Řešené příklady z Matematiky III. František Mošna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešené příklady z Matematiky III. František Mošna"

Transkript

1 Řešené příklady z Matematiky III. František Mošna 7. října 7

2 Obsah:.Ortogonálnídoplňky,ortogonalizace....Vzájemnápolohalineálů...6.Příčkymimoběžek Vzdálenostboduodnadroviny... 5.Vlastníčíslamatice Objemaobsahpomocívnějšíhoavektorovéhosoučinu Gradient,divergencearotace Dvojnýatrojnýintegrál Objempomocítrojnéhointegrálu...58.Křivkovýintegrál...6.Plošnýintegrál...7.Greenova,StokesovaaGaussova-Ostrogradskéhověta...78.ŘešenídiferenciálníchrovnicpomocíLaplaceovytransformace...95 Literatura...

3 . Ortogonální doplňky, ortogonalizace. Ortogonální doplňky, ortogonalizace Nechť Ujepodprostorvektorovéhoprostoru V.Ortogonálnídoplněk U obsahujevšechnyvektory,které jsoukolmékekaždémuvektoruzu,neboli v U u U u v cožlzevyjádřitpomocískalárníhosoučinu u v. Ortogonálnídoplněk U kpodprostoru U u,..., u k tedyhledámejakořešeníhomogennísoustavyrovnic u., u k nuly na pravé straně při výpočtu zpravidla vynecháváme. Připomeňme také vztah dimu+dimu dimv. Příklad.: Zjistěte ortogonální doplněk,,),,,5). Hledáme vektorx, y, z), jehož skalární součin se zadanými vektory roven nule. Budeme tedy řešitúpravou na Gaussův tvar pomocí elementárních úprav) homogenní soustavu rovnic zadanou maticí neboli Odtud dostáváme 5 ) 7 z α R, 7y+ z y 7 α, x+ α+α x α x, y, z)α 7 ) 7, 7, α7,, 7). V dalších příkladech budeme nuly na pravé straně soustavy vynechávat a upravovat na výhodnější tvar ) ) ) Odtud již snadno zjistíme, že vektorx,, 7) jistě vyhovuje druhé rovnici. Dosadíme-li ho do první rovnice, dostaneme7x+7 7)ax7. Hledaný ortogonální doplněk je tedy lineární obal 7,, 7). ) Příklad.: Zjistěte ortogonální doplněk,,,),,,,). Hledáme vektorx, y, z, t), jehož skalární součin se zadanými vektory roven nule. Budeme řešit soustavu rovnic zadanoumaticí ) ) ) 5 5 5

4 4 František Mošna: Řešené příklady z Matematiky III. Odtud dostáváme x, y, z, t)α,,, 5)+ β,, 5,). Hledaný ortogonální doplněk je lineární obal,,, 5),,, 5,). Příklad.: Zjistěte ortogonální doplněk,,,),,,,),,,,). Opět hledáme vektorx, y, z, t), jehož skalární součin se zadanými vektory roven nule. Budeme řešit soustavu rovnic zadanou maticí Odtud dostáváme Hledaný ortogonální doplněk je lineární obal x, y, z, t)α,4, 5, 5).,4, 5, 5). Vnásledujícíchpříkladechmámeortogonalizovatskupinuvektorů u, u, u,....užívámevzorce v u, v u v u v v nebonásobek), v u v u v v v u v v nebonásobek),atakdále Příklad.4: Nalezněte ortogonální bázi prostoru,,),,,),,,). Označímevektory u,,), u,,), u,,)aužijemevzorce v u,,) v, u v u v v,,) u v u v v v u v v,,),,),,),,),,),,),, ) vezmeme v,,) v 6,,,),,),,),,),,),,) 6,,) 4,,)+,,),,) vecv,,). Dostáváme ortogonální bázi v,,), v,,).

