1 2 / 2006 LEDEN / ÚNOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 2 / 2006 LEDEN / ÚNOR"

Transkript

1 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka / 2006 LEDEN / ÚNOR Novinky v novém roce l Listárna l Rùžové zpravodajství Co se dìlo v MH centrech l Tøiadvacet dialogù o rakovinì Mamární screening v ÈR l Programy v MH centrech Význam vyšetøení HER2 u nádoru prsu

2 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 2 SLOVO DO DUŠE Milé mammahelpky, Je to chvíle, co jsme si navzájem pøály do nového roku štìstí a zdraví, a než se èlovìk nadìje, blíží se jaro teda snìhem a mrazem pøíroda letos opravdu nešetøí, nicménì na bìh svìta je i ona krátká. Den se prodlužuje, sluníèko nám zaèíná nesmìle posílat høejivìjší paprsky, na které tolik èekáme. Hurá! Chmury na duši tak snadnìji pominou, to je taky ovìøený pøírodní úkaz, díky za nìj. Ale poøád je toho spousta na nás samotných, tak nám všem držím palce, a nám síly vydrží a a je brzo líp a líp! Ráda bych vám nabídla pár možností, jak mùžete využít námi nabízenou pomoc, a jak mùžete zase vy pomoci, až se na to budete cítit. Výbor našeho sdružení na zaèátku ledna probral všechny programy a projekty na letošní rok, promyslel jejich personální i finanèní zajištìní a teï už zbývá jen uvést to všechno do života. Takže co nás èeká: ve všech MH centrech (Praha, Brno, Hradec Králové a poradna v Pøerovì) jsme vám k dispozici pøesnì podle otvíracích hodin, jak je napsáno na zadní obálce bulletinu. Hradecké centrum má od 1. února novou koordinátorku, Renatu Koutnou (tìší se na vás, vystøídala Katku Mikysovou, která se vrátila zpìt do výrobního procesu). Všechny laické terapeutky, které v centrech najdete, se budou v prùbìhu roku vzdìlávat a zdokonalovat v komunikaci s vámi, a možná i nìkteré týmy stihneme posílit o další ženy po nemoci, které jsou schopné a ochotné takto pomáhat. V pražském MHC funguje i letos od pondìlí do pátku Linka Avon proti rakovinì prsu, s bezplatným voláním na èíslo Zavolejte, máte-li potøebu se svìøit a poradit s námi, èi konzultovat odborné vìci s onkologem (vždy ve støedu od do 19.00, nebo s psychologem každý druhý pátek od do AVON koncem ledna spustil svou každoroèní kampaò na podporu prevence na plakátech a v TV spotech je letos sice hodnì drsný, ale bohužel pravdivý slogan: Každou pátou hodinu zemøe v ÈR jedna žena na rakovinu prsu! Vím, že tohle sdìlení každou z nás zasáhne úplnì jinak, než ty dosud zdravé, nicménì je tøeba k tomu také dodat, že z žen, které nyní s touto diagnózou u nás žijí, je poèet 2.500, které bohužel každoroènì ten boj prohrají, objektivnì (a neosobnì) øeèeno nízké èíslo. Prosím, pochopte mì tìï dobøe: ve srovnání s jinými onkologickými diagnózami máme tu nadìji dost velikou, a byla by ještì vyšší, kdybychom se o svých nádorech dozvídaly vèas! My všechny dnes víme, že v tom, kdy jsme se svou diagnózu dozvìdìly, hraje nìkdy roli spousta vìcí ale také je pravda, že zdravá ženská populace stále preventivní vyšetøení podceòuje (viz pár èísel v textu s názvem Mamární screening.) Chápejte prosím proto snahu firmy AVON vyburcovat nìjak ty lehkomyslné zdravé, by je pro nìkteré z nás pohled na hodiny s pìtkou frustrující... Autorkou výšivky na obálce je Ida Bartošová. 2

3 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 3 Nu, k veselejším vìcem: Ve všech MH centrech (kromì Pøerova, kde pro to zatím nejsou podmínky), mùžete navštívit i odpolední programy. Zatímco dopolední poradna je spíš záležitostí individuální, odpolední sešlosti jsou pøíjemnou relaxací a prožitkem ve spoleèenství lidí na stejné lodi. A si chcete zacvièit, nebo dáváte pøednost nejrùznìjším rukodìlným technikám, nebo vás zajímají pøednášky, nebo upøednostòujete babince, vždycky se sejde pøíjemná partièka a bude vám v ní dobøe, bezstarostnì a veselo. (V Praze jsme k tomu úèelu dokonce otevøely zbrusu novou artedílnu!) Všechny programy najdete v bulletinu. Pøipraveny pro vás letos máme také tøi rekondièní pobyty už jsou skoro všechny obsazené, takže zøejmì bude tøeba jeden pøidat uvidíme, na co nám vyjdou penízky Když jsme u tìch penìz, je jich samozøejmì potøeba poøád víc a víc, jak se rozrùstáme, takže je tøeba rozmnožit i naše zdroje. Jedním jsou sponzoøi z komerèního svìta (hned musím podìkovat prvním letošním a to firmám Sigma Aldrich, Readers Digest Výbìr a RYOR, které nám výraznì pomohly v hubených prvních mìsících roku), dalším zdrojem jsou státní dotace a granty (na výsledek našich žádostí si ještì musíme poèkat, jen na radnici v Hradci Králové už je rozhodnuto, uspìli jsme s naším provozním projektem!), no a tøetí oporou jsme my, mammahelpky! Prosím, nezapomeòte poslat váš letošní èlenský pøíspìvek (z vašeho úètu, složenkou, nebo se zastavte osobnì), teï je to období, kdy jsou i vaše peníze nejvíc potøeba! Mám velkou radost, že narùstá poèet tìch, které si mohou dovolit posílat nám pravidelnì malou èástku ze svého platu, je to opravdu efekt nejen finanèní, ale také potvrzení toho, že je mammahelp pro vás dùvìryhodným a trvalým pøítelem díky za to! A je tu ještì jedna cesta, kterou mùžeme spolu jít a po níž jsme se rozebìhly vloni. Naše Rùžová výšivka! V Rùžovém zpravodajství, které si letos budete moci pøeèíst v každém èísle bulletinu, se budete prùbìžnì dozvídat, jak se tento nápad pìknì rozvíjí, komu z nás a jak udìlal radost a také, kolik pro Mammahelp pøinesl penìz. Také vaší zásluhou tak budeme moci rozšíøit naše programy, a zøejmì také sí našich center a to stojí za to, ne? Poslední, co vám v tomto èísle chci sdìlit, jsou novinky v bulletinu a v jeho redakci. Slíbila jsem koncem roku, že vám bude chodit pravidelnìji a hlavnì vèas. Harmonogram je hotový, do 20. v mìsíci byste jej mìly mít ještì teplý doma. Je nás na to víc: kromì mì a Idy Bartošové ještì Jitka Kluèinová, Hanka Šabatová, Rùžena Metlièková, každá má své rubriky. Držte novým redaktorkám palce! Do nové rubriky Co se dìlo v MH centrech budou pravidelnì pøispívat jejich koordinátorky. Tisknout budeme v tiskárnì Václav Fabián, pøidali jsme dovnitø aspoò jednu barvu, pro osvìžení. Všechny náklady spojené s bulletinem nese firma Roche s.r.o., v každém èísle najdete jejich exkluzívní stránku. Grafièka Helena Fialová pro letošek vybrala na obálku opìt novou barvu a každé èíslo bude mít také svùj vyšívaný titulní obrázek. Budeme samozøejmì moc rádi, když nám dáte vìdìt, jak jste s námi spoko- 3

