INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Úvod Základy pracovního práva Pracovní smlouvy, dohody Pracovní smlouva...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Úvod... 3. 1. Základy pracovního práva... 4. 2. Pracovní smlouvy, dohody... 10. 3. Pracovní smlouva..."

Transkript

1 Obsah Úvod Základy pracovního práva Pracovní smlouvy, dohody Pracovní smlouva Ukončení pracovního poměru Bezpečnost a ochrana a zdraví při práci Služby zaměstnanosti

2 Úvod Tento modul by měl každému účastníku vzdělávání se na kariérového poradce na střední škole poskytnout základní přehled, co nabídnout klientovi v oblasti pracovněprávních vztahů. Předpokládá se, že klientem bude zejména žák či absolvent střední školy nebo mladší osoba, které se nepodařilo úspěšně střední vzdělání absolvovat. Anebo se daná osoba rozhoduje, zda nezvolí místo studia raději přímo zaměstnání, a pak by poradce měl umět naznačit, co klienta v zaměstnání čeká, jaké bude mít možnosti, práva a povinnosti. V neposlední řadě by měl umět klientovi poradit i se službami zaměstnanosti, jaké jsou a kde je získá. Přáním autora je, aby obsah modulu alespoň naznačil, jak je daná problematika složitá, velice často se měnící. Zejména proto se předpokládá značné úsilí, které bude nutno vynaložit na samostudium dalších podrobností, které by mohly klienta zajímat a pomoci mu v uplatnění se na trhu práce. 3

3 1. Základy pracovního práva 1.1 Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je poskytnout přehled základních norem pracovního práva, vysvětlit pojmy účastníci pracovněprávních vztahů, zaměstnavatel a zaměstnanec, jejich základní práva, povinnosti a zakázané činnosti. 1.2 Výstupní kompetence kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli umět: orientovat se v přehledu norem upravujících pracovněprávní vztahy vyhledat tyto právní normy a sledovat jejich zásadní úpravy vysvětlit, kdo jsou účastníci pracovněprávních vztahů charakterizovat základní práva a povinnosti zaměstnavatele charakterizovat základní práva a povinnosti zaměstnance upozornit na nedovolené jednání ze strany zaměstnavatele 1.3 Normy pracovněprávního vztahu Na začátku je nutné upozornit, že ne každý, kdo pracuje, musí být nutně někde zaměstnán. V tržní společnosti je možností získávání příjmů podstatně více. Za zákonem stanovených podmínek se člověk může stát osobou samostatně výdělečně činnou, zde se ovšem nejedná o pracovněprávní vztah, a proto vztahy těchto osob pracovní právo neupravuje. Většina lidí ovšem dává přednost zaměstnaneckému poměru. Tady stát vybudoval systém úpravy vzájemných vztahů, práv a povinností a ty jsou zákonně upraveny. Pramenem všech těchto zákonů, vyhlášek, předpisů a nařízení je Ústava/Listina základních práv a svobod. Ta se ovšem zabývá pracovněprávními vztahy pouze nepřímo a garantuje zákonné dodržování práv a svobod obecně. Konkrétněji upravuje tyto vztahy Zákoník práce, zákony o mzdě a platu, dále o kolektivním vyjednávání, o zaměstnanosti a další. V mezích schválených zákonů mohou tyto vztahy dále upravovat vnitropodnikové právní normy. Například lze takto stanovit a upřesňovat vztahy v pracovním řádu, který je potom závazný pouze v dané zaměstnavatelské organizaci. Stát je také samozřejmě vázán mezinárodními smlouvami. Smyslem této kapitoly není podat vyčerpávající přehled konkrétních zákonů a norem. Je důležité uvědomit si, že v dnešní době jsou zákony a vyhlášky opravdu velmi snadno dostupné. Asi také proto se neustále mění, doplňují, pozměňují a případně ruší. Nedovedeme asi ani představit, že by se mezi laiky našel někdo, kdo by byl schopen tyto úpravy sledovat. Ale sledovat je musíme alespoň v jejich principu, ne v podrobnostech. Mimo jiné i proto, že se obvykle výrazně dotýkají života nás všech. A to bude zřejmě nejnáročnější úkol pro každého poradce, aby vždy včas zachytil zásadní změny a byl schopen na ně reagovat a podle nich poskytovat poradenství. Bohužel tuto dovednost zřejmě nelze získat distanční formou studia, kdy je možné pouze dávat obecné návody, jak tuto činnost vykonávat. Proto záleží na přirozených schopnostech a ochotě změny zachytit. 4

4 Prvním Vaším úkolem bude vyhledat alespoň 5 zákonů či vyhlášek upravujících pracovněprávní vztahy. Možností vyhledávání je mnoho. Je potřeba si uvědomit, že např. zákony, vyhlášky a nařízení jsou shromažďovány a zveřejňovány ve sbírce zákonů. Povinnost sbírky archivovat a umožnit do nich nahlédnout všem občanům má např. každý obecní či městský úřad. Samozřejmě je možné využít internetového přístupu a povinnosti zveřejňovat sbírky pro jednotlivá ministerstva, vládu atd. Zkuste tedy zadat do internetového vyhledávače pojmy jako práce, pracovněprávní vztahy, zákoník práce, zákon o mzdě, závislá práce, pracovní poměr, právo na zaměstnání atd. Možná budete sami překvapeni, co všechno jsou schopni naši zákonodárci vyprodukovat a zvláště pak, čím vším by se měla naše společnost řídit. Pro laika se může jednat skutečně o záležitosti mnohdy netušené. 1.4 Závislá práce A nyní zase do práce, její vztahy jsou přece předmětem našeho zkoumání a poznávání. Trochu se pozastavíme u skutečně základních práv a svobod. Myslíte, že všichni víme, že každý občan má právo na zaměstnání? Ano, je to skutečně tak, a prosím pamětníky, aby toto nezaměňovali se socialistickým pojmem právo na práci a povinnost pracovat, je to skutečně něco jiného. Také má každý právo svobodně si zaměstnání zvolit, což je ovšem v praxi podmíněno mnoha dalšími okolnostmi, ale základní právo tu je a je dané zákonem. V souvislosti s tím je potřeba upozornit, že jsou naopak zakázány nucené práce. A také jsou zakázány jakékoli projevy diskriminace. A je nařízeno rovné zacházení se zaměstnanci. Je toho samozřejmě ještě mnoho zakázáno a nařízeno a naopak dovoleno. Není možné a ani pro naše účely předmětné zacházet příliš do podrobností. Takže budeme i nadále pokračovat pouze ve vhodné motivaci k dohledání bližších údajů rozhodných pro správnou radu klientovi. Zajímavý je pojem závislá práce. Nelekejte se, nebudeme zde rozebírat vztahy mezi prací a workoholiky ( závisláky na práci). Závislá práce znamená, že zaměstnanec je skutečně v něčem závislý na zaměstnavateli (a naopak). Například v tom, zda mu zaměstnavatel práci vůbec dá, zda mu vytvoří dostatečné podmínky pro její realizaci, zda sám bude mít takový zisk, aby mohl vůbec zaměstnance odměňovat za vykonanou práci. V tomto ohledu je to závislost někdy nepříjemná, jindy docela příjemná a spojená s uspokojováním potřeb zaměstnance. A právě tato závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu, tedy vztahu, který se řídí smlouvou či dohodou obou zúčastněných stran. Nemusí se vždy jednat o vztah sjednaný písemně, ale znáte to, co je psáno, to je dáno. Závislou práci můžeme také definovat jako osobní výkon zaměstnance pro zaměstnavatele a s tím souvisí množství dalších záležitostí. Tak třeba zaměstnanec musí pracovat podle pokynů zaměstnavatele, což může např. dnešní mladou nezávislou generaci docela nepříjemně překvapit (určitě se ovšem nedoporučuje plnit pokyny do roztrhání vlastního těla, vše má své meze). Neméně zajímavé je, že zaměstnanec pracuje za mzdu nebo za plat, na které má nárok, případně za další naturální plnění nebo zaměstnanecké benefity. Zaměstnanec má také stanovenu pracovní dobu, kterou má povinnost dodržovat. I když to může být například volná pracovní doba, ale nějaká určitě je. 5

