Posudek kompatibility navrhovaného modelu reformy důchodového zabezpečení ve Slovenské republice s právem ES/EU. Ivo Šlosarčík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posudek kompatibility navrhovaného modelu reformy důchodového zabezpečení ve Slovenské republice s právem ES/EU. Ivo Šlosarčík"

Transkript

1 Posudek kompatibility navrhovaného modelu reformy důchodového zabezpečení ve Slovenské republice s právem ES/EU Ivo Šlosarčík Navržený model reformy důchodového zabezpečení ve Slovenské republice neobsahuje zásadní strukturální rozpor s právem ES/EU. Nicméně v detailech systému by se mohly objevit problémy (či napětí) kompatibility se členstvím Slovenské republiky v Evropské unii. Hlavní otázky, kterým by měla být věnována pozornost: model struktury důchodového zabezpečení (I.+II.+III. pilíř). Právo ES/EU nevyžaduje žádný přesný model důchodového zabezpečení, ale pro jednotlivé navrhované pilíře důchodového systému ponechává Slovenské republice odlišnou míru volnosti co do nastavení jejich detailů. institucionální zabezpečení reformy - společnosti, které budou mít na starosti spravování a ukládání kapitálu akumulovaného v rámci systému důchodového zabezpečení, musí splnit minimální požadavky práva ES/EU, pokud takové existují. uplatnění zásady nediskriminace občanů z jiných států EU, zaměstnaných nebo podnikajících na Slovensku, při jejich zapojení do systému koordinace politiky sociálního zabezpečení jak zajistit zapojení občanů z jiných států EU, kteří dočasně pracují ve Slovenské republice, do nového systému, a jak zajistit zapojení občanů SR pracujících v zahraničí. svoboda usazování a volný pohyb služeb nakolik umožnit cizím subjektům (penzijním fondům, investičním společnostem) účast na provádění důchodové reformy. Je třeba sladit požadavky na volný pohyb služeb a svobody usazování s požadavky stability těchto fondů a zájmy slovenských institucí. volný pohyb kapitálu nakolik bude možné umisťovat prostředky vybrané v rámci důchodového systému soukromými subjekty i v jiných státech EU možný tvrdý dopad reformy na staré důchodce a potenciální rozpor s Chartou základních práv EU a antidiskriminačními normami ES/EU započítávání prostředků shromážděných v rámci důchodové reformy pro účely statistických a ekonomických ukazatelů Slovenské republiky např. pro posouzení konvergenčních kritérií a kritérií pro strukturální/regionální pomoc 1

2 Poznámky k formátu posudku: Posudek vychází ze Návrhu koncepce dochodkového zabezpečenia v SR vypracované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tato koncepce obsahuje několik variant možného řešení problému, a to spíše na úrovni doktríny než podrobného řešení problematiky. Posudek proto nezachycuje všechny potenciální problémy, které může v otázce kompatibility s právem ES/EU přinést podrobné paragrafované provedení reformy, která bude muset mít svůj legislativní odraz v množství vnitrostátních norem SR. Posudek se vztahuje na situaci na počátku roku Vzhledem k dynamice evropské integrace je ale možné, že během pokračování důchodové reformy dojde v právu ES/EU k vývoji, který tento posudek nepokrývá. Je proto nutné posuzovat kompatibilitu navrženého modelu důchodové reformy s acquis communautaire v době nastartování a průběhu reformy. V oblastech, kde je možné v právu ES/EU očekávat změny, je tato možnost v textu posudku uvedena i nástinem pravděpodobného směřování těchto směn. U sporných či nejasných otázek práva ES/EU je konečnou institucí pro interpretaci Evropský soudní dvůr (v přímých sporech např. mezi členskými státy a institucemi ES/EU nebo pomocí institutu předběžné otázky), jehož rozhodnutí je sice možné předvídat, ale ne určit s naprostou jistotou. Posudek se zaměřuje na kompatibilitu navrhovaného modelu s právem ES/EU v situaci, kdy bude Slovenská republika členem Evropské