1 2 / 2006 LEDEN / ÚNOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 2 / 2006 LEDEN / ÚNOR"

Transkript

1 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka / 2006 LEDEN / ÚNOR Novinky v novém roce l Listárna l Rùžové zpravodajství Co se dìlo v MH centrech l Tøiadvacet dialogù o rakovinì Mamární screening v ÈR l Programy v MH centrech Význam vyšetøení HER2 u nádoru prsu

2 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 2 SLOVO DO DUŠE Milé mammahelpky, Je to chvíle, co jsme si navzájem pøály do nového roku štìstí a zdraví, a než se èlovìk nadìje, blíží se jaro teda snìhem a mrazem pøíroda letos opravdu nešetøí, nicménì na bìh svìta je i ona krátká. Den se prodlužuje, sluníèko nám zaèíná nesmìle posílat høejivìjší paprsky, na které tolik èekáme. Hurá! Chmury na duši tak snadnìji pominou, to je taky ovìøený pøírodní úkaz, díky za nìj. Ale poøád je toho spousta na nás samotných, tak nám všem držím palce, a nám síly vydrží a a je brzo líp a líp! Ráda bych vám nabídla pár možností, jak mùžete využít námi nabízenou pomoc, a jak mùžete zase vy pomoci, až se na to budete cítit. Výbor našeho sdružení na zaèátku ledna probral všechny programy a projekty na letošní rok, promyslel jejich personální i finanèní zajištìní a teï už zbývá jen uvést to všechno do života. Takže co nás èeká: ve všech MH centrech (Praha, Brno, Hradec Králové a poradna v Pøerovì) jsme vám k dispozici pøesnì podle otvíracích hodin, jak je napsáno na zadní obálce bulletinu. Hradecké centrum má od 1. února novou koordinátorku, Renatu Koutnou (tìší se na vás, vystøídala Katku Mikysovou, která se vrátila zpìt do výrobního procesu). Všechny laické terapeutky, které v centrech najdete, se budou v prùbìhu roku vzdìlávat a zdokonalovat v komunikaci s vámi, a možná i nìkteré týmy stihneme posílit o další ženy po nemoci, které jsou schopné a ochotné takto pomáhat. V pražském MHC funguje i letos od pondìlí do pátku Linka Avon proti rakovinì prsu, s bezplatným voláním na èíslo Zavolejte, máte-li potøebu se svìøit a poradit s námi, èi konzultovat odborné vìci s onkologem (vždy ve støedu od do 19.00, nebo s psychologem každý druhý pátek od do AVON koncem ledna spustil svou každoroèní kampaò na podporu prevence na plakátech a v TV spotech je letos sice hodnì drsný, ale bohužel pravdivý slogan: Každou pátou hodinu zemøe v ÈR jedna žena na rakovinu prsu! Vím, že tohle sdìlení každou z nás zasáhne úplnì jinak, než ty dosud zdravé, nicménì je tøeba k tomu také dodat, že z žen, které nyní s touto diagnózou u nás žijí, je poèet 2.500, které bohužel každoroènì ten boj prohrají, objektivnì (a neosobnì) øeèeno nízké èíslo. Prosím, pochopte mì tìï dobøe: ve srovnání s jinými onkologickými diagnózami máme tu nadìji dost velikou, a byla by ještì vyšší, kdybychom se o svých nádorech dozvídaly vèas! My všechny dnes víme, že v tom, kdy jsme se svou diagnózu dozvìdìly, hraje nìkdy roli spousta vìcí ale také je pravda, že zdravá ženská populace stále preventivní vyšetøení podceòuje (viz pár èísel v textu s názvem Mamární screening.) Chápejte prosím proto snahu firmy AVON vyburcovat nìjak ty lehkomyslné zdravé, by je pro nìkteré z nás pohled na hodiny s pìtkou frustrující... Autorkou výšivky na obálce je Ida Bartošová. 2

3 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 3 Nu, k veselejším vìcem: Ve všech MH centrech (kromì Pøerova, kde pro to zatím nejsou podmínky), mùžete navštívit i odpolední programy. Zatímco dopolední poradna je spíš záležitostí individuální, odpolední sešlosti jsou pøíjemnou relaxací a prožitkem ve spoleèenství lidí na stejné lodi. A si chcete zacvièit, nebo dáváte pøednost nejrùznìjším rukodìlným technikám, nebo vás zajímají pøednášky, nebo upøednostòujete babince, vždycky se sejde pøíjemná partièka a bude vám v ní dobøe, bezstarostnì a veselo. (V Praze jsme k tomu úèelu dokonce otevøely zbrusu novou artedílnu!) Všechny programy najdete v bulletinu. Pøipraveny pro vás letos máme také tøi rekondièní pobyty už jsou skoro všechny obsazené, takže zøejmì bude tøeba jeden pøidat uvidíme, na co nám vyjdou penízky Když jsme u tìch penìz, je jich samozøejmì potøeba poøád víc a víc, jak se rozrùstáme, takže je tøeba rozmnožit i naše zdroje. Jedním jsou sponzoøi z komerèního svìta (hned musím podìkovat prvním letošním a to firmám Sigma Aldrich, Readers Digest Výbìr a RYOR, které nám výraznì pomohly v hubených prvních mìsících roku), dalším zdrojem jsou státní dotace a granty (na výsledek našich žádostí si ještì musíme poèkat, jen na radnici v Hradci Králové už je rozhodnuto, uspìli jsme s naším provozním projektem!), no a tøetí oporou jsme my, mammahelpky! Prosím, nezapomeòte poslat váš letošní èlenský pøíspìvek (z vašeho úètu, složenkou, nebo se zastavte osobnì), teï je to období, kdy jsou i vaše peníze nejvíc potøeba! Mám velkou radost, že narùstá poèet tìch, které si mohou dovolit posílat nám pravidelnì malou èástku ze svého platu, je to opravdu efekt nejen finanèní, ale také potvrzení toho, že je mammahelp pro vás dùvìryhodným a trvalým pøítelem díky za to! A je tu ještì jedna cesta, kterou mùžeme spolu jít a po níž jsme se rozebìhly vloni. Naše Rùžová výšivka! V Rùžovém zpravodajství, které si letos budete moci pøeèíst v každém èísle bulletinu, se budete prùbìžnì dozvídat, jak se tento nápad pìknì rozvíjí, komu z nás a jak udìlal radost a také, kolik pro Mammahelp pøinesl penìz. Také vaší zásluhou tak budeme moci rozšíøit naše programy, a zøejmì také sí našich center a to stojí za to, ne? Poslední, co vám v tomto èísle chci sdìlit, jsou novinky v bulletinu a v jeho redakci. Slíbila jsem koncem roku, že vám bude chodit pravidelnìji a hlavnì vèas. Harmonogram je hotový, do 20. v mìsíci byste jej mìly mít ještì teplý doma. Je nás na to víc: kromì mì a Idy Bartošové ještì Jitka Kluèinová, Hanka Šabatová, Rùžena Metlièková, každá má své rubriky. Držte novým redaktorkám palce! Do nové rubriky Co se dìlo v MH centrech budou pravidelnì pøispívat jejich koordinátorky. Tisknout budeme v tiskárnì Václav Fabián, pøidali jsme dovnitø aspoò jednu barvu, pro osvìžení. Všechny náklady spojené s bulletinem nese firma Roche s.r.o., v každém èísle najdete jejich exkluzívní stránku. Grafièka Helena Fialová pro letošek vybrala na obálku opìt novou barvu a každé èíslo bude mít také svùj vyšívaný titulní obrázek. Budeme samozøejmì moc rádi, když nám dáte vìdìt, jak jste s námi spoko- 3

