PRODÁVEJTE kapacity. VÍCE ONLINE REZERVACÍ, VÍCE HOSTŮ Potencionální zákazníci mohou v systému kdykoliv během dne zjistit, zda jsou k dispozici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODÁVEJTE kapacity. VÍCE ONLINE REZERVACÍ, VÍCE HOSTŮ Potencionální zákazníci mohou v systému kdykoliv během dne zjistit, zda jsou k dispozici"

Transkript

1 20-48_gh0409:Sestava :03 Stránka 20 PRODÁVEJTE kapacity na internetu EFEKTIVNù Ubytovatelé jsou bombardováni nabídkou softwarov ch spoleãností, tu na SEO optimalizaci stránek, tu na redesign do moderního vzhledu, web copywriting ãi zaji tûní jedineãné pozice v katalozích vyhledávání. Jak ale udûlat z webov ch stránek skuteãné efektivní prodejní nástroj? KOMERČNÍ PREZENTACE ednou z možností je spolupráce s rezervačními systémy jako např. PREVIO, díky kterým lze z jednoho místa řídit prodej kapacit na internetu po boku provozovatelů internetových portálů jako Turistik.cz, Hotel.cz, Hotels.com, Nadovcu.cz, Penziony.cz a další. V současné době jej využívá jako svůj prodejní nástroj přes 1600 poskytovatelů ubytování. PARTNEŘI PRO NOVÉ OBJEDNÁVKY Využíváním systémů se ubytovatelé zapojí do obchodní sítě, kdy jim s obsazováním nevyužitých kapacit pomáhají další obchodní partneři. Servery jako např. Hotel.cz, které denně zajistí rezervaci za několik set tisíc korun, pak mohou bez zbytečného telefonování obsadit volné pokoje. VÍCE ONLINE REZERVACÍ, VÍCE HOSTŮ Potencionální zákazníci mohou v systému kdykoliv během dne zjistit, zda jsou k dispozici volné pokoje a mohou ihned realizovat objednávku. Tu vyřídí PREVIO automaticky, rozešle potřebné vouchery či faktury a upozornění do recepce. Přijme případnou platbu zálohy kreditní kartou on-line a připíše ji na účet hotelu nebo penzionu. AKTUÁLNĚ A JEDNODUŠE Na Plachtě rezervací je možné ihned vidět, kdo je právě ubytován, kteří hosté přijedou a kteří odjedou, kolik je rezervací na další dny a jaké pokoje jsou volné. Ve Statistice obsazenosti jsou k dispozici i souhrnné údaje za různá časová období. Lze flexibilně vytisknout fakturu, paragon, ubytovací knihu hostů či elektronicky odeslat domovní knihu na cizineckou policii. Všechny doklady se dají poslat em. S rezervačními online systémy mohou poskytovatelé ubytování získat nové klienty a významně zefektivnit činnost. Recepční systém PREVIO je nyní na 30 dní zdarma, proč tedy nevyzkoušet, jak vlastně funguje? Nikde nikdo? Prodávejte s námi!

2 20-48_gh0409:Sestava :03 Stránka 21 HOTEL I GASTRO & HOTEL 21 cz & sk ANKETA HOTELIÉRŮ Co vás v souãasné dobû nejvíce tíïí? Petr Beránek, Resident Manager Grand Hotel Bohemia, Praha V současné době nás tíží hodně věcí, od příliš velkého počtu hotelů na trhu přes nedostatek velkých konferencí až po klesající obsazenost a průměrnou cenu. Taková je ale už více než rok realita a je na nás, jak se s tím vypořádáme. A právě to, jak se s tím vypořádáme, je rozhodující. Mohu uvést několik příkladů, které jsem v současné době zaznamenal v našem oboru, a to například Prague convention buro, které za poslední rok a půl udělalo ohromnou změnu a je na správné cestě vrátit Prahu do Top 10 kongresových destinací, realizace Prague event calendar nebo velmi pozitivní přístup města Prahy k turistice a propagaci našeho města. Těch pozitivních zpráv je více a všechny mají jedno společné je na nás všech, co v tomto oboru pracujeme, abychom mu pomohli a udělali něco navíc, protože jedině tak překonáme toto těžké období. Ing. Jana Tunysová, jednatelka a majitelka Rezidence Libûchov, s.r.o. V současné době se potýkáme především s omezením firemní klientely. Velké i malé firmy začaly šetřit, ruší školení nebo je popřípadě zkracují. Dříve byly rezervace (u firemní klientely) fixní, třeba dva až tři měsíce před příjezdem, v současné době firmy rezervují většinou na příští týden. Další věc, která nás trápí, je nepříliš dobrá a málo intenzivní propagace tak krásné oblasti, jakou bezesporu Kokořínsko je. Pevně ale věříme, že se situace v brzké budoucnosti zlepší. Ing. Josef Kulí ek, generální fieditel INTERHOTEL VORONùÎ, a.s. Současná doba, jak je všeobecně známo, je pro cestovní ruch a tedy i hotelnictví velmi složitá, řada zařízení je v situaci, kterou doposud nepoznala. Hotely naší společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a. s. jsou svým vybavením, polohou i objemem kapacit zaměřeny na kongresovou turistiku a ostatní akce pro firemní klientelu, která je v současné době ve velmi problematické situaci, což se bezprostředně odráží i u nás. Díky poloze v bezprostřední blízkosti areálu BVV jsou výkony hotelů Voroněž úzce spojeny se zájmem o veletržní akce, a ten je vzhledem k současné ekonomické situaci podstatně nižší než v letech předchozích. Z výše uvedeného vyplývá, že největším problémem současnosti je pro nás najít náhradu za akce, které se konaly, a nyní se nekonají. âo vás momentálne najviac trápi? Peter Hain, riaditeº Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica Kým donedávna nás vo Vysokých Tatrách trápil predovšetkým nedostatok personálu, teraz sa zo zahraničia vrátili mnohí čašníci, kuchári, f&b manažéri. Aj keď pomer kvality (schopnosti a vedomosti) k cene, ktorú žiadajú, je naozaj diskutabilný... Nočnú moru s názvom human resource však vymenila nočná mora z poklesu dopytu zo strany firiem a klientov cestovných kancelárií. Pri cudzincoch z Čiech, Maďarska, Poľska, Nemecka či Veľkej Británie je bariérou drahé euro, aj keď si inak uvedomujeme všetky euro-výhody. Domáce firmy brzdí kríza a stráženie nákladov. Ako prvé sa totiž pri znižovaní výdavkov škrtajú team buildingy, športové hry, školenia a služobné cesty. Hotely zvažujú, s akou cenou ísť do ponuky. Často je to skutočne nákladová cena s minimálnou maržou (ak vôbec) v snahe získať biznis akciu, klienta, pokrytie nákladov na prevádzku a mzdy zamestnancov, dosiahnutie akéhotakého zisku zo sprievodných konzumácii a doplnkových služieb. Všetci sa síce tvárime, že to tak nie je, ale stačí si porovnať ceny spred roka a teraz. Pevne verim, že toto obdobie je iba prechodné. Ing. Katarína Maºová, riaditeºka Hotel Kaskády, Sliaã Sielnica Na Kaskádach vždy niečo nové tak hodnotili hostia naše stále investovanie a skvalitňovanie služieb. Po štyroch rokoch od otvorenia je toto vlastne prvá sezóna, kedy sa rozvoj vďaka kríze spomalil. Aj pri zníženej cene, províziách cestovným kanceláriám a množstevných zľavách stálym klientom si ešte stále pokryjeme prevádzkové náklady, ale už bojujeme s výškou investícií do hotela. Recesia postihla každého, obzvlásť kongresové hotely (my našťastie patríme aj medzi wellness a spa hotely), takže trápi všetkých. My ale ešte viac pociťujeme problém nedostatočnej infraštruktúry. Zahraniční hostia si kedysi pochvaľovali letecké linky ČSA priamo sem na Sliač koniec koncov je to výhodne v strede Slovenska. Ale už 3 roky sú tieto linky presmerované do Žiliny. Diaľnice sa budujú príliš pomaly, najmä spojenie Bratislavy s Banskou Bystricou. Solventnejšia a náročnejšia klientela to hodnotí ako najväčšiu prekážku vo využívaní služieb nášho pobytového hotela. Ing. Radoslav Grega, riaditeº Hotel Senec, Senecké jazerá Nebudem spomínať neslávnu odvodovú zaťaženosť v odvetví vysokého podielu živej práce, ani prílíš vysokú sadzbu DPH, ktorá tiež robí slovenský cestovný ruch nekonkurencieschopným. Spomeniem iba také najakútnejšie starosti zamestnancov a počasie. Súčasná hospodárska situácia má na svedomí veľmi nerovnomerné vyťaženie hotela a personál si pamätá iba dni, keď sa dosť narobil. Dni preflákané si nepamätá, takže sa napokon čuduje, keď sú mzdy presne podľa hospodárskeho výsledku nižšie. V našom hotelovom areáli máme športoviská, bar pod holým nebom, bazénik pre deti, nehovoriac o samotných Slnečných jazerách, takže sme veľmi závislí od počasia. Nielenže nám upršaná obloha prinesie menší počet hostí, ale ešte aj musíme pre nich a najmä pre firemné podujatia vymýšľať náhradné a často veľmi predražujúce riešenia.

