VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Irina Ryabova Analýza faktorů úspěšnosti hotelu Bakalářská práce 2014

2 Analýza faktorů úspěšnosti hotelu Bakalářská práce Irina Ryabova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Sochůrková Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Analysis of the success factors of a hotel Irina Ryabova The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: Ing. Martina Sochůrková Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza faktorů úspěšnosti hotelu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Jméno a příjmení autora V Praze dne

5 Úvodem bych chtěla poděkovat paní Ing. Martine Sochůrkové za cenné připomínky, konzultace a odbornou pomoc které byly velmi užitečné k vypracování této bakalářské práce.

6 Anotace RYABOVA, Irina. Analýza faktorů úspěšnosti hotelu. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Cílem této bakalářské práce je nalezení klíčových faktorů úspěšnosti hotelu, analýza velkých hotelových řetězců jako Hilton Hotels Corporation a Marriott International, porovnání hodnocení hotelů Hilton Prague a Prague Marriott, nabídnutí nejefektivnějších způsobu dosáhnutí úspěchu v hotelnictví a způsobů zlepšení kultury a kvality služeb v hotelu. Analýza a srovnání jsou provedeny na základě odborné literatury a hodnocení návštěvníků hotelů na webové stránce booking.com. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsem uvedla klíčové faktory úspěšnosti v hotelovém průmyslu. Analytická část analyzuje a porovnává získané informace o hotelových řetězcích Hilton Hotels Corporation a Marriott International, a také o hotelích Hilton a Marriott na Praze 1. Praktická část práce přináší určité způsoby zlepšení kultury a kvality služeb v hotelu, a také ukazuje, jak kvalifikace a školení personálu podporuje úspěšné postavení hotelu. V závěru práce jsem ohodnotila efektivnost řízení hotelů a hotelových řetězců, které jsem popsala ve své bakalářské práci. Tato práce je zpracována tak, aby byla použita jako pomocný materiál pro hotely, které chtějí dosáhnout úspěšnosti a umět tak konkurovat v hotelovém průmyslu. Klíčová slova: branding, kvalita, motivace, služba, úspěch.

7 Annotation RYABOVA, Irina. Analysis of the success factors of a hotel. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd., Prague: The aim of this work is finding the key factors of the success of a hotel, analysis of major hotel chains such as Hilton Hotels Corporation and Marriott International, comparing hotel reviews Hilton Prague and Prague Marriott, offering the most effective way of achieving success in the hotel industry and ways to improve the culture and quality of service at the hotel. Analysis and comparison based on special literature and assessment of hotels guests on the website booking.com. The work consists of 3 parts. In the theoretical part I presented the key factors for success in the hotel industry. The analytical part analyzes and compares the information about the hotel chains Hilton Hotels Corporation and Marriott International and also Marriott and Hilton hotels in Prague 1st. The project part brings some ways to improve the culture and quality of service in the hotel and also shows how the qualifications and training of operating personnel supports successful position in the hotel. At the end, I evaluated the effectiveness of the management of hotels and hotel chains, which I described in my work. This work is processed to be used as an auxiliary material for hotels that want to reach the target to be successful and be able to compete in the hotel industry. Keywords: branding, motivation, quality, service, success.

8 Obsah Seznam tabulek Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek Teoretická část. Klíčové faktory pro úspěch v hotelnictví Branding Spokojenost zákazníků Stálost zákazníků Role zaměstnanců Styly v obsluze hotelových hostů Požadavky na vzhled a osobní hygienu zaměstnanců Kultura chování personálu Kvalifikace a školení obsluhujícího personálu Kvalita hotelových služeb Kvalita řízeni Analytická část. Analýza úspěchů hotelových řetězců Hilton Hotels Corporation a Marriott International Cíle, metody a postupy analýzy Celosvětově známé hotelové řetězce Popis hotelového řetězce Hilton Hotels Corporation Charakteristika společnosti Hilton Worldwide Conrad Hilton, zakladatel obrovského hotelového impéria "Hilton" - nejvíce "technologický" hotelový řetězec... 33

