NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G

2 OBSAH 1 ÚVOD...4 M Vlastnosti...4 M Služby (výbìr)...5 M Pøídavné vybavení SIGNALIZACE Tóny na poboèce Vyzvánìní na poboèce SLUŽBY...8 M Impulzní a tónová volba...8 M Oprávnìní poboèky...8 M Èíslování státních linek a poboèek...8 M Náhrada sekretáøské soupravy ústøednou Komunikuji...9 M Pøíjem volání - telefon vyzvání...9 M Zapnutí vyzvánìní ze státní...9 M Vypnutí vyzvánìní ze státní...9 M Volání vnitøního úèastníka...10 M Návrat do ústøedny...10 M Volba spojení pøes státní linku...11 M Volba " " a "#" na státní lince (tónová volba DTMF)...11 M Flash na státní lince (tónová volba DTMF)...12 M Obnovení volby na státní lince (impulzní volba)...12 M Všeobecné volání...12 M Opakovaní volby...13 M Zkrácená volba Mám spojení...14 M Pøepojení s vyèkáním na spojení...14 M Pøepojení bez èekáním na vnitøní spojení...15 M Rychlé pøepojení (na FAX)...16 M Odložení hovoru (hold)...17 M Zrušení pøidržení...17 M Výmìna spojení...18 M Pøevzetí upozornìní ze státní linky...18 M Parkování hovoru...19 M Vyzvednutí hovoru z parkovištì...19 M Úklid parkovištì...20 M Nerušit Volaný je obsazen, nebo nepøítomen M Zpìtné vyzvonìní - po uvolnìní poboèky M Zpìtné vyzvonìní - po pøíchodu úèastníka M Zpìtné vyzvonìní: po uvolnìní státní linky M Zrušení zpìtného vyzvonìní M Upozornìní do hovoru M Napojení do hovoru Vyzvání jiná poboèka M Pøevzetí vyzvánìní jiné poboèky M Pøevzetí vyzvánìní ze státní linky Odcházím, jsem zaneprázdnìn M Pøesmìrování volání nepodmínìné M Pøesmìrování volání: pøi obsazení poboèky M Pøesmìrování volání: pøi nepøítomnosti M Pøesmìrování volání: pøi obsazení poboèky, nebo nepøítomnosti M Zrušení pøesmìrování volání Upozornìní na èasový termín M Buzení M Buzení každý den Servis poboèky M Kontrola melodie a vyzvánìní M Zrušení služeb pro poboèku M Uzamknutí / PIN poboèky Servis ústøedny M Generální vyzvánìní M Zrušení generálního vyzvánìní M Zápis zkrácené volby M Vymazání zkrácené volby M Tisk vyúètování a statistiky sledovaných hovorù M Tisk nastavení ústøedny a zkrácených voleb M Zrušení služeb pro celou ústøednu M Servisní nastavení M Firemní nastavení M RESET - Uvedení ústøedny do základního stavu PROVOZ Denní a noèní provoz Výpadek napájení M Nouzový provoz

3 1 ÚVOD 5 SLEDOVÁNÍ A ÚÈTOVÁNÍ HOVORÙ Vyrovnávací pamìt hovorù Formát sledovaných hovorù Tisk statistiky sledovaných hovorù SESTAVA A MODULY ÚSTØEDNY Vnitøní uspoøádání ústøedny Základní moduly ústøedny Sériová linka...42 M Zapojení konektoru sériové linky pro tiskárnu a PC (Canon DB9)...42 M Zapojení kabelu pro pøipojení ústøedny k PC NASTAVENÍ ÚSTØEDNY Servisní nastavení Nastavení èasových údajù Nastavení provozních parametrù...45 M Postup nastavení provozních parametrù...46 M Popis provozních parametrù Tisk nastavení a zkrácených voleb TECHNICKÉ PARAMETRY SEZNAM SLUŽEB Spojové služby Servisní služby...65 Poboèková telefonní ústøedna ATEL 516 pøidìluje až 16-ti vnitøním úèastníkùm (dále jen poboèky) až 4 veøejné telefonní linky (dále jen státní). K nejdùležitìjším rysùm patøí: modulární uspoøádání po 2 státních linkách a 2 poboèkách, impulzní a tónová volba (DTMF), symetrické napájení, možnost potlaèení volby nežádoucích èísel, provozní režim DEN/NOC i v týdenním cyklu, atd. Ve standardním vybavení ústøedna ATEL 516 obsahuje vše, co je potøeba ke sledování a úètování hovorného: reálný èas, vyrovnávací pamìt na 1500 hovorù, pøijímaèe tarifních impulzù (16kHz) a galvanicky oddìlený sériový výstup. M Vlastnosti Indikaèní a ovládací prvky (provedení ATEL 516 XT):! LED displej s tlaèítky a pøepínaèi (nastavení ústøedny)! indikace provozu státních linek a poboèek Státní linky analogové:! poèet max. 4 (2 moduly po 2 linkách)! volba impulzní, nebo tónová DTMF! pøíjem tarifních impulzù 16kHz Státní linky digitální:! poèet max. 2 (2 moduly ISDN So)! provolba, pøenos CLIP (èísla volajícího) na poboèky Poboèky:! poèet max. 16 (8 modulù po 2 linkách),! volba impulzní i tónová DTMF! pøi obsluze není nutná FLASH, protože každá poboèka má svùj pøijímaè DTMF!!! Omezení poboèek:! výbìr státních linek jak pro odchozí tak i pøíchozí hovory! podle druhu hovoru (místní, mezimìstské, mezistátní...)! podle používaných služeb! zámek poboèek pomocí PINu Omezení/povolení volby èísel pro celou ústøednu:! nastavení èísel, které nelze vytáèet! nastavení èísel, které mùže používat každý! výbìr nejlevnìjšího spojení, alternativní operátor (LCR, GSM modul) Provoz DEN/NOC:! provoz ovlivòuje vyzvánìní poboèek i druh jejich omezení! zmìna provozu je automatická podle èasu, nebo volitelná pevnì! lze nastavit týdenní cyklus (napø. nedìle=noc) Spoleèné zkrácené volby:! poèet 80 s ohledem a 10 bez ohledu na omezení poboèky Sledování a úètování hovorného:! hodiny reálného èasu! vyrovnávací zálohovaná pamìt na 1500 hovorù (18 místné èíslo)! RS232 výstup galvanicky oddìlený 3 4

4 M Služby (výbìr) Komunikuji...! rozlišené vyzvánìní státní, vnitøní, vrátný, budík atd.! rozlišené upozornìní bìhem hovoru na další hovor Mám spojení...! pøepojení hovoru s vyèkáním na pøihlášení volaného! pøepojení hovoru bez èekání na vnitøní spojení! zpìtný dotaz (konzultace u jiné poboèky)! napojení do hovoru! konference! odložení hovoru (Hold) a parkování hovorù (Park)! støídání hovorù na 2 státních linkách Volaná linka je obsazena...! zpìtné vyzvonìní pøi uvolnìní linky! zpìtné vyzvonìní s vyèkáním pøíchodu úèastníka Vyzvání jiná poboèka...! pøevzetí vyzvánìní Odcházím, jsem zaneprázdnìn...! pøesmìrování hovorù na jinou poboèku! podmínìné pøesmìrování hovorù pøi obsazení, nebo nepøítomnosti M Pøídavné vybavení GSM brána: (modul)! automatický výbìr volání podle volaného smìru! pøímá provolba podle èísla volajícího (CLIP) Provolba: (modul)! automatický fax/modemový pøepínaè! provolba tónová DISA! volitelná hláska po pøihlášení ústøedny! funkce "Volání na úèet ústøedny" Elektronický vrátný a melodie: (modul)! umožní pøipojit 2 dveøní telefony a el. zámky! možnost vlastní nahrávky melodie o délce 20 sec.! vstup pro vnìjší melodii! výstup pro paging! 2 spínaèe (relé) programovatelné do 10 režimù Dveøní telefon: (vnìjší jednotka)! hlasitý telefon s 2, 4, nebo 10 zvonkovými tlaèítky! relé el. zámku vèetnì funkce "zámek na kód" Jištìní: (modul)! ochrana proti pøepìtí ze státní linky! nouzový provoz pøi výpadku napájecího napìtí Programové vybavení: (programy pro PC)! Vyúètování hovorného i podle pseudotarifu! Nastavení ústøedny pomocí PC a sledování provozu 2 SIGNALIZACE Ústøedna poskytuje zvukovou signalizaci pomocí rozlišených tónù a vyzvánìní, která usnadòuje úèastníkovi správnì uskuteèòovat telefonní spojení. 2.1 Tóny na poboèce $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $)))$)))$)))$)))$)))$)))$) $$$)$$$)))))))))$$$)$$$))) $)$)))))$)$)))))$)$))))) $$$)$)$)$$$)$)$)$$$)$)$) $$$ $$ $)$)$$$ 33333)))))))))))))))33333) )3)33)))))))))33)3)33))) Oznamovací tón - trvalý tón ústøedna je pøipravena na pøíjem volby. Obsazovací tón - krátký tón opakovanì Volaná poboèka je obsazena nebo služba je odmítnuta. Vyzvánìcí tón - dva dlouhé tóny a mezera opakovanì Volaná poboèka je vyzvánìna. Speciální tón - dva krátké tóny opakovanì Pøidržení úèastníka, ústøedna je pøipravena na volbu. Potvrzovací tón - dlouhý tón a dva krátké tóny opakovanì Ústøedna sdìluje, že požadovaná služba je pøijata. Konferenèní tón - jeden dlouhý tón Vstup do konference, nebo návrat po dotazu a pøidržení. Ukonèovací tón volby po státní lince - jeden krátký tón Pøekroèení limitu (10s) mezi èísly bìhem volby na státní. Upozoròovací tón vnitøní - dva krátké tóny a dlouhý tón Upozornìní na další pøíchozí hovor (po pøepojení). Upozoròovací tón vnìjší - tikání podle státního vyzvánìní Upozornìní na další pøíchozí státní hovor (pøímo). Upozornìní na napojení - tikání v hovoru Upozornìní, že se do hovoru napojil jiný úèastník. Upozornìní od vrátného - tikání dlouhé, krátké, dlouhé Upozornìní na hovor od dveøního telefonu el. vrátného. Poznámky: - tóny ze státní linky ústøedna zachovává - upozoròovací tóny je možné vypnout (viz Nastavení str. 54) 5 6

