Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o."

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jakub Tabas Jan Moravčík Brno 2015

2

3 Na tomto místě bych chtěl poděkovat Ing. Jakubovi Tabasovi za jeho ochotu, cenné rady a připomínky, které mi pomohly k vypracování mé bakalářské práce.

4

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci: Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. vypracoval samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 Autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně dne 4. ledna 2015

6

7 Abstract MORAVČÍK, J. Business Plan for Expansion of John & Paul s.r.o. Company. Bachelor thesis, Brno. Mendel University in Brno, The main goal of this thesis is to create a business plan for expansion of John & Paul s.r.o., a company specialized in manufacturing and sale of men s shirts. As a partial goal the concepts that are related to business or business plan are explained and then the individual parts of the business plan are created. On the basis of the results of the thesis suggestions for improving problematic areas of the plan and minimizing risk are made. The methodology corresponds to standards of a business plan of a specific company. Keywords Business, business plan, small and medium enterprise, shirts manufacturing Abstrakt MORAVČÍK, J. Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Bakalářská práce, Brno. Mendelova univerzita v Brně, Hlavním cílem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu rozvoje společnosti John & Paul s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem pánských košil. Mezi dílčí cíle práce patří vysvětlení teoretických pojmů, které s podnikáním souvisí a následné zpracování jednotlivých částí podnikatelského plánu. Na závěr budou uvedeny návrhy a doporučení pro zvýšení úspěšnosti záměru a minimalizaci rizik s tím spojených. Metodika odpovídá standardům podnikatelského plánu pro potřeby konkrétního subjektu. Klíčová slova Podnikání, podnikatelský plán, malý a střední podnik, výroba košil

8

9 Obsah 9 Obsah 1 Úvod a cíl práce Úvod Cíl práce Literární rešerše Účel podnikatelského plánu Požadavky na podnikatelský plán Důvody sestavování a příjemci podnikatelského plánu Obsah podnikatelského plánu Variantní přístupy řešení problematiky podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu Definice pojmů Metodika Použité vzorce Vlastní práce Titulní strana Popis podniku Exekutivní souhrn Analýza odvětví Analýza vnějšího prostředí Analýza vnitřního prostředí Segmentace trhu SWOT analýza Obchodní plán Nákup materiálu a zadání výroby Prodej a expedice košil Marketingový plán Analýza trhu a zákazníků... 54

10 10 Obsah Volba marketingové strategie Analýza konkurence Marketingový mix Organizační plán Finanční plán Zdroje financování Plánované náklady Plánované výnosy Plánovaný výkaz zisků a ztrát Plánovaná rozvaha Hodnocení efektivnosti investic Identifikace rizikových faktorů 73 6 Návrhy a doporučení 75 7 Závěr 79 8 Literatura 81 A Obchodní plán tabulky 85 B Finanční plán tabulky 86 C Výsledky dotazníkového šetření 93

11 Seznam obrázků 11 Seznam obrázků Obr. 1 Porterův model pěti konkurenčních sil 22 Obr. 2 Porterův hodnotový řetězec 24 Obr. 3 SWOT analýza 25 Obr. 4 Logo společnosti 38 Obr. 5 Popis výrobního procesu 54 Obr. 6 Popis procesu vyřízení objednávky 54 Obr. 7 Ukázka sortimentu košil 58 Obr. 8 Velikostní tabulka 59

12 12 Seznam tabulek Seznam tabulek Tab. 1 Výkaz o peněžních tocích 31 Tab. 2 Výkaz zisků a ztrát 32 Tab. 3 Zjednodušená rozvaha 33 Tab. 4 Matice SWOT 50 Tab. 5 Ceny vybraných knoflíků v Kč 52 Tab. 6 Ceny tkaných etiket v Kč 52 Tab. 7 Rozpis a předpokládané ceny obalového materiálu v Kč 53 Tab. 8 Kalkulace výrobních nákladů košile v Kč 60 Tab. 9 Rozpočet marketingové komunikace 63 Tab. 10 Přehled mzdových nákladů v Kč 64 Tab. 11 Přehled potřeby kapitálu v Kč 65 Tab. 12 Zahajovací rozvaha 2015 v Kč 65 Tab. 13 Náklady v 1. roce (2014) v Kč 66 Tab. 14 Predikce nákladů v následujících letech v Kč reálná varianta 67 Tab. 15 Reálná varianta predikce výnosů v Kč 68 Tab. 16 Optimistická varianta predikce výnosů v Kč 68 Tab. 17 Pesimistická varianta predikce výnosů v Kč 69 Tab. 18 Plánovaný výkaz zisků a ztrát v Kč reálná varianta 69 Tab. 19 Vývoj struktury majetku podniku v Kč reálná varianta 70 Tab. 20 Ukazatele rentability v % 71 Tab. 21 Výpočet pomocí metody doby úhrady v Kč 71 Tab. 22 Rozpis investičních nákladů na nákup šicích strojů v Kč 75

13 Seznam tabulek 13 Tab. 23 Rozpis ročních nákladů na provoz výroby v Kč 76 Tab. 24 Rozpis nákladů spojených s testováním košil v Kč 77 Tab. 25 Rozpis nákladů spojených s realizací pojízdného obchodu 78 Tab. 26 Seznam látek pro výrobu první série košil 85 Tab. 27 Ceník šití košil v Kč 85 Tab. 28 Predikce nákladů v násl. letech v Kč optimistická varianta 86 Tab. 29 Predikce nákladů v násl. letech v Kč pesimistická varianta 87 Tab. 30 Predikce výnosů v Kč reálná varianta 88 Tab. 31 Predikce výnosů v Kč optimistická varianta 89 Tab. 32 Predikce výnosů v Kč pesimistická varianta 90 Tab. 33 Plánovaný výkaz zisků a ztrát v Kč optimistická varianta 91 Tab. 34 Plánovaný výkaz zisků a ztrát v Kč pesimistická varianta 91 Tab. 35 Vývoj struktury majetku podniku v Kč optimistická varianta 92 Tab. 36 Vývoj struktury majetku podniku v Kč pesimistická varianta 92

14 14 Úvod a cíl práce 1 Úvod a cíl práce 1.1 Úvod Začít podnikat v dnešní době sice není formálně nijak náročné, nicméně zajištění úspěchu v podnikání je již mnohem složitější. Vždy tomu tak ale nebylo. Před 20 lety byly začátky podnikání v ČR jednodušší. Většina dnes běžně dostupných výrobků nebyla k mání, kvalita služeb byla na nízké úrovni a k úspěchu stačilo jen poskytnout službu či prodat výrobek, po kterém byla poptávka a který nebyl do té doby dostupný na trhu. Poptávka byla silná a zákazníci byli ochotni koupit i produkty nízké kvality a zaplatit za ně vysoké částky. K úspěchu nemusel mít podnikatel rozsáhlé znalosti o trhu, potřebách zákazníků či o konkurenci. Dnešní doba je jiná, ne ale nutně méně přívětivá pro podnikání, jak se obecně tvrdí. Trh v ČR je již nasycen a spotřebitelé jsou schopni sehnat vše, co potřebují. Nabídka převyšuje poptávku, podniky mezi sebou bojují o zákazníky a spousta z nich svoji činnost ukončuje, protože nedokážou držet krok se stále se měnícím prostředím. Zákazníci jsou mnohem náročnější a vyhledávají produkty a služby vyšší kvality. To, co stačilo před 20 lety, je dnes nepřijatelné a pouze ty podniky, které se umí přizpůsobit zvyšujícím se nárokům svých zákazníků, mají šanci uspět. Na druhou stranu se zde otevírají dveře pro ty podnikatele, kteří chtějí vytvářet kvalitní a inovativní produkty. Produkty, které lépe řeší problémy zákazníků, odpovídají na jejich vysoké nároky a mnohem lépe uspokojují jejich potřeby. Jedním z klíčových nástrojů pro zvýšení šancí na úspěch podnikatelského záměru je podnikatelský plán. Tato práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro společnost John & Paul s.r.o., která se zaměřuje na výrobu a prodej vlastní značky kvalitních pánských košil. V době, kdy začínám tuto bakalářskou práci psát, již společnost formálně existuje a se svým společníkem pracujeme na realizaci našeho záměru. Nejedná se tak pouze o koncept zpracovaný z důvodu splnění studijních povinností, ale o reálný plán, do kterého již investujeme svůj čas, prostředky a realizujeme jej.

15 Úvod a cíl práce Cíl práce Cílem bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro uvedení pánských košil značky John & Paul na trh v České republice. Mezi dílčí cíle patří vysvětlení teoretických pojmů, které s podnikáním a podnikatelským plánem souvisejí. Budou popsány variantní přístupy více autorů na obsah a strukturu podnikatelského plánu a následně budou podrobně charakterizovány jeho části. Následné dílčí cíle budou již součástí samotného podnikatelského plánu: Provedení analýzy odvětví Podrobný popis produktu Stanovení obchodního plánu Vypracování marketingového plánu Vypracování organizačního plánu Analýza rizik projektu Vypracování finančního plánu Posledním dílčím cílem je navržení vhodných opatření, která pomohou zvýšit úspěšnost projektu a snížit možná rizika.

16 16 Literární rešerše 2 Literární rešerše Podnikatelský plán Srpová a kol. (2011) uvádí, že podnikatelský plán je písemný dokument popisující veškeré podstatné vnější i vnitřní okolnosti, které souvisí s podnikatelským záměrem. Jedná se o formální shrnutí podnikatelských cílů, důvodů, proč jsou tyto cíle reálné a dosažitelné a také shrnutí jednotlivých kroků, které povedou k dosažení uvedených cílů. Dle serveru ipodnikatel (2013) je podnikatelský plán dlouhodobá strategie podnikání, která přehledně zobrazuje záměry podnikání. Dokument definuje, kde se podnik právě nachází a co bude potřeba pro zahájení podnikání či jeho rozvoj udělat. 2.1 Účel podnikatelského plánu Koráb a Mihalisko (2005) tvrdí, že podnikatelský plán by měl odpovídat na tři otázky: Kde jsme nyní, kam chceme jít a jak se tam dostaneme. Na otázku kde jsme nyní odpovíme zejména: detailním popisem stávajícího stavu podniku, tj. jakou bude mít právní formu, jaká bude jeho organizační struktura, jaké jsou vlastnosti a schopnosti klíčových lidí, kteří se budou v podniku angažovat, popisem prostředí podnikání, kdy bude využita tzv. SLEPT analýza, která poslouží k analýze sociálních, legislativních, ekonomických, politických a technologických faktorů okolí podniku. Otázka kam chceme jít může být zodpovězena stanovením cílů a celkové strategie podniku, kdy cíle představují žádoucí stav, kterého má být dosaženo a strategie prostředek, který napomůže k dosažení těchto cílů. Odpověď na otázku jak se tam dostaneme je neméně obsáhlá a zahrnuje podrobné vypracování finančního, marketingového a personálního plánu. Wupperfeld (2003) zdůrazňuje důležitost podnikatelského plánu ve vztahu k bankám, které jsou skeptické a potřebují si ověřit, že navrhovaný podnikatelský záměr má reálnou šanci na úspěch a banka tak vstupuje do pozice věřitele s přiměřeným rizikem. 2.2 Požadavky na podnikatelský plán Fotr a Souček (2005) uvádí, že podnikatelský plán by měl splňovat následující požadavky: být stručný a přehledný (neměl by obsahovat více jak 50 stran textu), být jednoduchý a psaný bez přílišných technologických detailů (příjemci plánu jsou většinou investoři a bankéři, kteří většinou nemají hlubší technické znalosti),

