ZNALECKÝ POSUDEK DRAFT Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK DRAFT Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P. 1427 OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA"

Transkript

1 OBJEDNATEL: ZNALECKÝ POSUDEK Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA ZNALECKÝ ÚKOL: JUDR. JIŘÍ JAKOUBEK LABSKÁ JAROMĚŘ DATUM OCENĚNÍ: 18. BŘEZNA 2014 POSUDEK VYPRACOVAL: STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITÉHO MAJETKU PRO POTŘEBY OBJEDNATELE V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ EQUITA CONSULTING S.R.O. ZNALECKÝ ÚSTAV TRUHLÁŘSKÁ PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO POSUDEK PŘEDÁN OBJEDNATELI VE DVOU VYHOTOVENÍCH V PRAZE V BŘEZNU A DUBNU 2014 VYHOTOVENÍ Č. 1

2 OBSAH OBSAH ZNALECKÝ ÚKOL NÁLEZ PŘEDMĚT OCENĚNÍ PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ POSUDKU PŘEDPOKLADY A OMEZENÍ PRÁVNÍ STAV METODY KATEGORIE HODNOTY Tržní hodnota Netržní hodnoty Vybraná hodnota OBECNÉ METODY OCENĚNÍ Nákladový přístup Výnosový přístup Porovnávací přístup OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ POPIS Budova č.p na stavební parcele č Venkovní úpravy a inženýrské sítě Popis ostatních pozemků POSTUPY OCEŇOVÁNÍ Metoda věcné hodnoty Metoda výnosová Metoda porovnávací ZÁVĚR REKAPITULACE VÝSLEDNÝCH HODNOT VÝSLEDNÁ HODNOTA PŘÍLOHY ZNALECKÁ DOLOŽKA

3 1 ZNALECKÝ ÚKOL Znaleckým úkolem je stanovit tržní hodnotu pozemků s budovou č.p a příslušenstvím pro interní potřeby objednatele v rámci insolvenčního řízení. 2 NÁLEZ 2.1 PŘEDMĚT OCENĚNÍ Předmětem ocenění jsou dále uvedené nemovitosti v Novém Městě nad Metují, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 322, k.ú. Vrchoviny, obec Nové Město nad Metují, okres Náchod: stavební parcela č. 204 o výměře m 2 s na pozemku stojící stavbou č.p. 1427, pozemková parcela č. 843/3 o výměře 546 m 2, pozemková parcela č. 843/6 o výměře 533 m 2 a další dále popsané stavby a věci nezapsané v katastru nemovitostí, které jsou součástí nebo příslušenstvím uvedených nemovitostí jako věci hlavní. Poloha a stručný popis Oceňované nemovitosti se nacházejí v obci Nové Město nad Metují v ulici T.G. Masaryka v k.ú. Vrchoviny (při silnici č. 14, která je hlavní spojnicí Náchoda a Nového Města nad Metují). Oceňované nemovitosti jsou situované na severním okraji obce Nové Město nad Metují cca 10 km jižně od centra okresní obce Náchod. V obci se nachází veškerá občanská vybavenost. V blízkosti oceňovaných nemovitostí se nachází čerpací stanice, obchodní centrum i nemocnice. Předmětem ocenění je komerční budova č.p s pozemky a příslušenstvím. Budova je dle předloženého kolaudačního rozhodnutí užívána od roku 1997, kdy byla zkolaudována jako obchodní středisko. Ke dni ocenění je budova užívána převážně jako kancelářské prostory (v 1. i 2. NP). V budově se nacházejí i skladové prostory v 1. NP. Ke dni ocenění je část budovy v 1. NP pronajata na základě nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor. Budova je nepodsklepená se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, kde se nachází místnost technického zázemí budovy. Přístup k oceňovaným nemovitostem je ke dni ocenění užíván z veřejné zpevněné komunikace a dále přes pozemkové parcely se zpevněným povrchem č. 843/7 a č. 843/4, které jsou ve vlastnictví třetí osoby, paní Petry Zilvarové. Dle sdělení při místním šetření byla komunikace na pozemcích vybudována vlastníkem těchto pozemků (tehdy společnosti ZILVAR, s.r.o.) a slouží dále k přístupu ke třem rodinným domům, které se nacházejí za oceňovanými nemovitostmi. Ve prospěch oceňovaných nemovitostí je dle výpisu z katastru nemovitostí zřízeno věcné břemeno práva průchodu a průjezdu včetně jízdy motorovými vozidly pro všechny vlastníky a oprávněné uživatele, v kteroukoli denní i noční dobu přes pozemkové parcely č. 843/5 a č. 843/7. Právně není zajištěn přístup přes pozemkovou parcelu č. 843/4. Přístup k nemovitostem je možný ještě přes pozemkovou parcelu č. 843/5, ale vzhledem k tomu, že tento přístup je dále pozemcích, které jsou ve vlastnictví čerpací stanice, která sousedí s oceňovanými nemovitostmi, není tento přístup užíván. 2.2 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ POSUDKU Pro vypracování posudku byly znalcem opatřeny nebo objednatelem poskytnuty tyto podklady: fotokopie výpisu z katastru nemovitostí vyhotoveného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod, dne , LV č. 322, k.ú. Vrchoviny, obec Nové Město nad Metují, okres Náchod, 3

4 katastrální mapa k.ú. Vrchoviny, fotokopie smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřená dne mezi společností SENTI spol. s r.o. jako pronajímatelem a SENTI TIME s.r.o. jako nájemcem, fotokopie půdorysů 1. a 2. NP, fotokopie Znaleckého posudku číslo /2006 vyhotoveného dne Ing. Jiřím Mračíkem, fotokopie smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne mezi společností ZILVAR, s.r.o., fotokopie kupní smlouvy uzavřené dne mezi společností ZILVAR, s.r.o. jako prodávající a společností SENTI, spol. s r.o. jako kupující, fotokopie kolaudačního rozhodnutí výst. č.j.: 1255/97, K-42/97 ze dne vydaného Městským úřadem v Nové Městě nad Metují, odborem výstavby. Pro vypracování posudku byly znalcem získány tyto další podklady a informace z internetové sítě: obchodní rejstřík a sbírka listin katastr nemovitostí dálkový přístup do katastru nemovitostí Místní šetření prováděli zaměstnanci společnosti EQUITA Consulting s.r.o. dne 18. března 2014 za účasti JUDr. Jakoubka a zástupce vlastníka oceňovaných nemovitostí. Ocenění je provedeno podle stavu nemovitostí ke dni místního šetření. 2.3 PŘEDPOKLADY A OMEZENÍ Předpoklady Běžně nedostupné informace o Předmětu ocenění byly převzaty od zástupců objednatele a z veřejně dostupných zdrojů. Znalec neprováděl žádná další šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti předložených podkladů. Za přesnost údajů a informací, ze kterých znalec při ocenění vycházel, nepřebírá odpovědnost a předpokládá jejich pravdivost a úplnost. Prohlášení Znalec prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast nebo jiný zájem související s Předmětem ocenění ani není majetkově nebo personálně propojen s objednatelem. Neexistují žádné důvody, které by mohly zpochybnit nezávislost nebo objektivitu znalce. Věcná omezení S výslednou hodnotou uvedenou v tomto posudku je kalkulováno pro účely uvedené v kapitole 1 ZNALECKÝ ÚKOL. V případě použití výsledné hodnoty pro jiné než uvedené účely neodpovídá znalec za jakékoliv následky nebo škody tímto použitím vzniklé. Znalec nezjišťoval, zda oceňovaná nemovitost není součástí hromadné věci (závodu, části závodu), na které by vázla zástava zapsaná v Rejstříku zástav (v souladu s 1348 NOZ). Tento posudek nenahrazuje z hlediska stavebnětechnického stavu Stavebnětechnické posouzení budovy včetně statiky. 4