5 . Ortogonální doplňky, ortogonalizace 5 Příklad.5: Nalezněte ortogonální bázi prostoru,,,),4, 5,5,),, 8,,). Označímevektory u,,,), u 4, 5,5,), u, 8,,)aužijemeuvedenévzorce v u,,,) v 5, v u v u v v 4, 5,5,) 5,,,),,, ) v 5, v u v u v v v u Dostáváme ortogonální bázi v v, 8,,) 5,,,),,, ),,, ). 5 v,,,), v,,, ), v,,, ). Příklad.6: Nalezněte ortogonální bázi prostoru,,,),,,,),,,,),,,,). Označímevektory u,,,), u,,,), u,,,), u 4,,,)aužijemevzorce v u,,,) v 7, v u v u v v,,,) 7 7,,,),,,) v 5, v u v u v v v u v v,,,) 7 5,,,) 7 5,,,),,,) v,,,), u 4 v u 4 v v v u 4 v v v u 4 v v Dostáváme ortogonální bázi,,,) 7,,,) 7 5,,,) 5,8,,5) vezmeme v 4,8,,,5) v,,,), v,,,), v 4,8,,5).

6 6 František Mošna: Řešené příklady z Matematiky III.. Vzájemná poloha lineálů Ovzájemnépolozelineálůafinníchprostorů) K a+u a+ u,..., u k alb+v b+ v,..., v l podává přehled následující tabulka: K L K L U V U, V rovnoběžné U V nebo V U U V U, V mimoběžné U, V různoběžně Na základě následující soustavy rovnic u T,..., u T k v T,..., vt l b a) T) pak rozhodneme. o rovnoběžnosti vektorových podprostorů U a V, neboť U V dimu+ V)maxdim U,dimV), kde dimenze prostorů zjistíme podle hodností částí matice soustavy u T,..., ut k hod dim U v T,..., vt l hod dim V hod dimu+v) b a) T ),.oprůniku K Lb+s v + +s l v l a+t u + +t k u k ),kdehodnotyparametrů s,...,s l nebo t,..., t k )zjistímeřešenímstejnésoustavy u T,..., u T k v T,..., vt l b a) T) t... t k s... s l. Příklad.: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. K[,,]+,.) L[,,]+,,) V úvodu řešení ukážeme, jak uvedená metoda odpovídá poznatkům ze střední školy. Hledáme vzájemnou polohu polohu dvou přímek, jejichž vyjádření přepíšeme do parametrických rovnic K: x + t y t z + t t R a L: x s y z + s t R. Ze střední školy si pamatujeme, že mezi příslušné rovnicepro x-ové, y-ové, z-ové souřadnice) položíme znaménko rovnosti a vypočítáme parametry s a t + t s t + t + s V rovnicích převedeme výrazy s parametrem s na levou stranu a čísla bez parametrů napravo t+s t + t s..

7 . Vzájemná poloha lineálů 7 Takto vzniklá matice odpovídá maticiuvedené v úvodu této kapitoly), která pro lineály K a+ u a L b+ v vznikne, když do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců - vektor prvního lineálu u) - za čáru vektor druhého lineálu s opačným znaménkem v) -zadvojitoučárupakvektor,kterývznikneodečtením b a Vzniklou matici pak řešíme jako soustavu lineárních rovnic pro neznámé t a s převodem na Gaussůvstupňovitý) tvar u T v T b a) T) t }{{} s }{{} 4. Nejprve potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů, neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u av v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, Ua V poznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V).ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) neplatí, nejsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Prozjištěníprůnikunámstačídruháneznámá s.průnik K Lpakobsahujeprávějedenbod b+s v[,,],,)[,,]. Pro kontrolu můžeme dopočítat neznámou t, průsečík vyjde stejně a+t u[,,],,)[,,]. Lineály Ka Ljsoutedyrůznoběžnéneboť K L au V)ajejichprůniksestávázjednohobodu[,,]. Příklad.: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u jepopsán K[,,]+,.) L[,,7]+,,) bodem a[,,] avektorem u,,), lineál Lb+ v pak bodem b[,,7] avektorem v,,). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců - vektor prvního lineálu u) - za čáru vektor druhého lineálu s opačným znaménkem v) -zadvojitoučárupakvektor,kterývznikneodečtením b a Vzniklou matici řešíme opět jako soustavu lineárních rovnic pro neznámé t a s převodem na Gaussůvstupňovitý)

