OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013"

Transkript

1 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování úvěrů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu ust. 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí Úvěrové smlouvy (dále jen US ) uzavírané mezi společností PATRIOT BUSINESS s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem NA Vyhlídce 912, Velká Bystřice. PSČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále jen společnost nebo věřitel ) a fyzickou osobou (dále jen klient nebo dlužník ) Uzavřením US se společnost jako věřitel zavazuje klientovi poskytnout sjednaný úvěr a klient jako dlužník se zavazuje poskytnutý úvěr vrátit a zaplatit úroky, případně další platby, a to vše v souladu s US a těmito VOP Tyto VOP vymezují vztahy mezi společností a klientem, který požádá společnost o poskytnutí úvěru a o poskytnutí peněžních prostředků pro své potřeby nesouvisející s podnikáním klienta. Klient je navrhovatelem uzavření US dle ust. 497 a násl. Obchodního zákoníku a po přijetí návrhu ze strany společnosti je klient dlužníkem z této individuálně sjednané smlouvy vůči společnosti. Společnost je ve vztahu ke klientovi osobou, které je návrh na uzavření smlouvy určen, a která je po přijetí návrhu věřitelem z této smlouvy Tyto VOP jsou výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření smlouvy společnosti Pokud na straně klienta uzavírá smlouvu více účastníků, odpovídají tito účastníci za veškeré závazky vůči společnosti, vznikající v souvislosti s příslušným úvěrem a souvisejícími vztahy, společně a nerozdílně Tyto VOP jsou nedílnou součástí US. Obsahuje-li US ustanovení odlišná od těchto VOP, platí, že podmínky stanovené US se uplatní přednostně. 2. Uzavření smlouvy 2.1. Klient je povinen sepsat Žádost o poskytnutí úvěru (dále jen Žádost ) na tiskopisu schváleném společností a vyplnit dotazník, který bude ze strany společnosti klientovi předložen. Klient, příp. spoludlužník, předáním žádosti a vyplněného a podepsaného dotazníku společnosti nebo obchodnímu zástupci společnosti, dává společnosti souhlas se zpracováním všech klientem poskytnutých (tedy i osobních) údajů za podmínek uvedených v prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů před uzavřením smlouvy, v US a VOP. K jejich ověření je nutno doložit originály dokladů, které uváděné údaje obsahují, pokud je společnost vyžaduje Klient se zavazuje, že v případě bude-li souhlasit s podmínkami poskytnutí úvěru, podepsat tiskopis nazvaný Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (dále jen formulář ) se základními informacemi o společnosti a konkrétními informacemi o úvěru, pro daný případ a dalšími nezbytnými informacemi pro klienta, který dodá klientovi společnost v dostatečném předstihu před uzavřením US, aby si klient mohl dostatečně promyslet tyto VOP, které jsou součástí žádosti o poskytnutí úvěru a podmínky úvěru, které jsou uvedeny ve formuláři. Podpisem formuláře klient prohlašuje, že byl řádně seznámen se všemi důležitými informacemi o společnosti a žádaném úvěru, a to v dostatečném termínu před uzavřením samotné US. Formulář spolu s VOP jsou návrhem US Vyplněním žádosti a podepsáním formuláře se klient zavazuje uzavřít se společností US, kdy podepsáním formuláře, jehož nedílnou součástí je návrh US a tyto VOP, klient prohlašuje, že souhlasí s návrhem US a těmito VOP Žádost a podepsaný formulář se klient zavazuje dodat (zaslat) společnosti, kdy doručením žádosti a podepsaného formuláře, se stává formulář návrhem na uzavření US Až do uzavření samotné US může klient bez důvodu odmítnout uzavřít US, kdy odmítnutím uzavřít US po podpisu formuláře je v takovém případě klient povinen uhradit společnosti náklady ve výši 3.000,- Kč, které jsou započitatelné oproti složené záloze na uzavření US Společnost sdělí klientovi přímo nebo prostřednictvím prodejce své rozhodnutí uzavřít US. Společnost není povinna své rozhodnutí neposkytnout úvěr odůvodňovat s tím, že 1