unie. Nezabývá se současnou situací (platnou alespoň do ), kdy jsou vztahy práva Slovenské republiky a práva ES/EU regulovány asociační dohodou. Posudek popisuje situaci při plném členství SR v Evropské unii tj. nepřihlíží k možným přechodným obdobím v oblasti volného pohybu osob zde bude záležet na detailech přístupové smlouvy Slovenské republiky k EU, jejíž finální text ještě není v době přípravy posudku k dispozici. Posudek se rovněž nevěnuje otázce navržené koncepce se soutěžním právem ES/EU tuto otázku bude možné a vhodné posoudit v situaci, kdy budou jasné detaily nového systému. Posudek používá pro právní normy Evropské unie termín právo ES/EU. Důvodem je situace, kdy je formálním referenčním rámcem pro posouzení kompatibility navrženého slovenského modelu právo ES (tj. právo I. pilíře Evropské unie), ale podle změn navrhovaných Konventem o budoucnosti Evropy se dá očekávat změna terminologie na právo EU (v důsledku zrušení pilířové struktury EU). 2

3 1. Model reformy důchodového zabezpečení ve Slovenské republice V současnosti právo ES/EU závazně neupravuje model, jakým má být v jednotlivých členských státech prováděno důchodové zabezpečení Aktivity ES/EU v oblasti systémů důchodového zabezpečení ve členských státech Na úrovni EU opakovaně probíhala debata o problému stárnutí populace EU a o dopadu tohoto trendu na důchodový systém členských států. Problém byl dokonce nazván komisařem pro vnitřním trh Bolkensteinem časovanou bombou důchodového zabezpečení. Výstupem těchto debat v obecné rovině byla doporučení posílit doplňkové systémy důchodového zabezpečení, které by fungovaly paralelně se systémem sociálního zabezpečení (např. kombinace: I. pilíř státní průběžné financování, II. pilíř důchodové spoření v rámci zaměstnání, III. pilíř kapitálové osobní spoření) a umožnit fungování institucí poskytujících tyto služby (penzijní fondy, investiční společnosti, pojišťovny) plně v rámci vnitřního trhu EU, tj. i v jiných státech EU než kde jsou usídleny. Konkrétními výstupy této debaty na úrovni EU je doposud nezávazné právo ES (tzv. komunitární soft-law) např. Zelená kniha Evropské komise o doplňkových důchodových schématech z roku 1997 nebo Akční plán na vytvoření jednotného trhu finančních služeb (který má být dokončen do roku 2005). Nejpokročilejším výstupem jsou novely směrnic o kolektivním investování (směrnice č. 85/611/EHS + novely) a připravovaná směrnice o penzijních fondech (zaměřený na dobrovolné důchodové spoření), které jsou ale zaměřeny omezení bariér pro přeshraniční poskytování služeb (včetně služeb spojených s důchodovým zabezpečením), a ne na sjednocení systému důchodového zabezpečení. Evropská komise opakovaně vyjádřila, že neplánuje navrhnout jednotný celoevropský systém důchodového zabezpečení (coby součásti systému sociálního zabezpečení) např. ve formě povinného kapitálového nebo průběžného financování. Evropská komise ve svých sděleních a důvodových zprávách k navrhované sekundární legislativě ES/EU opakovaně vyjádřila svůj názor, že takové sjednocení systémů důchodového zabezpečení na úrovni celé by bylo porušením principu subsidiarity. Nelze proto ani v dohledné době očekávat změnu tohoto stavu volba mezi kapitálovým/kapitalizačním a průběžným systémem, resp. nastavení jejich kombinace je a s velkou pravděpodobností zůstane zcela v diskreci členských států. Podobně je na volbě členských států ponechán způsob, jakým bude prováděn případný kapitalizační pilíř důchodového zabezpečení zda bude např. využita některá forma 3

