Město Týnec nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Týnec nad Sázavou"

Transkript

1 Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 16/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne Přítomní členové rady: Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan František Kašpárek Pavel Korec Omluveni: Přizváni: Mgr. Petr Znamenáček Ing. Miloš Albl, tajemník Marie Ondřichová, odbor majetku Program jednání: 1. Kontrola minulého zápisu 2. Nová usnesení 3. Různé starosta místostarosta V Týnci nad Sázavou dne

2 Schůze rady byla zahájena v 15:00 hodin v zasedací místnosti rady. A) Kontrola minulého zápisu Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. B) Nová usnesení 16/1 Prodloužení nájemní smlouvy na byt. č. 31, Okružní 275 pro M.B. Smlouva bude prodloužena do /2 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 34, Okružní 275 pro L.B. Prodloužit do Další prodloužení smlouvy bude záležet na stanovisku správce v domě a platební morálce. 16/3 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Benešovská 13 pro Š.B. a V.G. Prodloužit /4 Žádost manželů B. o vydání stanoviska k územnímu řízení ke stavbě kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 3089/14 v k. ú. Týnec nad Sázavou a napojení na obecní kanalizaci. Rada se stavbou i s napojením souhlasí bez připomínek. 16/5 Žádost L.K. o stanovisko k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení na stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1175/3 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 16/6 Žádost manželů G. o stanovisko k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení na stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1178/13 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 16/7 Žádost K.D. o stanovisko k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení na stavbu ČOV na pozemku parc. č. 993/5 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 16/8 Žádost ELPRO Delicia, Příbram, o vyjádření k projektovému záměru na akci IP Týnec n. S., Na Hlinkách, knn, parc. č. 3115/140. Rada se stavbou souhlasí. Vedení bude uloženo v dostatečné hloubce a chráničce, aby se nemuselo v případě opravy - rozšiřování komunikace překládat, rozvaděče budou zděné a v dostatečné kapacitě pro připojení maximálního počtu garáží. Standardní podmínky pro vstup do komunikace. 16/9 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP /1 mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na obecních pozemcích parc. č. 3107/20, 3115/22, 3115/140 a 3825/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Věcné břemeno je úplatné, cena činí Kč bez DPH. DPH bude k ceně přičteno v zákonné výši při podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene. 16/10 Žádost Aloise Svobody o souhlas s umístěním reklamy na pozemku parc. č. 3001/4 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí. Cena dle platného pokynu. 2

