4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky"

Transkript

1 4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky Do skupiny Podniková informatika byly zařazeny následující předměty: Poř.č. Předmět Název Sem. Kredit Záp. Zk. Garant Stupeň im ai 1 AITE Aplikované informační technologie 2 4 z zk H. Šafránková BC V 2 ET E-technologie v obchodu a podnikání 4 4 z zk H. Rohrová BC V 3 RPRO Řízení projektů 6 3 z O. Krejcar BC V 4 UP Umění prezentace 3 3 z H. Šafránková BC V V 5 UPI Úvod do podnikové informatiky 4 2 z P. Čech BC V P 6 PRI1 Podniková informatika I 8 2 z P. Čech Mgr p V 7 PRI2 Podniková informatika II 9 6 z zk P. Čech Mgr p V 8 SPM1 Systémy pro podporu managementu z zk K. Mls Mgr p V 9 SPM2 Systémy pro podporu managementu z zk K. Mls Mgr p V 10 TOT Tvorba odborných textů 9 3 z H. Rohrová Mgr V V 4.1. Požadavky firem na absolventy Obecné obligatorní schopnosti vysoký stupeň kreativity při řešení úloh, dobrá znalost angličtiny (písmem i slovem), schopnost práce v týmu, komunikační schopnosti. Schopnosti v oblasti podnikové informatiky pochopit multidisciplinaritu podnikové informatiky a být schopen ji aplikovat napříč širokým spektrem podnikatelských subjektů vidět podnikové činnosti z procesního pohledu s ohledem na možnou podporu pomocí IT uvědomit si strategický potenciál informačních technologií vnímat etický rozměr podnikové informatiky Základní oblasti podnikové informatiky 1. Základy informačních systémů a IT v kontextu informační společnosti 2. Podnikové informační systémy, systémová integrace a informatika orientovaná na služby 3. Projektový management 4. Informační strategie, plánování a zavádění IS/IT 5. IT audit a měření výkonnosti IT 6. Bezpečnost IT a riziková analýza IT 1

2 4.2. Přehled obsahové inovace předmětů Aplikované informační technologie Cílem předmětu je získat znalosti na úrovni pokročilého využívání textových editorů a tabulkových kalkulátorů. Kurz AITE je rozdělen do dvou tematických celků, které celkem obsahují 11 lekcí. Inovace e-kurzu proběhla v souladu s požadavky praxe studující se v prvním tematickém celku učí vytvářet a spravovat rozsáhlé textové dokumenty založené na vlastních šablonách s uživatelem definovanými styly odstavců a znaků. Učí se tvořit textové dokumenty podle ČSN a formátovat je podle typografických pravidel. Ve druhém tematickém celku se studující učí upravovat a analyzovat data, která jsou uspořádána v tabulkách nebo seznamech a tato data graficky prezentovat. Náplň inovovaného předmětu: 1. Úvodní informace. 2. Tvorba rozsáhlého textu. 3. Generované prvky dokumentu. 4. Rozsáhlé dokumenty a hromadná korespondence. 5. Průvodci, šablony, formuláře. 6. Tabulkové kalkulátory úvod. 7. Formátování v tabulkových kalkulátorech. 8. Trojrozměrná propojení, externí odkazy, názvy. 9. Tabulky a přehledy. 10. Grafy. 11. Spolupráce aplikací. E-technologie v obchodu a podnikání Cílem předmětu je vytvořit komplexní představu studentů o současném stavu e-technologií a poskytnout základní teoretické znalosti o aplikovatelnosti e-technologií v oblasti elektronického podnikání (e-business) a elektronického obchodování (e-commerce). Student bude schopen se orientovat v základních pojmech a principech z oblasti e-business a e- commerce. Seznámí se základy jazyka XML a s nástroji Google (Analytics, AdWords, AdSense). Témata, která zůstávají ve studijních materiálech a byla aktualizována zahrnují Technologie Internetu v obchodu a podnikání, E-business, E-commerce, Aplikace e- commerce, E-learning. Témata, která byla do studijních materiálů přidána jsou E-business projekty, SEO (Search Engine Optimization), Reklamní systémy PPC (pay per click). Témata, která byla v sylabu nahrazena Elektronické zásobování, Transakční zásobování, Elektronická tržiště, E-workplace. Náplň inovovaného předmětu: 1. Technologie Internetu v obchodu a podnikání přehled e-oblastí (e-business, e-commerce, e-government, e-learning, e-health, ). 2