8 8 František Mošna: Řešené příklady z Matematiky III. tvar u T v T b a) T) ) t }{{} s }{{} 5. Zaměřenílineálů-vektorovéprostory U u av v nejsourovnoběžné, U V,neboťdimU,dim V adimu+ V)apodmínkadimU+ V)maxdimU,dimV)neplatí. Protožesoustavanemářešenízjistímepodletřetířádkymatice s),jeprůniklineálůprázdný, K L. Lineály Ka Ljsoutedymimoběžnéneboť K L au V)aprůnikjeprázdnámnožina. Příklad.: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u jepopsán K[,,]+,.),,,) L[,, ]+,4,) bodem a[,,] advěmavektory u,,)a u,,), lineál Lb+ v pak bodem b[,, ] avektorem v,4,). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u ) - za čáru vektor druhého lineálu s opačným znaménkem v) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého lineálu L,tedy b a u T u T v T b a) T) 4 t t s }{{}. Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů, neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u av v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, U a V poznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V).ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) platí, jsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Soustavaseskládázedvourovnicamámetřineznámé t, t a s,můžemetedyjednuneznámounapříklad s) považovatzaparametr.průnik K Lsepakrovnápřímolineálu L. Prokontrolumůžemedopočítatzbyléneznámé t sat s,průsečíkvyjdestejně a+t u + t u [,,]+ s),,)+s ),,)[,, ]+ s,4,).)

9 . Vzájemná poloha lineálů 9 Lineál Ljetedypodprostoremlineálu Kneboť K LL au V). Příklad.4: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u jepopsán lineál Lb+ v pak K[,,]+,.),,,) L[,, ]+,4,) bodem a[,,] advěmavektory u,,)a u,,), bodem b[,, ] avektorem v,4,). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u ) - za čáru vektor druhého lineálu s opačným znaménkem v) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečnetním bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého lineálu L,tedy b a u T u T v T b a) T) t t s }{{} 7. Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů. Neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u av v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, U a V poznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V).ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) je splněna, jsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Soustava nemá řešení, průnik K L je proto prázdný. Lineály Ka Ljsoutedyrovnoběžnéneboť K L au V)aprůnikjeprázdnámnožina. Příklad.5: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u jepopsán lineál Lb+ v pak K[,,]+,.),,,) L[,,7]+,4,),,,) bodem a[,,] advěmavektory u,,)a u,,), bodem b[,,7] advěmavektory v,4,)a v,,). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u ) -začáruvektorydruhéholineálusopačnýmznaménkem v, v )

10 František Mošna: Řešené příklady z Matematiky III. - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého lineálu L,tedy b a u T u T v T v T b a) T) t t s s. Potřebujeme opět zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů. Neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u av v, v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, U a V poznámepodlehodnosti částímaticesoustavy,tedydim U,dimV adimu+ V).ProtožepodmínkadimU+ V) maxdim U,dimV)neplatí,nejsouzaměření Ua V lineálůrovnoběžná. Maticichápemejakosoustavulineárníchrovnicproneznámé t, t, s a s.protožemámetřirovniceačtyři neznámé, volíme za jednutřeba poslední) neznámou parametr s. Pro zjištění průniku nám stačí třetí a čtvrtá neznámá s as s.průnik K Lpakobsahujebody b+s v + s v [,,7],4,)+ s,,)[6, 7,5]+ s,,). Prokontrolumůžemedopočítatzbyléneznámé t +s, t s,průsečíkvyjdestejně a+t u + t u [6, 7,5]+ s,,). Lineály K a Ljsoutedyrůznoběžnéneboť K L au V) aprůniksestávázpřímky K L [6, 7,5]+,, ). Příklad.6: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u jepopsán K[,, 4,]+,,,),,,,) L[,,,]+,,,) bodem a[,, 4,] advěmavektory u,,,)a u,,,), lineál Lb+ v pak bodem b[,,,] avektorem v,,,). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u ) - za čáru vektor druhého lineálu s opačným znaménkem v) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého

11 . Vzájemná poloha lineálů lineálu L,tedy b a u T u T v T b a) T) t t s }{{} 5. Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů. Neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u av v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, U a V poznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V).ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) neplatí, nejsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Soustava nemá řešení, průnik K L je tedy prázdný. Lineály Ka Ljsoutedymimoběžnéneboť K L au V)aprůnikjeprázdnámnožina. Příklad.7: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u jepopsán lineál Lb+ v pak K[,,,]+,6,,),,,,) L[,,,4]+,,,) bodem a[,,,] advěmavektory u,6,,)a u,,,), bodem b[,,,4] avektorem v,,,). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u ) - za čáru vektor druhého lineálu s opačným znaménkem v) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého lineálu L,tedy b a u T u T v T b a) T) t t s }{{} 8.