5 Tento posudek nebyl zpracován pro jednání s finančními institucemi (banky, pojišťovny, atd.) ani pro řízení před orgány státní správy (jako např. soudy, finanční úřady, policie, exekutorské úřady, atd.), a nemusí splňovat specifické požadavky určené těmito institucemi pro ocenění. Skutečná cena zaplacená při transakci týkající se Předmětu ocenění se může lišit od výsledné hodnoty zjištěné tímto posudkem díky takovým faktorům, jakými jsou motivace smluvních stran, zkušenosti smluvních stran s vyjednáváním, struktura transakce (např. způsob financování, přechod kontroly, atd.) nebo jiným faktorům, které jsou pro danou transakci jedinečné. Časové omezení Výsledná hodnota v tomto znaleckém posudku je stanovena na základě údajů o předmětu ocenění známých ke dni ocenění a informací o budoucím vývoji v době zpracování posudku. Za skutečnosti nebo podmínky (možné odchylky v budoucím českém ekonomickém a politickém vývoji), které se vyskytnou po datu zpracování tohoto posudku, a za změnu v tržních podmínkách nelze převzít odpovědnost. Za předpokladu, že nedojde od data zpracování posudku k žádným významným změnám vztahujícím se k předmětu ocenění, makroekonomickému vývoji v ČR, vývoji daného segmentu trhu, lze považovat výslednou hodnotu v tomto znaleckém posudku za udržitelnou po dobu šesti měsíců od data zpracování tohoto posudku. Autorská práva Toto dílo je předmětem autorského práva dle zákona č. 121/2000 Sb. Žádná část této zprávy nesmí být žádným způsobem reprodukována, ukládána do vyhledávacích systémů nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky (elektronickými, mechanizačními, kopírováním, fotografováním, zaznamenáváním nebo jinak) bez předchozího svolení společnosti EQUITA Consulting s.r.o. Výjimku tvoří použití tohoto posudku pro potřeby uvedené v kapitole 1 ZNALECKÝ ÚKOL. 2.4 PRÁVNÍ STAV Vlastnictví Ze zápisu v katastru nemovitostí vyplývá, že vlastnictví oceňovaných nemovitostí je bezvadné a úplné a náleží společnosti SENTI společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), IČ , se sídlem T.G. Masaryka 1427, Nové Město nad Metují. Stavebněprávní stav Ke stavebněprávnímu stavu oceňovaných nemovitostí byla objednatelem předložena fotokopie kolaudačního rozhodnutí výst. č.j.: 1255/97, K-42/97 ze dne vydaného Městským úřadem v Nové Městě nad Metují, odborem výstavby, kterým se povoluje užívání stavby Obchodní středisko SENTI na pozemcích p.p.č. 843, 844 a 885 dle KN v kat. území Vrchoviny. Z textu tohoto dokumentu vyplývá, že stavebněprávní stav oceňovaných nemovitostí je bez závažnějších závad. Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou oceňované pozemkové parcely č. 843/3 a č. 843/6 pod ochranou zemědělského půdního fondu. Zástavní a jiná věcná práva Podle výpisu z katastru nemovitostí váznou na oceňovaných nemovitostech následující zástavní práva: zástavní právo smluvní k zajištění pohledávek vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí úvěru č. 3318/06/LCD do celkové výše Kč s příslušenstvím, ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Krč, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňové pohledávky v celkové výši ,- Kč včetně příslušenství ve prospěch Finančního úřadu v Náchodě, se sídlem Tyršova 49, Náchod, 5

6 zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňové pohledávky v celkové výši ,- Kč včetně příslušenství ve prospěch Finančního úřadu v Náchodě, se sídlem Tyršova 49, Náchod, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu na pohledávku ve výši ,- Kč včetně příslušenství ve prospěch Okresní správy sociálního zabezpečení Náchod, se sídlem Karlovo náměstí 2054, Náchod. Dle výpisu z katastru nemovitostí dále váznou na oceňované pozemkové parcele č. 843/6 věcná břemena chůze a jízdy ve prospěch pozemkových parcel č. St. 271, 843/5, 843/7, 843/9, 843/11, St. 274, 843/15, 843/16, 843/17, 843/18, 843/19, 843/20, 843/11, 843/22, 843/23, 843/24, 843/25, 843/26, St. 253, St Dle katastrální mapy se jedná o přístup přes oceňovanou pozemkovou parcelu č. 843/6 k výše uvedeným pozemkům ve vlastnictví třetích osob. Dle názoru znalce není toto věcné břemeno omezením pro vlastníka oceňovaných nemovitostí a nesnižuje výslednou tržní hodnotu oceňovaných nemovitostí. Vlastnictví oceňovaných nemovitostí není podle výpisu z katastru nemovitostí omezeno žádným dalším zástavním nebo jiným věcným právem třetí osoby, které by snižovalo plánované příjmy vlastníka nebo vyžadovalo jeho neplánované výdaje. Nájemní vztahy k nebytovým prostorům Podle předložené fotokopie smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřená dne mezi společností SENTI spol. s r.o. jako pronajímatelem a SENTI TIME s.r.o. jako nájemcem je ke dni ocenění pronajato 68 m 2 kancelářských prostor za nájemné ve výši Kč/měsíčně, tj Kč/m 2 /rok. Dále je dle nájemní smlouvy pronajato celkem 100 m 2 skladových ploch v 1. NP za nájemné ve výši Kč/měsíčně, tj. cca 700 Kč/m 2 /rok. Dle provedené analýzy obvyklého tržního nájemného v dané lokalitě Nového Města nad Metují je smluvené nájemné v obvyklé výši. Nájemní smlouva byla uzavřena od na dobu neurčitou. Uzavřený nájemní vztah není omezením pro vlastníka pronajmout prostory v případě potřeby výhodněji někomu jinému, nebo je přímo užívat. 6

