ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII."

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. cena 10 Kč Březen 2015 František Laňka 6. A Literatura kniha Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník (S. Smiles) Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha (L. A. Seneca ml.) K dobré knize je třeba i dobrých čtenářů (V. Hugo) Nejdřív si knihu koupíš a pak si ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hlady, kdyby tomu bylo naopak (J. Kraus) Klasický román je takový, který lidé chválí, ale nečtou (M. Twain) Dobrý román říká pravdu o svých hrdinech, špatný o autorovi (G. K. Chesterton) Nepišme pouze proto, aby nám přibývalo knih, hleďme každou knihou důkladně zakrýt nějakou mezeru v naší literatuře (K. Havlíček Borovský) Když čtu špatnou knihu, lituji z celého srdce, že v dnešních dobách umí každý psát (B. Bolzano) Z obsahu: Z rady a zastupitelstva 2 Oprava varhan 11 Závody v Černé Říčce 12 Karneval 13 Lyžařské kurzy dětí 13 a 17 Mariánské schody před otočkou autobusu v Desné I (pod bývalou úpravnou vody) z odbočky na Albrechtice zabočte doprava a můžete stoupat po kamenných schodech na Mariánskou Horu. Z původních 365 se zachovalo zhruba 350 kamenných stupňů. Kdysi tu bývala křížová cesta ke kapličce stojící na stejnojmenné hoře.

2 Z rady a zastupitelstva města Co projednalo zastupitelstvo Na svém 1. zasedání kromě jiného schválilo koupi pozemku pč. 429/1, jehož součástí je stavba čp. 10 a pozemku pč. 430, vše v k. ú. Desná I, od společnosti Jizerská porcelánka s. r. o., se sídlem Údolní 138 Desná. Zároveň pověřilo vedení města dopracováním smlouvy vzalo na vědomí žádost organizace Lesy ČR s. p. o výkup pozemků pod komunikacemi v komplexu státního lesa v lokalitách Desná I a Desná III a pověřilo vedení města vést další jednání o podmínkách případného výkupu a směny, průběžně informovat zastupitele o průběhu jednání vzalo na vědomí žádost společnosti FEEL s. r. o. se sídlem U Lesíka 619 Tanvald a neschválilo prodej bytového domu čp. 456 v k. ú. Desná II schválilo následující investiční výdaje pro rok 2015: meliorace Riedelova vila, rekonstrukce Riedelova hrobka, hřbitov, objekt JIPO, městská policie, atletický areál, objekt MěÚ, kamery, místnost pro spolkovou činnost, bytové jednotky č. p. 456, úpravy sběrného dvora, přemístění dětského hřiště MŠ a nákup hracích prvků schválilo poskytnutí finančního daru jednotlivým členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za rok 2014 dle předloženého návrhu schválilo obnovu kontokorentního úvěru s Českou spořitelnou, a. s. ve výši 2 mil. Kč se splatností do schválilo hlavního partnera, a to Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, pro Sympozium Desná 2015 a zároveň schválilo rozdělení výtěžku z letošního Sympozia mezi Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou a město Desná Co projednala rada města Na svém 1. zasedání kromě jiného schválila pronajmout plochu na budově č. p. 883 v k. ú. Desná III společnosti První bobová a. s., Ctiborova 407, Kladno na dobu od do za účelem umístění reklamy schválila pronajmout cca 15 m2 z pozemkové parcely pč. 344 v k. ú. Desná III panu Jiřímu Oleníčkovi, Tovární 2914/51, Jablonec nad Nisou na dobu od do za účelem instalace reklamní plochy vzala na vědomí informaci o stavu finančního účtu města k a návrhu investičních akcí pro rok 2015 a doporučila zastupitelstvu návrh projednat a určit prioritní akce schválila zveřejnění záměru k pronájmu prostor prodejny Maso uzeniny v objektu č. p. 630 Desná II na základě statického posouzení a doporučení bytové komise neschválila pronájem výměníku Poštovní 641 z důvodu havarijního stavu objektu a trvá na jeho vyklizení. Zároveň uložila pracovníkům místního hospodářství zajistit vyklizení schválila poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši Kč pro VLTAVA-LABE-PRESS a. s., Region Severní Čechy k uspořádání tradiční ankety Nejlepší sportovec okresu Jablonec nad Nisou zároveň schválila užití znaku města Desná při příležitosti ocenění Sportovce roku 2014 dne na pozvánkách na akci a videosmyčce v divadle při předávání cen schválila pronájem tělocvičny v objektu č. p. 500 v Desné II v ulici Krkonošská ve výši 90 Kč za jednu hodinu schválila spolupráci při realizaci projektu periodika KRAJ Příloha Libereckého kraje prostřednictvím webových stránek a novin města Beseda s občany v Desné I V pondělí 16. února proběhla první letošní beseda s občany. Tradičně celoroční cyklus začal v Desné I. Sešlo se zhruba 15 účastníků a celé jednání probíhalo v příjemné atmosféře, přestože některé dotazy či odpovědi na ně nebyly vždy jednoduché. Beseda probíhala v konstruktivním duchu, dotazovaní i tazatelé byli schopni rozumné komunikace a vznášené dotazy byly stručné a vždy ke konkrétní věci. V průběhu necelých dvou hodin se ke slovu dostali všichni přítomní, někteří i opakovaně. Beseda v Desné I splnila přesně svůj účel. Ti, kdo se jí zúčastnili, odcházeli s pocitem užitečně stráveného času. Chtěli bychom všem přítomným za jejich účast poděkovat, zpětná vazba od občanů je pro nás velice důležitá. J. Kořínek Informace k obsazení místa zubního lékaře Na základě podnětu města Desná bylo Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem zdravotnictví, vyhlášeno dne 23. ledna 2015 výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb na ambulantní péči v oboru zubní lékařství pro území Desná. Lékař, který splňuje podmínky výběrového řízení a má zájem provozovat tuto praxi, má povinnost přihlásit se do tohoto řízení do 9. března Město Desná je předběžně pevně domluveno s konkrétním lékařem, který má o tuto praxi v Desné zájem. Po ukončení lhůty pro podání přihlášky do výběrového řízení proběhne v průběhu března samotné výběrové řízení. Předpokládaný nástup lékaře, v případě doporučení výběrovou komisí, je k termínu červen 2015, neboť tento zubní lékař bude muset ukončit svůj současný pracovní poměr, kde ze zákona vyplývá dvouměsíční výpovědní lhůta. J. Müller Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČ: , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , , , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 28. února Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 03/2015

3 Společenská kronika Blahopřání V únoru tohoto roku oslavil své životní jubileum pan Jaroslav Kořínek, starosta města Desná. Rád bych Ti, Jardo, za nás za všechny, co Tě máme rádi a vážíme si Tě, popřál pevné zdraví do dalších let, ocelové nervy v této funkci a mnoho životního optimismu. Ať se našemu městu daří pod Tvým velením. A hlavně, nebuď smutný, že číslovka 4 již nebude nikdy na začátku Tvého věku. Za nás za všechny s úctou k Tobě Josef Želinský Redakce Desenských novin a Kulturní a informační středisko RV se připojují k tomuto milému blahopřání. Úspěšný start Desenského divadelního předjaří 31. ledna bylo zahájeno letošní Desenské divadelní předjaří. dospělé, ale i pro dětské diváky. Jmenovala se Zubatá story a jednalo se o volné zpracování námětu hry Dentální rapsodie, jejímž autorem je Alexandr Guha. Ve svém repertoáru ji měla i liberecká Ypsilonka. My jsme ji měli možnost zhlédnout v podání souboru Vojan Mladá haluz. Jsme již zvyklí, že tento soubor předvádí prvotřídní výkony a ani tentokrát to nebylo jinak. Diváci sledovali opravdu vydařené představení, takže start našeho předjaří se povedl. Vyprodaný sál, úspěch souboru a závěrečný aplaus dojal nejen režisérku a současně vedoucí souboru paní Vlaďku Koďouskovou. Desná má herecký spolek, na který může být právem pyšná. V únoru pokračovala divadelní přehlídka představením Strašidlo Cantervillské. Představení proběhlo po uzávěrce listu, ohlasy přineseme v dubnových novinách. Začalo trošku netradičně již v 15 hodin. Důvodem bylo to, že divadelní hra, která byla vybrána jako první z celého cyklu představení, byla nejen pro Děkujeme! Za kulturní a informační středisko L. Neumannová Gratulace březnovým jubilantům Alžběta Melichová Jaroslav Jakoubě Irena Müllerová Eva Bochová Libuše Bončková Josef Boch Jiří Janouš Věra Jiroušová Svá životní jubilea v bžeznu oslaví: Jaroslav Šimon Jaroslav Mikulášek Emilie Blažková Dobroslav Breuer Jiří Pačes Helena Malá Josef Janoušek Josef Beneš Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci dubnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou zavolat na tel. č.: matrika. Poděkování Děkujeme všem přátelům a známým, kteří přišli v pátek 13. února do smuteční síně šumburského hřbitova, aby se naposledy rozloučili s Otou Jiřincem. Jeho odchod nás bolestně zasáhl a chceme touto cestou vyjádřit náš dík za projevy soustrasti i za květinové dary. Za zarmoucenou rodinu Jana Jiřincová Desenské noviny 03/2015 3