12 František Mošna: Řešené příklady z Matematiky III. Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů. Neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u av v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, U a V poznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V).ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) neplatí, nejsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Soustava nemá řešení, průnik K L je proto prázdný. Lineály Ka Ljsoutedymimoběžnéneboť K L au V)aprůnikjeprázdnámnožina. Příklad.8: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u jepopsán lineál Lb+ v pak K[5,, 9,]+,,,),,,,) L[7,,,4]+,,,) bodem a[5,, 9,] advěmavektory u,,,)a u,,,), bodem b[7,,,4] avektorem v,,,). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u ) - za čáru vektor druhého lineálu s opačným znaménkem v) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého lineálu L,tedy b a u T u T v T b a) T) t t s }{{} Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů, neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u av v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, U a V poznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V).ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) neplatí, nejsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Prozjištěníprůnikunámstačídruháneznámá s.průnik K Lpakobsahujeprávějedenbod b+s v[7,,,4]+,,,)[4,5,7,4]. Prokontrolumůžemedopočítatneznámé t 5at,průsečíkvyjdestejně a+t u + t u [5,, 9,]+5,,,),,,)[4,5,7,4]. Lineály Ka Ljsoutedyrůznoběžnéneboť K L au V)ajejichprůniksestávázjednohobodu[4,5,7,4]. Příklad.9:

13 . Vzájemná poloha lineálů Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u jepopsán K[,,, ]+,,,),,,, ) L[,,,]+,7, 6,4) bodem a[,,, ] advěmavektory u,,,)a u,,, ), lineál Lb+ v pak bodem b[,,,] avektorem v,7, 6,4). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u ) - za čáru vektor druhého lineálu s opačným znaménkem v) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého lineálu L,tedy b a u T u T v T b a) T) t t 4 s 4 }{{} 5. Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů, neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u av v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, U a V poznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+v).protožejepodmínkadimu+v)maxdim U,dimV) splněna, jsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Soustava nemá řešení, průnik K L je proto prázdná množina. Lineály Ka Ljsoutedyrovnoběžnéneboť K L au V)aprůnikjeprázdný. Příklad.: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u jepopsán lineál Lb+ v pak K[,,,]+,,, ),,,,) L[,,,]+ 6,4,,) bodem a[,,,] advěmavektory u,,, )a u,,,), bodem b[,,,] avektorem v 6,4,,). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u ) - za čáru vektor druhého lineálu s opačným znaménkem v) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého

14 4 František Mošna: Řešené příklady z Matematiky III. lineálu L,tedy b a 6 6 u T u T v T b a) T) t t s }{{}. Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů, neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u av v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, U a V poznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V).ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) platí, jsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Protožesoustavaseskládápouzezedvourovnicamámetřineznámé t, t a s,můžemejednuneznámou například s) považovatzaparametr.průnik K Lsepakrovnápřímolineálu L.Prokontrolumůžeme dopočítatzbyléneznámé t sat s,průsečíkvyjdestejně a+t u + t u [,,,]+ s),,, ) s,,,)[,,,]+ s 6,4,,). Lineál Ljetedypodprostoremlineálu Kneboť K LL au V)aprůnikjeroven L. Příklad.: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u jepopsán lineál Lb+ v pak K[,,,4]+,,,),,,, ) L[,,,]+,,, ) bodem a[,,,4] advěmavektory u,,,)a u,,, ), bodem b[,,,] avektorem v,,, ). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u ) - za čáru vektor druhého lineálu s opačným znaménkem v) - za plnou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého lineálu L,tedy b a u T u T v T b a) T) t t s }{{} 6 6.

