VerifyNow Aspirin Assay

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VerifyNow Aspirin Assay"

Transkript

1 obsahuje drobné mikročástice s navázaným lidským fibrinogenem, reagencii startující agregaci trombocytů (induktor) a pufr. Vzorek plné krve přístroj automaticky převede z odběrové zkumavky do jednorázového testovacího zařízení bez požadavku na ruční manipulaci ze strany uživatele. Princip: ASA ovlivňuje funkci trombocytů ireverzibilní inhibicí cyklooxygenázy-1 (COX-1). Tento enzym přemění arachidonovou kyselinu na tromboxan A2, který posléze vede k expresi GP IIb/IIIa a k jimi zprostředkované agregaci trombocytů. Pokud má ASA očekávaný antiagregační efekt, pak tato agregace nenastane. VerifyNow Aspirin Assay obsahuje jako induktor arachidonovou kyselinu. Tento test je určen k měření funkce trombocytů na základě schopnosti vázat po aktivaci fibrinogen. Mikročástice s navázaným fibrinogenem v plné krvi agregují proporcionálně k počtu GP IIb/IIIa na povrchu trombocytů. S postupnou aktivací trombocytů a jejich vazbou na fibrinogen dochází k agregaci mikročástic a stoupá množství světla procházejícího vzorkem. Přístroj pak měří světelné změny způsobené agregací. VerifyNow Aspirin Assay Customer Support Accumetrics (USA) Accumetrics (Outside USA) MDSS Použití: VerifyNow Aspirin Assay je kvalitativní test umožňující detekci dysfunkce trombocytů navozené podáváním acetylosalicylové kyseliny (ASA, aspirin). Materiálem je plná krev odebraná do citrátu. Test je možné provádět jako point of care testování (POCT) nebo v laboratoři. Tento test není určen pro nemocné s vrozenými poruchami trombocytů, ani pro nemocné se získanými poruchami funkce trombocytů jiného původu než po podání ASA nebo pro nemocné s jinou protidestičkovou léčbou (může být použit u nemocných léčených selektivními COX-2 inhibitory jako celecoxib (Celebrex ). Potřebný materiál: 10 (PN: ) nebo 25 (PN: 85053) VerifyNow Aspirin testovací zařízení, balené po jednou ve foliovém obalu. Každé zařízení pak obsahuje lyofilizované mikročástice s navázaným fibrinogenem, induktor, protein, hovězí sérový albumin, stabilizátor a pufr. Skladování a manipulace: Tepelný indikátor testovací soupravy: každá VerifyNow testovací souprava má tepelný indikátor, umístěný na zevní straně obalu. Uživatel má prohlédnout tento indikátor po obdržení soupravy. Pokud indikátor změní barvu, byla souprava vystavena vysoké teplotě a musí být ověřena funkčnost provedením kontroly (WQC) level 2, než je použita k testování. Teplotní indikátor detekuje možné poškození soupravy zevními vlivy. Skladujte testovací zařízení při teplotě 2 C až 25 C (36-77 F). Pokud je skladováno v lednici, nechte testovací zařízení vytemperovat na pokojovou teplotu 18 až 25 C (64-77 F) před použitím. Testovací zařízení by měla být vyjmuta z fóliového obalu až bezprostředně před použitím, aby se zabránilo poškození vlhkostí. Požadovaný materiál, v soupravě nepřítomný: Greiner Bio-One Vacuette 2 ml odběrové zkumavky obsahující 3,2% citrát sodný - Greiner Catalog # / nebo VENOSAFEodběrové zkumavky (1.8 and 2.7 ml) obsahující 0.3 ml citrátu sodného (3.2%). VerifyNow přístroj s Electronic Quality Control (EQC). VerifyNow WQC kontrolní materiál, Accumetrics Catalog # Obecná opatření: Pro diagnostické použití In Vitro. Přístroj VerifyNow a jeho komponenty musí být užívány tak, jak je uvedeno v manuálu. Popis : VerifyNow System je na turbidimetrickém principu založený optický detekční systém, který měří indukovanou agregaci trombocytů. Systém se skládá z přístroje, jednorázového testovacího zařízení a materiálů pro kontrolu kvality. Kontrola kvality se pak skládá z elektronické kontroly funkčnosti přístroje (EQC) a z kontrolního materiálu na dvou hladinách (WQC), určeného pro kontrolu jednorázových testovacích zařízení. Přístroj provádí postupně všechny úkony temperuje, míchá vzorek s reagencií, provádí diagnostiku. Po dokončení testu vyhodnotí funkci trombocytů a výsledek zobrazí na displeji. Jednorázové testovací zařízení Neužívejte VerifyNow Aspirin testovací zařízení nebo WQC materiál po datu expirace.. Se vzorky krve nemocných by mělo být zacházeno jako s potenciálně infekčním materiálem. Vzorky by měly být považovány za biologicky nebezpečný materiál a mělo by s nimi být zacházeno v souladu s příslušnými předpisy. Reagencie jsou vyrobeny z čištěné lidské plazmy, která byla testována na přenosné nemoci včetně HIV-1, HIV-2, HBsAg a HCV a shledána negativní. Přesto zacházejte s testovacím zařízením jako s biologicky nebezpečným materiálem a likvidujte jej odpovídajícím způsobem.