3 16/11 Podání výpovědi nájemní smlouvy uzavřené dne mezi Městem Týnec nad Sázavou, pronajímatel a p. Pavlem Novosádem - pronájem části pozemku parc. č. 2007/1 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Pozemek bude využit pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. 16/12 Žádost P.V. o souhlas s napojením pozemků parc. č v k. ú. Pecerady na komunikaci parc. č. 2259/2 v k. ú. Pecerady. Rada s napojením na komunikace souhlasí. Upozorňujeme žadatele, že komunikace je účelová a město nebude provádět žádnou údržbu ani opravy. 16/13 Žádost B.S. o zřízení věcného břemenem na obecních pozemcích parc. č. 4002/9 a 4001/12 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Věcného břemeno spočívá v právu přístupu pro vlastníka pozemku parc. č. 4001/11 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se zřízením břemene souhlasí. Věcné břemeno je úplatné, cena činí Kč bez DPH. DPH bude k ceně přičteno v zákonné výši při podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene. 16/14 Žádost TJ Pecerady o prodloužení platnosti nájemní smlouvy na pronájem sportoviště a sportovních kabin na pozemcích parc. č. 996/1, 995/1, 995/8, 995/8, 995/14, 995/15 a parc. č. st. 472/2 v k. ú. Pecerady a těchto pozemků do /15 Žádost J.V. o majetkové vypořádání pozemků parc. č. 2257/4 o výměře 17m2 a 2257/5 o výměře 6m2 v k. ú. Pecerady v jeho vlastnictví, které zasahují do komunikace za pozemek parc. č. 1961/3 o výměře 19 m2 v k. ú. Pecerady ve vlastnictví města, který sousedí s jeho pozemky. Majetkové vypořádání lze realizovat směnou nebo prodejem a koupí. Komise pro rozvoj města majetkové vypořádání doporučuje. Rada doporučuje směnu pozemků. Rada souhlasí se zveřejněním záměru. 16/16 Žádost R.H. o prodej části pozemku parc. č. 1094/17 v k. ú. Pecerady. Komise pro rozvoj města prodej pozemku nedoporučuje. Rada prodej nedoporučuje. 16/17 Žádost manželů M. o prodej pozemku parc. č. 3006/50 o výměře 237 m2 a části pozemku parc. č. 3006/76 o výměře 19 m2 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou (Farský kopec). Komise pro rozvoj města prodej pozemků doporučuje. Rada navrhuje způsob prodeje v lokalitě: - vjezdy a drobné dorovnání hranic pozemků - cena 300Kč/m2 + náklady s převodem spojené (všechny pozemky kromě níže vyjmenovaných) - pozemky větší výměry (přiléhající ke krajním domům - p.č. 3006/51, 50, 40, 117, 73, 39, 28, 27, 11 v k. ú. Týnec nad Sázavou) cena dle znaleckého posudku na tržní cenu (na pozemku je možná stavba - přístavba domu - jde o stavební pozemek) prodej možný ihned, nebo cena dle směrnice (aktuálně 300 Kč/m2) po změně územního plánu (převedení využití z BI na zahradu - možnost stavět pouze doplňkové stavby) - časový horizont za 3-5 let, možnost smlouvy budoucí pro garanci ceny. Žádost manželů M. bude projednána znovu po výběru varianty. 16/18 Žádost manželů H o prodej pozemku parc. č. 2062/10 o výměře 62 m2 v k. ú. Čakovice u Řehenic, popř. dlouhodobý pronájem. Osadní výbor prodej pozemku nedoporučuje. Komise pro rozvoj města prodej pozemku nedoporučuje. A. Rada prodej nedoporučuje. B. Souhlas s pronájmem. Neschváleno 2 (pro Pešan, Korec) - 1 (proti Kadrnožka) - 1 (zdržel se Kašpárek) 3

4 16/19 Žádost p. T a O. o majetkové vypořádání pozemků parc. č. 2093/3 o výměře 86 m2 a 2092/4 o výměře 10 m2 v k. ú. Čakovice, které má oplocené se svým pozemkem. Komise pro rozvoj města prodej pozemku doporučuje za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada prodej doporučuje. 16/20 Projednání smlouvy č. 15_SOP_01_ o připojení odběrného místa elektrického zařízení k distribuci soustavě mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Týnec nad Sázavou. Jedná se o připojení bytu v čp. 25 Brodce. 16/21 Žádost Elmoz Czech, s.r.o., o výjimku k opravě asfaltů ke stavbě: Podělusy kabelové vedení NN pro MVE. Rada souhlasí se změnou v pozici 1 (u čp. 2) - přesah asfaltu bude 0,5m přes hranu výkopu. V pozici 2 a 3 (čp. 1, 10 a 40) bude v případě zásahu do komunikace proveden asfaltový koberec v celé šíři komunikace. 16/22 Žádost D.B. o stanovisko k pozemním úpravám pozemku parc. č. 3204/4 v k. ú. Podělusy, spočívající v úpravě svahu spádování a vytvoření kaskád, které budou osázeny okrasnými dřevinami a osety trávou. Rada s úpravami souhlasí bez připomínek. 16/23 Smlouva o náhradě za omezení užívání silnic uzavřená mezi Středočeským krajem a Městem Týnec nad Sázavou. Jedná se o zábor komunikace při rekonstrukci vodovodu Jílovská. Náhrada (platí město) je ve výši Kč + DPH. Cena je součástí rozpočtu rekonstrukce vodovodu. Plnění usnesení č. 16/1 až 23 zajistí Marie Ondřichová 16/24 IV. rozpočtové opatření rady města pro rok 2015 (v Kč) Plnění usnesení č. 16/24 zajistí Ing. Kateřina Hrušková 16/25 Návrh na zřízení osadního výboru Chrást - sídliště. Postup: výzva do TL a vývěsek, poté projedná zastupitelstvo. Plnění usnesení č. 16/25zajistí Ing. Miloš Albl 16/26 Výše ročních poplatků za reklamní poutač Staročeské jídelny u Trojánků (požadavek na slevu kvůli ztíženému přístupu při opravě komunikace). Návrh: prominout jeden rok za veškerou reklamu (místní poplatek zůstává). Schváleno 3-1 (proti Kadrnožka) /27 Pokyn rady města č. 4/ ceník reklamy. Vzhledem k navýšení počtu stran s reklamou (inzercí) se mění cena reklamy v Týneckých listech. 16/28 Zápis z kontrolního dne Posázaví Rada bere na vědomí. 16/29 Projednání výroční zprávy Vodovodů a kanalizací Týnec s.r.o. Rada bere na vědomí. 16/30 Veřejná zakázka Opravy chodníků v Týnci nad Sázavou. Rada bere na vědomí Zprávu hodnotící komise a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce - firmě Alois Svoboda, IČ Nabídková cena bez DPH je Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 4

