PRODÁVEJTE kapacity. VÍCE ONLINE REZERVACÍ, VÍCE HOSTŮ Potencionální zákazníci mohou v systému kdykoliv během dne zjistit, zda jsou k dispozici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODÁVEJTE kapacity. VÍCE ONLINE REZERVACÍ, VÍCE HOSTŮ Potencionální zákazníci mohou v systému kdykoliv během dne zjistit, zda jsou k dispozici"

Transkript

1 20-48_gh0409:Sestava :03 Stránka 20 PRODÁVEJTE kapacity na internetu EFEKTIVNù Ubytovatelé jsou bombardováni nabídkou softwarov ch spoleãností, tu na SEO optimalizaci stránek, tu na redesign do moderního vzhledu, web copywriting ãi zaji tûní jedineãné pozice v katalozích vyhledávání. Jak ale udûlat z webov ch stránek skuteãné efektivní prodejní nástroj? KOMERČNÍ PREZENTACE ednou z možností je spolupráce s rezervačními systémy jako např. PREVIO, díky kterým lze z jednoho místa řídit prodej kapacit na internetu po boku provozovatelů internetových portálů jako Turistik.cz, Hotel.cz, Hotels.com, Nadovcu.cz, Penziony.cz a další. V současné době jej využívá jako svůj prodejní nástroj přes 1600 poskytovatelů ubytování. PARTNEŘI PRO NOVÉ OBJEDNÁVKY Využíváním systémů se ubytovatelé zapojí do obchodní sítě, kdy jim s obsazováním nevyužitých kapacit pomáhají další obchodní partneři. Servery jako např. Hotel.cz, které denně zajistí rezervaci za několik set tisíc korun, pak mohou bez zbytečného telefonování obsadit volné pokoje. VÍCE ONLINE REZERVACÍ, VÍCE HOSTŮ Potencionální zákazníci mohou v systému kdykoliv během dne zjistit, zda jsou k dispozici volné pokoje a mohou ihned realizovat objednávku. Tu vyřídí PREVIO automaticky, rozešle potřebné vouchery či faktury a upozornění do recepce. Přijme případnou platbu zálohy kreditní kartou on-line a připíše ji na účet hotelu nebo penzionu. AKTUÁLNĚ A JEDNODUŠE Na Plachtě rezervací je možné ihned vidět, kdo je právě ubytován, kteří hosté přijedou a kteří odjedou, kolik je rezervací na další dny a jaké pokoje jsou volné. Ve Statistice obsazenosti jsou k dispozici i souhrnné údaje za různá časová období. Lze flexibilně vytisknout fakturu, paragon, ubytovací knihu hostů či elektronicky odeslat domovní knihu na cizineckou policii. Všechny doklady se dají poslat em. S rezervačními online systémy mohou poskytovatelé ubytování získat nové klienty a významně zefektivnit činnost. Recepční systém PREVIO je nyní na 30 dní zdarma, proč tedy nevyzkoušet, jak vlastně funguje? Nikde nikdo? Prodávejte s námi!