17 Literární rešerše 17 měl by demonstrovat, jaké výhody pro zákazníka daný produkt či služba mají (toto dokazuje, že je podnikatel orientovaný na potřeby zákazníků), měl by být orientovaný na budoucnost (orientace na to, čeho podnik může v budoucnu dosáhnout, např. popis trendů v odvětví, zpracování prognóz) měl by být věrohodný a realistický (např. tím, že jsou v plánu otevřeně hodnoceny silné a slabé stránky konkurence se zvyšuje důvěryhodnost záměru), neměl by být přehnaně optimistický z hlediska tržního potenciálu (takto hrozí snížení důvěryhodnosti v očích potenciálních investorů či bankéřů), na druhou stranu by neměl být příliš pesimistický (hrozí zde riziko odrazení investorů), neměl by zakrývat rizika a slabá místa projektu (je lepší, když podnikatel upozorní na riziková místa v podnikatelském plánu a navrhne jasný postup na jejich minimalizaci či řešení, než když investor tyto negativní skutečnosti zjistí mimo podnikatelský plán a ztratí tak důvěru v podnikatele), měl by vyzdvihnout konkurenční výhody projektu, kompetenci managementu a silné stránky podniku (investory zajímá, zda je tým manažerů schopen efektivně spolupracovat a zda mají dovednosti potřebné pro dosažení vytyčených cílů), měl by prokázat, že je podnik schopen hradit úroky a splátky případného bankovního úvěru, který bude využitý pro financování projektu, měl by poskytovateli kapitálu dokázat, jakým způsobem může získat zpět vynaložený kapitál a jaká bude výše zhodnocení, měl by být kvalitně zpracován po formální stránce. 2.3 Důvody sestavování a příjemci podnikatelského plánu Důvodů pro sestavení podnikatelského plánu je většinou více. Staňková (2007) uvádí, že plán může sloužit buď pro interní, nebo pro externí účely. V rámci interních účelů slouží podnikatelský plán jako: nástroj, který formuluje vizi a cíle společnosti, souhrnný dokument, který komplexně prezentuje strategii, která povede k dosažení vytyčených cílů, nástroj, který slouží pro posouzení smysluplnosti významné investiční akce. Sestavením podnikatelského plánu pro externí účely se rozumí zejména takový plán, který bude následně sloužit jako dokument pro poskytovatele kapitálu (banky, investoři) či pro zájemce o koupi podniku. Dle Korába a Mihaliska (2005) je možné definovat dvě skupiny příjemců podnikatelského plánu, a to vnitropodnikové (manažeři, vlastníci podniku) a mimopodnikové (investoři, banky). Při sestavování podnikatelského plánu je třeba mít na paměti skupinu příjemců, pro kterou je plán sestavován, protože každá z nich

18 18 Literární rešerše má odlišné požadavky na strukturu a obsah podnikatelského plánu. Vnitropodnikoví příjemci chtějí v plánu najít zejména takové informace, které jim: pomohou stanovit životaschopnost podniku, poskytnou vodítko pro další plánování rozvoje podniku, pomohou při získávání dalších finančních zdrojů, zajistí ucelené informace o fungování podnikání. Podnikatelský plán pro vnitropodnikové účely je často sestavován předtím, než podnik učiní zásadní změnu či rozhodnutí, jako např. fúzi či rozdělení podniku. Plán tak pomůže manažerům zvážit jednotlivé aspekty uvažovaného rozhodnutí a snížit možná rizika. Je doporučováno sestavovat podnikatelský plán před založením nového podniku. Ty totiž většinou disponují pouze velmi omezeným kapitálem a chybné plánování může mít za důsledek nesprávné využití těchto prostředků. Mimopodnikoví příjemci podnikatelského plánu mohou mít jiné požadavky na informace v něm obsažené. Jako příklad je možné uvést vlastnické poměry v podniku. Při sestavování plánu pro vnitropodnikové účely není zapotřebí tyto informace v plánu uvádět, protože manažeři a vlastníci tyto informace mají. Naopak pro externí příjemce je informace o vlastnických poměrech v podniku velmi důležitá a je zapotřebí této kapitole plánu věnovat velkou pozornost. U podnikatelského plánu určeného pro externí účely platí zásada, že by všechny informace měly být uvedeny dle nejlepšího svědomí a vědomí. Pokud by tomu tak nebylo a po uzavření smlouvy by se zjistilo, že některé informace nejsou pravdivé, může poskytovatel kapitálu od smlouvy odstoupit a podniku tak vznikají zbytečné problémy. 2.4 Obsah podnikatelského plánu Dle Srpové a kol. (2011) není obsah podnikatelského plánu závazně stanoven. Záleží vždy na tom, jaké konkrétní požadavky na strukturu a obsah podnikatelského plánu banka či investor mají. Také požadovaný rozsah plánu se velmi liší. Stále častěji se stává, že investoři požadují zpracování podnikatelského plánu pouze ve formě prezentace, protože si z časových důvodů nemohou dovolit zabývat se rozsáhlými plány. Jindy je možné se setkat s tím, že bude vyžadován značně rozsáhlý podnikatelský plán, ke kterému bude potřeba doložit velké množství dalších dokumentů. Tato situace často nastává při prezentaci podnikatelského záměru bance. Wupperfeld (2003) tvrdí, že obsah podnikatelského plánu by měl být vytvořen s ohledem na to, co příjemci plánu očekávají (údaje o historii firmy, podnikatelské cíle, plánování, příležitosti, rizika a další).

19 Literární rešerše Variantní přístupy řešení problematiky podnikatelského plánu V odborné literatuře je možné se setkat s velkým počtem názorů na strukturu podnikatelského plánu. Budou proto porovnány přístupy více autorů a vybrán bude ten nejvhodnější. Srpová a kol. (2011) uvádí následující strukturu: 1. Titulní list 2. Obsah 3. Úvod, účel a pozice dokumentu 4. Shrnutí 5. Popis podnikatelské příležitosti 6. Cíle firmy a vlastníků 7. Potenciální trhy 8. Analýza konkurence 9. Marketingová a obchodní strategie 10. Realizační projektový plán 11. Finanční plán 12. Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 13. Přílohy Koráb a Mihalisko (2005) uvádí mírně odlišnou strukturu: 1. Titulní strana 2. Exekutivní souhrn 3. Analýza odvětví 4. Popis podniku 5. Výrobní plán 6. Marketingový plán 7. Organizační plán 8. Hodnocení rizik 9. Finanční plán 10. Přílohy Oba výše uvedené přístupy jsou dostatečně obsáhlé a jednoznačně identifikují klíčové oblasti podnikatelského plánu. S velmi odlišnou strukturou je možné se setkat u Fotra a Součka (2005): 1. Realizační resumé 2. Charakteristika firmy a jejich cílů 3. Organizace řízení a manažerský tým 4. Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie projektu 5. Shrnutí a závěry 6. Přílohy

20 20 Literární rešerše Fotrův přístup sice také obsahuje informace, které jsou pro příjemce podnikatelského plánu důležité, nicméně je nezobrazuje ve velmi přehledné a ucelené formě. Potenciální investoři či bankéři by tak mohli při čtení plánu mít pocit, že neobsahuje veškeré důležité informace a nemá tedy pro ně smysl se tímto plánem zabývat. 2.6 Struktura podnikatelského plánu Na základě porovnání více přístupů byla zvolena struktura, kterou doporučují Koráb a Mihalisko (2005): 1. Titulní strana 2. Exekutivní souhrn 3. Analýza odvětví 4. Popis podniku 5. Výrobní či obchodní plán 6. Marketingový plán 7. Organizační plán 8. Hodnocení rizik 9. Finanční plán 10. Přílohy Titulní strana obsahuje základní informace o podnikatelském plánu, jako název a logo firmy, jméno autora a další. (Srpová a kol., 2011). Dle Korába a Mihaliska (2005) by na titulním listu měl být uveden také stručný popis společnosti, povaha podnikatelské činnosti a způsob financování záměru. Exekutivní souhrn je část plánu, které je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost. Měl by totiž sloužit k co největšímu podnícení zájmu potenciálních investorů či bankéřů, pokud podnik žádá o financování. V rámci exekutivního souhrnu se uvádí stručný souhrn celého plánu s důrazem na nejdůležitější aspekty (zejména ty, které zajímají investory). Měla by zde být uvedena hlavní myšlenka záměru, důvody k úspěchu plánu, finanční plán s predikcí návratnosti investovaných prostředků a další. Pokud je podnikatelský plán sestavován pouze pro interní potřeby podniku, není zapotřebí věnovat exekutivnímu souhrnu takovou pozornost. Analýza odvětví se skládá z několika dílčích analýz, které pomohou vedení podniku lépe porozumět svým zákazníkům, konkurenci a také celkovému podnikatelskému prostředí. V první řadě bude provedena analýza vnějšího prostředí společnosti, kdy bude využito PESTE analýzy k analýze makroprostředí a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil k analýze oborového prostředí.

21 Literární rešerše 21 PESTE analýza Zkratka PESTE značí počáteční písmena oblastí, které analyzuje. Jedná se o analýzu politického a právního, ekonomického, sociálního, technického a technologického a ekologického prostředí (Pošvář, 2008). V rámci PESTE analýzy se vychází z popisu skutečností, které byly důležité pro vývoj společnosti v minulosti a řeší se, jak se tyto faktory budou měnit v čase a jaký vliv tak budou mít na podnik. Také se snažíme odhadnout, jak se zvyšují či snižují jejich úrovně důležitosti (Vochozka a kol., 2012). Politické a právní prostředí je tvořeno faktory, které určují směr, kterým se společnost bude ubírat z politického a právního hlediska. Tyto faktory ovlivňuje zejména vláda, která navrhuje zákony a dohlíží nad jejich dodržováním. Určuje také, jaký typ ekonomiky ve společnosti bude (příkazová či spíše tržní ekonomika). V rámci analýzy politického a právního prostředí je důležité také brát v potaz stabilitu vlády, sociální politiku státu, daňové zatížení podniků a regulaci zahraničního obchodu (Vochozka a kol., 2012). Ekonomické prostředí zahrnuje faktory, které propojují makroekonomické prostředí s mikroekonomickým. V rámci tohoto prostředí sledujeme zejména trendy vývoje HDP, míru inflace a nezaměstnanosti, výši úrokových sazeb centrální banky a další ukazatele. Sociální prostředí slouží k analýze sociálních, demografických a kulturních faktorů, které mají přímou návaznost na životní úroveň společnosti. Management podniku musí brát všechny tyto faktory v potaz, aby se mohl rozhodnout, co a pro koho bude podnik vyrábět. Tyto faktory jsou velmi důležité zejména při segmentaci trhu a určování vhodné cílové skupiny. Velkou roli hraje věk, vzdělání, příjmy, výdaje zvyklosti a další charakteristiky obyvatelstva. Technické a technologické prostředí určuje, jakým směrem se vyvíjí technika a technologie a jak ovlivňují životy lidí. Manažeři jsou vzhledem k rychlému vývoji nuceni sledovat rozvoj technologií, modernizovat výrobu a zajistit tak dlouhodobé přežití podniku. Modernější technologie mohou výrazně přispět ke snížení nákladů, zvýšení efektivity a také zvýšení spokojenosti zákazníků. V rámci technického prostředí také zjišťujeme, jaké jsou vládní výdaje na výzkum a vývoj a jaká je její celková politika v této oblasti. Ekologické prostředí bylo do PESTE analýzy zahrnuto teprve nedávno a to z důvodu stále se zvyšujícího významu ochrany životního prostředí. Zahrnuje faktory, které jsou spojené se zajištěním udržitelného rozvoje životního prostředí. Problematika ochrany životního prostředí je stále častěji zmiňována a management společnosti musí mít aktuální informace o tom, jaká pravidla jsou nastavena a založit na tom svá rozhodnutí. V případě porušení zákonů na ochranu životního prostředí se podnik vystavuje riziku postihu a v neposlední řadě bude negativně vnímán ve společnosti, což může mít za následek poškození dobrého jména společnosti.

