VerifyNow Aspirin Assay

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VerifyNow Aspirin Assay"

Transkript

1 obsahuje drobné mikročástice s navázaným lidským fibrinogenem, reagencii startující agregaci trombocytů (induktor) a pufr. Vzorek plné krve přístroj automaticky převede z odběrové zkumavky do jednorázového testovacího zařízení bez požadavku na ruční manipulaci ze strany uživatele. Princip: ASA ovlivňuje funkci trombocytů ireverzibilní inhibicí cyklooxygenázy-1 (COX-1). Tento enzym přemění arachidonovou kyselinu na tromboxan A2, který posléze vede k expresi GP IIb/IIIa a k jimi zprostředkované agregaci trombocytů. Pokud má ASA očekávaný antiagregační efekt, pak tato agregace nenastane. VerifyNow Aspirin Assay obsahuje jako induktor arachidonovou kyselinu. Tento test je určen k měření funkce trombocytů na základě schopnosti vázat po aktivaci fibrinogen. Mikročástice s navázaným fibrinogenem v plné krvi agregují proporcionálně k počtu GP IIb/IIIa na povrchu trombocytů. S postupnou aktivací trombocytů a jejich vazbou na fibrinogen dochází k agregaci mikročástic a stoupá množství světla procházejícího vzorkem. Přístroj pak měří světelné změny způsobené agregací. VerifyNow Aspirin Assay Customer Support Accumetrics (USA) Accumetrics (Outside USA) MDSS Použití: VerifyNow Aspirin Assay je kvalitativní test umožňující detekci dysfunkce trombocytů navozené podáváním acetylosalicylové kyseliny (ASA, aspirin). Materiálem je plná krev odebraná do citrátu. Test je možné provádět jako point of care testování (POCT) nebo v laboratoři. Tento test není určen pro nemocné s vrozenými poruchami trombocytů, ani pro nemocné se získanými poruchami funkce trombocytů jiného původu než po podání ASA nebo pro nemocné s jinou protidestičkovou léčbou (může být použit u nemocných léčených selektivními COX-2 inhibitory jako celecoxib (Celebrex ). Potřebný materiál: 10 (PN: ) nebo 25 (PN: 85053) VerifyNow Aspirin testovací zařízení, balené po jednou ve foliovém obalu. Každé zařízení pak obsahuje lyofilizované mikročástice s navázaným fibrinogenem, induktor, protein, hovězí sérový albumin, stabilizátor a pufr. Skladování a manipulace: Tepelný indikátor testovací soupravy: každá VerifyNow testovací souprava má tepelný indikátor, umístěný na zevní straně obalu. Uživatel má prohlédnout tento indikátor po obdržení soupravy. Pokud indikátor změní barvu, byla souprava vystavena vysoké teplotě a musí být ověřena funkčnost provedením kontroly (WQC) level 2, než je použita k testování. Teplotní indikátor detekuje možné poškození soupravy zevními vlivy. Skladujte testovací zařízení při teplotě 2 C až 25 C (36-77 F). Pokud je skladováno v lednici, nechte testovací zařízení vytemperovat na pokojovou teplotu 18 až 25 C (64-77 F) před použitím. Testovací zařízení by měla být vyjmuta z fóliového obalu až bezprostředně před použitím, aby se zabránilo poškození vlhkostí. Požadovaný materiál, v soupravě nepřítomný: Greiner Bio-One Vacuette 2 ml odběrové zkumavky obsahující 3,2% citrát sodný - Greiner Catalog # / nebo VENOSAFEodběrové zkumavky (1.8 and 2.7 ml) obsahující 0.3 ml citrátu sodného (3.2%). VerifyNow přístroj s Electronic Quality Control (EQC). VerifyNow WQC kontrolní materiál, Accumetrics Catalog # Obecná opatření: Pro diagnostické použití In Vitro. Přístroj VerifyNow a jeho komponenty musí být užívány tak, jak je uvedeno v manuálu. Popis : VerifyNow System je na turbidimetrickém principu založený optický detekční systém, který měří indukovanou agregaci trombocytů. Systém se skládá z přístroje, jednorázového testovacího zařízení a materiálů pro kontrolu kvality. Kontrola kvality se pak skládá z elektronické kontroly funkčnosti přístroje (EQC) a z kontrolního materiálu na dvou hladinách (WQC), určeného pro kontrolu jednorázových testovacích zařízení. Přístroj provádí postupně všechny úkony temperuje, míchá vzorek s reagencií, provádí diagnostiku. Po dokončení testu vyhodnotí funkci trombocytů a výsledek zobrazí na displeji. Jednorázové testovací zařízení Neužívejte VerifyNow Aspirin testovací zařízení nebo WQC materiál po datu expirace.. Se vzorky krve nemocných by mělo být zacházeno jako s potenciálně infekčním materiálem. Vzorky by měly být považovány za biologicky nebezpečný materiál a mělo by s nimi být zacházeno v souladu s příslušnými předpisy. Reagencie jsou vyrobeny z čištěné lidské plazmy, která byla testována na přenosné nemoci včetně HIV-1, HIV-2, HBsAg a HCV a shledána negativní. Přesto zacházejte s testovacím zařízením jako s biologicky nebezpečným materiálem a likvidujte jej odpovídajícím způsobem.

