ze sv ta vína 60 WINE & Degustation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze sv ta vína 60 WINE & Degustation"

Transkript

1 ze sv ta vína 60 WINE & Degustation

2 Patrick Piuze a Tereza Němeček Kanaďan a Češka v Chablis Prahu nedávno opět navštívil osobitý vinař z Chablis Patrick Piuze. Pamatuji si dodnes na první návštěvu u něj. Sympatický a trochu svérázný člověk s osobitým humorem, jasnými názory a hlavně skvělým vínem. Se svými dovozci - společností VinoVinoVino - Patrick na sklonku léta uspořádal v Praze degustační večeři a prezentaci nového ročníku svých vín. Patrick je velmi zajímavou osobností sám, nicméně pro české milovníky Chablis bude možná ještě zajímavější fakt, že vinařství, které se během několika málo let dostalo až mezi absolutní elitu v této prestižní burgundské apelaci, spoluvlastní mladá Češka Tereza Němeček. Využili jsme této jedinečné příležitosti a položili Patrickovi i Tereze několik otázek. Patrick Piuze se narodil v Quebecu, byl vášnivým sportovcem a dokonce i závodním lyža em. Víno mu však u arovalo, seznámil se s Marcem Chapoutierem a spolupracoval s ním na n kolika projektech ve sv t. V roce 2000 odjel do Burgundska, kde pracoval v n kolika slavných vina stvích. Za ínal v Domaine Oliviere Le eive, pokra oval v Maison Verget a poté již jako sklepmistr v Chablis ve vina ství Jean-Marc Brocard. Jeho snažení nakonec vyvrcholilo založením vlastního vina ství. Od té doby zájem o jeho vína stoupá strm nahoru, vína jsou prakticky ihned vyprodána a prodávají se na alokace. Patrick cílen spolupracuje s p stiteli, n kolik specielních malých parcel si pronajímá, zajímají ho staré ke e a speciální terroir. Ve vinicích preferuje ekologické postupy, fermentace probíhá spontánn. Pro vína používá spíše starší sudy a jeho láhve jednoduše poznáte podle toho, že jsou zalité bílým voskem. Patricku, pro jsi se jako Kana an rozhodl usadit v Burgundsku a pro práv v Chablis? Burgundsko je pro mne Mekka vína. Když jsem p išel za Olivierem Le eivem, nešel jsem p ímo do Chablis, nejd íve jsem pracoval v Puligny-Montrachet, jak jsem p vodn plánoval. Po dvou týdnech za mnou ale Olivier p išel s tím, že budují vina ství v Chablis a nabídl mi, abych se o n j staral. To jsem samoz ejm nemohl odmítnout a velmi brzy jsem pochopil, že je pro mne Chablis nesmírn zajímavá apelace. Jaké byly tvé vina ské zkušenosti p ed tím, než jsi p išel do Burgundska? Byl jsem v Austrálii a v Jižní Africe. V Austrálii jsem strávil t i roky ve skv lých vina stvích s velmi zajímavým terroir. Byla to velmi dobrá zkušenost, nicmén musím íci, že jsem se tam p edevším nau il p esn rozeznávat to, co ve vina ství mám a nemám rád. Uv domil jsem si, že t žká ervená vína s obrovskou koncentrací, která postrádají eleganci, nejsou nic pro mne. Jaké byly první kroky v Burgundsku? Pokud vím, m l jsi št stí na opravdu významná jména Ano, Oliviere Le eive mne nau il hodn, když pak vina ství v Chablis prodal, koupil ho od n j Jean Marie Guffens, další skv lý vina s jasným názorem. Od n j jsem se nau il jak správn lisovat víno a pracovat se sudy. Další vina Jean-Marc Brocard, pro kterého jsem pozd ji pracoval t i roky, mne nau il rozeznávat pestrou mozaiku vinic v Chablis a um ní vybrat si ty správné polohy pro svá vína. Není divu, Brocard vlastní 10 % všech vinic v Chablis a jeho znalosti jsou obrovské. Po t chto t ech zkušenostech jsem si ekl, že chci založit vlastní vina ství. Jak t Burgun ané p ijali? P eci jen, Kana an zakládající vina ství v tak speci ckém kraji, to nemohlo být jen tak Jsou dva zp soby, jak se m žete v Burgundsku usadit. Ten, který jsem zvolil já na za átku, tedy pracovat pro známé lidi a postupn pronikat do všech taj, nebo založit vlastní vina ství. Sice jsem díky své p edchozí práci pro vina e v Chablis vlastn už nebyl nový, ale když jsem zakládal vlastní vina ství, koukali na mne jinak. P edevším se ptali, kde tenhle lov k na to vše vezme peníze. N kte í m m li rádi, jiní ne. Jsem š astný, že mnoho dobrých vina- o nás dnes íká, že jsme velmi korektní vina ství, které respektuje tradice v apelaci Chablis. Jaká je tvá základní vina ská lozo e pro výrobu skv lého Chablis? Vynikající znalost terroir je základem. Já vše d lám v sudech, má vína v sudech kvasí i zrají a já pevn v ím, že p i svém íjen

