4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky"

Transkript

1 4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky Do skupiny Podniková informatika byly zařazeny následující předměty: Poř.č. Předmět Název Sem. Kredit Záp. Zk. Garant Stupeň im ai 1 AITE Aplikované informační technologie 2 4 z zk H. Šafránková BC V 2 ET E-technologie v obchodu a podnikání 4 4 z zk H. Rohrová BC V 3 RPRO Řízení projektů 6 3 z O. Krejcar BC V 4 UP Umění prezentace 3 3 z H. Šafránková BC V V 5 UPI Úvod do podnikové informatiky 4 2 z P. Čech BC V P 6 PRI1 Podniková informatika I 8 2 z P. Čech Mgr p V 7 PRI2 Podniková informatika II 9 6 z zk P. Čech Mgr p V 8 SPM1 Systémy pro podporu managementu z zk K. Mls Mgr p V 9 SPM2 Systémy pro podporu managementu z zk K. Mls Mgr p V 10 TOT Tvorba odborných textů 9 3 z H. Rohrová Mgr V V 4.1. Požadavky firem na absolventy Obecné obligatorní schopnosti vysoký stupeň kreativity při řešení úloh, dobrá znalost angličtiny (písmem i slovem), schopnost práce v týmu, komunikační schopnosti. Schopnosti v oblasti podnikové informatiky pochopit multidisciplinaritu podnikové informatiky a být schopen ji aplikovat napříč širokým spektrem podnikatelských subjektů vidět podnikové činnosti z procesního pohledu s ohledem na možnou podporu pomocí IT uvědomit si strategický potenciál informačních technologií vnímat etický rozměr podnikové informatiky Základní oblasti podnikové informatiky 1. Základy informačních systémů a IT v kontextu informační společnosti 2. Podnikové informační systémy, systémová integrace a informatika orientovaná na služby 3. Projektový management 4. Informační strategie, plánování a zavádění IS/IT 5. IT audit a měření výkonnosti IT 6. Bezpečnost IT a riziková analýza IT 1

2 4.2. Přehled obsahové inovace předmětů Aplikované informační technologie Cílem předmětu je získat znalosti na úrovni pokročilého využívání textových editorů a tabulkových kalkulátorů. Kurz AITE je rozdělen do dvou tematických celků, které celkem obsahují 11 lekcí. Inovace e-kurzu proběhla v souladu s požadavky praxe studující se v prvním tematickém celku učí vytvářet a spravovat rozsáhlé textové dokumenty založené na vlastních šablonách s uživatelem definovanými styly odstavců a znaků. Učí se tvořit textové dokumenty podle ČSN a formátovat je podle typografických pravidel. Ve druhém tematickém celku se studující učí upravovat a analyzovat data, která jsou uspořádána v tabulkách nebo seznamech a tato data graficky prezentovat. Náplň inovovaného předmětu: 1. Úvodní informace. 2. Tvorba rozsáhlého textu. 3. Generované prvky dokumentu. 4. Rozsáhlé dokumenty a hromadná korespondence. 5. Průvodci, šablony, formuláře. 6. Tabulkové kalkulátory úvod. 7. Formátování v tabulkových kalkulátorech. 8. Trojrozměrná propojení, externí odkazy, názvy. 9. Tabulky a přehledy. 10. Grafy. 11. Spolupráce aplikací. E-technologie v obchodu a podnikání Cílem předmětu je vytvořit komplexní představu studentů o současném stavu e-technologií a poskytnout základní teoretické znalosti o aplikovatelnosti e-technologií v oblasti elektronického podnikání (e-business) a elektronického obchodování (e-commerce). Student bude schopen se orientovat v základních pojmech a principech z oblasti e-business a e- commerce. Seznámí se základy jazyka XML a s nástroji Google (Analytics, AdWords, AdSense). Témata, která zůstávají ve studijních materiálech a byla aktualizována zahrnují Technologie Internetu v obchodu a podnikání, E-business, E-commerce, Aplikace e- commerce, E-learning. Témata, která byla do studijních materiálů přidána jsou E-business projekty, SEO (Search Engine Optimization), Reklamní systémy PPC (pay per click). Témata, která byla v sylabu nahrazena Elektronické zásobování, Transakční zásobování, Elektronická tržiště, E-workplace. Náplň inovovaného předmětu: 1. Technologie Internetu v obchodu a podnikání přehled e-oblastí (e-business, e-commerce, e-government, e-learning, e-health, ). 2

3 2. E-banking možnosti elektronického bankovnictví. 3. E-business aplikace elektronického podnikání (elektronické zásobování, elektronická tržiště, elektronický obchod), e-business v řízení firmy, typy obchodních vztahů B2x (B2B, B2R, B2G, B2C a B2E). 4. E-business elektronická výměna dat (EDI), EDI standardy a přínosy, hierarchické úrovně obchodní dokumentace. 5. E-commerce možnosti a služby elektronického obchodování, přínosy elektronického obchodování, příklady e-commerce. 6. Aplikace e-commerce maloobchod, chování spotřebitele, marketingový výzkum, reklama, e-marketing. 7. Elektronické zásobování (e-procurement, e-zásobování) koncepce e-zásobování, fáze e-zásobování, metriky zásobování, cíle a přínosy e-zásobování. 8. Transakční zásobování (TR), e-katalog přínosy TR e-zásobování, přínosy e-katalogu, personalizace e-katalogu. 9. Elektronická tržiště (e-marketplace, e-tržiště) základní typy, funkce a přínosy e-tržiště. 10. E-learning, m-learning popis oblasti, možnosti využití ve firemní sféře, technologie pro e-learning. 11. E-workplace organizace bez budov, otázka identifikace zaměstnance s firmou, organizace práce na dálku / z domova. Řízení projektů Cílem předmětu je poskytnout kvalitní základy metodiky řízení projektů, tvorby projektů, orientace v otázkách finančních, pracovních postupů a technik pro samostatnou práci na projektech. Student si osvojí všechny role v projektovém týmu. Dále se naučí elementární základy správy projektu za pomoci vybraného projektového SW. Seznámí se i s tvorbou a principy časových harmonogramů dle různých principů. V rámci pracovních skupin mezi FIM UHK a firemní klientelou, kterých se garant předmětu v uplynulých letech účastní, byly diskutovány možnosti rozvoje/inovace předmětu řízení projektů v kontextu návaznosti na další moduly studia v oborech Informační management a Aplikovaná informatika. Z diskuze částečně vyplynula potřeba diferencovat výuku na dvě 3

