ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

2 Z Mateřské školy Vlčnov Velikonoční dílničky v MŠ Jaro uţ se nám ukázalo v celé své kráse, sluníčko hřálo a příroda se začala probouzet. Velikonoční svátky se zastavit nedaly a spěchaly k nám velkou rychlostí. Proto jsme v naší školce opět připravili akci velikonoční dílničky, kde si děti se svými rodiči, sourozenci a prarodiči mohly vyrobit velikonoční přání s kuřátkem, kolíček-kravičku, krouţek na ubrousek se zajíčkem a z vajíčka vykouzlit panáčka. Při těchto akcích jde o sbliţování, spolupráci rodičů, mateřské školy a především dětí a právě různé dílničky plní tyto funkce na jedničku. Děti i rodiče mají moţnost se společně zapojit do vytváření různých dekorací a někdy jen stěţí určíte, kdo se na těchto pracích víc podílel. Věřím, ţe kromě krásných výrobků si všichni odnesli domů i hezký záţitek z příjemně proţitého odpoledne. Ivana Večeřová, 2. třída MŠ Loučení s předškoláky 3. třídy Rok se s rokem sešel a z našich malých ratolestí vyrostly děti, které se co nevidět rozběhnou a zasednou do svých prvních školních lavic. K této slavnostní události si děti nacvičily představení, na které budou vzpomínat za pár let, ne-li celý ţivot. Datum bylo stanoveno na , kdy jsme se rozloučili s 12 předškoláky 3. třídy: Kateřinou Hrdinovou, Janem Heinrichem, Markem Sovišem, Zuzanou Urbanovou, Sabinou Mikulcovou, Matyášem Horákem, Klárou Lekešovou, Klárou Mošťkovou, Michaelou Staškovou, Klárou Ondrůškovou, Lukášem Křapou a Jakubem Němcem. Předškoláci přišli řádně oblečeni a všechny maminky, tatínkové, babičky, dědečkové no zkrátka všichni měli v ruce připraven jeden malý kapesník pro ty chvíle štěstí a slávy jejich děťátka. Kaţdý si na památku odnesl tričko a hrnek s potiskem, knihu a řadu krásných dárků na památku. Teď uţ chyběl jen jeden krůček: Projít branou školy a nechat se mečem pasovat do stavu školáka. Pro ohlédnutí za naší školkou jsme společně se čtvrťáky vypustili balónky štěstí a po prázdninách HURÁ DO ŠKOLY! Tak děti, ať se vám ve škole daří, nezapomeňte na svoji školku, protože všechno důležité pro život, jste se naučili právě tam. Michaela Gubischová, 3. třída MŠ strana 2 Školní časopis

3 Ze Z Mateřské Základní školy Vlčnov Od Ze Základní našich žáků školy Vlčnov Čtveráci z mateřské školy aneb jak jsme se loučili Milí čtvrťáci, zdá se to jako včera, kdy jste nastoupili do školky. Byli jste velmi malí, milí a hraví. Bylo to nedávno, kdy jsme zahajovali ranní rituál říkadlem Hádej, hádej hadači, kde dětičky nepláčí, a přesto se ozýval občas pláč a stesk po domově. Většinou však převládala dobrá nálada, vytvářela se skvělá parta, kterou čekala spousta dobrodruţství. Vše bylo navíc umocněno aktivitou a obětavostí rodičů. Dnes jsou z vás předškoláci a loučíte se se školkou. Dnes jste se prezentovali a předvedli skvělé Putování po světě. Zahájení dramatizací pohádky O Koblíţkovi nebylo náhodné, neboť svačinkou v podobě koblíţku jsme nikdy nepohrdli. Pak jsme nasedli na autobus a jeli do ZOO Lešná. Nechyběla cesta vlakem, při plavení lodí jsme naslouchali tónům flétny svých kamarádek. Díky obrovskému padáku jsme se mohli zmítat při větru ve vlnách moře. Ještě, ţe jsme nezapomněli na maják a i díky němu mohli přistát na pobřeţí Grónska. Cvičení s padákem totiţ není jednoduchá záleţitost. Vyţaduje skvělý tým a výbornou týmovou práci. A vy jste ji zvládli na jedničku. Z Grónska, celí promrzlí, jsme proletěli celý svět letadlem. Nechyběly ani vlajky států, které jsme navštívili. Návrat domů slovy našeho vynikajícího konferenciéra - Všude dobře, doma nejlépe, byl veselý, v podobě tanečků a písniček. Procházení školní branou, kterou jsme si vyrobili, a pasování na školáky umocňovalo slavnostní atmosféru. Následné veselé pouštění balónků bylo velmi milou tečkou. Dnes plná dojetí jsem si uvědomila, ţe několik společně proţitých let se naplnilo a čeká vás další etapa ţivota. Věřím, ţe vás čeká skvělý zítřek, ţe na mateřskou školu budete s radostí vzpomínat. Věřím, ţe slova básně na našem pohádkovém tablu: Jak v pohádce celý den, ţili jsme si tady jen., se naplnila a jsou vskutku pravdivá. Přeji vám, milí předškoláci, hodně spokojenosti a radosti. Ráda bych při této příleţitosti poděkovala za vše rodičům. Děkuji za důvěru a spolupráci. Měli jsme ve vás vţdy ochotné pomocníky při našich výchovně vzdělávacích činnostech. Jarmila Podškubková, 4. třída MŠ Eliška Lukášová, 6. B Aneta Cigošová, 2. A Školní časopis strana 3

4 Z Mateřské školy Vlčnov Zprávičky z logopedie Logopedickou péči v základní i mateřské škole garantuje Speciálně pedagogické centrum Brno, zastoupené logopedkou Mgr. Světlanou Vaňkovou. Ve druhém pololetí byla několika dětem ze základní školy i mateřské školy ukončena individuální logopedická péče pro jiţ napravenou výslovnost. V individuální logopedické péči ke konci školního roku zůstávají čtyři děti ze čtvrté třídy mateřské školy a čtyři ţáci základní školy. Jedná se o velmi pozitivní výsledek, neboť pevně věřím, ţe některým z uvedených dětí bude v příštím školním roce výslovnost napravena a logopedie ukončena. Nápravě výslovnosti bychom měli věnovat pozornost při cvičení i o prázdninách. Nezapomínejte na četbu, správnou a přesnou výslovnost. Děkuji všem dětem, ţákům a jejich rodičům za spolupráci a přeji pěkné prázdniny. Jarmila Podškubková SVÁTEK MAMINEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE Akce proběhla v úterý v odpoledních hodinách. Na tento den k nám zavítala paní Eva Chlupáčková- Šatková ze zahradnictví Levandule ve Slavičíně. Předvedla maminkám své aranţérské schopnosti, vychytávky, různé styly práce s ţivými i umělými květinami. strana 4 Školní časopis

