VerifyNow Aspirin Assay

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VerifyNow Aspirin Assay"

Transkript

1 obsahuje drobné mikročástice s navázaným lidským fibrinogenem, reagencii startující agregaci trombocytů (induktor) a pufr. Vzorek plné krve přístroj automaticky převede z odběrové zkumavky do jednorázového testovacího zařízení bez požadavku na ruční manipulaci ze strany uživatele. Princip: ASA ovlivňuje funkci trombocytů ireverzibilní inhibicí cyklooxygenázy-1 (COX-1). Tento enzym přemění arachidonovou kyselinu na tromboxan A2, který posléze vede k expresi GP IIb/IIIa a k jimi zprostředkované agregaci trombocytů. Pokud má ASA očekávaný antiagregační efekt, pak tato agregace nenastane. VerifyNow Aspirin Assay obsahuje jako induktor arachidonovou kyselinu. Tento test je určen k měření funkce trombocytů na základě schopnosti vázat po aktivaci fibrinogen. Mikročástice s navázaným fibrinogenem v plné krvi agregují proporcionálně k počtu GP IIb/IIIa na povrchu trombocytů. S postupnou aktivací trombocytů a jejich vazbou na fibrinogen dochází k agregaci mikročástic a stoupá množství světla procházejícího vzorkem. Přístroj pak měří světelné změny způsobené agregací. VerifyNow Aspirin Assay Customer Support Accumetrics (USA) Accumetrics (Outside USA) MDSS Použití: VerifyNow Aspirin Assay je kvalitativní test umožňující detekci dysfunkce trombocytů navozené podáváním acetylosalicylové kyseliny (ASA, aspirin). Materiálem je plná krev odebraná do citrátu. Test je možné provádět jako point of care testování (POCT) nebo v laboratoři. Tento test není určen pro nemocné s vrozenými poruchami trombocytů, ani pro nemocné se získanými poruchami funkce trombocytů jiného původu než po podání ASA nebo pro nemocné s jinou protidestičkovou léčbou (může být použit u nemocných léčených selektivními COX-2 inhibitory jako celecoxib (Celebrex ). Potřebný materiál: 10 (PN: ) nebo 25 (PN: 85053) VerifyNow Aspirin testovací zařízení, balené po jednou ve foliovém obalu. Každé zařízení pak obsahuje lyofilizované mikročástice s navázaným fibrinogenem, induktor, protein, hovězí sérový albumin, stabilizátor a pufr. Skladování a manipulace: Tepelný indikátor testovací soupravy: každá VerifyNow testovací souprava má tepelný indikátor, umístěný na zevní straně obalu. Uživatel má prohlédnout tento indikátor po obdržení soupravy. Pokud indikátor změní barvu, byla souprava vystavena vysoké teplotě a musí být ověřena funkčnost provedením kontroly (WQC) level 2, než je použita k testování. Teplotní indikátor detekuje možné poškození soupravy zevními vlivy. Skladujte testovací zařízení při teplotě 2 C až 25 C (36-77 F). Pokud je skladováno v lednici, nechte testovací zařízení vytemperovat na pokojovou teplotu 18 až 25 C (64-77 F) před použitím. Testovací zařízení by měla být vyjmuta z fóliového obalu až bezprostředně před použitím, aby se zabránilo poškození vlhkostí. Požadovaný materiál, v soupravě nepřítomný: Greiner Bio-One Vacuette 2 ml odběrové zkumavky obsahující 3,2% citrát sodný - Greiner Catalog # / nebo VENOSAFEodběrové zkumavky (1.8 and 2.7 ml) obsahující 0.3 ml citrátu sodného (3.2%). VerifyNow přístroj s Electronic Quality Control (EQC). VerifyNow WQC kontrolní materiál, Accumetrics Catalog # Obecná opatření: Pro diagnostické použití In Vitro. Přístroj VerifyNow a jeho komponenty musí být užívány tak, jak je uvedeno v manuálu. Popis : VerifyNow System je na turbidimetrickém principu založený optický detekční systém, který měří indukovanou agregaci trombocytů. Systém se skládá z přístroje, jednorázového testovacího zařízení a materiálů pro kontrolu kvality. Kontrola kvality se pak skládá z elektronické kontroly funkčnosti přístroje (EQC) a z kontrolního materiálu na dvou hladinách (WQC), určeného pro kontrolu jednorázových testovacích zařízení. Přístroj provádí postupně všechny úkony temperuje, míchá vzorek s reagencií, provádí diagnostiku. Po dokončení testu vyhodnotí funkci trombocytů a výsledek zobrazí na displeji. Jednorázové testovací zařízení Neužívejte VerifyNow Aspirin testovací zařízení nebo WQC materiál po datu expirace.. Se vzorky krve nemocných by mělo být zacházeno jako s potenciálně infekčním materiálem. Vzorky by měly být považovány za biologicky nebezpečný materiál a mělo by s nimi být zacházeno v souladu s příslušnými předpisy. Reagencie jsou vyrobeny z čištěné lidské plazmy, která byla testována na přenosné nemoci včetně HIV-1, HIV-2, HBsAg a HCV a shledána negativní. Přesto zacházejte s testovacím zařízením jako s biologicky nebezpečným materiálem a likvidujte jej odpovídajícím způsobem.

