Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan Dvořák, Jiří Šubrt Neomluveni: Petr Slavík, Michal Vencovský Ostatní: Dagmar Švarcová, Blanka Gürthová, Adéla Hrubá, Dana Ševčíková Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:08 hodin, ukončeno v 17:25 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemků p. č. 553, trvalý travní porost o výměře 857 m 2 a p. č. 554, lesní pozemek o výměře m 2 vše v k. ú. Sosnová u České Lípy Pozemky p. č. 553 a 554 jsou ve vlastnictví města, jedná se o zalesněnou plochu mezi obcí Sosnová a nově vybudovanou silnicí směrem na Prahu. O prodej žádá vlastník rodinného domu čp. 203, jehož zahrada na tento les navazuje a on by chtěl zachovat vzrostlý les jako protihlukovou bariéru. Dle informací zaměstnanců Městských lesů by mělo v budoucnu dojít k odtěžení (žádost podána ) doporučili tento bod odložit do doby zpracování znaleckého posudku na pozemky a stanoviska městských lesů. 2. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 387/4, trvalý travní porost o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 625/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2 z celkové výměry 937 m 2 vše v k. ú. Okřešice u České Lípy. Pozemky p. č. 387/4, trvalý travní porost a 625/2, komunikace jsou ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích v bezprostřední blízkosti rodinného domu čp. 22. Jedná se o travnatou plochu a komunikaci, jejichž části mají žadatelé zaplocené a užívají je od roku 1993, kdy se stali podnájemníky objektu. Část pozemku p. č. 387/4 byla již v té době zaplocena, žadatelé průběh oplocení pozemku po dobu svého užívaní nezměnili, pouze plot opravovali a po celou dobu se domnívali, že je oplocení na hranici pozemku p. č. 75 a p. č. 387/4. Při místním šetření bylo zjištěno, že požadovaná část pozemku p. č. 387/4 je rovinatá, travnatá a je využívána jako zahrada. Na pozemku se nacházejí zahradní prvky posezení,

2 Strana č. 2 / 15 nadzemní bazén, záhony, keře rybízů, černého bezu apod. Pozemek p. č. 387/4, trvalý travní porost, o výměře m 2 má v pronájmu pan Lopušan, který souhlasí s vyčleněním této části z nájemní smlouvy doporučili záměr prodeje výše uvedených pozemků v k. ú. Okřešice u České Lípy. 3. Záměr bezúplatného převodu tělesa části silnice III/2621 včetně pozemků: v k. ú. Dobranov - p. č. 372, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 495/1, ostatní plocha, silnice o výměře 490 m 2 v k. ú. Vítkov u Dobranova - p. č. 4, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 10, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 56, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 105, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 128, ostatní plocha, silnice o výměře 628 m 2 v k. ú. Heřmaničky u Dobranova - p. č. 156, ostatní plocha, silnice o výměře 807 m 2 - p. č. 782, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako správce komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje, podala návrh na převod tělesa části silnice III/2621 a to od křižovatky silnic III/2621 a větvě II/262 do konce silnice v obci Heřmaničky, v délce 2,932 km (Dobranov Vítkov u Dobranova Heřmaničky u Dobranova). Výše uvedená silnice slouží především místní dopravě. Jedná se o bezúplatný převod z majetku Libereckého kraje do vlastnictví Města doporučili tento bod odložit a doplnit další informace o stavu komunikací a mostu. 4. Záměr bezúplatného převodu tělesa části silnice III/0913 včetně pozemků: v k. ú. Sosnová u České Lípy - p. č. 536/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 - ostatní pozemky, po nichž vede komunikace, jsou ve vlastnictví města nebo ve vlastnictví soukromých osob Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako správce komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje, podala návrh na převod tělesa silnice III/0913 a to od křižovatky se silnicí I/9 do konce silnice III/0913 v obci Okřešice, v délce 1,810 km (Sosnová - Okřešice). Výše uvedená silnice slouží především místní dopravě. Jedná se o bezúplatný převod z majetku Libereckého kraje do vlastnictví Města.

