VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Irina Ryabova Analýza faktorů úspěšnosti hotelu Bakalářská práce 2014

2 Analýza faktorů úspěšnosti hotelu Bakalářská práce Irina Ryabova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Sochůrková Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Analysis of the success factors of a hotel Irina Ryabova The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: Ing. Martina Sochůrková Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza faktorů úspěšnosti hotelu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Jméno a příjmení autora V Praze dne

5 Úvodem bych chtěla poděkovat paní Ing. Martine Sochůrkové za cenné připomínky, konzultace a odbornou pomoc které byly velmi užitečné k vypracování této bakalářské práce.

6 Anotace RYABOVA, Irina. Analýza faktorů úspěšnosti hotelu. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Cílem této bakalářské práce je nalezení klíčových faktorů úspěšnosti hotelu, analýza velkých hotelových řetězců jako Hilton Hotels Corporation a Marriott International, porovnání hodnocení hotelů Hilton Prague a Prague Marriott, nabídnutí nejefektivnějších způsobu dosáhnutí úspěchu v hotelnictví a způsobů zlepšení kultury a kvality služeb v hotelu. Analýza a srovnání jsou provedeny na základě odborné literatury a hodnocení návštěvníků hotelů na webové stránce booking.com. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsem uvedla klíčové faktory úspěšnosti v hotelovém průmyslu. Analytická část analyzuje a porovnává získané informace o hotelových řetězcích Hilton Hotels Corporation a Marriott International, a také o hotelích Hilton a Marriott na Praze 1. Praktická část práce přináší určité způsoby zlepšení kultury a kvality služeb v hotelu, a také ukazuje, jak kvalifikace a školení personálu podporuje úspěšné postavení hotelu. V závěru práce jsem ohodnotila efektivnost řízení hotelů a hotelových řetězců, které jsem popsala ve své bakalářské práci. Tato práce je zpracována tak, aby byla použita jako pomocný materiál pro hotely, které chtějí dosáhnout úspěšnosti a umět tak konkurovat v hotelovém průmyslu. Klíčová slova: branding, kvalita, motivace, služba, úspěch.

7 Annotation RYABOVA, Irina. Analysis of the success factors of a hotel. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd., Prague: The aim of this work is finding the key factors of the success of a hotel, analysis of major hotel chains such as Hilton Hotels Corporation and Marriott International, comparing hotel reviews Hilton Prague and Prague Marriott, offering the most effective way of achieving success in the hotel industry and ways to improve the culture and quality of service at the hotel. Analysis and comparison based on special literature and assessment of hotels guests on the website booking.com. The work consists of 3 parts. In the theoretical part I presented the key factors for success in the hotel industry. The analytical part analyzes and compares the information about the hotel chains Hilton Hotels Corporation and Marriott International and also Marriott and Hilton hotels in Prague 1st. The project part brings some ways to improve the culture and quality of service in the hotel and also shows how the qualifications and training of operating personnel supports successful position in the hotel. At the end, I evaluated the effectiveness of the management of hotels and hotel chains, which I described in my work. This work is processed to be used as an auxiliary material for hotels that want to reach the target to be successful and be able to compete in the hotel industry. Keywords: branding, motivation, quality, service, success.

8 Obsah Seznam tabulek Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek Teoretická část. Klíčové faktory pro úspěch v hotelnictví Branding Spokojenost zákazníků Stálost zákazníků Role zaměstnanců Styly v obsluze hotelových hostů Požadavky na vzhled a osobní hygienu zaměstnanců Kultura chování personálu Kvalifikace a školení obsluhujícího personálu Kvalita hotelových služeb Kvalita řízeni Analytická část. Analýza úspěchů hotelových řetězců Hilton Hotels Corporation a Marriott International Cíle, metody a postupy analýzy Celosvětově známé hotelové řetězce Popis hotelového řetězce Hilton Hotels Corporation Charakteristika společnosti Hilton Worldwide Conrad Hilton, zakladatel obrovského hotelového impéria "Hilton" - nejvíce "technologický" hotelový řetězec... 33

9 2.3.4 Hotelový řetězec Hilton jako zábavní průmysl Faktory úspěchů řetězce Hilton Popis hotelového řetězce Marriott International Značky společnosti Marriott Historie rozvoje korporace Atraktivní nabídka od společnosti Marriott Marriott International v současné době Povzbuzení stálých zákazníků Marriott Tajemství úspěchu společnosti je motivace zaměstnanců Pozornost k detailu SWOT analýza hotelových řetězců Hilton Hotels Corporation a Marriott International Porovnání hotelů Hilton Prague a Prague Marriott podle hodnoceni jejích návštěvníků podle Booking.com Návrhová část Nejefektivnější způsoby dosáhnutí úspěchu v hotelu Způsoby zlepšení kultury a kvality služeb v hotelu Literatura Internetové zdroje