4 oblasti a to akademickou a firemní, kde v první zmíněné je třeba studentům ozřejmit základní principy projektové práce na akademické půdě a v rámci evropského (projekty EU). V oblasti firemní pak bylo požadavkem naučit studenty samostatné i týmové práce s nastolením principů dělby úkolů, jejich synchronizace a termínového předávání. V diskusi zazněly také požadavky znalosti pokročilejších forem řízení projektů, kterým bude věnována pozornost v rámci dalších kroků inovace studijních plánů. Hlavní oblasti inovace obsahu předmětu Byly zahrnuty nové poznatky v dané oblasti, posílena část věnovaná praktickým ukázkám a praktické práci studentů na vlastních projektech a to jak formou individuální, tak i týmovou. Cvičení byla nabízena zcela inovovaná. Důraz byl kladen na rozšíření dovedností v oblasti návrhu vlastního projektu a to jak akademického, tak i firemního, kdy si studenti museli projekt navrhnout i implementovat formou vyplněné projektové žádosti. Byly nově vyhledány aktualizované informační zdroje a odkazy kurzu. Osnova: 1. Úvod do problematiky projektového řízení 2. Teoretické základy problematiky projektů a způsobu práce v nich 3. Teoretické základy projektového řízení Projektový management Životní cyklus projektů (vodopádový, spirálov 4. Plánování projektu I Harmonogram projektu (účel, nástroje pro definici, ) Cíle projektu, prostředky, aktivit 5. Plánování projektu II Definice, tvorba a zdůvodňování nákladů. Investiční a neinvestiční. Služby. Mzdové náklady, výpočet člověkodnů, sestavení rozpočtu. 6. Rozdělení projektů dle principů řízení a správy. Vědeckovýzkumné, firemní, hybridní, atd. Hledání dotačních titulů, přehledy, odkazy, Evropské projekty Horizont Šablony projektových žádostí I - Studentské projekty, výzkumné, technologické, strukturální, vládní, atd. Konkrétní příklady plánování projektů 8. Šablony projektových žádostí II - příprava projektu 9. Realizace projektů Řízení projektu a postupy Případové studie 10. Interakce v rámci projektu, lidské zdroje, workshopy, brainstorming, atd. 11. Volitelné téma pro prohloubení nabytých znalostí Umění prezentace Cílem Umění prezentace je zvládnout teoretické aspekty pro tvorbu prezentace, zvládnout psychologické aspekty jejího užití, osvojit si umění pracovat s informacemi tak, aby poskytly 4

5 relevantní = krátké, jednoduché, čitelné, záživné a zábavné sdělení, vyzkoušet praktické využití získaných znalostí a dovedností, naučit se systematicky pracovat, samostatně studovat, pracovat v týmu a hodnotit druhé. Předmět obsahuje čtyři tematické celky: Tvorba prezentací, Nástroj pro tvorbu prezentací MS PowerPoint, Psychologické aspekty tvorby a užití prezentace, Projekt. Studijní materiály, sylaby předmětu, zadání a hodnocení úkolů a projektu najdete v LMS. Inovace kurzu proběhla v souladu s požadavky praxe dobrý manažer by měl umět ovládnout sám sebe a vystupovat právě tak, jak potřebuje. Studentům Fakulty informatiky a managementu při tom sloužily všechny moderní technické prostředky, které jsou na FIM k dispozici: dataprojekce, vizualizér, nástroj kreslení na obrazovku při výkladu, systém Mediasite pro záznam jak přednášek vyučující, tak nepoučených a poučených vystoupení studentů, digitální zrcadlovka, hlasovací zařízení a systém pro sběr a zpracování dat Response Software. Inovace kurzu vedla k přehlednému uspořádání studijních materiálů, k využití nástrojů, které LMS nabízí a k výraznému rozšíření množství získaných dat, vedla od anonymního globálního hodnocení k adresnému individuálnímu hodnocení. Inovovaný sylabus předmětu: Tematický celek Tvorba prezentací Modul 1 Zásady tvorby prezentací Modul 2 Písmo a jeho užití Modul 3 Barvy a jejich užití Modul 4 Kompoziční skladba Modul 5 Zdroje obrázků Modul 6 Animace a přechody snímků Tematický celek Nástroj pro tvorbu prezentací MS PowerPoint (inovace podle aktuální verze aplikace) Modul 7 Úvod do prostřední MS Power Point Modul 8 Základy práce s prezentací Modul 9 Práce s textem Modul 10 Práce s objekty Modul 11 Finální úprava prezentace Modul 12 Předvádění prezentací Modul 13 Příprava a tisk podkladů Tematický celek Psychologické aspekty tvorby a užití prezentace Modul 14 Tipy pro prezentaci Modul 15 Časté chyby Modul 16 Sedm zlatých přikázání pro vlastní prezentaci Modul 17 Organizace projevu Modul 18 Osobní vystupování Modul 19 Technika 3T Tematický celek Projekt V tomto tematickém celku vytvoříte a předvedete vlastní projekt s využitím znalostí a dovedností, které jste získali při studiu Umění prezentace. Tento projekt budete prezentovat a obhajovat na závěrečném tutoriálu. 5

