ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227. Zasedání zastupitelstva a rady města. Pozvánka na 5. zasedání. města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227. Zasedání zastupitelstva a rady města. Pozvánka na 5. zasedání. města 8. 9. 2011"

Transkript

1 Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227 Rekonstrukce pavilonu MŠ je v plném proudu. Foto: archiv města Škola už opět otvírá své brány a po prázdninách vítá všechny žáčky. První školní den je jedinečný, a zvláště pak v rodinách, kde mají prvňáčka. Prázdniny a dovolené ale vždy utečou jako voda a nezbývá, než se zase ponořit do proudu všedních dní. Hezké babí léto a všem školákům a študákům za celou redakční radu hodně štěstí a úspěchů v novém školním roce. Zdena Lédlová Zprávy z radnice... Zasedání zastupitelstva a rady města Poruchy veřejného osvětlení Městský úřad žádá obyvatele, aby při jakémkoliv zjištění závady na veřejném osvětlení volali bezplatnou linku správce osvětlení, tj. společnost Citelum , dispečink. Při hlášení poruchy VO uveďte také číslo světelného zdroje, které je uvedeno na štítku na sloupu VO. Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva města Ve čtvrtek 8. září 2011 se v zasedací místnosti městského úřadu, Školní 500, uskuteční 5. zasedání zastupitelstva města, začátek v hod. Výběr ze zápisu ze 14. schůze rady města, konané Reorganizace oddělení městského úřadu Rada města s platností od 1. srpna 2011 v souvislosti s nabytím účinnosti nového Organizačního řádu Městského úřadu Ždírec nad Doubravou: (pokračování na str. 2)

2 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 1) 1) ruší paní Naděždě Lédlové pověření k vedení hospodářského oddělení 2) ruší paní Miroslavě Chybové pověření k vedení oddělení matriky a evidence obyvatel 3) jmenuje vedoucím hospodářsko-správního oddělení p. Bc. Libora Málka. Rozpočtové opatření č. 4/2011, informace o stavu účtů 1) rozhoduje o přijetí rozpočtového opatření č. 4/2011, kterým se zvyšuje rozpočet města na straně příjmů o Kč a na straně výdajů o Kč; výdaje jsou hrazeny z rozpočtové rezervy 2) bere na vědomí stav účtů města k Poptávkové řízení č. 6/2011 Rada města ukládá starostovi vyzvat dodavatele školního nábytku a zařízení pro stravování k podání nabídek na vybavení tříd mateřské školy, základní školy, výdejny jídel v MŠ a jídelny MŠ v termínu do Investice a opravy majetku města A/ schvaluje úhradu za dodávku a montáž dveří do budovy městského úřadu v ceně Kč vč. DPH, B/ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se spol. IZOPOL Polná na zateplení střechy hasičské zbrojnice Ždírec n.d. v ceně Kč, C/ rozhoduje o uzavření smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru projektanta na stavbě Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec n.d. se spol. STAPROM CZ s.r.o. Jeseník v ceně Kč bez DPH, D/ souhlasí s cenovou nabídkou na dodání vnitřních žaluzií do pavilonů školy č. 1, 2 a 3, předloženou Ing. Vladimírem Glosrem v ceně Kč, E/ schvaluje vícepráce na akci Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Pronájem pozemku 1) schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 275/7 v k.ú. Ždírec n.d. za účelem umístění reklamního poutače na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc 2) stanovuje platbu za pronájem pozemku na částku Kč ročně bez DPH. Příspěvek narozenému dítěti Rada města rozhoduje o poskytnutí příspěvku Kateřině M., nar , trvale bytem Ždírec n.d. od Žádost ČD, a.s. o příspěvek na oslavy Rada města rozhoduje o poskytnutí příspěvku ve výši Kč a.s. České dráhy, Krajské centrum osobní dopravy Pardubice na akci 140 let od uvedení do provozu železniční trati Havlíčkův Brod Pardubice konané Darovací smlouva Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Základní školou a Mateřskou školou Ždírec nad Doubravou a Kristýnou Dobiášovou v předloženém znění. Ukončení pronájmu nebytových prostor Rada města bere na vědomí ukončení pronájmu nebytových prostor ordinace lékaře v budově Mírová 119 k Stanovení oddávacích dnů Rada města stanovila oddávacím dnem každou sobotu v měsíci mimo dny, kdy je v sobotu státní svátek nebo významný den ve smyslu znění zákona č. 245/2000 Sb. Prodloužení doby pronájmu nebytových prostor 1) rozhoduje o změně doby nájmu nebytových prostor v II. NP domu Žďárská 32, Ždírec n.d. společnosti OK COMP s.r.o., IČ: a to z nájmu na dobu neurčitou na nájem na dobu určitou 2) stanovuje podmínky pronájmu: nájemní doba na dobu určitou 5 let s platností od s opcí na dalších 5 let za předpokladu plnění podmínek nájmu a trvání jednoho z hlavních účelů pronájmu nebytových prostor, tj. provozu datového centra optické datové sítě v pronajímaných prostorách provozovny. Různé Rada města se seznámila: s jednáním na úrovni kraje ve věci možného rušení některých matričních úřadů se žádostí p. Čermáka z Rovného o propojení Rovného a Údav polní cestou s jednáním s Probační a mediační službou České republiky ohledně ukládání a výkonu výchovné povinnosti společensky prospěšné činnosti se změnou jízdního řádu vlaků ČD s platností od se změnou názvu kraje s platností od a to z názvu Vysočina na Kraj Vysočina. Výběr ze zápisu z 15. schůze rady města, konané Vyhodnocení poptávkového řízení č. 6/2011 1) vyhodnocuje nabídky, podané v rámci poptávkového řízení č. 6/2011 Vybavení mateřské školy 2) rozhoduje, že nejvýhodnější nabídku podala společnost NOMIland, s.r.o. Klimkovice. Vypsání poptávkového řízení Rada města vypisuje poptávkové řízení: 1) č. 7/2011 Stravovací provoz mateřské školy na dodávku zařízení výdejny stravy mateřské školy s termínem uzávěrky a termínem realizace do ) č. 8/2011 Parkoviště Školní ulice, 2. etapa na rozšíření komunikace, výstavbu chodníku a parkoviště dle projektu spol. DRUPOS PROJEKT s termínem podání nabídek do a termínem realizace díla do Uzavření mandátní smlouvy Rada města rozhoduje o uzavření mandátní smlouvy mezi městem Ždírec n.d. a Františkem Lédlem, kterou město pověřuje mandatáře výkonem činnosti technického dozoru investora na akci Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec n.d. v rozsahu 20 hodin měsíčně po dobu realizace stavby a pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy. Rezignace na mandát člena zastupitelstva města, osvědčení o prohlášení mandátu 1) bere na vědomí rezignaci Bc. Libora Málka k na člena zastupitelstva města Ždírec n.d. z důvodu neslučitelnosti funkcí 2) osvědčuje prohlášení o získání 2