5 Ze Z Mateřské Základní školy Vlčnov Od Ze Základní našich žáků školy Vlčnov Zatímco maminky obohacovaly svoji fantazii, jejich ratolesti zhlédly divadelní představení O Červené Karkulce, které bylo v netradičním provedení. Děti se do představení aktivně zapojovaly, hra pro ně byla velmi zábavná. Díky slunnému počasí se pohádka uskutečnila na zahrádce v mateřské škole, kde pak děti ze všech tříd společně recitovaly, zpívaly a předaly dárečky svým maminkám. Poté byli všichni vyzváni k tanci, zábavné odpoledne bylo zakončeno diskotékou. Radosti bylo dosti. Odpoledne jsme si společně všichni krásně uţili. Lucie Pešlová, 4. třída MŠ ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. Dojetí a slzičky patří k loučení s předškoláky jiţ mnoho let. Nejen rodiče a prarodiče, ale i my, učitelky proţíváme tyto chvíle v pohnutí. Je to tak. Ty naše princezny a rádoby chlapi, nám přirostli k srdci. A nejenom oni. Kaţdodenní setkávání s rodiči vnáší do ţivota nás pracujících s dětmi předškolního věku hodně zajímavých proţitků. Tento školní rok ještě zdaleka nekončí, ale my uţ připravujeme ten, který přijde s podzimem. Tak vám nabízím trochu čísel. z naší mateřské školy odchází 37 předškoláků z toho je 14 dětí s odloţenou školní docházkou do 1. třídy naší ZŠ od nás odchází 1 dítě, které bude ZŠ integrovat ve školním roce bude v mateřské škole 9 dětí s odloţenou školní docházkou zápis nových dětí do mateřské školy byl k zápisu přišlo 29 dětiček se svými rodiči součástí zápisu byla ochutnávka pomazánek, které připravily kuchařky školní jídelny děti si odnesly malé dárečky a mohly si pohrát Ve správním řízení, které proběhlo v měsíci květnu, rozhodla ředitelka školy o přijetí všech dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok Stalo se jiţ tradicí, ţe zápis do mateřské školy zákonní zástupci chápou jako velkou událost a přichází nahlédnout pod pokličku školy s dítětem oba. To, ţe si najdou čas v dnešní uspěchané době i tatínci, je chvályhodné. Je samozřejmé, ţe s tím nejvzácnějším co mají, se svou princeznou nebo velkým chlapem, budou proţívat září stejně jako maminky. A tak, jako ukápla slzička při loučení s předškoláky, tak ukápne slzička novým rodičům, v prvních zářijových dnech. Ale zatím všichni uţívejte s rodiči sluníčka, jak předškoláci, i ti mladší a také ti nejmenší. A my, všichni zaměstnanci naší milé školičky, se na vás v září moc těšíme. Markéta Píšková Školní časopis strana 5

6 Z Mateřské školy Vlčnov Svátek dětí v mateřské škole CELÝM SVĚTE ZPRÁVA LETÍ 1. ČERVEN - SVÁTEK DĚTÍ! A protoţe zpráva doletěla samozřejmě i k nám do naší MŠ ve Vlčnově, kde všichni víme, ţe kaţdý svátek se musí jak se patří oslavit, nezůstali jsme ani letos našim dětem nic dluţni. Slavnost byla naplánována na středu Ve všech třídách předcházely přípravy v podobě informovanosti rodičů o potřebě vhodného oblečení a obuvi. Letos nás nezaskočil déšť, ale velmi intenzivní sluníčko, před kterým bylo děti potřeba chránit pokrývkami hlavy, opalovacími krémy i dostatečným pitným reţimem. Začalo se v 9:00 hod. po svačince. Na zahradě naší MŠ nás přivítali pracovníci Domu mládeţe v Luhačovicích, kteří pro děti připravili v zastíněných místech několik stanovišť se zapeklitými úkoly, které jednotlivé třídy společně se svými učitelkami řešily a plnily. Na prvním stanovišti čekaly na děti dvě ţabky, které ve své leknínové postýlce putovaly kolem rybníka. I kdyţ někteří naši maláčci statečně,,proplouvali rybníkem, nakonec jsme si všichni vesele zakvákali. Na druhém stanovišti jsme bojovali s díravými kelímky, ve kterých jsme přenášeli vodu k vysvobození káčátka ze zajetí pětilitrové sklenice. Záchrana se nám trošičku protáhla, ale maminka kačenka se svého mláďátka nakonec dočkala. Volnou chvíli před třetím úkolem nám vyplnil padák. První setkání našich maláčků s velkým duhovým kruhem s dírkou uprostřed a jejich nadšení pro hru způsobilo domu mládeţe bleskovou ztrátu míče v houštině za plotem. Po druhém a třetím úspěšném pokusu zavládlo takové nadšení, ţe jsme s padákem museli putovat na další stanoviště. Tam jsme si vzpomněli na písničku o motýlkovi, který loudil na včeličce med, protoţe sbírání a třídění barevných medových pláství bylo dalším úkolem pro naše tři skupinky. Kdyţ byly včelky v úlu, čekal nás poslední zápas s překáţkovou dráhou, na jejímţ konci děti vystavěly ptačí hnízdo. Bylo dobře, ţe jsme celý den mysleli na přírodu a pomáhali jí, protoţe příroda na oplátku pomáhá nám. Z toho všeho pomáhání a sportování se nám maláčci a středňáčci tak unavili, ţe po zaslouţeném řízku všichni vklouzli do svých postýlek a spali a spali. Vţdyť celý den bojovali nejen s počasím, s terénem, s úkoly, ale hlavně sami se sebou. Starší děti pokračovaly v oslavě na zahradě, protoţe nejkrásnějším dárkem pro děti je školka bez spaní. No a aby těch dárků nebylo málo, na kaţdého čekala sladká odměna. Jménem celého kolektivu v MŠ ve Vlčnově děkujeme za spolupráci pracovníkům Domu mládeţe v Luhačovicích a Sdruţení rodičů za perníková srdíčka. Mikulcová Dana, 1. třída MŠ strana 6 Školní časopis