22 22 Literární rešerše Na základě PESTE analýzy budou identifikovány příležitosti a hrozby, které mají vliv na fungování podniku. Porterova analýza pěti konkurenčních sil Analýza stanovuje výnosnost odvětví na základě společného působení konkurenčních sil na trhu. Vochozka a kol. (2012) popisují konkurenční síly následovně: rizika vstupu potenciálních konkurentů míra rizika je ovlivněna vysokou kapitálovou, technologickou a legislativní náročností, rivalita mezi stávajícími podniky míra jejich koncentrace na trhu, úroveň nákladů na opuštění odvětví, míra růstu trhu, vyjednávací síla kupujících míra koncentrace kupujících, absolutní cenová úroveň produktu, vyjednávací síla dodavatelů úroveň nákladů na změnu dodavatele, míra konkurence mezi dodavateli, hrozba vstupu substitučních výrobků na trh míra, s jakou je možné náš produkt nahradit jiným, avšak s podobnými vlastnostmi. Potenciální konkurence Vyjednávací síla dodavatelů Konkurence v odvětví Vyjednávací síla odběratelů Hrozba subtistutů Obr. 1 Porterův model pěti konkurenčních sil Zdroj: Porter, 1993 Pokračováním analýzy konkurence je rozdělení konkurentů na hlavní a vedlejší (Srpová a kol., 2011). Hlavní konkurenti potom budou významné podniky, které mají a budou mít výrazný vliv na trhu. Dále je možné mezi ně zařadit podniky, které se svou podnikatelskou činností výrazně podobají našemu podniku. Ve-

23 Literární rešerše 23 dlejšími konkurenty poté budou podniky, které nám mohou svou činností konkurovat, ale jejich role na trhu není významná a pravděpodobně nebudou mít velký vliv na naše podnikání. Je zapotřebí zjistit, jaké jsou silné či slabé stránky těchto konkurentů a poté určit jejich hlavní konkurenční výhodu. Je vhodné vžít se do situace zákazníka, nebo se jich přímo zeptat, aby byla analýza věrohodná a nezkreslená naším subjektivním hodnocením. Po analýze konkurence by mělo být jasné, kdo jsou hlavní konkurenti podniku, jaké jsou jejich silné a slabé stránky a v jaké míře jsou schopni ovlivnit působení podniku na trhu. Analýza vnitřního prostředí Vnitřním prostředím rozumíme množinu prvků a jejich vzájemných vztahů existujících uvnitř organizace. (Vochozka a kol., 2012, s. 348) Pro navržení vhodné podnikové strategie je nutné analyzovat vnitřní zdroje organizace a schopnosti společnosti. K tomu slouží dvě základní metody analýzy (Vochozka a kol., 2012). První metodou je analýza zdrojů, která pomůže lépe porozumět tomu, jak efektivně jsou zdroje v podniku využívány, jaká je jejich flexibilita a jak jsou vyvážené. Zdroje je možné rozdělit do 4 skupin: hmotné zdroje velmi snadno identifikovatelné, jedná se např. o budovy, suroviny, stroje apod., nehmotné zdroje již není tak snadné je identifikovat či změřit, může se jednat např. o patenty, licence, know-how a další, lidské zdroje mají hmotnou (počet, věk, kvalifikace) a nehmotnou (zkušenosti, dovednosti) strukturu, finanční zdroje hotovost, pohledávky, závazky. Druhou metodou analýzy je analýza hodnotového řetězce. Hodnotový řetězec zobrazuje soubor činností, které každý podnik vykonává. Dle Portera (1993) je identifikace těchto hodnotových činností klíčová pro porozumění strategické schopnosti podniku. Činnosti je možné rozdělit do 5 následujících oblastí: vstupní logistika činnosti, které zahrnují přijímání, uskladnění a vnitřní distribuci vstupů směrem k výrobě, výroba převedení vstupů na produkt, výstupní operace uskladnění, balení, distribuce k zákazníkovi, marketing a prodej řízení prodeje, propagace, servisní služby (péče o zákazníka) zvýšení hodnoty produktu pro zákazníka, může se jednat například o opravy, vzdělávání zákazníka apod.

24 24 Literární rešerše Obr. 2 Porterův hodnotový řetězec Zdroj: Porter, 1993 Analýza vnitřního prostředí má za cíl poskytnout takové informace, pomocí kterých bude možné identifikovat silné a slabé stránky podniku a spolu s informacemi získanými v rámci analýzy vnějšího prostřední zformulovat podnikové strategie. SWOT analýza SWOT analýza je nástroj, který slouží pro formulaci podnikové strategie. SWOT analýzu je možné využít buď jako samostatný nástroj, nebo jako formu sumarizace poznatků z ostatních analýz vnitřního a vnějšího prostředí (Vochozka a kol., 2012). Název SWOT vychází z počátečních písmen anglických slov, které charakterizují jednotlivé části analýzy: Strengths silné stránky, Weaknesses slabé stránky, Opportunities příležitosti, Threats hrozby.

25 Literární rešerše 25 Obr. 3 SWOT analýza Zdroj: Váchal a Pártlová, 2008 Další klíčovou částí analýzy odvětví je analýza zákazníků, kdy bude provedena segmentace trhu a bude určen cílový trh. Dle Jakubíkové (2013) se segmentací trhu rozumí rozdělení trhu na relativně homogenní skupiny spotřebitelů, které sdílí společné zájmy a vlastnosti. Cílem segmentace je co nejlépe vyhovět každé z těchto skupin. Existuje několik způsobů segmentace: geografická segmentace rozdělení zákazníků dle geografických kritérií, tj. ve které oblasti žijí (kontinent, stát, region, kraj, město apod.) a jaká je charakteristika této oblasti (počet obyvatel, hustota osídlení), demografická segmentace rozdělení zákazníků podle pohlaví, věku, vzdělání, výše příjmu, náboženství a dalších charakteristik, psychografická segmentace segmentace podle životního stylu zákazníků, jejich zájmů, aktivit, názorů apod.,

26 26 Literární rešerše behaviorální segmentace rozdělení zákazníků podle nákupního chování (kdy kupují, jaká je jejich loajalita ke značkám, jak často nakupují, jaký mají postoj k produktu a další). Popis podniku by měl příjemcům podnikatelského plánu poskytnout podrobné informace o velikosti a záběru podniku. Důležité je charakterizovat: výrobky a služby, které podnik vyrábí nebo prodává, velikost podniku, lokalitu sídla, personální obsazení, strukturu zaměstnanců, informace o managementu, technické zázemí a vybavení podniku, kancelářské vybavení, znalosti a zkušenosti vlastníků či managementu podniku. Výrobní či obchodní plán slouží k podrobnému popisu výrobního procesu v podniku (pokud se jedná o výrobní podnik) nebo k popisu obchodního procesu (v případě obchodního podniku). V plánu by měl být zachycen celý výrobní proces, struktura subdodavatelů (v případě, že je výroba řešena formou subdodávek) a vysvětlení, proč byli zvoleni právě tito subdodavatelé. Je zapotřebí také popsat strukturu materiálů, které do výroby vstupují, charakterizovat je, uvést informace o jejich dodavatelích a uvést důvody využití těchto dodavatelů. Dále je nutné popsat strojní vybavení podniku, úroveň a technický stav tohoto vybavení. Pokud se nejedná o výrobní podnik, popíšeme procesy, které jsou spojené s nákupem a prodejem zboží či služeb. Důležitá je struktura a hodnocení dodavatelů zboží, popis skladovacích prostorů (jejich velikost, úroveň logistiky) a další. Marketingový plán bývá často považován za nejdůležitější část celého podnikatelského plánu. Udává, jak se výrobky budou oceňovat, distribuovat a propagovat. Cílem marketingového plánu je navrhnout takové marketingové aktivity a strategie, které povedou ke zlepšení obchodních výsledků podniku. Kotler a Keller (2013) uvádí, že marketingový plán je dokument, který sumarizuje, co se marketér dozvěděl o trhu a jak podnik hodlá dosáhnout svých marketingových cílů. Na úvod bude provedeno rozdělení marketingových strategií. Dle Jakubíkové (2013) existují 4 základní typy, které se řadí do tzv. parciálních přístupů: Ansoffova růstová strategie zahrnuje strategii tržní penetrace, strategii rozvoje trhu, strategii rozvoje produktu, strategii diverzifikace, Kotlerova strategie dominance na trhu zahrnuje strategii tržního vůdce, strategii tržního vyzyvatele, strategii následovatele a strategii obsazování tržních výklenků, Porterova druhová strategie zahrnuje strategii nákladového vůdcovství, strategii diferenciace a strategii koncentrace, Strategie dle Gilberta Strebela strategie je založená na tom, že podniky střídají vůdcovství v kvalitě produktů a nákladech, aby dosáhly stále konkurenční výhody (Meffert, 1996).

27 Literární rešerše 27 Nejpoužívanějším nástrojem pro formulaci marketingové strategie podniku je tzv. marketingový mix. Jedná se o soubor kontrolovatelných marketingových proměnných, připravených k tomu, aby výrobní (produkční) program firmy byl co nejblíže potřebám a přáním cílového trhu. Marketingový mix spolu s výběrem tržních segmentů a cílových trhů vytváření marketingovou strategii firmy. (Jakubíková, 2013, s. 190) Klasický marketingový mix je tvořen tzv. 4P, které Vochozka a kol. (2012) definují následovně: Produkt (product) jedná se o hmotný či nehmotný statek, který má schopnost uspokojovat potřeby zákazníka. Je definován zejména užitnými vlastnostmi, značkou, balením, značením a doplňkovými službami. Cena (price) je to částka, za kterou podnik produkt nabízí. Cena je zároveň finanční vyjádření hodnoty produktu pro zákazníka a míry uspokojovat jeho požadavky. Distribuce, umístění (place) představuje cestu produktu ke konečnému spotřebiteli. Distribuční řetězec může obsahovat tyto články: výrobce, velkoobchod, prostředník, zprostředkovatel, maloobchod, nezávislý agent. Marketingová komunikace (promotion) poslední nástroj marketingového mixu zahrnuje zejména reklamu, podporu prodeje, public relations, osobní prodej a přímý marketing. Cílem marketingové komunikace je informovat zákazníka o produktu a přesvědčit ho ke koupi. Kotler (2005) zdůrazňuje důležitost provázanosti marketingového mixu na segmentační či positioningovou strategii. S vývojem marketingu se kromě tradiční koncepce 4P objevují i nové modely marketingového mixu. Jedním z nich je koncept SAVE, který je obměnou tradičního marketingového mixu a zdůrazňuje větší orientaci na potřeby zákazníka. Koncept je dle serveru Hubspot (2013) popsán následovně: Řešení (Solution) - marketéři by se neměli soustředit na produkt jako takový, ale na řešení problémů zákazníků. Zákazník totiž většinou nekupuje produkt, ale řešení (jako příklad je možné uvést prodej vrtačky v hobby marketu prodejce si myslí, že zákazník si chce koupit vrtačku, ale ten ve skutečnosti kupuje díru ve zdi). Přístup (Access) - namísto pouhého řešení distribuce produktu (Place) je zapotřebí klást důraz na přístup k produktu. Zákazníkovi je nutné rychle a kvalitně dodat to, co v danou chvíli potřebuje (ať je to produkt samotný, nebo technická či jiná podpora). Hodnota (Value) - tradiční marketingový mix zdůrazňuje úlohu ceny (Price), nicméně koncept SAVE klade důraz na hodnotu produktu. Pokud si zákazníci stěžují, že je cena produktu moc vysoká, je důležité se zamyslet, jestli není možné zvýšit hodnotu produktu předtím, než dojde k rozhodnutí snížit cenu. Vždy je zapotřebí brát cenu jako relativní a úzce propojenou s hodnotou, kterou pro zákazníka produkt má.