3 Zasedání zastupitelstva a rady města mandátu člena zastupitelstva, a to prvního náhradníka volební strany SNK Ždírec nad Doubravou Ing. Jiřího Součka, bytem Nové Ransko 203 s platností od Investice a opravy majetku města A/ schvaluje úhradu za dodávku a montáž přístřešku nad zadním vchodem do školy v ceně Kč a zábradlí z nerez oceli v ceně Kč, vše vč. DPH B/ rozhoduje o uzavření smlouvy o dílo na opravu místní komunikace Benátky se spol. M SILNICE a.s. Pardubice v ceně Kč vč. DPH C/ rozhoduje o uzavření smlouvy o dílo na výstavbu parkoviště u pomníku padlých se spol. Kovačka s.r.o. Žďár n.s. za cenu díla Kč, termín dokončení a odevzdání stavby je D/ rozhoduje o rozšíření smlouvy o dílo s firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod o položení silničních obrub v ulici V Údolí TI 11 RD, cena za dílo Kč vč. DPH E/ rozhoduje o zhotovení podesty pod provozní objekt v Údavách u čp. 43; práce provede Martin Štěpánek v hodnotě Kč F/ projednává nabídku firmy Elektro Mont HB s.r.o. na instalaci veřejného osvětlení ve Žďárské ulici a ukládá městskému úřadu zajistit další nabídku na uvedené dílo G/ schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo se spol. PKS MONT, a.s. na výměnu oken ve správní budově SK Dekora; předmětem dodatku je zvýšení ceny za dílo o Kč bez DPH z důvodu osazení skel bezpečnostní folií. Dodatky k nájemním smlouvám 1) schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Ždírec n.d. a společností Telefónica Czech Republic, a.s., platný od ; předmětem dodatku je zvýšení ročního nájemného na Kč z důvodu instalace anténního stožáru na budově čp. 1 2) schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Ždírec n.d. a Českou spořitelnou, a.s. platný od ; předmětem dodatku je změna nájmu z doby neurčité na dobu určitou, a to do v souvislosti se stavebními úpravami pobočky ČS. Rekonstrukce nebytových prostor Rada města rozhoduje o objednání zpracování projektu na rekonstrukci nebytových prostor v I. NP budovy čp. 99 v Horním Studenci na byt. K předložení nabídky na zpracování projektu vyzve město DRUPOS PROJEKT v.o.s. Havlíčkův Brod. Návrh změny zónace CHKO Železné hory Rada města požaduje, aby AOPK při stanovení 1. a 2. zóny CHKO respektovala platný územní plán a do 1. a 2. zóny nezařazovala pozemky určené územním plánem k zástavbě zejména rodinnými domy. Příspěvek na činnost Rada města rozhoduje o poskytnutí příspěvku na činnost SK Dekora Ždírec n.d.: 1) ve výši Kč na základě usnesení zastupitelstva 2) ve výši Kč jako převod příspěvku od dárce. Zateplení školní jídelny Rada města rozhoduje, že město zadá zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení budovy školní jídelny MAS Východní Slovácko. Nabídka odkoupení domu čp. 60 Rada města rozhoduje, že město Ždírec nad Doubravou podá SŽDC, s.o. nabídku na odkoupení domu čp. 60 s pozemkem st.č. 70 ve výši Kč. Závady na přechodech pro chodce Rada města ukládá městskému úřadu jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic, správa Jihlava, o možnosti řešení situace na přechodech pro chodce a informovat Policii ČR o návrhu a termínu řešení. Různé projednala žádost N. Polívkové o přidělení bytu; žádost bude zařazena k dalším evidovaným žádostem projednala zajištění účasti města na Podoubravském víceboji, který se uskuteční ve Vísce vzala na vědomí získání certifikátu vydaného Svazem měst a obcí členu zastupitelstva Aleši Bažoutovi za absolvování e-learningového kurzu Zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v ČR 3 se seznámila s informací místostarosty o plánu projektů MAS Havlíčkův kraj na období Výběr ze zápisu z 16. schůze rady města, konané Vyhodnocení poptávkového řízení č. 7/2011 a 8/2011 Poptávkové řízení č. 7/2011: 1) vyhodnocuje nabídky, podané v rámci poptávkového řízení č. 7/2011 Stravovací provoz mateřské školy 2) rozhoduje, že nejvýhodnější nabídku podala společnost TeS, spol. s r.o. Chotěboř 3) pověřuje městský úřad jednáním se společností o konkrétním rozsahu zakázky. Poptávkové řízení č. 8/2011: Rada města rozhoduje, že dílo Parkoviště Školní ulice, 2. etapa provede firma Martin Štěpánek, Ždírec n.d. za cenu Kč vč. DPH. Rozpočtové opatření č. 5/2011 Rada města rozhoduje o přijetí rozpočtového opatření č. 5/2011. Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení příjmů města o Kč a výdajů o Kč. Nařízení města Ždírec n.d. č. 1/2011 1) vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích nařízení města Ždírec nad Doubravou č. 1/2011 Tržní řád města Ždírec n.d., platný od 1. září ) ruší nařízení města Ždírec n.d. č. 2/2003 Tržní řád města Ždírec nad Doubravou. Uzavření darovací smlouvy Rada města rozhoduje o uzavření darovací smlouvy, kterou město Ždírec n.d. poskytuje spol. Havlíčkův kraj, o.p.s. finanční příspěvek ve výši Kč v souladu s usnesením valné hromady o.p.s. ze dne Investice a opravy majetku města A/ projednává nabídku spol. Chlazení Špaček s.r.o. Ostrov n.o. na instalaci klimatizace v kanceláři starosty a místostarosty; rada doporučí zařadit investici do plánu roku 2012 B/ projednává nabídku Martina Va- (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) vrouška na zhotovení čekárny na autobusovou zastávku; rada doporučí zařadit akci do plánu roku 2012 a postupně vyměnit autobusové čekárny v Novém i Horním Studenci C/ rozhoduje o objednání výměny veřejného osvětlení ve Žďárské ulici u firmy ELOV Vaníček v ceně Kč vč. DPH D/ schvaluje cenovou nabídku Martina Štěpánka na provedení zednických prací v budově čp. 152 E/ schvaluje provedení víceprací na akci II/345 průtah Ždírec n.d. chodník před domem čp. 12, chodník u pomníku padlých a opěrná zeď u domu čp. 73 a pověřuje starostu jednáním s dodavatelem o cenové nabídce F/ rozhoduje, že pro vybavení mateřské školy nábytkem bude město kombinovat nabídku několika dodavatelů dle cenové výhodnosti a kvality zařízení a pověřuje hospodářsko-správní oddělení MÚ ve spolupráci se ZŠ a MŠ jednáním s dodavateli vybavení MŠ dle předložených cenových nabídek G/ schvaluje provedení víceprací na akci Víceúčelová nástavba MŠ a to provedení rozvodu datových linek v rekonstruované budově v prostorách ZŠ a vybavení školy rozhlasovou ústřednou. Pronájem ordinace lékaře 1) rozhoduje o pronájmu ordinace dětského lékaře v I. NP budovy Mírová čp. 119 MUDr. Davidu Komárkovi s platností od 1. října ) podmínky nájemní smlouvy: nájemné na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro obě strany měsíční nájemné ve výši Kč, splatné čtvrtletně ostatní náležitosti nájemní smlouvy stanoví městský úřad v souladu s právními předpisy a usneseními rady města. Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor 1) projednává žádost Martiny Švecové o pronájem nebytových prostor 2) projednává žádost MUDr. Sýkory o pronájem nebytových prostor v I. NP budovy Žďárská 32 3) projednává žádost MUDr. Sýkory o pronájem nebytových prostor v I. NP budovy Mírová 119 4) rozhodne o pronájmu ordinace lékaře ve Žďárské 32 po splnění podmínek zákona č. 128/2000 Sb. Zvýšení počtu zaměstnanců města 1) rozhoduje, že s platností k přijme město do pracovního poměru na dobu určitou a to do pracovníka na pozici vedoucího organizační složky (OS) 2) určuje, že místostarosta města bude mít v kompetenci dohled nad provozem Služeb města a bude přímým nařízeným vedoucího Služeb města Ždírec n.d. 3) pověřuje starostu a místostarostu výběrem vedoucího OS a vypracováním jeho náplně práce. Různé projednala pozvánku města Velké Pavlovice na vinobraní konané projednala požadavek SDH Kohoutov na vybavení sboru zásahovými obleky v roce projednala návrh starosty zvolit členkou výboru pro kulturu a sport Miroslavu Chybovou a doporučí zastupitelstvu výbor o paní Chybovou doplnit projednala informaci o kontrole, provedené spol. Elektrowin a.s. na sběrném dvoře dne ; na základě kontroly bylo shledáno, že sběrný dvůr je provozován naprosto bez závad a nedostatků a město získá z motivačního programu a.s. 30 tis. Kč na kamerový systém pro kontrolu sběrného dvora. Jan Martinec Služby města Ždírec n.d. informují... Komunální technika V rámci dlouhodobě plánovaného rozšíření komunální techniky byl zakoupen Městem Ždírec n.d. pro potřeby Služeb města Ždírec n.d. nákladní přívěs za traktor John Deere X748. Přívěs typu Vario KA 1300 R vyrobila firma Vezeko, s.r.o., Velké Meziříčí. Jedná se o jednonápravový, do jedné strany sklopný valníkový přívěs. Tento přívěs se využije při úklidu města, sečení trávy a menších opravách komunikací. John Deere X748 a valník Vario KA 1300 R. Provoz sběrných zařízení Sběrný dvůr a výkupna druhotných surovin duben říjen listopad březen Pondělí Středa Pátek Sobota Zodpovědná osoba: Jaromír Janda tel.: , Novotný Ivo tel.: Kompostárna ukládání dřevního odpadu a trávy duben říjen listopad březen Pondělí Středa Pátek Sobota Mimo uvedenou dobu v úterý a ve čtvrtek též od 6.00 do 15.00, po předchozí domluvě na tel.: a

5 Služby města Ždírec n.d. informují... Ukládání výkopové zeminy Na úložiště zeminy po předchozí domluvě na tel.: a Stavební odpad Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MěÚ, tel.: , a Státní svátek 28. září Sběrný dvůr otevřen od hod. do hod. Ing. Bohumír Nikl Na aktuální téma Pronájem pediatrické ordinace v DPS Mírová 119 Rada města obdržela koncem června od MUDr. Heleny Silvestrové výpověď z nájmu ordinace lékaře v Mírové 119. Paní doktorka se rozhodla k ukončit provoz ordinace dětské lékařky. Rada vzala výpověď na vědomí a dne zveřejnil městský úřad obvyklým způsobem (úřední deska, elektronická úřední deska) záměr pronájmu ordinace dle zákona o obcích. Žádost o pronájem podal do pouze MUDr. David Komárek s tím, že by do prostor v DPS přenesl svoji stávající praxi z budovy hasičské zbrojnice. Rada města panu dr. Komárkovi vyhověla, a tak v průběhu října otevře pediatrickou ordinaci v prostorách DPS Mírová 119. Paní doktorka Helena Silvestrová končí svoji dlouhou a úspěšnou dráhu dětského lékaře, kterou prakticky po celou dobu své aktivní činnosti vykonávala na Ždírecku. Paní doktorce patří velké poděkování za vše, co na poli péče o děti, prevence nemocí a zdravotní osvětu mezi školními dětmi i rodiči za svoji dlouhou praxi vykonala. A panu doktoru Davidu Komárkovi lze jenom přát, aby měl co nejméně nemocných dětí a mohl působit spíše jako preventista. Jan Martinec, starosta Vzdání se mandátu člena zastupitelstva města V zápise ze schůze rady města se můžete dočíst, že k se vzdal mandátu člena zastupitelstva města pan Bc. Libor Málek. Pan Málek získal při volbách druhý největší počet voličských hlasů a i z toho je vidět, že je mezi občany našeho města oblíbený a lidé mu důvěřují. Vzdání se mandátu bylo ovšem podmínkou jeho práce na městském úřadu ve funkci vedoucího hospodářské-správního oddělení, kde se bude aktivně zapojovat do finančních záležitostí města a to je neslučitelné s funkcí v zastupitelstvu města. Uvolněný mandát získal, a také přijal, první náhradník volební strany SNK Ždírec n.d. Ing. Jiří Souček z Nového Ranska. Oběma pánům v jejich nové činnosti přeji hodně úspěchů. Jan Martinec, starosta Investiční činnost během prázdnin V letních měsících je zcela logicky vzhledem k příznivějším klimatickým podmínkám realizováno vždy nejvíce investičních akcí. Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Akce probíhá podle harmonogramu, i když deštivé léto stavebníky trápí. Bude-li podzim svým počasím alespoň trochu příznivý, je předpoklad, že akce bude ukončena ještě v letošním roce a na jaro zůstanou pouze úpravy terénu kolem školních pavilonů. Víceúčelová nástavba pavilonu MŠ Ždírec n.d. Také tato stavba probíhá stále podle harmonogramu, i když deštivé počasí značně ztěžuje stavbařům práci. Nástavbou 3. nadzemního podlaží a přístavbou budovy se zvýší kapacita mateřské školy o 52 míst na celkem 149, základní školy o 1 třídu a vznikne samostatná jídelna pro děti z MŠ. Tím dojde k uvolnění přeplněné jídelny základní školy. Rekonstrukce Školní ulice V rámci rekonstrukce jsou budována 2 parkoviště pro celkem 17 vozidel, chodníky a nové veřejné osvětlení. Společnost Vodovody a kanalizace provedla rekonstrukci kanalizačních šachet a vodovodních přípojek. Rekonstrukce Žďárské ulice Stavba probíhá podle harmonogramu a termín dokončení, tj bude dle vyjádření a.s. Strabag dodržen. V rámci akce byly objednány některé vícepráce, a to stavba lávky přes Jánský potok (původně bylo uvažováno se stavbou až v roce 2012), chodníku před Fialovými, chodníku před pomníkem padlých a prodloužení veřejného osvětlení k bývalé poště. Na příští rok je připravována stavba pravostranného chodníku a parkoviště u hasičské zbrojnice. Parkoviště u pomníku padlých Město připravuje na příští rok kompletní úpravu areálu pomníku padlých. V souvislosti s rekonstrukcí Žďárské ulice bylo nutné vyřešit parkování u prodejny Bovys a proto bylo přistoupeno k výstavbě parkoviště kolem pomníku. Opravy místních komunikací Během léta byly opraveny vybrané komunikace v Novém Studenci, Novém Ransku a Benátkách. Na dalších komunikacích byly vyspraveny tryskovou metodou výtluky. Vše nákladem cca 1,5 mil. Kč. Jan Martinec, starosta 5