2 v takovém případě nemá klient nárok na jakoukoliv náhradu nákladů. V případě odmítnutí uzavřít US ze strany společnosti vrátí společnost klientovi složenou zálohu na US v plné výši Klient je povinen, je-li o to požádán, předložit společnosti dokumenty věrohodně potvrzující pravdivost údajů uvedených v návrhu. Klient uděluje společnosti souhlas k ověření pravdivosti těchto údajů a k osvědčení finanční situace klienta, a to i u třetích osob, za použití jeho osobních údajů včetně rodného čísla. Klient souhlasí s tím, aby třetí osoby, včetně peněžních ústavů, poskytly společnosti na její žádost požadované informace, a to i pokud jsou chráněny obchodním či bankovním tajemstvím US se stává platnou a účinnou podpisem posledního z účastníků smlouvy Po uzavření US zřídí společnost klientovi úvěrový účet. Úvěrovým účtem se rozumí účet, na kterém společnost eviduje své pohledávky vůči klientovi z poskytnutého úvěru a tomu odpovídající závazky klienta Klient se zavazuje uhradit společnosti poplatek za uzavření US a další náklady spojené s US, a to dle ceníku, který je nedílnou součástí US a způsobem uvedeným v těchto VOP nebo US. 3. Účel úvěru 3.1. Úvěr společnost poskytuje klientovi bez stanovení účelu, tedy ve formě finanční částky. 4. Plnění z úvěrové smlouvy 4.1. Úvěr je klientovi poskytnut jednorázově. Úvěrová částka bude ponížena o případný poplatek za uzavření US Úvěr je klientovi poskytnut okamžikem předání finanční částky v hotovosti v dané výši klientovi, nebo třetím dnem po odeslání předmětné částky z účtu společnosti, na bankovní účet klienta, který klient uvedl v US Klient je povinen platit úroky z poskytnutého úvěru od okamžiku, kdy společnost poskytne klientovi úvěr, do okamžiku úplného vrácení poskytnutého úvěru s příslušenstvím, pokud není v US uvedeno jinak Společnost je oprávněna úvěr poskytnout klientovi až po obdržení originálů řádně vyplněné US a případně dalších s klientem či prodejcem sjednaných dokumentů. 5. Náklady na úvěr 5.1. Celkové náklady na poskytnutí úvěru, které zahrnují vypracování smlouvy o úvěru, poskytnutí úvěru, vedení účtu klienta po dobu splácení úvěru činí 10% z poskytnuté úvěrové částky, nejvýše však ,-Kč Vyplněním žádosti vzniká klientovi povinnost uhradit společnosti zálohu na uzavření US, kdy se klient zavazuje složit v hotovosti zálohu ve výši 3.000,- Kč, a to způsobem určeným společností Podepsáním formuláře, jehož nedílnou součástí jsou tyto VOP a návrh US a odesláním formuláře do sídla společnosti se klient zavazuje uhradit společnosti náklady i v případě, že před podpisem úvěrové smlouvy si klient toto rozmyslí, kdy klient může odmítnout uzavřít úvěrovou smlouvu bez uvedení důvodu. V takovém případě je klient povinen uhradit společnosti poplatek ve výši 3.000,- Kč, který je započitatelný oproti uhrazené záloze ze strany klienta. V případě, že společnost odmítne uzavřít s klientem úvěrovou smlouvu, vrátí společnost klientovi uhrazenou zálohu v plné výši. Odmítnutím společnosti uzavřít s klientem úvěrovou smlouvu nevzniká klientovi jakékoliv právo na plnění ze strany společnosti Uzavřením US ze strany klienta vzniká klientovi povinnost platit náklady na uzavření US a další související náklady dle ceníku společnosti, který je nedílnou součástí US nebo je uveden na internetových stránkách společnosti Uzavřením US dále vzniká klientovi povinnost hradit veškeré sankce uvedené v těchto VOP nebo US, v případě porušení povinností klienta uvedených v těchto VOP nebo US, a to ve výši stanovené v US nebo těchto VOP Není-li dohodnuto v US nebo těchto VOP jinak, jsou náklady splatné ke dni vzniku rozhodné skutečnosti (např. poplatek za uzavření smlouvy je splatný v den čerpání úvěru). 2

3 Ostatní náklady účtované společností jsou splatné zpravidla měsíčně, ke dni splatnosti měsíční splátky Klient nese veškeré náklady na služby notáře nebo obdobné náklady, které mu vzniknou v souvislosti s US nebo smlouvou uzavřenou k zajištění závazků z US, a to dle příslušného právního předpisu (např. za ověření podpisu, je-li vyžadováno) a dále náklady, jež mu vzniknou v souvislosti s použitím prostředků dálkové komunikace V případě, že bude v US stanoveno, že klient je za účelem zajištění závazků z US povinen sepsat notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, je klient povinen tyto náklady na takový zápis nést sám, případně je uhradit společnosti, a to dle ceníku společnosti nebo dle výměry notáře V případě, že klient bude mít zájem uzavřít US mimo místo kanceláře společnosti, tj. mimo město Olomouc a Praha je klient povinen uhradit společnosti částku ve výši 5.000,- Kč. 6. Podmínky splácení úvěru 6.1. Klient je povinen řádně a včas splácet poskytnutý úvěr, a to v pravidelných měsíčních splátkách, jejichž počet, výše a termín splatnosti jsou určeny v US. Klient je povinen hradit společnosti náklady spojené s uzavřením US, vedením účtu a další náklady spojené s poskytnutým úvěrem (RPSN), které jsou rozúčtovány v měsíčních splátkách uvedených v US. Klient souhlasí s tím, že úrok z úvěrové částky, náklady spojené s poskytnutím úvěru a uzavření US (RPSN) je zahrnut do splátek úvěru. V jednotlivých splátkách je zahrnuta