9 2.3.4 Hotelový řetězec Hilton jako zábavní průmysl Faktory úspěchů řetězce Hilton Popis hotelového řetězce Marriott International Značky společnosti Marriott Historie rozvoje korporace Atraktivní nabídka od společnosti Marriott Marriott International v současné době Povzbuzení stálých zákazníků Marriott Tajemství úspěchu společnosti je motivace zaměstnanců Pozornost k detailu SWOT analýza hotelových řetězců Hilton Hotels Corporation a Marriott International Porovnání hotelů Hilton Prague a Prague Marriott podle hodnoceni jejích návštěvníků podle Booking.com Návrhová část Nejefektivnější způsoby dosáhnutí úspěchu v hotelu Způsoby zlepšení kultury a kvality služeb v hotelu Literatura Internetové zdroje

10 Seznam tabulek Tabulka č.1 Porovnání největších hotelových řetězců Tabulka č. 2 Krátký přehled charakteristik hotelového řetězce Hilton Tabulka č. 3 Krátký přehled charakteristik hotelového řetězce Marriott Tabulka č. 4 SWOT analýza řetězců Hilton Hotels Corporation Tabulka č. 5 SWOT analýza řetězců Marriott International Tabulka č. 6 Hodnoceni návštěvníků podle Booking.com

11 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek Atd. - a tak dále Tzv. takzvaný USP - Unique selling point ( unikátní prodejní bod ) Int. International (Marriott International) Corp. Corporation (Hilton Hotels Corporation)

12 Úvod Bakalářská práce se zabývá analýzou faktorů úspěšnosti hotelu. Měření úspěchu společnosti přímo souvisí s otázkou: "Co je úspěch?". Odpověď na tuto otázku závisí na tom, co měřit a vyhodnocovat. Každá společnost odpovídá odlišně. Všeobecně platí: Úspěch je pozitivní výsledek snahy jednotlivce nebo skupiny o dosažení určitého cíle. Úspěch znamená úplné nebo alespoň částečné dosažení plánovaného cíle. 1 Ted nastává jiná otázka: Co jsou faktory úspěchu?. Podle mého názoru jsou faktory úspěchu určité parametry průmyslové organizace a posílení konkurenční výhody organizace. Kromě toho úspěšné společnosti musí být stabilní v nestabilním segmentu trhu a nedávat tak možnost konkurentům k napodobování své firmy. Pro velké nadnárodní společnosti může úspěch spočívat v růstu tržeb, zisků a tržní kapitalizaci, dále pak ve zvyšování podílu na trhu a vývoji nových mezer na trhu atd. Ve stejné době, malý hotel nebo dokonce hotelový řetězec má za cíl nezvyšovat přímo zisk, ale zlepšit kvalitu služeb a řízení. Dále pak zachovat svůj podíl na místním trhu, udržovat loajalitu zákazníků, zlepšit nákupní podmínky od dodavatelů. Dosažení těchto cílů je klíčovým úspěchem. Vyhodnocení úspěšnosti podniku je vždy na prvním místě, neboť jen efektivní společnost má šanci na úspěch v tržních podmínkách. V současné době na světě existují různé přístupy ke koncepci řízení podniku. Všechny tyto přístupy nabízejí způsoby, jak dosáhnout podnikového "úspěchu" a rovněž se zabývají otázkou hodnocení "úspěchu". Úspěch na trhu je hlavním kritériem pro hodnocení činnosti podniků a jejich příležitosti na trhu do značné míry předurčují správně navrženou podnikovou strategii. V zájmu zvýšení tržní příležitosti ve vysoce konkurenčním podniku se stávají nezbytnými činnosti jako strategické plánování, marketingové výzkumy a další moderní metody a techniky, které pomáhají řídit podnik. Cílem této bakalářské práce je nalezení klíčových faktorů úspěšnosti hotelu, analýza velkých hotelových řetězců jakými jsou například Hilton Hotels Corporation a Marriott International, porovnání hodnocení hotelů Hilton Prague a Prague Marriott pomocí 1 12

