INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Úvod Základy pracovního práva Pracovní smlouvy, dohody Pracovní smlouva...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Úvod... 3. 1. Základy pracovního práva... 4. 2. Pracovní smlouvy, dohody... 10. 3. Pracovní smlouva..."

Transkript

1 Obsah Úvod Základy pracovního práva Pracovní smlouvy, dohody Pracovní smlouva Ukončení pracovního poměru Bezpečnost a ochrana a zdraví při práci Služby zaměstnanosti

2 Úvod Tento modul by měl každému účastníku vzdělávání se na kariérového poradce na střední škole poskytnout základní přehled, co nabídnout klientovi v oblasti pracovněprávních vztahů. Předpokládá se, že klientem bude zejména žák či absolvent střední školy nebo mladší osoba, které se nepodařilo úspěšně střední vzdělání absolvovat. Anebo se daná osoba rozhoduje, zda nezvolí místo studia raději přímo zaměstnání, a pak by poradce měl umět naznačit, co klienta v zaměstnání čeká, jaké bude mít možnosti, práva a povinnosti. V neposlední řadě by měl umět klientovi poradit i se službami zaměstnanosti, jaké jsou a kde je získá. Přáním autora je, aby obsah modulu alespoň naznačil, jak je daná problematika složitá, velice často se měnící. Zejména proto se předpokládá značné úsilí, které bude nutno vynaložit na samostudium dalších podrobností, které by mohly klienta zajímat a pomoci mu v uplatnění se na trhu práce. 3

3 1. Základy pracovního práva 1.1 Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je poskytnout přehled základních norem pracovního práva, vysvětlit pojmy účastníci pracovněprávních vztahů, zaměstnavatel a zaměstnanec, jejich základní práva, povinnosti a zakázané činnosti. 1.2 Výstupní kompetence kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli umět: orientovat se v přehledu norem upravujících pracovněprávní vztahy vyhledat tyto právní normy a sledovat jejich zásadní úpravy vysvětlit, kdo jsou účastníci pracovněprávních vztahů charakterizovat základní práva a povinnosti zaměstnavatele charakterizovat základní práva a povinnosti zaměstnance upozornit na nedovolené jednání ze strany zaměstnavatele 1.3 Normy pracovněprávního vztahu Na začátku je nutné upozornit, že ne každý, kdo pracuje, musí být nutně někde zaměstnán. V tržní společnosti je možností získávání příjmů podstatně více. Za zákonem stanovených podmínek se člověk může stát osobou samostatně výdělečně činnou, zde se ovšem nejedná o pracovněprávní vztah, a proto vztahy těchto osob pracovní právo neupravuje. Většina lidí ovšem dává přednost zaměstnaneckému poměru. Tady stát vybudoval systém úpravy vzájemných vztahů, práv a povinností a ty jsou zákonně upraveny. Pramenem všech těchto zákonů, vyhlášek, předpisů a nařízení je Ústava/Listina základních práv a svobod. Ta se ovšem zabývá pracovněprávními vztahy pouze nepřímo a garantuje zákonné dodržování práv a svobod obecně. Konkrétněji upravuje tyto vztahy Zákoník práce, zákony o mzdě a platu, dále o kolektivním vyjednávání, o zaměstnanosti a další. V mezích schválených zákonů mohou tyto vztahy dále upravovat vnitropodnikové právní normy. Například lze takto stanovit a upřesňovat vztahy v pracovním řádu, který je potom závazný pouze v dané zaměstnavatelské organizaci. Stát je také samozřejmě vázán mezinárodními smlouvami. Smyslem této kapitoly není podat vyčerpávající přehled konkrétních zákonů a norem. Je důležité uvědomit si, že v dnešní době jsou zákony a vyhlášky opravdu velmi snadno dostupné. Asi také proto se neustále mění, doplňují, pozměňují a případně ruší. Nedovedeme asi ani představit, že by se mezi laiky našel někdo, kdo by byl schopen tyto úpravy sledovat. Ale sledovat je musíme alespoň v jejich principu, ne v podrobnostech. Mimo jiné i proto, že se obvykle výrazně dotýkají života nás všech. A to bude zřejmě nejnáročnější úkol pro každého poradce, aby vždy včas zachytil zásadní změny a byl schopen na ně reagovat a podle nich poskytovat poradenství. Bohužel tuto dovednost zřejmě nelze získat distanční formou studia, kdy je možné pouze dávat obecné návody, jak tuto činnost vykonávat. Proto záleží na přirozených schopnostech a ochotě změny zachytit. 4