příslušná část úvěru, poplatek za vedení úvěrového účtu, úroky, k jejichž úhradě je klient dle US a VOP povinen, a případná úhrada za pojištění a poplatek za možnost změny splátky (dále jen splátka ), pokud z údajů v US a těchto VOP nevyplývá jinak. Výše úroků je zjistitelná jako rozdíl součinu výše měsíční splátky, snížené o poplatek za vedení úvěrového účtu a v případě pojištění o výši úhrady za pojištění a poplatek za možnost změny splátky (pokud byla v US sjednaná), a počtu splátek a výše poskytnutého úvěru Klient je povinen splácet poskytnutý úvěr na bankovní účet společnosti, jehož číslo je uvedeno v US, nebo na jiný účet písemně sděleny klientovi společnosti s tím, že za tímto účelem je dlužník povinen si zřídit trvalý platební příkaz k úhradě sjednaných splátek na účet věřitele. Dlužník je povinen doložit věřiteli zřízení tohoto trvalého platebního příkazu bezprostředně po té co jej zřídí, nejpozději však do 30-ti dnů od podpisu úvěrové smlouvy Klient je povinen jako variabilní symbol uvádět číslo US. Neuvedení správného variabilního symbolu je bráno jako neuhrazení splátky úvěru se všemi následky Splátka je uhrazena dnem jejího připsání na bankovní účet společnosti Klient je povinen úvěr splácet do okamžiku úplného vrácení čerpaného úvěru, včetně úroků. Počet splátek a její výše je uvedena v US Úvěrové splátky jsou splatné nejpozději do 20. dne měsíce, za který se úvěrová splátka platí. První úvěrová splátka je splatná do 30. dnů od podpisu úvěrové smlouvy. Klient je povinen splácet úvěr na účet věřitele, specifikovaný ve smlouvě o úvěru s tím, že za okamžik úhrady se považuje připsání každé jednotlivé splátky na účet věřitele Smluvní strany se dohodly, že společnost není vázaná tím, na jaký účel klient platbu společnosti určí. Společnost je oprávněna započítat platbu klienta na pohledávky společnosti za klientem v tomto pořadí: na závazky klienta vůči společnosti vzniklé z jiného titulu než z US, na smluvní pokuty, na příslušenství úvěru včetně sankčního, na vrácení úvěru, na ostatní pohledávky z US. Platba se započítává v uvedeném pořadí vždy na pohledávku nejdříve splatnou. Společnost je oprávněna použít platbu na úhradu svých pohledávek za klientem i v jiném, než výše uvedeném pořadí Klient není oprávněn v žádném případě k zadržení nebo snížení splátek úvěru Případný přeplatek vrátí společnost klientovi na základě písemné žádosti. Společnost může účtovat klientovi poplatek za vrácení přeplatku v aktuální výši oznámené na webových stránkách společnosti Pokud se tak klient se společností v US dohodne, je oprávněný po řádné úhradě prvních 4 splátek podle US požádat o změnu výšky a počtu splátek úvěru. K akceptaci návrhu klienta dojde, pokud klient řádně a včas plní svoje závazky vůči společnosti, společnost nemá pochybnosti o klientově bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, 3

4 aktuálně nedošlo ke změně splatnosti splátky/splátek dohodnutých v US. Výši a počet splátek je možné změnit nejvýše třikrát za dobu trvání US a nejdříve vždy po 12 měsících od předchozí změny a celkový počet splátek, ve kterých má být úvěr splacený, nebude vyšší než 99. K akceptaci návrhu klienta může dojít na základě uvážení společnosti i v případě, že nejsou splněné výše uvedené podmínky. Přijeti návrhu potvrdí společnost klientovi zasláním nového splátkového kalendáře. Klient bere na vědomí, že současně se změnou splátky se mění výška RPSN. Za možnost sjednání nové výšky a počtu splátek úvěru je klient povinný hradit pravidelný měsíční poplatek, jehož výška je uvedena v US. Klient souhlasí s tím, že poplatek je zahrnutý do splátek úvěru. Klient je oprávněný kdykoli požádat o zrušení možnosti změny výšky splátky, a to i telefonicky. V případě, že klient nebude plnit řádně a včas svoje závazky vůči společnosti, je společnost oprávněna od odhody o možnosti změny výšky a počtu splátek odstoupit. 7. Úročení úvěru a roční procentní sazba nákladů na úvěr 7.1. Klient je povinen platit věřiteli za poskytnutí úvěru úroky z čerpaného úvěru Klient je povinen platit věřiteli úrok z čerpané částky úvěru podle aktuální úrokové sazby věřitele. Úročení úvěru je denní a provádí se od okamžiku převedení peněžních prostředků na účet klienta do dne splacení úvěru dle výše úvěrového zůstatku na účtu klienta. Úroková sazba je proměnlivá a věřitel ji může měnit v závislosti na úrokové sazbě uplatňované bankami z poskytovaných úvěrů a v návaznosti na vývoj peněžního trhu. O změně úrokové sazby informuje věřitel klienta v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, a to v přiměřeném