13 hodnocení jejich návštěvnosti na webové stránce booking.com, nabídnutí nejefektivnějších způsobů dosažení úspěchu v hotelnictví a způsobů zlepšení kultury a kvality služeb v hotelu. Práce je zaměřena na klíčové faktory, které dělají hotel úspěšným: branding, spokojenost a stálost zákazníků, role zaměstnanců, kultura chování personálu, kvalita řízení a kvalita hotelových služeb. Branding představuje vizuální image společnosti. Spokojenost a stálost znamená, že zákazníci uspokojují svou poptávku a tak nemají strach z nečekaných překvapení a rádi navštíví váš hotel znovu. Role zaměstnanců spočívá v tom, že marketingový sektor musí pracovat v těsné spolupráci s kádrovým oddělením. Efektivita účinnosti každého hotelu je těsně spjata s kvalitou poskytnutých hotelových služeb, a také velkou roli hraje zdokonalení úrovně řízení podniku. V této bakalářské práci se snažím dokázat, že klíčové faktory úspěchu v hotelnictví jsou stejné pro všechny podniky tohoto odvětví. Jejich realizace nabízí zlepšení postavení v hospodářské soutěži. Nejde zde o to, jestli určitý hotel může nebo nemůže v současné době realizovat tyto faktory. Úkolem je identifikovat hlavní faktory v tomto odvětví, to dává klíč k úspěchu v konkurenční soutěži. V této práci jsem stanovila několik hypotéz. Hypotéza: Silná firemní identita je předpokladem pro dosažení stabilního a dlouhodobého úspěchu obchodní společnosti. Hypotéza: Pro zlepšení marketingových aktivit je důležité zvýšení motivace zaměstnanců. 13

14 1. Teoretická část. Klíčové faktory pro úspěch v hotelnictví 1.1 Branding Podniky v oblasti pohostinství se vždy velmi aktivně zajímaly o svůj vizuální image, tzv. branding. Vlastník podniku nebo ředitel propracovávají svůj branding, aby mohly úspěšně konkurovat na současném trhu. Nikdy by však neměli napodobovat branding konkurentů, aby nepřebírali jejich klienty. Vzhled podniku, který není správně udržován, může způsobit značné škody na jeho pověsti. Například plakáty, které inzerují slavnostní událost, která se konala před dvěma týdny. Vývěsní štíty, kde nesvítí některá písmena, parkovací prostory s velkým množstvím odpadu a nebo například obsluhující personál ve špinavém oblečení. Všechny tyto známky působí na vytvoření negativní zkušenosti u zákazníka. Vnější vzhled podniku musí odpovídat jeho specifiku. To je neoddělitelná část obecného dojmu od podniku, který by měl zůstat v paměti zákazníka. Pracovníkům recepcí luxusních hotelů by nejlépe seděla uniforma přísného, konzervativního střihu z vlněné látky. Na recepcích hotelů, nacházejících se na tropických místech, by se pracovníci mohli oblékat do sytých barevných havajských košilí. Naproti tomu pracovníci restaurací v baru s rychlou obsluhou by se mohli oblékat do jednoduché uniformy z polyesteru. 1.2 Spokojenost zákazníků Hlavním zájmem marketingu je definování zákazníkových potřeb a přání. 2 Zákazník, který chce využít služby pohostinství, cítí jakousi nervozitu a neklid kvůli neznalosti kvality nabídky. Jeden ze způsobů uklidnění zákazníka je v tomto případě poskytnutí šance uvidět osobně veškeré možnosti hotelu a restaurace. Jsou to tzv. poznávací prohlídky pro organizátory jednání a turistické agenty. Letecké společnosti často nabízejí letenky zdarma, protože mají zájem v navázání nových partnerských kontaktů. Hotely poskytují pokoje a 2 KŘÍŽEK, F.; NEUFUS J. Moderní hotelový management. Grada Publishing a.s., ISBN s 91 14

15 stravování v restauraci zdarma, aby vytvořili obchodní vztah mezi nimi a jejich budoucími klienty a mohli tak přesvědčit v kvalitě nabídky a doporučit je svým klientům. Obvyklé riziko, do kterého jdou zákazníci, když poprvé využívají služeb podniků v pohostinství, se vysvětluje nákloností cestovatelů využívat služeb firem, se kterými již měli zkušenost v minulosti. Přitáhnout zákazníka není vždy jednoduché. Zde můžeme uvést příklad, jaké nekalosti prováděla firma Crowne Plaza. Crowne Plaza nabízela svým návštěvníkům fixní ceny, ale řekli jim, že mohou zaplatit méně, pokud budou pokládat, že poskytnuté služby neodpovídají uvedeným cenám. Tato taktika se ukázala jako velmi efektivní: přilákala hodně nových zákazníků a skoro všichni bezvýhradně platili požadovanou cenu Stálost zákazníků Stálost je druhým zásadním faktorem úspěchu ve službách. Věrnost značce (Brand loyalty) je tendence zákazníků pokračovat v nákupech zboží nebo služeb určité značky. 3 V průmyslu pohostinství to znamená, že například káva, která je objednána na 15:00, bude připravena právě v tento čas. V restauračním průmyslu je důležité, aby krevetová omáčka chutnala stejně jako před 2 týdny, aby ručník na záchodě byl stejně čistý, a aby vodka v hotelovém baru byla stále dostupná. Zdá se, že záruka stálosti kvality nabídek a služeb je jednoduchá věc, ale není tomu tak, protože proti stálosti stojí hodně faktorů. Dokonce i v samotné politice firmy občas mývají nejasné momenty. Například v hotelích pracujících na základě tzv. amerického plánu, návštěvník dostává všechny služby kompletně. Jestliže požádá například vrátit peníze za oběd, který nejedl z toho či onoho důvodu, jeden zaměstnanec může uspokojit jeho požadavek druhý už tak učinit nemusí. 3 SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: aplikovaný marketing služeb. Grada Publishing a.s., ISBN s