2 Odběr vzorku a zpracování: Všechny vzorky plné krve musí být testovány přímo z vakuových odběrových zkumavek Greiner Bio-One Vacuette 2 ml s 3.2% citrátem sodným nebo z odběrových zkumavek VENOSAFE (1.8 and 2.7 ml) obsahujících 0.3 ml citrátu sodného (3.2%). Vzorky by měly být odebrány mezi 2 a 30 hodinami po požití ASA. Krev musí být testována nejdříve 30 minut po odběru, nejpozději 4 hodiny po odběru. Pokyny k odběru krve přímo do vakuových odběrových zkumavek: 1. Plná krev musí být odebrána z žíly nebo arterie za použití jehel o průměru 21 nebo širších do odběrových zkumavek s citrátem sodným 3,2%. Vzorky krve by měly být odebírány z končetiny, do které není podávána infuze. 2. Odeberte a znehodnoťte první zkumavku (nejméně 2 ml). 3. Zkumavku se vzorkem k testování opatrně promíchejte převracením nejméně 5x, aby se obsah zcela promíchal. Pokyny pro odběr z kanyly: 1. Vzorek plné krve k testování z kanyly by měl být odebrám až po odtažení nejméně 5 ml krve z kanyly. Ujistěte se, že v kanyle není koagulum. 2. Pokud použijete odběrovou stříkačku, přeneste odebranou krev ihned po odběru do zkumavky. 3. Opatrně promíchejte převracením vzorku nejméně 5x, aby se obsah zcela promíchal. Opatření pro odběr vzorku: Nesprávný způsob odběru může způsobit Error 24 výsledku. Viz. část Kontrola kvality této příbalové informace. Pokud je odebírána současně krev na test VerifyNow Aspirin Assay a krevní obraz, odeberte zkumavku pro krevní obraz jako druhou. Vzorky nemrazte ani neskladujte v lednici. Odběr vzorku by měl být proveden s opatrností, aby nedošlo k hemolýze nebo kontaminaci tkáňovým faktorem. Vzorky se známkami přítomnosti koagula by neměly být testovány. Ujistěte se vždy, zda je odběrová zkumavka správně naplněna až po rysku. V nadmořské výšce větší než 2500 stop nad mořem (760 m.n.m.) by se odběrové zkumavky neměly naplnit až po rysku vedlo by to k nesprávnému poměru krve a antikoagulantu. Uživatelé v těchto nadmořských výškách by měli pro odběr vzorku mít svoje vlastní instrukce. Vzorky by měly být odebírány a mělo by s nimi být zacházeno v souladu s instrukcemi a procedurami stanovenými pro biologicky nebezpečný materiál. Postup testování: 1. Prostudujte VerifyNow System uživatelský manuál pro kompletní informace o pracovním postupu. 2. Otevřete fóliové pouzdro a vyjměte testovací zařízení. Zařízení by mělo být uchopeno pouze za výčnělek pro uchopení. 3. Ověřte, že senzor vlhkosti nemá na obou stranách stejnou barvu. 4. Odstraňte kryt jehly zatáhnutím přímo ve směru jehly. Neotáčejte krytem mohla by se odstranit i jehla. 5. Co nejrychleji vložte testovací zařízení do přístroje. 6. Co nejrychleji promíchejte zkumavku převracením (nejméně 5x) a nasaďte na jehlu testovacího zařízení. Zavřete kryt přístroje. 7. Přístroj spustí testování a výsledek se zobrazí na displeji přibližně do 5 minut. Upozornění: Vzorek je při testování pod tlakem. Neodstraňujte zkumavku z testovacího zařízení. Zkumavku odstraníte společně s testovacím zařízením po ukončení testu. 