4 životního pojištění, penzijní fond nebo metoda kolektivního investování. Zde ale musí vnitrostátní úprava členského státu respektovat obecné normy ES/EU pro danou oblast aktivity např. normy ES/EU pro životní pojištění (např. směrnice č. 79/267/EHS, 90/619/EHS a 92/96/EHS) a úprava kolektivního investování (zejm. směrnice č. 85/611/EHS). Dále musí členský stát respektovat pravidla související ze zákazem diskriminace a to jak na straně institucí do ní zapojených (viz bod 2.), tak i individuálních účastníků důchodové reformy (body ). Jistým terminologickým problémem pro právní posouzení navrhované varianty reformy důchodového zabezpečení ve Slovenské republice je fakt, že navrhovaný systém tří pilířů úplně neodpovídá systému pilířů důchodové reformy, se kterými operuje právo ES/EU opět je ale třeba zdůraznit, že pilíře důchodového systému, se kterými operuje právo ES/EU, jsou pouze orientační a nejsou přímo závazné pro členské státy. Tento posudek dále používá terminů I.+II. +III. pilíř tak, jak s nimi operuje návrh posuzované koncepce I. slovenský pilíř povinný a státem spravovaný. Zde jde o klasický státní systém sociálního zabezpečení stát resp. jim pověřené instituce zde mají monopol na provádění činnosti + příspěvky do systému jsou povinné. Dle práva ES/EU je tato oblast mimo volný pohyb služeb Slovenská republika nemusí do tohoto pilíře pustit žádné subjekty z jiných států EU. Na druhé straně musí SR zajistit princip nediskriminace zahraničních pracovníků (aby se mohli do systému I. pilíře zapojit za rovných podmínek jako slovenští občané) a nesmí např. nutit do systému přispívat ty zahraniční pracovníky, kteří dle práva ES/EU přispívají ve své domácí zemi (např. migrující pracovníky, dočasně přidělené pracovníky). Dále je třeba počítat se situací, kdy bude zahraniční pracovník na Slovensku pracovat jen poměrně krátkou dobu (několik měsíců až let), kdy bude třeba umožnit výpočet částečného důchodu a jeho vyplácení poté, co pracovník dosáhne důchodového věku v jiné zemi EU (kde bude v té době pracovat) II. slovenský pilíř povinný, ale soukromě spravovaný. Půjde rovněž o systém sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, že se zde stát vzdal svého monopolu na aktivity spojené s provozováním systému (správa financí vybraných v rámci II. pilíře), je i omezena možnost Slovenské republiky zabránit, aby s nabídkou na správ těchto zdrojů přišly na slovenský trh sociálního zabezpečení i společnosti z jiných států EU. Vzhledem k tomu, že půjde o povinné platby, a proto je nutné a vhodné nastavit i dosti přísné podmínky na instituce v systému působící (personální struktura, složení portfolia), bude ale slovenská strana zřejmě schopná obhájit požadování těchto přísných standardů i od subjektů se sídlem v jiné zemi EU důvodem budou naléhavé požadavky 4

5 veřejného zájmu, tj. ochrana základních zájmů budoucích důchodců na stabilitě jejich důchodů. Proto se zde zřejmě neuplatní princip uznání standardů státu sídle instituce i v případě, že bude přijata např. plánovaná směrnice o penzijních fondech v situaci, kdy budou v jiném státě EU pro danou instituci měkčí standardy, např. protože soukromě spravovaný penzijní systém tam nebude povinný. V rámci II. pilíře důchodové reformy bude rovněž třeba umožnit (nediskriminační) zapojení občanů jiných států EU pracujících na Slovensku do systému II. pilíře. I zde je třeba zohlednit situaci, kdy bude zahraniční pracovník na Slovensku pracovat jen poměrně krátkou dobu (několik měsíců až let), kdy bude třeba přepokládat v výpočtem částečného důchodu a jeho vyplácení poté, co pracovník dosáhne důchodového věku v jiné zemi EU (kde bude v té době pracovat). Nejistou otázkou je možnost, že by byli zahraniční pracovníci ze systému povinného II. pilíře zcela vyňati to by mohlo být interpretováno jako výhoda (nemusí platit povinné příspěvky do systému), ale i jako nevýhoda (nebudou mít důchod). Zatímco obrácenou diskriminaci (tj. zvýhodnění zahraničních pracovníků před vlastními) právo ES/EU nazakazuje, pokud ale by převážily negativní aspekty pro zahraniční pracovníky, byla by úprava s právem ES/EU nekompatibilní