15 . Vzájemná poloha lineálů 5 Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů, neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u av v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, U a V poznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V).ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) neplatí, nejsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Soustava nemá řešení, průnik K L je proto prázdný. Lineály Ka Ljsoutedymimoběžnéneboť K L au V)aprůnikjeprázdnámnožina. Příklad.: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u jepopsán lineál Lb+ v pak K[,,,5]+,,,),,,, ) L[,, 4, 4]+,,,) bodem a[,,,5] advěmavektory u,,,)a u,,, ), bodem b[,, 4, 4] avektorem v,,,). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u ) - za čáru vektor druhého lineálu s opačným znaménkem v) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého lineálu L,tedy b a u T u T v T b a) T) t t s }{{} 4. Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů, neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u av v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, U a V poznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V).ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) neplatí, nejsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Prozjištěníprůnikunámstačídruháneznámá s4.průnik K Lpakobsahujeprávějedenbod b+s v[,, 4, 4]+4,,,)[7,, 8,4]. Prokontrolumůžemedopočítatneznámé t at,průsečíkvyjdestejně a+t u + t u [,,,5],,,),,, )[7,, 8,4]. Lineály K a Ljsoutedyrůznoběžnéneboť K L au V)ajejichprůniksestávázjednohobodu [7,, 8,4]. Příklad.:

16 6 František Mošna: Řešené příklady z Matematiky III. Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u, u jepopsán K[,,, ]+,6,,),,,,),,,,) L[,,,]+,,, ) bodem a[,,, ] atřemivektory u,6,,), u,,,)a u,,,), lineál Lb+ v pak bodem b[,,,] avektorem v,,, ). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u, u ) - za čáru vektor druhého lineálu s opačným znaménkem v) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého lineálu L,tedy b a u T u T u T v T b a) T) t t t s Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů, neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u, u av v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, Ua V poznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V)4.ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) neplatí, nejsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Prozjištěníprůnikunámstačíčtvrtáneznámá s.průnik K Lobsahujeprávějedenbod b+s v[,,,]+,,, )[5,,, ]. Prokontrolumůžemedopočítatneznámé t, t at,průsečíkvyjdestejně a+t u + t u [,,, ]+,6,,),,,)+,,,)[5,,, ]. Lineály K a Ljsoutedyrůznoběžnéneboť K L au V)ajejichprůniksestávázjednohobodu [5,,, ]. Příklad.4: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u, u jepopsán K[,,,]+,8,,),,5,,),,,,) L[,,,]+,4,5, ) bodem a[,,,] atřemivektory u,8,,), u,5,,)a u,,,),

17 . Vzájemná poloha lineálů 7 lineál Lb+ v pak bodem b[,,,] avektorem v,4,5, ). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u, u ) - za čáru vektor druhého lineálu s opačným znaménkem v) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého lineálu L,tedy b a u T u T u T v T b a) T) t t t s Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů, neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u, u av v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, Ua V poznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V)4.ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) neplatí, nejsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Prozjištěníprůnikunámstačíčtvrtáneznámá s.průnik K Lpakobsahujeprávějedenbod b+s v[,,,]+,4,5, )[,5,,]. Prokontrolumůžemedopočítatneznámé t, t at,průsečíkvyjdestejně a+t u + t u + t u [,,,]+,5,,),,,)[,5,,]. Lineály Ka Ljsoutedyrůznoběžnéneboť K L au V)ajejichprůniksestávázjednohobodu[,5,,]. Příklad.5: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u jepopsán lineál Lb+ v, v pak K[,,,6]+,,,),,,, ) L[,,8, ]+,,,),,,,) bodem a[,,,6] advěmavektory u,,,)a u,,, ), bodem b[,,8, ] advěmavektory v,,,)a v,,,). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u ) -začáruvektorydruhéholineálusopačnýmznaménkem v, v ) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého

18 8 František Mošna: Řešené příklady z Matematiky III. lineálu L,tedy b a u T u T v T v T b a) T) t t s s Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů, neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u av v, v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, Ua V poznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V)4.ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) neplatí, nejsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Prozjištěníprůnikupotřebujemetřetíačtvrtouneznámou s as.průnik K Lpaksestávázbodu b+s v + s v [,,8, ]+,,,),,,)[,,,]. Prokontrolumůžemedopočítatneznámé t at,průsečíkvyjdestejně a+t u + t u [,,,6],,,)+,,, )[,,,]. Lineály Ka Ljsoutedyrůznoběžnéneboť K L au V)ajejichprůniksestávázjednohobodu[,,,]. Příklad.6: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů K[,,,]+,,,),,,,) L[,4,, ]+,,,),,,,) a jejich průnik. Lineál K a+ u, u jepopsán bodem a[,,,] advěmavektory u,,,)a u,,,), lineál Lb+ v, v pak bodem b[,4,, ] advěmavektory v,,,)a v,,,). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u ) -začáruvektorydruhéholineálusopačnýmznaménkem v, v ) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého

19 . Vzájemná poloha lineálů 9 lineálu L,tedy b a u T u T v T v T b a) T) t t s s Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů, neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u av v, v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+ V, Ua V poznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V)4.ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) neplatí, nejsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Prozjištěníprůnikupotřebujemetřetíačtvrtouneznámou s as.průnik K Lpakobsahujeprávě jeden bod b+s v + s v [,4,, ]+,,,),,,)[,,,]. Prokontrolumůžemedopočítatneznámé t at,průsečíkvyjdestejně a+t u + t u [,,,]+,,,),,,)[,,,]. Lineály Ka Ljsoutedyrůznoběžnéneboť K L au V)ajejichprůniksestávázjednohobodu[,,,]. Příklad.7: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů K[,, 4, 5]+,,,),,,,),,4,5,8) L[,,,6]+,,, ),,,,4) a jejich průnik. Lineál K a+ u, u, u jepopsán bodem a[,, 4, 5] atřemivektory u,,,), u,,,)a u,4,5,8), lineál Lb+ v, v pak bodem b[,,,6] advěmavektory v,,, )a v,,,4). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u, u ) -začáruvektorydruhéholineálusopačnýmznaménkem v, v ) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého

20 František Mošna: Řešené příklady z Matematiky III. lineálu L,tedy b a u T u T u T v T v T b a) T) t t t s s 4. Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů, neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u, u av v, v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+V, Ua Vpoznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V)4.ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) neplatí, nejsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Soustavasestávázečtyřrovnicopětineznámých,protozajednuneznámounapříklad s )zvolímeparametr s.prozjištěníprůnikupotřebujemečtvrtouapátouneznámou s sas s.průnik K Ljepaktvořen body b+s v + s v [,,,6]+s,,, ) s,,,4)[,,,6]+s,, 4, 7). Prokontrolusiopětmůžemedopočítatneznámé t s, t + sat 6s,průsečíkvyjde stejně a+t u + t u + t u [,, 4, 5] s),,,)+ + s),,,)+ 6s),4,5,8)[,,,6]+s,, 4, 7). Lineály Ka Ljsoutedyrůznoběžnéneboť K L au V)ajejichprůniksestávázlineálu K L [,,,6]+,, 4, 7). Příklad.8: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u, u jepopsán K[,,, ]+,,,),,,,5),,,,) L[,,,]+,,, ),,,4,) bodem a[,,, ] atřemivektory u,,,), u,,,5)a u,,,), lineál Lb+ v, v pak bodem b[,,,] advěmavektory v,,, )a v,,4,). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u, u ) -začáruvektordruhéholineálusopačnýmznaménkem v, v ) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého lineálu L,tedy b a

21 . Vzájemná poloha lineálů u T u T u T v T v T b a) T) t t t s s 4. Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů, neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u, u av v, v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+V, Ua Vpoznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+ V)4.ProtožepodmínkadimU+ V)maxdim U,dimV) neplatí, nejsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Soustavasestávázečtyřrovnicopětineznámých,protozajednuneznámounapříklad s )zvolímeparametr s.prozjištěníprůnikupotřebujemečtvrtouapátouneznámou s sas s.průnik K Ljepaktvořen body b+s v + s v [,,,]+s,,, )+ s,,4,)[,,,]+ s,,, ). Prokontrolumůžemedopočítatneznámé t s, t at s,průsečíkvyjdestejně a+t u + t u + t u [,,, ] +s),,,)+,,,5)+ s),,,)[,,,]+ s,,, ). Lineály Ka Ljsoutedyrůznoběžnéneboť K L au V)ajejichprůniksestávázlineálu K L [,,,]+,,,). Příklad.9: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u, u jepopsán K[,,, 5]+,,,),,,,),,,,) L[4,,,]+,,,),,,,8) bodem a[,,, 5] advěmavektory u,,,), u,,,)a u,,,), lineál Lb+ v, v pak bodem b[4,,,] advěmavektory v,,,)a v,,,8). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u, u ) -začáruvektorydruhéholineálusopačnýmznaménkem v, v ) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého lineálu L,tedy b a

