... -<I.. 7 -<I ~10-o ~"'-<I ~30-<I D m Obr. 2.14: Indikátor úrovne POWER ModráLEDkaPOWERje indikátoremnapájení. +48V CervenáLEDka"+48V" indikujezapnutífantomovéhonapájení.fantomové napájeníje potrebapro kondenzátorovémikrofony.zapínáse príslušným vypínacemnazadnímpanelupultu OVLÁDACiPRVKYA KONEKTORY

11 EURORACKUB1222FX-PRO Mikrofony pripojte ored zapnutímfantomovéhonapájení. Pokudje fantomovénapájenízapnuto,mikrofonynepripojujte do pultuani do stageboxu/nástenné skrínkys konektory. Predzapnutímfantomového napájení nutnoodposlechové monitory(pasystém)vypnout(zamutovat). Pozapnutí fantomuvyckejtecca1 minutunaustálení systému. TlacítkoMAIN MIXlMONITOR Zarazujegrafickýequalizérdo hlavníhomixunebodo odposlechu.v horní polozebudeequalizérzarazendohlavníhomixuvestereofonnímrežimu,pri stiskutlacítkaseprepnedomonorežimua budezarazendomixuproodposlechy. 2.5 Pohledzezaduna UB1222FX-PRO 1 J t J INDIKÁTORÚROVNE/KUPU Velmipresnýindikátorsloužík zobrazeníúrovnesignálu. NASTAVENí ÚROVNí: Pri záznamudo digitálního zarízeníby indikátory záznamovéúrovne nemely prekrocit úroven O db. Na rozdn od analogového záznamu by i mírné prekrocení úrovne mohlo zpusobit nepríjemnédigitální zkreslení. Pri záznamu do analogového zarízení by VU indikátory záznamovéhozar~ zení mely u hlubokotónových signálu (napr. velký buben) dosahovat úrovne cca +3 db. VU indikátory mají díky své setrvacnosti tendenci zobrazovat úrovne signálu s kmitocty vyššími než 1 khz príliš nízko. Proto by se napr. hi-hatka mela budit pouze do úrovne -10 db, malý buben cca do O db. IndikátoryšpicekVašehopultuEURORACKjsoupri zobrazování úrovnekmitoctovetémer nezávislé.záznamováúroven O dbse doporucujepro všechnytypysignálu.., pásmový grafickýequalizér ~.~-' k 2.5t 6.:' 1S..,... ~ G\J ~~ [A]::= rajeqin Obr. 2.15: Stereofonní grafický equalizér Grafickýequalizérsloužík úpravecelkovéhozvukuvzhledemk akustice místnosti. Tlacítko FBQ FEEDBACKDETECTION Slouží k aktivaci detektoru zpetné vazby FBOa k indikaci kritických zpetnovazebníchkmitoctu využívá LEDky ve faderech pásem equalizéru.chcete-!i vazbe zabránit, snižte úroven v kritickém kmitoctovém pásmu. Stereofonní grafický equalizérje nutno predem aktivovat. Je jasné,že pro vznikvazbymusíbýtvytažennejménejeden (nejlépenekolik)mikrofonních/linkových kanálu. Ke vznikuzpetnévazbydocházínejcastejina jevišti, kde