10 Seznam tabulek Tabulka č.1 Porovnání největších hotelových řetězců Tabulka č. 2 Krátký přehled charakteristik hotelového řetězce Hilton Tabulka č. 3 Krátký přehled charakteristik hotelového řetězce Marriott Tabulka č. 4 SWOT analýza řetězců Hilton Hotels Corporation Tabulka č. 5 SWOT analýza řetězců Marriott International Tabulka č. 6 Hodnoceni návštěvníků podle Booking.com

11 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek Atd. - a tak dále Tzv. takzvaný USP - Unique selling point ( unikátní prodejní bod ) Int. International (Marriott International) Corp. Corporation (Hilton Hotels Corporation)

12 Úvod Bakalářská práce se zabývá analýzou faktorů úspěšnosti hotelu. Měření úspěchu společnosti přímo souvisí s otázkou: "Co je úspěch?". Odpověď na tuto otázku závisí na tom, co měřit a vyhodnocovat. Každá společnost odpovídá odlišně. Všeobecně platí: Úspěch je pozitivní výsledek snahy jednotlivce nebo skupiny o dosažení určitého cíle. Úspěch znamená úplné nebo alespoň částečné dosažení plánovaného cíle. 1 Ted nastává jiná otázka: Co jsou faktory úspěchu?. Podle mého názoru jsou faktory úspěchu určité parametry průmyslové organizace a posílení konkurenční výhody organizace. Kromě toho úspěšné společnosti musí být stabilní v nestabilním segmentu trhu a nedávat tak možnost konkurentům k napodobování své firmy. Pro velké nadnárodní společnosti může úspěch spočívat v růstu tržeb, zisků a tržní kapitalizaci, dále pak ve zvyšování podílu na trhu a vývoji nových mezer na trhu atd. Ve stejné době, malý hotel nebo dokonce hotelový řetězec má za cíl nezvyšovat přímo zisk, ale zlepšit kvalitu služeb a řízení. Dále pak zachovat svůj podíl na místním trhu, udržovat loajalitu zákazníků, zlepšit nákupní podmínky od dodavatelů. Dosažení těchto cílů je klíčovým úspěchem. Vyhodnocení úspěšnosti podniku je vždy na prvním místě, neboť jen efektivní společnost má šanci na úspěch v tržních podmínkách. V současné době na světě existují různé přístupy ke koncepci řízení podniku. Všechny tyto přístupy nabízejí způsoby, jak dosáhnout podnikového "úspěchu" a rovněž se zabývají otázkou hodnocení "úspěchu". Úspěch na trhu je hlavním kritériem pro hodnocení činnosti podniků a jejich příležitosti na trhu do značné míry předurčují správně navrženou podnikovou strategii. V zájmu zvýšení tržní příležitosti ve vysoce konkurenčním podniku se stávají nezbytnými činnosti jako strategické plánování, marketingové výzkumy a další moderní metody a techniky, které pomáhají řídit podnik. Cílem této bakalářské práce je nalezení klíčových faktorů úspěšnosti hotelu, analýza velkých hotelových řetězců jakými jsou například Hilton Hotels Corporation a Marriott International, porovnání hodnocení hotelů Hilton Prague a Prague Marriott pomocí 1 12

13 hodnocení jejich návštěvnosti na webové stránce booking.com, nabídnutí nejefektivnějších způsobů dosažení úspěchu v hotelnictví a způsobů zlepšení kultury a kvality služeb v hotelu. Práce je zaměřena na klíčové faktory, které dělají hotel úspěšným: branding, spokojenost a stálost zákazníků, role zaměstnanců, kultura chování personálu, kvalita řízení a kvalita hotelových služeb. Branding představuje vizuální image společnosti. Spokojenost a stálost znamená, že zákazníci uspokojují svou poptávku a tak nemají strach z nečekaných překvapení a rádi navštíví váš hotel znovu. Role zaměstnanců spočívá v tom, že marketingový sektor musí pracovat v těsné spolupráci s kádrovým oddělením. Efektivita účinnosti každého hotelu je těsně spjata s kvalitou poskytnutých hotelových služeb, a také velkou roli hraje zdokonalení úrovně řízení podniku. V této bakalářské práci se snažím dokázat, že klíčové faktory úspěchu v hotelnictví jsou stejné pro všechny podniky tohoto odvětví. Jejich realizace nabízí zlepšení postavení v hospodářské soutěži. Nejde zde o to, jestli určitý hotel může nebo nemůže v současné době realizovat tyto faktory. Úkolem je identifikovat hlavní faktory v tomto odvětví, to dává klíč k úspěchu v konkurenční soutěži. V této práci jsem stanovila několik hypotéz. Hypotéza: Silná firemní identita je předpokladem pro dosažení stabilního a dlouhodobého úspěchu obchodní společnosti. Hypotéza: Pro zlepšení marketingových aktivit je důležité zvýšení motivace zaměstnanců. 13