2 Odběr vzorku a zpracování: Všechny vzorky plné krve musí být testovány přímo z vakuových odběrových zkumavek Greiner Bio-One Vacuette 2 ml s 3.2% citrátem sodným nebo z odběrových zkumavek VENOSAFE (1.8 and 2.7 ml) obsahujících 0.3 ml citrátu sodného (3.2%). Vzorky by měly být odebrány mezi 2 a 30 hodinami po požití ASA. Krev musí být testována nejdříve 30 minut po odběru, nejpozději 4 hodiny po odběru. Pokyny k odběru krve přímo do vakuových odběrových zkumavek: 1. Plná krev musí být odebrána z žíly nebo arterie za použití jehel o průměru 21 nebo širších do odběrových zkumavek s citrátem sodným 3,2%. Vzorky krve by měly být odebírány z končetiny, do které není podávána infuze. 2. Odeberte a znehodnoťte první zkumavku (nejméně 2 ml). 3. Zkumavku se vzorkem k testování opatrně promíchejte převracením nejméně 5x, aby se obsah zcela promíchal. Pokyny pro odběr z kanyly: 1. Vzorek plné krve k testování z kanyly by měl být odebrám až po odtažení nejméně 5 ml krve z kanyly. Ujistěte se, že v kanyle není koagulum. 2. Pokud použijete odběrovou stříkačku, přeneste odebranou krev ihned po odběru do zkumavky. 3. Opatrně promíchejte převracením vzorku nejméně 5x, aby se obsah zcela promíchal. Opatření pro odběr vzorku: Nesprávný způsob odběru může způsobit Error 24 výsledku. Viz. část Kontrola kvality této příbalové informace. Pokud je odebírána současně krev na test VerifyNow Aspirin Assay a krevní obraz, odeberte zkumavku pro krevní obraz jako druhou. Vzorky nemrazte ani neskladujte v lednici. Odběr vzorku by měl být proveden s opatrností, aby nedošlo k hemolýze nebo kontaminaci tkáňovým faktorem. Vzorky se známkami přítomnosti koagula by neměly být testovány. Ujistěte se vždy, zda je odběrová zkumavka správně naplněna až po rysku. V nadmořské výšce větší než 2500 stop nad mořem (760 m.n.m.) by se odběrové zkumavky neměly naplnit až po rysku vedlo by to k nesprávnému poměru krve a antikoagulantu. Uživatelé v těchto nadmořských výškách by měli pro odběr vzorku mít svoje vlastní instrukce. Vzorky by měly být odebírány a mělo by s nimi být zacházeno v souladu s instrukcemi a procedurami stanovenými pro biologicky nebezpečný materiál. Postup testování: 1. Prostudujte VerifyNow System uživatelský manuál pro kompletní informace o pracovním postupu. 2. Otevřete fóliové pouzdro a vyjměte testovací zařízení. Zařízení by mělo být uchopeno pouze za výčnělek pro uchopení. 3. Ověřte, že senzor vlhkosti nemá na obou stranách stejnou barvu. 4. Odstraňte kryt jehly zatáhnutím přímo ve směru jehly. Neotáčejte krytem mohla by se odstranit i jehla. 5. Co nejrychleji vložte testovací zařízení do přístroje. 6. Co nejrychleji promíchejte zkumavku převracením (nejméně 5x) a nasaďte na jehlu testovacího zařízení. Zavřete kryt přístroje. 7. Přístroj spustí testování a výsledek se zobrazí na displeji přibližně do 5 minut. Upozornění: Vzorek je při testování pod tlakem. Neodstraňujte zkumavku z testovacího zařízení. Zkumavku odstraníte společně s testovacím zařízením po ukončení testu. 