odposlechové monitoryvyzarujízvuksmeremk mikrofonum.detektorvazbyfbomužete použíti pro monitory,stacíequalizérzaraditdo monitorovésbernice(viz MAINMIX{MONITOR). TlacítkoEQIN "'" >-II-<- :; b1: Tlacítkopoužijtek aktivacigrafickéhoequalizéru.pri aktivacise LEDky faderurozsvítí. CAUTION REPl..AQ:RJSE 'MTH FU8E ANO MTIMi 6AME 1'YPf ATTENTION PD\I\IER PHAN10M ON ON lij1usea UN R.JSmU: OE RECHANGE Obr. 2.16: DE MEME Napájení ajištení DRŽÁKPOJISTKY/síToVÁZDíRKATYPUIEC TYPE ET CAUBRE. FUS< v~: A H POWfR SOURCE 'OO-2&OV~; 4OW_. Dodávanýsítovýkabelvyhovujepožadovanýmbezpecnostnímpredpisum. Spálenoupojistkunahrazujtepouzeshodnýmtypem pro stejnézatížení! Sítovýkabelje zakoncenstandardnívidlicíiec. Tlacítko POWER Tlacítko POWERslouží k zapínánípultu. Pred pripojením prístroje k síti by mel být tento vypínac vždy v poloze vypnuto = "Olf". Chcete-!iprístroj od síte odpojit, vytáhnete vidlici sítového kabelu ze zásuvky. Pri instalaci prístroje si overte, zda je vidlice snadno prístupná. Pri montáži do racku si overte, zda lze sítove napájenísnadno odpojit, bud vytažením vidlice ze zásuvky nebo trojpólovým vypínacem umístených na racku nebo v jeho blízkosti. Upozornení! Pouhýmvypnutímvypínaceneníprístrojzcela oddelensíte.pokudjej nebudetedelšídobupoužívat, odpojte sírovýkabelze zásuvky. TlacítkoPHANTOM TlacítkoPHANTOMsloužík aktivacifantomovéhonapájenídomikrofonních vstupuxlr,kterévyžadujevetšinakondenzátorovýchmikrofonu.zapnutí fantomovéhonapájeníindikujecervenáledka"+48 V". S fantomovým napájenímlze používati dynamickémikrofony,musíbýt však zapojeny symetricky.v prípadepochybnostíseobrattenajejichvýrobce! Mikrofony pripojte ored zapnutím fantomovéhonapájení. Pokudje fantomovénapájenízapnuto,mikrofonynepripojujte do pultu ani do stageboxu/nástennéskrínky s konektory. Pred zapnutímfantomovéhonapájeníje nutnoodposlechové monitory(pasystém)vypnout (zamutovat).po zapnutífantomuvyckejtecca 1 minutuna ustálenísystému. Upozornení! Pokud chcete používat fantomové napájení, nesmítedo vstupumic pripojovatnesymetrické konektory XLR(s propojenými kontakty1 a 3). VÝROBNí CíSLO Prosíme,zachovejte výrobní císlo nepoškozené spolu s prodejním paragonem,jedine tak si uchováte možnost naší rozšírenézáruky (viz zárucní podmínky). Výrobní císlo naleznete na zadním panelu. 2. OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY 11