2 20-48_gh0409:Sestava :03 Stránka 21 HOTEL I GASTRO & HOTEL 21 cz & sk ANKETA HOTELIÉRŮ Co vás v souãasné dobû nejvíce tíïí? Petr Beránek, Resident Manager Grand Hotel Bohemia, Praha V současné době nás tíží hodně věcí, od příliš velkého počtu hotelů na trhu přes nedostatek velkých konferencí až po klesající obsazenost a průměrnou cenu. Taková je ale už více než rok realita a je na nás, jak se s tím vypořádáme. A právě to, jak se s tím vypořádáme, je rozhodující. Mohu uvést několik příkladů, které jsem v současné době zaznamenal v našem oboru, a to například Prague convention buro, které za poslední rok a půl udělalo ohromnou změnu a je na správné cestě vrátit Prahu do Top 10 kongresových destinací, realizace Prague event calendar nebo velmi pozitivní přístup města Prahy k turistice a propagaci našeho města. Těch pozitivních zpráv je více a všechny mají jedno společné je na nás všech, co v tomto oboru pracujeme, abychom mu pomohli a udělali něco navíc, protože jedině tak překonáme toto těžké období. Ing. Jana Tunysová, jednatelka a majitelka Rezidence Libûchov, s.r.o. V současné době se potýkáme především s omezením firemní klientely. Velké i malé firmy začaly šetřit, ruší školení nebo je popřípadě zkracují. Dříve byly rezervace (u firemní klientely) fixní, třeba dva až tři měsíce před příjezdem, v současné době firmy rezervují většinou na příští týden. Další věc, která nás trápí, je nepříliš dobrá a málo intenzivní propagace tak krásné oblasti, jakou bezesporu Kokořínsko je. Pevně ale věříme, že se situace v brzké budoucnosti zlepší. Ing. Josef Kulí ek, generální fieditel INTERHOTEL VORONùÎ, a.s. Současná doba, jak je všeobecně známo, je pro cestovní ruch a tedy i hotelnictví velmi složitá, řada zařízení je v situaci, kterou doposud nepoznala. Hotely naší společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a. s. jsou svým vybavením, polohou i objemem kapacit zaměřeny na kongresovou turistiku a ostatní akce pro firemní klientelu, která je v současné době ve velmi problematické situaci, což se bezprostředně odráží i u nás. Díky poloze v bezprostřední blízkosti areálu BVV jsou výkony hotelů Voroněž úzce spojeny se zájmem o veletržní akce, a ten je vzhledem k současné ekonomické situaci podstatně nižší než v letech předchozích. Z výše uvedeného vyplývá, že největším problémem současnosti je pro nás najít náhradu za akce, které se konaly, a nyní se nekonají. âo vás momentálne najviac trápi? Peter Hain, riaditeº Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica Kým donedávna nás vo Vysokých Tatrách trápil predovšetkým nedostatok personálu, teraz sa zo zahraničia vrátili mnohí čašníci, kuchári, f&b manažéri. Aj keď pomer kvality (schopnosti a vedomosti) k cene, ktorú žiadajú, je naozaj diskutabilný... Nočnú moru s názvom human resource však vymenila nočná mora z poklesu dopytu zo strany firiem a klientov cestovných kancelárií. Pri cudzincoch z Čiech, Maďarska, Poľska, Nemecka či Veľkej Británie je bariérou drahé euro, aj keď si inak uvedomujeme všetky euro-výhody. Domáce firmy brzdí kríza a stráženie nákladov. Ako prvé sa totiž pri znižovaní výdavkov škrtajú team buildingy, športové hry, školenia a služobné cesty. Hotely zvažujú, s akou cenou ísť do ponuky. Často je to skutočne nákladová cena s minimálnou maržou (ak vôbec) v snahe získať biznis akciu, klienta, pokrytie nákladov na prevádzku a mzdy zamestnancov, dosiahnutie akéhotakého zisku zo sprievodných konzumácii a doplnkových služieb. Všetci sa síce tvárime, že to tak nie je, ale stačí si porovnať ceny spred roka a teraz. Pevne verim, že toto obdobie je iba prechodné. Ing. Katarína Maºová, riaditeºka Hotel Kaskády, Sliaã Sielnica Na Kaskádach vždy niečo nové tak hodnotili hostia naše stále investovanie a skvalitňovanie služieb. Po štyroch rokoch od otvorenia je toto vlastne prvá sezóna, kedy sa rozvoj vďaka kríze spomalil. Aj pri zníženej cene, províziách cestovným kanceláriám a množstevných zľavách stálym klientom si ešte stále pokryjeme prevádzkové náklady, ale už bojujeme s výškou investícií do hotela. Recesia postihla každého, obzvlásť kongresové hotely (my našťastie patríme aj medzi wellness a spa hotely), takže trápi všetkých. My ale ešte viac pociťujeme problém nedostatočnej infraštruktúry. Zahraniční hostia si kedysi pochvaľovali letecké linky ČSA priamo sem na Sliač koniec koncov je to výhodne v strede Slovenska. Ale už 3 roky sú tieto linky presmerované do Žiliny. Diaľnice sa budujú príliš pomaly, najmä spojenie Bratislavy s Banskou Bystricou. Solventnejšia a náročnejšia klientela to hodnotí ako najväčšiu prekážku vo využívaní služieb nášho pobytového hotela. Ing. Radoslav Grega, riaditeº Hotel Senec, Senecké jazerá Nebudem spomínať neslávnu odvodovú zaťaženosť v odvetví vysokého podielu živej práce, ani prílíš vysokú sadzbu DPH, ktorá tiež robí slovenský cestovný ruch nekonkurencieschopným. Spomeniem iba také najakútnejšie starosti zamestnancov a počasie. Súčasná hospodárska situácia má na svedomí veľmi nerovnomerné vyťaženie hotela a personál si pamätá iba dni, keď sa dosť narobil. Dni preflákané si nepamätá, takže sa napokon čuduje, keď sú mzdy presne podľa hospodárskeho výsledku nižšie. V našom hotelovom areáli máme športoviská, bar pod holým nebom, bazénik pre deti, nehovoriac o samotných Slnečných jazerách, takže sme veľmi závislí od počasia. Nielenže nám upršaná obloha prinesie menší počet hostí, ale ešte aj musíme pre nich a najmä pre firemné podujatia vymýšľať náhradné a často veľmi predražujúce riešenia.

3 20-48_gh0409:Sestava :03 Stránka 22 GASTRO & HOTEL I REGION 22 Klatovsko a Nepomucko, jeden z gastronomicky nejstabilnějších regionů Čech Kraj chutí a vůní jižní Plzeňsko Proã ale dnes pí eme právû o PlzeÀsku jiïním a ne o kuchyni samotné Plznû ãi celého kraje? DÛvod je kulinárnû jednoznaãn. Historick. PlzeÀ ztratila svou dávnou tradici mû Èanské kuchynû migrací obyvatelstva z celého regionu za prací do kodovky. Pfiicházeli sem lidé z venkova, nesli si svou tradici a pokrmy. Poznamenal ji i odsun po II. svûtové válce, kter v raznû postihl PlzeÀsko severní ãi západní, navíc tradiãní umavská kuchynû je takfika identická z bavorskou, a tak je dnes celé jiïní PlzeÀsko tedy Klatovsko a Nepomucko jedním s gastronomicky nejstabilnûj ích regionû cel ch âech. Jsou to migrací ãi odsuny málo zasaïené regiony. Ale na celém PlzeÀsku zmizela kdysi v razná Ïidovská kultura, Îidé a jejich gastronomie. Nicménû je dodnes zde Ïivá pfiíprava pokrmû z hus, ouletû ãi v razné uïívání ãesneku. Tyhle dva regiony nikdy nepatfiily k nejchud ím, nebyly a nejsou ryze zemûdûlské, jsou charakteristické mnoïstvím mal ch mûst a mûsteãek. V minulosti byla jejich kuchynû ovlivàována nejen tradicí kuchyní zdej ích mnoha drobnûj ích a vût ích panství, bohat ch klá terû a jejich kuchynû, ale zejména vlivy kuchyní bavorské ãi sousedních regionû. TakÏe pfietrvávající charakter mû Èanské a vídeàské kuchynû je zde dodnes fungující kulinární tradicí. Etnografové zaznamenávají pro cel plzeàsk kraj jako typické vafiení a peãení mouãn ch jídel, aãkoliv se zde brambory pûstují. Stále je zde silná tradice knedlíkû. Má to své historické zdûvodnûní. Souvisí to i se zmûnou masn ch priorit. Telecí se na konci 19. století stává lahûdkou, nepfieberné mnoïství omáãek k hovûzímu je vhodnûj í ke konzumaci s houskov m knedlíkem neï bramborem a také zde dfiíve neï v ãeském vnitrozemí pronikla a prosadila se nûmecká

