Analýza cestovního ruchu se zaměřením na LGBT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza cestovního ruchu se zaměřením na LGBT"

Transkript

1 Analýza cestovního ruchu se zaměřením na LGBT Diplomová práce Bc. Josef Rudolf Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Studnička Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2015

2 Master s Dissertation Tourism Analysis with a focus on the LGBT segment Bc. Josef Rudolf The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Ing. Petr Studnička Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2015

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Analýza cestovního ruchu se zaměřením na LGBT zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o... jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Poděkování Tímto bych chtěl velice poděkovat mému vedoucímu práce panu Ing. Petru Studničkovi, který mne trpělivě vedl k úspěšnému dokončení mé diplomové práce. Měl jsem pana Ing. jako vedoucího u své bakalářskou práci a chtěl jsem ho mít i u své diplomové práce, jelikož je to výborný člověk a vždy odborně a ochotně poradí.

5 Abstrakt Rudolf Josef, Analýza cestovního ruchu se zaměřením na LGBT, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha Celkový počet stran 73. Cílem této práce bylo zhodnotit dostupná data o segmentu LGBT (lesba, gay, bisexuál a transsexuál) v cestovním ruchu a analyzovat současný stav předních organizací v České republice a zahraničí. Stanovil jsem si hypotézu, že v Praze nejsou ubytovací zařízení určené jen pro homosexuální klientelu, kdy nakonec byla tato hypotéza vyvrácena. Teoretická část slouží jako vysvětlení základních pojmů: LGBT, cestovní ruch, cestovní kancelář a agentura se zákonem 159/1999 Sb., který upravuje jejich podnikání. Dále jsem ve stručnosti popsal historii cestovního ruchu a homosexuality, až po jejich současný stav. V analytické části jsem především představil jedinou cestovní kancelář v České republice zaměřenou na analyzovanou klientelu. Krátce jsem také popsal mnoho organizací, ubytovacích zařízení, průvodů hrdosti, nebo zábavních podniků, které jsou orientovány na zmíněný segment. Snažil jsem se najít číselné údaje, které vypovídají o důležitosti této klientely, které jsou ve většině shrnuty v této práci v části Základní statistiky. Na konci této části jsem zpracoval SWOT analýzu segmentu LGBT. Poslední část je návrhová, kde jsem doporučil pro naši rodinnou cestovní kancelář vytvoření nového zájezdu do Barcelony a přilehlého města Sitges známého homosexuálním turismem. Dva termíny by byly letecké a jeden autobusovou dopravou. V závěru jsem vyjádřil svůj názor, co dělají, nebo nedělají podniky a destinace cestovního ruchu správně. Klíčová slova Cestovní kancelář, destinace, gay friendly, gay pride, LGBT, IGLTA, rezervační systém, internetový průvodce Abstract Rudolf Josef, Tourism Analysis with a focus on the LGBT segment, Master s Dissertation, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha Total number of pages 73.

6 The aim of this study was to evaluate available data about the segment LGBT (a lesbian, a gay, a bisexual and a transgender) in tourism and analyze the current state of the leading organizations in the Czech Republic as well as abroad. I set the hypothesis that there are not accommodation facilities designed only for gay clientele in Prague, but this hypothesis was finally disproved. The theoretical part explains the basic concepts: LGBT, tourism, a travel agency and an agency with the law 159/1999 coll., which regulates their business. Furthermore, I described briefly the history of tourism and homosexuality until their current status. In the analytical part, I mainly introduced the only travel agency in the Czech Republic which is focused on the analyzed clients. Also, I shortly described many organizations, accommodation facilities, gay pride parades and entertainment venues which are oriented to the mentioned segment. I tried to find numerical data that indicate the importance of this clientele, which are mostly summarized in part of this work "Basic Statistics". In the end of this section, I've compiled the SWOT analysis of the LGBT segment. The last part is the proposal, where I recommended to our family travel agency create a new trip to the Barcelona and to the close city Sitges which is known for the gay tourism. A two terms would be by airplane and one by bus. In conclusion, I expressed my view about what companies and tourism destinations are doing or not doing correctly. Key words Booking system, destination, Gay friendly, Gay pride, IGLTA, Internet guide, LGBT, Travel Agency

7 Úvod Teoretická část Základní pojmy Historie cestovního ruchu Definice cestovní agentury a kanceláře Význam zkratky LGBT Homosexualita Analytická část Můj názor na sexuální menšiny, výbor v ČR pro tyto menšiny Cestovní kanceláře zaměřeny na LGBT Konference a organizace zaměřené na segment LGBT Podniky orientující se na segment LGBT Rezervační systémy a internetový průvodci GLBT destinace, netolerantní destinace, Gay & Lesbian Travel Directory a Lékařský turismus Karnevaly, průvody, festivaly a veletrhy spojené se segmentem LGBT Základní statistiky a žebříčky ve vztahu k segmentu LGBT Swot analýza Návrhová část Zavedení nové GLBT destinace v rodinné cestovní kanceláři Návrh uvedení produktu v život Co dělají podniky, destinace správně, nebo vůbec nedělají Závěr Literatura... 70