28 28 Literární rešerše Vzdělání (Education) - poslední částí konceptu SAVE říká, že by měl být kladen důraz na vzdělávání zákazníků. Místo tradiční propagace je vhodnější zákazníkům poskytnout hodnotné informace, které souvisejí s naším produktem či oborem, ve kterém podnikáme. Díky tomu nás zákazníci budou vnímat jako odborníky na danou problematiku a je mnohem větší pravděpodobnost, že si zakoupí náš produkt. Organizační plán popisuje organizační strukturu podniku (popis managementu, vztahy mezi jednotlivými zaměstnanci). Udává také informace o vlastnické struktuře (počet a informace o vlastnících, jejich podíly) a organizaci činností uvnitř podniku (rozpis jednotlivých oddělení apod.). Hodnocení rizik je velmi důležitou částí podnikatelského plánu. Tato část zajímá zejména potenciální investory či bankéře, kteří musí zhodnotit, zda a za jakých podmínek má smysl do podnikatelského záměru investovat. Podnikatel by měl důkladně analyzovat rizika, která jsou spojená s realizací podnikatelského plánu a popsat konkrétní kroky, které povedou k jejich minimalizaci. Nejrizikovějšími oblastmi jsou zejména: reakce konkurence - např. konkurence může po zavedení našeho nového produktu na trh snížit ceny a tím pádem je naše pozice na trhu mnohem horší, chybně zpracovaný marketingový plán a jeho následná nekvalitní realizace v tomto případě se může jednat např. o chybně stanovenou cenu, špatně nastavené distribuční kanály, nefungující propagaci a další, špatně nastavená výroba rizika plynoucí z neznalosti výrobních procesů, nekvalifikovaného personálu nebo špatně zvolené technologie, chyby managementu. Srpová a kol. (2011) uvádí dvě metody, pomocí kterých je možné rizika analyzovat: expertní hodnocení tato metoda slouží k odhadu významnosti rizik vzhledem k cílům firmy. Významnost posuzujeme dle intenzity negativního vlivu a pravděpodobnosti jejich výskytu. Čím vyšší tyto faktory jsou, tím vyšší je významnost daného rizika, analýza citlivosti metoda zjišťuje citlivost hospodářského výsledku na faktory, které jej ovlivňují. Nejčastějšími faktory, které mají vliv na hospodářský výsledek, jsou výše poptávky, změny nákladů či cena, za kterou jsme schopni s ohledem na konkurenci naše produkty prodat. Jakmile jsou rizika analyzována, je zapotřebí zavést opatření, která povedou k jejich minimalizaci. Podle Srpové a kol. (2011) existuje několik způsobů, které pomohou rizika snížit: diverzifikace díky rozšíření vyráběného či prodávaného sortimentu bude sníženo riziko toho, že v důsledku snížené poptávky po jednom druhu výrob-

29 Literární rešerše 29 ku klesne celkový obrat. Při správné diverzifikaci bude pokles tržeb z jednoho výrobku kompenzován nárůstem tržeb z druhého výrobku, dělení rizika snížení rizika tím, že se na podnikatelském projektu podílí více účastníků, transfer tato metoda snížení rizika spočívá v přesunu rizika na dodavatele, odběratele a další subjekty. Je možné například vyjednat výhodné a dlouhodobé smlouvy s odběrateli a pojistit si tak plynulost dodávek materiálu, vyjednat výhodné platební podmínky a zlepšit tak cash flow a další. Finanční plán je závěrečnou částí podnikatelského plánu a odpovídá na jedny z nejdůležitějších otázek celého záměru. Podává informace o tom, jakým způsobem získá podnik zdroje na zahájení či rozvoj podnikání a také jakým způsobem zajistí, že bude mít dostatek financí na provoz a bude generovat zisk. Investory bude zajímat zejména informace o míře výnosnosti a návratnosti jejich investice. Dle Srpové a kol. (2011) finanční plán transformuje předchozí části podnikatelského plánu do číselné podoby a poukazuje na reálnost záměru. Problémem začínajících podnikatelů je často to, že nerozlišují mezi pojmy zisk, cash flow, výnosy a příjmy, náklady a výdaje. Z tohoto důvodu se mohou dostat do nepříjemné situace, kdy zjistí, že podnik sice účetně generuje zisk, ale dluží svým dodavatelům a nemá své závazky jak splatit, protože je bez prostředků. Srpová a kol. (2011) uvádí, že součástí finančního plánu by měly být: plán výnosů a příjmů, plán nákladů a výdajů, plán peněžních toků, plánovaný výkaz zisků a ztrát, plánovaná rozvaha. Srpová a kol. (2011) dále uvádí, že je důležité přesvědčit příjemce podnikatelského plánu o tom, že je plán životaschopný a že zajistí dostatečnou ziskovost. To je možné dokázat pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy. Plán výnosů a příjmů V první řadě je nutné definovat rozdíl mezi výnosy a příjmy. Výnosy jsou výsledky podnikání vyjádřené v penězích za určité období, např. měsíc, pololetí, rok. Jestliže vedeme podvojné účetnictví, musíme počítat s tím, že není bráno v potaz, zda tržby byly skutečně uhrazeny nebo ne. Proto je třeba rozlišovat mezi výnosy a příjmy. Příjmy jsou peněžní částky, které firma skutečně získala za prodané výrobky nebo služby. (Srpová a kol., 2011, s. 28) Rozdíl mezi výnosy a příjmy je možné ukázat na následujících příkladech: tržby z prodeje výrobků nebo služeb je zde přímá souvislost s příjmy; buď se mohou tržby stát příjmem ihned (při platbě v hotovosti), nebo se stanou pohledávkou a po jejím inkasu se teprve přemění na peníze,

30 30 Literární rešerše změna stavu zásob vlastní výroby není zde souvislost s příjmy, mimořádné výnosy dotace, náhrady od pojišťoven apod. je zde souvislost s příjmy. Může se tedy například stát, že podnik dodá odběrateli výrobky či služby (čímž v účetnictví vykáže výnos), ale odběratel nezaplatí fakturu. V tomto případě sice podnik vykázal výnos (který musí následně vykázat ve výsledku hospodaření a řádně jej zdanit), ale fakticky nemá peníze na účtu a nemá z čeho např. zaplatit daně. Je tedy obzvlášť důležité zajistit příjmy a ne jen výnosy. Pro zajištění příjmů je mimo jiné důležité, aby odběratelé hradili své závazky v dohodnutých termínech. Plán nákladů a výdajů Opět je nutné vysvětlit rozdíl mezi náklady a výdaji. Náklady jsou peněžní částky, které podnik vynaložil na získání výnosů. Představují spotřebu výrobních činitelů nutných pro vytvoření výkonů. Odrážejí se ve snižování vlastního kapitálu. (Vochozka a kol., 2012, s. 74) Výdaje jsou úbytkem peněžních prostředků podniku. Výdaj se může stát nákladem v případě, že vstoupí do tvorby výrobku či služby. Pro efektivní plánování nákladů je nutné znát jejich strukturu. Náklady je možné dle Srpové a kol. (2011) dělit podle: druhu (materiálové, mzdové, energetické, odpisy apod.), účelu (útvaru, výkonu), tzn. pro potřeby rozpočtování a kalkulací, činnosti (provozní, finanční, mimořádné), závislosti na změnách objemu výroby (variabilní a fixní). Každý způsob dělení podává jiné informace, které jsou důležité pro řízení podniku, nicméně nejdůležitější pro finanční řízení je rozdělení na náklady variabilní a fixní. Díky znalosti těchto nákladů je možné určit bod zvratu. Plán peněžních toků Plán peněžních toků (neboli cash flow) podává příjemcům podnikatelského plánu informace o tom, zda podnikatel bude mít v průběhu realizace záměru dostatek finančních prostředků. Pro sledování cash flow je využíváno výkazu o peněžních tocích, který podává informace o pohybu prostředků podniku v souvislosti s jeho podnikatelskou činností (Veber, 2012).

31 Literární rešerše 31 Tab. 1 Výkaz o peněžních tocích Počáteční stav peněžních prostředků zisk po daních a úrocích + odpisy + (snížily zisk, ale nejsou výdaj) obdobné náklady jako odpisy + (rezervy, opravné položky) úbytek pohledávek + přírůstek pohledávek úbytek zásob + přírůstek zásob úbytek krátkodobých závazků (dluhů) přírůstek krátkodobých dluhů + Peněžní tok z provozní činnosti Zdroj: Veber, 2012 úbytek dlouhodobého majetku + přírůstek dlouhodobého majetku Peněžní tok z investiční činnosti přírůstek dlouhodobých dluhů + úbytek dlouhodobých dluhů vklady do vlastního kapitálu + výplaty dividend - Peněžní tok z finanční činnosti Peněžní tok celkem Konečný stav peněžních prostředků (Počáteční stav peněžních prostředků + peněžní tok celkem) Plánovaný výkaz zisků a ztrát Ve výkazu zisků a ztrát jsou vyčísleny výnosy, náklady a hospodářský výsledek podniku. V prvním roce podnikání je vhodné jej zpracovat podrobně, v dalších letech již stačí pouze roční údaje. Výkaz zisků a ztrát nám podává přehled o efektivnosti hospodaření podniku a je proto důležité provádět pečlivé a rovnoměrné účtování nákladů a výnosů, aby VZZ podával přesné informace.