3 20-48_gh0409:Sestava :03 Stránka 22 GASTRO & HOTEL I REGION 22 Klatovsko a Nepomucko, jeden z gastronomicky nejstabilnějších regionů Čech Kraj chutí a vůní jižní Plzeňsko Proã ale dnes pí eme právû o PlzeÀsku jiïním a ne o kuchyni samotné Plznû ãi celého kraje? DÛvod je kulinárnû jednoznaãn. Historick. PlzeÀ ztratila svou dávnou tradici mû Èanské kuchynû migrací obyvatelstva z celého regionu za prací do kodovky. Pfiicházeli sem lidé z venkova, nesli si svou tradici a pokrmy. Poznamenal ji i odsun po II. svûtové válce, kter v raznû postihl PlzeÀsko severní ãi západní, navíc tradiãní umavská kuchynû je takfika identická z bavorskou, a tak je dnes celé jiïní PlzeÀsko tedy Klatovsko a Nepomucko jedním s gastronomicky nejstabilnûj ích regionû cel ch âech. Jsou to migrací ãi odsuny málo zasaïené regiony. Ale na celém PlzeÀsku zmizela kdysi v razná Ïidovská kultura, Îidé a jejich gastronomie. Nicménû je dodnes zde Ïivá pfiíprava pokrmû z hus, ouletû ãi v razné uïívání ãesneku. Tyhle dva regiony nikdy nepatfiily k nejchud ím, nebyly a nejsou ryze zemûdûlské, jsou charakteristické mnoïstvím mal ch mûst a mûsteãek. V minulosti byla jejich kuchynû ovlivàována nejen tradicí kuchyní zdej ích mnoha drobnûj ích a vût ích panství, bohat ch klá terû a jejich kuchynû, ale zejména vlivy kuchyní bavorské ãi sousedních regionû. TakÏe pfietrvávající charakter mû Èanské a vídeàské kuchynû je zde dodnes fungující kulinární tradicí. Etnografové zaznamenávají pro cel plzeàsk kraj jako typické vafiení a peãení mouãn ch jídel, aãkoliv se zde brambory pûstují. Stále je zde silná tradice knedlíkû. Má to své historické zdûvodnûní. Souvisí to i se zmûnou masn ch priorit. Telecí se na konci 19. století stává lahûdkou, nepfieberné mnoïství omáãek k hovûzímu je vhodnûj í ke konzumaci s houskov m knedlíkem neï bramborem a také zde dfiíve neï v ãeském vnitrozemí pronikla a prosadila se nûmecká

4 20-48_gh0409:Sestava :03 Stránka 23 REGION I GASTRO & HOTEL 23 móda, dnes kultovní vepfio-knedlo-zelo, do poãátku 20. století opovrhované jídlo nûmecky mluvících sedlákû. To je zpûsobeno i tím, Ïe se zde vy lechtilo a ve velkém stále chová v teãné pfie tické ãernostrakaté prase. Žádnou cmundu neznáme, ale pečeme vošouchy! Jen krátce se vrátím k bramborûm. Tradiãnímu bramboráku se na celém PlzeÀsku fiíká vo ouch, na Klatovsku se do nûj pfiidávaly vestky, smûrem k Plzni a na Chodsku byly oblíbené kynuté varianty peãené i na plechu: báã a toã. VÛbec jiïní PlzeÀsko je dodnes krajem vestek. To se projevuje nejen slavn mi pálenkami, ale velkou oblibou koláãû se vestkami. Tûm velk m se zde, jako kdysi v cel ch âechách, fiíkalo nûmecké, tûm kulat m, s povidly, mákem a tvarohem, ãeské. Pfie tice a Nepomuk bojují o prvenství a slávu tûch sv ch snad celé 20. století. (Prosím, ale tyto koláãe nezamûàovat s chodsk mi, merhovan mi. To je zcela jin druh. Merhování totiï znamená zdobení na souvisl tvarohov povrch.) Vafiením ãerstv ch ãi su en ch vestek s kofiením se zde dodnes pfiipravuje populární sladká rozvárka. Vliv umavské, bavorské kuchynû se projevuje i peãením ãi smaïením uzeného masa, v razn m uïíváním kysaného zelí, charakteristické zde v razn m podílem kmínu ãi pfiidáváním jalovãinek, a pfii zabijaãkách v robou bíl ch bavorsk ch klobás ãi pouïíváním saturejky, rozmar nu, kmínu, jalovce a ãesneku. Stále zde u tradiãních peãení dominuje sádlo. Specialitou Nepomucka je velmi sladk vánoãní dort tûpánsk. Samozfiejmostí celého PlzeÀska je po cel rok peãení kulat ch koláãû v ech velikostí takfika pfii jakékoliv pfiíleïitosti. Sváteãním pokrmem jsou husy a kachny, chovají se zde i krûty ãi dfiíve hojné perliãky. Husa se zde pfiipravuje peãená s jablky ãi su- en mi vestkami, s kysan m zelím, na zázvoru ãi husa du ená na smetanû. Mám i radost, Ïe se znovu vrací ãas rozpekû, které tak chutnají s houbovou omáãkou ãi ke gulá Ûm. Musím v ak vyvrátit jednu povûru. Nejen zde, ale ani v Plzni a její mû Èanské kuchyni nebylo pfiíli populární mimo polévky vafiení s pivem. Jako kofiení se spí e pouïívalo a pouïívá tûïké ãervené víno typu madeira. O nevšedním kalendáři KdyÏ v roce 1909 otevíral Ferdinand Jiskra v Nepomuku hostinec a hotel U Zeleného stromu, dnes po 100 letech nejstar í provozovan hotelov a restauraãní dûm na celém jiïním PlzeÀsku, vûdûl, Ïe kvalitní a chutná ãeská kuchynû je základem spokojenosti domácích i pfiespolních hostû. Kuchynû tehdy vycházející nejen z nejlep ích domácích tradic Nepomucka, PlzeÀska, ale i kuchynû císafiské Vídnû. ZároveÀ kuchynû vyuïívající ãerstv ch, domácích ãi místních kvalitních a jedineãn ch surovin z Klatovska a Nepomucka. Jistû netu il, Ïe dnes zde bude naplàovat jeho zásady vejk restaurant U Zeleného stromu. Ná ãasopis je mediálním partnerem unikátního gastronomického kalendáfie akcí Chuti monarchie aneb od jara do jara, coï je celoroãní program nabídnout hostûm setkání a degustace vycházející z kuchynû ãasû, kdy se psalo c. a k. Tfietí víkend v srpnu, 15. a , bude nabízena Slovenská kuchynû. Vût ina surovin na ohnivou fazolaãku, halu ky, strapaãky, ÏiváÀskou, i brynza, je skuteãnû dovezena ze Slovenska. Na podzim následují 19. a 20. záfií Kuchynû staré umavy Dinner z ãasû, kdy se psalo c.a k., kde nebude chybût ãerná unka ze skopce, uzená krkoviãka v zelàákovém tûstû se lapanicí ãi skláfiské zelné knedlíky. 17. a 18. fiíjna nemûïe chybût Havelské posvícení a jeho krajové a dobové speciality Jehnûãí k ta pikovaná slaninou, peãená na kosti s medovou kûrãiãkou a rozmar nov m demi glace, ãi peãená divoká kachniãka, králiãí stehno na saturejce s cibulovou omáãkou ãi smaïená kvûtová piãka. Dvû listopadové akce Martinské posvícení & Zvûfiina a jiné rozmary z panské a kníïecí kuchynû jsou pro kuchafie nejnároãnûj í, stejnû jako poslední pfiedvánoãní víkend s jiï tradiãním víkendem Vánoce na vídeàském dvofie. Vedle peãeného krocana s jableãno-mandlovou nádivkou ãi kaprem na ãerno bude opût nabízen peãen úhofi na pfiepu tûném másle, jehnûãí hfiebínek peãen dorûïova s tymiánovou demi glace, ale nebude chybût ani tradiãní kuba ãi vídeàská vánoãní tola. No, a v roce 2010 následují Zabijaãkové hody z necek, pece a vroucí vody, vejkova anabáze po kuchyních mocnáfiství. A bfieznová Jarní nostalgie z kuchyní kníïete Schwarzenberka tenhle roãní cyklus v dubnu 2010 ukonãí. Recept ze zámku Zelená hora, kter podávali Auerspergové pfii císafiském posvícení po 1. svûtové válce, se dochoval, a jak vidíte na obrázku, je to dorûïova peãená panenská svíãková, podlitá jemnou cibulovou omáãkou a servírovaná s libeãkov m bramborem opékan m na másle, vídeàskou cibulkou a domácím bramborákem. Text: Václav Malovick Foto: Jifií Berou ek, Hotel a vejk restaurant U Zeleného stromu INZERCE

5 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 24 GASTRO & HOTEL I SERIÁL 24 PRŮVODCE VI. SERVIS POLÉVEK A DALŠÍCH CHODŮ Polévky mohou b t servírovány pfiímo na talífii, v tom pfiípadû polévku zakládáme z pravé strany hosta. Pokud jsou nabízeny a pfielévány z polévkov ch mís terin ãiníme tak polévkovou nabûraãkou, a to naopak ze strany levé. Po polévkách následuje servis tepl ch pfiedkrmû, jenï se fiídí stejn mi pravidly jako servis pfiedkrmû studen ch (viz minul díl). Granita nebo sorbet V dobû po pfiedkrmech a pfied servisem hlavních jídel bychom mûli hostûm dopfiát krátkou pauzu, kterou mûïeme vyplnit podáváním mezichodu, a to buì granity nebo sorbetu, které mají za cíl chuèové pohárky hosta nabudit na hlavní chod. Granite je v raz pouïívan ve francouz tinû a jedná se v podstatû o obdobu sorbetu. V obou pfiípadech je to tedy ledová tfií È mnoha pfiíchutí od ovocné, pfies likérovou, kávovou aï po kombinace s alkoholem. Servírujeme z pravé strany. Hlavní chod Hlavních chodû mûïe b t v degustaãním menu i nûkolik, stejnû jako pfiedkrmû. V tom pfiípadû jsou servírovány v men ích porcích. Servis hlavních chodû b vá zpestfien prvky sloïité obsluhy, jako je flambování, dranïírování, vykosèování nebo o jiné zpûsoby dokonãování pokrmû pfied hostem. Hlavní chody servírujeme z pravé strany. Finger Bowl Finger Bowl oplachovaã prstû nabízíme hostûm vïdy, kdyï servírujeme pokrmy, jeï vyïadují ke konzumaci pouïití rukou. Jsou to ústfiice, krevety a jiní kor i v krustách, drûbeï s kostmi... Finger Bowl zakládáme pfied hosta vïdy pfied servisem daného chodu a odná íme bezprostfiednû po jeho staïení ze stolu. Finger bowl má podobu misky ãi podobné nádoby naplnûné teplou vodou s pfiidáním plátku citronu ãi aromatick ch bylinek jako rozmar n, tymián. Je vïdy opatfien plátûn m ubrouskem, do nûhoï si má host moïnost opláchnuté ruce otfiít. Velmi zajímavou a vtipnou variantou mûïe b t servis vlhk ch froté utûrek, jeï jsou napafiené a je tû horké se podávají hostûm za stejn m úãelem jako Finger Bowl, tedy k oãi tûní a osvûïení rukou. Debarasování Debarasování sklízení pouïitého inventáfie ze stolû má také svá specifická pravidla. 1. Nikdy nesklízíme dfiíve, neï dojí poslední z hostû u stolu, i kdyï se jedná o poãetnûj í skupinu.