7 3 METODY 3.1 KATEGORIE HODNOTY Pojem cena (Price) je výraz používaný pro požadovanou, nabízenou nebo již realizovanou částku za zboží či služby. Je to historický fakt, buď veřejně známý, nebo udržovaný v tajnosti. Z důvodu finančních možností, motivace nebo zájmů daného kupujícího a prodávajícího může nebo nemusí mít cena vztah k hodnotě. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené danému zboží či službě při konkrétní transakci. Cena je objektivní údaj. Hodnota (Value) je ekonomickým pojmem vyjadřujícím peněžní vztah mezi zbožím popř. službou určeným k prodeji a těmi kdo je prodávají nebo nakupují. Hodnota není skutečností, ale pouze odhadem ceny konkrétního zboží nebo služby na daném trhu ke konkrétnímu datu. Ekonomický pojem hodnoty odráží hledisko užitku, kterého dosahuje vlastník zboží nebo služby k datu, ke kterému je hodnota stanovena. Hodnota je subjektivní údaj. Druhy hodnot Obecně jsou rozlišovány dva druhy hodnot: 1. tržní hodnota 2. netržní hodnoty TRŽNÍ HODNOTA Tržní hodnota Tržní hodnota (Market Value, pojem používaný v EU, někdy Fair Market Value, používaný zejména v USA) je mezinárodními oceňovacími standardy definována jako: Odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi dobrovolným prodávajícím a dobrovolným kupujícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingovém období, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. "Odhadnutá částka..." představuje cenu vyjádřenou v penězích (obvykle v místní měně), která by byla zaplacena za aktivum v nezávislé tržní transakci. Tržní hodnota je měřena jako nejpravděpodobnější cena rozumně dostupná na trhu k datu ocenění v souladu s definicí tržní hodnoty. Je to nejlepší rozumně dostupná cena pro prodávajícího a nejvýhodnější rozumně dostupná cena pro kupujícího. Tento odhad především vylučuje odhad ceny zvýšené nebo snížené zvláštními faktory nebo okolnostmi, jako je atypické financování, prodej a dohoda o zpětném pronájmu, zvláštní hlediska nebo výhody poskytované někým, kdo je s prodejem spojen, nebo jakýkoli prvek zvláštní hodnoty. "... majetek měl být směněn..." odráží skutečnost, že hodnota majetku je odhadnutá částka, nikoli předem určená částka nebo skutečná prodejní cena. Je to cena, za kterou trh očekává, že by byla provedena transakce ke dni ocenění pro splnění všech ostatních částí definice tržní hodnoty. "...k datu ocenění..." vyžaduje, aby odhad tržní hodnoty byl časově omezen. Protože se trhy a tržní podmínky mohou změnit, odhadnutá hodnota může být v jiné době nesprávná nebo nevhodná. Ocenění bude odrážet aktuální tržní stav a podmínky existující ke skutečnému datu ocenění. Definice také předpokládá současnou směnu a provedení prodeje bez jakýchkoli cenových variant, které by někdy mohly být prováděny. "...mezi dobrovolným kupujícím..." odkazuje na toho, kdo je motivován, ale ne nucen ke koupi. Tento kupující není ani příliš dychtivý ani nucen kupovat za každou cenu. Tento kupující je také ten, kdo kupuje podle situace na současném trhu a podle aktuálních tržních očekávání, a ne podle imaginárního nebo hypotetického trhu, u kterého nelze prokázat nebo předpokládat, že existuje. Případný kupující by neměl nezaplatit vyšší cenu, než jakou požaduje trh. Současný vlastník majetku je zahrnut mezi ty, kteří tvoří "trh". Odhadce nebo znalec nesmí udělat 7

8 nerealistické předpoklady ohledně tržních podmínek ani předpokládat úroveň tržní hodnoty vyšší, než jaká je rozumně dostupná. "...dobrovolný prodávající..." není ani příliš dychtivý ani není nucen k prodeji za jakoukoli cenu, ani není připraven nabízet za cenu, která nepřichází na současném trhu rozumně v úvahu. Dobrovolný prodávající je motivován k prodeji majetku na trhu za nejlepší cenu dosažitelnou na (otevřeném) trhu po náležitém marketingu, ať už je tato cena jakákoli. Skutečná situace stávajícího vlastníka daného aktiva není součástí těchto úvah, protože "dobrovolný prodávající" je hypotetický vlastník. "...v nezávislé transakci..." je transakce mezi stranami, které nemají mezi sebou blízké nebo zvláštní vztahy (např. mateřská a dceřiná společnost nebo vlastník a nájemce), které by mohly způsobit, že by cena nebyla pro trh typická nebo by byla zvýšená v důsledku prvku zvláštní hodnoty. Transakce za tržní hodnotu se předpokládá mezi nesouvisejícími stranami, z nichž si každá počíná nezávisle. "...po náležitém marketingovém období..." znamená, že by majetek měl být na trhu vystaven nejvhodnějším způsobem tak, aby za něj byla získána nejlepší cena rozumně přicházející v úvahu při splnění definice tržní hodnoty. Délka doby vystavení se může měnit v závislosti na podmínkách trhu, ale musí být vždy dostatečná k tomu, aby majetek mohl být zaznamenán odpovídajícím počtem potenciálních kupujících. "... při které každá strana jedná informovaně a racionálně..." předpokládá, že jak dobrovolný kupující tak dobrovolný prodávající jsou rozumně informováni o podstatě a charakteristikách majetku, jeho skutečném a potenciálním využití a stavu trhu k datu ocenění. Dále se předpokládá, že každý jedná s touto znalostí a rozumně ve vlastním zájmu a usiluje o nejlepší cenu pro svoji pozici v transakci. Rozumnost je dána vztahem ke stavu trhu k datu ocenění a ne výhodami vzniklými tak, že bychom situaci posuzovali někdy později již se znalostí minulého vývoje. Není nezbytně nerozumné, když prodávající prodá majetek na trhu s klesajícími cenami za cenu, která je nižší než předchozí tržní cena. V takovýchto případech, tak jak je tomu v ostatních situacích prodejů a koupí na trzích s měnícími se cenami, bude rozumný kupující nebo prodávající reagovat podle nejlepších tržních informací k danému datu. "... a bez nátlaku..." stanovuje, že každá strana je motivována k podniknutí transakce, ale ani jedna není nadměrně nucena ji uskutečnit. Tržní hodnota je chápána jako hodnota majetku bez zahrnutí nákladů prodeje nebo koupě a bez kompenzace za související daně. Předpoklad Tržní hodnota obsahuje základní předpoklad nejvyššího a nejlepšího využití majetku. Nejvyšší a nejlepší využití majetku (Highest and Best Use) je takové využití ze všech přiměřeně pravděpodobných a zákonem povolených využití, které bylo označeno jako fyzicky možné, náležitě oprávněné, finančně uskutečnitelné a jehož výsledkem je nejvyšší tržní hodnota oceňovaných aktiv. Nejvyšší a nejlepší využití musí splňovat tyto čtyři kritéria: dodržení právních předpisů, fyzická realizovatelnost, finanční proveditelnost, maximální ziskovost. Cena obvyklá V české legislativě je užíván pojem cena obvyklá, která je zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku definována jako cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí 8

9 například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z definice lze dovodit, že obvyklá cena existuje pouze u zboží, resp. majetku, se kterým se běžně obchoduje. Je to cena běžná, pravidelně se opakující a odpovídající zvyku v daném místě a čase. Proto ji analýzou trhu lze odhadnout s poměrně velkou přesností nebo s malým rozptylem od průměrné hodnoty. Existuje však velmi mnoho typů majetků, věcí či práv, kde trh není natolik rozvinutý a s nimiž se běžně neobchoduje a pak je stanovení ceny obvyklé velmi obtížné. V případě, kdy se v daném místě a čase s obdobným majetkem neobchoduje, a tedy tam neexistuje ani trh s takovým majetkem, nemůže tam existovat ani obvyklá cena, neboť k obvyklé ceně lze dospět pouze na základě analýzy trhu. To ovšem neznamená, že majetek v takovém místě a čase nemá žádnou hodnotu. V zásadě lze konstatovat, že cena obvyklá stanovit nelze, ale je možné provést odhad tržní hodnoty majetku. Tržním oceněním se tedy neurčuje absolutní hodnota majetku, ale interpretuje se chování kupujících na trhu ve vztahu k danému majetku. Jde tedy o odborný názor vykonstruovaný na základě dostupných a relevantních informací k datu ocenění NETRŽNÍ HODNOTY Spravedlivá, reálná hodnota Fair Value (přiměřená, spravedlivá, reálná hodnota) není synonymem k tržní hodnotě, ale je založena na tržních principech. Je zejména užívána v účetnictví a nemusí všemi okolnostmi transakce splňovat definici tržní hodnoty (jedna ze stran je k transakci nucena nebo transakce je pouze fiktivní). Za určitých podmínek může být tato hodnota rovna tržní hodnotě (např. nepeněžité vklady, přeměny společností). Dále uvedené příklady demonstrují použití fair value, kdy tato neodpovídá tržní hodnotě - squeeze out, nabídky převzetí atd. Hodnota využití Value-in-Use (Hodnota využití) je hodnota daného majetku, kterou má pro své specifické využití pro konkrétního uživatele bez ohledu na nejvyšší a nejlepší využití. Investiční hodnota Investment Value (Investiční hodnota) je hodnota majetku pro konkrétního investora nebo skupinu investorů s konkrétním investičním záměrem. Subjektivní hodnota založená na individuálních investičních požadavcích, tím se odlišuje od tržní hodnoty, která je neosobní a nestranná. Likvidační hodnota Liquidation; Forced Sale Value (Likvidační hodnota nebo hodnota při nuceném prodeji) je hodnota, za kterou by bylo možné majetek zpeněžit ve velmi krátké době. Také může být některá strana v nevýhodě nebo nucena k transakci. Speciální hodnota Special value (speciální hodnota) je používána pro případ mimořádného prvku hodnoty převyšující tržní hodnotu. Tato hodnota může vzrůst nad tržní hodnotu při spojení s jiným majetkem (synergický efekt). Účetní hodnota Book value (účetní hodnota) je hodnota, která je určená na základě platných zákonných norem v účetnictví VYBRANÁ HODNOTA Úkolem znalce je stanovení tržní hodnoty nemovitostí pro interní potřeby objednatele v rámci insolvenčního řízení. Tržní hodnota je stanovena na základě tržních principů a přístupů. 9

