Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan Dvořák, Jiří Šubrt Neomluveni: Petr Slavík, Michal Vencovský Ostatní: Dagmar Švarcová, Blanka Gürthová, Adéla Hrubá, Dana Ševčíková Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:08 hodin, ukončeno v 17:25 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemků p. č. 553, trvalý travní porost o výměře 857 m 2 a p. č. 554, lesní pozemek o výměře m 2 vše v k. ú. Sosnová u České Lípy Pozemky p. č. 553 a 554 jsou ve vlastnictví města, jedná se o zalesněnou plochu mezi obcí Sosnová a nově vybudovanou silnicí směrem na Prahu. O prodej žádá vlastník rodinného domu čp. 203, jehož zahrada na tento les navazuje a on by chtěl zachovat vzrostlý les jako protihlukovou bariéru. Dle informací zaměstnanců Městských lesů by mělo v budoucnu dojít k odtěžení (žádost podána ) doporučili tento bod odložit do doby zpracování znaleckého posudku na pozemky a stanoviska městských lesů. 2. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 387/4, trvalý travní porost o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 625/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2 z celkové výměry 937 m 2 vše v k. ú. Okřešice u České Lípy. Pozemky p. č. 387/4, trvalý travní porost a 625/2, komunikace jsou ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích v bezprostřední blízkosti rodinného domu čp. 22. Jedná se o travnatou plochu a komunikaci, jejichž části mají žadatelé zaplocené a užívají je od roku 1993, kdy se stali podnájemníky objektu. Část pozemku p. č. 387/4 byla již v té době zaplocena, žadatelé průběh oplocení pozemku po dobu svého užívaní nezměnili, pouze plot opravovali a po celou dobu se domnívali, že je oplocení na hranici pozemku p. č. 75 a p. č. 387/4. Při místním šetření bylo zjištěno, že požadovaná část pozemku p. č. 387/4 je rovinatá, travnatá a je využívána jako zahrada. Na pozemku se nacházejí zahradní prvky posezení,

2 Strana č. 2 / 15 nadzemní bazén, záhony, keře rybízů, černého bezu apod. Pozemek p. č. 387/4, trvalý travní porost, o výměře m 2 má v pronájmu pan Lopušan, který souhlasí s vyčleněním této části z nájemní smlouvy doporučili záměr prodeje výše uvedených pozemků v k. ú. Okřešice u České Lípy. 3. Záměr bezúplatného převodu tělesa části silnice III/2621 včetně pozemků: v k. ú. Dobranov - p. č. 372, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 495/1, ostatní plocha, silnice o výměře 490 m 2 v k. ú. Vítkov u Dobranova - p. č. 4, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 10, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 56, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 105, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 128, ostatní plocha, silnice o výměře 628 m 2 v k. ú. Heřmaničky u Dobranova - p. č. 156, ostatní plocha, silnice o výměře 807 m 2 - p. č. 782, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako správce komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje, podala návrh na převod tělesa části silnice III/2621 a to od křižovatky silnic III/2621 a větvě II/262 do konce silnice v obci Heřmaničky, v délce 2,932 km (Dobranov Vítkov u Dobranova Heřmaničky u Dobranova). Výše uvedená silnice slouží především místní dopravě. Jedná se o bezúplatný převod z majetku Libereckého kraje do vlastnictví Města doporučili tento bod odložit a doplnit další informace o stavu komunikací a mostu. 4. Záměr bezúplatného převodu tělesa části silnice III/0913 včetně pozemků: v k. ú. Sosnová u České Lípy - p. č. 536/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 - ostatní pozemky, po nichž vede komunikace, jsou ve vlastnictví města nebo ve vlastnictví soukromých osob Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako správce komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje, podala návrh na převod tělesa silnice III/0913 a to od křižovatky se silnicí I/9 do konce silnice III/0913 v obci Okřešice, v délce 1,810 km (Sosnová - Okřešice). Výše uvedená silnice slouží především místní dopravě. Jedná se o bezúplatný převod z majetku Libereckého kraje do vlastnictví Města.