5 Také je nutné stanovit zaměstnanci jeho pracoviště. Svůj osobní výkon podává zaměstnanec na náklady zaměstnavatele a na jeho zodpovědnost (alespoň v něčem se tedy zaměstnanci ulevuje, když už je závislý). A nyní se porozhlédneme v mladších ročnících zaměstnanců. Zásadně je zakázána práce dětí mladších 15 let. Ale není to tak jednoduché, potenciální zaměstnavatel se ještě musí zajímat, zda má osoba starší 15 let ukončenou povinnou školní docházku. Pokud ne, také má práci zakázanou a obecně mohou děti vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost. A značně omezena je i práce mladistvých od 15 do 18 let. Následující úkol je spíše pro zamyšlení. Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem? Ti, kdo neznají odpověď, si asi nikdy nesjednávali s nikým mzdu, ani neměli stanovený plat (to je jen jemná nápověda). Ti, kdo znají odpověď a jsou si jisti, že je správná, se mohou zamyslet nad tím, jaké výhody a nevýhody má ta která možnost odměňování za vykonanou (a ne jen předstíranou) práci. SHRNUTÍ Pracovní právo zákonně upravuje výkon práce v pracovněprávním vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Závislá práce je vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu. Každý občan má právo na zaměstnání a jeho svobodnou volbu. Výkon práce se děje podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, v pracovní době na pracovišti, na náklady zaměstnavatele a jeho zodpovědnost. Práce dětí je zakázána. 1.5 Účastníci pracovněprávních vztahů No ano, účastníky pracovněprávních vztahů jsou skutečně zaměstnavatelé a zaměstnanci, to je určitě jasné všem. A ještě ke všemu s tím vztahem musí souhlasit obě strany, a dobrovolně. To s sebou nese samozřejmě dost problémů na to, aby se jimi zaměstnávaly celé hordy právníků. Žádná strana to fakt nemá jednoduché, ale nemohou bez sebe předmětný vztah mít. Vztahy mezi zaměstnavateli nebo mezi zaměstnanci řeší zase úplně jiná oblast zákonů a ta není předmětem našeho poznávání. Zaměřme se tedy nejdříve na zaměstnavatele. Kdo jím vlastně může být? Může to být fyzická osoba, tu si asi všichni dovedeme představit, i když má určitá specifika. Také to může být právnická osoba. Ta už k hmotné představě moc není, je spíš na papíře, ale o to je asi mocnější a váženější, třeba i proto, že má jméno. Ať tak či tak, obě osoby jsou svázány množstvím práv i povinností v pracovněprávním vztahu. Když už se tedy někdo zaměstnavatelem stane, má například právo zaměstnávat neomezený počet zaměstnanců. Ale než vůbec začneme se zaměstnavatelem jednat, měli bychom si uvědomit, že nemůžeme jednat jen tak s každým. Zaměstnavatel má totiž pro to svůj statutární orgán a tím je osoba pověřená za něj jednat, a to na základě vnitřních předpisů. Takový statutár (jak se běžně říká) pak může potencionálnímu 6