4 Prvním Vaším úkolem bude vyhledat alespoň 5 zákonů či vyhlášek upravujících pracovněprávní vztahy. Možností vyhledávání je mnoho. Je potřeba si uvědomit, že např. zákony, vyhlášky a nařízení jsou shromažďovány a zveřejňovány ve sbírce zákonů. Povinnost sbírky archivovat a umožnit do nich nahlédnout všem občanům má např. každý obecní či městský úřad. Samozřejmě je možné využít internetového přístupu a povinnosti zveřejňovat sbírky pro jednotlivá ministerstva, vládu atd. Zkuste tedy zadat do internetového vyhledávače pojmy jako práce, pracovněprávní vztahy, zákoník práce, zákon o mzdě, závislá práce, pracovní poměr, právo na zaměstnání atd. Možná budete sami překvapeni, co všechno jsou schopni naši zákonodárci vyprodukovat a zvláště pak, čím vším by se měla naše společnost řídit. Pro laika se může jednat skutečně o záležitosti mnohdy netušené. 1.4 Závislá práce A nyní zase do práce, její vztahy jsou přece předmětem našeho zkoumání a poznávání. Trochu se pozastavíme u skutečně základních práv a svobod. Myslíte, že všichni víme, že každý občan má právo na zaměstnání? Ano, je to skutečně tak, a prosím pamětníky, aby toto nezaměňovali se socialistickým pojmem právo na práci a povinnost pracovat, je to skutečně něco jiného. Také má každý právo svobodně si zaměstnání zvolit, což je ovšem v praxi podmíněno mnoha dalšími okolnostmi, ale základní právo tu je a je dané zákonem. V souvislosti s tím je potřeba upozornit, že jsou naopak zakázány nucené práce. A také jsou zakázány jakékoli projevy diskriminace. A je nařízeno rovné zacházení se zaměstnanci. Je toho samozřejmě ještě mnoho zakázáno a nařízeno a naopak dovoleno. Není možné a ani pro naše účely předmětné zacházet příliš do podrobností. Takže budeme i nadále pokračovat pouze ve vhodné motivaci k dohledání bližších údajů rozhodných pro správnou radu klientovi. Zajímavý je pojem závislá práce. Nelekejte se, nebudeme zde rozebírat vztahy mezi prací a workoholiky ( závisláky na práci). Závislá práce znamená, že zaměstnanec je skutečně v něčem závislý na zaměstnavateli (a naopak). Například v tom, zda mu zaměstnavatel práci vůbec dá, zda mu vytvoří dostatečné podmínky pro její realizaci, zda sám bude mít takový zisk, aby mohl vůbec zaměstnance odměňovat za vykonanou práci. V tomto ohledu je to závislost někdy nepříjemná, jindy docela příjemná a spojená s uspokojováním potřeb zaměstnance. A právě tato závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu, tedy vztahu, který se řídí smlouvou či dohodou obou zúčastněných stran. Nemusí se vždy jednat o vztah sjednaný písemně, ale znáte to, co je psáno, to je dáno. Závislou práci můžeme také definovat jako osobní výkon zaměstnance pro zaměstnavatele a s tím souvisí množství dalších záležitostí. Tak třeba zaměstnanec musí pracovat podle pokynů zaměstnavatele, což může např. dnešní mladou nezávislou generaci docela nepříjemně překvapit (určitě se ovšem nedoporučuje plnit pokyny do roztrhání vlastního těla, vše má své meze). Neméně zajímavé je, že zaměstnanec pracuje za mzdu nebo za plat, na které má nárok, případně za další naturální plnění nebo zaměstnanecké benefity. Zaměstnanec má také stanovenu pracovní dobu, kterou má povinnost dodržovat. I když to může být například volná pracovní doba, ale nějaká určitě je. 5