3 Strana č. 3 / doporučili tento bod odložit a doplnit další informace o stavu komunikací. 5. Záměr bezúplatného převodu tělesa části silnice III/2623 včetně pozemků: v k. ú. Stará Lípa - p. č. 262, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 v k. ú. Žizníkov - p. č. 1011, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - ostatní pozemky, po nichž vede komunikace, jsou ve vlastnictví města nebo SŽDC (p. č. 247 v k. ú. Stará Lípa) Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako správce komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje, podala návrh na převod tělesa silnice III/2623 a to od křižovatky se silnicí II/262 do konce silnice III/2623 v obci Žizníkov, v délce 1,203 km (Stará Lípa - Žizníkov). Výše uvedená silnice slouží především místní dopravě. Jedná se o bezúplatný převod z majetku Libereckého kraje do vlastnictví Města doporučili tento bod odložit a doplnit další informace o stavu komunikací a mostů. 6. Záměr prodeje pozemků p. č. 4562/2 o výměře 4 m 2 a p. č. 3875/2 o výměře 23 m 2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Pozemky p. č. 4562/2 a 3875/2 jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pozemky pod budovou objektu občanské vybavenosti čp v Partyzánské ulici, která je ve vlastnictví žadatele TJ Narex. Budova slouží k nevýdělečné sportovní činnosti, provozované z členských příspěvků (kuželkářský oddíl). Žadatel má zájem si tyto pozemky odkoupit za účelem narovnání vlastnických vztahů doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 4562/2 a 3875/2 v k. ú., jedná se o pozemky pod budovou 7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2558, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek p. č je ve vlastnictví města, jedná se o komunikaci na sídlišti Slovanka v České Lípě. O prodej části pozemku žádá vlastník objektu bývalé kotelny ČLT za účelem přístupu a příjezdu k zadnímu vchodu (žádost podána ) nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 2558, protože se jedná o komunikaci, doporučili řešit situaci pronájmem.

4 Strana č. 4 / 15 HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo PRODEJE A SMĚNY 8. Směna části pozemku p. č. 762/10, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 995 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dolní Libchava a p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 v k. ú. za pozemky p. č. 100, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m 2, p. č. 101, zahrada o výměře 78 m 2 a p. č. 102, zahrada o výměře 654 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: Pozemek p. č. 762/10, ostatní plocha o výměře 995 m 2 v k. ú. Dolní Libchava je ve vlastnictví města, jedná se o pozemek pod budoucí stavbou obchvatu 1/9 Dubice Dolní Libchava. Pozemek p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u kruhového objezdu u nákupního střediska ALBERT HYPERMARKET, jedná se o část silnice při výjezdu ze sídliště Lada. Pozemky p. č. 100, ostatní plocha o výměře 152 m 2, p. č. 101, zahrada o výměře 78 m 2 a p. č. 102, zahrada o výměře 654 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o pozemky v Dubici v bezprostřední blízkosti společnosti Fehrer Bohemia, s.r.o. Město vlastní sousedící pozemky p. č. 98 a 99. V rámci majetkoprávní přípravy stavby obchvatu žádá ŘSD o směnu výše uvedených pozemků má zájem o část pozemku p. č. 762/10 v k. ú. Dolní Libchava (budoucí silnice), pozemek p. č. 5750/192 (pod silnicí) a nabízí pozemky p. č. 100, 101, 102 v k. ú. Dubice u České Lípy. Ředitelství silnic a dálnic nechalo vypracovat znalecké posudky na ocenění směňovaných pozemků (celé ZP jsou k nahlédnutí na ORMI): ve vlastnictví města: p. č. 5750/192 je oceněn částkou ve výši ,- Kč a p. č. 762/10 částkou ve výši ,- Kč, celkem ,- Kč ve vlastnictví ŘSD: p. č a 102 jsou oceněny částkou ve výši ,- Kč Žadatel navrhuje směnu s doplatkem ve výši rozdílu cen, tj. město doplatí Ředitelství silnic a dálnic částku ,- Kč. Dále společnost ŘSD nabízí městu bezúplatný převod dalších pozemků u kruhového objezdu v ulici Šluknovská: p. č. 2788/91, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m 2 p. č. 2788/92, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m 2 p. č. 2788/93, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m 2 p. č. 2788/94, ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m 2, p. č. 2788/95, ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m 2, p. č. 5795/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m 2 p. č. 5795/11, ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m 2 vše v k. ú. v celkové hodnotě ,- Kč Záměr směny pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne

5 Strana č. 5 / a následně zveřejněn doporučili směnu výše uvedených pozemků s doplatkem ve výši ,- Kč ve prospěch společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR. 9. Prodej pozemku p. č. 329/2, trvalý travní porost o výměře 677 m 2 v k. ú. Dobranov Žadatelé: manželé Marie Štěpánková (narozena ) a Ladislav Štěpánek (narozen ) oba bytem Dobranov 110, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v blízkosti místního hřiště. Jedná se o travnatou plochu, na části se nachází nezapsaná stavba. Žadatelé jsou vlastníky sousedního RD čp. 110 a mají zájem si o tento pozemek rozšířit zahradu. Pozemek má v pronájmu jiný uživatel (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej pozemku p. č. 329/2 v k. ú. Dobranov včetně nezapsané stavby garáže za cenu ve výši 500,- Kč/m 2 (dle územního plánu se jedná o plochy pro bydlení) a doporučili informovat stávajícího nájemce o připravovaném prodeji pozemku za výše uvedenou cenu. 10. Prodej části pozemku p. č. 3969/159, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 200 m 2 z celkové výměry 949 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Klára Hornová (narozena ) a Ing. Jan Horn (narozen ), oba bytem Růžová 2821, a PhDr. Marie Ševelová (narozena ), bytem Šeříková 2840, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově mezi RD - okály. Jedná se o pozemek, který tvoří zeleň mezi domy a žadatelé si chtějí část odkoupit za účelem rozšíření své zahrady. Pozemek je již zčásti oplocen jedná se o stav z minulosti (rok 1988) a žadatelé již v tomto stavu nemovitosti koupili (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej části pozemku p. č. 3969/159 oběma žadatelům (manželé Hornovi a p. Ševelová) dle stávajícího zaplocení za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (do výměry 100 m 2 ), včetně nákladů na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní

6 Strana č. 6 / 15 smlouvy. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo 11. Prodeje části pozemku p. č. 463/1, trvalý travní porost o výměře cca 170 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatelé: manželé Olga Halířová (narozena ) a Vladimír Halíř ( ), oba bytem Havířská 1993, a František Teplý (narozen ), bytem T. G. M. 1, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici u České Lípy u hlavní silnice směrem na Kvítkov. Jedná se o část pozemku mezi silnicí a zahrádkářskou kolonií, o který si chtějí 2 žadatelé prodloužit zahrádku (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej části pozemku p. č. 463/1 oběma žadatelům (manželé Halířovi a p. Teplý) dle zákresu za cenu ve výši 150,- Kč/m 2 (do výměry 100 m 2 ), včetně nákladů na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 12. Prodej části pozemku p. č. 167, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dolní Libchava Žadatelé: manželé Ladislav Vošvrda (narozen ) a Zdenka Vošvrdová (narozena ), oba bytem Havlíčkova 2272, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dolní Libchavě. Jedná se o část komunikace, kterou si chtějí žadatelé odkoupit za účelem příjezdové cesty ke svému rodinnému domu čp. 35. Dle místního šetření bylo zjištěno, že část komunikace je již zaplocena a využívána (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej části pozemku p. č. 167 manželům Vošvrdovým dle stávajícího zaplocení za cenu ve výši 300,- Kč/m 2 (základní cena do výměry 100 m 2-200,- Kč/m 2 - navýšena o 50%), včetně nákladů na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 13. Směna částí pozemků p. č. 3532/1, ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 3532/30, ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú.