10 3.2 OBECNÉ METODY OCENĚNÍ Pro ocenění majetku jsou používány tři základní obecně uznávané přístupy: nákladový, výnosový, porovnávací NÁKLADOVÝ PŘÍSTUP Tento přístup používá koncepci reprodukčních obstarávacích nákladů na stanovení hodnoty. Obezřetný investor by neplatil za aktivum více než částku, za kterou by ho mohl nahradit novým. Ocenění nákladovou metodou je určeno hodnotou vložené lidské práce, materiálu a tvůrčí energie, nezbytné pro vybudování popř. pořízení obdobných aktiv v současných ekonomických podmínkách a za současného stavu daného odvětví. Tato metoda představuje náklady spojené s přímou reprodukcí majetku nebo náklady spojené s nahrazením oceňovaného majetku, zohledňuje funkční nedostatek a ekonomickou respektive morální zastaralost. Náklady na pořízení nového majetku jsou náklady spojené s pořízením majetku se stejnou využitelností při současných cenách. Věcná hodnota nemovitosti V případě nemovitostí se zjišťují náklady nutné na výstavbu nemovitosti stejné velikosti, stejného typu a se stejnými technickými a užitnými parametry jako oceňovaná nemovitost v cenové úrovni ke dni ocenění snížené o opotřebení způsobené vlivem stáří a technického stavu nemovitosti. K takto zjištěné věcné hodnotě staveb se připočítává hodnota pozemků, zjištěná na základě porovnatelných prodejů VÝNOSOVÝ PŘÍSTUP Výnosový přístup je založen na stanovení budoucích výnosů, které vlastnictví oceňovaného majetku svému majiteli přináší. Nezbytnou součástí tohoto přístupu ocenění jsou následující analýzy: Analýza výnosů vychází ze specifické prognózy, která hodnotí dané množství a strukturu užitných ploch nebo specifický účel dané nemovitosti, kvalitu a užitné vlastnosti nemovitosti a umístění nemovitosti. Výsledkem jsou předpokládané výnosy, které se získají z pronájmu ploch nebo z provozu činnosti vycházející z účelu dané nemovitosti. Analýza výdajů vychází z prognózy nákladů potřebných na provoz nemovitosti. Analýza investic bere do úvahy požadované investice do nemovitého majetku, které jsou potřebné na udržení a růst životnosti stavby. Analýza diskontní míry obsahuje posouzení obchodního a finančního rizika investice do nemovitosti. Do úvahy se berou běžně používané metody stanovení odhadu diskontní míry se specifickými úvahami a úpravami z hlediska příslušného typu nemovitosti. Diskontní míra Diskontní míru můžeme definovat jako míru výnosnosti použitou na přepočet částky, splatné nebo inkasované v budoucnosti, na současnou hodnotu. Diskontní míra je tvořena dvěma složkami: bezrizikovou, která uvažuje bezrizikový cenný papír s jeho základní sazbou, a rizikovou, která představuje riziko spojené s investováním do nemovitostí. Riziko Riziková složka diskontní míry vyjadřuje stupeň jistoty nebo nejistoty související s realizací očekávaných budoucích výnosů. V souvislosti s výpočtem diskontní míry je možné riziko interpretovat jako ziskovost a míru, do jaké se bude budoucí výhledové cash-flow realizovat. Jinak řečeno, riziko se splněním prognóz. 10

11 3.2.3 POROVNÁVACÍ PŘÍSTUP Při ocenění za použití porovnávacího přístupu se odhaduje hodnota majetku na základě v současnosti realizovaných cen při prodeji majetků porovnatelných s oceňovaným majetkem mezi nezávislými partnery. Porovnávací metoda je založena na soustředění informací o porovnatelných majetcích a na znalosti a analýze trhu s porovnatelnými majetky. Následnou úpravou již realizovaných cen resp. nabídkových cen příslušnými multiplikátory, které zohledňují rozdíly mezi absolutní velikostí vybraných ukazatelů oceňovaných a porovnávaných majetků, se zjistí výsledná hodnota. 11

12 4 OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ 4.1 POPIS BUDOVA Č.P NA STAVEBNÍ PARCELE Č. 204 Předmětem ocenění je komerční budova č.p s pozemky a příslušenstvím. Budova je dle předloženého kolaudačního rozhodnutí užívána od roku 1997, kdy byla zkolaudována jako obchodní středisko. Ke dni ocenění je budova užívána převážně jako kancelářské prostory (v 1. i 2. NP). V budově se nacházejí i skladové prostory v 1. NP. Ke dni ocenění je část budovy v 1. NP pronajata na základě nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor. Budova je nepodsklepená se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, kde se nachází místnost technického zázemí budovy. V 1. NP se nachází vstup s halou a schodištěm, kanceláře, sklady, dílna, sociální zázemí, garáže. Ve 2. NP se nachází další sociální zázemí, kanceláře a porůzné terasy. Stavební popis Základy jsou provedeny jako pasy z prostého betonu. Nosné svislé konstrukce jsou zděné. Nosné vodorovné konstrukce jsou provedené jako železobetonové a z keramických stropních desek Hurdis do ocelových nosníků. Nosné vodorovné konstrukce jsou s rovnými omítanými nebo obkládanými podhledy. Krov je dřevěný. Střecha je s taškovou krytinou s jehlanovým světlíkem pro prosvětlení půdy v hlavní části budovy. Klempířské prvky jsou provedené kompletně, převážně z měděného plechu. Hlavní schodiště je železobetonové se stupni s obkladem z textilního koberce. Schodiště na půdu je ocelové vřetenové. Okna jsou plastová s izolačními dvojskly. Vstupní dveře jsou rovněž plastové. Vnitřní dveře jsou do obložkových zárubní náplňové, hladké nebo s prosklením. Garážová vrata jsou sekční na el. pohon. Podlahy jsou provedené z keramických dlažeb a textilních koberců. Omítky vnitřní jsou vápenné štukové s patrnými prasklinami kolem zárubní a v podhledech). Vnější omítky jsou strukturované, probarvené. Obklady vnitřní jsou provedené standardní keramické. Rozvody elektro 220V, 380V, slaboproudu - telefony, zabezpečovací systém, datová síť. Je osazen hromosvod. Objekt je vytápěn ústřední plynovým kotlem, který je situovaný na půdě a je vybaven deskovými otopnými tělesy. Je napojen na vodovod, kanalizaci, elektro a plyn. Technický stav Celkový stavebnětechnický stav objektu je dle názoru znalce průměrný a odpovídá stáří stavby. Stavba prochází od roku 1997 běžnou údržbou. Stáří stavby Objednatelem byla předložena fotokopie kolaudačního rozhodnutí výst. č.j.: 1255/97, K-42/97 ze dne vydaného Městským úřadem v Nové Městě nad Metují, odborem výstavby, kterým se povoluje užívání stavby Obchodní středisko SENTI na pozemcích p.p.č. 843, 844 a 885 dle KN v kat. území Vrchoviny. Oceňované nemovitosti jsou užívány od roku VENKOVNÍ ÚPRAVY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ zpevněné plochy přípojka vodovodu přípojka kanalizace přípojka plynu přípojka elektro 12