6 Úvod do podnikové informatiky Cílem předmětu je seznámit studenta s průřezem softwarových systémů, které se v dnešní době používají v podnicích pro podporu jednotlivých firemních činností a procesů. Současně je v předmětu představena a vymezena základní terminologie používaná v rámci podnikové informatiky nebo s podnikovou informatikou úzce související. Po absolvování předměty by se měl student orientovat v nabídce jednotlivých řešení a měl by být schopen navrhnout pro konkrétní firemní činnosti odpovídající aplikační řešení a poukázat na technická, ekonomická, manažerská či jiná specifika implementace a provozu daného systému. Student tak získá představu o možnostech a omezeních jednotlivých systémů, vhodných situace pro jejich využití a pozná specifika a rizika při jejich zavádění a provozu. V rámci inovace byla provedena aktualizace a rozšíření studijních materiálů. Ze sylabů byla vyřazena témata, která již jsou v dnešní době všeobecně známá nebo zapadají do jiných předmětů. S ohledem na nové trendy, vývoj legislativy a byla upravena témata objasňující problematiku datových schránek a digitálního podpisu a také aktuální vývoj směrem k informační společnosti ve světě i v české republice. Nově byla do předmětu zakomponována témata zahrnující procesně pojatý model informatiky, etiku a legislativu v ICT a současně také témata postihující přesun některých podnikových činností do internetových řešení s využitím cloudových technologií. Větší pozornost je také věnována otázce člověka a jeho rolí v rámci ICT. V neposlední řadě byl předmět rozšířen o představení informatiky ve veřejné správě. Současně s aktualizací a rozšířením studijních materiálů byl vytvořen také soubor testových otázek sloužící pro ověření znalostí v rámci závěrečného zápočtového testu, upraven e-kurz v systému BlackBoard a změněno hodnocení studijních aktivit. Náplň inovovaného předmětu: Modul 1: Východiska - Cílem modulu je představit základní informatické koncepty. Informační společnost a trendy Informace, Data, Znalosti Model informatiky Modul 2: Dimenze IS/IT - Cílem modulu je představit faktory ovlivňující využívání IS/IT. Lidé v ICT Etika a legislativa v ICT Hodnocení přínosů a nákladů Modul 3: Podpůrná řešení IT - Cílem modulu je představení základních podpůrných řešení v IS/IT. Podpora rozhodování Internet a internetová řešení Modul 4: IS/IT ve veřejné správě - Cílem modulu je představení informatiky ve veřejné správě. Informační systémy ve veřejné správě Digitální podpis a datové schránky 6

7 Podniková informatika I Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou řízení informačních systémů a naznačit vybrané aspekty podnikové informatiky. Nastínění úlohy managementu ve využívání informatiky resp. informatických zdrojů pro dosahování podnikových cílů. Představení vhodných přístupů k naplánování a uspořádání informatických procesů a pořizování informatických zdrojů. Současně také poukázání na opomíjené otázky související s provozováním informatiky. Smysl předmětu spočívá v nastínění problémů, se kterými se setkává manažer nejen odpovědný za informatiku, ale také např. manažer odpovídající za investice do IT nebo analytik firemních proces. Předmět obsahově navazuje na Úvod do podnikové informatiky a znalosti základních termínů a řešení pro jednotlivé firemní činnosti předpokládá. Inovace předmětu byla zaměřena na aktualizaci a rozšíření studijních materiálů pro přednášky a pro cvičení. Vzhledem k vývoji informatiky byl do přednášek zakomponován přístup orientovaný na služby, který je sledován i v předmětu Úvod do podnikové informatiky, kde ovšem není tak podrobně rozebrán a zdůvodněn. Rozšíření zaznamenaly také nástroje pro plánování informatiky. Nově byla také zařazena problematika související s legislativním a smluvním zajištěním v ICT, protože řadu činností je možné již provozovat v rámci tzv. outsourcingu, kde ovšem řádné smluvní ošetření je pro úspěch daného projektu stěžejní záležitostí. V souvislosti s outsourcingem byly také do přednášek zařazeny jeho moderní formy známé především jako poskytování aplikačních služeb a cloud computing. Odpovídajícím způsobem byly také upraveny materiály pro cvičení. V rámci inovace proběhla také změna bodového hodnocení studijních aktivit během semestru a vytvoření nové hodnotící tabulky pro ukončení předmětu. Náplň inovovaného předmětu: Modul 1: Úvod - Cílem modulu je předložit základní informace o studiu. Úvod a organizační záležitosti Informační společnost a trendy Modul 2: Plánování IS/IT - Cílem modulu je představit problematiku plánování IT/IS. IT služba a orientace na služby Informační strategie Nástroje plánování Modul 3: Pořizování IS/IT - Cílem modulu je poukázat na možnosti a modely pořízení IT. Vývoj SW Smlouvy Servis a údržba Outsourcing ASP a cloud computing Modul 4: Bezpečnost v IS/IT - Cílem modulu je představit otázky zajištění bezpečnosti IS/IT. Bezpečnostní analýza a bezpečnostní politika 7