7 Strana č. 7 / 15 Žadatel: Modul W, s.r.o., Semická 2028/12, Praha 4 Modřany, IČ: Pozemek p. č. 3532/1 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o příjezdovou cestu k nemovitostem několika vlastníků. Žadatel má zájem o část pozemku, který by sloužil pro vjezd do myčky. Pozemek p. č. 3532/30 je ve vlastnictví žadatele, na kterém bude stavět myčku pro auta. Na přední části tohoto pozemku je vybudován chodník (žádost podána ) Záměr směny pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili směnu částí výše uvedených pozemků p. č. 3532/1 a 3532/30 (do výměry 100 m 2 ), bez finančního vyrovnání včetně podílu nákladů na zpracování geometrického plánu, vkladu do katastru nemovitostí, daně z převodu nemovitostí, případně nákladů na zpracování znaleckého posudku. 14. Prodej části pozemku p. č. 502/2, trvalý travní porost o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Žadatelé: manželé Taťána Hovorková (narozena ) a Jiří Hovorka (narozen ), oba bytem Okřešice 39, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích. Jedná se o travní porost se vzrostlými stromy, v bezprostřední blízkosti RD žadatelů, kteří mají zájem si část pozemku odkoupit za účelem vjezdu do svého domu. V současné době využívají přístup přes soukromý pozemek, kde nemají zřízené věcné břemeno (žádost podána ). Záměr byl předložen na ZM dne , kde nebylo přijato žádné usnesení a žadatelé předložili žádost novou ( ), ve které uvádějí, že přístup bude veden mezi stromy a vzrostlá zeleň zůstane zachována Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej části pozemku p. č. 502/2 manželům Hovorkovým, za cenu ve výši 250,- Kč/m 2 včetně nákladů na zpracování geometrického plánu a s podmínkou správce veřejné zeleně, že vzrostlá zeleň zůstane po dobu minimálně 10 let zachována, se splatností při podpisu kupní smlouvy. 15. Bezúplatný převod pozemku p. č. 5164/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 980 m 2 v k. ú Pozemek je ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových a nachází v České Lípě v ulici Svojsíkova stezka. Jedná se o asfaltovou komunikaci a je zařazen v pasportu místních komunikací. ÚZSVM nabízí městu bezúplatný převod.

8 Strana č. 8 / doporučili bezúplatný převod pozemku p. č. 5164/4 na město od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle smlouvy v předloženém znění. REVOKACE 16. Částečná revokace usnesení č. 405/C/2012 ze dne Žadatel: Vasil Legeza, bytem Škrétova 1902, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na sídlišti Sever v Okružní ulici. Jedná se o pozemek pod budovou ve vlastnictví žadatele Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. Prodej pozemku byl schválen na ZM dne , č. usnesení 405/C/2012. Protože žadatel chce kupní cenu hradit prostřednictvím úvěru, bylo nutné přepracovat kupní smlouvu, kterou předkládáme v upraveném znění doporučili revokaci usnesení č. 405/C/2012 ze dne a upravenou kupní smlouvu. PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku SBD Sever 17. Drahomíra Dvořáková, Blíževedly 18,, IČ nebytové prostory nám. T.G. Masaryka č.p. 131 o výměře 25,56 m 2 ukončení nájemní smlouvy dohodou Paní Drahomíra Dvořáková je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 25,56 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu pedikúra a modeláž gelových nehtů + kosmetika - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- bez DPH + valorizace a služby Nájemné je hrazeno v měsíčních splátkách ve výši 1.316,- Kč vždy do posledního dne příslušného kalendářního měsíce doporučili ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni

9 Strana č. 9 / 15 Oddělení technické správy majetku RK Kouba 18. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha, IČ: nebytové prostory v areálu Poříční čp ukončení smlouvy dohodou na kancelář o výměře 8,71 m 2 (kancelář č. 3) a pronájem nebytových prostor o výměře 21,68 m 2 (kancelář č. 14) Záměr zveřejněn Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou od , včetně znění dodatků č. 1 č. 8, za roční cenu nájemného ve výši ,- Kč + valorizace a služby na níže uvedené prostory: - kanceláře o celkové výměře 77,56 m 2 (cca 691,- Kč/m 2 /rok), - kancelář č. 4 o výměře 16,84 m 2 (cca 691,- Kč/m 2 /rok), - kancelář č. 5 o výměře 10,91 m 2 (cca 691,- Kč/m 2 /rok), - kancelář č. 6 o výměře 11,23 m 2 (cca 691,- Kč/m 2 /rok), - garáže č. 11 č. 20 na p. p. č (garáže č za účelem dílna a sklad ostatních a nebezpečných odpadů) v k. ú. o celkové výměře 360 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž č. 3 na p. p. č v k. ú. o výměře 36 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž č. 4 a č. 5 na p. p. č v k. ú. o celkové výměře 72 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž č. 8 č. 10 na p. p. č v k. ú. o celkové výměře 108 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž č. 1 a č. 2 na p.p.č v k. ú. o celkové výměře 72 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž na p. p. č v k. ú. o výměře 40,32 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - autodílna na p. p. č v k. ú. o výměře 189 m 2 (cca 638,- Kč/m 2 /rok), - zařízení autodílny /soustruh SC 18R, bruska stojanová, vrtačka/ (za roční cenu ,- Kč), - nekryté parkoviště na p.p.č. 3356/1 v k.ú. ČL o výměře 578 m 2 (cca 244,- Kč/m 2 /rok), - stáčecí místo o výměře 56 m 2 (cca 244,- Kč/m 2 /rok), - budova s nádrží na PHM Bencalor 25 m 3 (za roční cenu ,- Kč). - kancelář č. 3 o výměře 8,71 m2 v 1. patře administrativní budovy městského areálu Poříční 1918( 532 Kč/m 2 /rok) 2012 doporučili uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č /2005 ze dne s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. specifikující s účinností od snížení pronajatých prostor o kancelář č. 3 o výměře 8,71 m 2 a zvýšení pronajatých prostor o kancelář č. 14 o výměře 21,68 m 2 za cenu ve výši 691,- Kč/ m 2 /rok bez DPH + valorizace a služby.

