Monitor zpráv dle ISO8583

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitor zpráv dle ISO8583"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Monitor zpráv dle ISO8583 Jan Koktan Vedoucí práce: Ing. Jan Kubr Studijní program: Softwarové technologie a management Obor: Softwarové inženýrství 4.ledna 2011

2 Poděkování Chtěl bych poděkovat Aleši Sokolovi za vstřícnost při studiu. ii

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne iii

4 iv

5 Abstract In this thesis I ve designed and described an implementation of my application for monitoring message flows according to the ISO8583 standard. I ve put emphasis on monitoring using a method of passive network traffic capture and data processing respecting PCI/DSS requirements. Abstrakt V této práci jsem navrhnul a popsal implementaci aplikace určené ke sledování výměny zpráv dle standardu ISO8583. Důraz jsem kladl na sledování metodou pasivního odposlechu síťového provozu a zpracování dat dle požadavků standardu PCI/DSS. v

6 vi

7 Obsah 1 Úvod Stručný popis ISO protokolu Formát ISO 8583 zprávy Výměna zpráv Popis řešeného problému Analýza problému Varianta aplikační brána Varianta zachycení systémových volání Varianta síťový odposlech varianta síťový odposlech - wireshark varianta síťový odposlech - libnids Porovnání variant Dekódování ISO zpráv Požadavky PCI/DSS Datové úložiště Popis implementace Architektura řešení Implementace SA Implementace MISO Architektura programu MISO Průběh zpracování v aplikaci MISO Převzetí dat od SA Implementace PCI/DSS požadavků pro MISO Testy aplikace Zkušební verze Vývojové testování Funkční testy Výkonnostní testy Návod k použití Instalace Spuštění aplikace SA Spuštění aplikace MISO Závěr Možnosti dalšího rozvoje Literatura Příloha A - obsah přiloženého CD Příloha B vzorový protokol o běhu Příloha C vzorový výstup vii

8 Seznam obrázků Obrázek 2-1 hlavní části ISO zprávy Obrázek 2-2 příklad výměny zpráv dle ISO protokolu Obrázek 4-1 schéma nasazení,,aplikační brána" Obrázek 4-2 schéma nasazení,,zachycení sys. volání" Obrázek 4-3 schéma nasazení,,síťový odposlech s libnids" Obrázek 5-1 průběh zpracování zpráv v MISO Seznam tabulek Tabulka 4-1 porovnání variant Tabulka 5-1 příklad konfigurace skrytí pole č viii

9 1 Úvod Cílem mé práce je navržení aplikace pro zachytávání a dekódování zpráv dle standardu ISO 8583 [1]. Tento standard specifikuje formát zpráv, určených pro finanční transakce (někdy označované též jako EFT Electronic Fund Transfer) prováděné platebními kartami. Smyslem aplikace je zachycené zprávy dekódovat a uložit do databáze pro pozdější analýzu výměny těchto zpráv mezi aplikacemi. Standard ISO 8583 definuje pouze formát a význam zpráv. Způsob kódování zpráv při přenosu není určen, a proto existuje mnoho různých způsobů jak zprávu přenést po komunikační lince: od dnes již opouštěných protokolů SNA a X.25 1 přes TCP/IP se zavedeným rámcováním až po XML kódované zprávy v souborech. 1 Označení zastaralých síťových protokolů. SNA IBM System Network Architecture, X.25 ITU-T X

10 2 Stručný popis ISO protokolu 2.1 Formát ISO 8583 zprávy Samotná zpráva je tvořena třemi hlavními částmi: MTI, primární (volitelně i sekundární či terciární) bitmapa a datové pole. Obrázek 2-1 znázorňuje pořadí těchto částí. Obrázek 2-1 hlavní části ISO zprávy První část, zvaná Message Type Indicator (MTI), je čtyřciferné číslo charakterizující typ zprávy (kódováno v řádu stovek) a bližší určení funkce (kódováno v řádu desítek a jednotek). Příkladem může být 0200 (nová platba), 0400 (zrušení transakce) nebo 0800 (služební zpráva). Druhá část je tvořena jednou až třemi bitmapami. Každá bitmapa je tvořena 64 bity, kde každý bit udává přítomnost či nepřítomnost daného pole. Poslední bit každé bitmapy určuje zda následuje další bitmapa. První bitmapa je povinná, druhá a třetí je volitelná. Třetí částí jsou pak samotná pole s přenášenými hodnotami. Obsah jednotlivých polí je formátován dle standardu různými způsoby (s pevnou délkou / s prefixem délky), v některých případech může být jednotlivé pole dále členěno do podpolí. Standard ISO8583 existuje ve třech verzích, pojmenovaných dle data standardizace, ISO :1987, ISO :1993 a ISO :2003. V této práci se počítá s verzí z roku