4 Informace z Desné Opravenou tělocvičnu ve víceúčelovém objetku je možné opět využívat V průběhu druhé poloviny měsíce prosince 2014 a počátkem ledna letošního roku došlo k realizaci úprav a oprav tělocvičny ve víceúčelovém objektu. Součástí oprav bylo kompletní vymalování tělocvičny, opravy všech dřevěných prvků (cvičební prvky, kryty radiátorů, skříňka na sportovní materiál) a natažení sítí přes okna tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Předcházející stav, kdy okna byla zakryta lepenkovým papírem, je naštěstí již minulostí. Cenové náklady byly minimální a pracovní činnosti relalizovali místní řemeslníci p. Frománek a p. Kašík společně se zaměstnanci MěÚ. Touto cestou jim chceme poděkovat za kvalitně provedené práce. V současné době se již v tělocvičně opět sportuje. Radou města byl schválený poplatek za používání tělocvičny, který činí 90,- Kč za hodinu jejího pronájmu. Jedná o částku, která obsahuje náklady na světlo, teplo a úklid. Město nemá zájem tělocvičnu komerčně využívat, ale chce podporovat občany Desné, kteří mají zájem sportovat. Tomu odpovídá i uvedená cena. V případě zájmu o pronájem tělocvičny se mohou občané obrátit telefonicky na vedoucího odboru místního a bytového hospodářství pana Žáka, tel. čísla či Předpokládané investiční akce roku 2015 Zastupitelstvo města Desná na svém jednání dne odsouhlasilo, na základě doporučení rady města, seznam investičních akcí na letošní rok. Jedná se následující akce: meliorace Riedelova vila Kč rekonstrukce Riedelova hrobka Kč hřbitov Kč (dům posledního rozloučení) objekt JIPO Kč, (1 splátka) Kč opravy objektu služebna městské policie Kč, atletický areál Kč (rekonstrukce objektu na atlet. materiál) objekt MěÚ Kč (výměna oken) kamery Kč (objekt ZŠ, MŠ Desná II, ZMŠ Desná I, Riedelova vila, MP) místnost pro spolkovou činnost Kč bytové jednotky č. p Kč, úpravy sběrný dvůr Kč, přemístění dětského hřiště MŠ a nákup hracích prvků Kč v celkové výši 5,200 mil. Kč Musíme konstatovat, že výčet těchto akcí není neměnný. Lze přistoupit, na základě dalších objektivních okolností, ke změnám. Těmito změnami je myšlena zejména možnost účastnit se různých projektů, které s nejvyšší pravděpodobností budou vyhlášeny jednotlivými ministerstvy či Krajským úřadem Libereckého kraje v 1. pololetí tohoto roku a které budou vyžadovat spolufinancování města. Předpokládáme, že budou vyhlášeny programy týkající se ochrany životního prostředí, nakládání s různými druhy odpadů, zateplení památkových objektů apod. Cílem těchto investic je účelně využít finanční prostředky města tak, aby se to projevilo pozitivně na stávajícím majetku města a napomohlo občanům v jejich běžném každodenním životě. O samotném využití těchto prostředků na konkrétní akce za přesně stanovených podmínek bude rozhodovat vždy zastupitelstvo města na základě doporučení rady města. Mimo tyto uvedené akce je již v rozpočtu na tento rok Kč na výměnu oken v posledním nájemním panelovém domě v Desné I, který je v majetku města. Od roku 2015 chceme každý rok investovat stejnou částku do střech těchto panelových domů, neboť tyto střechy jsou ve velice špatném stavu a vyžadují generální opravu. Předpokládáme, že každý rok opravíme jednu střechu s tím, že začneme tou, která je v nejhorším stavu. J. Müller 4 Desenské noviny 03/2015

5 Informace z Desné Víceúčelové vozidlo již v provozu V rámci operačního programu Životní prostředí, který byl vyhlášen Státním fondem životního prostředí, došlo ke konci roku k zakoupení vozidla Ladog T 1550, kdy prioritním cílem tohoto vyhlášeného programu bylo snížení prašnosti ve městě Desná. Celková hodnota tohoto vozidla činí Kč, přičemž Kč byla dotace z fondu EU a Kč ze Státního fondu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že město Desná mělo zájem toto vozidlo využívat nejen za účelem snížení prašnosti, ale také za účelem zimní údržby, byl podíl města, který muselo hradit ze svého rozpočtu, ve výši Kč. V případě, že by tento stroj nebyl využíván pro zimní údržbu, by město zaplatilo nižší finanční částku ve výši Kč. V průběhu měsíce ledna 2015 došlo nezávisle na tomto projektu k zakoupení komponentů vozidla Ladog T 1550, a to radlice a sypače, za cenu Kč. K zakoupení došlo na základě výběrového řízení, které proběho v měsíci prosinec 2014, kdy jsme přesně specifikovali požadavky na parametry těchto komponentů, a po splnění těchto podmínek byla jediným kritériem jejich prodejní cena. Po proškolení zaměstnanců města je vozidlo již využíváno a lze ho vidět při pravidlené zimní údržbě. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo doposud možné vozidlo využít k zametání. Předpokládáme, že k této činnosti bude stroj využíván ihned, jak to podmínky dovolí. Na závěr lze konstatovat, že nákup vozidla je dobrou investicí, která nám umožní zajistit v následujícím období čisté a upravené komunikace v průběhu celého kalendářního roku. To jistě přispěje ke spokojenosti obyvatel i návštěvníků našeho města. J. Müller Odpověď na žádost o znovu projednání petice Dne obdrželo město Desná žádost o znovuprojednání petice občanů společenství Desná, Poštovní 614. Pod petici se podepsalo 56 osob, které požadují zrušení dětského hřiště, a 13 osob, které se vyjádřily proti jeho zrušení. Žádost byla poskytnuta radě města, která na svém jednání dne konstatovala, že lze pochopit, že při využívání tohoto hřiště dochází k zvýšení hlučnosti, což vadí zejména obyvatelům č. p Členové rady jsou si vědomi, že toto hřiště využívají i skupiny dospívající mládeže, pro které není toto určeno, a že se zde i někdy chovají nevhodně. Za celou dobu od podání petice v roce 2013 zde ovšem nedošlo k žádnému poškození tohoto zařízení. MP tento prostor pravidelně monitorovala a ani ona zde nezaznamenala žádný vážný incident. Toto hřiště zde bylo zbudováno na základě petice, která požadovala jeho vybudování, kdy o toto žádali občané z více obytných domů (ze všech panelových domů ulice Poštovní). V současné době nemáme adekvátní místo, kam bychom mohli hřiště přestěhovat. Stěhování musí vždy provádět specializovaná firma, která je dodavatelem a nese veškerá rizika za instalaci prvků a jejich používání. V horizontu tří let zvažujeme revitalizaci Poštovní ulice, jejíž součástí by mělo být i přemístění hřiště do prostou k MěÚ (u podchodu). Vzhledem k těmto okolnostem rada města v současné době nedoporučila zrušení tohoto hřiště. Pro zvýšení veřejného pořádku bude využita monitorovací kamera umístěná na objektu č. p. 614 s tím, že prostor bude označen jako monitorovaný a bude ve zvýšené míře probíhat kontrola dodržování provozńiho řádu MP. Tato odpověď byla odeslána k rukám předsedkyně společenství občanů Desná, Poštovní 614 dne J. Müller Desenské noviny 03/2015 5

6 Velikonoce v Desné Připravujeme Velikonoce v Riedelově vile Podobně jako v loňském roce proběhne v Riedelově vile velikonoční program spojený s tvůrčími dílnami a jarmarkem. Možná je dobré připomenout, že každá předvelikonoční neděle měla svoje jméno: 1. Černá ženy během půstu odkládaly pestré oblečení a oblékaly se do černé. Někdy se jí říká Liščí maminky tajně pekly v noci preclíky, navěšely je na stromy do zahrady a ráno dětem řekly, že tudy běžela liška a nechala tam pro ně preclíčky 2. Pražná podle názvu postního jídla pražma (upražená zrna obilí) 3. Kýchavá podle různých pověr kolikrát kdo tuto neděli kýchne, tolik let bude žít, jiná kdo kýchne 3x, bude celý rok zdráv. Lidé se báli moru (jedna z jeho forem se projevuje kýcháním), proto si říkali Pomáhej Pán Bůh nebo Pozdrav Pán Bůh (odtud dnešní zdravíčko, pámbíček, na zdraví ) 4. Družebná tato neděle měla zvláštní postavení bylo možné uvolnit postní kázeň (mohlo se tancovat, také jídlo bylo pestřejší). V tuto neděli také chodil ženich s družbou (=ženichův kamarád) navštívit dům, kam chtěli jít po Velikonocích na námluvy 5. Smrtná v ten den vynášeli lidé ze vsi symbol zimy slaměnou smrt (Mořenu) - loutku oblečenou do ženských šatů, figurína byla nastrčená na tyč. Za vsí ji hodili do vody (kde nebyla voda, tak ze skály, nebo ji zahrabali do země) 6. Květná připomíná památku slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde ho vítali palmovými ratolestmi. U nás palmy nejsou, roli převzaly větve jívy, protože jako první má květy kočičky. Ty se pak v kostele světily Týden před Velikonocemi se jmenuje Pašijový (v kostele se četly pašije = úryvky z Nového zákona): po Květné neděli přišlo Modré pondělí, Žluté úterý to byly úklidové dny ; Škaredá středa vymetaly se komíny (proto také Sazometná), pověra kdo se tento den mračí, bude takový po celý rok; Zelený čtvrtek tehdy proběhla poslední večeře Páně, v ten den umlkají zvony (odlétají do Říma), zahalují se oltáře, jedly se pouze zelené pokrmy (špenát, kopřivy, zelí), pekly se jidáše ); Velký pátek je ve znamení smutku je to den Ježíšova ukřižování. Pověra jedenkrát do roka se otvírají poklady označuje je světélko nebo zářící kapradí (Erben balada Poklad, Krkonošské pohádky Anče: Horo, horo, otevři se pro člověka poctivýho a vydej mu málo z bohatství svýho ) Bílá sobota světil se oheň před kostelem, doma se oheň uhasil a přinesl se posvěcený (oheň a světlo patří k nejstarším přírodním symbolům, které naznačovaly přítomnost Boží a sílu Boží. Oheň symbolizuje zároveň Boží lásku, která plane a hřeje i uprostřed chladu a temnoty. Pro člověka je oheň nezbytnou podmínkou pozemského života: dává teplo, dává světlo, přináší potěšení i radost. Zároveň je i pradávným symbolem smrti a očisty. Toto všechno se střetává ve velikonoční symbolice paradoxů: život i smrt, láska i očištění. A právě ohněm začínají velikonoční obřady). Na Bílou sobotu se opět rozezněly zvony, je to doba Vzkříšení Velká noc (odtud název Velikonoce) Boží hod velikonoční všichni chodili do kostela, kde se světily velikonoční pokrmy. Červené pondělí je lidovým zvykem, žádné liturgické úkony se k němu nevážou. Toho dne se odbývá velikonoční pomlázka a zdobí se vajíčka. K jarním tradicím patří: Pálení čarodějnic je to na Filipojakubskou noc (ze 30. dubna na 1. května). Tuto noc měly zlé síly větší moc než jindy. Lidé nosili na ochranu květ z kapradí nebo svěcenou křídu. Věřili, že v povětří létá spousta čarodějnic vidět je bylo možné v noci na opuštěném místě nebo na křižovatce. Na ochranu proti nim se pálily na kopcích ohně (světlo i v noci) Stavění máje tradiční symbol jara. Stavěly se na návsi, musely se hlídat (vzájemně se snažili z jednotlivých vesnic máj ukrást to byla potupa). Malé májky stavěli chlapci před domy svých vyvolených Den matek (druhá květnová neděle), Letnice (7. neděle velikonoční), Jízda králů, Otevírání studánek, Svatojánská noc. Chcete obohatit náš velikonoční jarmark svými produkty či výrobky? Pokud máte chuť a nápad, stánek je pro vás bezplatně k dispozici. Stačí zavolat nebo přijít do Riedelovy vily a rezervovat si místo. Vaši spolupráci velmi rádi přijmeme. 6 Desenské noviny 03/2015