8. Odstraňte testovací zařízení uchopte za výčnělek pro uchopení a táhněte přímo vzhůru. Neodstraňujte zkumavku z testovacího zařízení po vyjmutí z přístroje. Oboje společně znehodnoťte jako infekční odpad. Výsledek: Výsledek testu je vyjádřen jako Aspirin Reaction Units (ARU). Je vypočítán jako funkce rychlosti agregace. Interpretace výsledku je založena na následujícím cutt-off. Interpretace: > 550 ARU Nebyla detekována dysfunkce trombocytů odpovídající efektu ASA. < 550 ARU Byla detekována dysfunkce trombocytů spojená s efektem ASA. Výsledky by měly být interpretovány společně s dalšími laboratorními a klinickými údaji. Hlášení přístroje: Za určitých podmínek může být test přerušen. V tom případě přístroj ukáže na displeji chybové hlášení (Error) nebo upozornění (Attention). V uživatelském manuálu přístroje jsou uvedeny detaily a vysvětlení těchto hlášení. Kalibrace: VerifyNowAspirin Assay testovací zařízení jsou kalibrována výrobcem. Kalibrační informace je obsažena v čárovém kódu na obalu každého testovacího zařízení. Čárový kód musí být naskenován vždy, když je použita nová šarže testovacího zařízení. V takovém případě přístroj ihned po vložení zařízení do testovací části uživateli oznámí požadavek naskenování čárového kódu. Pro naskenování informace v čárovém kódu přidržte obal testovacího zařízení před čtečkou čárového kódu na levé straně přístroje. Pokud je kód načten, přístroj to oznámí pípnutím. Načtení kódu se provádí jednou, na začátku nové šarže. Kontrola kvality: Systém VerifyNow zahrnuje kontrolní mechanismy, které detekují chyby vedoucí k selhání sytému, způsobené okolními podmínkami nebo zacházením. Výrobce doporučuje provádět Elektronickou kontrolu kvality (EQC) jednou denně. Toto kontrolní zařízení prověří optiku přístroje, pneumatické a míchací funkce. V průběhu testování soupravou VerifyNow Aspirin Assay také probíhají následující kontrolní kroky: Přístroj automaticky ověřuje plnění vzorkem, správný transfer tekutiny, a míchání. Jsou také monitorovány elektronické a mechanické komponenty. Každé testovací zařízení obsahuje vnitřní senzor vlhkosti. Pokud je testovací zřízení poškozeno vlivem nadměrné vlhkosti, senzor bude mít stejnou barvu na obou stranách zařízení. V tomto případě zařízení nepoužívejte k testování. Každé testovací zařízení používá během testu dvě úrovně kontroly kvality (negativní a pozitivní), zaměřené na ovlivnění průběhu testu náhodnou chybou, degradací reagentu nebo vlastnostmi krevního vzorku. Před aktivací trombocytů a před zahájením agregace mikročástic s navázaným fibrinogenem zařízení testuje negativní kontrolou vzorek na přítomnost nespecifických agregací. Pozitivita tohoto testu vede k ohlášení upozornění (Attention 24) přístrojem, a není vydán výsledek Aspirin Readtion Units (ARU). Během aktivní fáze testu probíhá pozitivní kontrola, která monitoruje reakci a kalkuluje kontrolní jednotky (Controls Unit), které musí být ve specifickém limitu. Chyba detekovaná pozitivní kontrolou může být známkou degradace reagencie nebo abnormalit ve vzorku. Přístroj VerifyNow ohlásí upozornění (Attention 24 nebo 28) a výsledek Aspirin Readtion Units (ARU) bude vydán. V případě Attention 24 by měla být provedena Electronic Quality Control (EQC). Pokud EQC projde v pořádku (PASS), VerifyNow systém funguje dobře a problém byl spojen se vzorkem a měly by být ověřeny následující okolnosti: Testovaný pacient byl léčen některou z interferujících látek, jako abciximab (ReoPro ), eptifibatide (Integrilin ), nebo tirofiban (Aggrastat ). Byla použita nesprávná technika odběru vzorku Byla použita nevhodná nebo vadná odběrová zkumavka Testovaný pacient má nízký počet trombocytů, nebo má nízký hematokrit nebo vrozenou poruchu trombocytů. Testovací zeřízení bylo před testováním vystaveno vysoké vlhkosti.