32 32 Literární rešerše Tab. 2 Výkaz zisků a ztrát Provozní výnosy podle druhů Provozní náklady podle druhů * Provozní výsledek hospodaření Finanční výnosy Finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Zdroj: Veber, 2012 Skutečnost v účetním období běžném minulém Plánovaná rozvaha Rozvaha zobrazuje, jak se vyvíjí majetek podniku a zdroje jeho financování. Měla by být vypracována na začátku podnikání, dále v prvním pololetí a poté vždy k příslušeného období. Rozvaha poskytuje informace o tom, jaká je finanční situace podniku k určitému datu (Veber, 2012). V rozvaze je vztah mezi majetkem podniku a zdroji na jeho financování vyjádřen bilanční rovnicí: Majetek (aktiva) = Kapitál (pasiva)

33 Literární rešerše 33 Tab. 3 Zjednodušená rozvaha aktiva celkem pasiva celkem pohledávky za upsaný vlastní kapitál vlastní kapitál dlouhodobý majetek základní kapitál dlouhodobý nehmotný majetek kapitálové fondy dlouhodobý hmotný majetek fondy tvořené ze zisku dlouhodobý finanční majetek výsledek hospodaření minulých let oběžná aktiva výsledek hospodaření běžného účetního roku zásoby cizí zdroje dlouhodobé pohledávky rezervy krátkodobé pohledávky dlouhodobé závazky krátkodobý finanční majetek krátkodobé závazky časové rozlišení bankovní úvěry a výpomoci časové rozlišení Zdroj: Martinovičová, 2014 Poměrové ukazatele finanční analýzy Dle Srpové a kol. (2011) jsou poměrové ukazatele důležité pro přesvědčení potenciálních investorů o efektivnosti podnikatelského plánu. Dělí se na: ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity, ukazatele zadluženosti. Velký důraz by měl být kladen na ukazatele rentability. Fotr a Souček (2005) uvádí, že ukazatele rentability slouží k měření výnosnosti kapitálu využitého k financování projektu. Výnosnost měří tím způsobem, že poměřují zisk k vloženým prostředkům. K nejčastěji používaným ukazatelům rentability dle Pavelkové a Knápkové (2008) patří: rentabilita tržeb vyjadřuje, s jakou mírou je podnik schopný transformovat zásoby na peníze, rentabilita celkového kapitálu měří výkonnost podniku, rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky do podniku. Míra rentability by se měla pohybovat alespoň o několik procent výše, než je úročení dlouhodobých vkladů. Pokud by tomu tak nebylo, vyvstává otázka, jestli má smysl podnikat, když můžeme uložením peněz v bance dosáhnout minimálně stejně vysokých výnosů.

34 34 Literární rešerše Sekce Přílohy je poslední částí podnikatelského plánu. Koráb a Mihalisko (2005) uvádí, že v této sekci mohou být uvedeny informativní materiály, které nemusí být nutně začleněny do textu podnikatelského plánu. Může se jednat o informace z primárního výzkumu, korespondence s dodavateli apod. V přílohách podnikatelského záměru je možné uvést např. výpisy z obchodního rejstříku, životopisy klíčových osobností firmy, fotografie, resp. výkresy výrobků, výsledky průzkumů trhu, výsledky propagačních akcí, technologické schéma výroby, výkazy zisků a ztrát, rozvahu a peněžní toky, výsledky analýzy citlivosti projektu, propočty kritických bodů, reference významných osobností aj. (Fotr a Souček, 2005, s. 308) 2.7 Definice pojmů Podnikání Dle Vebera a Srpové (2012) není jednoduché pojem podnikání jednoznačně definovat. Nabízí se několik pojetí: ekonomické podnikání jako takový proces vytváření přidané hodnoty, při kterém se zvyšuje původní hodnota zapojených ekonomických zdrojů, psychologické podnikání jako prostředek k dosažení seberealizace, ke splnění svých snů, sociologické podnikání jako prostředek k vytváření blahobytu pro všechny zainteresované, vytvářením pracovních míst a příležitostí. Zajímavá může také být definice podnikání dle nového občanského zákoníku: Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a zodpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., 2012) Podnikatel Pojem podnikatel taktéž nelze jednoznačně definovat a dle Vebera a Srpové (2012) to může být například: osoba realizující podnikatelské aktivity nesoucí riziko, že dojde k rozšíření nebo ztrátě vlastního kapitálu, osoba schopná rozpoznat příležitosti, využívat zdroje a prostředky k dosažení stanovených cílů a ochotná podstupovat odpovídající rizika. Podnik Veber a Srpová (2012) uvádí několik charakteristik podniku: jedná se o subjekt, ve kterém dochází k přeměně vstupů na výstupy,

35 Literární rešerše 35 může se jednat také o uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných majetkových hodnot, které slouží podnikateli k provozování podnikatelských aktivit. Investor Dle serveru InvestorWords (2014) je investorem osoba, která vloží své finanční prostředky do investičního produktu a očekává jejich návratnost. Primární zájem investora je minimalizovat riziko a maximalizovat zisk, což je rozdílný přístup v porovnání se spekulantem, který je za cenu vyšších zisků ochoten přijmout vyšší riziko.

36 36 Metodika 3 Metodika Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to literární rešerši a vlastní práci. V rámci literární rešerše je pomocí dostupné literatury a dalších zdrojů provedena explanace pojmů souvisejících s podnikáním a podnikatelským plánem. Je provedena komparace přístupů několika autorů k sestavování podnikatelského plánu a následně je vybrána nejvhodnější koncepce. Poté je detailně vysvětleno, co by jednotlivé části podnikatelského plánu měly obsahovat a jakou by měly mít strukturu. Uvedené informace budou dále využity pro sestavení podnikatelského plánu společnosti John & Paul s.r.o. Druhá část práce se již věnuje zpracování konkrétního podnikatelského plánu. V první řadě budou popsány základní charakteristiky společnosti John & Paul a bude vypracován exekutivní souhrn podnikatelského plánu. Dále bude provedena analýza konkurence, kde pomocí komparace s námi zamýšleným plánem budou zjištěny silné a slabé stránky konkurenčních výrobků. V dalším kroku budou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, které nám poskytnou cenné informace pro zformulování strategie podniku. Ve finální části práce budou pomocí syntézy a následné dedukce vytvořeny návrhy a doporučení ke zvýšení úspěšnosti vypracovaného podnikatelského plánu a současné minimalizaci rizik spojených s jeho realizací. 3.1 Použité vzorce Ukazatele rentability Pavelková a Knápková (2008) uvádí následující vzorce pro výpočet ukazatelů rentability: 1. Rentabilita tržeb 2. Rentabilita celkového kapitálu ž ()= Čý ž éh á ( )=!"# kde EBIT = hospodářsky výsledek před zdaněním a nákladovými úroky 3. Rentabilita vlastního kapitálu íh á (!)= Čý %í á Server Managementmania (2014) dále uvádí také následující ukazatele: 4. Rentabilita nákladů

37 Metodika 37 & =1!"# ž 5. Rentabilita investovaného kapitálu!"# ROCE= í á + +.h. á + í úě.h. Čistá současná hodnota Dle serveru Managementmania (2014) existuje následující vzorec pro výpočet čisté současné hodnoty: kde: 7 23%= 4 &5 6 (1+) CFt peněžní toky v jednotlivých letech n doba životnosti projektu r diskontní úroková míra

38 38 Vlastní práce 4 Vlastní práce V této kapitole bude zpracován konkrétní podnikatelský plán pro rozvoj společnosti John & Paul s.r.o. zavedením pánských košil stejnojmenné značky na český trh. 4.1 Titulní strana Obchodní firma: John & Paul s.r.o. Sídlo: Jaurisova 515/4, Praha 4 Michle IČ: DIČ: zatím nepřiděleno Bankovní spojení: /2010, Fio banka, a.s. Telefon: ová adresa: Webové stránky: Datum zápisu do OR: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Společníci: Jan Moravčík, dat. nar , Jižní 919, Uherské Hradiště Vklad Kč; splaceno 100 %; obchodní podíl 60 % Pavel Králíček, dat. nar , Janáčkova 226, Střední Předměstí, Trutnov Vklad Kč; splaceno 100 %; obchodní podíl 40 % Základní kapitál: Kč Jednatelé: Jan Moravčík Obr. 4 Logo společnosti Zdroj:

39 Vlastní práce Popis podniku Společnost John & Paul s.r.o. byla založena za účelem výroby a prodeje kvalitních pánských košil určených pro muže hubené a atletické postavy. Společnost vznikla na jaře roku 2014, kdy byla formálně zapsána do obchodního rejstříku se základním kapitálem Kč. Poslání a cíle podniku Posláním společnosti John & Paul je měnit způsob, jakým se muži oblékají a pomáhat jim vypadat a cítit se lépe. Mezi cíle společnosti patří: zlepšit kvalitu produktů a služeb v oblasti pánské módy, vzdělávat zákazníky v oblasti oblékání a osobního stylu, stát se uznávanou společností v oblasti pánské módy na evropském trhu, pomoci českému textilnímu průmyslu prosperovat. Typ a šíře sortimentu Nosným produktem podniku jsou pánské košile, které jsou vyrobeny z kvalitních bavlněných látek vyráběných v České republice. Košile jsou klasického stylu, určené jak pro formální příležitosti, tak pro volný čas. V první fázi bude vyrobeno 10 druhů košil, kdy všechny budou konstrukčně stejné a budou se lišit pouze druhem látky. Po výrobě první série košil začne testování nových látek s plánovaným zařazením do nabídky na jaře Personální obsazení V současné chvíli vykonávají veškeré práce spojené s chodem společnosti její majitelé, a to Jan Moravčík a Pavel Králíček. Jan Moravčík má více jak 5letou zkušenost s podnikáním, proto se bude zabývat řízením společnosti, komunikací a vyjednáváním s dodavateli a řízením obchodní strategie. Pavel Králíček se vzhledem ke svým zkušenostem z oblasti marketingu bude zabývat řízením marketingové strategie, správou blogu, komunikací se zákazníky na sociálních sítích a dalšími činnostmi. Po spuštění internetového obchodu bude dle aktuální potřeby zaměstnán brigádník, který bude zajišťovat vyřizování objednávek a částečně i zákaznickou podporu. Podrobné informace o zaměstnání brigádníka jsou uvedeny v Organizačním plánu. Sídlo a vybavení společnosti V současné době má společnost formálně sídlo na Jaurisově ulici v Praze. Sídlo v Praze bylo zvoleno zejména z marketingových důvodů a také pro to, že prozatím nebylo možné sídlo jinde zřídit. Provozovna společnosti bude minimálně v prvních

40 40 Vlastní práce 6 měsících v Uherském Hradišti v sídle společnosti TUBOSOL s.r.o., kde bude sklad, ze kterého bude probíhat expedice košil. Nejpozději začátkem roku 2016 bude v Praze otevřena kamenná prodejna, kam se přesune provozovna a zároveň sídlo společnosti. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům nedisponuje společnost četným vybavením či dalšími zdroji. 4.3 Exekutivní souhrn Společnost John & Paul s.r.o. byla založena s jasnou vizí vyrábět ty nejlepší konfekční pánské košile pro muže hubené a atletické postavy. Košile, které budou skvěle padnoucí, vyrobené z kvalitních látek a za dostupnou cenu. A k tomu zákaznický servis, který v České republice nemá obdoby. Tento podnikatelský plán je napsán za účelem připravení vhodné strategie výroby a uvedení košil John & Paul na český trh. Společnost již formálně existuje od , nicméně svoji činnost zatím nezahájila. V současné době probíhá testování vzorků košil, tvorba vizuální identity podniku a programování webových stránek. Předpokládané uvedení košil na trh je v lednu Důvodem pro podnikání v oblasti pánské módy a zaměření se na úzce specifikovaný segment trhu muže s hubenou či atletickou postavou byla frustrace zakladatelů společnosti ze současné nabídky pánských košil na trhu. Vzhledem k tomu, že delší dobu nebyli schopni sehnat košile podle svých představ, rozhodli se založit společnost John & Paul a tento problém vyřešit. Společnost je vlastněna dvěma společníky, kdy Jan Moravčík disponuje 60% podílem a Pavel Králíček 40% podílem. Základní kapitál společnosti je Kč. Jan Moravčík má více jak 5letou zkušenost s podnikáním, z toho v období posledních 3 let vlastní a řídí společnost TUBOSOL s.r.o., která se zabývá kompletními dodávkami řešení solárního ohřevu vody. Vzhledem k jeho zkušenostem se bude starat o řízení společnosti. Je také jediným jednatelem. Pavel Králíček má 4 roky zkušeností v oblasti pánské módy a marketingu. Je autorem blogu o klasické pánské módě pravygentleman.cz, pracoval pro společnost zaměřenou na výrobu pánský košil šitých na míru a provozuje internetový obchod Gentleman Store. Bude se zabývat řízením marketingové strategie a správou internetového obchodu. Košile budou vyráběny v České republice z kvalitních materiálů a za dodržení přísných standardů kvality. Následně budou prodávány v internetovém obchodě a v budoucnu i v kamenné prodejně. Silnou stránkou košil John & Paul je unikání systém velikostí, výborný poměr cena/kvalita a kvalitní zákaznický servis. Košile budou mít nadčasovou konstrukci i vzory a v nabídce budou jak formální, tak i volnočasové košile. Na základě predikcí výnosů a nákladů je dosaženo velmi dobrých ekonomických výsledků, kdy průměrná rentabilita vlastního kapitálu za prvních 5 let podnikání dosahuje hodnoty 23 % a čistá současná hodnota je Kč. Společníci budou muset do společnosti investovat celkem Kč s tím, že investice se jim vrátí ve 4. roce podnikání.