8. Odstraňte testovací zařízení uchopte za výčnělek pro uchopení a táhněte přímo vzhůru. Neodstraňujte zkumavku z testovacího zařízení po vyjmutí z přístroje. Oboje společně znehodnoťte jako infekční odpad. Výsledek: Výsledek testu je vyjádřen jako Aspirin Reaction Units (ARU). Je vypočítán jako funkce rychlosti agregace. Interpretace výsledku je založena na následujícím cutt-off. Interpretace: > 550 ARU Nebyla detekována dysfunkce trombocytů odpovídající efektu ASA. < 550 ARU Byla detekována dysfunkce trombocytů spojená s efektem ASA. Výsledky by měly být interpretovány společně s dalšími laboratorními a klinickými údaji. Hlášení přístroje: Za určitých podmínek může být test přerušen. V tom případě přístroj ukáže na displeji chybové hlášení (Error) nebo upozornění (Attention). V uživatelském manuálu přístroje jsou uvedeny detaily a vysvětlení těchto hlášení. Kalibrace: VerifyNowAspirin Assay testovací zařízení jsou kalibrována výrobcem. Kalibrační informace je obsažena v čárovém kódu na obalu každého testovacího zařízení. Čárový kód musí být naskenován vždy, když je použita nová šarže testovacího zařízení. V takovém případě přístroj ihned po vložení zařízení do testovací části uživateli oznámí požadavek naskenování čárového kódu. Pro naskenování informace v čárovém kódu přidržte obal testovacího zařízení před čtečkou čárového kódu na levé straně přístroje. Pokud je kód načten, přístroj to oznámí pípnutím. Načtení kódu se provádí jednou, na začátku nové šarže. Kontrola kvality: Systém VerifyNow zahrnuje kontrolní mechanismy, které detekují chyby vedoucí k selhání sytému, způsobené okolními podmínkami nebo zacházením. Výrobce doporučuje provádět Elektronickou kontrolu kvality (EQC) jednou denně. Toto kontrolní zařízení prověří optiku přístroje, pneumatické a míchací funkce. V průběhu testování soupravou VerifyNow Aspirin Assay také probíhají následující kontrolní kroky: Přístroj automaticky ověřuje plnění vzorkem, správný transfer tekutiny, a míchání. Jsou také monitorovány elektronické a mechanické komponenty. Každé testovací zařízení obsahuje vnitřní senzor vlhkosti. Pokud je testovací zřízení poškozeno vlivem nadměrné vlhkosti, senzor bude mít stejnou barvu na obou stranách zařízení. V tomto případě zařízení nepoužívejte k testování. Každé testovací zařízení používá během testu dvě úrovně kontroly kvality (negativní a pozitivní), zaměřené na ovlivnění průběhu testu náhodnou chybou, degradací reagentu nebo vlastnostmi krevního vzorku. Před aktivací trombocytů a před zahájením agregace mikročástic s navázaným fibrinogenem zařízení testuje negativní kontrolou vzorek na přítomnost nespecifických agregací. Pozitivita tohoto testu vede k ohlášení upozornění (Attention 24) přístrojem, a není vydán výsledek Aspirin Readtion Units (ARU). Během aktivní fáze testu probíhá pozitivní kontrola, která monitoruje reakci a kalkuluje kontrolní jednotky (Controls Unit), které musí být ve specifickém limitu. Chyba detekovaná pozitivní kontrolou může být známkou degradace reagencie nebo abnormalit ve vzorku. Přístroj VerifyNow ohlásí upozornění (Attention 24 nebo 28) a výsledek Aspirin Readtion Units (ARU) bude vydán. V případě Attention 24 by měla být provedena Electronic Quality Control (EQC). Pokud EQC projde v pořádku (PASS), VerifyNow systém funguje dobře a problém byl spojen se vzorkem a měly by být ověřeny následující okolnosti: Testovaný pacient byl léčen některou z interferujících látek, jako abciximab (ReoPro ), eptifibatide (Integrilin ), nebo tirofiban (Aggrastat ). Byla použita nesprávná technika odběru vzorku Byla použita nevhodná nebo vadná odběrová zkumavka Testovaný pacient má nízký počet trombocytů, nebo má nízký hematokrit nebo vrozenou poruchu trombocytů. Testovací zeřízení bylo před testováním vystaveno vysoké vlhkosti.