6 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 25 SERIÁL I GASTRO & HOTEL ZpÛsob, jak m ze stolu sklízíme, je naprosto totoïn se zpûsobem, jak m jsme stûl zaná eli. Tzn. zachováváme stejné pofiadí jako pfii servisu, sklízíme ve stejnou dobu a na smluvené signály (podívat se na sebe). 3. Pfiíbory pokládáme ze v ech talífiû, jeï sklízíme na jeden talífi, kter drïíme jako první v levé ruce tak, Ïe rovnáme pfies sebe kfiíïem vidliãky a noïe, a to bezhluãnû. 4. Druh talífi v levé ruce nám sk tá plochu pro pokládání couvertov ch talífikû s pfiípadn m zbyl m peãivem. Couvertové talífiky, slánky a pepfienky sklízíme aï po dojedení s rû. Pokud jsme s ry neservírovali, ãiníme tak souãasnû s debarasováním talífiû po hlavních chodech. Popelníky a jejich výměna Popelníky mûníme pokud moïno po kaïdém nedopalku, v krajním pfiípadû po dvou. Mûníme je tím zpûsobem, Ïe pinav popelník pfii sklízení ze stolu pfiekryjeme ãist m popelníkem, z nûhoï jakoby vytvofiíme pokliãku a s ním dopravíme pinav popelník na platíãko, kde ho necháme a ãist zaloïíme na stûl. Pokud pinav popelník pouze sklízíme, potom ho pfiekryjeme plátûn m ubrouskem a pfiendáme na platíãko. Smyslem pfiekr vání popelníku je zamezení zvífiení popela a tím pfiípadného u pinûní ubrusu. Nikdy neservírujeme jídlo, pokud nûkter z hostû je tû koufií, nebo v pfiípadû, Ïe jsme je tû nesklidili ze stolu pinav popelník. Po sklizení hlavních chodû nabízíme hostûm opût menu a tentokrát je oslovujeme s nabídkou s rû a dezertû. Je velmi vhodné doporuãit jednu nebo dvû alternativy. Servis sýrů Po hlavních chodech následuje servis s rû. Velmi efektivní je provádût ho ze servírovacího vozíku, na nûmï je pfiipraven irok v bûr s rû. S nabídkou s rû oslovujeme hosty pfiímo u jejich stolu a jimi vybrané s ry pfiekládáme na pfiipravené dezertní talífie. Servírujeme hostûm z pravé strany. K s rûm nabízíme opût v bûr peãiva a oslovujeme hosta také s nabídkou a doporuãením vín, která jsou vhodná se s ry a dezerty kombinovat. Ke konzumaci s rû zakládáme dezertní vidliãku vlevo a dezertní nûï vpravo. Pree desert a dezert Po s rech následuje dal í malá gastronomická pauza v menu, a tou je pree desert. Je to dal í v znamn mezichod, jenï je zároveà pozorností. V podstatû má v menu stejnou úlohu jako granita a sorbet. Dává hostûm prostor k lehkému vytrávení hlavního chodu a zvolna tak navazuje pfiechod k dezertu, jehoï servis bude následovat. Dezerty mohou b t opût nabízeny ze servírovacích vozû. Servírujeme je vïdy z pravé strany. Ke konzumaci dezertû zakládáme dezertní vidliãku vlevo a dezertní lïíci vpravo. Jsou pfiípady, jako je servis ovoce, které si vyïadují zaloïení i dezertního noïe, kter pak bude zaloïen vpravo. Text: Pavel Winter Foto: Archiv INZERCE NÁKLADY V PRAXI. Slovo krize se dnes skloàuje ve v ech pádech a nûkdy i tûmi, kter ch se zatím nedotkla. Nepochybnû v ak dorazila do hotelového a restauraãního prûmyslu.a právû hoteliérûm, restauratérûm a v em ostatním v oboru vefiejného stravování vychází Ecolab vstfiíc. KOMERČNÍ PREZENTACE Společnost Ecolab Hygiene s.r.o. se rozhodla investovat do cíleného projektu s názvem Čistota bezpečnost efektivita a celkové náklady v praxi. Co je jejím smyslem? Přesvědčit zákazníky v segmentu HoReCa o tom, že čistota, bezpečnost a efektivita by měly být hlavními elementy při jejich rozhodování, nikoliv kilogramová cena, výše slevy či bonusu. Jinými slovy, protože peníze jsou vždy až na prvním místě, Ecolab nabízí zákazníkům, kteří zatím nepoužívají jeho čisticí systémy a technologie, úsporu nákladů. Tato úspora je garantovaná a docílíme jí výběrem čisticích produktů na míru (to se týká i cen), sestavením hygienických, sanitačních a bezpečnostních plánů, pravidelným tréninkem, instalací dávkovacích zařízení (jsou poskytnuta bezplatně), které vyloučí nespolehlivý lidský faktor a přispějí k bezpečnosti práce. A jak se prokáže úspora? Cíleným šestiměsíčním testem, který zahrnuje celý provoz klienta, v němž Ecolab skutečně garantuje, že zákazník ušetří náklady v porovnání s předchozím obdobím. Po skončení testu provedeme odborné vyhodnocení ve všech oblastech a navrhneme zákazníkovi podmínky pro další spolupráci. A abychom přesvědčili i ty nedůvěřivé: každý zákazník, který se rozhodne po ukončení testu pokračovat ve spolupráci s Ecolabem, obdrží navíc bonus v podobě úklidové techniky či mechanizace z nabídky Ecolabu dle vlastního výběru ve výši 10 % realizovaného obratu ve zkušebním období. Pokud Vás naše nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat jakýmkoliv způsobem. Ecolab Hygiene s.r.o. Divize Institutional Hlinky 118, Brno tel: fax: mail:

7 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 26 GASTRO & HOTEL I GOURMET 26 Květiny Květinu jako nedílnou součást pokrmu jsem už měla a ochutnala. Bylo to až překvapivě příjemné Letní sezona experiment s květinami na stole přímo nabízí. Z váz se přesouvají na talíře, a sluší jim to tam. na talíři Česk florista Petr Kopáã fiíká: Kvûtiny, které byly ekologicky pûstované, mûïeme i ochutnat. Ke kombinování s jídlem pro aranïmá, které provokuje na e chuèové buàky, se úïasnû hodí orchideje. Na talífii se ke konzumaci mûïe objevit také mace ka, kvûty fialek nebo okvûtní plátky rûïí. V âínû a Japonsku je konzumace jedl ch kvûtû známa jiï tisíce let. Mûsíãek zahradní se uï v minulosti pouïíval jako salátová zelenina. Lístky i kvûty violky vonné se namoãené v roz lehaném bílku obalovaly cukrem, nechaly oschnout a jedly se jako cukroví. Kvûty sedmikrásky mûïeme pfiidávat do salátû, polévek i do pomazánek. Známá je lechtûná forma rostliny Physalis, na niï jsme si uï v gastronomii zvykli nejen pro její atraktivní vzhled. Je chutná a obsahuje i velké mnoïství vitaminu C. Kvûtiny není vïdy nutno rovnou konzumovat, mohou v ak povznést a dotvofiit vzhled pokrmu a vyvolat v hostech uvolnûnou letní náladu. Pro rûzná aranïmá doporuãuje Petr Kopáã kvûty chryzantém, hortenzie, alstromérie nebo rûïe, které jsou podle floristy velmi vhodné na ozdobu mouãníkû a pfiedev ím svatebních dortû. Text: Vladimíra Storchová Foto: Archiv autorky Rajská polévka ozdobená drobnými kvítky macešek, potěšení nejen pro oči.

8 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 27 GOURMET I GASTRO & HOTEL 27 Dokonalý vínově červený květ orchideje Cymbidium útočí na všechny smysly včetně chutě. Běžný letní koláč s ovocem povýšený květinovou dekorací na mistrovské dílo: Použita jsou poupata pivoněk, květy orchidejí, glorióz a hvozdíků. Svěží odpolední dezert ke kávě vábí hrou barev vytvořenou drobnými květy macešek. Exotika na talíři chryzantémové sushi.

9 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 28 GASTRO & HOTEL I GOURMET 28 Nori, sushi, sashimi Sushi bary kvetou v naší zemi jako pampelišky na jarní louce. Je jich stále víc. Pokud chcete obstát v konkurenci a sushi bar mít, můžete prorazit pouze jediným: dokonalou kvalitou a autentičností. Jedním z prvních podnikû, kter s japonskou kuchyní zaãínal, byl praïsk interhotel Jalta. Pustil se do ní kvûli japonské klientele a po prvních zaãátcích s japonsk mi snídanûmi, od nichï pfie li ke kompletnímu menu, se rozhodli otevfiít sushi bar. Tehdy vládl kuchyni éfkuchafi Vladimír KoÏí ek, kter razil tuto zásadu: Nikdy nepfiizpûsobujeme chuè asijského pokrmu evropskému prostfiedí. V Ïádném pfiípadû. V zásadû se snaïíme pouïívat suroviny zemû a nikdy nemûníme chuè k obrazu svému. Pod urãit m názvem má dostat host v ude totéï. Není to vïdy snadné, zásobování pofiád není ideální a ryby a mofiské plody musí b t zaruãenû ãerstvé, mraïené bych nikdy do kuchynû nekoupil. Zásobování se u nás od té doby v raznû zlep ilo, a tak je tfieba najít si jen solidního dobrého dodavatele, kter vám zaruãí ãerstvé suroviny, a osvojit si umûní sushi. Základ Tvofií ho sushi r Ïe ochucená r Ïov m octem, cukrem a solí, která se kombinuje s rûzn mi ingrediencemi. Japonci dokáïí vytvofiit pochoutku témûfi ze v eho, co jim nabídne mofie. Pochybnosti o pojídání syrov ch ryb obvykle u na ince konãí, kdyï ochutná dobfie pfiipravené sushi. Syrová ryba je tou nejbûïnûj í souãástí tohoto jídla, mûïe b t ale i marinovaná, uzená, peãená ãi vafiená. Dal í pfiísadou b vá zelenina, houby shitake, tofu, nebo vajeãná omeleta, která ov em vypadá ponûkud jinak neï ta na e. íká se jí tamago, pfiipravuje se na obdélníkové pánvi a pofiád se roluje, aï vznikne takov obdélník, pfiipomínající vajeãnou sedlinu. R Ïi kome kulatozrnnou a silnû lepivou musíte pofiádnû propláchnout (aspoà sedmkrát), pak nûkolik minut povafiit a nechat dojít. Speciálním octem mitsukan se ochucuje je tû horká, aby se r Ïová zrnka naleptala a dobfie tvarovala. Podle chuti se pfiidá cukr a r Ïe se nechá zcela vychladnout. Pokud jste sushi ve kole nebrali a chcete svoji dovednost vyzkou et rovnou bez kurzu, pofiiìte si: bambusovou podloïku makisu na rolování a utaïení váleãku, velmi ostr nûï nejlépe japonsk znaãky Yaxell, fiasy nori, ostr zelen japonsk kfien wasabi,

