ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

2 Z Mateřské školy Vlčnov Velikonoční dílničky v MŠ Jaro uţ se nám ukázalo v celé své kráse, sluníčko hřálo a příroda se začala probouzet. Velikonoční svátky se zastavit nedaly a spěchaly k nám velkou rychlostí. Proto jsme v naší školce opět připravili akci velikonoční dílničky, kde si děti se svými rodiči, sourozenci a prarodiči mohly vyrobit velikonoční přání s kuřátkem, kolíček-kravičku, krouţek na ubrousek se zajíčkem a z vajíčka vykouzlit panáčka. Při těchto akcích jde o sbliţování, spolupráci rodičů, mateřské školy a především dětí a právě různé dílničky plní tyto funkce na jedničku. Děti i rodiče mají moţnost se společně zapojit do vytváření různých dekorací a někdy jen stěţí určíte, kdo se na těchto pracích víc podílel. Věřím, ţe kromě krásných výrobků si všichni odnesli domů i hezký záţitek z příjemně proţitého odpoledne. Ivana Večeřová, 2. třída MŠ Loučení s předškoláky 3. třídy Rok se s rokem sešel a z našich malých ratolestí vyrostly děti, které se co nevidět rozběhnou a zasednou do svých prvních školních lavic. K této slavnostní události si děti nacvičily představení, na které budou vzpomínat za pár let, ne-li celý ţivot. Datum bylo stanoveno na , kdy jsme se rozloučili s 12 předškoláky 3. třídy: Kateřinou Hrdinovou, Janem Heinrichem, Markem Sovišem, Zuzanou Urbanovou, Sabinou Mikulcovou, Matyášem Horákem, Klárou Lekešovou, Klárou Mošťkovou, Michaelou Staškovou, Klárou Ondrůškovou, Lukášem Křapou a Jakubem Němcem. Předškoláci přišli řádně oblečeni a všechny maminky, tatínkové, babičky, dědečkové no zkrátka všichni měli v ruce připraven jeden malý kapesník pro ty chvíle štěstí a slávy jejich děťátka. Kaţdý si na památku odnesl tričko a hrnek s potiskem, knihu a řadu krásných dárků na památku. Teď uţ chyběl jen jeden krůček: Projít branou školy a nechat se mečem pasovat do stavu školáka. Pro ohlédnutí za naší školkou jsme společně se čtvrťáky vypustili balónky štěstí a po prázdninách HURÁ DO ŠKOLY! Tak děti, ať se vám ve škole daří, nezapomeňte na svoji školku, protože všechno důležité pro život, jste se naučili právě tam. Michaela Gubischová, 3. třída MŠ strana 2 Školní časopis

3 Ze Z Mateřské Základní školy Vlčnov Od Ze Základní našich žáků školy Vlčnov Čtveráci z mateřské školy aneb jak jsme se loučili Milí čtvrťáci, zdá se to jako včera, kdy jste nastoupili do školky. Byli jste velmi malí, milí a hraví. Bylo to nedávno, kdy jsme zahajovali ranní rituál říkadlem Hádej, hádej hadači, kde dětičky nepláčí, a přesto se ozýval občas pláč a stesk po domově. Většinou však převládala dobrá nálada, vytvářela se skvělá parta, kterou čekala spousta dobrodruţství. Vše bylo navíc umocněno aktivitou a obětavostí rodičů. Dnes jsou z vás předškoláci a loučíte se se školkou. Dnes jste se prezentovali a předvedli skvělé Putování po světě. Zahájení dramatizací pohádky O Koblíţkovi nebylo náhodné, neboť svačinkou v podobě koblíţku jsme nikdy nepohrdli. Pak jsme nasedli na autobus a jeli do ZOO Lešná. Nechyběla cesta vlakem, při plavení lodí jsme naslouchali tónům flétny svých kamarádek. Díky obrovskému padáku jsme se mohli zmítat při větru ve vlnách moře. Ještě, ţe jsme nezapomněli na maják a i díky němu mohli přistát na pobřeţí Grónska. Cvičení s padákem totiţ není jednoduchá záleţitost. Vyţaduje skvělý tým a výbornou týmovou práci. A vy jste ji zvládli na jedničku. Z Grónska, celí promrzlí, jsme proletěli celý svět letadlem. Nechyběly ani vlajky států, které jsme navštívili. Návrat domů slovy našeho vynikajícího konferenciéra - Všude dobře, doma nejlépe, byl veselý, v podobě tanečků a písniček. Procházení školní branou, kterou jsme si vyrobili, a pasování na školáky umocňovalo slavnostní atmosféru. Následné veselé pouštění balónků bylo velmi milou tečkou. Dnes plná dojetí jsem si uvědomila, ţe několik společně proţitých let se naplnilo a čeká vás další etapa ţivota. Věřím, ţe vás čeká skvělý zítřek, ţe na mateřskou školu budete s radostí vzpomínat. Věřím, ţe slova básně na našem pohádkovém tablu: Jak v pohádce celý den, ţili jsme si tady jen., se naplnila a jsou vskutku pravdivá. Přeji vám, milí předškoláci, hodně spokojenosti a radosti. Ráda bych při této příleţitosti poděkovala za vše rodičům. Děkuji za důvěru a spolupráci. Měli jsme ve vás vţdy ochotné pomocníky při našich výchovně vzdělávacích činnostech. Jarmila Podškubková, 4. třída MŠ Eliška Lukášová, 6. B Aneta Cigošová, 2. A Školní časopis strana 3

4 Z Mateřské školy Vlčnov Zprávičky z logopedie Logopedickou péči v základní i mateřské škole garantuje Speciálně pedagogické centrum Brno, zastoupené logopedkou Mgr. Světlanou Vaňkovou. Ve druhém pololetí byla několika dětem ze základní školy i mateřské školy ukončena individuální logopedická péče pro jiţ napravenou výslovnost. V individuální logopedické péči ke konci školního roku zůstávají čtyři děti ze čtvrté třídy mateřské školy a čtyři ţáci základní školy. Jedná se o velmi pozitivní výsledek, neboť pevně věřím, ţe některým z uvedených dětí bude v příštím školním roce výslovnost napravena a logopedie ukončena. Nápravě výslovnosti bychom měli věnovat pozornost při cvičení i o prázdninách. Nezapomínejte na četbu, správnou a přesnou výslovnost. Děkuji všem dětem, ţákům a jejich rodičům za spolupráci a přeji pěkné prázdniny. Jarmila Podškubková SVÁTEK MAMINEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE Akce proběhla v úterý v odpoledních hodinách. Na tento den k nám zavítala paní Eva Chlupáčková- Šatková ze zahradnictví Levandule ve Slavičíně. Předvedla maminkám své aranţérské schopnosti, vychytávky, různé styly práce s ţivými i umělými květinami. strana 4 Školní časopis

