Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan Dvořák, Jiří Šubrt Neomluveni: Petr Slavík, Michal Vencovský Ostatní: Dagmar Švarcová, Blanka Gürthová, Adéla Hrubá, Dana Ševčíková Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:08 hodin, ukončeno v 17:25 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemků p. č. 553, trvalý travní porost o výměře 857 m 2 a p. č. 554, lesní pozemek o výměře m 2 vše v k. ú. Sosnová u České Lípy Pozemky p. č. 553 a 554 jsou ve vlastnictví města, jedná se o zalesněnou plochu mezi obcí Sosnová a nově vybudovanou silnicí směrem na Prahu. O prodej žádá vlastník rodinného domu čp. 203, jehož zahrada na tento les navazuje a on by chtěl zachovat vzrostlý les jako protihlukovou bariéru. Dle informací zaměstnanců Městských lesů by mělo v budoucnu dojít k odtěžení (žádost podána ) doporučili tento bod odložit do doby zpracování znaleckého posudku na pozemky a stanoviska městských lesů. 2. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 387/4, trvalý travní porost o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 625/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2 z celkové výměry 937 m 2 vše v k. ú. Okřešice u České Lípy. Pozemky p. č. 387/4, trvalý travní porost a 625/2, komunikace jsou ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích v bezprostřední blízkosti rodinného domu čp. 22. Jedná se o travnatou plochu a komunikaci, jejichž části mají žadatelé zaplocené a užívají je od roku 1993, kdy se stali podnájemníky objektu. Část pozemku p. č. 387/4 byla již v té době zaplocena, žadatelé průběh oplocení pozemku po dobu svého užívaní nezměnili, pouze plot opravovali a po celou dobu se domnívali, že je oplocení na hranici pozemku p. č. 75 a p. č. 387/4. Při místním šetření bylo zjištěno, že požadovaná část pozemku p. č. 387/4 je rovinatá, travnatá a je využívána jako zahrada. Na pozemku se nacházejí zahradní prvky posezení,

2 Strana č. 2 / 15 nadzemní bazén, záhony, keře rybízů, černého bezu apod. Pozemek p. č. 387/4, trvalý travní porost, o výměře m 2 má v pronájmu pan Lopušan, který souhlasí s vyčleněním této části z nájemní smlouvy doporučili záměr prodeje výše uvedených pozemků v k. ú. Okřešice u České Lípy. 3. Záměr bezúplatného převodu tělesa části silnice III/2621 včetně pozemků: v k. ú. Dobranov - p. č. 372, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 495/1, ostatní plocha, silnice o výměře 490 m 2 v k. ú. Vítkov u Dobranova - p. č. 4, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 10, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 56, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 105, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - p. č. 128, ostatní plocha, silnice o výměře 628 m 2 v k. ú. Heřmaničky u Dobranova - p. č. 156, ostatní plocha, silnice o výměře 807 m 2 - p. č. 782, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako správce komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje, podala návrh na převod tělesa části silnice III/2621 a to od křižovatky silnic III/2621 a větvě II/262 do konce silnice v obci Heřmaničky, v délce 2,932 km (Dobranov Vítkov u Dobranova Heřmaničky u Dobranova). Výše uvedená silnice slouží především místní dopravě. Jedná se o bezúplatný převod z majetku Libereckého kraje do vlastnictví Města doporučili tento bod odložit a doplnit další informace o stavu komunikací a mostu. 4. Záměr bezúplatného převodu tělesa části silnice III/0913 včetně pozemků: v k. ú. Sosnová u České Lípy - p. č. 536/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 - ostatní pozemky, po nichž vede komunikace, jsou ve vlastnictví města nebo ve vlastnictví soukromých osob Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako správce komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje, podala návrh na převod tělesa silnice III/0913 a to od křižovatky se silnicí I/9 do konce silnice III/0913 v obci Okřešice, v délce 1,810 km (Sosnová - Okřešice). Výše uvedená silnice slouží především místní dopravě. Jedná se o bezúplatný převod z majetku Libereckého kraje do vlastnictví Města.