4 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 4 jené, co byste eventuálnì v bulletinu ještì rády našly. A prosím, pište také o vás, víte dobøe samy, jak moc to ostatním mùže ulehèit situaci a prospìt! I když bude mít bulletin letos víc stránek (20 nebo 24), stejnì není nafukovací. A protože se mi sem nevešlo zdaleka všechno, co jsem chtìla, doufám, že na mì kousek místa vyjde i pøíštì Hezké poètení, dobré dny, optimismus, odhodlání, sílu i nadìji vám za sebe, pøedsedu sdružení dr. Pechu i za všechny èlenky výboru pøeje vaše Jana Drexlerová LISTÁRNA Je pøíjemné a milé, když si v dnešní uspìchané dobì nìkdo udìlá èas a potìší vás hezkým dopisem, tedy alespoò si to myslím. Od vás, mammahelpek, jich do našich center chodí hodnì, a to nejen o vánocích. Posíláte pohledy z dovolených, nebo jen tak dáváte o sobì vìdìt a píšete, že je vám dobøe a máte zase radost ze života (a nìkdy taky, bohužel, nemùžete jinak, než svìøit papíru své stesky ). Napadlo nás, že bychom se s vámi mohli v každém èísle bulletinu podìlit aspoò o úryvky, takže Listárnu teï budete èíst pravidelnì. Dostala jsem tuto rubriku na starost a už se tìším, jak budu tyto zajímavé pøíspìvky vybírat! Rùžena Metlièková Milé obìtavé pøítelkynì, Pøeji celému vašemu kolektivu krásné vánoce, štìstí, spokojenost a do nového roku hlavnì zdraví. Každý mìsíc si po pøeètení vašeho èasopisu oživím vzpomínky na krásný týden v øíjnu 2004, kdy jsem byla na rekondièním pobytu ve Štìpánovì. Setkala jsem se s velmi pøíjemnými dìvèaty, pøipadalo mnì, že se s nimi znám už dávno. Jela jsem tam plna obav do neznáma, sama, neznala nikoho jen hlas našeho Zrnka Jany Zrneèkové, která mnì tento pobyt nabídla. Dlouho jsem váhala, zdali jet, a nakonec jsem se na poslední chvíli pøihlásila a dodnes jsem vdìèna za mnoho rad a psychickou podporu. Byla jsem pouze dva mìsíce po ukonèení léèby, plna obav a strachu z dalšího života, nemìla jsem žádné informace o dùležitých vìcech. Nyní se již zotavuji, obèas padne nìjaká obava, ale vaše informace v èasopise mi dodávají další chu do života. Jsem daleko od vás všech, ale èasopis mne s vámi sbližuje. Nejvíce si vážím práce a obìtavosti naší mámy Jany Drexlerové. Dovede èlovìka povzbudit a je výborná organizátorka všeho. Za to moc dìkuji. Pozdravuji všechny z rekondièního pobytu ve Štìpánovì. Bylo to krásné, dobrá parta. Snad se s vámi nìkterými ještì uvidíme. Ještì jednou HLAVNÌ zdraví, spokojenost a ještì hodnì krásnì prožitých dnù pøi setkáních. Moc vás všechny zdraví Majka Sekaninová z Moravy Hané 4

5 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 5 Duben Ve firmì, kam jsem nastoupila pøed dvìma lety, jsem jela na plné obrátky. Taky doma jsme se mìli co ohánìt. Po jedenácti letech vlastnoruèních oprav jsme se koneènì pøestìhovali s manželem a dvìma pubertálními syny do naší venkovské chalupy a poøídili si mnou vytouženého psa. Všechno šlo podle plánu, bez chyb. V polovinì dubna jsem šla kvùli drobným potížím na kontrolu. Následoval mammograf, punkce a po deseti dnech diagnóza, kterou žádná z nás slyšet nechtìla. Sedìla jsem doma a nevìdìla jak dál. V mysli tma, pocit zoufalství a strach z budoucna. Tu první nejdùležitìjší ruku mi spolu s rodinou podal i MAMMAHELP. Kontakt na lékaøe, první konzultace, popis léèby A pak následovalo to, co všechny známe: chemoterapie, operace, chemoterapie a radioterapie. Celých osm mìsícù léèby. Ani jsem netušila, jak mi spolu s rodinou a pøáteli to venkovské prostøedí a pes pomùže. Tento týden jsem absolvovala výstupní prohlídku s výsledkem zase zdravá. Paradoxnì v tuto chvíli prožívám podobnì smíšené pocity jako v dubnu. Tentokrát jde však støídavì o vnitøní neklid, rozpaèitost, poèáteèní nevìdomost jak vlastnì dál? Nejistota z budoucnosti, z rekonvalescence, z pøíštích kontrol, ale také ŠTÌSTÍ a RADOST ze života a také z toho, že jsem se bìhem minulého roku nauèila stoprocentnì si užívat všech zdánlivì obyèejných chvil všedního dne. Vím, že to chce zase èas, aby si èlovìk zvyknul na tu novou, a vlastnì i tak trochu starou situaci, kdy mu nic není. Dovolte mi citovat jen malý úryvek z citátu nalezeného v chrámu sv. Pavla v Øímì, l.p.1696: Mnoho obav se rodí z únavy, nudy a samoty, buï k sobì pøísný, ale ne tvrdý, jsi dítì vesmíru ne ménì než stromy a hvìzdy, máš právo být zde. Pøes všechny nedokonalosti je krásný svìt. Neumdlévej! Jdi za štìstím. Jsou chvíle v životì, kdy nemáme sílu a chu jít dál! Jsme zmatené a zoufalé. Ty š astnìjší najdou sílu a podporu ve svých blízkých. Ty ménì š astné se musí porvat se svou trýzní samy. Patøím mezi ty druhé. Život mi pøinesl mnohou bolest, tu jednu z nejtìžších hned dvakrát. Po dlouhém období zoufalství jsem pochopila, že takhle se žít nedá. Zhodnotila jsem svou situaci a pochopila jsem, že si musím pomoci jen sama. To byl zlom v mém životì, a to radikální. Rozvedla jsem se, vymìnila byt, postavila dùm, zasadila stromy. Radost ze života mi pøinášel malý jorkšírek. 5