III. slovenský pilíř dobrovolný a soukromě spravovaný. Tento pilíř nebude úplnou novinkou, již ve Slovenské republice existuje dojde pouze k posílení jeho podpory se stany státu. Pokud dojde k daňovému zvýhodnění pracovníků, kteří se do III. pilíře zapojí, musí být tato možnost poskytnuta i pracovníkům s občanstvím jiných států EU toto daňové zvýhodnění by bylo sociální a daňovou výhodou ve smyslu nařízení č. 1612/68/EHS, kde je zakázána přímá i nepřímá diskriminace zahraničních pracovníků. Ve III. pilíři se bude muset systém Slovenské republiky otevřít konkurenci institucí poskytující tyto služby v jiných státech EU základními institucemi tak budou dobrovolné penzijní fondy, pojišťovací instituce nebo instituce pro kolektivní investování. U pojišťovacích institucí a firem pro kolektivní investování již existuje balík práva ES, který upravuje jejich minimální standardy a zajišťuje volný pohyb jejich služeb. V oblasti penzijních fondů se zásadní směrnice teprve připravuje a bude zřejmě přijata v průběhu roku Po jejím přijetí nebude zřejmě možné zabránit působení cizích penzijních fondů na území Slovenské republiky (ani s odkazem na veřejný zájem). Základním principem u všech typů institucí (kolektivní investování, pojišťovací společnosti) je princip vzájemného uznávání licencí 5

6 pokud je k příslušné činnosti vydáno povolení v jednom státu EU, mohou tyto instituce působit i v jiných státech EU (podrobnosti níže). Základním problémem i zde bude (ne)diskriminační zdanění a daňové výhody pro účastníky systému. Hlavními problémem ve III. pilíři bude možnost, aby mohl občan cizího státu, který pracuje na území SR svůj naspořený důchod převést do jiné země. V této oblasti existuje jen omezená úprava právem ES zejm. směrnice o doplňkovém důchodovém zabezpečení osob migrujících v rámci ES (č. 98/49/ES), ale připravuje se obecná úprava pro důchodové fondy. Následující text se zabývá jednotlivými kritickými body (potenciálními konflikty s právem ES) reformy důchodového zabezpečení,jak je obsahuje koncepce pro Slovenskou republiku. 2. Institucionální zabezpečení důchodového zabezpečení Právo ES/EU neurčuje, jaký institucionální model má být pro reformu důchodového zabezpečení zvolen. To je otázka vnitrostátního (politického) rozhodnutí Slovenské republiky. V rámci zvoleného modelu ale musí Slovenská republika respektovat pravidla nastavená právem ES. Právo ES/EU dosud neupravuje jednotný systém institucionálního zabezpečení systému (starobních) důchodového jako součásti systému sociálního zabezpečení tj. povinné platby v rámci I. a II. pilíře plánované reformy. V této oblasti se právo ES/EU omezuje na koordinaci sociálních systému jednotlivých členských států, kterému se věnuje sekce 4 této analýzy Penzijní fondy V roce 2000 navrhla Evropská komise směrnici o aktivitách institucí pro profesní důchodové spoření (důchodové spoření v rámci zaměstnání) COM/2000/0507 (dále v bodu 2.1. jen směrnice o penzijních fondech nebo směrnice ). Tato norma dosud nebyla přijata, i když její legislativní proces (proces spolurozhodování Rady a Evropského parlamentu podle článku 151 Smlouvy o ES) postoupil do poměrně pokročilé fáze doposud posledním krokem bylo schválení textu směrnice Evropským parlamentem dne 12. března Přijetí konečné verse směrnice je proto možné očekávat ještě v tomto roce. Evropská komise navrhla implementační lhůtu pro směrnici (tj. lhůtu, do které budou muset členské státy převést směrnici do svého domácího práva) na konec roku Vzhledem ke zpoždění, které má přijímání této normy oproti původnímu legislativnímu plánu (Evropská komise chtěla přijetí směrnice ještě v roce 2002), a komplikovanosti problematiky lze očekávat posun implementační lhůty až do roku V konečném textu směrnice ale mohou být 6