8 Úvod Toto téma jsem si vybral, jelikož je v poslední době velmi diskutováno a myslím, že tato skupina lidí by se neměla opomíjet v cestovním ruchu. Jak je známo nejen z všeobecných průzkumů, ale i od lidí co znám, tito lidé utrácí mnohem více peněz za volný čas, než heterosexuálně orientovaní lidé. Důvod je prostý, většinou nemají žádné povinnosti vůči svým dětem, teda pokud si je neadoptují, nebo se nenechají uměle oplodnit v případě homosexuálních žen. Tato diplomová práce je složena z tří částí. První je teoretická část, kde na úvod vysvětlím základní pojmy nezbytné k pochopení celého tématu, patří sem cestovní ruch a jeho charakteristické rysy, poptávka a nabídka, které jsou na sebe závislé, dále objasním pojem destinace a jací mohou být účastníci turismu. Následující kapitola se týká historie a novodobého cestovního ruchu. Poté objasním pojmy cestovní kancelář, cestovní agentura a zákon 159/199 sb., který jejich fungování upravuje. Uvedu údaje o počtu cestovních kanceláří a jejich úpadku v pěti letech po sobě jdoucích od 2009 až po Jsou tam i jiné roky, ale vždy chybí nějaké informace. Pro úplnost počet agentur Vám nikdo neřekne, protože je to volná činnost, kdy nikdo nad tímto nemá úplný přehled. V další části objasním zkratku LGBT, která je sice známá, ale přeci jen pro upřesnění jí je lepší vysvětlit. Dříve to byla GLBT význam se nezměnil. Neopomenu výrazy, jako jsou gay friendly a queer, se kterými se v této práci setkáte velmi často. Nakonec v této teoretické části vysvětlím pojem homosexualita a uvedu něco málo k její historii a současnosti. Sice je tato část teoretická, ale snažil jsem se vložit do ní i své poznatky a zkušenosti. Druhá část této práce je analytická, která je podle mne stěžejní. V úvodu stručně představím, co bude obsahovat. Jako první popíši výbor pro sexuální menšiny v České republice a vyjádřím svůj subjektivní názor na tento segment. Dále uvedu jedinou českou cestovní kancelář zaměřenou i na tento segment a to Eso travel, kde jsem našel pro představu i její příjmy v pěti různých letech od roku 1995 až do roku 2008, z grafu je jednoznačně znát její nárůst příjmů, nabízených destinací a počet zákazníků v uvedených letech. Mají vlastní katalog PinkGo, který nabízí vše od zaoceánských plaveb až po LGBT karnevaly v zahraničí. Mimo naší české společnosti, jsem našel i mnoho zahraničních cestovních kanceláří. Pokračováním této části budou konference 9

9 a organizace zaměřené opět na tento významný segment v popředí s nejznámější IGLTA, což je Mezinárodní gay a lesbická asociace cestovního ruchu. Je jich více, ale pro potřeby této diplomové práce vyberu jen ty, které opravdu souvisí s cestovním ruchem. Konference, které jsem našel, se pořádají v USA ve městě Fort Lauderdale a v New Yorku. Dále uvedu podniky, které se opět orientují přímo na náš segment a to nejen zábavní, ale i ubytovací zařízení. Nejen v Praze, ale i po celé republice je mnoho LGBT zábavních podniků. Například v Praze klub Drakes je již od roku Poté uvedu americkou studii, kde se ptali na oblíbenost hotelových řetězců. Mnoho lidí, kteří se o tuto klientelu nezajímají, by nenapadlo kolik je rezervačních systémů, nebo webových průvodců gay friendly městy po celém světě. Opět tu mám mnoho příkladů, které jsou dle mého názoru významnější, nebo i dobře propracované. Praha, jak je známo je vyhledávaná destinace tímto segmentem, ale i mnoho ostatních měst, nebo míst po celém světě, které tady také představím. Ale jak tomu bohužel bývá, jsou i netolerantní destinace, které v této práci vypíši pro lepší představu, ale nebudu je podrobněji popisovat. Další významnou částí bude představení GLBT veletrhu v Berlíně, filmového festivalu Mezipatra v Čechách, vybraných průvodů hrdosti po celém světě, včetně Prahy. Nemohu ani opomenout karneval v Rio de Janeiro. Za významnou část považuji vypracování základního přehledu statistik, jako jsou top navštěvované světové destinace, příjem z cestovního ruchu v jednotlivých zemích, počet ubytovacích zařízeních u nás a v sousedních zemích, podíl cestovního ruchu na HDP, motivace LGBT turistů při cestování. A v závěru sestavím SWOT analýzu LGBT cestovního ruchu po celém světě, kde jasně vymezím silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení pro tento segment. Poslední část je návrhová. Tady navrhnu vytvoření nového produktu pro naši rodinnou cestovní kancelář, která se o LGBT segment nikdy výrazně nezajímala. Navrhnu zájezd do Španělska měst Barcelona a Sitges. Důvod je prostý. Máme sice podobné zájezdy, ale na jiné místa v této zemi a jen autobusovou dopravou. Tedy je čas vytvořit nový a lepší produkt pro LGBT klientelu. Rádi bychom využili letecké dopravy, která výrazně zkracuje dobu cestování. Letecké termíny by byly pro rok 2016 dva v létě. Jeden termín v červenci a druhý v srpnu. Udělám přehlednou kalkulaci v maximálních možných částkách, kdy budu věřit, že hoteliéři nám dají pro naši skupinu vyšší slevu na ubytování, než předpokládám. Letělo by se z Prahy do Barcelony, kde by bylo ubytováno 20 klientů a dalších 20 klientů by muselo jet ještě asi 45 minut vlakem do 10