5 2.2 Vyzvánìní na poboèce 3 SLUŽBY!!!)!!!)))))))))!!!)!!!)))!!))))))))))))))!!))))))))!!!)!)!)))))))))!!!)!)!)))!!!)!)!)!)))))))!!!)!)!)!)!!!)!)!)!)!)))))!!!)!)!)!)!)!!!)!!!)!!!)!!!)!!!)!!!)!!!) Vyzvánìní vnitøní - dvì zazvonìní a mezera opakovanì Vyzvánìní od jiné poboèky. Pøizvánìní - krátké zvonìní a mezera opakovanì Na poboèce byl odložen státní hovor. Kódové vyzvánìní - zvonìní dlouhé a podle kódu krátké Kódové vyzvánìní è. 2 ("41 2"). Kódové vyzvánìní è. 3 ("41 3"). Kódové vyzvánìní è. 4 ("41 4"). Budík - pøerušované vyzvánìní po dobu 1 minuty Upozornìní na dosažení nastaveného èasu budíku. Ústøedna poskytuje uživateli øadu funkcí, které jsou zadávané jako služby z telefonního pøístroje volbou pøíslušné kombinace èísel. M Impulzní a tónová volba Využívání služeb je možné jak z telefonu s impulzní volbou, tak i tónovou (DTMF) volbou. Èíslování služeb pro oba typy telefonních pøístrojù je až na výjimky totožné s tím, že pokud je uvedena služba napø. "#50", potom v pøípadì telefonu s impulzní volbou použijete jen "50". Podstatnìjší rozdíl je pøi pøepojování, kde místo " /F" použijete u telefonu s impulzní volbou "1". Pozor! Pro obsluhu ústøedny mùžete použít tlaèítko i tlaèítko Flash (F) telefonu. Když nastavíte poboèce parametr GP ON (bezpeèný datový pøenos) je tón ignorován a k obsluze musíte používat pouze tlaèítko Flash.!!)!)!!)))))))))!!)!)!!))) Vyzvánìní od vrátného - dlouhé, krátké, dlouhé zvonìní Vyzvánìní po stisknutí tlaèítka u el. vrátného (30s) vyzvánìní ze státní linky ústøedna zachovává. M Oprávnìní poboèky Pøi nastavení ústøedny (str. 52) lze vnitøním úèastníkùm nezávisle pøidìlit oprávnìní podle toho, které služby mohou používat: 1. Povolení/zákaz používat služby pro "servis ústøedny" (mazání služeb, apod.). Poboèka 21 mùže vždy používat servisní služby. 2. Povolení/zákaz použití služby napojení do hovoru, a parkování hovoru. 3. Povolení/zákaz použití státních linek nezávisle pro odchozí a pøíchozí hovory. 4. Omezení ve 4 stupních podle volaného èísla na státní lince (mezinárodní,...). 5. Povolení/zákaz pøímého pøístupu ke státním linkám (není nutné vytáèet "0") M Èíslování státních linek a poboèek Státní linky jsou èíslovány od 91 do 94 a 95 (celkem 4 státní linky + 1 GSM brána). Linka 95 je sdílena s 94 - hovor lze souèasnì vést jen po jedné z nich. Proto jen nìkteré služby jsou pro tyto linky rozdílné. Pokud není uvedeno jinak, služba pro 94 platí i pro 95. Uživatel má samozøejmì možnost vytoèit 0 a tak nechat na ústøednì, kterou volnou státní linku mu pro odchozí hovor pøidìlí (podle oprávnìní pøístupu na jednotlivé linky). Poboèky jsou èíslovány od 21 do 28 a od 31 do 38 (celkem 16 poboèek). V dalším textu bude uvádìno M Náhrada sekretáøské soupravy ústøednou Pomocí ústøedny je možné vybudovat konferenci více úèastníkù, pøepojovat hovory i provádìt dotazy na jiné telefonní èíslo bez zrušení stávajícího hovoru. Na nový pøíchozí telefonní hovor je dotyèná osoba upozornìna i do právì probíhajícího hovoru. 7 8

6 3.1 Komunikuji... M Volání vnitøního úèastníka M Pøíjem volání - telefon vyzvání Vyzvednìte - pøevezmete pøíchozí hovor. Druh pøíchozího volání je rozlišen zpùsobem vyzvánìní (vnitøní, státní, vrátný). Pøi nastavení ústøedny je možné vybrat, které poboèky vyzvánìjí a ze které státní linky (podle provozu DEN/NOC). Na vlastní poboèce mùžete zapnout/vypnout vyzvánìní ze státní ("#50/#60"). M Zapnutí vyzvánìní ze státní #50 # Vyzvednìte a volte "#50" (pro všechny státní), nebo volte "#5" a vybranou státní "91..94". Po ukonèení volby uslyšíte potvrzovací tón - vaše poboèka bude pøímo vyzvánìna pøi volání z vybrané státní linky (pøípadnì ze všech). Služba nezapne vyzvánìní pro ty státní linky, které Vaše poboèka nemá povolené pro pøíchozí hovory viz. Nastavení str. 52. Pokud již pominou dùvody, aby telefon na vaší poboèce pøi státním volání zvonil, použijte službu Vypnutí vyzvánìní ze státní (volba "#60, # ") Vyzvednìte a volte èíslo poboèky "21" až "38". Po ukonèení volby uslyšíte vyzvánìcí tón (volaná poboèka volná), nebo obsazovací tón (volaná poboèka obsazena). Pokud máte nastaven pøímý pøístup ke státní lince, máte okamžitì po vyzvednutí sluchátka státní oznamovací tón (pøípadnì obsazovací tón). V tomto pøípadì musíte pøed volbou èísla použít službu "Návrat do ústøedny" (" " resp. "111") - uslyšíte vnitøní oznamovací tón - potom volte "21..38". Ústøedna pøi vnitøním oznamovacím tónu ignoruje volbu " " (DTMF) resp. "1". Proto je možné volat poboèky i volbou " " resp. " ". Tuto vlastnost mùžete s výhodou využít, když máte telefonní pøístroj s pamìtí. Když pod pamìt ové tlaèítko naprogramujete napø. " 23", mùžete stejným tlaèítkem volat poboèku (="23") i na tuto poboèku pøepojovat hovory (=" 23"). Volaná poboèka je obsazena: a) zavìste a pokuste se o hovor pozdìji; b) vyèkejte dokud volaný úèastník zavìsí - potom bude opìt vyzvonìn; c) upozornìte volaného na váš hovor službou "Upozornìní do hovoru" (volba "#3"); d) využijte službu "Zpìtné vyzvonìní" (volba "#4"). Opakuje-li se vnitøní nebo vnìjší upozoròovací tón ve Vašem hovoru a je-li Vám to nepøíjemné, mùžete zamezit upozoròování službou "Nerušit" (volba "#3") M Vypnutí vyzvánìní ze státní M Návrat do ústøedny #60 # Vyzvednìte a volte "#60" (pro všechny státní), nebo volte "#6" a vybranou státní "91..94". 111 Máte pøímý pøístup na státní a chcete volat poboèku - vyzvednìte, volte " " (DTMF) resp. "111" a poboèku "21..38". Po ukonèení volby uslyšíte potvrzovací tón - vaše poboèka nebude pøímo vyzvánìna pøi volání z vybrané státní linky ("# "), pøípadnì ze všech ("#60"). Nemùžete vypnout vyzvánìní pro ty státní linky, které mají pøidìlené vyzvánìní pøi nastavení ústøedny v provozu DEN pøíp. NOC viz. Nastavení str. 53. Tato služba má smysl pouze v pøípadì, že jste døíve použili službu Zapnutí vyzvánìní ze státní ("#50", "# "). Po volbì " " resp. "111" dostanete vnitøní oznamovací tón a mùžete nejen volat poboèky, ale i používat služby, které se volí do oznamovacího tónu. 9 10

7 M Volba spojení pøes státní linku M Flash na státní lince (tónová volba DTMF) Vyzvednìte a volte "0" (spojení pøes první volnou státní linku). Vyzvednìte a volte "91..95" (spojení pøes vybranou státní linku). Po vyzvednutí se ústøedna hlásí vnitøním oznamovacím tónem (trvalý tón). Po ukonèení volby mohou nastat dva pøípady: a) Slyšíte oznamovací tón státní ústøedny - pokraèujte ve volbì èísla na státní. b) Slyšíte obsazovací tón - nemáte pøíslušné oprávnìní, nebo státní linka je obsazena jiným úèastníkem. V tomto pøípadì mùžete požádat o upozornìní na uvolnìní státní linky službou "Èekání na uvolnìní státní linky" (volba "#4"). Pozor! Pokud máte nastaven pøímý pøístup ke státní lince, máte okamžitì po vyzvednutí sluchátka státní oznamovací tón, nebo obsazovací tón (ústøedna pøedtáèí "0"). V tomto pøípadì samozøejmì nevolíte pøed volbou èísla na státní "0" ani "91..95". Pokud chcete vybrat státní linku, musíte pøedtím použít službu "Návrat do ústøedny" (volba " " resp. "111"). Dùležité upozornìní! Pokud používáte telefonní pøístroj s impulzní volbou a váháte s volbou èísla na státní lince (doba delší než 10s mezi èíslicemi), pak Vás ústøedna upozorní krátkým tónem. Další volbu ústøedna nepovažuje za souèást volaného èísla, ale za službu!!! Pokud po pøekroèení èasového limitu chcete pokraèovat ve volbì, použijte službu "Obnovení volby" (volba "0"). Telefon s tónovou volbou (DTMF) nemá èasový limit (služby zaèínají #...). M Volba " " a "#" na státní lince (tónová volba DTMF) #0 #91..#95 Vyzvednìte a volte "#0" (spojení pøes první volnou státní linku). Vyzvednìte a volte "#91..#95" (spojení pøes vybranou státní linku). Tuto službu musíte použít pro pøístup na státní linku tehdy, když potøebujete do státní vysílat tóny a # (napø. pro obsluhu faxu, nebo záznamníku). Po pøístupu na státní až do ukonèení hovoru (pøíp. pøepojení) je tónová volba z telefonu pouze pøenášena do státní linky. Poznámky: a) V tomto pøípadì tóny a # nelze použít pro obsluhu Vaší ústøedny. b) Pøepojovat tento státní hovor lze pouze tlaèítkem Flash z telefonu. Pozor! Flash z telefonu ústøedna rozpozná až 10s po ukonèení volby na státní. V pøípadì, že pøi programování nastavíte parametr GP ON (bezpeèný pøenos dat), potom se tímto zpùsobem chová ústøedna i po volbì 0 resp F#F Pøi spojení se státní linkou volte "F#F" - provedete Flash na státní. Funkce Flash je nutná pøi používání služeb státní ústøedny pøíp. další poboèkové ústøedny (napø. pøepojení, pøesmìrování, atd.). F znamená tlaèítko Flash na telefonním pøístroji. Nastavení: Délku Flash na státní nastavíte parametrem GG C8 viz Nastavení str. 49. M Obnovení volby na státní lince (impulzní volba) (#)0 Po èasovém limitu na státní lince volte "0" - pokraèujte ve volbì. Tuto službu využijete po pøekroèení èasového limitu mezi volbou èíslic (10 sec) na státní lince, když chcete pokraèovat ve volbì. Volená "0" není vyslána na státní linku, ale pouze sdìlí ústøednì, že následující èíslice mají být vyslány do státní linky. Pozn. Tato služba je pouze pro telefon s impulzní volbou (tónový nemá èasový limit). M Všeobecné volání Vyzvednìte, volte "41" a druh vyzvánìní "1..4" Všechny volné poboèky budou vyzvánìny pøíslušným druhem vyzvánìní. Budete spojen s poboèkou, která první vyzvedne "Voláte kohokoliv". Vyzvánìny nebudou ty poboèky, které mají nastaven parametr nerušit G3. Tento parametr musíte nastavit pro poboèky, kde je pøipojeno zaøízení, které vyzvedne automaticky po vyzvonìní (FAX, modem, záznamník,...). Jinak by v pøípadì všeobecného volání došlo ke spojení s tímto zaøízením! Všeobecné volání s kódem " " mùžete použít k vyhledávání osob. Hledaná osoba si musí pamatovat druh vyzvánìní, který je urèen pro ní. Druhy všeobecného vyzvánìní:!!!)!!!)))))))))!!!)!!!))))) - kód 1 (standardní vyzvánìní)!!!)!)!)))))))))!!!)!)!))))) - kód 2!!!)!)!)!)))))))!!!)!)!)!))) - kód 3!!!)!)!)!)!)))))!!!)!)!)!)!) - kód