5 16/31 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na projekt Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce - ISPROFOND Příspěvek na projekt je Kč. 16/32 Dodatek ke Kupní smlouvě Digitalizace dokumentů HW a SW s firmou 6 PLUS, spol. s r. o. Dodatek řeší změnu položek, cena se snižuje o 84 Kč bez DPH. 16/33 Žádost Vodovodů a kanalizací Týnec s.r.o. o schválení nákupu a způsobu financování fekálního vozidla. Úprava usnesení rady města RM2015/08/27. Průzkum trhu: v nabídce je ojeté auto za 1,2 M. Vzhledem k jeho výbavě není zcela vhodné pro potřeby VaK. Proto bylo navrženo řešit dodávku novým podvozkem (modelová řada 2014, Euro6) a novou nástavbou. Dodací lhůta včetně výroby nástavby je do 10/2015. Předpokládána cena vozu s nástavbou: 3,2 mil Kč bez DPH. Způsob financování: 1,2 mil Kč z vlastních zdrojů společnosti, 2,0 mil Kč bankovní úvěr se splatností 5 let, roční splátka jistiny 0,4 mil Kč + úroky 2,35% p.a. + garance města za jistinu 1 mil Kč (usnesení zastupitelstva ZM2015/6/15). Dozorčí rada s nákupem a úvěrem souhlasí. Tržby za provoz vozidla budou dostatečně vysoké, aby pokryly provozní náklady i splátku úvěru. Rada souhlasí s koupí fekálního vozidla a uzavřením příslušné úvěrové smlouvy za níže uvedených podmínek: a) Maximální cena vozu: 3,2 mil Kč bez DPH. b) Způsob financování: - 1,2 mil Kč z vlastních zdrojů společnosti, - 2,0 mil Kč bankovní úvěr se splatností 5 let, roční splátka jistiny 0,4 mil Kč Rada pověřuje jednatele společnosti Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. podpisem příslušných smluv. Plnění usnesení č. 16/26 až 33 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka C) Různé: - Investiční priority města - projednání podkladů pro zastupitelstvo - Informace o akcích - hřiště Farák - dokončeno, přeložky vodovodu Jílovská a Komenského - v realizaci - Schůzka s ředitelkou školy - práce městské policie, správa školního areálu. Dohodla se nová pravidla pro správu školního areálu. - Informace o psech v Sadové - řeší KVS, připravuje se žaloba. - Změna termínu - další rada bude od Konec jednání v 18:20 Termíny jednání v roce 2015: rada: 10.8., 31.8., 21.9., 5.10., , 2.11., , zastupitelstvo: 27.7., 14.9.,

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 2/2013 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 28.1.2013 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 8/2014 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2.6.2014 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne 21.06.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 2 / 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 2 / 2014 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 / 2014 konané dne 7.2.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více