10 města Sitges, které je proslulé LGBT turismem. Tedy celkem na každý letecký termín bychom měli 40 klientů. Udělám přehlednou kalkulaci, kde bude zřejmé, jaké jsou náklady a za kolik budeme zájezd prodávat, jak do Barcelony, tak do Sitges. Na konci pak bude tabulka, kde jsou spočítány celkové příjmy a nad ní upřesněno jaký bude zisk. Jako další navrhnu ten stejný zájezd, ale s využitím autobusové dopravy. Asi by se mnoho lidí divilo, proč mne to napadlo. Přeci jen se často setkávám se zákazníky, kteří jsou zvyklí jezdit autobusem a to i do Španělska. Nedávno jsme měli zájezdy na Korfu do Řecka také s autobusovou dopravou, kde cesta trvala přibližně s trajektem 33 hodin a lidé jsou nyní zklamáni, že se už jen létá. Nakonec jsme ponechali kompromis ve formě kombinovaného zájezdu. Každopádně tento zájezd bude také autobusovou dopravou. Z důvodu lepší ceny pro zákazníky jsme zvolili náš největší autobus pro 59 osob, kde 4 místa necháme volná pro potřeby delegáta, nebo odpočinek řidiče. Opět provedu kalkulaci, kterou musím pak rozpočítat na 55 osob. Rozhodnul jsem se rozdělit tento zájezd na 30 osob do města Sitges, kde je zájezd za příznivější cenu a 25 do města Barcelony. Hotely jsem zvolil u leteckého, ale i u autobusového jen ***, s polopenzí formou rautů, přeci jen je to zlatá střední cesta pro naše klienty. Nakonec udělám tabulku, kde je zřejmý náš příjem a nad touto tabulkou bude opět vypočítán náš předpokládaný zisk. V návrhové části zpracuji i schéma, jak bych uvedl náš nový produkt v život od úplného počátku po vydání v katalogu a uvedení na naše webové stránky. Celkem bude mít 7 kroků. Jako poslední navrhnu co by měly destinace, nebo společnosti dělat pro vyšší příjem z tohoto segmentu. Cílem této práce je zhodnotit dostupná data o segmentu LGBT v cestovním ruchu, analyzovat současný stav předních organizací v České republice i zahraničí a zpracovat co nejpřehledněji analýzu tohoto segmentu. Jako hlavní cíl jsem si stanovil, aby tato práce byla jakousi stručnou přehledem o LGBT segmentu v cestovním ruchu nejen pro mne, ale i pro ostatní čtenáře. Určil jsem si hypotézu, že v Praze nejsou ubytovací zařízení určená pouze pro homosexuální klientelu. Využiji v této práci rešerše dostupných dat v knižní a internetové podobě a sestavím SWOT analýzu. Také se budu snažit tuto práci obohatit svými zkušenostmi v oboru a s analyzovaným segmentem v této práci. Nejvíce informací budu čerpat z odborné literatury od paní Palatkové, které napsala mnoho odborných knih o cestovním ruchu. 11