4 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 4 jené, co byste eventuálnì v bulletinu ještì rády našly. A prosím, pište také o vás, víte dobøe samy, jak moc to ostatním mùže ulehèit situaci a prospìt! I když bude mít bulletin letos víc stránek (20 nebo 24), stejnì není nafukovací. A protože se mi sem nevešlo zdaleka všechno, co jsem chtìla, doufám, že na mì kousek místa vyjde i pøíštì Hezké poètení, dobré dny, optimismus, odhodlání, sílu i nadìji vám za sebe, pøedsedu sdružení dr. Pechu i za všechny èlenky výboru pøeje vaše Jana Drexlerová LISTÁRNA Je pøíjemné a milé, když si v dnešní uspìchané dobì nìkdo udìlá èas a potìší vás hezkým dopisem, tedy alespoò si to myslím. Od vás, mammahelpek, jich do našich center chodí hodnì, a to nejen o vánocích. Posíláte pohledy z dovolených, nebo jen tak dáváte o sobì vìdìt a píšete, že je vám dobøe a máte zase radost ze života (a nìkdy taky, bohužel, nemùžete jinak, než svìøit papíru své stesky ). Napadlo nás, že bychom se s vámi mohli v každém èísle bulletinu podìlit aspoò o úryvky, takže Listárnu teï budete èíst pravidelnì. Dostala jsem tuto rubriku na starost a už se tìším, jak budu tyto zajímavé pøíspìvky vybírat! Rùžena Metlièková Milé obìtavé pøítelkynì, Pøeji celému vašemu kolektivu krásné vánoce, štìstí, spokojenost a do nového roku hlavnì zdraví. Každý mìsíc si po pøeètení vašeho èasopisu oživím vzpomínky na krásný týden v øíjnu 2004, kdy jsem byla na rekondièním pobytu ve Štìpánovì. Setkala jsem se s velmi pøíjemnými dìvèaty, pøipadalo mnì, že se s nimi znám už dávno. Jela jsem tam plna obav do neznáma, sama, neznala nikoho jen hlas našeho Zrnka Jany Zrneèkové, která mnì tento pobyt nabídla. Dlouho jsem váhala, zdali jet, a nakonec jsem se na poslední chvíli pøihlásila a dodnes jsem vdìèna za mnoho rad a psychickou podporu. Byla jsem pouze dva mìsíce po ukonèení léèby, plna obav a strachu z dalšího života, nemìla jsem žádné informace o dùležitých vìcech. Nyní se již zotavuji, obèas padne nìjaká obava, ale vaše informace v èasopise mi dodávají další chu do života. Jsem daleko od vás všech, ale èasopis mne s vámi sbližuje. Nejvíce si vážím práce a obìtavosti naší mámy Jany Drexlerové. Dovede èlovìka povzbudit a je výborná organizátorka všeho. Za to moc dìkuji. Pozdravuji všechny z rekondièního pobytu ve Štìpánovì. Bylo to krásné, dobrá parta. Snad se s vámi nìkterými ještì uvidíme. Ještì jednou HLAVNÌ zdraví, spokojenost a ještì hodnì krásnì prožitých dnù pøi setkáních. Moc vás všechny zdraví Majka Sekaninová z Moravy Hané 4

5 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 5 Duben Ve firmì, kam jsem nastoupila pøed dvìma lety, jsem jela na plné obrátky. Taky doma jsme se mìli co ohánìt. Po jedenácti letech vlastnoruèních oprav jsme se koneènì pøestìhovali s manželem a dvìma pubertálními syny do naší venkovské chalupy a poøídili si mnou vytouženého psa. Všechno šlo podle plánu, bez chyb. V polovinì dubna jsem šla kvùli drobným potížím na kontrolu. Následoval mammograf, punkce a po deseti dnech diagnóza, kterou žádná z nás slyšet nechtìla. Sedìla jsem doma a nevìdìla jak dál. V mysli tma, pocit zoufalství a strach z budoucna. Tu první nejdùležitìjší ruku mi spolu s rodinou podal i MAMMAHELP. Kontakt na lékaøe, první konzultace, popis léèby A pak následovalo to, co všechny známe: chemoterapie, operace, chemoterapie a radioterapie. Celých osm mìsícù léèby. Ani jsem netušila, jak mi spolu s rodinou a pøáteli to venkovské prostøedí a pes pomùže. Tento týden jsem absolvovala výstupní prohlídku s výsledkem zase zdravá. Paradoxnì v tuto chvíli prožívám podobnì smíšené pocity jako v dubnu. Tentokrát jde však støídavì o vnitøní neklid, rozpaèitost, poèáteèní nevìdomost jak vlastnì dál? Nejistota z budoucnosti, z rekonvalescence, z pøíštích kontrol, ale také ŠTÌSTÍ a RADOST ze života a také z toho, že jsem se bìhem minulého roku nauèila stoprocentnì si užívat všech zdánlivì obyèejných chvil všedního dne. Vím, že to chce zase èas, aby si èlovìk zvyknul na tu novou, a vlastnì i tak trochu starou situaci, kdy mu nic není. Dovolte mi citovat jen malý úryvek z citátu nalezeného v chrámu sv. Pavla v Øímì, l.p.1696: Mnoho obav se rodí z únavy, nudy a samoty, buï k sobì pøísný, ale ne tvrdý, jsi dítì vesmíru ne ménì než stromy a hvìzdy, máš právo být zde. Pøes všechny nedokonalosti je krásný svìt. Neumdlévej! Jdi za štìstím. Jsou chvíle v životì, kdy nemáme sílu a chu jít dál! Jsme zmatené a zoufalé. Ty š astnìjší najdou sílu a podporu ve svých blízkých. Ty ménì š astné se musí porvat se svou trýzní samy. Patøím mezi ty druhé. Život mi pøinesl mnohou bolest, tu jednu z nejtìžších hned dvakrát. Po dlouhém období zoufalství jsem pochopila, že takhle se žít nedá. Zhodnotila jsem svou situaci a pochopila jsem, že si musím pomoci jen sama. To byl zlom v mém životì, a to radikální. Rozvedla jsem se, vymìnila byt, postavila dùm, zasadila stromy. Radost ze života mi pøinášel malý jorkšírek. 5

