Uživatelskáprírucka, I ~

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelskáprírucka, I ~"

Transkript

1 -. Uživatelskáprírucka VerzetO Ríjen '\, I ~

2 - EURORACK UB1222FX.PRO PODROBNÉBEZPECNOSTNíPOKYNY CAUTlON A RISKOFELECTRICSHOCK! A a DD NDT DPEN! A RIS"~E1J~~1~g~"UE! NE PASOUVRIR! PODROBNÉBEZPECNOSTNí POKYNY: 1) Prectetesitentonávod. 2) Tentonávoduschovejte. 3) Respektujte upozornení. VÝSTRAHA: V zájmu sníženírizika úrazu elektrickým proudem nesn~ mejte kryt prístroje (nebo zadní panel). Prístroj neobsahuje díly, které by uživatel mohl sám opravit; servis sverte kvalifikovaným technikum. 4) Dodržujtepokyny. 5) Prístrojnepoužívejtepoblížvody. 6) Cistetejen suchýmhadríkem. UPOZORNENí: V zájmu sníženírizika úrazu elektrickým proudem prístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti. Tentosymbolupozornujena prítomnostneizolovaných nebezpecných napetí uvnitr prístroje. napetí muže být dost vysoké, aby zpusobilo úraz elektrickým proudem. Tento symbol upozornuje na duležité pokyny k obsluzea údržbev doprovodnéliterature.prectetesi návod. 7) Neblokujteventilacníotvory.Instalujtedlepokynuvýrobce. 8) Prístrojneinstalujtepoblížzdrojutepla,napr.radiátoru,topidel,kamen nebojinýchprístroju(napr.zesilovacu),kterévytvárejíteplo. 9) Nevyrazujteochranupolarizovanounebouzemnenoukoncovousítové šnury.polarizovanákoncovkamádvavývody,z nichžjedenje širší.uzemnenákoncovkamádvavývodyatretízemnícíkolík.širšívývodnebotretí kolíkzajištujívašibezpecnost.pokuddodanousítovoušnurunelzepripojit do vaší zásuvky,obratte se na kvalifikovanéhoelektrotechnika,který zásuvkuvymení. 10) Sítovoušnuruchrantepredpoškozenímpošlapánímneboskrípnutím, zejménaje nutnodávatpozorna koncovky,prodlužovacíšnurya místa, kdesítovášnuravystupujez prístroje. 11)Používejtejen príslušenství/rozšírení predepsanévýrobcem. 12) Používejtejen vozík, stojan, stativ, konzolu nebo stolek predepsané výrobcem nebo prodávané s prístrojem. Pri použiti vozíku dejte pozor pri premistování vozíku s prístrojem, aby nedošlo k prevrácení a poranení. 13)Prístroj behem bourky nebo pri dlouhodobém nepoužíváníodpojte od síte. 14)Veškeré opravy sverte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Oprava je nutná, pokud byl prístroj jakkoli poškozen, napr. došlo k poškozenínapájecíšnury,koncovky,došlok vniknutíkapalinynebo cizíchtelesdo prístroje,prístrojbyl vystavendeštinebovlhkosti,prístroj nefunguje, jak má,neboupadl. 2

3 EURORACKUB1222FX.PRO EURORACK Nízkošumovýmixážnípultse 16 vstupymikrolon/linkas mikrolonnímipredzesilovacipremium,detektoremzpetnévazbyfbqa 24-bilovým mullielektovýmprocesorem. Nízkošumovákoncepce obvodu (ULN), nejvyšší možná úrovnovárezerva, naprosto pruzracný zvuk. 4 novéprvotrídní mikrofon ní"neviditelné" IMPpredzesilovace studiovékategorie: dynamickýrozsah130db,provstupysignálusevzorkovacímkmitoctem192 khz/24bitu Extrémnízisk 60 db. Revolucnísystém Minimálnímožnézkreslení0,0007%(20 Hz- 20 khz) detekcezpetné vazby FBQ(probíhájednání o udelenípatentu),který neustálezjištuje kritické zpetnovazebníkmitocty. Vestavený 24.tJitový digitální stereofonní efektovýprocesor s99skvelými presetyvirtualizer, vcetn efektutypureverb, delay,chorus, kompresor, lampovézkreslení,vinylizera testovacígenerátors kmitoctem1 khz stereofonní vstupcd/tapes funkcípotlacení hlasuvoicecanceller prosnadnévyužitíkaraokenaakcíchtypu"zazpívej si s námi" ÚchvatnýstereofonníprostorovýefektXPQ3Dprooživenía rozšírenístereofonníhobrazu 7-pásmový stereofonní grafický EQumožnujepresnou kmitoctovou korekci na výstupu pro odposlech/hlavní mix. 4 plne vybavené stereofonnívstupní kanály se dvema prídavnými mikrofonními vstupy na kanálech 5/6 a 7/8, 3-pásmovým EQa potenciometrem pro nastavenívstupní úrovne. Úcinnýaneobycejne muzikální 3-pásmový EQa vypínatelný filtrpropotlacení hloubeknavšechmonokanálech. Inzertynavšechmonokanálechumožnující flexibilní pripojení externích zarízení 12linkovýchvstupus vysokouúrovnovou rezervou. PrepínacStandby docasne umlcí všechny mikrofonní kanály, takže mužete v pauzách prehrávat hudbu ze vstupu CD/tape nebo linkových vstupu Prvotrídní operacní zesilovace 4580s extrémnenízkýmšumemazkreslením- lepšínežtyp výstupyprídavnévýstupy(aux)nakaždémkanále:1 predfaderemproodposlech,1 zafaderemprobuzenívestavenéhoa/neboexterníhoefektového procesoru). LEDindikátorykUpuavstupníhoziskunakaždémkanáleumožnují rychléapresnenastavení úrovní 2 multifunkcní stereofonní návraty(aux). Symetrické hlavní výstupy s pozlacenými konektory XLR,výstup pro sluchátka/poslech v režii a stereofonní výstupy pro záznam. Vypínatelné fantomovénapájení +48V prokondenzátorové mikrofony. Logaritmické faderyalpss délkou60mmahermeticky uzavrené rotacnípotenciometry. Vestavený spínanýnapájecí zdroj( v-) zarucujemaximální flexibilitu, nerušené zpracování zvuku,vynikající prechodovou odezvua nejnižšímožnýpríkon. Obzvláštrobustníkonstrukcezarucujedlouhodobouživotnosti v nejnárocnejšíchpodmínkách Úhelníky proinstalaci dorackupriloženy. Nemeckákonstrukce,vyrobenov souladus technickounormouis

4 EURORACKUB1222FX.PRO ÚVODNí SLOVO OBSAH Váženýzákazníku, jsem si jist, že jste jedním z lidí,kteríse telemi dušíplne venují svémupovolánía díky tomu jste se nepochybnestal expertemve svémoboru! Mouvášnivouzáliboujejiž více než30 let hudbaa elektronika. Privedlame nejen k založení spolecnosti BEHRINGER,ale umožnilami i prenéstvlastní nadšenína své zamestnance a sdíletje spolus nimi. Behemvšechtechlet,kdyjsem se zabývalstudiovoutechnologií a jejímikoncovýmiuživateli, jsemse naucilrozlišovatveci skutecneduležité,napr.zvukovoukvalitu, provozníspolehlivosta snadnéovládání.a navícjsemvždytoužilposouvat hranicetechnickýchmožnostíaždo extrému. A presnetato motivacesepromestalavýzvouk zahájeníprácenanové rademixážníchpultu.protožese našepulty EURORACK již staly novým celosvetovýmstandardem, vedeljsem,ževývojnovéradybudemusetbýt zvláštambiciózní. Takže koncepce a design nového pultu UB nese muj monogram. Design, celé obvodovéschéma, usporádáníplošných spoju a dokonce i mechanické provedení je mou vlastní prací. Peclive jsem vybíral každý jednotlivý komponent-s cílem dosaženíhranice možností analogové a digitální technologie používanév mixážních pultech. Chteljsem dosáhnout toho, aby uživatelé mohli popustit uzdu svému tvurcímu potenciálu a kreativite. Výsledkem jsou neobycejne výkonné pulty disponující intuitivním ovládáním. Neobycejneflexibilním smerováním signálu a fantastickým množstvím funkcí uciní na každého vynikající dojem. Novátorská technologie (napr. zcela nový "neviditelný" mikrofonní predzesilovac) zarucuje optimální kvalitu zvuku a mimorádnejakostní soucástky poskytnou bezkonkurencníspolehlivost i pri extrémní záteži. Nový mixážní pult UBdisponuje špickovou kvalitou, ale snadnouobsluhou. Zanedlouhojiste oceníte, že se má osobnost a kreativita Oako hudebníka a zvukare) soustredila predevším na Vás, koncové uživatele. Vývoj techto produktu byl možný predevšímdíky nadšení a pozornosti, která byla venována jednotlivým detailum. DekujemeVámza duveru, kterou jste projevili zakoupenímmixážního pultu UB. Rád bych rovnež podekovat všem, kterí mi pomohli pri realizaci této pusobivé rady mixážních pultu svými osobními pripomínkami. Se srdecným pozdravem 1. ÚVODEM Obecné funkcemixážního pultu Uživatelská prírucka Drívenežzacnete Dodávka Základní pokyny Záruka OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY Monofonní kanály Mikrofonní a linkovévstupy Equalizér Prídavnévýstupy(MONa FX) Pan,tlacítkoMutea faderkanálu Stereofonní kanály Vstupykanálu Equalizérstereofonníhokanálu Prídavnévýstupystereofonníchkanálu Balance,tlacítkoMutea faderkanálu Panels konektorya hlavnísekce Kanálovévýstupymonitora efekt Konektoryvýstupumonitora efekt KonektorynávratuAux KanálCD/tape,obvodpropotlaceníhlasuVoice Cancellera konektornožníhospínace Konektoryhlavníhovýstupya sluchátek Indikátorúrovnea nastaveníúrovní pásmovýgrafickýequalizér Pohledzezaduna UB1222FX-PRO DIGITÁLNí EFEKTOVÝ PROCESOR A FUNKCEXPOSURRoUND Digitální efektovýprocesor FunkceXPQSurround INSTALACE Montáždo rackovéhostojanu Pripojení Pripojeníaudiosignálu TECHNICKÉ ÚDAJE ZÁRUCNí PODMíNKY ÚVODEM Blahoprejeme!Zakoupením mixážního pultu BEHRINGEREURORACKjste získali zarízení,jehož úžasnáflexibilita a zvukové parametry jsou ponekud v rozporu s jeho rozmery. BEHRINGEREURORACKnabízíprvotrídní mikrofonní predzesilovaces volitelným zdrojem fantomového napájení, symetrickými linkovými vstupy a možností pripojení externích efektových zarízení.díky rozsáhlým a peclive navrženým možnostem smerování signálu jsou pulty vhodné pro použití na jevišti i ve studiu. EURORACK DetektorzpetnévazbyFBQ Detektorzpetnévazby(FBQ)kterýje integrovándo grafickéhoequalizéru, je jednouz nejvýznamnejších funkcítohotomixážníhopultu.tentodumyslný obvodumožnujeokamžitérozeznánía potlaceníkmitoctuzpetné vazby.detektorzpetnévazbypoužívák indikacikritickýchzpetnovazebníchkmitoctuledkyve faderechkmitoc!ovýchpásem. 4 1.ÚVODEM