11 1. Teoretická část V této části práce vymezím základní pojmy, které jsou důležitým úvodem do tohoto tématu např: definice cestovního ruchu, charakteristické rysy cestovního ruchu, nabídka a poptávka v cestovním ruchu, co je to destinace cestovního ruchu a jak je možné je rozdělit i jak můžeme rozdělit účastníky v cestovním ruchu. Dále stručně popíši historii, novověk a současnost cestovního ruchu. Nezbytné je definovat pojem cestovní kancelář a agentura i zákon 159/1999 Sb., který jejich podnikání upravuje. Samozřejmě zde objasním, co znamená zkratka LGBT, co je to homosexualita a něco ve stručnosti o její historii. Nakonec bych rád zmínil, že jsem se snažil obohatit tuto část diplomové práce svými letitými zkušenostmi v tomto oboru. Nejen v ostatních částech, ale i této teoretické je důležité mít základní přehled. Teorie je nezbytná, ale praxe je podle mne mnohem cennější. 1.1 Základní pojmy Cestovní ruch - existuje mnoho charakteristik, ale mne zaujaly dvě definice. Cestovní ruch je chápán jako: a) ekonomický jev spojený se spotřebou hmotných a nehmotných statků, hrazených z prostředků získaných v místě trvalého bydliště. (Ryglová a kol., 2011, s. 17). b) dle UNWTO, což je Světová organizace cestovního ruchu je definován takto: činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné prostředí, a to na dobu kratší, než je stanoveno, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě (Ryglová a kol., 2011, s. 18). Přečetl jsem si mnoho definic a každá je do určité míry pravdivá, ale je to subjektivní pocit autora. Podle mne není možné striktně říci, že po splnění parametrů z definice UNWTO, nebo jiných jsem hned účastníkem cestovního ruchu. Po mých zkušenostech nastává cestovní ruch (dovolená) v okamžiku, když si to člověk sám uvědomí a zároveň splní předpoklady dle UNWTO. 12

12 Charakteristické rysy cestovního ruchu: Pokud budeme vycházet z definice UNWTO, tedy z již vysvětlené definice cestovního ruchu tak sem patří: a) změna místa pobytu - jednoduše řečeno je to pohyb účastníka cestovního ruchu ze svého běžného prostředí do místa, které je mimo toto prostředí. Nemusí to být, jen místo kde bydlím, ale i místo kde se často vyskytuji, tedy například pracovně. b) dočasný pobyt v místě - pokud cestuji mimo místo svého obvyklého prostředí a nemohu tam být déle, než je stanoveno. V domácím cestovním ruchu je to půl roku a v mezinárodním jeden rok, pokud bych tuto dobu překročil, tak již nejsem návštěvníkem, ale jsem stálým obyvatelem dané destinace. c) hlavní účel je jiný než výdělečná činnost - pokud cestuji, tak to není jen výhradně z finančních důvodů, ale i jiných například poznaní kultůry a obyvatelstva navštívené destinace. d) realizace je uskutečněna především ve volném času daného účastníka - návštěva destinace nesmí být realizována v pracovní době. e) vytváření vztahů mezi lidmi - vznikají tu vztahy mezi námi a obyvateli, námi a návštěvníky se kterými cestujeme, nebo je tam v místě pobytu potkáme a také mezi účastníky cestovního ruchu a zprostředkovateli. Ze své zkušenosti v cestovní kanceláři musím říct, že lidé co od nás jezdí třeba již 20 let stále na to samé místo především do Chorvatska, Řecka, nebo Španělska, tak si v těchto destinacích vytvořili takové vztahy, že se tam těší na majitele hotelu, kuchaře, obchodníky aj. Toto je podle mne problém v České republice, zde jsou číšníci neochotní, taxikář vás okrade, rozdílné ceny pro cizince a rezidenty a mnoho jiných překážek, které moc nepřispívají k přátelským vztahům cizinců vůči nám. Poptávka v cestovním ruchu - Poptávkou v cestovním ruchu chápeme jako projev potřeb účastníka cestovního ruchu podložený koupěschopností (Attl, Nejdl, 2004, s. 159). Základním trendem v současnosti je, že každý účastník cestovního ruchu chce za co nejnižší finanční obnos, co největší užitek. V posledních letech je stále vyšší konkurence a tak zde vzniká převis nabídky 13

13 nad poptávkou, to znamená, že pro spotřebitele je mnohem vyšší možnost výběru. Nabídka v cestovním ruchu má dle Palatkové a Zichové (2011, s. 58) dvě nezbytné části a to atraktivity cílových míst a vybavenost cílových míst. a) Atraktivity - hlavní součást nabídky, na základě které jsou účastníky cestovního ruchu navštěvovány destinace. Dle Attla a Nejdla (2004, s ) a nejen těchto autorů i v jiných publikacích se to shoduje. Jen např: místo sociálních atraktivit je uvedené v jiných odborných publikacích společenské. Atraktivity se rozdělují takto: Přírodní atraktivity - patří jich sem mnoho, ale nejvýznamnější jsou asi tyto: fauna a flóra, přírodní léčivé zdroje, vodní plochy, klimatické podmínky atd. Abych uvedl nějaký příklad, tak do Brazílie se jezdí především kvůli fauně a flóře a naopak do lázeňských míst zase pro jejich výjimečné léčivé prameny, peloidy apod. Kulturně - historické atraktivity - sem patří architektonické památky, což jsou hlavně hrady, zámky, církevní stavby, kolonády v lázeňských místech, skanzeny, např: Veselý kopec, kde jsem byl před mnoha lety. Zde jsou budovy mnoho let staré, ale ve velmi dobrém stavu, ve kterých jsou uvnitř většinou expozice o tom, jak to dříve ve skutečnosti v domácnostech, ale i okolo nich ve vesnici vypadalo. Všem doporučuji navštívit nějaký skanzen. Organizované Atraktivity - mohou to být například festivaly, karnevaly, pro naši potřebu LGBT karneval v Rio de Janeiru, veletrhy, kongresy, nebo i sportovní turnaje např: golfové turnaje. Sociální atraktivity - cestování za poznáním nového jazyka, kultůry a tradic určité destinace. V našem oboru se poslední dobou rozmáhá cestování speciálně za poznáním nových pokrmů vázaných na určitou destinaci tzv. kulinářský cestovní ruch. 14