8 M Opakovaní volby 3.2 Mám spojení... #8 80 Volte "#8" (bez zavìšení), nebo "80" (po zavìšení a novém vyzvednutí) M Pøepojení s vyèkáním na spojení Poslední volené èíslo na státní lince bude ústøednou automaticky zopakováno. Maximální délka opakovaného èísla je 14 èíslic. Tato funkce je u telefonních pøístrojù bìžnì známá jako "REDIAL". Volbu "8" v pøípadì telefonu s impulzní volbou mùžete provést ne døíve než 10 sec po volbì posledního èísla na státní lince. Oproti používání funkce "REDIAL" z telefonu má služba "#8" tu výhodu, že Vám státní, po které jste volal, zùstává stále k dispozici - nikdo ji nevezme. M Zkrácená volba Volte "8" a èíslo zkrácené volby "10..19" (bez kontroly oprávnìní), nebo "8" a èíslo zkrácené volby "20..99" (s kontrolou oprávnìní). Èíslo uložené do pøíslušné pamìti zkrácené volby bude voláno po státní lince. Maximální délka voleného èísla je 14 èíslic. Pokud chcete zkrácenou volbu použít jako volaèku (použít smìrové èíslo a z telefonu doplnit volbu), potom je nutné nastavit první dvì èíslice ve zkrácené volbì na "PP". Po tomto nastavení mùžete doplnit volbu z telefonu. Pøíklad:0- PP 02 pro volaèku "02". V pøípadì telefonu s impulzní volbou ústøedna èeká na doplnìní volby 30 sec. Zkrácené volby " " umožòují tísòová volání i po lince bez oprávnìní k pøístupu na státní linky. Do tìchto pamìtí mùžete uložit èísla napø. do poboèek Vaší firmy, která pak budou volitelná i z linek bez oprávnìní k pøístupu na státní. Ostatní zkrácené volby " " mohou úèastníci používat pouze v souladu se svým oprávnìním. Význam: Zásadním rozdílem (výhodou) používání zkrácených voleb oproti používání pamìtí èísel pøímo z telefonu je, že jsou spoleèná pro celou ústøednu. To znamená pokud vytoèíte napø. 820 na libovolného poboèce, tak se dovoláte vždy na stejné èíslo , , Pøepojení na poboèku Volte " " (DTMF) resp. "1" a èíslo poboèky "21..38" Pøepojení na státní linku Volte " " resp. "1" a "0" pøíp. èíslo státní "91..95" a vnìjší èíslo Po pøihlášení volaného mu sdìlte, že má hovor a zavìste. Po zavìšení dojde k pøepojení hovoru. Úèastníci jsou na pøepojení upozornìni konferenèním tónem. Bìhem pøepojování má státní linka melodii - je držena bez možnosti odposlechu. V pøípadì, že je volaný obsazen, nebo se nehlásí, máte možnost vrátit se k pùvodnímu hovoru opìtovnou volbou " " resp. "1" na vaší poboèce. Pokus o pøepojení je potom možné opakovat. Pokud pøepojujete odchozí hovor na státní lince pomocí telefonu s impulzní volbou, nesmíte použít volbu "1" døíve než 10 s po volbì posledního èísla na státní. Pozor! Pøepojení jedné státní linky na druhou státní nelze provést! Pokusíte-li se o to, bude druhá státní linka zavìšena, první státní linka zùstane pøidržena a Vaše poboèka bude pøizvánìt. M Dotazové spojení , , Dotaz u poboèky Zaèátek jako pøepojení - pro ukonèení dotazu " " resp. "1" Dotaz po státní lince Zaèátek jako pøepojení - pro ukonèení dotazu " " resp. "1" Tato služba je urèena k provedení dotazu (konzultaci) u jiné poboèky, nebo na státní lince, s návratem k pùvodnímu hovoru. Bìhem dotazu je pùvodní hovor odložen bez možností odposlechu (na státní je melodie). V pøípadì dotazu u poboèky se dotaz ukonèí i pøi zavìšení této poboèky. Pozor! Pokud bìhem dotazového spojení zavìsíte dojde k pøepojení (viz nahoøe)

9 M Pøepojení bez èekáním na vnitøní spojení M Konference Pøepojení státní na poboèku Volte " " (DTMF) resp. "1", èíslo poboèky "21..38" a zavìste #2 2 Pøivolání poboèky do konference Zaèátek jako pøepojení - pro konferenci "#2" resp. "2" Po volbì èísla poboèky a po zavìšení pøechází ústøedna do nového režimu: a) Pokud vyzvánìná poboèka hovor nepøevezme do 30 sec, vrátí se vyzvánìní zpìt na pùvodní poboèku. Nedojde-li k vyzvednutí na této poboèce do 60sec, je státní hovor pøerušen. b) Jestliže je volaná poboèka obsazena, potom bude upozornìna na pøepojovaný hovor upozoròovacím tónem. Pokud se volaná poboèka do 30 sec uvolní (zavìsí), bude vyzvánìna 15 s. Pokud volaná poboèka hovor nepøevezme do 30 sec (nezavìsí), vrátí se vyzvánìní zpìt na pùvodní poboèku. Nedojde-li k vyzvednutí na této poboèce do 60sec, je státní hovor pøerušen. Bìhem pøepojování má státní linka melodii - je držena bez možnosti odposlechu. Do doby než dojde k pøepojení (vyzvednutí poboèky) máte možnost použít službu "Úklid parkovištì" (volba "45"), a tím se vrátit k pùvodnímu hovoru. Pokud pøepojujete odchozí hovor na státní pomocí telefonu s impulzní volbou, nesmíte použít volbu "1" døíve než 10 s po volbì posledního èísla na státní. Tato služba výraznì usnadòuje a urychluje nejèastìji používanou funkci ústøedny, kterou je pøepojování státních hovorù na poboèky. Umožòuje spojovatelce, aby nemusela vyèkat na pøihlášení poboèky, na kterou pøepojuje, a tím dosáhne výraznì rychlejšího vyøizování pøíchozích hovorù. Obdobným zpùsobem se chová i služba "#5" "Rychlé pøepojení (FAX)" s tím rozdílem, že je pøepojováno na nastavenou poboèku a po volbì "#5" není nutné zavìšovat - pøepojení se provede ihned. Služba "45" "Úklid parkovištì" vrací hovory v tomto poøadí: Vámi zaparkované hovory z parkovištì 1 až 6, Vaše pøepojení bez vyèkání na vnitøní spojení, Vámi pøepojený hovor službou "#5" "Rychlé pøepojení (FAX)". Pokud pøed zavìšením provedete "Napojení do hovoru" (volba "#7"), pak se pøepojovaný hovor nebude vracet, ale bude 60 sec vyèkávat na uvolnìní poboèky, na kterou byl hovor pøepojován. Tento hovor nelze vzít zpátky ani službou "45" "Úklid parkovištì". Pozor! Všechny èasové parametry (30 sec,60 sec) lze mìnit pøi Nastavení str , , #2 2 Pøivolání státní linky do konference Zaèátek jako pøepojení - pro konferenci "#2" resp. "2" Pøi pokusu o pøivolání úèastníka do konference mùže nastat situace: a) volaný se nehlásí; b) volaný je obsazen; Ve všech pøípadech máte možnost vrátit se k pùvodnímu úèastníkovi (konferenci) opìtovnou volbou " " resp. "1" na Vašem telefonu. V takovém pøípadì uslyšíte vy i úèastníci konference, ke kterým se vracíte, konferenèní tón. Pokus o pøivolání úèastníka do konference je potom možné opakovat. Konference je ukonèena zavìšením telefonù všech úèastníkù konference. Když pøivoláváte do konference odchozí hovor po státní telefonem s impulzní volbou, nesmíte použít volbu "2" ani "1" døíve než 10 sec po èísle na státní. Konferencí se rozumí hovorové spojení tøí a více úèastníkù najednou. Dalšího úèastníka do konference mùže pøivolat kterákoliv poboèka bìžného hovoru nebo již vybudované konference. Ústøedna umožòuje konferenci s neomezeným poètem poboèek a státních linek. Je možné vybudovat i více nezávislých konferencí a provádìt dotazy a pøepojení v rámci konference. Pozor! Když místo volby "#2" / " " resp. "1" zavìsíte dojde k pøepojení / odložení. M Rychlé pøepojení (na FAX) #5 Máte hovor a chcete jej pøedat vybrané poboèce (fax) - volte "#5". Po volbì "#5" bude hovor pøepojen na nastavenou poboèku (fax) a vy dostanete oznamovací tón. Pokud do 30 sec (lze nastavit) poboèka volání nepøevezme, vrátí se hovor na poboèku, která jej pøedala - další funkce je jinak stejná jako v pøípadì "Pøepojení bez èekání na vnitøní spojení". Do doby než dojde k pøepojení (vyzvednutí poboèky) máte možnost použít službu "Úklid parkovištì" (volba "45"), a tím se vrátit k pùvodnímu hovoru. Tuto službu využijete, když ústøedna nemá nastaveno automatické rozpoznání faxového volání, nebo když po ukonèení hovoru chcete ještì pøijmout fax