7 změny od současného textu návrhu proto je třeba posoudit kompatibilitu slovenské verse důchodové reformy i s konečným textem směrnice. Navrhovaná směrnice se zabývá institucemi, které mají spravovat finance, které mají sloužit k vyplácení dodatkových profesní důchodů. Navrhovaná směrnice upravuje minimální požadavky na tyto instituce s tím, že jednotlivé členské státy mohou přijmout pro své domácí instituce (tj. instituce se sídlem na jejich území) přísnější pravidla. Směrnice ale nezavádí jednotný systém, podle jakého mají tyto organizace fungovat např. podle pojistného modelu nebo modelu investičních společností. Návrh směrnice zavádí i možnost, aby instituce registrovaná v jednom členském poskytovala své služby i jiných státech EU. Tato zásada vzájemného uznávání licencí již platí např. v oblasti bankovních činností, pojišťovnictví nebo kolektivního investování. Navrhovaná směrnice se nevztahuje na některé typy institucí a aktivit, které jsou rovněž spojeny s plánovanou důchodovou reformou navrhovaná směrnice se např. nezabývá společnostmi pro kolektivní investování (UCITS), pojišťovnami nebo zaměstnaneckými penzijními systémy fungujícími na bázi průběžného financování. Z materiální působnosti směrnice jsou rovněž vyňaty malé penzijní systémy do sto účastníků (pravidlo de minimis). V oblasti penzijních fondů je v právu ES již fungující systém pro penzijní fondy u migrujících pracovníků (směrnice č. 89/49/EHS, jejíž implementační lhůta uplynula v roce 2001). Tato směrnice se vztahuje na pracovníky poslané zaměstnavatelem k výkonu práce do jiného státu EU. Takovému pracovníku musí být umožněno po dobu jeho nepřítomnosti v domovském státě i nadále přispívat do systému dodatečného důchodového zabezpečení (aby byl zachován jeho nárok na dodatečnou penzi a její výše). Zároveň nesmí být takový pracovník nucen přispívat do penzijního systému hostitelské země (tj. státu, kam byl zaměstnavatelem poslán) Instituce kolektivního investování Pro účely II. a III. pilíře důchodové reformy je významná úprava kolektivního investování v právu ES/EU. 7

8 Základní normou pro požadavky na institucionální spravování kolektivního investování (UCITS) je směrnice č. 85/611/EHS, která již byla několikrát novelizována 1 (dále jen směrnice ). Prvým cílem této směrnice je úprava požadavků na společnosti provádějící kolektivní investování, depozitáře i kontrolní státní orgány. Druhým cílem směrnice je zajištění volného pohybu služeb kolektivního investování v rámci vnitřního trhu EU. Z působení směrnice jsou vyňaty některé typy kolektivního investování zejména uzavřené investiční společnosti (closed ended), společnosti, které nenabízejí své podíly (units) veřejnosti v rámci EU a zejména + společnosti, které budou z účinnosti směrnice vyňaty rozhodnutím jejich členského státu (státu, kde mají sídlo), protože je pro ně směrnice nevhodná (konkrétně její požadavky na složení portfolia) čl. 2, odst. 1, odr. 4. Tyto společnosti (které nespadají pod rámec směrnice) sice mohou působit v jednom členském státě (pokud to členský stát povoluje), ale nemohou využívat výhod vzájemného uznávání licencí zaváděného směrnicí. To by mohl být případ zvláštních společností v oblasti navrhovaného II. důchodového pilíře důvodem pro zvláštní úpravu by mohla být zejména skutečnost, že je spoření v rámci II. pilíře je povinné, na rozdíl od dobrovolného investování v klasických investičních společnostech. Pokud by byla pro správu prostředků v rámci II. pilíře zvolena varianta se zvláštním (novým) typem správcovské společnosti, bylo by zřejmě i snáze obhajitelné nevpuštění zahraničních společností na tuto část slovenského trhu 2. Nevýhodou vytvoření zvláštních společností (zvláštního typu společnosti) pro důchodové zabezpečení (II. pilíř) by bylo, že by neměly automatické právo poskytovat své služby i v jiných státech EU. Přesněji řečeno mohly by