2 Odběr vzorku a zpracování: Všechny vzorky plné krve musí být testovány přímo z vakuových odběrových zkumavek Greiner Bio-One Vacuette 2 ml s 3.2% citrátem sodným nebo z odběrových zkumavek VENOSAFE (1.8 and 2.7 ml) obsahujících 0.3 ml citrátu sodného (3.2%). Vzorky by měly být odebrány mezi 2 a 30 hodinami po požití ASA. Krev musí být testována nejdříve 30 minut po odběru, nejpozději 4 hodiny po odběru. Pokyny k odběru krve přímo do vakuových odběrových zkumavek: 1. Plná krev musí být odebrána z žíly nebo arterie za použití jehel o průměru 21 nebo širších do odběrových zkumavek s citrátem sodným 3,2%. Vzorky krve by měly být odebírány z končetiny, do které není podávána infuze. 2. Odeberte a znehodnoťte první zkumavku (nejméně 2 ml). 3. Zkumavku se vzorkem k testování opatrně promíchejte převracením nejméně 5x, aby se obsah zcela promíchal. Pokyny pro odběr z kanyly: 1. Vzorek plné krve k testování z kanyly by měl být odebrám až po odtažení nejméně 5 ml krve z kanyly. Ujistěte se, že v kanyle není koagulum. 2. Pokud použijete odběrovou stříkačku, přeneste odebranou krev ihned po odběru do zkumavky. 3. Opatrně promíchejte převracením vzorku nejméně 5x, aby se obsah zcela promíchal. Opatření pro odběr vzorku: Nesprávný způsob odběru může způsobit Error 24 výsledku. Viz. část Kontrola kvality této příbalové informace. Pokud je odebírána současně krev na test VerifyNow Aspirin Assay a krevní obraz, odeberte zkumavku pro krevní obraz jako druhou. Vzorky nemrazte ani neskladujte v lednici. Odběr vzorku by měl být proveden s opatrností, aby nedošlo k hemolýze nebo kontaminaci tkáňovým faktorem. Vzorky se známkami přítomnosti koagula by neměly být testovány. Ujistěte se vždy, zda je odběrová zkumavka správně naplněna až po rysku. V nadmořské výšce větší než 2500 stop nad mořem (760 m.n.m.) by se odběrové zkumavky neměly naplnit až po rysku vedlo by to k nesprávnému poměru krve a antikoagulantu. Uživatelé v těchto nadmořských výškách by měli pro odběr vzorku mít svoje vlastní instrukce. Vzorky by měly být odebírány a mělo by s nimi být zacházeno v souladu s instrukcemi a procedurami stanovenými pro biologicky nebezpečný materiál. Postup testování: 1. Prostudujte VerifyNow System uživatelský manuál pro kompletní informace o pracovním postupu. 2. Otevřete fóliové pouzdro a vyjměte testovací zařízení. Zařízení by mělo být uchopeno pouze za výčnělek pro uchopení. 3. Ověřte, že senzor vlhkosti nemá na obou stranách stejnou barvu. 4. Odstraňte kryt jehly zatáhnutím přímo ve směru jehly. Neotáčejte krytem mohla by se odstranit i jehla. 5. Co nejrychleji vložte testovací zařízení do přístroje. 6. Co nejrychleji promíchejte zkumavku převracením (nejméně 5x) a nasaďte na jehlu testovacího zařízení. Zavřete kryt přístroje. 7. Přístroj spustí testování a výsledek se zobrazí na displeji přibližně do 5 minut. Upozornění: Vzorek je při testování pod tlakem. Neodstraňujte zkumavku z testovacího zařízení. Zkumavku odstraníte společně s testovacím zařízením po ukončení testu. 