3 V případě Wet Quality Control (WQC) byla kontrola spuštěna v testovacím modu a ne v modu kontroly kvality. Pokud nebyla zjištěna žádná z výše uvedených příčin Attention 24, proveďte Wet Quality Control (WQC) Level 2, abyste ověřili integritu testovacího zařízení a reagencií. V případě Attention 28 by měla být provedena Electronic Quality Control (EQC) a ověřeny tak funkce přístroje. Pokud EQC projde v pořádku (PASS), systém VerifyNow funguje dobře. V tomto případě pak může být problém spojen s krevním vzorkem a měly by být prozkoumány následující možné příčiny Attention 28: Je testován pacient s hematokritem mimo doporučené meze. Testovaný vzorek nebyl správně zamíchán. Vzorek nebyl testován v doporučené lhůtě po odběru. Pokud není přítomen žádný z výše uvedených důvodů, upozornění 28 (Attention 28), proveďte Wet Quality Control (WQC) level 2 k ověření správné funkce testovacího zařízení a reagencií. Wet Quality Control Materiál (WQC) je doporučen jako kontrola integrity VerifyNow Systému. VerifyNow WQC Level 1 a Level 2 jsou vyrobeny v klinicky relevantních úrovních a mohou být využity v programu laboratorní kontroly kvality. WQC kontrolní materiál je určen k detekci významných systémových chyb (katalogové číslo #85047). Výrobce doporučuje WQC Level 2 provést po každé změně šarže nebo po každé nové dodávce kitu VerifyNow Aspirin Assay. Kontrolní rozmezí je uvedeno jako Expected values na obalu testovacího zařízení. Pokud je kontrola mimo toto rozmezí, opakujte s novým testovacím zařízením a novým WQC materiálem. Pokud jsou nadále kontroly mimo rozmezí, obraťte se na zákaznickou podporu Accumetrics. Limity testu: Lyofilizované reagencie jsou hygroskopické a po delším vystavení vzduchu v místnosti mohou být degradovány. Proto by mělo být testovací zařízení vyjmuto z obalu krátce před měřením. Pokud nejsou výsledky v očekávaných mezích, je pravděpodobnost nesprávného odběru vzorku nebo v zacházení se vzorkem a toto by mělo být zkontrolováno. Opakujte test s novým testovacím zařízením a nově odebraným vzorkem. Nemocní s vrozenou poruchou trombocytů, jako např. deficit Von Willebrandova faktoru, Glanzmannova trombastenie nebo Bernard- Soulierova choroba by neměli být testováni testem VerifyNowAspirin Assay. Nemocní léčení interferujícími léky by vzhledem ke známé interferenci neměli být též testováni tímto testem. Jedná se o následující léky - GPIIb/IIIa inhibitory, dipyridamole, clopidogrel, nesteroidní antiflogistika (NSAIDS) která inhibují COX-1 a/nebo COX-1, COX-2 enzymy (ibuprofen, naproxen, diclofenac, indomethacin, a piroxicam). Výsledky testu u nemocných se získanou nelékovou abnormalitou funkce trombocytů nejsou známy. Nemocní léčení inhibitory GP IIb/IIIa by neměli být tímto kitem testováni, dokud přetrvává efekt těchto léků. Doba přetrvávání efektu léků je přibližně 14 dní po ukončení léčby abciximabem (ReoPro) a nejméně 48 hodin po ukknčení eptifibatidu (Integrilin) a tirofibanu (Aggrastat).Doba obnovení trombocytárních funkcí je individuální a je delší u nemocných s renální dysfunkcí. VerifyNow Aspirin Assay výsledek by měl být vždy interpretován ve spojení s ostatními klinickými a laboratorními informacemi. nemocní dotazováni na anamnézu cévních onemocnění nebo přítomnost nejméně dvou z osmi faktorů rizikových pro rozvoj cévních chorob dle, kritérií American Heart Association (aktuální nebo předchozí historie kouření, hypertenze, hyperlipidemie, rodinná anamnéza cévního onemocnění, post-menopauzální ženy, diabetes mellitus, obezita, sedavý životní styl) % nemocných zařazených dle výše uvedených kriterií Anamnéza kardiovaskulárních 28,7% onemocnění Dva rizikové faktory 33,8% Tři rizikové faktory 23,5% Čtyři nebo více rizikových faktorů 14% Pohlaví Věkové rozmezí Demografické údaje 69% žen, 31% mužů 21 až 89 let Etnikum Běloši 79,4% Afroameričané 0,7% Asiati 2,9% Hispánci 14,7% Ostatní 2,2% Data nezačleňují nemocné, kteří užívají jiné antiagregační léky, nebo mají abnormální funkci trombocytů (nenavozenou ASA) vrozenou nebo získanou. Výsledky testu VerifyNow Aspirin Assay (v dubletu) byly porovnány s údaji o užití ASA. ASA Výsledek testu Přítomna Nepřítomna Pozitivní <550 ARU Negativní 550 ARU Přítomnost ASA: Senzitivita: 91,4% Specifita: 100% Servis: Servis pro VerifyNow přístroj provádí v případě potřeby výrobce. Pokud je nutná oprava přístroje, má být zaslán k opravě do Accumetrics. Pokud jsou problémy s funkcí přístroje volejte zákaznickou podporu Accumetricsu +1 (800) Charakteristika: VerifyNow Aspirin Assay byl předmětem klinické studie prováděné ve třech centrech. Cílem bylo prokázat schopnost VerifyNow Aspirin Assay měřit dysfunkci trombocytů navozenou ASA. Byly odebrány vzorky plné krve do 3,2% citrátu sodného od 65 nemocných na terapii ASA (81 mg/den) a 71 nemocných před a po užití 325 mg ASA a testovány v dubletu testem VerifyNow Aspirin Assay. Pro klinické hodnocení byli Očekávané hodnoty: Referenční rozmezí ARU bylo vypočteno z výsledků všech nemocných zahrnutých do klinické studie. Výsledky jsou znázorněny v nonparametrickém rozdělení četnosti níže. Hodnoty jsou uvedeny jako pre- a post-aspirin. Referenční rozsah pro pre-aspirin vzorky je od 620 do 672 ARU (2,5 do 97,5 percentil).