6 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 6 Abych se necítila tak osamocená v mém novém domovì, založila jsem orientální klub ZÉNAB (v arabském svìtì ochránce postižených) a zahájila výuku orientálního tance. V orientálních kostýmech, s penízkovými pásky, ovlivnìné arabskou hudbou jsme s dìvèaty trávily spousty chvil. Vzniklo tak hezké pøátelství. Mohu-li vnést trochu radosti do vašeho života, nauète se kroužit, vlnit se a odhoïte bøímì starostí a povinností, které vám život pøipravil. Bøišní tanec je estetické spojení zdravého pohybu s ženskou krásou. Vyjadøuje pozitivní emoce ženy lásku, radost a nìhu. Podle arabských pravidel nemá bøišní tanec obsahovat agresivitu ani projevy lascivní sexuality. Tanèí se pro radost vlastní i pro radost vašich blízkých. Chcete se pøijít podívat? Míla Sedláèková Milé dámy, Coby ètenáø vašeho bulletinu jsem pøeèetl i èlánek s názvem: Je váš deodorant proti pocení bezpeèný? Prosím rozlišujte mezi deodoranty a antiperspiranty. Deodorant pouze koriguje pøípadný zápach potu, antiperspirant blokuje pocení samotné. Na každém produktu je zøetelnì napsáno zda se jedná o deodorant nebo antiperspirant. Tedy z pohledu bezpeènosti lze jednoduše soudit, že všechny deodoranty jsou bezpeènìjší než antiperspiranty. Z logiky vìci, pokud se vaše tìlo nemùže ochlazovat pocením v podpaží, vyrazí pot pravdìpodobnì nìkde jinde, tøeba na èele Mimo to, obsah zirkonia v kosmetice je velmi nepravdìpodobný vzhledem k jeho cenì. S pozdravem Tomáš Vávra CO SE DÌLO V MAMMA HELP CENTRECH? Nový rok, další plány, pracujeme s plným nasazením, zkrátka žádný pomalý rozjezd. Nìkteré z nás možná plánovaly zmírnit tempo, ale poøád je tolik práce O tom, o se dìlo v pražském MH centru, informuje jeho koordinátorka Hanka Jírovcová: Zaèátek ledna nás zastihl v plné práci. Pìknì jsme se zapotily se stìhováním, protože jsme koneènì zaèaly s úpravami naší artedílny. Tìlocvièna posloužila jako skladištì všech vìcí, proto jsme nemohly celé tøi nedìle cvièit. Naše úsilí ale stálo za to. Artedílnu jsme zvìtšily, máme krásnou novou podlahu, vymalováno i uklizeno. Podìkovat bych chtìla pøedevším Martì Zvonaøové, Zdence Husákové, 6

7 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 7 Anièce Zelené, Slávce Lébrové i Alenì Èerné z Liberce, které pøes veliký mráz umyly okna, dveøe i všechen nábytek. Helena se Štìpánkou douklidily zbytek a stìhovaly všechno zpátky ostatnì, samy uvidíte. Vìøím, že se vám tam bude líbit stejnì jako mnì. Nemáme sice všechno zaøízené tak, jak bychom si pøedstavovaly, ale doufáme, že díky sponzorùm, darùm od pøíznivcù a naší píli se nám artedílnu èasem podaøí ještì vylepšit. V lednu se do služby vrátila Ida Bartošová. Sloužit bude každé úterý a povede také vìtšinu ètvrteèních odpoledních programù artedílny. Jsme rády, že je tu zase s námi. V artedílnì s Idou a Štìpánkou se už dìvèatùm podaøilo vyzdobit kvìtináèe ubrouskovou technikou. Krása. Budeme se téhle pìkné technice i nadále vìnovat, tak si to pøijïte také vyzkoušet. V poradnì Ryoru nám Jana Gibišová pøedstavila nový výrobek Pohár života. Je to potravinový doplnìk, který slouží k oèistì organismu a mùže nahradit i snídani. Vy, které jste nemohly pøijít, mùžete se o novém výrobku informovat u nás v centru, u Dáši Vítkové. Poradna MUDr. Horana pøilákala už tradiènì spoustu dìvèat. Tentokrát se pøednáška týkala homeocysteinu a cholesterolu. Mám radost, že zájem o naše ètvrteèní programy roste. Chtìla bych se ještì zmínit o vzniku nového obèanského sdružení Lymfom Help. Založila ho Mgr. Petra Štìtková, pùvodnì naše èlenka. V roce 1999, kdy byla po nemoci, nenalezla jiné sdružení, které by spojovalo pacienty s její diagnózou. Chodila si proto pro podporu k nám. Nyní se jí podaøilo, spolu s dalšími, založit sdružení pro pacienty s onemocnìním maligním lymfomem. Jsou v zaèátcích své èinnosti a naše centrum jim jednou za mìsíc poskytuje prostory ke schùzkám. Zúèastnila jsem se prvního setkání a byla jsem dojatá z jejich radosti, že se mohou setkat, povídat si o svých problémech, zkušenostech. Pro všechny byla pøipravena i pøednáška lékaøe. Patronkou sdružení je hereèka, také pacientka, Zuzana Døízhalová. Velký zájem byl o naši procházku okolo Šárky. Pøišlo opravdu hodnì dìvèat, hlavnì tìch nových. Rùžena Metlièková o našem výletu napsala trochu víc. Ještì musím pøipomenout, neváhejte s pøihlášením na rekondièní pobyty! Pøijïte èi zavolejte si o pøihlášku, zapla te zálohu (1 000 Kè). Zájem je letos opravdu velký. 7

8 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 8 Jak jsme šly v mrazu do Šárky Když nás v listopadovém bulletinu Hanka Jírovcová pozvala na výlet do Šárky, øekla jsem si, že to zkusím. Pøestože v sobotu ètrnáctého ledna mrzlo a na Prahu padla inverzní duchna, sešlo se nás na koneèné tramvaje v Liboci dvacet. Hanka vybrala pro mne zatím neznámou trasu po žluté tedy ne pøímo Šáreckým údolím, ale vrchem pøes Purkrabský háj a Nebušice. Tak jsme sice pøišly o romantické pohledy na skály, ale vzhledem k tomu, že cesty byly místy zledovatìlé, byla výhoda, že jsme šly vìtšinou po rovinì. A protože jsme povídavé ženské, probraly jsme cestou, co se dalo. Když jsme se blížily k Nebušicím a v tom mrazivém poèasí nám zaèala být zima, s povdìkem jsme pøijaly návrh znalkynì místních pomìrù Aniny, zastavit se v restauraci U žáby. Vyšlo to! Pøi spatøení tak poèetného babince nebyl místní personál nijak zaskoèen a nabídl nám zadní místnost s plápolajícím krbem, s kapacitou právì tak pro nás. Nabídka na jídelním lístku byla bohatá a ceny pøimìøené. Nasycené a ohøáté jsme vyrazily smìrem k Jenerálce. Žlutá znaèka, kterou jsme cestou do restaurace opustily, si s námi sice chvíli hrála na schovávanou, ale nevzdaly jsme to a za potokem ji dostihly. Kolem bývalých usedlostí, chatových osad i spousty novì postavených rodinných domù jsme pohodovì došly na Jenerálku. Podle prùvodce jsme našlapaly 9,5 km. Autobus è. 116 jel za chvíli a umožnil nám v klidu si prohlédnout dolní èást Šáreckého údolí. Cestou padaly rùzné návrhy na další možné spoleèné výlety Drahanská rokle, Dalejské a Prokopské údolí, Prùhonický park, Jílovištì, Posázavská stezka apod. Pøi louèení jsme si slíbily, že pokud nám to vyjde, za tøi týdny pùjdeme znovu. Co se dìlo v Brnì? Po vánoèním odpoèinku a lenošení jsme se už tìšily až se zase spoleènì sejdeme. A bylo to poznat. Mìly jsme si toho tolik co øíct, že jsme se málem ani nedostaly k plánované pøednášce o esenciálních olejích. Jak a k èemu nám mohou být užiteèné. Dozvìdìly jsme se, jak je mùžeme používat napø. do koupelí, pøi sprchování, na masáže, a asi o nejznámìjším použití do aromatických lamp. Každá esence ze stromù, kvìtin, bylin i koøení má nìjaké blahodárné úèinky. Využily jsme i nabídky firmy Salus a nìkteré oleje jsme si hned objednaly. Další støedeèní odpoledne jsme si povídaly o inkontinenci. Informace i materiály jsem získala na páté konferenci Inco Fora a na jejich internetové adrese Možná, že se na toto téma rozepíšeme i v nìkterém dalším èísle bulletinu. 8