10 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 29 GOURMET I GASTRO & HOTEL 29 nakládan zázvor. Ryba se krájí pfies vlákno na stejnû malé kousky. asa nori se klade na bambusovou podloïku lesklou stranou dolû, na ni se v tenké vrstvû rozprostfie lepkavá r Ïe a lehounce potfie kfienem wasabi. Na okraj se poloïí prouïek náplnû, pomocí podloïky se rolka zabalí a pofiádnû stlaãí. Nechá se odpoãinout 15 minut a nafieïe ostr m noïem. Máte zvládnut (moïná tak po patnáctém pokusu) základ. Profesionál by se v ak mûl nauãit od profesionála, jinak to pofiád bude domácí sushi party. Servírování po japonsku Japonci milují kontrast symetrie a asymetrie a uplatàují ho v ude, kde se dá. Tedy i pfii vafiení a u sushi. DÛleÏité je kromû chutnû a dobfie vypadajícího sushi i servírování. Pfiíslu né náãiní i nádobí se uï u nás bez problémû seïene a pokud si to mûïe vá podnik dovolit, není marné pofiídit si vlastní keramiku podle japonsk ch vzorû. Jenom netvrìte japonsk m hostûm, Ïe jde o originály. Poznají, Ïe ne, ale naopak ocení, Ïe jste si nechali nádobí udûlat podle nich. NeÏ se sushi vloïí do úst, namáãí se v sójové omáãce ochucené japonsk m kfienem wasabi, která je nezbytnou souãástí tabule, podobnû jako nakládan zázvor, kter nachytá chuèové pohárky na dal í sousto. Kfien wasabi a nakládan zázvor (amazu gari) se v Japonsku podává nejen pro v raznou chuè, ale také proto, Ïe pûsobí jako dezinfekce. Závitky se do úst vládají pokud moïno celé, bez ukusování. Pfii pfiípravû, ani pfii následné konzumaci sushi, se nepouïívá kovové náãiní, mohlo by nevhodnû reagovat s octem. MÛÏete moïná servírovat hûlky, ale ten opravdov znalec a také Japonec, pojídá sushi rukama. K tomu ov em správnû patfií podání hork ch vlhk ch utûrek, aby si host mohl pfied jídlem oãistit ruce. Nejznámější druhy sushi Maki sushi Základem je okyselená r Ïe, jedná se o v e popisované rolky zabalené v mofiské fiase nori. Jako náplà lze pouïít témûfi v echny sushi ingredience, od rybího masa aï po houby shitake. âasté jsou kombinace jednotliv ch pfiísad a kaïd kuchafi, profesionál ãi amatér, má svûj oblíben recept. Nigiri sushi Na ruãnû tvarovaném váleãku r Ïe, která je potfiená pastou wasabi, leïí ryba, plátek zeleniny apod. MÛÏe b t pfiípadnû pfievázané prouïkem mofiské fiasy. Temaki sushi Na plátek mofiské fiasy nori si kaïd ze stolovníkû nabírá sám r Ïi a náplà podle chuti. Poté svûj v tvor zavine do kornoutu. VyuÏívá se pfiedev ím v domácím prostfiedí, ale proã nepfiipravit nûco podobného zábavného pro své hosty? Tento zpûsob stolování velice ocení dûti. Jsou tu je tû dal í, upfiesàující názvy: Sashimi oznamuje, Ïe vïdy obsahuje syrovou rybu, kapa-maki je s okurkou, sake-maki se syrov m lososem, futo-maki s krabím masem. Závěr? Obliba sushi nestoupá jenom u nás, spí se jedná o celosvûtov jev. Od 4. století pfied na ím letopoãtem, kdy pr uï bylo sushi na svûtû, se jeho podoba i pfiíprava ponûkud pozmûnila. UÏ se nefermentuje plátek ryby mezi r Ïí, která se pak vyhodila. Spí je to dobfie, protoïe odváïlivcû, ktefií se rozhodnou ochutnat, by jistû bylo míà. Dnes první degustace zaãíná mnohdy zvûdavostí, postupnû se pak na chuti sushi stává konzument témûfi závisl. A je to závislost velice zdravá, vïdyè kombinace ryb, mofisk ch fias a kfienu je pfiímo esence dobrého zdraví, a kdo ví, moïná i tajemstvím vysokého vûku tíhl ch JaponcÛ. Text: Vladimíra Storchová Foto: Archiv Anketa Je sushi va e oblíbené jídlo? Kde si ho dáváte nejradûji? Petra Haasová, spisovatelka Sushi je jedno z mých nejoblíbenějších jídel. Jsou to asi čtyři roky, když jsem tuto japonskou pochoutku poprvé ochutnala a od té doby si mě vyloženě ochočila. Zajímalo mě, jestli je maki, nigiri či temaki sushi těžké vyrobit doma, a dala jsem se do studia časopisů, knížek a brožur. Teď jsem nejen pravidelná konzumentka, ale také nadšená výrobkyně. Tomu, kdo tuto lahůdku ještě neochutnal, doporučuji navštívit dobrou japonskou restauraci. Nechte si poradit od odborníků, a pokud se bojíte syrových ryb, můžete ochutnat různé varianty, například z avokáda či okurek s různými lahodnými přílohami. Jaroslav Svûcen, houslov virtuos Sushi žaludku sluší! Tato slova zvolá má kolegyně vždy, když po koncertě papáme tuto dobrůtku. Je to delikatesa, kterou dle mého názoru nelze jíst denně, ale pokud se občas v jídelníčku objeví, vždy velice potěší. Promiňte mi to přirovnání, ale je to jako se svíčkovou ne každý umí tento pokrm dobře připravit. S potěšením však zjišťuji, že skvělé sushi můžete jíst napříč světadíly to nejlepší jsem v loňském roce jedl v ruském Petrohradě a letos v indonéské Jakartě. Možná, že mé chuťové buňky předem naladily krásné koncerty, které jsem tam zažil. Jana Piarová, módní návrháfika Kde nakupovat: Japa, Pu kinovo nám. 10, Praha 6 Arirang, Korunní 47/1186, Praha 2 Vinohrady Hanguk sikpchum, Uralská 3, Praha 6 Dejvice Tesco Stores na území âr Internetové obchody: Nemohu tak docela říci, že sushi je mé oblíbené jídlo, přesnější je, že vynikající sushi dělá má oblíbená kamarádka Petra Haasová. Před pár dny pořádala pravidelnou sushi-party. Průběh byl obvyklý : Krom hudby dlouhé mlčení, občas zaznělo obdivné mmm či mlasknutí... Nikdo nechtěl riskovat, že zatímco bude mluvit, ostatní vše snědí a na něj se už nedostane. Po těch letech samozřejmě víme, že hostitelka vždy nachystá více než dost pro všechny, i to, že se vše má vychutnat v klidu, přesto...

11 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 30 GASTRO & HOTEL I GASTRO & VÍNO 30 PORADCE Co znamená označení BiB? Doslovný překlad bag in box (BiB) znamená pytlík v krabici. Jedná se o velmi moderní způsob balení jakostních či stolních vín, který úspěšně dobývá nejen restaurace. Vdobách nedávno minul ch se sudová vína distribuovala v plastov ch barelech ãi kanystrech. Obal nevaln uï od pohledu pfiiná el i dal í velké problémy. Pokud nebylo víno zkonzumováno ihned, docházelo k jeho oxidaci, pfiípadnû i rozkvá- ení. Postupnû byl, alespoà u kvalitnûj ích vinafiû, tento systém vytlaãen sudy KEG, které známe hlavnû z pivovarû. Sudy odstranily problém s kontaminací vína, jeho oxidací a garantovaly dlouhou záruãní lhûtu. Ov em k jejich stáãení byla nutná instalace stáãecího zafiízení, chlazení a bomba s plynem. Pro restaurace s vût í v toãí a pro vinotéky ideální, pro ostatní velmi nepraktické. Pohodlnou manipulaci s obalem i zabránûní kontaminaci vína vyfie ily aï bag in boxy. Balení systémem bag in box pfiedstavuje moderní trend pfii balení, skladování a pfiepravû kapaln ch a viskózních látek. Tento balicí systém je tvofien dvojit m flexibilním vakem z vhodn ch fólií, jeï chrání, pfiípadnû konzervují obsah. RÛzné typy uzávûrû umoïàují snadné plnûní a vypou tûní produktu. Cel vak je uloïen v kartonu nebo jiném vnûj ím obalu uzpûsobeném pro snadnou manipulaci a fixaci uzávûru pfii vyprazdàování. Bag in box jsou dostupné v nejrûznûj ích objemech a velikostech od základních 2, 5, 10, 12, 20l aï po 1000l vaky. Vaky jsou dodávány buìto jednotlivû, nebo v nekoneãn ch pásech pro automatické plnûní, v mnoha rûzn ch materiálech a kombinacích vïdy podle potfieb zákazníka. Díky této flexibilitû dnes mûïete v tomto moderním obalu najít vína mal ch vinafiû, ktefií je plní témûfi na kolenû, i velk ch vinafisk ch spoleãností. Pro gastronomické zafiízení má BiB velkou v hodu ve skladnosti, díky níï se vejde i do bûïné chladniãky, i ve velmi jednoduché pouïitelnosti. Nepotfiebujete Ïádné nástroje, ani dal í technologii. Protrhnete karton v místû perforace, vytáhnete plastov kohoutek a mûïete toãit víno. Vnitfiní sáãek