3 2. E-banking možnosti elektronického bankovnictví. 3. E-business aplikace elektronického podnikání (elektronické zásobování, elektronická tržiště, elektronický obchod), e-business v řízení firmy, typy obchodních vztahů B2x (B2B, B2R, B2G, B2C a B2E). 4. E-business elektronická výměna dat (EDI), EDI standardy a přínosy, hierarchické úrovně obchodní dokumentace. 5. E-commerce možnosti a služby elektronického obchodování, přínosy elektronického obchodování, příklady e-commerce. 6. Aplikace e-commerce maloobchod, chování spotřebitele, marketingový výzkum, reklama, e-marketing. 7. Elektronické zásobování (e-procurement, e-zásobování) koncepce e-zásobování, fáze e-zásobování, metriky zásobování, cíle a přínosy e-zásobování. 8. Transakční zásobování (TR), e-katalog přínosy TR e-zásobování, přínosy e-katalogu, personalizace e-katalogu. 9. Elektronická tržiště (e-marketplace, e-tržiště) základní typy, funkce a přínosy e-tržiště. 10. E-learning, m-learning popis oblasti, možnosti využití ve firemní sféře, technologie pro e-learning. 11. E-workplace organizace bez budov, otázka identifikace zaměstnance s firmou, organizace práce na dálku / z domova. Řízení projektů Cílem předmětu je poskytnout kvalitní základy metodiky řízení projektů, tvorby projektů, orientace v otázkách finančních, pracovních postupů a technik pro samostatnou práci na projektech. Student si osvojí všechny role v projektovém týmu. Dále se naučí elementární základy správy projektu za pomoci vybraného projektového SW. Seznámí se i s tvorbou a principy časových harmonogramů dle různých principů. V rámci pracovních skupin mezi FIM UHK a firemní klientelou, kterých se garant předmětu v uplynulých letech účastní, byly diskutovány možnosti rozvoje/inovace předmětu řízení projektů v kontextu návaznosti na další moduly studia v oborech Informační management a Aplikovaná informatika. Z diskuze částečně vyplynula potřeba diferencovat výuku na dvě 3

4 oblasti a to akademickou a firemní, kde v první zmíněné je třeba studentům ozřejmit základní principy projektové práce na akademické půdě a v rámci evropského (projekty EU). V oblasti firemní pak bylo požadavkem naučit studenty samostatné i týmové práce s nastolením principů dělby úkolů, jejich synchronizace a termínového předávání. V diskusi zazněly také požadavky znalosti pokročilejších forem řízení projektů, kterým bude věnována pozornost v rámci dalších kroků inovace studijních plánů. Hlavní oblasti inovace obsahu předmětu Byly zahrnuty nové poznatky v dané oblasti, posílena část věnovaná praktickým ukázkám a praktické práci studentů na vlastních projektech a to jak formou individuální, tak i týmovou. Cvičení byla nabízena zcela inovovaná. Důraz byl kladen na rozšíření dovedností v oblasti návrhu vlastního projektu a to jak akademického, tak i firemního, kdy si studenti museli projekt navrhnout i implementovat formou vyplněné projektové žádosti. Byly nově vyhledány aktualizované informační zdroje a odkazy kurzu. Osnova: 1. Úvod do problematiky projektového řízení 2. Teoretické základy problematiky projektů a způsobu práce v nich 3. Teoretické základy projektového řízení Projektový management Životní cyklus projektů (vodopádový, spirálov 4. Plánování projektu I Harmonogram projektu (účel, nástroje pro definici, ) Cíle projektu, prostředky, aktivit 5. Plánování projektu II Definice, tvorba a zdůvodňování nákladů. Investiční a neinvestiční. Služby. Mzdové náklady, výpočet člověkodnů, sestavení rozpočtu. 6. Rozdělení projektů dle principů řízení a správy. Vědeckovýzkumné, firemní, hybridní, atd. Hledání dotačních titulů, přehledy, odkazy, Evropské projekty Horizont Šablony projektových žádostí I - Studentské projekty, výzkumné, technologické, strukturální, vládní, atd. Konkrétní příklady plánování projektů 8. Šablony projektových žádostí II - příprava projektu 9. Realizace projektů Řízení projektu a postupy Případové studie 10. Interakce v rámci projektu, lidské zdroje, workshopy, brainstorming, atd. 11. Volitelné téma pro prohloubení nabytých znalostí Umění prezentace Cílem Umění prezentace je zvládnout teoretické aspekty pro tvorbu prezentace, zvládnout psychologické aspekty jejího užití, osvojit si umění pracovat s informacemi tak, aby poskytly 4

5 relevantní = krátké, jednoduché, čitelné, záživné a zábavné sdělení, vyzkoušet praktické využití získaných znalostí a dovedností, naučit se systematicky pracovat, samostatně studovat, pracovat v týmu a hodnotit druhé. Předmět obsahuje čtyři tematické celky: Tvorba prezentací, Nástroj pro tvorbu prezentací MS PowerPoint, Psychologické aspekty tvorby a užití prezentace, Projekt. Studijní materiály, sylaby předmětu, zadání a hodnocení úkolů a projektu najdete v LMS. Inovace kurzu proběhla v souladu s požadavky praxe dobrý manažer by měl umět ovládnout sám sebe a vystupovat právě tak, jak potřebuje. Studentům Fakulty informatiky a managementu při tom sloužily všechny moderní technické prostředky, které jsou na FIM k dispozici: dataprojekce, vizualizér, nástroj kreslení na obrazovku při výkladu, systém Mediasite pro záznam jak přednášek vyučující, tak nepoučených a poučených vystoupení studentů, digitální zrcadlovka, hlasovací zařízení a systém pro sběr a zpracování dat Response Software. Inovace kurzu vedla k přehlednému uspořádání studijních materiálů, k využití nástrojů, které LMS nabízí a k výraznému rozšíření množství získaných dat, vedla od anonymního globálního hodnocení k adresnému individuálnímu hodnocení. Inovovaný sylabus předmětu: Tematický celek Tvorba prezentací Modul 1 Zásady tvorby prezentací Modul 2 Písmo a jeho užití Modul 3 Barvy a jejich užití Modul 4 Kompoziční skladba Modul 5 Zdroje obrázků Modul 6 Animace a přechody snímků Tematický celek Nástroj pro tvorbu prezentací MS PowerPoint (inovace podle aktuální verze aplikace) Modul 7 Úvod do prostřední MS Power Point Modul 8 Základy práce s prezentací Modul 9 Práce s textem Modul 10 Práce s objekty Modul 11 Finální úprava prezentace Modul 12 Předvádění prezentací Modul 13 Příprava a tisk podkladů Tematický celek Psychologické aspekty tvorby a užití prezentace Modul 14 Tipy pro prezentaci Modul 15 Časté chyby Modul 16 Sedm zlatých přikázání pro vlastní prezentaci Modul 17 Organizace projevu Modul 18 Osobní vystupování Modul 19 Technika 3T Tematický celek Projekt V tomto tematickém celku vytvoříte a předvedete vlastní projekt s využitím znalostí a dovedností, které jste získali při studiu Umění prezentace. Tento projekt budete prezentovat a obhajovat na závěrečném tutoriálu. 5