11 2.2 Výměna zpráv Samotný standard ISO 8535 specifikuje jen formát a význam zpráv, celkový protokol pro výměnu těchto zpráv není určen a je poplatný konkrétní aplikaci. V minulosti byly často používány dnes již zastaralé síťové protokoly jako je IBM SNA nebo ISO X.25. U zařízení, kde nebylo možné použít tyto nákladné technologie, jako jsou třeba platební terminály na pokladně u obchodníka, byl (a je stále doposud) použit přenos přes asynchronní sériovou linku s vloženými PSTN 2 modemy. V současné době jsou tyto zastaralé síťové technologie nahrazeny protokolovým zásobníkem TCP/IP. Obrázek 2-2 příklad výměny zpráv dle ISO protokolu Při použití protokolu TCP je nutné dodefinovat další parametry výměny zpráv: síťová relace. Specifikace která strana navazuje spojení. Dále která z komunikujících aplikaci ukončuje spojení a za jakých podmínek. 2 Public Switched Telephone Network označuje veřejnou telefonní síť s klasickou technologií, nikoliv VoIP - 3 -

12 delimitace zpráv. TCP protokol je proudově orientovaný, příjemce nedokáže rozlišit jednotlivé zprávy a může dojít ke sloučení více zpráv nebo naopak k přijetí jen fragmentu jedné ISO zprávy 3. Pro vyčlenění jedné zprávy z proudu bytů jsou proto jednotlivé zprávy odděleny zvláštním znakem, nebo jsou předřazeny délkou v bytech. kódování délky zprávy a znakové sady. Délka zprávy může být kódována binárně v big-endian nebo little-endian formátu různé délky, nebo je kódována textově. Znaková sada samotné ISO zprávy a (textově vyjádřené) délky může být ASCII nebo EBCDIC 4. Obrázek 2-2 znázorňuje příklad vzorové výměny zpráv představující autorizace prodejní transakce. Světle modrý obdélník POS představuje platební terminál, číslované modré obdélníky znázorňují ISO zprávy jím poslané. Číslované tyrkysové obdélníky pak představují ISO zprávy, jimiž autorizační aplikace odpovídá na zprávy terminálu. 3 Pojem ISO zpráva v tomto dokumentu vždy představuje zprávu dle standardu ISO : Jména znakových sad: ASCII - American Standard Code for Information Interchange, EBCDIC - Extended Binary Coded Decimal Interchange Code - 4 -

13 3 Popis řešeného problému Smyslem navrhované aplikace je umožnit sledování výměny ISO zpráv mezi dvěmi zařízeními/aplikacemi na úrovni síťové komunikace. Analýzou zaznamenaných ISO zpráv bude možné objasnit chování aplikace, efektivněji identifikovat případné chyby a zjistit rychlost odezvy sledovaných zařízení/aplikací. Při řešení problému, jakým způsobem sledovat ISO zprávy mezi dvěmi různými aplikacemi jsem zohlednil následující požadavky: samotné sledování nesmí ovlivňovat tok zpráv mezi sledovanými aplikacemi sledování nesmí ovlivňovat sledované aplikace. V krajním případě havárie sledovací aplikace nesmí nijak ohrozit činnost sledovaných aplikací. sledovací aplikace nesmí předpokládat konkrétní aplikaci, musí být použitelná pro libovolnou aplikaci komunikující protokolem ISO 8583 přes TCP/IP. sledovací aplikace by měla být univerzální, neměla by předpokládat konkrétní kódování zpráv. Schopnost přizpůsobit se použitému kódování nebude vyžadovat změnu v kódu, jen změnu konfigurace. aplikace bude schopna dekódovat ISO zprávy včetně strukturovaných polí a zjištěné hodnoty ukládat v textové podobě pro pozdější analýzu. aplikace bude schopná samostatného běhu na pozadí, s možností pozdější analýzy zachycených dat. Dalším nutným požadavkem je splnění bezpečnostní oborové normy PCI/DSS [3]. Tato norma ukládá mnoho povinností, jejichž smyslem je zamezení neoprávněného přístupu k citlivým datům, tykajících se elektronických transakcí platebními kartami

14 4 Analýza problému Monitorovací aplikace je možné rozdělit na tři hlavní funkční celky: získání dat sledovaných aplikací dekódování zpráv na jednotlivá pole a podpole uložení těchto polí pro následnou analýzu. Získání požadovaných dat je možné více způsoby, jež se principem velmi liší. Jednotlivé varianty jsou proto popsány v samostatném odstavci. 4.1 Varianta aplikační brána Obrázek 4-1 schéma nasazení,,aplikační brána" První varianta řešení je využití modelu monitorující aplikační brány. Monitorovací aplikace by při tomto způsobu pracovala jako příjemce i odesílatel zpráv, které by nijak nemodifikovala, jen by je po zaznamenání přeposlala skutečnému příjemci. Tento způsob řešení má mnoho předností. Je snadno použitelný vzhledem ke skutečnosti, že monitorovací aplikace se při tomto modelu chová jako standardní příjemce/odesílatel ISO zpráv, což velmi usnadňuje využití knihoven třetích stran, které mají API navržené právě pro tento případ. Další velkou výhodou je možnost využití standardního síťového rozhraní dané platformy. Jeho využití je implementačně velmi jednoduché, na rozdíl od složitého přístupu k datům v ostatních variantách. Splnění požadavku na nezávislost na konkrétní aplikaci a konkrétní variantě kódování ISO protokolu je u této varianty jednoduché a přirozené. Nevýhodou této varianty je nutnost včlenit monitorovací aplikaci mezi dvě sledované. Toto včlenění může způsobit riziko ovlivňování sledovaných aplikací. Chyba v implementaci monitorovací aplikace může způsobit to, že přeposlané ISO zprávy nebudou přesně odpovídat přijatým zprávám, v krajním případě havárie monitorovací aplikace způsobí úplnou nefunkčnost sledovaných aplikací. Některé vlastnosti předaných ISO zpráv nelze z principu nijak zachovat rozdělení dat do TCP segmentů a jejich časování se při průchodu monitorující aplikací ztratí. Tuto variantu jsem pro zmíněné riziko ovlivnění sledovaných aplikací zavrhnul. Obrázek 4-1 schématicky znázorňuje možný scénář nasazení