předstihu před nabytím účinnosti. Aktuální úroková sazba je vždy k dispozici na internetových stránkách věřitele Pro výpočet úroků z úvěru vychází společnost z roku o 365 dnů a skutečného počtu dní Roční procentní sazba nákladů na úvěr uvedená ve smlouvě o úvěru (dále jen RPSN ) je stanovena v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, je platná pro měsíční interval splácení a odpovídá čerpání úvěru k 15. dni v měsíci. Ke změně RPSN dojde v případě změny úrokové sazby a dále v případě změny Sazebníku poplatků. Věřitel se zavazuje v průběhu plnění smlouvy o úvěru informovat klienta o každé změně RPSN. Věřitel se zavazuje všechny takové změny oznámit klientovi způsobem uvedeným v těchto podmínkách. RPSN uvedené ve smlouvě o úvěru je uvedené pro případ kdy dobrovolné pojištění schopnosti splácení úvěru sjednáno nebylo. Náklady spojené s pojištěním není možné v RPSN zohlednit. 8. Skončení úvěrové smlouvy o poskytnutí úvěru 8.1. US o poskytnutí úvěru je uzavřena na dobu trvání závazků z ní plynoucích. US o poskytnutí úvěru není klient oprávněný vypovědět Klient je oprávněn splatit předčasnou splátkou (dále jen mimořádná splátka ) celý úvěr před lhůtou splatnosti, přičemž tento úmysl je povinen písemně sdělit společnosti nejméně 30 dní před zamýšleným termínem předčasného splacení. Společnost klientovi písemně zašle stav nesplacených závazků, které tvoří mimořádnou splátku. V takovém případě hradí klient úrok pouze do data jeho zaplacení. Současně je společnost oprávněna vyúčtovat klientovi a klient je na základě tohoto vyúčtovaní povinen společnosti uhradit poplatek za předčasné splacení úvěru ve výši 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, bude výše náhrady nákladů činit částku ve výši 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru Klient je povinen celý čerpaný úvěr splatit na požádání společnosti v případě, že: a) klient se dostal do prodlení se splacením kterékoliv splátky o více jak 30 dnů, b) klient sdělil společnosti nepravdivé údaje, c) klient porušil některou z dalších povinností vyplývajících z US, d) bylo zahájeno exekuční, insolvenční nebo jiné řízení na majetek klienta, e) byl-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení či návrh na povolení oddlužení. 4

5 V těchto případech je společnost rovněž oprávněna od US odstoupit, pozastavit čerpání již poskytnutého úvěru nebo sjednaný úvěr neposkytnout. Společnost je oprávněna v těchto případech úvěr po sesplatnění neúročit Předčasná splatnost úvěru z důvodů výše uvedených nemá vliv na trvání US, US nadále trvá, a to do okamžiku jejího zániku způsobem stanoveným v US, VOP nebo v právních předpisech V případě vzniku kterékoliv ze skutečností uvedených pod odst toho článku, je-li jejím důsledkem vznik povinnosti klienta uhradit společnosti celý poskytnutý úvěr, je klient povinen uhradit společnosti současně s úvěrem i smluvní pokutu ve výši ušlého úroku, tedy částku, na kterou by společnosti vznikl z titulu úvěru nárok, pokud by byl úvěr řádně splacen v dohodnutých splátkách. Smluvní pokuty v tomto případě nenahrazují právo věřitele požadovat po dlužníku náhradu škod, které věřiteli v souvislosti s tímto vzniknou V případě vzniku skutečnosti uvedené pod bodem 8.3. písm. d) a e) stává se zbývající dlužná částka včetně úroků z úvěrové částky a smluvních pokut jistinou. 9. Souhlas se zpracováním osobních údajů 9.1. Klient podpisem US výslovně souhlasí s tím, že jeho osobní údaje (zejm. jméno, příjmení, adresa, datum narození a rodné číslo), které sdělí písemně či telefonicky společnosti v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením US a které jsou obsahem US, VOP a všech dokladů s nimi souvisejícími nebo které byly společnosti oprávněně získány od třetích osob v souvislosti s uzavřením, trváním a ukončením US a správou US a pohledávek z ní, mohou být společností shromažďovány a zpracovávány v informačním systému společnosti a v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v plátnem znění a právním řádem ČR Klient podpisem US výslovně dává souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje, včetně rodného čísla, společností získané dle odst tohoto článku, byly společností zpracovávány za účelem jednání ve věci uzavření smlouvy o úvěru, za účelem získání informací o klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné pro posouzení jeho žádosti o poskytnutí finanční služby, změny a správy i finanční služby, a to z jakékoliv databáze k tomuto účelu sloužící, v níž jsou vedeny databáze osob (dlužníků), které porušily smluvní závazek řádně platit za