4 20-48_gh0409:Sestava :03 Stránka 23 REGION I GASTRO & HOTEL 23 móda, dnes kultovní vepfio-knedlo-zelo, do poãátku 20. století opovrhované jídlo nûmecky mluvících sedlákû. To je zpûsobeno i tím, Ïe se zde vy lechtilo a ve velkém stále chová v teãné pfie tické ãernostrakaté prase. Žádnou cmundu neznáme, ale pečeme vošouchy! Jen krátce se vrátím k bramborûm. Tradiãnímu bramboráku se na celém PlzeÀsku fiíká vo ouch, na Klatovsku se do nûj pfiidávaly vestky, smûrem k Plzni a na Chodsku byly oblíbené kynuté varianty peãené i na plechu: báã a toã. VÛbec jiïní PlzeÀsko je dodnes krajem vestek. To se projevuje nejen slavn mi pálenkami, ale velkou oblibou koláãû se vestkami. Tûm velk m se zde, jako kdysi v cel ch âechách, fiíkalo nûmecké, tûm kulat m, s povidly, mákem a tvarohem, ãeské. Pfie tice a Nepomuk bojují o prvenství a slávu tûch sv ch snad celé 20. století. (Prosím, ale tyto koláãe nezamûàovat s chodsk mi, merhovan mi. To je zcela jin druh. Merhování totiï znamená zdobení na souvisl tvarohov povrch.) Vafiením ãerstv ch ãi su en ch vestek s kofiením se zde dodnes pfiipravuje populární sladká rozvárka. Vliv umavské, bavorské kuchynû se projevuje i peãením ãi smaïením uzeného masa, v razn m uïíváním kysaného zelí, charakteristické zde v razn m podílem kmínu ãi pfiidáváním jalovãinek, a pfii zabijaãkách v robou bíl ch bavorsk ch klobás ãi pouïíváním saturejky, rozmar nu, kmínu, jalovce a ãesneku. Stále zde u tradiãních peãení dominuje sádlo. Specialitou Nepomucka je velmi sladk vánoãní dort tûpánsk. Samozfiejmostí celého PlzeÀska je po cel rok peãení kulat ch koláãû v ech velikostí takfika pfii jakékoliv pfiíleïitosti. Sváteãním pokrmem jsou husy a kachny, chovají se zde i krûty ãi dfiíve hojné perliãky. Husa se zde pfiipravuje peãená s jablky ãi su- en mi vestkami, s kysan m zelím, na zázvoru ãi husa du ená na smetanû. Mám i radost, Ïe se znovu vrací ãas rozpekû, které tak chutnají s houbovou omáãkou ãi ke gulá Ûm. Musím v ak vyvrátit jednu povûru. Nejen zde, ale ani v Plzni a její mû Èanské kuchyni nebylo pfiíli populární mimo polévky vafiení s pivem. Jako kofiení se spí e pouïívalo a pouïívá tûïké ãervené víno typu madeira. O nevšedním kalendáři KdyÏ v roce 1909 otevíral Ferdinand Jiskra v Nepomuku hostinec a hotel U Zeleného stromu, dnes po 100 letech nejstar í provozovan hotelov a restauraãní dûm na celém jiïním PlzeÀsku, vûdûl, Ïe kvalitní a chutná ãeská kuchynû je základem spokojenosti domácích i pfiespolních hostû. Kuchynû tehdy vycházející nejen z nejlep ích domácích tradic Nepomucka, PlzeÀska, ale i kuchynû císafiské Vídnû. ZároveÀ kuchynû vyuïívající ãerstv ch, domácích ãi místních kvalitních a jedineãn ch surovin z Klatovska a Nepomucka. Jistû netu il, Ïe dnes zde bude naplàovat jeho zásady vejk restaurant U Zeleného stromu. Ná ãasopis je mediálním partnerem unikátního gastronomického kalendáfie akcí Chuti monarchie aneb od jara do jara, coï je celoroãní program nabídnout hostûm setkání a degustace vycházející z kuchynû ãasû, kdy se psalo c. a k. Tfietí víkend v srpnu, 15. a , bude nabízena Slovenská kuchynû. Vût ina surovin na ohnivou fazolaãku, halu ky, strapaãky, ÏiváÀskou, i brynza, je skuteãnû dovezena ze Slovenska. Na podzim následují 19. a 20. záfií Kuchynû staré umavy Dinner z ãasû, kdy se psalo c.a k., kde nebude chybût ãerná unka ze skopce, uzená krkoviãka v zelàákovém tûstû se lapanicí ãi skláfiské zelné knedlíky. 17. a 18. fiíjna nemûïe chybût Havelské posvícení a jeho krajové a dobové speciality Jehnûãí k ta pikovaná slaninou, peãená na kosti s medovou kûrãiãkou a rozmar nov m demi glace, ãi peãená divoká kachniãka, králiãí stehno na saturejce s cibulovou omáãkou ãi smaïená kvûtová piãka. Dvû listopadové akce Martinské posvícení & Zvûfiina a jiné rozmary z panské a kníïecí kuchynû jsou pro kuchafie nejnároãnûj í, stejnû jako poslední pfiedvánoãní víkend s jiï tradiãním víkendem Vánoce na vídeàském dvofie. Vedle peãeného krocana s jableãno-mandlovou nádivkou ãi kaprem na ãerno bude opût nabízen peãen úhofi na pfiepu tûném másle, jehnûãí hfiebínek peãen dorûïova s tymiánovou demi glace, ale nebude chybût ani tradiãní kuba ãi vídeàská vánoãní tola. No, a v roce 2010 následují Zabijaãkové hody z necek, pece a vroucí vody, vejkova anabáze po kuchyních mocnáfiství. A bfieznová Jarní nostalgie z kuchyní kníïete Schwarzenberka tenhle roãní cyklus v dubnu 2010 ukonãí. Recept ze zámku Zelená hora, kter podávali Auerspergové pfii císafiském posvícení po 1. svûtové válce, se dochoval, a jak vidíte na obrázku, je to dorûïova peãená panenská svíãková, podlitá jemnou cibulovou omáãkou a servírovaná s libeãkov m bramborem opékan m na másle, vídeàskou cibulkou a domácím bramborákem. Text: Václav Malovick Foto: Jifií Berou ek, Hotel a vejk restaurant U Zeleného stromu INZERCE