6 Na aktuální téma Kontrola na sběrném dvoře Na základě uzavřené smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Elektrowin a.s., Michelská 300/60, Praha 4, byla dne provedena kontrola na sběrném dvoře ve Ždírci nad Doubravou. Kontroly se zúčastnili, za Elektrowin a.s., Praha, Ing. Petra Machová, za Odas s.r.o., Žďár n.s. paní Iva Zeroniková a za město Ždírec n.d., místostarosta Ing. Bohumír Nikl. Kontrola byla zaměřena na sběr velkých a malých spotřebičů (vyjma chlazení). Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky, všechny smluvně sjednané povinnosti jsou dodržovány a občanům je umožněno bezplatně odevzdávat elektrospotřebiče ke zpětnému odběru. Na základě této kontroly a výtěžnosti malých a velkých spotřebičů za II. Q 2011 v množství 1,84 t (na 1 obyv. 0,58 kg), získáme z motivačního programu firmy Elektrowin Praha částku Kč. Tyto peníze použijeme na zabezpečení sběrného dvora kamerovým systémem. V souvislosti s podporou sběru jsme využili odměnu Kč na informování občanů s cílem zvýšit jejich ekologické myšlení zveřejněním článků a inzerátů v Našich novinách. došlo k rozšíření služeb v rámci projektu E-Box. Na stávající sběrnou nádobu byla nově instalována schránka sloužící ke sběru baterií a akumulátorů. E-box a box na baterie je umístěn v přízemí budovy městského úřadu. Kromě ekologického a ekonomického řešení sběru vyřazených drobných elektrozařízení je nyní stejnou formou vyřešen i sběr baterií a akumulátorů. Umístění a provozování E-boxu je zdarma. E-box je určen pro sběr drobných elektrozařízení kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, telefony aj. max. rozměrů 27x28 cm. Odělená část E-boxu slouží pro sběr baterií a akumulátorů. Do nádoby nepatří žárovky a zářivky. Rozšířením systému sběru prostřednictvím E-boxu se snažíme usnadnit občanům možnost odevzdání drobných elektrozařízení. Ing. Bohumír Nikl Rozšíření služeb v rámci projektu E-Box Dlouhodobou spoluprací Města Ždírec n.d. a firmy Asekol, s.r.o., Praha, 6

7 Na aktuální téma SBÍRKA ŠATSTVA Dům s pečovatelskou službou ve Ždírci nad Doubravou upozorňuje občany, že charitativní sbírka šatstva bude probíhat od 5. září do 18. září 2011 v prostorách garáže za Městskou knihovnou a informačním centrem. Prostor garáže bude otevřen nepřetržitě a označen nápisem CHARITA. Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava Horní Studenec: čtvrtek: neděle: 9.30 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota: (každý sudý týden) Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek: neděle: 8.00 Kostel Navštívení Panny Marie Sobíňov/Sopoty: každá sobota: Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Ladislav Kříž Plovárenská 482, Havl. Brod tel MUDr. Josef Pullman Česká Bělá 122 tel MUDr. Magda Vašíčková Šubrtova 2170, Havl. Brod tel , MUDr. Andrea Teclová Dobrovského 2023, Havl. Brod tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice MUDr. Eva Krejčí Krouna MUDr. Zora Dvořáčková Husova 64, Hlinsko MUDr. Eva Konývková Nádražní 548, Hlinsko MUDr. Michael Chlud Smetanova 568, Skuteč Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Co nového na Vysočině Zprávy z kraje Slovo hejtmana Léto je za námi. Tento příjemný čas máme mimo jiné spojený s odpočinkem a dovolenými. Pro zemědělce je léto naopak v mnohých směrech obdobím vyvrcholení jejich činností žní doslovně i v přeneseném smyslu slova, i když klasické plechové kavalérie už nevyjíždějí na rozsáhlé plochy. Zemědělci jsou pro mě zvláště důležitou součástí našeho obyvatelstva, protože jejich práce není prostou výrobou, ale jejich činnost výrazně ovlivňuje stav naší přírody. Tím více mě mrzí, že jsou skupinou dlouhodobě naším státem opomíjenou a zanedbávanou. Znovu jsem se o jejich poctivé práci a nelehkých podmínkách přesvědčil při svých letních návštěvách. V západní Evropě situace donutila státy už dříve k poměrně štědrým podporám, aby zemědělci přežili. Dnes jim ani ty nestačí. A co teprve chudáci naši zemědělci, kteří jsou nuceni přežívat v této přímé konkurenci s daleko menšími dotacemi. Dovozy levnějších a často méně kvalitních potravin sítěmi obřích supermarketů z celého světa jim odebírají přirozený odbyt a nutí je často přecházet na jednostranné pěstování plodin, po nichž je bezprostřední poptávka. Tato politika EU je neúnosná a pro naše zemědělce likvidační. Bohužel ani české vlády oprávněné nářky zemědělců nevyslyšely. Stále se spoléhá, že to naši venkovští hospodáři nějak ustojí. Ale jejich situace je už opravdu neúnosná a řešení se nedá odkládat. 7 Naše dnešní nesoběstačnost v mnoha komoditách potravin je varující a pro možné krizové situace nebezpečná. Nemáme ani žádné důležité zásoby potravin, spoléhá se na průběžné dovozy, ale to nemusí fungovat vždy. Příroda není fabrika, kde se dá vše přestavovat dle momentální potřeby trhu. Největším nebezpečím pro ni je narušení přirozené rovnováhy. K té patří i léty formovaný způsob života na venkově. Rozumné hospodaření v lesích, na polích i ve stájích. Ne krátkodobé drancování za účelem okamžitého zisku. Zvláště tady platí, že to, co se léta buduje, může být rychle a téměř nenávratně zničeno. Vysočina je jedním z posledních krajů, kde se naši zemědělci jako správní hospodáři snaží o nutnou rovnováhu mezi živočišnou a rostlinnou výrobou, což je nutné i pro stav půdního fondu v budoucnosti. Ale i zde hrozí, že ty zodpovědné hospodáře, kteří mají v sobě po předcích smysl pro onu rovnováhu v přírodě, nahradí časem mladší pragmatici, kteří budou i donuceni z pudu sebezáchovy myslet hlavně na ten okamžitý zisk, aby přežili. Chybí zoufale státní koncepce zemědělství, pro přírodní prostředí je rozumná regulace a péče o ni ve spolupráci s hospodáři nutná. Pokud se nechceme dožít devastace tohoto dědictví našich předků. Ti žili v mnohem obtížnějších podmínkách než my dnes a přesto se nesnižovali k pouhému drancování přírody podle pouhých potřeb zisku na trhu. (pokračování na str. 8)

8 Co nového na Vysočině Zprávy z kraje (pokračování ze str. 7) Se samotným slovem Vysočina se i nám domorodcům zde žijícím pojí představa zeleně. O našem kraji platí dvojnásob než jinde, že příroda je naším největším bohatstvím. Vysočina je i zásobárnou životadárné pitné vody pro největší aglomerace v republice. Želivka zásobuje velkou část Prahy, vodní nádrž Vír s dalším napojením zase Brno. Ochranná pásma kolem těchto zdrojů vody znamenají další omezení pro naše zemědělce, kteří to chápou a respektují. Oprávněně ale požadují náhradu, která pro ně stále není, i když se o ní snažíme jednat. Kraji chybí potřebné pravomoci k tomu, aby zemědělcům pomohl. Snažíme se alespoň o stálý tlak na centrální orgány, o různé formy propagace regionálních výrobků. Všichni můžeme napomáhat našim výrobcům mimo jiné tím, že budeme přednostně kupovat české výrobky. A požadovat je nahlas v supermarketech, kde je nemají. Například málo kvalitní čínský česnek je už vytlačován žádostmi o ten náš poctivý, jehož produkce se rozšiřuje. Doufám, že časem zavoní na pultech obchodů kromě česneku častěji více dalších našich chutných potravin. A taky že český zemědělec se dočká lepších podmínek a bude moci citlivě hospodařit a řídit se svým zdravým selským rozumem a zkušeností předků. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina Černobílá kronika Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámila s některými případy trestné činnosti, ke kterým došlo v průběhu měsíce června a července 2011 v teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř. Krádeže vloupáním Neznámý pachatel v době od hodin dne do hodin dne , ve Ždírci nad Doubravou v ulici Spojovací, vnikl do uzavřeného bytového domu. Z chodby uzavřenými dveřmi vnikl do sklepa a zde z neuzamčené kolárny odcizil po odstranění lankového zámku horské jízdní kolo zn. AC STAR. Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel dne v době od hodin do hodin v Sobíňově vnikl do dvou rodinných domků. Nejprve prostříhal pletivo oplocení ovocné školky a způsobil škodu ve výši Kč. Pak prostříhal pletivo u rodinného domku. Nezjištěným nástrojem vyvrtal dva otvory do středového rámu dveří na terase, čímž překonal zajišťovací mechanismus dveří, které otevřel a vnikl do přízemí domku. Z obývacího pokoje odcizil finanční hotovost ve výši Kč a dvě peněženky. Peněženky s doklady včetně platebních karet v nich uložených odhodil na pozemku ovocné školky. Poškozením terasových dveří vznikla škoda ve výši Kč, na pletivu škoda Kč. Dále pachatel stejným způsobem provrtal terasové plastové francouzské dveře sousedního domku. Opět prohledal přízemí domu a odcizil finanční hotovost ve výši Kč a zlaté šperky v hodnotě Kč. Škoda na poškozených plastových dveřích činí Kč. Neznámý pachatel v době od do hodin dne ve Ždírci nad Doubravou, po přerušení článku řetězu, kterým byla uzamčena brána vedoucí do skladu poškozené společnosti, vnikl opakovaně do tohoto areálu. Ze skladovacího přístřešku postupně odcizil různé komponenty zařízení. Poškozené firmě D& S Group a.s. způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel dne v době od hodin do hodin na parkovišti u hřbitova v Horním Studenci nezjištěným předmětem páčil těsnící gumu pravého předního okna, pak skleněnou výplň okna rozbil a vnikl do zaparkovaného motorového vozidla zn. Peugeot 807 E, rzv 3J Vozidlo prohledal a z palubní desky odcizil mobilní telefon zn. Nokia Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel v době od hodin dne do 7.00 hodin dne ve Ždírci nad Doubravou v ulici Na Balkáně v objektu Zemědělská Krucemburk po odstranění a odcizení visacího zámku vnikl do mobilního plechového stavebního kontejneru sloužícího k uskladnění stavebního nářadí. Z kontejneru odcizil elektrocentrálu, hutnící pěch, prodlužovací kabel a ruční pákové nůžky na železo v pořizovací hodnotě nejméně Kč. Neznámý pachatel v době od hodin dne do h dne v Bílku, překonal oplocení pozemku a vnikl po vypáčení okna do rekreační chalupy. Chalupu prohledal, uvnitř rozbil vnitřní okno v obývací místnosti. Z chalupy odcizil dvě křesla a část porcelánového servisu. Také z chalupy odcizil rýče a ruční nářadí, lednici, plastovou přepravku, kdy tyto věci po vynesení z chalupy zanechal pod oknem na travnatém porostu za chalupou. Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel ve Ždírci nad Doubravou v ulici Liběcká vnikl na 8 vjezd za bránu oplocení u domku, kde se pokusil vniknout do zde zaparkovaného vozidla zn. Peugeot Boxer, a to přes zámek zadních dvoukřídlých dveří, což se mu nepodařilo. Rozbil tedy skleněnou výplň trojúhelníkového okna v levých předních dveřích, a snažil se otevřít zadní dvoukřídlé dveře elektronickým ovladačem integrovaným v polstrování dveří. To se mu rovněž nepodařilo. Majiteli vozidla způsobil škodu ve výši Kč. Dále pachatel v ulici Příčná před domem rozbil skleněnou výplň okna levých zadních dveří a vnikl do vozidla zn. Ford Transit. Vozidlo prohledal a ze zadního sedadla odcizil notebook zn. ACER s brašnou, včetně výbavy a mobilního internetu. Majiteli vozidla vznikla škoda ve výši Kč. Neznámý pachatel po vypáčení vstupních dveří vnikl do budovy číslo 10 v objektu bývalých vyklizených kasárnách VÚ Bílek. Budovu prohledal a odcizil plynový kotel ústředního topení, deskové radiátory, záchodové mísy, vodovodní baterie, kamna na tuhá paliva. Dále vytrhal z rozvodných lišt telefonní kabely, které také odcizil. Ministerstvu obrany způsobil škodu ve výši Kč. Krádeže Neznámý pachatel dne v době od hodin do hodin v lesním porostu u Starého Ranska odcizil volně odloženou motorovou pilu zn. Stihl, kterou zde poškozený bez dozoru zanechal v době, kdy opodál odklízel nařezané dřevo. Poškozenému vznikla škoda ve výši Kč. Neznámý pachatel v době od hodin dne do hodin dne ve Ždírci nad Doubravou využil nedostatečného uzamčení vozidla zn. Citroën Berlingo a vnikl dovnitř. Vo-