10 Strana č. 10 / Richard Příhoda, IČ: , Baarova 52, Mimoň žádost o pronájem nebytových prostor v areálu Pivovarská o výměře 52 m Záměr zveřejněn Pan příhoda předložil dne žádost o pronájem nebytových prostor jedná se o koncový přízemní objekt řadových garáží a dílen obj. č. 3 o výměře 52 m 2 v areálu Pivovarská na parcele č. 3367/1 a to od nejbližšího možného termínu. Prostor hodlá využívat k podnikání jako skladový prostor + kancelář doporučili uzavření nájemní smlouvy s Richardem Příhodou na dobu neurčitou s účinností od za účelem skladových prostor a kanceláře za cenu nájemného ve výši 532,-Kč/m 2 /rok, tj. ročně ,-Kč bez DPH + valorizace a služby Úsek prodejů a pronájmů ORMI 20. Milan Lopušan, Okřešice, IČ: dohoda o narovnání v předloženém znění Rada města dne pod č. usnesení 527/D/2012 a) vzala na vědomí předložený dopis právního zástupce pana Milana Lopušana ze dne ; b) souhlasila s řešením sporu mezi městem a panem Milanem Lopušanem o neplatnost výpovědi nájemní smlouvy č. A /2004 ze dne 11. května 2004 ve znění dodatků č. 1 až č. 6 formou uzavření dohody o narovnání s tím, že nájemní vztah skončí ke dni a ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstanou nezměněny; c) uložila starostce města aby zajistila vypracování dohody o narovnání za výše uvedených podmínek doporučili uzavření Dohody o narovnání v předloženém znění. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 21. Milan Lopušan, Okřešice, IČ: žádost o pronájem pozemků p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy ekologické pastevectví a sečení Jedná se o níže uvedené pozemky v k. ú. Okřešice u České Lípy: - p. č. 350/16 o výměře 563 m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF - p. č. 386/3 o výměře 242 m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF 2012 doporučili záměr pronajmout pozemky p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel

11 Strana č. 11 / Milan Lopušan, Okřešice, IČ: nájem pozemků v k. ú. Okřešice u České Lípa, k. ú. Žizníkov, k. ú. Sosnová u České Lípy a k. ú. - snížení výměry u p. č. 387/4 v k. ú. Okřešice z důvodu prodeje - nájem p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice Milan Lopušan má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2004 ze dne , včetně dodatků č. 1 č. 6, za níže uvedených podmínek: - doba nájmu do cena nájmu v roční výši ,- Kč bez DPH + valorizace (532,- Kč ročně za 1 ha) - účel pronájmu provozování ekologického pastevectví na pozemcích v k. ú. Okřešice u České Lípy za účelem přístupové cesty část pozemku p. č. 494/2 sekání trávy na pozemcích v k. ú. Okřešice u České Lípy p. č. 323, p. č. 324, p. č. 361/3 a p. č. 387/4, v k. ú. Žizníkov, v k. ú. Sosnová u České Lípy a v k. ú. - předmět nájmu níže uvedené pozemky o celkové výměře m 2 (cca 25 ha): v k. ú. Okřešice u České Lípy - p. č. 616/4, p. č. 323, p. č. 324, p. č. 550/7, p. č. 550/8, p. č. 556/4, p. č. 557/2, p. č. 631/7, p. č. 361/3, p. č. 377/1, p. č. 387/4, p. č. 404/6, p. č. 404/7, p. č. 407/9, část p. č. 670, p. č. 684, p. č. 494/2, p. č. 352/2, v k. ú. Žizníkov - p. č. 962/4 v k. ú. - část p. č. 4938, část p. č. 5364, p. č. 1075/57, p. č. 5369/1, p. č. 5369/2 v k. ú. Sosnová u České Lípy - část p. č. 557, část p. č. 559/1, část p. č. 561/1, část p. č. 567/1, část p. č Jedná se o níže uvedené pozemky v k. ú. Okřešice u České Lípy: - p. č. 350/16 o výměře 563 m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF - p. č. 386/3 o výměře 242 m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF 2012 doporučili uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. A /2004 ze dne s Milanem Lopušanem specifikující s účinností ode dne podpisu dodatku níže uvedené změny, za stejných podmínek již uzavřené smlouvy, tj.: a) snížení výměry u pronajatého pozemku p. č. 387/4 v k. ú. Okřešice u České Lípy o 31 m 2 z důvodu prodeje b) zvýšení výměry o nově pronajaté pozemky p. č. 350/16 o výměře 563 m 2 a p. č. 386/3 o výměře 242 m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy v případě schválení záměru pronájmu radou města HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 23. Lucie Trnečková, bytem Sokolská 287, žádost o pronájem části pozemku p. č. 914/1 v k. ú. o celkové výměře cca 58 m 2 za účelem zřízení parkovacích míst Jedná se o část pozemku p. č. 914/1 o výměře cca 58 m 2 z celkové výměry 833 m 2 v k. ú., druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: památkově chráněné území.