9 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 9 Je to problém, který zajímá nejen nás, ale i dìvèata z Kyjova, která pøijela další týden na náš odpolední program. Poslední lednový odpolední program byl povìstnou tøešnièkou na dortu. Naše pozvání pøijala paní Bendová, poradkynì v oblasti barev a vizáže. Byly jsme nadšené, když nám poodhalila svìt barev, jejich vliv na náš vzhled a kouzlo promìn. Názornì na každé z nás ukázala, jak nás mùže zmìnit drobný doplnìk, jiné brýle, zmìna v úèesu a o barvách ani nemluvì. I když to byl jen zlomek informací, které nám v tak krátké dobì mohla poskytnout, rozcházely jsme se až po devatenácté hodinì. Tìšíme se, že využijeme také možnosti osobní konzultace s paní Bendovou. Jak vidíte, umíme si užívat života a spoleènì se tomu víc a víc uèíme. Pøi našich odpoledních programech plánujeme, co všechno chceme ještì spoleènì zažít, nauèit se a kam se spolu podíváme. V nejbližší dobì zaène kurz zdravého životního stylu, kurz asertivity, šití pro zaèáteèníky, jednodenní výlety, návštìvy divadla a další aktivity. Plánù máme spoustu. A vy, kteøí zatím váháte a nebo nemùžete k nám pøijít, si mùžete o tom všem alespoò pøeèíst v bulletinech. A nebo seberte odvahu, pøijïte k nám a mùžete si užívat spolu s námi. Tìšíme se na vás. Závìr toho, co se dìlo v Brnì, je vlastnì i vzkaz od Jany Zrneèkové pro všechny, které stále ještì pøemýšlíte, zda stojí za to nìkdy se u nás zastavit. To víte že ano! Zvu vás i já, redaktorka této nové pravidelné rubriky, Jitka Kluèinová. A tìšte se i vy z okolí Hradce a Pøerova, pøíštì budou pøíspìvky i z tìchto našich mammahelpských center! Rùžové zpravodajství Rùžová výšivka 2006 je odstartována! Vyzýváme mammahelpky, pøátele, známé i neznámé pøíznivce, chopte se jehel a jehlièek, jdeme do toho! Prrrr, ne tak doslova, prosím! Jak a co vyšívat, a co je tøeba s obrázky udìlat dál, vám všem poradí Ida Bartošová s Norou El-Lababidi hned v pøíštím èísle (já jsem na výšivku opravdu antitalent). Ještì je èas, máme na to celý rok, 9

10 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 10 a tak dnes jen vysvìtlím, oè vlastnì jde (pro ty nové) a jak bude naše Výšivka letos probíhat: Cílem je udìlat radost sobì (vyšíváním samotným a také hotovým dílem), nìkomu neznámému, kdo si náš výtvor vybere a zakoupí, a taky svému sdružení, kterému utržená èástka pomùže prakticky. Vyšívat mùže každá /každý (vloni pár mužù vyšívalo velmi úspìšnì), kdo to umí (a kdo se to chce nauèit, mùže tak uèinit ve všech MH centrech.) Pøedlohy na obrázky musí být legálnì získané (z obchodu èi z èasopisù pro vyšívání), spoustu jich také máme v centrech k dispozici. Brzy budeme rozdávat také bavlnky a kanavu, ale samozøejmì si to mùžete obstarat i každá sama. V každém MH centru je minimálnì jeden Rùžový poradce, který má projekt na starosti a odpoví na všechny vaše otázky: MHC Brno Helena Pøibylová, MHC Pøerov Dáša Koláèková, MHC Hradec Jarka Doležalová, MHC Praha Ida Bartošová a Marcela Mejstøíková. V centrech taky bude brzy k dispozici letáèek, jakási kuchaøka k celému projektu. V pracovním týmu Výšivky jsou také Lída Pavlová (naše nejvýkonnìjší vyšívaèka) a Nora El- Lababidi, náš Rùžový expert a autorka projektu. O publicitu se postarají Iva Goèová, Zuzka Kociánová a Jana Drexlerová úkolem nás tøí, co neumíme vyšívat, je nalézt Výšivce nové partnery, sponzory, spolupracující média a taky ve finále vaše dílo dobøe nabídnout a prodat. V tìchto dnech oslovujeme všechny, kdo by mohli mít zájem a chu naši Výšivku podpoøit (máte-li konkrétní tipy a nápady, zavolejte nám, prosím!) Z loòských partnerù už mùžeme poèítat s firmami Jorik z Brna, Fantazie Ludìk Makový z Prahy, sponzorem (a zájemcem o prodej zároveò) firmou Hewlett Packard. Chystáme texty do èasopisù a knížek, vyzveme tak jejich ètenáøky k vyšívání pro Mammahelp První prodejní výstavu už domlouváme v HP v Praze (vloni jsme tam s vánoèními obrázky utržili témìø deset tisíc!), teï je prý zájem o velikonoèní motivy. Letos se ovšem nebudou obrázky prodávat jen v Praze, jako tomu bylo vloni spolu s koordinátorkami center vytipujeme do konce února všechny regionální 10