poskytovat finanční služby mimo rámec kolektivního investování (ten je regulován směrnicí i UCITS) a jiných aktivit regulovaných specifickými normami ES/EU (bankovnictví, pojišťovnictví) na základě volného pohybu služeb v Evropské unii. Poté by ale i jiné státy EU měly širší možnost omezovat jejich činnost (např. z důvodu ochrany spotřebitele či účinnosti daňové kontroly) víc než je to možné u klasických společností pro kolektivní investování. Konečná volba, zda budou pro správu zdrojů ve II. pilíře využity již existující struktury investičních společností, a nebo typ společnosti sui genesis, je by měla být výsledkem politické a ekonomické analýzy - právo ES/EU umožňuje obě cesty. 1 Novely: směrnice č. 88/220/EHS, směrnice č. 95/26/ES, směrnice č. 2000/64/ES, směrnice 2001/107/ES a směrnice 2001/108/ES 2 Další možností, která z předložené koncepce není zřejmá, by byla situace, kdy by byly společnosti spravující prostředky vybrané v rámci II. pilíře uzavřenými investičními společnostmi (closed ended) - potom se na ně směrnice nevztahuje. Tato varianta se ale podle navržené koncepce nejeví jako pravděpodobná. 8

9 Zásadním principem směrnice povolovací režim tj. princip, že služby kolektivního investování je možné poskytovat pouze po obdržení povolení ze strany státní instituce nebo instituce, na kterou stát tuto pravomoc delegoval (čl. 1). Instituce udělující povolení ke kolektivnímu investování musí být veřejnoprávní instituce (public authority) nebo orgán jmenovaný veřejnoprávní institucí (čl. 49). Nevylučuje se ani pluralita kontrolních institucí v rámci jednoho státu. Kontrolní instituce pak mají povinnost komunikovat se svými protějšky v jiných státech EU. Směrnice zavedla možnost, aby instituce registrovaná v jednom členském poskytovala své služby i jiných státech EU. Dále může taková instituce zakládat v jiných státech EU své pobočky (čl. 6 odst. 1). Tato zásada vzájemného uznávání licencí je analogická navrhovanému uznávání licencí penzijních fondů směrnice o důchodových fondech (viz bod. 2.1.) čl. 6 odst. 2 čl. 6b. Povolení k činnosti investiční společnosti v zahraniční (k vytvoření pobočky) vydává stát, kde má společnost sídlo. Hostitelský stát (stát, kde chce společnost působit jiný než je stát sídla instituce) má vůči takové společnosti jen omezené pravomoci společnost nepodléhá jeho povolovacímu režimu, hostitelský stát může od společnosti vyžadovat jen statistické informace + směrnice obsahuje záchrannou klauzuli, pomocí které může hostitelský stát zabránit v činnosti zahraniční společnosti, která nesplňuje minimální standardy podle směrnice (čl. 6c). Tuto záchrannou klauzuli by bylo vhodné začlenit i do slovenské legislativy, pokud by se SR rozhodla využít pro správu prostředků ve II. pilíři klasické investiční společnosti. Co se týče požadavků na společnosti, které provádějí kolektivní investování, směrnice stanoví jejich minimální základní jmění (alespoň Eur + formule pro růst požadované základního jmění v závislosti na velikosti spravovaného portfolia, maximální požadovaná hranice minimálního základního jmění pak je Eur), pro její personálního obsazení a sídlo (formální sídlo a místo skutečného řízení společnosti se musí nacházet ve stejném státě) čl. 4-5h. Směrnice výslovně neupravuje požadavek, aby měla společnost před tím, než začne kolektivní investování provozovat, specifické zkušenosti s touto činností. Místo toho vyžaduje, aby osoby, které účinně řídí společnost měli dostatečně dobrou pověst/reputaci a dostatečnou zkušenosti s typem kolektivního investování, v němž chce společnost podnikat (čl. 5a odst. 1 písm. b). Minimální počet těchto osob stanoví směrnice na dva. O identitě těchto osob (a případných změnách) musí být kontrolní instituce informována. Obdobná ustanovení platí o depozitáři (čl. 4, odst. 3). 9