12 Strana č. 12 / nedoporučili schválit záměr pronajmout část pozemku p. č. 914/1 v k. ú. z důvodu, že pozemek byl vybrán jako plocha pro volné pobíhání psů. HLASOVÁNÍ: 6 pro 2 proti 1 se zdržel NEPŘIJATÉ USNESENÍ 24. Limagro s.r.o., Zákupy, IČ: žádost o pronájem pozemku p. č. 672/3 v k. ú. Dobranov o výměře 17 m 2 - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Záměr zveřejněn: Limagro s.r.o. má uzavřenou smlouvu č. A /2009 ze dne , včetně dodatků č. 1 a č. 2, na níže uvedené pozemky v k. ú. Vítkov u Dobranova, k. ú. Vlčí Důl a k. ú. Dobranov o celkové výměře m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou od do Ve smlouvě v odst je uvedeno, že nájemní vztah založený touto smlouvou lze před uplynutím sjednané doby nájmu ukončit dohodou stran. V takové případě nájemci nevznikne nárok požadovat na pronajímateli úhradu jakýchkoliv nákladů, které nájemci v této souvislosti vzniknou, včetně případných sankcí z titulu porušení podmínek dotace přidělené nájemci v programu rozvoje venkova ČR na období z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. - účel nájmu údržba a sklizeň zelené píce (sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny) - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 5.000,- Kč včetně DPH s tím, že nájemné je hrazeno formou nepeněžního plnění a za nepeněžní plnění je považováno sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny a další práce na údržbě pozemků - předmět nájmu: - k. ú. Dobranov p.č. 604/15, 607/9, 607/10, 611/3, 597/4, 604/13, 654/15, 654/16, 654/8 - k. ú. Vítkov u Dobranova p.č. 151/1, 152/2, 154/2, 155/4 - k. ú. Vlčí Důl p.č. 83/2, 83/ doporučili uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. A /2009 s firmou Limagro s.r.o. specifikující rozšíření pronájmu s účinností ode dne podpisu dodatku o pozemek p. č. 672/3 v k. ú. Dobranov o výměře 17 m 2, za stejných podmínek již uzavřené smlouvy, tj.: - doba nájmu na dobu určitou do účel nájmu údržba a sklizeň zelené píce (sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny) - cena nájmu roční cena nájemného zůstává stejná ve výši 5.000,- Kč včetně DPH s tím, že nájemné je hrazeno formou nepeněžního plnění a za nepeněžní plnění je považováno sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny a další práce na údržbě pozemků HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo

13 Strana č. 13 / INTER inženýrské a pozemní stavby s.r.o., Varnsdorf, IČ: nájem části pozemku p. č. 5825/165 v k. ú. o výměře 15,30 m 2 (pod stánkem v ul. Dlouhá) - ukončení smlouvy dohodou Firma INTER inženýrské a pozemní stavby s.r.o. má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2010 ze dne na část pozemku p. č. 5825/165 v k. ú. o výměře 15,30 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností od účel nájmu umístění stánku s provozem bistra (kebab, pizza, zeleninové saláty apod.) - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace doporučili ukončit smlouvu č. A /2010 ze dne s firmou INTER inženýrské a pozemní stavby s.r.o. dohodou ke dni Monika Figurová, Dolní Podluží, IČ: žádost o pronájem části pozemku p. č. 5825/165 v k. ú. o výměře 15,30 m 2 (pod stánkem v ul. Dlouhá) Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku, na kterém je umístěn stánek ve vlastnictví žadatele doporučili uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 5825/165 o celkové výměře 15,30 m 2 s Monikou Figurovou za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu umístění a provozování stánku s prodejem zeleniny - cena nájmu - ve výši 384,- Kč/m 2 /rok, tj. ročně 5.875,- Kč bez DPH + valorizace. 27. Simona Obůrková,, IČ: nájem části pozemku p. č. 5825/212 v k. ú. o výměře 40 m 2 pod stánkem (ul. Žitavská) - žádost o snížení nájmu Paní Obůrková má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /1999 ze dne na část pozemku p. č. 5825/212 v k. ú. o výměře 40 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností od účel nájmu umístění stánku (UNI-8) s prodejem základních potravin, zeleniny a ovoce - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace, tj. cca 4,78 Kč/m 2 /den. Dle podmínek smlouvy má být nájemné hrazeno v měsíčních splátkách ve výši 5.820,- Kč vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce doporučili úpravu nájemného dle nově schválených cen na 384,- Kč/m 2 /rok.

14 Strana č. 14 / 15 HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 28. Umístění volebních poutačů na pozemcích ve vlastnictví města řešení podmínek a ceny ORMI předkládá výboru ke zvážení možnost stanovení podmínek a ceny pro krátkodobé umístění reklamních nosičů v rámci předvolební kampaně s tím, že ve schválených cenách není tento účel uveden. Ve schválených cena je uvedena částka pouze za celoroční umístění reklamních poutačů, tj. bod 3 k podnikatelskému účelu, umístění reklamního poutače cena 870,- Kč/m 2 /rok za každý započatý m 2. Výbor dne odložil tento bod na příští jednání doporučili stanovení ceny při pronájmu poutačů pro volební kampaň ve výši 2.000,- Kč za 1 ks do obvyklé velikosti plochy poutače (cca 20 m 2 ) na dobu max. 1 měsíc. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 29. Ing. arch. Miroslav Pavljuk,, IČ: pronájem části pozemku p. č v k. ú. o celkové výměře cca 131 m 2 (výstavba a provozování objektu letního občerstvení) návrh smlouvy a upravené provozní, stavební a montážní řešení včetně architektonické studie Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku p. č v k. ú. o výměře cca 131 m 2 v Městském parku, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: památkově chráněné území vzali na vědomí upravené provozní, stavební a montážní řešení včetně architektonické studie ze dne a doporučili uzavření nájemní smlouvy v předloženém znění. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 2 se zdrželi Oddělení technické správy majetku 30. Český rybářský svaz, Místní organizace, se sídlem Máchova 1160, Česká Lípa, IČ: požadavek na uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. A /2009 ze dne na vodní plochy v k.ú. Dubice u České Lípy Rozšíření o odst. 4 v čl. IV. o toto znění: Nájemce je povinen podílet se 50 % na financování údržby a jakýchkoliv oprav společné hráze na pozemku p. č. 390 v k. ú. Dubice u České Lípy po celou dobu trvání nájemní smlouvy. Zastupitelstvo města České Lípy schválilo dne uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku p.č. 391 v k.ú. Dubice u České Lípy vodní plocha. Podmínkou souhlasu prodeje bylo uzavření tohoto dodatku nájemní smlouvy a uzavření

15 Strana č. 15 / 15 budoucí smlouvy na věcné břemeno na právo údržby a oprav hráze, která je součástí dvou vodních ploch p.p.č. 391 a 380/1 v k.ú. Dubice u České Lípy. Ostatní ustanovení nadepsané smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti doporučili uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Českým rybářským svazem v předloženém znění. Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předsedkyně Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice)

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice) Praha Vinoř, č.j. 2009/2013 Zápis z 29.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.12.2013 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha, Jan Piskač. Ing. Pavel Dlouhý, MUDr.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý,

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více