15 4.2 Varianta zachycení systémových volání Obrázek 4-2 schéma nasazení,,zachycení sys. volání" Podstatou této varianty je implementace knihovny zachycující síťová systémová volání sledované aplikace. Knihovna funkcí, implementovaná v jazyce C, je prostředky operačního systému využitím proměnné prostředí LD_PRELOAD inicializována při startu aplikace. Knihovnu funkcí tvoří funkce se stejným jménem jako mají systémová volání. Tímto je zajištěno převzetí běhu programu (sledované aplikace) při systémových voláních. Zachycením systémových volání read a write (připadně i recv a send) dokáže knihovna získat přístup k odesílaným či přijímaným datům. Výhodou této varianty je možnost sledování provozu beze změny konfigurace sledované aplikace (na rozdíl od předchozí varianty), což zjednodušuje případné operativní nasazení sledování. Nevýhody této varianty jsou: obtížnější přenositelnost mezi platformami. V případě jednoúčelových průmyslových zařízení (platební terminály) pak úplná nemožnost nasazení. nutnost restartu sledované aplikace v případě nové verze monitorující aplikace. Obtížnější využití již existujících knihoven třetích stran pro dekódování ISO formátu. Důvod je stejný jako u varianty aplikační brána, API 5 těchto knihoven je navrženo pro jiný účel. Možnost ovlivnění sledované aplikace chybou v implementaci monitorující aplikace Tuto variantu jsem zavrhl pro její náročnou implementaci na různých platformách a hlavně pro možnost ovlivnění sledované aplikace. Obrázek 4-2 znázorňuje možný scénář nasazení. 4.3 Varianta síťový odposlech Po zvážení nevýhod předchozích variant, zejména rizika vzájemné nežádoucí interakce, jsem se rozhodl rozpracovat variantu získávaní dat pomocí síťového odposlechu. Samotné získání dat odposlechem je nutné realizovat na stejném počítači, nebo je nutné mít k dispozici síťový prvek s funkcí přeposílání kopie sledovaných paketů/rámců. Tato funkce je 5 Application Programming Interface sada funkcí knihovny určená k použití jinými programy - 7 -

16 často nazývána port mirroring. Pro testy jsem využil tuto funkci na ethernetovém přepínači firmy Cisco, která ji nazývá SPAN port. Obrázek 4-3 znázorňuje schéma nasazení této varianty. Odposlechnuté pakety lze zpracovávat speciální knihovnou. Zvolil jsem knihovnu libpcap[4], jelikož se jedná o v podstatě jedinou použitelnou open-source knihovnu. První velkou nevýhodou této varianty je fakt, že takto zachycená data mají podobu zachycených paketů, nikoliv proudu bytů aplikačních dat přenášených protokolem TCP. Z paketů je tedy nejprve třeba vybrat jednotlivá TCP spojení a z těchto spojení pak zrekonstruovat přenášená aplikační data. Rekonstrukce jednotlivého TCP/IP proudu je implementačně náročná, je potřeba se vypořádat se ztracenými nebo zduplikovanými IP pakety a fragmenty, dále se ztracenými, zduplikovanými TCP segmenty či TCP segmenty mimo pořadí. Protože se funkčně jedná o de-facto kompletní implementaci TCP/IP protokolového zásobníku, rozhodl jsem se použít již existujícího software varianta síťový odposlech - wireshark První možností, jak zrekonstruovat proud dat ze zachycených paketů TCP proudu, je využití existující aplikace určené právě pro tento účel aplikace wireshark/tshark[6]. Monitorovací aplikace by pak byla zásuvným modulem do této aplikace, dle terminologie používané vývojáři wiresharku by se jednalo o protocol dissector. Bohužel aplikace wireshark/tshark jsou určené pro interaktivní práci a nehodí se pro monitorovací aplikaci, která musí být schopna soustavného běhu a kdy vyhodnocení zachycených ISO zpráv proběhne až zpětně varianta síťový odposlech - libnids Druhou možností, jak zrekonstruovat proud dat ze zachycených paketů TCP proudu, je využití nikoliv existující aplikace, ale jen knihovny určené tento účel. Z dostupného open source software jsem úspěšně otestoval knihovnu libnids [5]. Knihovna libnids byla od začátku navržena jako základní stavební kámen NIDS bezpečnostních systémů (Network Intrusion Detection Systém), proto její schopnost znovusestavení proudu dat přenášených TCP proudem je velmi robustní. Nevýhodou této varianty je obtížné využití API knihoven třetích stran na dekódování protokolu ISO

