Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem"

Transkript

1 Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval : Ústav územního rozvoje 1. Co je SWOT analýza SWOT je zkratka složená z počátečních písmen anglických slov: Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). SWOT analýza je komplexní metodou kvalitativního hodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin (tj. faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ vnitřní stránky subjektu a faktory vyjadřující PŘÍLEŽITOSTI a HROZBY jako vlastnosti vnějšího prostředí). SWOT analýza je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. Umožňuje formulovat strategické vize: rozvojem silných stránek, odstraněním slabých stránek, využitím budoucích příležitostí, vyhnutím se rizikům. 1

2 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování Metoda SWOT analýzy se v územním plánování používá ke zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území. Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je součástí rozboru udržitelného rozvoje území, který je podmnožinou územně analytických podkladů - nového nástroje územního plánování na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajů. ÚAP zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. ÚAP pořizují: - úřady územního plánování pro své správní obvody v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů; - krajské úřady pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. Viz zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území zahrnuje uvedení jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na 1. horninové prostředí a geologii, 2. vodní režim, 3. hygienu životního prostředí, 4. ochranu přírody a krajiny, 5. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 6. veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 7. sociodemografické podmínky, 8. bydlení, 9. rekreaci, 10. hospodářské podmínky; závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Viz 4 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 2

3 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec Vzorový příklad SWOT analýz je zpracován nikoli pro správní obvod úřadu územního plánování, nýbrž pro území jediné obce, protože obce se budou s tímto úkolem potýkat při pořizování územních plánů v přechodném období, než budou zpracovány ÚAP. Viz 185 odst. 3 SZ: Nebudou-li územně analytické podklady pořízeny, bude pořízení územně plánovací dokumentace vždy zahrnovat i zpracování průzkumů a rozborů řešeného území v rozsahu odpovídajícím územně analytickým podkladům. Při zpracování průzkumů a rozborů je nutná součinnost zpracovatele průzkumů a rozborů s úřadem územního plánování, s ohledem na již shromážděné údaje o území a rozpracované ÚAP. Tyto průzkumy a rozbory se budou zpracovávat v podrobnosti přiměřené území jediné obce. Vzorový příklad tématických SWOT analýz pro fiktivní obec Jde o větší vesnici poblíž města, ležící v úrodné zemědělské oblasti, s kvalitním přírodním zázemím. Obec je proslulá těžbou písků, zahradnickým centrem; zastavěné území se rozrůstá o nové obytné lokality 1. Horninové prostředí a geologie Regionálně významné zdroje stavebních surovin. Rozvoj těžby významných zásob stavebních surovin chráněného ložiskového území. Nepříznivé radonové riziko v území. Opuštěné těžební prostory, poddolovaná území. Zpoždění rekultivace vytěžených ploch. 2. Vodní režim Nadprůměrné zastoupení vodních ploch v řešeném území. Probíhající projekt revitalizace vodních toků. Zvýšení retenční schopnosti krajiny v důsledku racionálního obhospodařování půdy a realizace územního systému ekologické stability. Zvýšení podílu ploch trvalých travních porostů, lesa a krajinné zeleně. Možnost využití řízených rozlivů v krajině při povodních. Nízká retenční kapacita území daná příliš vysokým procentem zornění půdy. Pokračující úbytek krajinné zeleně. Přítomnost vodní eroze, zejména ve svažité jižní části řešeného území. Výskyt místních záplav při silných deštích. Odklad řešení ohrožení území povodněmi. Intenzivní ošetřování plodin pesticidy. Dlouhodobý srážkový deficit v oblasti. 3

4 3. Hygiena životního prostředí Dlouhodobě se zlepšující kvalita životního prostředí. Významný pokles dálkových imisí z velkých stacionárních zdrojů. Zlepšení čistoty povrchových i podzemních vod po zániku velkokapacitního vepřína v katastru. Obecný důraz na zdravý životní styl. Vybudování silničního obchvatu obce. Zavedení systému separace komunálního odpadu. Vysoká hluková zátěž z dopravy v obci. Neuspokojivá kvalita ovzduší zejména vlivem nárůstu průjezdné dopravy a spalování fosilních paliv. Častý výskyt inverzních situací v zastavěném území. Okolí pily obtěžováno hlukem a těžkou nákladní přepravou. Předpokládané zvýšení intenzity silniční přepravy. Přechod na tuhá paliva vlivem vývoje cen plynu a elektřiny, spalování odpadu. Podezření na ekologickou zátěž v bývalém zemědělském areálu (brownfieldu). Nebezpečí narušení zdraví obyvatelstva spojené s radonovým rizikem. 4. Ochrana přírody a krajiny Nadprůměrná rozloha chráněných území. Evropsky významná lokalita Natury 2000 Do značné míry zachovalý typický krajinný ráz. Realizace funkčního územního systému ekologické stability. Rekultivace vytěžených území. Nedostatečná ekologická stabilita území. Úbytek zvláště chráněných druhů. Narušení chráněných území případnou výstavbou připravovaného obchvatu obce a rozšířením těžby štěrkopísků. Kolize mezi záměry na výstavbu větrných elektráren a estetikou krajiny. Odpor ochránců přírody vůči záměru na zřízení rekreačních vodních nádrží. 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Příznivé klimatické a půdní podmínky pro zemědělskou výrobu. Lesní porosty na třetině řešeného území. Realizace komplexních pozemkových úprav. Podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny. Dotace na zalesňování pozemků. Nevhodné způsoby obhospodařování svažitých terénů. Neexistence ekologického způsobu hospodaření. Nepříznivá druhová skladba lesa. Pokračující zábor půdy pro výstavbu a těžbu. Znehodnocování půdy zvyšováním intenzity hospodaření, erozí a chemickými látkami. Ohrožení smrkových lesů kalamitami. 4