12 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 31 se spolu se stáãením obsahu splaskává a nedává tak moïnost k oxidaci vína. Cesta mezi zásobníkem a sklenkou je velmi krátká, proto nevznikají ztráty známé pfii odpou tûní stáãen ch vín ze sudû. Pro jednoduchost obsluhy se BiBy staly velmi populární v ude tam, kde se rozlévá víno. V restauracích, kavárnách, na rautech, ale v poslední dobû i na domácích oslavách a zahradních party. Zdálo by se, Ïe v tomto obalu nemûïeme najít zajímavá vína pouze konzumní kousky. JenomÏe v nabídce nejrûznûj ích vinafiství a dovozcû se objevují i takové peky jako je Chablis a celé spektrum oblastí Francie, snad celá Itálie i panûlsko, Chile, Argentina, a v neposlední fiadû odrûdová vína moravská. Dalo by se fiíci, Ïe i v tomto balení záleïí hlavnû na serióznosti a umu vinafie a pochopitelnû i na cenû. NemÛÏeme oãekávat, Ïe za 20 Kã za litr získáme pitelné víno ve vût inû pfiípadû to ani nebude víno révové, spí e ovocné. Na druhou stranu jsou dnes na trhu velmi zdafiilá jakostní vína men ích a stfiedních moravsk ch vinafiû, kde jiï okolo 50 Kã za litr získáme velmi zajímavou kvalitu, kterou se nemusíme stydût servírovat na im hostûm. Mezi dovozov mi bag in boxy jsou neuvûfiitelné rozdíly. Na jedné stranû mûïeme najít zcela nepovedená vína, dokonce vína s nemocemi a vadami, na stranû druhé i velmi pitelné vzorky, jejichï cena se pfiekvapivû pohybuje i pfies 100 Kã za litr. Text: Branko âern Foto: Michaela ulcová Anketa Co si myslíte o moderním zpûsobu balení jakostních i odrûdov ch vín BAG IN BOX? Získala si takto balená vína své pfiíznivce? Kamil Gruncl, Marketing Direktor, Global Spirits & Global Wines Bag in Box (BiB) je dalším z nových způsobů distribuce vina, i když ne moc rozšířeným tedy zatím. Je to ideální způsob balení pro cateringové účely, a to nejen na profesionální úrovni, ale i pro účely například zahradních party, větších oslav či posezeni s přáteli odpadají starosti s podáváním vina, kvalitou vina (oxidace) nebo jen otázka, co s prázdnými lahvemi. Jediný problém, který z obchodního hlediska vidím, je v tom, že BiB jsou většinou spojovány s víny nízké kvality, nicméně opak je pravdou. Naše společnost nabízí BiB v síti našich vinoték Wine Depot, a to i od prestižních výrobců, jako je například vinařství Lurton. Jejich cena pak odpovídá nabízené kvalitě, přesto jeden litr v přepočtu pořídíte za přijatelných Kč. BiB rozhodně nepomůže kategorii vin, kdy za 5 litrů zaplatíte Kč. INZERCE Rodinné vinařství Jedlička & Novák, a.s. se zabývá výrobou tichých vín již po několik generací. Hrozny se zpracovávají výhradně z produkce vlastních vinohradů, situovaných ve vinařských tratích Terasy a Čtvrtě v Bořeticích. Vznikají tak přívlastková, kvalitní vína s cenovou přístupností, která se mohou pyšnit četnými prestižními oceněními. Po zkušenostech z veletrhů i jiných prezentací víme, že se našim vínům dostává velmi pozitivních reakcí jak z řad profesionálů sommeliérů, tak jsou vyhledávány širokou veřejností. Rozsáhlý sortiment našich vín totiž umožňuje pestré spektrum požitků. Nejlepší způsob jak se seznámits našimi víny je jejich degustace v příjemném prostředí, kterou vám rádi, po domluvě, zrealizujeme. Budeme se těšit na setkání. KRÁL VÍN České republiky 2009 Vinafiská soutûï KRÁL VÍN âeské republiky se v minul ch tfiech letech konala pod názvem Malá encyklopedie ãesk ch a moravsk ch vín. Letos je pfiihlá en rekordní poãet 180 vinafisk ch firem a realistick m odhadem poãtu soutûïních vzorkû je ãíslo Poprvé ve ãtyfileté historii spolupracují organizátofii soutûïe pfii pfiijímání pfiihlá ek vín a jejich následném zpracování s Národním vinafisk m centrem. Vinafiství pfiihla ují vína v rámci elektronické aplikace na webov ch stránkách Národního vinafiského centra Pfiihlá ená vína budou v prvním srpnovém t dnu ohodnocena v degustaãních prostorách Národního vinafiského centra a Salonu vín âeské republiky ve Valticích. Základními kritérii, která soutûïní vzorky rozdûlí do 6 soutûïních kategorií, jsou barva a zbytkov cukr. Vzhledem k tomu, Ïe velk poãet vinafiû nechává ve vínû vy í zbytkov cukr zároveà s vy í kyselinou, není spodní hranice obsahu zbytkového cukru u dvou hlavních kategorií stanovena na 4, ale na 7 g. To platí pro vína bílá a ãervená. Pro rûïová vína bylo rozpûtí zbytkového cukru stanoveno od 0 do 70 g. Ve ãtvrté kategorii budou soutûïit bílá a ãervená vína se zbytkov m cukrem od 7 do 70 g, v páté vína nejslad í, se zbytkov m cukrem nad 70 g a v poslední esté sekty a vína perlivá. Na hodnocení jsou zváni pouze ti nejzku enûj í degustátofii, ktefií hodnotí pomocí unikátního poãítaãového programu. Pro zaji tûní maximální objektivity hodnocení jsou komise sloïeny paritním zpûsobem z enologû a vinafisk ch odborníkû. Oficiální v sledky se vinafii a novináfii dozví na slavnostním Reprezentaãním Královském ko tu 4. záfií v hotelu Vinum Coeli v Dolních Kounicích. Milovníci vín pak o den pozdûji na Jan Varga, obchodní zástupce vinařství T: E: VELKOSKLADY V PRAZE: Řipská 11, Praha 2 City Self Storage s.r.o. Na Křivině 1371/1, Praha 4 Šárka Kaucká, asistentka prodeje T: E:

13 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 32 GASTRO & HOTEL I GASTRO & VÍNO 32 Ryzlink rýnský Jedna z nejkrásnûj ích odrûd, která umí potû it i pfiekvapit. Vína se v raznû li í podle místa pûvodu, podloïí, zpûsobu zpracování i stupnû vyzrání hroznû. Málokterou odrûdu mûïeme najít v provedení od útlého, lehkého a osvûïujícího vína pfies plné ovocné k hlubokomysln m petrolejov m aï po v raznû sladké, pfiesto v ak velmi pevné a charakteristické v bûry a ledovky. Pûstování Ryzlinku r nského se dá dolo- Ïit v Nûmecku od roku V znamn m zlomem byl konec 18. století, kdy poprvé byly hrozny (byè náhodou, která vût inou provází v echny zásadní posuny ve svûtû vína) napadeny u lechtilou plísní. Ryzlink r nsk je pravdûpodobnû nahodil m kfií- Ïencem mezi odrûdou Heunisch a semenáãem Tramínu. Ryzlink r nsk je velmi roz ífienou odrûdou, kterou mûïeme najít na vinorod ch svazích v fiadû míst svûta. Povûstné jsou pochopitelnû ryzlinky od R na, vïdyè Riesling b vá oznaãován za nejlep í nûmeckou odrûdu. Najdeme v nich koncentrované ovoce, svûïest a ve vy ích v bûrech i kouzelné zbytkové cukry. Velmi známé jsou alsaské rieslingy, ve kter ch jsme si naopak zvykli hledat hloubku, plnost a petrolejové tóny. Riesling se v ak pûstuje i v dal ích zemích v Austrálii, Maìarsku, Chorvatsku, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Slovensku ãi USA. Historické prameny popisující zaãátky této odrûdy v âechách se rûzní. Jeden dává pfiednost 14. století a pfiipisuje tak zásluhu otci vlasti Karlu IV., dal í posouvá zaãátek do 15. století a tfietí dokonce tvrdí, Ïe odrûdu dovezli benediktini aï v 17. století. AÈ uï je to jakkoliv, odrûda u nás zdomácnûla, v na- ich severních podmínkách se jí skvûle dafií a mûïeme se tak s ní setkávat u na ich slavnostních i bûïn ch obûdû a veãefií. V posledních letech stoupá obliba rieslingu mezi milovníky vín po celém svûtû. Díky své lehkosti, svûïesti, ovocnosti a jemné kyselinû se velmi pfiíjemnû pije a sk tá tak hledanou alternativu k pln m, hutn m a sloïit m vínûm. Lehk Ryzlink r nsk ovocného charakteru s v raznûj í kyselinou jakostní víno, kabinetní víno k lehkému vínu musíme volit lehãí pokrmy bez dlouhé dochuti a bez pouïití v razného kofiení. Vy í kyselinu v závûru vína lze stáhnout citronovou dochutí v pokrmu. Vyzkou ejte zeleninové saláty s masovou vloïkou, studené náfiezové mísy, zabíjaãkové jitrnice, bavorské klobásy s kysan m zelím ãi pstruhy v limetové omáãce. Plnûj í Ryzlink r nsk ovocného charakteru je zastoupen pfiívlastkem pozdní sbûr nebo v bûr z hroznû, pokud nemá vy í zbytkov cukr. V na em vnímání ten prav r Àák. Jeho pevná minerální a ovocná struktura v bornû doplàuje chuèovû bohat- í ryby ve sloïitûj ích úpravách losos, tuàák, pfiátelí se s peãen m ãi grilovan m drûbeïím masem, ale mûïete vyzkou et i králíka ãi vepfiovou panenku. Slad í riesling ovocného charakteru najdete mezi predikáty v bûr z hroznû a v bûr z bobulí. U tûchto vín dochází k posílení a roz ífiení tûla pomocí boje zbytkového cukru s vy í kyselinou, nûkterá mají více sladkou dochuè, jiná ménû. B vají to kouzelné, pfiem livé r Àáky, se kter mi se velmi vdûãnû pracuje. V raznûj í kofiení, mûïe b t i trochu pálivé, déle marinovaná masa, hutnûj í omáãky, to v e se mu líbí. S vepfiov m, krûtím i skopov m masem. P EDSTAVUJEME VINA STVÍ STAPLETON-SPRINGER, s.r.o. Vinafiství zaloïili Ameriãané, bratfii Benjamin a Craig Stapleton a moravsk vinafi Jaroslav Springer. Vinafiství sídlí v Bofieticích a sleduje nejnovûj í svûtové trendy. Ve viniãní trati Terasy byla v roce 2008 vysazena nová 10ha vinice s modr mi odrûdami, s pfievahou Pinot Noir. KaÏd m rokem sniïují zatíïení kefiû, ãímï v raznû zvy ují kvalitu vín. Sklepmistr se snaïí o maximální zachování pfiírodních látek a chutí ve vínû. Tvrdí, Ïe i ãervené víno by mûlo osvûïit. Nepracuje s chemií ani na vinici, ani ve sklepû, od roku 2007 pracují na systému certifikované v roby BIO vín. Tím, Ïe chemie na vinici neniãí hrozny, není poté potfieba pouïívat syntetické kvasinky k rozkva ení mo tu. Víno dûláme na vinici. Ve sklepû se uï jen snaïíme zachovat ve vínû v echny látky charakteristické pro místní terroir i odrûdu. Macerace probíhá v otevfien ch kádích bez pfiidání enzymû a kvasinek, podle odrûdy od 14 dnû do 6 t dnû. PfiestoÏe v âr zaãínal se sudy barrique, letos razantnû opustil tuto cestu a vína vyrábí v nerezu. Hrozen získá na biologicky vedené vinici pfii vysoké redukci úrody tolik tfiíslovin, Ïe je zbyteãné pfiidávat tfiíslo ze sudu. DÛkladn m promícháváním v nádobách provádím mikrooxidaci, fiíká o svém v robním pfiemetu sklepmistr. Specializace by mûla pfiiná et vysokou kvalitu, proto se zamûfiuji na Pinot Noir s doplàkem Svatovavfiineckého.