12 EURORACKUBI222FX-PRO 3. DIGITÁLNíEFEKTOVÝPROCESOR A FUNKCEXPOSURROUND 3.1 Digitálníefektovýprocesor 8 O..." SURROUND """ TOMAIN -- Id,,~. -- J ~ PROGRAM ""''''' Obr. 3.3: Ovládacíprvky digitálního efektovéhoprocesoru a funkce XPQ Surround ~~.'I.n"h.1"1.,.U.U"'''''~..:.I.I:I.:1:a~~ PARALLE1.~~.AOUnNGASSIGIIEDJ M..D;PDDtIll.lT.) D1Cl.THmRAL 25 CHDRUS 71 COMPAESSDA 03 PlATE 31 FLAM'JER 7. EXPANDEA D5CONCUT 39 PHASSI 77 GATE 07 STAGE 40 ROTARYSPI<.. '9 UlTftAMlZEA ULT1WIASS 11 STUDIO 53CHORUS" AfV 83 PANNEA 13 SMALLHAU 1i5FLANGSI. REV. 88 EXCrTER 15.Jo!EIIENC[ 51 PHASER& MV. 99 AUTOFILm 17 URl'" AUL!lB ROT.&PI..'REV. 12 TUBEDtSTORT 19SPAINGAEV.81DE1..1.""RMRB MGUnARAMP 21 GATEDREV. 64 DnAY" CHDRUS98 VlNYUZEA 23 REVPISt:MV. 69 DELAY'R.MGER 89 TIST TONt Indikátor LEVEL Indikátorúrovnenaefektovémmoduluby melzobrazovatdostatecnevysokouúroven.dbejtevšak,abyseledkacllprozsvecelapouzeve špickách. Pokudby svítilatrvale,prebuzeníefektovéhoprocesoruby mohlozpusobit nepríjemnézkreslení.faderfxsendurcujecelkovouúrovensignáludo efektovéhomodulu. 99 PRVOTRíDNíCH PRESETÚ Obr. 3.1: Seznam efektových presetu Následující odstavce se venují popisu presetu multiefektového procesoru. Efektový modul obsahuje standardní typy efektu, napr. reverb, chorus, flanger, delay a ruzné efektové kombinace,které se osvedcily v našem 19" efektovém procesoruvirtuallzerprodsp2024p.efektový procesor lze budit pomocí potenciometru "FX" na kanálech, a hlavnímovladacem FX SEND.U vestaveného efektového procesoru je výhodné, že se nemusí pripojovat kabely. Zabrání se tak indukci brumu nebo nesprávnémunastavení úrovní. EfektykategoriePARALLELFX Tyto efekty jsou urceny pro pridávání k neupraveným("suchým") signálum. Pri pootocení potenciometru FX TO MAIN se puvodní signál kanálu smíchá s efektem. Totéžplatíto i mix efektuse signálemproodposlech.v tomtoprípadese pomernastavujepotenciometremfxtomon.efektovýprocesormusíbýt v obouprípadechsamozrejmevybuzen,pomocípotenciometrufxnakanálech. Efekty kategorie INSERTFX(se zamutovánímkanálul Pravýsloupecobsahujepresety,kterése používajíke zpracováníkompletníhosignálu.totovyužitínelzezamenovats výše popsaným"mícháním efektu".pokudpoužijetepresetykategorieinsert,musítepríslušnýkanál umlcet(tlacítkomute).efektovýsignálje potéprivádendo hlavníhomixu presfaderkanálu,potenciometrfx,faderfxsenda potenciometrfxto MAIN. Na kanálech, jejichžsignálynechceteupravit,stáhnete potenciometryfxna minimum. Ovladac PROGRAM Ovladac PROGRAMslouží k volbe efektových presetu. Císlo aktuálního presetu bliká na displeji. Chcete-livybraný preset aktivovat, ovladac stisknete a blikání prestane. Vybraný preset lze aktivovat také pomocí nožního spínace. 3.2 FunkceXPOSurround Prostorovoufunkci(Surround)lzeaktivovattlacítkemXPQTOMAIN.Tento efektrozširujestereofonnívjem,oživujea vytvárímnohemtransparentnejší zvuk. K nastaveníintenzityprostorovéhoefektu použijtepotenciometr SURROUND. 4. INSTALACE 4.1 Montáždo rackovéhostojanu Soucástídodávkyjsoudva 19"úhelníky,kterélzepripevnitnabocnístrany pultu. Predinstalací úhelníkuk pultu je nutno vyšroubovat šrouby pripevnující levý a pravý bocní panel. Tyto šrouby poté použijte k pripevnení úhelníku k pultu a všimnete si, že každý úhelník patrí na svou stranu. Prostrednictvím úhelníku mužete pult upevnit do bežne dostupného 19" rackového stojanu. Kolem pultu ponechte dostatecne velký prostor, aby se pri provozu stacil ochlazovat a neumístujte jej do blizkosti radiátoru nebo výkonových zesilovacu, aby nedošlo k jeho prehrátí. K pripevnení19" úhelníkupoužijtepouzešroubypripevnuj~ cí bocnípanelypultu. 4.2Pripojení Proruznétypy pripojenípultu budetepotrebovatvelké množstvíkabelu. Zapojenítechtokabeluje uvedenona následujícíchobrázcích.používejte pouzekabelynejvyššíkvality. Obr.3.2:Konektorpropripojenínožníhospínace Konektor FOOTSWITCH Dotohotokonektorupripojtestandardnínožníspínac,který budesloužit k zapínáníavypínáníefektovéhoprocesoru.vyrazeníefektovéhoprocesoru nožnímspínacemindikujeblikajícíteckav rohudispleje. Pokyny pro správnépripojenínožníhospínacenaleznete v kapitole INSTALACE

