BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav Spousta Studijní program: informatika, správa po íta ových systém 2009

2 D kuji panu RNDr. Miroslavu Spoustovi za pomoc, p ipomínky, cenné rady a za odborné vedení bakalá ské práce. Dále bych rád pod koval spole nosti Prima Lingua s.r.o. za poskytnutí informací a podklad k vývoji aplikace. Speciální pod kování pat í p edev²ím paní majitelce Mgr. Milu²i Psotové a paní RNDr. Jitce Kun arové, která vývoj informa ního systému iniciovala. Prohla²uji, ºe jsem svou bakalá skou práci napsal samostatn a výhradn s pouºitím citovaných pramen. Souhlasím se zap j ováním práce a jejím zve ej ováním. V Praze dne Ji í Kun ar 2

3 Obsah 1 Úvod Cíle práce Obsah práce Analýza úlohy Denice a up esn ní pojm Analýza poºadavk klienta Návrh e²ení Konceptuální návrh Logický návrh Fyzický návrh Pouºité technologie a frameworky Server Klient Programátorská dokumentace Adresá ová struktura Modely (Models) adi e (Controllers) Zásuvné moduly (Plugins) Uºivatelská dokumentace Instalace serveru Správce Dodavatel Student Zákazník

4 7 Existující systémy Správci obsahu (CMS) E-Learning Moºnosti integrace systém Záv r 52 A Obsah p iloºeného CD 56 B Databázové schéma 57 4

5 Název práce: Informa ní systém pro jazykovou agenturu Autor: Ji í Kun ar Katedra (ústav): Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav Spousta vedoucího: Cílem práce je navrhnout a implementovat modulární informa ní systém pro podnik zabývající se zejména výukou jazyk, tlumo ením a p eklady. Práce obsahuje analýzu podnikových proces a e²ení problém p i návrhu databázového schématu. Hlavní sou ásti vytvo eného systému zahrnují moduly pro evidenci kurz, správu uºivatel a tvorbu ú etních podklad. Systém je realizován za pomoci technologie PHP a frameworku CakePHP s vyuºitím MySQL databáze pro ukládání strukturovaných dat. V práci jsou rozebrány výhody pouºívání frameworku p i vývoji webových aplikací a moºné vyuºití existujících systému pro správu obsahu. Klí ová slova: informa ní systém, PHP, MySQL, CakePHP Title: Information system of a language school Author: Ji í Kun ar Department: Institute of Formal and Applied Linguistics Supervisor: RNDr. Miroslav Spousta Supervisor's address: The goal of the thesis is to design and implement a modular information system for a company particularly involved in teaching of foreign languages, interpreting and translating. The work includes analysis of business processes and solves problems in the design of the database scheme. The main parts of the system include modules for course records, users administration and the creation of accounting documents. The system is implemented with the help of technology PHP and framework CakePHP using the MySQL database to store structured data. The thesis analysed the benets of frameworks in the development of web applications and the potential usage of existing content management systems. Keywords: information system, PHP, MySQL, CakePHP 5

6 Kapitola 1 Úvod Informa ní systémy hrají v rychle se rozvíjející spole nosti svou nepostradatelnou roli. Internet, který se stal v posledních letech dostupným pro ²irokou ve ejnost, jim poskytl výbornou platformu k dal²ímu rozvoji. Ve d íve nep íli² vyuºívaném virtuálním prost edí umoº ují rychlou a snadnou distribuci, zpracování a vyhledávání informací. Díky globálnímu dosahu Internetu se tak stávají dostupné pro ²ir²í spektrum zákazník, dodavatel i samotných zam stnanc. A práv takto nabízené informace o aktuální nabídce umoº ují snadno a efektivn oslovovat nové zákazníky, kte í postupn za ínají p evaºovat nad zákazníky oslovenými jinými komunika ními kanály. S vyuºíváním Internetu zárove rostou nároky na bezpe nost a dostupnost ulo- ºených informací. Ty jsou d leºité pro správu podnik a bývají jejich nejcenn j²ím majetkem. Zvy²ující se poºadavky vyºadují kvalitní nástroje pouºité p i implementaci systému a jejich robustnost, jelikoº i malá chyba m ºe zap í init únik citlivých dat a jejich zneuºití v globálním m ítku, které nelze vrátit zp t. P ed zavád ním informa ního systému je nutné stanovit, eho chce podnik s jeho vyuºitím v daném ase dosáhnout. Tomu by m la pomoci d kladná analýza proces a jejich optimalizace. Kdo nepozná vlastní remní procesy, nem ºe je zlep²ovat. [4] Zm na zavedených proces bývá náro ná, jak z nan ního hlediska, tak z hlediska její vlastní realizace. D leºitou roli zde hraje plánování asového harmonogramu a jeho dodrºování. Zlep²ení výsledk innosti podniku se nemusí dostavit okamºit po spu²t ní nového systému, ale aº po adaptaci v²ech zú astn ných stran. Výhodou je, pokud byl daný systém navrºen v souladu se zab hnutými a fungujícími procesy. Proto bude práce v novaná p edev²ím jejich d kladnému popisu, na kterém bude dále stav t. 6