22 František Mošna: Řešené příklady z Matematiky III. u T u T u T v T v T b a) T) t t t s s 7 6. Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů. Neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u, u av v, v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+V, Ua Vpoznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+v).protožejepodmínkadimu+v)maxdim U,dimV) splněna, jsou zaměření U a V rovnoběžná. Soustava nemá řešení, průnik K L je proto prázdný. Lineály Ka Ljsoutedyrovnoběžnéneboť K L au V)ajejichprůnikjeprázdnámnožina. Příklad.: Zjistěte vzájemnou polohu lineálů a jejich průnik. Lineál K a+ u, u, u jepopsán K[,,,]+,,, ),,,, ),,,,) L[7,,5,]+ 4,,, 4),,,,5) bodem a[,,,] atřemivektory u,,, ), u,,, )a u,,,), lineál Lb+ v, v pak bodem b[7,,5,] advěmavektory v 4,,, 4)a v,,,5). Do jedné matice zapíšeme po řadě do sloupců -vektoryprvníholineálu u, u, u ) -začáruvektordruhéholineálusopačnýmznaménkem v, v ) - za dvojitou čáru pak vektor, který vznikne odečtením bodu příslušného prvnímu lineálu K od bodu druhého lineálu L,tedy b a u T u T u T v T v T b a) T) t t t s s 4 5.

23 . Vzájemná poloha lineálů Potřebujeme zjistit, v jakém vzájemném vztahu jsou zaměření lineálů, neboli jsou-li příslušné vektorové prostory U u, u, u av v, v rovnoběžné.dimenzeprostorů U+V, Ua Vpoznámepodlehodnostičástímatice soustavy,tedydim U,dimV adimu+v).protožejepodmínkadimu+v)maxdim U,dimV) splněna, jsou zaměření U a V lineálů rovnoběžná. Soustavasestávázetřírovnicopětineznámých,protodvěneznáménapříklad s, s )budemepovažovatza parametry.průnik K Ljepaktvořenlineálem L.Prokontrolumůžemedopočítatneznámé t +s s, t +s + s a t,průsečíkvyjdestejně a+t u + t u + t u [,,,]+ +s s ),,, )++s +s ),,, )[7,,5,]+s 4,,, 4)+s,,,5). Lineál Ljetedypodmnožinou Kneboť K LL au V).

24 4 František Mošna: Řešené příklady z Matematiky III.. Příčky mimoběžek Příklad.: Zjistětepříčkudvoumimoběžek pa+ u [,,5]+,, ) aq B+ v [,,]+,,), která je rovnoběžná s vektorem w,, ). Zjistěte také průsečíky příčky s mimoběžkami. Směrhledanépříčkyoznačmeji r)jedanývektorem w,zbývátedyzjistitjedenjejíbod.tentobodnajdeme jako průsečík roviny ρ určené přímkou q a směrem w, tedy apřímky ρa+ u, w [,,5]+,, ),,,) q B+ v [,,]+,,). Při hledání průnikuoznačme bod v něm ležící D) budeme postupovat stejně jako v kapitole, 5 4 t t s zposlednířádkydostávámeparametr s 4,atedybod D[,,] 4,,)[ 4,, ].Zapíšeme hledanoupříčku r D+ w [ 4,, ]+,,). Poznamenejme,žesouřadnicebodu Dmůžemezjistittaképomocíparametrů t 7at dopočítanýchzesoustavy.potom D[,,5] 7,, ),,)[ 4,, ]. Bod Djeprůsečíkpříčky ramimoběžky q.průsečíkpříčky ramimoběžky poznačíme Eavzpočítámeho opět jako v kapitole ) pomocí soustavy u T w T D E) T) t s adostaneme E D+s w[ 4,, ]+,,)[, 6,]nebo E A+t u[,,5] 7,, )[, 6,]. p B A v u rρ w D q Příklad.: Zjistětepříčkudvoumimoběžek pa+ u [,,5]+,, ) aq B+ v [,,]+,,), která prochází bodem C [, 7, ]. Zjistěte také průsečíky příčky s mimoběžkami. Známe jeden bod C hledané příčkyoznačme ji r), potřebovali bychom zjistit ještě jedenoznačme ho D).