3 Strana č. 3 / doporučili tento bod odložit a doplnit další informace o stavu komunikací. 5. Záměr bezúplatného převodu tělesa části silnice III/2623 včetně pozemků: v k. ú. Stará Lípa - p. č. 262, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 v k. ú. Žizníkov - p. č. 1011, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - ostatní pozemky, po nichž vede komunikace, jsou ve vlastnictví města nebo SŽDC (p. č. 247 v k. ú. Stará Lípa) Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako správce komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje, podala návrh na převod tělesa silnice III/2623 a to od křižovatky se silnicí II/262 do konce silnice III/2623 v obci Žizníkov, v délce 1,203 km (Stará Lípa - Žizníkov). Výše uvedená silnice slouží především místní dopravě. Jedná se o bezúplatný převod z majetku Libereckého kraje do vlastnictví Města doporučili tento bod odložit a doplnit další informace o stavu komunikací a mostů. 6. Záměr prodeje pozemků p. č. 4562/2 o výměře 4 m 2 a p. č. 3875/2 o výměře 23 m 2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Pozemky p. č. 4562/2 a 3875/2 jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pozemky pod budovou objektu občanské vybavenosti čp v Partyzánské ulici, která je ve vlastnictví žadatele TJ Narex. Budova slouží k nevýdělečné sportovní činnosti, provozované z členských příspěvků (kuželkářský oddíl). Žadatel má zájem si tyto pozemky odkoupit za účelem narovnání vlastnických vztahů doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 4562/2 a 3875/2 v k. ú., jedná se o pozemky pod budovou 7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2558, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek p. č je ve vlastnictví města, jedná se o komunikaci na sídlišti Slovanka v České Lípě. O prodej části pozemku žádá vlastník objektu bývalé kotelny ČLT za účelem přístupu a příjezdu k zadnímu vchodu (žádost podána ) nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 2558, protože se jedná o komunikaci, doporučili řešit situaci pronájmem.

4 Strana č. 4 / 15 HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo PRODEJE A SMĚNY 8. Směna části pozemku p. č. 762/10, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 995 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dolní Libchava a p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 v k. ú. za pozemky p. č. 100, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m 2, p. č. 101, zahrada o výměře 78 m 2 a p. č. 102, zahrada o výměře 654 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: Pozemek p. č. 762/10, ostatní plocha o výměře 995 m 2 v k. ú. Dolní Libchava je ve vlastnictví města, jedná se o pozemek pod budoucí stavbou obchvatu 1/9 Dubice Dolní Libchava. Pozemek p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u kruhového objezdu u nákupního střediska ALBERT HYPERMARKET, jedná se o část silnice při výjezdu ze sídliště Lada. Pozemky p. č. 100, ostatní plocha o výměře 152 m 2, p. č. 101, zahrada o výměře 78 m 2 a p. č. 102, zahrada o výměře 654 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o pozemky v Dubici v bezprostřední blízkosti společnosti Fehrer Bohemia, s.r.o. Město vlastní sousedící pozemky p. č. 98 a 99. V rámci majetkoprávní přípravy stavby obchvatu žádá ŘSD o směnu výše uvedených pozemků má zájem o část pozemku p. č. 762/10 v k. ú. Dolní Libchava (budoucí silnice), pozemek p. č. 5750/192 (pod silnicí) a nabízí pozemky p. č. 100, 101, 102 v k. ú. Dubice u České Lípy. Ředitelství silnic a dálnic nechalo vypracovat znalecké posudky na ocenění směňovaných pozemků (celé ZP jsou k nahlédnutí na ORMI): ve vlastnictví města: p. č. 5750/192 je oceněn částkou ve výši ,- Kč a p. č. 762/10 částkou ve výši ,- Kč, celkem ,- Kč ve vlastnictví ŘSD: p. č a 102 jsou oceněny částkou ve výši ,- Kč Žadatel navrhuje směnu s doplatkem ve výši rozdílu cen, tj. město doplatí Ředitelství silnic a dálnic částku ,- Kč. Dále společnost ŘSD nabízí městu bezúplatný převod dalších pozemků u kruhového objezdu v ulici Šluknovská: p. č. 2788/91, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m 2 p. č. 2788/92, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m 2 p. č. 2788/93, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m 2 p. č. 2788/94, ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m 2, p. č. 2788/95, ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m 2, p. č. 5795/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m 2 p. č. 5795/11, ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m 2 vše v k. ú. v celkové hodnotě ,- Kč Záměr směny pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne

5 Strana č. 5 / a následně zveřejněn doporučili směnu výše uvedených pozemků s doplatkem ve výši ,- Kč ve prospěch společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR. 9. Prodej pozemku p. č. 329/2, trvalý travní porost o výměře 677 m 2 v k. ú. Dobranov Žadatelé: manželé Marie Štěpánková (narozena ) a Ladislav Štěpánek (narozen ) oba bytem Dobranov 110, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v blízkosti místního hřiště. Jedná se o travnatou plochu, na části se nachází nezapsaná stavba. Žadatelé jsou vlastníky sousedního RD čp. 110 a mají zájem si o tento pozemek rozšířit zahradu. Pozemek má v pronájmu jiný uživatel (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej pozemku p. č. 329/2 v k. ú. Dobranov včetně nezapsané stavby garáže za cenu ve výši 500,- Kč/m 2 (dle územního plánu se jedná o plochy pro bydlení) a doporučili informovat stávajícího nájemce o připravovaném prodeji pozemku za výše uvedenou cenu. 10. Prodej části pozemku p. č. 3969/159, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 200 m 2 z celkové výměry 949 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Klára Hornová (narozena ) a Ing. Jan Horn (narozen ), oba bytem Růžová 2821, a PhDr. Marie Ševelová (narozena ), bytem Šeříková 2840, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově mezi RD - okály. Jedná se o pozemek, který tvoří zeleň mezi domy a žadatelé si chtějí část odkoupit za účelem rozšíření své zahrady. Pozemek je již zčásti oplocen jedná se o stav z minulosti (rok 1988) a žadatelé již v tomto stavu nemovitosti koupili (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej části pozemku p. č. 3969/159 oběma žadatelům (manželé Hornovi a p. Ševelová) dle stávajícího zaplocení za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (do výměry 100 m 2 ), včetně nákladů na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní

6 Strana č. 6 / 15 smlouvy. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo 11. Prodeje části pozemku p. č. 463/1, trvalý travní porost o výměře cca 170 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatelé: manželé Olga Halířová (narozena ) a Vladimír Halíř ( ), oba bytem Havířská 1993, a František Teplý (narozen ), bytem T. G. M. 1, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici u České Lípy u hlavní silnice směrem na Kvítkov. Jedná se o část pozemku mezi silnicí a zahrádkářskou kolonií, o který si chtějí 2 žadatelé prodloužit zahrádku (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej části pozemku p. č. 463/1 oběma žadatelům (manželé Halířovi a p. Teplý) dle zákresu za cenu ve výši 150,- Kč/m 2 (do výměry 100 m 2 ), včetně nákladů na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 12. Prodej části pozemku p. č. 167, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dolní Libchava Žadatelé: manželé Ladislav Vošvrda (narozen ) a Zdenka Vošvrdová (narozena ), oba bytem Havlíčkova 2272, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dolní Libchavě. Jedná se o část komunikace, kterou si chtějí žadatelé odkoupit za účelem příjezdové cesty ke svému rodinnému domu čp. 35. Dle místního šetření bylo zjištěno, že část komunikace je již zaplocena a využívána (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej části pozemku p. č. 167 manželům Vošvrdovým dle stávajícího zaplocení za cenu ve výši 300,- Kč/m 2 (základní cena do výměry 100 m 2-200,- Kč/m 2 - navýšena o 50%), včetně nákladů na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 13. Směna částí pozemků p. č. 3532/1, ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 3532/30, ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú.