14 U nás je to chodský koláč, na Slovensku halušky a v Thajsku smažené žáby a hmyz. b) Vybavenost destinace - patří sem tyto dvě části, jejichž charakteristika je dle Palatkové a Zichové (2011, s. 60) následující: Suprastruktura - patří sem především kromě služeb jako jsou kadeřnické, směnárenské i sektor ubytovacích a stravovacích služeb. Ubytovací služby je možné rozdělit do dvou významných částí. První část je komerční tedy: hotely, pensiony, kempy, ale i chaty a chalupy, pokud jsou využívány komerčně aj. Druhá část je nekomerční, kam patří hlavně využívání rekreačních objektů jako tzv. druhé bydlení, mohou to být chalupy, chaty, nebo i ubytování u známých a příbuzných. U nás v ČR, stejně jako jinde jsou ubytovací zařízení rozdělována podle tříd (1* - 5*) a kategorií (např: hotel, garni hotel, pension aj.). Kromě ubytovacích služeb sem patří stravovací sektor (restaurace, kavárny, čajovny, bary aj.). Infrastruktura - patří sem hlavně dopravní infrastruktura (silnice, železniční síť, letecké koridory, parkovací plochy, odpočívadla pro řidiče a mnoho dalšího). Dále je nezbytné zmínit, že i veřejné služby, které jsou sice primárně pro rezidenty, tak je cestovní ruch vede k jejich rozvoji v dané destinaci (vodovody, plynovody, elektrické sítě, neméně důležitý svoz odpadů aj.) Podle mne jsou atraktivity s vybaveností na sobě velmi závislé, když budu mít v destinaci např: zámek a já jakožto účastník cestovního ruchu budu bydlet daleko, tak bez přespání a možnosti stravování tam nejspíše nepojedu. A naopak když bude v destinaci mnoho ubytovacích zařízení, ale žádná atraktivita, tak není důvod tam jezdit. Velice rád bych zmínil, že v dnešní době při zpracovávání různých statistik návštěvnosti destinace se využívá i to kolik odpadních vod bylo v měsíci popř. roce vyprodukováno, nebo i sim karty operátora vyskytující se v sledované destinaci, kde zjistíme procentuální zastoupení cizinců. 15

15 Destinace cestovního ruchu - destinace je určitý geografický prostor, který je ohraničen přírodními (hory), umělými (zeď resortu), nebo politickými hranicemi (hranice země) a je vybrána účastníkem cestovního ruchu jako cíl své cesty. Dle Palatkové (2006, s. 17) se rozděluje na 5 častí, kde uvedu příklad: a) Rezort: centrum Babylon b) Místo: Liberec c) Region: Liberecký kraj d) Země: Česká republika e) Kontinent: Evropa Toto rozdělení je na základě vzdálenost bráno subjektivně, pokud pojede do České republiky čínský občan, tak neřekne jedu do Libereckého kraje, nebo České republiky, ale jedu do Evropy. Účastníci cestovního ruchu - jsou jimi dle Attla a Nejdla (2004, 14-15) a) Stálý obyvatel - je to obyvatel, který žije na území státu minimálně 1 rok v případě mezinárodního cestovního ruchu. A v domácím cestovním ruchu je to osoba, která žije soustavně 6 měsíců v daném místě. Např: Pokud já budu žít v Brně 6 měsíců, tak budu jeho stálý obyvatel, přestože bydlím v Praze od narození. b) Návštěvník - v mezinárodním cestovním ruchu je to osoba, která cestuje do jiné země, než má své trvalé bydliště za jinou, než výdělečnou činností a nepřekročí soustavně 12 měsíců. V domácím cestovním ruchu je to situace, kdy osoba, která má trvalý pobyt v určité zemi, cestuje na jiné místo, než má trvalá pobyt, nebo obvyklé prostředí (bydlí v Praze, ale pracuje na Kladně) v rámci své země na dobu která soustavně nepřekročí 12 měsíců. Např: Pokud bych jel, jak jsem uváděl u stálého obyvatele do Brna, ale byl tam soustavně kratší dobu než 12 měsíců, tak jsem pouze návštěvník, pokud bych to překročil, tak budu již stálým obyvatelem. c) Turista - v mezinárodním cestovním ruchu je to osoba, která v navštívené zemi stráví alespoň jednu noc v hromadném, nebo 16