7 Informace z knihovny Ještě že nejsem kat Vlastimil Vondruška Dobrodružný detektivní příběh, který se odehrává v renesanční Praze. Román vznikl na podkladu autorovy stejnojmenné divadelní hry. Nabízí plno zvratů, napětí, ale i zábavných situací a nečekané rozuzlení. Hlavními hrdiny nejsou detektivové, známí z jiných Vondruškových románů, ale zdánlivě nesourodá trojice hrdinů staroměstský rychtář, katovka a zběhlý student teologie. Láskobraní Blanka Hošková Román Láskobraní je výsostně ženskou četbou. Je příběhem ženy ve středním věku, na kterou doléhá syndrom prázdného hnízda a zároveň velmi těžce nese chování svého manžela, který ji nechává v prázdném domě i na vinici samotnou a plní si své obchodní (a jak se později ukáže i citové) sny a potřeby jinde. Nejprve bojuje, pak rezignuje, a když se blíží k samému dnu svých sil, vstoupí jí do života nový muž. Happy end? Ani v nejmenším. Dědečku, ještě vyprávěj Ladislav Špaček Knížka Dědečku, ještě vyprávěj je volným pokračováním úspěšné knihy pro děti Dědečku, vyprávěj. Laskavá slova moudrého dědečka provázejí opět půvabné ilustrace Jany Fernandes. Malá Viktorka naslouchá pohádkám a příběhům, které ji učí základům etikety a pomáhají jí utvářet si názor na svět kolem sebe. S dědečkem prožívá různé příhody společné dětem jejího věku a učí se, jak se zachovat v různých situacích, které život přináší. Na rozdíl od prvního dílu je pokračování Dědečka zaměřeno nejen na etiketu a základy slušného chování, ale i na etiku, tedy pěstování mravních hodnot a postojů dětí. Kniha je určena dětem předškolního a raného školního věku Isabela: Neohrožená královna Colin Falconer Zachránkyně trůnu. Isabele je pouhých dvanáct let, když je provdána za anglického krále Eduarda II. Pro francouzskou princeznu je to láska na první pohled, ale Eduardovo skrývané tajemství hrozí zničit nejen její lásku, ale i anglické království. Isabela musí volit mezi rodinou a zájmy říše. V sázku dává i vlastní život, aby zachránila království. Colin Falconer předkládá čtenářům další kritikou oceňovaných románů, jimž neschází ani čtivost, ani historická věrnost. Příběh královny Isabely vypráví osudy jediné ženy, která kdy zaútočila na Anglii a vyhrála. Tato historická událost, která i po staletích zůstává v Anglii tabu, změnila dějiny. Devátá dívka Tami Hoag Kovac už viděl víc mrtvých, než by dokázal spočítat. Ale něco takového snad dosud ne... V mrazivém silvestrovském Minneapolisu vypadne z kufru jedoucího auta zohavené tělo dívky. Spekulace, jestli byla ještě naživu, když dopadla na zledovatělou vozovku, vedou k její přezdívce: Zombie Doe. Jako neidentifikovaná a zároveň neidentifikovatelná je už devátou ženskou obětí roku a detektivové Sam Kovac a Nikki Lisková mají za úkol zjistit její totožnost a najít toho, kdo jí tohle provedl. Co by byla horší představa: že by pachatelem mohl být cestující sériový vrah známý jako Doc Holiday, anebo že monstrum, které by něčeho takového bylo schopno, nemusí pocházet zdaleka? Malý český poutník Ondřej Hník Básník Ondřej Hník navazuje na úspěšnou sbírku veršů o Praze. Tentokrát se vydává na putování po Čechách, Moravě a Slezsku. Ve více než padesátce básní přibližuje zvláštnosti a typické motivy jednotlivých měst a krajů, opět s typickou směsicí romantiky a jemného nonsensového humoru. Desenské noviny 03/2015 7

8 Okénko zajímavostí Co to znamená, když se řekne Přehrady v našem kraji Přehrada Bedřichov Je to nejvýše položená přehrada v Jizerských horách. Byla vybudována na říčce Černá Nisa (pravostranný přítok Lužické Nisy) u obce Bedřichov. Vodní družstvo v Liberci provádělo její stavbu v letech Podkladem pro návrh a stavbu byla povodeň z roku Říčka Černá Nisa, pramenící na úbočí Olivetské hory, způsobovala po déletrvajících srážkách mimořádně velké škody ve svém okolí, kde byl soustředěn poměrně velký průmyslový potenciál. Přehrada je umístěna přímo v pramenné oblasti Černé Nisy. Projekt na zděnou gravitační hráz s předsypem vypracoval profesor Dr. Ing. Otto Intze. Po očištění základů byla provedena základní betonová vrstva s odvodněním základů trubkovou drenáží. Podkladní beton se dělal z cementotrasové malty, zdivo pochází z místní žuly, cement byl dovážen z Čížkovic. Stavba byla dokončena , kolaudace proběhla 28. června V letech byl vybudován převaděč vody k elektrárně v Rudolfově. V průběhu provozu přehrady bylo na vodním díle Bedřichov provedeno několik významných zásahů, do roku 2001 byla postupně prováděna celková rekonstrukce. V roce 1970 se ze dna uvolnila rašelina a vytvořila na hladině přehradního jezera dva plovoucí ostrovy. Jejich tloušťka byla 2 metry a celková kubatura m3. Jeden z nich byl z prostoru přehrady vytěžen, druhý byl zakotven u pravého břehu nádrže 300 metrů od hráze. V období let tu prováděla Česká akademie věd ústav hydrodynamiky výzkum proudění vody, v 60. letech minulého století zde byla pozorována vodní fauna a flóra a byl sledován výskyt řas v těchto mimořádných nadmořských a klimatických poměrech. Dnes tato přehrada napájí 3 vodní elektrárny, slouží k rekreaci a rybaření. neporušená krása okolí bedřichovské přehrady, která je umístěna v poměrně velké nadmořské výšce, láká nejen turisty, ale i filmaře. Její rozloha je kolem 42 hektarů, průměrná hloubka 15 metrů. DNy Megera Pro vysvětlení, kdo byla Megera, musíme do řecké mytologie. Že to není dáma, kterou bychom vyhledávali, je patrné už z toho, že se zrodila díky smrtelnému hříchu. Když totiž Kronos zabil svého otce Úrana, zrodily se z jeho kapek krve tři Erinye (Litice, Fúrie) = hněvivé bohyně.: Tésifoné Mstitelka, Alléktó Vytrvalá v hněvu a Megera Závistivá. Sídlily v předpeklí a čekaly, až někdo spáchá zločin. Pak se za ním vydaly zahaleny do mlhy a nebylo před nimi úniku. Dostihly každého, kdo se provinil. Říkalo se jim také dcery noci a nebyly vítanými hosty už pro svůj vzhled. Místo prstů měly drápy, místo vlasů zmije a už tohle stačí, abychom pochopili, že dostižený viník při pohledu na ně zkameněl. Megera z nich byla nejznámější a stala se jakýmsi zosobněním trestající msty. K ní se činností a zjevem řadila Harpyje nestvůra s tváří ženy a páchnoucím supím tělem a s křídly. Zatímco označení harpyje jako žena ošklivá a hašteřivá se moc často v současnosti neobjevuje, zbývající dva názvy pro jednu a touž mytologickou postavu se objevují poměrně často. Mají ale poněkud přenesený význam, i když to, že označení jejich jménem není pro ženu nikterak lichotivé, jim zůstalo. Megera není dnes představitelkou tvrdé spravedlnosti a osudové nutnosti, ale nazývá se tak zběsilá, zuřivá ženská, která ohrožuje dobré vztahy a ničí všechno hezké. Fúrie se používá spíš pro označení přezíravé, nafoukané, ale také zlé ženy, která s nikým nevyjde, vždy se hádá a je naprosto nesnášenlivá. Takže od Meger a Fúrií raději utečme. O takové přítelkyně není opravdu o co stát. DNy 8 Desenské noviny 03/2015