7 Strana č. 7 / 15 Žadatel: Modul W, s.r.o., Semická 2028/12, Praha 4 Modřany, IČ: Pozemek p. č. 3532/1 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o příjezdovou cestu k nemovitostem několika vlastníků. Žadatel má zájem o část pozemku, který by sloužil pro vjezd do myčky. Pozemek p. č. 3532/30 je ve vlastnictví žadatele, na kterém bude stavět myčku pro auta. Na přední části tohoto pozemku je vybudován chodník (žádost podána ) Záměr směny pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili směnu částí výše uvedených pozemků p. č. 3532/1 a 3532/30 (do výměry 100 m 2 ), bez finančního vyrovnání včetně podílu nákladů na zpracování geometrického plánu, vkladu do katastru nemovitostí, daně z převodu nemovitostí, případně nákladů na zpracování znaleckého posudku. 14. Prodej části pozemku p. č. 502/2, trvalý travní porost o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Žadatelé: manželé Taťána Hovorková (narozena ) a Jiří Hovorka (narozen ), oba bytem Okřešice 39, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích. Jedná se o travní porost se vzrostlými stromy, v bezprostřední blízkosti RD žadatelů, kteří mají zájem si část pozemku odkoupit za účelem vjezdu do svého domu. V současné době využívají přístup přes soukromý pozemek, kde nemají zřízené věcné břemeno (žádost podána ). Záměr byl předložen na ZM dne , kde nebylo přijato žádné usnesení a žadatelé předložili žádost novou ( ), ve které uvádějí, že přístup bude veden mezi stromy a vzrostlá zeleň zůstane zachována Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej části pozemku p. č. 502/2 manželům Hovorkovým, za cenu ve výši 250,- Kč/m 2 včetně nákladů na zpracování geometrického plánu a s podmínkou správce veřejné zeleně, že vzrostlá zeleň zůstane po dobu minimálně 10 let zachována, se splatností při podpisu kupní smlouvy. 15. Bezúplatný převod pozemku p. č. 5164/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 980 m 2 v k. ú Pozemek je ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových a nachází v České Lípě v ulici Svojsíkova stezka. Jedná se o asfaltovou komunikaci a je zařazen v pasportu místních komunikací. ÚZSVM nabízí městu bezúplatný převod.

8 Strana č. 8 / doporučili bezúplatný převod pozemku p. č. 5164/4 na město od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle smlouvy v předloženém znění. REVOKACE 16. Částečná revokace usnesení č. 405/C/2012 ze dne Žadatel: Vasil Legeza, bytem Škrétova 1902, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na sídlišti Sever v Okružní ulici. Jedná se o pozemek pod budovou ve vlastnictví žadatele Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. Prodej pozemku byl schválen na ZM dne , č. usnesení 405/C/2012. Protože žadatel chce kupní cenu hradit prostřednictvím úvěru, bylo nutné přepracovat kupní smlouvu, kterou předkládáme v upraveném znění doporučili revokaci usnesení č. 405/C/2012 ze dne a upravenou kupní smlouvu. PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku SBD Sever 17. Drahomíra Dvořáková, Blíževedly 18,, IČ nebytové prostory nám. T.G. Masaryka č.p. 131 o výměře 25,56 m 2 ukončení nájemní smlouvy dohodou Paní Drahomíra Dvořáková je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 25,56 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu pedikúra a modeláž gelových nehtů + kosmetika - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- bez DPH + valorizace a služby Nájemné je hrazeno v měsíčních splátkách ve výši 1.316,- Kč vždy do posledního dne příslušného kalendářního měsíce doporučili ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni

9 Strana č. 9 / 15 Oddělení technické správy majetku RK Kouba 18. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha, IČ: nebytové prostory v areálu Poříční čp ukončení smlouvy dohodou na kancelář o výměře 8,71 m 2 (kancelář č. 3) a pronájem nebytových prostor o výměře 21,68 m 2 (kancelář č. 14) Záměr zveřejněn Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou od , včetně znění dodatků č. 1 č. 8, za roční cenu nájemného ve výši ,- Kč + valorizace a služby na níže uvedené prostory: - kanceláře o celkové výměře 77,56 m 2 (cca 691,- Kč/m 2 /rok), - kancelář č. 4 o výměře 16,84 m 2 (cca 691,- Kč/m 2 /rok), - kancelář č. 5 o výměře 10,91 m 2 (cca 691,- Kč/m 2 /rok), - kancelář č. 6 o výměře 11,23 m 2 (cca 691,- Kč/m 2 /rok), - garáže č. 11 č. 20 na p. p. č (garáže č za účelem dílna a sklad ostatních a nebezpečných odpadů) v k. ú. o celkové výměře 360 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž č. 3 na p. p. č v k. ú. o výměře 36 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž č. 4 a č. 5 na p. p. č v k. ú. o celkové výměře 72 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž č. 8 č. 10 na p. p. č v k. ú. o celkové výměře 108 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž č. 1 a č. 2 na p.p.č v k. ú. o celkové výměře 72 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž na p. p. č v k. ú. o výměře 40,32 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - autodílna na p. p. č v k. ú. o výměře 189 m 2 (cca 638,- Kč/m 2 /rok), - zařízení autodílny /soustruh SC 18R, bruska stojanová, vrtačka/ (za roční cenu ,- Kč), - nekryté parkoviště na p.p.č. 3356/1 v k.ú. ČL o výměře 578 m 2 (cca 244,- Kč/m 2 /rok), - stáčecí místo o výměře 56 m 2 (cca 244,- Kč/m 2 /rok), - budova s nádrží na PHM Bencalor 25 m 3 (za roční cenu ,- Kč). - kancelář č. 3 o výměře 8,71 m2 v 1. patře administrativní budovy městského areálu Poříční 1918( 532 Kč/m 2 /rok) 2012 doporučili uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č /2005 ze dne s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. specifikující s účinností od snížení pronajatých prostor o kancelář č. 3 o výměře 8,71 m 2 a zvýšení pronajatých prostor o kancelář č. 14 o výměře 21,68 m 2 za cenu ve výši 691,- Kč/ m 2 /rok bez DPH + valorizace a služby.

10 Strana č. 10 / Richard Příhoda, IČ: , Baarova 52, Mimoň žádost o pronájem nebytových prostor v areálu Pivovarská o výměře 52 m Záměr zveřejněn Pan příhoda předložil dne žádost o pronájem nebytových prostor jedná se o koncový přízemní objekt řadových garáží a dílen obj. č. 3 o výměře 52 m 2 v areálu Pivovarská na parcele č. 3367/1 a to od nejbližšího možného termínu. Prostor hodlá využívat k podnikání jako skladový prostor + kancelář doporučili uzavření nájemní smlouvy s Richardem Příhodou na dobu neurčitou s účinností od za účelem skladových prostor a kanceláře za cenu nájemného ve výši 532,-Kč/m 2 /rok, tj. ročně ,-Kč bez DPH + valorizace a služby Úsek prodejů a pronájmů ORMI 20. Milan Lopušan, Okřešice, IČ: dohoda o narovnání v předloženém znění Rada města dne pod č. usnesení 527/D/2012 a) vzala na vědomí předložený dopis právního zástupce pana Milana Lopušana ze dne ; b) souhlasila s řešením sporu mezi městem a panem Milanem Lopušanem o neplatnost výpovědi nájemní smlouvy č. A /2004 ze dne 11. května 2004 ve znění dodatků č. 1 až č. 6 formou uzavření dohody o narovnání s tím, že nájemní vztah skončí ke dni a ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstanou nezměněny; c) uložila starostce města aby zajistila vypracování dohody o narovnání za výše uvedených podmínek doporučili uzavření Dohody o narovnání v předloženém znění. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 21. Milan Lopušan, Okřešice, IČ: žádost o pronájem pozemků p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy ekologické pastevectví a sečení Jedná se o níže uvedené pozemky v k. ú. Okřešice u České Lípy: - p. č. 350/16 o výměře 563 m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF - p. č. 386/3 o výměře 242 m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF 2012 doporučili záměr pronajmout pozemky p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel

11 Strana č. 11 / Milan Lopušan, Okřešice, IČ: nájem pozemků v k. ú. Okřešice u České Lípa, k. ú. Žizníkov, k. ú. Sosnová u České Lípy a k. ú. - snížení výměry u p. č. 387/4 v k. ú. Okřešice z důvodu prodeje - nájem p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice Milan Lopušan má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2004 ze dne , včetně dodatků č. 1 č. 6, za níže uvedených podmínek: - doba nájmu do cena nájmu v roční výši ,- Kč bez DPH + valorizace (532,- Kč ročně za 1 ha) - účel pronájmu provozování ekologického pastevectví na pozemcích v k. ú. Okřešice u České Lípy za účelem přístupové cesty část pozemku p. č. 494/2 sekání trávy na pozemcích v k. ú. Okřešice u České Lípy p. č. 323, p. č. 324, p. č. 361/3 a p. č. 387/4, v k. ú. Žizníkov, v k. ú. Sosnová u České Lípy a v k. ú. - předmět nájmu níže uvedené pozemky o celkové výměře m 2 (cca 25 ha): v k. ú. Okřešice u České Lípy - p. č. 616/4, p. č. 323, p. č. 324, p. č. 550/7, p. č. 550/8, p. č. 556/4, p. č. 557/2, p. č. 631/7, p. č. 361/3, p. č. 377/1, p. č. 387/4, p. č. 404/6, p. č. 404/7, p. č. 407/9, část p. č. 670, p. č. 684, p. č. 494/2, p. č. 352/2, v k. ú. Žizníkov - p. č. 962/4 v k. ú. - část p. č. 4938, část p. č. 5364, p. č. 1075/57, p. č. 5369/1, p. č. 5369/2 v k. ú. Sosnová u České Lípy - část p. č. 557, část p. č. 559/1, část p. č. 561/1, část p. č. 567/1, část p. č Jedná se o níže uvedené pozemky v k. ú. Okřešice u České Lípy: - p. č. 350/16 o výměře 563 m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF - p. č. 386/3 o výměře 242 m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF 2012 doporučili uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. A /2004 ze dne s Milanem Lopušanem specifikující s účinností ode dne podpisu dodatku níže uvedené změny, za stejných podmínek již uzavřené smlouvy, tj.: a) snížení výměry u pronajatého pozemku p. č. 387/4 v k. ú. Okřešice u České Lípy o 31 m 2 z důvodu prodeje b) zvýšení výměry o nově pronajaté pozemky p. č. 350/16 o výměře 563 m 2 a p. č. 386/3 o výměře 242 m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy v případě schválení záměru pronájmu radou města HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 23. Lucie Trnečková, bytem Sokolská 287, žádost o pronájem části pozemku p. č. 914/1 v k. ú. o celkové výměře cca 58 m 2 za účelem zřízení parkovacích míst Jedná se o část pozemku p. č. 914/1 o výměře cca 58 m 2 z celkové výměry 833 m 2 v k. ú., druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: památkově chráněné území.

12 Strana č. 12 / nedoporučili schválit záměr pronajmout část pozemku p. č. 914/1 v k. ú. z důvodu, že pozemek byl vybrán jako plocha pro volné pobíhání psů. HLASOVÁNÍ: 6 pro 2 proti 1 se zdržel NEPŘIJATÉ USNESENÍ 24. Limagro s.r.o., Zákupy, IČ: žádost o pronájem pozemku p. č. 672/3 v k. ú. Dobranov o výměře 17 m 2 - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Záměr zveřejněn: Limagro s.r.o. má uzavřenou smlouvu č. A /2009 ze dne , včetně dodatků č. 1 a č. 2, na níže uvedené pozemky v k. ú. Vítkov u Dobranova, k. ú. Vlčí Důl a k. ú. Dobranov o celkové výměře m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou od do Ve smlouvě v odst je uvedeno, že nájemní vztah založený touto smlouvou lze před uplynutím sjednané doby nájmu ukončit dohodou stran. V takové případě nájemci nevznikne nárok požadovat na pronajímateli úhradu jakýchkoliv nákladů, které nájemci v této souvislosti vzniknou, včetně případných sankcí z titulu porušení podmínek dotace přidělené nájemci v programu rozvoje venkova ČR na období z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. - účel nájmu údržba a sklizeň zelené píce (sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny) - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 5.000,- Kč včetně DPH s tím, že nájemné je hrazeno formou nepeněžního plnění a za nepeněžní plnění je považováno sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny a další práce na údržbě pozemků - předmět nájmu: - k. ú. Dobranov p.č. 604/15, 607/9, 607/10, 611/3, 597/4, 604/13, 654/15, 654/16, 654/8 - k. ú. Vítkov u Dobranova p.č. 151/1, 152/2, 154/2, 155/4 - k. ú. Vlčí Důl p.č. 83/2, 83/ doporučili uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. A /2009 s firmou Limagro s.r.o. specifikující rozšíření pronájmu s účinností ode dne podpisu dodatku o pozemek p. č. 672/3 v k. ú. Dobranov o výměře 17 m 2, za stejných podmínek již uzavřené smlouvy, tj.: - doba nájmu na dobu určitou do účel nájmu údržba a sklizeň zelené píce (sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny) - cena nájmu roční cena nájemného zůstává stejná ve výši 5.000,- Kč včetně DPH s tím, že nájemné je hrazeno formou nepeněžního plnění a za nepeněžní plnění je považováno sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny a další práce na údržbě pozemků HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo

13 Strana č. 13 / INTER inženýrské a pozemní stavby s.r.o., Varnsdorf, IČ: nájem části pozemku p. č. 5825/165 v k. ú. o výměře 15,30 m 2 (pod stánkem v ul. Dlouhá) - ukončení smlouvy dohodou Firma INTER inženýrské a pozemní stavby s.r.o. má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2010 ze dne na část pozemku p. č. 5825/165 v k. ú. o výměře 15,30 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností od účel nájmu umístění stánku s provozem bistra (kebab, pizza, zeleninové saláty apod.) - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace doporučili ukončit smlouvu č. A /2010 ze dne s firmou INTER inženýrské a pozemní stavby s.r.o. dohodou ke dni Monika Figurová, Dolní Podluží, IČ: žádost o pronájem části pozemku p. č. 5825/165 v k. ú. o výměře 15,30 m 2 (pod stánkem v ul. Dlouhá) Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku, na kterém je umístěn stánek ve vlastnictví žadatele doporučili uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 5825/165 o celkové výměře 15,30 m 2 s Monikou Figurovou za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu umístění a provozování stánku s prodejem zeleniny - cena nájmu - ve výši 384,- Kč/m 2 /rok, tj. ročně 5.875,- Kč bez DPH + valorizace. 27. Simona Obůrková,, IČ: nájem části pozemku p. č. 5825/212 v k. ú. o výměře 40 m 2 pod stánkem (ul. Žitavská) - žádost o snížení nájmu Paní Obůrková má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /1999 ze dne na část pozemku p. č. 5825/212 v k. ú. o výměře 40 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností od účel nájmu umístění stánku (UNI-8) s prodejem základních potravin, zeleniny a ovoce - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace, tj. cca 4,78 Kč/m 2 /den. Dle podmínek smlouvy má být nájemné hrazeno v měsíčních splátkách ve výši 5.820,- Kč vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce doporučili úpravu nájemného dle nově schválených cen na 384,- Kč/m 2 /rok.

14 Strana č. 14 / 15 HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 28. Umístění volebních poutačů na pozemcích ve vlastnictví města řešení podmínek a ceny ORMI předkládá výboru ke zvážení možnost stanovení podmínek a ceny pro krátkodobé umístění reklamních nosičů v rámci předvolební kampaně s tím, že ve schválených cenách není tento účel uveden. Ve schválených cena je uvedena částka pouze za celoroční umístění reklamních poutačů, tj. bod 3 k podnikatelskému účelu, umístění reklamního poutače cena 870,- Kč/m 2 /rok za každý započatý m 2. Výbor dne odložil tento bod na příští jednání doporučili stanovení ceny při pronájmu poutačů pro volební kampaň ve výši 2.000,- Kč za 1 ks do obvyklé velikosti plochy poutače (cca 20 m 2 ) na dobu max. 1 měsíc. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 29. Ing. arch. Miroslav Pavljuk,, IČ: pronájem části pozemku p. č v k. ú. o celkové výměře cca 131 m 2 (výstavba a provozování objektu letního občerstvení) návrh smlouvy a upravené provozní, stavební a montážní řešení včetně architektonické studie Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku p. č v k. ú. o výměře cca 131 m 2 v Městském parku, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: památkově chráněné území vzali na vědomí upravené provozní, stavební a montážní řešení včetně architektonické studie ze dne a doporučili uzavření nájemní smlouvy v předloženém znění. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 2 se zdrželi Oddělení technické správy majetku 30. Český rybářský svaz, Místní organizace, se sídlem Máchova 1160, Česká Lípa, IČ: požadavek na uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. A /2009 ze dne na vodní plochy v k.ú. Dubice u České Lípy Rozšíření o odst. 4 v čl. IV. o toto znění: Nájemce je povinen podílet se 50 % na financování údržby a jakýchkoliv oprav společné hráze na pozemku p. č. 390 v k. ú. Dubice u České Lípy po celou dobu trvání nájemní smlouvy. Zastupitelstvo města České Lípy schválilo dne uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku p.č. 391 v k.ú. Dubice u České Lípy vodní plocha. Podmínkou souhlasu prodeje bylo uzavření tohoto dodatku nájemní smlouvy a uzavření