4 Interference: Bylo provedeno laboratorní testování k určení efektu některých skupin léků na výsledek VerifyNow Aspirin Assay. Následující léky mohou ovlivnit funkce trombocytů a tato infomrace by měla být vždy ověřena u nemocných vyšetřováných testem VerifyNow Aspirin Assay. Protidestičkové léky: Tyto léky mohou inhibovat trombocytární funkce a mohou vést ke snížení hodnoty ARU nezávisle na efektu ASA. Přetrvávání inhibičního efektu na trombocyty se liší podle druhu léku. Průměrná doba přetrvávání efektu se udává: Plavix 5 dní Ticlid 5 dní Aggrenox 10 dní Persantine 12 hodin Pletal/Cilostazol 12 hodin Přesnost: Jednoduchá a komplexní přesnost pro VerifyNow Aspirin. Jednoduchá přesnost byla stanovena s VerifyNow WQC Level 1 a Level 2. Byly testovány tři šarže testovacích zařízení, každá 20x pro každou úroveň kontroly. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. *Specifikace výrobce pro CV je 10%. Komplexní přesnost byla určena za použití plné krve od dobrovolného dárce po 20 dnů, celkem 80 výsledků. Přesnost mezi seriemi byla stanovena dle NCCLS doporučení. Očekávané výsledky: Byly provedeny terénní studie na třech ne-laboratorních místech, kde 65 osob bez laboratorních zkušeností provádělo test VerifyNow Aspirin Assay. Každá osoba byla zaškolena a potom testovala tři vzorky na různých úrovních ARU. NSAID: Stejně jako ASA byl u NSAID prokázán inhibující efekt na funkci krevních destiček. Na rozdíl od ASA, NSAID nejsou ireversibilní inhibitory funkce krevních destiček. To může vést k menší inhibici trombocytů vlivem ASA v případě, že NSAID a ASA jsou užívány ve stejný čas. Tato okolnost pak vede k vyšším hodnotám ARU s ASA samotnou. Průměrná doba trvání efektu těchto inhibičních účinků je: Ibuprofen (Motrin, Advil) (8 hodin) Naproxen (Aleve, Anaprox, Naprelan, Naprosyn) (24 hodin) Diclofenac (Voltaren, Cataflam) (24 hodin) Indocin (24 hodin) Feldene (50 hodin) GP IIb/IIIa Inhibitory: Nemocní, kterým byl podán tirofiban (Aggrastat ) nebo eptifibatide (Integrilin ) během dvou dnů, nebo abciximab (ReoPro ) podaný během 14 dnů nemohou být testováni. Jiné skupiny běžně užívaných léků (antioxidanty, ACE inhibitory, antiarytmika, antikoagulancia, antidepresiva, inzulin, allopurinol, alkohol, beta blokátory, bronchodilatancia, blokátory kalciových kanálů, gastrointestinální léky, betamethason, lovastatin, hormon štítné žlázy L- Tyroxine) byly testovány a neměly na výsledek testu žádný významný vliv. Trombolytikum Strepotokináza vykazuje měřitelnou inhibici destičkových funkcí při měření VerifyNow Aspirin Assay. K posouzení vlivu různých krevních komponent byly provedeny laboratorní a klinické testy. Průběh testu nebyl ovlivněn hodnotami hematokritu mez 0,290 0,560, počty trombocytů vyššími než 92 x 10 9 /l nebo střední až významnou hemolýzou vzniklou manipulací se vzorkem. Stupeň hemolýzy byl určen vizuálně v plazmě po centrifugaci vzorku odebraného současně se vzorkem na testování VerifyNow Aspirin testem. Nebyly pozorovány žádné významné interference ve vzorcích s hodnotami koncentrace triglyceridů do 577 mg/dl (6,58 mmol/l), fibrinogenu mezi mg/dl (1,64 5,29 g/l) při testování VerifyNow Aspirin Assay. Nebyl zjištěn žádný známý vztah mezi hladinou fibrinogenu a provedením VerifyNow Aspirin Assay Bibliografie: 1. Collaboration Overview of Randomized Trials of Anti-platelet Therapy. Antiplatelet Trialists' Collaboration. BMJ 1994;308: Awry, E H, Loscalzo, J. Aspirin. Circulation 2000;101: Stafford, R. Aspirin Use Is Low Among United States Outpatients With Coronary Artery Disease. Circulation 2000;101: Vzorek Hodnota ARU A (-) 350 B (+) C (+) Každá osoba pak hodnotila výsledky jako (+) pro ARU vyšší než 550 a (-) pro ARU menší než 550. V každém zkušebním místě testoval a skoroval ty samé vzorky zkušený uživatel. Všech 65 nezkušených uživatelů správně skorovalo vzorky A jako negativní a vzorky B a C jako pozitivní. Byla 100% shoda mezi zkušenými a nezkušenými uživateli na všech třech místech.