6 Úvod do podnikové informatiky Cílem předmětu je seznámit studenta s průřezem softwarových systémů, které se v dnešní době používají v podnicích pro podporu jednotlivých firemních činností a procesů. Současně je v předmětu představena a vymezena základní terminologie používaná v rámci podnikové informatiky nebo s podnikovou informatikou úzce související. Po absolvování předměty by se měl student orientovat v nabídce jednotlivých řešení a měl by být schopen navrhnout pro konkrétní firemní činnosti odpovídající aplikační řešení a poukázat na technická, ekonomická, manažerská či jiná specifika implementace a provozu daného systému. Student tak získá představu o možnostech a omezeních jednotlivých systémů, vhodných situace pro jejich využití a pozná specifika a rizika při jejich zavádění a provozu. V rámci inovace byla provedena aktualizace a rozšíření studijních materiálů. Ze sylabů byla vyřazena témata, která již jsou v dnešní době všeobecně známá nebo zapadají do jiných předmětů. S ohledem na nové trendy, vývoj legislativy a byla upravena témata objasňující problematiku datových schránek a digitálního podpisu a také aktuální vývoj směrem k informační společnosti ve světě i v české republice. Nově byla do předmětu zakomponována témata zahrnující procesně pojatý model informatiky, etiku a legislativu v ICT a současně také témata postihující přesun některých podnikových činností do internetových řešení s využitím cloudových technologií. Větší pozornost je také věnována otázce člověka a jeho rolí v rámci ICT. V neposlední řadě byl předmět rozšířen o představení informatiky ve veřejné správě. Současně s aktualizací a rozšířením studijních materiálů byl vytvořen také soubor testových otázek sloužící pro ověření znalostí v rámci závěrečného zápočtového testu, upraven e-kurz v systému BlackBoard a změněno hodnocení studijních aktivit. Náplň inovovaného předmětu: Modul 1: Východiska - Cílem modulu je představit základní informatické koncepty. Informační společnost a trendy Informace, Data, Znalosti Model informatiky Modul 2: Dimenze IS/IT - Cílem modulu je představit faktory ovlivňující využívání IS/IT. Lidé v ICT Etika a legislativa v ICT Hodnocení přínosů a nákladů Modul 3: Podpůrná řešení IT - Cílem modulu je představení základních podpůrných řešení v IS/IT. Podpora rozhodování Internet a internetová řešení Modul 4: IS/IT ve veřejné správě - Cílem modulu je představení informatiky ve veřejné správě. Informační systémy ve veřejné správě Digitální podpis a datové schránky 6

7 Podniková informatika I Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou řízení informačních systémů a naznačit vybrané aspekty podnikové informatiky. Nastínění úlohy managementu ve využívání informatiky resp. informatických zdrojů pro dosahování podnikových cílů. Představení vhodných přístupů k naplánování a uspořádání informatických procesů a pořizování informatických zdrojů. Současně také poukázání na opomíjené otázky související s provozováním informatiky. Smysl předmětu spočívá v nastínění problémů, se kterými se setkává manažer nejen odpovědný za informatiku, ale také např. manažer odpovídající za investice do IT nebo analytik firemních proces. Předmět obsahově navazuje na Úvod do podnikové informatiky a znalosti základních termínů a řešení pro jednotlivé firemní činnosti předpokládá. Inovace předmětu byla zaměřena na aktualizaci a rozšíření studijních materiálů pro přednášky a pro cvičení. Vzhledem k vývoji informatiky byl do přednášek zakomponován přístup orientovaný na služby, který je sledován i v předmětu Úvod do podnikové informatiky, kde ovšem není tak podrobně rozebrán a zdůvodněn. Rozšíření zaznamenaly také nástroje pro plánování informatiky. Nově byla také zařazena problematika související s legislativním a smluvním zajištěním v ICT, protože řadu činností je možné již provozovat v rámci tzv. outsourcingu, kde ovšem řádné smluvní ošetření je pro úspěch daného projektu stěžejní záležitostí. V souvislosti s outsourcingem byly také do přednášek zařazeny jeho moderní formy známé především jako poskytování aplikačních služeb a cloud computing. Odpovídajícím způsobem byly také upraveny materiály pro cvičení. V rámci inovace proběhla také změna bodového hodnocení studijních aktivit během semestru a vytvoření nové hodnotící tabulky pro ukončení předmětu. Náplň inovovaného předmětu: Modul 1: Úvod - Cílem modulu je předložit základní informace o studiu. Úvod a organizační záležitosti Informační společnost a trendy Modul 2: Plánování IS/IT - Cílem modulu je představit problematiku plánování IT/IS. IT služba a orientace na služby Informační strategie Nástroje plánování Modul 3: Pořizování IS/IT - Cílem modulu je poukázat na možnosti a modely pořízení IT. Vývoj SW Smlouvy Servis a údržba Outsourcing ASP a cloud computing Modul 4: Bezpečnost v IS/IT - Cílem modulu je představit otázky zajištění bezpečnosti IS/IT. Bezpečnostní analýza a bezpečnostní politika 7