6 zaměstnanci ledacos naslibovat a pak je to závazné. Ale také obvykle stvrzuje např. svým podpisem veškerá jednání a rozhodnutí týkající se pracovněprávních vztahů. Takže pozor asi není pro zaměstnance vhodné věřit osobě, která sice slibuje téměř pracovní ráj, ale ve skutečnosti není oprávněná za zaměstnavatele jednat. Je ovšem možné, že za zaměstnavatele může jednat přímo zaměstnanec, a to na základě speciálního pověření v konkrétní věci. Bylo by ovšem vhodné to pověření raději vidět. Úkol je opět pouze k zamyšlení a přerušení toku informací. Znáte statutárního zástupce svého zaměstnavatele, pokud jste zaměstnáni? Pokud ne, jistě je ve Vašem okolí někdo takový natolik blízký, abyste s ním mohli tuto záležitost prodiskutovat a zjistit, jak je na tom on/ona se svým statutárem (myslím samozřejmě v zaměstnání, a ne v životě s partnerem či s právním zástupcem). 1.6 Zaměstnavatel Zaměstnavatel určuje svým zaměstnancům množství práce, které po nich požaduje. Tato práce má být vykonána za určitou dobu a v dané kvalitě a tím je dáno pracovní tempo nebo produktivita práce, jak chcete. Možná Vás překvapí, že při tomto stanovování musí zaměstnavatel vzít v úvahu nejen fyziologické, ale i neuropsychické možnosti zaměstnance. Jinou otázkou je, jak je má zaměstnavatel předem odhadnout, než práci zadá, a také se asi špatně prokazuje, že tak neučinil, ale tak praví zákon. I proto je vhodné, když je množství požadované práce a pracovní tempo dané normou spotřeby práce. Zaměstnavatel je také povinen při stanovování pracovního tempa vzít v úvahu předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A to ještě není všechno. Nesmí opomenout ani přirozené potřeby zaměstnance, jeho jídlo a oddech. Naštěstí na to vše pamatují předpisy a zaměstnanec se tak může domáhat svých práv. Myslíte si, že Vám Váš zaměstnavatel stanovil přiměřené pracovní tempo? Byli byste schopni stanovit lepší kriteria pro hodnocení a ocenění Vaší práce? Pokud ano, zkusili byste se svým zaměstnavatelem o tom jednat? Respektuje dle Vašeho názoru Váš zaměstnavatel Vaše přirozené potřeby? 1.7 Zaměstnanec Zde je definice jasnější než u zaměstnavatele. Jedná se vždy o fyzickou osobu, která minimálně dosáhla 15 let. Pokud jste studovali dobře, budete umět odpovědět na otázku může den nástupu do práce předcházet dni ukončení školní docházky? Samozřejmě nemůže. Ale s těmi mladšími potencionálními zaměstnanci to není jen tak. Další významná věková hranice je 18 let. Do jejich dovršení se k zaměstnání musí vyjádřit jejich zákonný zástupce. To už se dnes asi špatně odchází mladistvým z domova bez dohledu rodičů, pokud tedy ovšem chtějí pracovat u zaměstnavatele. A také nemohou do 18 let uzavírat dohodu o hmotné odpovědnosti. Kromě předešlých omezení mají zaměstnanci spoustu dalších zákonných povinností. Mezi ně patří povinnost pracovat řádně podle svých sil, znalostí, dovedností a schopností. 7

7 Pracovní dobu (jak už bylo řečeno, ta musí být stanovena) musí zaměstnanec nejen dodržovat, ale i využívat k vykonávání svěřených prací. K tomu musí využívat výrobní prostředky a se svěřenými prostředky řádně hospodařit. Od svého zaměstnavatele dostává zaměstnanec pracovní úkoly a má pak povinnost plnit je kvalitně a včas. Zaměstnanec musí také dodržovat právní předpisy a chránit majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. A ke všemu nesmí jednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Když si uvědomíme, že výše uvedený výčet povinností tvoří pouze ty nejzákladnější, pak se naskýtá otázka, zda má zaměstnanec ještě vůbec čas normálně pracovat. Nakonec ještě několik praktických poznámek odrážejících problémy v pracovněprávních vztazích poslední doby. Zaměstnanci nesmějí bez předchozího souhlasu zaměstnavatele užívat výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení. Takže surfaři po internetu, pozor zaměstnavatel může sledovat, co právě stahujete do jeho počítače a ještě k tomu v pracovní době, a nemusí se mu to vždy líbit. Zrovna tak s užíváním služebního auta pro soukromé účely by měl zaměstnavatel vydat souhlas dopředu. Když už jsme u té elektronické či jiné komunikace, tak musíme říct, že zaměstnavatel zase naopak nesmí bez závažného důvodu narušovat soukromí zaměstnance na pracovišti a ve společných prostorách. To se týká např. sledování, odposlechů, záznamů telefonických hovorů, kontroly elektronické pošty nebo listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Ale uvědomme si, že kamery už jsou dnes snad opravdu všude. Zaměstnavatel také nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které nesouvisejí bezprostředně s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem. To se může týkat například těhotenství žen, nebo informací o rodinných či majetkových poměrech. Tabu jsou i informace o sexuální orientaci zaměstnance, jeho původu, jeho členství v odborové organizaci nebo v politických stranách, vyznání náboženství či pracovněprávní bezúhonnosti. Je toho celkem dost, pro naše účely se spokojíme s výše uvedeným málem. Které výrobní prostředky jste v poslední době užívali bez vědomí a souhlasu svého zaměstnavatele? Kontroluje Váš zaměstnavatel, jaké internetové stránky v pracovní době navštěvujete? A myslíte si, že byste o tom měli dopředu vědět, pokud by tomu tak bylo? Znáte ve svém okolí nějaký případ, kdy zaměstnavatel neoprávněně požadoval nějaké informace či podmiňoval získání zaměstnání tím, že např. žena nesmí být těhotná nebo samoživitelka? SHRNUTÍ Účastníky pracovněprávních vztahů jsou zaměstnavatelé a zaměstnanci. Zaměstnavatel má právo zaměstnávat neomezený počet zaměstnanců. Zaměstnavatel má statutární orgán. Zaměstnavatel určuje množství práce a pracovní tempo. 8

8 Zaměstnavatel bere v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance. Zaměstnavatel bere v úvahu předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nesmí opomenout ani přirozené potřeby zaměstnance, jeho jídlo a oddech. Do dovršení 18 let se k zaměstnání mladistvých musí vyjádřit jejich zákonný zástupce. Zaměstnanec má povinnost pracovat řádně podle svých sil, znalostí, dovedností a schopností. Zaměstnanec má povinnost plnit úkoly kvalitně a včas. 9

9 2. Pracovní smlouvy, dohody 2.1 Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je objasnit jednotlivé druhy pracovního poměru včetně podmínek vzniku pracovního poměru. Dále vysvětlit rozdíl mezi pracovním poměrem a dohodou mimo pracovní poměr včetně jejich výhod a nevýhod. 2.2 Výstupní kompetence kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli umět: rozeznávat druhy pracovních poměrů rozeznávat druhy dohod konaných mimo pracovní poměr vysvětlit základní výhody a nevýhody smluv a dohod vybrat vhodný druh pracovního poměru vzhledem k záměru 2.3 Pracovní poměr Pracovní poměr je nejvýznamnější a zřejmě i nečastější pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tento poměr je ovšem vzájemně výhodný, protože: - zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje práci a za odvedenou práci mu platí mzdu, - zaměstnanec má právo na mzdu a povinnost vykonávat svěřenou práci. Pracovní poměr nevzniká jenom tak. Obvykle to bývá na základě pracovní smlouvy, ale zaměstnanec může být i zvolen nebo jmenován. Pracovní poměr nejčastěji vzniká na základě pracovní smlouvy. Pokud se tedy zaměstnanec dopracuje se zaměstnavatelem tak daleko, že se předběžně dohodnou na podmínkách smluvního vztahu. Něco málo o pracovní smlouvě bude řečeno v samostatné kapitole, takže teď se spíše zamyslíme nad pracovním poměrem jako takovým. Kdy asi tak vzniká a za jakých podmínek? Rozhodným pro jeho začátek je den nástupu do práce. Nenechte se zmýlit, rozhodným není den, kdy se dohodnete nebo kdy podepíšete smlouvu. Pokud by Vás třeba napadlo uzavřít pracovní smlouvu mezi manželi, tak to ze zákona není možné (domácí práce přece vykonává manželka pro manžela dobrovolně bez pracovní smlouvy a manžel pro manželku též, ale to asi nebude ten případ). Délka trvání pracovního poměru může být omezena a taky nemusí (samozřejmě ne zároveň). Ve smlouvě, kde je doba pevně stanovena od data do data, hovoříme o tzv. pracovním poměru na dobu určitou (právní výraz je pro nás právní laiky kupodivu téměř totožný s logickým vysvětlením podstaty jevu). Mohlo by se zdát, že po uplynutí dané doby určité pracovní poměr řádně skončí. I když se to v našem právním státě čas od času mění, nemusí tomu vždy tak být, za určitých podmínek i takový pracovněprávní vztah nadále pokračuje. 10