5 Ze Z Mateřské Základní školy Vlčnov Od Ze Základní našich žáků školy Vlčnov Zatímco maminky obohacovaly svoji fantazii, jejich ratolesti zhlédly divadelní představení O Červené Karkulce, které bylo v netradičním provedení. Děti se do představení aktivně zapojovaly, hra pro ně byla velmi zábavná. Díky slunnému počasí se pohádka uskutečnila na zahrádce v mateřské škole, kde pak děti ze všech tříd společně recitovaly, zpívaly a předaly dárečky svým maminkám. Poté byli všichni vyzváni k tanci, zábavné odpoledne bylo zakončeno diskotékou. Radosti bylo dosti. Odpoledne jsme si společně všichni krásně uţili. Lucie Pešlová, 4. třída MŠ ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. Dojetí a slzičky patří k loučení s předškoláky jiţ mnoho let. Nejen rodiče a prarodiče, ale i my, učitelky proţíváme tyto chvíle v pohnutí. Je to tak. Ty naše princezny a rádoby chlapi, nám přirostli k srdci. A nejenom oni. Kaţdodenní setkávání s rodiči vnáší do ţivota nás pracujících s dětmi předškolního věku hodně zajímavých proţitků. Tento školní rok ještě zdaleka nekončí, ale my uţ připravujeme ten, který přijde s podzimem. Tak vám nabízím trochu čísel. z naší mateřské školy odchází 37 předškoláků z toho je 14 dětí s odloţenou školní docházkou do 1. třídy naší ZŠ od nás odchází 1 dítě, které bude ZŠ integrovat ve školním roce bude v mateřské škole 9 dětí s odloţenou školní docházkou zápis nových dětí do mateřské školy byl k zápisu přišlo 29 dětiček se svými rodiči součástí zápisu byla ochutnávka pomazánek, které připravily kuchařky školní jídelny děti si odnesly malé dárečky a mohly si pohrát Ve správním řízení, které proběhlo v měsíci květnu, rozhodla ředitelka školy o přijetí všech dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok Stalo se jiţ tradicí, ţe zápis do mateřské školy zákonní zástupci chápou jako velkou událost a přichází nahlédnout pod pokličku školy s dítětem oba. To, ţe si najdou čas v dnešní uspěchané době i tatínci, je chvályhodné. Je samozřejmé, ţe s tím nejvzácnějším co mají, se svou princeznou nebo velkým chlapem, budou proţívat září stejně jako maminky. A tak, jako ukápla slzička při loučení s předškoláky, tak ukápne slzička novým rodičům, v prvních zářijových dnech. Ale zatím všichni uţívejte s rodiči sluníčka, jak předškoláci, i ti mladší a také ti nejmenší. A my, všichni zaměstnanci naší milé školičky, se na vás v září moc těšíme. Markéta Píšková Školní časopis strana 5

6 Z Mateřské školy Vlčnov Svátek dětí v mateřské škole CELÝM SVĚTE ZPRÁVA LETÍ 1. ČERVEN - SVÁTEK DĚTÍ! A protoţe zpráva doletěla samozřejmě i k nám do naší MŠ ve Vlčnově, kde všichni víme, ţe kaţdý svátek se musí jak se patří oslavit, nezůstali jsme ani letos našim dětem nic dluţni. Slavnost byla naplánována na středu Ve všech třídách předcházely přípravy v podobě informovanosti rodičů o potřebě vhodného oblečení a obuvi. Letos nás nezaskočil déšť, ale velmi intenzivní sluníčko, před kterým bylo děti potřeba chránit pokrývkami hlavy, opalovacími krémy i dostatečným pitným reţimem. Začalo se v 9:00 hod. po svačince. Na zahradě naší MŠ nás přivítali pracovníci Domu mládeţe v Luhačovicích, kteří pro děti připravili v zastíněných místech několik stanovišť se zapeklitými úkoly, které jednotlivé třídy společně se svými učitelkami řešily a plnily. Na prvním stanovišti čekaly na děti dvě ţabky, které ve své leknínové postýlce putovaly kolem rybníka. I kdyţ někteří naši maláčci statečně,,proplouvali rybníkem, nakonec jsme si všichni vesele zakvákali. Na druhém stanovišti jsme bojovali s díravými kelímky, ve kterých jsme přenášeli vodu k vysvobození káčátka ze zajetí pětilitrové sklenice. Záchrana se nám trošičku protáhla, ale maminka kačenka se svého mláďátka nakonec dočkala. Volnou chvíli před třetím úkolem nám vyplnil padák. První setkání našich maláčků s velkým duhovým kruhem s dírkou uprostřed a jejich nadšení pro hru způsobilo domu mládeţe bleskovou ztrátu míče v houštině za plotem. Po druhém a třetím úspěšném pokusu zavládlo takové nadšení, ţe jsme s padákem museli putovat na další stanoviště. Tam jsme si vzpomněli na písničku o motýlkovi, který loudil na včeličce med, protoţe sbírání a třídění barevných medových pláství bylo dalším úkolem pro naše tři skupinky. Kdyţ byly včelky v úlu, čekal nás poslední zápas s překáţkovou dráhou, na jejímţ konci děti vystavěly ptačí hnízdo. Bylo dobře, ţe jsme celý den mysleli na přírodu a pomáhali jí, protoţe příroda na oplátku pomáhá nám. Z toho všeho pomáhání a sportování se nám maláčci a středňáčci tak unavili, ţe po zaslouţeném řízku všichni vklouzli do svých postýlek a spali a spali. Vţdyť celý den bojovali nejen s počasím, s terénem, s úkoly, ale hlavně sami se sebou. Starší děti pokračovaly v oslavě na zahradě, protoţe nejkrásnějším dárkem pro děti je školka bez spaní. No a aby těch dárků nebylo málo, na kaţdého čekala sladká odměna. Jménem celého kolektivu v MŠ ve Vlčnově děkujeme za spolupráci pracovníkům Domu mládeţe v Luhačovicích a Sdruţení rodičů za perníková srdíčka. Mikulcová Dana, 1. třída MŠ strana 6 Školní časopis