10 M Odložení hovoru (hold) 1 Máte hovor nebo jste v konferenci a chcete doèasnì pøerušit hovor - volte " " (DTMF) resp. "1" a zavìste. Tuto službu využijete v pøípadì, kdy potøebujete osobnì vybavit jinou záležitost a za chvíli se chcete vrátit k vedenému hovoru. Sluchátko mùžete zavìsit a navíc úèastník, s kterým jste vedl hovor, neslyší hovory u telefonu. K pùvodnímu hovoru se jednoduše vrátíte pouhým vyzvednutím telefonu na poboèce. Na poboèce, kde jste doèasnì odložil hovor, mùžete také pøijímat i jiná volání. V pøípadì odložení státního hovoru bude mít úèastník na státní lince melodii a Vaše poboèka bude pøizvánìt jako upozornìní, že máte odložen hovor. Po odložení hovoru mùžete pøejít k jiné poboèce (telefonu) a pomocí služby "Pøevzetí vyzvánìní" hovor pøevzít (volba "40, , "). Omezení: Pøi nastavení ústøedny je možné zakázat možnost odložení státního hovoru pro jednotlivé poboèky - spoleènì se zákazem služby "Napojení do hovoru" volba ("#7"). Zákazem zamezíte nechtìnému odložení státního hovoru pro "ménì znalé" úèastníky a zabráníte tím nežádoucímu blokování státních linek. M Zrušení pøidržení #6 Máte dotazové spojení a chcete zrušit pøedchozí hovor - volte "#6" Po volbì "#6" zrušíte døíve pøidržený hovor - z dotazu se stane bìžný hovor. Pokud byla døíve pøidržena státní linka a nikdo jiný s touto linkou nehovoøí, tak po této službì tuto státní linku zavìsíte. Pøíklad využití: Máte situaci, že hovoøíte s úèastníkem A a provedete dotaz na úèastníka B. Úèastníka A si tedy pøidržíte (volbou " "/"1") a vytoèíte èíslo úèastníka B. Pøi hovoru s úèastníkem B však zjistíte, že v danou chvíli je potøeba hovoøit s úèastníky B a C v konferenci. Úèastníka B si však volbou " "/"1" nemùžete pøidržet, jelikož máte již pøidrženého úèastníka A (volbou " "/"1" byste se vrátil k úèastníku A). Øešení je ve volbì "#6" (zrušení pøidržení úèastníka A), potom ve volbì " "/"1" (pøidržení úèastníka B) a dále pøivoláním úèastníka C do konference bìžným postupem - volba poboèky C a po jejím pøihlášení volba "#2". M Výmìna spojení #9 Pøi dotazovém spojení chcete vymìnit hovory - volte "#9". Po volbì "#9" pøidržíte spojení s právì hovoøícím úèastníkem a vrátíte se k pùvodnímu. Další volbou "#9" spojení opìt vymìníte (støídání dvou hovorù). Po každé výmìnì spojení uslyší úèastník, se kterým právì budete hovoøit konferenèní tón. Výmìnu spojení mùžete provádìt i mezi dvìmi státními linkami. Tato služba je velmi výhodná v pøípadì, kdy potøebujete osobnì konzultovat se dvìmi úèastníky a pøitom nechcete uspoøádat konferenci. Úèastník, se kterým jste vedl hovor, neslyší hovor s úèastníkem, se kterým právì hovoøíte. Pokud používáte telefon s impulzní volbou a jednalo se o dotaz po státní musíte provést volbu "#9" až po èasovém intervalu 10 sec po ukonèení volby. Tuto službu využívejte zejména ve spolupráci se službami: " "/"1" "Pøidržení/konec dotazu", "#2" "Konference", "#6" "Zrušení pøidržení hovoru", "#4 1..6" "Parkování". Tím docílíte vysoké úèinnosti spojových služeb. M Pøevzetí upozornìní ze státní linky #9 Bìhem hovoru slyšíte upozoròovací tón vnìjší - volte "#9" Po volbì "#9" pøidržíte spojení s právì hovoøícím úèastníkem a pøevezmete pøíchozí hovor ze státní linky, která Vás upozoròovala. Další postup je stejný jako po dotazu po státní lince. Pokud používáte telefon s impulzní volbou a jednalo se o dotaz po státní musíte provést volbu "9" až po èasovém intervalu 10 sec po ukonèení volby. Tuto službu využívejte zejména ve spolupráci se službami: " "/"1" "Pøidržení/konec dotazu", "#2" "Konference", "#6" "Zrušení pøidržení hovoru", "#4 1..6" "Parkování hovoru", "#9" "Výmìna spojení"

11 M Parkování hovoru M Úklid parkovištì # Probíhající hovor chcete zaparkovat - volte "#4" a parkovištì "1..6" Pokud jste zaparkoval správnì, získáte vnitøní oznamovací tón, nebo speciální tón, pokud jste mìl pøedtím pøidržen hovor. V pøípadì, že ústøedna vaši volbu ignoruje (zùstává hovor), znamená to, že je parkovištì obsazeno. Zkuste zaparkovat hovor pozdìji na jiném parkovišti. Na parkovišti zùstává hovor odložen a je urèen pro vyzvednutí úèastníkem, který hovor zaparkoval, nebo pro vyzvednutí z jiné poboèky. Pokud jste zaparkoval státní linku, bude váš telefon pøizvánìt jako upozornìní na to, že pokud jste volal státní linku jako první, pokraèující hovor (který jste zaparkoval) bude pøipisován na Váš úèet. V okamžiku, kdy je státní linka z parkovištì vyzvednuta, Váš telefon pøestane vyzvánìt. Pøi nechtìném zaparkování hovoru, které nastává zejména pøi volbì na státní lince po pøekroèení èasového limitu pøí impulzní volbì, doporuèujeme používat službu "Úklid parkovištì" (volba "45"). Tip! Povolení nebo zákaz použití služby "Parkování hovoru" pro jednotlivé poboèky se provádí pøi nastavení ústøedny. Povolení a zákaz se nastavuje souèasnì s povolením a zákazem služby ("#7") "Napojení do hovoru". Zákazem lze zamezit nechtìnému parkování hovorù, pøípadnì nechtìnému doèasnému zavìšení pro "ménì znalé" vnitøní úèastníky a vyhnout se tak nežádoucímu blokování státních linek. M Vyzvednutí hovoru z parkovištì Po vyzvednutí volte "44" a parkovištì "1..6" Pokud na uvedeném parkovišti byl zaparkován hovor, získáte s ním spojení. Když je parkovištì prázdné, získáte obsazovací tón. Hovor mùže z parkovištì vyzvednout libovolný jiný úèastník, nebo i ten, kdo hovor zaparkoval. 45 Po vyzvednutí volte "45" - vyzvednete Vámi zaparkovaný hovor. Když je na nìkterém parkovišti hovor, který jste Vy parkoval, získáte s ním spojení. Pokud na parkovišti žádný takový hovor není, získáte obsazovací tón. Tímto zpùsobem mùže z parkovištì vyzvednout hovor pouze úèastník, který ho zaparkoval. Vyzvednutí probíhá v poøadí od parkovištì 1 až 6. Tato služba umožòuje tomu kdo zaparkoval hovor (hovory) opìt jej vyzvednout, bez nutnosti si pamatovat, pod jakým èíslem byl zaparkován. Typické použití je v pøípadì, pokud hovor byl zaparkován pro nìkoho jiného a nebyl vyzvednut. Upozornìní! Služba "45" "Úklid parkovištì" vrací i pøepojované hovory, dokud nebyly vyzvednuty. Vracení hovorù probíhá v tomto poøadí: 1. Vámi zaparkované hovory v poøadí parkovištì 1 až 6; 2. Vaše pøepojení bez vyèkání na vnitøní spojení; 3. Vámi pøepojený hovor službou "#5" "Rychlé pøepojení (FAX)". M Nerušit #3 Bìhem hovoru slyšíte upozoròovací tón a ruší Vás - volte "#3" Po volbì "#3" až do zavìšení nebudete obtìžován upozoròovacími tóny ústøedny. Zároveò zajistíte, aby do Vašeho hovor nikdo nevstoupil - "#7" "Napojení do hovoru". Volba "#3" pøepíná stav "nerušit" a stav "rušit povoleno". Abyste mohl zjistit, ve kterém z tìchto stavù se Vaše poboèka právì nachází, jste pøi pøepnutí do stavu "rušit povoleno" upozornìni na tuto skuteènost konferenèním tónem. Nastavená služba "Nerušit" je platná pouze pro jeden hovor. Po zavìšení a novém vyzvednutí telefonu se vždy automaticky nastaví stav "rušit povoleno". Typické použití této služby je v situaci, kdy hovoøíte se státní linkou a druhého úèastníka špatnì slyšíte. V takovém pøípadì by Vám upozoròování do hovoru mohlo zcela znemožnit hovor. Tip! "Službu" nerušit upozornìním ze státní linky lze nastavit pevnì pro libovolnou poboèku pøi nastavení ústøedny viz Nastavení str. 54. Toto nastavení je nezbytnì nutné pro poboèky, kde je pøipojen fax, modem, nebo záznamník. U tìchto zøízení platí, že pøípadné upozoròování èi napojení do hovoru by mohlo znehodnotit pøenos dat, která tyto pøístroje po telefonní lince pøenáší