14 1. Teoretická část. Klíčové faktory pro úspěch v hotelnictví 1.1 Branding Podniky v oblasti pohostinství se vždy velmi aktivně zajímaly o svůj vizuální image, tzv. branding. Vlastník podniku nebo ředitel propracovávají svůj branding, aby mohly úspěšně konkurovat na současném trhu. Nikdy by však neměli napodobovat branding konkurentů, aby nepřebírali jejich klienty. Vzhled podniku, který není správně udržován, může způsobit značné škody na jeho pověsti. Například plakáty, které inzerují slavnostní událost, která se konala před dvěma týdny. Vývěsní štíty, kde nesvítí některá písmena, parkovací prostory s velkým množstvím odpadu a nebo například obsluhující personál ve špinavém oblečení. Všechny tyto známky působí na vytvoření negativní zkušenosti u zákazníka. Vnější vzhled podniku musí odpovídat jeho specifiku. To je neoddělitelná část obecného dojmu od podniku, který by měl zůstat v paměti zákazníka. Pracovníkům recepcí luxusních hotelů by nejlépe seděla uniforma přísného, konzervativního střihu z vlněné látky. Na recepcích hotelů, nacházejících se na tropických místech, by se pracovníci mohli oblékat do sytých barevných havajských košilí. Naproti tomu pracovníci restaurací v baru s rychlou obsluhou by se mohli oblékat do jednoduché uniformy z polyesteru. 1.2 Spokojenost zákazníků Hlavním zájmem marketingu je definování zákazníkových potřeb a přání. 2 Zákazník, který chce využít služby pohostinství, cítí jakousi nervozitu a neklid kvůli neznalosti kvality nabídky. Jeden ze způsobů uklidnění zákazníka je v tomto případě poskytnutí šance uvidět osobně veškeré možnosti hotelu a restaurace. Jsou to tzv. poznávací prohlídky pro organizátory jednání a turistické agenty. Letecké společnosti často nabízejí letenky zdarma, protože mají zájem v navázání nových partnerských kontaktů. Hotely poskytují pokoje a 2 KŘÍŽEK, F.; NEUFUS J. Moderní hotelový management. Grada Publishing a.s., ISBN s 91 14

15 stravování v restauraci zdarma, aby vytvořili obchodní vztah mezi nimi a jejich budoucími klienty a mohli tak přesvědčit v kvalitě nabídky a doporučit je svým klientům. Obvyklé riziko, do kterého jdou zákazníci, když poprvé využívají služeb podniků v pohostinství, se vysvětluje nákloností cestovatelů využívat služeb firem, se kterými již měli zkušenost v minulosti. Přitáhnout zákazníka není vždy jednoduché. Zde můžeme uvést příklad, jaké nekalosti prováděla firma Crowne Plaza. Crowne Plaza nabízela svým návštěvníkům fixní ceny, ale řekli jim, že mohou zaplatit méně, pokud budou pokládat, že poskytnuté služby neodpovídají uvedeným cenám. Tato taktika se ukázala jako velmi efektivní: přilákala hodně nových zákazníků a skoro všichni bezvýhradně platili požadovanou cenu Stálost zákazníků Stálost je druhým zásadním faktorem úspěchu ve službách. Věrnost značce (Brand loyalty) je tendence zákazníků pokračovat v nákupech zboží nebo služeb určité značky. 3 V průmyslu pohostinství to znamená, že například káva, která je objednána na 15:00, bude připravena právě v tento čas. V restauračním průmyslu je důležité, aby krevetová omáčka chutnala stejně jako před 2 týdny, aby ručník na záchodě byl stejně čistý, a aby vodka v hotelovém baru byla stále dostupná. Zdá se, že záruka stálosti kvality nabídek a služeb je jednoduchá věc, ale není tomu tak, protože proti stálosti stojí hodně faktorů. Dokonce i v samotné politice firmy občas mývají nejasné momenty. Například v hotelích pracujících na základě tzv. amerického plánu, návštěvník dostává všechny služby kompletně. Jestliže požádá například vrátit peníze za oběd, který nejedl z toho či onoho důvodu, jeden zaměstnanec může uspokojit jeho požadavek druhý už tak učinit nemusí. 3 SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: aplikovaný marketing služeb. Grada Publishing a.s., ISBN s