7 Ze Z Mateřské Základní školy Vlčnov Od Ze Základní našich žáků školy Vlčnov Vítání občánků Vítání občánků je v naší vesnici dlouhodobá tradice. Miminka a jejich rodiče přivítají nejen zástupci obce, ale i děti ze Základní a Mateřské školy. Vítají je svou hrou na hudební nástroje, ale i přednesem básní a zpěvem. Toto vítání se od začátku školního roku uskutečnilo jiţ třikrát. My z Mateřské školy se účastníme ve stejném seskupení čtyř holčiček - Klára Mošťková, Klára Ondrůšková, Klára Lekešová a Zuzana Urbanová. Máme pro ně připravené písničky a básničku. Děvčátka se vţdy na nedělní odpoledne moc těší. Noví občánci budou brzy jejich kamarádi, kteří co nevidět začnou navštěvovat školku, poznávat své spoluţáky a moţná se i oni objeví v našich řadách při vítání další generace dětí. p.u. Marie Mikuláštíková,1.třída MŠ Terezie Skřídlovská, 9. A Klára Adámková, 2. B Michael Navláčil, 7. A Jakub Srnec, 2. A Veronika Jakubčíková, 4. A Školní časopis strana 7

8 Z Mateřské školy Vlčnov Mokrý výlet prvních tříd Počasí nám nepřálo, ve Vlčnově pršelo, ale náladu nám to nezkazilo. Vydali jsme se do Veselí k zámku, kde na nás čekal lodní kapitán, pan Šulc. Nalodili jsme se a byli rádi, ţe neprší. Paní Šulcová nám během plavby vyprávěla o Baťově kanálu, jeho vyuţití v historii a dnešní době. Také nám vyjmenovala druhy zvířat a ptáků, kteří zde ţijí. Hodinová plavba se nám moc líbila. Na konci jsme se naučili novou písničku. Jen jsme nasedli do autobusu, začalo pršet. Přesto jsme po cestě zpívali a výlet si uţívali. Druhá zastávka byla u rozhledny v Travičné. Pršelo, rozhledna byla zavřená, ale aspoň jsme si ji prohlédli a slíbili, ţe se sem vydáme na výlet s rodiči. Hurá, zoo Hodonín! Prší, prší, jdeme svačit. Našli jsme velký přístřešek a byli v suchu. Zajímavé posezení, slyšíme lva a opice. Po svačině jsme prošli pavilony zoologické zahrady. Zaujali nás mořští ţivočichové, papoušci a opice. Jedna nás pořádně rozesmála, jezdila na pet lahvích. Ve výbězích a klecích jsme viděli bílé lvy, tygry, geparda, zebry, velbloudy. ZOO máme rádi. Po prohlídce jsme nakoupili dárečky pro své nejdraţší. Občerstvili se u stánku a vydali se na zpáteční cestu domů. I kdyţ byl výlet kvůli nepříznivému počasí trošku kratší, moc se nám líbil. Ve výtvarné výchově jsme ho nakreslili. ţáci 1. B třídy, Eva Surá, tř. učitelka Jak ten čas letí! Rok uletěl jak vítr, utekl jak voda a z vyplašených prvňáčků se stali ostřílení, zdravě sebevědomí školáci, kteří po prázdninách zamíří do druhé třídy. Za svůj první rok ve školních lavicích zvládli obdivuhodný kus práce a velký krok ke svému celoţivotnímu vzdělávání a učení se. V závěru školního roku si můţeme s dětmi vychutnávat společně to, ţe si umí přečíst pohádky, zajímavé příběhy i celé kníţky. Je to zaslouţená odměna za jejich poctivou kaţdodenní přípravu během školního roku. Povídáme si a čteme také o Vlčnově a vyprávíme o jeho historii. Přečetli jsme si některé pověsti vztahující se k našemu domovu. Navštívili jsme také místní muzea lidové architektury. Některé děti do těchto domečků nahlédly úplně poprvé. Těţko si dokázaly představit, ţe by dnes v tak malých a skromných prostorách mohly bydlet. Nevěřícně kroutily hlavami nad informacemi, ţe v docela nedávné historii všechny domy ve Vlčnově vypadaly právě tak a jejich předkové v takových domech skutečně ţili. Hliněná podlaha, černá kuchyně, skromný nábytek, spávání na peci nebo ve chlévě s dobytkem byly pro děti nepochopitelné skutečnosti v ţivotě jejich prababiček a pradědů. Na druhé straně jsme společně obdivovali vkus a zručnost, s jakou dokázali zdobit své skromné obydlí i oblečení. Ve školních lavicích jsme po návratu z vycházky besedovali o těţkém ţivotě našich předků. Naši exkurzi do vlčnovské historie jsme uzavřeli tím, ţe práce a umu našich předků je třeba si váţit. S úctou a pokorou budeme strana 8 Školní časopis