12 3.3 Volaný je obsazen, nebo nepøítomen... M Zpìtné vyzvonìní: po uvolnìní státní linky M Zpìtné vyzvonìní - po uvolnìní poboèky #4 Po volbì poboèky máte obsazovací tón - volte "#4" a zavìste. Po volbì "#4" vyslechnutím potvrzovacího tónu si ovìøte, že ústøedna službu pøijala. Po zavìšení Vašeho telefonu ústøedna èeká na uvolnìní volané poboèky. Funkce: 1. po uvolnìní volané poboèky zaène Vaše poboèka vyzvánìt; 2. když zvednete sluchátko, zaène zvonit døíve volaná poboèka; 3. jakmile volaný úèastník zvedne telefon, mùžete spolu hovoøit. Pokud pøi vyzvánìní Vaší poboèky nevyzvednete bìhem 5 zazvonìní, bude služba zrušena. Služba bude zrušena i v tom pøípadì, že neúspìšnì volaný úèastník Vám sám zavolá a dojde mezi vámi k hovorovému spojení. Bìhem èekání na spojení mùžete volnì vyøizovat jiné hovory, aniž by tím byl narušen požadavek na spojení s døíve obsazenou linkou. Pro každou poboèku mùže být aktivní pouze jediná služba zpìtného vyzvonìní. Pokud poboèku (A) bìhem hovoru zavolá více úèastníkù a nechají se zpìtnì vyzvonit, zaøadí se všichni do fronty na hovor s poboèkou A. Poøadí v jakém budou poboèku A zpìtnì vyzvánìt urèí jejich èísla - od poboèky 21 po 38. M Zpìtné vyzvonìní - po pøíchodu úèastníka #4 Po volbì státní "0", "91..95" máte obsazeno - volte "#4" a zavìste. Po volbì "#4" vyslechnutím potvrzovacího tónu si ovìjete, že ústøedna službu pøijala. Po zavìšení Vašeho telefonu ústøedna èeká na uvolnìní státní linky. Funkce: 1. po uvolnìní státní linky zaène Vaše poboèka vyzvánìt; 2. když zvednete, dostanete státní oznamovací tón požadované státní; 3. volte èíslo na státní lince. Pokud pøi vyzvánìní Vaší poboèky nevyzvednete bìhem 5 zazvonìní, bude služba zrušena. Služba bude zrušena i v tom pøípadì, že se na státní dovoláte do aktivace služby bìžným postupem. Vše ostatní platí obdobnì jako pro "Zpìtné vyzvonìní: poboèka obsazena". Doporuèení! Tato služba Vám šetøí èas - nemusíte neustále opakovat volbu "0", pøi velkém provozu na státních linkách. M Zrušení zpìtného vyzvonìní #64 Po vyzvednutí volte "#64". Po volbì "#64" vyslechnutím potvrzovacího tónu si ovìøte, že ústøedna službu pøijala. Tato služba ruší služby zpìtného vyzvonìní platné pro vaši linku. #4 Po volbì poboèky máte vyzvánìcí tón - volte "#4" a zavìste. Po volbì "#4" vyslechnutím potvrzovacího tónu si ovìøte, že ústøedna službu pøijala. Po zavìšení Vašeho telefonu ústøedna èeká na vyvìšení a zavìšení volané poboèky. To je signál pro ústøednu, že k poboèce pøišel volaný úèastník. Funkce: 1. po vyvìšení a zavìšení volané poboèky zaène Vaše poboèka vyzvánìt; 2. když zvednete sluchátko, zaène zvonit døíve volaná poboèka; 3. jakmile volaný úèastník zvedne telefon, mùžete spolu hovoøit. Pokud pøi vyzvánìní Vaší poboèky nevyzvednete bìhem 5 zazvonìní, bude služba zrušena. Služba bude zrušena i v tom pøípadì, že neúspìšnì volaný úèastník Vám sám zavolá a dojde mezi vámi k hovorovému spojení. Vše ostatní platí stejnì jako pro "Zpìtné vyzvonìní - po uvolnìní poboèky". M Upozornìní do hovoru #3 Po volbì poboèky máte obsazovací tón - volte "#3". Dostanete-li potvrzovací tón, slyšel volaný úèastník v hovoru jeden upozoròovací tón, který jej informuje o Vaší snaze o spojení. Upozornìní do hovoru lze opakovat opìtovnou volbou "#3". Dostanete-li po volbì "#3" opìt obsazovací tón, Vámi volaný úèastník mezitím zavìsil, právì volí, ale nehovoøí, nebo provedl službu "Nerušit" (volba "#3"), a tím Vám znemožnil jej upozoròovat. Tuto službu využijete, pokud Váš hovor s obsazeným úèastníkem, je dùležitý a chcete volaného úèastníka na tuto skuteènost upozornit

13 M Napojení do hovoru 3.4 Vyzvání jiná poboèka... #7 Po volbì poboèky máte obsazovací tón - volte "#7". Po volbì "#7" vstoupíte volanému do hovoru (on slyší Vás - vy slyšíte jeho hovor). Vyøiïte Vaši záležitost. Zavìste - volaný mùže bez rušení pokraèovat ve svém hovoru. Dostanete-li po volbì "#7" opìt obsazovací tón, Vámi volaný úèastník mezitím zavìsil, právì volí, ale nehovoøí, nebo provedl službu "Nerušit" (volba "#3"), a tím Vám znemožnil se do jeho hovoru napojit. Aby se pøedešlo možnosti nevìdomého odposlechu cizích hovorù, jsou bìhem napojení všichni hovoøící na tuto skuteènost upozornìni tikáním v hovoru. Pozor! Tuto službu mohou použít pouze poboèky, které mají nastaveno povolení napojení do hovoru viz Nastavení str. 53. Využití napojení pøi pøepojení: Pokud chcete pøepojit státní linku (úèastník je pøidržen) na poboèku, na kterou jste provedli napojení, máte možnost zavìšením dosáhnout vyèkávání na pøepojení po dobu 60 sec (lze nastavit). Pokud do této doby poboèka, na kterou byl hovor pøepojován, nezavìsí, je spojení se státní zrušeno - hovor se již nevrací na toho, kdo pøepojoval. Pøíklad: - Hovoøíte s vnìjším úèastníkem a chcete jej pøepojit na poboèku Volte " 25". Slyšíte vnitøní obsazovací tón - linka 25 je obsazena. - Volte "#7". Provedete napojení do hovoru úèastníka na poboèce 25 a sdìlíte mu, že má státní hovor. - Zavìste. Dojde k vyèkávání na pøepojení. Pokud do 60 sec úèastník na lince èíslo 25 zavìsí, pak bude vyzvánìn po dobu 15 sec. Když do té doby vyzvedne, bude na nìj pøepojen vnìjší úèastník. Pokud do 60 sec úèastník na lince èíslo 25 nezavìsí, resp. do 15 sec nevyzvedne, pak je spojení s vnìjším úèastníkem zrušeno. - Po dobu vyèkávání slyší vnìjší úèastník melodii. - Na rozdíl od služby "Pøepojení bez èekání na vnitøní spojení" se hovor nevrací na úèastníka, který provedl pøepojení! M Pøevzetí vyzvánìní jiné poboèky Vyzvání jiná poboèka - vyzvednìte a volte "4" poboèku "21..38" Po volbì tato poboèka pøestane vyzvánìt a jste spojen s tím, kdo poboèku volal. Tímto zpùsobem mùžete pøevzít i odložený hovor (hold) na jiné poboèce. V tomto pøípadì všichni úèastníci odloženého hovoru (konference), vèetnì Vás, uslyší konferenèní tón jako informaci, že jste do hovoru vstoupil. Pokud úèastník (všichni úèastníci konference), který je odložen, mezitím zavìsí, potom dostanete obsazovací tón. Nemusíte pøejít k sousední vyzvánìjící poboèce, hovor vyzvednete ze své. S využitím služby "Odložení hovoru" (volba " "/"1") si mùžete hovor poslat napø. do jiné místnosti. M Pøevzetí vyzvánìní ze státní linky 4 0, Slyšíte státní vyzvánìní u jiné poboèky - volte "4" a "0", "91..94" Po volbì "4 0" pøevezmete vyzvánìní od libovolné státní linky, volbou " " pøevezmete vyzvánìní od vybrané státní linky. Poboèka pøestane vyzvánìt a jste spojen se státním hovorem. V pøípadì volby "4 0", když souèasnì vyzvání více státních linek, bude vyzvánìní pøebíráno podle èísla státních linek od 91 po 94. Pokud se nejednalo o státní vyzvánìní, nebo o vyzvánìní z vybrané státní linky, pak získáte obsazovací tón. Na rozdíl od služby pøevzetí vyzvánìní jiné poboèky nemusíte volit v pøípadì státních volání konkrétní èíslo poboèky. Omezení: Tímto zpùsobem mùžete pøevzít pouze vnìjší zvonìní ze státní linky, která má pøi nastavení ústøedny pøevzetí vyzvánìní povoleno. Tento zákaz je dùležitý zejména pro zamezení nechtìnému pøevzetí vyzvánìní z privátní státní linky, urèené napø. pro FAX viz Nastavení G1 str

14 3.5 Odcházím, jsem zaneprázdnìn... M Pøesmìrování volání: pøi nepøítomnosti M Pøesmìrování volání nepodmínìné # Vyzvednìte, volte "#53" a poboèku "21..38" pro pøesmìrování. Od provedení této služby do provedení služby "Zrušení pøesmìrování" (volba "#63") budou hovory pøicházející na Vaši poboèku pøesmìrovány na poboèku, kterou jste urèil. Pøesmìrování se provede i pro volání ze státních linek. Pro každou poboèku mùže být aktivní pouze jeden druh pøesmìrování. Tuto službu využijete napø. v pøípadì, že odcházíte na delší dobu ke kolegovi do vedlejší kanceláøe a chcete, aby hovory pro vás zvonili na jeho telefonu. Druhé typické využití je, že si nepøejete být pøímo vyrušován telefonními hovory, a pøesmìrujete proto volání napø. na sekretáøku. M Pøesmìrování volání: pøi obsazení poboèky # Vyzvednìte, volte "#54" a poboèku "21..38" pro pøesmìrování. Od provedení této služby do provedení služby "Zrušení pøesmìrování" (volba "#63") v pøípadì, že je Vaše poboèka obsazena, budou hovory pøicházející na Vaši poboèku pøesmìrovány. Pøesmìrování se provede i pro volání ze státních linek. Pro každou poboèku mùže být aktivní pouze jeden druh pøesmìrování. Tuto službu využijete napø. v pøípadì, že oèekáváte mnoho hovorù urèených pro Vás a chcete je nechat vyøizovat, v pøípadì obsazení Vaší poboèky, kolegou na jiné poboèce. # Vyzvednìte, volte "#55" a poboèku "21..38" pro pøesmìrování. Od provedení této služby do provedení služby "Zrušení pøesmìrování" (volba "#63") v pøípadì, že zvonící telefon nezvednete do 20 sec, budou hovory pøicházející na Vaši poboèku pøesmìrovány. Vaše poboèka i poboèka, na kterou je pøesmìrováno budou vyzvánìt souèasnì!. Hovor mùžete pøevzít z obou vyzvánìjících telefonù. Toto pøesmìrování se provádí pouze pro volání ze státních linek. Pro každou poboèku mùže být aktivní pouze jeden druh pøesmìrování. Tuto službu využijete napø. v pøípadì, že oèekáváte svoji èastou krátkodobou nepøítomnost a chcete, aby za Vaší nepøítomnosti vyøizoval hovory kolega na jiné poboèce. M Pøesmìrování volání: pøi obsazení poboèky, nebo nepøítomnosti # Vyzvednìte, volte "#56" a poboèku "21..38" pro pøesmìrování. Služba je kombinací "Pøesmìrování volání pøi obsazení poboèky" (volba "#54...") a "Pøesmìrování volání pøi nepøítomnosti" (volba "#55..."). Pro každou poboèku mùže být aktivní pouze jeden druh pøesmìrování. Tuto službu využijete napø. v pøípadì, že oèekáváte svoji èastou krátkodobou nepøítomnost a souèasnì i mnoho hovorù a chcete, aby v pøípadì Vaší nepøítomnosti, èi obsazení poboèky, vyøizoval hovory kolega na jiné poboèce. M Zrušení pøesmìrování volání #63 Vyzvednìte a volte "#63". Touto službou zrušíte všechny druhy pøesmìrování pro Vaši poboèku. Další volání budou pøicházet pøímo na Vaši poboèku. Každá služba pøesmìrování pøepisuje pøedchozí pøesmìrování. Proto není nutné mezi zmìnami pøesmìrování (zmìna druhu pøesmìrování a poboèky) použít službu "Zrušení pøesmìrování volání"