poskytnutou finanční službu (tj. úvěr, leasing, pojištění, kreditní karty, prodej na splátky apod.) a za účelem vedení evidence žadatelů o úvěr, to vše po dobu 100 dní ode dne požádání klienta o poskytnutí úvěru. V případě, že US nabude platnosti a účinnosti podle ustanovení těchto VOP, platí poskytnutý souhlas až do ukončení US nebo do úplného vyrovnání závazků klienta z US v souladu s ustanoveními těchto VOP, a to do toho okamžiku, který nastane později Klient tímto výslovně uděluje souhlas společnosti k tomu, aby jim poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa a informace o jeho platební kázni v případě porušení smluvní povinnosti klientem, jejímž následkem je existence peněžní pohledávky ve výši dvou splátek nebo existence jakékoliv peněžní pohledávky déle jak 30 dnů po splatnosti za klientem, tyto osobní údaje včetně rodného čísla zpracovávala za účelem informování o porušení smluvní povinnosti klientem včetně rozsahu a povahy tohoto porušení, následně platební morálce klienta a za účelem ochrany práv společnosti předávala za výše uvedenými účely k dalšímu zpracování příslušné databáze, která vede seznamy dlužníků. Klient souhlasí s tím, aby příslušná databáze dlužníků při zpracování jeho osobních údajů využila služeb zpracovatelů. Klient souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje včetně rodného čísla příslušná databáze dlužníků zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. Tento souhlas je klientem poskytován od data platnosti smlouvy a dále po dobu tří let po datu úhrady posledního finančního závazku z US Klient souhlasí s tím, aby společnost sdělovala jim poskytnuté osobní údaje včetně rodného čísla i jiným subjektům, s nimiž spolupracuje při realizaci předmětu této smlouvy, při vymáhání plnění z této smlouvy nebo při realizaci předmětu podnikání společnosti (zejména advokáti, účetní a daňoví poradci, auditoři, společnosti zajištující poštovní služby, banky zajišťující finanční zdroje apod.) za účelem realizace předmětu této smlouvy, vymáhání 5

6 plnění z této smlouvy nebo předmětu podnikání společnosti do doby splacení všech závazků klienta z US Klient souhlasí s tím, aby jim poskytnuté osobni údaje včetně rodného čísla byly shromažďovány a zpracovávány v informačním systému společnosti za účelem: zpracovávaní a zasílaní nabídky produktů a služeb společnosti, a to nad rámec ustanoveni 5 odst. 5 zak. č. 101/2000 Sb. (také prostřednictvím telefonického spojení, GSM technologie, SMS zprav a internetu), jeho účasti ve věrnostních programech pro klienty, kterých se bude společnost účastnit nebo které bude nabízet, výběru klientů pro vytvoření nabídek produktů a služeb učiněných zejména ve formě direkt ových kampaní a pro vyhodnocování těchto nabídek, zasílaní nabídky produktů a služeb jiných osob. Za obsah nabídky jiných osob nenese společnost odpovědnost souhlas klienta s tímto zpracováním osobních údajů, včetně rodného čísla je poskytován na dobu do uplynutí 5 let ode dne zániku US nebo ode dne splacení všech závazků klienta z US a těchto VOP, a to od té skutečnosti, která nastane později Klient souhlasí s tím, že jakýkoliv jeho telefonický rozhovor se společností může být společností nahráván. Společnost bude nahraný záznam telefonického rozhovoru uchovávat po dobu platnosti US s tím, že po uplynutí této doby bude možno záznam využít pouze za účelem ochrany práv společnosti jako správce v něm obsazených osobních údajů klienta, a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení, jehož je společnost nebo klient účastníkem. Klient souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, které sdělil společnosti a které jsou obsaženy v telefonickém záznamu, budou v jeho rámci společnosti drženy po dobu a za účelem uchovávání záznamu Klient potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu 11 a 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a o tom, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat. Zjistí-li klient, že společnost, případně jiný subjekt, kterému byly jeho osobni údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou mu zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) se žádosti o zajištění opatření k nápravě. Klient potvrzuje, že byl společností poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle ust. 21 zákona č. 101/2000 Sb. 10. Zajištění úvěru Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, přičemž zástavní právo ve prospěch věřitele musí být zapsáno jako první v pořadí, pokud se věřitel s dlužníkem nedohodne jinak Na nemovitosti, kterou je zajištěno splacení