9 Černobílá kronika zidlo prohledal a odcizil akušroubovák zn. Makita i vrtačku zn. Bosch. Vozidlo bylo zaparkováno vedle objektu kabin na stadionu. Společnosti Brodská stavební způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel vytrhal a odcizil z lesní cesty v katastru obce Stružinec ocelové svodnice sloužící k odvodu dešťové vody. Krádeží způsobil majiteli lesního porostu škodu ve výši nejméně Kč. Neznámý pachatel v dálkovém autobuse Brno Ždírec nad Doubravou, využil nepozornosti poškozené a odcizil z její sportovní tašky, kterou měla uloženou mimo svůj dosah u zadních dveří autobusu, peněženku s finanční hotovostí, doklady, platební kartou Visa a dobíjecími kupóny operátora O 2. Poškozené způsobil škodu ve výši Kč. pprap. Marie Perková, vrchní asistent Neznámá historie Odpověď na článek Okolnosti vybombardování Ždírce, Naše noviny, červenec srpen 2011, číslo Chtěl bych touto cestou odpovědět M. Kampovi alespoň částečně na jeho nezodpovězené otázky v jeho článku o bombardování Ždírce n.d. Nevím kolik je panu Kampovi let, ale já patřím do té generace lidí, která se ve válce narodila. Tématice II. světové války se věnuji již řadu roků. Pravidelně píši do novin články k náletu a konci války. Jsem autorem publikace Válečné roky v Krucemburku, kde podrobně popisuji válečné události v našem okolí. Nálet na Krucemburk jsem zažil, jak se říká, na vlastní kůži. Můj otec byl při něm těžce zraněn. Bydleli jsme blízko školy, která byla centrem náletu a byla zcela zničena. Vraťme se však k okolnostem náletu. Bylo to na počátku 90. let, kdy jsme požádali PhDr. Zdeňka Jelínka zda-li by nám nemohl zjistit, kdo dal rozkaz k provedení náletu na Krucemburk a Ždírec. Dr. Jelínek měl přístup do vojenských archivů tehdejší Rudé armády, ale tam o náletu nic nezjistil. Archiv NKVD (KGB) byl v té době nepřístupný, spadaly pod NKVD partyzánské jednotky operující v Československu. Dr. Jelínek nám tehdy říkal, že nálet byl zřejmě očisťující operací sovětského letectva, které tak zpomalovalo a ničilo ústup německých jednotek. Tyto letecké operace prováděly sovětské jednotky od Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Polska, Maďarska, Rakouska, Slovenska, Moravy a Čech. Obdobně si počínali i Spojenci na Západní frontě. Kolik při tom zahynulo civilního obyvatelstva to nikdo dnes již nezjistí. Vezměme si velká německá města, Hamburk, Hannover, Kolín nad Rýnem, Berlín, Drážďany a další. Drážďany byly otevřené město plné uprchlíků z východu. Zde přesný počet obětí dodnes nebyl zjištěn a počty obětí se rozcházejí. Hlavní důvod bombardování Ždírce a Krucemburku zřejmě byl v tom, že dopoledne 9. května 1945 po 10. hodině dopolední zde prolétávalo průzkumné letadlo Rudé armády. Němci na toto letadlo zahájili palbu z PL kanonu od Kohoutova a od Nového Ranska z kulometu. V té době byla silnice plná ustupujícího vojska. Před 11. hodinou ústup německé armády polevil. Kolem půl dvanácté se objevila na obloze ve směru od Hluboké skupina sovětských bombardérů, bylo jich devět. Na křídlech a trupech měla rudé hvězdy. Letadla prolétla šikmo přes Krucemburk a odhodila pumy, kterých část spadla i do polí. Jejich let pak pokračoval na Ždírec, kde zásah dostaly domy v západní části obce a ulice směrem ke křižovatce u Lázničků. Křižovatka na Pikulce zásah nedostala. Byly také zničeny některé domy na Balkáně. Střed nynějšího města ani domy na Pikulce zasaženy nebyly, neboť v té době zde nestály. Asi po 20 minutách následoval další nálet, který byl proveden ve stejném směru a navíc byl doplněn útokem stíhaček, které vše ostřelovaly z kulometů. Nálet provedly lehké bombardéry PE-2, které startovaly z letiště u Křižanova. Je vedle silnice směrem na Brno. Jeden můj známý, který byl v letecké škole na Slovensku, viděl v areálu školy zmiňovaný letoun, na kterém byla nakreslena jeho bojová cesta a poslední místo jeho nasazení byl Křižanov. Jeden letoun PE-2 mohl nést 1 tunu leteckých pum. Jak byly těžké pumy při náletu dnes již nezjistíme. Jisté je, že polovinu pum letadla svrhla již nad Krucemburkem. Autor článku uvádí, že za několik hodin po náletu přijely první jednotky Rudé armády. Toto neodpovídá pravdě a také to, že je obyvatelé nepříznivě vítali. V krucemburské kronice se píše, že obyvatelé po náletu strávili noc v nejistotě a strachu a na své nezničené domy vyvěšovali bílá prostěradla. Od Žďáru měly projíždět jednotky SS, které prý vraždí civilní obyvatelstvo. Německé jednotky ustupovaly celou noc. První vojáci Rudé armády přijeli do Krucemburku až 10. května dopoledne. Za nimi pak přijely i jednotky Rumunské královské armády. Další nepřesností v uvedeném článku je, že partyzáni operovali z Babylonského lesa. Štáb partyzánské brigády Mistra Jana Husa byl v té době na Račíně a štáb Zareva v oblasti Svratky. Na Teheránské a především Jaltské konferenci tří mocností byla rozhodnuta hranice postupu vojsk při osvobozování. Dalším faktem bylo to, že po osvobození Berlína, od Drážďan až po východní Čechy, byla milionová armáda maršála Schörnera, která měla tuto oblast bránit. Štáb této armády byl ve Velichovkách u Hradce Králové. Navíc z oblasti z Moravy ustupovaly rovněž ještě silné vojenské jednotky německé armády. Prahu, jak je všeobecně známé, chtěli Němci přeměnit ve vojenskou pevnost. Čekal by jí zřejmě osud Berlína, Varšavy a dalších zničených měst. Pražské povstání zabránilo těmto plánům. Dalším katastrofám zabránil konec války. Německé velení počítalo také s tím, že vybuduje u Ždírce a Krucemburku postavení těžkého dělostřelectva, a to by mělo bezesporu tragické následky pro obě obce. Náletů a možný dělostřeleckých útoků by bylo mnohem víc a pro obyvatele s mnohem většími ztrátami. Panu Kampovi bych jako historikovi doporučoval, aby si pročetl více zápisů v kronikách z té doby v okolních obcích, Krucemburku, Sobíňova a dalších míst. Prohlédl si pomníky padlých, kterých je zde mnoho. Válečná doba byla dobou zlou, dobou utrpení, plná strádání a dobou lidských obětí. Vždyť obyvatelé Krucemburku, kteří se ještě nevzpamatovali z lednového zatýkání spolupracovníků partyzánů, kdy jim hrozil možný osud Lidic a Ležáků, jak jim gestapáci vyhrožovali. Z 24 v lednu zatčených občanů se jich plná polovina nedočkala osvobození, včetně obyvatelů Starého Ranska. Do toho přišla další tragédie a další mrtví při náletu 9. května. Pavel Vomela