11 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 11 možnosti. A jistì najdeme i další, virtuální zpùsoby nabídky všeho, co pro Mammahelp letos vyšijete. I vy, prosím, nad tìmito možnostmi zkuste pøemýšlet, než se pustíte do vyšívání. Rùžová výšivka je totiž (aspoò podle mého) tak úžasná právì proto, že nabízí nám všem tolik kreativních pøíležitostí, jak se projevit, jak dát na stùl nejen hotový obrázek, ale také jakýkoli nápad, který mùže posloužit dobré vìci stejnì dobøe. Prostì, mùžeme zapojit svou fantazii, využít své zkušenosti (a odlehèíme tak zároveò své mysli, nemyslíte?) Ètìte prosím Rùžové zpravodajství v bulletinu i na a budete-li nám psát na toto téma, oznaète mail èi dopis slovy Rùžová výšivka. Po loòských zkušenostech èekáme, že váš zájem bude opravdu veliký. Vloni nám Výšivka pøinesla víc jak korun A letos? Je to na nás, dìvèata! Jana Tøiadvacet dialogù o rakovinì Strastiplná cesta po dlouhém, úzkém mostì aneb jak pøekonat rakovinu SERIÁL Nejdøíve pár slov o autorovi této neobyèejné knížky. MUDr. Pavel Vodváøka, Ph.D., pochází z Ostravy, kde také dosud pracuje. Pro laickou veøejnost napsal øadu èlánkù v populárních èasopisech a novinách a pøednesl stovky pøednášek z rùzných oborù zdravotní výchovy, pøedevším o onkologii, hovoøil v øadì rozhlasových a televizních poøadù, byl iniciátorem vzniku klubu Nadìje ve Frýdku-Místku (tento klub sdružuje ženy léèené pro zhoubné onemocnìní prsu) a stál také u zrodu Nadace proti rakovinì, která pomáhá tam, kde nestaèí pravidelné financování zdravotnických 11

12 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 12 služeb. Doktor Vodváøka se celý život zabývá problematikou zhoubných nádorù a jeho snahou je také zpøístupòovat odborné znalosti laické veøejnosti tak, aby se lidé mohli ve složitých životních situacích zpùsobenými nádorovými chorobami dobøe orientovat, aby jejich chování i snahy vedly k jednomu cíli k záchranì ohroženého života. Knížka Tøiadvacet dialogù byla napsána pro všechny, kdo onemocnìli zhoubným nádorem, a pro všechny, komu onemocnìl nìkdo blízký. Aby se lidé v této situaci umìli zorientovat, aby mohli sami posoudit svou pozici v nemoci, aby se mohli na základì pravdivých informací svobodnì rozhodnout. V každém knihkupectví zcela jistì najdeme mnoho publikací nejrùznìjší úrovnì o léèbì nádorù. Ale v mnohých z nich se to hemží hloupostmi obalenými v pìkných, rádoby odborných slovech, nìkteré nás odvádìjí do svìtù, které neznáme a mají nám otevøít oèi, ale v praxi nakonec selhávají, protože žijeme tady a dnes. Nìkteré knihy pøinášejí bizarní filosofická øešení, zatahují lidi do zhoubných magických systémù, vymývají mozky. V praxi však nakonec zùstanou nemocní sami. Zmateni, bez porozumìní, co se s nimi stalo. Èasto tyto knihy také popírají klasickou medicínu. Tu, která sice zatím nedokáže vyléèit všechny nemocné se zhoubným nádorem, ale tak jako dokáže už dnes vyléèit nemoci, které pøed padesáti lety znamenaly jistou smrt, tak bude jednou umìt vyléèit všechna nádorová onemocnìní a dnes jí k tomu chybí jen ten povìstný krùèek. Èást I. zazvonil telefon Zazvonil telefon. Vyzývavì. Nevím, jestli jste to také poznali, že telefon zvoní nìkdy jinak. Dennì zvedám sluchátko toho pøístroje, který je protivný a dokáže zdržovat, který je bájeèný a pomáhá, spojuje lidi z velkých dálek, pøináší nové informace ze svìtových informaèních sítí. Ten telefon zazvonil dùraznì. Rychle zvedni moje sluchátko, nìkdo tì potøebuje prosím. Ahoj Pavle, jsi to ty? Nezlob se, že tì vyrušuji v práci, ale Libore, co se ti stalo? Potøeboval bych se s tebou sejít. Veèer jsme se sešli v pøíjemné vinárnì. Tìšil jsem se na setkání po letech. Kdysi jsme byli nerozluèní pøátelé. Prázdniny jsme prožívali spolu, toulali se pøírodou, sedávali u ohnì a hrávali na kytary, chodívali stejnými cestami. Pak jsme se oba oženili a vydali se rùznými smìry. Pavle, potøebuji tvou pomoc. Jana onemocnìla. Zøejmì má rakovinu prsu. Nemohu tomu uvìøit. Je zoufalá, pláèe, není s ní øeè. Dìti nerozumí tomu, co se sta- 12

13 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 13 lo, nevím, jestli jim mám øíci pravdu. Øekni mi, proè se to muselo stát právì nám. Libor ze sebe soukal vìty, které jsem slyšel mnohokrát. Mnohokrát jsem na nì odpovídal. Zøejmì na nì odpovídá mnoho lékaøù, každý den. Libore, musíme nìkde zaèít. Musíme si o tom popovídat. Ještì jsi mi neøekl nìkteré podrobnosti. Dnes to nemusí být zlé. Existují úèinné léky. Péèe je komplexní. I když nádorù pøibývá, tìch kteøí jsou vyléèeni, je stále více. Øada lidí žije s nádorem. Jde o to, nauèit se s nádorem žít. A tak jsme si dali první schùzku a slíbili si, že to všechno spolu probereme. Jak definovat zhoubný nádor? Lidské tìlo se skládá z bunìk. Vzájemnì si podobné buòky tvoøí tkánì, tkánì zase orgány. V buòkách je zakódováno nejen, jak budou vypadat a co budou dìlat, ale také to, jak dlouho se mají dìlit, a dokonce také to, kdy mají odumøít. Je-li vše normální, pak se u dospìlého èlovìka vytváøí tolik nových bunìk, kolik jich odumøe. Jsou tkánì, které se stále obnovují. K nim patøí tøeba krev, tedy krevní buòky nebo buòky sliznic, buòky povrchu kùže, buòky v kostech a mnoho dalších. Pak jsou také buòky, které se jednou provždy pøestanou množit a jejich poèet je tak jednou daný. K nim patøí buòky nervové a svalové. Zatímco krev, kterou èlovìk ztratí pøi zranìní, se rychle obnoví, svaly, které si sportovec natrhne pøi sportovním výkonu se již neobnoví znovu svalovými buòkami, ale v místì vznikne jizva z vazivových bunìk. Když na buòku pùsobí kancerogen škodlivina, která má vliv na její øídící centrum mùže dojít v zásadì ke dvìma projevùm: obnoví se zastavené bunìèné dìlení a buòky se zaènou neøízenì dìlit poškodí se gen, který je zodpovìdný za pøirozené odumírání bunìk a tak se buòky zaènou hromadit Nádor je tedy nìjakým výstøelkem tkánì, èi bunìk, které se zaènou neøízenì, nekontrolovanì množit. Buòky zhoubného (maligního) nádoru mají ještì další vlastnosti (na rozdíl od nádorù nezhoubných, neboli benigních). Jsou agresivní, vrostou do okolí a naruší okolní tkáò. (napø. do cév, kde mohou zpùsobit krvácení). Nádorové buòky jsou závislé na tom, zda jsou dobøe zásobeny kyslíkem, proto samy nádorové buòky produkují zvláštní látky které zpùsobují tvorbu cév. Nádorové buòky produkují mnoho látek, které narušují imunitu svého hostitele tak, že proniknou imunitní obranou. Kdyby je neprodukovaly, pak by je imunitní mechanismy hostitele rozpoznaly a znièily (další látky, které buòky produkují, zpùsobují napø. nechutenství, únavu, hubnutí aj.). 13