5 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 24 GASTRO & HOTEL I SERIÁL 24 PRŮVODCE VI. SERVIS POLÉVEK A DALŠÍCH CHODŮ Polévky mohou b t servírovány pfiímo na talífii, v tom pfiípadû polévku zakládáme z pravé strany hosta. Pokud jsou nabízeny a pfielévány z polévkov ch mís terin ãiníme tak polévkovou nabûraãkou, a to naopak ze strany levé. Po polévkách následuje servis tepl ch pfiedkrmû, jenï se fiídí stejn mi pravidly jako servis pfiedkrmû studen ch (viz minul díl). Granita nebo sorbet V dobû po pfiedkrmech a pfied servisem hlavních jídel bychom mûli hostûm dopfiát krátkou pauzu, kterou mûïeme vyplnit podáváním mezichodu, a to buì granity nebo sorbetu, které mají za cíl chuèové pohárky hosta nabudit na hlavní chod. Granite je v raz pouïívan ve francouz tinû a jedná se v podstatû o obdobu sorbetu. V obou pfiípadech je to tedy ledová tfií È mnoha pfiíchutí od ovocné, pfies likérovou, kávovou aï po kombinace s alkoholem. Servírujeme z pravé strany. Hlavní chod Hlavních chodû mûïe b t v degustaãním menu i nûkolik, stejnû jako pfiedkrmû. V tom pfiípadû jsou servírovány v men ích porcích. Servis hlavních chodû b vá zpestfien prvky sloïité obsluhy, jako je flambování, dranïírování, vykosèování nebo o jiné zpûsoby dokonãování pokrmû pfied hostem. Hlavní chody servírujeme z pravé strany. Finger Bowl Finger Bowl oplachovaã prstû nabízíme hostûm vïdy, kdyï servírujeme pokrmy, jeï vyïadují ke konzumaci pouïití rukou. Jsou to ústfiice, krevety a jiní kor i v krustách, drûbeï s kostmi... Finger Bowl zakládáme pfied hosta vïdy pfied servisem daného chodu a odná íme bezprostfiednû po jeho staïení ze stolu. Finger bowl má podobu misky ãi podobné nádoby naplnûné teplou vodou s pfiidáním plátku citronu ãi aromatick ch bylinek jako rozmar n, tymián. Je vïdy opatfien plátûn m ubrouskem, do nûhoï si má host moïnost opláchnuté ruce otfiít. Velmi zajímavou a vtipnou variantou mûïe b t servis vlhk ch froté utûrek, jeï jsou napafiené a je tû horké se podávají hostûm za stejn m úãelem jako Finger Bowl, tedy k oãi tûní a osvûïení rukou. Debarasování Debarasování sklízení pouïitého inventáfie ze stolû má také svá specifická pravidla. 1. Nikdy nesklízíme dfiíve, neï dojí poslední z hostû u stolu, i kdyï se jedná o poãetnûj í skupinu.