7 Ze Z Mateřské Základní školy Vlčnov Od Ze Základní našich žáků školy Vlčnov Vítání občánků Vítání občánků je v naší vesnici dlouhodobá tradice. Miminka a jejich rodiče přivítají nejen zástupci obce, ale i děti ze Základní a Mateřské školy. Vítají je svou hrou na hudební nástroje, ale i přednesem básní a zpěvem. Toto vítání se od začátku školního roku uskutečnilo jiţ třikrát. My z Mateřské školy se účastníme ve stejném seskupení čtyř holčiček - Klára Mošťková, Klára Ondrůšková, Klára Lekešová a Zuzana Urbanová. Máme pro ně připravené písničky a básničku. Děvčátka se vţdy na nedělní odpoledne moc těší. Noví občánci budou brzy jejich kamarádi, kteří co nevidět začnou navštěvovat školku, poznávat své spoluţáky a moţná se i oni objeví v našich řadách při vítání další generace dětí. p.u. Marie Mikuláštíková,1.třída MŠ Terezie Skřídlovská, 9. A Klára Adámková, 2. B Michael Navláčil, 7. A Jakub Srnec, 2. A Veronika Jakubčíková, 4. A Školní časopis strana 7

8 Z Mateřské školy Vlčnov Mokrý výlet prvních tříd Počasí nám nepřálo, ve Vlčnově pršelo, ale náladu nám to nezkazilo. Vydali jsme se do Veselí k zámku, kde na nás čekal lodní kapitán, pan Šulc. Nalodili jsme se a byli rádi, ţe neprší. Paní Šulcová nám během plavby vyprávěla o Baťově kanálu, jeho vyuţití v historii a dnešní době. Také nám vyjmenovala druhy zvířat a ptáků, kteří zde ţijí. Hodinová plavba se nám moc líbila. Na konci jsme se naučili novou písničku. Jen jsme nasedli do autobusu, začalo pršet. Přesto jsme po cestě zpívali a výlet si uţívali. Druhá zastávka byla u rozhledny v Travičné. Pršelo, rozhledna byla zavřená, ale aspoň jsme si ji prohlédli a slíbili, ţe se sem vydáme na výlet s rodiči. Hurá, zoo Hodonín! Prší, prší, jdeme svačit. Našli jsme velký přístřešek a byli v suchu. Zajímavé posezení, slyšíme lva a opice. Po svačině jsme prošli pavilony zoologické zahrady. Zaujali nás mořští ţivočichové, papoušci a opice. Jedna nás pořádně rozesmála, jezdila na pet lahvích. Ve výbězích a klecích jsme viděli bílé lvy, tygry, geparda, zebry, velbloudy. ZOO máme rádi. Po prohlídce jsme nakoupili dárečky pro své nejdraţší. Občerstvili se u stánku a vydali se na zpáteční cestu domů. I kdyţ byl výlet kvůli nepříznivému počasí trošku kratší, moc se nám líbil. Ve výtvarné výchově jsme ho nakreslili. ţáci 1. B třídy, Eva Surá, tř. učitelka Jak ten čas letí! Rok uletěl jak vítr, utekl jak voda a z vyplašených prvňáčků se stali ostřílení, zdravě sebevědomí školáci, kteří po prázdninách zamíří do druhé třídy. Za svůj první rok ve školních lavicích zvládli obdivuhodný kus práce a velký krok ke svému celoţivotnímu vzdělávání a učení se. V závěru školního roku si můţeme s dětmi vychutnávat společně to, ţe si umí přečíst pohádky, zajímavé příběhy i celé kníţky. Je to zaslouţená odměna za jejich poctivou kaţdodenní přípravu během školního roku. Povídáme si a čteme také o Vlčnově a vyprávíme o jeho historii. Přečetli jsme si některé pověsti vztahující se k našemu domovu. Navštívili jsme také místní muzea lidové architektury. Některé děti do těchto domečků nahlédly úplně poprvé. Těţko si dokázaly představit, ţe by dnes v tak malých a skromných prostorách mohly bydlet. Nevěřícně kroutily hlavami nad informacemi, ţe v docela nedávné historii všechny domy ve Vlčnově vypadaly právě tak a jejich předkové v takových domech skutečně ţili. Hliněná podlaha, černá kuchyně, skromný nábytek, spávání na peci nebo ve chlévě s dobytkem byly pro děti nepochopitelné skutečnosti v ţivotě jejich prababiček a pradědů. Na druhé straně jsme společně obdivovali vkus a zručnost, s jakou dokázali zdobit své skromné obydlí i oblečení. Ve školních lavicích jsme po návratu z vycházky besedovali o těţkém ţivotě našich předků. Naši exkurzi do vlčnovské historie jsme uzavřeli tím, ţe práce a umu našich předků je třeba si váţit. S úctou a pokorou budeme strana 8 Školní časopis

