OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 4"

Transkript

1 RENTERA akciová společnost výroční zpráva

2 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s Profil společnosti Základní údaje Akcionáři, akcie, majetkové účasti Akcionáři Základní kapitál Majetkové účasti Organizační struktura společnosti Ocenění majetku společnosti Významné změny v roce 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 8 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VEDENÍ Dozorčí rada společnosti Zpráva dozorčí rady Představenstvo společnosti Odměňování statutárních orgánů společnosti Personální unie 12 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI SPOLEČNOSTÍ VE SKUPINĚ Vývoj společností ve skupině RENTERA v uplynulém období RENTERA, a.s BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o R&R Investment Group, a.s WESTREAL Invest, s.r.o JILEMNICE HOTEL, s.r.o Trisat, s.r.o HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s Záměry do budoucna 17 5 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Vybrané finanční ukazatele společnosti Vybrané ukazatele dceřiných společností 18 6 OSTATNÍ Výzkum a vývoj Ochrana ţivotního prostředí Řízení rizik Auditor společnosti 19 7 ZPRÁVA O VZTAZÍCH Organizační struktura Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami koncernu Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna 22 ovládanou osobou 8 PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 22 9 PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY Roční účetní závěrka společnosti Zpráva auditora 37 1

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Váţení akcionáři, dovolujeme si Vám předloţit výroční zprávu a zprávu představenstva společnosti RENTERA, a.s. za rok Výroční zpráva mimo jiné obsahuje veškeré údaje o výsledcích hospodaření společnosti za účetní období roku 2010, dále pak zprávu představenstva o vývoji společností ve skupině RENTERA, zprávu o vztazích společností ve skupině a zprávu auditora. Z mého pohledu nejpodstatnější událostí roku 2010 bylo prodlouţení nájemních smluv mezi společností BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. (dále jen BRE) a ČSOB a to minimálně do roku Dále pak jsme prodlouţili nájem o dalších pět let s Českou spořitelnou ve společnosti R&R Investment Group, a.s. (dále jen RR) a v neposlední řadě společnost WESTREAL Invest, s.r.o. (dále jen WRI) prodlouţila nájem s Českou pojišťovnou taktéţ o pět let. Skupině RENTERA se dařilo udrţet si finanční stabilitu (zejména díky navýšení základního kapitálu a příjmům z dlouhodobých nájemních smluv). Dceřiné společnosti řádně splácely bankovní úvěry a hradily své závazky. Vzhledem k vývoji na realitním trhu se nedomnívám, ţe by v dohledné době mohlo dojít v minulosti mnohokrát avizovanému refinancování úvěrů za rozumných podmínek. Jak jsem jiţ zmínil výše, došlo k uplatnění opce na prodlouţení nájemních smluv ze strany ČSOB (se společností BRE), coţ byl hlavní impuls k tomu, abychom mohli přistoupit ke zlikvidnění aktiv skupiny v souladu s dlouhodobým vývojem nastíněným při vzniku společnosti. Vývoj na realitním trhu z pohledu trţního ocenění nemovitostí (nejen našich) nedoznal dle našeho názoru příliš velkých změn. Některé regiony byly realitní krizí postiţeny více (Liberecko) a došlo zde k razantnímu úbytku poptávky po nemovitostech s vyšší trţní hodnotou. Na druhé straně známe regiony, které nevykazují tak dramatický propad a najdeme zde reálnou poptávku (severní Morava, střední Čechy). Samozřejmě poptávané ceny ani zdaleka nekonkurují těm předkrizovým, nicméně pokud prodávající akceptuje trţní poptávku, existuje zde relativně rychlá likvidita. Ačkoliv některé statistiky hovoří o nárůstu poptávky po nájemních prostorách, nemyslíme si, ţe tyto statistiky plně odráţí situaci v regionech. Dle našich poznatků se mnohde situace ještě zhoršila. Stále se nám nepodařilo za standardních podmínek dlouhodobě pronajmout některé nemovitosti v našem portfoliu. Stěţejní sloţkou pronájmu samozřejmě zůstávají dlouhodobé kontrakty 2

4 s bankovními a pojišťovacími subjekty, které byly extendovány na období minimálně dalších 5 let ve společnostech BRE, RR a částečně i WRI. Bohuţel v hotelové divizi jsme minulý rok opět museli bojovat nejenom s globálními problémy, které ovlivňují světový turismus (výbuch sopky na Islandu), nýbrţ také s fiskálními opatřeními naší vlády (zvýšení DPH). Cestovní ruch, resp. hotelový sektor, byl v roce 2010 poznamenán cenovou válkou, která napříč regiony vyústila v cca 16% pokles pokojových cen oproti roku Trţby, resp. výkony, společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. (dále jen HMV) i přes zvýšení sazby DPH vykázaly nárůst (byť velmi malý). Propad trţeb cestovních kanceláří a individuální klientely se nám podařilo eliminovat většími trţbami z firemních akcí. Věřím, ţe výroční zpráva Vám zprostředkuje dostatečný náhled na podnikání společnosti RENTERA, a.s. včetně informací o vývoji společnosti v uplynulém roce a výhled do období budoucích. Milan Růţička, předseda představenstva 3