8 Podniková informatika II Cílem předmětu je představit moderní přístupy řízení a organizace informatiky pomocí zavedených metodik a postupů. Předmět obsahově navazuje na Úvod do podnikové informatiky, kde jsou vymezeny základní termíny z podnikové informatiky a naznačena typická řešení pro podporu podnikových činností a Podnikovou informatiku I, kde jsou položeny základní znalosti řízení podnikové informatiky. V rámci předmětu Podniková informatika II je důraz kladen na optimalizaci řízení podnikové informatiky s využitím zavedených metodik, standardů a nejlepších praktik. Po absolvování předmětu by se měl student orientovat ve využívaných metodikách a de facto standardech určených pro organizaci procesů v informatice, měření výkonnosti řízení přínosů. Student by měl být zároveň schopen aplikovat uvedené postupy do praxe. V rámci inovace byla pozornost zaměřena především na úpravu studijních materiálů. Do přednášek byla zahrnuta nová témata, jako například Metodiky pro měření přidané hodnoty informatiky, nebo Metodika Microsoft Operations Framework, u Metodiky ITIL byla provedena aktualizace s ohledem na novou verzi. Byly zrevidovány a případně upraveny případové studie, řešené v průběhu přednášek. V rámci organizačních úprav cvičení došlo ke zkoumání možností přechodu na novou verzi MS Dynamics CRM. Byly upraveny zkouškové otázky. Byl restrukturalizován el.kurz a aktualizovány dodatečné informační zdroje. Jako reakce na požadavky IT firem byly zařazeny přednášky odborníků z praxe. Náplň inovovaného předmětu: Modul 1: Zajištění strategického souladu. Cíle modulu: poukázat na potřebu provázanosti strategických cílů a IT, vymezení podstaty IT Governnance, představení metodik pro měření přínosu IT. Modul 2: Organizace procesů v IT Cíle modulu: představit principy, postupy a trendy v organizaci procesů, představit de facto standardy jako ITIL a MOF, vymezit konkrétní procesy. Modul 3: Audit IT.Cíle modulu: představit základní kontrolní rámec v oblasti IT, vymezit techniky pro srovnání podniků, poukázat na rozdíly oproti ITIL. Modul 4: Zajištění architektonického rámce v IT Cíle modulu: představit architektonický rámec, vymezit konkrétní způsob uspořádání architektury, definovat stavební bloky architektury. 8

9 Modul 5: Projektové řízení v praxi. Cíle modulu: vymezit projektové řízení v IT a související principy, poukázat na praktické problémy projektů IT. Systémy pro podporu managementu 1 Cílem předmětu je seznámení se základními metodami pro podporu rozhodování, s jejich východisky, teoretickými základy a aplikačním potenciálem. Student by měl být po absolvování kurzu schopen v praxi identifikovat rozhodovací problémy a navrhnout a realizovat jejich řešení pomocí uvedených metod, včetně použití vhodného software. V rámci inovace byl kurz strukturován do tří modulů. První modul je věnován teoretickým otázkám rozhodování, druhý modul se zaměřuje na systémy pro podporu rozhodování a třetí modul se podrobně zabývá vícekriteriálními rozhodovacími modely. Při inovaci byl důraz kladen na využívání univerzitních databázových zdrojů. Součástí cvičení bylo samostatné vypracování individuálního a skupinového projektu. Do kurzu byly začleněny prezentace externích odborníků. Náplň inovovaného předmětu: Modul 1 - Teorie rozhodování Manažeři a rozhodování, Simonův model Metodologie rozhodování Rozhodování za rizika a nejistoty Individuální a skupinové rozhodování Modul 2 - Systémy pro podporu rozhodování Struktura systémů pro podporu rozhodování Datový management Modely a simulace Perspektivy systémů pro podporu rozhodování Modul 3 - Vícekriteriální rozhodování Přehled rozhodovacích metod Metoda AHP Metoda ANP Další vícekriteriální metody a modely Systémy pro podporu managementu 2 Obsahem předmětu jsou moderní technologie a koncepty pro podporu managementu. Studenti se seznámí s teoretickými aspekty diskutované problematiky, nicméně důraz je kladen na praktickou aplikaci a osvojení si dovedností práce s konkrétními aplikacemi a softwarovými nástroji. Student dále získá přehled o současných trendech, konceptech a technologiích, které podporují nejen spolupráci a sdílení, ale i komunikaci. Studenti si 9