7 1.1 Cíle práce Cílem práce je návrh a základní implementace webového informa ního systému, usnad ující innost a spolupráci více nezávislých podnik. Implementace bude provedena pomocí vhodných open source technologií a framework pro vývoj webových aplikací. V práci budou rozebrány funkce systém pro správu, udrºování a sdílení informací v prost edí Internetu. Implementovaný systém bude mimo jiné obsahovat prost edky pro správu uºivatel, evidenci zakázek, kalkulaci náklad na mzdy a fakturaci sluºeb. Cílem práce není, vzhledem k náro ným právním úpravám a astým zm nám, vytvo it komplexní ú etní program, ale pouze systém umoº ující efektivní práci s informacemi a tvorbu podklad pro ú etní evidenci, které mohou být v budoucnu zavedeny do n kterého jiº existujícího ú etního programu. 1.2 Obsah práce Nejd leºit j²í ástí této práce je analýza úlohy a p esné stanovení poºadavk na e- ²ení informa ního systému konkrétního podniku, které jsou obsaºené ve druhé kapitole. T etí kapitola popisuje návrh vlastní implementace s ohledem na poºadavky stanovené v kapitole druhé. Jsou zde základní návrhová rozhodnutí a d vody pro volbu konkrétních e²ení. Ve tvrté kapitole jsou stru n popsány technologie dále pouºívané v této práci a je ukázáno jejich pouºití. Pátá kapitola obsahuje programátorskou dokumentaci. Je zde popsáno technické e²ení implementace a jsou nastín ny n které problémy, které byly p i implementaci nutné e²it. Uºivatelská dokumentace je obsaºena v ²esté kapitole. Popisuje uºivatelské rozhraní vytvo ených modul a ukazuje jejich pouºití na konkrétních p íkladech. P edposlední kapitola se zabývá popisem existujících systém pro správu obsahu a podporu výuky. Následn jsou probrány moºnostmi jejich integrace do vytvo eného systému. V záv ru jsou p ehledn shrnuty výsledky, kterých bylo p i vývoji systému dosaºeno a jsou nazna eny moºnosti dal²ího roz²í ení. 7

8 Kapitola 2 Analýza úlohy V kapitole jsou denovány základní pojmy pouºívané p i popisu poºadavk klienta. Dále obsahuje seznam specických poºadavk na systém a popis základních proces. Cílem je p iblíºit problematiku konkrétního informa ního systému a moºné problémy skrývající se ve zdánliv jednoduchých úkolech. Analýza úlohy vychází z informací získaných z materiál dodaných klientem a snaºí se je co nep esn ji interpretovat pro pouºití v dal²ích fázích návrhu a implementace. 2.1 Denice a up esn ní pojm Dále uvedené pojmy mívají v r zných odv tvích mírn odli²né významy. Zde budou p eneseny a vysv tleny v oblasti podnik zabývající se jazykovou výukou, p eklady a tlumo ením. Agentura S pojmem agentura se m ºeme setkat p eváºn v oblastech cestovního ruchu, reklamy, personalistiky, bezpe nosti a jazykových sluºeb. Dále v práci bude pojem agentury pouºíván práv v poslední zmi ované oblasti. Jazyková agentura je podnik zaji² ující sluºby spojené s výukou jazyk, tlumo ením a p eklady. Je prost edníkem p i jejich realizaci, pop ípad usnad uje zákazník m orientaci na trhu s uvedenými sluºbami. Informa ní systém Informa ní systém (IS) je dosti ²iroký pojem, který se postupem let vyvíjí a nabírá nové významy. Z d ív j²ích papírových kartoték, telefonních seznam a dal²í 8