5 2. RENTERA, a.s. 2.1 Profil společnosti Akciová společnost RENTERA vznikla v roce Činnost společnosti je soustředěna v současné době na jediný geografický trh, na Českou republiku. Její hlavní náplní činnosti je koupě a následná správa výnosných aktiv jako jsou například bonitní nemovitosti v lukrativních oblastech s vybudovanými a trvalými nájemními vztahy, dále pak koupě a provoz hotelových zařízení. Společnost vlastní aktiva, u kterých je jiţ dnes jasné jejich vyuţití nebo budoucí výnos. Za klíčové prvky povaţujeme především důraz na kvalitu aktiva, přiměřenou stabilitu spravovaných prostředků a dosaţení poţadovaných výnosů. Formu akciové společnosti povaţujeme za nástroj pro koncentraci potřebného kapitálu. 2.2 Základní údaje OBCHODNÍ FIRMA: RENTERA, a.s. IČ: SÍDLO: Nad Santoškou 1420/8, , Praha 5 KONTAKTNÍ ADRESA: Švédská 635/8, , Praha 5 PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost PŘEDMĚT ČINNOSTI: Správa a údrţba nemovitostí DATUM ZALOŢENÍ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL: Kč ZAPSÁNA: Městský soud v Praze, oddíl B, vloţka Akcionáři, akcie, majetkové účasti Akcionáři RENTERA, a.s. disponuje akcionářskou strukturou čítající 41 akcionářů vlastnících celkově 407 kusů akcií na jméno, z nichţ 128 kusů (31,45%) akcií je v drţení fyzických osob a 279 kusů (68,55%) akcií je v drţení právnických osob. Přehled akcionářů společnosti RENTERA, a.s. s podílem nad 5%: Akcionáři s podílem > 5% Podíl společnost RENTERA CENTRAL EUROPE S.A. 35,14% společnost ERGO CARDUELIS, a.s. 27,03% Pavel Vágner 9,83% Mezi ţádnou z těchto osob, ani mezi nimi a emitentem, není uzavřena ovládací smlouva ani Společnosti není známo jednání ve shodě mezi těmito osobami. Všichni ostatní akcionáři mají podíl menší neţ 5% akcií na základním kapitálu Společnosti. Statutární orgán tak není povinen za společnost jako osobu ovládanou zpracovat ve smyslu 66 a) obchodního zákoníku zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. 4

6 2.3.2 Základní kapitál Stav k Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí ,- Kč. Základní kapitál je splacen ve výši ,- Kč (k datu bylo do obchodního rejstříku zapsáno 100 % splacení základního kapitálu). Společnost nevlastní ţádné vlastní akcie. Podmínky pro zvýšení základního kapitálu jsou stanoveny stanovami společnosti a odpovídají obecně závazným právním předpisům. VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY Aktuální stav CENNÝ PAPÍR DRUH FORMA PODOBA POČET KUSŮ JMENOVITÁ HODNOTA CELKOVÝ OBJEM EMISE PŘEVODITELNOST AKCIE kmenová na jméno listinná 407 ks ,- Kč 407 ks jen se souhlasem valné hromady, s výjimkou převodu akcií na akcionáře společnosti - akcie byly vydány na základě obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti - převoditelnost akcií je dle platných stanov omezena souhlasem valné hromady Společnosti, kterého není zapotřebí, jedná-li se o převod akcií na akcionáře Společnosti - práva spojená s akciemi jsou pro všechny akcie stejná - nárok oprávněné osoby na dividendu zaniká ve čtyřleté promlčecí lhůtě ode dne její splatnosti, tento nárok poté přechází na Společnost Majetkové účasti Společnost RENTERA, a.s. vlastní 100% podíl na základním kapitálu těchto obchodních společností: HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. IČ Hlavní předmět činnosti: provozování hotelu a restaurace Základní kapitál společnosti: Kč BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč 5

7 Trisat, s.r.o. IČ Hlavní předmět činnosti: sluţby spojené se správou a údrţbou nemovitostí Základní kapitál společnosti: Kč K datu byl do obchodního rejstříku zapsán převod obchodního podílu ze společnosti RENTERA, a.s. na společnost RENTEL FACILITY MANAGEMENT s.r.o. (99%) a Mgr. Martina Elgera (1%) R & R Investment Group, a.s. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč WESTREAL Invest, s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč JILEMNICE HOTEL, s.r.o. IČ: Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál: Kč 6