16 Náhodné kolísání poptávky také může značně ovlivnit stálost kvality služeb. Vedoucí pracovníci by se měli snažit podpořit stálost kvality služeb ve svém podniku. V současné době se zákazníci stávají více vybíravými v této otázce. 1.3 Role zaměstnanců Pracovníci v pohostinství jsou nejdůležitějším prvkem marketingových nástrojů vlivu na trh. To znamená, že marketingový sektor musí pracovat v těsné spolupráci s kádrovým oddělením. Tam, kde není taková speciální služba, tuto funkci naplňuje manažer podniku. Manažer samostatně najímá vlídné a pracovité pracovníky a provádí politiku napomáhající podpoře dobrých vztahů mezi zaměstnanci a zákazníky. Dokonce i takové nepatrné přepočítání se spojené s politikou správy zaměstnání, může značně ovlivnit kvalitu nabídky. Velká pozornost by měla být věnována řízení lidských zdrojů, vzdělávání a školení zaměstnanců, jejich zapojení do celého procesu služby. Neméně důležitou je pro příjem zahraničních turistů výuka zaměstnanců na úrovni, která je v souladu s mezinárodními normami. Řízení jakosti vyžaduje, aby výrobky a služby produkované organizací byly kvalitní hned napoprvé a aby zaměstnanci měli zájem na prospěchu organizace Styly v obsluze hotelových hostů Každý zaměstnanec hotelu přispívá valnou měrou k vytvoření dobrého dojmu o hotelu u návštěvníka. Proto, když zaměstnanec telefonuje, má osobní hovor anebo píše dopis, musí se chovat stejně jak s návštěvníky, tak i s kolegy. Ideje stylu se uskutečňuje pomocí dodržování následujících pravidel: 4 SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: aplikovaný marketing služeb. Grada Publishing a.s., ISBN s 41 16

17 Tvář personálu Pracovníci hotelu musí být zdvořilí, vlídní a slušní kdykoliv mluví s hostem nebo kolegou. Dále jsou povinni pozdravit člověka slovy Dobré jitro, Dobrý den, Dobrý večer. Je třeba být pozorným a starostlivým vůči přáním hostů. V tomto případě by jakýkoliv pracovník hotelu měl poradit nebo pomoci hostům. Při rozhovoru s hostem musí být nálada personálu vždy pozitivní! Jestliže pracovníci hotelu znají jméno návštěvníka, měli by ho užívat takto: Vítáme Vás, pane Nováku, v našem hotelu! Doufáme, že Váš výlet bude úspěšný Přejeme Vám si příjemně užít čas Kdybychom mohli pro Vás něco udělat, prosíme, obraťte se na nás v jakýkoliv čas. Při loučení se s hostem je také potřeba užít jeho jména: Na shledanou, pane Nováku! Šťastné cesty! Těšíme se na naše příští setkání, když zase budete v našem městě. "Tvář" korespondence Na vysoké úrovni by měl být i jazykový styl zaměstnanců v dopisech. Veškerá korespondence (faxy, dopisy, telexy, služební dopisy) prokáží úroveň výkonu a profesionality. V hotelu musí zůstat veškeré kopie odchozí korespondence. Kromě toho, důležité v korespondenci je, aby: Odpověď na korespondenci klienti obdrželi do 24 hodin; - měla by být správně vytištěna na správně vybraném papíře nebo hlavičkovém papíře; - měla by být správně naformátovaná; - měla by být určena konkrétní osobě s uvedením jeho plného jména; - nesmí obsahovat pravopisné chyby; - neměla by být napsána ručně; - pod jménem a postavením odesílatele by měla vždy obsahovat podpis. "Tvář" telefonických hovorů Hotelový personál by měl mluvit s hostem telefonicky tak, jako kdyby byl před jejich očima. Přijímat hovor by se měl rychle, nejpozději do třetí výzvy volání. To naznačuje zdvořilost a efektivitu zaměstnanců. Na začátku hovoru je nezbytné se představit a říci místo, kam host volá a je-li nutné, nabídnout svou pomoc. 17