5 EURORACKUB1222FX-PRO Drívejší namáhavé vyhledávání kmitoctu zpetných vazeb by nyní zvládlo i díte. NEVIDITELNÝMIKROFONNíPREDZESilOVACIIMPI Mikrofonní kanály jsou osazeny zbrusu novým a prvotrídním NEVIDITELNÝMIKROFONNíMPREDZESILOVACEM nejvyššítrídy,který se pyšnítemitovlastnostmi: dynamickýrozsah130 db poskytujeneuveritelnou úrovnovou rezervu,. šírkapásmasahající od10hzažpovícenež200khzzarucujebrilantníreprodukci doneuemnejších podrobností,. neobycejne nízkáúrovenšumua zkreslení zarucujeabsolutneprirozenouatransparentní reprodukci signálu,. vstupníobvodjedokonaleprizpusoben praktickykekaždému typu mikrofonu, se ziskemaž 60 dba fantomovýmnapájením+48 Voltu,. koncepceumožnujeplnévyužitívýraznerozšírenéhodynamického rozsahu hardiskového záznamu 24-bitu/192 khz a z toho vyplývajícího zachováníoptimální zvukové kvality. BEHRINGERUB1222FX-PROnavíc nabízí efektový procesor osazený 24- bitovými A/O a O/A prevodníky. Pamet tohoto byla naprogramovánaefektovými algoritmy z našeho osvedceného 19" multi-efektového zarízení, modelu VIRTUALlZERPRO DSP2024P. Mezi 99 presetu patrí prvotrídní prostorové simulace, efekty typu delay, modulacní efekty, kompresor, lampový distortion a rada dalších efektu s úžasnouzvukovou kvalitou. Jednou z velkých predností pultu (v porovnání s tradicními koncepcemi)je vestavený spínaný napájecí zdroj, který se automaticky prizpusobujesítovému napetí v rozsahu 100 až 240 V. Díky podstatne vyšší úcinnosti spotrebovává mnohem méne energie než zdroj tradicní koncepce. UPOZORNENíl ChtelibychomVásupozornit naskutecnost, žeextrémní hla- sitostimohouzpusobitpoškozenívašehosluchua/neboslu- chátekci reprosoustav.predzapnutimnezapomentestáhnoutfaderymainmixa potenciometrphonesnaminimum. Venujtepozornostodpovídajícímu nastaveníhlasitosti. Mixážnípult plnítrí hlavníúkoly:. Zpracovánísignálu: Prvotní zesnení 1.1Obecnéfunkcemixážnmopultu Mikrofonyprevádejízvukovévlny na elektrickénapetí,kteréje nutnonekolikrátzesílit;potéje totonapetíprevedenozpetnazvuk, kterýje vyzárenreproduktorem. Kvulijemnékonstrukcimikrofoní vložkyje její výstupnínapetívelmi nízkéa je protonáchylnéna rušení.signálz mikrofonuse protobezprostrednenavstupupultu zesilujena vyššíúroven,kteráje na rušeníménenáchylná.vyšší úrovnenerušenéhosignáluje trebadosáhnoutv zesilovacinejvyššíkvality,kterýzesníužitecnýsignála pridájenomminimumrušení. Tutoroli dokonaleplní "neviditelný"mikrofoní predzesilovac, kterýnevytvárížádnýšumanizvukovézabarvení.rušení,kteréby vzniklov predzesilovacímstupni,by ovlivnilokvalitua vernostsignálua preneslobyse i dodalšíchzarízení.výsledkembybylchybneznejícízáznamci reprodukce. Nastaveníúrovní Signály privádené do mixpultu prostrednictvím DI-boxu, z výstupuzvukovékartyneboz klávesje castonutnoprizpusobit provozníúrovnimixážníhopultu. Úprava kmitoctové charakteristiky. Zvukovézabarvenílzesnadno,rychlea efektivneupravitpomocí korekcína každékanálovéjednotce. Mix efektu Krome efektových procesoru, které jsou soucástí pultu, lze pomocí inzertu na monofonních kanálech a obou sbernic Aux do signálové cesty zaradit další signálové procesory.. Distribucesignálu: Individuálnísignálynastavenéna každékanálovéjednotcejsou smeroványdoprídavnýchvýstupu(aux)a prenášenydoexterních efektovýchprocesorunebozpetdo interníhoefektovéhoprocesoru. Potése presaux návratynebointernícestouvracejízpetdo hlavníhomixu.prostrednictvímprídavnýchvýstupu(aux)se tvorí také odposlechovýmix pro hudebníkyna scéne.stejnýmzpusobemlzeodebíratsignálynapríkladprozáznamovézarízení,výkonovézesilovacea dvoukanálovévýstupy.. Mix: Dotétozásadní kategoriepatrívšechnyostatnífunkcemixážního pultu. Vytvorení mixu znamenápredevším nastavení pomeru hlasitosti jednotlivých nástroju a hlasu a soucasne jejich adekvátní vyvážení v celém kmitoctovém spektru. Jednotlivé nástroje a hlasy je také nutno citlive rozmístit ve stereofonním obrazu. Záver tohoto procesu vyžaduje nastavení celkové úrovne mixu vzhledem k dalšímu zarízenív signálové ceste. Rozhranímixážních pultu BEHRINGERje pro tyto úcely plne optimalizováno a umožnujesnadné udržení prehledu o usporádánísignálu. 1.2 Uživatelskáprírucka Tatopríruckabylasestavenatak, abyvámposkytlaucelenýpopisvšech ovládacíchprvkua podrobnéinformaceo jejichpoužití.prolepšípochopenívzájemnýchsouvislostíjsme usporádaliovládacíprvky do skupin. Pokudbystek nekterýmtématumpotrebovalipodrobnejší informace,navštivte naše internetovéstránky informace a výkladterminologiepoužívanév hudebnímprumyslu/audiotechnologii lzevyhledatna stránkáchjednotlivýchproduktua ve slovníkupojmuna stánkáchultranetnawww.behringer.com. Blokovéschémapriloženék pultu Vám poskytneúdaje o propojenímezivstupya výstupya také o souvisejících prepínacícha ovládacíchprvcích. Vyzkoušejtesi signálovoucestuz mikrofonníhovstupudo výstupumon SENO.Nenechtesevyvéstz míryvelkýmpoctemfunkcí,ovládánípultuje jednodušší,nežsi myslite!pokudse soucasnepodívátena celkovéusporádáníovládacíchprvku, brzy se budetena pultu orientovata budete schopnivyužítvšechjehomožností. 1.3 Drívenežzacnete 1.3.1Dodávka Prístroj byl ve výrobe peclívezabalen, tak aby byla zarucenajeho bezpecná preprava. Prestodoporucujemepri rozbalenípeclive proverit obal a jeho obsah a zjistit známky prípadného poškozenívzniklého behem dopravy. o- Pokudzjistítepoškozeníprístrojebehemdopravy,nevracejte jej k nám,aleneprodlene uvedomtevašehododavatele a dopravní spolecnost, jinaknemusíbýt Vašereklamace prijata. 1. ÚVODEM 5