14 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 14 Další vlastností, která chybí nezhoubným nádorùm, je metastazování. To znamená, že se od primárního nádoru oddìlují buòky, které se dostanou do krevního obìhu a s krví putují nìkam na druhý konec organizmu (tøeba do jater, plic nebo kostí). Tam z krevného obìhu vystoupí a zaènou se dìlit. Vzniká tak druhotný nádor metastáza. Takto vzniklým metastázám se øíká vzdálené. Øada nádorù vytváøí ještì regionální metastázy lymfatickou, mízní cestou. Zhoubné nádory, které vznikají z bunìk zevního a vnitøního embryonálního listu nazýváme karcinomy. Nádory, které vznikají z bunìk a tkání støedního listu (mezodermu) z kostí, svalù, vaziva a chrupavky, se nazývají sarkomy, z krve leukémie, z bunìk lymfatických uzlin lymfomy a z bunìk pohrudnice a pobøišnice mezoteliomy. Z toho vyplývá, že existuje mnoho druhù rakoviny. Proè nádor vznikne, to se pøesnì neví, i když známe mnoho okolností a projevù, které tzv. maligní zvrat doprovázejí. Víme, že je to proces nìkolikastupòový. Nìkteré stupnì lze odhalit a léèit, což dává urèitou nadìji. Nádory jsou obecnì vyvolány nejrùznìjšími pøíèinami, a to fyzikálními, chemickými, viry, vlivy dìdiènosti a zøejmì mnoha dalšími poruchami, napø. zmìnami imunity apod. Obecnì se tyto vlivy (nejèastìji chemické) nazývají kancerogeny. Mezi nejznámìjší kancerogeny patøí látky v cigaretovém dýmu, známým kancerogenem je radioaktivní záøení, také mnoho chemických slouèenin jako vinylchlorid, anilín, nikl apod. Primární prevence tedy znamená vytvoøit zdravé životní prostøedí tak, aby nádory vùbec nevznikaly. Èlovìk mùže proti nádorùm bojovat tak, že se snaží odhalit nádor co nejmenší, v dobì, kdy jej lze dobøe léèit. Napø. karcinom dìložního èípku v prvním stadiu má vysokou reálnou nadìji na vyléèení, ale když už zaène metastazovat, šance se snižují. Proto jsou vypracovány nìkteré postupy pro èasné odhalení nádorù. Patøí mezi nì napøíklad pravidelné gynekologické prohlídky nebo pravidelné mammografické vyšetøení, které mùže odhalit karcinom prsu již velikosti nìkolika milimetrù. Léèba tak malého nádoru potom jistì mùže být úspìšná. V praxi máme každý odpovìdnost sám za sebe, proto každý musí sám sledovat svùj zdravotní stav, pøíznaky, které by mohly signalizovat onemocnìní zhoubným nádorem. Øíkáme jim varovná znamení. Patøí k nim krvácení z koneèníku, krev v moèi, krvácení mimo menstruaèní cyklus žen, krvácení po pohlavním styku, krev ve vykašlaném hlenu. Dále je tøeba sledovat objevení se bulek v místech, kde jsou mízní uzliny nebo ve starých jizvách, zvìtšení varlete, nehojící se rány nebo zmìny mateøských znamének. (seriál pøipravuje Ida, s laskavým souhlasem autora, èásteènì zkráceno a upraveno) 14

15 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 15 Význam vyšetøení HER2 u nádoru prsu V poslední dobì se v novinách a èasopisech objevují èlánky o receptoru HER2 a o léèbì èasného karcinomu prsu Herceptinem. Co je to HER2 a jaký je jeho vztah k léèbì? HER2 (též HER2/neu nebo erbb2) je jeden z mnoha receptorù na povrchu bunìk, jejichž prostøednictvím buòka pøijímá signály ze svého okolí. Po pøijetí signálu pak receptor aktivuje rùzné bunìèné pochody. HER2 podporuje rùst a dìlení bunìk, pøi nadmìrné pøítomnosti HER2 dochází k nadmìrnému dìlení bunìk, což mùže vést až ke vzniku nádoru. I v nìm pak HER2 uplatòuje svoji aktivitu. Pøítomnost receptoru zjiš uje patolog ve vzorku nádorové tkánì dvìma metodami. Pøi imunohistochemickém vyšetøení (IHC) pomocí protilátky a barviva obarví molekuly receptoru pøítomné na povrchu buòky a stanoví nadmìrnou pøítomnost (nadmìrnou expresi) HER2, pøi fluorescenèní in situ hybridizaci (FISH) (nebo podobné metody nazvané CISH) zjiš uje kolik je v buòce pøítomno genù pro HER2 a jejich pomìr k poètu chromozomù (zvýšený poèet genù se nazývá amplifikace). Stanovení HER2 by mìlo patøit, vedle stanovení typu nádoru a pøítomnosti hormonálních receptorù, k základním vyšetøením každého nádoru prsu. HER2 je jedním z takzvaných prognostických faktorù, na jejichž základì lékaø stanovuje léèbu. Nádory s nadmìrnou pøítomností (expresí) HER2 mají horší prognózu a vyžadují agresivnìjší léèbu. Takových nádorù je asi 20 procent. Trastuzumab (Herceptin) je lék, který se specificky naváže na HER2 na povrchu buòky a tím zabrání aktivaci bunìèných pochodù a rùstu nádoru. Jedním z dalších mechanizmù je pravdìpodobnì i oznaèení buòky, na jejímž povrchu je HER2 pøítomen. Takto oznaèené buòky jsou pak napadány a zabíjeny imunitními pochody organismu. Léèba Herceptinem je možná jen v pøípadì prokázané HER2 pozitivity. U HER2 negativních nádorù je léèba Herceptinem neúèinná. V Èeské republice je Herceptin registrován a používán k léèbì pokroèilého karcinomu prsu, a to buï samotný nebo v kombinaci s nìkterými cytostatiky. Podává se v infúzi do žíly jedenkrát za týden, novì se zkouší i podávání jedenkrát za tøi týdny. Používání Herceptinu je vyhrazeno pro 11 onkologických center v republice, lékaøi z jiných nemohou lék podávat sami, ale musí pacientky odeslat do tìchto center. V roce 2005 byly publikovány výsledky 4 velkých studií, ve kterých byl Herceptin podáván jako souèást adjuvantní léèby, tedy zajiš ující léèby následující po operaci. Ve všech studiích bylo prokázáno významné snížení rizika, že se nemoc bude opakovat, byla tedy zvýšena pravdìpodobnost úplného vyléèení nádoru. Registrace Herceptinu v Evropské unii pro adjuvantní léèbu se oèekává ve druhém pololetí MUDr František Nový 15