10 Ve smlouvě, kde je stanoven pouze začátek pracovního poměru, se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou dostat ještě nějaký čas na to, aby jeden druhého vyzkoušeli, zda si budou navzájem vyhovovat nebo splní svoje představy o tom druhém. K tomuto účelu slouží tzv. zkušební doba, ve které zjednodušeně řečeno může bezdůvodně kterákoli strana pracovněprávní vztah ukončit bez nějakých trvalejších následků. Předmětem úpravy smluvního vztahu může být i pracovní úvazek. Ten může být sjednán jako plný nebo zkrácený pouze na část pracovní doby. Zjistěte, do jaké pracovní pozice je zaměstnanec volen a do jaké může být jmenován. Malá nápověda jak myslíte, že jsou na tom uvolnění starostové nebo soudci? Zamyslete se nad výhodami, které poskytuje pracovní poměr na dobu určitou zaměstnavateli a které zaměstnanci. Jaké podle Vás jsou nejčastější důvody ukončení pracovního poměru ve zkušební době ať už ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance? SHRNUTÍ Pracovní poměr vzniká obvykle na základě pracovní smlouvy. Začátkem pracovního poměru je den nástupu do práce. Je pracovní poměr na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Ve smlouvě může být stanovena zkušební doba. Pracovní úvazek může být plný nebo zkrácený. 2.4 Dohody konané mimo pracovní poměr Nejdříve něco ze života. Předpokládejme, že nastane následující situace. Jste v pozici zaměstnavatele, který získá novou zakázku, a již na počátku víte, že objem prací v požadované kvalitě určitě Vaše firma nezvládne s daným počtem zaměstnanců. A rázem nastane také problém, zda přijmout nové zaměstnance do pracovního poměru, samozřejmě se všemi povinnostmi, které jako zaměstnavatel vůči nim budete mít. A co když nakonec ta nová zakázka bude v menším rozsahu, než jste původně předpokládali. Co pak se zaměstnanci, pro které nemáte dostatek práce? Naše zákonodárství na Vaši firmu myslelo za Vás a umožní Vám uzavřít se zaměstnancem tzv. dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. Tu můžete uzavřít se svým zaměstnancem nad rámec jeho pracovní smlouvy. Nebo si najdete nového zaměstnance a budete ho zaměstnávat takzvaně na dohodu a sjednáte si s ním pouze konkrétní objem práce v předem stanoveném čase. Až zaměstnanec tuto práci odvede, nemusíte se o něj dále zajímat (samozřejmě, pokud mu řádně zaplatíte, jinak se výrazně zajímá on o Vás). 11

11 Jen doplňme, že jsou zde dvě možnosti, jakou dohodu: a) dohodu o pracovní činnosti Ta musí být uzavřena písemně a musí v ní být přesně stanovena sjednaná odměna, dále doba, na kterou je uzavírána. Zde se přepokládá poněkud větší rozsah prací než v následující možnosti. Ale zároveň tato práce nesmí překročit polovinu řádné pracovní doby zaměstnance. Pro zaměstnavatele z této dohody plyne jedna velká nepříjemná povinnost, a to odvádět za zaměstnance tzv. odvody. Jestliže zrovna v této chvíli činí odvody na pojistné 34 % ze sjednané odměny, tak musí zaměstnavatel sáhnout do své kapsy hlouběji a pojišťovací organizace se zase radují, jak jim přibylo na účtech. Ale zároveň můžete takovému zaměstnanci platit náhrady např. dovolené, nemocenské a jiné náhrady. Nepůjdeme do podrobností, protože to bychom pak zjistili, že může vzniknout i případ, že se odvody neodvádějí, pokud odměna v jednom kalendářním měsíci činí méně než 2.000,- Kč. Ale to je opět částka, která se neustále mění, takže ji berte s rezervou. b) dohodu o provedení práce Zde se zaměstnavatel zaraduje, protože neplatí odvody, ale samozřejmě za cenu jiného omezení. Je jím to, že každá taková dohoda má limitovaný počet odpracovaných hodin za rok u téhož zaměstnavatele. Tento počet se dost často mění, limit 150 hodin za rok je limit pro představu a je možné, že ještě platí. Na druhé straně nezaplatíte zaměstnanci žádnou náhradu mzdy, prostě buď tu práci vykoná a dostane zaplaceno, nebo ji v případě např. nemoci neudělá a tak zaplaceno nedostane. Výhod a nevýhod obou druhů dohod je samozřejmě podstatně více, ale nechceme přece školit mzdové účetní a ekonomy a pro získání představy o možnostech nám uvedené skutečnosti jistě postačí. Zjistěte (z internetu, u svého zaměstnavatele, u známé mzdové účetní atd.), jaký je nyní limit počtu hodin za rok na uzavření dohody o provedení práce. Obdobným způsobem zjistěte, jaký je v současnosti limit výše odměny za jeden měsíc, kdy nemusí zaměstnavatel odvádět za zaměstnance odvody. Zamyslete se nad situací ve vlastním zaměstnání a určete pracovní pozici, na které si myslíte, že by mohl Váš zaměstnavatel ušetřit, a jaký druh dohody byste navrhli s ním uzavřít. SHRNUTÍ Dohoda o pracovní činnosti má rozsah pod polovinu týdenní pracovní doby. Musí být uzavřena písemně se sjednanou odměnou a dobou, na kterou je uzavírána. Odvádějí se z ní odvody. Dohoda o provedení práce má limit počtu odpracovaných hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Nehradí se z ní žádné náhrady, neodvádí se pojistné. 12