6 EURORACKUB1222FX-PRO Základní pokyny Zkontrolujte,zda je kolempultudostatecnevelký prostor,aby se stacil ochlazovata nedošlok jehoprehrátí.nepokládejte jej nazarízenívyzarující teplo(napr.na radiátorynebovýkonovézesilovace).k sítovémunapetíse prístrojpripojujedodávanousítovoušnurou,vyhovujícípožadovanýmbezpecnostnímpredpisum.spálenoupojistku nahrazujtepouze shodným typemprostejnézatíženo o- Mejte prosímnapameti, ževšechnyprístrojemusíbýtrádne zemneny. Vzájmuvlastníbezpecnosti bystev žádnémprípadenemeliodstranovat civyrazovat zemnící kontaktyzástrcek ci kabelu Instalacia obsluhupultu svertepouzekvalifikovanýmosobám.beheminstalacea provozumusímít obsluhadostatecný kontaktse zemí,jinak by mohlfunkciprístrojeovlivnil elektrostatickýnáboj Záruka Prosíme,zachovejte výrobní císlo nepoškozené spolu s prodejním paragonem, jedine tak si uchováte možnost naší rozšírenézáruky (viz zárucní podmínky). Výrobní císlo naleznetena zadním panelu. 2. OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY Tato kapitola se venuje popisu ovládacích prvku pultu. Všechny ovladace, prepínace a konektory budou rozebrányse všemi detaily. 2.1 Monofonníkanály 2.1.1Mikrofonnía linkovévstupy INSERT.. I/O ~.. 1 Obr. 2.1: Konektory a ovládacíprvky vstupu mikrofon/linka VstupyLINEIN Každý monofonní vstup je navíc vybaven symetrickým linkovým vstupem v provedení jack 6,3 mm. Do techto vstupu lze pripojit i nesymetrické (monofonní) jacky. INSERT o- Mejtena pameti,že nakanálulzepoužítmikrofoní nebolinkovývstup,nikdyvšakobasoucasnel Inzertní body umožnují pro zpracovánísignálu pomocí dynamických procesoru nebo equalizéru. Inzerty jsou zarazeny pred faderem, pred EU a pred výstupem Aux. Na rozdíl od dozvuku nebo dalších efektových zarízení, jejichž signály se obvykle pridávajík suchémusignálu, jsou dynamické procesory nejúcinnejšíu kompletního signálu. Protento prípad nejsou prídavné výstupy Aux príliš vhodné. Lépeje signálovou cestu prerušit a zaradit do ní dynamický procesor a/nebo equalizér.zpracovaný signál bude vrácen zpet do pultu presne ve stejném bode, kde jej opustil. Signál kanálu však bude prerušen jenom pokud bude konektor zapojen do príslušné zdírky (stereofonní jack: hrot = výstup, kroužek = návrat). Inzerty jsou soucástí všech monofonníchvstupních kanálu. Inzerty lze bez prerušení signalové cesty použít také jako prímé výstupy pred korekcemi. K tomuto úcelu budete potrebovat kabel osazený monofonním jackem na strane záznamovéhonebo efektového zarízenía stereofonním jackem s propojeným hrotem a kroužkem na strane pultu. LOW CUT Monofonní kanály jsou osazenyfiltrem LOWCUTs vysokou strmostí, který je urcen k potlacení nežádoucích nízkofrekvencníchsložek signálu (80 Hz, 18 db/oktávu). TRIM Potenciometr TRIM slouží k nastavení vstupního zisku. Pri pripojování ci odpojování zdroje signálu do nekterého ze vstupu by mel být tento ovládací prvek vždy otocen v krajní poloze ve smeru hod. rucicek. Stupnice potenciometru má 2 rozsahy: první hodnota (+10 až +60 dbiznázornuje zisk pro signály pripojené do mikrofonního vstupu. Druhá hodnota (+10až -40dB)se vztahuje k linkovému vstupu a znázornuje jeho citlivost. Pro zarízení se standardní linkovou úrovní (-10 dbv nebo +4 dbu) vypadá postup nastavenítakto: Pokudje potenciometr TRIM zcela stažen, pripojte zarízení.potenciometr TRIM nastavte do polohy odpovídající standardní výstupní úrovni externíhozarízení.pokud má toto zarízeníindikátor úrovne výstupního signálu, ve špickách by mel zobrazovat úroven O db. Pro úroven +4 dbu potenciometr lehce pridejte, pro -10 dbv o trochu víc. Pri úprave se ridte LEDkou LEVEL SET. LEVELSET Tato LEDkase rozsvecípri dosaženíoptimálníprovozníúrovnesignálu. Behemnormálníhoprovozubyse melarozsvecetpouzeve špickách Equalizér Soucástívšech monofonníchvstupníchkanáluje 3-pásmovýequalizér. Všechnapásmaumožnujízdvihnebopotlacenís úrovníaž 15 db.v cent. rálnípolozeje equalizérnefunkcní. ~. VstupyMIC Každýmonofonnívstupníkanálnabízísymetrickymikrofonnívstupv provedeníxlr.je vybavenprepínatelnýmzdrojemnapetí+48 V profantomové napájeníkondenzátorovýchmikrofonu(vizzadnípanel). o- Predzapnulímfantomového napájení vypnetecelýaudiosystém, zabránftetak prenosuproudovýchnárazuvznikajícímpri zap~ nánído reproduktorua/nebosluchátek.seznamtese rovnež s pokynyv kapitole2.5 "ZadnípohlednaUB1222FX-PRO". o.~ ~~~ Obr.2.2: Equalizérvstupníchkanálu Korekce horního a spodního pásma (HIGH)a (LOW)jsou tvoreny filtry typu "shelving", které zvyšují nebo snižují úroven pásma nad ci pod svým mezním kmitoctem OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY

7 EURORACK UB1222FX.PRO Mezní kmitocet horní a dolní propusti je 12 khz a 80 Hz. Pásmostredu se ovládá filtrem typu "peak" se stredním kmitoctem 2,5 khz. Na rozdn od filtru typu "shelving" filtr zpracovává kmitoctové pásmo, které se kolem stredního kmitoctu rozširuje dolu a nahoru Prídavnévýstupy(MONa FXI 2.1.4Pan,lIacítkoMutea faderkanálu opan L " GhJ~ d. I MUTE. '0. -eup Obr.2.3: Potenciometry AUX SENO(MON a FX) na kanálovéjednotce Signály pro prídavné výstupy se odebírajíz jednoho ci vetšího poctu kanálu a míchajíse na tzv. sbernici. Smíchaný signál sbernice se odesílá na príslušný výstupní konektor a lze jej použít napríklad pro buzení aktivních monitoru nebo externího efektového zarízení.návrat z externího efektového zarízenílze zpet do pultu pripojit prostrednictvím konektoru Aux Return. V aplikacíchs efektyse signálodebíráobvykleza faderem,takžeúroven efektuodpovídápozicifaderukanálu.vopacnémprípadebybylsignálefektu slyšitelný,i kdyžby bylfaderstažennanulu. Pri nastavenímixu pro odposlechy se signál prídavné sberniceaux odebírá zpravidla pred faderem, takže bude na pozici faderu kanálu nezávislý. Obaprídavnévýstupy Aux jsou monofonní a nabízejízisk až +15 db. Signál je odebíránza korekcemi. MON PokudnanekterémkanálestisknetelIacítkoMUTE, výstupy a návratyaux(mona FXIzustanouaktivní. Prídavný výstup 1 (MON)je pevne zapojen pred faderem a proto je zvlášf vhodný pro mix odposlechu. FX Prídavný výstup s oznacením FX je zarazen za faderem a slouží k buzení externího efektového zarízení. V pultu UB1222FX-PROje výstup FX smerován prímo do vestavenéhoefektového procesoru. Chcete-lisi overit, zda efektový procesor prijímá vstupní signál, potenciometr byste nemeli vytácet až do levé krajní polohy. Nemackejte tlacítko FX MUTEa fader FX SENDbyste nemeli stahovat až dolu. Obr.2.4: Fader kanálu a další ovládací prvky PAN PotenciometrPANurcujepozicisignálukanáluve stereofonnímobraze. Tento ovládacíprvek má konstantníúrovnovoucharakteristiku:signál zachovávávždykonstantníúroven,bezohledunajehopozicive stereofonní panoráme. MUTE TlacítkoMUTEsloužík umlceníkanálu.pristiskutlacítkabudesignálkanálu z hlavníhomixu vyrazen.prídavnévýstupymona FXvšak zustávají aktivní. Pokudbyste chteli použítinzert efektu, musítestisknouttlacítko MUTE a vyradittak signálpríslušnéhokanáluz hlavníhomixu (viz kapitola3: "DIGITÁLNí EFEKTOVÝPROCESOR A FUNKCEXPQSURROUND"). Upravený signálje poté do hlavníhomixu smerovánpres potenciometrfxto MAIN. MUTELED LEDkaMUTEindikujemutepríslušnéhokanálu. CUPLED LEDka CLlP se rozsvecív situaci, kdy má vstupní signál príliš vysokou úroven. V tomto prípade snižte úroven zjevného kmitoctu na korekcích. Napríklad mírným sníženímstredu a výšek zdurazníte hloubky. Pokud nechcete nastaveníkorekcí v žádném prípade menit, zkuste ponekud stáhnout potenciometr TRIM (proti smeru hodinových rucicek). Pokud do konektoru inzert zaradíte externí efektový procesor (napr. dynamický), meli byste také upravit úroven jeho výstupního signálu. Nemelaby být vyšší než jeho úroven vstupního signálu (O db). Fader kanálu urcuje úroven signálu kanálu v hlavním mixu. Upozornení! Protožejesignálproefektovýprocesor odebírán predfaderem,faderkanálumusíbýtkvuliprenosusignáludo efektovéhoprocesoruvytaženi 2. OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY 7