41 Vlastní práce Analýza odvětví Analýza vnějšího prostředí V první řadě bude provedena analýza vnějšího prostředí, kdy bude využito PESTE analýzy pro identifikaci faktorů, které ovlivňují makroprostředí společnosti a dále Porterův model pěti konkurenčních sil, který poslouží k analýze oborového prostředí. PESTE analýza Vzhledem k tomu, že společnost John & Paul působí v současné době pouze na českém trhu, bude PESTE analýza zaměřena na prostředí České republiky. Politické a právní prostředí Pro každého podnikatele je důležité, aby byla politická situace stabilní a nedocházelo k častým změnám, kterým by se musel přizpůsobovat. Střídání levicových a pravicových vlád přispívá k velké nejistotě a podnikatelé nevědí, zda nedojde např. ke zvýšení zdanění či k jiným změnám, které zásadně ovlivní jejich podnikání. V České republice došlo v roce 2014 k poměrně výrazným změnám a to jak v politické, tak i v legislativní sféře. Významnou politickou událostí bylo jmenování nové vlády, která vystřídala kabinet Jiřího Rusnoka v demisi. Nová vláda slibuje efektivnější řešení korupce, která je v České republice tradičně na velmi vysoké úrovni (ČR patří dle průzkumu Transparency International (2014) mezi země s největší mírou korupce v Evropě; v mezinárodním srovnání se dokonce umístila na stejné úrovni, jako Gruzie). Vysoká míra korupce téměř znemožňuje malým podnikům prosadit se v rámci veřejných zakázek, protože tyto zakázky jsou z velké části přichystané pro hrstku spřízněných firem a vzhledem k tomu, že nejsou dostupné efektivní prostředky, jak proti takto zmanipulovaným zakázkám bojovat, většina podniků raději boj o zakázku vzdá a situace se tak neposunuje k lepšímu. Dalším významným faktorem, který zbytečně podnikatele zatěžuje, je přílišná byrokracie. Politici neustále slibují, že dojde ke zlepšení situace, nicméně k výraznému posunu k lepšímu zatím nedošlo. Ani vysoké daňové zatížení podnikatelů (zejména odvody na zdravotní a sociální pojištění) nepřispívá k rozvoji podnikání. Náklady na zaměstnance jsou velmi vysoké a spousta podnikatelů buď nikoho nezaměstná, protože si vysoké odvody jednoduše nemohou dovolit, nebo pracovníky zaměstnají na živnostenský list, což ale většina zájemců o práci není ochotna akceptovat. Na druhou stranu je zapotřebí uvést také pozitiva, kterými jsou podpora malého a středního podnikání. Podpora může být v podobě dotací z prostředků Evropské unie, ale i formou zvýhodněné záruky za úvěr, která je většinou poskytována domácími institucemi (např. Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou). Jak začínající, tak i zavedené podniky mohou čerpat dotace na mzdové náklady zaměstnanců, nemovitosti, vybavení provozoven a mnoho dalších. Tato podpora

42 42 Vlastní práce může být pro spoustu podnikatelů klíčová a umožnit jim tak realizovat inovace či záměry, na které by jinak neměli prostředky. Významnou změnou v legislativní oblasti bylo nahrazení obchodního zákoníku zákonem o obchodních korporacích a novým občanským zákoníkem. Tato změna opět znamená zvýšenou zátěž podnikatelů, kteří se musí s novou právní úpravnou seznámit a také se podle ní zařídit. Pozitivem této změny je např. možnost založení společnosti s ručením omezeným se základním kapitálem ve výši 1 Kč, což spoustě drobných podnikatelů může v začátcích podnikání pomoci, protože většinou nemají dostatečné prostředky a nemohou si dovolit do společnosti vložit mnoho kapitálu. Ekonomické prostředí V roce 2014 došlo k výraznému oživení české ekonomiky. HDP ve srovnání s minulým rokem ve 3. čtvrtletí roku vzrostl o 2,4 %. Také prognózy ČNB jsou velmi pozitivní, kdy je očekáván růst HDP 2,5 % v roce 2015 a 2,8 % v roce Průměrná míra inflace v roce 2013 byla pouze 1,4 %, což je méně, než je inflační cíl České národní banky (2 %). Právě z důvodu nízké míry inflace a hrozící deflaci v roce 2014 zahájila ČNB v listopadu 2013 devizové intervence s cílem oslabit českou korunu, podpořit spotřebu domácností a míru inflace tak zvýšit. Tento krok pomohl zejména exportérům, pro které se z důvodu slabší koruny stal vývoz zboží výhodnějším. Naopak pro importéry došlo ke zdražení dováženého zboží a zejména z jejich strany byl tento krok ČNB silně kritizován. ČNB uvádí, že devizové intervence plánuje ukončit nejdříve v roce Podobné kroky ČNB nepřispívají ke stabilitě ekonomického prostředí v ČR a pro podnikatele je náročné se těmto situacím přizpůsobovat. Konkrétní vliv na výrobu košil John & Paul má zejména fakt, že látky pro výrobu košil jsou vyráběny z bavlněné příze, která se nakupuje v zahraničí (cena látek je vždy fakturována v EUR a je přepočtena na CZK dle aktuálního kurzu ČNB), tím pádem cena látek za poslední rok poměrně výrazně vzrostla, což ve výsledku zvýší náklady na výrobu košile. Pozitivní vývoj můžeme vidět u průměrné hrubé měsíční nominální mzdy, která ve 3. čtvrtletí 2014 vzrostla proti stejnému období předchozího roku o 1,8 % (o 441 Kč na Kč). Reálně se pak zvýšila o 1,2 %. Medián mezd činí Kč. Sociální prostředí V České republice žije zhruba obyvatel. Jedním z nejzávažnějších společenských problémů je v současné době demografické stárnutí, kdy se zvyšuje podíl seniorů a snižuje se podíl dětí mladších 15 let. Počet lidí, kteří jsou ve starších věkových skupinách tedy roste rychleji, než celková populace. Důvodem pro tento jev je jednak pokles porodnosti, ale také fakt, že se lidé dožívají stále vyššího věku. Kvůli stárnutí populace vyvstávají otázky udržitelnosti důchodového systému, financování zdravotní péče a nedostatku pracovních sil.

43 Vlastní práce 43 Technické a technologické prostředí Technika a technologie se neustále vyvíjejí a pro efektivní fungování podnikání je zapotřebí se tomuto vývoji přizpůsobit. V oblasti výroby pánských košil se toho za posledních 50 let mnoho nezměnilo. Košile se stále vyrábějí tradičním způsobem, nicméně je možné vidět určité inovace. V dnešní době je možné pro výrobu využít šicích strojů, které jsou rychlejší a při zachování stejné kvality dokáží zkrátit čas potřebný pro výrobu košile a tím snížit výrobní náklady. Významným technologickým pokrokem je využití internetu a informačních technologií při nakupování. Zatímco dříve probíhal nákup oblečení výhradně v kamenných obchodech, dnes je oblečení nejčastěji nakupovaným zbožím na internetu mezi českými zákazníky. Rozvoj platebních technologií způsobuje to, že stále více zákazníků preferuje okamžitou úhradu zboží platební kartou, což je jednak výhodné pro obchodníka (zlepšení cash flow), ale také pro zákazníka, který se dále nemusí o nic starat a řešit platbu za zboží při převzetí. Některé přepravní společnosti dokonce nabízejí možnost zaplatit za zboží platební kartou přímo při převzetí. Také rozvoj logistiky přispívá k tomu, že zákazníci preferují nákup z pohodlí domova. V dnešní době je standardem, že zboží objednané v internetovém obchodě bude doručeno do 24 hodin od objednání. Ekologické prostředí Význam ekologie vzrostl zejména v poslední době, kdy se začínají stále více projevovat negativní dopady působení podniků na životní prostředí. Velký dopad na tuto oblast má vstup ČR do EU, která přikazuje používat při výrobě modernější zařízení, která nepůsobí tak negativně na životní prostředí. To ale snižuje konkurenceschopnost podnikatelů a výroba je často přesouvána do zemí, které na ekologii nedbají (např. Čína). Vzhledem k výrobě košil John & Paul v České republice je třeba dbát na ekologické předpisy, které udává Evropská unie. Jedná se zde zejména o výrobu látek, která probíhá taktéž v České republice. Při výrobě látek je použita výhradně čistá 100% bavlna s minimální chemickou úpravou (naopak většina asijských výrobců látky silně chemicky upravuje, protože dosáhne vyšší jemnosti za nižší cenu) a celý výrobní proces je ohleduplný k životnímu prostředí. Na druhou stranu jsou látky dražší v porovnání s asijskou výrobou. I při balení košil budou použity přírodní a recyklovatelné materiály místo standardního plastikového sáčku, do kterého se v drtivé většině případů košile po výrobě zabalí, bude košile balena do recyklovaného papíru. Zátěž pro životní prostředí je tak mnohem menší. Porterova analýza pěti konkurenčních sil Pro analýzu oborového prostředí je využita Porterova analýza pěti konkurenčních sil.