10 Detailní určení, co přesně požadavek dobré pověsti a dostatečné zkušenosti znamená, je ponecháno na členských státech. Vzhledem k charakteru kolektivního investování v rámci důchodového zabezpečení je možné (a pravděpodobné), že budou nastaveny poměrně přísně pokud to bude (politické) rozhodnutí příslušného státu. Požadavek na dostatečnou zkušenost se ale týká zkušenosti managementu příslušné společnosti, a ne společnosti jako takové. Klíčové je proto personální obsazení společnosti např. i lidmi, kteří dříve působili v jiných společnostech, ale v příslušném oboru. Detaily požadované osobní zkušenosti např. vzdělání, délku praxe, specializaci na konkrétní aktivitu opět stanoví jednotlivé členské státy. Míra jejich volnosti při určování těchto paramentů může být pouze omezena např. zákazem diskriminace na základě státní příslušnosti (např. kdyby nebyly uznávána praxe z jiných států EU). Směrnice dále upravuje požadavky na strukturu a chování společnosti v poměrně abstraktních termínech jako je kvalita administrativních a účetních mechanismů, struktura minimalizující riziko pro klienty a riziko konfliktu zájmů a jednání v nejlepším zájmu klientů a integrity trhu. Směrnice rovněž obsahuje dosti přesné požadavky na složení portfolia spravovaného společnostmi (čl. 19 cont.) a nástrojů, do kterých mohou investovat. Směrnice upravuje problematiku kolektivního investování obecně a není specificky zaměřena na spravování kapitálového pilíře důchodového zabezpečení. Ve vztahu k penzijním fondům existuje ve směrnici jen jediný odkaz instituce zabývající se kolektivním investováním se mohou zabývat i správou investičních portfolií vlastněných penzijními fondy (včetně individuálních portfolií), pokud k tomu domovský stát souhlas. Podmínkou k povolení takové činnosti musí být i obecná činnost kolektivního investování (čl. 5, odst. 2+3 ). Směrnice ale přesně neuvádí, že by muselo klasické kolektivní investování správě portfolií vlastněných investičními fond předcházet povolení k činnosti klasické investiční společnosti a správě portfolií penzijních fondů by mohla být udělena i současně. Dalšími problémy upravovanými směrnicí jsou požadavky na depozitáře (čl ) a kontrolní instituce (čl b). 3. Uplatnění zásady nediskriminace občanů EU na základě státní příslušnosti Právo ES/EU zakazuje diskriminaci občanů z jiných států EU, kteří na území SR budou pracovat nebo podnikat. Je zakázána nejen přímá diskriminace, ale i diskriminace nepřímá. 10

11 O přímou diskriminaci by např. šlo v případě, kdy by bylo pro zahraniční pracovníky nastaveno rámci důchodového zabezpečení vyšší zatížení - např. v sazbě pojistného, odlišný (nevýhodnější) způsob určení základu pro výpočet odvodů, přísnější sankce za neplnění pro nebo i administrativní náročnosti operaci s důchodovým zabezpečením spojených (vyšší množství dokumentů vyžadovaných od cizinců). Komplikovanější požadavek práva ES/EU je zákaz nepřímé diskriminace, kdy může s právem ES/EU kolidovat i formálně neutrální ustanovení (tj. úprava, která explicitně nerozlišuje mezi občany SR a občany jiných států EU), ale jehož dopad na cizince je (výrazně) tvrdší než na tuzemce. Nepřímou diskriminací může být např. situace, kdy možnost napojení se na slovenský systém důchodového zabezpečení (nebo jeho výhodnější varianty) bude týkat jen osob s trvalým bydlištěm na Slovensku zde by mohlo dojít k diskriminace osob, které na Slovensku pracují, ale trvalý pobyt mají v jiné zemi EU (což jsou častěji cizinci než slovenští občané). Nejčastější situací, kdy docházelo ve členských zemích k diskriminaci jednotlivců v souvislosti s důchodovým zabezpečením, byla daňová znevýhodnění resp. situace, kdy byly daňové výhody poskytnuty, přímo či nepřímo, pouze vlastním občanům příslušného státu typickým problémem byla možnost odečíst si příspěvky do důchodového