8 -- EURoRACKUB1222FX.PRo 2.2 Stereofonní kanály 2.2.1Vstupykanálu 2.3.1Kanálovévýstupymonitora efekt _I O~ -CI).'8 O::..~ -(II.tI BlIi1"~,. (to, Q.~IQ-;=I ~ Obr.2.5: Vstupystereofonních kanálu lg... ~i3.... S,..... t Každý stereofonní kanál je vybaven dvema linkovými vstupy v provedení jack 6,3 mm pro levý a pravý kanál. Kanály 9/10 a 11/12 lze použít také jako monofonní, pokud pripojíte pouze konektor s oznacením"l." Kanály 5/6 a 7/8 jsou vybaveny dalšímsymetrickým vstupem XLRpro mikrofon, s fantomovým napájením+48 V. Všechny stereofonní kanálové jednotky mají potenciometr TRIM pro nastavení úrovne. Na kanálech, které jsou vybaveny i mikrofonním vstupem, má potenciometr TRIM 2 rozsahy: podobne jako na monofonních kanálech se rozsah O až +40 db vztahuje k citlivosti mikrofonního signálu; rozsah +20 až -20 db platí pro linkový vstup. Oba vstupy lze použít se symetrickými i nesymetrickými konektory Equalizérstereofonníhokanálu Equalizérstereofonníhokanáluje pochopitelnestereofonní.charakteristiky filtruamezníkmitoctyjsoustejnéjakou monofonníchkanálu.vprípadenutnostikmitoctovékorekcestereosignálumástereofonníequalizérvždyprednostpreddvemamonofonnímiequalizéry.prinastavenísamostatnékorekce by mohlavzniknoutmeziobemakanályodchylkanastavení Prídavnévýstupystereofonníchkanálu Funkceprídavnýchvýstupu(Aux)nastereofonních kanálechjev podstateste~ ná jako na kanálechmonofonních.sberniceaux jsou však monofonní a signálzestereokanáluje protopredsbernicísloucendomonofonní podoby Balance, liacítkomutea faderkanálu BAL FunkcepotenciometruBAL(ANCE)je v podstatestejnájako funkcepotenciometrupannamonofonníchkanálech. PotenciometrBALANCEurcujerelativnípomermezilevýma pravýmkanálem vstupníhosignáluprednasmerovánímobousignáludo hlavnístereo sbernice. Cinnost tlacítka MUTE,LEDky MUTE,LEDkyCUP a faderu kanáluje stejná jako monofonních kanálu. 2.3 Panels konektorya hlavnísekce Na rozdil od popisu kanálových jednotek, u nichž jsme sledovali smer signálu od shora dolu, se nyní podívejme na usporádání pultu zleva doprava. Signály jsou odebírány z jednoho bodu každé kanálové jednotky a poté všechny najednou smerovány do hlavní sekce. Obr.2.6: Prídavné výstupy (Aux)hlavní sekce Pokudje potenciometrmonna príslušnémkanáleotocenalespontrochu doprava,signálkanálubudesmerovándovýstupnísbernicemon(itor). MoN SENO Potenciometr MONSENDpracujejako master sbernice monitor a urcuje úroven slouceného signálu, který je odebírán z konektoru MONSEND.lze jej použít napríklad k buzeníodposlechovéhozesilovace. Pokud nepotrebujeteodposlechovémonitory, audiosignálemtohoto výstupu lze budit také subwoofer. Pro tyto prípady je pred subwoofer nutno zaradit výhybku, která bude do subwooferu odesílat pouze hluboké kmitocty. Ste~ ného výsledku lze dosáhnout také vestaveným grafickým equalizérem. Stáhnete všechna pásma nad 160 Hz a equalizér zaradte do sbernice "Monitor". r::::r PokudpoužijtekestaženícelkovéúrovnemasterfaderMAIN MIX, mejtena pameti,že subwooferprijímásignálstále v puvodní úrovni. FXTOMoN Tentoovládacíprvekmužetepoužítk zarazeníefektovéhosignáluz vestavenéhoefektovéhoprocesorudo mixuproodposlechy.efektovýprocesor musíbýtsamozrejmebuzensignálem, tzn.potenciometryfxnakanálových jednotkáchmusíbýt alespontrochupootocenydopravaa faderfxsend (vizobr.2.6) musíbýtvytažen. MoNMUTE Pokudje stisknuto tlacítkomonmute, sbernicemonitor budeumlcena a na konektoru MONSENDnebude prítomen žádný signál. FXSENO Fader FX SENDurcuje celkovou úroven efektové sbernice. Externíefektový procesor (pripojený do konektoru FX SEND nebo vestavený procesor prijímá vstupní signál pouze pokud je tento fader vytažen. FXTOMAIN PotenciometrFXTOMAINsloužík zarazeníefektovéhosignáludohlavního mixu.pokudjepotenciometrzcelastažen,žádnýefektovýsignálnebudeslyšet. FXMUTE Pri stisku tlacítka FX MUTEbude efektový kanál umlcen-efektový procesor nebudebuzen,protožena konektorufxsendnebudežádný signálk dispozici OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY

9 EURORACKUB1222FX.PRO 2.3.2Konektory výstupumonitora efekt KanálCD/tape,obvodpro potlacení.hlasuvoicecanceller a konektornožníhospínace Obr.2.7:KonektoryMONa FX. CD,..., STANDBY IMUTn... ""- CDt~PEI~ MON SEND 10 Slouží k pripojenívýkonového zesilovaceneboaktivního monitoru pro odposlech hudebníku na jevišti. K vytvorení odposlechovéhomixu slouží potenciometry MON na kanálech. FXSEND Na konektorufxsendjsou k dispozicisignályodebíranéz jednotlivých kanáluprostrednictvímpotenciometrufx.signálzepripojitdovstupuexterníhoefektovéhozarízení.povytvoreníefektovéhomixulzeupravenýsignál z efektovéhozarízenívrátit zpet do mixuprostrednictvímkonektoruaux RETURN. Pokudnenído pripojeného efektového procesorupriveden žádnývstupnísignál,pravdepodobne bylostisknutotlacítko FXMUTEnebonastavenaprmšnízkáúrovenpotenciometru FXSEND.Totéžplatíto i pro vestavenýefektovýprocesor. Naexternímefektovémprocesorunastavtepomerexterního efektuna 100% (pouzeefektovýsignáll, protožeefektový signálse se "suchým"neupravenýmsignálemkanálumíchá v hlavnímmixu KonektorynávratuAux Obr. 2.9: Kanál CD/tape Tentokanálje speciálneurcenpro pripojenízdrojestereofonníhosignálu (CDprehrávac,DATrekordérnebozvukovákarta)a disponujezvláštnífunkcí:obvodempropotlaceníhlasuvoicecanceller. VOICECANCEllER Jednáseo filtr,kterýumožnujetémerúplnépotlaceníhlasuv nahrávce.filtr je navržentak, abypusobilpouzenakmitoctyhlasua abynedošlok výraznejšímuzásahudo zbytkusignálu.filtrnavícovlivnujepouzestredstereofonníhoobrazu,kdejsouhlasyvetšinouumísteny. Využití obvodu Voice Cancellerje zrejmé: velmi snadno lze vytvorit hudební základy na vecírky Karaoke.Tímto zpusobem se lze rovnež doma ci ve zkušebne pripravovat na koncert. Zpeváci s vlastní kapelou si mohou obtížné pasáže sami nazkoušet se základem z kazety ci CD a zkrátit cas strávený na spolecných zkouškách. AUX RETURN1 Obr.2.8:KonektorynávratuAux KonektoryAUX RETURN1 sloužíobecnejako návratefektovéhomixu vytvorenéhonasbernicifx.dotechtokonektoruse pripojujevýstupnísignál externíhoefektovéhozarízení.pokudse použijepouzekonektorleft, signálnávratuauxreturn1 budeautomatickyzpracovánjakomonofonní. STANDBY PristiskutlacítkaSTANDYbudouumlcenyvšechnyvstupníkanálys mikrofonnímvstupem(konektorxlr).behempauzneboprestavbytak lzeeliminovathlukprenášenýdozvukovéhosystémuz vyjetýchmikrofonu.podobný hluk totiž mužev nejhoršíchprípadechdokoncenenávratnepoškodit membrányreproduktoru.výhodoutohoto rešeníje možnostprehrávání hudbyz CD,protožemasterfaderymohouzustatvytaženy.Takéfadery kanálumohouzustatve svýchpozicích. Tytokonektorylze použítakéjakoprídavnélinkovévstupy. AUXRETURN2 KonektoryAUXRETURN2 sepoužívajínaprostostejnejakokonektoryaux RETURN1.Pokudje použijetejakodalšívstupy,efektovýsignállzedopultu vrátitprostrednictvímjinéhostereofonníhokanálu.výhodoutohotorešeníje možnostkmitoctovéúpravyefektovéhosignáluequalizérem. Vtomtoprípademusíbýtpotenciometr FXkanálupoužívaného jako návratefektustaženna minimum(protismeruhod. rucicek),jinak mohounastatproblémyse zpetnouvazbou. Chcete-lipoužítjiné zdroje zvuku, mužete použít vstupy CD/tape, stereofonní vstupní kanály 9 až 12 a návraty Aux Return. CD/TAPEMUTE Tlacítkosloužík umlcenísignáluzevstupucd/tape. CD/TAPE RET(URN) Tento stereofonnífader zarazujesignál ze vstupu CD/tape do hlavníhomixu. 2. OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY 9

10 EURORACKUB1222FX.PRO INPUT DUTPUT PAsystémy: Stereofonnídynamický procesor (volitelne), stereofonníequalizér (volitelne) a stereofonní výkonový zesilovac pro širokopásmové reprosoustavy s pasivní výhybkou. Obr. 2.10: Konektory pro pripojení 2-kanálovéhosignálu CD/TAPE INPUT Vstupy CD/TAPE(v provedenícinch) sloužík pripojenídvoukanálovéhozarízení (napr. DATrekordéru) nebo CDprehrávace. Lzeje použít také jako stereofonní linkový vstup. nebo použít k pripojení výstupu dalšího mixpultu (napr. EURORACKnebo BEHRINGERULTRALlNKPROMX882). V prípade pripojení Hi-fi zesilovace s prepínacemvstupu bude možno snadno prepínat další zdroje signálu (napr. kazetový magnetofon, prehrávac Minidisk, zvukovou kartu apod.). Funkci Voice Canceller pro potlacení hlasu lze uplatnit u všech signálu pripojených do pultu. CD/TAPE OUTPUT Tyto konektory jsou zapojeny pred grafickým EQ a pred funkcí XPQ Surround. Mohou prenášet signál hlavního mixu (nesymetricky) vcetne efektu. výstup CD/TAPEOUTPUTpripojte do vstupu záznamovéhozarízení.pokud chcete mixpult používatvýhradne pro záznam,jsou tu jako alternativa k dispozici rovnež hlavní výstupy Konektoryhlavníhovýstupua sluchátek PHONES Pokud byste chteli používat vícepásmový reprodukcní systém bez integrované výhybky, musíte použít aktivní výhybku a nekolik výkonových zesilovacu. Do aktivních výhybek (napr. BEHRINGERSUPER-X PRO CX2310 a ULTRADRIVEPRO DCX2496) jsou již casto vestaveny limitery. Aktivní výhybky se zarazují prímo pred výkonový zesilovac. Signál delí do nekolika kmitoctových pásem, které jsou nejprve jednotlive zesílenyv samostatných zesilovacícha poté prenesenydo príslušných reprosoustav. Záznam: Pro mastering doporucujemestereofonní kompresor, napr. model COMPOSERPRO-XLMDX2600.Použijtejej k individuálníúpravedynamické charakteristikysignáluvzhledemk dynamickémurozsahupoužívaného záznamovéhozarízení.signálv tomto prípadeprocházíz kompresorudo rekordéru. PHONES PotenciometrPHONESsloužík nastaveníhlasitostisluchátekpripojených do zdírkyphones/ctrl. Pokudpripojujeteaktivnímonitorynebozesilovac,potenciometrPHONESpoužijtek nast~veníúrovnevýstupníhosignálu. UPOZORNENil ChtelibychomVásupozornit naskutecnost, žeextrémní hla. sitostimohouzpusobitpoškozenívašehosluchua/nebosluchátekci reprosoustav. Predzapnutímnezapomente stáhnout ladery MAIN MIX a potenciometrphonesna minimum. Venujtepozornostodoovídaiícímu nastaveníhlasitosti. Obr.2.13:Konektor PHONES/CTRL Konektor PHONES/CTRL Jacková zdírka 6,3 mm je urcena pro pripojení sluchátek. Lze ji použít také k buzeníaktivních kontrolních monitoru (nebo zesilovace) pro poslech v režii a z tohoto duvodu je signál odebírán prímo pred master fadery hlavního mixu Indikátorúrovnea nastavení úrovní MAIN MIX Obr. 2.11:Master fader MAIN MIX Velmipresnémasterfaderyšpickovékvality sloužík nastavenícelkové výstupníúrovnehlavníhomixu.. MAINaUT..---i. MAIN OUT..~. Obr.2.12:Konektory hlavního výstupu Na výstupech MAIN na symetrických konektorech XLR se jmenovttou úrovní +4 dbu je prítomen signál hlavního mixu. Dle využití mixpultu a používaného zarízenílze k temto výstupum pripojit: II II 11"""11 ct-10-(l ~7-<1 ~'-<I ~'-<I.. 0-<1... -<I... -<I.. 7 -<I ~10-o ~"'-<I ~30-<I D m Obr. 2.14: Indikátor úrovne POWER ModráLEDkaPOWERje indikátoremnapájení. +48V CervenáLEDka"+48V" indikujezapnutífantomovéhonapájení.fantomové napájeníje potrebapro kondenzátorovémikrofony.zapínáse príslušným vypínacemnazadnímpanelupultu OVLÁDACiPRVKYA KONEKTORY