13 EURORACKUBI222FX-PRO Monojack6,3mmpronožníspínac Symetrické zapojení stereojacku6,3mm fixacni úchytka vnejtikontakt vnejii kontaktkontakti/zem hrotkontakt2 lixacoiúchytka vnejšikontakt kroužek hrot vnejiikontakt zem/slinenihrotlwýstup) I kroužek Inávrat),.!I Obr. 4.1: Mono jack 6,3mmpro nažnisplnaé Obr. 4.4: Stereo jack 6,3 mm Pripojeníaudiosignálu K zapojenívstupních a výstupních konektoru 2-track použijte bežnedostupné kabely RCA(cinch). Do symetrických vstupu/výstupu mužete samozrejmepripojit i nesymetrická zarízení.použijtemonolonní jack nebo propojte kroužeka vnejší kontakt uvnitr stereo jacku (pokud používáte konektory XLR, propojte kontakt 1 a kontakt 3). výstup/návrat inzertuv provedení stereojack6,3mm vneítikontakt zem/slinenihrotlwýstup) kroužek Inávrat) r:::r UpozornenUPokud chcete používatlantomovénapájení, dovstupumicnesmítenikdypripojovatnesymetrickékonektory XLRIs propojenými kontakty1 a 3). ZapojenísymetrickýchkonektoruXlR nlup wýslup 1 = zem/stínení 2 = kladnýsignál 3 = zápornýsignál. ';m, liiizir1"nil8fipaj\jii _._ nlz1l1rl1llnlllljmj alm. oi.~1riiiaziiizini. Obr. 4.5: výstup/návrat inzertu v provedeni stereo jack 6,3 mm Zapojenístereojackupro sluchátka hrotsignál vnejšíkontaktzem/slineni levéhokanálu kroužek signál pravého kanálu PrI lm ZlpojaI IllDlIít kdoluly.. 3"""'" Obr. 4.6: Stereojack 6,3mm propripojenisluchátek Obr. 4.2: ZapojenI konektoru XLR Nesymetrické zapojenímonojacku6,3mm vnejtikontakt zem/slinenihrotsignál Obr.4.3: Monojack 6,3mm 4. INSTALACE 13