6 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 25 SERIÁL I GASTRO & HOTEL ZpÛsob, jak m ze stolu sklízíme, je naprosto totoïn se zpûsobem, jak m jsme stûl zaná eli. Tzn. zachováváme stejné pofiadí jako pfii servisu, sklízíme ve stejnou dobu a na smluvené signály (podívat se na sebe). 3. Pfiíbory pokládáme ze v ech talífiû, jeï sklízíme na jeden talífi, kter drïíme jako první v levé ruce tak, Ïe rovnáme pfies sebe kfiíïem vidliãky a noïe, a to bezhluãnû. 4. Druh talífi v levé ruce nám sk tá plochu pro pokládání couvertov ch talífikû s pfiípadn m zbyl m peãivem. Couvertové talífiky, slánky a pepfienky sklízíme aï po dojedení s rû. Pokud jsme s ry neservírovali, ãiníme tak souãasnû s debarasováním talífiû po hlavních chodech. Popelníky a jejich výměna Popelníky mûníme pokud moïno po kaïdém nedopalku, v krajním pfiípadû po dvou. Mûníme je tím zpûsobem, Ïe pinav popelník pfii sklízení ze stolu pfiekryjeme ãist m popelníkem, z nûhoï jakoby vytvofiíme pokliãku a s ním dopravíme pinav popelník na platíãko, kde ho necháme a ãist zaloïíme na stûl. Pokud pinav popelník pouze sklízíme, potom ho pfiekryjeme plátûn m ubrouskem a pfiendáme na platíãko. Smyslem pfiekr vání popelníku je zamezení zvífiení popela a tím pfiípadného u pinûní ubrusu. Nikdy neservírujeme jídlo, pokud nûkter z hostû je tû koufií, nebo v pfiípadû, Ïe jsme je tû nesklidili ze stolu pinav popelník. Po sklizení hlavních chodû nabízíme hostûm opût menu a tentokrát je oslovujeme s nabídkou s rû a dezertû. Je velmi vhodné doporuãit jednu nebo dvû alternativy. Servis sýrů Po hlavních chodech následuje servis s rû. Velmi efektivní je provádût ho ze servírovacího vozíku, na nûmï je pfiipraven irok v bûr s rû. S nabídkou s rû oslovujeme hosty pfiímo u jejich stolu a jimi vybrané s ry pfiekládáme na pfiipravené dezertní talífie. Servírujeme hostûm z pravé strany. K s rûm nabízíme opût v bûr peãiva a oslovujeme hosta také s nabídkou a doporuãením vín, která jsou vhodná se s ry a dezerty kombinovat. Ke konzumaci s rû zakládáme dezertní vidliãku vlevo a dezertní nûï vpravo. Pree desert a dezert Po s rech následuje dal í malá gastronomická pauza v menu, a tou je pree desert. Je to dal í v znamn mezichod, jenï je zároveà pozorností. V podstatû má v menu stejnou úlohu jako granita a sorbet. Dává hostûm prostor k lehkému vytrávení hlavního chodu a zvolna tak navazuje pfiechod k dezertu, jehoï servis bude následovat. Dezerty mohou b t opût nabízeny ze servírovacích vozû. Servírujeme je vïdy z pravé strany. Ke konzumaci dezertû zakládáme dezertní vidliãku vlevo a dezertní lïíci vpravo. Jsou pfiípady, jako je servis ovoce, které si vyïadují zaloïení i dezertního noïe, kter pak bude zaloïen vpravo. Text: Pavel Winter Foto: Archiv INZERCE NÁKLADY V PRAXI. Slovo krize se dnes skloàuje ve v ech pádech a nûkdy i tûmi, kter ch se zatím nedotkla. Nepochybnû v ak dorazila do hotelového a restauraãního prûmyslu.a právû hoteliérûm, restauratérûm a v em ostatním v oboru vefiejného stravování vychází Ecolab vstfiíc. KOMERČNÍ PREZENTACE Společnost Ecolab Hygiene s.r.o. se rozhodla investovat do cíleného projektu s názvem Čistota bezpečnost efektivita a celkové náklady v praxi. Co je jejím smyslem? Přesvědčit zákazníky v segmentu HoReCa o tom, že čistota, bezpečnost a efektivita by měly být hlavními elementy při jejich rozhodování, nikoliv kilogramová cena, výše slevy či bonusu. Jinými slovy, protože peníze jsou vždy až na prvním místě, Ecolab nabízí zákazníkům, kteří zatím nepoužívají jeho čisticí systémy a technologie, úsporu nákladů. Tato úspora je garantovaná a docílíme jí výběrem čisticích produktů na míru (to se týká i cen), sestavením hygienických, sanitačních a bezpečnostních plánů, pravidelným tréninkem, instalací dávkovacích zařízení (jsou poskytnuta bezplatně), které vyloučí nespolehlivý lidský faktor a přispějí k bezpečnosti práce. A jak se prokáže úspora? Cíleným šestiměsíčním testem, který zahrnuje celý provoz klienta, v němž Ecolab skutečně garantuje, že zákazník ušetří náklady v porovnání s předchozím obdobím. Po skončení testu provedeme odborné vyhodnocení ve všech oblastech a navrhneme zákazníkovi podmínky pro další spolupráci. A abychom přesvědčili i ty nedůvěřivé: každý zákazník, který se rozhodne po ukončení testu pokračovat ve spolupráci s Ecolabem, obdrží navíc bonus v podobě úklidové techniky či mechanizace z nabídky Ecolabu dle vlastního výběru ve výši 10 % realizovaného obratu ve zkušebním období. Pokud Vás naše nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat jakýmkoliv způsobem. Ecolab Hygiene s.r.o. Divize Institutional Hlinky 118, Brno tel: fax: mail:

7 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 26 GASTRO & HOTEL I GOURMET 26 Květiny Květinu jako nedílnou součást pokrmu jsem už měla a ochutnala. Bylo to až překvapivě příjemné Letní sezona experiment s květinami na stole přímo nabízí. Z váz se přesouvají na talíře, a sluší jim to tam. na talíři Česk florista Petr Kopáã fiíká: Kvûtiny, které byly ekologicky pûstované, mûïeme i ochutnat. Ke kombinování s jídlem pro aranïmá, které provokuje na e chuèové buàky, se úïasnû hodí orchideje. Na talífii se ke konzumaci mûïe objevit také mace ka, kvûty fialek nebo okvûtní plátky rûïí. V âínû a Japonsku je konzumace jedl ch kvûtû známa jiï tisíce let. Mûsíãek zahradní se uï v minulosti pouïíval jako salátová zelenina. Lístky i kvûty violky vonné se namoãené v roz lehaném bílku obalovaly cukrem, nechaly oschnout a jedly se jako cukroví. Kvûty sedmikrásky mûïeme pfiidávat do salátû, polévek i do pomazánek. Známá je lechtûná forma rostliny Physalis, na niï jsme si uï v gastronomii zvykli nejen pro její atraktivní vzhled. Je chutná a obsahuje i velké mnoïství vitaminu C. Kvûtiny není vïdy nutno rovnou konzumovat, mohou v ak povznést a dotvofiit vzhled pokrmu a vyvolat v hostech uvolnûnou letní náladu. Pro rûzná aranïmá doporuãuje Petr Kopáã kvûty chryzantém, hortenzie, alstromérie nebo rûïe, které jsou podle floristy velmi vhodné na ozdobu mouãníkû a pfiedev ím svatebních dortû. Text: Vladimíra Storchová Foto: Archiv autorky Rajská polévka ozdobená drobnými kvítky macešek, potěšení nejen pro oči.

8 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 27 GOURMET I GASTRO & HOTEL 27 Dokonalý vínově červený květ orchideje Cymbidium útočí na všechny smysly včetně chutě. Běžný letní koláč s ovocem povýšený květinovou dekorací na mistrovské dílo: Použita jsou poupata pivoněk, květy orchidejí, glorióz a hvozdíků. Svěží odpolední dezert ke kávě vábí hrou barev vytvořenou drobnými květy macešek. Exotika na talíři chryzantémové sushi.

9 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 28 GASTRO & HOTEL I GOURMET 28 Nori, sushi, sashimi Sushi bary kvetou v naší zemi jako pampelišky na jarní louce. Je jich stále víc. Pokud chcete obstát v konkurenci a sushi bar mít, můžete prorazit pouze jediným: dokonalou kvalitou a autentičností. Jedním z prvních podnikû, kter s japonskou kuchyní zaãínal, byl praïsk interhotel Jalta. Pustil se do ní kvûli japonské klientele a po prvních zaãátcích s japonsk mi snídanûmi, od nichï pfie li ke kompletnímu menu, se rozhodli otevfiít sushi bar. Tehdy vládl kuchyni éfkuchafi Vladimír KoÏí ek, kter razil tuto zásadu: Nikdy nepfiizpûsobujeme chuè asijského pokrmu evropskému prostfiedí. V Ïádném pfiípadû. V zásadû se snaïíme pouïívat suroviny zemû a nikdy nemûníme chuè k obrazu svému. Pod urãit m názvem má dostat host v ude totéï. Není to vïdy snadné, zásobování pofiád není ideální a ryby a mofiské plody musí b t zaruãenû ãerstvé, mraïené bych nikdy do kuchynû nekoupil. Zásobování se u nás od té doby v raznû zlep ilo, a tak je tfieba najít si jen solidního dobrého dodavatele, kter vám zaruãí ãerstvé suroviny, a osvojit si umûní sushi. Základ Tvofií ho sushi r Ïe ochucená r Ïov m octem, cukrem a solí, která se kombinuje s rûzn mi ingrediencemi. Japonci dokáïí vytvofiit pochoutku témûfi ze v eho, co jim nabídne mofie. Pochybnosti o pojídání syrov ch ryb obvykle u na ince konãí, kdyï ochutná dobfie pfiipravené sushi. Syrová ryba je tou nejbûïnûj í souãástí tohoto jídla, mûïe b t ale i marinovaná, uzená, peãená ãi vafiená. Dal í pfiísadou b vá zelenina, houby shitake, tofu, nebo vajeãná omeleta, která ov em vypadá ponûkud jinak neï ta na e. íká se jí tamago, pfiipravuje se na obdélníkové pánvi a pofiád se roluje, aï vznikne takov obdélník, pfiipomínající vajeãnou sedlinu. R Ïi kome kulatozrnnou a silnû lepivou musíte pofiádnû propláchnout (aspoà sedmkrát), pak nûkolik minut povafiit a nechat dojít. Speciálním octem mitsukan se ochucuje je tû horká, aby se r Ïová zrnka naleptala a dobfie tvarovala. Podle chuti se pfiidá cukr a r Ïe se nechá zcela vychladnout. Pokud jste sushi ve kole nebrali a chcete svoji dovednost vyzkou et rovnou bez kurzu, pofiiìte si: bambusovou podloïku makisu na rolování a utaïení váleãku, velmi ostr nûï nejlépe japonsk znaãky Yaxell, fiasy nori, ostr zelen japonsk kfien wasabi,