9 remní evidence, které se velice obtíºn sdílely s více subjekty, se vyvinuly systémy poskytující rmám prost edí pro efektivn j²í práci a komunikaci. Informa ním systémem rozumíme prost edí pro sb r, udrºování, zpracování a poskytování informací [5], ve kterém by m la z stat zachována d v rnost a integrita uloºených dat. Produkt Produktem bude rozum no po ádání jazykové výuky pro danou skupinu lidí (kurz), dále tlumo ení, p eklady a p eklady s ov ením. Jedná se tedy o spojení sluºeb, jejichº výsledkem je znalost cizího jazyka - tedy nehmotný výrobek, a p edm t vzniklých lidskou prací - p eklad. Uºivatelé Uºivateli jsou my²leny v²echny osoby podílející se na zaji² ování i realizaci produkt. Pat í mezi n nejen dodavatelé, odb ratelé, studenti, ale i samotná agentura a administrativní pracovníci. 2.2 Analýza poºadavk klienta Základním úkolem jazykové agentury je zaji² ovat sluºby v oblasti jazykového vzd lávání, p eklad a tlumo ení p edev²ím pro ²iroké spektrum odb ratel, tj. podnik a individuálních zákazník. Podniky posílají poptávky bez ohledu na nabídku konkrétních kurz. Manaºer vy izuje zakázku elektronickou po²tou, telefonicky nebo osobn. V²echny získané informace musí být schopen zaznamenat pro pozd j²í zaji² ování vhodných dodavatel (lektor ) a kalkulaci náklad. Individuální zákazníci, tj. ve ejnost, posílá zápisové listy s ohledem na nabídku konkrétních kurz ur ených pro ve ejnost. Manaºer sestavuje skupiny podle zápisových list a potvrzuje místo, termíny a cenu výuky. Sou asn probíhá proces zaji² ování lektor. Na za átku vývoje byl rovn º poºadavek zjednodu²it proces zpracování m sí ních výkaz lektor, p ekladatel a tlumo ník tvo ících podklady pro mzdy a fakturaci sluºeb. Tyto m sí ní výkazy nem ly jednotný vzor a ani nebylo jednodu²e moºné, bez znalostí místních pom r, p i adit vykázanou innost k jednotlivým produkt m. Na základ vyty ených poºadavk byl zpracován následující návrh. 9

10 Zavedení jednotných identikátor Kv li vý²e uvedeným problém m se za alo s postupným zavád ním jednotných identikátor závazných pro v²echny zú astn né strany. Tento nepopulární krok byl ze za átku velmi t ºce p ijímán a trvalo n kolik m síc, neº se proces tvorby ustálil a za al být v²emi akceptován. Z identikátoru musí být z ejmé, o jakou kategorii produktu se jedná, pro koho je ur en a kdy byl zaveden, aby se p ede²lo kolizím jmen v budoucnu. V pr b hu m síce vkládá administrátor zadané p eklady, nov zahájené kurzy a individuální výuku. U produktu vloºí poskytovatele, p i adí zákazníka, studenty, lektora nebo p ekladatele. Dále cenu za jednotku a zp sob kalkulace ceny pro zákazníka. U lektora i p ekladatele stanoví sazbu za jednotku. U kurz vloºí p edpokládaný rozvrh, kde je uvedena u ebna, lektor, den a as. Tento rozvrh slouºí zárove jako pom cka pro stanovení p edb ºných náklad v budoucích m sících. M sí ní výkazy Po zavedení identikátor bylo pot eba sjednotit formulá e m sí ních výkaz a p ipravit dodavatele na moºnost jejich elektronického vypl ování. Papírové formulá e budou do systému vkládány administrativním pracovníkem a elektronické budou zkontrolovány a uzam eny. Kaºdý m síc si administrátor m ºe z výkaz odpracovaných jednotek lektora, p ekladatele a tlumo níka zobrazit a vytisknout p ehled, kde je souhrn toho, kolik jednotek opracoval v jednotlivých dnech a celkem u jednotlivých produkt. Systém musí zobrazit varování p i p ekro ení stanoveného po tu vykázaných odpracovaných hodin nebo p eloºených normostran na danou smlouvu. Podle pot eby pot ebuje administrátor rychle e²it suplování a zm ny lektor, k tomu pot ebuje aktuální stav. P íleºitostn je t eba zjistit vytíºení p ekladatel. Na za átku týdne tiskne administrátor podle pot eby aktuální rozvrhy u eben a informuje zú astn né strany o zm nách. ƒasy individuální výuky jsou pohyblivé, lekto i musí v d t, kdy je v u ebnách volno. 10