6 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 6 Abych se necítila tak osamocená v mém novém domovì, založila jsem orientální klub ZÉNAB (v arabském svìtì ochránce postižených) a zahájila výuku orientálního tance. V orientálních kostýmech, s penízkovými pásky, ovlivnìné arabskou hudbou jsme s dìvèaty trávily spousty chvil. Vzniklo tak hezké pøátelství. Mohu-li vnést trochu radosti do vašeho života, nauète se kroužit, vlnit se a odhoïte bøímì starostí a povinností, které vám život pøipravil. Bøišní tanec je estetické spojení zdravého pohybu s ženskou krásou. Vyjadøuje pozitivní emoce ženy lásku, radost a nìhu. Podle arabských pravidel nemá bøišní tanec obsahovat agresivitu ani projevy lascivní sexuality. Tanèí se pro radost vlastní i pro radost vašich blízkých. Chcete se pøijít podívat? Míla Sedláèková Milé dámy, Coby ètenáø vašeho bulletinu jsem pøeèetl i èlánek s názvem: Je váš deodorant proti pocení bezpeèný? Prosím rozlišujte mezi deodoranty a antiperspiranty. Deodorant pouze koriguje pøípadný zápach potu, antiperspirant blokuje pocení samotné. Na každém produktu je zøetelnì napsáno zda se jedná o deodorant nebo antiperspirant. Tedy z pohledu bezpeènosti lze jednoduše soudit, že všechny deodoranty jsou bezpeènìjší než antiperspiranty. Z logiky vìci, pokud se vaše tìlo nemùže ochlazovat pocením v podpaží, vyrazí pot pravdìpodobnì nìkde jinde, tøeba na èele Mimo to, obsah zirkonia v kosmetice je velmi nepravdìpodobný vzhledem k jeho cenì. S pozdravem Tomáš Vávra CO SE DÌLO V MAMMA HELP CENTRECH? Nový rok, další plány, pracujeme s plným nasazením, zkrátka žádný pomalý rozjezd. Nìkteré z nás možná plánovaly zmírnit tempo, ale poøád je tolik práce O tom, o se dìlo v pražském MH centru, informuje jeho koordinátorka Hanka Jírovcová: Zaèátek ledna nás zastihl v plné práci. Pìknì jsme se zapotily se stìhováním, protože jsme koneènì zaèaly s úpravami naší artedílny. Tìlocvièna posloužila jako skladištì všech vìcí, proto jsme nemohly celé tøi nedìle cvièit. Naše úsilí ale stálo za to. Artedílnu jsme zvìtšily, máme krásnou novou podlahu, vymalováno i uklizeno. Podìkovat bych chtìla pøedevším Martì Zvonaøové, Zdence Husákové, 6

7 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 7 Anièce Zelené, Slávce Lébrové i Alenì Èerné z Liberce, které pøes veliký mráz umyly okna, dveøe i všechen nábytek. Helena se Štìpánkou douklidily zbytek a stìhovaly všechno zpátky ostatnì, samy uvidíte. Vìøím, že se vám tam bude líbit stejnì jako mnì. Nemáme sice všechno zaøízené tak, jak bychom si pøedstavovaly, ale doufáme, že díky sponzorùm, darùm od pøíznivcù a naší píli se nám artedílnu èasem podaøí ještì vylepšit. V lednu se do služby vrátila Ida Bartošová. Sloužit bude každé úterý a povede také vìtšinu ètvrteèních odpoledních programù artedílny. Jsme rády, že je tu zase s námi. V artedílnì s Idou a Štìpánkou se už dìvèatùm podaøilo vyzdobit kvìtináèe ubrouskovou technikou. Krása. Budeme se téhle pìkné technice i nadále vìnovat, tak si to pøijïte také vyzkoušet. V poradnì Ryoru nám Jana Gibišová pøedstavila nový výrobek Pohár života. Je to potravinový doplnìk, který slouží k oèistì organismu a mùže nahradit i snídani. Vy, které jste nemohly pøijít, mùžete se o novém výrobku informovat u nás v centru, u Dáši Vítkové. Poradna MUDr. Horana pøilákala už tradiènì spoustu dìvèat. Tentokrát se pøednáška týkala homeocysteinu a cholesterolu. Mám radost, že zájem o naše ètvrteèní programy roste. Chtìla bych se ještì zmínit o vzniku nového obèanského sdružení Lymfom Help. Založila ho Mgr. Petra Štìtková, pùvodnì naše èlenka. V roce 1999, kdy byla po nemoci, nenalezla jiné sdružení, které by spojovalo pacienty s její diagnózou. Chodila si proto pro podporu k nám. Nyní se jí podaøilo, spolu s dalšími, založit sdružení pro pacienty s onemocnìním maligním lymfomem. Jsou v zaèátcích své èinnosti a naše centrum jim jednou za mìsíc poskytuje prostory ke schùzkám. Zúèastnila jsem se prvního setkání a byla jsem dojatá z jejich radosti, že se mohou setkat, povídat si o svých problémech, zkušenostech. Pro všechny byla pøipravena i pøednáška lékaøe. Patronkou sdružení je hereèka, také pacientka, Zuzana Døízhalová. Velký zájem byl o naši procházku okolo Šárky. Pøišlo opravdu hodnì dìvèat, hlavnì tìch nových. Rùžena Metlièková o našem výletu napsala trochu víc. Ještì musím pøipomenout, neváhejte s pøihlášením na rekondièní pobyty! Pøijïte èi zavolejte si o pøihlášku, zapla te zálohu (1 000 Kè). Zájem je letos opravdu velký. 7

8 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 8 Jak jsme šly v mrazu do Šárky Když nás v listopadovém bulletinu Hanka Jírovcová pozvala na výlet do Šárky, øekla jsem si, že to zkusím. Pøestože v sobotu ètrnáctého ledna mrzlo a na Prahu padla inverzní duchna, sešlo se nás na koneèné tramvaje v Liboci dvacet. Hanka vybrala pro mne zatím neznámou trasu po žluté tedy ne pøímo Šáreckým údolím, ale vrchem pøes Purkrabský háj a Nebušice. Tak jsme sice pøišly o romantické pohledy na skály, ale vzhledem k tomu, že cesty byly místy zledovatìlé, byla výhoda, že jsme šly vìtšinou po rovinì. A protože jsme povídavé ženské, probraly jsme cestou, co se dalo. Když jsme se blížily k Nebušicím a v tom mrazivém poèasí nám zaèala být zima, s povdìkem jsme pøijaly návrh znalkynì místních pomìrù Aniny, zastavit se v restauraci U žáby. Vyšlo to! Pøi spatøení tak poèetného babince nebyl místní personál nijak zaskoèen a nabídl nám zadní místnost s plápolajícím krbem, s kapacitou právì tak pro nás. Nabídka na jídelním lístku byla bohatá a ceny pøimìøené. Nasycené a ohøáté jsme vyrazily smìrem k Jenerálce. Žlutá znaèka, kterou jsme cestou do restaurace opustily, si s námi sice chvíli hrála na schovávanou, ale nevzdaly jsme to a za potokem ji dostihly. Kolem bývalých usedlostí, chatových osad i spousty novì postavených rodinných domù jsme pohodovì došly na Jenerálku. Podle prùvodce jsme našlapaly 9,5 km. Autobus è. 116 jel za chvíli a umožnil nám v klidu si prohlédnout dolní èást Šáreckého údolí. Cestou padaly rùzné návrhy na další možné spoleèné výlety Drahanská rokle, Dalejské a Prokopské údolí, Prùhonický park, Jílovištì, Posázavská stezka apod. Pøi louèení jsme si slíbily, že pokud nám to vyjde, za tøi týdny pùjdeme znovu. Co se dìlo v Brnì? Po vánoèním odpoèinku a lenošení jsme se už tìšily až se zase spoleènì sejdeme. A bylo to poznat. Mìly jsme si toho tolik co øíct, že jsme se málem ani nedostaly k plánované pøednášce o esenciálních olejích. Jak a k èemu nám mohou být užiteèné. Dozvìdìly jsme se, jak je mùžeme používat napø. do koupelí, pøi sprchování, na masáže, a asi o nejznámìjším použití do aromatických lamp. Každá esence ze stromù, kvìtin, bylin i koøení má nìjaké blahodárné úèinky. Využily jsme i nabídky firmy Salus a nìkteré oleje jsme si hned objednaly. Další støedeèní odpoledne jsme si povídaly o inkontinenci. Informace i materiály jsem získala na páté konferenci Inco Fora a na jejich internetové adrese Možná, že se na toto téma rozepíšeme i v nìkterém dalším èísle bulletinu. 8