13 4.1.3 POPIS OSTATNÍCH POZEMKŮ Předmětem ocenění jsou následující pozemky v k.ú. Vrchoviny, obci Nové Město nad Metují, okres Náchod: stavební parcela č. 204 o výměře m 2 zapsaná jako zastavěná plocha a nádvoří, na které se nachází budova č.p. 1427, pozemková parcela č. 843/3 o výměře 546 m 2, zapsaná jako trvalý travní porost, pozemková parcela č. 843/6 o výměře 533 m 2, zapsaná jako trvalý travní porost. Popis Stavební parcela č. 204 je z části zastavěna budovou č.p a z části je užívána jako dvůr se zpevněnými a ozeleněnými plochami. Pozemková parcela č. 843/3 tvoří zatravněný břeh za oceňovanými nemovitostmi. Pozemková parcela č. 843/6 tvoří zpevněnou komunikaci s parkovacími místy před oceňovanou budovou č.p POSTUPY OCEŇOVÁNÍ METODA VĚCNÉ HODNOTY Výpočet věcné hodnoty staveb vychází z reprodukční ceny a zohledňuje přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené nemovitosti stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Výsledek věcné hodnoty může být pak snížen o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání nemovitosti. Reprodukční cena Reprodukční cena pro jednotlivé stavby byla stanovena pomocí technickohospodářských ukazatelů z databáze RTS Brno. Cenová úroveň 03/2014 byla zjištěna podle doposud zveřejněných indexů ČSÚ a interpolací průběhu indexu cen stavebních prací a materiálů ve stejném období předchozího roku. K uvedeným stavebním nákladům byly připočteny další náklady nezbytné k provedení stavby jako náklady na vyhotovení projektové dokumentace, řízení stavby, její pojištění atd. Příloha č. 1 Výpočet reprodukční ceny a věcné hodnoty staveb, jeho vstupy i výsledky jsou uvedeny v příloze č. 1. Pozemky Pro potřeby stanovení věcné hodnoty nemovitostí, souboru staveb a pozemků, se hodnota oceňovaných pozemků zjišťuje jako by byly nezastavěné. Hodnota pozemků byla stanovena na základě porovnání dosažitelných cen stavebních pozemků v dané lokalitě s přihlédnutím k pozitivním i negativním faktorům ovlivňujícím hodnotu oceňovaného pozemku: atraktivita lokality, orientace ke světovým stranám, tvar pozemku, jeho velikost a dopravní dostupnost, využitelnost pozemku inženýrské sítě, možnost a intenzita zastavění (dle územního plánu), omezující vlivy věcná břemena, ochranná pásma, stavební uzávěra, ekologické zátěže atd. Ceny stavebních pozemků určených ke komerční zástavbě v okrajových částech obce Nové Město nad Metují se pohybují od 600,- Kč/m 2 do 900,- Kč/m 2. Výsledná jednotková cena pozemku byla odhadem stanovena ve výši 750,- Kč/m 2. Příloha č. 1 Výpočet hodnoty pozemků je uveden v příloze č

14 4.2.2 METODA VÝNOSOVÁ Výnosová hodnota byla stanovena diskontováním budoucích čistých výnosů z pronájmu nemovitosti za použití současné hodnoty (PV). Pro výpočet byl zvolen stochastický model nestacionárního ekonomického prostředí s předpokladem nekonečné ekonomické životnosti staveb. Stanovení výnosů Výnosovou metodou byly oceněny všechny stavby a pozemky i jejich součásti jako jeden funkční celek. Výnosy jsou tvořeny pronájmem jednotlivých užitných ploch všech objektů. Výnosy byly stanoveny následujícím způsobem: V případě ploch pronajatých na základě předložené nájemní smlouvy byly použity výnosy ze smluveného nájemného, V ostatních případech byla výše výnosů stanovena na úrovni obvykle dosažitelného nájemného v dané lokalitě pro daný typ užitných ploch na základě průzkumu lokálního trhu. Stanovení nákladů Náklady, které musí hradit vlastník nemovitosti, tvoří zejména: Fixní náklady daň z nemovitosti pojištění staveb nájemné za užívání pozemků jiného vlastníka obnovovací náklady staveb Variabilní běžné udržovací a správní náklady Daň z nemovitosti Výše roční daně z nemovitosti byla stanovena vlastním výpočtem znalce na základě zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti. Pojištění nemovitosti Výše ročního pojistného za živelné, popř. jiné pojištění nemovitosti bylo stanoveno ve výši obvyklé pro pojištění nemovitostí v ČR. Obvyklá sazba pojišťoven se pohybuje okolo 0,7-1 z reprodukční ceny staveb. Nájemné za užívání části pozemku jiného vlastníka Přístup k oceňovaným nemovitostem je ke dni ocenění užíván z veřejné zpevněné komunikace a dále přes pozemkové parcely se zpevněným povrchem č. 843/7 a č. 843/4, které jsou ve vlastnictví třetí osoby, paní Petry Zilvarové. Dle sdělení při místním šetření byla komunikace na pozemcích vybudována vlastníkem těchto pozemků (tehdy společnosti ZILVAR, s.r.o.) a slouží dále k přístupu ke třem rodinným domům, které se nacházejí za oceňovanými nemovitostmi. Ve prospěch oceňovaných nemovitostí je dle výpisu z katastru nemovitostí zřízeno věcné břemeno práva průchodu a průjezdu včetně jízdy motorovými vozidly pro všechny vlastníky a oprávněné uživatele, v kteroukoli denní i noční dobu přes pozemkové parcely č. 843/5 a č. 843/7. Právně není zajištěn přístup přes pozemkovou parcelu č. 843/4. Přístup k nemovitostem je možný ještě přes pozemkovou parcelu č. 843/5, ale vzhledem k tomu, že tento přístup je dále pozemcích, které jsou ve vlastnictví čerpací stanice, která sousedí s oceňovanými nemovitostmi, není tento přístup užíván. Do výpočtu výnosové hodnoty bylo znalcem uvažováno nájemné za užívání části pozemkové parcely č. 843/4. Běžně se výše nájemného za pozemky jiného vlastníka stanoví z jejich tržní hodnoty dle následujícího přehledu: 14