11 Podklady pro fakturaci Se vzr stajícím objemem p eklad a odu ených hodin p estávalo být únosné ru ní vytvá ení m sí ních p ehled realizované výuky pro zákazníky. Ti si p áli být informování nejen o po tu odu ených hodin, ale i o v²ech zm nách v zavedeném m sí ním rozvrhu a p ípadném suplování. Zárove musely být v systému zachyceny vazby mezi produktem, zákazníkem a vlastními ú astníky tak, aby bylo moºné stanovit výslednou cenu zakázky, která m ºe být závislá jak na po tu odu ených hodin i p eloºených stran, tak na po tu ú astník. P ed fakturací pro klienta si administrátor m ºe sestavit seznam poloºek k fakturaci, tzv. p ílohu faktury. P íloha za p eklady a výuku se li²í. U p eklad není uvedeno jméno p ekladatele z d vodu zabrán ní navázání p ímého kontaktu. Správa lektor a p ekladatel Pro agenturu je d leºité shromaº ování kontakt na osoby zabývající se výukou, p eklady a tlumo ením. Musí být umoºn no rychlé vyhledání a jednoduchá editace. V pr b hu m síce pr b ºn administrátor vkládá nové dodavatele tj. zájemce o spolupráci a aktualizuje zm ny u stávajících. Jedenkrát m sí n odesílá administrátor minibuletin News vybraným lektor m a p ekladatel m. News by m ly být v systému p ístupné pro lektory i p ekladatele, protoºe obsahují p ílohy platné pro celý rok, nap. formulá e k evidenci docházky. Odd lení správy dat více agentur Vzhledem ke zvyklostem v agentu e bylo pot eba odd lit evidenci zakázek vy izovaných manaºerem pro r zné podniky (tj. poskytovatele), které s agenturou úzce spolupracují. P i vytvá ení produktu manaºer zvolí poskytovatele sluºeb podle pot eb zákazníka. Podpora jazykových verzí Systém je ur en primárn pro jazykové agentury, kde se po ítá s komunikací se zákazníky i v jiném neº eském jazyce. K tomu bylo pot eba p izp sobit systém jiº od po átku, aby m li uºivatelé moºnost si jednodu²e vybrat mezi n kolika jazykovými variantami. 11

12 Kapitola 3 Návrh e²ení Na základ poºadavk bylo vytvo eno databázové schéma a popis jeho napojení na existující podniková data. Pro ukládání dat byla vybrána rela ní databáze, která poskytuje prost edky pro vytvo ení, tení, zm nu a smazání uloºených informací 1. V tomto p ípad se jeví jako nejlep²í volba z r zných variant ukládání dat v souborech. P edpokládá se nutnost p ístupu k ádov stovkám aº tisíc m produkt a p ibliºn stejnému mnoºství uºivatel. Zárove je nutné evidovat aº n kolik tisíc jednotlivých záznam m sí n o vykázané innosti. V rámci vývoje a testování vybrané technologie byl rovn º vytvo en návrh zjednodu²ené verze XML 2 databáze uchovávané v souboru a zpracovávané pomocí jazyka XPath, XQuery nebo XSLT. Výsledky byly dobré p i zpracování omezeného mnoºství dat a jednouºivatelském p ístupu. Se vzr stajícím objemem uloºených dat se za ala projevovat prostorová náro nost pouºitého zna kovacího jazyka. Proto bylo nutné pouºít kompresi a rozd lení dat do více soubor. Alternativu tvo í n které specializované XML databáze (nap. MonetDB, Sedna, BaseX, Xindice, exist-db) nebo rela ní databáze s podporou XML (Oracle, MS-SQL). Toto e²ení, ale nakonec nebylo implementováno ani v rámci testování. Návrh dob e strukturované rela ní databáze vyºaduje p edev²ím pochopení vztah a proces fungování podniku, který ji bude vyuºívat. Problémem s optimalizací navrºeného modelu pomáhají e²it algoritmy logického návrhu rela ní databáze, které se snaºí zajistit, aby navrºená databáze byla prostorov efektivní, eliminovala vznik anomálií a zárove umoº ovala rychlé zpracování uºivatelských poºadavk. Celý proces návrhu m ºeme rozd lit na ty i základní fáze: analýza poºadavk a specikace, konceptuální návrh, logický návrh a fyzický návrh [6]. Analýza poºadavk a specikace byla provedena v p edcházející kapitole. 1 N kdy je pouºívaná zkratka CRUD z anglických slov create, read, update, delete. 2 Extensible Markup Language - standardní formát pro vým nu informací a popis struktury dokumentu 12