10 vyzkouší i nástroje vhodné pro analýzu dat a pro jejich vizualizaci. Studenti budou po absolvování kurzu schopni navrhnout vhodné nástroje pro výše zmíněné procesy pro zefektivnění organizačních procesů. Stejně tak by měli být schopni s nimi pracovat. K dispozici jsou primárně přednášky, které slouží jako teoretický vhled do diskutované problematiky. Dále jsou uvedena dílčí cvičení a úkoly, ve kterých je žádoucí osvojit si práci s jednotlivými nástroji, popřípadě být schopen kriticky se zamyslet nad některými tématy. Je vhodné i doporučené využívat nejen uvedené tištěné publikace, ale i zdroje, odkazy a nástroje dostupné na internetu (viz sekce Zdroje a odkazy). V části s názvem Nápověda pro práci v kurzu lze nalézt instrukce, jak v kurzu pracovat, jakým způsobem efektivně a snadno využívat odborné databáze a softwarové nástroje. V rámci inovace byly přednášky aktualizovány podle nejnovějšího stavu poznání a zohledňují známé trendy využívání pokročilých ICT v praxi managementu. Minimálně jedna přednáška je koncipována jako prezentace odborníků z praxe. Je kladen důraz jak na teoretickou stránku (individuální projekt, zpracování odborného článku), tak na praktickou aplikaci probíraných ICT technologií (skupinový projekt, aplikace zvolené technologie u konkrétní firmy); hodnoceny jsou též prezentační dovednosti při obhajobě skupinového projektu. Nově byl také předmět strukturován do třech modulů. První modul navazuje na teoretické otázky rozhodování, představené v rámci SPM1 a tyto dále rozvíjí. Druhý modul se zaměřuje na virtualizaci nástrojů a on-line spolupráci. Třetí modul se podrobně zabývá pokročilými a perspektivními technologiemi pro manažerskou praxi. Kurz bude doplněn přednáškou odborníka z praxe, přednáškami v rámci projektu INKOV a pro zájemce budou k rozšíření obzoru doporučeny i externí on-line kurzy související s představovanou problematikou. Náplň inovovaného předmětu: Modul 1 - Teoretické otázky rozhodování 2 Teorie rozhodování Teorie her Manažerské a ekonomické hry Uživatelské rozhraní Modul 2 - Virtualizace nástrojů pro podporu managementu Nástroje pro on-line spolupráci Nástroje pro on-line analýzu Nástroje pro on-line komunikaci Virtuální týmy Modul 3 - Pokročilé systémy pro podporu managementu Cloud computing aplikace Business Intelligence Ambient Intelligence, Smart environments Autonomní systémy pro (podporu) managementu 10

11 Tvorba odborných textů Cílem předmětu je naučit studenty psát seminární, bakalářské práce (BP), diplomové práce (DP) a jiné odborné texty na odpovídající úrovni, tj. s využitím norem a typografických zásad pro tvorbu textů. V rámci inovace předmětu byla do studijních materiálů nově zařazena témata: Tvorba softwarové dokumentace, Základní znalosti typografických pravidel, Zpracování odborného textu. Náplň inovovaného předmětu: 1. Úvod do typografie, 2. Převod dokumentů z různých aplikací do PDF formátu. 3. Druhy odborných textů a jejich specifika, odborný styl 4. Metodika psaní delších prací, např. BP a DP 5. Úprava citací 6. Abstrakt, anotace, shrnutí, předmluva, úvod 7. Obsahy, rejstříky, slovníčky pro delší dokumenty 8. Metodika psaní SW dokumentace 9. Zacházení se zdroji 11

12 4.3. Expertní evaluace podnikové informatiky Na evaluaci e-předmětů skupiny podniková informatika se podílely členské společnosti Hradeckého IT klastru ORTEX, GIST a DERS. Experti z výše uvedených společností dostali k dispozici kompletní informace o inovovaných předmětech včetně přístupu do e-předmětů ve virtuálním studijním prostředí OLIVA. Hodnocení prováděli pomocí dotazníku obsahujícího 25 tvrzení. Míru souhlasu s předloženými tvrzeními měli hodnotitelé vyjádřit pomocí čtyř hodnotové škály: velmi souhlasím souhlasím nesouhlasím velmi nesouhlasím. Mimo tohoto strukturovaného dotazníku experti ještě komentovali evaluované předměty volným textem. K předmětům skupiny podniková inormatika dodaly členské společnosti Hradeckého IT klastru celkem 21 hodnocení. Detailně jsou tato hodnocení shrnuta v následující tabulce, souhrnně je možné konstatovat, že podle názoru expertů: Cíle jednotlivých předmětů jsou napsané pomocí měřitelných výstupů, odpovídají požadavkům na znalosti a schopnosti v oblasti počítačových sítí a jsou studentům k dispozici na různých místech e-předmětů. Obsah e-předmětů odpovídá deklarovaným cílům předmětu, je seskupen do vhodných modulů a prezentován v logickém pořadí. Multimediální prvky a doplňující materiály jsou vhodně integrovány do jednotlivých částí e-předmětů. Od studentů je očekáváno hlubší pochopení látky, které je vysvětleno na příkladech a/nebo na modelech. V kurzu je zahrnut průvodce studiem, seznamující studenta jak pracovat se studijními materiály. Studenti mají k dispozici jasná kritéria hodnocení (například vzorové semestrální práce a projekty) a každé prověřování vědomostí je jasně svázáno s příslušným předem definovaným cílem. Používají se různé metody prověřování vědomostí (testové otázky různých typů, projekty, diskuse apod.) a studenti mají k dispozici auto-evaluační aktivity poskytující jim konstruktivní zpětnou vazbu umožňující korekci získaných znalostí. V e-předmětech jsou využívány standardní formáty. 12