5 Také je nutné stanovit zaměstnanci jeho pracoviště. Svůj osobní výkon podává zaměstnanec na náklady zaměstnavatele a na jeho zodpovědnost (alespoň v něčem se tedy zaměstnanci ulevuje, když už je závislý). A nyní se porozhlédneme v mladších ročnících zaměstnanců. Zásadně je zakázána práce dětí mladších 15 let. Ale není to tak jednoduché, potenciální zaměstnavatel se ještě musí zajímat, zda má osoba starší 15 let ukončenou povinnou školní docházku. Pokud ne, také má práci zakázanou a obecně mohou děti vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost. A značně omezena je i práce mladistvých od 15 do 18 let. Následující úkol je spíše pro zamyšlení. Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem? Ti, kdo neznají odpověď, si asi nikdy nesjednávali s nikým mzdu, ani neměli stanovený plat (to je jen jemná nápověda). Ti, kdo znají odpověď a jsou si jisti, že je správná, se mohou zamyslet nad tím, jaké výhody a nevýhody má ta která možnost odměňování za vykonanou (a ne jen předstíranou) práci. SHRNUTÍ Pracovní právo zákonně upravuje výkon práce v pracovněprávním vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Závislá práce je vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu. Každý občan má právo na zaměstnání a jeho svobodnou volbu. Výkon práce se děje podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, v pracovní době na pracovišti, na náklady zaměstnavatele a jeho zodpovědnost. Práce dětí je zakázána. 1.5 Účastníci pracovněprávních vztahů No ano, účastníky pracovněprávních vztahů jsou skutečně zaměstnavatelé a zaměstnanci, to je určitě jasné všem. A ještě ke všemu s tím vztahem musí souhlasit obě strany, a dobrovolně. To s sebou nese samozřejmě dost problémů na to, aby se jimi zaměstnávaly celé hordy právníků. Žádná strana to fakt nemá jednoduché, ale nemohou bez sebe předmětný vztah mít. Vztahy mezi zaměstnavateli nebo mezi zaměstnanci řeší zase úplně jiná oblast zákonů a ta není předmětem našeho poznávání. Zaměřme se tedy nejdříve na zaměstnavatele. Kdo jím vlastně může být? Může to být fyzická osoba, tu si asi všichni dovedeme představit, i když má určitá specifika. Také to může být právnická osoba. Ta už k hmotné představě moc není, je spíš na papíře, ale o to je asi mocnější a váženější, třeba i proto, že má jméno. Ať tak či tak, obě osoby jsou svázány množstvím práv i povinností v pracovněprávním vztahu. Když už se tedy někdo zaměstnavatelem stane, má například právo zaměstnávat neomezený počet zaměstnanců. Ale než vůbec začneme se zaměstnavatelem jednat, měli bychom si uvědomit, že nemůžeme jednat jen tak s každým. Zaměstnavatel má totiž pro to svůj statutární orgán a tím je osoba pověřená za něj jednat, a to na základě vnitřních předpisů. Takový statutár (jak se běžně říká) pak může potencionálnímu 6

6 zaměstnanci ledacos naslibovat a pak je to závazné. Ale také obvykle stvrzuje např. svým podpisem veškerá jednání a rozhodnutí týkající se pracovněprávních vztahů. Takže pozor asi není pro zaměstnance vhodné věřit osobě, která sice slibuje téměř pracovní ráj, ale ve skutečnosti není oprávněná za zaměstnavatele jednat. Je ovšem možné, že za zaměstnavatele může jednat přímo zaměstnanec, a to na základě speciálního pověření v konkrétní věci. Bylo by ovšem vhodné to pověření raději vidět. Úkol je opět pouze k zamyšlení a přerušení toku informací. Znáte statutárního zástupce svého zaměstnavatele, pokud jste zaměstnáni? Pokud ne, jistě je ve Vašem okolí někdo takový natolik blízký, abyste s ním mohli tuto záležitost prodiskutovat a zjistit, jak je na tom on/ona se svým statutárem (myslím samozřejmě v zaměstnání, a ne v životě s partnerem či s právním zástupcem). 1.6 Zaměstnavatel Zaměstnavatel určuje svým zaměstnancům množství práce, které po nich požaduje. Tato práce má být vykonána za určitou dobu a v dané kvalitě a tím je dáno pracovní tempo nebo produktivita práce, jak chcete. Možná Vás překvapí, že při tomto stanovování musí zaměstnavatel vzít v úvahu nejen fyziologické, ale i neuropsychické možnosti zaměstnance. Jinou otázkou je, jak je má zaměstnavatel předem odhadnout, než práci zadá, a také se asi špatně prokazuje, že tak neučinil, ale tak praví zákon. I proto je vhodné, když je množství požadované práce a pracovní tempo dané normou spotřeby práce. Zaměstnavatel je také povinen při stanovování pracovního tempa vzít v úvahu předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A to ještě není všechno. Nesmí opomenout ani přirozené potřeby zaměstnance, jeho jídlo a oddech. Naštěstí na to vše pamatují předpisy a zaměstnanec se tak může domáhat svých práv. Myslíte si, že Vám Váš zaměstnavatel stanovil přiměřené pracovní tempo? Byli byste schopni stanovit lepší kriteria pro hodnocení a ocenění Vaší práce? Pokud ano, zkusili byste se svým zaměstnavatelem o tom jednat? Respektuje dle Vašeho názoru Váš zaměstnavatel Vaše přirozené potřeby? 1.7 Zaměstnanec Zde je definice jasnější než u zaměstnavatele. Jedná se vždy o fyzickou osobu, která minimálně dosáhla 15 let. Pokud jste studovali dobře, budete umět odpovědět na otázku může den nástupu do práce předcházet dni ukončení školní docházky? Samozřejmě nemůže. Ale s těmi mladšími potencionálními zaměstnanci to není jen tak. Další významná věková hranice je 18 let. Do jejich dovršení se k zaměstnání musí vyjádřit jejich zákonný zástupce. To už se dnes asi špatně odchází mladistvým z domova bez dohledu rodičů, pokud tedy ovšem chtějí pracovat u zaměstnavatele. A také nemohou do 18 let uzavírat dohodu o hmotné odpovědnosti. Kromě předešlých omezení mají zaměstnanci spoustu dalších zákonných povinností. Mezi ně patří povinnost pracovat řádně podle svých sil, znalostí, dovedností a schopností. 7