12 3. Pracovní smlouva 3.1 Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je poskytnout přehled o nezbytných náležitostech smlouvy, seznámit se základními právy a povinnostmi zaměstnavatele a zaměstnance, s pojmy zkušební doba, pracovní doba, doba odpočinku, odměňování za práci. 3.2 Výstupní kompetence kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli umět: orientovat se v nezbytných náležitostech pracovní smlouvy znát základní práva a povinnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli znát základní práva a povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci vysvětlit základní pojmy týkající se pracovní doby a doby odpočinku vysvětlit základní pojmy týkající se odměňování za práci 3.3 Pracovní smlouva Prvním předpokladem platnosti pracovní smlouvy v českých končinách (opravdu ještě nejsme ve Spojených státech) je to, že je uzavřena písemně. Výjimku občas může tvořit situace, že pracovní poměr bude trvat kratší dobu než 1 měsíc. Pracovní smlouva vzniká samozřejmě po vzájemné dohodě obou stran (předpokládá se, že na počátku ne znepřátelených), a tak ji oba účastníci musí o svobodné vůli podepsat. Zaměstnavatel také musí jedno její vyhotovení zaměstnanci vydat. Již v předchozím bylo naznačeno, co by mohlo tvořit nezbytné náležitosti pracovní smlouvy. Již tedy víme, že musí být dohodnut druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Každý zaměstnanec by si měl být vědom, jaké má dojednáno místo nebo dokonce místa výkonu práce. Pak se nesmí třeba divit, že namísto do nejbližší pobočky firmy musí nastoupit do některé, která je na druhém konci republiky. Tedy pokud to pro něj není přínosem a tuto možnost nevítá. Každopádně to musí být sjednáno v pracovní smlouvě. platná. Také už víme, že musí být stanoven den nástupu do zaměstnání a od této doby je smlouva A nyní i něco nového. Druhy pracovních poměrů už jsme také poznali, takže nové je, že je sjednán v pracovní smlouvě. Pokud to tak není, má se za to, že jde o pracovní poměr na dobu neurčitou bez dalších podmínek (vzpomínáte ještě na zkušební dobu?). 13

13 3.4 Náležitosti pracovní smlouvy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Z pracovní smlouvy musí být patrno, kdo je zaměstnavatel. Dále musí být součástí pracovní smlouvy (ale někdy jen jako proměnná příloha) písemné ujednání o pracovní době, náplni práce, mzdových podmínkách aj. Pokud záležitosti s pracovní smlouvou postoupí tak daleko, že pracovník opravdu do práce nastoupí, musí zaměstnavatel plnit další svoje povinnosti. Mimo jiné musí zaměstnance seznámit s vnitřními předpisy (např. již zmiňovaný pracovní řád) a především s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pokud půjdeme do důsledků, tak o tom aktu musí být písemný zápis s podpisem zaměstnance, jinak jako by se nic nestalo. Zaměstnavatel je mimo jiné dále povinen informovat zaměstnance do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru. O co se především jedná? - konkrétní informace o zaměstnavateli - bližší označení druhu a místa výkonu práce - údaje o dovolené - údaje o pracovní době - údaje o výpovědních lhůtách - údaje o mzdě nebo platu - údaje o kolektivních smlouvách Zdá se toho víc než dost, ale zdaleka to není všechno. Už Vás prostá fakta unavují? Tak si třeba prozkoumejte nějakou pracovní smlouvu anebo více pracovních smluv současně a možná se i podivíte, co všechno jste si se zaměstnavatelem dojednali. Nebo naopak, co jste si mysleli, že máte dojednáno, a ono to tak není. Ještě jednou se vrátíme k pojmu zkušební doba. Je to ve skutečnosti doba, po kterou se zaměstnavatel a zaměstnanec vzájemně oťukávají a zkoušejí, co kdo dokáže a také vydrží. Faktem je, že zkušební doba musí být sjednána písemně a maximálně na 3 měsíce. Nelze ji prodlužovat, ani ji sjednat dodatečně. Takže raději jako zaměstnanci vyžadujme ji sjednat, co když v daném zaměstnání opravdu nebude k vydržení, nebo Vám zaměstnavatel neposkytne výhody, na které Vás nalákal, byť jen ústně. Ale samozřejmě tím dáváme zaměstnavateli do rukou nástroj, jak se s námi bezbolestně rozloučit, když není výkon naší práce podle jeho představ. Zkontrolujte ve své nebo jiné pracovní smlouvě, zda si zaměstnavatel vymiňuje své právo vysílat zaměstnance na pracovní cesty. Ne každý je ochoten s tím souhlasit, takže by si zaměstnanec měl tuto záležitost zkontrolovat, aby věděl do čeho jde. Je vhodné po delší době trvání pracovní smlouvy si zkontrolovat, zda ujednání v ní obsažená Vám pořád ještě vyhovují. Zjistěte nějakým již dříve naznačeným způsobem, jaká je právě nyní minimální mzda. Znáte někoho ve svém okolí, kdo opravdu pracuje za minimální mzdu? Pod tuto mez by neměl být sjednán pracovní poměr. 14