16 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 16 Mamární screening v ÈR v letech 2003 a 2004 V prosinci minulého roku se v Brnì konala konference k výroènímu auditu mamárního screningu ÈR, které se zúèastnili zástupci všech akreditovaných mammodiagnostických pracoviš, a kam jsme byli také pozváni. Odnesli jsme si CD se zajímavými daty, která jsou samozøejmì veøejná a lze si je kompletnì najít na Zajímá vás, jak ženy v Èeské republice využívají možnosti pøed nedávnem zavedeného plošného vyšetøení, tedy screeningu? Za datovì kompletizované dva roky mamárního screeningu bylo preventivnì vyšetøeno žen a u byl zachycen karcinom. V 77 procentech šlo o nádory T1 nebo Tis, tedy potenciálnì dobøe vyléèitelné. Celá cílová populace žen ve vìku let èítá pøes 1,6 miliónu. Prošetøenost (to je odborný termín!) žen je tedy za první dva roky screeningu celkovì kolem 30 procent. Znaènì se liší prošetøenost pøi srovnání krajù, nejvyšší je v Jihomoravském kraji (46,4 %) a v kraji Vysoèina (35,7 %), nejnižší v Ústeckém kraji (17,3 %) a v kraji Karlovarském (17,9 %). V Praze èiní screeningová prošetøenost žen 23,4 %, (to není mnoho, viïte?), ve Støedoèeském kraji 24,4 %. Prošetøenost žen klesá s vìkem, resp. s vìkovou kategorií následovnì: let: 31,7 %, let: 29,4 %, let: 26,2 %, let: 23,0 %, let: 16,1 %. Jak je vidìt, starší ženy výhod bezplatné preventivní prohlídky jednou za dva roky využívají opravdu velmi málo. Co myslíte, co je pøíèinou? Bojí se? Stydí se? Nevìdí o tom? Co by pomohlo, aby na vyšetøení pøišly? Dodejme ale, že nejvyšší poèet screningových vyšetøení vùbec byl v uvedeném období proveden v Mammacentru DTC v Praze 4, Roškotovì ul. (Zelený pruh), které vede prim. MUDr. Miroslava Skovajsová. Blahopøejeme! CO ZNAMENÁ, KDYŽ SE ØEKNE Probiotika Probiotika jsou živým mikrobiálním dodatkem stravy, který pøíznivì ovlivòuje zdraví èlovìka tím, že zlepšuje jeho mikrobiální støevní rovnováhu. Termín probiotický je opakem slova antibiotický. Mezi probiotické kultury patøí hlavnì Lactobacillus casei, L. acidophillus, Bifidobacterium bifidum. Musí pøežít pùsobení trávicích kyselin v žaludku i pùsobení žluèi. Nìkteré probiotické kultury umí produ- 16

17 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 17 kovat vitamíny skup. B, vitamín K. Jejich rùstu pomáhají tzv. oligosacharidy, zejména inulin. Pøidávají se do potravin jako tzv. funkèní pøísada. Bez probiotik by v našem zažívacím traktu dlouho nepøežily. Bakterie mléèného kvašení, jak se jim také øíká, nezvyšují jen odolnost proti støevním obtížím, ale také snižují nebezpeèí žaludeèních vøedù, zlepšují trávení, redukují hnilobné procesy v zažívacím traktu, zlepšují odolnost celkovou, i vùèi infekcím moèových cest a pohlavních orgánù, zmenšují hrozbu alergie a atopického ekzému u dìtí. V poslední dobì se èasto hovoøí o probiotickém potravinovém doplòku Actimelu. Protože probiotika mají i velmi pøíznivý úèinek na snižování hladiny cholesterolu (zejm. L. acidophyllus), vyrábìjí napø. v Belgii jogurt Actimel Cholesterol Kontrol. Inulin je látka, vyskytující se u nìkterých rostlin jako zásobní látka. Nacházíme jej v èesneku, cibuli, pomeranèích, nejèastìji se vyrábí z èekanky. Je zdrojem vlákniny, má probiotický efekt. Øíká se mu také ve vodì rozpustná vláknina. (Pozor, nezamìòovat s inzulinem!) Pro jeho nasládlou chu a kalorickou hodnotu je možno jej použít jako náhradu cukru ve výrobcích pro diabetiky a pøi redukèní dietì. Makrobiotika (a léèba rakoviny dietou) Makrobiotika je jeden z nejpopulárnìjších dietních režimù. Principem je jíst celozrnné potraviny a vaøenou zeleninu. A to hodnì. Pokrytí kalorické hodnoty je polovina z obilnin, ètvrtina ze zeleniny, zbytek z luštìnin, moøských øas, polévek. Obèas jsou povoleny oøechy a ryby, ale výslovnì jsou zakázány živoèišné bílkoviny (maso, mléèné výrobky, vejce). Pozor: léèení rakoviny pouze tímto druhem stravy je sporné a nebylo prokázáno. Dìti, tìhotné ženy a nemocní s rakovinou by proto mìli tuto dietu konzultovat s lékaøem. Je nìkolik diet údajnì léèících rakovinu. Vìtšina z nich zahrnuje zeleninu, ovoce a obilniny. Naprostá vìtšina lékaøù se ale shoduje na tom, že rozvinutá rakovina se nedá léèit pouze výživou a nìkteré diety mohou naopak samotné onemocnìní zhoršit! Milá dìvèata, kolegynì, ètenáøky tohoto bulletinu, jmenuji se Hanka Šabatová a budu pro vás pøipravovat rubriku Co znamená, když se øekne S pomocí odborníkù, tlustých chytrých knížek, dùvìryhodných zdrojù na internetu a tak podobnì se spolu budeme prokousávat odbornými termíny, s nimiž se v souvislosti s naší nemocí a pøidruženými problémy setkáváme. A taky jsem dostala na starost vymámit od zaneprázdnìných doktorù pro každé èíslo jeden èlánek vztahující se k naší onkologické léèbì držte mi palce, a se mi to do uzávìrky vždycky podaøí! (P.S.: Napoprvé to vyšlo!) 17