3 Strana č. 3 / doporučili tento bod odložit a doplnit další informace o stavu komunikací. 5. Záměr bezúplatného převodu tělesa části silnice III/2623 včetně pozemků: v k. ú. Stará Lípa - p. č. 262, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 v k. ú. Žizníkov - p. č. 1011, ostatní plocha, silnice o výměře m 2 - ostatní pozemky, po nichž vede komunikace, jsou ve vlastnictví města nebo SŽDC (p. č. 247 v k. ú. Stará Lípa) Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako správce komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje, podala návrh na převod tělesa silnice III/2623 a to od křižovatky se silnicí II/262 do konce silnice III/2623 v obci Žizníkov, v délce 1,203 km (Stará Lípa - Žizníkov). Výše uvedená silnice slouží především místní dopravě. Jedná se o bezúplatný převod z majetku Libereckého kraje do vlastnictví Města doporučili tento bod odložit a doplnit další informace o stavu komunikací a mostů. 6. Záměr prodeje pozemků p. č. 4562/2 o výměře 4 m 2 a p. č. 3875/2 o výměře 23 m 2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Pozemky p. č. 4562/2 a 3875/2 jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pozemky pod budovou objektu občanské vybavenosti čp v Partyzánské ulici, která je ve vlastnictví žadatele TJ Narex. Budova slouží k nevýdělečné sportovní činnosti, provozované z členských příspěvků (kuželkářský oddíl). Žadatel má zájem si tyto pozemky odkoupit za účelem narovnání vlastnických vztahů doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 4562/2 a 3875/2 v k. ú., jedná se o pozemky pod budovou 7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2558, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek p. č je ve vlastnictví města, jedná se o komunikaci na sídlišti Slovanka v České Lípě. O prodej části pozemku žádá vlastník objektu bývalé kotelny ČLT za účelem přístupu a příjezdu k zadnímu vchodu (žádost podána ) nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 2558, protože se jedná o komunikaci, doporučili řešit situaci pronájmem.

4 Strana č. 4 / 15 HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo PRODEJE A SMĚNY 8. Směna části pozemku p. č. 762/10, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 995 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dolní Libchava a p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 v k. ú. za pozemky p. č. 100, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m 2, p. č. 101, zahrada o výměře 78 m 2 a p. č. 102, zahrada o výměře 654 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: Pozemek p. č. 762/10, ostatní plocha o výměře 995 m 2 v k. ú. Dolní Libchava je ve vlastnictví města, jedná se o pozemek pod budoucí stavbou obchvatu 1/9 Dubice Dolní Libchava. Pozemek p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u kruhového objezdu u nákupního střediska ALBERT HYPERMARKET, jedná se o část silnice při výjezdu ze sídliště Lada. Pozemky p. č. 100, ostatní plocha o výměře 152 m 2, p. č. 101, zahrada o výměře 78 m 2 a p. č. 102, zahrada o výměře 654 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o pozemky v Dubici v bezprostřední blízkosti společnosti Fehrer Bohemia, s.r.o. Město vlastní sousedící pozemky p. č. 98 a 99. V rámci majetkoprávní přípravy stavby obchvatu žádá ŘSD o směnu výše uvedených pozemků má zájem o část pozemku p. č. 762/10 v k. ú. Dolní Libchava (budoucí silnice), pozemek p. č. 5750/192 (pod silnicí) a nabízí pozemky p. č. 100, 101, 102 v k. ú. Dubice u České Lípy. Ředitelství silnic a dálnic nechalo vypracovat znalecké posudky na ocenění směňovaných pozemků (celé ZP jsou k nahlédnutí na ORMI): ve vlastnictví města: p. č. 5750/192 je oceněn částkou ve výši ,- Kč a p. č. 762/10 částkou ve výši ,- Kč, celkem ,- Kč ve vlastnictví ŘSD: p. č a 102 jsou oceněny částkou ve výši ,- Kč Žadatel navrhuje směnu s doplatkem ve výši rozdílu cen, tj. město doplatí Ředitelství silnic a dálnic částku ,- Kč. Dále společnost ŘSD nabízí městu bezúplatný převod dalších pozemků u kruhového objezdu v ulici Šluknovská: p. č. 2788/91, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m 2 p. č. 2788/92, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m 2 p. č. 2788/93, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m 2 p. č. 2788/94, ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m 2, p. č. 2788/95, ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m 2, p. č. 5795/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m 2 p. č. 5795/11, ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m 2 vše v k. ú. v celkové hodnotě ,- Kč Záměr směny pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne

5 Strana č. 5 / a následně zveřejněn doporučili směnu výše uvedených pozemků s doplatkem ve výši ,- Kč ve prospěch společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR. 9. Prodej pozemku p. č. 329/2, trvalý travní porost o výměře 677 m 2 v k. ú. Dobranov Žadatelé: manželé Marie Štěpánková (narozena ) a Ladislav Štěpánek (narozen ) oba bytem Dobranov 110, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v blízkosti místního hřiště. Jedná se o travnatou plochu, na části se nachází nezapsaná stavba. Žadatelé jsou vlastníky sousedního RD čp. 110 a mají zájem si o tento pozemek rozšířit zahradu. Pozemek má v pronájmu jiný uživatel (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej pozemku p. č. 329/2 v k. ú. Dobranov včetně nezapsané stavby garáže za cenu ve výši 500,- Kč/m 2 (dle územního plánu se jedná o plochy pro bydlení) a doporučili informovat stávajícího nájemce o připravovaném prodeji pozemku za výše uvedenou cenu. 10. Prodej části pozemku p. č. 3969/159, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 200 m 2 z celkové výměry 949 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Klára Hornová (narozena ) a Ing. Jan Horn (narozen ), oba bytem Růžová 2821, a PhDr. Marie Ševelová (narozena ), bytem Šeříková 2840, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově mezi RD - okály. Jedná se o pozemek, který tvoří zeleň mezi domy a žadatelé si chtějí část odkoupit za účelem rozšíření své zahrady. Pozemek je již zčásti oplocen jedná se o stav z minulosti (rok 1988) a žadatelé již v tomto stavu nemovitosti koupili (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej části pozemku p. č. 3969/159 oběma žadatelům (manželé Hornovi a p. Ševelová) dle stávajícího zaplocení za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (do výměry 100 m 2 ), včetně nákladů na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní

6 Strana č. 6 / 15 smlouvy. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo 11. Prodeje části pozemku p. č. 463/1, trvalý travní porost o výměře cca 170 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatelé: manželé Olga Halířová (narozena ) a Vladimír Halíř ( ), oba bytem Havířská 1993, a František Teplý (narozen ), bytem T. G. M. 1, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici u České Lípy u hlavní silnice směrem na Kvítkov. Jedná se o část pozemku mezi silnicí a zahrádkářskou kolonií, o který si chtějí 2 žadatelé prodloužit zahrádku (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej části pozemku p. č. 463/1 oběma žadatelům (manželé Halířovi a p. Teplý) dle zákresu za cenu ve výši 150,- Kč/m 2 (do výměry 100 m 2 ), včetně nákladů na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 12. Prodej části pozemku p. č. 167, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dolní Libchava Žadatelé: manželé Ladislav Vošvrda (narozen ) a Zdenka Vošvrdová (narozena ), oba bytem Havlíčkova 2272, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dolní Libchavě. Jedná se o část komunikace, kterou si chtějí žadatelé odkoupit za účelem příjezdové cesty ke svému rodinnému domu čp. 35. Dle místního šetření bylo zjištěno, že část komunikace je již zaplocena a využívána (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej části pozemku p. č. 167 manželům Vošvrdovým dle stávajícího zaplocení za cenu ve výši 300,- Kč/m 2 (základní cena do výměry 100 m 2-200,- Kč/m 2 - navýšena o 50%), včetně nákladů na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 13. Směna částí pozemků p. č. 3532/1, ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 3532/30, ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú.