9 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze našich Základní žáků školy Vlčnov přistupovat ke všemu, co pro nás do dnešních dnů zanechali. Ať je to krásný kroj nebo starý dům, búda ve vinohradech anebo obyčejná věc a nářadí, které pouţívali při kaţdodenní práci doma nebo na poli. Jitka Kučerová, 1. A OVOCE DO ŠKOL Jiţ pátým školním rokem je naše základní škola zapojena do projektu Ovoce do škol. Ţáci tříd základních škol mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zdarma díky tomuto projektu Evropské unie a České republiky. Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u školních dětí, vytvořit správné stravovací návyky a tím zároveň bojovat proti narůstající dětské obezitě. Pediatři a dietologové v celé Evropě uţ delší dobu upozorňují na nezdravé stravovací návyky dětí, na nevhodnou skladbu dětských jídelníčků i nedostatek pohybu mladé generace. Z budov základních i středních škol v celé Evropě začínají rychle mizet automaty na cukrovinky a sladké nápoje. Namísto toho chtějí ministři školství v EU nabídnout zvýšené mnoţství dotovaného ovoce a zeleniny především pro nejmladší školní děti. Pro příští školní rok se má částka pro české ţáky oproti letošnímu roku zdvojnásobit. Určitě je to potěšitelná informace. Na druhé straně všichni asi víme, ţe ani zvýšené dodávky ovoce a zeleniny do škol nezajistí nápravu ve stravování dětí. Je to úkol hlavně pro rodiny. Je třeba postupně zařazovat více ovoce a zeleniny do rodinného jídelníčku kaţdý den a naopak vyloučit přebytek cukrů, uzenin i masa. Sama dobře vím, ţe není vůbec lehké měnit zaběhlé způsoby stravování v rodině. Je jednodušší vařit jen ta jídla, která všem doma chutnají. Určitě bychom se o to měli alespoň pokusit. Vţdyť se jedná o zdraví našich děti i to naše! Jitka Kučerová Petr Špaček, MŠ Miroslav Jedlička, 6. A Roman Koníček, 2. A Školní časopis strana 9

10 Z Mateřské školy Vlčnov Čas nezastavíš Letos jsme zaţili plno nápaditých výletů i výukových programů. Základy psaní i čtení máme za sebou, a proto se je nyní pokoušíme rozvíjet. Přečtěte si, jak ţáci 2. B proţili Jízdu králů. strana 10 Školní časopis

11 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze našich Základní žáků školy Vlčnov Snaţíme se pracovat nejenom samostatně, ale i vzájemně si pomáhat. Z odpadového materiálu nám pod rukama vykvetla obrovská slunečnice. Zvládli byste to také? Ráda bych pochválila uţ druháčky za kaţdodenní píli i přípravu, rodiče za pomocnou ruku a trpělivost. Přeji krásné a pohodové prázdniny! Jitka Milošová Plavecký výcvik ţáků druhých tříd Tak jako kaţdý rok i letos se ţáci 2. tříd naší školy zúčastnili ve druhém pololetí plaveckého výcviku v plaveckém aquaparku Delfín Uherský Brod, kde jsme jezdili pravidelně kaţdé úterý. V rámci tělesné výchovy proběhl ve dvaceti výukových lekcích. Ţáci byli rozděleni do skupin, které vedly kvalitně vyškolené paní učitelky plavecké školy. Neplavci se formou vodních her seznamovali s vodou, někteří museli překonat největší překáţku, strach z vody. Ti, kteří zvládli základní techniku plavání, se zdokonalovali v různých plaveckých stylech. Zvládli také potápění, lovení různých předmětů ze dna bazénu, správné dýchání do vody, skoky do vody a přebíhání deskového mostu. Cílem výuky je naučit ţáky plavat a pohybovat se ve vodě, zvyšovat jejich fyzickou zdatnost a odolnost. Vedle dobrého pocitu ze získaných plaveckých dovedností (musí uplavat 25 metrů) získají ţáci po absolvování výcviku MOKRÉ VYSVĚDČENÍ, které je oceněním nejen za jejich plavecký výkon, ale také za snahu i odvahu, kterou museli všichni vynaloţit. Blíţí se konec školního roku a s ním i konec plaveckého výcviku. Z neplavců se stali plavci a všichni se cítí jako ryba ve vodě. O tom se mohli přesvědčit i jejich rodiče na Dnu otevřených dveří, který se uskutečnil 27. května. Na výuku v plaveckém bazénu se vţdy těšili, bylo to pro ně zajímavé zpestření vyučování tělesné výchovy. Všichni se uţ těší na plavecký výcvik v příštím školním roce. Přejeme dětem, aby plavání patřilo mezi jejich oblíbené sporty a získané dovednosti tak vyuţily při dalších sportovních aktivitách. Mgr. Hrdličková Zdeňka Školní časopis strana 11

12 Z Mateřské školy Vlčnov Jak se rodí sklenička - exkurze 2. A a 2. B V rámci prvouky uskutečnili ţáci 2. A a 2. B dne 24. dubna exkurzi za poznáním Jak se rodí sklenička do skláren v Květné. Na vrátnici se nás ujal velmi ochotný a zkušený pan průvodce, který nám postupně vyprávěl o historii skláren. Sklárnu zaloţil rod Lichtenštejnů v roce Viděli jsme míchárnu směsi pro výrobu tavné hmoty, ruční foukání skla, broušení, konečnou úpravu skla aţ po kontrolu a expedici. Nejvíce času jsme strávili na hutním provozu, kde pracují zruční mistři skláři, kteří z beztvaré hmoty dokáţí píšťalou vyfouknout tvar krásné sklenice. Ţe to není jednoduché, se přesvědčili za pomoci mistrů někteří ţáci i paní učitelky. Výrobky se pečlivě kontrolují, aby se k zákazníkovi dostaly co v nejlepší kvalitě. Výrobky sklářů z Květné proslavily tuto sklárnu po celém světě. Krásné sklářské výrobky jsme obdivovali v podnikové prodejně. Ţáci byli nadšeni, protoţe měli moţnost si zakoupit pěkné dárečky pro své nejbliţší. Z exkurze jsme se vrátili s nadšením, plni nových záţitků a dojmů Všichni ţáci udělali velké pokroky, zaslouţí si velkou pochvalu. Děkuji rodičům za jejich kaţdodenní přípravu, jejich trpělivost a spolupráci. Všem přeji krásné prázdniny plné sluníčka a hezkých záţitků. Mgr. Hrdličková Zdeňka, 2. A MY TŘEŤÁCI POKRAČOVÁNÍ I ve druhém pololetí nás čekala spousta akcí. V únoru a březnu jsme si zasoutěţili v recitaci a ve zpěvu. V obou soutěţích byli zástupci naší třídy úspěšní a předvedli pěkné výkony. Poté jsme se přenesli přes Velikonoční dílnu, De Země, návštěvu Galerie Na měšťance aţ ke školní akademii. Jako jedni z mála jsme si svá vystoupení uváděli sami a společně s paní učitelkou jsme byli i spolutvůrci. Při nácviku jsme vţdy společně promýšleli co a jak vylepšit. Pěkným záţitkem byl i Den Dětí a vyvrcholením roku školní výlet. Letos jsme zamířili na Ranč Kostelany, kde jsme absolvovali Junior program pod názvem Tenkrát na západě. Počasí nám přálo, takţe jsme si výlet opravdu uţili. Ve 2. pololetí jsme rovněţ prošli dvěma setkáními ve středisku HELP v Uherském Hradišti. Jiţ si zcela uvědomujeme, co jsou základy naší třídy. Občas však na ně zapomínáme. Doufejme, ţe to, co jsme v HELPU proţili, ponese plody i v příštím školním roce, kdy z nás budou uţ čtvrťáci. Přeji třídě 3. A, se kterou se letos loučím, aby byli pořád tak dobrá parta jako jsou teď. Děcka, bude se mi po vás stýskat! Děkuju i vašim rodičům za podporu a spolupráci. Pěkné prázdniny! Kateřina Knotková a ţáci 3. A strana 12 Školní časopis