15 3.6 Upozornìní na èasový termín Servis poboèky... Pro upozornìní na èasový termín máte k dispozici používat dvì nezávislá buzení: buzení jednorázové a buzení každý den. Každá poboèka mùže využívat souèasnì oba typy buzení. M Buzení #75 hh mm Vyzvednìte a volte "#75", hodiny (00..23) a minuty (00..59). Po dosažení zvoleného èasu zaène Váš telefon po dobu 1 minuty pøerušovanì vyzvánìt. Zvonìní ukonèíte zvednutím sluchátka. Pokud v okamžiku dosažení zvoleného èasu telefonujete, tak váš telefon zaène zvonit až po jeho zavìšení. Nejsou-li nastaveny hodiny v ústøednì, nelze službu používat (obsazovací tón). Zrušení buzení #75 33 Vyzvednìte a volte "#75 33". M Kontrola melodie a vyzvánìní #52 Vyzvednìte a volte "#52". Po volbì "#52" uslyšíte melodii, který má úèastník na státní lince bìhem pøidržení. Po zavìšení zaène Vaše poboèka kontrolnì vyzvánìt. Vyzvánìní ukonèíte vyvìšením a zavìšením. Službu využijete hlavnì pro kontrolu správné funkce telefonu (vyzvánìní). M Zrušení služeb pro poboèku #62 Vyzvednìte a volte "#62". Tato služba ruší pro Vaši poboèku služby: 1. zapnutí všech vyzvánìní ze státních (jako "#60") 2. všechny pøesmìrování (jako "#63") 3. všechny zpìtná vyzvonìní (jako "#64") M Buzení každý den M Uzamknutí / PIN poboèky #76 hh mm Vyzvednìte a volte "#76", hodiny (00..23) a minuty (00..59). Každý den po dosažení zvoleného èasu zaène Váš telefon po dobu 1 minuty pøerušovanì vyzvánìt. Zvonìní ukonèíte zvednutím sluchátka. Pokud v okamžiku dosažení zvoleného èasu telefonujete, tak váš telefon zaène zvonit až po jeho zavìšení. Nejsou-li nastaveny hodiny v ústøednì, nelze službu používat (obsazovací tón). Zrušení buzení každý den #76 33 Vyzvednìte a volte "#76 33". #66 Vyzvednìte a volte "#66". Tato služba znemožní odchozí hovory na státní linky bez uvedení PINu. Odemknutí provedete volbou PINu pøi prvním odchozím volání po státní (po volbì 0): 0 (91..95) pppp volané èíslo - kde pppp je PIN Pozor! PIN musíte zadat do 10 s po vytoèení 0, po této dobì je neplatný! Nastavením ústøedny mùžete zvolit jestli je nutné používat PIN pøi každém volání, nebo jen jednou po pøedchozím uzamknutí poboèky volbou #66 (viz Nastavení provozních parametrù, pamìt PE )

16 3.8 Servis ústøedny... M Zápis zkrácené volby Tyto služby ovlivòují chování celé ústøedny, a proto je mohou používat pouze poboèky s pøíslušným oprávnìním. Toto oprávnìní je možné zadat pøi nastavení ústøedny (parametr "7N ON"). Pozor! Poboèka 21 mùže tyto služby používat vždy!!! M Generální vyzvánìní #7 0, Vyzvednìte a volte "#7" a "0", "91..94". Po volbì "#7 0" budou vyzvánìt všechny poboèky pøi volání z libovolné státní linky. Po volbì "# " budou vyzvánìt všechny poboèky pøi volání z vybrané státní. Tuto službu využijete napøíklad pro veèerní a noèní provoz, kdy se poslední pracovník pohybuje po kanceláøích a chce pøijímat hovory ze státních linek na kterékoliv poboèce. Omezení: Služba se neprovede pro ty státní linky, které nejsou nastaveny jako privátní napø. pro FAX viz Nastavení G1 str. 54. Takové nastavení je dùležité, proto, že urèitì nemáte zájem, aby volání ze státní linky zveøejnìné pro FAX vyzvánìlo na všech poboèkách v celé ústøednì. M Zrušení generálního vyzvánìní #78 vv ss cc... Vyzvednìte a volte "#78", vv (20..99), ss (0, ), cc... Kde: vv = èíslo pamìti zkrácené volby (20..99); ss = vybraná (91..94), nebo libovolná (0) státní, která se bude používat; cc = volané èíslo na státní (max. 14 èíslic). Po ukonèení volby èísla zavìste. Pokud bìhem volby dostanete obsazovací tón, potom je v požadované pamìti (vv) již zapsaná zkrácená volba. Pøed zapsáním nové volby na stejné místo je nutné pøedchozí zkrácenou volbu vymazat. Zkrácené volby s èísly pamìti 10 až 19 (810 až 819) mají zvláštní význam, a proto je lze mìnit pouze pøi nastavení ústøedny viz Nastavení str. 58. Význam: Zásadním rozdílem (a výhodou) používání zkrácených voleb oproti používání pamìtí èísel pøímo na telefonním pøístroji je, že jsou spoleèná pro celou ústøednu. To znamená pokud vytoèíte napø. 820 na libovolného poboèce, tak se dovoláte vždy na stejné èíslo. M Vymazání zkrácené volby #78 vv 33 Vyzvednìte a volte "#78", vv (20..99) a "33". Kde: vv = èíslo pamìti zkrácené volby (20..99); Dostanete potvrzovací tón - zkrácená volba vv je vymazána. #77 Vyzvednìte a volte "#77". Volbou "#77" zrušíte generální vyzvánìní nastavené službou "#7 0" a "# ". Od této doby budou vyzvánìt poboèky podle standardního nastavení

17 M Tisk vyúètování a statistiky sledovaných hovorù M Zrušení služeb pro celou ústøednu #71 7 Vyzvednìte a volte "#71 7". Po volbì "#71 7" ústøedna vytiskne na pøipojené tiskárnì tabulku vyúètování hovorného a tabulku statistiky hovorného za obsah pamìti sledovaných hovorù. Pøíklad tisku je uveden v kap. 5.3 Tisk statistiky sledovaných hovorù viz str. 39. Tiskárna musí být pøipojená a zapnutá. Pokud není pøipravena do 15 sec od požadavku o tisk, pak se služba ukonèí. Pøed použitím služby musíte pøepínaè PRINT pøepnout do polohy SET. To je ochrana proti nechtìnému použití služby. Pozor! Bìhem tisku se provádí RESET ústøedny, a proto nelze používat žádné spojové služby. Po ukonèení tisku pøejde ústøedna do normálního provozu. M Tisk nastavení ústøedny a zkrácených voleb #71 0, 8, 9 Vyzvednìte a volte "#71" a "0", nebo "8", nebo "9". Podle druhu volby se provedou následující tisky: # tisk nastavení ústøedny a zkrácených voleb; # tisk pouze zkrácených voleb; # tisk pouze nastavení ústøedny. Pøíklad tisku je uveden v kap. 7.4 Tisk nastavení a zkrácených voleb viz str. 60. Tiskárna musí být pøipojená a zapnutá. Pokud není pøipravena do 15 sec od požadavku o tisk, pak se služba ukonèí. Pøed použitím služby musíte pøepínaè PRINT pøepnout do polohy SET. To je ochrana proti nechtìnému použití služby. Pozor! Bìhem tisku se provádí RESET ústøedny, a proto nelze používat žádné spojové služby. Po ukonèení tisku pøejde ústøedna do normálního provozu. #72 6 xx Vyzvednìte, volte "#72 6" a druh rušení služeb "xx". Podle druhu volby se provedou tato rušení služeb: # všech služeb (jako "#62", ale pro celou ústøednu) # všech pøesmìrování (jako "#63", ale pro celou ústøednu) # všech zpìtných vyzvonìní (jako "#64", ale pro celou ústøednu) # všech zapnutí vyzvánìní z vybrané státní (jako "# ",...) # všech zapnutí vyzvánìní (jako "#60", ale pro celou ústøednu) Služba se uplatòuje pro všechny poboèky - proto dobøe zvažte její použití. M Servisní nastavení # Vyzvednìte, volte "#74" a druh nastavení "7..9". Podle druhu volby se provedou tato servisní nastavení: # vymazání všech hovorù v pamìti pro evidenci hovorného # vymazání všech zkrácených voleb ( ) # jako # #74 8 a navíc vynulování hodin. Po provedení služby se souèasnì provede RESET ústøedny. Tato služba je chránìna propojkou (1) na základní desce pod víkem ústøedny. Ochranu pamìtí vyøadíte zkratováním této propojky. Pozor! Pøed použitím služby si dobøe rozmyslete možné následky! Vymazání je nevratné - vyhnete se nutnosti provést nastavení celé ústøedny! M Firemní nastavení # Vyzvednìte a volte "# ". Po volbì dojde k pøepisu firemního nastavení do pamìti EEPROM, vymazání všech údajù v CMOS RAM a vynulování hodin. Na závìr se provede RESET ústøedny. Tato služba je chránìna propojkou (1) na základní desce pod víkem ústøedny. Ochranu pamìtí vyøadíte zkratováním této propojky. Pozor! Pøed použitím služby si dobøe rozmyslete možné následky! Vymazání je nevratné - vyhnete se nutnosti provést nastavení celé ústøedny! 31 32