13 3.1 Konceptuální návrh Zpracováním poºadavk vznikl prvotní model budoucí databáze, který by m l pokrývat v²echny d leºité vazby a informace. Produkty Ne v²echny informace o daných produktech je pot eba udrºovat jako speciální atributy. Byla proto p ijata varianta jedné tabulky s minimem poloºek pro produkt. V budoucnu by roz²i ovaní m lo být realizováno pomocí tabulek se specickými informacemi nebo pomocí strukturovaných poznámek. Identikátor obsahuje informace o jazycích, typu produktu a stru ný jednozna ný popis. Kategorie ur uje za azení produktu do skupin. N které skupiny produkt mohou být ve ejnosti online nabízeny na webových stránkách. Poskytovatel produktu je podnik (uºivatel), který realizuje produkty, tj. zaji² uje dodavatele a vystavuje faktury zákazníkovi. ƒasové informace jsou pouºívány dle pot eb pro ur ení doby konání kurz, tlumo ení nebo up esn ní poºadavk na vyhotovení p ekladu. Popis je ve ejná informace k produktu pro v²echny zú astn né strany. Jednotka a jednotková cena slouºí zákazníkovi pro informace o ú tování produktu. Nastavení zp sobu ú tování slouºí pro správné stanovení zp sobu výpo tu výsledné ceny produktu. Moºné je zapo ítat mnoºství odpracovaných jednotek nebo po et ú astník na p ihlá²ce. P ihlá²ky (objednávky) Tabulka slouºí k evidenci zákazník (plátc ) a produkt, které si objednali. Produkt, ke kterému se p ihlá²ka vztahuje. Zákazník vybraný z tabulky uºivatel je plátcem produktu. Evidence plateb je zaji²t na samostatným schématem sdruºujícím jednotlivé platební poloºky na ú etním dokladu. 13

14 Ú astníci Ú astníci jsou p i azeni k danému produktu p es p ihlá²ku s uvedením plátcem. P ihlá²ka Ú astník vybraný z tabulky uºivatel. Smlouvy V návrhu se do budoucna po ítá s kontrolou maximálního po tu odpracovaných jednotek. N které moºnosti nastavení typu smluv jsou pevn zakomponované a p - jde je zm nit pouze zásahem do zdrojových kód nebo databáze. Dodavatel je smluvním partnerem jazykové agentury - poskytovatele jazykových sluºeb Maximální po et jednotek, které m ºe na smlouvu vykonat. Zp sob platby a typ smlouvy umoº ují generování ú etních p ehled. Výkazy Tabulka výkaz se nedrºí papírové podoby, která je pro ukládání v databázi nevhodná z d vodu malé hustoty záznam (obvykle 5-10 záznam za m síc na jeden produkt). Jednotlivé záznamy budou ukládány v odd lené tabulce s dal²ími up es- ujícími informacemi. Z poºadavk rovn º vyplývá pot eba uzamykání výkazu k danému datu. Jelikoº se jedná o velmi d leºitá data, m la by být jejich kontrola provád na na databázové úrovni pomocí triggeru, pokud to bude daná databáze bude podporovat. Produkt, ke kterému se výkaz vztahuje. Sazba za jednotku a jednotka, jeº náleºí dodavateli, jako odm na. Smlouva na níº je provád na daná innost. Datum p ed kterým jiº není moºné p idávat, editovat nebo mazat odpracované jednotky. 14

15 Události Seznam událostí je p i azen k výkazu a kaºdá událost je dopln na o up es ující informace. Výkaz, ke kterému se událost vztahuje. Po et jednotek typu uvedeného v p i azeném výkazu. Datum a as, kdy byla práce vykonávána. Slouºí rovn º pro tvorbu rozvrhu hodin. Místo vybrané z íselníku. Uºivatelé O v²ech uºivatelích systému je pot eba vést obdobné informace. Proto jsou uloºeni v jedné tabulce a o jejich specikaci je rozhodnuto aº p i azením do skupiny. Kaºdý uºivatel m ºe být ve více skupinách. Osobní údaje - jméno, p íjmení, titul a zobrazované jméno P ihla²ovací údaje - p ihla²ovací jméno, heslo a stav ú tu Doru ovací a faktura ní adresa Ostatní ne len né informace Testování slovní zásoby Tvorba test je závislá na vytvo ených slovnících se slovní zásobou. Jednotlivé slovníky pomohou odd lit tématické celky ve výuce cizích jazyk a mají denován zdrojový a cílový jazyk. Po et pokus, který m ºe student vykonat. V t²í po et pokus je vhodný pro tréninkové ú ely. ƒasový limit na odeslání odpov dí od vytvo ení nového pokusu. ƒíselníky Byly navrhnuty pro zjednodu²ení práce s vypl ováním formulá a odstran ní duplicit v tabulkách. Pat í zde Místa, Kategorie, Jednotky, Dan, Skupiny, Oprávn ní a Jazyky. 15