16 Náhodné kolísání poptávky také může značně ovlivnit stálost kvality služeb. Vedoucí pracovníci by se měli snažit podpořit stálost kvality služeb ve svém podniku. V současné době se zákazníci stávají více vybíravými v této otázce. 1.3 Role zaměstnanců Pracovníci v pohostinství jsou nejdůležitějším prvkem marketingových nástrojů vlivu na trh. To znamená, že marketingový sektor musí pracovat v těsné spolupráci s kádrovým oddělením. Tam, kde není taková speciální služba, tuto funkci naplňuje manažer podniku. Manažer samostatně najímá vlídné a pracovité pracovníky a provádí politiku napomáhající podpoře dobrých vztahů mezi zaměstnanci a zákazníky. Dokonce i takové nepatrné přepočítání se spojené s politikou správy zaměstnání, může značně ovlivnit kvalitu nabídky. Velká pozornost by měla být věnována řízení lidských zdrojů, vzdělávání a školení zaměstnanců, jejich zapojení do celého procesu služby. Neméně důležitou je pro příjem zahraničních turistů výuka zaměstnanců na úrovni, která je v souladu s mezinárodními normami. Řízení jakosti vyžaduje, aby výrobky a služby produkované organizací byly kvalitní hned napoprvé a aby zaměstnanci měli zájem na prospěchu organizace Styly v obsluze hotelových hostů Každý zaměstnanec hotelu přispívá valnou měrou k vytvoření dobrého dojmu o hotelu u návštěvníka. Proto, když zaměstnanec telefonuje, má osobní hovor anebo píše dopis, musí se chovat stejně jak s návštěvníky, tak i s kolegy. Ideje stylu se uskutečňuje pomocí dodržování následujících pravidel: 4 SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: aplikovaný marketing služeb. Grada Publishing a.s., ISBN s 41 16

17 Tvář personálu Pracovníci hotelu musí být zdvořilí, vlídní a slušní kdykoliv mluví s hostem nebo kolegou. Dále jsou povinni pozdravit člověka slovy Dobré jitro, Dobrý den, Dobrý večer. Je třeba být pozorným a starostlivým vůči přáním hostů. V tomto případě by jakýkoliv pracovník hotelu měl poradit nebo pomoci hostům. Při rozhovoru s hostem musí být nálada personálu vždy pozitivní! Jestliže pracovníci hotelu znají jméno návštěvníka, měli by ho užívat takto: Vítáme Vás, pane Nováku, v našem hotelu! Doufáme, že Váš výlet bude úspěšný Přejeme Vám si příjemně užít čas Kdybychom mohli pro Vás něco udělat, prosíme, obraťte se na nás v jakýkoliv čas. Při loučení se s hostem je také potřeba užít jeho jména: Na shledanou, pane Nováku! Šťastné cesty! Těšíme se na naše příští setkání, když zase budete v našem městě. "Tvář" korespondence Na vysoké úrovni by měl být i jazykový styl zaměstnanců v dopisech. Veškerá korespondence (faxy, dopisy, telexy, služební dopisy) prokáží úroveň výkonu a profesionality. V hotelu musí zůstat veškeré kopie odchozí korespondence. Kromě toho, důležité v korespondenci je, aby: Odpověď na korespondenci klienti obdrželi do 24 hodin; - měla by být správně vytištěna na správně vybraném papíře nebo hlavičkovém papíře; - měla by být správně naformátovaná; - měla by být určena konkrétní osobě s uvedením jeho plného jména; - nesmí obsahovat pravopisné chyby; - neměla by být napsána ručně; - pod jménem a postavením odesílatele by měla vždy obsahovat podpis. "Tvář" telefonických hovorů Hotelový personál by měl mluvit s hostem telefonicky tak, jako kdyby byl před jejich očima. Přijímat hovor by se měl rychle, nejpozději do třetí výzvy volání. To naznačuje zdvořilost a efektivitu zaměstnanců. Na začátku hovoru je nezbytné se představit a říci místo, kam host volá a je-li nutné, nabídnout svou pomoc. 17