10 Naše škola Základní škola Ždírec n.d. Ochrana člověka za mimořádných událostí branný závod smíšených družstev 2. stupně V úterý 21. června 2011 se uskutečnil branný závod smíšených družstev žáků 2. stupně, který se celý odehrál v budově školy. Soutěžící museli na devíti stanovištích prokázat své znalosti z ochrany člověka za mimořádných událostí. Byly pro ně připraveny úkoly z první pomoci, protichemické ochrany a živelných pohrom. Snažili si vzpomenout, jaké věci patří, ale i nepatří do evakuačního zavazadla, řešili dopravní situace na křižovatkách a také si procvičili svoji paměť při zapisování pozorovaných předmětů. Celé dopoledne se vydařilo. Děkujeme všem pedagogům za jeho přípravu a realizaci. Výsledková listina: 1. místo družstvo č ,5 bodů ve složení: Radek Šedivý (6.A), Marek Klátil (8.B), Tereza Uchytilová (8.B), Jana Vavroušková (9.A) 2. místo družstvo č bodů ve složení: Zdeněk Michal (6.A), Václav Málek (8.B), Aleš Culek (8.B), Martina Novotná (9.A) 3. místo družstvo č ,5 bodů ve složení: Pavlína Jagrová (6.A), Kristýna Plíšková (7.A), Lukáš Plíhal (8.A), Markéta Němcová (9.A) Josef Remeš Ochrana člověka za mimořádných událostí na 1. stupni Na konci školního roku, 21. června, jsme se věnovali projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí. Děti soutěžily ve smíšených družstvech, celé dopoledne se pohybovaly po stanovištích, kde předváděly své dovednosti. V kmenových třídách si vylosovaly čísla, podle kterých se v tělocvičně rozdělily do skupin, z každého ročníku jeden žák. Za splnění úkolů získávaly body. Za mimořádných událostí by si nejlépe poradili tito žáci: 1. Daniel Němec, Běla Pospíchalová, David Pleskač, Klára Andrýsková, Darina Resselová 2. Jan Joska, Eliška Vondráčková, Josef Šafránek, Anna Bičíková, Eliška Strašilová 3. Miloš Havel, Ondřej Musil, Daniel Lédl, Veronika Břízová, Patrik Provazník Vítězná družstva většinou plnila úkoly s naprostou jistotou, rychle a pružně. Samozřejmě, nejmladší žáčci teprve vše okoukávali, ale tím získávají nové zkušenosti. Naopak, vyskytli se jedinci, se kterými by nebyla radost se ve složité, život ohrožující události nacházet. Je proto důležité, abychom si uvědomili, že chování lidí se řídí respektovanými pravidly chování, které je nutné dodržovat i za mimořádných událostí. Žáci tyto znalosti získávají dvakrát ročně v našem projektu, učíme je, jak zachovat klid, pořádek, znát pokyny záchraná- 1. místo Ochrana člověka. Ochrana člověka, 1. stupeň místo Ochrana člověka.

11 Naše škola řů, jak přežít v nouzových podmínkách a vydržet nepohodlí, nejistotu. V letošním roce si žáci vyzkoušeli, jak by dokázali vyřešit situace v těchto oblastech: stabilizovaná poloha, umělé dýchání, bezvědomí, ochranný oděv, test ze všeobecných znalostí, ošetření zlomeniny dolní končetiny, Morseova abeceda, evakuační zavazadlo, výstražné signály, lékárnička. Věřím, že přibývá dětí vážících si svého života a života druhých, a tématu mimořádných událostí přikládají význam. Chtěla bych zároveň poděkovat všem kolegyním z prvního stupně za přípravu stanovišť a organizaci celého dne. Hana Adamová 3. místo Ochrana člověka. Orientační běh Závěr školního roku si žáci 1. stupně již tradičně zpestřili orientačním během. V pondělí soutěžilo na trati v lesích u Pobočného rybníka celkem 30 týmů. Při plnění úkolů si družstva ověřila své znalosti o České republice, vyzkoušela si orientaci na mapě, zopakovala si zásady poskytování první pomoci, nechybělo ani prověření vědomostí z matematiky, prokázání znalosti Morseovy abecedy a zkouška zručnosti jednotlivých členů družstva. O vítězném družstvu rozhodl nejvyšší počet získaných bodů za splněné úkoly. V případě dosažení stejného počtu bodů určil pořadí čas v cíli. 1. skupina bodů čas 1:33:13 Klára Andrýsková 4.A, Vendula Kárníková 2.A, Darina Resselová 1.B, Lenka Redlichová 5.B 2. skupina bodů čas 1:49:01 Eliška Vondráčková 4.A, Eliška Strašilová 1.B, Anna Bičíková 2.B, Josef Šafránek 3.B 3. skupina 7 33 bodů čas 1:08:54 Miloš Havel 5.A, Veronika Břízová 4.A, Ondřej Musil 3.A, Dan František Lédl 2.A Gabriela Glosrová 1. místo Orientační běh. Orientační běh místo Orientační běh. (pokračování na str. 12)

12 Naše škola (pokračování ze str. 11) 3. místo Orientační běh. Orientační běh. Školní výlet Krkonoše Dne 26. května 2011 se třída 8.A vypravila na dobrodružný výlet do Krkonoš. Vyjížděli jsme ráno po sedmé hodině. Všichni jsme byli utahaní, a tak bylo těžké vydržet asi 3 hodiny v autobuse. Když jsme dorazili na místo, čekal na nás u krásné chaloupky velký pes, kterého si naše třída velmi oblíbila. První den jsme se rozhodli překonat sami sebe a po věčném válení na gauči jsme vyrazili na Sněžku. Cesta byla náročná, ale krásná. Když jsme zdolali Sněžku, na jejím vrcholu foukal vítr a my jsme se mohli nadechnout čerstvého vzduchu Krkonoš. Ale cesta dolů ze Sněžky byla pro některé z nás utrpením, jelikož ne všichni mají rádi výšky. Po vysilujícím sestupu nás čekala cesta do chaloupky, kde už na nás čekaly voňavé řízky. Přišel večer a na nás padla únava. Byli jsme rádi, že jsme ulehli a do několika minut jsme vytuhli. Ráno jsme se probudili a vydali se na snídani. Po ní jsme se rozhodli, že pojedeme na Černou horu. Mysleli jsme si, že tohle už pro nás bude hračka. Došli jsme ke stanici lanovky v Janských Lázních, která nás vyvezla až na vrchol hory. Některé z nás asi nebavilo chodit pohromadě, a tak si cestu 12 o 8 km prodloužili. Když jsme dorazili zpět do chaloupky, byli jsme ještě více zdrceni než ze Sněžky, vycházka pro všechny byla velmi náročná. Další den ráno jsme se již museli rozloučit s krásnou přírodou Krkonoš a vrátit se zpátky do reality. Tento výlet byl krásný. Ale doma je doma. Žáci 8.A Slavnostní vyřazení žáků 9.A ve Ždírci nad Doubravou 30. červen byl pro mnohé žáky základních škol dnem, kdy vstoupili do základní školy skutečně naposledy. Ve Ždírci nad Doubravou se však žáci 9.A loučili již ve středu 29. června, a to velice slavnostně v sále místního kina. Loučení bylo velkolepé, za přítomnosti žáků a jejich rodičů, vedení školy a učitelů, kteří se s nimi setkávali devět let, a především za přítomnosti zástupců města. Tak, jak je při vstupu do první třídy před devíti lety slavnostně přivítal pan starosta Jan Martinec, tak se s nimi nyní přišel rozloučit a popřát jim v životě hodně štěstí a úspěchů. Dnes však před ním a ostatními přítomnými nestáli ustrašení

13 Naše škola malí prvňáčci, ale téměř dospělí mladí lidé, z nichž mnozí už ví, co od života čekají. Během slavnostního předávání vysvědčení a pamětních listů si každý žák z úst ředitele školy Mgr. Jiřího Nováka Žáci se pod bedlivým dohledem paní učitelky Mgr. Glosrové podepisují do pamětní knihy základní školy. vyslechl, jak se mu na jeho cestě povinnou školní docházkou dařilo, jaká významná ocenění ve škole získal, jak s ním byli spokojeni učitelé. Mnozí chlapci a děvčata nevěřili vlastním uším, co vše je o nich ve škole zaznamenáno a zdokumentováno. Někteří se tetelili blahem, jiní si možná v duchu řekli: Mohlo to být lepší! Většina z nich však měla možnost užít si tu svoji chvíli slávy na pódiu před zraky rodičů a veřejnosti. Ano, byla to třída, se kterou se loučíme těžko. Všichni nám přirostli k srdci a snad právě proto jsme se rozhodli uskutečnit rozloučení s nimi v jiném, pro nás novém duchu. Byla to třída, která si šla vždy za svým cílem. Třída, kde mnozí dosáhli výborných studijních výsledků a výbornou reprezentací na nejrůznějších soutěžích se zapsali do historie naší školy. Třída, která nikdy nezkazila žádnou legraci, ba naopak. Někdy si dokázali dělat legraci i z dost vážných věcí. Velmi citlivě a zároveň vtipně se se svojí třídou rozloučil třídní učitel Mgr. Zdeněk Drápalík. Poděkoval žákům, kteří dosáhli nejlepších studijních výsledků. Žákům, kteří za poslední čtyři roky zameškali ve škole nejméně hodin. Žákům, kteří dokázali zorganizovat akce pro mladší spolužáky a také těm, kteří výborně reprezentovali jméno naší školy. Pan učitel Zdeněk Drápalík nezapomněl poděkovat rodičům deváťáků, kteří se školou dobře spolupracovali. S žáky se loučil pan ředitel Mgr. Jiří Novák. 13 Starosta města p. Jan Martinec. (pokračování na str. 14)

14 Naše škola (pokračování ze str. 13) Mateřská škola Ždírec n.d. Příchod dětí do mateřské školy je určitě důležitý krok v jejich životě. Doposud byly jen s rodinou a teď mají být najednou celý den bez maminky. Každý rok se na příchod nových dětí velice pečlivě připravujeme. Letos to ale bude trochu jiné. Školka se přestavuje a my bydlíme v tělocvičně. Snažili jsme se vytvořit pro přechodnou dobu co nejlepší prostředí. Na děti se všichni moc těšíme a doufáme, že i přes ztížené podmínky se jim bude ve školce líbit. Rodiče pak prosíme o shovívavost. Jiřina Novotná Památkou na tento dnešní den bude podpis žáků do kroniky základní školy za přítomnosti třídní učitelky z 1. stupně Mgr. Gabriely Glosrové. Za celou školu se se žáky a žákyněmi rozloučil pan ředitel, který jim popřál vše dobré, hodně štěstí a úspěchů v budoucím životě, aby se jim na nových školách dařilo a byli spokojeni i v životě osobním. Na závěr si žáci 9.A společně a opravdu už naposledy zazpívali. Martina Hojná Předškoláci se loučí. Sportovní okénko SK Dekora Ždírec nad Doubravou hledá správce sportovního areálu Hlavní pracovní náplň správce: Praní dresů, provádění úklidových prací v prostoru správní budovy a okolí, běžná údržba sportovního areálu, sekání travnatých ploch a přilehlého okolí, příprava hřiště na utkání. Ostatní práce podle potřeby SK Dekora. Nabízíme byt 1+4 formou placení nájmu. Všechny uvedené práce jsou finančně ohodnoceny. Termín do Zájemci hlaste se na tel Po tomto termínu bude provedeno výběrové řízení, ke kterému budou přizváni všichni přihlášení. Za VV SK Dekora Jan Hülle Z ODDÍLU KOPANÉ... B MUŽSTVO Přípravné zápasy B týmu Česká Bělá SK Ždírec n.d. B 0:4 (0:0) Sestava: Semelka, Havelka, Němec, Máša, Beran, Matějka J., Matějka H., Málek, Mikulecký, Bříza, Petruželka (Pátek, Cimpl). Branky: Matějka H., Matějka J. 2, Bříza Rozsochatec SK Ždírec n.d. B 0:3 (0:2) Sestava: Tomášek, Havelka, Veselský, Beran, Polánský, Matějka H., Bílek, Klimeš, Málek, Sklenář, Cimpl (Tlustý, Pátek). Branky: Sklenář 3. Mistrovský zápas Okresního přeboru Golčův Jeníkov SK Ždírec n.d. B 4:2 (1:0) Sestava: Tomášek, Veselský, Doležal (Marek), Němec, Polánský, Klimeš, Matějka H., Bílek, Málek, Sklenář, Máša. Branky: Máša, Veselský. Tomáš Máša 14 DOROST Třemošnice SK Ždírec n.d. 2:2 (0:2) Sestava: Fousek Pátek L., Beran, Kolář, Novák D. Kučera L. (Fajt P.), Tlustý, Pátek P., Ondráček M. Malínský L. (Beran O.), Novák T. (Vomela M.) Branky: Ondráček M., Novák D. V tomto kvalitním přípravném utkání s tradičním soupeřem podali dorostenci slušný výkon a noví kluci, kteří přišli z žáků, ukázali, že budou přínosem Ledeč n.s. SK Ždírec n.d. 0:6 (0:3) Sestava: Fousek Pátek L., Beran P., Kolář, Novák D. Novák T. (62. Kučera L.), Kratochvil, Tlustý, Ondráček M. Cimpl (70. Beran O.), Dvořák (82. Fajt) Branky: Tlustý 2x, Kratochvil, Dvořák, Pátek L., Beran P. V prvním soutěžním utkání dorostenci po výborném výkonu proti věkově staršímu soupeři zaslouženě vyhráli SK Ždírec n.d. Tis 6:2 (3:0) Sestava: Fousek Pátek L., Beran P. (65. Holas), Kolář, Kratochvil Dvořák (74. Pecina), Tlustý, Pátek P., Ondráček M. Cimpl (80. Beran O.), Kučera L. (60. Říha) Branky: Tlustý 2x, Pátek P. 2x, Beran P., Kučera L. Po dobrém výkonu v prvním poločase dorostenci v prvním domácím utkání zvítězili. Pavel Pátek