5 Použité symboly

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu Bene Check Plus - Návod k použití Určeno pouze pro použití s měřicím přístrojem BENE CHECK PLUS MULTI-MONITORING METER pro testování hladiny

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA:

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA: REF 816A 10 lahviček z nichž každá obsahuje 0,5ml LAtrol Abnormální kontroly REF 816N 10 lahviček z nichž každá obsahuje 1,0ml LAtrol Normální kontroly UŽITÍ: LAtrol Abnormální kontrolní plazma (REF 816A)

Více

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie CHORUS COPROCOLLECT 86602 Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné vybavení

Více

Profesionální detektor Vybaven senzorem Fuel Cell Vysoká přesnost a citlivost Odolnost a stabilita

Profesionální detektor Vybaven senzorem Fuel Cell Vysoká přesnost a citlivost Odolnost a stabilita Uživatelský manuál Digitální detektor alkoholu DA-7100 Profesionální detektor Vybaven senzorem Fuel Cell Vysoká přesnost a citlivost Odolnost a stabilita Před použitím prosím řádně prostudujte manuál O

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku.

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření změna č. 2, platnost od 01.10.2016 Krevní skupina A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Rutina: do 72 hodin Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy REF CONT Z06620CE 30 testů individuálně balených 30 jednorázových pipet 1 lahvička s pufrem (pro 30 testů) 2 kontroly (pozitivní a negativní)

Více

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ test je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Helicobacter pylori ve vzorku stolice. Tento test se používá jako pomoc

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.)

Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.) Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec u Prahy, 252 42 Jesenice,

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti virům parainfluenzy 1 (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2721-9601 G Parainfluenza viry typu 1 IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

Digitální alkoholtester AF-35C Návod k použití

Digitální alkoholtester AF-35C Návod k použití Digitální alkoholtester AF-35C Návod k použití Jednotlivé části detektoru: Detekce alkoholu Stiskněte tlačítko START. Na displeji se krátce zobrazí počet provedených měření a počet dní do další kalibrace

Více

FOB Test (80ng/mL) 010L410

FOB Test (80ng/mL) 010L410 Rychlý test pro kvalitativní detekci okultního krvácení ve stolici. Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku. Zamýšlené použití Ulti med FOB (Faecal occult blood) je rychlý test, využívající princip

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Blister. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Blister. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

Rychlý test ze slin pro odhad hladiny alkoholu v krvi

Rychlý test ze slin pro odhad hladiny alkoholu v krvi Rychlý test ze slin pro odhad hladiny alkoholu v krvi Charakteristika testu: DRY-veControl test je rychlá vysoce citlivá metoda pro semikvantitativní detekci alkoholu ve slinách, sloužící i pro odhad koncentrace

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1. Jednotlivé části a funkce 2. Manipulace a opatření 3. Obsluha 4. Poruchy a závady 1/6 1. Horní otvor Zákazník použije slámku a rovnoměrně foukne do přístroje. Čas měření

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II

Více

List protokolu QIAsymphony SP

List protokolu QIAsymphony SP Únor 2017 List protokolu QIAsymphony SP circdna_2000_dsp_v1 a circdna_4000_dsp_v1 Tento dokument je Listem protokolu QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 a circdna_4000_dsp_v1, verze 1, R1 Sample to Insight

Více

Návod k použití Alkohol tester JETT1100

Návod k použití Alkohol tester JETT1100 Návod k použití Alkohol tester JETT1100 Alkohol tester JETT 1100 je vysoce citlivý detektor alkoholu, speciálně užívaný pro rychlou kontrolu malého množství alkoholu v dechu řidiče. Instrukce: 1. Spuštění:

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Rapid-VIDITEST. Avian Flu. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu viru chřipky typu A. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Avian Flu. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu viru chřipky typu A. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Avian Flu Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu viru chřipky typu A. Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy,

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou

Více

Kontrola kvality Levey-Jenningsův graf

Kontrola kvality Levey-Jenningsův graf Kontrola kvality Levey-Jenningsův graf Cíle hodiny Získat poznatky v oblasti kontroly kvality měření v klinicko-biochemické laboratoři. Výsledky vzdělávání žák zná význam kontroly kvality žák zná užití

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II

Více

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem PHH-720 Série ph metr s vizuálním alarmem PHH 720 (M3866) Přímý, vodotěsný ph - metr se signalizací alarmu Přístroj je vyroben ve shodě s EN 50081 1 a 50082 1. Předběžné vyzkoušení přístroje Opatrně vybalte

Více

HHP 201. Digitální manometr. Uživatelská příručka

HHP 201. Digitální manometr. Uživatelská příručka HHP 201 Digitální manometr Uživatelská příručka SEKCE 1 ÚVOD 1.1 POPIS Serie HHP 201 OMEGA ruční měřiče tlaku jsou přenosné přístroje ideální pro měření tlaku v provozu, továrně nebo laboratoři. Všechny

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Lipoplus 20% infuzní emulze 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml emulze obsahuje:

Více

DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY

DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY Jednokroková imunochromatografická detekce drog a psychofarmak v lidské moči Seznam produktů Všechny výrobky obsahují Příbalovou informaci. Pouze pro in-vitro diagnostické

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

Naléhavé bezpečnostní upozornění

Naléhavé bezpečnostní upozornění IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Naléhavé bezpečnostní upozornění IMI 14-02 3022 Březen 2015 Závada u nádob na vodu a tekutý odpad Dle našich záznamů mohla vaše laboratoř obdržet následující produkt: Tabulka

Více

TESTER TL-828-A CZ manuál

TESTER TL-828-A CZ manuál TESTER TL-828-A CZ manuál Popis produktu: 1. TESTER 6. MAIN zdířka RJ45 2. tlačítko ON / OFF 7. LCD displej 3. ENTER klávesa 8. Komunikátor ID-1 4. tlačítko 9. ID-1 zdířka RJ45 5. LOOP BACK zdířka RJ45

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI

Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT Přístroj používejte POUZE k účelům, k nimž je určen, což popisuje tato příručka. NEPOUŽÍVEJTE

Více

Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem

Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem 1507632426 VÝROBNÍ ČÍSLO Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem 1. POPIS Bezkontaktní zdravotní infračervený teploměr je speciálně navržen tak, aby přesně změřil lidskou