10 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 29 GOURMET I GASTRO & HOTEL 29 nakládan zázvor. Ryba se krájí pfies vlákno na stejnû malé kousky. asa nori se klade na bambusovou podloïku lesklou stranou dolû, na ni se v tenké vrstvû rozprostfie lepkavá r Ïe a lehounce potfie kfienem wasabi. Na okraj se poloïí prouïek náplnû, pomocí podloïky se rolka zabalí a pofiádnû stlaãí. Nechá se odpoãinout 15 minut a nafieïe ostr m noïem. Máte zvládnut (moïná tak po patnáctém pokusu) základ. Profesionál by se v ak mûl nauãit od profesionála, jinak to pofiád bude domácí sushi party. Servírování po japonsku Japonci milují kontrast symetrie a asymetrie a uplatàují ho v ude, kde se dá. Tedy i pfii vafiení a u sushi. DÛleÏité je kromû chutnû a dobfie vypadajícího sushi i servírování. Pfiíslu né náãiní i nádobí se uï u nás bez problémû seïene a pokud si to mûïe vá podnik dovolit, není marné pofiídit si vlastní keramiku podle japonsk ch vzorû. Jenom netvrìte japonsk m hostûm, Ïe jde o originály. Poznají, Ïe ne, ale naopak ocení, Ïe jste si nechali nádobí udûlat podle nich. NeÏ se sushi vloïí do úst, namáãí se v sójové omáãce ochucené japonsk m kfienem wasabi, která je nezbytnou souãástí tabule, podobnû jako nakládan zázvor, kter nachytá chuèové pohárky na dal í sousto. Kfien wasabi a nakládan zázvor (amazu gari) se v Japonsku podává nejen pro v raznou chuè, ale také proto, Ïe pûsobí jako dezinfekce. Závitky se do úst vládají pokud moïno celé, bez ukusování. Pfii pfiípravû, ani pfii následné konzumaci sushi, se nepouïívá kovové náãiní, mohlo by nevhodnû reagovat s octem. MÛÏete moïná servírovat hûlky, ale ten opravdov znalec a také Japonec, pojídá sushi rukama. K tomu ov em správnû patfií podání hork ch vlhk ch utûrek, aby si host mohl pfied jídlem oãistit ruce. Nejznámější druhy sushi Maki sushi Základem je okyselená r Ïe, jedná se o v e popisované rolky zabalené v mofiské fiase nori. Jako náplà lze pouïít témûfi v echny sushi ingredience, od rybího masa aï po houby shitake. âasté jsou kombinace jednotliv ch pfiísad a kaïd kuchafi, profesionál ãi amatér, má svûj oblíben recept. Nigiri sushi Na ruãnû tvarovaném váleãku r Ïe, která je potfiená pastou wasabi, leïí ryba, plátek zeleniny apod. MÛÏe b t pfiípadnû pfievázané prouïkem mofiské fiasy. Temaki sushi Na plátek mofiské fiasy nori si kaïd ze stolovníkû nabírá sám r Ïi a náplà podle chuti. Poté svûj v tvor zavine do kornoutu. VyuÏívá se pfiedev ím v domácím prostfiedí, ale proã nepfiipravit nûco podobného zábavného pro své hosty? Tento zpûsob stolování velice ocení dûti. Jsou tu je tû dal í, upfiesàující názvy: Sashimi oznamuje, Ïe vïdy obsahuje syrovou rybu, kapa-maki je s okurkou, sake-maki se syrov m lososem, futo-maki s krabím masem. Závěr? Obliba sushi nestoupá jenom u nás, spí se jedná o celosvûtov jev. Od 4. století pfied na ím letopoãtem, kdy pr uï bylo sushi na svûtû, se jeho podoba i pfiíprava ponûkud pozmûnila. UÏ se nefermentuje plátek ryby mezi r Ïí, která se pak vyhodila. Spí je to dobfie, protoïe odváïlivcû, ktefií se rozhodnou ochutnat, by jistû bylo míà. Dnes první degustace zaãíná mnohdy zvûdavostí, postupnû se pak na chuti sushi stává konzument témûfi závisl. A je to závislost velice zdravá, vïdyè kombinace ryb, mofisk ch fias a kfienu je pfiímo esence dobrého zdraví, a kdo ví, moïná i tajemstvím vysokého vûku tíhl ch JaponcÛ. Text: Vladimíra Storchová Foto: Archiv Anketa Je sushi va e oblíbené jídlo? Kde si ho dáváte nejradûji? Petra Haasová, spisovatelka Sushi je jedno z mých nejoblíbenějších jídel. Jsou to asi čtyři roky, když jsem tuto japonskou pochoutku poprvé ochutnala a od té doby si mě vyloženě ochočila. Zajímalo mě, jestli je maki, nigiri či temaki sushi těžké vyrobit doma, a dala jsem se do studia časopisů, knížek a brožur. Teď jsem nejen pravidelná konzumentka, ale také nadšená výrobkyně. Tomu, kdo tuto lahůdku ještě neochutnal, doporučuji navštívit dobrou japonskou restauraci. Nechte si poradit od odborníků, a pokud se bojíte syrových ryb, můžete ochutnat různé varianty, například z avokáda či okurek s různými lahodnými přílohami. Jaroslav Svûcen, houslov virtuos Sushi žaludku sluší! Tato slova zvolá má kolegyně vždy, když po koncertě papáme tuto dobrůtku. Je to delikatesa, kterou dle mého názoru nelze jíst denně, ale pokud se občas v jídelníčku objeví, vždy velice potěší. Promiňte mi to přirovnání, ale je to jako se svíčkovou ne každý umí tento pokrm dobře připravit. S potěšením však zjišťuji, že skvělé sushi můžete jíst napříč světadíly to nejlepší jsem v loňském roce jedl v ruském Petrohradě a letos v indonéské Jakartě. Možná, že mé chuťové buňky předem naladily krásné koncerty, které jsem tam zažil. Jana Piarová, módní návrháfika Kde nakupovat: Japa, Pu kinovo nám. 10, Praha 6 Arirang, Korunní 47/1186, Praha 2 Vinohrady Hanguk sikpchum, Uralská 3, Praha 6 Dejvice Tesco Stores na území âr Internetové obchody: Nemohu tak docela říci, že sushi je mé oblíbené jídlo, přesnější je, že vynikající sushi dělá má oblíbená kamarádka Petra Haasová. Před pár dny pořádala pravidelnou sushi-party. Průběh byl obvyklý : Krom hudby dlouhé mlčení, občas zaznělo obdivné mmm či mlasknutí... Nikdo nechtěl riskovat, že zatímco bude mluvit, ostatní vše snědí a na něj se už nedostane. Po těch letech samozřejmě víme, že hostitelka vždy nachystá více než dost pro všechny, i to, že se vše má vychutnat v klidu, přesto...