7 Pracovní dobu (jak už bylo řečeno, ta musí být stanovena) musí zaměstnanec nejen dodržovat, ale i využívat k vykonávání svěřených prací. K tomu musí využívat výrobní prostředky a se svěřenými prostředky řádně hospodařit. Od svého zaměstnavatele dostává zaměstnanec pracovní úkoly a má pak povinnost plnit je kvalitně a včas. Zaměstnanec musí také dodržovat právní předpisy a chránit majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. A ke všemu nesmí jednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Když si uvědomíme, že výše uvedený výčet povinností tvoří pouze ty nejzákladnější, pak se naskýtá otázka, zda má zaměstnanec ještě vůbec čas normálně pracovat. Nakonec ještě několik praktických poznámek odrážejících problémy v pracovněprávních vztazích poslední doby. Zaměstnanci nesmějí bez předchozího souhlasu zaměstnavatele užívat výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení. Takže surfaři po internetu, pozor zaměstnavatel může sledovat, co právě stahujete do jeho počítače a ještě k tomu v pracovní době, a nemusí se mu to vždy líbit. Zrovna tak s užíváním služebního auta pro soukromé účely by měl zaměstnavatel vydat souhlas dopředu. Když už jsme u té elektronické či jiné komunikace, tak musíme říct, že zaměstnavatel zase naopak nesmí bez závažného důvodu narušovat soukromí zaměstnance na pracovišti a ve společných prostorách. To se týká např. sledování, odposlechů, záznamů telefonických hovorů, kontroly elektronické pošty nebo listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Ale uvědomme si, že kamery už jsou dnes snad opravdu všude. Zaměstnavatel také nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které nesouvisejí bezprostředně s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem. To se může týkat například těhotenství žen, nebo informací o rodinných či majetkových poměrech. Tabu jsou i informace o sexuální orientaci zaměstnance, jeho původu, jeho členství v odborové organizaci nebo v politických stranách, vyznání náboženství či pracovněprávní bezúhonnosti. Je toho celkem dost, pro naše účely se spokojíme s výše uvedeným málem. Které výrobní prostředky jste v poslední době užívali bez vědomí a souhlasu svého zaměstnavatele? Kontroluje Váš zaměstnavatel, jaké internetové stránky v pracovní době navštěvujete? A myslíte si, že byste o tom měli dopředu vědět, pokud by tomu tak bylo? Znáte ve svém okolí nějaký případ, kdy zaměstnavatel neoprávněně požadoval nějaké informace či podmiňoval získání zaměstnání tím, že např. žena nesmí být těhotná nebo samoživitelka? SHRNUTÍ Účastníky pracovněprávních vztahů jsou zaměstnavatelé a zaměstnanci. Zaměstnavatel má právo zaměstnávat neomezený počet zaměstnanců. Zaměstnavatel má statutární orgán. Zaměstnavatel určuje množství práce a pracovní tempo. 8

8 Zaměstnavatel bere v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance. Zaměstnavatel bere v úvahu předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nesmí opomenout ani přirozené potřeby zaměstnance, jeho jídlo a oddech. Do dovršení 18 let se k zaměstnání mladistvých musí vyjádřit jejich zákonný zástupce. Zaměstnanec má povinnost pracovat řádně podle svých sil, znalostí, dovedností a schopností. Zaměstnanec má povinnost plnit úkoly kvalitně a včas. 9

