Fotografie a texty pouţité v aplikaci soutěţícími procházejí schvalovací procedurou a mohou být bez udání důvodu odstraněny z galerie.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografie a texty pouţité v aplikaci soutěţícími procházejí schvalovací procedurou a mohou být bez udání důvodu odstraněny z galerie."

Transkript

1 STATUT A PRAVIDLA SOUTĚŢE Dove Beauty Magazín Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěţe Dove Beauty Magazine (dále jen soutěţ ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěţe ve vztahu k soutěţícím. Tento statut můţe být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěţe přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a objednatele soutěţe. 1. POŘADATEL, OBJEDNATEL SOUTĚŢE Pořadatelem soutěţe je společnost FOR INTERNET, s.r.o., Kodaňská 23, Praha 10, (dále jen pořadatel ). Objednatelem soutěţe je UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem v ul. Rohanské nábřeţí 670, Praze 8, IČ: (dále jen objednatel ). 2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŢE Soutěţ probíhá v době od do v České republice. 3. ÚČAST V SOUTĚŢI 1. Soutěţícím se stává fanoušek stránky: https://www.facebook.com/dovecz, který se v době trvání soutěţe zapojí do soutěţní mechaniky na https://www.facebook.com/dovecz/app_ a zároveň odsouhlasí a splní tato pravidla. 2. Ze soutěţe jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla soutěţe. O vyloučení soutěţícího ze soutěţe s konečnou platností rozhoduje pořadatel soutěţe. 4. MECHANIKA SOUTĚŢE Smyslem soutěţe je vytvořit svou vlastní obálku virtuálního beauty magazínu s vlastní fotografií na titulní straně, opatřit obálku titulky virtuálních článků, se svou obálkou získat největší počet hlasů v galerii s hlasováním a zařadit se mezi výherce. Soutěţící k tomuto cíli vyuţívá v aplikaci obrazového editoru k úpravě obálky pomyslného ţenského magazínu tak, ţe nahraje svou fotografii (z počítače nebo FB) jako hlavní foto obálky, vymyslí a vybere název magazínu, titulky a podtitulky (související s přirozenou krásou, ale neobsahující ţádný titul či podtitul existujícího ţenského časopisu), vytvořenou obálku časopisu umístí do galerie s hlasováním v záloţce Galerie v aplikaci. Kaţdá soutěţící můţe takto vytvořit jednu virtuální obálku ţenského časopisu se svou vlastní fotografií na titulu. Soutěţící má také moţnost obálku sdílet na své FB zdi. Fotografie a texty pouţité v aplikaci soutěţícími procházejí schvalovací procedurou a mohou být bez udání důvodu odstraněny z galerie.

2 V galerii s hlasováním usiluje soutěţící o co největší počet bodů pro svou obálku. Denně můţe získat od kaţdého hlasujícího 1 hlas. Zajistit si co nejvyšší počet bodů můţe několika způsoby: a) Posíláním pozvánek do aplikace přátelům na FB (pozvánky není nutné potvrdit) lze rozeslat celkem max. 25 pozvánek b) Sdílením aplikace na svou FB zeď lze 1x denně Vítězkami soutěţe se stávají tři soutěţící s obálkou, kterou vybere porota (z mateřské společnosti Unilever) z 10 soutěţících s nejvyšším počtem hlasů v galerii s hlasováním pro kaţdou z republik. Porota společnosti Unilever má na výběr vítězek 3 dny. Vítězky budou vyhlášeny dne v záloţce aplikace a prostřednictvím Facebookového postu. Autorka této obálky bude vyzvána skutečným beauty magazínem aby se stala skutečnou tváří obálky. Bude pozvána na profesionální fotografování do redakce magazínu a můţe s ní zrealizováno interview. V případě, ţe se některá z vítězek nebude moci dostavit, bude stanovena náhradnice dle počtu bodů v galerii s hlasováním. Realizace nafocení obálky v ateliéru proběhne po domluvě s vítězkou, která musí být flexibilní a bude kontaktována redakcí v den vyhlášení výhry. 5. VÝHERCI A VÝHRY Do soutěţe byly vloţeny 3 výhry. Výhry pro kaţdou z republik tvoří: 1. místo vybírá porota Unilever z 10 obálek s nejvyšším počtem bodů, vítězka vyhrává zrealizování obálky magazínu s její tváří (záţitková výhra) + produktový balíček DOVE v hodnotě Kč 2. místo vybírá porota Unilever z 10 obálek s nejvyšším počtem bodů, výherkyně získává produktový balíček v hodnotě 1000 Kč 3. místo vybírá porota Unilever z 10 obálek s nejvyšším počtem bodů, výherkyně získává produktový balíček v hodnotě 500 Kč Specifikace výher: 500 Kč Tělové mléko Dove Essential Nourishment 1000 Kč