13 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze našich Základní žáků školy Vlčnov Zamyšlení nad dopravní výchovou Chtělo by se říct, ţe můţeme být v letošním školním roce s výukou dopravní výchovy nadmíru spokojeni, já sám jsem měl z podzimního i jarního výcviku se svými čtvrťáky na dopravním hřišti v Uherském Brodě více neţ dobrý pocit. Teorie dopadla velmi slušně, značky i křiţovatky nám nedělají problémy, na kole byli ţáci také šikovní a těch pár chyb v husté síti křiţovatek, semaforů, kruhových objezdů a dopravního značení se velmi rychle odstranilo. Jenţe, tu zůstává právě toto velké jenţe! Kdyţ potom vidím ty stejné čtvrťáky i jejich starší kolegy, kteří mají cyklistickou výchovu za sebou a pyšní se průkazem cyklisty, jak po Vlčnově / Veletinách jezdí bez přilby, bez drţení řídítek, v protisměru, a hlavně bez sebemenšího náznaku opatrnosti, pochybuji často, ţe můţeme být s výsledky dopravní výchovy aţ zase tolik spokojeni. Ona je totiţ teorie a praxe něco jako nebe a dudy. Jenţe co s tím? Asi to nepůjde bez naší dospělácké spoluúčasti. Zkusme alespoň čas od času zkontrolovat, co vlastně naše děti na svých kolech během volnočasových aktivit dělají, jak se pohybují v provozu na silnicích, nevisí-li jim helma na řídítkách, aby byly před kamarády za větší frajery, jakým způsobem projíţdí nebezpečná místa, křiţovatky, výjezdy na hlavní cestu, rozhlíţí-li se na přechodu pozorně, Mnozí si moţná řeknou: Proč se kolem toho dělají takové manévry? My jsme také helmy neměli a nikdo se nazabil Jenţe doba se, bohuţel, výrazně mění! Provoz je nejen silnější a hustší, ale také agresivita a bezohlednost mnohých účastníků dopravy roste, aţ se člověk diví, ţe tragických událostí není na silnicích víc Kdyţ si občas ten čas uděláme a namátkově zkontrolujeme (není to šmírování!), co se děje mimo dosah našich zraků, moţná dospějeme k pozoruhodným zjištěním, které nám vezmou část našich iluzí, donutí nás sjednat nápravu, ale do budoucna třeba zachrání našim dětem zdraví či ţivot. A o to tady jde! P.S. Podle starého pořekadla Co se v mládí naučíš, tak budeme mít i větší šanci, ţe z dnešních malých cyklistů vyrostou jednou slušní a ohleduplní (opravdoví) řidiči. Zdeněk Stašek, 4. A Školní časopis strana 13

14 Z Mateřské školy Vlčnov PŘÍRODOVĚDNÉ OLYMPIÁDY Chemická olympiáda Jako kaţdý školní rok, tak i letos, se naši ţáci v pátek 21. března zúčastnili okresního kola 50. ročníku chemické olympiády na ZŠ Šumice. Olympiáda proběhla ve dvou kolech - teoretické a praktické části. Naši školu reprezentovali: Petr Moštěk 4. místo a Vendula Stuchlíková 18. místo. Biologická olympiáda Tato olympiáda probíhá ve dvou kategoriích kat. C (8. a 9. ročník) a kat. D (6. a 7. ročník). Z kaţdé kategorie postoupili do okresního kola 2 ţáci. Za kategorii C, která se konala 27. března na DDM Uherský Brod, to byli ţáci 8. A - Veronika Macková, Stanislav Bařina. V kategorii D, jeţ se konala na GUH 8. dubna, to byly ţákyně 6. B Eliška Lukášová, Terezie Bičanová. Okresní kolo probíhalo ve třech částech teoretická, laboratorní a praktické poznávání rostlin a ţivočichů. Součástí bylo také vypracování vstupního úkolu korunovační klenoty ČR. Zeměpisná olympiáda 18. února se na ZŠ Dolní Němčí konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali: kat. A (kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie) Tomáš Pacík, 6. B kat. B (Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika) Petr Kolek, 7. A kat. C (Evropa) David Sagula, 9. A A jedna kuriozita z naší školy: V sedmém ročníku mají ţáci v rámci projektu zpracovat herbář s 20 vylisovanými rostlinami. V letošním roce sesbíral a vytvořil ţák Kamil Javor herbář o 170 exemplářích. Chválíme!!! Radka Roţková KROUŢEK MODERNÍ TANCE Ve 2. pololetí jsme opět pilně tancovaly a nacvičovaly na školní akademii. Zde jsme se předvedly se dvěma skladbami. První nás naučily čtvrťačky a druhá byla z mé dílny, ale ne vlastní. Pokud totiţ člověk chce vést takovýto krouţek, musí se to nejdříve sám někde naučit. Děvčata mi s vedením pomáhala a dokonce uţ i třeťačky nás naučili novou skladbu. Největším překvapením pro mě bylo, kdyţ po akademii přišla se svou skladbou i děvčátka ze druhé třídy. Tak to, holky, opravdu klobouk dolů! Moc děkuji našim tanečnicím za chuť do pohybu, za své vlastní vyjádření a proţití. No a všimli jste si na akademii našich krásných nových triček? Nebyla z internetu, jak si všichni mysleli, ale z dolní. Díky jedné mamince, která vše obětavě zařídila. Ještě jednou moc děkujeme. Milé tanečnice, přeji vám pěkné protančené léto! Kateřina Knotková strana 14 Školní časopis