9 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 9 Je to problém, který zajímá nejen nás, ale i dìvèata z Kyjova, která pøijela další týden na náš odpolední program. Poslední lednový odpolední program byl povìstnou tøešnièkou na dortu. Naše pozvání pøijala paní Bendová, poradkynì v oblasti barev a vizáže. Byly jsme nadšené, když nám poodhalila svìt barev, jejich vliv na náš vzhled a kouzlo promìn. Názornì na každé z nás ukázala, jak nás mùže zmìnit drobný doplnìk, jiné brýle, zmìna v úèesu a o barvách ani nemluvì. I když to byl jen zlomek informací, které nám v tak krátké dobì mohla poskytnout, rozcházely jsme se až po devatenácté hodinì. Tìšíme se, že využijeme také možnosti osobní konzultace s paní Bendovou. Jak vidíte, umíme si užívat života a spoleènì se tomu víc a víc uèíme. Pøi našich odpoledních programech plánujeme, co všechno chceme ještì spoleènì zažít, nauèit se a kam se spolu podíváme. V nejbližší dobì zaène kurz zdravého životního stylu, kurz asertivity, šití pro zaèáteèníky, jednodenní výlety, návštìvy divadla a další aktivity. Plánù máme spoustu. A vy, kteøí zatím váháte a nebo nemùžete k nám pøijít, si mùžete o tom všem alespoò pøeèíst v bulletinech. A nebo seberte odvahu, pøijïte k nám a mùžete si užívat spolu s námi. Tìšíme se na vás. Závìr toho, co se dìlo v Brnì, je vlastnì i vzkaz od Jany Zrneèkové pro všechny, které stále ještì pøemýšlíte, zda stojí za to nìkdy se u nás zastavit. To víte že ano! Zvu vás i já, redaktorka této nové pravidelné rubriky, Jitka Kluèinová. A tìšte se i vy z okolí Hradce a Pøerova, pøíštì budou pøíspìvky i z tìchto našich mammahelpských center! Rùžové zpravodajství Rùžová výšivka 2006 je odstartována! Vyzýváme mammahelpky, pøátele, známé i neznámé pøíznivce, chopte se jehel a jehlièek, jdeme do toho! Prrrr, ne tak doslova, prosím! Jak a co vyšívat, a co je tøeba s obrázky udìlat dál, vám všem poradí Ida Bartošová s Norou El-Lababidi hned v pøíštím èísle (já jsem na výšivku opravdu antitalent). Ještì je èas, máme na to celý rok, 9

10 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 10 a tak dnes jen vysvìtlím, oè vlastnì jde (pro ty nové) a jak bude naše Výšivka letos probíhat: Cílem je udìlat radost sobì (vyšíváním samotným a také hotovým dílem), nìkomu neznámému, kdo si náš výtvor vybere a zakoupí, a taky svému sdružení, kterému utržená èástka pomùže prakticky. Vyšívat mùže každá /každý (vloni pár mužù vyšívalo velmi úspìšnì), kdo to umí (a kdo se to chce nauèit, mùže tak uèinit ve všech MH centrech.) Pøedlohy na obrázky musí být legálnì získané (z obchodu èi z èasopisù pro vyšívání), spoustu jich také máme v centrech k dispozici. Brzy budeme rozdávat také bavlnky a kanavu, ale samozøejmì si to mùžete obstarat i každá sama. V každém MH centru je minimálnì jeden Rùžový poradce, který má projekt na starosti a odpoví na všechny vaše otázky: MHC Brno Helena Pøibylová, MHC Pøerov Dáša Koláèková, MHC Hradec Jarka Doležalová, MHC Praha Ida Bartošová a Marcela Mejstøíková. V centrech taky bude brzy k dispozici letáèek, jakási kuchaøka k celému projektu. V pracovním týmu Výšivky jsou také Lída Pavlová (naše nejvýkonnìjší vyšívaèka) a Nora El- Lababidi, náš Rùžový expert a autorka projektu. O publicitu se postarají Iva Goèová, Zuzka Kociánová a Jana Drexlerová úkolem nás tøí, co neumíme vyšívat, je nalézt Výšivce nové partnery, sponzory, spolupracující média a taky ve finále vaše dílo dobøe nabídnout a prodat. V tìchto dnech oslovujeme všechny, kdo by mohli mít zájem a chu naši Výšivku podpoøit (máte-li konkrétní tipy a nápady, zavolejte nám, prosím!) Z loòských partnerù už mùžeme poèítat s firmami Jorik z Brna, Fantazie Ludìk Makový z Prahy, sponzorem (a zájemcem o prodej zároveò) firmou Hewlett Packard. Chystáme texty do èasopisù a knížek, vyzveme tak jejich ètenáøky k vyšívání pro Mammahelp První prodejní výstavu už domlouváme v HP v Praze (vloni jsme tam s vánoèními obrázky utržili témìø deset tisíc!), teï je prý zájem o velikonoèní motivy. Letos se ovšem nebudou obrázky prodávat jen v Praze, jako tomu bylo vloni spolu s koordinátorkami center vytipujeme do konce února všechny regionální 10

11 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 11 možnosti. A jistì najdeme i další, virtuální zpùsoby nabídky všeho, co pro Mammahelp letos vyšijete. I vy, prosím, nad tìmito možnostmi zkuste pøemýšlet, než se pustíte do vyšívání. Rùžová výšivka je totiž (aspoò podle mého) tak úžasná právì proto, že nabízí nám všem tolik kreativních pøíležitostí, jak se projevit, jak dát na stùl nejen hotový obrázek, ale také jakýkoli nápad, který mùže posloužit dobré vìci stejnì dobøe. Prostì, mùžeme zapojit svou fantazii, využít své zkušenosti (a odlehèíme tak zároveò své mysli, nemyslíte?) Ètìte prosím Rùžové zpravodajství v bulletinu i na a budete-li nám psát na toto téma, oznaète mail èi dopis slovy Rùžová výšivka. Po loòských zkušenostech èekáme, že váš zájem bude opravdu veliký. Vloni nám Výšivka pøinesla víc jak korun A letos? Je to na nás, dìvèata! Jana Tøiadvacet dialogù o rakovinì Strastiplná cesta po dlouhém, úzkém mostì aneb jak pøekonat rakovinu SERIÁL Nejdøíve pár slov o autorovi této neobyèejné knížky. MUDr. Pavel Vodváøka, Ph.D., pochází z Ostravy, kde také dosud pracuje. Pro laickou veøejnost napsal øadu èlánkù v populárních èasopisech a novinách a pøednesl stovky pøednášek z rùzných oborù zdravotní výchovy, pøedevším o onkologii, hovoøil v øadì rozhlasových a televizních poøadù, byl iniciátorem vzniku klubu Nadìje ve Frýdku-Místku (tento klub sdružuje ženy léèené pro zhoubné onemocnìní prsu) a stál také u zrodu Nadace proti rakovinì, která pomáhá tam, kde nestaèí pravidelné financování zdravotnických 11