11 EURORACKUB1222FX-PRO Mikrofony pripojte ored zapnutímfantomovéhonapájení. Pokudje fantomovénapájenízapnuto,mikrofonynepripojujte do pultuani do stageboxu/nástenné skrínkys konektory. Predzapnutímfantomového napájení nutnoodposlechové monitory(pasystém)vypnout(zamutovat). Pozapnutí fantomuvyckejtecca1 minutunaustálení systému. TlacítkoMAIN MIXlMONITOR Zarazujegrafickýequalizérdo hlavníhomixunebodo odposlechu.v horní polozebudeequalizérzarazendohlavníhomixuvestereofonnímrežimu,pri stiskutlacítkaseprepnedomonorežimua budezarazendomixuproodposlechy. 2.5 Pohledzezaduna UB1222FX-PRO 1 J t J INDIKÁTORÚROVNE/KUPU Velmipresnýindikátorsloužík zobrazeníúrovnesignálu. NASTAVENí ÚROVNí: Pri záznamudo digitálního zarízeníby indikátory záznamovéúrovne nemely prekrocit úroven O db. Na rozdn od analogového záznamu by i mírné prekrocení úrovne mohlo zpusobit nepríjemnédigitální zkreslení. Pri záznamu do analogového zarízení by VU indikátory záznamovéhozar~ zení mely u hlubokotónových signálu (napr. velký buben) dosahovat úrovne cca +3 db. VU indikátory mají díky své setrvacnosti tendenci zobrazovat úrovne signálu s kmitocty vyššími než 1 khz príliš nízko. Proto by se napr. hi-hatka mela budit pouze do úrovne -10 db, malý buben cca do O db. IndikátoryšpicekVašehopultuEURORACKjsoupri zobrazování úrovnekmitoctovetémer nezávislé.záznamováúroven O dbse doporucujepro všechnytypysignálu.., pásmový grafickýequalizér ~.~-' k 2.5t 6.:' 1S..,... ~ G\J ~~ [A]::= rajeqin Obr. 2.15: Stereofonní grafický equalizér Grafickýequalizérsloužík úpravecelkovéhozvukuvzhledemk akustice místnosti. Tlacítko FBQ FEEDBACKDETECTION Slouží k aktivaci detektoru zpetné vazby FBOa k indikaci kritických zpetnovazebníchkmitoctu využívá LEDky ve faderech pásem equalizéru.chcete-!i vazbe zabránit, snižte úroven v kritickém kmitoctovém pásmu. Stereofonní grafický equalizérje nutno predem aktivovat. Je jasné,že pro vznikvazbymusíbýtvytažennejménejeden (nejlépenekolik)mikrofonních/linkových kanálu. Ke vznikuzpetnévazbydocházínejcastejina jevišti, kde odposlechové monitoryvyzarujízvuksmeremk mikrofonum.detektorvazbyfbomužete použíti pro monitory,stacíequalizérzaraditdo monitorovésbernice(viz MAINMIX{MONITOR). TlacítkoEQIN "'" >-II-<- :; b1: Tlacítkopoužijtek aktivacigrafickéhoequalizéru.pri aktivacise LEDky faderurozsvítí. CAUTION REPl..AQ:RJSE 'MTH FU8E ANO MTIMi 6AME 1'YPf ATTENTION PD\I\IER PHAN10M ON ON lij1usea UN R.JSmU: OE RECHANGE Obr. 2.16: DE MEME Napájení ajištení DRŽÁKPOJISTKY/síToVÁZDíRKATYPUIEC TYPE ET CAUBRE. FUS< v~: A H POWfR SOURCE 'OO-2&OV~; 4OW_. Dodávanýsítovýkabelvyhovujepožadovanýmbezpecnostnímpredpisum. Spálenoupojistkunahrazujtepouzeshodnýmtypem pro stejnézatížení! Sítovýkabelje zakoncenstandardnívidlicíiec. Tlacítko POWER Tlacítko POWERslouží k zapínánípultu. Pred pripojením prístroje k síti by mel být tento vypínac vždy v poloze vypnuto = "Olf". Chcete-!iprístroj od síte odpojit, vytáhnete vidlici sítového kabelu ze zásuvky. Pri instalaci prístroje si overte, zda je vidlice snadno prístupná. Pri montáži do racku si overte, zda lze sítove napájenísnadno odpojit, bud vytažením vidlice ze zásuvky nebo trojpólovým vypínacem umístených na racku nebo v jeho blízkosti. Upozornení! Pouhýmvypnutímvypínaceneníprístrojzcela oddelensíte.pokudjej nebudetedelšídobupoužívat, odpojte sírovýkabelze zásuvky. TlacítkoPHANTOM TlacítkoPHANTOMsloužík aktivacifantomovéhonapájenídomikrofonních vstupuxlr,kterévyžadujevetšinakondenzátorovýchmikrofonu.zapnutí fantomovéhonapájeníindikujecervenáledka"+48 V". S fantomovým napájenímlze používati dynamickémikrofony,musíbýt však zapojeny symetricky.v prípadepochybnostíseobrattenajejichvýrobce! Mikrofony pripojte ored zapnutím fantomovéhonapájení. Pokudje fantomovénapájenízapnuto,mikrofonynepripojujte do pultu ani do stageboxu/nástennéskrínky s konektory. Pred zapnutímfantomovéhonapájeníje nutnoodposlechové monitory(pasystém)vypnout (zamutovat).po zapnutífantomuvyckejtecca 1 minutuna ustálenísystému. Upozornení! Pokud chcete používat fantomové napájení, nesmítedo vstupumic pripojovatnesymetrické konektory XLR(s propojenými kontakty1 a 3). VÝROBNí CíSLO Prosíme,zachovejte výrobní císlo nepoškozené spolu s prodejním paragonem,jedine tak si uchováte možnost naší rozšírenézáruky (viz zárucní podmínky). Výrobní císlo naleznete na zadním panelu. 2. OVLÁDACíPRVKYA KONEKTORY 11

12 EURORACKUBI222FX-PRO 3. DIGITÁLNíEFEKTOVÝPROCESOR A FUNKCEXPOSURROUND 3.1 Digitálníefektovýprocesor 8 O..." SURROUND """ TOMAIN -- Id,,~. -- J ~ PROGRAM ""''''' Obr. 3.3: Ovládacíprvky digitálního efektovéhoprocesoru a funkce XPQ Surround ~~.'I.n"h.1"1.,.U.U"'''''~..:.I.I:I.:1:a~~ PARALLE1.~~.AOUnNGASSIGIIEDJ M..D;PDDtIll.lT.) D1Cl.THmRAL 25 CHDRUS 71 COMPAESSDA 03 PlATE 31 FLAM'JER 7. EXPANDEA D5CONCUT 39 PHASSI 77 GATE 07 STAGE 40 ROTARYSPI<.. '9 UlTftAMlZEA ULT1WIASS 11 STUDIO 53CHORUS" AfV 83 PANNEA 13 SMALLHAU 1i5FLANGSI. REV. 88 EXCrTER 15.Jo!EIIENC[ 51 PHASER& MV. 99 AUTOFILm 17 URl'" AUL!lB ROT.&PI..'REV. 12 TUBEDtSTORT 19SPAINGAEV.81DE1..1.""RMRB MGUnARAMP 21 GATEDREV. 64 DnAY" CHDRUS98 VlNYUZEA 23 REVPISt:MV. 69 DELAY'R.MGER 89 TIST TONt Indikátor LEVEL Indikátorúrovnenaefektovémmoduluby melzobrazovatdostatecnevysokouúroven.dbejtevšak,abyseledkacllprozsvecelapouzeve špickách. Pokudby svítilatrvale,prebuzeníefektovéhoprocesoruby mohlozpusobit nepríjemnézkreslení.faderfxsendurcujecelkovouúrovensignáludo efektovéhomodulu. 99 PRVOTRíDNíCH PRESETÚ Obr. 3.1: Seznam efektových presetu Následující odstavce se venují popisu presetu multiefektového procesoru. Efektový modul obsahuje standardní typy efektu, napr. reverb, chorus, flanger, delay a ruzné efektové kombinace,které se osvedcily v našem 19" efektovém procesoruvirtuallzerprodsp2024p.efektový procesor lze budit pomocí potenciometru "FX" na kanálech, a hlavnímovladacem FX SEND.U vestaveného efektového procesoru je výhodné, že se nemusí pripojovat kabely. Zabrání se tak indukci brumu nebo nesprávnémunastavení úrovní. EfektykategoriePARALLELFX Tyto efekty jsou urceny pro pridávání k neupraveným("suchým") signálum. Pri pootocení potenciometru FX TO MAIN se puvodní signál kanálu smíchá s efektem. Totéžplatíto i mix efektuse signálemproodposlech.v tomtoprípadese pomernastavujepotenciometremfxtomon.efektovýprocesormusíbýt v obouprípadechsamozrejmevybuzen,pomocípotenciometrufxnakanálech. Efekty kategorie INSERTFX(se zamutovánímkanálul Pravýsloupecobsahujepresety,kterése používajíke zpracováníkompletníhosignálu.totovyužitínelzezamenovats výše popsaným"mícháním efektu".pokudpoužijetepresetykategorieinsert,musítepríslušnýkanál umlcet(tlacítkomute).efektovýsignálje potéprivádendo hlavníhomixu presfaderkanálu,potenciometrfx,faderfxsenda potenciometrfxto MAIN. Na kanálech, jejichžsignálynechceteupravit,stáhnete potenciometryfxna minimum. Ovladac PROGRAM Ovladac PROGRAMslouží k volbe efektových presetu. Císlo aktuálního presetu bliká na displeji. Chcete-livybraný preset aktivovat, ovladac stisknete a blikání prestane. Vybraný preset lze aktivovat také pomocí nožního spínace. 3.2 FunkceXPOSurround Prostorovoufunkci(Surround)lzeaktivovattlacítkemXPQTOMAIN.Tento efektrozširujestereofonnívjem,oživujea vytvárímnohemtransparentnejší zvuk. K nastaveníintenzityprostorovéhoefektu použijtepotenciometr SURROUND. 4. INSTALACE 4.1 Montáždo rackovéhostojanu Soucástídodávkyjsoudva 19"úhelníky,kterélzepripevnitnabocnístrany pultu. Predinstalací úhelníkuk pultu je nutno vyšroubovat šrouby pripevnující levý a pravý bocní panel. Tyto šrouby poté použijte k pripevnení úhelníku k pultu a všimnete si, že každý úhelník patrí na svou stranu. Prostrednictvím úhelníku mužete pult upevnit do bežne dostupného 19" rackového stojanu. Kolem pultu ponechte dostatecne velký prostor, aby se pri provozu stacil ochlazovat a neumístujte jej do blizkosti radiátoru nebo výkonových zesilovacu, aby nedošlo k jeho prehrátí. K pripevnení19" úhelníkupoužijtepouzešroubypripevnuj~ cí bocnípanelypultu. 4.2Pripojení Proruznétypy pripojenípultu budetepotrebovatvelké množstvíkabelu. Zapojenítechtokabeluje uvedenona následujícíchobrázcích.používejte pouzekabelynejvyššíkvality. Obr.3.2:Konektorpropripojenínožníhospínace Konektor FOOTSWITCH Dotohotokonektorupripojtestandardnínožníspínac,který budesloužit k zapínáníavypínáníefektovéhoprocesoru.vyrazeníefektovéhoprocesoru nožnímspínacemindikujeblikajícíteckav rohudispleje. Pokyny pro správnépripojenínožníhospínacenaleznete v kapitole INSTALACE