44 44 Vlastní práce Riziko vstupu potenciálních konkurentů Vstup do odvětví výroby a prodeje konfekčních košil je poměrně obtížný. Je sice možné výrobu outsourcovat a tím pádem se vyhnout velkým počátečním investicím do vybavení výroby, na druhou stranu je ale stále zapotřebí vyrobit dostatečné skladové zásoby pro plynulé dodávky zboží zákazníkům a je zapotřebí počítat s poměrně vysokou počáteční investicí. Je také nutné počítat s tím, že pro dostatečné odlišení se na trhu je zapotřebí věnovat hodně úsilí tvorbě vhodných střihů, výběru kvalitních látek a konstrukci košile. Celý proces vývoje je časově náročný a nákladný. Další bariérou vstupu je také to, že nestačí mít pouze samotný výrobek, ale také silnou značku. Vybudování silné značky je dlouhodobý proces, který vyžaduje spoustu úsilí a zejména prostředků. Poslední z bariér vstupu může být loajalita zákazníků, kteří nebudou ochotni přejít k nové značce. Rivalita mezi stávajícími podniky Konkurenční boj mezi stávajícími výrobci a prodejci košil je velký. Spousta z nich v posledních letech zkrachovala, protože se nebyli schopní přizpůsobit se měnícím se požadavkům zákazníků a neustáli tlak konkurence. Naopak do odvětví vstoupili noví konkurenti, kteří přinesli mnohem vyšší standard služeb a větší kvalitu výrobků, což ve výsledku vede ke zkvalitňování celého odvětví. Je zde vidět rozdíl v přístupu malých začínajících podniků a velkých zavedených. Začínající podniky kladou velký důraz na kvalitu produktů a perfektní zákaznický servis. Velké podniky se na druhou stranu snaží minimalizovat výrobní cenu svých produktů a maximalizovat zisk, na což nakonec doplatí zákazník. Vyjednávací síla kupujících Zákazníci jsou charakterizování tím, že mají stále rostoucí nároky jak na kvalitu produktu, tak i na zákaznický servis. Už jim nestačí koupit košili průměrné kvality, ale stále více se zajímají o to, z čeho je košile vyrobena, jestli se jedná o přírodní látku či je látka s umělou příměsí a zkoumají kvalitu a další vlastnosti košile. Kupující se snaží koupit co nejlevněji a dostat za své peníze co nejvíce. Očekávají také, že jim prodejce při výběru dobře poradí a bude se k nim chovat profesionálně. Požadavek nízké ceny umí nejlépe uspokojit velké podniky, které jsou schopny vyrobit výrobky levně. Na druhou stranu je požadavek kvality a servisu většinou lépe uspokojen ze strany menších podniků. To všechno klade na prodejce a výrobce vysoké nároky a nutí je zdokonalovat své služby a zkvalitňovat produkt, aby se na trhu udrželi. Vyjednávací síla dodavatelů Dodavatele je možné rozdělit do několika skupin jedná se zejména o dodavatele látek, knoflíků, etiket a dalšího materiálu potřebného pro výrobu košile. Konkurence mezi dodavateli je značná a je možné si mezi dodavateli vybírat. Pokud dodavatel nedostojí svým závazkům, není problém jej okamžitě vyměnit za jiného. Náklady na změnu dodavatele nejsou vysoké.

45 Vlastní práce 45 Hrozba vstupu substitučních výrobků na trh Vzhledem k tomu, že košile je velmi tradiční druh oblečení a v téměř nezměněné podobě se nosí již desítky let, je nepravděpodobné, že by trh vstoupily výrobky, které by košili nahradily. V širším kontextu je možné považovat za substitut např. polo košili, která je méně formální alternativou, avšak pro většinu využití košili nenahradí Analýza vnitřního prostředí Analýza vnitřního prostředí bude provedena pomocí Porterova hodnotového řetězce. Vstupní operace Před samotnou výrobou košil John & Paul je zapotřebí zajistit materiál potřebný pro výrobu. Nejdůležitější částí košile je látka, která je odebírána od českého výrobce Mileta, a.s. z Hořic. Je zapotřebí počítat s tím, že látka vždy nemusí být skladem (v tom případě může trvat i několik týdnů, než bude znovu vyrobena a naskladněna). Pokud skladem je, výrobce je schopen ji odeslat do 3 pracovních dní a doručit do 24 hodin od expedice. Nevýhodou je to, že v současné době je nutné za látky zaplatit předem či při převzetí, což výrazně zhoršuje cash flow. Dále je zapotřebí nechat vyrobit knoflíky, které dodává česká společnost Styl. Knoflíky jsou většinou vyrobeny a dodány do 3 týdnů od zadání objednávky. Nelze počítat s tím, že by knoflíky byly skladem veškeré knoflíky jsou vyráběné na zakázku. Posledním vstupem pro výrobu jsou etikety. Ty dodává česká společnost Etiketa, s.r.o. a je zde zapotřebí počítat s alespoň 3týdenní dodací lhůtou od objednání. Kromě materiálu potřebného pro výrobu košil je také potřeba myslet na balení. Košile John & Paul budou baleny v krabici z recyklovaného papíru a samotná košile bude složena na kartonu potisknutém logem a případně i informací o tom, jak se o košili starat a jak ji nosit. Krabice budou vyrobeny na míru a dodány do 3 týdnů od objednání. Výroba Výroba košil bude probíhat ve výrobně na jižní Moravě. Vzhledem k tomu, že výrobna má určitou maximální výrobní kapacitu, je nutné počítat s poměrně dlouhými termíny na ušití košil. Většinou je nutné 6 týdnů před plánovaným dodáním hotových košil zarezervovat výrobní kapacitu a alespoň 4 týdny dopředu dodat výrobci veškerý potřebný materiál pro výrobu košil. Po dodání materiálu dochází k případné úpravě střihů, následnému stříhání látky a poté k samotné výrobě.

46 46 Vlastní práce Výstupní operace Po tom, co jsou košile vyrobeny, jsou přímo ve výrobně zabaleny standardním způsobem. Ten zahrnuje složení košile a její vyztužení kartonovým papírem a sešpendlení dohromady tak, aby košile držela tvar a bylo jednoduché ji přepravit. Na konec je uložena do plastového sáčku, který zajistí, že se košile při dopravě neušpiní či nepoškodí. Košile jsou následně převezeny z výrobny do Uherského Hradiště, kde bude minimálně v začátcích podnikání hlavní sklad. Zde dochází k uskladnění do regálů (vzhledem k malým objemům výroby není zapotřebí mnoho místa pro uskladnění) a k následné expedici k zákazníkům. Expedice bude probíhat tak, že v první řadě bude v systému internetového obchodu nalezena příslušná objednávka. Poté bude vybrána příslušná košile, vybalena z plastového přepravního sáčku a zabalena do hedvábného papíru. Takto zabalenou košili vloží pracovník do přepravní krabice, přiloží zapečetěný dopis s podepsaným poděkováním zákazníkovi a fakturou, na krabici nalepí etiketu přepravní společnosti a tím je zásilka připravena k expedici. Poté zásilku vyzvedne pracovník přepravní služby a následně bude doručena zákazníkovi. Marketing a prodej Prodej bude v začátcích podnikání probíhat výhradně přes internetový obchod dostupný na doméně Celý internetový obchod bude fungovat na platformě od české společnosti Simplia s.r.o., což je v současné době jedno z nejlepších řešení pro internetové obchody v ČR. Prodej i část marketingu budou řízeny pomoci systému Simplia. Marketingové aktivity budou zahrnovat zejména propagaci na internetu s důrazem na propagaci na sociálních sítích. Bude také využito i public relations a podpory prodeje. Konkrétní marketingová strategie bude rozebrána v rámci marketingového plánu. Servisní služby V rámci maximalizace hodnoty budou zákazníkům poskytovány doplňkové služby. První z nich bude velmi jednoduché vrácení či výměna špatné velikosti košile. V každém balíčku bude automaticky přiložena zpáteční etiketa České pošty, stačí tedy pouze tuto etiketu nalepit na krabici a tu doručit na nejbližší pobočku. Zákazník tak nemusí zpáteční poštovné hradit ze svého a tím pádem je celý proces výměny mnohem přívětivější a je větší pravděpodobnost nákupu. Další službou bude možnost jednoduchých úprav košile, kdy si zákazník může nechat zkrátit rukávy na požadovanou délku. Majitelé společnosti budou také pravidelně publikovat články na blogu, kde budou sdílet zákulisní informace z fungování společnosti a také přinášet praktické rady v oblasti pánského oblékání a stylu.

47 Vlastní práce Segmentace trhu V rámci segmentace budou zákazníci rozděleni na základě několika kritérií: Geografická segmentace v začátku podnikání bude zaměření společnosti výhradně na zákazníky v České republice. Vzhledem k tomu, že košile budou distribuovány prostřednictvím internetového obchodu, je možné je dodat kamkoliv v ČR. Demografická segmentace cílovou skupinou budou výhradně muži. Vzhledem k tomu, že veškeré košile John & Paul jsou vypasované a tím pádem určené pro muže hubenější postavy, bude se podnik zaměřovat na muže ve věku let (v 19 letech většinou vzniká první potřeba nosit košile, ve věku 40 let již přibývá mužů s nadváhou), s průměrným až nadprůměrným příjmem (košile jsou ve střední cenové hladině, ale z doposud získaných poznatků bylo zjištěno, že zájem o ně jeví zejména lidé s nadprůměrnými příjmy) a minimálně středoškolským vzděláním. Psychografická segmentace cílení na zákazníky, kteří rádi zkoušejí nové věci, zajímají se o kvalitu toho, co kupují a mají vysoké požadavky na zákaznický servis. Behaviorální segmentace cílení na muže, kteří nakupují pravidelně v průběhu roku a od košile očekávají, že se díky ní odliší; dále také na zákazníky, kteří se chovají loajálně a po vyzkoušení košil John & Paul se stanou pravidelnými zákazníky a budou také šířit pozitivní reference o značce SWOT analýza V rámci SWOT analýzy budou shrnuty poznatky získané z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a následně budou definovány strategie společnosti. V první řadě je zapotřebí identifikovat příležitosti a hrozby, které vyplývají z analýzy vnějšího prostředí. Příležitosti Možnost získání dotací z prostředků EU možnost získání dotací na zaměstnance v rámci programu Šance pro mladé ve Zlínském kraji, popř. získání dotací z některého z dalších programů Pozitivní vývoj české ekonomiky vzhledem k růstu HDP je možné předpokládat, že poptávka po zboží poroste a tím pádem je ideální doba pro začátek podnikání Růst mezd vzhledem k růstu reálných mezd je možné předpokládat, že si lidé budou moci dovolit kvalitnější a dražší výrobky Rostoucí zájem o kvalitnější zboží Výrazný nárůst nákupů na internetu vzhledem k tomuto trendu je vhodné zaměřit se na internetový obchod jako na hlavní prodejní kanál

48 48 Vlastní práce Rostoucí význam ekologie košile John & Paul jsou vyrobeny v České republice za přísných evropských standardů a jejich výroba a balení jsou šetrné k životnímu prostředí, což může mít pozitivní vliv na zákazníky Hrozby Vysoké daňové zatížení v začátcích podnikání nebude možné zaměstnat pracovníky na hlavní pracovní poměr vzhledem k vysokým odvodům na sociální a zdravotní pojištění Další intervence ČNB oslabování České koruny znamená zdražení látek, etiket i knoflíků a tím pádem buď nižší marži, nebo nutnost zvýšení prodejní ceny košile Stárnutí obyvatelstva vzhledem k zaměření na mladší lidi může stárnutí obyvatelstva v budoucnu zúžit cílovou skupinu Vysoká míra konkurence vzhledem k velké konkurenci je zde velký tlak na zkvalitňování výrobků a na lepší zákaznický servis Velká vyjednávací síla kupujících získat si kupujícího je čím dál tím těžší a jejich nároky vzrůstají Dále budou identifikovány silné a slabé stránky, které vyplývají z analýzy vnitřního prostředí podniku. Silné stránky Kvalitní dodavatelé vzhledem k tomu, že veškerý materiál pro výrobu košil je odebírán od tradičních výrobců z České republiky, dochází k minimalizaci problémů spojených s plynulostí dodávek a zejména kvalitou materiálu Výrobna košil ve Strážnici místo, kde se košile vyrábějí, je vzdálené pouze 20 km od Uherského Hradiště, takže není problém výrobu neustále kontrolovat a operativně řešit jakékoliv problémy přímo na místě Unikátní střihy košil díky vlastním střihům košil se výrobky odliší od konkurence Nadstandardní obal košile košile budou baleny jinak, než je balí konkurence. Balení bude kvalitnější, účelnější a šetrné k životnímu prostředí, což vylepší celkovou zákaznickou zkušenost Kvalitní komunikace a zákaznická podpora Zkušenosti majitelů s podnikáním a pánskou módou každý z majitelů podniku má rozdílné zkušenosti a schopnosti, které se navzájem doplňují a přispívají k efektivnímu fungování podnikání