3 ze sv ta vína vzniku víno pot ebuje takto dýchat. D ležité je v it tomu, co d láš, a d lat to tak, abys na svou práci mohl být hrdý. Jak problematický je pro tebe fakt, že nevlastníš žádné vinice? Je t žké ur it, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, p edevším je nutné íci, že p i sou asných cenách vinic v Chablis nemohu ani snít o tom, že bych si mohl dovolit mít vlastní vinice. Smí il jsem se s tím a p izp sobil se tomu. Já dnes mohu pracovat s osmnácti r znými apelacemi v Chablis, z ehož jsem š astný a spokojený. S p stiteli úzce spolupracuji a jsem spokojen s kvalitou hrozn, kterou dostávám. Nemusím tedy našt stí stát p ed otázkou, jestli zadlužím na celý život sebe i svou rodinu a možná i své d ti proto, abych si koupil n jaké vinice. Zajímavý pro naše tená e bude ur it fakt, že máš ve své rm jako obchodního partnera mladou dámu z Prahy. Jak k tomu došlo? Ano, pot eboval jsem investovat do rozvoje rmy. S Terezou a jejím dnes již manželem Karlem jsme se v Burgundsku potkali a spole n s mojí ženou jsme se okamžit sp átelili. Oni má vína do Prahy dováželi a p i jedné z jejich návšt v jsem se zmínil o tom, že hledám obchodního partnera a tehdy jsem se spíše z legrace Terezy zeptal, jestli by necht la být mým remním partnerem. Ona v podstat v bec neváhala a ekla ano. A jsem na to dnes hrdý, že ve m a naši spole nou rmu tak moc v ila. Která další oblast krom Chablis t p itahuje tak, že bys tam cht l vyráb t víno? Ur it Champagne a pak n které oblasti v Rakousku. Jsem p esv d en, že Rakousko dnes vyrábí nejlepší bílá vína na sv t. Jsem ur it nejv tší konzument vín z vina ství Knoll, hned po jejich rodin. Jsou skv lá a obdivuji je. Samoz ejm jsme neodolali a zeptali jsme se na n kolik otázek i Terezy N me ek, asi jediné ešky, která spoluvlastní vina ství v Burgundsku Terezo, jsi pravd podobn jediná eška, která spoluvlastní vina ství v tak prestižní sv tové apelaci, jakou je burgundské Chablis. Jak to celé vzniklo a pro práv Patrick Piuze? 62 WINE & Degustation

4 Inzerce S Patrickem Piuzem jsem se seznámila díky manželovu dovozu jeho vín do eské republiky. Po letech strávených ve Francii jsem pochopila, že se jedná o unikátní vina ství, co má p ed sebou velkou budoucnost. Pak jsme se s jeho vínem za ali potkávat v restauracích po celém sv t. Patrick má nap íklad kontrakt s celým et zcem podniku Alaina Ducasse. Všechna vína jsou alokována dlouho dop edu. V ím proto svému obchodnímu partnerství p edevším jako cílené nan ní investici. Vím o tob, že t víno již delší dobu zajímá, cestuješ za ním a osobn znáš mnoho dobrých vina. V em je Patrick Piuze pro tebe natolik výjime ný, že obchodní spolupráce p erostla v podíl ve vina ství? Potkala jsem v Chablis úžasné lidi, co by mimo svou zem, p edevším do Asie, neprodali ani metr své vinice. Pro cizince je nevšední investovat do francouzského vina ství a Patrick Piuze byla nová rozvíjející se rma. Na Patrickov práci je mi blízký hlavn cit k terroiru. Každá láhev odráží jméno cru, na které byly hrozny sklizeny. A jeho základní vína za ínají tam, kde pro spoustu vina- kon í Premier Cru. Je to ur it dáno stylem práce ve sklep a zp sobem výb ru hrozn, ale také na asováním sklizn. Patrick s ní letos op t za al o týden d íve než ostatní a výsledek v láhvi je mimo ádný. Mimo ádný je ale p edevším sám vina. Patrick je úžasný lov k a kamarád. Bez osobní d v ry bych neinvestovala. Podílíš se n jak i na výrobním procesu i strategických rozhodnutích, která se týkají samotného vína, nebo v tomto vše necháváš na Patrickovi? Akcioná i Maison Piuze se podílí na práci vina ství z hlediska obchodního a dodavatelského. Samotná vini kace a rozhodnutí o práci na vinicích jsou ale samoz ejm jen na Patrickovi. Které z vašich vín máš nejradši a kon í tedy spíše ve vašem privátním archivu než u zákazník? P ála bych si, aby v našem soukromém archivu z stalo co nejvíce Patrickových vín. Skute nost je však taková, že musíme plnit závazky našich zákazník a chceme-li ochutnat n které starší ro níky, jezdíme s manželem za jejich ochutnáním mimo eskou republiku. Naposledy jsme pili v Mnichov úžasné Le Clos M j nejoblíben jší je Vacoupin Miluji i základní Decouverte. Te už je skv lý Vaillons Les Minots 2012 a na to, jak mi budou chutnat Grand Cru z tohoto roku, si ješt po kám. Text: Michal Šetka Foto: Michal Šetka a archiv spole nosti VinoVinoVino ervenec/srpen