15 Typ pozemku Zastavěné stavbami Nezastavěné Sazba % z tržní hodnoty 5-10% 1-5% Znalec zjistil tržní hodnotu pozemků jiného vlastníka ve výši 750 Kč/m 2. Celková výměra cizích pozemků činí 237 m 2 (odhadnutá znalcem). Výše nájemného za tyto pozemky byla stanovena při použití sazby 3% z tržní hodnoty vzhledem k užívání pozemků jako zpevněné komunikace. Celková roční výše nájemného za pozemky jiného vlastníka činí 5.342,- Kč. Obnovovací náklady Tyto náklady jsou představovány průměrnými výdaji na výměny stavebních prvků krátkodobé životnosti, které musí být periodicky vyměňovány, a dále na modernizace (zvyšování užitného standardu pronajímaných ploch v souvislosti s rostoucími požadavky trhu) zajišťující nekonečnou ekonomickou životnost staveb. Tyto náklady nejsou skutečnými výdaji jednotlivých let, ale jsou vynakládány jednorázově v pravidelně se opakujících periodách. Pro potřeby výpočtu výnosové hodnoty jsou tyto jednorázové výdaje časově rozlišeny na počet let podle zvolené periody. Výše těchto nákladů závisí na typu nemovitosti, na jejím konstrukčním systému, použitých materiálech atd. Výše těchto nákladů se odvíjí od reprodukční ceny staveb a základními kriterii je délka periody a objemový podíl konstrukcí, které budou podléhat výměně či opravě. Pro oceňovanou nemovitost byla použita perioda 20 let a objemový podíl konstrukcí 10 %. Běžné udržovací a správní náklady Tyto náklady jsou spojeny s provozem nemovitosti a jsou tvořeny zejména: výdaji na drobné opravy a údržbu výdaji na správu (právní služby, účetnictví, provize realitní kanceláři, marketing atd.) výdaji na zajištění provozu technických zařízení (výtahy, příprava TUV, vytápění, vzduchotechnika atd.) výdaji na poskytované služby, které jsou zahrnuty v nájemném a nejsou samostatně přefakturovatelné nájemcům výdaji na služby běžně přefakturovávané nájemcům, které mohou vzniknout v souvislosti s neobsazeností části prostor ostatní pravidelné nebo jednorázové výdaje. Znalec prováděl dlouhodobá statistická šetření vztahující se k výši těchto nákladů skutečně vynakládaných vlastníky nemovitostí. Závěry těchto šetření jsou následující: celková výše správních nákladů je závislá na typu nemovitosti a struktuře jejích užitných ploch celková výše správních nákladů je závislá na lokalitě, ve které je nemovitost situována celková výše správních nákladů je závislá na skladbě poskytovaných služeb vlastníkem nemovitosti. Celková roční výše správních nákladů vztažená na 1 m 2 užitné plochy se pro jednotlivé typy nemovitostí pohybuje v následujících intervalech: Typ stavby MIN MAX Rodinné domy a vily Bytové domy, nájemní domy (s nebyt. prostory) Jednotlivé výrobní a sklad. haly či budovy Polyfunkční objekty, banky, pojišťovny, admin. a obchodní centra Výrobní a skladové areály Hotely, penziony a restaurace Pro oceňovanou stavbu byla zvolena sazba 30 Kč/m 2 /rok. Stanovení diskontní míry Diskontní míra pro stanovení výnosové hodnoty nemovitosti je tvořena dvěma základními složkami: Bezrizikovou složkou 15

16 Složkou rizika. Celkovou výši diskontní míry uvažuje znalec jako nekonstantní, tj. v čase proměnlivou. Bezriziková složka Bezriziková složka diskontní míry je stanovena na úrovni průměrného výnosu z dlouhodobých (10 let) státních dluhopisů v ČR. Složka rizika Celková složka rizika pro oceňovanou nemovitost byla stanovena na základě yieldů realizovaných při prodejích nemovitostí v ČR v posledním období. S ohledem na charakter nemovitostního trhu, kdy jsou k dispozici informace o realizovaných prodejích, jejich realizované ceně, resp. výši yieldu, kdy tento ukazatel již obsahuje očekávání investorů ohledně požadované výnosnosti nemovitostí, tj. obou základních složek diskontní míry, tedy bezrizikové i rizikové, uvažuje znalec ve výpočtu diskontní míru na úrovni kapitalizační míry zvýšené o tempo růstu. Yieldy představují celkovou výši kapitalizační míry k danému okamžiku. Základní vztah mezi kapitalizační mírou a diskontní mírou: Kapitalizační míra = diskontní míra - tempo růstu výnosů Yield Yield je definován jako podíl ročního čistého příjmu na kupní ceně (včetně nákladů na uskutečnění koupě) počítaný k datu prodeje/koupě nemovitosti (uvádí se v procentech). Historický vývoj yieldů v ČR (zejména Praha a velká města) ukazuje pro minulé roky následující graf: Na základě tohoto historického vývoje dosahovaných prime yieldů odvodil znalec s ohledem na aktuální informace výši yieldu k datu ocenění a očekávaný budoucí vývoj, který bude pravděpodobně pokračovat v trendu zemí v EU

17 Tempo růstu Tempo růstu vyjadřuje růst čistých výnosů způsobený makroekonomickými vlivy, zejména růstem výnosů vlivem inflace, nikoli však růstem parametrů, které jsou specifické pro danou nemovitost, jako je obsazenost, regulace nebo deregulace, apod. Příloha č. 2 Výpočet výnosové hodnoty oceňované nemovitosti je uveden v příloze č METODA POROVNÁVACÍ Pro výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti byly použity nabídkové ceny porovnatelných nemovitostí v obdobných lokalitách. Informace o cenách byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů. Takto zjištěné ceny byly upraveny následujícími koeficienty: koeficientem prodejnosti, který vyjadřuje vztah mezi nabídkou a poptávkou po nemovitostech daného typu, koeficientem polohy, který odráží rozdíl v atraktivitě umístění porovnávané a oceňované nemovitosti, koeficientem dopravní dostupnosti, který vyjadřuje rozdíl v kvalitě dopravní dostupnosti porovnávané a oceňované nemovitosti, koeficientem funkční využitelnosti, který zohledňuje stávající způsob užívání eventuelně možnost dalšího využití oceňovaných staveb k jiným účelům a z toho plynoucí funkční omezení a očekávanou výnosnost staveb, koeficientem technického stavu, který zohledňuje technický stav porovnávané a oceňované nemovitosti s ohledem na prováděnou údržbu atd., koeficientem velikosti pozemku, který zohledňuje rozdíl ve velikosti výměry porovnávaných a oceňovaných pozemků s ohledem na jejich využitelnost, koeficientem vybavenosti, který vyjadřuje rozdíl v kvalitě a rozsahu vybavení porovnávané a oceňované nemovitosti (inženýrské sítě, atd.). Příloha č. 3 Výpočet, jeho vstupy i výstupy jsou uvedeny v příloze č

18 5 ZÁVĚR 5.1 REKAPITULACE VÝSLEDNÝCH HODNOT Znaleckým úkolem je stanovit tržní hodnotu nemovitostí pro potřeby objednatele v rámci insolvenčního řízení. Reprodukční cena staveb Kč Věcná hodnota - staveb Kč - pozemků Kč Věcná hodnota celkem Kč Výnosová hodnota celkem Kč Porovnávací hodnota Kč 5.2 VÝSLEDNÁ HODNOTA VÝSLEDNÁ HODNOTA NEMOVITOSTÍ SPECIFIKOVANÝCH V KAPITOLE 2.1 PŘEDMĚT OCENĚNÍ ČINÍ KČ (SLOVY: ŠEST MILIONŮ DVĚ STĚ TISÍC KORUN ČESKÝCH) Poznámka Výsledkem ocenění je hodnota majetku, která je základem pro stanovení ceny mezi prodávajícím a kupujícím. Cena sjednaná mezi smluvními stranami se může od výsledné hodnoty lišit podle konkrétních podmínek obchodního případu. Stanovená výše tržní hodnoty majetku představuje částku, za kterou lze za současné situace na konkrétním trhu oceňovaný majetek zobchodovat, a to bez ohledu na statut prodávajícího a kupujícího (viz definice tržní hodnoty a předpoklad obecného kupujícího). Upozornění a rizika Podle výpisu z katastru nemovitostí váznou na oceňovaných nemovitostech následující zástavní práva: zástavní právo smluvní k zajištění pohledávek vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí úvěru č. 3318/06/LCD do celkové výše Kč s příslušenstvím, ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Krč, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňové pohledávky v celkové výši ,- Kč včetně příslušenství ve prospěch Finančního úřadu v Náchodě, se sídlem Tyršova 49, Náchod, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňové pohledávky v celkové výši ,- Kč včetně příslušenství ve prospěch Finančního úřadu v Náchodě, se sídlem Tyršova 49, Náchod, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu na pohledávku ve výši ,- Kč včetně příslušenství ve prospěch Okresní správy sociálního zabezpečení Náchod, se sídlem Karlovo náměstí 2054, Náchod. Metodické postupy Stanovení tržní hodnoty nemovitostí bylo provedeno na základě metody nákladové, výnosové a metody porovnávací. 18