49 Vlastní práce 49 Slabé stránky Vyšší cena materiálů a výroby oproti asijské produkci vzhledem k vyšším cenám je pozice John & Paul na trhu horší, protože většina konkurentů šije v Číně či jiných asijských zemích za podstatně výhodnějších podmínek Neflexibilní výroba vzhledem k tomu, že je zapotřebí rezervovat u výrobce výrobní kapacitu alespoň 6 týdnů předem je výroba velmi neflexibilní a neumožňuje výrobu malých sérií v častějších časových intervalech Prodej pouze přes internetový obchod zákazníci nemají možnost si košile před koupí vyzkoušet Nový a neznámý velikostní systém systém velikostí John & Paul je unikání a bude zapotřebí zákazníky přesvědčit, že je lepší, než standardní Nedostatek zkušeností s výrobou košil vzhledem k vysokým požadavkům na kvalitu výroby je důležité vědět, jak tyto požadavky zajistit, což je bez znalosti procesu výroby košile obtížné

50 50 Vlastní práce Tab. 4 Matice SWOT Interní faktory Silné stránky (S) Kvalitní dodavatelé Výroba ve Strážnici Unikátní střihy Nadstandardní obal Kvalitní zákaznická podpora Zkušenosti majitelů Slabé stránky (W) Vyšší cena výroby oproti asijské výrobě Neflexibilní výroba Výhradně internetový prodej Neznámý systém velikostí Nedostatek zkušeností s výrobou Externí faktory Příležitosti (O) Možnost získání dotací Pozitivní vývoj ekonomiky Růst mezd Rostoucí zájem o kvalitní zboží Nárůst nákupů na internetu Rostoucí význam ekologie Hrozby (T) Vysoké daňové zatížení Intervence ČNB Stárnutí obyvatelstva Vysoká míra konkurence Velká vyjednávací síla kupujících Zdroj: Vlastní práce Strategie MAXI-MAXI (SO) Výroba košil s důrazem na kvalitu a jedinečnost i za cenu toho, že budou košile dražší. [O: Rostoucí zájem o kvalitní zboží, S: unikátní střihy] Strategie MAXI-MINI (ST) Díky kladení důrazu na bezchybný zákaznický servis a vstřícnou komunikaci budeme efektivně bojovat proti konkurenci. [T: Vysoká míra konkurence, S: Kvalitní zákaznická podpora] Strategie MINI-MAXI (WO) Čerpání dotací z fondů EU za účelem zřízení vlastní výroby košil, čímž dojde k výraznému zvýšení flexibility výroby. [O: Možnost získání dotaci, W: Neflexibilní výroba] Strategie MINI-MINI (WT) Zřízení kamenného obchodu v Praze za účelem zvýšení kvality služeb a lepšího uspokojení potřeb zákazníků. [T: Velká vyjednávací síla kupujících, W: Výhradně internetový prodej] 4.5 Obchodní plán Vzhledem k tomu, že výroba košil bude outsourcována, nebude plán postaven jako výrobní, ale jako obchodní.

51 Vlastní práce Nákup materiálu a zadání výroby V této části budou popsáni dodavatelé materiálu potřebného k výrobě a následně také samotný výrobce košile. Mileta, a.s. Mileta je jeden z největších textilních výrobců v Evropě. Zaměřuje se zejména na výrobu kvalitních bavlněných látek, které jsou následně použity pro výrobu luxusních košil. Disponuje italskými návrháři, díky kterým je jejich kolekce košilových látek velmi úspěšná jak na domácím, tak i na zahraničním trhu. Společnost má sídlo v Hořicích a navazuje na dlouholetou tradici textilní výroby v oblasti podhůří Krkonoš. Mileta je v současné době jediným dodavatelem látek pro výrobu košil John & Paul. Mezi výhody spolupráce s Miletou patří zejména špičková kvalita látek a moderní design, rychlé dodávky a dobrá skladová dostupnost, příznivá cena v porovnání se srovnatelně kvalitní konkurencí a také tradiční česká výroba, což představuje výraznou marketingovou výhodu. Nevýhodou může být poměrně omezený sortiment látek, které jsou běžně dostupné skladem a které je možné objednat v malém množství. Dodací lhůta na skladové materiály je běžně do 48 hodin od odeslání objednávky. V případě, že látka není skladem, je termín dodání závislý na aktuální poptávce a na tom, kdy bude daná látka do výroby zařazena. V začátcích spolupráce vyžaduje Mileta platbu za zboží buď předem, nebo hotově při převzetí. V přílohách práce je uvedena tabulka s výpisem látek, které budou využity pro výrobu první série košil. Při odběru alespoň 1 role od dané látky (60 metrů) poskytuje výrobce slevu 5 % z ceny. STYL výrobní družstvo knoflíkářů Výrobní družstvo Styl je tradiční český výrobce knoflíků. Společnost sídlí v obci Studená, kde navazuje na více jak 100letou tradici výroby knoflíků. Jedná se o stabilní společnost, kde je zajištěn vysoký standard kvality výroby i služeb. Výrobce byl vybrán z důvodu nabídky kvalitních knoflíků v nadčasovém stylu. Veškeré knoflíky je zapotřebí objednat předem, protože Styl drží pouze minimální skladové zásoby a doba dodání činí většinou 3 týdny od data objednání. Platba za knoflíky probíhá bankovním převodem a faktury jsou vystavovány se splatností 14 dní od dodání knoflíků. Z důvodu zjednodušení výrobního procesu byl vybrán jeden typ knoflíku, který bude použitý pro všechny košile John & Paul.

52 52 Vlastní práce Tab. 5 Ceny vybraných knoflíků v Kč Zdroj: Vlastní práce Typ U U Cena za 1 ks (bez DPH) 0,38 0,30 Etiketa, s.r.o. Společnost Etiketa se sídlem v Letovicích je naším dodavatelem tkaných etiket. Opět se jedná o stabilní a tradiční společnost, která dbá na vysokou kvalitu služeb i svých výrobků. Od společnosti Etiketa jsou odebírány 3 druhy etiket: hlavní etiketa s logem John & Paul, etiketa s velikostí košile, etiketa s pracími symboly. Doba dodání těchto etiket je 14 dní od objednání, platba probíhá bankovním převodem a faktura je splatná do 14 dní od dodání etiket. Tab. 6 Ceny tkaných etiket v Kč Typ etikety Min. objednané množství (ks) Cena za 1 ks (bez DPH) Hlavní velká etiketa ,4 Etiketa s velikostí košile Etiketa s pracími symboly ,2 Zdroj: Vlastní práce Dodavatel obalového materiálu V současné době není dodavatel krabic a dalšího materiálu pro zabalení košile známý. Probíhají jednání s více dodavateli s tím, že ten nejvhodnější bude vybrán na začátku ledna Předpokládané ceny obalového materiálu jsou uvedeny v tabulce níže.

53 Vlastní práce 53 Tab. 7 Rozpis a předpokládané ceny obalového materiálu v Kč Typ obalu Předpokládaná cena za 1 ks (bez DPH) Kartonová krabice z recyklovaného papíru 20 Arch hedvábného papíru 1 Karton s potiskem (pro složení košile) 2 Přelep kartonové krabice 1 Zdroj: Vlastní práce Výrobna košil, s.r.o. Výrobna košil sídlí na jižní Moravě a specializuje se na výrobu košil. Spolupráce s touto společností byla zahájena z několika důvodů: Krátká vzdálenost od Uherského Hradiště, kde je v současné době provozovna a sklad společnosti John & Paul Ochota vyrobit střihy podle vlastního zadání (což byl u ostatních výroben velký problém) Nízká cena šití Ochotný přístup Na druhou stranu je také zapotřebí zmínit několik negativ dosavadní spolupráce: Nedodržování dohodnutých termínů dodání košil Neustálé problémy s kvalitou výroby a nutnost často opakovat naše požadavky Nedostatečná znalost některých výrobních procesů I přes všechna negativa je ale spolupráce na dobré úrovni a plánujeme v ní pokračovat. V případě požadavku na ušití košil je zapotřebí myslet na to, že je nutné minimálně 6 týdnů předem zarezervovat výrobní kapacitu v odpovídajícím počtu ušitých košil. Dále je nutné nejpozději 4 týdny před plánovaným zahájením výroby dodat výrobci potřebný materiál pro výrobu košile (zejména látky, které do výrobního procesu vstupují jako první a je potřeba je nastříhat). Samotné ušití košil je již velmi rychlé a série 200 košil je vyrobena přibližně za 2 dny. Výrobní kapacita výrobce je dostatečná a v případě nečekaně vysoké poptávky je výrobce schopen velmi flexibilně reagovat a kapacitu rozšířit. Vzhledem k tomu, že v současné době zaměstnává pouze 20 zaměstnanců (ještě před rokem jich bylo 100), disponuje velkým množstvím nevyužitých zdrojů (prostory, šicí stroje) a v případě potřeby není problém ihned najmout další zaměstnance, kteří pomohou zvýšenou poptávku pokrýt. V případě, že by i tak došlo k problémům a výrobce by

54 54 Vlastní práce nebyl schopen košile v požadovaném termínu vyrobit, jsou připraveni další dodavatelé, kteří tuto potřebu vykryjí. Ceny za šití košil (včetně drobného výrobního materiálu a zabalení košile) jsou uvedeny v tabulce v přílohách práce. Výrobní proces můžeme shrnout následovně: objednání látek, knoflíků a etiket zarezervování výrobní kapacity dodání materiálu do výrobny ušití košil, zabalení, expedice do skladu Obr. 5 Popis výrobního procesu Zdroj: Vlastní práce Prodej a expedice košil Po tom, co jsou košile vyrobeny, proběhne naskladnění do skladu v Uherském Hradišti. Vzhledem k omezeným prostředkům nedisponuje sklad žádným moderním logistickým zařízením, ale pouze několika regály, ve kterých budou košile naskládány. Proces od přijetí objednávky až po vyskladnění košile bude vypadat následovně: přijetí objednávky nalezení dané košile ve skladu zabalení do krabice, přiložení faktury s dopisem nalepení etikety dopravce, expedice zaznamenání vyřízení objednávky do systému Simplia Obr. 6 Popis procesu vyřízení objednávky Zdroj: Vlastní práce Plán prodeje s predikcí počtu prodaných košil je uveden v přílohách práce v sekci Finanční plán. 4.6 Marketingový plán V této části práce bude provedena analýza trhu, zákazníků a konkurence, zvolena marketingová strategie a na závěr bude navržen vhodný marketingový mix Analýza trhu a zákazníků Na základě makroekonomických ukazatelů lze pozorovat pozitivní vývoj české ekonomiky v roce 2014 s tím, že je očekáván podobný vývoj i v následujících letech. Trh s kvalitní pánskou módou roste, což je možné pozorovat na základě růstu

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více