8. Odstraňte testovací zařízení uchopte za výčnělek pro uchopení a táhněte přímo vzhůru. Neodstraňujte zkumavku z testovacího zařízení po vyjmutí z přístroje. Oboje společně znehodnoťte jako infekční odpad. Výsledek: Výsledek testu je vyjádřen jako Aspirin Reaction Units (ARU). Je vypočítán jako funkce rychlosti agregace. Interpretace výsledku je založena na následujícím cutt-off. Interpretace: > 550 ARU Nebyla detekována dysfunkce trombocytů odpovídající efektu ASA. < 550 ARU Byla detekována dysfunkce trombocytů spojená s efektem ASA. Výsledky by měly být interpretovány společně s dalšími laboratorními a klinickými údaji. Hlášení přístroje: Za určitých podmínek může být test přerušen. V tom případě přístroj ukáže na displeji chybové hlášení (Error) nebo upozornění (Attention). V uživatelském manuálu přístroje jsou uvedeny detaily a vysvětlení těchto hlášení. Kalibrace: VerifyNowAspirin Assay testovací zařízení jsou kalibrována výrobcem. Kalibrační informace je obsažena v čárovém kódu na obalu každého testovacího zařízení. Čárový kód musí být naskenován vždy, když je použita nová šarže testovacího zařízení. V takovém případě přístroj ihned po vložení zařízení do testovací části uživateli oznámí požadavek naskenování čárového kódu. Pro naskenování informace v čárovém kódu přidržte obal testovacího zařízení před čtečkou čárového kódu na levé straně přístroje. Pokud je kód načten, přístroj to oznámí pípnutím. Načtení kódu se provádí jednou, na začátku nové šarže. Kontrola kvality: Systém VerifyNow zahrnuje kontrolní mechanismy, které detekují chyby vedoucí k selhání sytému, způsobené okolními podmínkami nebo zacházením. Výrobce doporučuje provádět Elektronickou kontrolu kvality (EQC) jednou denně. Toto kontrolní zařízení prověří optiku přístroje, pneumatické a míchací funkce. V průběhu testování soupravou VerifyNow Aspirin Assay také probíhají následující kontrolní kroky: Přístroj automaticky ověřuje plnění vzorkem, správný transfer tekutiny, a míchání. Jsou také monitorovány elektronické a mechanické komponenty. Každé testovací zařízení obsahuje vnitřní senzor vlhkosti. Pokud je testovací zřízení poškozeno vlivem nadměrné vlhkosti, senzor bude mít stejnou barvu na obou stranách zařízení. V tomto případě zařízení nepoužívejte k testování. Každé testovací zařízení používá během testu dvě úrovně kontroly kvality (negativní a pozitivní), zaměřené na ovlivnění průběhu testu náhodnou chybou, degradací reagentu nebo vlastnostmi krevního vzorku. Před aktivací trombocytů a před zahájením agregace mikročástic s navázaným fibrinogenem zařízení testuje negativní kontrolou vzorek na přítomnost nespecifických agregací. Pozitivita tohoto testu vede k ohlášení upozornění (Attention 24) přístrojem, a není vydán výsledek Aspirin Readtion Units (ARU). Během aktivní fáze testu probíhá pozitivní kontrola, která monitoruje reakci a kalkuluje kontrolní jednotky (Controls Unit), které musí být ve specifickém limitu. Chyba detekovaná pozitivní kontrolou může být známkou degradace reagencie nebo abnormalit ve vzorku. Přístroj VerifyNow ohlásí upozornění (Attention 24 nebo 28) a výsledek Aspirin Readtion Units (ARU) bude vydán. V případě Attention 24 by měla být provedena Electronic Quality Control (EQC). Pokud EQC projde v pořádku (PASS), VerifyNow systém funguje dobře a problém byl spojen se vzorkem a měly by být ověřeny následující okolnosti: Testovaný pacient byl léčen některou z interferujících látek, jako abciximab (ReoPro ), eptifibatide (Integrilin ), nebo tirofiban (Aggrastat ). Byla použita nesprávná technika odběru vzorku Byla použita nevhodná nebo vadná odběrová zkumavka Testovaný pacient má nízký počet trombocytů, nebo má nízký hematokrit nebo vrozenou poruchu trombocytů. Testovací zeřízení bylo před testováním vystaveno vysoké vlhkosti.