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

Jan Světlík. Dan Balabán. Alexandra Koláčková. JakoJá.cz. listopad2013. Víno a umění vinoaumeni.cz. strojírenství a umění. a jeho žáci...

Jan Světlík. Dan Balabán. Alexandra Koláčková. JakoJá.cz. listopad2013. Víno a umění vinoaumeni.cz. strojírenství a umění. a jeho žáci... listopad2013 Víno a umění vinoaumeni.cz Jan Světlík strojírenství a umění Dan Balabán a jeho žáci... Alexandra Koláčková umění, které si vás najde JakoJá.cz o životě jaký je Obsah Je to každý rok stejné

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Výše uvedený ekosystém je vytvo en z organism v tšinou kooperujících, což jim nijak nebrání, jít si trochu po krku. Zárove všichni ví, že se bez

Více

Vánoce už možná začínají i u vás doma. Nelekejte se.

Vánoce už možná začínají i u vás doma. Nelekejte se. listopad 2008 Žena, která se neztratí MOJE HLAVA V PRACOVNÍ DOBĚ Eva Brixi Červené listí Možná sníh Polibek k tobě jede na saních Zavírám oči Slyším smích Zajíci tančí na polích Slibuji Co už víš Nebudu

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT Co, kam a jak bohatí investují a chudí ne Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter PRAGMA HODKOVIČKY Otcova rada do investování Před lety jsem se zeptal bohatého táty: Jakou

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

AMERIČANÉ OBJEVILI NA MĚSÍCI NACISTICKOU ZÁKLADNU!

AMERIČANÉ OBJEVILI NA MĚSÍCI NACISTICKOU ZÁKLADNU! 12. července 2012 12. července 2012 AMERIČANÉ OBJEVILI NA MĚSÍCI NACISTICKOU ZÁKLADNU! Osádka americké vesmírné rakety vyslaná tajným programem NASA přistála dnes v 00:30 středoevropského času na odvrácené

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

Pozor, pozor! Časopis KOMpost vyhlašuje soutěž a tentokrát soutěž fotografickou!

Pozor, pozor! Časopis KOMpost vyhlašuje soutěž a tentokrát soutěž fotografickou! časopis střediska KOMPAS 3. číslo, květen/červen 201 5 První máj! Ať se prvního máje podíváte pod kteroukoli třešeň, všude je nacpáno. Všude se všichni líbají. A proč vlastně? Prvomájová tradice říká,

Více

TIBETSKÝ TERIÉR. Svìtová výstava PaøíŹ Tibet Dog Europe Výroèí. Pro mlsné jazýèky páníèkù i pejskù. Rozhovor

TIBETSKÝ TERIÉR. Svìtová výstava PaøíŹ Tibet Dog Europe Výroèí. Pro mlsné jazýèky páníèkù i pejskù. Rozhovor TIBETSKÝ TERIÉR Obèasník pro pøíznivce tibetských teriérù AKTUÁLNÌ: Svìtová výstava PaøíŹ Tibet Dog Europe Výroèí 8/2011 Pro mlsné jazýèky páníèkù i pejskù Rozhovor FOTOGRAFICKÝ SERIÁL Legs-Smon Tibetan

Více

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM PŘEDSTAVUJEME: REKONSTRUOVANOU KLINIKU V OSTRAVĚ ZDARMA ČÍSLO 02/2011 WWW.LEXUM.CZ STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM TÉMA: KERATOKONUS DOC. MUDR. ANTONÍN PAŘÍZEK, CSC.: Oční operace jsem

Více

Jak se stát koučem aneb kdy se to ve dvou (a více) lépe táhne

Jak se stát koučem aneb kdy se to ve dvou (a více) lépe táhne Jak se stát koučem aneb kdy se to ve dvou (a více) lépe táhne Odpověď na takto položenou otázku se zdá být nasnadě koučem se přece stanu absolvováním speciálních tréninků s následnou supervizí či certifikací,

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více