9 Kultura O DESENSKÉHO MEDVĚDA 2015 sobota 14. března ZAHÁJENÍ 1. MRAZÍK (divadelní představení, od 5 let ) ZŠ Lučany nad Nisou žáci 5. ročníku 2. ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ (taneční představení, od 4 15 let ) ZŠ Plavy Vážení čtenáři a rodiče našich malých čtenářů, blíží se kouzelná Noc s Andersenem, která se bude konat v naší knihovně Pokud je Vašim ratolestem mezi 7 11 lety včetně, neváhejte je přihlásit. Děti zažijí kouzelnou noc plnou her a zábavy. Přihlášky si můžete vyzvednout osobně v knihovně a vyplněné odevzdat do Noc s námi prožije prvních 15 přihlášených dětí. 3. VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY (divadelní představení, let ) ZŠ Desná dramatický kroužek 4. MEDVĚDI A OPICE (divadelní představení, 8 let ) ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou dramatický kroužek PŘESTÁVKA (OBĚD, ZÁBAVA PRO DĚTI) 5. MARNIVÝ CÍSAŘ (divadelní představení, 3 14 let ) ZŠ Kořenov - dramatický kroužek 6. NEVIDITELNÁ (divadelní představení, 10 let ) Těžká dohoda - ZUŠ ŽELEZNÝ BROD 7. Z POHÁDKY DO POHÁDKY (divadelní představení, 3 10 let ) Strčprstskrzkrk DDM ULITA TANVALD 8. O HODINÁŘI PÉRKOVI (divadelní představení, 3 10 let ) Dramatický kroužek Čmeláčci, Desná cca VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ Přijďte podpořit své favority! Můžete přijít kdykoliv během celého dne.!!! ČASY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! VSTUPNÉ 30 Kč Mariánské schody Mnozí z návštěvníků Desné by rádi vystoupali po Mariánských schodech na Mariánskou Horu. Cesta k nim se poněkud obtížněji hledá. Jdete-li z Desné směrem na Protrženou přehradu, po levé straně silnice narazíte na odbočku do Albrechtic, z níž po několika metrech odbočíte doprava (navede vás hnědá šipka) a můžete stoupat po kamenných Mariánských schodech až do osady Mariánská Hora. Podle pověsti jich bylo 365, každý den v roce byl položen jeden a položili je dělníci, kteří scházeli z hor za prací. Původně to ale byla poutní cesta z údolí Desné ke kapličce Panny Marie na Mariánské Hoře. Koncem 20. let 19. století zřídil Franz Linke podél poutní cesty jednoduchou křížovou cestu do prkenných kastlíků na dřevěných sloupech umístil kolorované rytiny s tradičními výjevy z Kristova ukřižování. Každou neděli odpoledne chodili lidé ke kapličce právě po těchto schodech. Proto se jim někdy říká svaté schody. Ve strmé zalesněné stráni se jich dochovalo asi 350, křížovou cestu nikdo neudržoval, a tak její zastavení zchátrala. Desenské noviny 03/2015 9

10 Informace z Desné Nejmenší fotbalisté Desné opět dominovali Na pěkně obsazeném turnaji v jablonecké městské hale se v nejlepším světle opět představili naši nejmenší fotbalisté ročníku narození Turnaj se konal v sobotu 14. února 2015 a zúčastnily se ho týmy FK Jablonec 2, Mladá Boleslav, Xaverov, Admira Praha a TJ Desná. Naši borečci si vedli od začátku turnaje velice zdatně, když si poradili se stejně starými fotbalisty FK Mladá Boleslav 9:3. Dále dokázali porazit tým z Admiry Praha 4:2, když v průběhu tohoto utkání již prohrávali 0:2. V dalším utkání si kluci zcela jednoznačně poradili s B týmem Jablonce 5:0. Po těchto třech utkáních našim hochům trochu docházel dech, jelikož utkání byla na tuto kategorii dost dlouhá a náš tým je dost úzký. V těchto chvílích ale klukům hodně pomohla silná podpora našich fanoušků (rodičů), kteří byli skvělým dopingem pro naše borečky. Ve čtvrtém utkání naši hráči nastoupili proti jabloneckému A týmu a dost smolně remizovali, když vyrovnávající branka padla současně se závěrečným klaksonem. K vítězství v celém turnaji potřebovali kluci porazit v závěrečném utkání tým Xaverova, což se jim po nádherném a vyrovnaném průběhu podařilo výsledkem 6:4. Naši borečci neokusili za celý turnaj hořkost porážky a zaslouženě si mohli zvednout nad hlavu svůj další pohár za vítězství v turnaji. Navíc byl náš hráč Honzik Lorenc vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Chtěl bych ještě jednou pogratulovat našim hráčům za krásný další úspěch v této kategorii a všem rodičům poděkovat za skvělou podporu při turnaji. J. Ducháč Jizerský klub lyžařů informuje Vážení přátelé lyžování v Desné, zimní sezona se již posunula do druhé poloviny a s tím i závody a především výkony sportovců našeho lyžařského oddílu. Vystoupení našich závodníků na EYOFU a MSJ Na prvně jmenované akci v rakouském středisku Tchagguns reprezentovalo desenský oddíl celkem 5 závodníků: David Zemek - severská kombinace 17. místo 10 km, 14. místo 5 km, 4. místo družstva Zdena Pešatová skok na lyžích 7. místo jednotlivci, 3. místo team mix (2 kluci + 2 holky) Jana Mrákotová skok na lyžích 8. místo jednotlivci, 3. místo team mix (2 kluci + 2 holky) Veronika Ptáčková skok na lyžích 20. místo jednotlivci Kateřina Matatová skok na lyžích 23. místo jednotlivci Na MSJ v kazachstánském Almaty reprezentovalo desenský oddíl kvarteto děvčat: Karolína Indáčková 29. místo jednotlivci, 6. místo družstva Jana Mrákotová 27. místo jednotlivci, 6. místo družstva Zdena Pešatová 24. místo jednotlivci, 6. místo družstva Barbora Blažková 16. místo jednotlivci, 6. místo družstva Další závody Na závodech COC,tedy 2 kategorie SP, ve Švédském Falunu obsadila Zdena Pešatová 5. a 3. místo. Na závodech SP v rumunském Rasnově obsadila V. Ptáčková místo Martin Zeman se umístil na Světové zimní univerziádě na Štrbském Plese na 15. a 23. místě. Na COC v Ramsau na 36. místě. Proběhly již krajské závody předžactva, které se konaly v Harrachově Zde nás reprezentovalo 5 závodníků: Daniela Peštová, Ondra Sova, Jakub Jirák, Pavel Balaš (syn úspěšného závodníka v trialu ) a Martin Balatka. O víkendu proběhly závody žactva ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde nás reprezentovalo 8 závodníků, o víkendu se konaly závody žactva v Lomnici nad Popelkou, o dalším víkendu ( ) závody v Harrachově v areálu na Kamlu a další týden ( ) patřil závodům v Desné. Ve středu proběhl na můstku K8 Krajský závod předžactva O víkendu náš klub uspořádá RKZ žactva (republikový klasifikační závod) na můstcích K-24 a K-40. Informace o těchto závodech můžete sledovat na stránkách facebooku/skokydesna P. Chlum Poděkování sponzorům Dne se konal v kulturním domě Sklář tradiční Myslivecký ples. Myslivci děkují sponzorům za dary do tomboly. Za MS Kořenov - Desná Rydval Rudolf, jednatel Sponzoři Mysliveckého plesu 2015: ELSKLO Desná v Jiz. h. ELSAP Princ Tanvald KOVO Držkov Horská cukrárna Smržovka SATO Tanvald Pekařství Schneider SKLO M. Štefánek Desná Večerník K. Tanvald Pekařství Mašek KB Tanvald Mtex J. Mikš Tanvald PAS J. Racaj Jablonec Klempířství Bambusz Desná Papír,hračky Z. Vedral Quatro Desná Hotel Lesní chata Kořenov M. Třeska sklenářství Tanvald Obec Kořenov Zdravá výživa Portan Čejková Z. Zítek Velké Hamry V. Josífek ml. Tanvald Kosmetika Koutná Desná Liberecký kraj ASYX Ferfecký Jablonec n. N. J. Tomáš řeznictví Tanvald SK mobil Tanvald Justovi Desná V. Kubů Dom. potř. Tanvald Jizerská porcelánka Desná Kartonážka Preussler Desná Zahradnictví Špicar Tanvald JISO Tanvald KOVO Bohdalovice Lékárna RNDr. A. Polová Desná FEEL s. r. o. Tanvald Bernard Příchovice DETOA Albrechtice Farma Příchovice Paliva staviva Stránský Tanvald Pekařství Vokřínek Harrachov Šindelářovi Šumburk Kancelářská technika Hollman Tanvald Preciosa Ornela Desná Město Desná a Kulturní a informační středisko Riedelova vila SIZ s. r. o. Velké Hamry Laňková Desná děkuje jednatel R. Rydval 10 Desenské noviny 03/2015