15 Sportovní okénko A MUŽSTVO HODNOCENÍ A-týmu JARO 2011 Po skončení jarní části sezóny nastal čas na zhodnocení. Před startem zimní přípravy, poté co skončil trenér Čivrný, jsem dostal nabídku na post hlavního trenéra, kterou jsem přijal. Jako asistent trenéra k týmu přišel Vlasta Legát. Oba známe velmi dobře hráče, ale i zázemí klubu, takže jsme se velmi rychle shodli na tom, jakou cestou se na jaře vydáme. Prvním úkolem bylo doplnění mužstva, abychom se vyhnuli situacím, kdy se nastupovalo k zápasu s jedenácti či dvanácti hráči. Z Havlíčkovy Borové přišel zkušený Tomáš Blažek, z Chotěboře k nám přestoupil talentovaný Pavel Klimeš, věkem ještě poslední půlrok dorostenec. U Lukáše Blažka bylo domluveno prodloužení hostování a hlavně se podařilo získat na post brankářské jedničky Ivana Rezničenka, který je teď u nás na hostování z Janovic a naposledy chytal v Havlíčkově Brodě. Dále pak s námi začal přípravu Josef Zahradník z B týmu a po dohodě s trenérem dorostu se k nám připojil i talentovaný Pavel Pátek. Tomu je teprve šestnáct let a je u něj zatím ještě prioritou dorostenecká soutěž. Do přípravy tedy nastoupilo devatenáct hráčů, proběhla v areálu stadionu, v tělocvičně a páteční tréninky jsme absolvovali na umělé trávě v Havlíčkově Brodě. Tréninková účast se pohybovala v průměru kolem 56 %, což sice není ideální, ale v této soutěži běžné, protože kluci studují nebo mají práci, která jim nedovolí absolvovat trénink třikrát týdně. Během přípravy jsme sehráli sedm přípravných utkání, ve kterých jsme měli možnost vyzkoušet všechny hráče. Už v začátcích přípravy jsme hráčům nastínili naše představy o vzájemné spolupráci, tj. navázat na dobře rozehranou sezónu a skončit do pátého místa, přičemž se vyvarovat ekscesů jak výsledkových tak disciplinárních, a to především! Vždyť hráči, a to hlavně ti zkušení, si nezaslouží, aby se diváci více zajímali o to, kolik a jakou kartu vyfasují a za co, než o to, jaký fotbal na hřišti předvádějí. Vstup do jarní části sezóny se nám povedl, vyhráli jsme úvodní zápas v Havlíčkově Brodě i další dva zápasy s Jaroměřicemi a v Okříškách. Potom se nám nepodařil dotáhnout zápas se Žirovnicí a s Herálcem, přičemž jsme si v obou zápasech vytvořili dostatek šancí a nakonec prohráli po zbytečných chybách. Následující zápas s Novou Vsí byl odložen kvůli počasí, a tak jsme nastoupili až ve Velké Bíteši. Byl to bohužel náš nejhorší zápas. Na hřišti v době předposledního celku nám nešlo téměř nic. Brzo jsme po rohovém kopu prohrávali, a i když jsme se snažili směrem dopředu, tak dozadu jsme hráli neskutečně naivně a domácí toho maximálně využili. Nám se pak jen podařilo zkorigovat nepříznivý výsledek. To byl podle mne na jaře jediný zápas, ve kterém jsme si body nezasloužili. Následovalo utkání ve Staré Říši, které už mělo parametry předchozích klání, ve kterých jsme nedokázali dovést dobře rozehrané utkání k zisku bodů a nakonec jej ztratili zbytečnými chybami. Hned následující víkend jsme odehráli náš na jaře druhý nejlepší zápas, a to s druhým celkem soutěže Bystřící, který jsme zvládli na výbornou a vyhráli, i když jsme skoro celý druhý poločas hráli v deseti. Po tomto víkendu jsme už ze sedmi následujících duelů prohráli pouze s Polnou a na závěr remizovali v Jemnicku. Výsledkem je čtvrté místo za postupující Polnou, Bystřicí a Starou Říší. Proto si myslím, že se nám sezóna povedla. Dotáhli jsme se na špici krajského přeboru a předváděli poměrně slušný 15 fotbal, a to i v zápasech, ve kterých jsme nakonec nebodovali. Navíc nám téměř celé jaro chyběl Petr Čalkovský, který se zranil při přípravě a vleklý průběh rekonvalescence mu nedovolil návrat na trávník. I další osobnost ždíreckého fotbalu, Roman Mareš, odehrála pouze Na snímku Radek Kolouch a Roman Mareš v derby s Havlíčkovým Brodem. dva první a tři poslední jarní zápasy, protože si plnil své povinnosti v prvoligovém futsalovém týmu Era Pack Chrudim, se kterým opět vybojoval mistrovský titul. Během jara tak tvořil kostru týmu Ivan Rezničenko, Petr Sysel, Mirek Kysilko a Radek Kolouch, který se stal s devíti brankami naším nejlepším střelcem. Je pak skvěle doplňovali mladíci v čele s Pavlem Novotným a Jirkou Smejkalem. Chtěl bych závěrem poděkovat všem hráčům za výborně zvládnutou sezónu, a to jak v zápasech, tak i na trénincích. Dále pak celému realizačnímu týmu a členům výboru, kteří se podíleli na chodu A mužstva, ale i celého oddílu. Bohužel se nám nepodařilo odvrátit sestup B týmu, což mne mrzí a je to určitě škoda, ale věřím, že se nám ho brzy podaří dostat zpět do krajské soutěže. V neposlední řadě bych chtěl moc poděkovat divákům, kteří si našli čas a cestu na naše domácí zápasy nebo nás dokonce jezdí podpořit na hřiště soupeřů, a jejichž spokojenost je pro nás tou největší motivací. Doufám, že i v nadcházející sezóně budeme mít jejich přízeň. Miroslav Plíšek Přípravné zápasy A-týmu SK Ždírec n.d. Agria Choceň 2:1 (2:1) Sestava: Rezničenko Matějka Jiří, Sysel (46. Klupka), Kysilko (46. Blažek T.), Votava Kučera (46. Pátek), Mareš (46. Blažek L.), Smejkal, Ročárek Klimeš, Kolouch (46. Máša) Chyběli: Vymetal, Čalkovský, Pleva, Novotný (dovolená) Rozhodčí: Beneš, diváků: SK Ždírec n.d. SB Světlá n.s. 2:0 (1:0) Sestava: Rezničenko (46. Vymetal) Matějka Jiří (46. Pleva), Kysilko (46. Blažek T.), Sysel, Votava Kučera (46. Pátek), Mareš (46. Smejkal), Novotný, Ročárek Klimeš (46. Čalkovský), Kolouch Chyběl: Klupka (zaměstnání) Rozhodčí: Zadina, diváků: Vysoké Mýto SK Ždírec n.d. 5:4 (2:3) Sestava: Vymetal Matějka Jiří (60. Blažek T.), Sysel, Kysilko, Pleva Kučera, Novotný, Smejkal (46. Čalkovský), Ročárek (46. Pátek) Kolouch, Klimeš Chyběli: Mareš (futsalové povinnosti), Klupka (zaměstnání), Rezničenko (zranění) Vlastislav Legát ml. Mistrovské zápasy A-týmu SK Ždírec n.d. Slovan Havl. Brod 2:1 (1:1) Sestava: Rezničenko Pleva, Sysel, Kysilko, Matějka (67. Čalkovský) Pátek, Smejkal, Novotný, Kučera Kolouch, Klimeš (pokračování na str. 16)