Více

SD Rapid test Norovirus

SD Rapid test Norovirus SD Rapid test Norovirus Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Glukóza Ing. Martina Podborská, Ph.D. OKB FN Brno Zpracováno s pomocí přednášek RNDr. Petra Breineka Školní rok 2015/2016

Glukóza Ing. Martina Podborská, Ph.D. OKB FN Brno Zpracováno s pomocí přednášek RNDr. Petra Breineka Školní rok 2015/2016 Glukóza Ing. Martina Podborská, Ph.D. OKB FN Brno Zpracováno s pomocí přednášek RNDr. Petra Breineka Školní rok 2015/2016 Glukóza klinický význam FPG (plazmatická koncentrace glukózy v žilní krvi nalačno)

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Protokol o zkoušce č.j. 1/2016, počet stran 12, strana číslo 1. V Praze dne Č.j. 1/2016

Protokol o zkoušce č.j. 1/2016, počet stran 12, strana číslo 1. V Praze dne Č.j. 1/2016 Protokol o zkoušce č.j. 1/2016, počet stran 12, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Rapid-VIDITEST RSV Blister

Rapid-VIDITEST RSV Blister Rapid-VIDITEST RSV Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o.,

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice Všeobecné informace použití a vyhodnocení Použití FOB plus test na okultní krvácení je rychlý vizuální test, založený na principu imunochromatografické

Více

CHORUS MUMPS IgG (36 testů)

CHORUS MUMPS IgG (36 testů) CHORUS MUMPS IgG 81075 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné

Více

Pro použití při přípravě a izolaci purifikovaných lymfocytů z plné krve PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-TT.

Pro použití při přípravě a izolaci purifikovaných lymfocytů z plné krve PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-TT. Pro použití při přípravě a izolaci purifikovaných lymfocytů z plné krve PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-TT.610-CZ-V5 Informace pro použití Použití Činidlo T-Cell Xtend je určeno

Více

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí:

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí: Účel použití přístroje NycoCard READER II NycoCard READER II je malý akumulátory napájený reflektometr navržený k měření zbarvených povrchů testů NycoCard a k výpočtu hodnot koncentrací. Barevné odezvy

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN Validita vyšetření nádorových markerů v rámci požadavků správné laboratorní práce Preanalytická fáze vyšet etřování sérových nádorových markerů (TM) Základní předpoklady správného užití TM: nádorové markery

Více

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů)

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) RPRL VDRL Carbon Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) (1, 2) KLINICKÝ VÝZNAM Syfilis je venerické onemocnění způsobené

Více

OS425-LS Série. Uživatelský manuál

OS425-LS Série. Uživatelský manuál OS425-LS Série Uživatelský manuál OS425-LS ( s bílou blikající LED diodou ) Instrukce pro obsluhu teploměru OS425-LS je bezdotykový infračervený teploměr s matematickým módem pro infračervené funkce. snímání

Více

Rapid-VIDITEST Campylobacter

Rapid-VIDITEST Campylobacter Rapid-VIDITEST Campylobacter (Jednokrokový kazetový test pro detekci Campylobacter spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800)

Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800) Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800) Datum vydání: 9.5.2011 Zpracoval: Ing. Luděk Šprongl Pracoviště: Centrální laboratoř, Šumperská nemocnice a.s. Validační protokol LT CRP HS II 1. CÍL, PŘEDMĚT

Více

Možnosti monitorace protidestičkové léčby ve FN Plzeň. J.Šlechtová, I. Korelusová Hematologický úsek ÚKBH FN a LF v Plzni

Možnosti monitorace protidestičkové léčby ve FN Plzeň. J.Šlechtová, I. Korelusová Hematologický úsek ÚKBH FN a LF v Plzni Možnosti monitorace protidestičkové léčby ve FN Plzeň J.Šlechtová, I. Korelusová Hematologický úsek ÚKBH FN a LF v Plzni Sekundární prevence art.trombózy v kardiologii, neurologii i chirurgii vyžaduje

Více

Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele

Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele Protokol o zkoušce č.j. 4/2012, počet stran 14, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

PŘÍBALOVÝ LETÁK. ZAP TM hcg Test. Výrobek č. 8001

PŘÍBALOVÝ LETÁK. ZAP TM hcg Test. Výrobek č. 8001 PŘÍBALOVÝ LETÁK ZAP TM hcg Test Výrobek č. 8001 ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ Test ZAP TM hcg je imunologický test využívaný ke kvalitativní detekci lidského choriového gonadotropinu v lidské plné krvi, plazmě nebo

Více