8 Podniková informatika II Cílem předmětu je představit moderní přístupy řízení a organizace informatiky pomocí zavedených metodik a postupů. Předmět obsahově navazuje na Úvod do podnikové informatiky, kde jsou vymezeny základní termíny z podnikové informatiky a naznačena typická řešení pro podporu podnikových činností a Podnikovou informatiku I, kde jsou položeny základní znalosti řízení podnikové informatiky. V rámci předmětu Podniková informatika II je důraz kladen na optimalizaci řízení podnikové informatiky s využitím zavedených metodik, standardů a nejlepších praktik. Po absolvování předmětu by se měl student orientovat ve využívaných metodikách a de facto standardech určených pro organizaci procesů v informatice, měření výkonnosti řízení přínosů. Student by měl být zároveň schopen aplikovat uvedené postupy do praxe. V rámci inovace byla pozornost zaměřena především na úpravu studijních materiálů. Do přednášek byla zahrnuta nová témata, jako například Metodiky pro měření přidané hodnoty informatiky, nebo Metodika Microsoft Operations Framework, u Metodiky ITIL byla provedena aktualizace s ohledem na novou verzi. Byly zrevidovány a případně upraveny případové studie, řešené v průběhu přednášek. V rámci organizačních úprav cvičení došlo ke zkoumání možností přechodu na novou verzi MS Dynamics CRM. Byly upraveny zkouškové otázky. Byl restrukturalizován el.kurz a aktualizovány dodatečné informační zdroje. Jako reakce na požadavky IT firem byly zařazeny přednášky odborníků z praxe. Náplň inovovaného předmětu: Modul 1: Zajištění strategického souladu. Cíle modulu: poukázat na potřebu provázanosti strategických cílů a IT, vymezení podstaty IT Governnance, představení metodik pro měření přínosu IT. Modul 2: Organizace procesů v IT Cíle modulu: představit principy, postupy a trendy v organizaci procesů, představit de facto standardy jako ITIL a MOF, vymezit konkrétní procesy. Modul 3: Audit IT.Cíle modulu: představit základní kontrolní rámec v oblasti IT, vymezit techniky pro srovnání podniků, poukázat na rozdíly oproti ITIL. Modul 4: Zajištění architektonického rámce v IT Cíle modulu: představit architektonický rámec, vymezit konkrétní způsob uspořádání architektury, definovat stavební bloky architektury. 8

9 Modul 5: Projektové řízení v praxi. Cíle modulu: vymezit projektové řízení v IT a související principy, poukázat na praktické problémy projektů IT. Systémy pro podporu managementu 1 Cílem předmětu je seznámení se základními metodami pro podporu rozhodování, s jejich východisky, teoretickými základy a aplikačním potenciálem. Student by měl být po absolvování kurzu schopen v praxi identifikovat rozhodovací problémy a navrhnout a realizovat jejich řešení pomocí uvedených metod, včetně použití vhodného software. V rámci inovace byl kurz strukturován do tří modulů. První modul je věnován teoretickým otázkám rozhodování, druhý modul se zaměřuje na systémy pro podporu rozhodování a třetí modul se podrobně zabývá vícekriteriálními rozhodovacími modely. Při inovaci byl důraz kladen na využívání univerzitních databázových zdrojů. Součástí cvičení bylo samostatné vypracování individuálního a skupinového projektu. Do kurzu byly začleněny prezentace externích odborníků. Náplň inovovaného předmětu: Modul 1 - Teorie rozhodování Manažeři a rozhodování, Simonův model Metodologie rozhodování Rozhodování za rizika a nejistoty Individuální a skupinové rozhodování Modul 2 - Systémy pro podporu rozhodování Struktura systémů pro podporu rozhodování Datový management Modely a simulace Perspektivy systémů pro podporu rozhodování Modul 3 - Vícekriteriální rozhodování Přehled rozhodovacích metod Metoda AHP Metoda ANP Další vícekriteriální metody a modely Systémy pro podporu managementu 2 Obsahem předmětu jsou moderní technologie a koncepty pro podporu managementu. Studenti se seznámí s teoretickými aspekty diskutované problematiky, nicméně důraz je kladen na praktickou aplikaci a osvojení si dovedností práce s konkrétními aplikacemi a softwarovými nástroji. Student dále získá přehled o současných trendech, konceptech a technologiích, které podporují nejen spolupráci a sdílení, ale i komunikaci. Studenti si 9