9 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze našich Základní žáků školy Vlčnov přistupovat ke všemu, co pro nás do dnešních dnů zanechali. Ať je to krásný kroj nebo starý dům, búda ve vinohradech anebo obyčejná věc a nářadí, které pouţívali při kaţdodenní práci doma nebo na poli. Jitka Kučerová, 1. A OVOCE DO ŠKOL Jiţ pátým školním rokem je naše základní škola zapojena do projektu Ovoce do škol. Ţáci tříd základních škol mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zdarma díky tomuto projektu Evropské unie a České republiky. Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u školních dětí, vytvořit správné stravovací návyky a tím zároveň bojovat proti narůstající dětské obezitě. Pediatři a dietologové v celé Evropě uţ delší dobu upozorňují na nezdravé stravovací návyky dětí, na nevhodnou skladbu dětských jídelníčků i nedostatek pohybu mladé generace. Z budov základních i středních škol v celé Evropě začínají rychle mizet automaty na cukrovinky a sladké nápoje. Namísto toho chtějí ministři školství v EU nabídnout zvýšené mnoţství dotovaného ovoce a zeleniny především pro nejmladší školní děti. Pro příští školní rok se má částka pro české ţáky oproti letošnímu roku zdvojnásobit. Určitě je to potěšitelná informace. Na druhé straně všichni asi víme, ţe ani zvýšené dodávky ovoce a zeleniny do škol nezajistí nápravu ve stravování dětí. Je to úkol hlavně pro rodiny. Je třeba postupně zařazovat více ovoce a zeleniny do rodinného jídelníčku kaţdý den a naopak vyloučit přebytek cukrů, uzenin i masa. Sama dobře vím, ţe není vůbec lehké měnit zaběhlé způsoby stravování v rodině. Je jednodušší vařit jen ta jídla, která všem doma chutnají. Určitě bychom se o to měli alespoň pokusit. Vţdyť se jedná o zdraví našich děti i to naše! Jitka Kučerová Petr Špaček, MŠ Miroslav Jedlička, 6. A Roman Koníček, 2. A Školní časopis strana 9

10 Z Mateřské školy Vlčnov Čas nezastavíš Letos jsme zaţili plno nápaditých výletů i výukových programů. Základy psaní i čtení máme za sebou, a proto se je nyní pokoušíme rozvíjet. Přečtěte si, jak ţáci 2. B proţili Jízdu králů. strana 10 Školní časopis

11 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze našich Základní žáků školy Vlčnov Snaţíme se pracovat nejenom samostatně, ale i vzájemně si pomáhat. Z odpadového materiálu nám pod rukama vykvetla obrovská slunečnice. Zvládli byste to také? Ráda bych pochválila uţ druháčky za kaţdodenní píli i přípravu, rodiče za pomocnou ruku a trpělivost. Přeji krásné a pohodové prázdniny! Jitka Milošová Plavecký výcvik ţáků druhých tříd Tak jako kaţdý rok i letos se ţáci 2. tříd naší školy zúčastnili ve druhém pololetí plaveckého výcviku v plaveckém aquaparku Delfín Uherský Brod, kde jsme jezdili pravidelně kaţdé úterý. V rámci tělesné výchovy proběhl ve dvaceti výukových lekcích. Ţáci byli rozděleni do skupin, které vedly kvalitně vyškolené paní učitelky plavecké školy. Neplavci se formou vodních her seznamovali s vodou, někteří museli překonat největší překáţku, strach z vody. Ti, kteří zvládli základní techniku plavání, se zdokonalovali v různých plaveckých stylech. Zvládli také potápění, lovení různých předmětů ze dna bazénu, správné dýchání do vody, skoky do vody a přebíhání deskového mostu. Cílem výuky je naučit ţáky plavat a pohybovat se ve vodě, zvyšovat jejich fyzickou zdatnost a odolnost. Vedle dobrého pocitu ze získaných plaveckých dovedností (musí uplavat 25 metrů) získají ţáci po absolvování výcviku MOKRÉ VYSVĚDČENÍ, které je oceněním nejen za jejich plavecký výkon, ale také za snahu i odvahu, kterou museli všichni vynaloţit. Blíţí se konec školního roku a s ním i konec plaveckého výcviku. Z neplavců se stali plavci a všichni se cítí jako ryba ve vodě. O tom se mohli přesvědčit i jejich rodiče na Dnu otevřených dveří, který se uskutečnil 27. května. Na výuku v plaveckém bazénu se vţdy těšili, bylo to pro ně zajímavé zpestření vyučování tělesné výchovy. Všichni se uţ těší na plavecký výcvik v příštím školním roce. Přejeme dětem, aby plavání patřilo mezi jejich oblíbené sporty a získané dovednosti tak vyuţily při dalších sportovních aktivitách. Mgr. Hrdličková Zdeňka Školní časopis strana 11

12 Z Mateřské školy Vlčnov Jak se rodí sklenička - exkurze 2. A a 2. B V rámci prvouky uskutečnili ţáci 2. A a 2. B dne 24. dubna exkurzi za poznáním Jak se rodí sklenička do skláren v Květné. Na vrátnici se nás ujal velmi ochotný a zkušený pan průvodce, který nám postupně vyprávěl o historii skláren. Sklárnu zaloţil rod Lichtenštejnů v roce Viděli jsme míchárnu směsi pro výrobu tavné hmoty, ruční foukání skla, broušení, konečnou úpravu skla aţ po kontrolu a expedici. Nejvíce času jsme strávili na hutním provozu, kde pracují zruční mistři skláři, kteří z beztvaré hmoty dokáţí píšťalou vyfouknout tvar krásné sklenice. Ţe to není jednoduché, se přesvědčili za pomoci mistrů někteří ţáci i paní učitelky. Výrobky se pečlivě kontrolují, aby se k zákazníkovi dostaly co v nejlepší kvalitě. Výrobky sklářů z Květné proslavily tuto sklárnu po celém světě. Krásné sklářské výrobky jsme obdivovali v podnikové prodejně. Ţáci byli nadšeni, protoţe měli moţnost si zakoupit pěkné dárečky pro své nejbliţší. Z exkurze jsme se vrátili s nadšením, plni nových záţitků a dojmů Všichni ţáci udělali velké pokroky, zaslouţí si velkou pochvalu. Děkuji rodičům za jejich kaţdodenní přípravu, jejich trpělivost a spolupráci. Všem přeji krásné prázdniny plné sluníčka a hezkých záţitků. Mgr. Hrdličková Zdeňka, 2. A MY TŘEŤÁCI POKRAČOVÁNÍ I ve druhém pololetí nás čekala spousta akcí. V únoru a březnu jsme si zasoutěţili v recitaci a ve zpěvu. V obou soutěţích byli zástupci naší třídy úspěšní a předvedli pěkné výkony. Poté jsme se přenesli přes Velikonoční dílnu, De Země, návštěvu Galerie Na měšťance aţ ke školní akademii. Jako jedni z mála jsme si svá vystoupení uváděli sami a společně s paní učitelkou jsme byli i spolutvůrci. Při nácviku jsme vţdy společně promýšleli co a jak vylepšit. Pěkným záţitkem byl i Den Dětí a vyvrcholením roku školní výlet. Letos jsme zamířili na Ranč Kostelany, kde jsme absolvovali Junior program pod názvem Tenkrát na západě. Počasí nám přálo, takţe jsme si výlet opravdu uţili. Ve 2. pololetí jsme rovněţ prošli dvěma setkáními ve středisku HELP v Uherském Hradišti. Jiţ si zcela uvědomujeme, co jsou základy naší třídy. Občas však na ně zapomínáme. Doufejme, ţe to, co jsme v HELPU proţili, ponese plody i v příštím školním roce, kdy z nás budou uţ čtvrťáci. Přeji třídě 3. A, se kterou se letos loučím, aby byli pořád tak dobrá parta jako jsou teď. Děcka, bude se mi po vás stýskat! Děkuju i vašim rodičům za podporu a spolupráci. Pěkné prázdniny! Kateřina Knotková a ţáci 3. A strana 12 Školní časopis