Úvěru, nesmí váznout žádné jiné zástavní právo třetí osoby, které by bylo ve stejném nebo v přednostním pořadí se zástavním právem zřízeným ve prospěch věřitele a ani nesmí být dány předpoklady či skutečnosti pro jeho vznik, a převod této nemovitosti nesmí být podle dříve platné právní úpravy omezen, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak Stanovení hodnoty zástavy zabezpečuje věřitel prostřednictvím vlastních specialistů na základě vlastní metodiky. Hodnota zástavy nesmí být v zjevném nepoměru k zajišťované pohledávce Z výtěžku realizovaného zástavního práva budou pohledávky věřitele za dlužníkem uspokojeny v tomto pořadí: náklady spojené s vymáháním dluhu, poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení, běžné úroky, jistina. Po uspokojení veškerých pohledávek věřitele za dlužníkem bude zbývající částka z výtěžku prodeje předmětu zástavy vydána dlužníkovi. Dlužník s tímto postupem výslovně souhlasí Při vrácení dlužné částky se věřitel zavazuje dlužníkovi písemně vydat písemné potvrzení prokazující vrácení dlužné částky a ve lhůtě 3 dnů učinit veškeré nutné právní úkony spojené s výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí s tím, že pominuly důvody pro zajištění pohledávky zástavním právem Dlužník je povinen předmět zástavy pojistit pro případ škody na předmětu zástavy, a to na své náklady s tím, že případné pojistné plnění je dlužník povinen vinkulovat ve prospěch věřitele. Pojištění a vinkulaci je dlužník povinen prokázat věřiteli nejpozději do 30 6

7 dnů od uzavření úvěrové smlouvy. Nesplnění této povinnosti ze strany dlužníka je považováno za hrubé porušení povinností dlužníka, kdy takové porušení povinností umožňuje věřiteli sesplatnit úvěr a požadovat po dlužníku vrácení úvěrové částky s příslušenstvím zpět, a to do 3 dnů ode dne, kdy dlužníku dojde písemná výzva k vrácení úvěrové částky z titulu porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci Věřitel je oprávněn požadovat na klientovi k zajištění závazků klienta ze smlouvy o úvěru, uzavření smlouvy o postoupení pohledávek (ve smyslu 524 zákona č. 40/1964 Sb., (Občanský zákoník) v platném znění (dále jen občanský zákoník ) spočívajících ve veškerých současných i budoucích nárocích a právech klienta na výplatu mzdy, platu a odměn, které vyplývají z jeho současného či budoucího pracovního poměru nebo jinou formu zajištění, uvedenou ve smlouvě o úvěru. Návrh dohody o poskytnutí zajištění je obsažen v návrhu smlouvy o úvěru. Ukončení smlouvy o úvěru z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na trvání příslušného zajištění po dobu, po kterou má klient vůči věřiteli neuhrazené závazky vzniklé na základě smlouvy o úvěru nebo s ní související Pokud věřitel požaduje na klientovi poskytnutí zajištění jeho závazků ze smlouvy o úvěru, je předložení dokumentů prokazujících vznik takového zajištění podmínkou poskytnutí úvěru věřitelem Ocitne-li se klient v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o úvěru u více jak dvou (2) po sobě jdoucích úvěrových splátek, je věřitel oprávněn předložit smlouvu o postoupení pohledávek zaměstnavateli klienta nebo plátci jiné pravidelné platby Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde ke zhoršení kvality poskytnutého zajištění nebo bude ohrožena schopnost klienta splácet svůj úvěr v souladu se smlouvou o úvěru, je klient povinen na žádost věřitele poskytnout mu další zajištění svých závazků způsobem a za podmínek stanovených věřitelem Závazek dlužníka bude dále zajištěn notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti. Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti bude sepsán dlužníkem u notáře, kterého určí Společnost s tím, že v případě, že Společnost bude požadovat k zajištění závazku dlužníka z úvěrové smlouvy takový notářský zápis je sepsání notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti podmínkou k poskytnutí úvěru Podmínkou poskytnutí úvěru je podaný návrh na vklad zástavního práva k příslušné nemovitosti ve vlastnictví dlužníka nebo třetí osoby do příslušného katastru nemovitostí, případně sepsání notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti dle odst tohoto článku Společnost je oprávněna odstoupit od US a těchto VOP v případě, že nedojde k zavkladování zástavního práva dle US a těchto VOP. V takovém případě je dlužník povinen vrátit úvěrovou částku včetně sjednaného úroku a poplatku za předčasné ukončení US, a to v souladu s US a těmito VOP. 11. Závěrečná ustanovení Tyto VOP se vztahují na každou osobu, která je ve smlouvě o úvěru označena jako