3 Tělové mléko Dove Essential Nourishment + Ţupan 1500 Kč Tělové mléko Dove Essential Nourishment Krémová pěna do koupele Crème Mousse Deeply Nourishing Kondicionér pro poškozené vlasy Regenerační maska pro poškozené vlasy Kondicionér ve spreji pro poškozené vlasy + Ţupan 6. VÝHERCI 1. Výherci získávají okamţitě informační na svou ovou adresu, kterou uvedli při registraci na Facebooku. Touto zprávou jsou uvědomeni o své výhře a vyzváni k zaslání doručovací adresy. Výhra je soutěţícím do 21 dnů od obdrţení údajů zaslána na poštovní adresu. 2. Součástí u bude i informace, ţe vítězka soutěţe bude vyzvána k termínu focení redakcí v den vyhlášení výher. V případě, ţe se některá z vítězek nebude moci dostavit, bude stanovena náhradnice dle počtu bodů v galerii s hlasováním. 3. Výherci jsou povinni poskytnout pro předání výher součinnost. Pokud výherce součinnost neposkytne, a v důsledku toho se výhra nepředá ve stanovené lhůtě, nelze to povaţovat za překáţku na straně pořadatele ani objednatele. Objednatel zajišťuje předání výher pouze v jím stanoveném místě a čase. 4. Pořadatel můţe ze soutěţe vyloučit soutěţící, kteří nesplňují podmínky dle těchto pravidel. Pořadatel nenese zodpovědnost za nepřesnosti v údajích poskytnutých soutěţícím. Nepřevzaté výhry propadají k následnému pouţití k dalším charitativním či propagačním účelům objednatele. 5. Výhry nelze vyplatit v hotovosti. Pořadatel se zavazuje na vlastní náklady uhradit sráţkovou daň z výher, je-li vyměřována. Soutěţící ponesou veškeré ostatní náklady spojené s převzetím výher a popř. i uvedením výher do provozu (např. cestovné do místa předávání cen). 6. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výher v případě změny bydliště soutěţícího, pokud mu tato změna nebyla soutěţícím řádně a včas oznámena, a dále za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výher z důvodů spočívajících na straně doručovatele. 7. Pořadatel neposkytuje na výhry záruku. Výherce můţe v souladu s platnými právními předpisy uplatňovat záruku u výrobce či distributora výhry, kterého Pořadatel uvede při předávání výher.

4 7. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, ţe mu výhry nebudou poskytnuty dodavatelem tak, aby mohly být soutěţícím vydány v souladu s těmito pravidly; dále právo kdykoli změnit pravidla této soutěţe včetně doby její platnosti anebo právo soutěţ ukončit v průběhu celé doby platnosti soutěţe. Soutěţící bere na vědomí a souhlasí s pouţitím všech jím v rámci této soutěţe poskytnutých osobních údajů jméno, příjmení a ová adresa (dále jen údaje ) pro účely vyhodnocení soutěţe a doručovací adresa pro doručení výher pořadatelem soutěţe anebo společností UNILEVER ČR, spol. s r. o., Rohanské nábřeţí 670, Praha 8, Česká republika, IČ: , jakoţ i se zasíláním obchodních sdělení v rámci soutěţe prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Po skončení soutěţe budou osobní údaje zlikvidovány. Soutěţící bere na vědomí, ţe má práva dle 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména ţe poskytnutí údajů je dobrovolné, ţe svůj souhlas můţe bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, ţe má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení můţe soutěţící projevit zdarma zasláním zprávy na V předmětu zprávy musí soutěţící uvést slovo NEZASÍLAT. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak soutěţící bere na vědomí, ţe: neposkytnutí osobních údajů poţadovaných pro účast v soutěţi podle těchto pravidel, případně poţadavek na jejich odstranění z databáze před udělením výher, zakládá vyřazení dotyčného soutěţícího ze soutěţe a pokud je pořadatel ze zákona povinen provést úkony zpracování údajů, organizátor můţe na ţádost výherce jeho osobní údaje odstranit aţ po provedení příslušných povinných úkonů. Ze soutěţe jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru k pořadateli, objednavateli či k agenturám pověřeným zajištěním této soutěţe a osoby jim blízké. V případě, ţe by se výhercem stala osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo jeho osobou blízkou, k tomuto soutěţícímu a jeho odpovědi se nepřihlíţí a výhra se neodevzdá. Ze soutěţe jsou rovněţ vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky soutěţe. Stejně tak se výhra nepředá v případě, ţe bude mít pořadatel oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry. Účastí v soutěţi vyjadřuje soutěţící souhlas s pravidly a podmínkami soutěţe. Zároveň souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení na webové stránce https://www.facebook.com/dovecz/app_ Pořadatel soutěţe tímto informuje účastníky soutěţe, ţe poskytnuté osobní údaje budou pouţity pouze za účelem doručení výher. Účastí v soutěţi soutěţící bere na vědomí, ţe obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových

5 počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel a Objednatel vylučují veškerou zodpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel ani objednavatel nenese ţádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednavatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záleţitostech týkajících se této soutěţe. Při nesplnění podmínek této soutěţe nemá soutěţící nárok na výhru. Pravidla soutěţe jsou účastníkům k dispozici na facebookových stránkách na adrese https://www.facebook.com/dovecz/app_ Soutěţ není ţádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojována se společností Facebook. Účastník poskytuje informace pořadateli, popř. objednateli soutěţe, a nikoliv společnosti Facebook. Tento status a tato pravidla jsou platná pro Českou republiku. V Praze, dne

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1. Organizátorem soutěže NEJLEPŠÍ VTIP, jejíž pravidla jsou uvedena níže,

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

1) Základní informace a ustanovení

1) Základní informace a ustanovení 1) Základní informace a ustanovení Tyto obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím eshopu fylyppos.cz (shop.fylyppos.cz), a jsou nedílnou součástí

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda

Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel aktivity Poznej Švéda (dále také jako soutěž a pravidla ). Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte nový Ford Transit Connect (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015

PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015 PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80 Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015 ODDÍL 1. POŘADATEL KAMPANĚ Pořadatelem reklamní kampaně Výzva Monopoly 80 (dále jen Kampaň ) je společnost Hasbro

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více