12 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 12 služeb. Doktor Vodváøka se celý život zabývá problematikou zhoubných nádorù a jeho snahou je také zpøístupòovat odborné znalosti laické veøejnosti tak, aby se lidé mohli ve složitých životních situacích zpùsobenými nádorovými chorobami dobøe orientovat, aby jejich chování i snahy vedly k jednomu cíli k záchranì ohroženého života. Knížka Tøiadvacet dialogù byla napsána pro všechny, kdo onemocnìli zhoubným nádorem, a pro všechny, komu onemocnìl nìkdo blízký. Aby se lidé v této situaci umìli zorientovat, aby mohli sami posoudit svou pozici v nemoci, aby se mohli na základì pravdivých informací svobodnì rozhodnout. V každém knihkupectví zcela jistì najdeme mnoho publikací nejrùznìjší úrovnì o léèbì nádorù. Ale v mnohých z nich se to hemží hloupostmi obalenými v pìkných, rádoby odborných slovech, nìkteré nás odvádìjí do svìtù, které neznáme a mají nám otevøít oèi, ale v praxi nakonec selhávají, protože žijeme tady a dnes. Nìkteré knihy pøinášejí bizarní filosofická øešení, zatahují lidi do zhoubných magických systémù, vymývají mozky. V praxi však nakonec zùstanou nemocní sami. Zmateni, bez porozumìní, co se s nimi stalo. Èasto tyto knihy také popírají klasickou medicínu. Tu, která sice zatím nedokáže vyléèit všechny nemocné se zhoubným nádorem, ale tak jako dokáže už dnes vyléèit nemoci, které pøed padesáti lety znamenaly jistou smrt, tak bude jednou umìt vyléèit všechna nádorová onemocnìní a dnes jí k tomu chybí jen ten povìstný krùèek. Èást I. zazvonil telefon Zazvonil telefon. Vyzývavì. Nevím, jestli jste to také poznali, že telefon zvoní nìkdy jinak. Dennì zvedám sluchátko toho pøístroje, který je protivný a dokáže zdržovat, který je bájeèný a pomáhá, spojuje lidi z velkých dálek, pøináší nové informace ze svìtových informaèních sítí. Ten telefon zazvonil dùraznì. Rychle zvedni moje sluchátko, nìkdo tì potøebuje prosím. Ahoj Pavle, jsi to ty? Nezlob se, že tì vyrušuji v práci, ale Libore, co se ti stalo? Potøeboval bych se s tebou sejít. Veèer jsme se sešli v pøíjemné vinárnì. Tìšil jsem se na setkání po letech. Kdysi jsme byli nerozluèní pøátelé. Prázdniny jsme prožívali spolu, toulali se pøírodou, sedávali u ohnì a hrávali na kytary, chodívali stejnými cestami. Pak jsme se oba oženili a vydali se rùznými smìry. Pavle, potøebuji tvou pomoc. Jana onemocnìla. Zøejmì má rakovinu prsu. Nemohu tomu uvìøit. Je zoufalá, pláèe, není s ní øeè. Dìti nerozumí tomu, co se sta- 12

13 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 13 lo, nevím, jestli jim mám øíci pravdu. Øekni mi, proè se to muselo stát právì nám. Libor ze sebe soukal vìty, které jsem slyšel mnohokrát. Mnohokrát jsem na nì odpovídal. Zøejmì na nì odpovídá mnoho lékaøù, každý den. Libore, musíme nìkde zaèít. Musíme si o tom popovídat. Ještì jsi mi neøekl nìkteré podrobnosti. Dnes to nemusí být zlé. Existují úèinné léky. Péèe je komplexní. I když nádorù pøibývá, tìch kteøí jsou vyléèeni, je stále více. Øada lidí žije s nádorem. Jde o to, nauèit se s nádorem žít. A tak jsme si dali první schùzku a slíbili si, že to všechno spolu probereme. Jak definovat zhoubný nádor? Lidské tìlo se skládá z bunìk. Vzájemnì si podobné buòky tvoøí tkánì, tkánì zase orgány. V buòkách je zakódováno nejen, jak budou vypadat a co budou dìlat, ale také to, jak dlouho se mají dìlit, a dokonce také to, kdy mají odumøít. Je-li vše normální, pak se u dospìlého èlovìka vytváøí tolik nových bunìk, kolik jich odumøe. Jsou tkánì, které se stále obnovují. K nim patøí tøeba krev, tedy krevní buòky nebo buòky sliznic, buòky povrchu kùže, buòky v kostech a mnoho dalších. Pak jsou také buòky, které se jednou provždy pøestanou množit a jejich poèet je tak jednou daný. K nim patøí buòky nervové a svalové. Zatímco krev, kterou èlovìk ztratí pøi zranìní, se rychle obnoví, svaly, které si sportovec natrhne pøi sportovním výkonu se již neobnoví znovu svalovými buòkami, ale v místì vznikne jizva z vazivových bunìk. Když na buòku pùsobí kancerogen škodlivina, která má vliv na její øídící centrum mùže dojít v zásadì ke dvìma projevùm: obnoví se zastavené bunìèné dìlení a buòky se zaènou neøízenì dìlit poškodí se gen, který je zodpovìdný za pøirozené odumírání bunìk a tak se buòky zaènou hromadit Nádor je tedy nìjakým výstøelkem tkánì, èi bunìk, které se zaènou neøízenì, nekontrolovanì množit. Buòky zhoubného (maligního) nádoru mají ještì další vlastnosti (na rozdíl od nádorù nezhoubných, neboli benigních). Jsou agresivní, vrostou do okolí a naruší okolní tkáò. (napø. do cév, kde mohou zpùsobit krvácení). Nádorové buòky jsou závislé na tom, zda jsou dobøe zásobeny kyslíkem, proto samy nádorové buòky produkují zvláštní látky které zpùsobují tvorbu cév. Nádorové buòky produkují mnoho látek, které narušují imunitu svého hostitele tak, že proniknou imunitní obranou. Kdyby je neprodukovaly, pak by je imunitní mechanismy hostitele rozpoznaly a znièily (další látky, které buòky produkují, zpùsobují napø. nechutenství, únavu, hubnutí aj.). 13