15 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze našich Základní žáků školy Vlčnov ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ OVOV Za účasti bývalé světové jedničky a medailistky z olympijských her Šárky Kašpárkové se předvedla na atletických závodech všestrannosti ZŠ Vlčnov. Dne se pro ţáky základních škol v Uherském Brodě na Základní škole Pod Vinohrady uskutečnil závod s názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Tato sportovní událost se koná od roku 2010 po celé České republice pod záštitou olympijských vítězů v desetiboji Romana Šebrleho a Roberta Změlíka. ZŠ Vlčnov soutěţila jak v kategorii druţstev, tak v kategorii jednotlivců. Druţstvo tvořili: Dana Petrenčáková, Gabriela Koníčková, Veronika Mikulcová, Diana Krchňáčková, Miroslav Bičan, Kamil Javor, Josef Zemánek a Erik Mikulec. Za jednotlivce soutěţili: David Plesl, Robin Indra, Ondřej Miloš, Kryštof Kroupa, Veronika Macková, Leona Fibichrová a Michaela Bičanová. Magda Kubíková, Tv POUŢÍVÁTE ANTIPERSPIRANT ČI DEODORANT? Pouţíváte antiperspirant či deodorant? Věděli jste, ţe pouţíváním antiperspirantů se ucpávají potní ţlázy příslušnou levnou chemikálií, a tím pádem se pot nedostane na povrch podpaţní jamky a můţe tak způsobit aţ nádory v prsu? O odvod škodlivin z těla se starají lymfatické ţlázy. V podpaţí ústí jedny z nejdůleţitějších. Mnoţství toxinů transportovaných tělem je zde nejvyšší. Při holení podpaţí (stává se tak nejčastěji u ţen, kdy se kůţe můţe narušit ţiletkou) má škodlivá látka, na bázi hliníku, cestu do organismu otevřenou. Nanesením antiperspirantu se škodliviny ukládají v nejbliţších lymfatických uzlinách a ucpávají je, coţ se bohuţel děje v horním kvadrantu prsu. Deodoranty jsou v obchodech sice draţší, tolik nevoní, ale pot na povrchu podpaţní jamky chemicky rozloţí, coţ nevede k ucpávání potních ţláz. Tak se běţte podívat, který z těchto výrobků máte doma vy! Magda Kubíková + Ţáci 9. A, VkZ Film Hořící keř Uherské Hradiště Letos v lednu to bylo přesně 45 let, co se na Václavském náměstí polil hořlavinou a zapálil student Jan Palach na protest proti rezignaci společnosti po vpádu sovětských vojsk v srpnu O několik dní později Školní časopis strana 15

16 Z Mateřské školy Vlčnov zraněním podlehl a jeho pohřeb se stal jednou z posledních příleţitostí, jak demonstrovat odpor vůči okupantům před nástupem tzv. normalizace. Naši ţáci si toto výročí připomněli zhlédnutím filmu Hořící keř v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Reţisérkou filmu je Aniezska Holland, námět a scénář napsal absolvent uherskohradišťského gymnázia Štěpán Hulík. Původně byl film natočen jako trilogie, ale my jsme měli jedinečnou příleţitost vidět všechny tři díly najednou. Příběh Jana Palacha i jeho filmové zpracování na nás silně zapůsobilo. Byli jsme svědky skvělých hereckých výkonů, např. Ivana Trojana, Jaroslavy Pokorné. Přiblíţil nám atmosféru určité etapy našich dějin, kterou si dnes dokáţeme jen stěţí představit. Ţáci 8. A, 9. A Školní druţina Venku je krásné počasí, teploty stoupají a děti uţ netrpělivě čekají na vytouţené poslední zvonění. Uţ se nemohou dočkat, aţ si převezmou hodnocení jejich práce za celý školní rok a s nadšením se mohou poté vrhnout do prázdninových dobrodruţství. Protoţe se zavřou dveře i školní druţiny kde děti tráví volný čas, nezbývá neţ krátce zrekapitulovat, jakými činnostmi se děti zabývaly, jejich úspěchy v soutěţích a jaké druţinové aktivity je ještě před prázdninami čekají. První okrskovou akcí školních druţin byla v měsíci únoru výtvarná soutěţ Paletka, která se pořádala v Havřicích. Zde naši nejlepší malíři ze třetí třídy Viktorie Bartošková, Veronika Koníčková a Ondřej Indra na dané téma Pohádkový pták pomocí temperových barev a třpytek vykouzlili pěkné obrázky. Mnoho zábavy, legrace a soutěţí jsme pro děti připravili na tradičním karnevalu. Děti rády soutěţí, svůj talent předvedly v okrskové soutěţi Brodský zpěváček. Jmenovitě například reprezentovali školní druţinu tito ţáčci: za první třídu Julie Chaloupková, Adéla Kučerová a Tomáš Mlýnek. Za druhou třídu Alţběta Ondrůšková, Tomáš Vrága. Krom zpěvu si děti připravily i pásmo, kde hrály na hudební nástroj a to konkrétně na zobcovou flétnu. Jejich vystoupení bylo velmi hezké. Obdrţely certifikát zpívající druţinka. Protoţe je třeba poznávat své okolí, tak byla v rámci školní druţiny připravena exkurze do pekárny k panu Javorovi, kde se pečou koláčky, drobné cukroví a různé druhy pečiva. Pro děti bylo jistě zajímavé vidět, jak se jejich oblíbené dobroty vyrábějí. V měsíci dubnu proběhla tradiční akce Noc s Andersenem. Děti navštívily knihovnu, kde bylo povídání s paní Kolajovou o komisaři Vrťapkovi a plnily tajenky s detektivními zápletkami. Večer byl ve znamení soutěţí, hádanek, poté následovala stezka odvahy a čtení pohádek před spaním, které bylo v prostorách školní druţiny. Druhá květnová neděle bývá spojena s oslavou Dne matek. Proto svým maminkám k svátku děti připravily pásmo básní, písní. Maminky jsme obdarovali dárkem v podobě malované zástěrky a přáníčka. Ţáci druhé a třetí třídy pravidelně navštěvují knihovnu ve Vlčnově, kde se seznamují s dětskými časopisy, knihami a účastní se aktivit pořádaných právě místní knihovnou. V červnu proběhl Turnaj ve stolních hrách, kde děti měly moţnost porovnat si své schopnosti v logických, postřehových a vědomostních hrách se svými vrstevníky. Tímto děkujeme paní Marii Kolajové za příjemně strávená odpoledne. strana 16 Školní časopis