13 Podniková informatika Cíle kurzu jsou napsané pomocí měřitelných výstupů z učení (studenti vědí, co mají být schopni řešit či realizovat). Velmi souhlasím Souhlasím Nesouhl asím Velmi nesouhl asím Cíle odpovídají požadavkům na znalosti a schopnosti v dané oblasti Cíle jsou k dispozici na různých místech (v sylabu i v jednotlivých výukových jednotkách) Obsah kurzu odpovídá deklarovaným cílům Obsah je seskupen do vhodných částí (tj. jsou prezentovány jako různé výukové jednotky nebo vzdělávací moduly) Obsah je prezentován v logickém pořadí, navigace je intuitivní Multimediální prvky jsou vhodně použité Doplňující materiály jsou dobře integrované do jednotlivých částí kurzu Od studentů se očekává hlubší pochopení látky (analýza a řešení problémů), které je vysvětleno na příkladech a/nebo na modelech. V kurzu je zahrnut průvodce studiem, seznamující studenta jak pracovat se studijními materiály Každé prověřování vědomostí je jasně svázáno s příslušným cílem Studenti mají k dispozici jasná kritéria hodnocení (například vzorové semestrální práce a projekty) Kontext otázek a projektů je blízký k reálnému prostředí Prověřování vědomostí se vyskytuje v kurzu průběžně Používají se různé metody prověřování vědomostí (testové otázky různých typů, projekty, diskuse apod.) Jsou k dispozici auto-evaluační aktivity s konstruktivní zpětnou vazbou Je k dispozici materiál, který vysvětlí navigaci v LMS a v daném kurzu. Materiál je dostupný odevšud s možností rychlého návratu do kurzu. Jsou k k dispozici jasné informace o případném dalším podpůrném sw, potřebném pro správné fungování kurzu. Odkazy na potřebný sw jsou k dispozici co nejblíže k místu, kde je sw potřebný Očekávaná rychlost odpovědi učitele na dotazy Očekávaná rychlost zpětné vazby pro testy a úkoly Používají se standardní formáty Velké soubory ke stažení jsou označeny; dle možnosti jsou k dispozici alternativní menší soubory Používá se dle možnosti streamované video Studenti mají možnost anonymní evaulace kurzu

14 Ze slovního hodnocení expertů: Inovace předmětů dle mého názoru dobře odráží změny v technologiích i procesech reálného světa. Podle mého názoru se do inovace podařilo dostat velké množství praktických pojmů. Obecnější předměty (ET, UPI) poskytují dostatečně přehledové informace nutné pro orientaci v oboru. Konkrétněji zaměřené předměty (AITE, UP, TOT) by měly vybavit absolventy obecně předpokládanými dovednostmi, které budou potřebovat v jakékoliv IT roli. I tento aspekt je podle mě dodržen. Obsah AITE by měl být náročnější než na střední škole. Tvorba 100 a více stránkových dokumentů s řadou oddílů, rejstříků atd. je v praxi zcela běžná potřeba. TOT považuji za velice dobrý a užitečný předmět, jeho součástí by měla být i práce s Wiki a/nebo tvorba e-learningu. Drobné připomínky: Pojmy e-commerce a e-business si jsou velmi blízké, v praxi jsou zaměnitelné, není třeba je uvádět samostatně. V poslední době se naopak více skloňují pojmy m-business (mcommerce) počet obchodních transakcí z mobilních zařízení prudce roste a také social business nikoliv ve smyslu sociální ale ve smyslu obchodních procesů souvisejících se sociálními sítěmi. Považuji za vhodné věnovat se i praktickým příkladům vedení projektů. Ze své zkušenosti vím, že mnohdy velmi obsáhlé metodiky řízení je potřeba v praxi přizpůsobit. Je jasné, že konkrétní technologie přicházejí a odcházejí rychleji než změny studijních plánů a neměly by proto být jejich obsahem. V té souvislosti mi přijde zastaralé uvádět např. mobilní platformu Windows Mobile nebo Windows Phone 7. Buď konkrétní platformy vůbec neuvádět, nebo uvádět obecně, ve vazbě na majoritu na trhu (Android) nebo vazby školy na výrobce technologie (Microsoft). ORTEX Absolvování této skupiny předmětů považujeme za nutné minimum znalostí pro absolventy manažersky zaměřených oborů, proto by je měli studenti těchto oborů absolvovat všechny povinně. Inovace předmětů reflektuje naše požadavky. Předměty v rámci skupiny jsou logicky zařazeny do jednotlivých ročníků studia. Kreditní ohodnocení považujeme za přiměřené. GIST Inovace této skupiny předmětů je v převážné většině v souladu s našimi představami a potřebami reálné praxe. Kladně hodnotíme zejména: Zahrnutí ISO/ČSN norem pro bibliografické citace Orientaci předmětu MTE na programování mobilních aplikací (hlavně OS Android) Zařazení aktuálních témat z podnikové informatiky (Business Value Index, SLA, outsourcing, CMS, CMMI, aktualizace ITIL, COBIT) a zpětné vazby z praxe (zvané přednášky na témata BI, řízení projektů, podání VaV projektu) Existence tématu TOC (Goldrattova Teorie omezení) ve výuce předmětu RPRO (dle sylabu) Vícekriteriální rozhodovací metody, teorie her, finanční a plánovací modelování Zařazení tématu Tvorba SW dokumentace do výuky předmětu TOT Rozšíření kurzu Umění prezentace o nové téma Psychologické aspekty tvorby a užití prezentace a praktickou evaluaci pomocí dvoustupňového hodnocení ( nepoučená 14