14 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 14 Další vlastností, která chybí nezhoubným nádorùm, je metastazování. To znamená, že se od primárního nádoru oddìlují buòky, které se dostanou do krevního obìhu a s krví putují nìkam na druhý konec organizmu (tøeba do jater, plic nebo kostí). Tam z krevného obìhu vystoupí a zaènou se dìlit. Vzniká tak druhotný nádor metastáza. Takto vzniklým metastázám se øíká vzdálené. Øada nádorù vytváøí ještì regionální metastázy lymfatickou, mízní cestou. Zhoubné nádory, které vznikají z bunìk zevního a vnitøního embryonálního listu nazýváme karcinomy. Nádory, které vznikají z bunìk a tkání støedního listu (mezodermu) z kostí, svalù, vaziva a chrupavky, se nazývají sarkomy, z krve leukémie, z bunìk lymfatických uzlin lymfomy a z bunìk pohrudnice a pobøišnice mezoteliomy. Z toho vyplývá, že existuje mnoho druhù rakoviny. Proè nádor vznikne, to se pøesnì neví, i když známe mnoho okolností a projevù, které tzv. maligní zvrat doprovázejí. Víme, že je to proces nìkolikastupòový. Nìkteré stupnì lze odhalit a léèit, což dává urèitou nadìji. Nádory jsou obecnì vyvolány nejrùznìjšími pøíèinami, a to fyzikálními, chemickými, viry, vlivy dìdiènosti a zøejmì mnoha dalšími poruchami, napø. zmìnami imunity apod. Obecnì se tyto vlivy (nejèastìji chemické) nazývají kancerogeny. Mezi nejznámìjší kancerogeny patøí látky v cigaretovém dýmu, známým kancerogenem je radioaktivní záøení, také mnoho chemických slouèenin jako vinylchlorid, anilín, nikl apod. Primární prevence tedy znamená vytvoøit zdravé životní prostøedí tak, aby nádory vùbec nevznikaly. Èlovìk mùže proti nádorùm bojovat tak, že se snaží odhalit nádor co nejmenší, v dobì, kdy jej lze dobøe léèit. Napø. karcinom dìložního èípku v prvním stadiu má vysokou reálnou nadìji na vyléèení, ale když už zaène metastazovat, šance se snižují. Proto jsou vypracovány nìkteré postupy pro èasné odhalení nádorù. Patøí mezi nì napøíklad pravidelné gynekologické prohlídky nebo pravidelné mammografické vyšetøení, které mùže odhalit karcinom prsu již velikosti nìkolika milimetrù. Léèba tak malého nádoru potom jistì mùže být úspìšná. V praxi máme každý odpovìdnost sám za sebe, proto každý musí sám sledovat svùj zdravotní stav, pøíznaky, které by mohly signalizovat onemocnìní zhoubným nádorem. Øíkáme jim varovná znamení. Patøí k nim krvácení z koneèníku, krev v moèi, krvácení mimo menstruaèní cyklus žen, krvácení po pohlavním styku, krev ve vykašlaném hlenu. Dále je tøeba sledovat objevení se bulek v místech, kde jsou mízní uzliny nebo ve starých jizvách, zvìtšení varlete, nehojící se rány nebo zmìny mateøských znamének. (seriál pøipravuje Ida, s laskavým souhlasem autora, èásteènì zkráceno a upraveno) 14

15 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 15 Význam vyšetøení HER2 u nádoru prsu V poslední dobì se v novinách a èasopisech objevují èlánky o receptoru HER2 a o léèbì èasného karcinomu prsu Herceptinem. Co je to HER2 a jaký je jeho vztah k léèbì? HER2 (též HER2/neu nebo erbb2) je jeden z mnoha receptorù na povrchu bunìk, jejichž prostøednictvím buòka pøijímá signály ze svého okolí. Po pøijetí signálu pak receptor aktivuje rùzné bunìèné pochody. HER2 podporuje rùst a dìlení bunìk, pøi nadmìrné pøítomnosti HER2 dochází k nadmìrnému dìlení bunìk, což mùže vést až ke vzniku nádoru. I v nìm pak HER2 uplatòuje svoji aktivitu. Pøítomnost receptoru zjiš uje patolog ve vzorku nádorové tkánì dvìma metodami. Pøi imunohistochemickém vyšetøení (IHC) pomocí protilátky a barviva obarví molekuly receptoru pøítomné na povrchu buòky a stanoví nadmìrnou pøítomnost (nadmìrnou expresi) HER2, pøi fluorescenèní in situ hybridizaci (FISH) (nebo podobné metody nazvané CISH) zjiš uje kolik je v buòce pøítomno genù pro HER2 a jejich pomìr k poètu chromozomù (zvýšený poèet genù se nazývá amplifikace). Stanovení HER2 by mìlo patøit, vedle stanovení typu nádoru a pøítomnosti hormonálních receptorù, k základním vyšetøením každého nádoru prsu. HER2 je jedním z takzvaných prognostických faktorù, na jejichž základì lékaø stanovuje léèbu. Nádory s nadmìrnou pøítomností (expresí) HER2 mají horší prognózu a vyžadují agresivnìjší léèbu. Takových nádorù je asi 20 procent. Trastuzumab (Herceptin) je lék, který se specificky naváže na HER2 na povrchu buòky a tím zabrání aktivaci bunìèných pochodù a rùstu nádoru. Jedním z dalších mechanizmù je pravdìpodobnì i oznaèení buòky, na jejímž povrchu je HER2 pøítomen. Takto oznaèené buòky jsou pak napadány a zabíjeny imunitními pochody organismu. Léèba Herceptinem je možná jen v pøípadì prokázané HER2 pozitivity. U HER2 negativních nádorù je léèba Herceptinem neúèinná. V Èeské republice je Herceptin registrován a používán k léèbì pokroèilého karcinomu prsu, a to buï samotný nebo v kombinaci s nìkterými cytostatiky. Podává se v infúzi do žíly jedenkrát za týden, novì se zkouší i podávání jedenkrát za tøi týdny. Používání Herceptinu je vyhrazeno pro 11 onkologických center v republice, lékaøi z jiných nemohou lék podávat sami, ale musí pacientky odeslat do tìchto center. V roce 2005 byly publikovány výsledky 4 velkých studií, ve kterých byl Herceptin podáván jako souèást adjuvantní léèby, tedy zajiš ující léèby následující po operaci. Ve všech studiích bylo prokázáno významné snížení rizika, že se nemoc bude opakovat, byla tedy zvýšena pravdìpodobnost úplného vyléèení nádoru. Registrace Herceptinu v Evropské unii pro adjuvantní léèbu se oèekává ve druhém pololetí MUDr František Nový 15