19 Výnosová hodnota byla stanovena na základě diskontovaného cash-flow plynoucího z předpokládaných výnosů z pronájmu oceňovaných nemovitostí. Výši obvyklého nájemného znalec stanovil na základě průzkumu místního trhu. Roční výše výnosů byla upravena obsazeností prostor ve výši cca 85% (u hlavních prostor). Náklady byly stanoveny podle postupu popsaného v kap Při ocenění za použití porovnávacího přístupu se odhaduje hodnota nemovitostí na základě v současnosti realizovaných cen při prodeji obdobných nemovitostí porovnatelných s oceňovaným mezi nezávislými partnery. Porovnávací metoda je založena na soustředění informací o porovnatelných nemovitostech a na znalosti a analýze trhu s porovnatelnými a obdobnými nemovitostmi. Následnou úpravou již realizovaných cen resp. nabídkových cen příslušnými multiplikátory, které zohledňují rozdíly mezi oceňovanými a porovnávanými nemovitostmi, se zjistí výsledná hodnota. Vstupy do porovnávací metody jsou použity z veřejně dostupných zdrojů, zejména z realitní inzerce a z realizovaných prodejů. Pravdivost informací u nabízených nemovitostí znalec neověřoval, rovněž nelze zjistit, jak dlouho je daná nemovitost nabízena, případně jestli už není prodána. Z popsaných důvodů jsou nabídkové ceny porovnávaných nemovitostí upravovány. Převody předmětu ocenění Současný vlastník nabyl oceňované nemovitosti koupí na základě kupní smlouvy uzavřené dne mezi společností ZILVAR, s.r.o. jako prodávající a společností SENTI, spol. s r.o. jako kupující. Prodejnost Podle názoru znalce se jedná o průměrně prodejné nemovitosti. Kladný vliv na prodejnost oceňovaných nemovitostí by mohla mít skutečnost, že se v daném místě nenabízí obdobné nemovitosti k prodeji. 19

20 PŘÍLOHY Příloha č. 1 VÝPOČET VĚCNÉ HODNOTY STAVEB A POZEMKŮ Příloha č. 2 VÝPOČET VÝNOSOVÉ HODNOTY Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY FOTOKOPIE VŠEOBECNÉ MAPY FOTOKOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY FOTOKOPIE VÝPISU Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ FOTOGRAFIE 20

21 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH STAVEB Název objektu zastavěná podlažní konstrukční obestavěný začátek parcelní celková životnost počet podlaží plocha plocha výška prostor užívání stáří objektu číslo objektu m 2 m 2 m m 3 objektu opotřebení rozestavěnost Admnistrativní budova č.p St NP, podkroví 718,9 962,0 3, , % - CELKEM ,9 962, , VÝPOČET NÁKLADOVÝCH HODNOT HLAVNÍCH STAVEB vedlejší cena za koeficient obestavěný stavební investiční stavební reprodukční cena opotřebení nedokončenost věcná hodnota Název objektu JKSO jednotku vybavení prostor náklady náklady náklady Kč/m 3 (0,6-1,2) m 3 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Admnistrativní budova č.p , CELKEM VÝPOČET NÁKLADOVÝCH HODNOT INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A VENKOVNÍCH ÚPRAV měrná opotřebení, opotřebení, množství stáří cena za jednotku reprodukční cena věcná hodnota Název objektu jednotka materiál nedokončenost JKSO nedokončenost (MJ) MJ roky Kč/MJ Kč Kč Kč Venkovní úpravy a IS % 2,5 % z RC staveb 17% CELKEM Příloha č.1 - Výpočet nákladových hodnot 1 / 3

22 VÝPOČET VĚCNÉ HODNOTY POZEMKŮ Číslo parcely zdroj informací: internet, realitní inzerce cena použitá ve výpočtu: 750 Kč/m 2 objekt na parcele nebo druh pozemku, způsob využití výměra cena cena pozemku m 2 Kč/m 2 Kč St. 204 zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p poznámka 843/3 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 843/6 trvalý travní porost CELKEM Číslo parcely objekt na parcele nebo druh pozemku, způsob využití VÝPOČET NÁJEMNÉHO ZA POZEMEK výměra jednotkové nájemné za pozemky (3 % z jednotkové ceny) roční nájemné za užívání pozemku poznámka (dle KN) m 2 Kč/m 2 Kč přístup z veřejné komunikace k oceňovaným vlastník: paní Zilvarová 843/4 nemovitostem, zpevněná komunikace CELKEM Příloha č.1 - Výpočet nákladových hodnot 2 / 3

23 REKAPITULACE NÁKLADOVÝCH HODNOT Název objektu reprodukční cena opotřebení věcná hodnota Kč Kč Kč Hlavní stavby Venkovní úpravy a inženýrské sítě Pozemky CELKEM Příloha č.1 - Výpočet nákladových hodnot 3 / 3

24 Název objektu kancelářské plochy v 1. NP kancelářské plochy ve 2. NP (vč. zázemí) skladové plochy v 1. NP skutečně pronajato na základě nájemní smlouvy skutečně pronajato na základě nájemní smlouvy sklady v podkroví plochy zemědělské výroby parkovací stání byty tržní nájemné byty "regul.nájemné" ostatní plochy - vstup m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Admnistrativní budova č.p Venkovní zpevněné plochy Celkem Název objektu kancelářské plochy v 1. NP kancelářské plochy ve 2. NP (vč. zázemí) PŘEHLED UŽITNÝCH PLOCH JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ STANOVENÍ VÝNOSŮ Z PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ skladové plochy v 1. NP skutečně pronajato na základě nájemní smlouvy skutečně pronajato na základě nájemní smlouvy sklady v podkroví plochy zemědělské výroby parkovací stání byty tržní nájemné byty "regul.nájemné" ostatní plochy - vstup m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Celkové užitné plochy (m 2 ) Průměrná roční obsazenost 85% 85% 85% 85% 85% 40% 85% 60% 85% 85% 85% Sazba ročního nájemného (Kč/m2/rok) Výše ročního nájemného (tis. Kč) 75,7 315,8 178,1 69,4 59,2 45,2 0,0 6,2 0,0 0,0 18,9 768,4 - smlouvy na dobu určitou 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - smlouvy s obvyklým nájemným 75,7 315,8 178,1 69,4 59,2 45,2 0,0 6,2 0,0 0,0 18,9 768,4 STANOVENÍ NÁKLADŮ NA PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Druh nákladu způsob výpočtu Výše nákladu (tis. Kč) Daň z nemovitosti dle platného předpisu 15,2 Pojištění staveb 0,7 promile z reprodukční ceny 16,8 Běžná správa a údržba ( 1188 m2 * 30 Kč/m2/rok ) 35,6 30 Tvorba rezerv na obnovu a modernizaci staveb (obnova 10% konstrukcí každých 20 let) 116,9 0,1 20 Nájem za užívání pozemku odborný odhad 5,3 Výše ročních nákladů (tis.kč) 189,9 Příloha č.2 - Výpočet výnosové hodnoty 1 / 2 celkem za objekt celkem za objekt