17 Obrázek 4-3 schéma nasazení,,síťový odposlech s libnids" 4.4 Porovnání variant Po porovnání výhod a nevýhod všech variant jsem se rozhodl implementovat variantu síťového odposlechu s využitím knihoven libpcap a libnids. Tabulka 4-1 obsahuje srovnávací kritéria, rozhodující kritérium bylo nezávislost sledovaných aplikací/zařízení na monitorovací aplikaci. Zvolená varianta je v tabulce uvedena pod názvem libnids. Varianta / Vlastnost Aplikační brána Systémové volání *shark libnids Ovlivnění toku dat značné žádné žádné žádné Možné ovlivnění sledovaných aplikací značné značné žádné žádné Univerzálnost nasazení vyhovující problematická vyhovující vyhovující Možnost běhu na pozadí vyhovující vyhovující nelze vyhovující Použití API pro dekódování snadné obtížné obtížné obtížné Tabulka 4-1 porovnání variant - 9 -

18 4.5 Dekódování ISO zpráv Ze zrekonstruovaného TCP/IP proudu je možné získat samotná přenášená data. V těchto datech jsou obsaženy ISO zprávy včetně oddělujících záhlaví. V některých případech můžou být v proudu dat obsaženy ještě doplňující, standardu ISO8583 neodpovídající, specifická záhlaví. V datovém toku jsem nalezl jen jedno specifické záhlaví, a sice číslo platebního terminálu ASCII znakově kódované v prvních 8 bytech. Toto číslo je odesláno ihned po navázání TCP/IP spojení a je využíváno pro identifikaci terminálu autorizační aplikací. Zachycení tohoto nestandardního záhlaví a jeho odstranění z proudu dat (není ISO zprávou, musí být odstraněno aby nemohlo být mylně interpretováno jako začátek ISO zprávy) bude nutné implementovat před zpracováním následujících dat. Odstraněním nestandardních záhlaví zbudou v zachyceném proudu dat jen samotné ISO zprávy. Samotný formát ISO8583 je poměrně složitý, zejména kvůli možnosti kódovat jednotlivá pole rozdílnými způsoby. Například pro číselnou hodnotu je možné zvolit kódování znakově v ASCII nebo EBCDIC podobě, v BCD kódovaném řetězci, či nakonec v čistě binární nebo BCD binární podobě. Konkrétní forma je daná pro každou sledovanou aplikaci. Z těchto důvodů jsem se rozhodl použít existující knihovnu pro dekódování ISO zpráv. Z existujících open source knihoven jsem uvažoval mezi knihovnou j8583 a jpos. Zvolil jsem knihovnu jpos, oproti j8583 je její funkčnost mnohem rozsáhlejší a dle referencí [2] je často využívána i pro komerční účely ve velkém měřítku. To dává větší jistotu, že funkčnost knihovny je dobře prověřená a bude rozvíjená i do budoucna. 4.6 Požadavky PCI/DSS Standard PCI/DSS je oborový bezpečnostní předpis pro oblast platebních karet. Předepisuje povinnosti každé instituce pracující s daty obsahující údaje z platebních karet. A protože monitorovací aplikace bude pracovat právě s těmito citlivými údaji, je nutné zvolit takovou implementaci, aby byly požadavky tohoto standardu splněny. Standard PCI/DSS je rozsáhlý a požaduje splnění mnoha požadavků, jež jsou svou povahou sahají od velmi obecných (používejte silnou kryptografii) až po velmi konkrétní (změňte hesla nastavená výrobcem). Motivací tohoto standardu je snížit riziko úniku dat, která by mohla být použita pro provedení falešných platebních transakcí. Hlavní myšlenkou tohoto standardu je: zamezení ukládání dat, jež jsou svou povahou velmi kritická a není nutné je uchovávat (CVV2/CAV2 6, PIN Blok 7, ekvivalent druhé magnetické stopy) zavedení přísných pravidel pro ukládání čísla karty. Jsou-li čísla karet uchovávána spolu s doprovodnými údaji, jako je datum platnosti karty, platí tato omezení i na tyto údaje. 6 CVV2 a CAV2 jsou kryptograficky chráněné kontrolní součty používané k ověření autenticity karty 7 Pole obsahující šifrovaný PIN

19 Monitorovací aplikace tedy musí bezpodmínečně umožnit neukládání dat, u nichž je to standardem zakázáno. Dalším požadavkem je schopnost uložení dat v částečně pozměněné podobě.tato vlastnost, obzvláště bude-li použita u čísel karet, umožní uložit jen část zachycené hodnoty a přístup k uloženým zachyceným datům nebude podléhat PCI/DSS režimu. Při vývoji aplikace je nutné mít na zřeteli, že citlivá data se nesmí objevit nejenom v regulérním výstupu aplikace (tj v databázi), ale ani v diagnostických log souborech. 4.7 Datové úložiště Monitorovací aplikace musí ukládat dekódované ISO zprávy ve tvaru vhodném k pozdější analýze. Vhodným řešením by mohlo být ukládání dat do textových souborů, nebo do SQL databáze. Použití textového souboru/ů by přineslo efektivnější využití místa v datovém úložišti (obzvláště při kompresi), nicméně dohledávání jednotlivých zpráv by bylo velmi pracné, nebo by vyžadovalo vyvinout další aplikaci určenou k prohlížení uložených dat. Předpokládaný způsob vyhledávání v datech lze jen stěží předem odhadnout, protože aplikace je primárně určena pro zjišťování závad a problémů, jejichž charakter je různorodý a nepředvídatelný. Využití SQL databáze je sice náročnější na velikost datového úložiště (obzvláště při dlouhodobém monitorování může být množství dat značné), ale výhoda univerzálnosti dotazovacího jazyka SQL je přesvědčivá. Datové úložiště jsem se rozhodl realizovat v relační SQL databázi. Konkrétně jsem zvolil databázi Oracle, se kterou mám největší zkušenosti