14 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 33 RECEPT, KTERÝ SE SNOUBÍ S RÝNSKÝM RYZLINKEM 600 g krûtího prsa 60 g mandlí na plátky 100 g su en ch merunûk 100 g domácí meruàkové marmelády 4 limetky ãerstvé meduàkové listy polníãek 100 ml meruàkovice 100 ml bílého aromatického vína citronov pepfi drcené chillies POSTUP: KrÛtí prsa rozfiízneme a mírnû rozklepeme do co nejvût ího plátu. Osolíme, okofieníme citronov m pepfiem a v raznû z obou stran pokapeme ãerstvou limetkovou Èávou. Omyjeme snítky ãerstvé meduàky, otrháme od stonkû a lístky promícháme s lístky polníãku. Následnû hustû poklademe na maso. Plátky mandlí rovnomûrnû nasypeme na bylinky. Pevnû zarolujeme do rolády, zalijeme olejem, lehce stáhneme fólií a necháme nejménû 5 hodin macerovat v chladu. Vybalíme roládu a cca po 2 cm do ní napícháme napfiíã pfies stfied grilovací pejle. Poté maso nakrájíme na plátky tak, aby pejle byla vïdy uprostfied masa. Pro vût í efekt mûïeme napichovat na jednu pejli i dvû ãi tfii roládky. KaÏd pízek je tû jednou protáhneme olejem a grilujeme na otevfieném ohni. Podáváme s meruàkovou omáãkou. Su ené meruàky namoãíme na 24 hod. do domácí meruàkovice. Poté je nakrájíme na cca pûlcentimetrové kostiãky. Na pánvi necháme rozpálit hrstku (ãi ménû) drceného chillies a na nûm rozehfiejeme za stálého míchání kvalitní, meruàkovou marmeládu s trochou bílého aromatického vína. NepouÏívejte dïem, je pfiíli tuh! Ve chvíli, kdy je konzistence hladká a v poïadované hustotû, nasypeme do pánve kostiãky naloïen ch merunûk. JiÏ pouze lehce pfiihfiejeme a pfieléváme pfies závitky. Nezapomeneme ozdobit fiezem limetky, kter mûïeme pro lep í barvu opéci na suché pánvi. Jako pfiílohu doporuãuji rizotové placiãky. Do uvafiené r Ïe vmícháme sekanou petrïelovou naè, osmahnuté drobnû sekané Ïampiony, Ïloutek a sníh z bílku. Obalíme ve strouhance a osmaïíme na rozpáleném oleji. NezapomeÀte podávat s pln m, ovocn m vínem odrûdy Ryzlink r nsk, nejlépe v moderním provedení s vy í kyselinou a trochou zbytkového cukru. Text a foto: Branko âern INZERCE LIMETOVÁ KRÒTA V MERU KOVÉ OMÁâCE

15 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 34 GASTRO & HOTEL I GASTRO & VÍNO 34 TEST Ryzlink rýnský doporuãeno sommeliérkou Přinášíme profily konkrétních vín našich předních vinařství, z různých poloh a v různém provedení. Vína dokonce zkoumáme z pohledu ženského a mužského vnímání chutí a vůní. Branko âern Nezávislý publicista a prezentátor vín, organizátor degustací, večírků, společenských i firemních setkání. Autor Malé encyklopedie českých a moravských vín, která každý rok hodnotí vína v ČR, spoluautor pěti knih s vinařskou a gastronomickou tematikou, degustátor s mezinárodním oprávněním. Katefiina Videnková Absolvent Zahradnické fakulty MZLU v Lednici, obor vinařství, držitel mezinárodního degustátorského osvědčení SZPI. Dnes pracuje jako inspektor Státní zemědělské a potravinářské inspekce, aktivně se účastní hodnocení vín na řadě vinařských soutěží v ČR. Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice Ryzlink r nsk 2007 pozdní sbûr âr, Morava, podoblast Velkopavlovická, Velké Pavlovice Alkohol: 12 % Barva vína je jasná, kovovû zlatá. VÛnû je jemná, zpoãátku aï zakfiiknutá. Postupnû se otvírá v razn vjem medu a bylin. Nakonec se otevfie do tónu medového melounu a vyzrál ch citrusû s pfievahou pomela. ChuÈ je úderná, v razná. Spojuje citrusy, zralé melouny, physalis a bylinky. DochuÈ je úzká, ale témûfi nekoneãná, ovlivnûná pfiíjemnou, v raznou kyselinou. Podávejte k chuèovû v razn m rybám pfiipraven m v udírnû. Barva je svûtlá v tónu zlaté. VÛnû obsahuje krásné snoubení cukerného melounu, ãajové rûïe, citrusy a jemn medov tón. V chuti je svûïí a pfiíjemná. Toto víno lze nazvat statn m vínem pln m citrusu. Nejvíce se projevuje grapefruitovû-limetov tón. V dochuti je minerální plnost, která pfiechází do pepfinaté kofienitosti. Podáváme v kombinaci s marinovan mi vepfiov mi Ïebry. Vinařství Holánek Ryzlink r nsk 2005 v bûr z hroznû âr, Morava, podoblast Mikulovská, IvaÀ Alkohol: 13 % Barva vína je sytá, tmavû Ïlutozlatá. VÛnû je velmi v razná a hutná. Pfiiná í tóny medu a minerálû, v závûru olejnatá aï petrolejová. ChuÈ je plná a v razná. Díky vyzrálosti hroznû i lahvové zralosti je harmonická, snoubí citrusy s medovou nasládlostí. V dlouhé dochuti jemná kyselina a hofiãina s medem. Excelentní víno urãené milovníkûm pravého rieslingu. Nebojte se podat k humrovi zapeãenému s v raznou omáãkou. Barva zlatavá, s pfiib vající zralostí se objevují jantarové odstíny. Ve vûni se rozlíná naftovo-petrolejov tón, jarní louka ãerstvû po de ti. ChuÈ je hustá a plnû nasycená kompotov mi i marmeládov mi tóny. Projevuje se archivní zralost tohoto skvûlého vína, které pfiipomíná skladbu citrusov ch plodû spoleãnû s nenápadn m tónem medu. Podáváme k uzenému lososu s jemn m koprov m dipem.

16 20-48_gh0409:Sestava :04 Stránka 35 GASTRO & VÍNO I GASTRO & HOTEL 35 doporuãeno sommeliérem Vinařství U Kapličky Ryzlink r nsk 2008 pozdní sbûr âr, Morava, podoblast Velkopavlovická, Zajeãí Alkohol: 11 % Rodinné vinařství Jedlička & Novák Mu kát Ottonel Ryzlink r nsk 2008 kabinetní âr, Morava, podoblast Velkopavlovická, Bofietice Alkohol: 11 % Víno Hort Ryzlink r nsk 2008 VOC âr, Morava, podoblast Znojemská, Dyjákoviãky Alkohol: 12 % Petr Skoupil vinařství Ryzlink r nsk 2007 kabinetní âr, Morava, podoblast Slovácká, Novosady Alkohol: 11 % Barva vína je zlatá a jiskrná, se zelen mi odlesky. VÛnû snoubí pfiezrálé ovoce s medov mi tóny, su enou loukou a bylinkami. V závûru aï dropsy. ChuÈ je zprvu útlá, postupnû se roz ifiuje. Pfiiná í zralé citrusové ovoce a medov meloun. Zbytkov cukr v konci pfievy uje ãerstvá kyselina. Podávejte ke grilovan m rybám v limetovomedové krustû. Barva vína je bledû zlatá s mosazn mi odlesky. Bohatá a intenzivní vûnû pfiiná í pln vjem obou odrûd. Nacházíme tak celé spektrum mu kátov ch aromatick ch tónû, bezu, citrusû i medu a ovocného likéru. ChuÈ je oble nazrálá, nejprve v tónu sladkého letního ovoce, posléze vítûzí citrusy a dovedou víno aï do del ího závûru. Vyzkou ejte ke kfiehké a voàavé ãínské kachnû. Barva vína je svûïí, jiskrná, ve Ïluto-zeleném tónu. VÛnû je v razná a plná, aï krystalicky ãistá. Potkávají se tu zralé ovocné tóny merunûk, bûlomas ch broskví i medového melounu s v razn mi tóny medu, su ené louky a minerálû. ChuÈ je stejnû svûïí a v razná jako vûnû, ovládají ji Èavnaté tóny letního ovoce a citrusû. Hodí se ke králiãí roládû s bylinkami a bobulov m ovocem. Barva vína je sytá a v razná, svítivû Ïluto-zelená. VÛnû je plná, zralá, podsaditá. Najdeme v ní hrozinky i dal í su ené ovoce, lipov kvût i med. ChuÈ je jednodu í, zprvu nasládlá s ovocn mi tóny, poté v raznû citrusová. DochuÈ je úzká, ale pomûrnû dlouhá s ãerstvou kyselinou. Zkuste se studenou vepfiovou peãení pfiipravenou ve vákuu s konfitovan m ãesnekem. Barva je velmi svûtlounce Ïlutá. VÛnû je hodnû jemná, pozvolna uvolàuje aroma obsahující kombinaci citrusû a tóny rozkvetlé jarní louky. ChuÈ zaujme siln m dou kem sladkého tónu tropického a citrusového ovoce zabaleném v kabátku medu. V dochuti je mírná pikantnost pfiipomínající bíl pepfi. Podáváme s italskou kuchyní. Barva je velmi decentní, v tónu Ïluto-zelené. VÛnû je hodnû uzavfiená, proto doporuãuji malou chviliãku poválet ve skleniãce, pak se objeví broskev a kdoulová marmeláda. Ta prostupuje dál aï do chuti, kde ji doplní tón citronové trávy. V dochuti mírnû pálí alkohol. Podáváme s palaãinkou doplnûnou limetovou omáãkou. Barva je charakteristická pro tuto odrûdu, a to v tónu zeleno- Ïluté. VÛnû je kombinací citrusov ch plodû, jitrocele a zelené broskve. V chuti je silnû minerálního i koufiového charakteru. Dále se objevuje citronová kûra, nezralé jablko a masitá zelená broskev. V pozadí chuti se objeví jemn tón mandlí a marcipánu. Podáváme s pfiírodní úpravou pstruha na zeleném salátu. Barva je sytû zeleno-ïlutá. VÛnû je hustá a plná koufiového a zemitého tónu. Nalezneme zde jemn tón medu, citrusû, lipového kvûtu a merunûk. ChuÈ zaujme na poprvé svou sladkostí medu, citronové kûry a pak se pfiehoupne do pikantnosti zeleného pepfie. V dochuti je kdoule a praïené madle. Podáváme s lehkou úpravou kufiecího masa.