8 2.3.4 Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti RENTERA, a.s. včetně majetkových účastí stav k Valná hromada HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. 100% Dozorčí rada společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. 100% WESTREAL Invest, s.r.o. 100% Představenstvo společnosti (správa majetkových účastí) R&R Investment Group, a.s. 100% JILEMNICE HOTEL, s.r.o. 100% Trisat, s.r.o. 100% 7

9 2.4 Ocenění majetku společnosti Trţní hodnota majetku společnosti na základě indikativního trţního ocenění nemovitosti v majetku společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Trţní hodnota majetku společnosti na základě indikativního trţního ocenění nemovitostí v majetku společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Trţní hodnota majetku společnosti na základě indikativního trţního ocenění nemovitostí v majetku společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Trţní hodnota majetku společnosti na základě indikativního trţního ocenění nemovitostí v majetku společnosti R & R Investment Group, a.s. činila celkem ,- Kč (bez nemovitostí Chrast a Nový Bor). Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Trţní hodnota majetku společnosti na základě indikativního trţního ocenění nemovitosti v majetku společnosti JILEMNICE HOTEL, s.r.o. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Trţní hodnota majetku společnosti Trisat, s.r.o. při zohlednění aktiv a pasiv není pro ocenění významná a lze předpokládat, ţe se pohybovala okolo hodnoty základního kapitálu. Komentář k ocenění majetku společnosti Dle našeho názoru v období června aţ prosince 2010 nedošlo k podstatným změnám v trţním ocenění nemovitostí, a proto jsme ponechali pro účely výroční zprávy pro rok 2010 ocenění zpracovaná na základě indikativních znaleckých posudků trţní hodnoty k Významné změny v roce 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy MATEŘSKÁ SPOLEČNOST RENTERA, a.s. Rok 2010 Stav splacení základního kapitálu: - k datu bylo do obchodního rejstříku zapsáno 100 % splacení základního kapitálu 8

10 DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Rok 2010 Splacení základního kapitálu společnosti: - k datu bylo do obchodního rejstříku zapsáno 100 % splacení základního kapitálu Předmět podnikání: - k datu došlo ke změně předmětu podnikání na výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona a hostinská činnost. R & R Investment Group, a.s. Rok 2010 Předmět podnikání: - k datu došlo ke změně předmětu podnikání na výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. Prodej budov - dne byla podepsána kupní smlouva na prodej nemovitosti v Chrasti - dne byla podepsána kupní smlouva na prodej nemovitosti v Novém Boru KAMENNÁ VILA, s.r.o. Rok 2010 Převod obchodního podílu - k datu byl do obchodního rejstříku zapsán převod obchodního podílu ze společnosti RENTERA, a.s. na Pelion International Inc.. Trisat, s.r.o. Rok 2010 Změny ve výši základního kapitálu - k datu bylo do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu, a to o ,- Kč na ,- Kč. Rok 2011 Převod obchodního podílu - k datu byl do obchodního rejstříku zapsán převod obchodního podílu ze společnosti RENTERA, a.s. na společnost RENTEL FACILITY MANAGEMENT s.r.o. (99%) a na Mgr. Martina Elgera (1%) 9

11 3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VEDENÍ 3.1 Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. má tři členy volené valnou hromadou na dobu pěti let. V souladu se stanovami společnosti zasedá dozorčí rada alespoň jednou ročně. Jednání se pravidelně zúčastňuje předseda představenstva a dle obsahu a závaţnosti projednávané problematiky také členové představenstva či přizvané třetí osoby (experti). Sloţení dozorčí rady k : Bc. Jan Číţek Ing. Andrea Homolová Pavel Vágner předseda dozorčí rady členka dozorčí rady člen dozorčí rady 10