9 2. Pracovní smlouvy, dohody 2.1 Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je objasnit jednotlivé druhy pracovního poměru včetně podmínek vzniku pracovního poměru. Dále vysvětlit rozdíl mezi pracovním poměrem a dohodou mimo pracovní poměr včetně jejich výhod a nevýhod. 2.2 Výstupní kompetence kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli umět: rozeznávat druhy pracovních poměrů rozeznávat druhy dohod konaných mimo pracovní poměr vysvětlit základní výhody a nevýhody smluv a dohod vybrat vhodný druh pracovního poměru vzhledem k záměru 2.3 Pracovní poměr Pracovní poměr je nejvýznamnější a zřejmě i nečastější pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tento poměr je ovšem vzájemně výhodný, protože: - zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje práci a za odvedenou práci mu platí mzdu, - zaměstnanec má právo na mzdu a povinnost vykonávat svěřenou práci. Pracovní poměr nevzniká jenom tak. Obvykle to bývá na základě pracovní smlouvy, ale zaměstnanec může být i zvolen nebo jmenován. Pracovní poměr nejčastěji vzniká na základě pracovní smlouvy. Pokud se tedy zaměstnanec dopracuje se zaměstnavatelem tak daleko, že se předběžně dohodnou na podmínkách smluvního vztahu. Něco málo o pracovní smlouvě bude řečeno v samostatné kapitole, takže teď se spíše zamyslíme nad pracovním poměrem jako takovým. Kdy asi tak vzniká a za jakých podmínek? Rozhodným pro jeho začátek je den nástupu do práce. Nenechte se zmýlit, rozhodným není den, kdy se dohodnete nebo kdy podepíšete smlouvu. Pokud by Vás třeba napadlo uzavřít pracovní smlouvu mezi manželi, tak to ze zákona není možné (domácí práce přece vykonává manželka pro manžela dobrovolně bez pracovní smlouvy a manžel pro manželku též, ale to asi nebude ten případ). Délka trvání pracovního poměru může být omezena a taky nemusí (samozřejmě ne zároveň). Ve smlouvě, kde je doba pevně stanovena od data do data, hovoříme o tzv. pracovním poměru na dobu určitou (právní výraz je pro nás právní laiky kupodivu téměř totožný s logickým vysvětlením podstaty jevu). Mohlo by se zdát, že po uplynutí dané doby určité pracovní poměr řádně skončí. I když se to v našem právním státě čas od času mění, nemusí tomu vždy tak být, za určitých podmínek i takový pracovněprávní vztah nadále pokračuje. 10

10 Ve smlouvě, kde je stanoven pouze začátek pracovního poměru, se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou dostat ještě nějaký čas na to, aby jeden druhého vyzkoušeli, zda si budou navzájem vyhovovat nebo splní svoje představy o tom druhém. K tomuto účelu slouží tzv. zkušební doba, ve které zjednodušeně řečeno může bezdůvodně kterákoli strana pracovněprávní vztah ukončit bez nějakých trvalejších následků. Předmětem úpravy smluvního vztahu může být i pracovní úvazek. Ten může být sjednán jako plný nebo zkrácený pouze na část pracovní doby. Zjistěte, do jaké pracovní pozice je zaměstnanec volen a do jaké může být jmenován. Malá nápověda jak myslíte, že jsou na tom uvolnění starostové nebo soudci? Zamyslete se nad výhodami, které poskytuje pracovní poměr na dobu určitou zaměstnavateli a které zaměstnanci. Jaké podle Vás jsou nejčastější důvody ukončení pracovního poměru ve zkušební době ať už ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance? SHRNUTÍ Pracovní poměr vzniká obvykle na základě pracovní smlouvy. Začátkem pracovního poměru je den nástupu do práce. Je pracovní poměr na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Ve smlouvě může být stanovena zkušební doba. Pracovní úvazek může být plný nebo zkrácený. 2.4 Dohody konané mimo pracovní poměr Nejdříve něco ze života. Předpokládejme, že nastane následující situace. Jste v pozici zaměstnavatele, který získá novou zakázku, a již na počátku víte, že objem prací v požadované kvalitě určitě Vaše firma nezvládne s daným počtem zaměstnanců. A rázem nastane také problém, zda přijmout nové zaměstnance do pracovního poměru, samozřejmě se všemi povinnostmi, které jako zaměstnavatel vůči nim budete mít. A co když nakonec ta nová zakázka bude v menším rozsahu, než jste původně předpokládali. Co pak se zaměstnanci, pro které nemáte dostatek práce? Naše zákonodárství na Vaši firmu myslelo za Vás a umožní Vám uzavřít se zaměstnancem tzv. dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. Tu můžete uzavřít se svým zaměstnancem nad rámec jeho pracovní smlouvy. Nebo si najdete nového zaměstnance a budete ho zaměstnávat takzvaně na dohodu a sjednáte si s ním pouze konkrétní objem práce v předem stanoveném čase. Až zaměstnanec tuto práci odvede, nemusíte se o něj dále zajímat (samozřejmě, pokud mu řádně zaplatíte, jinak se výrazně zajímá on o Vás). 11