3 V případě Wet Quality Control (WQC) byla kontrola spuštěna v testovacím modu a ne v modu kontroly kvality. Pokud nebyla zjištěna žádná z výše uvedených příčin Attention 24, proveďte Wet Quality Control (WQC) Level 2, abyste ověřili integritu testovacího zařízení a reagencií. V případě Attention 28 by měla být provedena Electronic Quality Control (EQC) a ověřeny tak funkce přístroje. Pokud EQC projde v pořádku (PASS), systém VerifyNow funguje dobře. V tomto případě pak může být problém spojen s krevním vzorkem a měly by být prozkoumány následující možné příčiny Attention 28: Je testován pacient s hematokritem mimo doporučené meze. Testovaný vzorek nebyl správně zamíchán. Vzorek nebyl testován v doporučené lhůtě po odběru. Pokud není přítomen žádný z výše uvedených důvodů, upozornění 28 (Attention 28), proveďte Wet Quality Control (WQC) level 2 k ověření správné funkce testovacího zařízení a reagencií. Wet Quality Control Materiál (WQC) je doporučen jako kontrola integrity VerifyNow Systému. VerifyNow WQC Level 1 a Level 2 jsou vyrobeny v klinicky relevantních úrovních a mohou být využity v programu laboratorní kontroly kvality. WQC kontrolní materiál je určen k detekci významných systémových chyb (katalogové číslo #85047). Výrobce doporučuje WQC Level 2 provést po každé změně šarže nebo po každé nové dodávce kitu VerifyNow Aspirin Assay. Kontrolní rozmezí je uvedeno jako Expected values na obalu testovacího zařízení. Pokud je kontrola mimo toto rozmezí, opakujte s novým testovacím zařízením a novým WQC materiálem. Pokud jsou nadále kontroly mimo rozmezí, obraťte se na zákaznickou podporu Accumetrics. Limity testu: Lyofilizované reagencie jsou hygroskopické a po delším vystavení vzduchu v místnosti mohou být degradovány. Proto by mělo být testovací zařízení vyjmuto z obalu krátce před měřením. Pokud nejsou výsledky v očekávaných mezích, je pravděpodobnost nesprávného odběru vzorku nebo v zacházení se vzorkem a toto by mělo být zkontrolováno. Opakujte test s novým testovacím zařízením a nově odebraným vzorkem. Nemocní s vrozenou poruchou trombocytů, jako např. deficit Von Willebrandova faktoru, Glanzmannova trombastenie nebo Bernard- Soulierova choroba by neměli být testováni testem VerifyNowAspirin Assay. Nemocní léčení interferujícími léky by vzhledem ke známé interferenci neměli být též testováni tímto testem. Jedná se o následující léky - GPIIb/IIIa inhibitory, dipyridamole, clopidogrel, nesteroidní antiflogistika (NSAIDS) která inhibují COX-1 a/nebo COX-1, COX-2 enzymy (ibuprofen, naproxen, diclofenac, indomethacin, a piroxicam). Výsledky testu u