3 V případě Wet Quality Control (WQC) byla kontrola spuštěna v testovacím modu a ne v modu kontroly kvality. Pokud nebyla zjištěna žádná z výše uvedených příčin Attention 24, proveďte Wet Quality Control (WQC) Level 2, abyste ověřili integritu testovacího zařízení a reagencií. V případě Attention 28 by měla být provedena Electronic Quality Control (EQC) a ověřeny tak funkce přístroje. Pokud EQC projde v pořádku (PASS), systém VerifyNow funguje dobře. V tomto případě pak může být problém spojen s krevním vzorkem a měly by být prozkoumány následující možné příčiny Attention 28: Je testován pacient s hematokritem mimo doporučené meze. Testovaný vzorek nebyl správně zamíchán. Vzorek nebyl testován v doporučené lhůtě po odběru. Pokud není přítomen žádný z výše uvedených důvodů, upozornění 28 (Attention 28), proveďte Wet Quality Control (WQC) level 2 k ověření správné funkce testovacího zařízení a reagencií. Wet Quality Control Materiál (WQC) je doporučen jako kontrola integrity VerifyNow Systému. VerifyNow WQC Level 1 a Level 2 jsou vyrobeny v klinicky relevantních úrovních a mohou být využity v programu laboratorní kontroly kvality. WQC kontrolní materiál je určen k detekci významných systémových chyb (katalogové číslo #85047). Výrobce doporučuje WQC Level 2 provést po každé změně šarže nebo po každé nové dodávce kitu VerifyNow Aspirin Assay. Kontrolní rozmezí je uvedeno jako Expected values na obalu testovacího zařízení. Pokud je kontrola mimo toto rozmezí, opakujte s novým testovacím zařízením a novým WQC materiálem. Pokud jsou nadále kontroly mimo rozmezí, obraťte se na zákaznickou podporu Accumetrics. Limity testu: Lyofilizované reagencie jsou hygroskopické a po delším vystavení vzduchu v místnosti mohou být degradovány. Proto by mělo být testovací zařízení vyjmuto z obalu krátce před měřením. Pokud nejsou výsledky v očekávaných mezích, je pravděpodobnost nesprávného odběru vzorku nebo v zacházení se vzorkem a toto by mělo být zkontrolováno. Opakujte test s novým testovacím zařízením a nově odebraným vzorkem. Nemocní s vrozenou poruchou trombocytů, jako např. deficit Von Willebrandova faktoru, Glanzmannova trombastenie nebo Bernard- Soulierova choroba by neměli být testováni testem VerifyNowAspirin Assay. Nemocní léčení interferujícími léky by vzhledem ke známé interferenci neměli být též testováni tímto testem. Jedná se o následující léky - GPIIb/IIIa inhibitory, dipyridamole, clopidogrel, nesteroidní antiflogistika (NSAIDS) která inhibují COX-1 a/nebo COX-1, COX-2 enzymy (ibuprofen, naproxen, diclofenac, indomethacin, a piroxicam). Výsledky testu u