17 20-48_gh0409:Sestava :05 Stránka 36 GASTRO & HOTEL I GASTRO & VÍNO 36 Pouhé dva dny strávil v Praze Dimitri Mesnard, rodem Francouz, profesí sommeliér a posláním popularizátor výjimečných kalifornských vín. Přijel na pozvání společnosti Bon Vivant, která tato vína, kterým se říká kultovní nebo také butiková, dováží. Vyrábějí se ve velmi malém množství, nabízejí se za velmi vysoké ceny. Oprávněně. Kdybychom chtěli tato vína charakterizovat, řekli bychom, že jsou důstojnou poctou terroiru. Sommeliér je jako dirigent, vždy o pár taktů napřed Dimitri, jste úspû n, respektovan, máte právo uvádût si za jménem titul Master Sommelier. Jak vypadala va e cesta k této nev ední profesi? KdyÏ jsem dokonãil stfiední hotelovou kolu, dali mi rodiãe na vybranou, abych buì pokraãoval ve studiu, nebo el nûkam do praxe. Nejdfiíve jsem se rozhodl trochu neobvykle: zaãal jsem studovat na univerzitû, obor zemûpis a historie. JenÏe, moc jsem v té kole nepobyl, takïe nakonec stejnû do lo na zamûstnání. Zaãal jsem pracovat v restauraci. Její majitel vybíral vína pfiímo u vinafiû. Jezdil jsem s ním a mûl tak moïnost sledovat, jak víno vzniká, jak se s ním nakládá ve sklepû a hlavnû jsem se mohl podílet na degustaci. Zjistil jsem, Ïe mám schopnost rozpoznávat vûnû a chutû, Ïe je mohu vzájemnû porovnávat a hlavnû, Ïe mi pamûè umoïàuje uchovávat potfiebné smyslové vjemy ve spojení s konkrétními víny. Zaãal jsem studovat vinafiskou kolu a postupnû se seznamoval s profesí sommeliéra. Tehdy jsem netu il, Ïe budu nûkdy pracovat v nejluxusnûj ích francouzsk ch a britsk ch restauracích. Získal jste prestiïní titul Titul Master Sommelier svému nositeli otevírá dvefie nejluxusnûj ích restaurací svûta. Udûluje se ve Spojeném království uï ãtyfiicet let, zkou ky jsou velmi nároãné. Zatím titul získalo kolem 170 lidí. Jak to, Ïe vy Francouz jste se dal do sluïeb kalifornsk ch vín? Nûkdy platí, Ïe ãlovûk musí b t na správném místû a ve správn ãas. Kalifornská vína jsem dlouhodobû sledoval a obdivoval. Navíc bych byl patn Francouz, kdybych

18 20-48_gh0409:Sestava :05 Stránka 37 nemûl schopnost pozornû rozli ovat jednotlivé oblasti v kaïdé zemi produkující víno. Kalifornie je nûkolikanásobná v zva. Spousta lidí ji stále povrchnû vnímá jako jednolitou vinafiskou oblast. JenÏe její rozloha pfiedstavuje tfii ãtvrtiny rozlohy Francie! Má rozmanité podnební i pûdní podmínky. Víno ze severu je úplnû jiné neï víno z jihu. Jiná jsou vína z hroznû ovlivnûn ch blízkostí oceánu, nadmofiskou v kou. V Kalifornii musíte ctít terroir. Ti prozíraví z tamních v robcû vína uï na to pfii li. Zjistili, Ïe jestliïe chtûjí, aby se ve vínû otiskla v razná stopa terroiru, musí se nauãit jít mu vstfiíc. Vybrat jednu, dvû nejvhodnûj í odrûdy a soustfiedit se na kvalitu. Firmu Jackson Family Wines, jejíï produkci ve svûtû, zejména v Evropû, pfiedstavuji, tvofií tfiicet ãtyfii drobn ch v robcû. KaÏd z nich si uchovává svoji identitu, filozofii, strategii, má svého vinafie. To, Ïe vstupují na svûtov trh pod ochranou renomované, kapitálovû silné firmy, pfiedstavuje pro drobné v robce velikou v hodu. Mohou sdílet v zkum a technologie, coï by si samostatnû nemohli dovolit. Jackson Family Wines má dokonce vlastní v robu sudû, a to v e se projevuje v kvalitû vín. V zvou, která ovlivnila moje rozhodnutí vstoupit do sluïeb spoleãnosti, byla snaha prolomit dosud pfievládající odtaïitost vûãi vínûm Nového svûta. Nejlep í kalifornská vína jsou plnû srovnatelná s víny z Bordeaux a z Burgundska. Jsou to také oficiální vína americké státní administrativy. Terroir je tedy nadfiazen práci vinafie? eknûme, Ïe rozhodující je propojení v ech ãinitelû, pûsobících na vinici. Vinafi mûïe vznikajícímu vínu dodat charakter, jenïe cokoli, co se promarní na vinici, uï nejde dohonit. Terroir je alfa a omega vína. Svého ãasu vynikala kalifornská vína v objemu v roby, od konce osmdesát ch let minulého století zaãalo v Kalifornii podobnû jako v Bordeaux pfiib vat vinafiû, ktefií se s urãitou skepsí postavili vûãi rûzn m dosavadním postupûm pfii zpracování vína. Vsadili na v robu malého objemu velmi jakostních vín, zaloïen ch na jedné aï dvou nejlep ích odrûdách a rozmanitém terroiru. Tato vína, nabízená za pomûrnû vysoké ceny, známe dnes jako kalifornská kultovní nebo také butiková vína. VraÈme se je tû k profesi sommeliéra. Co je na ní podle vás nejzajímavûj í? Urãitû je pfiíjemné dostávat plat za to, ãím je ãlovûk posedl, co nebere jen jako zamûstnání. B t poslem vína, zprostfiedkovávat v e dûleïité, co s vínem souvisí, to je lidmi vstfiícnû pfiijímaná profese. JestliÏe popularizujte nové vinafiské oblasti a neobvyklá vína, stáváte se dokonce tak trochu prorokem. Lidé vám naslouchají, vedete s nimi dialog o spoleãném zájmu, snaïíte se zdokonalit jejich zpûsob my lení o vínû. âich a chuè jsou nepochybnû nejdûle- Ïitûj ími smysly pfii va í práci Je to stejné jako v kaïdé profesi, kde nûco interpretujete a kde si musíte neustále udrïovat vysokou úroveà sv ch dovedností. Herec rozvíjí pamûè a pohybové návyky, muzikant ãte partitury, zdokonaluje prstoklad a dennû hraje a sommeliér musí sledovat v e, co se dûje ve vinafiském svûtû a v gastronomii. Musí mít fantazii. Sommeliér samozfiejmû, Ïe velmi taktnû, vede hosty v restauraci nebo úãastníky degustace. Je jako dirigent, musí b t vïdy o pár taktû napfied pfied ostatními. âich, chuè a zrak jsou pro nûj zásadní. Va e chuèová vnímavost bude jiná bûhem obûda a jiná pozdû v noci, nûkteré víno mûïe b t aperitivem a zároveà je v teãné k jídlûm, jinému vínu svûdãí pouze kombinace s pokrmy. Chcete-li propojovat víno s pokrmy, musíte respektovat hlavní chuè jídla. Pak máte dvû moïnosti buì budete nejv raznûj í vlastnosti jídla vyrovnávat napfiíklad k uzenému lososu, kter je tuãn, uvedete do páru mocné, krémové Chardonnay. Nebo pûjdete cestou kontrastu a vezmete such Sauvignon Blanc, abyste vytvofiili kontrast k bohatosti, tuãnosti uzeného lososa. Pfiidáním citronu k uzenému lososu opût vytvofiíte kontrast mezi aciditou pokrmu a vína. Vytváfiení kontrastu je velmi obtíïné a vyïaduje velkou zku enost i vynalézavost. Máte mezi víny, která nabízíte, své favority? Urãitû jsou to Chardonnay a Pinot Noir z vinafiství La Crema, pozoruhodné Cabernety nabízí vinafiství Atalon v údolí Napa. Chardonnay La Crema je svûïí, ovocité víno, mûïeme je pít i jako aperitiv, naproti tomu Chardonnay Cambria je spí e krémové, plné víno, které ladí s tuãn mi s ry. Na tûchto dvou Chardonnay mohu dobfie ukázat rozmanitost podob této odrûdy v kalifornsk ch podmínkách. Mám také rád Zinfandel. Nejlep í b vají ze star ch vinohradû, v devadesát ch letech jich v Kalifornii hodnû zlikvidovala phylloxera. V na í nabídce ov em najdete v teãné roãníky 2004 a Jsou to vût inou silná, alkoholická vína a mají velk potenciál zrání. Text: Michaela ulcová Foto: Archiv INZERCE

19 20-48_gh0409:Sestava :05 Stránka 38 GASTRO & HOTEL I KATEGORIE 38 PIVO na cestě do vyšší gastronomie V. SOUČASNÉ DRUHY ČESKÉHO PIVA ANEB CO TO VLASTNĚ PIJEME? O pivu, jeho výrobě, původu, případně moderním pivním sommeliérství již máme alespoň základní informaci, ale mnohdy opravdu nevíme, jaký druh pijeme. Dfiíve se totiï pivo rozli ovalo na 7%, 10%, 12% atd., a bylo kaïdému jasné, jak silné si dává pivo a jaké budou následky. Dnes (od r. 1997) je rozdûlení piv pfiizpûsobeno Evropské unii a pijeme tedy piva lehká, v ãepní, leïáky... Myslím, Ïe je dobré si fiíci, co se pod jednotliv mi skupinami vlastnû skr vá. Napfiíklad v ãepní pivo vûbec neznamená, Ïe pijeme 10% pivo, jak jsme zvyklí, ale ve skuteãnosti 8% ãi 9%. Skupiny piv rozdûlujeme podle v roby na svûtlá, polotmavá, tmavá, fiezaná a podle zpûsobu kva ení na: Svrchnû kva ená piva kva ení probíhá pfii C. Spodnû kva ená piva kva ení probíhá pfii 8 14 C. KaÏd zpûsob kva ení musí mít svoje speciální druhy kvasinek. Dále rozeznáváme piva na podskupiny podle extraktu pûvodní mladiny pfied zkva ením (%hm) na: lehká piva v ãepní piva leïáky speciály portery se sníïen m p eniãná obsahem cukru kvasnicová nealkoholická ochucená Je mi v ak jasné, Ïe v tomto rozdûlení se málokdo orientuje, a proto si pojìme tuto podskupinu pfiiblíïit srovnáním se star m klasick m oznaãením. Lidé si velmi ãasto pletou oznaãení piva s % alkoholu. Oznaãení piva je uvádûno v % hmotnostních extraktû pûvodní mladiny (napfi. 10, 11, 13), pfiípadnû v % objemov ch alkoholû (coï se rovná 4,2; 5,0; 6,0).