18 Po ukončení telefonického rozhovoru se svým hostem, jehož jméno je známé, bylo by správné oslovit hosta tímto jménem a poděkovat mu za zavolání. Pracovník hotelu by měl mluvit klidně, pomalu a dávat hostovi možnost se vyjádřit se svými požadavky a přáními Požadavky na vzhled a osobní hygienu zaměstnanců Vzhled pracovníků tvoří prvotní dojem z hotelu. Proto veškerý hotelový personál by se měl starat o svůj vzhled, vypadat upraveně, čistě a úhledně. Pokud má žena dlouhé vlasy pod ramena, neměly by jí padat do tváře a měla by si je upravit například sponkou do vlasů. Muži by měli být hladce oholeni, vousy a bradky - upravené (vousy jsou povoleny pouze pro pracovníky, kteří nejsou v přímém kontaktu s hosty). Boty by měly být pohodlné, dobře udržované a leštěné. Je naprosto povinné používání deodorantů a antiperspirantů. Při fyzické práci by pracovníci měli řádně používat sprchu. Prostředky osobní hygieny by měly být použity s mírou a nedráždit. Dech zaměstnanců by měl být vždy čerstvý a příjemný. Pokud se pravidly hotelu předpokládá nošení uniforem, celý personál by měl striktně dodržovat tento požadavek. Oblečení musí být čisté, elegantní a nažehlené. Praní uniformy se provádí v zařízeních tohoto hotelu. Nošení uniformy obvykle zahrnuje nošení jmenovek. Uniforma žen také obsahuje punčochy neutrální nebo černé barvy, u mužů zpravidla černé ponožky nebo jiné barvy, které by odpovídaly barvě obleku kalhot. Pracovníci, kteří mají bezprostřední kontakt s hosty, musí mít uzavřené boty černé barvy klasického stylu, podpatek dámských bot by neměl přesáhovat 5 cm. Šperky by měly být omezeny na minimum. Měly by být malé a nenápadné. Make-up ženy by měl být nevýrazný a nehty čisté, krátké, upravené manikúrou. Strategie kultury obsluhy se zdá jednoduchá: pokud si host stěžuje na nedostatek zdvořilosti ze strany zaměstnanců, je potřeba omezit kontakt hostů s pracovníky takto začíná éra samoobsluhy, která je způsobena životem směřujícím k nahrazení zaměstnance strojí. Díky novým technologiím se objevila příležitost nakrmit tisíce lidí, během několika minut provést rezervaci v hotelu atd. Nadšení technologickými inovacemi vede k přesvědčení, že všechny kontakty mezi zákazníky a zaměstnanci mohou být 18

19 minimalizovány a tím vyřešit problém zdvořilosti a pohostinnosti. Ale zákazníci neakceptují tento trend a je spousta důkazů o tom, že hotelový průmysl přezkoumává svůj přístup k této otázce. Začíná se projevovat stále více nové chápání strojů jako lidských zástupců a ne jako náhrada nebo konkurent. Pohostinnost nejen nezemřela, ale naopak je novým symbolem. Člověk opět obsadil své právoplatné místo v pohostinství. Pozoruhodným se stává také individuální přístup k zákazníkům služeb, který je jistě klíčem k úspěchu podniku. Zvláštní pozornost je věnována pečlivému přístupu k hostům, vysoké úrovni kultury a profesionality v práci. Všechny prvky pracují na dosažení jediného cíle: aby se lidé necítili, že jsou cizí a nečekaní. Definovat, co je pohostinné chování, je docela těžké. Každý z nás si může okamžitě všimnout, je-li přítomné nebo ne. Pohostinnost je obtížné měřit nebo zahrnout do vzdělávacích programů. Je to kvalita služeb, nikoli úroveň výcviku nebo zkušenosti, které se dají naučit. Informovanost zaměstnanců tykající se všech záležitostí samotné společnosti, hotelové infrastruktury, okolních podmínek, a to i bez zjevných projevů pohostinnosti, umožnuje hostům se cítit jako doma. Pohostinství a respekt není možné projevit, když neumíme jazyk, neznáme kulturní charakteristiku, všední styl a tradice země, ze které pochází host. Upřímná touha být užitečnými a pohostinnými nestačí. Během momentálního si rozumění nebo dokonce narážky hosta, kdy je nutné zajistit jakékoli další služby, zaměstnanec musí mít dostatek profesionality a pravomoci, aby samostatně měnil tradiční průběh služeb a byl schopen reagovat na nově vzniklou situaci tak, aby to bylo považováno hostem za pohostinství. Pohostinství předpokládá kolektivní spolupráci. Jestli se vlídný zaměstnanec ocitne v nějakém podniku, kde jsou ostatní pracovníci nepřátelští, mají nepříjemný vzhled, jsou nevlídní, provoz zařízení je ve špatném stavu, tak pak tohoto zaměstnance tyto okolnosti pravděpodobné donutí opustit toto místo. Projev pohostinnosti potřebuje čas, protože host zpravidla má své vlastní představy o tom, kde a kdy by měli zaměstnanci projevovat pohostinnost. Samozřejmě jasné rozdělení odpovědnosti mezi zaměstnanci je normou a nutností. Bez jasného rozdělení práce by náležité fungování podniku nebylo možné. Nicméně vedoucí a zaměstnanci by měli chápat, že přání nebo požadavek hosta je zákonem, který musí být bezpodmínečně vykonán. Povinnost a schopnost předvídat, rozpoznávat a uspokojovat oprávněné potřeby 19