13 EURORACKUBI222FX-PRO Monojack6,3mmpronožníspínac Symetrické zapojení stereojacku6,3mm fixacni úchytka vnejtikontakt vnejii kontaktkontakti/zem hrotkontakt2 lixacoiúchytka vnejšikontakt kroužek hrot vnejiikontakt zem/slinenihrotlwýstup) I kroužek Inávrat),.!I Obr. 4.1: Mono jack 6,3mmpro nažnisplnaé Obr. 4.4: Stereo jack 6,3 mm Pripojeníaudiosignálu K zapojenívstupních a výstupních konektoru 2-track použijte bežnedostupné kabely RCA(cinch). Do symetrických vstupu/výstupu mužete samozrejmepripojit i nesymetrická zarízení.použijtemonolonní jack nebo propojte kroužeka vnejší kontakt uvnitr stereo jacku (pokud používáte konektory XLR, propojte kontakt 1 a kontakt 3). výstup/návrat inzertuv provedení stereojack6,3mm vneítikontakt zem/slinenihrotlwýstup) kroužek Inávrat) r:::r UpozornenUPokud chcete používatlantomovénapájení, dovstupumicnesmítenikdypripojovatnesymetrickékonektory XLRIs propojenými kontakty1 a 3). ZapojenísymetrickýchkonektoruXlR nlup wýslup 1 = zem/stínení 2 = kladnýsignál 3 = zápornýsignál. ';m, liiizir1"nil8fipaj\jii _._ nlz1l1rl1llnlllljmj alm. oi.~1riiiaziiizini. Obr. 4.5: výstup/návrat inzertu v provedeni stereo jack 6,3 mm Zapojenístereojackupro sluchátka hrotsignál vnejšíkontaktzem/slineni levéhokanálu kroužek signál pravého kanálu PrI lm ZlpojaI IllDlIít kdoluly.. 3"""'" Obr. 4.6: Stereojack 6,3mm propripojenisluchátek Obr. 4.2: ZapojenI konektoru XLR Nesymetrické zapojenímonojacku6,3mm vnejtikontakt zem/slinenihrotsignál Obr.4.3: Monojack 6,3mm 4. INSTALACE 13

14 EURORACKUB1222Fx-PRO Monofonní vsfupy 5. TECHNICKÉÚDAJE Mikrofonnívstupy("neviditelný"mikrofonnípredzesilovac IMPI XLR,elektronickásymetrie,diskrétní vstupníobvod Mikrofon(dlenormyEIN)( dB/135,7 db(s Q -131dB/133,5 db(s -129dB/130,5 db(s filtremtypua) Kmitoctovýrozsah Rozsahnastavenízisku Max.vstupníúroven Odstup signál/šum Zkreslení(THD+šuml Unkový vstup Rozsahnastavení zisku Max. vstupní úroven Atenuacefaderul(Preslechl Hlavní fader stažen Mute kanálu Mute faderu kanálu Kmitoclový rozsah <10 Hz-150kHz(-1dB), <10 Hz- 200 khz(-3db) +10až+60 db +12dBu,pri zisku+10db cca2,6 kq symetricky 110dB /112 db (s filtremtypu A) (OdBuprizisku+22dB) 0,005%/ 0,004%(s filtremtypua) stereo jack 6,3 mm, elektronická symetrie cca20 kq symetricky 10 kq nesymetricky -10až+40dB +22 dbupri ziskuodb 98 db 85 db 85 db Mikrofonnívstupdo hlavníhovýstupu<10hz-90khz <10Hz- 160kHz Stereofonnívstupy Kanály5/6, 7/8 Mikrofonnívstup Rozsahnastavenízisku Max.vstupníúroven Stereofonní vstupy Rozsahnastavení zisku Max.vstupníúroven Kanály9/10, 11/12 Rozsahnastavenízisku Max.vstupníúroven VstupCD/tape Max.vstupníúroven Korekcemonofonních kanálu Hloubky Stredy Výšky Filtrhloubek +OdB/-1dB + OdB/-3dB konektor XLR, elektronická symetrie cca 2,6 kcq symetricky O db až +40 db +2 dbu 2 konektoryjack 6,3 mm,nesymetricky cca40 kq pri ziskuodb -20 dbaž+20 db +22 dbupri ziskuodb 2 nesymetricky zapojené stereo jacky6,3 mm cca40 kq pri ziskuodb -20 dbaž+20 db +22 dbupri ziskuodb konektoryrca(cinch) cca 10kQ +22 dbu 80 Hz/:!:15dB 2,5 khz/:!:15db 12 khz /:!:15dB 80 Hz, 18dB/okt Korekce stereofonníchkanálu Hloubky Stredy Výšky Výstup MDN/FX Max.výstupníúroven NávratyAux Max.vstupníúroven Hlavní výstupy Max. výstupní úroven Výstuppro sluchátka Max. výstupní úroven Výstup CD/tape Max.výstupníúroven DSPprocesor Prevodník: Vzorkovací kmitocet Parametry hlavníhomixu2 Hluk Hlavnímixpri-IX> Fader kanálu v poloze -IX> Hlavní mix pri O db, Fader kanálu v poloze -IX> Hlavní mix pri O db, Fader kanálu v poloze O db Napájení Príkon Jištení Pripojeník síti Rozmerya hmotnost Rozmery (V x Š x H) Cistá hmotnost 80 Hz/:!:15 db 2,5 khz/:!:15db 12 khz/:!:15db nesymetrickyzapojenýmono jack 6,3 mm cca120 Q +22 dbu nesymetrickyzapojenýstereojack 6,3 mm cca10 kq +22 dbu KonektoryXLR,elektronickásymetrie cca 240 Q symetricky/ 120 Q nesymetricky +28 dbu nesymetrickyzapojenýstereojack 6,3 mm +19dBu/150 (+25 dbm) konektoryrca(cinch) cca 1 kq +22 dbu Texas 24-bitu Sigma-Oelta, 64/128-násobné prevzorkování 46,875 khz -99 db/-101 db(s filtremtypua) -84dB/ -87dB(s filtremtypu A) -80 db/ -82 db(s filtremtypua) 40W V-:T 1.6AH StandardnízásuvkaIEC cca97mmx 345mmx 334mm cca3,80kg Podmínkymerení: 1: 1 khz vztažen k OdBu; 20 Hz-20 khz; linkový vstup; hlavní výstup; jednotný zisk. 2: 20 Hz - 20kHz; merení na hlavním výstupu. Kanály 1. 4 jednotný zisk; EU s rovným prubehem; všechny kanály do hlavního mixu; panoráma kanálu 1/3 zcela vlevo, panoráma kanálu 2/4 zcela vpravo. Referencní úroven = +6 dbu. Firma BEHRINGERtrvale usiluje o zachování nejvyšší profesionální úrovne svýchvýrobku. Výsledkem tohoto úsilí mohou být obcasné modifikace stávajícíchmodelubezpredchozího upozornení. Technickéúdajea vzhledse mohou od uvedených údaju ci vyobrazení lišit TECHNICKÉÚDAJE