5 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dokončen obecní vodovod. Dokončena plynofikace obce. Povedena rekonstrukce vozovek a chodníků v ulicích. Záměr na vybudování sběrného dvora tříděného odpadu v obci. Podpora rozvoje hromadné dopravy a práce doma. Využití dotačních titulů z programů EU na zlepšení veřejné infrastruktury. Vedení průjezdné dopravy zastavěným územím obce. Omezování spojů hromadné autobusové dopravy. Špatné dopravní spojení s krajským městem. Zastaralý kanalizační systém vč. čištění odpadních vod. Odklad realizace obchvatu obce konflikt s ochranou přírody. Nedostatečná připravenost projektů na obecní infrastrukturu. Nedostatek vlastních finančních prostředků. Přetížení infrastruktury obce spojené s výstavbou vilové satelitní čtvrti. 7. Sociodemografické podmínky Relativně nízká nezaměstnanost. Dobrá vzdělanostní struktura obyvatel. Modernizace obecního úřadu: veřejný internet, bankovní služby. Zřízena policejní služebna v obci. Založen spolek pro obnovu venkova Projekt na rekonstrukci kulturního domu pro zájmovou a klubovou činnost. Blízkost města občanská vybavenost, pracovní příležitosti, úřady. Rozvoj sociální péče s podporou obce i kraje. Vysoká intenzita vyjížďky do zaměstnání. Úbytek počtu trvale bydlících obyvatel migrací. Vysoký index stáří. Růst počtu domácností osamocených starších občanů. Útlum společenského života v obci, kulturní dům málo využíván. Zánik obecní školy. Hrozba nezaměstnanosti pramenící ze zániku nebo omezení výroby v nosných podnicích v regionu. Konflikty pramenící ze způsobu života starousedlíků, způsobu života obyvatel nové čtvrti a mládeže. 8. Bydlení Převažující typ bydlení v rodinném domě se zahradou. Zájem o stavební parcely v obci. Obecný trend zkvalitňování bydlení v důsledku ekonomického růstu. Záchrana neobydlených domů k rekreační funkci (chalupaření). Chátrající a neobydlené domy. Vysoké průměrné stáří domů. Návesní prostor znehodnocen průjezdnou dopravou. Tlak developerů na vytváření větších lokalit satelitního bydlení. 5

6 9. Rekreace Kvalitní přírodní zázemí obce. Dobré podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku. Možnost chalupaření, zahradničení. Vyhlášená restaurace v obci. Poutní kostel, tradice cyrilometodějských poutí. Poskytnutí rekreačního zázemí obyvatelům nedalekého města. Poptávka po rekreačním bydlení. Růst zájmu o domácí turistiku. Rozšíření nabídky ubytování. Zřízení rekreačních vodních ploch rekultivací vytěžených pískoven. Poloha mimo oblasti cestovního ruchu. Devastace budovy barokního zámečku. Narušení venkovského rázu zástavby. Chybějící zařízení pro sport, vyjma venkovních hřišť. Chybějící iniciativa a prostředky na rekonstrukci památek a rozhledny. 10. Hospodářské podmínky Relativní dostatek rozmanitých pracovních příležitosti v blízkém městě. Realizace velké průmyslové zóny v regionu. Průmyslová tradice regionu. Prosperující zahradnictví a pila v obci; záměr majitele na rozšíření provozu zahradnictví. Využití prostředků z rozvojových programů pro podporu - malého a středního podnikání, - regionální ekonomiky (klastry), - soukromého zemědělského hospodaření, - využití potenciálu obnovitelných energií. Možnost využití budov opuštěného zemědělského areálu pro výrobní funkci. Poloha v rozvojové ose (dle politiky územního rozvoje) Nízká míra podnikatelské aktivity obyvatel. Zánik zemědělského podniku se sídlem v obci. Nízký podíl separace a využití komunálních odpadů. Neexistence bezprostředního napojení obce na dálniční síť. Upadající produkce zdejší významné plodiny cukrovky. Problematický odbyt domácího ovoce. 6

7 4. Použité zdroje a zkratky Použité zdroje Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje zveřejněná na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje odika_uap_ pdf. Wikipedie. Otevřená internetová encyklopedie. EKOTOXA s.r.o. Brno. Modelové ověření rozboru podmínek trvale udržitelného rozvoje správního území obce Kyjov. ČVUT v Praze, fakulta architektury. Praha Modelové zpracování rozboru udržitelného rozvoje území správního obvodu obcí s rozšířenou působností Litovel a Uničov. Arch.Design s.r.o., Ing. arch. Petr Malý. Brno Studie rozvoje česko slovenského příhraničí. II. etapa. Ústav územního rozvoje. Brno Použité zkratky ÚAP SZ SWOT územně analytické podklady Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) SWOT analýza: Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby) 7

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNO u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOÁ ČÁST a) Postup při pořízení územního plánu. 2 b) yhodnocení souladu

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více