16 individuálním ubytovacím zařízení. V domácím cestovním ruchu je to osoba, která v navštíveném místě stráví, alespoň jedno noc v hromadném nebo individuálním ubytovacím zařízení. d) Jednodenní návštěvník - v zahraničním cestovním ruchu je to osoba, která nestráví v navštívené zemi ani jednu noc v hromadném, nebo individuálním ubytovacím zařízení. Např. nedávno jsem četl o muži, co během velmi krátké doby projel všechny země světa. Myslím, že to bylo přibližně za rok. Déle to určitě nebylo, ve většině těchto zemí ani nepřespal, tedy byl jen jednodenní návštěvník. Jinak jsou to plavby na lodi, kdy během velmi krátké doby uvidíte více zemí, ale hlavně většinou přespáváte na té lodi. Pokud by se přespalo v té zemi respektive místě, tak už jste turista. V domácím cestovním ruchu se jedná o sobu, která v navštíveném místě své země nestráví ani jednu noc v hromadném, nebo individuálním ubytovacím zařízení. 1.2 Historie cestovního ruchu Starověk a středověk Hesková a kol. (2011, s ) píše, že v dávných dobách bylo pro všechny civilizace nezbytné cestovat, jelikož to bylo velmi důležité pro úspěšný rozvoj. V této době vznikaly první písemné podklady o cestování ve Starověkém Řecku a Římě. Dále v této době vznikaly velmi významné mapy. Dále se zde píše, že významně přispěla k rozvoji cestovního ruchu výstavba silnic v Římě. Středověk bylo období, kdy cestovala nejvíce šlechta a později i zámožní obchodníci a měšťané. V tomto období vznikaly významné cestopisy. Dále je nezbytné podotknout, že ve 13. století započaly objevitelské cesty do zámoří tzv. objevení Číny, Indonésie a Indie. Rád bych dodal, že během cest v dávných dobách vznikly první kvalitní mapy a cestopisy. Podle mne nejvýznamnější a nejznámější cestovatel je Marco Polo, který cestoval především po Číně a zaznamenal to ve své knize Milion. Po něm jsou do dneška pojmenovány významné organizace např: nakladatelství, cestovní kancelář apod. 17

17 Novověk Podle Ryglové a kol. (2011, s. 24) se dříve cestovalo převážně za obchodem a ve vojenství. Nyní už je zde zásadní rozdíl, protože lidé cestují ve volném čase a především, aby si odpočinuli a poznávali nové země. Pokud chceme, aby se cestovní ruch rozvíjel, tak musí být splněny tři atributy: a) Fond volného času - bez volného času lidé nemohou cestovat. Nyní jsou dva dny v týdnu volna a každý zaměstnanec má zároveň nárok na několika týdenní volno v roce, dle povolání. Většinou však pět týdnů. b) Disponibilní prostředky - pokud budu splňovat první bod, ale nebudu mít finanční prostředky, tak mohu jen chtít jet na zájezd, ale nebudu moci. c) Svoboda pohybu a bezpečnost v destinaci kam cestujeme - dnes oproti dřívějším dobám se to ve většině zemí mnohem zlepšilo, ale pokud cestujete např. do Koreje, tak je znát napětí na hranicích mezi jižní a severní částí země. V poslední době tzv. v lednu 2015 po teroristickém útoku v centru Paříže bylo znát, že občané ČR začali mít strach z cestování do této destinace. U nás v cestovní kanceláři se jich mnoho odhlásilo z již zaplacených zájezdů. Z tohoto plyne, že bezpečnost je velmi důležitá pro rozvoj cestovního ruchu v jakékoliv destinaci na světě. Podle Heskové a kol. (2011, s ) to že cestovních ruch sloužil především k účelům vojenským nebo obchodním trvalo do 19. století. Cestovní ruch byl spjat s rozvojem průmyslu, ale především dopravy a společnosti jako takové. Jako příklad rozvoje dopravy je vznik benzínového motoru koncem 19. století. A nejvýznamnějším průkopníkem organizovaného cestovního ruchu byl pan Thomas Cook, který pořádal výlety vlakem. Dnes možné chápat jako zájezdy. Dne 5. července 1841 uspořádal první výlet vlakem k příležitosti otevření nové železnice a toto datum je zároveň považováno za vznik první cestovní kanceláře. A od roku 1956 pořádal pravidelné zájezdy do Evropy. 18