15 versus poučená vystoupení studentů) včetně využití videozáznamů z vystoupení, individuální přístup ke každému studentovi Dotazy/doporučení: Z osnovy inovovaného sylabu není zcela zřejmé, zda je v rámci výuky předmětu AITE věnován dostatečný prostor například i pro vícerozměrnou (kontingenční) analýzu dat a/nebo případným specifikům jiných platforem než MS Office. V předmětu ET navrhujeme věnovat určitý prostor rovněž problematice E-health, která má dlouhodobě zajímavý tržní potenciál. Navrhujeme dále věnovat i určitý prostor mobilním ios aplikacím. Do témat zabývajících se nástroji pro online spolupráci (Ms Skydrive, Google Docs) navrhujeme přidat zmínku i o Dropbox for Teams. DERS 4.4. Studentská evaluace skupiny podnikové informatiky Studentská evaluace e-předmětů (elearningových předmětů) inovovaných v rámci projektu FIMINO probíhala v akademickém roce 2012/13 vždy v průběhu zkouškového období, tzn. v lednu a červnu Jako výzkumný nástroj byl použit elektronický anonymní dotazník tvořící součást e- předmětu. V tomto dotazníku bylo zařazeno 12 otázek s výběrem odpovědí a dvě otázky s volnou odpovědí. Cílovou skupinu tvořili studenti studující inovované předměty; v případě skupiny podniková informatika se jednalo celkem o deset předmětů a dotazníky vyplnilo celkem 597 respondentů. Získané informace jsou zpracovány v následujícím přehledu: 1% Pohlaví Pohlaví muž 367 žena % 61% muž žena bez odpovědi Z 597 respondentů bylo 61 % mužů, 38 % žen a 4 respondenti své pohlaví neuvedli. Počet respondentů se v jednotlivých e-předmětech pohyboval od 2 do 187, poměr žen a mužů se v jednotlivých předmětech lišil. Nejvíce respondentů se účastnilo evaluace e-předmětu Úvod do podnikové informatiky (UPI 187), e-předmět Aplikované informační technologie (AITE) hodnotilo 168 respondentů, Podniková informatika I (PRI1) 72 respondentů a Podniková informatika II (PRI2) 48 studentů, E-technologie v obchodu a podnikání (ET) 52 respondentů, Tvorba odborných textů (TOT) 37 respondentů, Systémy pro podporu managementu 1 (SPM1) 26 studentů, Systémy pro podporu managementu 2 (SPM2) 7 respondentů, Umění prezentace (UP) a Řízení projektů (RPRO) 2 respondenti. 15

16 Pohlaví žena muž Obor SM MCR FM IZM IM2 AI2 IM5 IM3 AI3 11% 3% Obor 19% 14% 24% 6% 15% 8% AI3 IM3 IM5 AI2 IM2 IZM FM MCR SM Obor AI3 116 IM3 143 IM5 89 AI2 33 IM2 49 FM 81 MCR 66 SM 20 0 Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika (AI3) studovalo 19 % respondentů a 24 % Informační management (IM3), studenti pětiletého programu Informační management (IM5) tvořilo 15 % respondentů, navazující studijní program Aplikovaná informatika (AI2) 6 %, Informační management (IM2) 8 %. Bakalářský studijní program Finanční management (FM) studovalo 14 % respondentů, Management cestovního ruchu (MCR) 11 % a Sportovní management (SM) 3 % respondentů. 13% 0% Forma 87% prezenční kombinovaná Forma prezenční 516 kombinovaná % respondentů byli studenti prezenční formy studia, 13 % kombinované formy studia; dva z nich formu neuvedli. 16

17 AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI Forma bez odpovědi kombinova ná prezenční 100% 50% 0% Délka studia bez odpovědi více než 5 let 4 až 5 let 2 až 3 roky první rok Délka studia Délka studia první rok až 3 roky až 5 let 143 více než 5 let první rok 2 až 3 roky 4 až 5 let více než 5 let 37 % respondentů studovalo na fakultě první rok, tzn. jejich zkušenosti s elektronickou formou výuky byly relativně malé, 37 % studovalo 2. nebo 3. rok a 24 % respondentů studovalo čtyři až pět let. 2 % respondentů studovalo více než pět let. Jak splnila obsahová náplň předmětu Vaše očekávání plně 44 jsem spokojen/a 249 nemám výhrady 205 měl/a jsem jiná očekávání 82 vůbec ne 11 6 Očekávání plně jsem spokojen/a nemám výhrady měl/a jsem jiná očekávání vůbec ne Na otázku Jak splnila obsahová náplň předmětu Vaše očekávání? odpovědělo 7 % plně, 42 % jsem spokojen a 34 % nemám výhrady. 14 % respondentů se vyjádřilo, že mělo jiná očekávání, 2 % respondentů vybrala možnost vůbec ne a 6 otázku nezodpovědělo. 100% 50% 0% Očekávání vůbec ne měl/a jsem jiná očekávání nemám výhrady jsem spokojen/a plně 100% 50% 0% Rozsah předmětu naprosto nedostatečný nedostatečný vyhovující obsáhlý příliš obsáhlý 17