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-19_gh0409:Sestava 1 1.8.2009 11:54 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 ãervenec srpen 2009 Redakce: Pfiístavní 24 170 00 Praha 7 T+ F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Ing. Martin

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-29_gh0310:Sestava 1 31.5.2010 8:52 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 kvûten ãerven 2010 Redakce: Pfiístavní 24, 170 00 Praha 7 F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Martin Sobotka

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-29_gh0210:Sestava 1 31.3.2010 21:17 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 bfiezen duben 2010 Redakce: Pfiístavní 24, 170 00 Praha 7 F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Martin Sobotka

Více

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

V SLEDKY POSLEDNÍCH LÉKA SK CH V ZKUMÒ

V SLEDKY POSLEDNÍCH LÉKA SK CH V ZKUMÒ Z D R A V Í v ak k tomu dojde, jsme odkázáni na v sledky v zkumû z jin ch zemí, které v ak jiï apriornû budou mít omezenou platnost, budou vystihovat jinou oblast, protoïe u nás v e mûïe b t trochu, nebo

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. ZÁ Í 2010 âíslo 3 Z OBSAHU: Dvojí osvalení v chovu masného skotu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu X. díl Náv tûva farem ve Velké Brinátnii

Více

Odûvní design na Malé Stranû

Odûvní design na Malé Stranû LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 1. 9. 30. 9. 2005 âesko-japonská spoleãnost koly... strana 3 Je jí nedávno vzniklé Studio Libûny Rochové, jedné z na ich nejuznávanûj ích odûvních

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans EZ1/07_coverA 3/8/07 1:17 PM Stránka 1 Informaãní a ekonomick ãasopis V. ROâNÍK â. 1/2007 CENA: 39,- Kâ ENERGETIKA Sto let v zkumu Škoda Výzkum Plzeň se hlásí k tradici ízení turbín ZAT jako spolehlivý

Více

Panenky na ich babiãek

Panenky na ich babiãek LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2006 Kam na procházku v prosinci Kapfiíci pod stromeãky... strana 2 Tfii sbûratelky, Alena D na Hodková a Iva Jíhlav panenky tvofií

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

Podzim. plný chutí. Klasické české omáčky. Kalkulace předkrmů. Časopis pro profesionály v gastronomii 3/2013 Cena 29 Kč

Podzim. plný chutí. Klasické české omáčky. Kalkulace předkrmů. Časopis pro profesionály v gastronomii 3/2013 Cena 29 Kč Gastro Časopis pro profesionály v gastronomii 3/2013 Cena 29 Kč Klasické české omáčky Kalkulace předkrmů Podzim plný chutí Volně k dispozici pro registrované zákazníky Makro ÚVODNÍK Milé zákaznice, vážení

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

GASTRO PERLY. ze Champagne. Časopis pro profesionály v gastronomii 4/2014 Cena 29 Kč. Volně k dispozici pro registrované zákazníky MAKRO

GASTRO PERLY. ze Champagne. Časopis pro profesionály v gastronomii 4/2014 Cena 29 Kč. Volně k dispozici pro registrované zákazníky MAKRO GASTRO Časopis pro profesionály v gastronomii 4/2014 Cena 29 Kč PERLY ze Champagne Volně k dispozici pro registrované zákazníky MAKRO On-line nákup makro.cz/sortiment Obdarujte své obchodní partnery, zaměstnance

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVIII. B EZEN 2011 âíslo 1 Z OBSAHU: Exkurze do systému chovu masného skotu ve Francii Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XII. díl Brahman

Více

12/2011 č. 1230 ročník 114

12/2011 č. 1230 ročník 114 12/2011 č. 1230 ročník 114 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2

ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2 Vážení chovatelé, i přesto, že červnové číslo zpravodaje by mělo dle kalendářních měsíců být prvním letním, při pohledu z okna alespoň

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více