18 Po ukončení telefonického rozhovoru se svým hostem, jehož jméno je známé, bylo by správné oslovit hosta tímto jménem a poděkovat mu za zavolání. Pracovník hotelu by měl mluvit klidně, pomalu a dávat hostovi možnost se vyjádřit se svými požadavky a přáními Požadavky na vzhled a osobní hygienu zaměstnanců Vzhled pracovníků tvoří prvotní dojem z hotelu. Proto veškerý hotelový personál by se měl starat o svůj vzhled, vypadat upraveně, čistě a úhledně. Pokud má žena dlouhé vlasy pod ramena, neměly by jí padat do tváře a měla by si je upravit například sponkou do vlasů. Muži by měli být hladce oholeni, vousy a bradky - upravené (vousy jsou povoleny pouze pro pracovníky, kteří nejsou v přímém kontaktu s hosty). Boty by měly být pohodlné, dobře udržované a leštěné. Je naprosto povinné používání deodorantů a antiperspirantů. Při fyzické práci by pracovníci měli řádně používat sprchu. Prostředky osobní hygieny by měly být použity s mírou a nedráždit. Dech zaměstnanců by měl být vždy čerstvý a příjemný. Pokud se pravidly hotelu předpokládá nošení uniforem, celý personál by měl striktně dodržovat tento požadavek. Oblečení musí být čisté, elegantní a nažehlené. Praní uniformy se provádí v zařízeních tohoto hotelu. Nošení uniformy obvykle zahrnuje nošení jmenovek. Uniforma žen také obsahuje punčochy neutrální nebo černé barvy, u mužů zpravidla černé ponožky nebo jiné barvy, které by odpovídaly barvě obleku kalhot. Pracovníci, kteří mají bezprostřední kontakt s hosty, musí mít uzavřené boty černé barvy klasického stylu, podpatek dámských bot by neměl přesáhovat 5 cm. Šperky by měly být omezeny na minimum. Měly by být malé a nenápadné. Make-up ženy by měl být nevýrazný a nehty čisté, krátké, upravené manikúrou. Strategie kultury obsluhy se zdá jednoduchá: pokud si host stěžuje na nedostatek zdvořilosti ze strany zaměstnanců, je potřeba omezit kontakt hostů s pracovníky takto začíná éra samoobsluhy, která je způsobena životem směřujícím k nahrazení zaměstnance strojí. Díky novým technologiím se objevila příležitost nakrmit tisíce lidí, během několika minut provést rezervaci v hotelu atd. Nadšení technologickými inovacemi vede k přesvědčení, že všechny kontakty mezi zákazníky a zaměstnanci mohou být 18