11 Informace z Desné Oprava varhan ve starokatolickém kostele Kostel Nanebevstoupení Páně prochází postupnou rekonstrukcí. Tentokrát se týká varhan. Jedná se o jednomanuálové varhany s pedálem, které postavila v roce 1892 varhanářská firma Schuster & Sohn ze Žitavy. Obnovu tohoto historicky cenného nástroje provádí varhanář Peter Nožina. V současné době byla dokončena první etapa prací v hodnotě Kč. Finanční prostředky pocházejí z těchto zdrojů: Státní fond kultury ČR Kč; Starokatolická církev v ČR Kč; město Desná ,-. Varhany budou schopné hry až po 2. etapě oprav, momentálně jsou rozebrané. Na letošní rok je plánována 2. etapa za Kč. Budeme se snažit opět získat podporu všech subjektů, stejně jako tomu bylo v 1. etapě, za jejíž úspěšnou realizaci také děkujeme všem dárcům i varhanáři. Celkem bude stát generální oprava varhan Kč K. Koláček Sběrný dvůr I tento měsíc budu pokračovat na téma odpad. Minule jsem psala o sběrném dvoře. Většina z vás sběrný dvůr zná a ví, kde ho najde. Přesto pro úplnost uvedu, že sběrný dvůr se nachází u hlavní silnice směrem na Harrachov hned za viaduktem napravo. Provozní doba sběrného dvora je středa od 13 do 17 hodin a sobota od 8 do 12 hodin. V zimním období, tj. od 1. prosince do 31. března je provozní doba zkrácena, a to ve středu od 14 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 11. Provoz na sběrném dvoře se řídí provozním řádem, který je k nahlédnutí na webových stránkách města. Na sběrný dvůr mohou odvézt svůj odpad osoby s trvalým bydlištěm v Desné a všichni majitelé objektů ve městě. Je vhodné s sebou nosit doklad o zaplacení místního poplatku. V předchozích článcích jsem psala o tom, že na sběrném dvoře lze odevzdat jednak barevné pytle na tříděný odpad, jednak nebezpečné složky komunálního odpadu. To ale není zdaleka všechno. Největší podíl odpadu odevzdaného na sběrném dvoře tvoří tzv. odpad objemný. Objemný odpad je takový odpad, který vzniká v domácnosti, ale vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob. Patří jsem nábytek, podlahové krytiny, matrace, zařízení koupelen a toalet, rozměrné hračky a sportovní vybavení, dveře a okna, obalové materiály, dětské autosedačky apod. Odpad lze odevzdávat zdarma, ale v případě jeho většího množství (hlavně v případě rekonstrukcí či vyklizení bytů a objektů), je nutno počítat s platbou v hotovosti přímo na místě. Sběrný dvůr má v systému nakládání s odpadem města velmi významné místo. Přestože přes něj neprojde největší množství odpadu, je nejdůležitější z hlediska druhů odpadu. Již jsem zmiňovala, že nejvíce je objemného, resp. směsného komunálního. Je zde místo pro odložení nebezpečného i tříděného odpadu. Po poslední změně legislativy je obec od 1. ledna letošního roku povinna v době vegetace ( od 1.dubna do 31. října) do svého systému zahrnout i sběr biologického odpadu z údržby pozemků. Přestože systém nakládání s biologickým odpadem teprve vzniká, lze s určitostí říci, že odložení tohoto odpadu na sběrném dvoře bude jednou z možností daného systému. Další možnosti toho, co lze na sběrném dvoře odložit, jsou elektrozařízení. V současnosti je zákon nepovažuje za odpad. Vámi odevzdaná kompletní elektrozařízení jsou oprávněnými společnostmi rozebírána a materiály z nich získané jsou určeny k dalšímu použití. Celý systém se nazývá zpětný odběr a sběrný dvůr je v tomto případě místem zpětného odběru. Toto téma je ale mnohem obsáhlejší, proto se k němu v některém z dalších čísel Desenských novin vrátíme. R. Vedralová Desenské noviny 03/

12 Škola, informace z Desné Lyžařský kurz MŠ Riedelova vila Ve dnech ledna 2015 probíhal lyžařský kurz našich dětí na Severáku, SKI BIŽU s. r. o. v Hraběticích. Instruktoři odvedli skvělou práci všechny děti zvládly jak jízdu na vleku, tak závěrečné závody ve slalomu. Důležité ale nejsou jenom zvládnuté dovednosti, ale i to, že děti byly nadšené a lyžování je bavilo. To pak samozřejmě vyvolává pocit spokojenosti i u učitelek a rodičů. Chceme moc poděkovat za celkový servis, který nám organizátoři poskytli od přístupu instruktorů přes zázemí až po zapůjčení lyžařského vybavení. Stejný dík patří i sponzorům, bez jejichž pomoci by podobné akce nebylo možné uspořádat. Spokojení byli jistě i rodiče, takže doufáme, že se můžeme těšit na další spolupráci v příštím roce. Čeká nás už 10., tedy jubilejní ročník. Poděkování patří těmto organizátorům a sponzorům: Štěpán Juřík vedoucí areálu a instruktoři, VTR autoškola MOTOR - SPORT (Brandýs n/l), Ladislav Nyč, hotel Maruška, chata Arnika Martin OIL, chata Slovanka, občerstvení MC Kapr, Eda Halbig, farma Na Gruntě, Bina sport, LUTECO Karel Lhotský I. Suchardová Závody v Černé Říčce pokračují V pondělí se u nás konal 21. ročník Zimních národních her České pošty. Kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám v místě původně plánovaného konání pořadatelé ze Ski klubu Rokytnice dohodli uspořádání dvou kol obřího slalomu s 18 brankami na našem svahu. K úspěšnému průběhu přispěly naše výborné sněhové podmínky a vhodné zázemí pro vyhodnocení výsledků. První místo mezi 33 přihlášenými ženami získala Jarmila Karlová a mezi 35 muži byl první Petr Zakopal. Manfred Friedrich Další, velmi podařený veřejný závod byl a to 2. ročník Night race, noční obří slalom. Na tradičně výborně upraveném a osvětleném svahu připravil bývalý závodník Ruda Weinert trať s 19 brankami, kterou bohužel potom při vlastním závodě nezdolal, a připravil se tak ve své kategorii o přední umístění. K závodu se přihlásilo 46 startujících všech věkových kategorií a pohlaví. Soutěž probíhala tříkolově a postupovalo vždy osm závodníků. S troškou nadsázky můžeme říci, že závod byl mezinárodní, startoval jeden lyžař z Berlína, na české borce ale nestačil a do dalších kol nepostoupil. Dosažené časy v závěrečných kolech kolem 25 vteřin svědčí o vysoké úrovni některých závodníků. Celkově nejlepších časů v obou kolech dosáhl Ladislav Náhlovský z Frýdštejna 00:50:10, druhý čas 00:50:17 dosáhl Jan Calta z Pski Kořenov, oba muži let, a třetí Markus Lauer z Černé Říčky, 00:51:69 v kategorii muži let. V kategorii ženy let, která nebyla plně obsazená, vyhrála třináctiletá Aneta Neumannová. Věra Hoferová z Příchovic vyhrála kategorii ženy let časem 00:56:74, snowboard vyhrál Viktor Neumann z Černé Říčky časem 01:06:66. A na závěr ještě pozvánka na tradiční Zimní finále, poslední (na)mazání, loučení se sněhem na Velikonoce 5. a 6. dubna Pevně věříme, že nám to sněhové podmínky dovolí, protože v Černé Říčce se od října jezdí až do dubna. Přijďte se podívat a zúčastnit. D. Lauer Karolína Kolářová, Aneta Neumannová Markus Lauer 12 Desenské noviny 03/2015

13 Dětský karneval s DS Vojan - Mladá haluz Dětský karneval v kulturním domě Sklář Kulturní dům Sklář přivítal v neděli odpoledne karnevalově naladěné a natěšené děti v maskách v doprovodu rodičů. Kulturní středisko Riedelova vila pro ně připravilo ve spolupráci s Divadelním souborem Vojan Desná - Mladá haluz karnevalovou zábavu nazvanou Capri -Sonne. Program moderoval Honza Lála, děti tancovaly a soutěžily za pomoci klauna, Křemílka a Vochomůrky, ve stylovém oblečení na celou akci dozíraly i organizátorky Lenka Neumannová a Kateřina Strnadová. Děti se výborně bavily, rodiče byli spokojeni. Zajímavým zpestřením pro všechny byla ukázka výcviku záchranářského psa Horské služby. Pan Aleš Bittner a jeho čtyřnohý kamarád Yahoo, pětiletý československý vlčák, předvedli krátkou ukázku poslušnosti psa a vyhledávání ztracené osoby. Děti asi nejvíc ocenily to, že po jejím skončení mohly jednotlivě vlčáka pohladit. Dětský karneval 2015 lze právem připojit k programům, které se opravdu povedly. Poděkování patří nejen oběma organizátorkám a Divadelnímu souboru Vojan Desná - Mladá haluz, ale také partnerům a sponzorům, kterými byli: Capri - Sonne, Detoa Albrechtice s.r.o, Ski aréna Jizerky a Horská služba Jizerské hory. DNy Desenské noviny 03/