16 3.2 Logický návrh Dále budou popsány t i hlavní skupiny souvisejících tabulek, které jsou sou ástí hlavního schématu. Nejd leºit j²í ást se týká správy uºivatel, kde v²echny informace o uºivateli jsou uloºeny v jedné tabulce. Dekompozice na adresy a pro- lové informace je do budoucna moºná, ale v dob návrhu nebylo pot eba data dále strukturovat. Pro zachycení kardinality vztahu M:N mezi skupinami a uºivateli stejn jako mezi skupinami a oprávn ními byly vytvo eny vazební tabulky groups_users a groups_permissions. Obrázek 3.1: Schéma uºivatel, skupin a oprávn ní Schéma na obrázku 3.2 zachycuje vztahy uºivatel k produkt m. Dodavatelé mají vytvo enou smlouvu, ke které je p idán výkaz odpracovaných ú tovacích jednotek na produktu. Zákazníci jsou evidováni p es p ihlá²ku se seznamem ú astník. Záznam docházky je realizován tabulkou participators_events, kde existence záznamu s víceatributovým klí em sloºeného s id ú astníka a id události indikuje p ítomnost osoby ve výuce. Evidence plateb je svázána s p ihlá²kami, aby bylo moºné snadno a rychle ur it, za které sluºby jiº bylo zaplaceno. Spolu s informací o DPH mohou být platby sdruºeny do jednoho ú etního dokladu, jehoº schéma je zobrazeno na obrázku

17 Obrázek 3.2: Schéma produkt a vazeb na uºivatele Obrázek 3.3: Evidence plateb 17

18 3.3 Fyzický návrh V uvedeném návrhu (B) je pot eba zajistit integritu dat a optimalizace pro rychlej²í p ístup k dat m. K tomu slouºí vytvo ené cizí klí e, triggery a indexy. Jejich seznam a denice lze nalézt na p iloºeném CD v souboru /app/cong/sql_init.sql. P i vytvá ení trigger pro MySQL verze 5.2 nastal problém s vyvoláním výjimky uvnit triggeru, pokud vkládaný, editovaný i odstra ovaný objekt nespl oval zadaná kritéria. e²ení spo ívá ve vytvo ení tabulky s integritním omezením UNIQUE na jednom sloupci a funkce FAIL('chyba'). Ta se pokusí naplnit tabulku dv mi identickými záznamy, coº poru²í omezení na jedine nost záznamu ve sloupci a vyvolaná výjimka zabrání potvrzení transakce. Uvedené e²ení je pouze náhradou za RAISE EXCEPTION známé t eba z PostgreSQL, která nemá omezení na místo odkud m ºe být vyvolána výjimka. -- Tabulka s unikátním klí em na sloupci ` message ` CREATE TABLE ` error ` ( `id ` int ( 10) unsigned NOT NULL auto_ increment, ` message ` varchar ( 128) default NULL, `created ` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (`id `), UNIQUE KEY ` message_ index ` ( ` message `) ) ENGINE = MEMORY DEFAULT CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_ bin ROW_FORMAT = FIXED AUTO_INCREMENT =1 ; -- Fuknce pro vyvolání vyjímky. DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE fail ( _ Message VARCHAR ( 128)) BEGIN INSERT INTO error ( message ) VALUES ( _Message ); INSERT INTO error ( message ) VALUES ( _Message ); END$$ P i návrhu databáze byly pouºity sloupce typu ENUM, které by se musely pro pouºití v jiném databázovém systému p epsat pomocí integritních omezení. V poslední fázi bylo schéma dopln no o tabulky pro správu menu, vyhledávání, token, log a ových p íloh. Také p ibylo schéma pro správu lánk a test. Celkov schéma (B) simuluje remní procesy velice p esn a umoº uje uchovávat v²echna pot ebná data. Problémem m ºe být náro n j²í zp sob výpo tu ceny pro zákazníka. Pokud se totiº cena odvíjí od mnoºství vykázaných jednotek dodavateli, je pot eba spojit více tabulek a pouºít agrega ní funkci SUM() na po ty odpracovaných jednotek v jednotlivých událostech. 18