25 Makroekonomická data Ukazatel další Index spotřebitelských cen 1,30% 2,00% 1,80% 2,00% 2,00% 2,00% Index cen stavebních prací 0,50% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,00% Index nájemného nebytových prostor 0,00% 0,50% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% Výnosy z pronájmu nemovitostí Položka další Výnosy z pronájmu nebytových prostor 307,3 768,4 772,2 776,1 783,8 795,6 - smlouvy s obvyklým nájemným 307,3 768,4 772,2 776,1 783,8 795,6 nárůst obsazenosti 40% 100% 100% 100% 100% 100% (0,00%) (0,50%) (0,50%) (1,00%) (1,50%) (2,00%) Celkové výnosy (tis. Kč) 307,3 768,4 772,2 776,1 783,8 795,6 Náklady na pronájem nemovitostí Položka další Daň z nemovitosti 15,2 15,4 15,7 16,0 16,3 16,7 (1,30%) (2,00%) (1,80%) (2,00%) (2,00%) (2,00%) Pojištění staveb 16,8 17,0 17,3 17,6 18,0 18,4 (1,30%) (2,00%) (1,80%) (2,00%) (2,00%) (2,00%) Běžná správa a údržba 35,6 35,8 36,0 36,4 36,9 37,6 (0,50%) (0,50%) (1,00%) (1,50%) (2,00%) (2,00%) Tvorba rezerv na obnovu a modernizaci staveb 116,9 117,5 118,1 119,3 121,0 123,5 (0,50%) (0,50%) (1,00%) (1,50%) (2,00%) (2,00%) Nájem za užívání pozemku 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 (1,30%) (2,00%) (1,80%) (2,00%) (2,00%) (2,00%) Celkové náklady (tis. Kč) 189,9 191,1 192,6 194,9 198,0 202,0 Čistý zisk Položka zbytek r další Celkové výnosy (tis. Kč) 243,4 768,4 772,2 776,1 783,8 795,6 (150,00%) (0,50%) (0,50%) (1,00%) (1,50%) (2,00%) Celkové náklady (tis. Kč) 150,3 191,1 192,6 194,9 198,0 202,0 (0,66%) (0,80%) (1,16%) (1,60%) (2,00%) (2,00%) Čistý zisk (tis. Kč) 93,0 577,2 579,6 581,2 585,8 593,6 Diskontní míra VÝPOČET VÝNOSOVÉ HODNOTY - DCF Položka další Kapitalizační míra (odvozená z realizovaných yieldů) 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% Tempo růstu 0,00% 0,00% 0,40% 0,28% 0,80% 1,33% Celková výše diskontní míry 9,00% 9,00% 9,40% 9,28% 9,80% 10,33% Diskontní faktor 0,93 0,86 0,78 0,72 0,65 0,59 Výpočet výnosové hodnoty nemovitostí Položka další Diskontovaný zisk - současná hodnota jednotlivých let 86,9 494,7 454,0 416,6 382,4 351,2 Diskontovaný zisk - současná hodnota - kumulovaně 86,9 581, , , , ,7 Perpetuita k jednotlivým rokům 5 990, , , , ,8 N/A Perpetuita k horizontu hodnocení 4 305,8 Současná hodnota (PV) projektu - hodnota nemovitosti (tis.kč) Výsledná výnosová hodnota 6 140, Kč Příloha č.2 - Výpočet výnosové hodnoty 2 / 2

26 Popis nemovitostí Základní údaje Oceňovaná nemovitost Admnistrativní budova č.p T.G. Masaryka 1427, Nové Město nad Metují fotografie není k dispozici VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY zdroj informací: Oceňovaná nemovitost Porovnávaná nemovitost č. 1 Obchodní objekt Hradecká, Jaroměř - Pražské Předměstí internet, realitní inzerce fotografie není k dispozici Porovnávaná nemovitost č. 2 Komerční objekt Červený Kostelec internet, realitní inzerce fotografie není k dispozici Komerční objekt s nově zrekonstruovanými obchodními, prodejními a provozními prostory, s Nabízíme prodej obchodního, skladovacího možností vybudování až 12 bytových a servisního objektu firmy Mountfield, ul. jednotek v centru Červeného Kostelce, Hradecká, Jaroměř. Prodejní plocha 435 okr. Náchod. Jedná se o částečně m2, dva sklady m2 a 99 m2, servis podsklepenou, zděnou, třípodlažní 69 m2. Vytápění plyn. kotlem. Propojení budovu, která prošla celkovou!! skladu a prodejny jednopaletovým rekonstrukcí prvního podlaží výtahem. Nákladová rampa. Sociální (koaludace jaro 2012). Dispozice: 1.NPzázemí pro zaměstnance. Kanceláře. hlavní vchod do prostor o podlahové Strategická poloha v centru města, v těsné ploše cca 280m2 koncipovaných do 5 blízkosti nejfrekventovanější kruhové samostatných jednotek přístupných křižovatky. jednotlivě z hlavní chodby, zkolaudovaných jako: prodejní prostory se skladem o vým. cca 70m2 ( s možností rozšíření o cca 25m2), Porovnávaná nemovitost č. 1 Porovnávaná nemovitost č. 2 Výměra pozemku (m 2 ) Užitná plocha (m 2 ) Prodejní/nabídková cena (Kč) Základní jednotková cena (Kč/m 2 ) Koeficient prodejnosti - 0,90 0,95 Výchozí jednotková cena (Kč/m 2 ) Porovnání Položka Položka Oceňovaná Porovnávaná Porovnávaná nemovitost nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 Poloha atraktivnější méně atraktivní Koeficient polohy - 0,95 1,20 Dopravní dostupnost lepší horší Koeficient dopravní dostupnosti - 0,95 1,15 Technický stav objektu obdobný horší Koeficient technického stavu - 1,00 1,05 Vybavenost budov obdobná obdobná Koeficient vybavení - 1,00 1,00 Funkční využitelnost větší obdobná Koeficient funkční využitelnosti - 0,90 1,00 Velikost pozemku menší menší Koeficient velikosti pozemku - 1,02 1,05 Výsledná porovnávací hodnota Položka Oceňovaná nemovitost Porovnávaná nemovitost č. 1 Porovnávaná nemovitost č. 2 Základní jednotková cena (Kč/m 2 ) Upravená jednotková cena (Kč/m 2 ) Výsledná jednotková cena (Kč/m 2 ) Užitná plocha (m 2 ) 962 Porovnávací hodnota (Kč) Výsledná porovnávací hodnota (Kč) Výsledná porovnávací hodnota Kč Příloha č. 3 - Výpočet porovnáavací hodnoty 1/1

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Odhad tržní hodnoty č. 22402

Odhad tržní hodnoty č. 22402 Odhad tržní hodnoty č. 22402 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 01986/11-034

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Odhad tržní hodnoty č. 23483

Odhad tržní hodnoty č. 23483 Odhad tržní hodnoty č. 23483 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00947/09-026

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 63/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 275/18 - orná půda, LV číslo 90, katastrální území Sobíšky, obec Sobíšky, okres Přerov a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/6 na nemovitostech - pozemku p.č. 4307/55 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 4317/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace LV číslo 719, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 3989 / 2013 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: Rodinný dům č.p.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Znalecký posudek č. 5425-182/14

Znalecký posudek č. 5425-182/14 Znalecký posudek č. 5425-82/4 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 450, jehož součástí je stavba rekreační chaty č.e. 5, v obci Blížejov, katastrální území Chotiměř u Blížejova, zapsané u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014 Znalecký posudek č. 1027-299 /2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková 602 00 Brno, Křenová 299/26 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v obci Duchcov

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 3849/2011

Znalecký posudek č. 3849/2011 Znalecký posudek č. 3849/2011 O ceně nemovitosti - rodinný dům č.p. 528 v Litoměřicích stanovení obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02 Děčín ze dne:

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: exekutora JUDr. Karla Urbana Bytová jednotka č. 1488/31 v domě č.p. 1488 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více