15 EURORACKUB1222FX-PRO 6. ZÁRUKA Na výrobky firmy BEHRINGERprodávané v oficiální distribucní síti výrobku Behringerv Ceskérepubliceje poskytována záruka v délce 24 mesícu.záruka je poskytována na správnou funkcnost zarízení za podmínek užívání výrobku podle návodu. Na velmi namáhané díly, jako jsou potenciometry a posuvné regulátory (fadery) je poskytována záruka 6 mesícu. Pri mechanickém poškozenízarízení,nesprávném používánízarízení,nebo po otevrení krytu, ci po nedovolených úpravách, se nárok na záruku ztrácí. Zárucní i pozárucní servis na výrobky Behringerje poskytován pouze prostrednictvím Vašeho príslušnéhoprodejce. Podmínkouzáruky je uchováníprodejního dokladu s datem prodeje a výrobním císlem zarízení. Tento doklad je nutné predložit u prodejce pri uplatnování záruky. Dbejte proto rovnež na zachování nepoškozenéhoštítku s výrobním císlem, který bývá umísten na zadní strane zarízení.záruka je poskytována pouze prvnímu kupujícímua je neprenosnána dalšíhouživatele pri druhotném prodeji. c 6. ZÁRUKA 15

Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME

Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME ME502/ME502FP/ME602/ME802/ME1002/ME1202 Uživatelský manuál 1. Ovládací prvky a konektory Tato kapitola popisuje různé ovládací elementy mixážního pultu. Funkce

Více

ŘADA DFX DFX 6 a DFX 12 6 A 12-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ŘADA DFX DFX 6 a DFX 12 6 A 12-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŘADA DFX DFX 6 a DFX 12 6 A 12-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘÍSTROJ NEOTVÍREJTE UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU SNÍŽENÍ

Více

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket. MX-1400 DSP Uživatelská příručka a návod k obsluze Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.cz Bezpečnostní pokyny: Mixážní pult MX 1400/MX 1400 DSP jsou elektrická

Více

XM-6D mixážní pult. Stránka č. 1

XM-6D mixážní pult. Stránka č. 1 XM-6D mixážní pult Stránka č. 1 Úvodem: Dostává se vám do rukou mixážní pult XM-6D. Obsahuje 2 mono a 2 stereo vstupy. Mono vstupy jsou jak nesymetrické tak i symetrické přes konektory Jack 6,3 a XLR.

Více

ŘADA CFX 12, 16, A 20-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ŘADA CFX 12, 16, A 20-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŘADA CFX 12, 16, A 20-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘÍSTROJ NEOTVÍREJTE UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 13 99 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Pokud je váš zesilovač máprovozní napětí 120V, zapojte dodaný síťový kabel

Pokud je váš zesilovač máprovozní napětí 120V, zapojte dodaný síťový kabel www.fishman.cz Začínáme Zde jsou některé základní tipy pro nastavení, které vám pomohou dostat jdeš. Chcete-li ovládat Loudbox Mini bezpečně, přečtěte si prosím celý návod k použití, a to zejména Důležité

Více

LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty

LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty Úvodem : Mixážní pulty LEEM CS-1604/N a 1204/N jsou elektronická zařízení, která umožňují směšovat 8 (4) monofonních a 4 (4) stereofonní vstupy. Z toho monofonní signály

Více

Mixážní pult Xenyx 1002B. Obj. č. 30 41 17

Mixážní pult Xenyx 1002B. Obj. č. 30 41 17 Vlastnosti Pult je vybaven mnoha funkcemi jako například ultra nízkou hladinou hlučnosti u mikrofonu předzesilovače, neo-classic Britský 3-pásmový ekvalizér a stereo kanály, které umožňují současné použití

Více

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Popis zesilovače-přední panel: 1 3 5 8 11 13 15 17 19 20 22 24 26 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 21 23 25 1. INPUT: Zde připojte Vaši basovou kytaru. K propojení použijte

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB a RB Richter Bass Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek britské firmy Laney. Jedná se o výrobce s dlouholetou tradicí a bohatou historií, jejíž kořeny spadají

Více

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON USB PŘENOSNÝ GRAMOFON Návod k obsluze Balení obsahuje: Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem Diagram propojení 1 Rychlé nastavení gramofonu 1. Zkontrolujte, zda balení

Více

PMS 410 výkonový mix. pult

PMS 410 výkonový mix. pult PMS 410 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 410 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 4 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

PMS 206 výkonový mix. pult

PMS 206 výkonový mix. pult PMS 206 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 206 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 2 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Úvod. Před uvedením do provozu. Verze 08/06

NÁVOD K OBSLUZE. Úvod. Před uvedením do provozu. Verze 08/06 Úvod NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/06 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výběru tohoto produktu. Abyste jej uchovali v dobrém stavu a aby vám perfektně sloužil co nejdéle, doporučujeme vám dodržovat následující

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

Mixážní pult XENYX 1202FX. Obj. č.: 30 25 59

Mixážní pult XENYX 1202FX. Obj. č.: 30 25 59 Mixážní pult XENYX 1202FX Obj. č.: 30 25 59 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mixážního pultu Behringer XENYX 1202FX. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking. Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o.

Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking. Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o. Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking Uživatelský manuál Shrnutí některých funkcí zesilovače FlexWave 65: - 65 W zesilovač - jeden 12 reproduktor -

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

1) 100V ÚSTŘEDNY. PA-1120 - od PA-1240 se liší pouze výkonem 170WMAX, 120WRMS

1) 100V ÚSTŘEDNY. PA-1120 - od PA-1240 se liší pouze výkonem 170WMAX, 120WRMS 1) 100V ÚSTŘEDNY PA-1240-5-zónová mixážní ústředna s výkonem 340WMAX, 240WRMS - každou zónu lze zap/vyp a regulovat hlasitost - gong, siréna a externí signál jsou automaticky ztlumeny při hlášení - ústředna

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS 2 Verze 1.1 leden 2008 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného

Více

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti:

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti: DB-1A / DB-1P Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití Vlastnosti: Převádí nesymetrický linkový signál na symetrický výstupní signál mikrofonní úrovně. Umožňuje přímé připojení hudebních nástrojů do

Více

Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000. Návod k obsluze

Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000. Návod k obsluze Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000 Návod k obsluze Všechny ochranné známky uvedené v tomto dokumentu, jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena Obsah Úvod...

Více

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE PROFESIONÁLNÍ VÝKONOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY SÉRIE PPM STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE Důležité bezpečnostní pokyny 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny

Více

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - MANUÁL

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - MANUÁL TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení Napájecí napětí : 230 V +5% / -10%, střídavé 50 Hz Příkon : max. 100 VA Jištění : tavná trubičková pojistka T 1A / 250 V Kytarový vstup Jmenovité vstupní napětí : 80~400 mv RMS

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

Návod k obsluze. Předzesilovač 8x 0530 00

Návod k obsluze. Předzesilovač 8x 0530 00 Návod k obsluze Předzesilovač 8x 0530 00 Popis funkce Předzesilovač 8x zesiluje signály audio z 8 zdrojů, jako jsou např. tuner, CD-přehrávač atd., na výstupní napětí 5 V stř. Tím tvoří vhodnou vstupní

Více

ÚVOD ZAČÍNÁME. Blahopřejeme Vám ke koupi zesilovače pro baskytaru EBS HD650!

ÚVOD ZAČÍNÁME. Blahopřejeme Vám ke koupi zesilovače pro baskytaru EBS HD650! NÁVOD K OBSLUZE ÚVOD ZAČÍNÁME Blahopřejeme Vám ke koupi zesilovače pro baskytaru EBS HD650! EBS HD650 patří mezi nejvýkonnější všestranné profesionální zesilovače, které kdy byly vyrobeny. Díky vestavěnému

Více

PASIVNÍ REPROSOUSTAVY

PASIVNÍ REPROSOUSTAVY CENÍK PRODUKTŮ 2015 PASIVNÍ REPROSOUSTAVY Cena vč. DPH (Kč) EVP-X SERIES Provedení černý odolný koberec EVP-X12 12" 2pásmová, 55 20 khz (± 3 db), 8, vstupy: 2x 6,3mm jack + 2x speakon, 6.490,- 250/500/1000

Více

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů Účel použití DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40 Mixážní pult Mc Crypt SA 100/2 je určen ve spojení se stereo zařízením jak pro domácí, tak i poloprofesionální použití. Slouží pro míchání a regulaci nízko úrovňových

Více

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTS50.B M-BTS50.W cz Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Instalace produktu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a

Více

L-PAD 12CX KOMPAKTNÍ MIXÁŽNÍ PULT PRO ŽIVÉ OZVUČOVÁNÍ

L-PAD 12CX KOMPAKTNÍ MIXÁŽNÍ PULT PRO ŽIVÉ OZVUČOVÁNÍ L-PAD 12CX KOMPAKTNÍ MIXÁŽNÍ PULT PRO ŽIVÉ OZVUČOVÁNÍ NÁVOD K OBSLUZE RCF VOLITELNÉ KARTY - Instalace a použití Pomocí malého plochého šroubováku opatrně sejměte plastový kryt na pravé straně pultu (viz

Více

Nastavení MIDI kanálu Připojení k zesilovači se vstupy pro externí přepínání (EXTERNAL SWITCHING)

Nastavení MIDI kanálu Připojení k zesilovači se vstupy pro externí přepínání (EXTERNAL SWITCHING) 1 Vážení zákazníci Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. MIDI AMP CONTROLLER MAC-4.4 je přístroj, který umožňuje ovládat zesilovače vybavené vstupem pro externí přepínání nebo nožní přepínač (tj. umožňuje

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Přijímač CR88- vysvětlení ovládacích prvků na předním panelu Popis přijímače CR88 1/ Antennas (A a B)- Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci

Více

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny pokyny. 5.

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer NÁVOD K POUŽITÍ PM-222 DJ Mixer Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 10006819 Omnitronic PM-222, 2-kanálový DJ mixpult 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem!

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Ovládání přední panel.

Ovládání přední panel. V-01 Plus DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Zesilovač chraňte před vlhkostí. Je-li poškozen napájecí kabel, zesilovač nepoužívejte. Zapojujete-li zesilovač do systému, nejprve jej vypněte. Zesilovač nerozebírejte. Zesilovač

Více

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mobilní mixážní pult MC CRYPT MCB-1002 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 17 52 Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mono sekce (kanál 1 a 2) (1) MIC- vstup K tomuto souměrnému XLR- vstupu

Více

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o.