19 minimalizovány a tím vyřešit problém zdvořilosti a pohostinnosti. Ale zákazníci neakceptují tento trend a je spousta důkazů o tom, že hotelový průmysl přezkoumává svůj přístup k této otázce. Začíná se projevovat stále více nové chápání strojů jako lidských zástupců a ne jako náhrada nebo konkurent. Pohostinnost nejen nezemřela, ale naopak je novým symbolem. Člověk opět obsadil své právoplatné místo v pohostinství. Pozoruhodným se stává také individuální přístup k zákazníkům služeb, který je jistě klíčem k úspěchu podniku. Zvláštní pozornost je věnována pečlivému přístupu k hostům, vysoké úrovni kultury a profesionality v práci. Všechny prvky pracují na dosažení jediného cíle: aby se lidé necítili, že jsou cizí a nečekaní. Definovat, co je pohostinné chování, je docela těžké. Každý z nás si může okamžitě všimnout, je-li přítomné nebo ne. Pohostinnost je obtížné měřit nebo zahrnout do vzdělávacích programů. Je to kvalita služeb, nikoli úroveň výcviku nebo zkušenosti, které se dají naučit. Informovanost zaměstnanců tykající se všech záležitostí samotné společnosti, hotelové infrastruktury, okolních podmínek, a to i bez zjevných projevů pohostinnosti, umožnuje hostům se cítit jako doma. Pohostinství a respekt není možné projevit, když neumíme jazyk, neznáme kulturní charakteristiku, všední styl a tradice země, ze které pochází host. Upřímná touha být užitečnými a pohostinnými nestačí. Během momentálního si rozumění nebo dokonce narážky hosta, kdy je nutné zajistit jakékoli další služby, zaměstnanec musí mít dostatek profesionality a pravomoci, aby samostatně měnil tradiční průběh služeb a byl schopen reagovat na nově vzniklou situaci tak, aby to bylo považováno hostem za pohostinství. Pohostinství předpokládá kolektivní spolupráci. Jestli se vlídný zaměstnanec ocitne v nějakém podniku, kde jsou ostatní pracovníci nepřátelští, mají nepříjemný vzhled, jsou nevlídní, provoz zařízení je ve špatném stavu, tak pak tohoto zaměstnance tyto okolnosti pravděpodobné donutí opustit toto místo. Projev pohostinnosti potřebuje čas, protože host zpravidla má své vlastní představy o tom, kde a kdy by měli zaměstnanci projevovat pohostinnost. Samozřejmě jasné rozdělení odpovědnosti mezi zaměstnanci je normou a nutností. Bez jasného rozdělení práce by náležité fungování podniku nebylo možné. Nicméně vedoucí a zaměstnanci by měli chápat, že přání nebo požadavek hosta je zákonem, který musí být bezpodmínečně vykonán. Povinnost a schopnost předvídat, rozpoznávat a uspokojovat oprávněné potřeby 19

20 hostů jsou natolik zásadní pro průmysl pohostinství, že nemohou být považovány pouze za úřední povinnost kteréhokoli ze zaměstnanců. V tomto ohledu je pohostinství srovnatelné se zabezpečením, které funguje ve veškerém podniku pomocí každého pracovníka bezvýjimečně 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu Kultura chování personálu Kultura personálu je důležitým prvkem organizační kultury zaměřené na služby zákazníků na základě určitých pravidel, postupů, dovedností a schopností. Kultura obsluhy je diktována politikou společnosti, podporována systémem povzbuzení zaměstnanců a řadou dalších činností v oblasti služeb. Dnes je rozšířené chápání kultury služeb v užším slova smyslu jako soubor pravidel zdvořilosti (etika). Nicméně tato koncepce by měla být považována za mnohem větší ve všech aspektech jejích prvků. Kultura obsluhy je nedílnou součástí obecné kultury společnosti. Tato kultura by měla být považována za určitou úroveň vývoje procesu služby, který má projev v psychologických, etických, estetických, organizačních, technických a dalších aspektech. V hotelech jsou všechny tyto aspekty vzájemně propojeny a závislé na sobě. Kultura obsluhy se vyrábí v každém hotelu. V jednom hotelu může být kultura velmi nízká, v jiném naopak poměrně vysoká. Projev vysoké kultury obsluhy je určen chováním personálu, který jasně ví, jak se chovat v každé situaci a co od něj očekávají klienti a vedoucí a také tím, že vysoká kultura dělá zaměstnance cílevědomými a nutí je chovat se s respektem ke svému hotelu. Kultura obsluhy je složitý pojem, který sestává z následujících prvků: - bezpečnost a dodržování ekologických podmínek během obsluhy; - estetika interiéru a vytváření komfortních podmínek při servisu; - znalost psychologických zvláštností osobnosti a procesu obsluhy; - znalost a dodržování estetických standardů servisu; - znalost a dodržování personálem pořadí obsluhy hostů. Jednou ze složek kultury služby je kultura chování personálu. Když mluvíme o kultuře chování zaměstnanců v hotelovém provozu, můžeme označit dva aspekty: kontakty s 20