16 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 16 Mamární screening v ÈR v letech 2003 a 2004 V prosinci minulého roku se v Brnì konala konference k výroènímu auditu mamárního screningu ÈR, které se zúèastnili zástupci všech akreditovaných mammodiagnostických pracoviš, a kam jsme byli také pozváni. Odnesli jsme si CD se zajímavými daty, která jsou samozøejmì veøejná a lze si je kompletnì najít na Zajímá vás, jak ženy v Èeské republice využívají možnosti pøed nedávnem zavedeného plošného vyšetøení, tedy screeningu? Za datovì kompletizované dva roky mamárního screeningu bylo preventivnì vyšetøeno žen a u byl zachycen karcinom. V 77 procentech šlo o nádory T1 nebo Tis, tedy potenciálnì dobøe vyléèitelné. Celá cílová populace žen ve vìku let èítá pøes 1,6 miliónu. Prošetøenost (to je odborný termín!) žen je tedy za první dva roky screeningu celkovì kolem 30 procent. Znaènì se liší prošetøenost pøi srovnání krajù, nejvyšší je v Jihomoravském kraji (46,4 %) a v kraji Vysoèina (35,7 %), nejnižší v Ústeckém kraji (17,3 %) a v kraji Karlovarském (17,9 %). V Praze èiní screeningová prošetøenost žen 23,4 %, (to není mnoho, viïte?), ve Støedoèeském kraji 24,4 %. Prošetøenost žen klesá s vìkem, resp. s vìkovou kategorií následovnì: let: 31,7 %, let: 29,4 %, let: 26,2 %, let: 23,0 %, let: 16,1 %. Jak je vidìt, starší ženy výhod bezplatné preventivní prohlídky jednou za dva roky využívají opravdu velmi málo. Co myslíte, co je pøíèinou? Bojí se? Stydí se? Nevìdí o tom? Co by pomohlo, aby na vyšetøení pøišly? Dodejme ale, že nejvyšší poèet screningových vyšetøení vùbec byl v uvedeném období proveden v Mammacentru DTC v Praze 4, Roškotovì ul. (Zelený pruh), které vede prim. MUDr. Miroslava Skovajsová. Blahopøejeme! CO ZNAMENÁ, KDYŽ SE ØEKNE Probiotika Probiotika jsou živým mikrobiálním dodatkem stravy, který pøíznivì ovlivòuje zdraví èlovìka tím, že zlepšuje jeho mikrobiální støevní rovnováhu. Termín probiotický je opakem slova antibiotický. Mezi probiotické kultury patøí hlavnì Lactobacillus casei, L. acidophillus, Bifidobacterium bifidum. Musí pøežít pùsobení trávicích kyselin v žaludku i pùsobení žluèi. Nìkteré probiotické kultury umí produ- 16

17 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 17 kovat vitamíny skup. B, vitamín K. Jejich rùstu pomáhají tzv. oligosacharidy, zejména inulin. Pøidávají se do potravin jako tzv. funkèní pøísada. Bez probiotik by v našem zažívacím traktu dlouho nepøežily. Bakterie mléèného kvašení, jak se jim také øíká, nezvyšují jen odolnost proti støevním obtížím, ale také snižují nebezpeèí žaludeèních vøedù, zlepšují trávení, redukují hnilobné procesy v zažívacím traktu, zlepšují odolnost celkovou, i vùèi infekcím moèových cest a pohlavních orgánù, zmenšují hrozbu alergie a atopického ekzému u dìtí. V poslední dobì se èasto hovoøí o probiotickém potravinovém doplòku Actimelu. Protože probiotika mají i velmi pøíznivý úèinek na snižování hladiny cholesterolu (zejm. L. acidophyllus), vyrábìjí napø. v Belgii jogurt Actimel Cholesterol Kontrol. Inulin je látka, vyskytující se u nìkterých rostlin jako zásobní látka. Nacházíme jej v èesneku, cibuli, pomeranèích, nejèastìji se vyrábí z èekanky. Je zdrojem vlákniny, má probiotický efekt. Øíká se mu také ve vodì rozpustná vláknina. (Pozor, nezamìòovat s inzulinem!) Pro jeho nasládlou chu a kalorickou hodnotu je možno jej použít jako náhradu cukru ve výrobcích pro diabetiky a pøi redukèní dietì. Makrobiotika (a léèba rakoviny dietou) Makrobiotika je jeden z nejpopulárnìjších dietních režimù. Principem je jíst celozrnné potraviny a vaøenou zeleninu. A to hodnì. Pokrytí kalorické hodnoty je polovina z obilnin, ètvrtina ze zeleniny, zbytek z luštìnin, moøských øas, polévek. Obèas jsou povoleny oøechy a ryby, ale výslovnì jsou zakázány živoèišné bílkoviny (maso, mléèné výrobky, vejce). Pozor: léèení rakoviny pouze tímto druhem stravy je sporné a nebylo prokázáno. Dìti, tìhotné ženy a nemocní s rakovinou by proto mìli tuto dietu konzultovat s lékaøem. Je nìkolik diet údajnì léèících rakovinu. Vìtšina z nich zahrnuje zeleninu, ovoce a obilniny. Naprostá vìtšina lékaøù se ale shoduje na tom, že rozvinutá rakovina se nedá léèit pouze výživou a nìkteré diety mohou naopak samotné onemocnìní zhoršit! Milá dìvèata, kolegynì, ètenáøky tohoto bulletinu, jmenuji se Hanka Šabatová a budu pro vás pøipravovat rubriku Co znamená, když se øekne S pomocí odborníkù, tlustých chytrých knížek, dùvìryhodných zdrojù na internetu a tak podobnì se spolu budeme prokousávat odbornými termíny, s nimiž se v souvislosti s naší nemocí a pøidruženými problémy setkáváme. A taky jsem dostala na starost vymámit od zaneprázdnìných doktorù pro každé èíslo jeden èlánek vztahující se k naší onkologické léèbì držte mi palce, a se mi to do uzávìrky vždycky podaøí! (P.S.: Napoprvé to vyšlo!) 17

18 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 18 ZAPIŠTE SI DO DIÁØE Program MHC Praha ü Ètvrtek od Poradna MUDr. Petera Horana: Vztah mezi výživou a osteoporózou ü Ètvrtek od Babinec, souèasnì Artedílna s Idou: Základy køížkové výšivky! ü Ètvrtek od Aktuální otázky dùchodového zabezpeèení (JUDr. Helena Pelikánová, Pražská správa sociálního zabezpeèení) ü Ètvrtek od Ukázka bøišního tance s Mílou Sedláèkovou ü Ètvrtek od Poradna MUDr. Petera Horana: Polyfenoly antioxidanty ü Ètvrtek od Artedílna s Idou, pokraèování ubrouskové techniky ü Ètvrtek od Babinec Tìlocvièna: Rehabilitaèní cvièení s Helenou, pondìlí od a Rehabilitaèní cvièení s gumou dle dr. Smíška, úterý od Jóga s Irenou opìt každý ètvrtek od Vycházky: Sobota Výlet na Karlštejn (ze Srbska), sraz v 9.00 na Smíchovském nádraží (v hale u pokladen) Program MHC Brno ü Støeda od Pøednáška na téma: Léèba kostních metastáz, MUDr. Karel Nevrtal ü Støeda od Zahájení Kurzu zdravého životního stylu (pod vedením poradny pro zdravou výživu a odvykání kouøení z MOU Brno) ü Støeda od Kurz zdravého životního stylu ü Støeda od Kurz zdravého životního stylu A potom si zavzpomínáme na oslavy MDŽ a jednu takovou oslavu si pøipravíme. Bude i pøekvapení. ü Støeda od Kurz zdravého životního stylu Po kurzu pro zájemce ubrousková technika ü Støeda od Kurz zdravého životního stylu 18