nemocných se získanou nelékovou abnormalitou funkce trombocytů nejsou známy. Nemocní léčení inhibitory GP IIb/IIIa by neměli být tímto kitem testováni, dokud přetrvává efekt těchto léků. Doba přetrvávání efektu léků je přibližně 14 dní po ukončení léčby abciximabem (ReoPro) a nejméně 48 hodin po ukknčení eptifibatidu (Integrilin) a tirofibanu (Aggrastat).Doba obnovení trombocytárních funkcí je individuální a je delší u nemocných s renální dysfunkcí. VerifyNow Aspirin Assay výsledek by měl být vždy interpretován ve spojení s ostatními klinickými a laboratorními informacemi. nemocní dotazováni na anamnézu cévních onemocnění nebo přítomnost nejméně dvou z osmi faktorů rizikových pro rozvoj cévních chorob dle, kritérií American Heart Association (aktuální nebo předchozí historie kouření, hypertenze, hyperlipidemie, rodinná anamnéza cévního onemocnění, post-menopauzální ženy, diabetes mellitus, obezita, sedavý životní styl) % nemocných zařazených dle výše uvedených kriterií Anamnéza kardiovaskulárních 28,7% onemocnění Dva rizikové faktory 33,8% Tři rizikové faktory 23,5% Čtyři nebo více rizikových faktorů 14% Pohlaví Věkové rozmezí Demografické údaje 69% žen, 31% mužů 21 až 89 let Etnikum Běloši 79,4% Afroameričané 0,7% Asiati 2,9% Hispánci 14,7% Ostatní 2,2% Data nezačleňují nemocné, kteří užívají jiné antiagregační léky, nebo mají abnormální funkci trombocytů (nenavozenou ASA) vrozenou nebo získanou. Výsledky testu VerifyNow Aspirin Assay (v dubletu) byly porovnány s údaji o užití ASA. ASA Výsledek testu Přítomna Nepřítomna Pozitivní <550 ARU Negativní 550 ARU Přítomnost ASA: Senzitivita: 91,4% Specifita: 100% Servis: Servis pro VerifyNow přístroj provádí v případě potřeby výrobce. Pokud je nutná oprava přístroje, má být zaslán k opravě do Accumetrics. Pokud jsou problémy s funkcí přístroje volejte zákaznickou podporu Accumetricsu +1 (800) Charakteristika: VerifyNow Aspirin Assay byl předmětem klinické studie prováděné ve třech centrech. Cílem bylo prokázat schopnost VerifyNow Aspirin Assay měřit dysfunkci trombocytů navozenou ASA. Byly odebrány vzorky plné krve do 3,2% citrátu sodného od 65 nemocných na terapii ASA (81 mg/den) a 71 nemocných před a po užití 325 mg ASA a testovány v dubletu testem VerifyNow Aspirin Assay. Pro klinické hodnocení byli Očekávané hodnoty: Referenční rozmezí ARU bylo vypočteno z výsledků všech nemocných zahrnutých do klinické studie. Výsledky jsou znázorněny v nonparametrickém rozdělení četnosti níže. Hodnoty jsou uvedeny jako pre- a post-aspirin. Referenční rozsah pro pre-aspirin vzorky je od 620 do 672 ARU (2,5 do 97,5 percentil).