25 . Příčky mimoběžek 5 Víme,žehledanápříčkabudeležetvroviněurčenépřímkou pa+ u abodem C,nebolivrovině ρurčené bodem Aavektory uac A 4,9, 5).Bod D,vekterémbudehledanápříčka rprotínatpřímku qtedynajdemejakoprůsečíkroviny ρa+ u, C A [,,5]+,, ), 4,9, 5) apřímky qb+ v [,,]+,,).Přihledáníjejichprůnikubudemepostupovatstejnějakovkapitole , t t s zposlednířádkydostávámeparametr s 4,atedy D[,,] 4,,)[ 4,, ].Zapíšemehledanou příčku r D+ C D [ 4,, ]+ 9,,). Poznamenejme,žesouřadnicebodu Dmůžemezjistittaképomocíparametrů t 59at dopočítanýchzesoustavy.potom D[,,5] 59,, )+ 4,9, 5)[ 4,, ]. Bod Djeprůsečíkpříčky ramimoběžky q.průsečíkpříčky ramimoběžky poznačíme Eavzpočítámeho opět jako v kapitole ) pomocí soustavy u T C D) T D A) T) t s adostaneme E D+s C D)[ 4,, ]+ [,,5]+ 59,, )[ 55 4,47 9,, )[ 55 4,47 6, ]nebo E A+t u 6, ]. p u A C B v D q rρ Příklad.: Zjistětepříčkudvoumimoběžek pa+ u [,,5]+,, ) a qb+ v [,,]+,,),která procházíbodem C[, 4,]. Známe jeden bod C hledané příčkyoznačme ji r), potřebovali bychom zjistit ještě jedenoznačme ho D). Víme,žehledanápříčkabudeležetvroviněurčenépřímkou pa+ u abodem C,nebolivrovině ρurčené bodem Aavektory uac A,, 5).Bod D,vekterémbudehledanápříčka rprotínatpřímku qtedynajdemejakoprůsečíkroviny ρa+ u, C A [,,5]+,, ),,, 5) apřímky qb+ v [,,]+,,).Přihledáníjejichprůnikubudemepostupovatstejnějakovkapitole , 5 4 t t s zposlednířádkydostávámeparametr s 4,atedy D[,,] 4,,)[ 4,, ].Zapíšemehledanou příčku r D+ C D [ 4,, ]+,,). Poznamenejme,žesouřadnicebodu Dmůžemezjistittaképomocíparametrů t 7 a t dopočítaných zesoustavy.potom D[,,5]+ 7,, )+,, 5)[ 4,, ].

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Kapitola 2: Lineární zobrazení

Kapitola 2: Lineární zobrazení Sbírka příkladů Matematika II pro strukturované studium Kapitola 2: Lineární zobrazení Chcete-li ukončit prohlížení stiskněte klávesuesc. Chcete-li pokračovat stiskněte klávesuenter.. p.1/11 Lineární zobrazení

Více

diferenciální rovnice verze 1.1

diferenciální rovnice verze 1.1 Diferenciální rovnice vyšších řádů, snižování řádu diferenciální rovnice verze 1.1 1 Úvod Následující text popisuje řešení diferenciálních rovnic, konkrétně diferenciálních rovnic vyšších řádů a snižování

Více

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic 8 REGULÁRNÍ LINEÁRNÍ TRANSFORMACE SOUŘADNIC 8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic Ze zkušenosti s Fraunhoferovými difrakčními

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice 26 Cíle V této části se budeme zabývat hledáním čísla λ které je řešením rovnice A x = λ x (1) kde A je matice řádu n Znalost řešení takové rovnice má řadu aplikací nejen v matematice Definice 261 Nechť

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1.

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1. Řešení S-I-4-1 Hledáme vlastně místo, kde se setkají. A to tak, aby nemusel pes na zajíce čekat nebo ho dohánět. X...místo setkání P...místo, kde vybíhá pes Z...místo, kde vybíhá zajíc ZX = v z t P X =

Více

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY Roman Hašek, Michaela Noruláková Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Abstrakt. Článek představuje vybrané příklady použití počítačového algebraického systému

Více

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4.

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4. Obsah 1. Základní algebraické pojmy........................ 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce.............. 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury....................... 7 4. Kvocientní

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208 4.. Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus Předpoklady: 4, 48 Pedagogická poznámka: Tato kapitola nepřináší nic nového a nemá ekvivalent v klasických učebnicích. Cílem hodiny je uspořádat v hlavách

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více