18 M RESET - Uvedení ústøedny do základního stavu 4 PROVOZ #73 33 Vyzvednìte a volte "#73 33". Po volbì "#73 33" ústøednu uvedete do stavu, ve kterém se nachází po zapnutí: - všechny vnitøní i vnìjší hovory se rozpojí; - všechny služby se ukonèí (napø. vyzvánìní); - úèty za právì probíhající hovory po státních linkách se neuloží. Služba "#73 33" neovlivòuje: - pamìt zkrácených voleb; - hodiny reálného èasu; - pamìt pro evidenci hovorù; - nastavení služeb "Budík", "Budík každý den"; - nastavení služeb pro vyzvánìní ze státních linek; - nastavení služeb zpìtného vyzvonìní; - nastavení služeb pøesmìrování. Stejného efektu dosáhnete vypnutím a opìtovným zapnutím ústøedny. 4.1 Denní a noèní provoz Pro optimální pøizpùsobení provozním potøebám je výhodné využívat dva režimy èinnosti (provoz DEN a NOC). Výbìr provozu provedete pøepínaèem MODE. V poloze pøepínaèe D je nastaven provoz DEN, v poloze N provoz NOC. V poloze AUTO se provoz DEN a NOC bude pøepínat automaticky podle hodin reálného èasu. Podmínky pro automatické pøepínání provozu DEN a NOC lze nastavit podle èasu i dne v týdnu viz Nastavení str. 57. Provoz indikuje pøíslušná LED dioda ( d a n ) na panelu ústøedny. V závislosti na provozu DEN a NOC je možné rozlišit:! které státní linky vyzvánìjí, na kterých poboèkách! oprávnìní poboèek! které státní linky využívají provolbu resp. automatický faxmodemový pøepínaè Pøíklad použití provozu DEN a NOC: - na poboèce 28 je pøipojen FAX, na poboèce 27 záznamník. - jsou pøipojeny ètyøi státní linky, státní linka 94 je vyhrazena pro fax. Nastavení DEN: 91 zvoní na zvoní na zvoní na 21 a zvoní na 28 Nastavení NOC: 91 zvoní na zvoní na zvoní na zvoní na 28 Ve dne je poboèka 21 vyzvánìna pøi volání ze státních linek 91, 92, 93. Poboèka 22 je vyzvánìna pøi volání ze státní 92. FAX na poboèce 28 je vyzvánìn ze státní 94. Poboèka 27 se záznamníkem není vyzvánìna. Státní 94 lze používat i k odchozím volání. Pokud pøíjde volání na FAX po jiné státní než 94, mùže vnitøní úèastník provést pøepojení na poboèku 28, nebo s výhodou použít službu rychlé pøepojení ("#5"). V noci budou volání ze státních linek 91, 92 a 93 automaticky smìrována na záznamník. FAX na poboèce 28 je opìt vyzvánìn ze státní linky 94. Chování ústøedny lze dodateènì ovlivòovat podle okamžitých potøeb použitím služeb pro pøesmìrování státních linek. Typické je napø. použití služby pøesmìrování pøi nepøítomnosti (služba "#55...") na poboèku, kde je záznamník nebo FAX. Tím lze docílit, že i ve dne pøi momentální nepøítomnosti budou volání zaznamenaná na záznamník nebo pøijata na FAX

19 4.2 Výpadek napájení Výpadek napájecího napìtí zpùsobí, že: - všechny vnitøní i vnìjší hovory se rozpojí; - všechny služby se ukonèí (napø. vyzvánìní); - úèty za právì probíhající hovory po státních linkách se neuloží. Ústøedna je vybavena záložním zdrojem pro napájení pamìti RAM, a proto výpadek napájecího napìtí neovlivní: - pamìt zkrácených voleb; - hodiny reálného èasu; - pamìt pro evidenci hovorù; - nastavení služeb "Budík", "Budík každý den"; - nastavení služeb pro vyzvánìní ze státních linek; - nastavení služeb zpìtného vyzvonìní; - nastavení služeb pøesmìrování. M Nouzový provoz V pøípadì, že je ústøedna vybavena moduly ATEL ProtiBlesk, pak po výpadku napájecího napìtí pøejde do nouzového režimu. Státní linky jsou pøímo pøipojeny na poboèky: - státní linka 91 na poboèku 21 - státní linka 92 na poboèku 22 - státní linka 93 na poboèku 23 - státní linka 94 na poboèku 24 Po tìchto linkách je možné bìžným zpùsobem telefonovat bez vlivu ústøedny. Telefony na ostatních poboèkách budou mimo provoz. Vnitøní spojení není možné uskuteènit z žádné poboèky. Po zapnutí napájecího napìtí bude ústøedna opìt pracovat normálnì. 5 SLEDOVÁNÍ A ÚÈTOVÁNÍ HOVORÙ Ústøedna ATEL 516 obsahuje vše, co je potøeba ke sledování a úètování hovorného: hodiny reálného èasu, vyrovnávací pamìt na 1500 hovorù, pøijímaèe tarifních impulzù (16kHz) a sériový výstup. Ústøedna zaznamenává: èíslo poboèky, ze které bylo voláno, èíslo státní linky pøes kterou bylo voláno, èíslo volané stanice (18 míst), délku hovoru, cenu za tento hovor (jako poèet tarifních impulzù 16 khz), datum a èas hovoru. Z tìchto údajù je možné stanovit cenu hovoru za jednotlivá telefonní spojení. Ústøedna umožòuje provést i vyúètovaní za hovory uložené ve vyrovnávací pamìti - služba "Tisk statistiky sledovaných hovorù". Statistika zahrnuje pro každou poboèku poèet tarifních impulsù za jednotlivé státní linky a pøehled souètu doby místních, mezimìstských a mezistátních spojení. 5.1 Vyrovnávací pamìt hovorù Vyrovnávací pamìt je urèena k ukládání sledovaných hovorù, v pøípadì, když pøipojené zaøízení (tiskárna, nebo PC) není pøipravené pøijímat údaje. Kapacita pamìti je 1500 sledovaných hovorù a je zálohována proti výpadku sít ového napájení ústøedny. Stav vyrovnávací pamìti zobrazuje LED dioda MEM èervené barvy: MEM nesvítí - vyrovnávací pamìt je prázdná, MEM svítí - ve vyrovnávací pamìti je alespoò jeden hovor, MEM bliká - pøekroèení 80% kapacity pamìti (nebezpeèí pøeplnìní pamìti). Stav pøipojeného zaøízení zobrazuje LED dioda ON zelené barvy: ON nesvítí - zaøízení není pøipravené pøijímat údaje, ON svítí - zaøízení je pøipravené pøijímat údaje. Výstup údajù na pøipojeném zaøízení se ovládáte pøepínaèem PRINT: v poloze ON - povolen výstup údajù na pøipojeném zaøízení, v poloze MEM - sledované hovory se vždy ukládají ve vyrovnávací pamìti, v poloze SET - tato poloha slouží k tisku statistiky a nastavení ústøedny

20 5.2 Formát sledovaných hovorù Na pøipojené zaøízení (tiskárna, nebo PC) vystupují údaje z ústøedny v pevném ASCII formátu: = :55 13/01/ = :10 13/01/ = :15 13/01/ P12...= :45 13/01/ = :05 13/01/02 * * * * * * * * * * * * *.))) datum * * * * *.))) èas spojení * * * *.))) délka spojení[s] * * *.))) poèet 16kHz impulzù * *.))) volané telefonní èíslo (18 èíslic) *.))) èíslo státní linky, pøes kterou bylo voláno.))) èíslo poboèky/státní, ze které bylo voláno Poznámky: Po každém zapnutí ústøedny (pøípadnì po službì RESET) se vytiskne zpráva: ATEL V1.0X firmware (RL)soft # * * * * *.))) evid.è. prog. *.))) verze programu.))) typ ústøedny V pøípadì ztráty zálohovaných údajù (pouze v pøípadì vážné poruchy - vybití záložního napájecího èlánku) ústøedna vytiskne zprávu:! CMOS ERROR! ATEL V1.0X firmware (RL)soft # Tisk statistiky sledovaných hovorù Ústøedna umožòuje provést statistiku pro hovory, které jsou uložené ve vyrovnávací pamìti. Statistika zahrnuje pro každou poboèku souèet poètu tarifních impulzù za jednotlivé státní linky a pøehled souètu doby místních, mezimìstských a mezistátních volání. Tisk statistiky vyvoláte pøidržením pøíslušného tlaèítka pøi zapnutí ústøedny, nebo pomocí služby. Pøed tiskem musíte pøepnout pøepínaè PRINT do polohy SET. ^ >, + Služba Popis funkce ^ #71 7! Tisk statistiky sledovaných hovorù (vyúètování) Statistika sledovaných hovorù obsahuje dva informaèní øádky a dvì tabulky: 1. První øádek "Time & Date:" informuje za jaké období se daná statistika provádí a je urèeno prvním a posledním záznamem v pamìti tisku ústøedny. 2. Druhý øádek "Free memory:" informuje o volném prostoru v pamìti tisku (poèet volných záznamù a pomìr vyjádøený v %). 3. První tabulka zobrazuje pro každou poboèku (øádky 21: až 38:) poèet tarifních impulzù za jednotlivé státní linky (sloupce EXT91 až EXT94). Na konci každého øádku je souèet tarifních impulzù pro danou poboèku. Pod každým sloupcem je souèet tarifních impulzù za jednotlivé státní linky. Celkový souèet je v pravém dolním rohu. Vynásobením poètu cenou za jeden impulz získáte skuteènou cenu. 4. Druhá tabulka zahrnuje pro každou poboèku (øádky 21: až 38:) dobu hovoru v sekundách rozdìlenou podle druhu spojení (sloupce místní, pøímìstské, mezimìstské, mezistátní). Na konci každého øádku je souèet doby hovoru pro danou poboèku. Pod každým sloupcem je souèet doby hovoru podle druhu spojení. Celkový souèet je v pravém dolním rohu. Tato tabulka umožòuje zjistit jakými druhy spojení byl dosažen úèet za poboèky. a) Pokud po tisku statistiky chcete tisknout úèet za jednotlivé hovory potom pøepnìte pøepínaè PRINT do polohy ON a tento úèet se na pøipojené a zapnuté tiskárnì vytiskne. Po zhasnutí LED diody MEM vrat te pøepínaè PRINT do polohy SET. b) Pokud po tisku statistiky nechcete tisknout jednotlivé hovory potom doporuèujeme použít službu "#74 7" (služba "Vymazání pamìti tisku") z privilegované poboèky (propojka (1) na základní desce musí být zkratovaná). Následující tisk statistiky se provede za novì uložené hovory

ALPH 60 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

ALPH 60 UŽIVATELSKÝ NÁVOD TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ALPH 60 UŽIVATELSKÝ NÁVOD TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ALPH 60 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Tento uživatelský návod slouží pro koncového uživatele ústøedny. V návodu jsou popsány všechny

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

ODYSEUS. Návod k obsluze. Kompaktní pobočková telefonní ústředna. TELSYCO s.r.o. e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832. www.telsyco.