21 hostem a kontakty s pracovníky, které zahrnují především správu ubytování a nejdůležitější - komunikaci s hostem. Bez ohledu na interiér a podmínky pobytu v hotelu velmi důležitým zůstává úroveň služeb a úroveň komunikace s hostem. Cílem personálu je vytváření otevřené přátelské atmosféry. Proto oslovovat hosta podle jména nebo příjmení je krokem k tomu, aby získal sympatie hosta. Hosté a zaměstnanci potřebují budovat své vztahy na základě vzájemného respektu a tak se stávají rovnoprávnými obchodními partneři. Nezbytné je, aby se každý host mohl klidně obrátit na kteréhokoli zaměstnance hotelu se svými problémy a starostmi, a aby jeho očekávání byla splněna. Právě takováto úroveň služeb je zárukou úspěchu a konkurenceschopnosti na hotelovém trhu. Hostem není člověk, s nímž se lze hádat, nebo kterému by měli dokázat, kdo je silnější. Host má vždycky pravdu! Každý zaměstnanec by měl pochopit, že kvalita není ten nedostupný drahý luxus, ale bdělá pozornost k potřebám hostů. Zaměstnanci každého hotelu by měli být otevření změnám a novým cestám ke stálému se zlepšování služeb hostů. Hrají důležitou roli a vztah mezi zaměstnanci. Pokud personál je multinárodní, zaměstnanci by se měli k sobě chovat s úctou bez ohledu na postavení a kulturní rozdíly. Každý člen týmu se stává jedním celkem se službami a nabídkami, které poskytuje hotel. Kultura chování zaměstnanců hotelu zahrnuje všechny aspekty vnější a vnitřní kultury člověka, a to: pravidla chování a jednání, schopnost správně vyjádřit své myšlenky, dodržování etikety mluvení. Zdvořilost svědčí o lidské kultuře, vztahu člověka k práci a ke svému týmu. Pro hotelové zaměstnance je velmi důležité být ohleduplní ve svých vztazích k hostům, neustále si uvědomovat úctu k člověku. Taktní chování pracovníků hotelu se skládá z několika faktorů. Hlavním, z těchto faktorů, je schopnost ignorovat chyby a nedostatky v chování hosta, nezaměřovat pozornost na ně, nevykazovat nadměrnou zvědavost na oblečení hosta, jeho zvyky a tradice. Nelze klást spoustu zbytečných otázek, mluvit o svých vlastních záležitostech, obtěžovat. Pracovník nemůže dát hostu najevo to, že se mu host líbí nebo ne. Je zbytečné hostu cokoli vytýkat, vyčítat, dělat si nějaké nároky, ptát se hosta na jeho osobní život. 21

22 Je potřeba se chovat zdvořile nejen k hostům, ale i k návštěvě hostů. Neptejte se jich na účel návštěvy, rovněž nemůžete vstupovat do pokoje hosta bez povolení. Takt se projevuje i v pozornosti k hostům. Pokud je host nemocný, někdo z pracovníků by měl pomoci podat lék. Zvláštní pozornost a ohleduplnost by měla být věnována hostům vyššího věku, odpouštět jim slabé stránky, vždyť oni jsou často roztržití, zapomnětliví a zranitelní. Důstojnost a skromnost jsou povinné rysy lidské povahy pro hotelové pracovníky. Skromnost vyžaduje zdrženlivost a takt při jednání, disciplína žádá dodržování stanoveného postupu, přesnosti, správnosti. Skromnost a disciplína předpokládá vysoký smysl pro odpovědnost pracovníka za přidělenou část práce. Mnoho věcí závisí na schopnosti správně přivítat hosta. Host by měl být uvítán na recepci a také i v jiných místech hotelu větou: "Vítejte v našem hotelu!". Hostu by měl být sdělen stručný popis hotelu a přesné informace o tom, jak lze využít služeb. Během loučení se s hostem by správa a zaměstnanec, kromě zdvořilého rozloučení, měli popřát šťastnou cestu a pozvat hosta k opětovné návštěvě hotelu Kvalifikace a školení obsluhujícího personálu V současné době se cestovní ruch aktivně rozvíjí a je průmyslem, který přináší velké zisky. Po celém světě investice, vkládající se do oblasti cestovního ruchu, splňují očekávání. "Odvětví cestovního ruchu je hlavním nezávislým hospodářským komplexem, který se skládá ze skupin průmyslových odvětví a podniků, jejichž funkce je splnit různorodou a stále rostoucí poptávku po různých rekreačních aktivitách a zábavách". Mezi složkami pohostinného průmyslu vzdělávací instituce ve sféře turismu hrají důležitou roli, když poskytují na trh cestovního ruchu kvalifikované pracovníky, kteří jsou jedním z klíčových faktorů úspěchu pro hotelové společnosti. Většina hotelů dnes nepovažuje za vhodné šetřit na školení zaměstnanců a nakládají na tyto účely 38 až 50 % svých příjmů. V dnešním světě existuje hodně škol, které připravují odborníky pro odvětví cestovního ruchu. Nicméně, vzdělávacích institucí a škol, které zvyšují kvalifikace hotelových pracovníků, není tolik. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch má mezinárodní charakter, v posledních letech je tendence integrovat různé vzdělávací instituce tohoto oboru v různých zemích. Hodně 22