7 Strana č. 7 / 15 Žadatel: Modul W, s.r.o., Semická 2028/12, Praha 4 Modřany, IČ: Pozemek p. č. 3532/1 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o příjezdovou cestu k nemovitostem několika vlastníků. Žadatel má zájem o část pozemku, který by sloužil pro vjezd do myčky. Pozemek p. č. 3532/30 je ve vlastnictví žadatele, na kterém bude stavět myčku pro auta. Na přední části tohoto pozemku je vybudován chodník (žádost podána ) Záměr směny pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili směnu částí výše uvedených pozemků p. č. 3532/1 a 3532/30 (do výměry 100 m 2 ), bez finančního vyrovnání včetně podílu nákladů na zpracování geometrického plánu, vkladu do katastru nemovitostí, daně z převodu nemovitostí, případně nákladů na zpracování znaleckého posudku. 14. Prodej části pozemku p. č. 502/2, trvalý travní porost o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Žadatelé: manželé Taťána Hovorková (narozena ) a Jiří Hovorka (narozen ), oba bytem Okřešice 39, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích. Jedná se o travní porost se vzrostlými stromy, v bezprostřední blízkosti RD žadatelů, kteří mají zájem si část pozemku odkoupit za účelem vjezdu do svého domu. V současné době využívají přístup přes soukromý pozemek, kde nemají zřízené věcné břemeno (žádost podána ). Záměr byl předložen na ZM dne , kde nebylo přijato žádné usnesení a žadatelé předložili žádost novou ( ), ve které uvádějí, že přístup bude veden mezi stromy a vzrostlá zeleň zůstane zachována Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn doporučili prodej části pozemku p. č. 502/2 manželům Hovorkovým, za cenu ve výši 250,- Kč/m 2 včetně nákladů na zpracování geometrického plánu a s podmínkou správce veřejné zeleně, že vzrostlá zeleň zůstane po dobu minimálně 10 let zachována, se splatností při podpisu kupní smlouvy. 15. Bezúplatný převod pozemku p. č. 5164/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 980 m 2 v k. ú Pozemek je ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových a nachází v České Lípě v ulici Svojsíkova stezka. Jedná se o asfaltovou komunikaci a je zařazen v pasportu místních komunikací. ÚZSVM nabízí městu bezúplatný převod.

8 Strana č. 8 / doporučili bezúplatný převod pozemku p. č. 5164/4 na město od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle smlouvy v předloženém znění. REVOKACE 16. Částečná revokace usnesení č. 405/C/2012 ze dne Žadatel: Vasil Legeza, bytem Škrétova 1902, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na sídlišti Sever v Okružní ulici. Jedná se o pozemek pod budovou ve vlastnictví žadatele Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. Prodej pozemku byl schválen na ZM dne , č. usnesení 405/C/2012. Protože žadatel chce kupní cenu hradit prostřednictvím úvěru, bylo nutné přepracovat kupní smlouvu, kterou předkládáme v upraveném znění doporučili revokaci usnesení č. 405/C/2012 ze dne a upravenou kupní smlouvu. PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku SBD Sever 17. Drahomíra Dvořáková, Blíževedly 18,, IČ nebytové prostory nám. T.G. Masaryka č.p. 131 o výměře 25,56 m 2 ukončení nájemní smlouvy dohodou Paní Drahomíra Dvořáková je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 25,56 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu pedikúra a modeláž gelových nehtů + kosmetika - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- bez DPH + valorizace a služby Nájemné je hrazeno v měsíčních splátkách ve výši 1.316,- Kč vždy do posledního dne příslušného kalendářního měsíce doporučili ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni

9 Strana č. 9 / 15 Oddělení technické správy majetku RK Kouba 18. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha, IČ: nebytové prostory v areálu Poříční čp ukončení smlouvy dohodou na kancelář o výměře 8,71 m 2 (kancelář č. 3) a pronájem nebytových prostor o výměře 21,68 m 2 (kancelář č. 14) Záměr zveřejněn Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou od , včetně znění dodatků č. 1 č. 8, za roční cenu nájemného ve výši ,- Kč + valorizace a služby na níže uvedené prostory: - kanceláře o celkové výměře 77,56 m 2 (cca 691,- Kč/m 2 /rok), - kancelář č. 4 o výměře 16,84 m 2 (cca 691,- Kč/m 2 /rok), - kancelář č. 5 o výměře 10,91 m 2 (cca 691,- Kč/m 2 /rok), - kancelář č. 6 o výměře 11,23 m 2 (cca 691,- Kč/m 2 /rok), - garáže č. 11 č. 20 na p. p. č (garáže č za účelem dílna a sklad ostatních a nebezpečných odpadů) v k. ú. o celkové výměře 360 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž č. 3 na p. p. č v k. ú. o výměře 36 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž č. 4 a č. 5 na p. p. č v k. ú. o celkové výměře 72 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž č. 8 č. 10 na p. p. č v k. ú. o celkové výměře 108 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž č. 1 a č. 2 na p.p.č v k. ú. o celkové výměře 72 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - garáž na p. p. č v k. ú. o výměře 40,32 m 2 (cca 532,- Kč/m 2 /rok), - autodílna na p. p. č v k. ú. o výměře 189 m 2 (cca 638,- Kč/m 2 /rok), - zařízení autodílny /soustruh SC 18R, bruska stojanová, vrtačka/ (za roční cenu ,- Kč), - nekryté parkoviště na p.p.č. 3356/1 v k.ú. ČL o výměře 578 m 2 (cca 244,- Kč/m 2 /rok), - stáčecí místo o výměře 56 m 2 (cca 244,- Kč/m 2 /rok), - budova s nádrží na PHM Bencalor 25 m 3 (za roční cenu ,- Kč). - kancelář č. 3 o výměře 8,71 m2 v 1. patře administrativní budovy městského areálu Poříční 1918( 532 Kč/m 2 /rok) 2012 doporučili uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č /2005 ze dne s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. specifikující s účinností od snížení pronajatých prostor o kancelář č. 3 o výměře 8,71 m 2 a zvýšení pronajatých prostor o kancelář č. 14 o výměře 21,68 m 2 za cenu ve výši 691,- Kč/ m 2 /rok bez DPH + valorizace a služby.

10 Strana č. 10 / Richard Příhoda, IČ: , Baarova 52, Mimoň žádost o pronájem nebytových prostor v areálu Pivovarská o výměře 52 m Záměr zveřejněn Pan příhoda předložil dne žádost o pronájem nebytových prostor jedná se o koncový přízemní objekt řadových garáží a dílen obj. č. 3 o výměře 52 m 2 v areálu Pivovarská na parcele č. 3367/1 a to od nejbližšího možného termínu. Prostor hodlá využívat k podnikání jako skladový prostor + kancelář doporučili uzavření nájemní smlouvy s Richardem Příhodou na dobu neurčitou s účinností od za účelem skladových prostor a kanceláře za cenu nájemného ve výši 532,-Kč/m 2 /rok, tj. ročně ,-Kč bez DPH + valorizace a služby Úsek prodejů a pronájmů ORMI 20. Milan Lopušan, Okřešice, IČ: dohoda o narovnání v předloženém znění Rada města dne pod č. usnesení 527/D/2012 a) vzala na vědomí předložený dopis právního zástupce pana Milana Lopušana ze dne ; b) souhlasila s řešením sporu mezi městem a panem Milanem Lopušanem o neplatnost výpovědi nájemní smlouvy č. A /2004 ze dne 11. května 2004 ve znění dodatků č. 1 až č. 6 formou uzavření dohody o narovnání s tím, že nájemní vztah skončí ke dni a ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstanou nezměněny; c) uložila starostce města aby zajistila vypracování dohody o narovnání za výše uvedených podmínek doporučili uzavření Dohody o narovnání v předloženém znění. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 21. Milan Lopušan, Okřešice, IČ: žádost o pronájem pozemků p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy ekologické pastevectví a sečení Jedná se o níže uvedené pozemky v k. ú. Okřešice u České Lípy: - p. č. 350/16 o výměře 563 m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF - p. č. 386/3 o výměře 242 m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF 2012 doporučili záměr pronajmout pozemky p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel

11 Strana č. 11 / Milan Lopušan, Okřešice, IČ: nájem pozemků v k. ú. Okřešice u České Lípa, k. ú. Žizníkov, k. ú. Sosnová u České Lípy a k. ú. - snížení výměry u p. č. 387/4 v k. ú. Okřešice z důvodu prodeje - nájem p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice Milan Lopušan má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2004 ze dne , včetně dodatků č. 1 č. 6, za níže uvedených podmínek: - doba nájmu do cena nájmu v roční výši ,- Kč bez DPH + valorizace (532,- Kč ročně za 1 ha) - účel pronájmu provozování ekologického pastevectví na pozemcích v k. ú. Okřešice u České Lípy za účelem přístupové cesty část pozemku p. č. 494/2 sekání trávy na pozemcích v k. ú. Okřešice u České Lípy p. č. 323, p. č. 324, p. č. 361/3 a p. č. 387/4, v k. ú. Žizníkov, v k. ú. Sosnová u České Lípy a v k. ú. - předmět nájmu níže uvedené pozemky o celkové výměře m 2 (cca 25 ha): v k. ú. Okřešice u České Lípy - p. č. 616/4, p. č. 323, p. č. 324, p. č. 550/7, p. č. 550/8, p. č. 556/4, p. č. 557/2, p. č. 631/7, p. č. 361/3, p. č. 377/1, p. č. 387/4, p. č. 404/6, p. č. 404/7, p. č. 407/9, část p. č. 670, p. č. 684, p. č. 494/2, p. č. 352/2, v k. ú. Žizníkov - p. č. 962/4 v k. ú. - část p. č. 4938, část p. č. 5364, p. č. 1075/57, p. č. 5369/1, p. č. 5369/2 v k. ú. Sosnová u České Lípy - část p. č. 557, část p. č. 559/1, část p. č. 561/1, část p. č. 567/1, část p. č Jedná se o níže uvedené pozemky v k. ú. Okřešice u České Lípy: - p. č. 350/16 o výměře 563 m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF - p. č. 386/3 o výměře 242 m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF 2012 doporučili uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. A /2004 ze dne s Milanem Lopušanem specifikující s účinností ode dne podpisu dodatku níže uvedené změny, za stejných podmínek již uzavřené smlouvy, tj.: a) snížení výměry u pronajatého pozemku p. č. 387/4 v k. ú. Okřešice u České Lípy o 31 m 2 z důvodu prodeje b) zvýšení výměry o nově pronajaté pozemky p. č. 350/16 o výměře 563 m 2 a p. č. 386/3 o výměře 242 m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy v případě schválení záměru pronájmu radou města HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 23. Lucie Trnečková, bytem Sokolská 287, žádost o pronájem části pozemku p. č. 914/1 v k. ú. o celkové výměře cca 58 m 2 za účelem zřízení parkovacích míst Jedná se o část pozemku p. č. 914/1 o výměře cca 58 m 2 z celkové výměry 833 m 2 v k. ú., druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: památkově chráněné území.