10 vyzkouší i nástroje vhodné pro analýzu dat a pro jejich vizualizaci. Studenti budou po absolvování kurzu schopni navrhnout vhodné nástroje pro výše zmíněné procesy pro zefektivnění organizačních procesů. Stejně tak by měli být schopni s nimi pracovat. K dispozici jsou primárně přednášky, které slouží jako teoretický vhled do diskutované problematiky. Dále jsou uvedena dílčí cvičení a úkoly, ve kterých je žádoucí osvojit si práci s jednotlivými nástroji, popřípadě být schopen kriticky se zamyslet nad některými tématy. Je vhodné i doporučené využívat nejen uvedené tištěné publikace, ale i zdroje, odkazy a nástroje dostupné na internetu (viz sekce Zdroje a odkazy). V části s názvem Nápověda pro práci v kurzu lze nalézt instrukce, jak v kurzu pracovat, jakým způsobem efektivně a snadno využívat odborné databáze a softwarové nástroje. V rámci inovace byly přednášky aktualizovány podle nejnovějšího stavu poznání a zohledňují známé trendy využívání pokročilých ICT v praxi managementu. Minimálně jedna přednáška je koncipována jako prezentace odborníků z praxe. Je kladen důraz jak na teoretickou stránku (individuální projekt, zpracování odborného článku), tak na praktickou aplikaci probíraných ICT technologií (skupinový projekt, aplikace zvolené technologie u konkrétní firmy); hodnoceny jsou též prezentační dovednosti při obhajobě skupinového projektu. Nově byl také předmět strukturován do třech modulů. První modul navazuje na teoretické otázky rozhodování, představené v rámci SPM1 a tyto dále rozvíjí. Druhý modul se zaměřuje na virtualizaci nástrojů a on-line spolupráci. Třetí modul se podrobně zabývá pokročilými a perspektivními technologiemi pro manažerskou praxi. Kurz bude doplněn přednáškou odborníka z praxe, přednáškami v rámci projektu INKOV a pro zájemce budou k rozšíření obzoru doporučeny i externí on-line kurzy související s představovanou problematikou. Náplň inovovaného předmětu: Modul 1 - Teoretické otázky rozhodování 2 Teorie rozhodování Teorie her Manažerské a ekonomické hry Uživatelské rozhraní Modul 2 - Virtualizace nástrojů pro podporu managementu Nástroje pro on-line spolupráci Nástroje pro on-line analýzu Nástroje pro on-line komunikaci Virtuální týmy Modul 3 - Pokročilé systémy pro podporu managementu Cloud computing aplikace Business Intelligence Ambient Intelligence, Smart environments Autonomní systémy pro (podporu) managementu 10

11 Tvorba odborných textů Cílem předmětu je naučit studenty psát seminární, bakalářské práce (BP), diplomové práce (DP) a jiné odborné texty na odpovídající úrovni, tj. s využitím norem a typografických zásad pro tvorbu textů. V rámci inovace předmětu byla do studijních materiálů nově zařazena témata: Tvorba softwarové dokumentace, Základní znalosti typografických pravidel, Zpracování odborného textu. Náplň inovovaného předmětu: 1. Úvod do typografie, 2. Převod dokumentů z různých aplikací do PDF formátu. 3. Druhy odborných textů a jejich specifika, odborný styl 4. Metodika psaní delších prací, např. BP a DP 5. Úprava citací 6. Abstrakt, anotace, shrnutí, předmluva, úvod 7. Obsahy, rejstříky, slovníčky pro delší dokumenty 8. Metodika psaní SW dokumentace 9. Zacházení se zdroji 11

12 4.3. Expertní evaluace podnikové informatiky Na evaluaci e-předmětů skupiny podniková informatika se podílely členské společnosti Hradeckého IT klastru ORTEX, GIST a DERS. Experti z výše uvedených společností dostali k dispozici kompletní informace o inovovaných předmětech včetně přístupu do e-předmětů ve virtuálním studijním prostředí OLIVA. Hodnocení prováděli pomocí dotazníku obsahujícího 25 tvrzení. Míru souhlasu s předloženými tvrzeními měli hodnotitelé vyjádřit pomocí čtyř hodnotové škály: velmi souhlasím souhlasím nesouhlasím velmi nesouhlasím. Mimo tohoto strukturovaného dotazníku experti ještě komentovali evaluované předměty volným textem. K předmětům skupiny podniková inormatika dodaly členské společnosti Hradeckého IT klastru celkem 21 hodnocení. Detailně jsou tato hodnocení shrnuta v následující tabulce, souhrnně je možné konstatovat, že podle názoru expertů: Cíle jednotlivých předmětů jsou napsané pomocí měřitelných výstupů, odpovídají požadavkům na znalosti a schopnosti v oblasti počítačových sítí a jsou studentům k dispozici na různých místech e-předmětů. Obsah e-předmětů odpovídá deklarovaným cílům předmětu, je seskupen do vhodných modulů a prezentován v logickém pořadí. Multimediální prvky a doplňující materiály jsou vhodně integrovány do jednotlivých částí e-předmětů. Od studentů je očekáváno hlubší pochopení látky, které je vysvětleno na příkladech a/nebo na modelech. V kurzu je zahrnut průvodce studiem, seznamující studenta jak pracovat se studijními materiály. Studenti mají k dispozici jasná kritéria hodnocení (například vzorové semestrální práce a projekty) a každé prověřování vědomostí je jasně svázáno s příslušným předem definovaným cílem. Používají se různé metody prověřování vědomostí (testové otázky různých typů, projekty, diskuse apod.) a studenti mají k dispozici auto-evaluační aktivity poskytující jim konstruktivní zpětnou vazbu umožňující korekci získaných znalostí. V e-předmětech jsou využívány standardní formáty. 12