ODYSEUS. Návod k obsluze. Kompaktní pobočková telefonní ústředna. TELSYCO s.r.o. e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832. www.telsyco. Kompaktní pobočková telefonní ústředna ODYSEUS Návod k obsluze TELSYCO s.r.o. Prostřední 627/14 141 00 Praha 4 e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832 www.telsyco.cz OBSAH KOMPAKTNÍ POBOČKOVÁ

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

CT LINE 2 6 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE

CT LINE 2 6 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE OBSAH NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBO KOVÁ ÚST EDNA CT LINE 2 6 1 ÚVOD... 4 M Vlastnosti... 4 M Slu by (výb r)... 5 M P ídavné vybavení... 5 2 SIGNALIZACE... 6 2.1 Tóny na pobo ce... 6 2.2 Vyzván ní na

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

G205 - Athos GSM v1.2

G205 - Athos GSM v1.2 G205 - Athos GSM v1.2 elektronický odposlechový a zabezpeèovací systém Pøedmluva: Athos GSM verze 1.2 je jednoduché a levné elektronické zaøízení vhodné pro zabezpeèení odlehlého objektu (rekreaèní chaty,

Více

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Ikony stavù Váš telefon Stav baterie Inicializace hlasové schránky / Informace pro konzultaci Automatické pøipomenutí èasu (budík) Zvonìní

Více

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 STROPKOV, akciová spoloènos Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 Návod na obsluhu Volba úèastníka bez zdvihnutí mikrotelefonu Hlasitý pøíposlech Pøímé pamìti Displej Sledovaní ceny a doby trvání

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Stiskem a listujte, a. Stisknìte pro výbìr Pøehled. Sluchátko a stisknìte, pøejdìte na Datum & èas a stisknìte. Stisknìte pro výbìr Nastav datum

Stiskem a listujte, a. Stisknìte pro výbìr Pøehled. Sluchátko a stisknìte, pøejdìte na Datum & èas a stisknìte. Stisknìte pro výbìr Nastav datum Rychlý demo prùvodce Levé a pravé tlaèítko vám umožòují navigaci v jednotlivých menu a submenu. Stisk : výbìr menu nebo možnosti a validace nastavení. Odpovìdìt/ukonèit hovor Volání Stiskem pøijmìte hovor.

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111

Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111 Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111 Uživatelská příručka 1 Vlastnosti Malá telefonní ústředna pro připojení vrátného SED-111 je jednoduché zařízení které se připojuje mezi

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Návod k obsluze Úvod Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku Volbou

Více

ATEUS - OMEGA Lite Základní služby

ATEUS - OMEGA Lite Základní služby PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE verze 1.4 Příručka pro uživatele - základní služby 1 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - OMEGA Lite. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV Digitální bezdrátový telefon Typové oznaèení: KX-TCD735CXM Návod k obsluze 2 4 5 6 9 7 8 0 1 3 DIGITAL GHI 7 4 1 TUV 0 5 2 ABC DEF JKL MNO 8 9 PQRS WXYZ 6 3 R Identifikace volajícího PØED POUŽITÍM SI POZORNÌ

Více

Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz

Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Typ 54 Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Z54-000-C_07-98.pdf Doku Art. Nr. 799000105 Elektronický indikátor polohy typ

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

ATEUS - OMEGA Lite Služby pro operátora

ATEUS - OMEGA Lite Služby pro operátora PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE verze 1.5 Příručka pro uživatele - služby pro operátora 1 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - OMEGA Lite. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem

Více

Systém zapojení po dvou vodièích

Systém zapojení po dvou vodièích platnost od.8.9 Systém zapojení po dvou vodièích pro,,,,,,,,,,,,,,, 8,8,9,9,,,, úèastníkù obsah popis a vlastnosti systému...str. dùležitá upozornìní pøed montážídøív než zaènete...str. popis zvonkového

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Telefonní pøístroj s funkcí CLIP Ksn 7797

Telefonní pøístroj s funkcí CLIP Ksn 7797 STROPKOV - akciová spoloènos Telefonní pøístroj s funkcí CLIP Ksn 7797 Návod na obsluhu CLIP - zobrazení telefonního èísla volajícího úèastníka Alfanumerický displej s ikonami Hodiny reálného èasu Sledování

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

2N Omega Lite Služby pro operátora

2N Omega Lite Služby pro operátora 2N Omega Lite Služby pro operátora Uživatelský manuál Verze 1.6.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Našim cílem je Vaše spokojenost...

Našim cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Našim cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme vám, že jste se rozhodli pro nákup pobočkové ústředny nové řady ATEUS - OMEGA od výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně vás prosíme, abyste

Více

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Návod k obsluze Úvod Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN Návod k použití Obsah Hicom 150 E... 5 Vysvětlení symbolů... 5 Příjem volání... 6 Volba spojení... 6 Zpětný dotaz (neplatí

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 Návod k obsluze Úvod Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku Volbou telefonního pøístroje ze sortimentu terminálù 408/409 jste projevili dùvìru znaèce Alcatel. Dìkujeme

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SIIE 800, 1200, 1600, 2000, 3000 ová generace napájeèù SIIE umožòuje plnou ochranu napájení pokroèilých serverù jedno a víceprocesorových, poèítaèù PC, poèítaèových terminálù a

Více

IPS. Identifikaèní Pøístupový Systém DALLAS. M o n t á ž n í n á v o d

IPS. Identifikaèní Pøístupový Systém DALLAS. M o n t á ž n í n á v o d IPS Identifikaèní Pøístupový Systém DALLAS M o n t á ž n í n á v o d Obsah:1. Koncepce modulu IPS... Str.2 2. Propojení modulù IPS s okolím... Str.2 3. Pøipojení napájecího zdroje, zámku a dveøního kontaktu...

Více

PolluTherm CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POUŽITÍ SPECIFIKACE

PolluTherm CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POUŽITÍ SPECIFIKACE LH 6110 CZ PolluTherm KALORIMETRICKÉ POÈÍTADLO PRO MÌØIÈ TEPLA A CHLADU POUŽITÍ Kalorimetrické poèítadlo PolluTherm je urèeno pro zaznamenávání a vyhodnocování spotøebovaného množství energie v topných

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm R NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712 dvoucestní autoalarm POPIS FUNKCÍ deaktivovaný systém: stlaète 1 krát tlaèítko, centrální zamykání se uzamkne, zapalování a spínaè kufru jsou chránìné za po sek. Dveøní spínaèe

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze konektor sí ového zdroje (sí ový zdroj obj.è. 0554.0088) Doporuèeno pro dlouhá mìøení. dvouøádkový dispej Hold/Max/Min zap/vyp START/STOP

Více

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-3 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~30 V:

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000

INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000 INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000 *CA7102 DIGITÁLNÍ PŘEVADĚČ CD6130 Slouží pro digitální kódování vyzváněcího impulzu ze zvonkových tlačítek. Technický popis: Napájení: 15Vdc Provozní proud: 350mA

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

minim Návod k obsluze

minim Návod k obsluze minim Návod kobsluze reproduktor amikrofon je směrem kpanelu způsob upevnění na zadní straně panelu výtahu (např. přibodované šrouby) 73 o4 125 Zařízení je určeno knouzovému hlasovému spojení např. kabiny

Více

Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P

Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P Spotøebitelská dokumentace VERZE 1.0/09-01 Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P Electronic Preset Meter LM OG-P Badger Meter Czech Republic s.r.o. Obsah 1.0 Urèení, popis a montáž pøístroje.........................

Více

modul MIS 0 SW pro T LINE, CT LINE

modul MIS 0 SW pro T LINE, CT LINE NÁVOD K OBSLUZE euroisdn 2B+D modul MIS 0 SW pro T LINE, CT LINE 1.1 Úvod Modul MIS 0 je euroisdn modul, který umo ní p ímé p ipojení telefonních úst eden spole nosti ALPHATEL PLUS s.r.o. na digitální

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení získáte

Více

T LINE 4 16 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE

T LINE 4 16 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE OBSAH NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBO KOVÁ ÚST EDNA T LINE 4 16 1 ÚVOD... 4 M Vlastnosti... 4 M Slu by (výb r)... 5 M P ídavné vybavení... 5 2 SIGNALIZACE... 6 2.1 Tóny na pobo ce... 6 2.2 Vyzván ní na

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup systémového telefonu OMEGA k pobočkové ústředně nové řady ATEUS - OMEGA od výrobce 2N spol. s r.o. Současně

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3 Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. 991005 Osnova 1. Úvod...3 2. Pøíslušenství testeru...4

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Našim cílem je Vaše spokojenost...

Našim cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Našim cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme vám, že jste se rozhodli pro nákup pobočkové ústředny nové řady ATEUS - OMEGA od výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně vás prosíme, abyste

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

GSM2 Modul. Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone. Průmyslová 969/15.

GSM2 Modul. Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone. Průmyslová 969/15. GSM2 Modul GSM2 Modul Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone Průmyslová 969/15 747 25 Bolatice Servis: 777 248 012 Obchod: 553 663 322 www.czechphone.cz OBSAH

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY K A R T A V Ý R O B K U 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 1-11 Technologicky vyspìlé UPS tøídy On-Line (VFI), urèené ke spolupráci se zaøízeními napájenými z jednofázové elektrické sítì ~30 V: servery, poèítaèovými

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

Návod na použití Telefonní komunikátor TPC Stránka 1

Návod na použití Telefonní komunikátor TPC Stránka 1 Návod na použití Telefonní komunikátor TPC Stránka 1 Obsah 1 Popis... 2 2 Popis konektorů... 3 3 Montáž... 4 4 DIP přepínače... 4 4.1 (SW401)... 4 4.2 Nastavení adresy (SW501)... 5 5 Nastavení telefonních

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

LINE SWITCH DIN. 4 spínače ovládané telefonem. Uživatelská příručka

LINE SWITCH DIN. 4 spínače ovládané telefonem. Uživatelská příručka LINE SWITCH DIN 4 spínače ovládané telefonem Uživatelská příručka 1 PRINCIP Zařízení Line Switch DIN obsahuje 4 relé jejichž spínací kontakty jsou dálkově ovládány po telefonním vedení pomocí tónové volby.

Více

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479 Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479 Pou ití Optimalizující, ekvitermnì øízená regulace teploty pøívodu vytápìní a regulace teploty teplé vody a ve tøech regulaèních

Více

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Úvod Termostaty pro všechny aplikace Nabízíme Vám široký sortiment prostorových termostatù se zajímavými vzhledovými variantami. Termostaty

Více