nemocných se získanou nelékovou abnormalitou funkce trombocytů nejsou známy. Nemocní léčení inhibitory GP IIb/IIIa by neměli být tímto kitem testováni, dokud přetrvává efekt těchto léků. Doba přetrvávání efektu léků je přibližně 14 dní po ukončení léčby abciximabem (ReoPro) a nejméně 48 hodin po ukknčení eptifibatidu (Integrilin) a tirofibanu (Aggrastat).Doba obnovení trombocytárních funkcí je individuální a je delší u nemocných s renální dysfunkcí. VerifyNow Aspirin Assay výsledek by měl být vždy interpretován ve spojení s ostatními klinickými a laboratorními informacemi. nemocní dotazováni na anamnézu cévních onemocnění nebo přítomnost nejméně dvou z osmi faktorů rizikových pro rozvoj cévních chorob dle, kritérií American Heart Association (aktuální nebo předchozí historie kouření, hypertenze, hyperlipidemie, rodinná anamnéza cévního onemocnění, post-menopauzální ženy, diabetes mellitus, obezita, sedavý životní styl) % nemocných zařazených dle výše uvedených kriterií Anamnéza kardiovaskulárních 28,7% onemocnění Dva rizikové faktory 33,8% Tři rizikové faktory 23,5% Čtyři nebo více rizikových faktorů 14% Pohlaví Věkové rozmezí Demografické údaje 69% žen, 31% mužů 21 až 89 let Etnikum Běloši 79,4% Afroameričané 0,7% Asiati 2,9% Hispánci 14,7% Ostatní 2,2% Data nezačleňují nemocné, kteří užívají jiné antiagregační léky, nebo mají abnormální funkci trombocytů (nenavozenou ASA) vrozenou nebo získanou. Výsledky testu VerifyNow Aspirin Assay (v dubletu) byly porovnány s údaji o užití ASA. ASA Výsledek testu Přítomna Nepřítomna Pozitivní <550 ARU Negativní 550 ARU Přítomnost ASA: Senzitivita: 91,4% Specifita: 100% Servis: Servis pro VerifyNow přístroj provádí v případě potřeby výrobce. Pokud je nutná oprava přístroje, má být zaslán k opravě do Accumetrics. Pokud jsou problémy s funkcí přístroje volejte zákaznickou podporu Accumetricsu +1 (800) Charakteristika: VerifyNow Aspirin Assay byl předmětem klinické studie prováděné ve třech centrech. Cílem bylo prokázat schopnost VerifyNow Aspirin Assay měřit dysfunkci trombocytů navozenou ASA. Byly odebrány vzorky plné krve do 3,2% citrátu sodného od 65 nemocných na terapii ASA (81 mg/den) a 71 nemocných před a po užití 325 mg ASA a testovány v dubletu testem VerifyNow Aspirin Assay. Pro klinické hodnocení byli Očekávané hodnoty: Referenční rozmezí ARU bylo vypočteno z výsledků všech nemocných zahrnutých do klinické studie. Výsledky jsou znázorněny v nonparametrickém rozdělení četnosti níže. Hodnoty jsou uvedeny jako pre- a post-aspirin. Referenční rozsah pro pre-aspirin vzorky je od 620 do 672 ARU (2,5 do 97,5 percentil).