20 hostů jsou natolik zásadní pro průmysl pohostinství, že nemohou být považovány pouze za úřední povinnost kteréhokoli ze zaměstnanců. V tomto ohledu je pohostinství srovnatelné se zabezpečením, které funguje ve veškerém podniku pomocí každého pracovníka bezvýjimečně 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu Kultura chování personálu Kultura personálu je důležitým prvkem organizační kultury zaměřené na služby zákazníků na základě určitých pravidel, postupů, dovedností a schopností. Kultura obsluhy je diktována politikou společnosti, podporována systémem povzbuzení zaměstnanců a řadou dalších činností v oblasti služeb. Dnes je rozšířené chápání kultury služeb v užším slova smyslu jako soubor pravidel zdvořilosti (etika). Nicméně tato koncepce by měla být považována za mnohem větší ve všech aspektech jejích prvků. Kultura obsluhy je nedílnou součástí obecné kultury společnosti. Tato kultura by měla být považována za určitou úroveň vývoje procesu služby, který má projev v psychologických, etických, estetických, organizačních, technických a dalších aspektech. V hotelech jsou všechny tyto aspekty vzájemně propojeny a závislé na sobě. Kultura obsluhy se vyrábí v každém hotelu. V jednom hotelu může být kultura velmi nízká, v jiném naopak poměrně vysoká. Projev vysoké kultury obsluhy je určen chováním personálu, který jasně ví, jak se chovat v každé situaci a co od něj očekávají klienti a vedoucí a také tím, že vysoká kultura dělá zaměstnance cílevědomými a nutí je chovat se s respektem ke svému hotelu. Kultura obsluhy je složitý pojem, který sestává z následujících prvků: - bezpečnost a dodržování ekologických podmínek během obsluhy; - estetika interiéru a vytváření komfortních podmínek při servisu; - znalost psychologických zvláštností osobnosti a procesu obsluhy; - znalost a dodržování estetických standardů servisu; - znalost a dodržování personálem pořadí obsluhy hostů. Jednou ze složek kultury služby je kultura chování personálu. Když mluvíme o kultuře chování zaměstnanců v hotelovém provozu, můžeme označit dva aspekty: kontakty s 20