14 Rozhovor s Janem Pražákem Cimrman v Desné V úterý 27. ledna jsme měli možnost v Kulturním a společenském centru Alfa vidět hru Járy Cimrmana České nebe. Tentokrát ale nikoli v podání herců Divadla Járy Cimrmana, ale amatérského souboru mladých cimrmanovských nadšenců, kteří si říkají Ansámbl Mikoláše Dačického z Heslova. Nejsou z Heslova, ale z Liberce (alespoň většina z nich) a předvedli parádní výkon. Spokojení byli určitě jak diváci, tak samotní herci. Kontakt s publikem byl výborný, atmosféra uvolněná a příjemná. Skoro se nechce věřit, že jde opravdu o amatérský soubor. Pojďme si ho přiblížit formou krátkého rozhovoru s jeho vedoucím Janem Pražákem, který se sám označuje jako principál ansámblu. 1. Právě jsme zhlédli cimrmanovskou hru České nebe. Jste spokojen s reakcí diváků? Určitě. Publikum bylo výborné, hrálo se nám tu velice dobře. Možná to bylo dané i jevištěm, které plynule přechází do hlediště a umožňuje bezprostřední kontakt s divákem. Reakce byla bezvadná. 2. Pojďme Váš soubor trochu přiblížit, lépe řečeno představit. Přiznám se, že jsem o Vás dnes slyšela poprvé. Máte poněkud neobvyklý název, můžete říct, jak jste k němu přišli? Samozřejmě. Máte pravdu, zvolili jsme si dost neobvyklý (v kontextu místa, odkud pocházíme) název souboru, jenž se zove Ansámbl Mikoláše Dačického z Heslova. Tato historická postava má totiž úzkou spojitost s Kutnou Horou, což nám nevadí. Ale jaká to byla figura, panečku! Mnohovrstevnatost a nezatříditelnost tohoto velkolepého bonvivána obsahuje v sobě esenci Járy Cimrmana. To jsou však druhoplánové souvislosti. Jméno souboru vyplynulo během zkoušek první hry, při nichž nám vinný nektar poskytl duševní podporu v podobě múz bezprostřednosti. Tehdy jsem donesl láhev, jež nesla jméno pozdějšího patrona našeho ansámblu. To víno bylo, mírně řečeno, velmi, velmi svérázné, ostatně jako naše uskupení a s ním i autor, jehož divadelní kusy hrajeme. Inspirováni těmito skutečnostmi, pojmenovat tak naši družinu nám přišlo sebeironicky atraktivní a trefné. 3. Jak dlouho Váš soubor existuje? V letošním roce začínáme jedenáctou sezonu. Premiéru jsme měli v roce 2004 uvedením hry Záskok. 4. Dnes to bylo České nebe. Mám tomu rozumět tak, že ve Vašem repertoáru jsou pouze hry Járy Cimrmana? Ano, je to přesně tak. Jsme výhradně cimrmanovský spolek. Každý rok nastudujeme jednu hru. 5. Logicky teď následuje otázka, které hry se už ve Vašem repertoáru objevily. Pokusím se je vyjmenovat podle pořadí, jak šly za sebou. Po již zmiňovaném Záskoku následoval Akt, pak Dobytí Severního pólu, Švestka, Lijavec, Blaník, Posel z Liptákova, Vražda v salónním coupé, Dlouhý, Široký a Krátkozraký a Němý Bobeš. 6. Jak často vystupujete? Není to často pouze 3x do roka. Agentura spravující autorská práva her pánů Smoljaka a Svěráka nám vydala povolení jen na tři představení jedné hry. Máme tedy premiéru a pouhé dvě reprízy. Víc nelze. 7. Máme tedy velké štěstí, že jsme Vás mohli vidět. Kde jste s hrou České nebe ještě vystupovali? Pokud to berete jako štěstí, je poznamenané navíc tím, že toto byla premiéra. Reprízy proběhnou ještě v tomto týdnu v Rychnově u Jablonce nad Nisou a v Naivním divadle v Liberci. 8. Nechce se mi věřit, že jste amatérský soubor. Skutečně nikdo z Vás není vystudovaný herec? Ne, opravdu není. Naše profese jsou velice různorodé od mistra cechu klempířského přes designéra, policistu, majitele reklamního studia nebo projekční kanceláře až po správce budovy Oblastní galerie Liberec (ta nám ostatně nezřídka významně pomáhá). 9. Jak se takováhle různorodá společnost dá dohromady? To zase nebylo tak těžké. Dnes je nám všem kolem 37 let, působíme 11 let a jsme vlastně přátelé z restaurace. Původně nás bylo šest, postupně se různě nabalovali další, v současné době je nás osm. 10. Vy jste liberecký soubor. Kde všude už jste vystupovali? Naše první vystoupení bylo v Josefově Dole, pak následoval Český Dub, Železný Brod, Proseč pod Ještědem, Liberec (Naivní divadlo), teď Desná a ještě Rychnov u Jablonce nad Nisou. 11. Mám ještě několik otázek na stručné odpovědi: viděl Vás někdy některý z členů souboru Divadla Járy Cimrmana? Můžete prozradit název další hry, kterou budete hrát (tipnu si Afriku, podle toho, že jste mi řekl, že pojedete nasávat atmosféru do Angoly)? A konečně uvidíme Vás ještě někdy v Desné? Tak postupně: ze souboru Divadla Járy Cimrmana nás zatím nikdo neviděl, další hra, kterou chceme hrát, je skutečně Afrika a do Desné bychom se určitě rádi vrátili. Chtěl bych moc poděkovat za to, jakého se nám v Alfě dostalo přijetí a jaké podmínky nám paní Kateřina Melicharová připravila. Děkuji Vám za rozhovor a těším se (a určitě nejen já) na další představení Vašeho souboru. DNy Jára Cimrman v mlze 14 Desenské noviny 03/2015

15 Městská policie Desná Zpráva o činnosti Městské policie Desná za rok 2014 Činnost městské policie zahrnuje tyto oblasti: přestupky, doprava, odchyt volně pobíhajících psů, spolupráce s PČR, trestné činy, veřejnoprávní smlouvy. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Strážníci při výkonu služby přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek, podílejí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílejí se na prevenci kriminality. V roce 2014 se na výsledcích práce městské policie podíleli 3 strážníci s odbornými předpoklady pro výkon služby. Městská policie Desná pracuje s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby dle rozpisu, svým výkonem služby pokrývá převážně všední dny. V zimních měsících, kdy je zvýšena návštěvnost Jizerských hor, i o víkendech anebo podle požadavků a potřeby jednotlivých obcí. Operativně se hlídky plánují při mimořádných situacích. Služba je vykonávána formou pěší, cyklo nebo motorizovanou, a to zpravidla dvoučlennou hlídkou. Ke komunikaci slouží občanům telefonní linky prostřednictvím mobilních telefonů ( , ). Tísňová linka 156 není zavedena, neboť není splněna podmínka nepřetržité služby. Činnost městské policie je zaměřena v rozsahu stanoveném zákonem o obecní polici zejména na zajišťování veřejného pořádku na území města. Strážníci při výkonu služby dohlížejí na dodržování obecně závazných předpisů, přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku a odhalují přestupky. V roce 2014 bylo registrováno městskou policií celkem 841 přestupků a bylo uloženo 182 pokut v celkové hodnotě Kč. V oblasti dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu má MP pouze subsidiární roli, která je přesně vymezena zákonným rámcem. Strážníci kontrolují porušování pravidel silničního provozu (neoprávněné stání vozidel, vjezd do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, pohyb chodců na komunikacích, jízdu na jízdních kolech a zvířatech, ale také na kolečkových bruslích). Hlavní činností zůstává zajištění dopravní obslužnosti. Jednou z největších slabin je nedostatek parkovacích míst hlavně v sezónních měsících, kdy počet návštěvníků mnohonásobně převyšuje počet obyvatel v územní působnosti MP Desná. Strážníci se podílejí na usměrňování dopravy v případě různých kalamit, živelných pohrom a dopravních nehod nebo při akcích, kde by mohlo dojít k ohrožení účastníků silničního provozu, zaměstnanců města nebo jiných osob. V rámci prevence zaměřují na základní výuku pravidel silničního provozu u žáků základní a mateřských škol. Děti jsou seznamovány s bezpečným přecházením na přechodu pro chodce. Městská policie v rámci akce Bezpečná cesta do školy zabezpečuje ranní dohled na frekventovaných přechodech pro chodce v Krkonošské ulici. Městská policie Desná provádí v rámci své činnosti také dohled na dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel. Při kontrolách se zaměřujeme převážně na místa ležící v blízkosti škol, přechodů pro chodce a na místa, kde se vyskytuje větší počet chodců a cyklistů na komunikaci. V roce 2014 bylo provedeno celkem 18 akcí zaměřených na kontrolu dodržování stanovené rychlosti, při kterých bylo zjištěno 148 případů překročení nejvyšší povolené rychlosti. 140 případů bylo řešeno na místě uložením blokové pokuty a 8 případů bylo předáno k dořešení na odbor dopravy v Tanvaldě.Do oblasti veřejného pořádku patří i odchyt volně pobíhajících zvířat.. Odchycená zvířata (zpravidla psi) jsou dočasně umístěna na dobu tří dnů do kotce městské policie, a pokud se po této době nezjistí nebo se neohlásí majitel, je zvíře převezeno do útulku. V roce 2014 bylo odchyceno 15 zvířat, jednalo o 12 psů, 1 koně a 2 kočky. Do útulku byl předán 1 pes a 2 kočky. Městská policie vykonává i řadu dalších činností: asistence pro jiné instituce (OSPOD, Sociální správa); doručování písemností na základě žádosti odborů MěÚ a OÚ, soudů a jiných správních orgánů; doprovod, usměrňování a odklon dopravy při sportovních, kulturních a společenských akcích ; zajištění dopravní uzávěry při pořádání sportovních a kulturních akcí, ; zajištění a vyhrazení prostoru při kulturních a společenských akcích města Desná a smluvních obcí; kontrolní akce zaměřené na registrace výherních automatů; kontrola poplatku z místa na veřejných komunikacích (parkovací automaty Kořenov); kontrola černých skládek a nedovolené odkládání odpadů; označování autovlaků; ukázky z činnosti pro školky a školy; spolupráce se složkami IZS. MP se zabývá i prevencí kriminality. Základem je pohyb strážníků v ulicích při pěších hlídkách. Dále spočívá ve využívání nerepresivních prostředků v boji proti kriminalitě, jejichž úkolem je předcházení trestné činnosti. Z tohoto důvodu je snahou na úseku prevence kriminality aktivně působit na rizikové skupiny obyvatel, kterými jsou především děti, mládež a senioři. Náplní prevence je vytváření programů, jejichž cílem je reagovat na negativní vývoj trestné činnosti a specifické problémy našeho města, a tím snižovat míru páchané kriminality a naopak zvyšovat pocit bezpečí občanů, snižování počtu těch, kteří jsou kriminalitou ohroženi. K tomu slouží přednášková činnost (realizovaná zejména v mateřské a základní škole, v domově pro seniory a dalších podobných zařízeních), informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností (formou pravidelného zveřejňování tiskových zpráv o činnosti MP v místních novinách a v rámci preventivních informačních kampan)í. V rámci prevence kriminality městská policie provedla 5 přednášek, prezentací a ukázek činnosti Městské policie Desná pro žáky mateřských a základních, škol i širší veřejnost. Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku spolupracujeme s OO PČR v Tanvaldě, ale i dalšími složkami PČR M. Erlebach Desenské noviny 03/