14 SHRNUTÍ Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Náležitosti: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do zaměstnání, druh pracovního poměru, ujednání o pracovní době, náplni práce, mzdových podmínkách aj. Zaměstnavatel musí zaměstnance seznámit s vnitřními předpisy a především s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zkušební doba je obvykle 3měsíční. 3.5 Pracovní doba Pracovní doba je samozřejmě doba, po kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele pracuje. Už víme, že je předmětem společné dohody a je stanovena v pracovní smlouvě. Tak teď něco málo k druhům pracovní doby. Může se jednat o plnou pracovní dobu, ta je u nás stanovena na 40 hodin týdně (ne počet hodin měsíčně, protože každý jinak dlouho trvá, na délce týdne se umíme dohodnout). Při vícesměnných provozech se krátí. Rovněž je kratší pro mladistvé do 16 let (zopakujte si, za jakých podmínek mohou takhle mladí pracovat), je to maximálně 30 hodin týdně, a zároveň 6 hodin denně. Pracovní doba může být zkrácena, ale pouze na základě kolektivní smlouvy nebo vnitřních předpisů zaměstnavatele. Ale tím už jsme se přesunuli k pojmu kratší pracovní doba, a ta vzniká po dohodě se zaměstnavatelem. U pracovní doby nás bude kromě její délky ještě zajímat její rozvržení. To může být: rovnoměrné max. 9 hodin denně, nerovnoměrné pracovní doba překoná denní i týdenní limity, ale délka 1 směny nesmí překročit 12 hodin, pružné začátek a konec pracovní doby si stanovuje zaměstnanec sám, základní doba ale činí minimálně 5 hodin v jednom dni. Jinak stanovuje začátek a konec pracovní doby zaměstnavatel a pracovník musí být na místě na začátku a odcházet s koncem pracovní doby. Ano, opravdu má i odcházet na konci pracovní doby. S pracovní dobou souvisí i pojem doba odpočinku, což je také důležitá podmínka PP, zaměstnanec při ní nepracuje, není pracovní dobou, ale ze zákona musí být. Tak např. je po 6 hodinách práce zaměstnavatel povinen poskytnout 30 minutovou přestávku na oddech ta nesmí být na konci ani na začátku pracovní doby. Zaměstnanci by měli vědět, že mezi dvěma pracovními směnami musí být min. 12hodinový odpočinek. Tyto předpisy se také neustále mění, takže doporučuji vždy sledovat a zjišťovat aktuální stav. Zamyslete se nad tím, jaké důvody vedou zaměstnavatele k nařízení rovnoměrné pracovní doby a za jakých podmínek by mu naopak vyhovovala pružná pracovní doba zaměstnance. A dále se na tento problém zkuste podívat z opačné strany, tedy z pohledu zaměstnance. A jaký druh pracovní doby by se hodil Vám a proč? 15

15 3.6 Odměňování za práci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Odměňování za práci. Jak to libě zní. Konečně to nejpříjemnější, co na pracovněprávních vztazích je, i když jen z pohledu zaměstnance a to ještě řádně a včas odměňovaného. Vzpomínáte na Váš úkol zjistit, jaký je rozdíl mezi mzdou a platem? Pokud jste ho nesplnili, tak nyní sděluji jen to základní. Výši mzdy si může pracovník se zaměstnavatelem sjednat. Plat bývá obvykle stanoven nějakým předpisem a zaměstnavatel, který tento předpis musí dodržovat, si nemůže se zaměstnancem dohodnout jakoukoli výši odměny. Kdo pobírá plat, je prostě spíš takový úředník, který je zařazen do určité kolonky určité mzdové tabulky. Ale to už opravdu hodně lapidárně řečeno, Vy jste si to jistě vyhledali podrobněji a srozumitelnější. Co se týče povinností zaměstnavatele v dané oblasti, tak jsou pro mzdu i plat stejné. Protože je to oblast, ve které se těžko vyzná (a hlavně obtížně sleduje všechny změny) i velice zkušená mzdová účetní, my se zase spokojíme s vysvětlením jen některých podstatných pojmů. Takže začneme. Výše mzdy je dána právními předpisy a ujednána v pracovní smlouvě (ale to už fakt víme). Je ovlivněna charakterem práce, prací přesčas, škodlivostí pracovního prostředí, prací v noci, a je vyjádřena zásadně v penězích. Další benefity, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci, tedy nejsou součástí mzdy (a ani platu, když se to posuzuje stejně). Splatnost mzdy obvykle v daný termín v měsíci následujícím po vykonané práci. Zaměstnavatel má mimo jiné povinnost předat zaměstnanci doklad o mzdě, např. nám známou výplatní pásku. Minimální mzda jestlipak jste splnili zadaný úkol a zjistili si její výši v současnosti platnou. Pokud ne, můžete i nadále pokračovat ve studiu tohoto materiálu, ale autor ji za Vás určitě nezjistí. Jedná se, jak název napovídá, skutečně o nejnižší přípustnou výši odměny za práci, ale pozor v pracovněprávním vztahu. Zaručená mzda to je mzda nebo plat, na kterou má zaměstnanec právo dle zákoníku práce, vnitřního předpisu nebo mzdového či platového výměru. Abyste konečně pochopili rozdíl mezi platem a mzdou, zkuste vyhledat v nám známých informačních zdrojích tzv. mzdové tabulky, jimiž se musí řídit zaměstnavatelé ve státní správě. Tam se totiž výše platu odvíjí mimo jiné od platové třídy a platového stupně. Zjistit, co to znamená, už ponechám na Vás. 3.7 Dovolená Dovolená je už asi poslední základní oblast předmětu našeho společného poznávání obsahu pracovněprávního vztahu z pohledu zaměstnance. Možná Vás překvapí, že oficiální termín je dovolená na zotavenou. Takže až se budete chtít zotavit, tak si nyní nastudujte, že nemůžete nastoupit na dovolenou, jak se Vám zlíbí, ale že obě strany pracovněprávního vztahu musí i tady dodržovat určitá pravidla. Základní výměra délky dovolené činí 4 týdny, v nepodnikatelské sféře 5 týdnů. Tuto výši lze dojednat v kolektivní smlouvě. Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout ještě dodatkovou a další dovolenou. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel (není lepší být podnikatelem a určovat si dovolenou sám/sama?). Ale jednání o dovolené by přece jenom mělo probíhat k oboustranné shodě. Dovolená se musí vyčerpat v příslušném kalendářním roce, popřípadě v roce následujícím. Určitě Vás překvapí, že pokud se čerpá po částech, doporučuje se, aby jedna část trvala 14 dní vcelku. 16