klient, dlužník, spoludlužník, ručitel a nebo osoba, která s takovou osobou odpovídá společně a nerozdílně za splnění závazků ze smlouvy o úvěru. Závazky všech těchto osob vůči věřiteli jsou jejich společnými a nerozdílnými závazky a věřitel je oprávněn požadovat plnění na kterékoli z nich Tyto VOP tvoří nedílnou součást US uzavírané mezi věřitelem a klientem. Uzavření US je podmíněno souhlasem klienta s těmito VOP. Obsahuje-li smlouva o úvěru úpravu odlišnou od těchto VOP, použije se přednostně úprava ve smlouvě o úvěru Smlouva o úvěru uzavíraná mezi věřitelem a klientem je typovou smlouvu ve smyslu 497 a násl. obchodního zákoníku a klient má v tomto smluvním vztahu od okamžiku přijetí návrhu smlouvy o úvěru vůči věřiteli postavení dlužníka. Ve smyslu zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů (dále jen zákon o spotřebitelském úvěru) je klient spotřebitelem Tyto VOP je možné měnit pouze dohodou mezi společností a klientem. Společnost je oprávněna navrhovat změny VOP zejména v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb klientům a s ohledem na obchodní cíle 7

8 společnosti. Společnost informuje písemně (ve výpise či jiným vhodným způsobem) klienta o tom, že navrhuje změnu VOP, nejméně 30 kalendářních dnů před navrhovaným dnem účinností změn. Klient je povinen se s navrhovaným zněním VOP seznámit buď v sídle společnosti nebo na webových stránkách Souhlas se změnou VOP klient vyjádří uskutečněním transakce (zejm. úhradou pravidelné měsíční splátky, čerpáním úvěru apod.) v době po účinností změny. V případě nesouhlasu se změnou VOP je klient oprávněn US okamžitě vypovědět, a to nejpozději do dne účinností změny V případě prodlení klienta s úhradou jakékoliv sjednané úvěrové splátky spolu s úroky z úvěrové částky dle US, je klient povinen uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 0,5% z každé dlužné splátky za každý den prodlení do zaplacení Společnost je oprávněna, v případě prodlení klienta s úhradou jakékoliv sjednané splátky o více jak 30 dnů, sesplatnit celou zbývající úvěrovou částku vyplývající z US, kdy v takovém případě je klient povinen uhradit zbývající dlužnou částku z US do 3 pracovních dnů ode dne kdy mu bude doručeno písemné sdělení o sesplatnění úvěrové částky. V případě pochybností se má za to, že písemná výzva k doplacení zbývající dlužné částky z této smlouvy byla klientovi doručena třetím dnem po uložení písemné zásilky u poskytovatele poštovních služeb V případě prodlení s úhradou zbývající dlužné částky dle odst tohoto článku je klient povinen uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 30% ze zbývající dlužné částky spolu s úrokem z úvěrové částky ke dni sesplatnění úvěru dle odst tohoto článku Kterékoliv ustanovení o Smluvní pokutě nemá vliv na právo společnosti vyžadovat na klientovi náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty. V případě nesplnění jakékoliv povinnosti klienta - dlužníka vyplývající mu z US nebo těchto VOP je společnost oprávněna klientovi (dlužníkovi) vyúčtovat a klient je povinen na základě tohoto vyúčtovaní uhradit společnosti poplatek za upomínku ve výši 300,- Kč v případě první upomínky a 500,- Kč v případě druhé a dalších upomínek. Upomínku je společnost oprávněna zaslat také prostřednictvím telefonického spojení, GSM technologie, SMS zpráv a internetu. Společnost je oprávněna úhradu Smluvní pokuty, úroku z prodlení či poplatku za upomínku na klientovi zcela nebo zčásti nepožadovat. Smluvní pokuta uvedené v odst tohoto článku je splatná vždy k poslednímu dni měsíců následujících po sesplatnění dlužné částky dle odst článku. Smluvní pokuta uvedená v odst tohoto článku je splatná vždy k poslednímu dni měsíců následujících po měsíci, v němž dojde k prodlení se sjednanou splátkou úvěrové částky V případech, kdy dlužník bude povinen uhradit věřiteli celý poskytnutý úvěr z důvodu sesplatnění úvěru pro nesplácení v souladu s US, kdy bude v prodlení s úhradou jakékoliv splátky o více jak 30 dnů, je dlužník povinen uhradit věřiteli i náhradu škody vzniklé z titulu nedodržení smluvních podmínek US a těchto VOP, a to v podobě ušlého zisku, kdy dlužník je tak povinen uhradit věřiteli ušlé smluvní úroky z úvěrové částky do doby řádného splácení úvěrové částky dle US, tedy do doby konce řádného splácení úvěrové částky uvedené v US Odstoupení od US se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut a poplatků dle US a VOP a dalších souvisejících dokumentů Uzavřením US a VOP klient prohlašuje s odkazem na ust. 401 obchodního zákoníku, že prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv vzniklých věřiteli ve vztahu ke klientovi ze smlouvy o úvěru a těchto VOP na dobu 10 let od počátku jejich běhu, a to zejména právo na vrácení úvěru, právo na úhradu příslušenství a smluvních pokut, práva případně vzniklá v důsledku skončeni US, a práva ze zajištění splnění závazků klienta. Toto prohlášení se vztahuje i na práva založená odstoupením od smlouvy o úvěru Pro doručování písemností mezi společností a klientem platí adresa uvedena v US (nemá-li klient uvedenu adresu pro doručování, platí adresa trvalého bydliště) nebo sdělena písemně druhé Smluvní straně s tím, že jde o adresu pro doručování (dále jen adresa ). Doručování klientovi se děje poštou (u výpovědi nebo odstoupení od US pouze formou doporučené zásilky či doporučené zásilky do vlastních rukou) nebo osobně. Nevyzvedne-li si klient zásilku do 10-ti dnů od jejího uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se klient o uložení zásilky nedozvěděl (tzv. fikce doručení). Fikce doručení 8

9 platí i v případě, že klient v rozporu s VOP neoznámí neprodleně písemně společnosti změnu adresy a společnost bude klientovi doručovat na ji posledně známou adresu Společnost je oprávněna pohledávky z US a z ostatních smluv zajišťujících pohledávky společnosti postoupit třetím osobám. V případě postoupení pohledávek může společnost na základě dohody s novým věřitelem vykonávat správu postoupených pohledávek. Klient souhlasí s tím, že v takovém případě je společnost oprávněna využívat údaje o postoupených pohledávkách pro plnění svých ostatních povinnosti z US Rozhodné právo je právo české Klient může od US odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření US, a to písemným oznámením zaslaným listovní zásilkou na adresu sídla společnosti uvedenou v US. Lhůta k uplatnění práva na odstoupení podle předchozí věty je zachovaná, pokud bylo oznámení písemně odesláno na adresu společnosti před uplynutím této lhůty. Klient je povinen v případě odstoupení nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy zaslal společnosti oznámení o odstoupení podle tohoto ustanovení, vrátit společnosti všechny peněžní prostředky poskytnuté společností a sjednaný úrok do data zaplacení peněžních prostředků na účet věřitele Nadpisy v těchto VOP či US jsou použity pouze pro přehlednost a orientaci a v žádném případě nedefinují, neomezují ani nepopisují rozsah těchto VOP či US ani úmysl jakýchkoliv jejích ustanovení. Na příslušných místech těchto VOP či US budou slova označující jednotné číslo znamenat i množné číslo a naopak, a slova označující mužský rod budou znamenat i ženský a střední rod. Odkazy na jakýkoliv právní či jiný předpis nebo jejich ustanovení budou znamenat odkaz na tento právní či jiný předpis nebo ustanovení tak, jak bude v budoucnu novelizován, schválen v novém znění či nahrazen (ať už před nebo po dni podpisu těchto VOP či US) a budou zahrnovat jakékoliv nařízení, vyhlášky či jiné podřízené právní předpisy vydané na základě takového zákona Klient svým podpisem pod US potvrzuje, že převzal jeden z originálů US včetně VOP, které jsou její nedílnou součástí. Klient podpisem pod US nebo tyto VOP výslovně stvrzuje, že se řádně seznámil s veškerými podmínkami uvedenými v US a VOP, měl dostatek času si tyto podmínky US a VOP prostudovat (10 dnů), že s těmito podmínkami US a VOP bez výhrad souhlasí a k těmto podmínkám US a VOP přistupuje a zcela je akceptuje a zavazuje se dodržovat. PODPIS KLIENTA PODPIS KLIENTA

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOPAH1/2012 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOPAH1/2012 2012 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování americké hypotéky 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování americké hypotéky (dále jen VOPAH1 ) jsou smluvními

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP2/2012 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP2/2012 2012 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování úvěrů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 15. 8. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany Smlouva o zápůjčce č. 14 I. Smluvní strany obchodní společnost MMH group s. r. o., IČO: 02619865, se sídlem v Brně město, Dvořákova 588/13, PSČ: 602 00, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 1 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 12. 2014 I.

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1.2 1 Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: 1.1 Vydlužitel znamená fyzickou osobu,

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více