20 5 Popis implementace 5.1 Architektura řešení Při návrhu architektury řešení byla nejvíce omezující skutečnost, že zvolené programátorské knihovny jsou implementovány v odlišných jazycích knihovny libpcap a libnids jsou napsány v jazyce C, knihovna jpos je v jazyce Java. Java sice umožňuje využití knihoven psaných v jazyku C dle specifikace JNI, tento způsob je ale nevýhodný, protože vlastnosti JNI komplikují či znemožňují hledání chyb nebo využití některých technik, jako je třeba práce se signály v unixových systémech. Dále obě knihovny libnids i jpos používají techniku inverze volání, což by přineslo složitější implementaci. Pro výše uvedené nevýhody jsem se rozhodl rozdělit aplikaci na dva různé programy. První část, pojmenovaná SA (= Sniffing Agent), je samostatný program implementovaný v jazyce C a využívá knihovny libnids pro příjem paketů. Druhá část je samostatný program. implementovaný v jazyce Java, využívájící knihovny jpos pro dekódování přijatých zpráv. Tato druhá část se jmenuje Monitor ISO zpráv, zkráceně MISO. Oba dva programy spolu komunikují specifickým protokolem navrženým pro tento účel za pomoci frameworku Google Protocol Buffers [7] (dále jen GPB) přes TCP/IP. GPB je framework generující C a Java kód s implementací síťového protokolu dle zadaného souboru. Tento soubor tedy určuje význam polí daného protokolu, a vygenerovaný kód umožňuje rychlou a komfortní výměnu dat daným protokolem. Výhodou tohoto rozdělení je navíc možnost v budoucnosti upravit aplikaci tak, aby jedna instance MISO dokázala přijímat zachycená data z více instancí SA. Běh více instancí SA je nutný, bude-li třeba sledovat síťový provoz aplikací běžících v různých částech firemní sítě, například při provozu v jiném datovém centru nebo v odděleném segmentu sítě, typicky demilitarizované zóně Implementace SA Program SA získává data voláním funkcí knihovny libnids. Libnids zase získává data z knihovny libpcap. Knihovna libpcap je v podstatě jediná knihovna pro přístup k zachyceným paketům běžící na většině unixových operačních systémech, proto se stala základním stavebním kamenem téměř všech open source aplikací určených pro analýzu síťového provozu jako je tcpdump nebo wireshark. Velmi užitečnou vlastností libpcap je schopnost načítat odposlechnuté pakety nejenom v reálném čase ze síťového rozhraní, ale i z předem připraveného souboru. Tato vlastnost je velmi důležitá pro testování celé aplikace, kde umožnila opakované testy s neměnnými vstupními daty. V opačném případě by všechny testy musely probíhat na reálném provozu, který je velmi proměnlivý a znemožnilo by to opakovaně testovat konkrétní testovací scénář. Knihovna libpcap však pracuje s pakety na nízké úrovni, nedokáže nijak pracovat s TCP protokolem. Tento nedostatek jsem odstranil právě použitím knihovny libnids, která je schopna provést rekonstrukci datového toku přenášeného TCP protokolem. Korektní rekonstrukce datového toku je velmi důležitá, v každé síti dochází ke ztrátám paketů nebo k doručení mimo pořadí. Bez libnids by MISO aplikace získávala datový proud, ve kterém by některá data byla nesprávně duplicitní a/nebo by byla v nesprávném pořadí a mohlo by dojít například k promíchání dvou různých ISO zpráv. 8 DMZ (demilitarizovaná zóna) je částečně izolovaný typ sítě, určený pro provoz aplikací s vyšší mírou zabezpečení