16 Zaměstnavatel může čerpání asi jedné poloviny doby dovolené nařídit. Zjistěte (ve vlastním zájmu), zda je tomu tak i ve chvíli, kdy čtete tyto řádky. odvolat. Zaměstnavatel má právo změnit termín nástupu dovolené nebo zaměstnance z dovolené Další možnost, jak si ušetřit dovolenou, je přerušení dovolené z důvodů pracovní neschopnosti, nebo ošetřování člena rodiny nebo nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud budete umět zjistit, co je to dodatková a další dovolená a k čemu slouží, najděte si i jejich délky trvání. Ale nedoufejte, že už nezbude dost času na práci, tak dlouhé zase ty dovolené nejsou. SHRNUTÍ Pracovní doba je předmětem společné dohody a je stanovena v pracovní smlouvě. Plná pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně. Kratší pracovní doba vzniká po dohodě se zaměstnavatelem. Podle rozvržení známe pracovní dobu rovnoměrnou, nerovnoměrnou a pružnou. Začátek a konec pracovní doby stanovuje zaměstnavatel. Doba odpočinku je důležitá podmínka PP. Po 6 hodinách práce je zaměstnavatel povinen poskytnout 30minutovou přestávku na oddech. Výše mzdy je dána předpisy a ujednána v pracovní smlouvě, je ovlivněna charakterem práce, prací přesčas, škodlivostí pracovního prostředí, prací v noci, a je vyjádřena zásadně v penězích. Splatnost mzdy je obvykle v daném termínu v měsíci. Dovolená je na zotavenou. Základní výměra délky dovolené činí 4 týdny. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Velký úkol na konec Někdy je nejjednodušší uvést účastníka studia do problému tím, že je hozen do vody a má plavat. Pokud si chcete tuto metodu vyzkoušet, nebudu Vám doporučovat nechat se někde naoko zaměstnat a pak zkoumat veškeré problémy s tím spojené. Možná by bylo lepší porozhlédnout se opět v informačních zdrojích a vyhledat si například vzory pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce a tady se poučit, jak by to asi v praxi mohlo vypadat. Pokud tak učiníte, přeji Vám hezké zážitky. Ale dovolenou si na to neberte, ta je na zotavenou a při čtení smluv byste se místo zotavení mohli i rozčílit. A stejně by Vám ji musel zaměstnavatel povolit. 17

17 4. Ukončení pracovního poměru 4.1 Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je poskytnout přehled o možnostech ukončení pracovního poměru, upozornit na neplatné způsoby jeho ukončení a seznámit s minimálními náležitostmi ukončení pracovního poměru. 4.2 Výstupní kompetence kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli umět: orientovat se v možnostech ukončení pracovní smlouvy vysvětlit základní výhody a nevýhody těchto možností upozornit na neplatné rozvázání pracovního poměru poskytnout seznam dokumentů, které je nezbytné vyhotovit při ukončování pracovního poměru 4.3 Možnosti skončení pracovního poměru Skončit pracovní poměr (PP) nelze jenom tak bez řádného důvodu. Tyto důvody jsou pevně zakotveny v českém pracovním právu. Není předmětem naší snahy s nimi seznamovat, snad někdy příště. Zaměříme se proto pouze na jednotlivé možnosti. 1. Dohoda o rozvázání PP 2. Výpověď ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele 3. Zrušení PP ve zkušební době 4. Okamžité zrušení 5. Uplynutí lhůty trvání PP 6. Úmrtí zaměstnance 7. Odejmutí povolení k zaměstnávání 4.4 Dohoda o rozvázání pracovního poměru V dohodě o rozvázání PP se zaměstnavatel a zaměstnanec skutečně musí dohodnout na skončení PP. Dohoda musí být vždy písemná, vždy se jedná o ukončení k určitému datu, ale nemusí být uveden důvod ukončení PP. Protože dohodu opět podepisují obě strany, jedno vyhotovení vydá zaměstnavatel zaměstnanci. 4.5 Výpověď Jak vyplývá z logiky věci, výpověď z PP může dát zaměstnavatel zaměstnanci (pak je to výpověď daná zaměstnavatelem) nebo naopak (pak je to výpověď daná zaměstnancem). Opět je nutná písemná podoba výpovědi. 18

18 To ovšem nestačí, tato výpověď musí být prokazatelně doručena. Takže když ji jedna strana nepřevezme (nepotvrdí doručení), tak co s ní? Zkuste tuto možnost zjistit u svého zaměstnavatele. K výpovědi se vždy vztahuje výpovědní lhůta to je vlastně doba, po kterou nadále platí ujednání z pracovní smlouvy, PP ještě trvá. Pokud si to některá strana dodatečně rozmyslí, je možné výpověď odvolat, ale pozor pouze se souhlasem strany druhé. Zaměstnanec je v daném právním aktu poněkud zvýhodněn, protože v podávané výpovědí nemusí uvádět svoje důvody. Naopak zaměstnavatel musí uvést pouze zákonné důvody. A zjednodušeně řečeno jsou to tyto: 1. Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část. 2. Přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. 3. Stane-li se zaměstnanec nadbytečným z rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců nebo jiných organizačních změnách. 4. Nesmí-li zaměstnanec konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění, a to na základě lékařského posudku. 5. Pozbyl-li zaměstnanec způsobilost konat dosavadní práci. 6. Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené pro výkon práce. Tato možnost se může týkat i neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance, zde musí být ovšem zaměstnanec nejdříve písemně vyzván k jejich odstranění. 7. Pro závažné porušení povinností vyplývajících z předpisů. Všechny tyto důvody (pro náš účel poněkud zjednodušeně formulované) by si zasloužily další vysvětlení. Jelikož pro to nemáme prostor, zaměříme se ještě jen na případy, kdy zaměstnavatel nesmí dát výpověď zaměstnanci. V podstatě se jedná o dobu, kdy je zaměstnanec v tzv. ochranné lhůtě, tedy v době, kdy je zaměstnanec nebo zaměstnankyně: - uznán dočasně práce neschopným, - dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce, - těhotná nebo čerpá mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou, - pracuje v noci a je uznán dočasně nezpůsobilým pro noční práci. A ještě jedna podstatná věc pro zaměstnance. Už jsme si řekli, že zaměstnanec nemusí uvádět důvod výpovědi, ale také může uvést jakýkoliv důvod k výpovědi (ne jen zákonný jako zaměstnavatel). Na takovou výpověď se pak vztahuje 2 měsíční výpovědní lhůta. Znáte z poslední doby nějaký mediálně známý případ nezákonné výpovědi z PP? 4.6 Zrušení PP ve zkušební době Problematika zrušení PP ve zkušební době je pro laika poněkud srozumitelnější než předchozí výpověď. Proto si pouze řekneme, že pokud je PP uzavřen se zkušební dobou (a to nemusí být), je možné v této době ho zrušit z kterékoli smluvní strany. Akt musí být proveden písemnou formou a ta musí být prokazatelně doručena. Uvádět důvody ke zrušení není nutné, pouze je povinností informovat o tomto aktu druhou stranu alespoň 3 dny před navrženým termínem skončení PP. 19