12 3.1.1 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. v roce 2010 průběţně zajišťovala a vykonávala veškeré úkoly, které vyplývají ze zákona a stanov Společnosti. Dozorčí rada projednávala pravidelně okruh otázek souvisejících především s vývojem hospodářských výsledků Společnosti a s nákupem či postupem nákupu jednotlivých akvizic Společnosti, zároveň kontrovala činnost představenstva a plnění jejich usnesení. Dozorčí rada během uplynulého roku 2010 sledovala průběh a vývoj podnikatelských aktivit, plnění strategických cílů představenstva společnosti, způsob a výsledky hospodaření společnosti. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě pravidelně veškeré zápisy ze svých jednání a všechny další informace nezbytné pro výkon kontrolní činnosti. Členové dozorčí rady byli pravidelně zváni na zasedání představenstva. Jednotliví členové dozorčí rady vykonávali dohled nad jim svěřenými úseky. Závěry z jejich dohledu přenášelo představenstvo do svých opatření a do fungování společnosti RENTERA, a.s. jakoţ i dceřiných společností. V souladu s ustanoveními vyplývajícími ze stanov Společnosti dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2010 včetně přílohy ověřené auditorem. Při posuzování věcné a formální správnosti řádné účetní závěrky se dozorčí rada opírala o vlastní průběţně prováděné hodnocení a předloţené stanovisko auditora. Na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, ţe účetní záznamy a evidence byly vedeny legitimním způsobem, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rovněţ v souladu se stanovami Společnosti. Řádná účetní závěrka ve všech materiálních aspektech věrně zobrazuje stav majetku a závazků, vlastní jmění a finanční situaci Společnosti. Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. na základě vlastního přezkoumání řádné účetní závěrky souhlasí s výrokem auditora a doporučuje akcionářům schválení řádné účetní závěrky za rok Jan Číţek, předseda dozorčí rady 11

13 3.2 Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem, jeţ řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ze svých řad volí a odvolává předsedu, který řídí činnost představenstva. Představenstvo má tři členy volené na dobu pěti let. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo společnosti v průběhu roku 2010 uskutečnilo čtyři řádná zasedání, na kterých se převáţně zabývalo průběţnou pravidelnou správou záleţitostí Společnosti a hodnocením výsledků podnikání. Představenstvo řídilo chod společnosti v součinnosti s managementem dceřiných společností. Sloţení představenstva k : Bc. Milan Růţička JUDr. Martina Vašková Tibor Horváth předseda představenstva místopředsedkyně představenstva člen představenstva 3.3 Odměňování statutárních orgánů společnosti Společnost nemá stanoveny ţádné principy odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady. O odměňování členů představenstva rozhoduje dozorčí rada společnosti a o odměňování dozorčí rady rozhoduje valná hromada společnosti. 3.4 Personální unie Milan Růţička Martina Vašková Tibor Horváth Jan Číţek Pavel Vágner Andrea Homolová - předseda představenstva společnosti RENTERA, a.s. - předseda představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - člen představenstva společnosti R & R Investment Group, a.s. - místopředsedkyně představenstva společnosti RENTERA, a.s. - místopředsedkyně představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - člen představenstva společnosti RENTERA, a.s. - jednatel společnosti Trisat, s.r.o. (zánik funkce ke dni ) - předseda dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - předseda dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - předseda dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. - jednatel společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. - jednatel společnosti KAMENNÁ VILA, s.r.o. - člen dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - člen dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - člen dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. - členka dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - členka dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - členka dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. 12

14 Mezi společností a členy představenstva nebo zaměstnanci nejsou uzavřeny ţádné smlouvy zavazující společnost k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání. Prohlášení - u členů představenstva a členů dozorčí rady neexistují ţádné střety zájmu. 13

15 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI SPOLEČNOSTÍ VE SKUPINĚ 4.1. Vývoj společností ve skupině RENTERA v uplynulém období RENTERA, a.s. Jak jsem jiţ v jiné části této výroční zprávy zmínil, stěţejní událostí loňského roku pro skupinu RENTERA bylo prodlouţení nájmu Československé obchodní banky. Došlo ke kompletnímu splacení navýšeného základního kapitálu společnosti. I v minulém roce mateřská společnost RENTERA, a.s. ze svých zdrojů pomáhala společnosti HMV splácet úvěrové zatíţení. V roce 2010 nebyly učiněny ţádné změny ve statutárních orgánech. V uplynulém roce představenstvo registrovalo jednu nabídku na prodej akcií Společnosti reprezentující v souhrnu odhadem 10% základního kapitálu. Představenstvo Společnosti RENTERA eviduje změnu v akcionářské struktuře a to vstup Společnosti ERGO CARDUELIS, a.s. s podílem 27,03% akcií BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. (BRE) Vyuţití práva opce ČSOB na prodlouţení nájemních smluv s BRE o dalších pět let tedy do roku 2016 (současné nájemní smlouvy končí v roce 2011) se stalo pro společnost stěţejní událostí. Prodlouţení nájmu znamená stabilizaci cashflow společnosti v střednědobém období a samozřejmě je výhodou při prodeji nemovitostí. Z našeho pohledu se nedá říci, ţe by ekonomická krize v regionech slábla, stále neevidujeme zvýšenou poptávku po komerčních prostorách. Ani v minulém roce se nám bohuţel nepodařilo dopronajmout větší mnoţství volných prostor. Celková obsazenost budov stagnovala, průměrná obsazenost budov se pohybovala okolo 65%. Významného posunu jsme dosáhli ve vymáhání pohledávek z vyúčtování za roky Podařilo se nám uzavřít dohody s většinou nájemníků a uvolnilo se nám potřebné cashflow. Trţby společnosti klesly v důsledku sníţení nákladů na pasporty budov a taktéţ díky zreálnění vyúčtování o poloţky, které nebyly přeúčtovatelné na nájemníky (dobropisy). Celkový hospodářský výsledek dále ovlivnil odpis nevymoţitelných pohledávek z vyúčtování. Ačkoliv jsme se intenzivně věnovali sporu ohledně majetkového podílu na nemovitosti v Brně, současná situace (nově vznikl spor o určení vlastnictví majetkového podílu) nezavdává naději na brzké ukončení sporu. Na konci roku jsme započali s ohledem na změny ve vyúčtování jednání se společností Trisat o nových podobách pasportů pro budovy tak, abychom byli schopni přeúčtovat maximální mnoţství ostatních sluţeb. Společnost v uplynulém roce pokračovala v investicích do oprav, rekonstrukcí a revitalizace budov s cílem udrţet velmi dobrý technický stav budov. Za nejvýznamnější investici lze pokládat výměnu výtahů v Liberci v objemu cca Kč. V roce 2011 s ohledem na střednědobé cíle skupiny RENTERA prezentované při jejím vzniku budeme podnikat kroky ke zlikvidnění majetku dceřiných společností. V případě BRE bychom rádi prodali nemovitosti, u kterých budeme evidovat zajímavé nabídky na prodej. Paralelně se opět zaměříme na dopronájem volných prostor. Uvidíme, zdali se situace v regionech bude zlepšovat. V prvním kvartále letošního roku jsme nezaznamenali významnější změnu v poptávce po komerčních prostorech. 14