11 Jen doplňme, že jsou zde dvě možnosti, jakou dohodu: a) dohodu o pracovní činnosti Ta musí být uzavřena písemně a musí v ní být přesně stanovena sjednaná odměna, dále doba, na kterou je uzavírána. Zde se přepokládá poněkud větší rozsah prací než v následující možnosti. Ale zároveň tato práce nesmí překročit polovinu řádné pracovní doby zaměstnance. Pro zaměstnavatele z této dohody plyne jedna velká nepříjemná povinnost, a to odvádět za zaměstnance tzv. odvody. Jestliže zrovna v této chvíli činí odvody na pojistné 34 % ze sjednané odměny, tak musí zaměstnavatel sáhnout do své kapsy hlouběji a pojišťovací organizace se zase radují, jak jim přibylo na účtech. Ale zároveň můžete takovému zaměstnanci platit náhrady např. dovolené, nemocenské a jiné náhrady. Nepůjdeme do podrobností, protože to bychom pak zjistili, že může vzniknout i případ, že se odvody neodvádějí, pokud odměna v jednom kalendářním měsíci činí méně než 2.000,- Kč. Ale to je opět částka, která se neustále mění, takže ji berte s rezervou. b) dohodu o provedení práce Zde se zaměstnavatel zaraduje, protože neplatí odvody, ale samozřejmě za cenu jiného omezení. Je jím to, že každá taková dohoda má limitovaný počet odpracovaných hodin za rok u téhož zaměstnavatele. Tento počet se dost často mění, limit 150 hodin za rok je limit pro představu a je možné, že ještě platí. Na druhé straně nezaplatíte zaměstnanci žádnou náhradu mzdy, prostě buď tu práci vykoná a dostane zaplaceno, nebo ji v případě např. nemoci neudělá a tak zaplaceno nedostane. Výhod a nevýhod obou druhů dohod je samozřejmě podstatně více, ale nechceme přece školit mzdové účetní a ekonomy a pro získání představy o možnostech nám uvedené skutečnosti jistě postačí. Zjistěte (z internetu, u svého zaměstnavatele, u známé mzdové účetní atd.), jaký je nyní limit počtu hodin za rok na uzavření dohody o provedení práce. Obdobným způsobem zjistěte, jaký je v současnosti limit výše odměny za jeden měsíc, kdy nemusí zaměstnavatel odvádět za zaměstnance odvody. Zamyslete se nad situací ve vlastním zaměstnání a určete pracovní pozici, na které si myslíte, že by mohl Váš zaměstnavatel ušetřit, a jaký druh dohody byste navrhli s ním uzavřít. SHRNUTÍ Dohoda o pracovní činnosti má rozsah pod polovinu týdenní pracovní doby. Musí být uzavřena písemně se sjednanou odměnou a dobou, na kterou je uzavírána. Odvádějí se z ní odvody. Dohoda o provedení práce má limit počtu odpracovaných hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Nehradí se z ní žádné náhrady, neodvádí se pojistné. 12

12 3. Pracovní smlouva 3.1 Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je poskytnout přehled o nezbytných náležitostech smlouvy, seznámit se základními právy a povinnostmi zaměstnavatele a zaměstnance, s pojmy zkušební doba, pracovní doba, doba odpočinku, odměňování za práci. 3.2 Výstupní kompetence kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli umět: orientovat se v nezbytných náležitostech pracovní smlouvy znát základní práva a povinnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli znát základní práva a povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci vysvětlit základní pojmy týkající se pracovní doby a doby odpočinku vysvětlit základní pojmy týkající se odměňování za práci 3.3 Pracovní smlouva Prvním předpokladem platnosti pracovní smlouvy v českých končinách (opravdu ještě nejsme ve Spojených státech) je to, že je uzavřena písemně. Výjimku občas může tvořit situace, že pracovní poměr bude trvat kratší dobu než 1 měsíc. Pracovní smlouva vzniká samozřejmě po vzájemné dohodě obou stran (předpokládá se, že na počátku ne znepřátelených), a tak ji oba účastníci musí o svobodné vůli podepsat. Zaměstnavatel také musí jedno její vyhotovení zaměstnanci vydat. Již v předchozím bylo naznačeno, co by mohlo tvořit nezbytné náležitosti pracovní smlouvy. Již tedy víme, že musí být dohodnut druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Každý zaměstnanec by si měl být vědom, jaké má dojednáno místo nebo dokonce místa výkonu práce. Pak se nesmí třeba divit, že namísto do nejbližší pobočky firmy musí nastoupit do některé, která je na druhém konci republiky. Tedy pokud to pro něj není přínosem a tuto možnost nevítá. Každopádně to musí být sjednáno v pracovní smlouvě. platná. Také už víme, že musí být stanoven den nástupu do zaměstnání a od této doby je smlouva A nyní i něco nového. Druhy pracovních poměrů už jsme také poznali, takže nové je, že je sjednán v pracovní smlouvě. Pokud to tak není, má se za to, že jde o pracovní poměr na dobu neurčitou bez dalších podmínek (vzpomínáte ještě na zkušební dobu?). 13