4 Interference: Bylo provedeno laboratorní testování k určení efektu některých skupin léků na výsledek VerifyNow Aspirin Assay. Následující léky mohou ovlivnit funkce trombocytů a tato infomrace by měla být vždy ověřena u nemocných vyšetřováných testem VerifyNow Aspirin Assay. Protidestičkové léky: Tyto léky mohou inhibovat trombocytární funkce a mohou vést ke snížení hodnoty ARU nezávisle na efektu ASA. Přetrvávání inhibičního efektu na trombocyty se liší podle druhu léku. Průměrná doba přetrvávání efektu se udává: Plavix 5 dní Ticlid 5 dní Aggrenox 10 dní Persantine 12 hodin Pletal/Cilostazol 12 hodin Přesnost: Jednoduchá a komplexní přesnost pro VerifyNow Aspirin. Jednoduchá přesnost byla stanovena s VerifyNow WQC Level 1 a Level 2. Byly testovány tři šarže testovacích zařízení, každá 20x pro každou úroveň kontroly. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. *Specifikace výrobce pro CV je 10%. Komplexní přesnost byla určena za použití plné krve od dobrovolného dárce po 20 dnů, celkem 80 výsledků. Přesnost mezi seriemi byla stanovena dle NCCLS doporučení. Očekávané výsledky: Byly provedeny terénní studie na třech ne-laboratorních místech, kde 65 osob bez laboratorních zkušeností provádělo test VerifyNow Aspirin Assay. Každá osoba byla zaškolena a potom testovala tři vzorky na různých úrovních ARU. NSAID: Stejně jako ASA byl u NSAID prokázán inhibující efekt na funkci krevních destiček. Na rozdíl od ASA, NSAID nejsou ireversibilní inhibitory funkce krevních destiček. To může vést k menší inhibici trombocytů vlivem ASA v případě, že NSAID a ASA jsou užívány ve stejný čas. Tato okolnost pak vede k vyšším hodnotám ARU s ASA samotnou. Průměrná doba trvání efektu těchto inhibičních účinků je: Ibuprofen (Motrin, Advil) (8 hodin) Naproxen (Aleve, Anaprox, Naprelan, Naprosyn) (24 hodin) Diclofenac (Voltaren, Cataflam) (24 hodin) Indocin (24 hodin) Feldene (50 hodin) GP IIb/IIIa Inhibitory: Nemocní, kterým byl podán tirofiban (Aggrastat ) nebo eptifibatide (Integrilin ) během dvou dnů, nebo abciximab (ReoPro ) podaný během 14 dnů nemohou být testováni. Jiné skupiny běžně užívaných léků (antioxidanty, ACE inhibitory, antiarytmika, antikoagulancia, antidepresiva, inzulin, allopurinol, alkohol, beta blokátory, bronchodilatancia, blokátory kalciových kanálů, gastrointestinální léky, betamethason, lovastatin, hormon štítné žlázy L- Tyroxine) byly testovány a neměly na výsledek testu žádný významný vliv. Trombolytikum Strepotokináza vykazuje měřitelnou inhibici destičkových funkcí při měření VerifyNow Aspirin Assay. K posouzení vlivu různých krevních komponent byly provedeny laboratorní a klinické testy. Průběh testu nebyl ovlivněn hodnotami hematokritu mez 0,290 0,560, počty trombocytů vyššími než 92 x 10 9 /l nebo střední až významnou hemolýzou vzniklou manipulací se vzorkem. Stupeň hemolýzy byl určen vizuálně v plazmě po centrifugaci vzorku odebraného současně se vzorkem na testování VerifyNow Aspirin testem. Nebyly pozorovány žádné významné interference ve vzorcích s hodnotami koncentrace triglyceridů do 577 mg/dl (6,58 mmol/l), fibrinogenu mezi mg/dl (1,64 5,29 g/l) při testování VerifyNow Aspirin Assay. Nebyl zjištěn žádný známý vztah mezi hladinou fibrinogenu a provedením VerifyNow Aspirin Assay Bibliografie: 1. Collaboration Overview of Randomized Trials of Anti-platelet Therapy. Antiplatelet Trialists' Collaboration. BMJ 1994;308: Awry, E H, Loscalzo, J. Aspirin. Circulation 2000;101: Stafford, R. Aspirin Use Is Low Among United States Outpatients With Coronary Artery Disease. Circulation 2000;101: Vzorek Hodnota ARU A (-) 350 B (+) C (+) Každá osoba pak hodnotila výsledky jako (+) pro ARU vyšší než 550 a (-) pro ARU menší než 550. V každém zkušebním místě testoval a skoroval ty samé vzorky zkušený uživatel. Všech 65 nezkušených uživatelů správně skorovalo vzorky A jako negativní a vzorky B a C jako pozitivní. Byla 100% shoda mezi zkušenými a nezkušenými uživateli na všech třech místech.