16 Nadále budeme pokračovat v aktivní správě pohledávek z vyúčtování. Tento rok se opět budeme soustředit na řešení právního sporu okolo vlastnického podílu v Brně, byť nepředpokládáme jeho úplné vyřešení (v roce 2011). V rozumné míře, umoţňující zachovat dobrý technický stav nemovitostí, budeme pokračovat v investicích do rekonstrukcí a revitalizace budov a majetku. Pokračovat budeme taktéţ v optimalizaci nákladů, rádi bychom udrţeli optimální úroveň nákladů na správu a údrţbu budov. Vzhledem k vysokým realizačním nákladům doposud nedošlo k vyčlenění na samostatné bytové a nebytové jednotky u vytipovaných objektů. Záměr dopronajmout či v případě zajímavé nabídky odprodat majetek společnosti bude realizován i v ostatních dceřiných společnostech skupiny RENTERA. Společný postup s ostatními dceřinými společnostmi bude uplatňován i při vymáhání pohledávek a investicích do oprav a rekonstrukcí R & R Investment Group, a.s. (RR) Jako u všech společností ve skupině RENTERA vlastnících nájemní budovy bylo hlavním cílem společnosti RR v 2010 sníţit nepronajatou plochu budov. Nemovitosti v portfoliu společnosti RR se bohuţel nacházejí v regionech s vysokou nezaměstnaností a malou ekonomickou aktivitou, navíc postiţenou hospodářskou krizí, coţ znamená, ţe najít bonitního nájemce v těchto regionech je velmi sloţité. Vzhledem k odštěpení nemovitosti v Jilemnici, se obsazenost budov zvedla na 65% i přesto, ţe nemovitost ve Varnsdorfu zůstává stále bez nájemce. Dominantním nájemcem je stále Česká spořitelna, která taktéţ vyuţila opce na prodlouţení nájmu do roku Jak jsme Vás jiţ informovali v minulé výroční zprávě, došlo v roce 2010 k prodeji nemovitostí v Chrasti a Novém Boru. Z výtěţku prodeje obou budov bylo sníţeno úvěrové zatíţení společnosti. V uplynulém roce byly dobropisovány nevymoţitelné pohledávky z titulu vyúčtování, coţ negativně ovlivnilo trţby. Vyšší náklady byly ovlivněny provizemi za zprostředkování prodeje budov a náklady na neplánované opravy (pojistná událost u nemovitosti v Chrasti). Společnost RR taktéţ nabídla všechny vlastněné nemovitosti k prodeji. Prioritně bychom rádi odprodali nemovitosti, které nenesou ţádný nebo minimální nájem. Průběţně se budeme snaţit dopronajmout volné prostory resp. udrţovat nemovitosti v dobrém stavu WESTREAL Invest, s.r.o. (WRI) Pro společnost WRI bylo nejdůleţitější událostí v roce 2010 prodlouţení nájmu České pojišťovny v budově v Chomutově o dalších pět let (vyuţití opce). Vzhledem k faktu, ţe tato budova generuje cca 60% všech nájemních výnosů společnosti, lze říci, ţe minimálně do roku 2016 jsme stabilizovali cashflow společnosti. Obsazenost budov se v roce 2010 pohybovala okolo 73%. Stále se nám nedaří dlouhodobě pronajmout budovu v Sušici (předchozí nájemce skončil po 3 měsících). Vzhledem k malé obsazenosti nemovitosti ve Staňkově (nutná rekonstrukce by nebyla rentabilní) a jiţ zmiňované nemovitosti v Sušici, bychom pro tyto budovy chtěli prioritně najít kupce. Společnost investovala v roce 2010 cca Kč do oprav a rekonstrukcí budov. Stav všech budov v portfoliu společnosti je dobrý. Prioritou pro rok 2011 bude prodat neefektivní budovy, resp. snaha o jejich pronajmutí, aktivní správa pohledávek a investice do oprav a revitalizace budov s cílem udrţet nemovitosti v dobrém stavu. Pakliţe obdrţíme zajímavé nabídky na odkup jednotlivých budov, zváţíme jejich prodej. 15