16 Sportovní okénko (pokračování ze str. 15) Chyběli: Klupka, Mareš, Ročárek Rozhodčí: Šula, ŽK 0:2, diváků: 200 ASPV... Začíná školní rok Odbor SPV zahajuje večerní cvičení Letošní léto zdá se mi být trochu nešťastné, neboť kdo neodjel za sluníčkem do zahraničí, moc si ho neužil. Léto připomínalo spíše nestálé dubnové počasí, a tak si nejsem jistá, zda mohu říci... a je tu podzim. Začal školní rok a s ním i pravidelné cvičení odboru ASPV. Touto cestou zvu širokou veřejnost do místní tělocvičny ZŠ, kde se od ŘÍJNA budou konat cvičební hodiny. MLADŠÍ ŽÁKYNĚ Po a Čt hod STARŠÍ ŽÁKYNĚ Po a Čt hod STARŠÍ ŽENY Po a Čt hod MLADŠÍ ŽENY Po a Čt hod MLADŠÍ ŽÁCI Út a Pá hod STARŠÍ ŽÁCI Út a Pá hod CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI Út hod DĚTSKÝ AEROBIK Út hod... a proto, zamyslete se nad tím, kam jste na konci května uložili botasky a cvičební úbor, vyjměte vše ze skříně, vložte do batohu a HURÁ DO TĚLOCVIČNY! Na účast vaši a vašich ratolestí se těší celý cvičitelský sbor FK Humpolec SK Ždírec n.d. 0:3 (0:1) Sestava: Rezničenko Matějka, Sysel, Blažek, Kysilko Kučera, Čalkovský (88. Veselský), Smejkal, Ročárek (50. Pátek) Kolouch, Klimeš Rozhodčí: Pfeiffer, bez ŽK, diváků: 100 ASPV Cvičení rodičů a dětí. Vlastislav Legát Autor foto: D. Vavroušková Členské příspěvky zůstaly stejné jako v loňském roce: ŽACTVO 100 Kč DOSPĚLÍ 200 Kč DŮCHODCI 150 Kč RODIČE A DĚTI RODIČ 150 Kč DÍTĚ 70 Kč NA ROK! ASPV Cvičení mladších žen. ASPV Cvičení starších žen. O změnách cvičebních hodin vás bude informovat cvičitel, který vede vámi vybranou hodinu. Na shledanou v tělocvičně Dana Vavroušková Klub přátel cyklistiky Ždírecký triangl Cyklistická 24hodinovka 2011 V sobotu 25. června 2011 v 9.00 hodin byl odstartován již 6. ročník Ždíreckého trianglu Cyklistické 24hodinovky. Dle předpovědi počasí měla být zima a pršet celý den a celou noc, přesto se na start přihlásilo 45 cyklistických nadšenců, z toho 30 mužů, 5 žen a 10 dětí do 15 let. Při denním okruhu sice nakonec nepršelo, ale se zimou se meteorologové nemýlili. Celý den sedět na kole při teplotě C, navíc kolem Račína a Vepřové foukal silný protivítr, to prověřilo nejen fyzické, ale hlavně morální síly všech závodníků. Když v noci spadla teplota pod 10 C a do toho ještě začalo pršet, nebylo těm bláznům na kole co závidět. 16

17 Sportovní okénko I letos byla nejstarším účastníkem paní Anna Fidlerová, která ve svých 70 letech najezdila úctyhodných 195 km. Klobouk dolů před tímto výkonem. Když už jsem u těch kilometrů, tak muži najeli celkem ,5 km, ženy km a děti km. Celková ujetá vzdálenost je úctyhodných ,5 km. Opět se po roční pauze na startu objevil Petr Hrubeš (třikrát se účastnil, třikrát zvítězil a zároveň je držitelem rekordu Ždíreckého trianglu 691 km) a od začátku bylo jasné, že to s obhajobou vítězství nebude mít jednoduché. Všichni jsme napjatě čekali, kdo bude ten, který letos zvedne putovní pohár nad hlavu. Trio Patrik Stehno, Petr Hrubeš a Martin Sahula bojovalo do posledních vteřin s vědomím, že každý kilometr může rozhodnout. V cíli se ukázalo, že vítězem se stal Patrik Stehno z Hradce Králové výkonem 670 km, průměrnou rychlostí 29,71 km/h. Díky všem účastníkům, kteří ukázali, že mají dost kuráže a přes předem avizovanou nepřízeň počasí měli tu odvahu a postavili se na start. Děkujeme partnerům Trianglu, kteří pomohli zajistit tombolu či se jinak podíleli na úspěchu celé akce: Město Ždírec nad Doubravou, Stora Enso, Bowling bar, Fitko Ždírec nad Doubravou, Včelařství Málek, Včelařství Pradáč. Zároveň děkujeme vedení města Ždírec nad Doubravou za poskytnutí zázemí pro závodníky v tělocvičně ZŠ a zametení části denního okruhu a žákům výtvarného kroužku ZŠ Ždírec n.d. pod vedením paní učitelky Vomelové za výrobu pamětních medailí. Velké díky organizátorům ve složení Luboš Plíhal, Jiří Fidler a Leoš Pradáč. Přestože se Leoš a Jirka nemohli závodu zúčastnit (Leoš ze zdravotních důvodů, Jirka se zranil při značení trasy), přípravě tohoto závodu věnovali spoustu času. Obíháním sponzorů počínaje a zametáním nebezpečných míst na trati konče. Kluci, snad budu mluvit za všechny zúčastněné, když řeknu, že se vám to opět povedlo a všichni jsme si to užili. O kvalitě vaší práce svědčí i to, že o závodě informoval v několika vstupech i Český rozhlas. Do budoucna vám přeji hodně sil při organizování dalších ročníků. VÝSLEDKY KATEGORIE MUŽI: Poř. Jméno Bydliště Vzdálenost Doba jízdy Prům. rychlost 1. Stehno Patrik Hradec Králové 670 km 22:33 hod 29,71 km/h 2. Hrubeš Petr Praha 648,5 km 23:30 hod 27,60 km/h 3. Sahula Martin Prosetín 630 km 22:00 hod 28,64 km/h 4. Zelený Pavel Havlíčkova Borová 507 km 19:15 hod 26,34 km/h 5. Dvořáček Josef Čáslav 488 km 18:35 hod 26,26 km/h 6. Bažout Aleš Ždírec n.d. 477 km 17:28 hod 27,31 km/h 7. Voják Martin Ždírec n.d. 438 km 15:56 hod 27,49 km/h 8. Vopršal Jiří Hlinsko 431 km hod km/h 9. Fousek Martin Ždírec n.d. 425 km 15:45 hod 26,98 km/h 10. Bárta Josef Chotěboř 415 km 14:58 hod 27,73 km/h 11. Veselý Jiří Jabloňov 410 km 16:40 hod 24,60 km/h 12. Ježek Michal Okříšky 401 km hod km/h 13. Rychlíček Miloslav Ždírec n.d. 370 km hod km/h 14. Janáček Michal Staré Ransko 330 km 15:15 hod 21,64 km/h 15. Málek Stanislav Podmoklany 321 km 12:58 hod 24,76 km/h 16. Čejka Čestmír Vojnův Městec 315 km 12:15 hod 25,71 km/h 17. Odehnal Jan Havlíčkův Brod 301 km 13:30 hod 22,30 km/h 18. Veselý Jiří ml. Jabloňov 300 km 14:50 hod 22,22 km/h 19. Pešek Jiří 285 km 12:20 hod 23,11 km/h 20. Plíhal Luboš Ždírec n.d. 265 km 10:07 hod 26,19 km/h 21. Křesťan Zdeněk Krucemburk 253 km 11:20 hod 22,32 km/h 22. Kazda Jiří Horní Studenec 222 km 7:57 hod 27,92 km/h 23. Vantuch Marek Brušperk 209 km 9:00 hod 23,22 km/h 24. Krédl Jan Rozsochatec 205 km 8:45 hod 23,43 km/h 25. Novotný Roman Krucemburk 190 km 10:30 hod 18,10 km/h 26. Blažíček Josef Sobiňov 175 km 9:00 hod 19,44 km/h 27. Kubín Bohumil Havlíčkova Borová 167 km 8:30 hod 19,65 km/h 28. Braný Jiří 140 km 7:58 hod 17,57 km/h 29. Durčák Rostislav Přibyslav 105 km hod km/h 30. Plšek Martin Velké Poříčí 68 km 4:30 hod 15,11 km/h VÝSLEDKY KATEGORIE ŽENY: Poř. Jméno Bydliště Vzdálenost Doba jízdy Prům. rychlost 1. Tabiová Naďa Ždírec n.d. 393 km 20:00 hod 19,65 km/h 2. Kristlová Jana Krucemburk 365 km 15:56 hod 22,91 km/h 3. Fidlerová Anna Ždírec n.d. 195 km 13:07 hod 14,87 km/h 4. Pospíchalová Zlata Ždírec n.d. 162 km 8:30 hod 19,06 km/h 5. Bláhová Veronika Ústí nad Orlicí 140 km 7:58 hod 17,57 km/h VÝSLEDKY KATEGORIE CYKLISTICKÝ POTĚR: Poř. Jméno Bydliště Vzdálenost Doba jízdy Prům. rychlost 1. Novotný Mirek Krucemburk 202 km 10:30 hod 19,24 km/h 2. Plíhal Lukáš Ždírec n.d. 180 km 8:57 hod 20,11 km/h Vomela Roman Ždírec n.d. 141 km 7:06 hod 19,86 km/h Vomela Michal Ždírec n.d. 120 km 7:00 hod 20,14 km/h Cupal Michal 120 km hod km/h Fidler Ondřej Ždírec n.d. 120 km hod km/h 7. Pradáč Michal Maleč 82 km 3:40 hod 22,36 km/h Plšek Filip Velké Poříčí 79 km 5:17 hod 14,95 km/h Čejka Daniel Rovný 79 km 3:50 hod 20,61 km/h 10. Novotný Pavel Krucemburk 57 km 2:45 hod 20,73 km/h Údaje: Ždíreckého trianglu se letos zúčastnilo celkem 45 cyklistů (30 mužů, 5 žen, 10 juniorů). Ujetá vzdálenost muži ,5 km, ženy km, děti km. Celková ujetá vzdálenost ,5 km. Denní okruh: 34 km. Noční okruh: 12,5 km. Aleš Bažout 17

18 Sportovní okénko OÚ Sloupno společně s Klubem přátel cyklistiky Ždírec nad Doubravou pořádají cyklistickou časovku SLOUPNO HORNÍ VESTEC Jsou připraveny 2 trasy: silniční i horská kola Datum konání: neděle Délka trasy: silniční kola 5100 metrů, převýšení 208 m horská kola 3300 metrů, převýšení 208 m Místo srazu: Sloupno sportovní areál, prezentace Start: od po 1 minutě od zastávky na křižovatce 460 m n.m. Cíl: nejvyšší kopec Železných hor Vestec 668 m n.m. Startovné: 50 Kč, děti do 15 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby!), v ceně je 1 pivo či limo Ceny: OÚ Sloupno věnuje putovní pohár pro vítěze a vítěz je oprávněn používat 1 rok titul Král Železných hor 2011 Vyhlášení výsledků bude uskutečněno po ukončení akce ve Sloupně ve sportovním areálu. Občerstvení pro diváky i jezdce bude připraveno. Kontakt: Leoš Pradáč Jar. Slanař Info na rubrika školství, sport Malá kopaná Slavíkovský turnaj rozjel tradici Soutěžní klání v malé kopané v sobotu přivedlo na Slavíkov deset týmů z okolí. Vítězná hlinecká skupina si odnesla hned dva poháry. Ani deštivé počasí fotbalovým nadšencům nezabránilo, aby na dvou hřištích nepředvedli skvělé výkony. Turnaje se stejně jako loni zúčastnili i hráči ze Ždírce nad Doubravou, kteří obsadili šesté místo. Vítěz loňského prvního ročníku tým Chloumek A svou pozici neobhájil a umístil se na třetí příčce. Do finále postoupili dva nováčci turnaje; Hlinsko a Trhová Kamenice. Souboj skončil výsledkem 3:0 pro Hlinsko. Pořadatelé vítězům předali také putovní pohár, o který se týmy utkají opět příští rok. Ceny od sponzorů si odnesli i nejlepší útočník a gólman turnaje. Hlavní organizátor soutěže David Zvolánek byl s akcí spokojen a ocenil rovněž pomoc ostatních pořadatelů. Doufám, že se tu za rok opět sejdeme minimálně ve stejném počtu. Snad nám bude přát i počasí, uvedl. Lucie Marková SDH Ždírec nad Doubravou Vítězný tým Hlinska bude za rok obhajovat prvenství. Hasiči v akci I když je doba dovolených a většina lidí si užívá zaslouženého volna a odpočinku, hasiči musí být ve střehu po celý rok. Během prázdnin naše jednotka zasahovala u požáru osobního automobilu, odklízela následky větrné smrště v podobě odstranění spadlého stromu. Jako každý rok jsme čistili sádku, a také jsme se věnovali požárnímu sportu v podobě pořádání soutěže, která byla součástí Havlíčkobrodské ligy. Soutěže se zúčastnilo na tři desítky družstev nejen z našeho okresu, ale také z jiných koutů České republiky. Více na přiložených fotografiích. Jiří Souček 18