20 20-48_gh0409:Sestava :05 Stránka 39 KATEGORIE I GASTRO & HOTEL 39 STARÉ KLASICKÉ OZNAâENÍ: Lehká piva piva vyrobená pfieváïnû z jeãn ch sladû do 7% hm EPM V ãepní piva piva vyrobená pfieváïnû z jeãn ch sladû 8 10% hm EPM LeÏáky piva vyrobená pfieváïnû z jeãn ch sladû 11 12% hm EPM Speciály piva vyrobená pfieváïnû z jeãn ch sladû 13 a víceprocentní hm EPM Portery zásadnû tmavá piva z jeãn ch sladû 18 a víceprocentní Se sníïen m obsahem cukru dfiíve dia pivo P eniãná piva vyrobená s pouïitím p eniãného sladu Kvasnicová piva vyrobená s dodateãn m pfiídavkem podílu rozkva ené mladiny Nealkoholická piva s 0,4% hm EPM (alkohol nejv e 0,5 % obj.) Ochucená s pfiídavkem látek urãen ch k aromatizaci a ãásteãnému zabarvení (ovocné koncentráty, med, byliny) SVRCHNù KVA ENÁ PIVA, se kter mi se setkáváme na na em trhu, mohou b t: Ale stfiednû silné aï silné, s vy í hofikostí a kálou barev P eniãné (weissbier) stfiednû silné, pfieváïnû svûtlé, vysoce nasycené CO 2, v razné aroma Stout tmavé aï ãerné, silnû hofiké, hluboce prokva ené, rûznû silné Porter velmi tmavé, hluboce prokva ené, s vysok obsahem alkoholu aï 9 % SPODNù KVA ENÁ PIVA: Pils svûtlé pivo oznaãované jako pivo plzeàského typu, vût ina ãesk ch piv Bock silné svûtlé nebo tmavé pivo Märzen silnûj í jantarové pivo, vyrábûné v Nûmecku Piva bavorského typu vyrábûjí se z mnichovsk ch sladû s pfiísadou barvicích sladû jde o silná piva sladovochmelové chuti Díky tomuto novému rozli ení je v ak na zákazníkovi, aby si vybral, které pivo bude pít. ProtoÏe není leïák jako leïák. Napfiíklad leïák z malého pivovaru (12%) bude mít obsah alkoholu kolem 5,3 % a leïák z velkého pivovarského kolosu jen kolem 4,5 %. TakÏe není v echno zlato, co se tfipytí. Text: Vladimír Jindfiich Foto: Archiv INZERCE 11. mezinárodní televizní a rozhlasový festival o gastronomii 11 st International Television and Radio Festival of Gastronomy Znojmo, Czech Republic, Hlavní partneři Mediální partneři Web:

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 RAUT (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 Cena: 290,- Kč/osoba 0,2 l Sekt Bohemia (Brut, Demi) s jahodou Marinované papriky Chlebíček s česnekovo-sýrovou pomazánkou a ořechy Listový závin se šunkou a sýrem

Více

PINOT NOIR Ben's Reserve 2005

PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 Pinot noir 85 %, Modr Portugal 15 % Vinici jsme o etfiovali v ekologickém reïimu. SklizeÀ probûhla ve dnech 15. 10. - 19. 11. 2005. Cukernatost hroznû byla 24-26 CNM. Úroda

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek.

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Rauty Svíčková Wellington Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Bramboráčky Tradiční staročeské bramboráčky s majoránkou a česnekem. Pečené brambory

Více

Česká republliika bííllá víína 0,,750 ll Vellttllíínsské zellené,, jjakossttníí -- ssuché 2011 160,,- Zlatavá barva, delikátní, ovocně - trávové aroma v pozadí se objevují tóny mandlí, chuť je svěží, sametová,

Více

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč!

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč! BÍLÁ VÍNA PÁLAVA 390 Kč Sladké bílé moravské víno s jedinečným ocáskem. Doporučujeme podávat jako aperitiv, k moučníkům a zmrzlině. DELLE VENEZIA FRIULANI 470 Kč Itálie 2013 Nové skvělé bílé suché cuvée,

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,-

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,- Vinná karta Vinný listek Sekty J.P.CHENET ICE EDITION Francouzský sekt polosuchý, jedinečný sekt, který se pije na ledu. Region: Francie. Doporučujeme pro jakoukoliv příležitost. 1dcl 290,- J.P.CHENET

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Restaurace Altány Kampa

Restaurace Altány Kampa Restaurace Altány Kampa Nabídka pro cestovní kanceláře Aktualizováno v únoru 2014 Prostory restaurace a lokace v centru Prahy jsou ideální pro cestovní agentury. Naše restaurace se nachází 300m od Karlova

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč Naše vinařství vzniklo v roce 1992 přirozeným vývojem a vyvíjelo se během 20 let od malého sklepa až po dnešní moderní vinařství, které se hlásí k modernímu stylu nejenom architekturou a vybavením, ale

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

Alkoholické nápoje Aperitivy Sekt Víno Víno rozlévané 1 dcl z litru Pivo ãepované Whisky, bourbon 4 cl Pivo lahvové KoÀaky 4 cl

Alkoholické nápoje Aperitivy Sekt Víno Víno rozlévané 1 dcl z litru Pivo ãepované Whisky, bourbon 4 cl Pivo lahvové KoÀaky 4 cl Alkoholické nápoje Aperitivy 1 dcl Martiny Dry s olivou 53,- 1 dcl Cinzano Bianco 45,- 5 cl Campari Bitter 48,- 1 dcl Porto portské víno 59,- Nealkoholick aperitiv 34,- Sekt Bohemia Rosé 210,- Bohemia

Více

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč Aperitivy Martini Bianco Aromatické a sladké Martini Bianco používá jako svůj základ kvalitní a jemnou směs italských bílých suchých vín. Směs aromatických bylin a vanilky mu dodává jeho charakteristickou

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) PARKHOTEL Privat hotel - Veslařská 250, 637 00 Brno, tel: + 420 543236350, fax: + 420 543235191 Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) Výběr z coffee breaků Coffee break jednoduchý

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Vinný lístek Archivní vína Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Frankovka 1987 0,75 L 1199,- Kč Neuburské 1997 0,75 L 649,-

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Kompletní sortiment pro gastronomii a maloobchod Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Značka špičkové kvality pro gastronomii Díky dlouholeté spolupráci

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou.

Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. V naší hotelové restauraci můžete strávit příjemné chvíle při obědu či večeři, společenské nebo obchodní schůzce, pracovním

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Pěšárně Restauraci a Vinárně

Pěšárně Restauraci a Vinárně Vážení zákazníci, dovolte, abychom Vás přivítali v naší Pěšárně Restauraci a Vinárně a nabídli Vám to nejlepší z české a moravské rybí a zvěřinové kuchyně, vždy s nabídkou doporučeného znovínského vína.

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ŠUMIVÁ SEKTY A CHAMPAGNE

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ŠUMIVÁ SEKTY A CHAMPAGNE ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ Veltlínské zelené Rakvice 0.2 l Chardonnay Chile 0.2 l Frizantino Itálie 0.2 l Trebiano Itálie 0.2 l ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ Frankovka rosé kabinet 0.2 l ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ Modrý

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

Svatební a slavnostní Menu a rauty 2014/ Centrum Oslav a Cateringu Předotice

Svatební a slavnostní Menu a rauty 2014/ Centrum Oslav a Cateringu Předotice Vážení snoubenci. Pokud zavzpomínáte na kteroukoliv svatbu, kterou jste v minulosti navštívili, určitě první, na co si vzpomenete,bude jídlo. Když vidíte foto svatební tabule, vždy si řeknete, jaká to

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu Studený předkrm 100g Šunková rolka s křenovou šlehačkou, toast 39 Kč (šunka, křen, šlehačka) 100g Rajče s mozzarellou,bazalka s olivovým přelivem, toast 45 Kč 100g Sýrový talíř, toast 39 Kč (uzený sýr,

Více

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015 VINECO R KATALOG VÍN 0 0 0 0 0 0 0 Veltínské zelené 0, l Archivní víno červené Dornfelder 0, l Merlot 0, l Sauvignon Blanc 0, l Pinot Gris 0, l 0000 0 0 Helios bílý 0, l 0 Cabernet Sauvignon 0, l 0 Archivní

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU Domácí paštika s šípkovo - brusinkovou omáčkou a opečeným bílým chlebem 100g 95,- Domácí tlačenka s octem a cibulí 200g 79,- Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň.

Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň. Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň. Dovolte nám představit Vám jedinečný výběr vín, který je snouben spolu

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice

VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice Katalog výrobků Doplňková výroba Rybí výrobky - uzenky Rauty Cukrářské výrobky Aspikové výrobky Chlebíčky - lahůdky Saláty - pomazánky VÝROBNA LAHŮDEK HLADKÉ ŽIVOTICE Nacházíme

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí Objevujte s námi nové tváře vína Společnost Soare sekt přináší na trh kolekci prestižních souprav s moravskými tichými víny a francouzskými sekty. Věříme, že si vyberete vhodnou kombinaci, která udělá

Více

I. O POLÉVKÁCH. Polévky masové

I. O POLÉVKÁCH. Polévky masové I. O POLÉVKÁCH Polévka je odvar z masa nebo rûzn ch zelenin, hub a lu tûnin. Známe i polévky z ryb, vajec, piva, vína nebo z nûkter ch druhû ovoce. V po - lévkách rozeznáváme základ, pfiídavky, zaváfiky

Více

ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE

ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE STUDENÉ PŘEDKRMY Carpaccio- syrové plátky z pravé svíčkové s kapkou olivového oleje, strouhaným parmezánem a čtyřmi druhy pepře, podávané s bílým pečivem Tatarák z lososa limetka,

Více

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu)

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) Studené předkrmy 70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) 169, 100 g Mozzarella Caprese 99, 80 g Prosciutto Crudo con Melone (dekorované černými olivami) 50 g Uzený losos na

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

Zážitkové Menu. Restaurace Na Stodolci

Zážitkové Menu. Restaurace Na Stodolci Zážitkové Menu Restaurace Na Stodolci VáÏení hosté, nabídka na í restaurace moïná není tak iroká jako jinde, za to vás mûïeme ujistit, Ïe ve kerá jídla pfiipravujeme jen z ãerstv ch surovin, které sháníme

Více

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou..

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- 85,- Svíčková pečeně, houskový knedlík.. 79,- Tato nabídka s polévkou.

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové posezení ve vinném sklípku u sálajícího krbu

Více

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát 19.12.2006 17.30-18.10 kuřecí řízečky raut s kolegy loučení kolegy krůtí prsa rajčata s mozzarellou čerstvá zelenina mix 1 víno bílé (ve střiku) 1 + 2 dcl pivo 2 x 0,3 l 1 hod. badmintonu 19-20h 20.12.2006

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI PORCE PRO OPRAVDOVÉ JEDLÍKY

DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI PORCE PRO OPRAVDOVÉ JEDLÍKY DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI 1.TĚSTOVINY VODNÍKA ČESÍLKA 250g těstoviny s kuřecím masem a špenátovo-sýrovou omáčkou 2.TĚSTOVINY HARRYHO POTTERA 250g těstoviny s tajnou směsí kuřecí masa a bylinek sypané

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských oblastech ČR

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více