17 4.1.5 JILEMNICE HOTEL, s.r.o. (JH) Společnost JH vznikla v roce 2009 rozdělením společnosti RR odštěpením, přičemţ z majetku a závazků společnosti RR přešla na společnost JH i nemovitost v Jilemnici. Jejím 100% společníkem se stala společnost RENTERA, a.s. Nemovitost bohuţel stále nemá významný nájemní vztah. Dlouhodobě se nám nedaří najít bonitního nájemce, a proto se snaţíme tuto nemovitost prodat. Nicméně vzhledem k lokalitě nemovitosti i přes její architektonickou jedinečnost, se nám doposud nepodařilo najít kupce za akceptovatelnou cenu. V roce 2011 se pokusíme najít dotační program, který by nemovitosti zajistil vyuţití a taktéţ nezbytnou rekonstrukci. Samozřejmě prioritou zůstává prodej nemovitosti Trisat, s.r.o. V uplynulém roce pokračovala společnost v započaté restrukturalizaci, která byla zaměřena zejména na sníţení provozních nákladů a posílení obchodní činnosti. Ke konci roku 2010 společnost spravovala 39 nemovitostí o celkové rozloze cca 46 tisíc m 2. Ačkoliv se nám podařilo sníţit provozní náklady, coţ se projevilo na hospodářském výsledku společnosti za rok 2010, tak vzhledem k neschopnosti zvýšit počet spravovaných nemovitostí, resp. rozšířit spravovanou plochu na efektivní úroveň, jsme se rozhodli prodat 100% podíl ve společnosti a nadále činnost facility managementu pro skupinu RENTERA outsourcovat. V závěru roku 2010 bylo vypsáno výběrové řízení na odkup 100% podílu ve společnosti a v prvním kvartále letošního roku byl realizován převod na vítěze, konsorcium sloţené ze společnosti RENTEL FACILITY MANAGEMENT s.r.o. (99%) a Mgr. Martina Elgera (1%). Prodejní cena podílu odpovídá prostředkům, které do společnosti vloţila mateřská společnost RENTERA, a.s HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. (HMV) Našeho hlavního cíle, který jsme si minulý rok vytyčili, tj. stabilizace trţeb (výkonů) Hotelu, se nám podařilo dosáhnout. Výkony společnosti se zvýšily pouze nepatrně, nicméně nebýt změny DPH byl by nárůst výkonů zřetelnější. Minulý rok byl v hotelnictví charakterizován poklesem průměrné ceny za pokoj (o 16%), coţ byl důsledek cenové války v boji o klienta. Samozřejmě tento vývoj, pakliţe bude pokračovat, můţe být pro mnoho hotelů zhoubný. Dominantní příjezdovou destinací pro turisty v ČR je a nadále i bude Praha. Bohuţel díky cenové válce jsme v situaci, ţe cenová úroveň hotelů v Českém Krumlově je vyšší neţ u srovnatelných zařízení v Praze, coţ se projevilo na niţší ochotě klientů při výletech mimo Prahu nocovat v Českém Krumlově, tak jak jsme tomu byli zvyklí v minulosti. Pokles trţeb cestovních kanceláří a individuální klientely se nám podařilo eliminovat cca 90% nárůstem (oproti roku 2009) trţeb z firemních a kongresových akcí. Díky razantním úsporám personálních nákladů, kde se naplno promítla změna organizační struktury Hotelu iniciovaná v roce 2009, vykázala společnost HMV provozní zisk (EBITDA) ve výši cca ,- Kč. Po provozní stránce jsme se snaţili udrţet efektivitu systému zásobování a outsourcingu tak, abychom dokázali udrţet náklady na plánované úrovni. Průběţně jsme investovali do vzdělávání personálu a taktéţ jsme v rozumné míře revitalizovali vybavení hotelu, coţ by nám mělo umoţnit udrţet si vysoký standard poskytovaných sluţeb. Plánované investice směřovaly primárně do obnovy stávajícího zařízení, revitalizace pokojů a společných prostor. Náš hlavní cíl pro rok 2011 bude zvýšení trţeb hotelu. Vzhledem k faktu, ţe cestovní ruch je stále pod vlivem hospodářské krize a nejsou náznaky, ţe by mělo dojít k většímu nárůstu pokojových cen v dohledné době, musíme k dosaţení vyšších trţeb zvýšit obsazenost 16