18 AITE ET PRI1 PRI2 SP SP TOT UP UPI AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI Rozsah předmětu příliš obsáhlý obsáhlý vyhovující nedostatečný naprosto nedostatečný Rozsah předmětu považuji za příliš obsáhlý 28 obsáhlý 153 vyhovující 389 nedostatečný 19 naprosto nedostatečný 3 5 Rozsah předmětu (množství probírané problematiky) považovalo 65 % respondentů za vyhovující. Pro 31 % byl předmět obsáhlý nebo příliš obsáhlý a jen pro 4 % nedostatečný nebo naprosto nedostatečný. Pět respondentů neodpovědělo. Délku předmětu považuji za příliš velkou 3 velkou 19 vyhovující 462 malou 94 příliš malou Délka předmětu příliš velkou velkou vyhovující malou příliš malou Podobně délku předmětu (počet hodin přednášek a cvičení) vzhledem k jeho obsahu považovalo 77 % respondentů za vyhovující. Pro 4 % byl počet hodin přednášek a cvičení vzhledem k obsahu předmětu velký obsáhlý a pro 18 % malý. Pět respondentů neodpovědělo. 100% Délka předmětu 100% Průvodce studiem 50% 0% příliš malou malou vyhovující velkou příliš velkou 50% 0% nebyl k dispozici ne ano, nebyl užitečný ano, pomohl mi 18

19 AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI 1% Průvodcem studia 1% 34% 16% 48% ano, pomohl mi ano, nebyl užitečný ne nebyl k dispozici ano, nebyl užitečný 95 ne 205 nebyl k dispozici 4 3 Seznámil/a jste se s Průvodcem studia? ano, pomohl mi 290 Povinnou součástí e-předmětů je Průvodce studia popisující obsah předmětu, jeho vzdělávací cíle, harmonogram studia, podmínky úspěšného absolvování apod. Téměř polovina respondentů (48 %) konstatovala, že jim tento průvodce pomohl ve studiu, podle názoru 16 % nebyl průvodce užitečný a 34 % se s ním neseznámilo. Tři respondenti otázku neodpověděli podle 1 % nebyl k dispozici. E-předmět plně vyhovuje jsem spokojen/a nemám výhrady s problémy vůbec ne plně vyhovuje 164 jsem spokojen/a 231 nemám výhrady 155 s problémy 35 vůbec ne 9 3 Vyhovovalo vám umístění studijních materiálů v e-předmětu na OLIVĚ? Na otázku Vyhovovalo vám umístění studijních materiálů v e-předmětu na OLIVĚ? odpovědělo 27 % plně, 39 % jsem spokojen a 26 % nemám výhrady. 6 % respondentů se vyjádřila, že mělo problémy, 2 % vybrala možnost vůbec ne a tři otázku nezodpověděli. Souhrnně je tedy možné konstatovat, že 92 % respondentů bylo spokojeno a nebo nemělo výhrady. 100% 50% 0% E-předmět vůbec ne s problémy nemám výhrady jsem spokojen/a plně vyhovuje Studijní materiály videosekvence animace hypertext s obrázky osnova přednášek 19

20 AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI AITE ET PRI1 PRI2 SPM1 SPM2 TOT UP UPI Studijní materiály preferujete v tištěném tvaru 315 osnova přednášek (např. PowerPoint) text s hypertextovými odkazy a obrázky animace 120 videosekvence 156 Studijní materiály Pro studium respondenti nejvíce preferovali osnovu přednášek např. v Powerpointu (68 %) nebo ve formě text s hypertextovými odkazy a obrázky (47 %). Polovina (53 %) preferuje tištěné texty. Menší část respondentů preferuje animace (20 %) a videosekvence (26 %). Přehlednost plně spokojen/a jsem spokojen/a nemám výhrady s problémy vůbec nejsem spokojen/a plně spokojen/a 103 jsem spokojen/a 272 nemám výhrady 165 s problémy 43 vůbec nejsem spokojen/a 7 7 S přehledností e-předmětu jsem Více než polovina respondentů je s přehledností spokojena (46 %) nebo plně spokojena (17 %). Téměř třetina nemá výhrady (28 %). Problémy s přehledností e-předmětu mělo pouze 7 % studentů a vůbec nebylo spokojeno 1 %. Sedm respondentů otázku nezodpovědělo. Celkově je tedy možné konstatovat, že 90 % respondentů bylo s přehledností vytvořených e-předmětů spokojeno. 100% 50% 0% Přehlednost vůbec nejsem spokojen/a s problémy nemám výhrady jsem spokojen/a plně spokojen/a 100% 50% 0% OLIVA vůbec ne s problémy nemám výhrady jsem spokojen/a plně 20

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM

MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM v rámci projektu Dynamizace dalšího vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii 4IT (I Take - I Teach - I Touch - I Test), registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/05.0057

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie. Ing. Lukáš Hapl, DiS.

Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie. Ing. Lukáš Hapl, DiS. Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie Ing. Lukáš Hapl, DiS. Bakalářská práce 2011 64 stran 6 stran 2 ABSTRAKT Autor se v práci zabývá rozborem vybraných oblastí

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza kritérií hodnocení webových stránek Analysis of the website evaluation criteria Bc. Marika Vondrášková Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více