13 3.4 Náležitosti pracovní smlouvy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Z pracovní smlouvy musí být patrno, kdo je zaměstnavatel. Dále musí být součástí pracovní smlouvy (ale někdy jen jako proměnná příloha) písemné ujednání o pracovní době, náplni práce, mzdových podmínkách aj. Pokud záležitosti s pracovní smlouvou postoupí tak daleko, že pracovník opravdu do práce nastoupí, musí zaměstnavatel plnit další svoje povinnosti. Mimo jiné musí zaměstnance seznámit s vnitřními předpisy (např. již zmiňovaný pracovní řád) a především s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pokud půjdeme do důsledků, tak o tom aktu musí být písemný zápis s podpisem zaměstnance, jinak jako by se nic nestalo. Zaměstnavatel je mimo jiné dále povinen informovat zaměstnance do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru. O co se především jedná? - konkrétní informace o zaměstnavateli - bližší označení druhu a místa výkonu práce - údaje o dovolené - údaje o pracovní době - údaje o výpovědních lhůtách - údaje o mzdě nebo platu - údaje o kolektivních smlouvách Zdá se toho víc než dost, ale zdaleka to není všechno. Už Vás prostá fakta unavují? Tak si třeba prozkoumejte nějakou pracovní smlouvu anebo více pracovních smluv současně a možná se i podivíte, co všechno jste si se zaměstnavatelem dojednali. Nebo naopak, co jste si mysleli, že máte dojednáno, a ono to tak není. Ještě jednou se vrátíme k pojmu zkušební doba. Je to ve skutečnosti doba, po kterou se zaměstnavatel a zaměstnanec vzájemně oťukávají a zkoušejí, co kdo dokáže a také vydrží. Faktem je, že zkušební doba musí být sjednána písemně a maximálně na 3 měsíce. Nelze ji prodlužovat, ani ji sjednat dodatečně. Takže raději jako zaměstnanci vyžadujme ji sjednat, co když v daném zaměstnání opravdu nebude k vydržení, nebo Vám zaměstnavatel neposkytne výhody, na které Vás nalákal, byť jen ústně. Ale samozřejmě tím dáváme zaměstnavateli do rukou nástroj, jak se s námi bezbolestně rozloučit, když není výkon naší práce podle jeho představ. Zkontrolujte ve své nebo jiné pracovní smlouvě, zda si zaměstnavatel vymiňuje své právo vysílat zaměstnance na pracovní cesty. Ne každý je ochoten s tím souhlasit, takže by si zaměstnanec měl tuto záležitost zkontrolovat, aby věděl do čeho jde. Je vhodné po delší době trvání pracovní smlouvy si zkontrolovat, zda ujednání v ní obsažená Vám pořád ještě vyhovují. Zjistěte nějakým již dříve naznačeným způsobem, jaká je právě nyní minimální mzda. Znáte někoho ve svém okolí, kdo opravdu pracuje za minimální mzdu? Pod tuto mez by neměl být sjednán pracovní poměr. 14