18 Hotelu zejména v mimosezonním období. K tomu jsme začali vyuţívat i nový prodejní fenomén naší doby slevové portály. V letošním roce jsme jiţ tímto způsobem prodali významnou část ubytovací kapacity hotelu. Chceme pokračovat v maximalizaci úspor nákladů na provoz a zváţíme širší vyuţití outsourcingu úklidových a pomocných sluţeb. Nadále budeme klást důraz na zlepšování kvality sluţeb. V současné situaci panující v cestovním ruchu se nám zřejmě nepodaří najít partnera na pronájem hotelu, nicméně zvaţujeme zapojení hotelu na marketingové bázi do hotelového řetězce zaměřeného převáţně na německy mluvící regiony. Pokračujeme v jednání s úvěrující bankou ohledně restrukturalizace úvěru společnosti. Úvěrové zatíţení společnosti je spláceno s pomocí mateřské společnosti RENTERA, a.s Záměry do budoucna V letošním roce budeme pokračovat v prodeji majetku dceřiných společností tak, abychom naplnili záměry prezentované při vzniku společnosti RENTERA, a.s. Dosavadní vývoj prodejů naznačuje, ţe reálná poptávka jiţ existuje v dostatečné míře ke zlikvidnění majetku, nicméně nabízené ceny ve většině případů nereflektují bonitu umístění a nájemců našich nemovitostí. Tento fakt samozřejmě ovlivňuje proces prodeje, který zřejmě zabere větší časové období, neţ jsme původně předpokládali. I přes skutečnost, ţe nemovitosti dceřiných společností jsou aktivně nabízeny k prodeji, paralelně bude probíhat jejich správa včetně snahy dopronajmout volné prostory a zvýšit tak výnos nemovitostí. Budeme pokračovat v nezbytných investicích do oprav a rekonstrukcí budov s cílem udrţet, resp. zlepšovat, jejich technický stav. Vzhledem k tomu, ţe nelze očekávat, ţe by hotelová divize skupiny dosáhla tento rok finanční samostatnosti, budeme muset část zdrojů uvolněných z prodejů nemovitostí směřovat na úhradu úvěrového zatíţení společnosti HMV. Cestovní ruch v České republice je nadále ovlivňován jak lokálními faktory (zemětřesení v Japonsku, zvýšení DPH v ČR atd.), tak samozřejmě i globálními faktory (přetrvávající ekonomická krize, hrozící bankroty států EU), takţe jiţ v minulosti avizovaný odchod skupiny RENTERA z hotelového odvětví za rozumných podmínek nebude vůbec jednoduchý. Bohuţel ani prognózy na zotavení cestovního ruchu v ČR nejsou příliš optimistické vzhledem k avizovanému zvýšení DPH na hlavní sluţbu ubytování. Věříme, ţe v loňském roce se nám podařilo trvale zastavit propad trţeb hotelu a nyní bude naše snaha směřovat k jejich zvýšení ať jiţ s vyuţitím prodeje přes slevové portály nebo zapojením Hotelu Bellevue do mezinárodního řetězce, resp. standardních prodejních kanálů hotelu (cestovní kanceláře). 17

19 5 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V uplynulém roce vykázala společnost RENTERA, a.s. celkové výnosy ve výši tis. Kč. Náklady společnosti činily tis. Kč včetně opravných poloţek. Společnost vykázala za účetní období ztrátu tis. Kč. Vzhledem k faktu, ţe se společnost zabývá správou majetkových účastí tak nevykazuje pravidelné trţby. Ve výnosech se promítla trţba za prodej 100% podílu ve společnosti Kamenná Vila, s.r.o. (1.365 tis. Kč). Náklady byly tvořeny hlavně náklady na provoz (sluţby) a osobními náklady. Celkový hospodářský výsledek byl ovlivněn tvorbou opravných poloţek na finanční investice ve výši tis. Kč (viz. příloha k účetní závěrce) Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce tvoří přílohy výroční zprávy. 5.1 Vybrané finanční ukazatele společnosti Vybrané ekonomické ukazatele společnosti (v tis.) * 2006 Aktiva Základní kapitál Cizí zdroje Dlouhodobý fin. majetek Náklady 4 108** Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. oblasti Provozní výs. hospodaření VH za za účetní období Náklady na akcii 10,09** 13,09 27,10 3,73 5,31 * bez společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. ** bez opravných položek 5.2 Vybrané ukazatele skupiny RENTERA Poměr trţeb dle odvětví 13,72% 2010 Komerční nemovitosti 26,70% 59,58% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 32,18% 29,16% 28,48% 28,25% 67,82% 70,84% 71,52% 71,75% Hotelni ctví 18