12 Strana č. 12 / nedoporučili schválit záměr pronajmout část pozemku p. č. 914/1 v k. ú. z důvodu, že pozemek byl vybrán jako plocha pro volné pobíhání psů. HLASOVÁNÍ: 6 pro 2 proti 1 se zdržel NEPŘIJATÉ USNESENÍ 24. Limagro s.r.o., Zákupy, IČ: žádost o pronájem pozemku p. č. 672/3 v k. ú. Dobranov o výměře 17 m 2 - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Záměr zveřejněn: Limagro s.r.o. má uzavřenou smlouvu č. A /2009 ze dne , včetně dodatků č. 1 a č. 2, na níže uvedené pozemky v k. ú. Vítkov u Dobranova, k. ú. Vlčí Důl a k. ú. Dobranov o celkové výměře m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou od do Ve smlouvě v odst je uvedeno, že nájemní vztah založený touto smlouvou lze před uplynutím sjednané doby nájmu ukončit dohodou stran. V takové případě nájemci nevznikne nárok požadovat na pronajímateli úhradu jakýchkoliv nákladů, které nájemci v této souvislosti vzniknou, včetně případných sankcí z titulu porušení podmínek dotace přidělené nájemci v programu rozvoje venkova ČR na období z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. - účel nájmu údržba a sklizeň zelené píce (sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny) - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 5.000,- Kč včetně DPH s tím, že nájemné je hrazeno formou nepeněžního plnění a za nepeněžní plnění je považováno sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny a další práce na údržbě pozemků - předmět nájmu: - k. ú. Dobranov p.č. 604/15, 607/9, 607/10, 611/3, 597/4, 604/13, 654/15, 654/16, 654/8 - k. ú. Vítkov u Dobranova p.č. 151/1, 152/2, 154/2, 155/4 - k. ú. Vlčí Důl p.č. 83/2, 83/ doporučili uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. A /2009 s firmou Limagro s.r.o. specifikující rozšíření pronájmu s účinností ode dne podpisu dodatku o pozemek p. č. 672/3 v k. ú. Dobranov o výměře 17 m 2, za stejných podmínek již uzavřené smlouvy, tj.: - doba nájmu na dobu určitou do účel nájmu údržba a sklizeň zelené píce (sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny) - cena nájmu roční cena nájemného zůstává stejná ve výši 5.000,- Kč včetně DPH s tím, že nájemné je hrazeno formou nepeněžního plnění a za nepeněžní plnění je považováno sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny a další práce na údržbě pozemků HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo

13 Strana č. 13 / INTER inženýrské a pozemní stavby s.r.o., Varnsdorf, IČ: nájem části pozemku p. č. 5825/165 v k. ú. o výměře 15,30 m 2 (pod stánkem v ul. Dlouhá) - ukončení smlouvy dohodou Firma INTER inženýrské a pozemní stavby s.r.o. má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2010 ze dne na část pozemku p. č. 5825/165 v k. ú. o výměře 15,30 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností od účel nájmu umístění stánku s provozem bistra (kebab, pizza, zeleninové saláty apod.) - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace doporučili ukončit smlouvu č. A /2010 ze dne s firmou INTER inženýrské a pozemní stavby s.r.o. dohodou ke dni Monika Figurová, Dolní Podluží, IČ: žádost o pronájem části pozemku p. č. 5825/165 v k. ú. o výměře 15,30 m 2 (pod stánkem v ul. Dlouhá) Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku, na kterém je umístěn stánek ve vlastnictví žadatele doporučili uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 5825/165 o celkové výměře 15,30 m 2 s Monikou Figurovou za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu umístění a provozování stánku s prodejem zeleniny - cena nájmu - ve výši 384,- Kč/m 2 /rok, tj. ročně 5.875,- Kč bez DPH + valorizace. 27. Simona Obůrková,, IČ: nájem části pozemku p. č. 5825/212 v k. ú. o výměře 40 m 2 pod stánkem (ul. Žitavská) - žádost o snížení nájmu Paní Obůrková má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /1999 ze dne na část pozemku p. č. 5825/212 v k. ú. o výměře 40 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností od účel nájmu umístění stánku (UNI-8) s prodejem základních potravin, zeleniny a ovoce - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace, tj. cca 4,78 Kč/m 2 /den. Dle podmínek smlouvy má být nájemné hrazeno v měsíčních splátkách ve výši 5.820,- Kč vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce doporučili úpravu nájemného dle nově schválených cen na 384,- Kč/m 2 /rok.