17 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze našich Základní žáků školy Vlčnov Poslední závěrečnou okrskovou akcí v měsíci červnu byla Atletická olympiáda školních druţin, která se konala v Uherském Brodě. Zde si naši ţáčci porovnali své sportovní výkony s ostatními ţáky základních škol v rámci uherskobrodského okrsku, přivezli si 5 cenných medailí. Nezbývá neţ popřát našim ţáčkům krásné prázdniny, plno dobrodruţství, nových přátel a skvělých záţitků. Jana Mouralová a Anna Mošťková Jakub Moštěk, 5. A Jan Knotek, 2. A Natálie Křapová, 7. A Sebastian Zámečník, 7. A Aneta Minarčíková, 3. A Školní časopis strana 17

18 Z Mateřské školy Vlčnov Co jsme se naučili a zaţili ve 2. A V českém jazyce jsme si zlepšili čtení, naučili se básničky, umíme psát diktáty, známe některé slovní druhy, poznáme, kde se píše v-f, d-t, f-ch, p-b, s- z. Z matematiky umíme sčítat a odčítat do sto, násobit a dělit do deseti, zvládneme řešit slovní úlohy, víme co je přímka, úsečka a bod. V prvouce jsme se učili o přírodě, dějinách, zdraví, dopravě, řemeslech, víme kam zavolat v případě nouze, o nebezpečí o prázdninách. V rámci tělesné výchovy jsme absolvovali plavecký výcvik, zvládli jsme základy plavání. Při výletech jsme poznali hvězdárnu, vodní svět na Modré, baziliku na Velehradě, dobrodruţství a zábavu. Ve škole jsme měli výstavku jablek, vánoční program a vystoupení na Akademii v Klubu. Co jsme se všechno naučili ve druhé třídě jsme předvedli rodičům na prezentaci naší třídy, hlavně maminkám k jejich svátku. Jakub Srnec, ţák 2. A TENKRÁT VE VLČNOVĚ aneb Jízda králů na vlastní oči 23. května 2014 A uţ byla tu. Slavná. Velkolepá. Jízda králů. Probudil jsem se do nádherného jarního rána. Přípravy vrcholily a uţ se pomalu ozývala příjemná harmonie klarinetu, který doplňoval vysoké tóny trubky. Také se ozýval hluboký tón kontrabasu a uvolněné tóny cimbálu. Šel jsem se projít a kochal se těmito příjemnými podněty. Má procházka neměla příčiny, snad jen abych si osvojil místní tradici, kterou trochu kazily moderní zábavné atrakce, ale to k tomu snad také patří. V tento den se moc nic neděje, spíše vrcholí přípravy krojů a koní legrútů. Po pěkné procházce jsem se vrátil domů na oběd. 24. května 2014 Přesně jako včera mě uvítalo nádherné počasí. Dnes je to ale uţ jiné. Přijíţdějí lidé z různých obcí a měst, aby zhlédli připravený program. Někteří hosté se zde v místním penzionu ubytují, aby byli jako první v slavnostním průvodu. Navíc dnes bude v Búdách zpívání u cimbálu aţ do rána bílého. Nemohl jsem si to nechat ujít. Cestou jsem viděl domy legrútů obklopené veselím a radostí. Viděl jsem, jak staré tetky dělají strana 18 Školní časopis

19 Ze Z Mateřské Základní školy Vlčnov Od Ze Základní našich školy žákůvlčnov papírové růţe a radí mladým děvčicám, jak mají ty ozdoby věšet na koně. Další tetky zkoušely, jak padne šohajovi kroj. Neděle je podle mě dnem zkoušení. Zkoušení, jak upravit kroj, jak ozdobit koně a mnoha dalších věcí. Došel jsem do středu obce a usedl na lavici a čekal na připravený program soutěţe verbířů. Páni, to byla nádhera -souhra barev, zpěvu a sviţného pohybu. Pro vítěze byla připravena bohatá odměna. Vítězové měli nádherný kroj, jeho součástí byl černý klobouk, ovázaný vyšívanou pentlí, bílá košile, bohatě vyšívaná vesta a černé vyšívané kalhoty. No prostě nádhera! Příjemné sledování přerušilo bití zvonů kostela. Uvědomil jsem si, ţe je čas jít do Búd. Dosledoval jsem poslední vystoupení a potichu se vytratil a zamířil za jiným davem. Jak jsem se přibliţoval, uţ zdálky se ozýval zpěv a svěţí hraní cimbálovky. Mám moc rád folklórní muziku, taky mě čeká hraní v průvodu a v amfiteátru, moc se těším. Ale znamená to, ţe se nesmím příliš dlouho zdrţet, zvlášť, kdyţ bydlím na druhém konci Vlčnova. Ale teď jsem se nechtěl zneklidňovat. Plnými doušky jsem vstřebával tu nádhernou muziku. Čas ale plynul a já musel jít, bujaré veselí mě cestou doznívalo v hlavě, vůbec se mi nechtělo jít domů. 25. května 2014 Slavná neděle. Krásné počasí. Legrúti vycházeli z kostela z ranní mše a já se strojil do vlčnovského kroje. Nemohl jsem se dočkat. Šli jsme na náves, kde uţ legrúti vyvolávali a kde byl jarmark se stánky. A pak to přišlo! Krojovaná druţina s pobočníky a hlavně s králem se seřadila u kostela a neodbytní fotografové se snaţili zvěčnit tu nádheru. Byla to opravdu krása. Krále zdobil čepec s vyšívanými pentlemi a bílá růţe v ústech, bílá ţenská košile s výšivkami a muţské modré gatě také s výšivkou, na nohou pak černé boty. Pobočníci měli stejný kroj a v ruce blyštivou šavli. Byla to ohromná souhra barev. Byl jsem tak zaujatý, ţe jsem si málem neuvědomil, ţe mám hrát v amfiteátru. Seběhl jsem ve spěchu dolů a přiřadil se ke zbytku své kapely. Sklidili jsme velký úspěch, ale neměli jsme čas si ho plnými doušky uţít hned v amfiteátru, museli jsme totiţ opět rychle do průvodu. Byly tam k vidění kroje snad z celé České republiky. A pak uţ čas plynul jinak... Kroje, barvy, pentle, papírové růţe, koně, pohyb, hlasy, muzika, slunce, fotografové a únava. Únava. Jízda králů skončila. Sebastian ZÁMEČNÍK, 7. A Čj slohové cvičení PŘÍRODNÍ REZERVACE VLČNOVA V pátek se vydaly třídy 8. A a 9. A po vlčnovských přírodních rezervacích, v rámci Dne Země. Nejdříve jsme navštívili Vlčnovský háj, kde jsme dostali za úkol zapsat všechny rostliny a ţivočichy, které jsme zde viděli. Poté jsme si dali na louce kratší přestávku. V plné síle jsme poté vyrazili do Kovářova ţlebu. Cesta byla dlouhá, ale zkrášlila nám ji zastávka u vlčnovské rozhledny, kde jsme chvíli poseděli. Kdyţ jsme přišli ke Kovářovu ţlebu, dali jsme si rozchod a plnili úkoly z pracovních listů. Potom jsme se všichni shromáţdili na hřišti, kde jsme kreslili kytky, které jsme cestou natrhali a vypracovávali další úkoly v pracovních listech. Jarní procházka nám prospěla a všem se líbila. Pro nás deváťáky to uţ byla poslední společná školní procházka. Rádi budeme vzpomínat Školní časopis strana 19