19 4.7 Okamžité zrušení PP Okamžité zrušení PP je mimořádná forma ukončení PP, a proto musí být odůvodněné, písemné, a jak už známe, i doručené. Jinak se považuje za neplatné. Z názvu tohoto aktu plyne, že neobsahuje žádnou výpovědní lhůtu, neboť je to skončení v okamžiku doručení, a to ještě doručení ve stanovené době. Důvod k ukončení je zákonný, nesmí být dodatečně měněn. K okamžitému zrušení PP může dojít ze strany zaměstnavatele, pak jsou zákonné důvody tyto: 1. odsouzení zaměstnance nepodmíněně za úmyslný trestný čin, 2. hrubé porušení pracovní kázně zaměstnancem. K okamžitému zrušení PP může dojít ze strany zaměstnance, pak jsou zákonné důvody tyto: 1. zdravotní stav mu neumožňuje konat práci a zaměstnavatel jej do 15 dnů od oznámení nepřevedl na jinou práci, 2. nedostal mzdu do 15 dnů po její splatnosti. 4.8 Uplynutí lhůty trvání PP Možnost skončení PP uplynutím lhůty jeho trvání se použije jen v případě PP na dobu určitou. Pak tedy skončí PP dle smlouvy v termínu předem dohodnutém. Naši zákonodárci v této oblasti se zaměstnanci a zaměstnavateli opět často laškují, a tak se občas mění možnost, že pokračuje-li zaměstnanec v práci se souhlasem zaměstnavatele i po uplynutí dohodnuté doby určité, mění se PP automaticky na dobu neurčitou. A nyní následuje obvyklé odlehčení pro Vaše studium a otázka zní jak je na tom tato úprava smlouvy na dobu určitou právě teď? Jistě se Vám ze známých informačních zdrojů podaří zjistit reálnou skutečnost a nebudete autora tohoto textu považovat za lháře a manipulátora s fakty, když to bude zase jinak. 4.9 Úmrtí zaměstnance Při skončení PP úmrtím se považuje den úmrtí zaměstnance za den ukončení PP Odejmutí povolení k zaměstnání Odejmutí povolení k zaměstnání zde se jedná o PP cizinců z tzv. třetích zemí, na které se vztahuje zákon o zaměstnanosti. Na jeho základě může být zaměstnavateli povolení odejmuto a tím je PP skončen Neplatné rozvázání PP O neplatnosti rozvázání PP rozhoduje pouze soud. 20

20 A v jakých případech se jeví tento akt jako jasně neplatný? Je to např. když chybí jeho podstatné náležitosti není to provedeno písemně, písemnost není prokazatelně doručena, nejsou k výpovědi zákonné důvody atd. (zkuste si náležitosti vyjmenovat sami, už byste to měli umět). V případě neplatnosti rozvázání PP tento nadále trvá, pokud se obě strany nedohodnou jinak a zaměstnanec má právo na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Soud ovšem může náhradu přiměřeně snížit nebo ji vůbec nepřiznat. Pokud zaměstnanec nebude trvat na PP, jeho trvání končí dnem neplatného rozvázání PP takže pozor na tu dobu, po kterou soud rozhoduje. A ta určitě nebude v našich poměrech krátká. SHRNUTÍ Možnosti ukončení pracovního poměru: 1. Dohoda o rozvázání PP 2. Výpověď ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele 3. Zrušení PP ve zkušební době 4. Okamžité zrušení 5. Uplynutí lhůty trvání PP 6. Úmrtí zaměstnance 7. Odejmutí povolení k zaměstnání Dohoda o rozvázání PP musí být písemná a k určitému datu. Výpověď z PP daná zaměstnavatelem musí být důvod a písemná forma doručená. Výpověď z PP daná zaměstnancem nemusí být důvod, musí být písemná forma a doručená. 2měsíční výpovědní lhůta. Zrušení PP ve zkušební době písemná forma bez důvodů. Okamžité zrušení PP zákonné důvody ze stran zaměstnance nebo zaměstnavatele. Uplynutím lhůty trvání PP platné pro PP na dobu určitou. Úmrtí zaměstnance konec PP dnem úmrtí. Odejmutí povolení k zaměstnání týká se zprostředkování práce cizinců. Neplatné rozvázání PP rozhoduje o něm soud Doklady při ukončení PP Mimo jiné může zaměstnanec po svém zaměstnavateli požadovat: 1. Pracovní posudek 2. Zápočtový list 3. Odstupné Ad 1. Pracovní posudek je písemné hodnocení zaměstnance a jeho pracovních dovedností. Na jeho vydání má zaměstnanec právo, pokud ovšem o vydání požádá. Tato záležitost je skutečně jen dvoustranná, a proto nesmí posudek zaměstnavatel nikdy předávat nebo dát k dispozici třetí osobě. Např. tedy nelze souhlasit s tím, že ho rovnou pošle novému zaměstnavateli zaměstnance. Ad 2. Zápočtový list je termín, který se běžně používá ve spojení s potvrzením o zaměstnání a který se využívá např. pro stanovení podpory v nezaměstnanosti. I z těchto potřeb vyplývá pro zaměstnavatele povinnost vydat zápočtový list neprodleně. 21

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Základy pracovního práva pro absolventa LF

Základy pracovního práva pro absolventa LF Základy pracovního práva pro absolventa LF 3. lékařská fakulta UK v Praze, 10. 11. 2010 JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Přehled právních předpisů - Zákony Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Obsah. Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3

Obsah. Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3 Obsah iii Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3 1. Co je to pracovní právo a jaké vztahy upravuje?...........................3 2. Které jsou nejdůležitější pracovněprávní předpisy?.........................3 3.

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER

I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER 1 Práva a povinnosti ředitele, jeho zodpovědnost HANA POLÁKOVÁ Pracovní místo ředitele školy s sebou přináší plnění celé řady úkolů, na které nebyl pedagogický pracovník v průběhu

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Stylizace a úprava personálních písemnosti

Stylizace a úprava personálních písemnosti Stylizace a úprava personálních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Personální písemnosti představují celou řadu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené

Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené Odpovídá Mgr. Lucie Otáhalová Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Podílí se na realizaci projektů zaměřených na problematiku

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

druhy pracovních smluv

druhy pracovních smluv druhy pracovních smluv PRACOVNÍ POMĚR vzniká dnem nástupu do práce, tento den musí být uvedený v pracovní smlouvě právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce pracovní povolení

Více

Na co si dát pozor při uzavírání pracovní smlouvy?

Na co si dát pozor při uzavírání pracovní smlouvy? 8 Vyznejte se v pracovním právu Na co si dát pozor při uzavírání pracovní smlouvy? S nástupem do nového zaměstnání jsou spojeny různé záležitosti, například vstupní lékařská prohlídka, poučení o bezpečnostních

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více