21 Při prvních testech jsem navíc zjistil, že k duplicitnímu doručování paketů dochází u některých TCP spojení vždy. Je to zaviněno nikoliv velkou ztrátovostí paketů v testovací síti a následnými opakovanými doručeními, jak jsem původně předpokládal, ale specifickým nastavením SPAN portu. SPAN port jsem nastavil na sledování obou dvou směrů u dvou ethernet portů, abych mohl sledovat síťový provoz dvou aplikací běžících na dvou různých serverech. Zároveň však dochází k výměně ISO zpráv mezi těmito dvěma servery a protože jsou SPAN portem zaznamenávány oba dva směry u obou dvou portů, obdrží běžící instance SA právě dvě kopie téhož paketu. Po obdržení dat z libnids je SA doplní pomocnými údaji jako je časové razítko, IP adresy a porty zachyceného TCP proudu a takto strukturovanou zprávu serializuje za pomocí knihovny vygenerované frameworkem GPB. Serializovanou zprávu pak odešle TCP spojením druhému programu MISO. TCP spojení mezi programy SA a MISO navazuje vždy MISO. PCI požadavky vztahující se na SA jsou dvojího druhu: neukládat zakázané informace na diskové úložiště a zajistit kontrolu přístupu k datům. Protože program SA neumí nijak dekódovat ISO zprávy obsažené v datech (toto zpracování provádí až MISO), neumí ani určit která data je možné uložit a která nikoliv. Proto v diagnostických log souborech nemůžou být uložena žádná přijatá data. Druhý požadavek na kontrolu přístupu k datům je splněn omezením komunikace jen na server s běžící aplikací MISO prostředky operačního systému. 5.3 Implementace MISO Architektura programu MISO Při návrhu architektury samotné aplikace MISO jsem využil návrhový vzor SEDA, Staged Event Driven Architecture [8]. Podstatou architektury SEDA je rozdělení programu na více samostatně běžících procesů/vláken, jež si spolu vyměňují zpracovávané požadavky pomocí front. Každé vlákno (nebo skupina vláken) pak přijímá požadavky ze své vstupní fronty, částečně je zpracuje a posléze je předá do výstupní fronty dalšímu vláknu. Zpracování jednoho požadavku je tedy rozděleno do více etap. (stages), zpracování požadavku v každém kroku je prováděno jiným vláknem. Každým vláknem tedy projdou postupně všechny požadavky, ale toto vlákno provádí vždy jen část samotného zpracování. Tato odlišnost charakterizuje návrhový vzor SEDA od ostatních, jako je velmi často používaný vzor souběžného zpracování dedikovanými vlákny, kde jedno vlákno zpracovává právě jeden požadavek od začátku do konce (např. model Apache prefork). Výhodou vzoru SEDA je využití paralelismu při zpracovávání požadavků bez nutnosti koordinace přístupu ke sdíleným prostředkům, například spojení do databáze. Tento přístup tedy umožňuje dosažení větší rychlosti běhu programu částečnou paralelizací zpracování současně s nižším rizikem chybného souběhu (race condition). Předáváním rozpracovaného požadavku do další etapy pomocí front se program lépe vyrovná s krátkodobým přetížením jednotlivých etap a navíc lze toto přetížení dobře monitorovat sledováním hloubky fronty. Pokud je některá etapa zpracování časově náročná, může ji být přiřazeno více vláken nebo může být počet vláken dynamicky přizpůsobován. Této vlastnosti jsem využil pro etapu, kde dochází k samotnému dekódování ISO zpráv každé sledované TCP spojení využívá dvojici vláken pro dekódování. Nevýhodou architektury SEDA je obtížnější řešení běhových chyb, ke kterým dochází z principu opožděně a obtížnější trasování jednoho vstupního požadavku při průchodu jednotlivými etapami zpracování

22 5.3.2 Průběh zpracování v aplikaci MISO Zpracování příchozích zpráv v programu MISO jsem rozdělil do čtyř etap: Přijmutí zprávy od SA, identifikace spojení a předání do fronty dekodéru Načtení zprávy. - neobsahuje-li ISO zprávu (např. zpráva o ukončení sledovaného spojení), vytvoření záznamu pro uložení a jeho předání do fronty pro zápis do databáze. - obsahuje-li ISO zprávu, předání do fronty ISO dekodéru. Dekódování ISO zprávy, vytvoření záznamů pro uložení obsahu polí a podpolí do databáze, předání do fronty pro zápis do databáze Načtení záznamů pro uložení a provedení samotného zápisu do databáze. Obrázek 5-1 průběh zpracování zpráv v MISO Obrázek 5-1 zobrazuje symbolicky architekturu aplikace MISO spolu s průběhem zpracování zpráv. Modré obdélníky představují vlákna (spolu se jmény tříd pomocí kterých je implementována jejich funkcionalita), která odpovídají jednotlivým etapám zpracování zpráv. Předávání zpráv je realizováno pomocí front spravovaných přijímajícím vláknem, znázorněných světle zeleně