5 Použité symboly

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

1. (& = 2. = 3. HPGH:

1. (& = 2. = 3. HPGH: Poznámky k zajištění kvality diagnostiky DM v režimu POCT MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1. Diagnostika DM Diagnóza DM je založena na průkazu hyperglykémie za stanovených podmínek.

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11. pro analyzátor DIRUI H-500

Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11. pro analyzátor DIRUI H-500 Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11 pro analyzátor DIRUI H-500 Rev: 01/2009 MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092, 572 01 POLIČKA Říčany u Prahy, 1.SčV Kolovratská 1476, 251 01 IČO: 64254577 DIČ:

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014 Diagnostika a léčba dyslipidémií J. Piťha 2014 Obsah: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Lipidové rizikové faktory Terapie Zaměřeno na ICHDK Shrnutí NEOVLIVNITELNÉ Hlavní rizikové faktory KVO

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií Pokyny k instalaci reagencií Reagencie VetScan HM5 jsou určeny k instalaci do hematologického analyzátoru VetScan HM5. Souprava reagencií zahrnuje následující komponenty: Diluent: (zelené víčko) Lysační

Více

Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří

Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří Květen 2014 Plnění požadavků normy ISO 15189:2012 Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří Sharon S. Ehrmeyer, Ph.D. V dnešní globální společnosti je důležité vzájemné rozpoznání kvality

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

Kat.č. 0100071 12 testovacích proužků. Kat.č. 0100139 48 testovacích proužků. Informace pro objednávání: INRatio Kat. číslo

Kat.č. 0100071 12 testovacích proužků. Kat.č. 0100139 48 testovacích proužků. Informace pro objednávání: INRatio Kat. číslo Protrombinový čas/inr Test proužky Toto je metoda schválená CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Prosím přečtěte si INRatio/INRatio2 příručku pro uživatele pro získání kompletních informací.

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny Česká hematologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost pro transfuzní

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze obsahuje:

Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze obsahuje: SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro psy 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s.

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Regulační statusy produktů z pohledu výrobce Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Definice pojmů (EU regulační statusy) RUO zkratka anglického textu Research Use Only. Produkty jsou určené pouze

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č. 60024675 Zadavatel ÚSTAV

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky na KARIM FN Brno Novotný Zdeněk, DiS ORIM II, KARIM FN Brno Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky slouží ke sledování a vyhodnocování údajů z kardivaskulárního

Více

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku 22. ledna 2015 EMA/PRAC/63322/2015 Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Analyzátory moči a močového sedimentu

Analyzátory moči a močového sedimentu KATALOG 2013 Dirui Industrial Co., Ltd Analyzátory moči a močového sedimentu Katalog produktů firmy DIRUI Analyzátory moči a močového sedimentu Analyzátory přístrojové vybavení Název Popis H-100 - analyzátor

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti MD046 pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Návod

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více