21 hostem a kontakty s pracovníky, které zahrnují především správu ubytování a nejdůležitější - komunikaci s hostem. Bez ohledu na interiér a podmínky pobytu v hotelu velmi důležitým zůstává úroveň služeb a úroveň komunikace s hostem. Cílem personálu je vytváření otevřené přátelské atmosféry. Proto oslovovat hosta podle jména nebo příjmení je krokem k tomu, aby získal sympatie hosta. Hosté a zaměstnanci potřebují budovat své vztahy na základě vzájemného respektu a tak se stávají rovnoprávnými obchodními partneři. Nezbytné je, aby se každý host mohl klidně obrátit na kteréhokoli zaměstnance hotelu se svými problémy a starostmi, a aby jeho očekávání byla splněna. Právě takováto úroveň služeb je zárukou úspěchu a konkurenceschopnosti na hotelovém trhu. Hostem není člověk, s nímž se lze hádat, nebo kterému by měli dokázat, kdo je silnější. Host má vždycky pravdu! Každý zaměstnanec by měl pochopit, že kvalita není ten nedostupný drahý luxus, ale bdělá pozornost k potřebám hostů. Zaměstnanci každého hotelu by měli být otevření změnám a novým cestám ke stálému se zlepšování služeb hostů. Hrají důležitou roli a vztah mezi zaměstnanci. Pokud personál je multinárodní, zaměstnanci by se měli k sobě chovat s úctou bez ohledu na postavení a kulturní rozdíly. Každý člen týmu se stává jedním celkem se službami a nabídkami, které poskytuje hotel. Kultura chování zaměstnanců hotelu zahrnuje všechny aspekty vnější a vnitřní kultury člověka, a to: pravidla chování a jednání, schopnost správně vyjádřit své myšlenky, dodržování etikety mluvení. Zdvořilost svědčí o lidské kultuře, vztahu člověka k práci a ke svému týmu. Pro hotelové zaměstnance je velmi důležité být ohleduplní ve svých vztazích k hostům, neustále si uvědomovat úctu k člověku. Taktní chování pracovníků hotelu se skládá z několika faktorů. Hlavním, z těchto faktorů, je schopnost ignorovat chyby a nedostatky v chování hosta, nezaměřovat pozornost na ně, nevykazovat nadměrnou zvědavost na oblečení hosta, jeho zvyky a tradice. Nelze klást spoustu zbytečných otázek, mluvit o svých vlastních záležitostech, obtěžovat. Pracovník nemůže dát hostu najevo to, že se mu host líbí nebo ne. Je zbytečné hostu cokoli vytýkat, vyčítat, dělat si nějaké nároky, ptát se hosta na jeho osobní život. 21

22 Je potřeba se chovat zdvořile nejen k hostům, ale i k návštěvě hostů. Neptejte se jich na účel návštěvy, rovněž nemůžete vstupovat do pokoje hosta bez povolení. Takt se projevuje i v pozornosti k hostům. Pokud je host nemocný, někdo z pracovníků by měl pomoci podat lék. Zvláštní pozornost a ohleduplnost by měla být věnována hostům vyššího věku, odpouštět jim slabé stránky, vždyť oni jsou často roztržití, zapomnětliví a zranitelní. Důstojnost a skromnost jsou povinné rysy lidské povahy pro hotelové pracovníky. Skromnost vyžaduje zdrženlivost a takt při jednání, disciplína žádá dodržování stanoveného postupu, přesnosti, správnosti. Skromnost a disciplína předpokládá vysoký smysl pro odpovědnost pracovníka za přidělenou část práce. Mnoho věcí závisí na schopnosti správně přivítat hosta. Host by měl být uvítán na recepci a také i v jiných místech hotelu větou: "Vítejte v našem hotelu!". Hostu by měl být sdělen stručný popis hotelu a přesné informace o tom, jak lze využít služeb. Během loučení se s hostem by správa a zaměstnanec, kromě zdvořilého rozloučení, měli popřát šťastnou cestu a pozvat hosta k opětovné návštěvě hotelu Kvalifikace a školení obsluhujícího personálu V současné době se cestovní ruch aktivně rozvíjí a je průmyslem, který přináší velké zisky. Po celém světě investice, vkládající se do oblasti cestovního ruchu, splňují očekávání. "Odvětví cestovního ruchu je hlavním nezávislým hospodářským komplexem, který se skládá ze skupin průmyslových odvětví a podniků, jejichž funkce je splnit různorodou a stále rostoucí poptávku po různých rekreačních aktivitách a zábavách". Mezi složkami pohostinného průmyslu vzdělávací instituce ve sféře turismu hrají důležitou roli, když poskytují na trh cestovního ruchu kvalifikované pracovníky, kteří jsou jedním z klíčových faktorů úspěchu pro hotelové společnosti. Většina hotelů dnes nepovažuje za vhodné šetřit na školení zaměstnanců a nakládají na tyto účely 38 až 50 % svých příjmů. V dnešním světě existuje hodně škol, které připravují odborníky pro odvětví cestovního ruchu. Nicméně, vzdělávacích institucí a škol, které zvyšují kvalifikace hotelových pracovníků, není tolik. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch má mezinárodní charakter, v posledních letech je tendence integrovat různé vzdělávací instituce tohoto oboru v různých zemích. Hodně 22