19 Kapitola 4 Pouºité technologie a frameworky Pouºité technologie byly áste n determinovány poºadavky klienta. Systém tak vyuºívá výhradn open source technologie, aby nebyly zvy²ovány náklady na nákup licencí. 4.1 Server Informa ní systém vyuºívá technologii PHP - jazyk, interpret a knihovny. PHP vychází se skriptovacího víceú elového jazyka, který byl p vodn vyvinut pro tvorbu dynamických webových stránek. Z tohoto vyuºití vznikla i zkratka z anglických slov Personal Home Page (osobní domácí stránka). Pozd ji byly nahrazeny slovy PHP: Hypertext Preprocessor, které daly vznik rekurzivní zkratce 1. Výhodou pouºití PHP je existence interpretu pro r zné opera ní systémy a podobnost jeho syntaxe s C, Javou. Nevýhodou, která brzdí dal²í rozvoj a roz²í ení, je absence normy. Jazyk je tak de facto standardizovaný interpretem a mnoºstvím lidí 2, kte í jej vyuºívají. I kdyº existují mnohé polemiky a ºivé diskuze mezi jeho zastánci a odp rci o jeho výkonnosti, bezpe nosti a vhodnosti pro velké projekty. Existují ov²em výjimky 3, které tyto názory vyvrací a zárove se podílejí na vývoji, a tak se snaºí p isp t k jeho v t²í výkonnosti a bezpe nosti. Vývoj jazyka sebou nese i stinné stránky. Po letech vývoje dochází k úpravám API 4 n kterých vestav ných funkcí a zm na syntaxe. To m ºe zap í init, ºe po aktualizaci interpretu jazyka, p estanou fungovat n které ásti nebo celá aplikace. Nesporná výhoda pouºívání framework spo ívá v jednodu²²ím vývoji aplikací 1 2 viz statistiky na 3 Facebook, YouTube, Wikipedia (MediaWiki) a dal²í 4 Application Programming Interface, ozna uje sadu funkcí, procedur nebo t íd programu pop ípad knihovny, které mohou být vyuºívány programátorem 19

20 a minimalizací rizika chyb v jinak ru n psaném jádru aplikace. Toto platí pouze za p edpokladu, ºe je dostupná kvalitní dokumentace a vývoj v etn testování je zast e²en silnou komunitou nebo spole ností. N které frameworky rovn º dokáºí do jisté míry zakrýt rozdíly mezi ve verzích jazyka. D je se tak, za cenu mírného zpomalení n kterých ástí aplikace, díky kontrole verze p eklada e a vykonáním alternativního kódu. P i výb ru frameworku byl kladen d raz hlavn na kvalitní dokumentaci, roz- ²í itelnost a moºnost práce s r znými rela ními databázemi. Frameworky spl ující vet²inu poºadavk jsou Zend, Prado, Symfony a CakePHP, který navíc ve výkonnostních testech podle [8] dopadl velmi dob e, a tak byl vybrán pro vývoj informa ního systému. CakePHP CakePHP je open source framework, který poskytuje v t²inu nástroj pro snadný vývoj webové aplikace a dává v t²í p íleºitost v novat se návrhu schématu a logiky aplikace [11]. MVC Model-View-Controller (Model-Pohled- adi ) - softwarová architektura odd lující data, uºivatelské rozhraní a logiku aplikace[13]. Výsledný kód aplikace se stává p ehledn j²ím a umoº uje zm nu libovolné komponenty s minimálními dopady na ostatní ásti aplikace (nap. zm na databáze, výstup v XML i jiném formátu, ovládání p es webové rozhraní nebo konzoli). Obrázek 4.1: Diagram MVC dotazu [13] 20