20 6. OSTATNÍ 6.1 Výzkum a vývoj Společnost se nezabývá výzkumem a vývojem nových produktů ani postupů. 6.2 Ochrana ţivotního prostředí Společnost dodrţuje všeobecné zásady při ochraně ţivotního prostředí a environmentální politiky, které jsou nástrojem řízení aspektů a dopadů činností společnosti a prostředkem pro trvalé plánovité zlepšování environmentálního profilu společnosti. Společnost není zatíţena ekologickými zátěţemi z minulosti. Při realizaci své činnosti a v rámci svých projektů implementuje do svých procesů postupy šetrné k přírodě a k přírodním zdrojům a plní tak poţadavky environmentální legislativy a dohod. Synergickým efektem takovéhoto postupu je úspora nákladů. 6.3 Řízení rizik Společnost RENTERA, a.s. nepouţívá mechanismy na pokrytí směnných kurzů, neboť jimi není přímo dotčena. Mzdy a reţijní náklady, náklady na renovace budov a nákup budov, půjčky, trţby z provozu (a případně prodeje budov) jsou a budou realizovány v teritoriu České republiky a tedy v CZK (do vstupu ČR do EMU). Společnost je zajištěna proti úrokovým rizikům tam, kde nepředpokládá jejich kompenzaci pohybem trhů. U podnikání spojeného s konjunkturou bude vyuţívat úvěrů s pohyblivou úrokovou sazbou (vázanou zejména na sazby PRIBOR). Pohyblivé sazby umoţňují těţit z poklesu sazeb, naopak mohou být nevýhodou při jejich zvyšování. V roce 2007 došlo k fixaci úroku u dceřiné společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.. Vzhledem k povaze svých aktiv je společnost RENTERA, a.s. přirozeně vystavena riziku likvidity, avšak krátkodobě a střednědobě je toto riziko minimální. Důvodem je, ţe konce splatnosti úvěrů většinou spadají nejdříve do roku Reálným rizikem, jemuţ musí společnost RENTERA, a.s. čelit a u něhoţ se nelze pojistit, je riziko z provozního příjmu, který musí být díky výběru nájemného, trţbám nebo prodejním cenám nemovitostí dostatečný, aby bylo moţné čelit splatným úrokům a úhradě kapitálu. Společnost RENTERA, a.s. vyvíjí svou činnost v České republice, která se od 1. května 2004 stala členem Evropské unie. Globálně je region, ve kterém společnost RENTERA, a.s. působí, kvalifikován jako politicky a ekonomicky stabilní, jeho integrace do Evropské unie skýtá nové záruky. Navíc, jak jiţ bylo uvedeno výše, společnost RENTERA, a.s. nebude soustřeďovat svojí činnost jen na jeden sektor, ale bude ji diverzifikovat a tím i omezovat případný negativní vliv cyklických efektů, kterých se bude naopak snaţit vyuţít u pozitivních přínosů. 6.4 Auditor společnosti - Ing. Danuše Peková, Přemyslova 1020, Dobříš, auditorské oprávnění č odměna auditora činila ,- Kč (vč. DPH) za povinný audit společnosti 19

RENTERA. akciová společnost

RENTERA. akciová společnost RENTERA akciová společnost Výroční zpráva 2012 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti... 4 2.3.1 Akcionáři...

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 3

OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 3 RENTERA akciová společnost výroční zpráva 2009 0 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s. 3 2.1 Profil Společnosti 3 2.2 Základní údaje 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti 3 2.3.1 Akcionáři 3 2.3.2 Základní

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 03 O SPOLEČNOSTI 07 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI 08 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 12 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 INFORMACE

Více

RENTERA. akciová společnost

RENTERA. akciová společnost RENTERA akciová společnost výroční zpráva 2011 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s. 3 2.1 Profil společnosti 3 2.2 Základní údaje 3 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti 3 2.3.1 Akcionáři 4 2.3.2

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

RENTERA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RENTERA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH ÚVOD. 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.. 04 O SPOLEČNOSTI. 05 ZÁMĚRY DO BUDOUCNA. 08 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI 10 VEDENÍ SPOLEČNOSTI. 11 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. 13 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY. 15 ZPRÁVA

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více