20 Z Mateřské školy Vlčnov Tereza Slunečková a Terezie Skřídlovská, 9. A Následující text vznikl v hodině slohu v 7. ročníku. Jde o příběh inspirovaný novinovou zprávou o nalezení muže se ztrátou paměti, který ležel v půli prosince ve sněhové závěji uprostřed norské metropole Osla, bez dokladů a s četnými poraněními. Muž byl asi 30 let starý, mluvil anglicky s východoevropským přízvukem, rozuměl česky a rusky. Od vyšetřovatelů dostal pracovní jméno John Smith. ŢENA V PAPÍROVÝCH ŠATECH Vypravování podle novinové zprávy Je ráno 15. prosince Vzbudil mě náhodný kolemjdoucí, Nevím, kde jsem, proč tu jsem, nevím nic. Leţím v závěji sněhu, napůl svlečený a před nějakou restaurací. Kdyţ tu tak přemýšlím, ani si nevšimnu, ţe uţ na mě zírá někdo od policie. Pomáhají mi vstát a ptají se na různé věci. Jak se jmenujete? Jak jste se sem dostal? Zbil vás někdo? Mluvíte anglicky? Nevím, nevím, nepamatuju si. Dovezli mě na stanici, vyfotili a znovu se mě ptali na ty stejné otázky. Ani si to neuvědomuju, ale mluvím plynně anglicky. Odvedli mě do nějaké místnosti, kde na mě uţ čekal nějaký muţ. Po chvíli jsem zjistil, ţe je to terapeut. Ukazoval mi nějaké obrázky a já jsem hádal, co to můţe být. Pořád si dělal poznámky a já se cítil jako nějaký projekt. Znova mě odvedli, dali mi do ruky nějakou ceduli a začali mě fotit a měřit. Měřím 189 cm. Znovu mě odvedli, tentokrát do auta. Cestou jsem usnul, otevřel jsem oči a zjistil, ţe leţím na bílé posteli, v bílém pokoji s bílými okny. Na bílém stolečku leţely léky. Vzal jsem si je. Znovu jsem usnul. strana 20 Školní časopis

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola červen 2015 Aneta Svobodová, 7.A Z Mateřské PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČILI SE ŠKOLKOU NEBO ŠKOLKA S PŘEDŠKOLÁKY? Jak to vlastně je? V každém případě to bylo príma.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 Ze Základní školy Vlčnov ZE ŽIVOTA TŘÍDY 2. A V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s našimi akcemi v 1. pololetí. Samozřejmě jsme se

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1 ČERVEN 2008 Citace z přednášky Velká iluze českého školství u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě v Hradci Králové 2. dubna 2008 Podtrženo a sečteno Vím, že mnoho věcí je z principu špatně

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby.

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby. ÚNOR 2009 Co dětem vlastně škola poskytuje? Jistě možnost vzdělávat se. Stává se pro ně však také určitým sociálním prostředím, ve kterém děti získávají sociální zkušenosti. Zjišťují, jaké to je být součástí

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

ČERVEN 2006. Vážení rodiče, milí čtenáři!

ČERVEN 2006. Vážení rodiče, milí čtenáři! ČERVEN 2006 Vážení rodiče, milí čtenáři! Školní rok 2005/2006 skončil. Z pohledu výchovně vzdělávací práce školy mohu s potěšením konstatovat, že se nám v této oblasti dařilo. Všichni žáci postoupili do

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Název: Kapacita: telefon e-mail Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 516 446 381 zsadamov@adamov.cz:

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA:

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA: 22. 06. 2010 LÁNSKÝ VÍCEBOJ (4.-8. ROČNÍK, SOUTĚŢ DRUŢSTEV), 0. ROČNÍK, 8 30 22. 06. 2010 PEDAGOGICKÁ RADA 22. 06. 2010 DEN REKORDŮ, 8 00 23. 06. 2010 POSLEDNÍ DEN VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU 24.-25. 06. 2010

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá únor 2014 strana 1 Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce pofoukat

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy název školy Základní škola a mateřská školačeský Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná sídlo školy Masarykovy sady 104, Český Těšín 737 01 Ředitelka

Více

První školní den zahájil velvyslanec SRN Detlef Lingemann

První školní den zahájil velvyslanec SRN Detlef Lingemann Ročník XVIII, číslo 1 Informační bulletin Listopad 2013 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 www.kladska.cz Vážení rodiče, dovolte, abych

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více