13 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze našich Základní žáků školy Vlčnov Zamyšlení nad dopravní výchovou Chtělo by se říct, ţe můţeme být v letošním školním roce s výukou dopravní výchovy nadmíru spokojeni, já sám jsem měl z podzimního i jarního výcviku se svými čtvrťáky na dopravním hřišti v Uherském Brodě více neţ dobrý pocit. Teorie dopadla velmi slušně, značky i křiţovatky nám nedělají problémy, na kole byli ţáci také šikovní a těch pár chyb v husté síti křiţovatek, semaforů, kruhových objezdů a dopravního značení se velmi rychle odstranilo. Jenţe, tu zůstává právě toto velké jenţe! Kdyţ potom vidím ty stejné čtvrťáky i jejich starší kolegy, kteří mají cyklistickou výchovu za sebou a pyšní se průkazem cyklisty, jak po Vlčnově / Veletinách jezdí bez přilby, bez drţení řídítek, v protisměru, a hlavně bez sebemenšího náznaku opatrnosti, pochybuji často, ţe můţeme být s výsledky dopravní výchovy aţ zase tolik spokojeni. Ona je totiţ teorie a praxe něco jako nebe a dudy. Jenţe co s tím? Asi to nepůjde bez naší dospělácké spoluúčasti. Zkusme alespoň čas od času zkontrolovat, co vlastně naše děti na svých kolech během volnočasových aktivit dělají, jak se pohybují v provozu na silnicích, nevisí-li jim helma na řídítkách, aby byly před kamarády za větší frajery, jakým způsobem projíţdí nebezpečná místa, křiţovatky, výjezdy na hlavní cestu, rozhlíţí-li se na přechodu pozorně, Mnozí si moţná řeknou: Proč se kolem toho dělají takové manévry? My jsme také helmy neměli a nikdo se nazabil Jenţe doba se, bohuţel, výrazně mění! Provoz je nejen silnější a hustší, ale také agresivita a bezohlednost mnohých účastníků dopravy roste, aţ se člověk diví, ţe tragických událostí není na silnicích víc Kdyţ si občas ten čas uděláme a namátkově zkontrolujeme (není to šmírování!), co se děje mimo dosah našich zraků, moţná dospějeme k pozoruhodným zjištěním, které nám vezmou část našich iluzí, donutí nás sjednat nápravu, ale do budoucna třeba zachrání našim dětem zdraví či ţivot. A o to tady jde! P.S. Podle starého pořekadla Co se v mládí naučíš, tak budeme mít i větší šanci, ţe z dnešních malých cyklistů vyrostou jednou slušní a ohleduplní (opravdoví) řidiči. Zdeněk Stašek, 4. A Školní časopis strana 13

14 Z Mateřské školy Vlčnov PŘÍRODOVĚDNÉ OLYMPIÁDY Chemická olympiáda Jako kaţdý školní rok, tak i letos, se naši ţáci v pátek 21. března zúčastnili okresního kola 50. ročníku chemické olympiády na ZŠ Šumice. Olympiáda proběhla ve dvou kolech - teoretické a praktické části. Naši školu reprezentovali: Petr Moštěk 4. místo a Vendula Stuchlíková 18. místo. Biologická olympiáda Tato olympiáda probíhá ve dvou kategoriích kat. C (8. a 9. ročník) a kat. D (6. a 7. ročník). Z kaţdé kategorie postoupili do okresního kola 2 ţáci. Za kategorii C, která se konala 27. března na DDM Uherský Brod, to byli ţáci 8. A - Veronika Macková, Stanislav Bařina. V kategorii D, jeţ se konala na GUH 8. dubna, to byly ţákyně 6. B Eliška Lukášová, Terezie Bičanová. Okresní kolo probíhalo ve třech částech teoretická, laboratorní a praktické poznávání rostlin a ţivočichů. Součástí bylo také vypracování vstupního úkolu korunovační klenoty ČR. Zeměpisná olympiáda 18. února se na ZŠ Dolní Němčí konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali: kat. A (kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie) Tomáš Pacík, 6. B kat. B (Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika) Petr Kolek, 7. A kat. C (Evropa) David Sagula, 9. A A jedna kuriozita z naší školy: V sedmém ročníku mají ţáci v rámci projektu zpracovat herbář s 20 vylisovanými rostlinami. V letošním roce sesbíral a vytvořil ţák Kamil Javor herbář o 170 exemplářích. Chválíme!!! Radka Roţková KROUŢEK MODERNÍ TANCE Ve 2. pololetí jsme opět pilně tancovaly a nacvičovaly na školní akademii. Zde jsme se předvedly se dvěma skladbami. První nás naučily čtvrťačky a druhá byla z mé dílny, ale ne vlastní. Pokud totiţ člověk chce vést takovýto krouţek, musí se to nejdříve sám někde naučit. Děvčata mi s vedením pomáhala a dokonce uţ i třeťačky nás naučili novou skladbu. Největším překvapením pro mě bylo, kdyţ po akademii přišla se svou skladbou i děvčátka ze druhé třídy. Tak to, holky, opravdu klobouk dolů! Moc děkuji našim tanečnicím za chuť do pohybu, za své vlastní vyjádření a proţití. No a všimli jste si na akademii našich krásných nových triček? Nebyla z internetu, jak si všichni mysleli, ale z dolní. Díky jedné mamince, která vše obětavě zařídila. Ještě jednou moc děkujeme. Milé tanečnice, přeji vám pěkné protančené léto! Kateřina Knotková strana 14 Školní časopis