13 Podniková informatika Cíle kurzu jsou napsané pomocí měřitelných výstupů z učení (studenti vědí, co mají být schopni řešit či realizovat). Velmi souhlasím Souhlasím Nesouhl asím Velmi nesouhl asím Cíle odpovídají požadavkům na znalosti a schopnosti v dané oblasti Cíle jsou k dispozici na různých místech (v sylabu i v jednotlivých výukových jednotkách) Obsah kurzu odpovídá deklarovaným cílům Obsah je seskupen do vhodných částí (tj. jsou prezentovány jako různé výukové jednotky nebo vzdělávací moduly) Obsah je prezentován v logickém pořadí, navigace je intuitivní Multimediální prvky jsou vhodně použité Doplňující materiály jsou dobře integrované do jednotlivých částí kurzu Od studentů se očekává hlubší pochopení látky (analýza a řešení problémů), které je vysvětleno na příkladech a/nebo na modelech. V kurzu je zahrnut průvodce studiem, seznamující studenta jak pracovat se studijními materiály Každé prověřování vědomostí je jasně svázáno s příslušným cílem Studenti mají k dispozici jasná kritéria hodnocení (například vzorové semestrální práce a projekty) Kontext otázek a projektů je blízký k reálnému prostředí Prověřování vědomostí se vyskytuje v kurzu průběžně Používají se různé metody prověřování vědomostí (testové otázky různých typů, projekty, diskuse apod.) Jsou k dispozici auto-evaluační aktivity s konstruktivní zpětnou vazbou Je k dispozici materiál, který vysvětlí navigaci v LMS a v daném kurzu. Materiál je dostupný odevšud s možností rychlého návratu do kurzu. Jsou k k dispozici jasné informace o případném dalším podpůrném sw, potřebném pro správné fungování kurzu. Odkazy na potřebný sw jsou k dispozici co nejblíže k místu, kde je sw potřebný Očekávaná rychlost odpovědi učitele na dotazy Očekávaná rychlost zpětné vazby pro testy a úkoly Používají se standardní formáty Velké soubory ke stažení jsou označeny; dle možnosti jsou k dispozici alternativní menší soubory Používá se dle možnosti streamované video Studenti mají možnost anonymní evaulace kurzu

14 Ze slovního hodnocení expertů: Inovace předmětů dle mého názoru dobře odráží změny v technologiích i procesech reálného světa. Podle mého názoru se do inovace podařilo dostat velké množství praktických pojmů. Obecnější předměty (ET, UPI) poskytují dostatečně přehledové informace nutné pro orientaci v oboru. Konkrétněji zaměřené předměty (AITE, UP, TOT) by měly vybavit absolventy obecně předpokládanými dovednostmi, které budou potřebovat v jakékoliv IT roli. I tento aspekt je podle mě dodržen. Obsah AITE by měl být náročnější než na střední škole. Tvorba 100 a více stránkových dokumentů s řadou oddílů, rejstříků atd. je v praxi zcela běžná potřeba. TOT považuji za velice dobrý a užitečný předmět, jeho součástí by měla být i práce s Wiki a/nebo tvorba e-learningu. Drobné připomínky: Pojmy e-commerce a e-business si jsou velmi blízké, v praxi jsou zaměnitelné, není třeba je uvádět samostatně. V poslední době se naopak více skloňují pojmy m-business (mcommerce) počet obchodních transakcí z mobilních zařízení prudce roste a také social business nikoliv ve smyslu sociální ale ve smyslu obchodních procesů souvisejících se sociálními sítěmi. Považuji za vhodné věnovat se i praktickým příkladům vedení projektů. Ze své zkušenosti vím, že mnohdy velmi obsáhlé metodiky řízení je potřeba v praxi přizpůsobit. Je jasné, že konkrétní technologie přicházejí a odcházejí rychleji než změny studijních plánů a neměly by proto být jejich obsahem. V té souvislosti mi přijde zastaralé uvádět např. mobilní platformu Windows Mobile nebo Windows Phone 7. Buď konkrétní platformy vůbec neuvádět, nebo uvádět obecně, ve vazbě na majoritu na trhu (Android) nebo vazby školy na výrobce technologie (Microsoft). ORTEX Absolvování této skupiny předmětů považujeme za nutné minimum znalostí pro absolventy manažersky zaměřených oborů, proto by je měli studenti těchto oborů absolvovat všechny povinně. Inovace předmětů reflektuje naše požadavky. Předměty v rámci skupiny jsou logicky zařazeny do jednotlivých ročníků studia. Kreditní ohodnocení považujeme za přiměřené. GIST Inovace této skupiny předmětů je v převážné většině v souladu s našimi představami a potřebami reálné praxe. Kladně hodnotíme zejména: Zahrnutí ISO/ČSN norem pro bibliografické citace Orientaci předmětu MTE na programování mobilních aplikací (hlavně OS Android) Zařazení aktuálních témat z podnikové informatiky (Business Value Index, SLA, outsourcing, CMS, CMMI, aktualizace ITIL, COBIT) a zpětné vazby z praxe (zvané přednášky na témata BI, řízení projektů, podání VaV projektu) Existence tématu TOC (Goldrattova Teorie omezení) ve výuce předmětu RPRO (dle sylabu) Vícekriteriální rozhodovací metody, teorie her, finanční a plánovací modelování Zařazení tématu Tvorba SW dokumentace do výuky předmětu TOT Rozšíření kurzu Umění prezentace o nové téma Psychologické aspekty tvorby a užití prezentace a praktickou evaluaci pomocí dvoustupňového hodnocení ( nepoučená 14