23 5.3.3 Převzetí dat od SA Program MISO po startu naváže TCP spojení s programem SA. Obrázek 5-1 toto spojení znázorňuje šipkou č. 1. Tímto spojením získává strukturované zprávy, obsahující samotná data zachycená SA včetně doplňujících informací. Zprávy deserializuje opět za pomoci sady funkcí vygenerovaných frameworkem GPB a podle TCP/IP portu a adresy zjistí odpovídající cílovou frontu některého z ISOMill vláken. Je-li zpráva typu nové spojení, vytvoří se pro ni nová cílová fronta a její vlákno ISOMill. Do této fronty je pak předána zpráva k dalšímu zpracování, na obrázku znázorněno šipkou č Zjištění typu zprávy Vlákna ISOMill odebírají zprávy ze svých front, obsahující jen data a události pro jedno sledované TCP spojení. Každá zpráva představuje jeden ze dvou typů TCP událost či přenášená data. TCP událost může být navázání spojení, nebo jeho ukončení. Tyto události zpracuje vlákno ISOMill samo a předá je rovnou k zápisu do databáze předáním zprávy do fronty vlákna DBWriter. Na obrázku je předání označeno šipkou č. 3. Je-li zpráva typu přenášená data, předá vlákno ISOMill zprávu k dekódování párovému vláknu MsgProcessor (šipka č. 4). Fronta pro předávání zpráv mezi vlákny ISOMill a MsgProcessor je implementována pomocí interního TCP spojení (na obrázku není zakresleno). Tento způsob předávání dat je značně krkolomný, s vysokou režií a navíc neumožňuje zachovat časové razítko příchozí ISO zprávy. Bohužel API knihovny jpos neumožňuje jiný způsob předávání vstupních dat, jelikož je navržena pro nasazení v roli běžného klienta či serveru a tento mnou požadovaný způsob využití autoři jpos nepředpokládali Dekódování ISO zprávy Vlákna třídy MsgProcessor odebírají ze své fronty čistý proud dat, tak jak je odeslaly/přijmuly sledované aplikace a s pomocí knihovny jpos provedou dekódování samotné ISO zprávy. Můj původní předpoklad, že jpos bude schopná bez problémů dekódovat libovolnou ISO zprávu, se bohužel nepotvrdil. Při testech jsem narazil na některá pole s proprietární strukturou, pro která jsem musel implementovat vlastní kód pro rozklad na podpole. ISO zprávy, dekódované na jednotlivá pole a podpole, jsou pak předány k zápisu do databáze vláknu DBWriter. Znázorněno šipkou číslo Uložení Vlákno DBWriter odebírá ze své fronty jednotlivé objekty, představující záznamy k uložení do databáze. Samotná komunikace s databázovým serverem je implementována s využitím JDBC rozhraní 9 Pro vyšší efektivitu jsem použil dávkového zpracovaní. Vlákno DBWriter čeká na nahromadění většího množství dat k uložení, a poté všechny požadavky stejného typu odešle databázovému serveru v jedné dávce. Tedy všechny SQL příkazy INSERT nebo UPDATE pro jednu tabulku jsou odeslány najednou, a poté stejným způsobem jsou zpracovány ostatní záznamy k uložení do dalších tabulek. 9 JDBC Java DataBase Connectivity

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Nahrávací systém TriREC

Nahrávací systém TriREC \ 2011 Nahrávací systém TriREC 9.12.2011 OBSAH Nahrávací systém TriREC...2 Základní vlastnosti:...2 Škálovatelnost...2 Controller...3 Recorder...3 Storage...3 Integrátor...3 Vstupy...3 Nahrávání...3 Sledování...4

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Report problému www.2n.cz 1. Reportování problémů V tomto dokumentu si ukážeme jakým způsobem reportovat problémy produktu 2N SpeedRoute

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 CALM Základní přístupy k ochraně osobních dat z informačních

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platebních metod PRSMS a průběhu platby verze 17 / 29.2.2012 1 Obsah 1 Přehled platebních metod 3 1.1 Premium rate SMS 3 1.2 Premium rate SMS [erotický obsah] 3

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík O Apache Derby detailněji Hynek Mlnařík Agenda Historie Vlastnosti Architektura Budoucnost Historie 1997 Cloudscape Inc. - JBMS 1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, Inc. 2001 IBM odkoupila

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

File Transfer Protocol (FTP)

File Transfer Protocol (FTP) File Transfer Protocol (FTP) protokol pro přenos souborů, jeden z klasických RFC 959 přehled specifikací na http://www.wu-ftpd.org/rfc/ opět architektura klient-server navržen s ohledem na efektivní využívání

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dokumentace k projektu z předmětu ISA Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dne 27. listopadu 2011 zpracovala: Kateřina Šímová, xsimov01@stud.fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií

Více

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Ladislav Sirový Ing. Ladislav Beránek, Csc. Školní rok: 2008-2009 Abstrakt Analýza sítí se zabývá sledováním a vyhodnocováním provozu počítačových

Více

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný Load Balancer RNDr. Václav Petříček Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný 1.4.2005 Co je Load Balancer Nástroj pro zvýšení výkonnosti serverů Virtuální server skrývající farmu skutečných

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Prezentace platebního systému PAIMA

Prezentace platebního systému PAIMA Prezentace platebního systému PAIMA Ing. Vlastimil Beneš 19.5.2011 SmartCard Forum 2011 1 Obsah prezentace Základní vlastnosti Architektura Proč DESFire Použití SAM Závěr 19.5.2011 SmartCard Forum 2011

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platební metody MTSMS a průběhu platby verze / 9..0 Obsah Přehled platebních metod. MTSMS. MTSMS [erotický obsah] Průběh platby. Platba s přesměrování na platební

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Flow monitoring a NBA

Flow monitoring a NBA Flow monitoring a NBA Kdy, kde a jak? Petr Špringl, Zdeněk Vrbka, Michal Holub springl@invea.cz, vrbka@invea.cz, holub@invea.cz Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost

Více

Monitorování datových sítí: Dnes

Monitorování datových sítí: Dnes Monitorování datových sítí: Dnes FlowMon Friday, 29.5.2015 Petr Špringl springl@invea.com Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost sítě = Network Behavior Analysis

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Obsah PODĚKOVÁNÍ...11

Obsah PODĚKOVÁNÍ...11 PODĚKOVÁNÍ..........................................11 ÚVOD.................................................13 Cíle knihy............................................. 13 Koncepce a přístup.....................................