18 Novodobý cestovní ruch Uvedu jen základní poznatky z 20. a 21. století. Cestování, je pro většinu obyvatelstva záležitostí prestiže, jelikož je finančně náročné. Na druhou stranu je pravda, že mnoho lidí řadí cestování mezi nezbytné potřeby. Znám mnoho známých, kteří jsou schopni dokonce i několikrát ročně vyjet do zahraničí na dovolenou, ale pak celý rok přemýšlí, co budou jíst. V horším případě si na dovolenou ještě vypůjčí. Pro mne osobně jediná půjčka, která existuje je hypotéka, nebo pokud má člověk výborný podnikatelský záměr, tak na podnikání. Jinak ostatní neschvaluji např: na dárky, dovolené, spotřebiče apod. Největší rozvoje v dopravě, ale i ostatní techniky jsou vždy, jak je známo během války. Tedy v 1. a 2. světové válce došlo k výraznému rozvoji letecké dopravy. Významně k zjednodušení, jak pro zákazníky, tak pro podnikatele přispěly rezervační systémy. Dnes nastává problém pro podnikatele, kteří vlastní cestovní kanceláře, nebo agentury v tom, že lidé mají mnoho informací a proto nepotřebují jejich služby v takové míře, jako tomu bylo dříve. Je znát, že lidé jsou schopni si sami zarezervovat vše od dopravních prostředků, až po ubytování. Nemluvím jen obecně, ale z vlastní zkušenosti, jelikož vlastníme jako rodina menší cestovní a dopravní kancelář. Dále musím podotknout, že s mnohem více možnostmi, které dnešní doba nabízí, stále stoupají nároky. Lidé jsou schopni si stěžovat, i když zájezd prodáte na hranici nákladů. Přestože ví, že jinde si ho neseženou za stejnou, nebo podobnou cenu. Dále přispělo k cestování otevření hranic tzv. Schengenského prostoru, což je prostor, kde se lze pohybovat mezi evropskými státy bez celní kontroly, který vznikl roku 1985 a od té doby se postupně rozšiřuje. Dle Palatkové (2011, s. 146) je největší katastrofou novodobé historie tsunami ze dne , které bylo v Thajsku, na Srí Lance a v Indonésii, kdy tyto země jsou závislé na příjmech z cestovního ruchu. 1.3 Definice cestovní agentury a kanceláře Cestovní agentura - dle Palatkové a kol. (2013, s. 13) je cestovní agentura podnik, který na základě oprávnění prodává služby cestovního ruchu a jejich různé kombinace, které nesplňují definice zájezdu v zákoně 159/1999 Sb. Nejdůležitějším poznatkem je že, nemůže sama vytvářet produkty cestovního ruchu, ale jen jejich prodej zprostředkovat cestovním kancelářím. Ve valné většině co znám, tak 19

19 jsou to mnohdy i podniky o jednom nebo dvou zaměstnancích. Dále nutné podotknout, že jejich zisk je z provizí prodaných zájezdů, nebo služeb. Od roku 2008 je činností volnou, znamená to, že jsem nenašel přesné informace o jejich počtu. Přibližně by jich mělo být 1000, ale přesné číslo nebylo ani na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Cestovní kancelář - dle Palatkové a kol. (2013, s. 13) je v zákoně 159/1999 Sb. napsáno, že cestovní kancelář je vlastně podnikatel, který na základě vydané koncese může nabízet i prodávat zájezdy a služby cestovního ruchu. Pokud opět budu vycházet z vlastních zkušeností, tak cestovní kancelář oproti cestovní agentuře může vytvářet své zájezdy, nebo nabízet své služby, ale zároveň i prodávat formou provizního prodeje zájezdy a služby jiných cestovních kanceláří. Zde je to nejen náročnější na finanční prostředky, ale i na lidský kapitál. Je potřeba mít minimálně 5 stálých zaměstnanců u menších cestovních kanceláří a to ještě pokud nemá svou vlastní dopravu a zároveň se o platy svých delegátů v rámci úsporných opatření finančně dělí s jinými cestovními kancelářemi. Níže uvedený graf zpracovaný na základě zprávy MMR - Ministerstva pro místní rozvoj dává přehled, jak v průběhu pěti let se zakládaly a upadaly cestovní kanceláře. Bohužel data o cestovních agenturách je velmi těžké sehnat, spíše nemožné. Jsou roky, kde se sice udává kolik bylo cestovních kanceláří, ale ne kolik jich zaniklo a naopak. 20

20 Graf č. 1 Počet cestovních kanceláří a jejich úpadek v letech Úpadek CK Počet CK Zdroj: MMR informace dle zákona 106/1999 Sb. vlastní zpracování Zákon 159/1999 Sb. V této práci jsem uváděl, že cestovní kancelář a agentura se řídí tímto zákonem. Myslím, že je vhodné vysvětlit stručně co je jeho obsahem. Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz/getmedia/0afb9e3b-b09c-4a2ebe7d-5e7f79d2e8d8/zakon-c-159-o-nekterych-podminkach-podnikani-vob_1.pdf?ext=.pdf) je tento zákon uvedený v přesném znění. Od 1. ledna 2010 je platná novela 301/2009 Sb., kdy byla vložena do zákona činnost a výkon horské služby. Nejnovější obsahem nového usnesení vlády je dle (http://www.vsh.cz/cz/vshzpracovala-pripominky-k-novele-zakona-c sb--cl1334.html) především to, že bude zaveden veřejný registr cestovních kanceláří a zvýšen minimální limit povinného pojištění. Pokud to budu vztahovat na naši rodinnou cestovní kancelář, tak sebemenší zvýšení nákladů je citelně znát. Hlavně u menších firem pokud se zvýší pojistné limity, zhorší kurz eura, jak se nyní děje apod., tak to může vést k rychlému bankrotu společnosti. Zákon se skládá se ze dvou stěžejních částí a to z: 1. Úprava některých podmínek podnikání v oblasti cestovního ruchu - je zde definice zájezdu, kdo je provozovatel cestovní kanceláře a agentury, jejich povinnosti, vydání koncesní listiny a pro zákazníka velmi důležité zákonné pojištění. 21

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD.