18 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 18 ZAPIŠTE SI DO DIÁØE Program MHC Praha ü Ètvrtek od Poradna MUDr. Petera Horana: Vztah mezi výživou a osteoporózou ü Ètvrtek od Babinec, souèasnì Artedílna s Idou: Základy køížkové výšivky! ü Ètvrtek od Aktuální otázky dùchodového zabezpeèení (JUDr. Helena Pelikánová, Pražská správa sociálního zabezpeèení) ü Ètvrtek od Ukázka bøišního tance s Mílou Sedláèkovou ü Ètvrtek od Poradna MUDr. Petera Horana: Polyfenoly antioxidanty ü Ètvrtek od Artedílna s Idou, pokraèování ubrouskové techniky ü Ètvrtek od Babinec Tìlocvièna: Rehabilitaèní cvièení s Helenou, pondìlí od a Rehabilitaèní cvièení s gumou dle dr. Smíška, úterý od Jóga s Irenou opìt každý ètvrtek od Vycházky: Sobota Výlet na Karlštejn (ze Srbska), sraz v 9.00 na Smíchovském nádraží (v hale u pokladen) Program MHC Brno ü Støeda od Pøednáška na téma: Léèba kostních metastáz, MUDr. Karel Nevrtal ü Støeda od Zahájení Kurzu zdravého životního stylu (pod vedením poradny pro zdravou výživu a odvykání kouøení z MOU Brno) ü Støeda od Kurz zdravého životního stylu ü Støeda od Kurz zdravého životního stylu A potom si zavzpomínáme na oslavy MDŽ a jednu takovou oslavu si pøipravíme. Bude i pøekvapení. ü Støeda od Kurz zdravého životního stylu Po kurzu pro zájemce ubrousková technika ü Støeda od Kurz zdravého životního stylu 18

19 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 19 Program MHC Hradec Králové Odpolední programy zaènou od dubna letošního roku! Gratulace: tìm z nás, které oslaví své narozeniny v bøeznu Hana G., Jana K.(60) a PHDr. Vìra M. 1.3., Jana B., Vìra Š.(70) a Vlasta K. 2.3., Jana T. 3.3., Helena F. a Ludmila Š. 4.3., Darina N.(70) a Jana K. 5.3., Božena K. a Ing. Daniela D. 6.3., RNDr. Eva M., Miluše C. a Vlasta Z. 7.3., Ladislava Ch.(55), Marie N. a Ta ana W. 8.3., Jana B , Ing. Hana F , Blanka M. a Mg. Marie M , Štìpánka Š , Francisca K. a Ing. Stanislava Z , Ing. Jitka M , MUDr. Daniela V , Olga H , Ing. Jana D.(55), Jaroslava K. a Ludmila L , Dagmar. M., Helena R., Rùžena M. a Iva H , PhDr. Iva K , Jana H., Marta M. a MUDr. Václav Pecha 23.3., Zdeòka G.(70) 25.3., Arua B. a Ludmila K , Kvìta M. a Markéta F.(50) 27.3., Jana Š. a Miroslava K , Blanka K. a Jindøiška G , Vladimíra K , Dagmar Š., Helena G.(65) a Marie M.(65) RECEPTY Kuøecí stehna v džusu a sojové omáèce Kuøecí stehna (mùže být i naporcované kuøe) naložíme pøes noc do nálevu ve složení: 1/3 sojová omáèka, 2/3 pomeranèový džus. Peèeme bez dalších pøísad. Jako pøíloha brambory nebo rýže. Štrùdl na nìkolikerý zpùsob 40 dkg hladké mouky, 1 tuk Omega (nastrouhat), 1 vejce, 2 dl vody. Vše zpracujeme na tìsto, rozdìlíme na 6 dílù. Mùžeme plnit tradiènì jablky, ale uplatní se i slané nádivky, napø. z vaøených vajec, strouhaného sýra a nadrobno nakrájené uzeniny, ochucená okurkou a hoøèicí. Tvarohové kobližky od Olinky (množství je cca pro 2-3 osoby) 1 mìkký tvaroh v kostce, 32 dkg hladké (polohrubé) mouky, 1 prášek do peèiva, 2 lžíce mouèkového cukru, 4 žloutky, sníh z bílkù, 2 lžíce rumu, 6 lžic mléka. 19

20 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 20 Cukr, tvaroh a žloutky utøeme. Pøidáme mouku s práškem do peèiva, mléko, rum a sníh z bílkù. Tìsto vypracovat ne tuhé, ne øídké, aby šlo nabírat lžící a pomocí malé lžièky házet do rozpáleného oleje. Výborné je obalit usmažené kobližky v mouèkovém cukru se skoøicí, potøít domácími povidly a zdobit bílým jogurtem. Obsah bulletinu MAMMA HELP! rok 2005 Odborné èlánky èíslo strana HER2: Mgr. Tomáš Vávra, Roche s.r.o Jak na jizvy?: Hanka Vránová Volnì dostupné léky proti bolesti (ONKOOKNO MOÚ Brno) 3 9 Prekancerózy: MUDr. Renata Koževnikovová 3 17 Imunita a zhoubné nádory I. èást (Vybráno z letáku MOÚ) 3 7 Imunita a zhoubné nádory II. èást (Vybráno z letáku MOÚ 4 7 Mamární screening 5 11 Voda je život pitný režim: MUDr. Peter Horan 6 5 Hypertemie: Stáòa Perièová 9 11 Víte to o svém nádoru?: Mgr. Tomáš Vávra, Roche s.r.o Radioterapie: MUDr. Milan Brychta 11 9 Kostní metastázy a léèba bisfosfonáty: MUDr. Karel Nevrtal 12 8 Seriál: Jak dál po léèbì rakoviny? 1. Co je bìžné po léèbì nádorového onemocnìní Význam prevence v onkologii Chirurgické výkony v prevenci nádorù Léèba bolesti 1. èást Léèba bolesti 2. èást Rehabilitace a relaxace Co je lymfedém a význam lymfodrenáží Prostor pro rozhovor 12 5 Slovo do duše Co mì napadá, když nìkdy pøemýšlím: Jiøina z Brna Jak jsem se uèila znát svùj strach: Jana Zrneèková Milé mammahelpky: Veronika Freimanová 4 2 Milé mammahelpky, milé dámy a pánové: Dr. Václav Pecha

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2000 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, Vdobì dnešního uspìchaného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

K èemu je také dobré vyšívání

K èemu je také dobré vyšívání 11 / 2006 LISTOPAD K èemu je také dobré vyšívání l Nebojte se mluvit o rakovinì Projekt Nezùstávej sama l Spolu proti rakovinì prsu 2006 Benefièní prodeje Rùžové výšivky je tady Nová MH CENTRA: Zlín a

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

zlom1.qxd 9.5.2006 21:48 StrÆnka 2 Milé mammahelpky,

zlom1.qxd 9.5.2006 21:48 StrÆnka 2 Milé mammahelpky, zlom1.qxd 9.5.2006 21:48 StrÆnka 2 SLOVO Z DUŠE Milé mammahelpky, Od vánoc k valné hromadì je skoro tak dlouho jako od valné hromady do vánoc. Mezitím slavíme svátky, narozeniny, rùzná výroèí, ale za chvíli

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2001 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, TACENT: SATIS LAUDANT -

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 2 MUDr. Stanislav Trèa,

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA a kolektiv 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Autorský kolektiv: MUDr. Pavel Andrš MUDr. Kamil Belej, FEBU prof. MUDr. Jaroslav Bouèek, CSc.

Více

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK &

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

PøEDMLUVA... 11 úvod...13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16

PøEDMLUVA... 11 úvod...13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16 OBSAH PøEDMLUVA... 11 úvod......13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16 JIN A JANG...19 LIDSKÉ KOøENY JIN A JANG...19 JIN A JANG V NEROVNOVáZE...20 TEPELNÉ

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více