15 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze našich Základní žáků školy Vlčnov ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ OVOV Za účasti bývalé světové jedničky a medailistky z olympijských her Šárky Kašpárkové se předvedla na atletických závodech všestrannosti ZŠ Vlčnov. Dne se pro ţáky základních škol v Uherském Brodě na Základní škole Pod Vinohrady uskutečnil závod s názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Tato sportovní událost se koná od roku 2010 po celé České republice pod záštitou olympijských vítězů v desetiboji Romana Šebrleho a Roberta Změlíka. ZŠ Vlčnov soutěţila jak v kategorii druţstev, tak v kategorii jednotlivců. Druţstvo tvořili: Dana Petrenčáková, Gabriela Koníčková, Veronika Mikulcová, Diana Krchňáčková, Miroslav Bičan, Kamil Javor, Josef Zemánek a Erik Mikulec. Za jednotlivce soutěţili: David Plesl, Robin Indra, Ondřej Miloš, Kryštof Kroupa, Veronika Macková, Leona Fibichrová a Michaela Bičanová. Magda Kubíková, Tv POUŢÍVÁTE ANTIPERSPIRANT ČI DEODORANT? Pouţíváte antiperspirant či deodorant? Věděli jste, ţe pouţíváním antiperspirantů se ucpávají potní ţlázy příslušnou levnou chemikálií, a tím pádem se pot nedostane na povrch podpaţní jamky a můţe tak způsobit aţ nádory v prsu? O odvod škodlivin z těla se starají lymfatické ţlázy. V podpaţí ústí jedny z nejdůleţitějších. Mnoţství toxinů transportovaných tělem je zde nejvyšší. Při holení podpaţí (stává se tak nejčastěji u ţen, kdy se kůţe můţe narušit ţiletkou) má škodlivá látka, na bázi hliníku, cestu do organismu otevřenou. Nanesením antiperspirantu se škodliviny ukládají v nejbliţších lymfatických uzlinách a ucpávají je, coţ se bohuţel děje v horním kvadrantu prsu. Deodoranty jsou v obchodech sice draţší, tolik nevoní, ale pot na povrchu podpaţní jamky chemicky rozloţí, coţ nevede k ucpávání potních ţláz. Tak se běţte podívat, který z těchto výrobků máte doma vy! Magda Kubíková + Ţáci 9. A, VkZ Film Hořící keř Uherské Hradiště Letos v lednu to bylo přesně 45 let, co se na Václavském náměstí polil hořlavinou a zapálil student Jan Palach na protest proti rezignaci společnosti po vpádu sovětských vojsk v srpnu O několik dní později Školní časopis strana 15

16 Z Mateřské školy Vlčnov zraněním podlehl a jeho pohřeb se stal jednou z posledních příleţitostí, jak demonstrovat odpor vůči okupantům před nástupem tzv. normalizace. Naši ţáci si toto výročí připomněli zhlédnutím filmu Hořící keř v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Reţisérkou filmu je Aniezska Holland, námět a scénář napsal absolvent uherskohradišťského gymnázia Štěpán Hulík. Původně byl film natočen jako trilogie, ale my jsme měli jedinečnou příleţitost vidět všechny tři díly najednou. Příběh Jana Palacha i jeho filmové zpracování na nás silně zapůsobilo. Byli jsme svědky skvělých hereckých výkonů, např. Ivana Trojana, Jaroslavy Pokorné. Přiblíţil nám atmosféru určité etapy našich dějin, kterou si dnes dokáţeme jen stěţí představit. Ţáci 8. A, 9. A Školní druţina Venku je krásné počasí, teploty stoupají a děti uţ netrpělivě čekají na vytouţené poslední zvonění. Uţ se nemohou dočkat, aţ si převezmou hodnocení jejich práce za celý školní rok a s nadšením se mohou poté vrhnout do prázdninových dobrodruţství. Protoţe se zavřou dveře i školní druţiny kde děti tráví volný čas, nezbývá neţ krátce zrekapitulovat, jakými činnostmi se děti zabývaly, jejich úspěchy v soutěţích a jaké druţinové aktivity je ještě před prázdninami čekají. První okrskovou akcí školních druţin byla v měsíci únoru výtvarná soutěţ Paletka, která se pořádala v Havřicích. Zde naši nejlepší malíři ze třetí třídy Viktorie Bartošková, Veronika Koníčková a Ondřej Indra na dané téma Pohádkový pták pomocí temperových barev a třpytek vykouzlili pěkné obrázky. Mnoho zábavy, legrace a soutěţí jsme pro děti připravili na tradičním karnevalu. Děti rády soutěţí, svůj talent předvedly v okrskové soutěţi Brodský zpěváček. Jmenovitě například reprezentovali školní druţinu tito ţáčci: za první třídu Julie Chaloupková, Adéla Kučerová a Tomáš Mlýnek. Za druhou třídu Alţběta Ondrůšková, Tomáš Vrága. Krom zpěvu si děti připravily i pásmo, kde hrály na hudební nástroj a to konkrétně na zobcovou flétnu. Jejich vystoupení bylo velmi hezké. Obdrţely certifikát zpívající druţinka. Protoţe je třeba poznávat své okolí, tak byla v rámci školní druţiny připravena exkurze do pekárny k panu Javorovi, kde se pečou koláčky, drobné cukroví a různé druhy pečiva. Pro děti bylo jistě zajímavé vidět, jak se jejich oblíbené dobroty vyrábějí. V měsíci dubnu proběhla tradiční akce Noc s Andersenem. Děti navštívily knihovnu, kde bylo povídání s paní Kolajovou o komisaři Vrťapkovi a plnily tajenky s detektivními zápletkami. Večer byl ve znamení soutěţí, hádanek, poté následovala stezka odvahy a čtení pohádek před spaním, které bylo v prostorách školní druţiny. Druhá květnová neděle bývá spojena s oslavou Dne matek. Proto svým maminkám k svátku děti připravily pásmo básní, písní. Maminky jsme obdarovali dárkem v podobě malované zástěrky a přáníčka. Ţáci druhé a třetí třídy pravidelně navštěvují knihovnu ve Vlčnově, kde se seznamují s dětskými časopisy, knihami a účastní se aktivit pořádaných právě místní knihovnou. V červnu proběhl Turnaj ve stolních hrách, kde děti měly moţnost porovnat si své schopnosti v logických, postřehových a vědomostních hrách se svými vrstevníky. Tímto děkujeme paní Marii Kolajové za příjemně strávená odpoledne. strana 16 Školní časopis