16 Škola Zajímáte se o historii? Rádi cestujete a poznáváte nové lidi a nová místa? Chcete, aby se Vaše dítě zlepšilo v angličtině? Hledáte způsob, jak mu učení zpestřit? pojeďte s námi! Zájezd do Anglie se SŠK při ZŠ Desná, určený žákům školy, jejich příbuzným a známým i žákům a studentům jiných škol. 6 dnů plných zážitků a radosti z poznání taky trochu angličtiny Londýn Buckinghamský palác, Katedrála svatého Pavla, Tower, Temže, Trafalgarské náměstí Oxford - univerzitní město Stonehange - záhadné kameny Exkurze do Lednicko valtického areálu Akce je určena žákům 2. stupně základní školy. Zeměpisná exkurze proběhne od 7. dubna do 9.dubna Celková cena je stanovena na 1100 Kč, úhrada zálohy 500 Kč do konce února, doplatek 600 Kč do konce března. Záloha (náklady na dopravu) je nevratná, v případě neúčasti je proto potřeba za sebe sehnat náhradníka. Cena Kč (dospělí 6990 Kč) zahrnuje: kompletní dopravu trajekt nebo tunel 3x nocleh v rodinách s polopenzí služby průvodce informační materiály a mapky cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK Cena nezahrnuje vstupné do objektů, bude potřeba kapesné asi 70 euro. Každý účastník si zajišťuje jídlo na cestě. Termín: Informace: tel.: Poslední šance! Zájemce o 2 uvolněná místa získá slevu 500 Kč z uvedené ceny, pokud zaplatí celou částku do 3 dnů! Do Londýna jede celý autobus, celkem 38 účastníků ze 4 škol. Ze ZŠ Desná jede 9 žáků, další jsou ze škol v Harrachově, v Zásadě a ve Velkých Hamrech. Zbývají 2 volná místa pro naplnění zájezdu Program: Úterý před příjezdem do Lednice projedeme Dolními Věstonicemi a kolem Novomlýnských nádrží, kolem poledne bude krátká zastávka v Mikulově spojená s prohlídkou historického centra města. Po příjezdu do Lednice se ubytujeme, po krátké přestávce se půjdeme podívat do zámeckých zahrad a na minaret, po návratu do penzionu bude večeře. Středa v 7.30 hod. bude snídaně, od 9 hodin máme objednánu prohlídku zámku Lednice. Poté přejezd do Valtic prohlídka centra města a pěší přesun parkem spojujícím Valtice s Lednicí se zastávkami u všech pozoruhodností tohoto areálu. Po návratu do penzionu bude večeře, po ní je možnost návštěvy bazénu v areálu lázní Lednice. Čtvrtek V 8 hodin bude snídaně, po ní úklid pokojů, uložení zavazadel do autobusu. Pátek v 9 hodin vyrazíme na procházku kolem Lednických rybníků k Hraničnímu zámečku, následuje odjezd do Desné. Pokud to čas dovolí, zastavíme se cestou v Litomyšli (náměstí a zámek jsou také památkou UNESCO) Kouzelný rok ŠSK při ZŠ Desná pořádá letní tábor pro děti od 5 do 15 let v Borečově u Mladé Boleslavi. Prožijeme týden plný her a dobrodružství, celotáborová hra zahrnuje zábavné i tvořivé činnosti pro malé i větší děti, hřiště je vhodné pro volejbal, fotbal a vybíjenou, večerní program doplňuje táborák. Doprava je zajištěna autobusem od Riedelovy vily v Desné. Odjezd ve 12:30. návrat ve 12:30. Strava 5x denně. Celý den je k dispozici pití v uzavřených nádobách. Každý den dostávají děti ovoce a zeleninu. Cena: Kč Zaměstnavatelé poskytují příspěvek na tábor. VZP poskytuje rodičům příspěvek na tábor zpětně. Přihlášky: Romana Jůnová, ZŠ Desná 16 Desenské noviny 03/2015

17 Škola, informace z Desné Zimní sportovní aktivity v ZŠ Lyžařský výcvik 7. ročníku Prvního letošního sněhu jsme využili k výuce lyžování v 7. ročníku. Nejprve na běžkách, pak na sjezdovkách na Černé Říčce. Sněhu bylo dost a sjezdovka pěkně upravená. Nejtěžší byly pochopitelně začátky, kdy bylo nutno zvládnout rovnováhu na kluzkých prknech a vstávání s nohama i rukama připoutanýma k lyžím a holím, které člověku rozhodně nepomáhají. Nakonec všichni zvládli základní techniku jízdy, většina dětí využije získané schopnosti i v dalších zimních dnech. Běžky Od začátku ledna chodí děti 2x týdně do prostoru bývalé sjezdovky Parlament zlepšovat své běžkařské schopnosti. Zimní sezonu zakončíme závody, podle sněhových podmínek pravděpodobně na Souši. Díky penězům z dotací Libereckého kraje má Školní sportovní klub při ZŠ Desná dostatek vybavení pro kteroukoli třídu. Toho již využili žáci 1. a 2. třídy, kteří se učili běžkovat na atletickém hřišti. Výlet na běžkách Na čtvrtek 5. ledna jsme připravili prázdninový výlet na běžkách. Jeli jsme z Jakuszyc na Orle a do Harrachova, celkem 15 km. Bylo krásně, slunečno a trasy byly upravené. Bylo nás 10 (Jirákovi, Zdena Horáková se synem a jeho přítelkyní, paní Kleinová s Kristýnkou (1. třída) a Lukášem (3.) a Vojta Petr ze 7. třídy). Je škoda, že nejelo víc dětí, mohly využít toho, že mají prázdniny a mohou se někam podívat. R. Jůnová Výroční členská schůze SDH Desná III V pátek proběhla v požární zbrojnici v Desné III výroční členská schůze sboru místních dobrovolných hasičů. Za účasti starosty p. Jaroslava Kořínka, místostarosty p. Petra Šikoly a zástupců SDH Desná II, Pustiny a Polubný hasiči bilancovali uplynulý rok. Byl to rok úspěšný, podařilo se zajistit opět několik kulturně- -společenských akcí jak pro členy sboru, tak pro místní obyvatele. Ať již se jednalo o tradiční pálení Čarodějnic, přípravu a realizaci oslav 140. výročí SDH v Desné či prohlubování vzájemné spolupráce s hasičských sborem družebního města Malschvitz. Také zahájená přístavba požární zbrojnice byla v loňském roce vlastními silami místních hasičů téměř dokončena. Uvedenou přístavbou vzniklo důstojné zázemí pro uložení výzbroje a výstroje zásahového družstva. Zůstává ještě dořešit vytápění objektu, které bude realizováno ve spolupráci s MÚ Desná. Závěrem byla minutou ticha uctěna památka dlouholetého člena místního sboru dobrovolných hasičů a velitele zásahové jednotky p. Josefa Jirouše, jehož náhlý a nečekaný odchod sbor zasáhl. Věříme, že i přes tuto ztrátu bude sdružení i nadále pokračovat ve své činnosti jak v oblasti ochrany majetku a životů, tak i v oblasti kulturně-společenské a bude tak platným partnerem MÚ Desná. J. Zachrová Novým manažerem projektů a výstavby se stal Ing. Viktor Kruml Ve dnech 26. a 27. ledna letošního roku proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice manažera projektů a výstavby MěÚ Desná. Výběrového řízení se účastnilo pět zájemců o tuto pozici. Každý člen komise, nezávisle na ostatních, hodnotil jednotlivé uchazeče a stanovil jejich pořadí. Následně komise vybrala uchazeče, který byl členy výběrové komise nejlépe hodnocený. Komise rozhodovala na základě profesní připravenosti a administrativních schopností každého z uchazečů. Jako nový manažer projektů a výstavby byl vybrán Ing. Viktor Kruml z Desné, který od již nastoupil na uvedené pracovní místo. Gratulujeme mu k jeho zvolení a přejeme mu úspěšné zvládnutí této nelehké funkce. Vyhlášení výzvy pro neziskové organizace k podání žádosti o finanční příspěvek Vzhledem k dlouhodobým záměrům města Desná, které se týkají poskytování dotací na činnost neziskových organizací, rozhodla rada města na svém zasedání dne vyhlásit výzvu k podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Desná na rok Příspěvek bude možné poskytnout na základě písemné žádosti, která bude předložena na předepsaném formuláři Žádost o příspěvek pro neziskovou organizaci na rok Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne Neziskové organizace mohou žádat o finanční příspěvek dle Pravidel pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Desná na rok Žádost lze zaslat na adresu Městský úřad Desná, ul. Krkonošská 318, Desná. Bližší informace může poskytnout ekonomický odbor (tel. č ) či sekratariát (tel. č ) Termín pro podání žádosti je od do Do konce dubna 2015 bude rozhodnuto o případném poskytnutí finančních příspěvků a jejich výši. J. Müller Desenské noviny 03/