19 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 19 Program MHC Hradec Králové Odpolední programy zaènou od dubna letošního roku! Gratulace: tìm z nás, které oslaví své narozeniny v bøeznu Hana G., Jana K.(60) a PHDr. Vìra M. 1.3., Jana B., Vìra Š.(70) a Vlasta K. 2.3., Jana T. 3.3., Helena F. a Ludmila Š. 4.3., Darina N.(70) a Jana K. 5.3., Božena K. a Ing. Daniela D. 6.3., RNDr. Eva M., Miluše C. a Vlasta Z. 7.3., Ladislava Ch.(55), Marie N. a Ta ana W. 8.3., Jana B , Ing. Hana F , Blanka M. a Mg. Marie M , Štìpánka Š , Francisca K. a Ing. Stanislava Z , Ing. Jitka M , MUDr. Daniela V , Olga H , Ing. Jana D.(55), Jaroslava K. a Ludmila L , Dagmar. M., Helena R., Rùžena M. a Iva H , PhDr. Iva K , Jana H., Marta M. a MUDr. Václav Pecha 23.3., Zdeòka G.(70) 25.3., Arua B. a Ludmila K , Kvìta M. a Markéta F.(50) 27.3., Jana Š. a Miroslava K , Blanka K. a Jindøiška G , Vladimíra K , Dagmar Š., Helena G.(65) a Marie M.(65) RECEPTY Kuøecí stehna v džusu a sojové omáèce Kuøecí stehna (mùže být i naporcované kuøe) naložíme pøes noc do nálevu ve složení: 1/3 sojová omáèka, 2/3 pomeranèový džus. Peèeme bez dalších pøísad. Jako pøíloha brambory nebo rýže. Štrùdl na nìkolikerý zpùsob 40 dkg hladké mouky, 1 tuk Omega (nastrouhat), 1 vejce, 2 dl vody. Vše zpracujeme na tìsto, rozdìlíme na 6 dílù. Mùžeme plnit tradiènì jablky, ale uplatní se i slané nádivky, napø. z vaøených vajec, strouhaného sýra a nadrobno nakrájené uzeniny, ochucená okurkou a hoøèicí. Tvarohové kobližky od Olinky (množství je cca pro 2-3 osoby) 1 mìkký tvaroh v kostce, 32 dkg hladké (polohrubé) mouky, 1 prášek do peèiva, 2 lžíce mouèkového cukru, 4 žloutky, sníh z bílkù, 2 lžíce rumu, 6 lžic mléka. 19

20 zlom1-23.qxd :58 StrÆnka 20 Cukr, tvaroh a žloutky utøeme. Pøidáme mouku s práškem do peèiva, mléko, rum a sníh z bílkù. Tìsto vypracovat ne tuhé, ne øídké, aby šlo nabírat lžící a pomocí malé lžièky házet do rozpáleného oleje. Výborné je obalit usmažené kobližky v mouèkovém cukru se skoøicí, potøít domácími povidly a zdobit bílým jogurtem. Obsah bulletinu MAMMA HELP! rok 2005 Odborné èlánky èíslo strana HER2: Mgr. Tomáš Vávra, Roche s.r.o Jak na jizvy?: Hanka Vránová Volnì dostupné léky proti bolesti (ONKOOKNO MOÚ Brno) 3 9 Prekancerózy: MUDr. Renata Koževnikovová 3 17 Imunita a zhoubné nádory I. èást (Vybráno z letáku MOÚ) 3 7 Imunita a zhoubné nádory II. èást (Vybráno z letáku MOÚ 4 7 Mamární screening 5 11 Voda je život pitný režim: MUDr. Peter Horan 6 5 Hypertemie: Stáòa Perièová 9 11 Víte to o svém nádoru?: Mgr. Tomáš Vávra, Roche s.r.o Radioterapie: MUDr. Milan Brychta 11 9 Kostní metastázy a léèba bisfosfonáty: MUDr. Karel Nevrtal 12 8 Seriál: Jak dál po léèbì rakoviny? 1. Co je bìžné po léèbì nádorového onemocnìní Význam prevence v onkologii Chirurgické výkony v prevenci nádorù Léèba bolesti 1. èást Léèba bolesti 2. èást Rehabilitace a relaxace Co je lymfedém a význam lymfodrenáží Prostor pro rozhovor 12 5 Slovo do duše Co mì napadá, když nìkdy pøemýšlím: Jiøina z Brna Jak jsem se uèila znát svùj strach: Jana Zrneèková Milé mammahelpky: Veronika Freimanová 4 2 Milé mammahelpky, milé dámy a pánové: Dr. Václav Pecha

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

Vánoèní kresba, Tomáš Jára

Vánoèní kresba, Tomáš Jára Dìtské názory na lásku... Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli. Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU:

PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU: ÈÍSLO 4 / ÈERVENEC- SRPEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Pøedstavte si, že jste doktor medicíny a že šest z každých deseti pacientù, kteøí k vám pøijdou, jsou ženy, pøedstavte si dále,

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE POTRAVINOVÉ INTOLERANCE Jakákoli potravina se mùže stát pro organismus toxickou a vytváøet alergii nebo intoleranci. Každý èlovìk je pøitom jedineèný: co nesedí panu Kopeckému, to mùže panu Novotnému vyhovovat.

Více

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU:

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU: ÈÍSLO 2 / BØEZEN - DUBEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè ŠANCE PRO DIABETIKY Podívejme se nejprve na krátký pøehled onemocnìní cukrovkou. Zvýšení hladiny krevního cukru zpùsobují dvì zcela odlišná onemocnìní. Øíkáme

Více

JAHODY Z HOBLIN Z OBSAHU:

JAHODY Z HOBLIN Z OBSAHU: ÈÍSLO 6 / LISTOPAD PROSINEC 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè JAHODY Z HOBLIN Badateli dr. Wilhelmu Haarmanovi se roku 1874 podaøil jeden husarský kousek, který mìl nedozírné následky: objevil syntetickou náhražku

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

JAK HUBNOUT BEZ HLADU...

JAK HUBNOUT BEZ HLADU... JAK HUBNOUT BEZ HLADU... Hlad je jedním z našich nejsilnìjších pudù; zajiš uje jak naše osobní pøežití, tak pøežití lidské rasy jako takové. Máte-li snad nìjaké pochyby o intenzitì tohoto pudu, zkuste

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

Teplárna dostane pokutu

Teplárna dostane pokutu Túje znetvoøené nebo ozdravené? SEZIMOVO ÚSTÍ - Na minulém zasedání zastupitelstva 27. bøezna se ozval Martin Klíma (Zelená pro mìsto) s tím, že v Kaplického ulici obyvatele straší svým vzhledem túje.

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU:

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: ZÁNÌT TLUSTÉHO STØEVA..4 ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO...4 DŽUSOVÝ PÙST...6 OPUŠTÌNÝ MUŽ...8 CO VÍTE O SPÁNKU?...10 ANDÌL POMALOSTI...11 SEBEÚCTA JAKO KLÍÈ...12 VÌDA O STVOØENÍ...14 TOMÁŠ...16

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU:

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU: ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Když jsem kvùli svému zdraví musela odejít z divadla, zùstaly mi jen vzpomínky, krásné recenze, dopisy od ctitelù a divákù, nìjaký ten videozáznam a nìkolik kilogramù situaèních fotografií.

Více

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali,

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, ÚVODNÍK Milí studenti, školní rok se nám rozbìhl a už více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, loòští tøe áci jsou rázem tìmi, na které za dveømi èeká

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 4 - duben 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. MAUZ ocen ěn é h l u bocké řezn i

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více