14 SHRNUTÍ Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Náležitosti: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do zaměstnání, druh pracovního poměru, ujednání o pracovní době, náplni práce, mzdových podmínkách aj. Zaměstnavatel musí zaměstnance seznámit s vnitřními předpisy a především s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zkušební doba je obvykle 3měsíční. 3.5 Pracovní doba Pracovní doba je samozřejmě doba, po kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele pracuje. Už víme, že je předmětem společné dohody a je stanovena v pracovní smlouvě. Tak teď něco málo k druhům pracovní doby. Může se jednat o plnou pracovní dobu, ta je u nás stanovena na 40 hodin týdně (ne počet hodin měsíčně, protože každý jinak dlouho trvá, na délce týdne se umíme dohodnout). Při vícesměnných provozech se krátí. Rovněž je kratší pro mladistvé do 16 let (zopakujte si, za jakých podmínek mohou takhle mladí pracovat), je to maximálně 30 hodin týdně, a zároveň 6 hodin denně. Pracovní doba může být zkrácena, ale pouze na základě kolektivní smlouvy nebo vnitřních předpisů zaměstnavatele. Ale tím už jsme se přesunuli k pojmu kratší pracovní doba, a ta vzniká po dohodě se zaměstnavatelem. U pracovní doby nás bude kromě její délky ještě zajímat její rozvržení. To může být: rovnoměrné max. 9 hodin denně, nerovnoměrné pracovní doba překoná denní i týdenní limity, ale délka 1 směny nesmí překročit 12 hodin, pružné začátek a konec pracovní doby si stanovuje zaměstnanec sám, základní doba ale činí minimálně 5 hodin v jednom dni. Jinak stanovuje začátek a konec pracovní doby zaměstnavatel a pracovník musí být na místě na začátku a odcházet s koncem pracovní doby. Ano, opravdu má i odcházet na konci pracovní doby. S pracovní dobou souvisí i pojem doba odpočinku, což je také důležitá podmínka PP, zaměstnanec při ní nepracuje, není pracovní dobou, ale ze zákona musí být. Tak např. je po 6 hodinách práce zaměstnavatel povinen poskytnout 30 minutovou přestávku na oddech ta nesmí být na konci ani na začátku pracovní doby. Zaměstnanci by měli vědět, že mezi dvěma pracovními směnami musí být min. 12hodinový odpočinek. Tyto předpisy se také neustále mění, takže doporučuji vždy sledovat a zjišťovat aktuální stav. Zamyslete se nad tím, jaké důvody vedou zaměstnavatele k nařízení rovnoměrné pracovní doby a za jakých podmínek by mu naopak vyhovovala pružná pracovní doba zaměstnance. A dále se na tento problém zkuste podívat z opačné strany, tedy z pohledu zaměstnance. A jaký druh pracovní doby by se hodil Vám a proč? 15

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

Úvod do pracovního práva

Úvod do pracovního práva Mgr. Simona Urbánková Úvod do pracovního práva Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah PRACOVNÍ PRÁVO...5 PRAMENY

Více

V současné době existuje v podstatě pět zdrojů, pomocí kterých lze hledat práci:

V současné době existuje v podstatě pět zdrojů, pomocí kterých lze hledat práci: 1. Zaměstnanci V této kapitole se dozvíme základní informace, týkající se způsobů hledání práce, trhu práce, úřadu práce, vzniku, změn a zániku pracovního poměru. Dále si povíme co je bezpečnost a ochrana

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bakalářská práce Autor: Kristina Polachová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Josef

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání

Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání PREZENTACE ŠKOLENÍ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ Vzniklá v rámci projektu: Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052 Obsah Obsah...

Více

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA ZÁKONÍK

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

iskr imino v at ddiskriminovat a nedovolte to jiným

iskr imino v at ddiskriminovat a nedovolte to jiným Nenechte se iskr imino v at ddiskriminovat a nedovolte to jiným První právní pomoc: ženám a mužům diskriminovaným na pracovním trhu z důvodu - pohlaví - věku ženám a mužům diskriminovaným na pracovním

Více

ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ

ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ 2010 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM V ZAMĚSTNÁNÍ ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ aneb jak znalostí práv a povinností předcházet možným problémům v zaměstnání

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

OBSAH. abc VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBORÁŘE

OBSAH. abc VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBORÁŘE OBSAH OBSAH...1 ÚVOD neboli PROČ VLASTNĚ...2 ČÍM ZAČÍT...5 Chcete vstoupit do odborů?...5 Chcete zrušit svou ZO?...5 Máte problémy se svým zaměstnavatelem?...5 Zásady poskytování právní pomoci členům VOS...6

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. JUDr. Hana Gutová, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. JUDr. Hana Gutová, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH JUDr. Hana Gutová, Ph.D. Brno 2013 Recenzoval: Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Název:

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI UZAVÍRÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 100 105 DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Úřad práce a vyhledání nového zaměstnance Každý zaměstnavatel,

Více

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková VzděláVací program V rámci projektu Sám pro Sebe, Sám za Sebe! získání základních Sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 VStup na trh práce chci práci bc. Vendula maříková Vstup

Více

Upravuje především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Upravuje především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ilis Souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (pracovní poměr x dovolení, odpovědnost

Více

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními dokumenty z oblasti lidských práv, práv pracovníků a odborových

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

Využití ve výuce. Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Využití ve výuce. Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_17 Název sady DUM: Svět práce Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více