19 SDH Ždírec nad Doubravou Extraligové týmy zavítaly na hasičskou soutěž do Ždírce nad Doubravou Dne se uskutečnilo 7. kolo soutěže v požárním útoku zařazené do Havlíčkobrodské ligy ve Ždírci nad Doubravou. Celkem se závodů zúčastnilo 25 družstev mužů a 11 družstev žen. Že se bylo na co dívat, dokazuje i účast 3 extraligových družstev Plumlova, Bříšťan a Maršovic. Ženy z SDH Ždírce nad Doubravou se totiž pravidelně účastní seriálu soutěží Extraligy České republiky v požárním útoku, kde se v tuto chvíli dostávají na 9. místo z celkových 73 zúčastněných týmů. Počasí bylo proměnlivé, a tak soutěžící nebojovali jen se svými výkony, ale také s deštěm a s promáčenou tratí. V kategorii mužů excelovaly především již zmíněná extraligová družstva. Na 3. místě se umístilo družstvo z Podmoklan s časem 18,67 s, druhé místo si odvezli kluci z Maršovic s časem 18,52 s a absolutně špičkový útok na nesnadné, promáčené dráze předvedli borci z Plumlova s časem 17,11 s. V ženské kategorii se na 3. místě umístily domácí ženy s časem 19,80 s, stříbro si odvezly skokanky roku v Havlíčkobrodské lize, SDH Žižkovo Pole, s výpomocí naší levé proudařky Anny Adámkové s časem 18,59 s a vítězem 7. kola Havlíčkobrodské ligy se stalo družstvo SDH Kunětic s časem 18,44 s. Poté následovala divácky velmi atraktivní podívaná soutěž o Putovní pohár města Ždírce nad Doubravou v kategorii muži a o Putovní pohár SDH Ždírce nad Doubravou v kategorii ženy. Soutěž probíhala formou rozstřelů. V kategorii mužů si nádherný, vyřezávaný putovní pohár odvezli kluci z Plumlova a v kategorii žen vyhrálo SDH Žižkovo Pole. Nejlepším proudařem se stal pravý proudař Radim Navrátil z SDH Plumlova se svým sestřikem v čase 16,86 s a nejlepší proudařkou se stala pravá proudařka ze Ždírce nad Doubravou Silvie Popková s časem 17,57 s. Všem zúčastněným týmům gratulujeme a těšíme se, až se s nimi potkáme na jiných soutěžích. Ženy z SDH Ždírce nad Doubravou v tuto chvíli vedou Havlíčkobrodskou ligu a jsou držitelky nového rekordu HB ligy s časem 17,29 s. Nyní jim 2. kola před koncem chybí pouze 1 bod na to, aby se staly absolutními vítězkami tohoto seriálu soutěží. Držme jim proto pěsti do dalších závodů v Nové Vsi u Světlé a v České Bělé. Ing. Silvie Popková Na fotce Michal Koubek, Lucie Šutová, Anna Adámková, Marcela Nováková, Kamil Hochman, Iva Němcová, Silvie Popková, Eliška Burešová, Lucie Kocourková SDH Údavy Údavské aktivity letošního léta Ještě poslední víkend před prázdninami bylo v Údavách rušno. Na sobotu se sešly dvě rozmanité akce různého charakteru, na začátku července pak obci obsadili hasiči. Hasičská soutěž v požárním útoku PS 8 Slušnou tradici už má i údavská soutěž v požárním útoku PS 8, konaná letos opět v areálu za bývalou školou. Odpoledne plné soutěží v klasických i netradičních disciplínách přilákalo spoustu účastníků z řad okolních sborů i diváků a fandů požárního sportu. Organizátoři z údavského SDH tentokrát neobhájili vítězství z předešlých ročníků a skončili třetí za týmy Podmoklan a Ždírce n.d. Hřát je může jen skutečnost, že stále ještě nenašli přemožitele v pivní štafetě. Siláckou soutěž v přetahování lanem 19 (pokračování na str. 20)

20 SDH Údavy (pokračování ze str. 19) vyhráli s přehledem naši ždírečtí kolegové. K dobré pohodě patřilo grilované prasátko a zábava do večerních hodin. Organizace se ujala většina členů SDH Údavy i spousta dalších dobrovolníků a všichni odvedli velký kus práce před akcí, během ní i po jejím skončení. Nástup hasičských sborů. Nohejbalové turnaje údavští se po letech dočkali Tentýž den se ve sportovním areálu u bývalé školy sjeli nohejbaloví nadšenci z celého okolí. Dopoledne zápolili na kurtu veteráni a po obědě je vystřídali jejich mladší kolegové. Pod patronací SDH Údavy se hrálo celých 13 hodin a bylo se na co dívat. Zatímco v kategorii veteránů se domácím příliš nedařilo a skončili na šestém místě, radost všem sportovním fandům obce udělali mladí z údavského mužstva Pobřeží lihoviny, kteří 19 let po založení tradice místních nohejbalových turnajů vyhráli poprvé putovní pohár! Mužstvo hrálo ve složení P. Pelda ml., T. Turnhöfer a D. Urupčík. Veteránský turnaj vyhráli sportovci z Vítanova, druzí skončili hráči ze Svob. Hamrů a třetí místo patřilo Možděnici. V hlavní kategorii zvítězily Údavy před Svob. Hamry a Ždírcem n.d. Perfektní práci odvedli organizátoři z řad SDH Údavy, kterým patří poděkování stejně jako sponzorům a městu Ždírec n.d. Vítězové turnaje v nohejbalu. Sraz rodáků Na tradiční setkání údavských rodáků dorazilo do penzionu U Pecinů na šedesát účastníků. V příjemném prostředí přivítala zdravicí a přípitkem své bývalé i současné spoluobčany paní Božena Němcová. U dobrého jídla i pití se jako vždy vzpomínalo na léta minulá a zároveň si bývalí sousedé a spolužáci vyměnili novinky ze svých nových rodin či působišť. Atmosféra je po léta rodinná a rodáci se jistě za rok sejdou znovu. Autor fotografií: Oldřich Milt a Ota Formánek Na aktuální téma Dne nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Touto novou právní úpravou dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra, který je specifickým státním orgánem určeným pro řešení vymezeného okruhu sporů mezi zákonem uvedenými osobami, i na oblast spotřebitelského úvěrování. Okruh povinných osob, na které se zmíněný zákon vztahuje, byl doplněn o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tyto osoby jsou v souladu s ustanovením 19 citované novely zákona o finančním arbitrovi povinny arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněny vykonávat svou činnost, poskytnout své zákonem dané identifikační údaje (jako je např. obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání aj.). Tuto informační povinnost mohou splnit i na formuláři vydaném arbitrem, který je zveřejněn na internetových stránkách Z výše uvedeného tedy vyplývá, že povinnost splnit svou informační povinnost vůči finančnímu arbitrovi se vztahuje jak 20 Oldřich Milt Upozornění pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebního úvěru na stávající podnikatele vykonávající činnost nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě živnostenského oprávnění pro živnost vázanou s předmětem podnikání Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, tak i na podnikatele podnikající dosud na základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost volnou s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rámci oboru činnosti č. 47. Zprostředkování obchodu a služeb nebo v rámci oboru činnosti č. 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. Uvedené podnikatelské subjekty jsou povinny předmětnou informační povinnost splnit nejpozději do a po tomto termínu vždy nejpozději ke dni vzniku svého živnostenského oprávnění pro shora citovanou vázanou živnost. Za nesplnění informační povinnosti může být dle ustanovení 23 zákona o finančním arbitrovi uložena pokuta až do výše Kč, přičemž řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne nesplnění povinnosti. Městský úřad Chotěboř, odbor obecní živnostenský úřad.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 23. ŘÍJNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/13/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A P R U B E Ž N Á Z P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s krajem Vysočina a o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2011 k 20.12.2011 Předmětem této dohody je spolupráce

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 58 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 8.června 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program schůze

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 17. 8. 2016, od 18:00 hodin. Počet přítomných: 5, Omluven: Milan Vlášek, Pavlína Štěpánková Hosté: 2 Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015 Číslo jednání: JedNR3-13/2015 Datum jednání: 28.05.2015 Program jednání (USN-R3-338/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (405/NR3/2015) 4. Návrh: Jednání komisí (406/NR3/2015)

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 19. 11. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.01

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluven: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř Tomáš Háp

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11.5. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne

Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne Zápis č.6/2016/16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk konaného dne 2.11.2016 Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod Přítomno: v 18.00 hod bylo přítomno 10 členů ZM dle presenční listiny Omluven: Jiří

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28. dubna 2011 v zasedací síni

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Pro 7, zdrželo se 0, proti 0

Pro 7, zdrželo se 0, proti 0 Zápis z 53. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 31. července 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Josef Šnábl (příchod v 18.15.hod.), Pavel Havelka, Marie Machová, Hynek Čada,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 7. 6. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 17. prosince 2015 v zasedací

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015 1 č.j. 6/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.5.2015 19:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.5.2015 20:30

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č.

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 07/2016 konaného dne 14.03. 2016 od 15:33 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, člen

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 15 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 1. 7. 2015. Přítomni: Jan Martinec, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jiří Uchytil Omluven: Ing. Jan Matějka

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne 29. 11. 2005 Přítomni: MUDr. Stanislav Holobrada, JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Jiří Krotil, Josef Němec, Milan Tichý, PhDr. Jaromír Žák, Stanislav Valtr. a)

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více