14 EURORACKUB1222Fx-PRO Monofonní vsfupy 5. TECHNICKÉÚDAJE Mikrofonnívstupy("neviditelný"mikrofonnípredzesilovac IMPI XLR,elektronickásymetrie,diskrétní vstupníobvod Mikrofon(dlenormyEIN)( dB/135,7 db(s Q -131dB/133,5 db(s -129dB/130,5 db(s filtremtypua) Kmitoctovýrozsah Rozsahnastavenízisku Max.vstupníúroven Odstup signál/šum Zkreslení(THD+šuml Unkový vstup Rozsahnastavení zisku Max. vstupní úroven Atenuacefaderul(Preslechl Hlavní fader stažen Mute kanálu Mute faderu kanálu Kmitoclový rozsah <10 Hz-150kHz(-1dB), <10 Hz- 200 khz(-3db) +10až+60 db +12dBu,pri zisku+10db cca2,6 kq symetricky 110dB /112 db (s filtremtypu A) (OdBuprizisku+22dB) 0,005%/ 0,004%(s filtremtypua) stereo jack 6,3 mm, elektronická symetrie cca20 kq symetricky 10 kq nesymetricky -10až+40dB +22 dbupri ziskuodb 98 db 85 db 85 db Mikrofonnívstupdo hlavníhovýstupu<10hz-90khz <10Hz- 160kHz Stereofonnívstupy Kanály5/6, 7/8 Mikrofonnívstup Rozsahnastavenízisku Max.vstupníúroven Stereofonní vstupy Rozsahnastavení zisku Max.vstupníúroven Kanály9/10, 11/12 Rozsahnastavenízisku Max.vstupníúroven VstupCD/tape Max.vstupníúroven Korekcemonofonních kanálu Hloubky Stredy Výšky Filtrhloubek +OdB/-1dB + OdB/-3dB konektor XLR, elektronická symetrie cca 2,6 kcq symetricky O db až +40 db +2 dbu 2 konektoryjack 6,3 mm,nesymetricky cca40 kq pri ziskuodb -20 dbaž+20 db +22 dbupri ziskuodb 2 nesymetricky zapojené stereo jacky6,3 mm cca40 kq pri ziskuodb -20 dbaž+20 db +22 dbupri ziskuodb konektoryrca(cinch) cca 10kQ +22 dbu 80 Hz/:!:15dB 2,5 khz/:!:15db 12 khz /:!:15dB 80 Hz, 18dB/okt Korekce stereofonníchkanálu Hloubky Stredy Výšky Výstup MDN/FX Max.výstupníúroven NávratyAux Max.vstupníúroven Hlavní výstupy Max. výstupní úroven Výstuppro sluchátka Max. výstupní úroven Výstup CD/tape Max.výstupníúroven DSPprocesor Prevodník: Vzorkovací kmitocet Parametry hlavníhomixu2 Hluk Hlavnímixpri-IX> Fader kanálu v poloze -IX> Hlavní mix pri O db, Fader kanálu v poloze -IX> Hlavní mix pri O db, Fader kanálu v poloze O db Napájení Príkon Jištení Pripojeník síti Rozmerya hmotnost Rozmery (V x Š x H) Cistá hmotnost 80 Hz/:!:15 db 2,5 khz/:!:15db 12 khz/:!:15db nesymetrickyzapojenýmono jack 6,3 mm cca120 Q +22 dbu nesymetrickyzapojenýstereojack 6,3 mm cca10 kq +22 dbu KonektoryXLR,elektronickásymetrie cca 240 Q symetricky/ 120 Q nesymetricky +28 dbu nesymetrickyzapojenýstereojack 6,3 mm +19dBu/150 (+25 dbm) konektoryrca(cinch) cca 1 kq +22 dbu Texas 24-bitu Sigma-Oelta, 64/128-násobné prevzorkování 46,875 khz -99 db/-101 db(s filtremtypua) -84dB/ -87dB(s filtremtypu A) -80 db/ -82 db(s filtremtypua) 40W V-:T 1.6AH StandardnízásuvkaIEC cca97mmx 345mmx 334mm cca3,80kg Podmínkymerení: 1: 1 khz vztažen k OdBu; 20 Hz-20 khz; linkový vstup; hlavní výstup; jednotný zisk. 2: 20 Hz - 20kHz; merení na hlavním výstupu. Kanály 1. 4 jednotný zisk; EU s rovným prubehem; všechny kanály do hlavního mixu; panoráma kanálu 1/3 zcela vlevo, panoráma kanálu 2/4 zcela vpravo. Referencní úroven = +6 dbu. Firma BEHRINGERtrvale usiluje o zachování nejvyšší profesionální úrovne svýchvýrobku. Výsledkem tohoto úsilí mohou být obcasné modifikace stávajícíchmodelubezpredchozího upozornení. Technickéúdajea vzhledse mohou od uvedených údaju ci vyobrazení lišit TECHNICKÉÚDAJE