23 evropských obchodních škol cestovního ruchu profiluje své četné programy pro budoucnost univerzálního pracovníka hotelového průmyslu. Koná se intenzivní výměna pedagogických pracovníků. Je vytvořeno mnoho programů na podporu průmyslového školení učitelů a studentů v jednotlivých zemích. Mezinárodní zaměření studentů a zaměstnanců přispívá ke kvalitě a profesionalitě pohostinství. V rozmanitosti teorií a v praxi školených specialistů pro pohostinství zůstávají nejsilnější "civilizace". Jejich vedoucí role v dnešním světě je nepopiratelná a dopad na rozvoj teorie a praxe odborného vzdělávání specialistů pro pohostinství je největší. A i když není třeba slepě následovat teoretické závěry teoretiků a doporučení praktiků z těchto škol, je třeba znát jejich nápady generované desítkami let praxe zaměstnanců pro přípravu školení v pohostinném průmyslu. V podmínkách, kdy sám pohostinný management promění v centra a střediska hlavní pobyt zákazníků, je zcela přirozená touha vzdělávacích institucí na školení a rekvalifikaci zaměstnanců hotelů a restaurací - zaměření se na budování kompetentních dovedností studentů na základní technologii budoucnosti: specialista na hotelnictví, specialista restauračního zařízení. Při tom je toto školení konstruováno tak, aby se student na konci vzdělávacího programu stal specialistou všeobecného profilu. Pokud jde o systém zvýšení kvalifikace, je také konstruován tak, aby pracovníci ve službách turistů získali co nejširší spektrum znalostí a dovedností v oblasti technologií, spojených s touto službou. Hotely, které se nacházejí v soukromém vlastnictví, jsou většinou malé. Personál údržby sestává z 6-8 osob. Pro školení personálu hotelu tohoto typu vlastníci obvykle využívají služeb středních odborných škol, které jsou v systému místní územní samosprávy. Tyto instituce jsou pod metodickým vedením Ministerstva školství. Ministerstvo práce dává jako znalecké hodnocení posouzení o shodě mezi vzdělávacím programem a kvalifikačními požadavky odborníků. 23

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_14 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům image důvěryhodného podniku Očekávaný výstup: Žáci

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. DEFINICE KVALITY. 2. POČÁTKY MODERNÍHO HODNOCENÍ KVALITY. 3. KVALITA V ŘETĚZCI SLUŽEB. 4. PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ KVALITY

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image Marketingový výzkum 10 Výzkum spokojenosti Analýza image Měření spokojenosti zákazníků Periodické hodnocení, nástroj zlepšování kvality Spokojenost = soulad mezi očekávanou a získanou hodnotou Vliv na

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales Zvyšování loajality zaměstnanců jako předpoklad lepšího vztahu se zákazníky Praha 30. 9. 2009 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Marketing Sales 2 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Ženský pohled

Více

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti.

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Pozvánka k prezentaci na veletržní a konferenční přehlídce o franšízingu Franchise Days Prague 2012 / FrAMchise Day 2012 Dovolte nám, abychom

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu

Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu Ing. Lenka Půlpánová, Ph.D. katedra marketingu lenka.pulpanova@tul.cz Potřeba výzkumu nabídka = CK, CA > poptávka = klienti počet CK vzrostl

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Nástroje a prostředky. Výsledky lidé PROCESY, PRODUKTY A SLUŽBY. Inovace a učení se

Nástroje a prostředky. Výsledky lidé PROCESY, PRODUKTY A SLUŽBY. Inovace a učení se 1 Řízení kvality v cestovním ruchu EFQM model ETQM model (European Foundation of Quality Management) byl v roce 1988 vyvinut touto organizací (v překladu: Evropskou nadací pro řízení kvality) jako systém

Více

THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ

THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ Pochvala dokáže změnit vše, ať už ji vyslovíte kdekoliv. PODPOŘTE FIREMNÍ HODNOTY. Budujte firemní kulturu a zaměřte sociální oceňování na ty hodnoty, které

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany...

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany... KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME strana 3. Firma, která začínala v garáži... strana 4. AHORN dnes... strana 5. AHORN z druhé strany... strana 7. Kam směřujeme do budoucna... Najdete nás také na Facebooku https://www.facebook.com/ahorncz

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery BRAND GIFTS, a.s. je specialista na značkové firemní dárky a hlavní distributor obchodních dárků se značkami světových módních návrhářů CERRUTI 1881, CACHAREL,

Více

Marketing Marketingové strategické plánování

Marketing Marketingové strategické plánování Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingové

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více