4 Interference: Bylo provedeno laboratorní testování k určení efektu některých skupin léků na výsledek VerifyNow Aspirin Assay. Následující léky mohou ovlivnit funkce trombocytů a tato infomrace by měla být vždy ověřena u nemocných vyšetřováných testem VerifyNow Aspirin Assay. Protidestičkové léky: Tyto léky mohou inhibovat trombocytární funkce a mohou vést ke snížení hodnoty ARU nezávisle na efektu ASA. Přetrvávání inhibičního efektu na trombocyty se liší podle druhu léku. Průměrná doba přetrvávání efektu se udává: Plavix 5 dní Ticlid 5 dní Aggrenox 10 dní Persantine 12 hodin Pletal/Cilostazol 12 hodin Přesnost: Jednoduchá a komplexní přesnost pro VerifyNow Aspirin. Jednoduchá přesnost byla stanovena s VerifyNow WQC Level 1 a Level 2. Byly testovány tři šarže testovacích zařízení, každá 20x pro každou úroveň kontroly. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. *Specifikace výrobce pro CV je 10%. Komplexní přesnost byla určena za použití plné krve od dobrovolného dárce po 20 dnů, celkem 80 výsledků. Přesnost mezi seriemi byla stanovena dle NCCLS doporučení. Očekávané výsledky: Byly provedeny terénní studie na třech ne-laboratorních místech, kde 65 osob bez laboratorních zkušeností provádělo test VerifyNow Aspirin Assay. Každá osoba byla zaškolena a potom testovala tři vzorky na různých úrovních ARU. NSAID: Stejně jako ASA byl u NSAID prokázán inhibující efekt na funkci krevních destiček. Na rozdíl od ASA, NSAID nejsou ireversibilní inhibitory funkce krevních destiček. To může vést k menší inhibici trombocytů vlivem ASA v případě, že NSAID a ASA jsou užívány ve stejný čas. Tato okolnost pak vede k vyšším hodnotám ARU s ASA samotnou. Průměrná doba trvání efektu těchto inhibičních účinků je: Ibuprofen (Motrin, Advil) (8 hodin) Naproxen (Aleve, Anaprox, Naprelan, Naprosyn) (24 hodin) Diclofenac (Voltaren, Cataflam) (24 hodin) Indocin (24 hodin) Feldene (50 hodin) GP IIb/IIIa Inhibitory: Nemocní, kterým byl podán tirofiban (Aggrastat ) nebo eptifibatide (Integrilin ) během dvou dnů, nebo abciximab (ReoPro ) podaný během 14 dnů nemohou být testováni. Jiné skupiny běžně užívaných léků (antioxidanty, ACE inhibitory, antiarytmika, antikoagulancia, antidepresiva, inzulin, allopurinol, alkohol, beta blokátory, bronchodilatancia, blokátory kalciových kanálů, gastrointestinální léky, betamethason, lovastatin, hormon štítné žlázy L- Tyroxine) byly testovány a neměly na výsledek testu žádný významný vliv. Trombolytikum Strepotokináza vykazuje měřitelnou inhibici destičkových funkcí při měření VerifyNow Aspirin Assay. K posouzení vlivu různých krevních komponent byly provedeny laboratorní a klinické testy. Průběh testu nebyl ovlivněn hodnotami hematokritu mez 0,290 0,560, počty trombocytů vyššími než 92 x 10 9 /l nebo střední až významnou hemolýzou vzniklou manipulací se vzorkem. Stupeň hemolýzy byl určen vizuálně v plazmě po centrifugaci vzorku odebraného současně se vzorkem na testování VerifyNow Aspirin testem. Nebyly pozorovány žádné významné interference ve vzorcích s hodnotami koncentrace triglyceridů do 577 mg/dl (6,58 mmol/l), fibrinogenu mezi mg/dl (1,64 5,29 g/l) při testování VerifyNow Aspirin Assay. Nebyl zjištěn žádný známý vztah mezi hladinou fibrinogenu a provedením VerifyNow Aspirin Assay Bibliografie: 1. Collaboration Overview of Randomized Trials of Anti-platelet Therapy. Antiplatelet Trialists' Collaboration. BMJ 1994;308: Awry, E H, Loscalzo, J. Aspirin. Circulation 2000;101: Stafford, R. Aspirin Use Is Low Among United States Outpatients With Coronary Artery Disease. Circulation 2000;101: Vzorek Hodnota ARU A (-) 350 B (+) C (+) Každá osoba pak hodnotila výsledky jako (+) pro ARU vyšší než 550 a (-) pro ARU menší než 550. V každém zkušebním místě testoval a skoroval ty samé vzorky zkušený uživatel. Všech 65 nezkušených uživatelů správně skorovalo vzorky A jako negativní a vzorky B a C jako pozitivní. Byla 100% shoda mezi zkušenými a nezkušenými uživateli na všech třech místech.

5 Použité symboly

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. OLIMEL N5E, infuzní emulze

Příbalová informace: Informace pro pacienta. OLIMEL N5E, infuzní emulze Příbalová informace: Informace pro pacienta OLIMEL N5E, infuzní emulze Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alburex 20 200 g/l, infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře PM-E-26 Rev.O Obsah I. Funkce pro uživatele 1. TIME DISPLAY ZOBRAZENÍ ČASU... 3 2. BUTTON SCROLL POSOUVÁNÍ TLAČÍTKEM... 3 3. BEEP ZVUKOVÝ SIGNÁL... 3 4. ALARM ALARM... 3 5. LCD ON(S) DOBA ZAPNUTÍ DISPLEJE

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Výklad výsledků a jejich aplikace

Výklad výsledků a jejich aplikace Výklad výsledků a jejich aplikace ÚVOD Tato příručka poskytuje podrobný popis analyzátor složení těla InBody720 a jeho funkce. Tato příručka zpracovává použití skutečných výsledků u vyšetřovaných osob,

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

Glukometrie II - POCT

Glukometrie II - POCT Glukometrie II - POCT Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více