15 Strana č. 15 / 15 budoucí smlouvy na věcné břemeno na právo údržby a oprav hráze, která je součástí dvou vodních ploch p.p.č. 391 a 380/1 v k.ú. Dubice u České Lípy. Ostatní ustanovení nadepsané smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti doporučili uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Českým rybářským svazem v předloženém znění. Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předsedkyně Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (přítomen do 17:00 hod), Lucie

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 8 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová, Pavel Chochola, Libuše Horáková

Více

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, Jan Dvořák, František Nacházel, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík, Libuše Horáková,

Více

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 16 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (do bodu 20), Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav

Více

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 11 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 3), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Radka Širlová, Ing. Anna Kobosilová Omluveni:

Více

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková,

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová (od bodu 16), Pavel Chochola, Libuše

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 12 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František Nacházel, Libuše Horáková,

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 22.8.2016 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 38 Přítomni: Stanislav Svatoš, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan, Ing. Jitka Volfová, Lucie Trnečková, Omluveni: JUDr. Jana Zejdová,

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 8/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 16 ze dne 14.01.2015 Návrh výpovědi z nájemní smlouvy č. 2957004813 ze dne 10.6.2013, včetně všech dodatků, s MgA. Gabrielou Kontra,

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 R 556/16 R 557/16 R 558/16 R 559/16 R 560/16 Změna finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2016 a) bere na vědomí zprávu

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích.

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích. Program: Zápis č. 4/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 5. 9. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Zápis z 10. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 10. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž.

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1191 o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou nabylo v lednu 2016 smlouvou o bezúplatném převodu č. 963-2015-OE/OMP bez omezujících

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Usnesení z 14. jednání

Usnesení z 14. jednání 1 Usnesení z 14. jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech Rady města Přerova konané dne 11.1.2012 KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ ZÁMĚRŮ V MAJETKOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH UKM/14/VŘ/2012 Výběrové

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 Bod pořadu jednání: Prodej pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy oddělení majetkové evidence

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 25.08.2016 č. 627-23/2016/RM až 650-23/2016/RM USNESENÍ č. 627-23/2016/RM ze dne 25.08.2016 zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 1150070

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 17 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová, Mgr. Jana

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. Zápis č. 23/2014. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. Zápis č. 23/2014. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 23/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 29.09.2014 Přítomni: p. Slanina Oldřich, ing. Voda Vladimír, Mgr. Ferkl Luboš,

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2.

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2. Důvodová zpráva 1. výkup p.p.č. 308/2 o výměře 36 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou Oddělení investiční výstavby požádalo o zajištění výkupu tohoto pozemku, který je ve vlastnictví paní L. R., r. 1953, bytem

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

erec (1) ze dne , 22 odst.

erec (1) ze dne , 22 odst. erec, hejtmanem kraje jako a jako n 157/000-3070 ze dne 5. 9. 001, a odst. 3. - 44/3, ov -1/01 ze dne 6. 1. 01, m va Jezera, obci Doksy, a nemovitosti () odst.. () 9. () - (3) (4) () 50 % z a) 3. 8. 013

Více