15 EURORACKUB1222FX-PRO 6. ZÁRUKA Na výrobky firmy BEHRINGERprodávané v oficiální distribucní síti výrobku Behringerv Ceskérepubliceje poskytována záruka v délce 24 mesícu.záruka je poskytována na správnou funkcnost zarízení za podmínek užívání výrobku podle návodu. Na velmi namáhané díly, jako jsou potenciometry a posuvné regulátory (fadery) je poskytována záruka 6 mesícu. Pri mechanickém poškozenízarízení,nesprávném používánízarízení,nebo po otevrení krytu, ci po nedovolených úpravách, se nárok na záruku ztrácí. Zárucní i pozárucní servis na výrobky Behringerje poskytován pouze prostrednictvím Vašeho príslušnéhoprodejce. Podmínkouzáruky je uchováníprodejního dokladu s datem prodeje a výrobním císlem zarízení. Tento doklad je nutné predložit u prodejce pri uplatnování záruky. Dbejte proto rovnež na zachování nepoškozenéhoštítku s výrobním císlem, který bývá umísten na zadní strane zarízení.záruka je poskytována pouze prvnímu kupujícímua je neprenosnána dalšíhouživatele pri druhotném prodeji. c 6. ZÁRUKA 15

ALLEN&HEATH GL2400. Návod k obsluze. Publikace AP5597. PRODANCE, Osadní 799/26, 170 00 Praha 7 www.prodance.cz

ALLEN&HEATH GL2400. Návod k obsluze. Publikace AP5597. PRODANCE, Osadní 799/26, 170 00 Praha 7 www.prodance.cz ALLEN&HEATH GL2400 Návod k obsluze Publikace AP5597 PRODANCE, Osadní 799/26, 170 00 Praha 7 www.prodance.cz ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Ve všeobecnosti se záruční podmínky řídí platnou legislativou země, ve které

Více

Frekvenční výhybka DCX2496. Obj. č. 30 26 75. Schéma výstupů

Frekvenční výhybka DCX2496. Obj. č. 30 26 75. Schéma výstupů Schéma výstupů Frekvenční výhybka DCX2496 Obj. č. 30 26 75 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup frekvenční výhybky Behringer. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

idr-16 idr-32 idr-48 idr-64

idr-16 idr-32 idr-48 idr-64 MixRacky pevného formátu idr-16 idr-32 idr-48 idr-64 Stručný návod k použití Publikace AP7445 Bezpečnostní pokyny Před zahájením práce, si přečtěte důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tištěné dokumentaci

Více

Upozornění. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

Upozornění. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů. Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Uživatelská příručka. Creative Sound Blaster Audigy 2

Uživatelská příručka. Creative Sound Blaster Audigy 2 Uživatelská příručka Creative Sound Blaster Audigy 2 Informace v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit a ze strany společnosti Creative Technology Ltd. nejsou závazné. Žádnou část této příručky

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

Uživatelský manuál 1

Uživatelský manuál 1 Uživatelský manuál 1 ODDÍL SE ZVLÁŠTNÍMI ZPRÁVAMI Pro tento výrobek používejte baterie nebo vnější zdroj elektrické energie (adaptér). NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k žádnému jinému zdroji energie nebo adaptéru

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V NEOSOLAR E N C Z MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V 48 3000 35-16 230/240V 48 3000 35-50 230/240V Neosolar, spol.

Více

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití DATAPROJEKTOR XJ-V1 CS Návod k použití Nezapomeňte si přečíst Bezpečnostní pokyny a Pokyny týkající se obsluhy v dokumentaci Průvodce nastavením a ujistěte se, že výrobek používáte správně. Návod si dobře

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Pa900 Operační systém ver. 1.01

Pa900 Operační systém ver. 1.01 Quick Start Pa900 Operační systém ver. 1.01 Tato verze Operačního systému odstraňuje zjištěné problémy. Pozn.: Před spuštěním update Operačního systému doporučujeme uložit veškerá data do externí paměti,

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Copy right 2004 Všechna Práva Vyhrazena Notebook Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více