17 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze našich Základní žáků školy Vlčnov Poslední závěrečnou okrskovou akcí v měsíci červnu byla Atletická olympiáda školních druţin, která se konala v Uherském Brodě. Zde si naši ţáčci porovnali své sportovní výkony s ostatními ţáky základních škol v rámci uherskobrodského okrsku, přivezli si 5 cenných medailí. Nezbývá neţ popřát našim ţáčkům krásné prázdniny, plno dobrodruţství, nových přátel a skvělých záţitků. Jana Mouralová a Anna Mošťková Jakub Moštěk, 5. A Jan Knotek, 2. A Natálie Křapová, 7. A Sebastian Zámečník, 7. A Aneta Minarčíková, 3. A Školní časopis strana 17

18 Z Mateřské školy Vlčnov Co jsme se naučili a zaţili ve 2. A V českém jazyce jsme si zlepšili čtení, naučili se básničky, umíme psát diktáty, známe některé slovní druhy, poznáme, kde se píše v-f, d-t, f-ch, p-b, s- z. Z matematiky umíme sčítat a odčítat do sto, násobit a dělit do deseti, zvládneme řešit slovní úlohy, víme co je přímka, úsečka a bod. V prvouce jsme se učili o přírodě, dějinách, zdraví, dopravě, řemeslech, víme kam zavolat v případě nouze, o nebezpečí o prázdninách. V rámci tělesné výchovy jsme absolvovali plavecký výcvik, zvládli jsme základy plavání. Při výletech jsme poznali hvězdárnu, vodní svět na Modré, baziliku na Velehradě, dobrodruţství a zábavu. Ve škole jsme měli výstavku jablek, vánoční program a vystoupení na Akademii v Klubu. Co jsme se všechno naučili ve druhé třídě jsme předvedli rodičům na prezentaci naší třídy, hlavně maminkám k jejich svátku. Jakub Srnec, ţák 2. A TENKRÁT VE VLČNOVĚ aneb Jízda králů na vlastní oči 23. května 2014 A uţ byla tu. Slavná. Velkolepá. Jízda králů. Probudil jsem se do nádherného jarního rána. Přípravy vrcholily a uţ se pomalu ozývala příjemná harmonie klarinetu, který doplňoval vysoké tóny trubky. Také se ozýval hluboký tón kontrabasu a uvolněné tóny cimbálu. Šel jsem se projít a kochal se těmito příjemnými podněty. Má procházka neměla příčiny, snad jen abych si osvojil místní tradici, kterou trochu kazily moderní zábavné atrakce, ale to k tomu snad také patří. V tento den se moc nic neděje, spíše vrcholí přípravy krojů a koní legrútů. Po pěkné procházce jsem se vrátil domů na oběd. 24. května 2014 Přesně jako včera mě uvítalo nádherné počasí. Dnes je to ale uţ jiné. Přijíţdějí lidé z různých obcí a měst, aby zhlédli připravený program. Někteří hosté se zde v místním penzionu ubytují, aby byli jako první v slavnostním průvodu. Navíc dnes bude v Búdách zpívání u cimbálu aţ do rána bílého. Nemohl jsem si to nechat ujít. Cestou jsem viděl domy legrútů obklopené veselím a radostí. Viděl jsem, jak staré tetky dělají strana 18 Školní časopis