15 versus poučená vystoupení studentů) včetně využití videozáznamů z vystoupení, individuální přístup ke každému studentovi Dotazy/doporučení: Z osnovy inovovaného sylabu není zcela zřejmé, zda je v rámci výuky předmětu AITE věnován dostatečný prostor například i pro vícerozměrnou (kontingenční) analýzu dat a/nebo případným specifikům jiných platforem než MS Office. V předmětu ET navrhujeme věnovat určitý prostor rovněž problematice E-health, která má dlouhodobě zajímavý tržní potenciál. Navrhujeme dále věnovat i určitý prostor mobilním ios aplikacím. Do témat zabývajících se nástroji pro online spolupráci (Ms Skydrive, Google Docs) navrhujeme přidat zmínku i o Dropbox for Teams. DERS 4.4. Studentská evaluace skupiny podnikové informatiky Studentská evaluace e-předmětů (elearningových předmětů) inovovaných v rámci projektu FIMINO probíhala v akademickém roce 2012/13 vždy v průběhu zkouškového období, tzn. v lednu a červnu Jako výzkumný nástroj byl použit elektronický anonymní dotazník tvořící součást e- předmětu. V tomto dotazníku bylo zařazeno 12 otázek s výběrem odpovědí a dvě otázky s volnou odpovědí. Cílovou skupinu tvořili studenti studující inovované předměty; v případě skupiny podniková informatika se jednalo celkem o deset předmětů a dotazníky vyplnilo celkem 597 respondentů. Získané informace jsou zpracovány v následujícím přehledu: 1% Pohlaví Pohlaví muž 367 žena % 61% muž žena bez odpovědi Z 597 respondentů bylo 61 % mužů, 38 % žen a 4 respondenti své pohlaví neuvedli. Počet respondentů se v jednotlivých e-předmětech pohyboval od 2 do 187, poměr žen a mužů se v jednotlivých předmětech lišil. Nejvíce respondentů se účastnilo evaluace e-předmětu Úvod do podnikové informatiky (UPI 187), e-předmět Aplikované informační technologie (AITE) hodnotilo 168 respondentů, Podniková informatika I (PRI1) 72 respondentů a Podniková informatika II (PRI2) 48 studentů, E-technologie v obchodu a podnikání (ET) 52 respondentů, Tvorba odborných textů (TOT) 37 respondentů, Systémy pro podporu managementu 1 (SPM1) 26 studentů, Systémy pro podporu managementu 2 (SPM2) 7 respondentů, Umění prezentace (UP) a Řízení projektů (RPRO) 2 respondenti. 15

16 Pohlaví žena muž Obor SM MCR FM IZM IM2 AI2 IM5 IM3 AI3 11% 3% Obor 19% 14% 24% 6% 15% 8% AI3 IM3 IM5 AI2 IM2 IZM FM MCR SM Obor AI3 116 IM3 143 IM5 89 AI2 33 IM2 49 FM 81 MCR 66 SM 20 0 Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika (AI3) studovalo 19 % respondentů a 24 % Informační management (IM3), studenti pětiletého programu Informační management (IM5) tvořilo 15 % respondentů, navazující studijní program Aplikovaná informatika (AI2) 6 %, Informační management (IM2) 8 %. Bakalářský studijní program Finanční management (FM) studovalo 14 % respondentů, Management cestovního ruchu (MCR) 11 % a Sportovní management (SM) 3 % respondentů. 13% 0% Forma 87% prezenční kombinovaná Forma prezenční 516 kombinovaná % respondentů byli studenti prezenční formy studia, 13 % kombinované formy studia; dva z nich formu neuvedli. 16

17 AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI Forma bez odpovědi kombinova ná prezenční 100% 50% 0% Délka studia bez odpovědi více než 5 let 4 až 5 let 2 až 3 roky první rok Délka studia Délka studia první rok až 3 roky až 5 let 143 více než 5 let první rok 2 až 3 roky 4 až 5 let více než 5 let 37 % respondentů studovalo na fakultě první rok, tzn. jejich zkušenosti s elektronickou formou výuky byly relativně malé, 37 % studovalo 2. nebo 3. rok a 24 % respondentů studovalo čtyři až pět let. 2 % respondentů studovalo více než pět let. Jak splnila obsahová náplň předmětu Vaše očekávání plně 44 jsem spokojen/a 249 nemám výhrady 205 měl/a jsem jiná očekávání 82 vůbec ne 11 6 Očekávání plně jsem spokojen/a nemám výhrady měl/a jsem jiná očekávání vůbec ne Na otázku Jak splnila obsahová náplň předmětu Vaše očekávání? odpovědělo 7 % plně, 42 % jsem spokojen a 34 % nemám výhrady. 14 % respondentů se vyjádřilo, že mělo jiná očekávání, 2 % respondentů vybrala možnost vůbec ne a 6 otázku nezodpovědělo. 100% 50% 0% Očekávání vůbec ne měl/a jsem jiná očekávání nemám výhrady jsem spokojen/a plně 100% 50% 0% Rozsah předmětu naprosto nedostatečný nedostatečný vyhovující obsáhlý příliš obsáhlý 17

18 AITE ET PRI1 PRI2 SP SP TOT UP UPI AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI Rozsah předmětu příliš obsáhlý obsáhlý vyhovující nedostatečný naprosto nedostatečný Rozsah předmětu považuji za příliš obsáhlý 28 obsáhlý 153 vyhovující 389 nedostatečný 19 naprosto nedostatečný 3 5 Rozsah předmětu (množství probírané problematiky) považovalo 65 % respondentů za vyhovující. Pro 31 % byl předmět obsáhlý nebo příliš obsáhlý a jen pro 4 % nedostatečný nebo naprosto nedostatečný. Pět respondentů neodpovědělo. Délku předmětu považuji za příliš velkou 3 velkou 19 vyhovující 462 malou 94 příliš malou Délka předmětu příliš velkou velkou vyhovující malou příliš malou Podobně délku předmětu (počet hodin přednášek a cvičení) vzhledem k jeho obsahu považovalo 77 % respondentů za vyhovující. Pro 4 % byl počet hodin přednášek a cvičení vzhledem k obsahu předmětu velký obsáhlý a pro 18 % malý. Pět respondentů neodpovědělo. 100% Délka předmětu 100% Průvodce studiem 50% 0% příliš malou malou vyhovující velkou příliš velkou 50% 0% nebyl k dispozici ne ano, nebyl užitečný ano, pomohl mi 18