14 Strana č. 14 / 15 HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 28. Umístění volebních poutačů na pozemcích ve vlastnictví města řešení podmínek a ceny ORMI předkládá výboru ke zvážení možnost stanovení podmínek a ceny pro krátkodobé umístění reklamních nosičů v rámci předvolební kampaně s tím, že ve schválených cenách není tento účel uveden. Ve schválených cena je uvedena částka pouze za celoroční umístění reklamních poutačů, tj. bod 3 k podnikatelskému účelu, umístění reklamního poutače cena 870,- Kč/m 2 /rok za každý započatý m 2. Výbor dne odložil tento bod na příští jednání doporučili stanovení ceny při pronájmu poutačů pro volební kampaň ve výši 2.000,- Kč za 1 ks do obvyklé velikosti plochy poutače (cca 20 m 2 ) na dobu max. 1 měsíc. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 se zdržel 29. Ing. arch. Miroslav Pavljuk,, IČ: pronájem části pozemku p. č v k. ú. o celkové výměře cca 131 m 2 (výstavba a provozování objektu letního občerstvení) návrh smlouvy a upravené provozní, stavební a montážní řešení včetně architektonické studie Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku p. č v k. ú. o výměře cca 131 m 2 v Městském parku, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: památkově chráněné území vzali na vědomí upravené provozní, stavební a montážní řešení včetně architektonické studie ze dne a doporučili uzavření nájemní smlouvy v předloženém znění. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 2 se zdrželi Oddělení technické správy majetku 30. Český rybářský svaz, Místní organizace, se sídlem Máchova 1160, Česká Lípa, IČ: požadavek na uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. A /2009 ze dne na vodní plochy v k.ú. Dubice u České Lípy Rozšíření o odst. 4 v čl. IV. o toto znění: Nájemce je povinen podílet se 50 % na financování údržby a jakýchkoliv oprav společné hráze na pozemku p. č. 390 v k. ú. Dubice u České Lípy po celou dobu trvání nájemní smlouvy. Zastupitelstvo města České Lípy schválilo dne uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku p.č. 391 v k.ú. Dubice u České Lípy vodní plocha. Podmínkou souhlasu prodeje bylo uzavření tohoto dodatku nájemní smlouvy a uzavření

15 Strana č. 15 / 15 budoucí smlouvy na věcné břemeno na právo údržby a oprav hráze, která je součástí dvou vodních ploch p.p.č. 391 a 380/1 v k.ú. Dubice u České Lípy. Ostatní ustanovení nadepsané smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti doporučili uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Českým rybářským svazem v předloženém znění. Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předsedkyně Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková,

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: Příloha č. 01 usnesení 14. Rady města Stříbra ze dne 11.05.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ : RADA MĚSTA SCHVALUJE : I. NÁVRH NA UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: 1. ukončení nájemní

Více

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 17 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová, Mgr. Jana

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 Bod pořadu jednání: Prodej pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy oddělení majetkové evidence

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 24. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 18.6.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 48/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 Usnesení číslo : 316/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Mgr. Jan

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Omluveni: Lucie Trnečková, František Nacházel Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová,

Omluveni: Lucie Trnečková, František Nacházel Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 10), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více