23 evropských obchodních škol cestovního ruchu profiluje své četné programy pro budoucnost univerzálního pracovníka hotelového průmyslu. Koná se intenzivní výměna pedagogických pracovníků. Je vytvořeno mnoho programů na podporu průmyslového školení učitelů a studentů v jednotlivých zemích. Mezinárodní zaměření studentů a zaměstnanců přispívá ke kvalitě a profesionalitě pohostinství. V rozmanitosti teorií a v praxi školených specialistů pro pohostinství zůstávají nejsilnější "civilizace". Jejich vedoucí role v dnešním světě je nepopiratelná a dopad na rozvoj teorie a praxe odborného vzdělávání specialistů pro pohostinství je největší. A i když není třeba slepě následovat teoretické závěry teoretiků a doporučení praktiků z těchto škol, je třeba znát jejich nápady generované desítkami let praxe zaměstnanců pro přípravu školení v pohostinném průmyslu. V podmínkách, kdy sám pohostinný management promění v centra a střediska hlavní pobyt zákazníků, je zcela přirozená touha vzdělávacích institucí na školení a rekvalifikaci zaměstnanců hotelů a restaurací - zaměření se na budování kompetentních dovedností studentů na základní technologii budoucnosti: specialista na hotelnictví, specialista restauračního zařízení. Při tom je toto školení konstruováno tak, aby se student na konci vzdělávacího programu stal specialistou všeobecného profilu. Pokud jde o systém zvýšení kvalifikace, je také konstruován tak, aby pracovníci ve službách turistů získali co nejširší spektrum znalostí a dovedností v oblasti technologií, spojených s touto službou. Hotely, které se nacházejí v soukromém vlastnictví, jsou většinou malé. Personál údržby sestává z 6-8 osob. Pro školení personálu hotelu tohoto typu vlastníci obvykle využívají služeb středních odborných škol, které jsou v systému místní územní samosprávy. Tyto instituce jsou pod metodickým vedením Ministerstva školství. Ministerstvo práce dává jako znalecké hodnocení posouzení o shodě mezi vzdělávacím programem a kvalifikačními požadavky odborníků. 23

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

Motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě

Motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě Motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě Bakalářská práce Siarhei Stanulevich Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Oleksandr Biley Opatření managementu stravovacího úseku v hotelu s cílem zvýšit a zkvalitnit stravovací služby a tak dosáhnout vyšší poptávky po těchto

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Vira Valenchuk Vývoj a struktura vybraného hotelového řetězce Diplomová práce 2014 Vývoj a struktura vybraného hotelového řetězce Diplomová práce Bc.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Budování spokojenosti a loajality v železniční dopravě

Budování spokojenosti a loajality v železniční dopravě Budování spokojenosti a loajality v železniční dopravě Bakalářská práce Radka Turková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové

Více

Realizace interního auditu v hotelu. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Realizace interního auditu v hotelu. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Realizace interního auditu v hotelu Diplomová práce Bc. Zdeněk Roučka Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra managementu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Anastasia Arkhipova Personální řízení v restauraci Bakalářská práce 2014 Personální řízení v restauraci Bakalářská práce Anastasia Arkhipova Vysoká škola

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Olga Penzová Etika hotelového řetězce se zaměřením na vnitropodnikové vztahy (zaměstnanec zaměstnavatel) Bakalářská práce 2014 Etika hotelového řetězce se

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Jiří Havlín Podnikatelský záměr - založení rybí restaurace ve Vodňanech, městě s mnohasetletou rybářskou tradicí Bakalářská práce 2014 Podnikatelský záměr

Více

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Diplomová práce Bc. Markéta Humlíčková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Mystery shopping u mobilních operátorů

Mystery shopping u mobilních operátorů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Forma studia: Prezenční Školní rok: 2012/2013

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Radek Pospíšil Marketingová komunikace vybraného hotelu Bakalářská práce 2014 Marketingová komunikace vybraného hotelu Bakalářská práce Radek Pospíšil Vysoká

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více