19 AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI 1% Průvodcem studia 1% 34% 16% 48% ano, pomohl mi ano, nebyl užitečný ne nebyl k dispozici ano, nebyl užitečný 95 ne 205 nebyl k dispozici 4 3 Seznámil/a jste se s Průvodcem studia? ano, pomohl mi 290 Povinnou součástí e-předmětů je Průvodce studia popisující obsah předmětu, jeho vzdělávací cíle, harmonogram studia, podmínky úspěšného absolvování apod. Téměř polovina respondentů (48 %) konstatovala, že jim tento průvodce pomohl ve studiu, podle názoru 16 % nebyl průvodce užitečný a 34 % se s ním neseznámilo. Tři respondenti otázku neodpověděli podle 1 % nebyl k dispozici. E-předmět plně vyhovuje jsem spokojen/a nemám výhrady s problémy vůbec ne plně vyhovuje 164 jsem spokojen/a 231 nemám výhrady 155 s problémy 35 vůbec ne 9 3 Vyhovovalo vám umístění studijních materiálů v e-předmětu na OLIVĚ? Na otázku Vyhovovalo vám umístění studijních materiálů v e-předmětu na OLIVĚ? odpovědělo 27 % plně, 39 % jsem spokojen a 26 % nemám výhrady. 6 % respondentů se vyjádřila, že mělo problémy, 2 % vybrala možnost vůbec ne a tři otázku nezodpověděli. Souhrnně je tedy možné konstatovat, že 92 % respondentů bylo spokojeno a nebo nemělo výhrady. 100% 50% 0% E-předmět vůbec ne s problémy nemám výhrady jsem spokojen/a plně vyhovuje Studijní materiály videosekvence animace hypertext s obrázky osnova přednášek 19

20 AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI Studijní materiály preferujete v tištěném tvaru 315 osnova přednášek (např. PowerPoint) text s hypertextovými odkazy a obrázky animace 120 videosekvence 156 Studijní materiály Pro studium respondenti nejvíce preferovali osnovu přednášek např. v Powerpointu (68 %) nebo ve formě text s hypertextovými odkazy a obrázky (47 %). Polovina (53 %) preferuje tištěné texty. Menší část respondentů preferuje animace (20 %) a videosekvence (26 %). Přehlednost plně spokojen/a jsem spokojen/a nemám výhrady s problémy vůbec nejsem spokojen/a plně spokojen/a 103 jsem spokojen/a 272 nemám výhrady 165 s problémy 43 vůbec nejsem spokojen/a 7 7 S přehledností e-předmětu jsem Více než polovina respondentů je s přehledností spokojena (46 %) nebo plně spokojena (17 %). Téměř třetina nemá výhrady (28 %). Problémy s přehledností e-předmětu mělo pouze 7 % studentů a vůbec nebylo spokojeno 1 %. Sedm respondentů otázku nezodpovědělo. Celkově je tedy možné konstatovat, že 90 % respondentů bylo s přehledností vytvořených e-předmětů spokojeno. 100% 50% 0% Přehlednost vůbec nejsem spokojen/a s problémy nemám výhrady jsem spokojen/a plně spokojen/a 100% 50% 0% OLIVA vůbec ne s problémy nemám výhrady jsem spokojen/a plně 20

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

1. Inovace předmětů skupiny datového inženýrství

1. Inovace předmětů skupiny datového inženýrství 1. Inovace předmětů skupiny datového inženýrství Do skupiny Datové inženýrství byly zařazeny následující předměty: Poř..č. Zkratka Název Sem. Kredit Záp Zk. Garant Stupeň im ai 1 DBS Databázové systémy

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Vydání: první, 2011 Počet

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ Michal Červinka, Ivo Špička Ostrava 2011 1 Název: Tvůrce systémů Autoři: Michal Červinka, Ivo Špička Vydání: první, 2011 Počet stran: 10

Více

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Úloha marketingu v řízení podniků I 1.semestr kombinovaného studia 6 ( 3 setkání á 2 hod ) Metodický list č.1 Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Záměrem úvodní

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍÍ ČÁSTT PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: IT

Více

Inovované studijní programy pro znalostní ekonomiku

Inovované studijní programy pro znalostní ekonomiku Inovované studijní programy pro znalostní ekonomiku Inovované studijní programy pro znalostní ekonomiku Přehled předmětů a výsledky evaluace Univerzita Hradec Králové, 2013 Obsah Úvod... 4 1. Východiska

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Aplikační software B

Aplikační software B Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Dále se naučí zpracovávat prezentace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Manažerská informatika databázové aplikace

Manažerská informatika databázové aplikace 3MA383 Manažerská informatika databázové aplikace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika databázové aplikace Management Information Technology atabases Application Managementinformatik

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ RNDr. Zdeněk Taussik Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Právo v podnikání Autoři: RNDr. Zdeněk

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Manažerská informatika projektové řízení

Manažerská informatika projektové řízení 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika projektové řízení Management Information Technology Project Management Managementinformatik

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Krizový management řízení věcných krizí

Krizový management řízení věcných krizí 3MA321 Krizový management řízení věcných krizí Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Krizový management řízení věcných krizí Crisis Management Das Crisis Management 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

2. Inovace předmětů skupiny počítačových sítí

2. Inovace předmětů skupiny počítačových sítí 2. Inovace předmětů skupiny počítačových sítí Do skupiny předmětů počítačové sítě byly zařazeny následující předměty: Poř. č. Předmět Název Kredit Záp. Zk. Garant Stupeň im ai 1 ARCH Architektura počítačů

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 Název: Oceňování složek podnikání Autoři: Kamila Beňová Vydání: první, 2011 Počet stran: 7 Tisk:

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012

Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012 Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012 Od března 2010 do srpna 2012 byl na VŠRR realizován projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/32599 Inovace bakalářského

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více