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/11 VYDÁNO DNE 29. 6. 11 DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012 Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Jméno a příjmení

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Úloha a význam profesních sdružení pro rozvoj oboru hotelnictví a gastronomie

Úloha a význam profesních sdružení pro rozvoj oboru hotelnictví a gastronomie Úloha a význam profesních sdružení pro rozvoj oboru hotelnictví a gastronomie Diplomová práce Bc. Lukáš Peřinka Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Hotelnictví Studijní obor: Management

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU část 1 RNDr. Aleš Krejčí, CSc. 23134@mail.vsfs.cz 1. LITERATURA POVINNÁ: Jakubíková D.: Marketing v cestovním ruchu. Grada Publishing, Praha 2009. Lacina K.: Management

Více

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ABSOLUTORIUM Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů Předmět: Technika služeb cestovního ruchu Studijní skupina: 4. VOŠ ds Školní rok: 2014/2015 l. Význam ubytovacích služeb ve vztahu k CR.

Více

Softwarové inženýrství

Softwarové inženýrství Page 1 of 8 Softwarové inženýrství Inf. systém pro cestovní kancelář PRINTER FRIENDLY VERSION Home Team info autor: Výlupková Irena Datová analýza Popis: Datový model je navržen tak, aby vhodně popsal

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.)

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 6.1.2012 1 Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 1 (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU část 2 RNDr. Aleš Krejčí, CSc. 23134@mail.vsfs.cz 1. CHARAKTER PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU # Jsou to SLUŢBY, na trhu a v marketingu pro ně

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta Úvodní řeč Vyzkoušeli jsme řadu projektů, které byly převážně zahraniční a vždy jsme se snažili získat co možná nejvíce informací, aby naše i vaše podnikání fungovalo. Dnes tedy víme, že to na internetu

Více

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE K DIPLOMOVÉ P R Á C I na téma Cestovní ruch a venkovská turistika ve vybraném regionu VEDOUCÍ

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Cestovní kanceláře a agentury

Cestovní kanceláře a agentury Cestovní kanceláře a agentury 5. Přednáška Management cestovního ruchu Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. CESTOVNÍ KANCELÁŘ -základní provozní jednotka CR Zprostředkování Organizování Zabezpečování sluţeb souvisejících

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi...

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi... Obsah Obsah... 1 Bankovnictví... 2 Cestovní ruch... 3 Marketing a management... 4 Matematika volitelná... 5 Podnikání v praxi... 6 1 Bankovnictví pro studenty 3. a 4. ročníku obchodní akademie ve školním

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Anna Varlamova MICE akce v hotelových zařízeních Prahy: možnosti a perspektivy Bakalářská práce 2014 MICE akce v hotelových zařízeních Prahy: možnosti a perspektivy

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu 2. CESTOVNÍ RUCH V ÚZEMÍ Organizace a řízení jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci racionální podpory udržitelného rozvoje na území České republiky. Na prioritu 4 Vytváření organizační struktury

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Czech Republic FL Tourism D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu European Destinations of Excellence EDEN Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu Ročník 2009/2010 Hlavní téma: Voda turistický cíl a) Zhodnocení potenciálu u vodních ploch a přírodních vodních zdrojů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Cestovní ruch Analýza cestovního ruchu Chorvatska Diplomová práce Autor: Bc. Petra Jelínková Vedoucí práce: Ing. Zdenka Petrů Prohlášení:

Více

Není to jen o autech. aneb další příležitosti firemní mobility. President Hotel, Praha / 26. dubna 2012

Není to jen o autech. aneb další příležitosti firemní mobility. President Hotel, Praha / 26. dubna 2012 Není to jen o autech aneb další příležitosti firemní mobility President Hotel, Praha / 26. dubna 2012 Jiri Homolka - Carlson Wagonlit Travel Cestovní kancelář zaměřená na služební cesty (tzv. Corporate

Více

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o.

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o. 1991 2013 91 013 Cestovní kancelář SIT TRAVEL v současnosti zajišťuje servis pro více než 40 předních firem a institucí. To spolu s dvacetiletou tradicí a zkušenostmi v oboru zaručuje profesionální servis

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_17 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace České Švýcarsko Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Karolina Králíčková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Karolina Králíčková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Karolina Králíčková Rozdíly mezi Koncepcemi státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007-2013 a 2014-2020 Diplomová práce 2014 Rozdíly

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více