18 Informace Sportovní komise připravuje: Cílem nově ustanovené sportovní komise je zapojit co nejvíce dětí do sportování na sportovištích v našem městě. První akci tohoto typu chystá sportovní komise na konec dubna pro naše nejmenší ve věku od 5 do 8 let. Cílem této sportovní akce plné tradičních i netradičních disciplín je děti nenásilnou formou především pobavit. Na každého účastníka bude čekat diplom a sladká odměna. Součástí akce budou i soutěže pro rodinné týmy. Předběžně tedy zveme rodiče a především naše malé sportovce na toto klání. Podrobnější informace o této akci budou zveřejněny v příštím čísle Desenských novin a na desenském televizním kanálu. Smržovka výstavní síň Zámečku pondělí 16. února neděle 22. března Příroda na dlani Výstava fotografií Ing. Zdeňka Joukla Základní a mateřská škola Desná Vás zve na Ve čtvrtek v 16 hodin Kino klub Alfa Desná Žáci 2. stupně si pro Vás připravili řadu scének, hudebních představení a tanečních vystoupení. Výstavu můžete zhlédnout během týdne od 8 hodin, v pondělí do 16 hodin, v úterý, středu a čtvrtek do 15 hodin, v pátek do hodin (polední přestávka: po-pá hodin) před plánovanou návštěvou vám doporučujeme si telefonicky ověřit, zda jsme přítomny (tel.: , ), o víkendu pak od 13 do 16 hodin. Informace o prodejně Maso Uzeniny Městská Jatka s. r. o. Vrchlabí se sloučila s Masokombinátem Jičín s.r.o. a převzala jeho název. Pro občany k žádné změně nedošlo. Jde jen o dodržení litery zákona, kdy je nutné vyhlásit záměr na pronájem prostoru k podnikání a následně vystavit novou nájemní smlouvu na Masokombinát Jičín s.r.o. Pokud by po sloučení zůstala v názvu Městská Jatka, záměr by se nemusel vyhlásil a platila by původní smlouva. 18 Desenské noviny 03/2015

19 Informace Kulturní a společenské centrum Alfa tel.: Pravidelné kulturní programy pro všechny věkové kategorieprodej různých druhů kávy, sypaných čajů Oxalis i stáčených vín z Moravy filmové projekce, divadelní představení živá hudba k tanci i poslechu, disco zájmové kroužky, dětská herna s X-boxem, hlídání dětí během programů kondiční cvičení pro dospělé i děti, burzy, výstavy a cestopisy, besedy a přednášky pronájem prostor k akcím na míru, firemní prezentace i módní přehlídky Otevřeno: úterý od 16 hodin sobota od 16 hodin čtvrtek od 17 hodin pátek od 18 hodin Každou sobotu od 16 do 18 hodin je nově otevřená expozice, kde Vás seznámíme s historií i současností místního sklářství. Můžete si zde zakoupit výrobky sklářů, nebo si vyrobit svůj vlastní skleněný upomínkový předmět. Dále jsme rozšířili naši nabídku o prodej svíček, keramiky. Veškeré zboží Vám dárkově zabalíme. Věříme, že Vás naše široká nabídka zaujala a těšíme se na Vaši brzkou návštěvu. Kolektiv Alfy Hydraulické vyprošťovací zařízení Město Desná vyhlásilo výzvu na výběrové řízení na nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení, které bude sloužit Jednotce sboru dobrovolných hasičů Desná při výjezdech k dopravním nehodám. Cenově nejvýhodnější nabídku podala firma Nordstahl, Praha. Protože splnila všechny podmínky výzvy, hodnotící komise doporučila zastupitelstvu města schválit tuto nabídku a s uvedenou firmou uzavřít smlouvu. - RV - Sdělení redakce Na základě dohody s Libereckým krajem o spolupráci při mediální prezentaci a na realizaci projektu periodika KRAJ Příloha Libereckého kraje bude v Desenských novinách počínaje březnovým číslem vycházet tato příloha, volně vložená do našich novin. Doufáme, že bude přínosem a rozšíří informovanost o dění v libereckém regionu. ZŠ a MŠ Desná podporuje mladé nadějné sportovce Ředitelství ZŠ a MŠ Desná podporuje již od září 2014 mladé nadějné sportovce. Ti mají možnost zdarma cvičit a rozvíjet svůj talent v tělocvičnách základní školy a v posilovně ŠSK. Jejich usilovná příprava přinesla již své ovoce. Jako příklad lze uvést: Lada Cermanová několikanásobná mistryně republiky ČR ve vrhu koulí Nikola Pěnička 3. místo na mistrovství ČR v ENDURU a v ENDUROSPRINTU Michaela Galuszková držitelka dorosteneckého halového krajského rekordu ve skoku do výšky Dominik Pěnička několikanásobný účastník ERZBERG RODEA v Rakousku (3. nejlepší reprezentant ČR) Milan Engel několikanásobný mistr ČR v ENDURU, několikanásobný účastník ŠESTIDENNÍ, účastník ERZBERG RODEA v Rakousku, účastník RALLY PAŘÍŽ - DAKAR Desenské noviny 03/

20 Inzerce ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V DESNÉ Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeníchodin Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) Pro drobné podnikatele, malé i střední firmy nabízíme: VEDENÍ ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ EVIDENCE ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ VČETNĚ ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH Dolečková Iva Velké Hamry 613, Velké Hamry Tel.: Jiřetín pod Bukovou 37 Veterinární ambulance Tanvald Vážení klienti, dovolujeme si Vás upozornit na úpravu ordinačních hodin ve Veterinární ambulanci MVDr. Marka Bedrníka v Tanvaldě Ordinační doba bude od upravena následovně: Ordinační doba bez objednání: PO PÁ Předem objednaní pacienti: PO PÁ Operační hodiny: PO PÁ hodinová pohotovost na tel.: v Jablonci nad Nisou Objednávky na telefonu v ordinačních hodinách nebo na stále. ODVOZ A LIKVIDACE FEKÁLIÍ ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ MULČOVÁNÍ TRÁVY TEL.: Sběrný dvůr Provozní doba 1. dubna 30. listopadu středa hodin sobota 8 12 hodin 1. prosince 31. března středa hodin sobota 9 11 hodin 20 Desenské noviny 03/2015

www.mesto-desna.cz Sympozium Desná 2014 věnovalo město Desná obnově kulturní památky Protržená přehrada

www.mesto-desna.cz Sympozium Desná 2014 věnovalo město Desná obnově kulturní památky Protržená přehrada www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2014 Veronika Polešovská, 6.A Blíženci 21. 5. 21. 6. Lidé narození v tomto znamení se vyznačují tím, že často a rychle mění svá rozhodnutí.

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2012 Z obsahu: Co projednala rada města 2 Setkání starosty města s ministrem dopravy 4 Pokácení stromů u sportovního areálu 4 Okénko

Více

Leden 2014. Z obsahu: Znamení zvěrokruhu ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ KOZOROH 22. 12. 20. 1.

Leden 2014. Z obsahu: Znamení zvěrokruhu ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ KOZOROH 22. 12. 20. 1. www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Leden 2014 Znamení zvěrokruhu Každý z nás se narodil v určitém znamení a každý má svůj vlastní horoskop. Nelze najít dva stejné. Tak, jako

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII.

ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. cena 10 Kč Únor 2015 Alice Kynčlová 6. A Štěstí Štěstí je mozaika složená z nepatrných, malých radostí (A. Maurois) Štěstí je to jediné, co můžeme

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové Ročník xx. Číslo 3 Březen 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Poděkování Dagmar Havlové Starosta města obdržel v závěru měsíce ledna dopis paní Dagmar Havlové, v němž bývalá první dáma vyjádřila své

Více

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese 5 květen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz V pondělí 11. května 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Tradiční zájezd pro tanvaldské seniory do

Více

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Září 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Poděkování občanům 2 Výzva k předkládání žádostí o dotaci 6 Prázdninové vzpomínky 10 Na návštěvě

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Druhý ročník farmářských trhů BŘEZEN 2012 POLICEJNÍ STATISTIKY ČISTÉ MĚSTO / HARMONOGRAM ÚKLIDU. www.mncl.cz

Druhý ročník farmářských trhů BŘEZEN 2012 POLICEJNÍ STATISTIKY ČISTÉ MĚSTO / HARMONOGRAM ÚKLIDU. www.mncl.cz BŘEZEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA t MĚSÍČNÍK t DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK t VYCHÁZÍ 23. BŘEZNA 2012 Úklid obecních komunikací Psi musejí mít čip nebo tetování Už za několik málo dnů vyprší čas, který

Více

Červen 2012. www.mesto-desna.cz

Červen 2012. www.mesto-desna.cz www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Oslava Dne matek 3 Pozvánky 7 Okénko zajímavostí 9 Školní akademie 10 11 Novinky v knihovně

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Tři zlaté z olympijských her mládeže

Tři zlaté z olympijských her mládeže www.tanvald.cz Veselé Velikonoce! 3 Neděle 23. a pondělí 24. března 2008 Prázdniny v březnu Jarní prázdniny (Liberecký kraj) 10. 3. 16. 3. 2008 Velikonoční prázdniny 20. 3. 21. 3. 2008 (Pozor na některé

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Bludovan 3/2014 ZDARMA. ZŠ Bludov. Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce. Datum vydání 1.

Bludovan 3/2014 ZDARMA. ZŠ Bludov. Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce. Datum vydání 1. Bludovan ZDARMA 3/2014 Datum vydání 1.dubna 2014 Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce Zastupitelstvo obce, které se konalo v pondělí 10. března, schválilo rozpočet obce

Více

Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark

Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark zpravodaj statutárního města opavy 03/2013 03 číslo na str. 10 a 11 Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark Uvnitř najdete Město ocenilo své nejlepší žáky na str. 14 a 15 Slezské zemské muzeum

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč O ČEM PÍŠEME - Z městského zastupitelstva - Platnost občanských průkazů - Příjem žádostí o pronájem bytů ulice Tyršova - Společenská kronika - Aloisie Bačová

Více

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více