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o. Celolampový kytarový zesilovač Uživatelský manuál Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! Přední panel 1 Input (Vstup) Nesymetrický vstup jack 6,3 mm. Sem zapojte kabel z kytary. 2 Gain (Zesílení)

Více

Maloobchodní ceník Burmester

Maloobchodní ceník Burmester Maloobchodní ceník Burmester Listopad 2013 Výhradní zastoupení výrobků Burmester pro území ČR a SK Perfect Sound Group s.r.o. Čerčanská 640/30 140 00 Praha 4 - Krč tel: +420 272 658 390 ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

Více

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM Digitální ozvučovací systém pro zabezpečení budov a hudební ozvučení Kompaktní systémový zesilovač, hlasový poplach v jednom zařízení VLASTNOSTI SYSTÉMU

Více

PMS 106, 310 výkonové mix. pulty

PMS 106, 310 výkonové mix. pulty PMS 106, 310 výkonové mix. pulty Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 106 a 310 jsou elektronická zařízení, která umožňují směšovat 3(4) monofonní signály a 1(2) stereofonní signály. Z toho monofonní

Více

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Typ : EH9100CW EH9160CW Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Barevný hands free videotelefon s interkomem, elektronickým zvoněním a vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu. Instalace

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK170717 Skytec Party System 100W 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Odpojte přístroj

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

Obsah. 1. Popis produktu. 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení

Obsah. 1. Popis produktu. 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení Obsah 1. Popis produktu 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení 3. Popis jednotlivých součástí Popis předního panelu Popis zadního

Více

VINCENT - HIGH END KOMPONENTY

VINCENT - HIGH END KOMPONENTY TUNERY STU 1 Hybridní tuner, 30 předvoleb, AM,FM, RDS, Kovové Dálkové ovládání 17 990 Kč STU 2 Hybridní tuner, 30 předvoleb, AM,FM, RDS, Kovové Dálkové ovládání 19 990 Kč STU 3 Tranzistorový tuner, 30

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9100 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9100. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti. Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

DAC xxxx koncové zesilovače

DAC xxxx koncové zesilovače DAC xxxx koncové zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše výrobky a pevně věříme, že s tímto modelem budete plně spokojeni. Všeobecně Nová řada zesilovačů DAC je

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

WA 500 diskuzní systém

WA 500 diskuzní systém WA 500 diskuzní systém Stránka č. 1 Úvodem: Tento diskusní systém se skládá z konferenčních pultíků, ty existují ve variantě pro běžného člena (WA 500C) nebo ve variantě pro předsedu diskuse (WA 500P).

Více

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω)

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) NÁVOD K OBSLUZE AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) Obj. č.: 37 82 68 F E ATU 2 kanály Signalizace zapnutí Možnost seřízení Dálkové ovládání

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UŽIVATELSKÝ MANUÁL DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

WA 520RC KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU. Diskuzní systém

WA 520RC KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU. Diskuzní systém Diskuzní systém Tento diskusní systém se skládá z konferenčních pultíků, ty existují ve variantě pro běžného člena - delegáta () nebo ve variantě pro předsedu diskuse (WA 520RB), který má prioritní pravomoci

Více

KAIFAT S610A, S815A, S1018A

KAIFAT S610A, S815A, S1018A KAIFAT S610A, S815A, S1018A Manuál k ozvučovací sestavě 1 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. OBSAH 1) Vlastnosti a parametry 2) Zapojení a ovládací prvky 3) Technická data 4) Příslušenství 5) Řešení problémů 1)

Více

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179 Programovatelný kanálový procesor Programovatelný kanálový procesor je určen ke zpracování digitálního (COFDM, QAM) nebo analogového TV signálu. Procesor může být naprogramován jako kanálový konvertor

Více

GQX-3102 GQX-1502. Grafické Ekvalizéry. Návod k obsluze

GQX-3102 GQX-1502. Grafické Ekvalizéry. Návod k obsluze GQX-3102 GQX-1502 Grafické Ekvalizéry Návod k obsluze NEOTEVÍRAT RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" uvnitř přístroje,

Více

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius P10. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9200 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9200. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

DAC. DVD Přehrávač. Avarice - 2 - S/PDIF in. S/PDIF out

DAC. DVD Přehrávač. Avarice - 2 - S/PDIF in. S/PDIF out AVARICE Uživatelská příručka Úvod Avarice je zařízení určeno primárně pro majitele DA převodníků, digitálních zesilovačů, digitálních výhybek a dalších přístrojů, ve kterých dochází k digitálně analogové

Více

Dvouletá záruka Záruční podmínky POZNÁMKA:

Dvouletá záruka Záruční podmínky POZNÁMKA: Dvouletá záruka Na tento výrobek se poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě po dobu dvou let od data zakoupení původním vlastníkem. Aby byly zaručeny špičkové parametry a provozní

Více

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE - 1 - NÁVOD K OBSLUZE MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE Obj.č.: 369 632 Tento Návod k obsluze patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní činnost výrobku a pro jeho zacházení. Dbejte na to,

Více

Realistic Headphones Processor

Realistic Headphones Processor RHP334navod.qxd 4.4.2005 20:52 Page 1 Nasadili jste si sluchátka? Máte všechny muzikanty v hlavì? RHP processor je všechny posadí pøed Vás! Realistic Headphones Processor Váš prodejce: Záruka 24 mìsícù

Více

Mixážní pult. model 1202-VLZ3 1402-VLZ3 1604-VLZ3 1642-VLZ3. Uživatelská příručka

Mixážní pult. model 1202-VLZ3 1402-VLZ3 1604-VLZ3 1642-VLZ3. Uživatelská příručka Mixážní pult model 1202-VLZ3 1402-VLZ3 1604-VLZ3 1642-VLZ3 Uživatelská příručka Hlavní ovládací prvky všech čtyř modelů jsou obdobné. Pulty se liší počtem a typem vstupních kanálů, model 1202 není vybaven

Více

Vybavení poslucháren UP

Vybavení poslucháren UP Vybavení poslucháren UP Dataprojektor a zpětný projektor je ve všech posluchárnách UP Ozvučeno: UP104, UP108 (obr.6-16) Vizualizér: UP104, UP108, UP112, UP115 (obr.4 a 5) Všechny posluchárny mají shodné

Více

ČEŠKY. Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U

ČEŠKY. Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U 1 Obsah 1 Popis sluchátek HS-04U..3 2 Popis zvukové technologie Xear 3D... 4 3 Struktura a přehled funkcí......5 4 Požadavky na systém a instalace... 6 5 Uživatelské

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Q-SPAND MKII. American Audio. Příručka pro rychlé spuštění

Q-SPAND MKII. American Audio. Příručka pro rychlé spuštění American Audio Q-SPAND MKII Příručka pro rychlé spuštění Feather Fader Q-Start Vstupy: 3x phono, 4x line, 4x univerzální a 3x mikrofon Vyvážené výstupy Korekce pro každý kanál 3 kanalový mixér On/Off Fader

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač NGTA602/NGTA704 Automobilový zesilovač Uživatelská příručka Jako příklad jsou v této příručce znázorněny obrázky modelu NGTA704. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Seznam příslušenství... 2 Funkce

Více

SCS 62x diskuzní systém

SCS 62x diskuzní systém SCS 62x diskuzní systém Stránka č. 1 Úvodem: Tento diskusní systém se skládá z konferenčních pultíků, ty existují ve variantě pro běžného člena nebo ve variantě pro předsedu diskuse. Oba druhy pultíků

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní

Více

KAIFAT SÉRIE M! UŽIVATELSKÝ MANUÁL#!!! 2014 AUDIO PARTNER s.r.o.

KAIFAT SÉRIE M! UŽIVATELSKÝ MANUÁL#!!! 2014 AUDIO PARTNER s.r.o. KAIFAT SÉRIE M UŽIVATELSKÝ MANUÁL# DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHA: Neodstraňujte vrchní nebo zadní kryt přístroje, zabráníte tak riziku elektrického šoku. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti

Více

Thunder 50. Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o.

Thunder 50. Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o. Thunder 50 Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál Přední panel: Thunder 50, Typ E322 a E325 Přední panel: Thunder 50 Reverb, Typ E320 1. Input (Vstup): Nesymetrický vstupní jack 6,3 mm. 2. Gain (Zesílení):

Více

DJ mixpult. Návod k použití. Č. modelu SH-MZ1200. Panasonic Czech Republic, s.r.o. Křižíkova 237/36A 186 00 Praha 8. Více informací získáte na adrese:

DJ mixpult. Návod k použití. Č. modelu SH-MZ1200. Panasonic Czech Republic, s.r.o. Křižíkova 237/36A 186 00 Praha 8. Více informací získáte na adrese: Více informací získáte na adrese: Panasonic Czech Republic, s.r.o. Křižíkova 237/36A 186 00 Praha 8 telefon: +420 236 032 511 centrální fax: +420 236 032 411 e-mail: info@panasonic.cz e-mail: pcsserv@panasonic.cz

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 PA-4000 (obj. č.: 30 09 39): Výkon (sinus) 2 x 120 W, hudební výkon 400 W PA-7000 (obj. č.: 30 09 49): Výkon (sinus) 2 x 220 W, hudební výkon 700 W Tento návod

Více

CDG 350 Uživatelská příručka

CDG 350 Uživatelská příručka CDG 350 Uživatelská příručka Popis funkcí Řídící jednotka čelní panel (str. 7 originálního návodu) 1. Tlačítko PROGRAM Tlačítkem zapínáte a vypínáte režim programování. V tomto režimu můžete naprogramovat

Více

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Kanálové konvertory série 905 PC jsou určeny ke konverzi digitálního nebo analogového TV kanálu v pásmu UHF. Konvertory jsou programovatelné a v rámci pásma

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

JPA 1242 rozhlasová ústředna

JPA 1242 rozhlasová ústředna JPA 1242 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD přehrávače spolu s tunerem a přehráváním Mp3 také z USB flash paměti.

Více

Media Operator. Uživatelská příručka. Profesionální SD/USB přehrávač. Instalace

Media Operator. Uživatelská příručka. Profesionální SD/USB přehrávač. Instalace Media Operator Profesionální SD/USB přehrávač Uživatelská příručka Instalace 1. Kontrola obsahu Ujistěte se, že balení obsahuje následující položky: 1) Media Operator 2) Uživatelskou příručku 3) Sadu RCA

Více