21 Obrázek 4.1 zobrazuje základní schéma procesu zpracování poºadavku klienta. Klient po²le (1) poºadavek na URL 5, které je plánova em (Dispatcher) zkontrolováno a p edáno (2) správnému p epína i (Controller). Ten se na základ parametr, které obdrºí od plánova e, rozhodne o spu²t ní správné akce a p edání parametr. V adi i je obsaºena vlastní aplika ní logika (v etn nap. kontroly p ihlá²ení a práv uºivatele), která m ºe vyuºívat modely pro p ístup k uloºeným dat m a jejich modikaci (3 a 4). Aº adi získá v²echna pot ebná data, p edá (5) je zbývající vrstv - pohledu (View). V té jsou data zformátována do poºadované podoby a odeslána (6) klientovi. ORM Object-relational mapping (objektov rela ní mapování) - programátorská technika ur ená pro konverzi dat mezi nekompatibilními systémy ur enými pro ukládání dat a objektov orientovanými jazyky[16]. Nejv t²í výhoda tedy spo ívá v odstín ní zp sobu práce s odli²nými zdroji dat. A uº jde o r zné rela ními databáze (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS-SQL) nebo dokonce vlastní denované zdroje dat. Mezi ty mohou pat it formátované soubory (CSV, XML, JSON) nebo sí ové sluºby poskytující informace skrze ve ejné API (LDAP 6, Twitter, IMAP a dal²í). Mezi dal²í výhody, které CakePHP nabízí, pat í SEO optimalizace stránek, podpora i18n 7 i l10n 8 pro tvorbu vícejazy ných aplikací. Kód je jiº zapracován do jádra frameworku a otestován komunitou, díky které není pot eba psát jiº jednou napsané ásti, ale je moºné ²et it lidské zdroje na vlastní vývoj aplika ní logiky. CakePHP zastává programátorskou losoi DRY - Don't Repeat Yourself zd - raz ující, ºe jednotlivé ásti kódu by se v programu nem ly opakovat, jelikoº se sniºuje srozumitelnost kódu. Navíc se p i modikaci musí upravovat stejný kód na více místech, coº asto vede k nesnadno odhalitelným chybám programu. K tomuto ú elu se pouºívají pomocníci (helpers) a komponenty (components). P i pot eb zm ny je lze snadno upravit, bez pot eby zásahu do míst odkud jsou voláni. Za nejv t²í p ínos samotného frameworku v po átku návrhu aplikace je pova- ºována pekárna kódu (baker) a podpora le²ení (scaolding), které umoº ují pracovat s automaticky generovaným rozhraním podporujícím CRUD. Pekárna kódu (bakery) umí vygenerovat modely i s valida ními kritérii, prezenta ní vrstvu a adi e. Navíc sama najde relace mezi tabulkami a p idá tuto informaci do odpovídajícího modelu. 5 Uniform Resource Locator (jednotný lokátor zdroj ) popisuje sémantiku a syntaxi et zce znak slouºící k p esné specikaci zdroje informací v prost edí Internetu [15]. 6 Lightweight Directory Access Protocol, odleh ený protokol pro ukládání a p ístup k dat m na adresá ovém serveru odvozený od X P íprava aplikace na podporu r zných kulturních zvyklostí.[17] 8 Dopln ní aplikace o data specická pro konkrétní národní prost edí[18] 21

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Online softwarová burza. Jan Strádal

Online softwarová burza. Jan Strádal ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Online softwarová burza Jan Strádal Vedoucí práce: Ing. Martin Bloch, CSc. Studijní program: Elektrotechnika

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS CERTIFIKACE CMMI

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku Ji í Ma²ek Vedoucí práce: Ing. Tomá²

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj aplikací na platformě Android. Application development for the Android platform. Vojtěch Sázel

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj aplikací na platformě Android. Application development for the Android platform. Vojtěch Sázel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj aplikací na platformě Android Application development for the Android platform Vojtěch Sázel Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý Lokální sít Jan Jane ek, Martin Bílý Prosinec 2003 1 P edmluva Tento text je u ební pom ckou pro studenty denního studia Elektrotechnické fakulty ƒvut, kte í si zapsali p edm t Lokální sít. Jeho studium

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce V rámci seminární práce jsou rozebrány t i inovace, realizované záºitkovou agenturou FAN MOTION 1. Dv z nich jsou spí²e technického rázu (sb r údaj

Více

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce Západo eská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Porovnání právní úpravy prvotní ve ejné nabídky v EU, se zam ením na eskou republiku a ve Spojených státech amerických Plze, 2013 Zuzana

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk Musilova 2, 614 00 rno Tel.: 545 576 759 ax: 545 241 174 e-mail: info@mtj.cz www.mtj.cz PARAMETRY: Sekce: ((NotList=X;;W;V*, Kategorie chyby: ((Notlist=D;N*, Dokon eno od: 09.06.2005, Dokon ené ANO!, Ve

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Hodnocení v inkluzivních podmínkách Hodnocení v inkluzivních podmínkách Klí ové otázky pro vzd lávací politiku a praxi Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Vydání tohoto dokumentu podpo ily také DG Education, Training, Culture

Více