Více

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27 Obsah Část I Základy bezpečnosti..............9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení.................11 Důležité pojmy...12 Hloubková obrana...15 Případová studie hloubkové obrany...25 Shrnutí...26

Více

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows VŠB TU Ostrava Směrované a přepínané sítě Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows Teoretické možnosti aplikace mechanismů zabezpečení kvality služby (QoS) v nových verzích MS Windows

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Analýza Systém Správce

Analýza Systém Správce Analýza Systém Správce Toto je analýza aplikace Systém Správce, která slouží k alokaci zaměstnanců vedených v databázi do týmů. Jedná se o pomůcku projektových manažerů. Rozbor požadavků Funkční požadavky

Více

Firmadat SMS Sender. aplikace pro odesílání SMS zpráv z Vašeho PC pomocí telefonu ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE MILAN PASTOR, ROMAN NEPŠINSKÝ

Firmadat SMS Sender. aplikace pro odesílání SMS zpráv z Vašeho PC pomocí telefonu ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE MILAN PASTOR, ROMAN NEPŠINSKÝ 2013 Firmadat SMS Sender aplikace pro odesílání SMS zpráv z Vašeho PC pomocí telefonu ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE MILAN PASTOR, ROMAN NEPŠINSKÝ FIRMDAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.:

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Je to SMTP a POP3 server který spolupracuje s GSM branami Alphatech. Převádí SMS zprávy na emaily a emaily na SMS zprávy.

Je to SMTP a POP3 server který spolupracuje s GSM branami Alphatech. Převádí SMS zprávy na emaily a emaily na SMS zprávy. SMS-Mail Je to SMTP a POP3 server který spolupracuje s GSM branami Alphatech. Převádí SMS zprávy na emaily a emaily na SMS zprávy. Z čeho se systém s programem SMS-Mail skládá : GSM brána Datové propojení

Více

Obsah. Kapitola 1. Předmluva 11 O této knize 13 Konvence...13

Obsah. Kapitola 1. Předmluva 11 O této knize 13 Konvence...13 Obsah Předmluva 11 O této knize 13 Konvence........................................................13 Inovace prostřednictvím otevřenosti 15 Ekosystém Symbianu.............................................16

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Firewally a iptables. Přednáška číslo 12

Firewally a iptables. Přednáška číslo 12 Firewally a iptables Přednáška číslo 12 Firewall síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo zabezpečení. Druhy firewallu Podle

Více

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Mnoho dodavatelů řeší HD IP kamerový systém nekompletně s použitím produktů třetích stran. IP kamerový systém ENDURA společnosti Schneider

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

FlowMon Vaše síť pod kontrolou

FlowMon Vaše síť pod kontrolou FlowMon Vaše síť pod kontrolou Kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí Michal Bohátka bohatka@invea.com Představení společnosti Český výrobce, univerzitní spin-off Založena 2007

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Obsah 1. Nová instalace... 2 1.1. Server... 2 1.2. Klientská stanice... 2 1.3. Příklad instalace klientské části Oracle 9.2... 4 2. Přechod z

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Zranitelnost databáze a ochrana vašich citlivých dat. Michal Lukanič, Database Specialist

Zranitelnost databáze a ochrana vašich citlivých dat. Michal Lukanič, Database Specialist Zranitelnost databáze a ochrana vašich citlivých dat Michal Lukanič, Database Specialist IDS / IPS ACS / XML FW DLP / IRM / šifrování Standardně je chráněn pouze perimetr DB admin DMZ Partneři L3-L4 L7+

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platebních metod Bankovní převod a Poštovní poukázka v ČR a SR a průběhu platby verze 19 / 29.2.2012 1 Obsah 1 Přehled platebních metod 3 1.1 Bankovní převod v

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Notifikační služba v systému Perun

Notifikační služba v systému Perun Notifikační služba v systému Perun 19. července 2004 1 Notifikované události přijetí přihlášky (akceptace sekretářkou) notifikace administrátorovi buňky žádost o nové/další účty, prodloužení účtu notifikace

Více

4. lekce Přístup k databázi z vyššího programovacího jazyka

4. lekce Přístup k databázi z vyššího programovacího jazyka 4. lekce Přístup k databázi z vyššího programovacího jazyka Studijní cíl Tento blok popisuje základní principy přístupu k databázi z vyššího programovacího jazyka. Doba nutná k nastudování 2-3 hodiny Průvodce

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Reliance. Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4

Reliance. Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4 Reliance Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4 OBSAH 1.1. Základní pojmy... 3 2. Komunikační driver Johnson Controls... 4 2.1 Základní Vlastnosti... 4 Start driveru... 4 Připojení stanice N2

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Modul msender message Sender. Nápověda

Modul msender message Sender. Nápověda Modul msender message Sender Nápověda msender je rozšiřujícím doplňkem systému Money S5 a vytváří pro informační systémy Money bránu do světa SMS zpráv a E-mailové obchodní komunikace. Modul je plně integrován

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více