19 Ze Z Mateřské Základní školy Vlčnov Od Ze Základní našich školy žákůvlčnov papírové růţe a radí mladým děvčicám, jak mají ty ozdoby věšet na koně. Další tetky zkoušely, jak padne šohajovi kroj. Neděle je podle mě dnem zkoušení. Zkoušení, jak upravit kroj, jak ozdobit koně a mnoha dalších věcí. Došel jsem do středu obce a usedl na lavici a čekal na připravený program soutěţe verbířů. Páni, to byla nádhera -souhra barev, zpěvu a sviţného pohybu. Pro vítěze byla připravena bohatá odměna. Vítězové měli nádherný kroj, jeho součástí byl černý klobouk, ovázaný vyšívanou pentlí, bílá košile, bohatě vyšívaná vesta a černé vyšívané kalhoty. No prostě nádhera! Příjemné sledování přerušilo bití zvonů kostela. Uvědomil jsem si, ţe je čas jít do Búd. Dosledoval jsem poslední vystoupení a potichu se vytratil a zamířil za jiným davem. Jak jsem se přibliţoval, uţ zdálky se ozýval zpěv a svěţí hraní cimbálovky. Mám moc rád folklórní muziku, taky mě čeká hraní v průvodu a v amfiteátru, moc se těším. Ale znamená to, ţe se nesmím příliš dlouho zdrţet, zvlášť, kdyţ bydlím na druhém konci Vlčnova. Ale teď jsem se nechtěl zneklidňovat. Plnými doušky jsem vstřebával tu nádhernou muziku. Čas ale plynul a já musel jít, bujaré veselí mě cestou doznívalo v hlavě, vůbec se mi nechtělo jít domů. 25. května 2014 Slavná neděle. Krásné počasí. Legrúti vycházeli z kostela z ranní mše a já se strojil do vlčnovského kroje. Nemohl jsem se dočkat. Šli jsme na náves, kde uţ legrúti vyvolávali a kde byl jarmark se stánky. A pak to přišlo! Krojovaná druţina s pobočníky a hlavně s králem se seřadila u kostela a neodbytní fotografové se snaţili zvěčnit tu nádheru. Byla to opravdu krása. Krále zdobil čepec s vyšívanými pentlemi a bílá růţe v ústech, bílá ţenská košile s výšivkami a muţské modré gatě také s výšivkou, na nohou pak černé boty. Pobočníci měli stejný kroj a v ruce blyštivou šavli. Byla to ohromná souhra barev. Byl jsem tak zaujatý, ţe jsem si málem neuvědomil, ţe mám hrát v amfiteátru. Seběhl jsem ve spěchu dolů a přiřadil se ke zbytku své kapely. Sklidili jsme velký úspěch, ale neměli jsme čas si ho plnými doušky uţít hned v amfiteátru, museli jsme totiţ opět rychle do průvodu. Byly tam k vidění kroje snad z celé České republiky. A pak uţ čas plynul jinak... Kroje, barvy, pentle, papírové růţe, koně, pohyb, hlasy, muzika, slunce, fotografové a únava. Únava. Jízda králů skončila. Sebastian ZÁMEČNÍK, 7. A Čj slohové cvičení PŘÍRODNÍ REZERVACE VLČNOVA V pátek se vydaly třídy 8. A a 9. A po vlčnovských přírodních rezervacích, v rámci Dne Země. Nejdříve jsme navštívili Vlčnovský háj, kde jsme dostali za úkol zapsat všechny rostliny a ţivočichy, které jsme zde viděli. Poté jsme si dali na louce kratší přestávku. V plné síle jsme poté vyrazili do Kovářova ţlebu. Cesta byla dlouhá, ale zkrášlila nám ji zastávka u vlčnovské rozhledny, kde jsme chvíli poseděli. Kdyţ jsme přišli ke Kovářovu ţlebu, dali jsme si rozchod a plnili úkoly z pracovních listů. Potom jsme se všichni shromáţdili na hřišti, kde jsme kreslili kytky, které jsme cestou natrhali a vypracovávali další úkoly v pracovních listech. Jarní procházka nám prospěla a všem se líbila. Pro nás deváťáky to uţ byla poslední společná školní procházka. Rádi budeme vzpomínat Školní časopis strana 19

20 Z Mateřské školy Vlčnov Tereza Slunečková a Terezie Skřídlovská, 9. A Následující text vznikl v hodině slohu v 7. ročníku. Jde o příběh inspirovaný novinovou zprávou o nalezení muže se ztrátou paměti, který ležel v půli prosince ve sněhové závěji uprostřed norské metropole Osla, bez dokladů a s četnými poraněními. Muž byl asi 30 let starý, mluvil anglicky s východoevropským přízvukem, rozuměl česky a rusky. Od vyšetřovatelů dostal pracovní jméno John Smith. ŢENA V PAPÍROVÝCH ŠATECH Vypravování podle novinové zprávy Je ráno 15. prosince Vzbudil mě náhodný kolemjdoucí, Nevím, kde jsem, proč tu jsem, nevím nic. Leţím v závěji sněhu, napůl svlečený a před nějakou restaurací. Kdyţ tu tak přemýšlím, ani si nevšimnu, ţe uţ na mě zírá někdo od policie. Pomáhají mi vstát a ptají se na různé věci. Jak se jmenujete? Jak jste se sem dostal? Zbil vás někdo? Mluvíte anglicky? Nevím, nevím, nepamatuju si. Dovezli mě na stanici, vyfotili a znovu se mě ptali na ty stejné otázky. Ani si to neuvědomuju, ale mluvím plynně anglicky. Odvedli mě do nějaké místnosti, kde na mě uţ čekal nějaký muţ. Po chvíli jsem zjistil, ţe je to terapeut. Ukazoval mi nějaké obrázky a já jsem hádal, co to můţe být. Pořád si dělal poznámky a já se cítil jako nějaký projekt. Znova mě odvedli, dali mi do ruky nějakou ceduli a začali mě fotit a měřit. Měřím 189 cm. Znovu mě odvedli, tentokrát do auta. Cestou jsem usnul, otevřel jsem oči a zjistil, ţe leţím na bílé posteli, v bílém pokoji s bílými okny. Na bílém stolečku leţely léky. Vzal jsem si je. Znovu jsem usnul. strana 20 Školní časopis

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny Bezpečně nejen do školy Hurá do školy Beseda s Policií ČR Jedeme na výlet Školní akademie Výtvarka trochu jinak Dušíkoviny Jaké byly? O tom nám napsali naši žáci. Tak se podívejte. Prázdniny v kempu u

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE I.oddělení KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE Témata na červen Na světě je plno dětí Pozor,to se nesmí Máme se jak v pohádce Už jedeme na prázdniny Písničky Opičí kapela Svátek zvířátek Pohybové hry

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013. Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013. Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013 Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září EXKURZE ARCHEOSKANZEN MODRÁ Dne 16. 9. 2013 jeli žáci 7. a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Úvodní slovo : - ) Za tým Školáčku Aďa, Aďa a Klárka

Úvodní slovo : - ) Za tým Školáčku Aďa, Aďa a Klárka Úvodní slovo : - ) Ahoj milí noví a i staronoví čtenáři. Doufáme, že se vám bude líbit naše první číslo. Dozvíte se o akcích, které byly od začátku školního roku. Připravili jsme si k článkům i zajímavé

Více

Centra aktivit: Jaro kolem nás (do Věd a objevů prosím nějaký jarní květ)

Centra aktivit: Jaro kolem nás (do Věd a objevů prosím nějaký jarní květ) Měsíční plán: II. A Duben Informac e Akce a pomůcky Učivo 2.-3. 4. Velikonoční prázdniny 4.-6. 4. Velikonoce 16. 4. Od 16:30 třídní schůzky společné Neustálé připomínání pro rodiče: Vstup do budovy je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara.

A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara. Základní škola Ořech a její KFOŠ A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara. Ve škole je ale veselo bez ohledu na roční doby. Stále dohráváme školní turnaj ve stolním tenise. Druhá

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ

VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ Velikonoce jsou nejdůležitějšími křesťanskými svátky a zároveň oslavou probouzející se jarní přírody a nového života. A tak jsme si vyzdobili celou třídu, abychom probudili

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více