systému z daňového základu. Obdobná situace by mohla nastat, pokud by bylo možné plně využít výhod zabezpečení pouze v situaci, kdy je do systému ukládáno po minimální dobu i zde by mohli být nepřímo diskriminováni zahraniční občané, kteří v průměru zůstanou na Slovensku pracovat kratší dobu než občané SR. Zákaz diskriminace podle práva ES/EU je dále rozveden sekundárním právem zde je nejdůležitější nařízení č. 1612/68/EHS, které rovněž zakazuje diskriminaci v oblasti sociálních a daňových výhod (čl. 7). Termín sociální a daňové výhody byl ESD interpretován dosti široce a zahrnuje nejen přímé sociální výhody poskytované zaměstnavatelem, ale i dávky poskytované státem pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům (případy Reina, C- 65/81, Cristini, C-32/75). Další aspekty daňové problematiky jsou zmíněny v sekci Koordinace politiky sociálního zabezpečení Právo ES (alespoň v současnosti) jen omezeně harmonizuje materiální právo sociálního zabezpečení. Hlavní aktivitou zájmem je místo toho harmonizace (koordinace) procesních pravidel pro platby do systému sociálního zabezpečení a pro pravidla pro čerpání z něj. 11

12 Klíčovým dokumentem je nařízení č. 71/1408/EHS (+ novely) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení ve členských státech. Tato norma upravuje pro jednotlivé kategorie sociálního zabezpečení způsob, jakým se dávky vypočítávají a kdo je vyplácí v situacích, kdy jednotlivý pracovník během své pracovní kariéry pracuje (a přispívá do sociálního systému) více států EU. V nařízení jsou např. starobní důchody upraveny ve čl a ve zjednodušené podobě se konečný důchod konkrétního pracovníka (podíl příslušného členského státu na něm) vypočítá tak, že se vypočítá teoretický plný důchod v jednotlivém členském státě (jako by pracovník celou svou kariéru pracoval v tomto příslušném státě) a poté se vyplácí část teoretického důchodu podle skutečného počtu odpracovaných let nebo jiného rozhodujícího faktoru (v případě II. pilíře příspěvků do systému). Vzhledem ke stáří úpravy se v současnosti vážně debatuje o její zásadní novelizaci nebo přijetí zcela nové normy, která by odrazila nové trendy v sociálním zabezpečení, např. právě povinné spoření spravované soukromými fondy. Systém zavedený ve SR tak musí počítat se situací, že se u občanů SR, kteří budou pracovat v jiných státech EU (které budou např. mít pouze systém průběžného financování) bude skládat z několika složek vypočítaných podle odlišných metod. 5. Svoboda usazování a volný pohyb služeb Otázka svobody usazování a volného pohybu služeb souvisí se možností, že by své služby v rámci II. a III. pilíře důchodového systému poskytovaly i instituce se sídlem v jiných státech Evropské unie. Zásadou vzájemného uznávání licencí je, že společnost usazená v jednom členském státě může nabízet a poskytovat své služby i v ostatních zemích EU tento princip platí např. pro společnosti pro správu fondů kolektivního investování a je navržen (v plánované směrnici o penzijních fondech) i pro oblast penzijních fondů. Obdobný systém platí v oblasti bankovních služeb. Princip vzájemného uznávání licencí na jedné straně stanoví minimální požadavky na kvalitu institucí (jejich struktura, složení rozhodujících orgánů, povolené aktivity, dozor státu) a na druhé straně zavádějí tzv. zásadu, že instituce registrovaná v jednom státě EU může poskytovat své služby i jiných státech EU, resp. si může v jiném státě EU zřídit pobočku. V rámci II. pilíře (povinného + soukromě spravovaného) bude zřejmě možné omezit aktivitu těchto společností na území SR s odkazem na důležitý zájem Slovenské republiky, tedy otázku veřejného zájmu/politiky (public policy) podle čl. 46 SES kde je veřejným zájmen zajištění integrity a stability systému, který bude základem důchodových příjmů veškeré populace. Při tomto diskriminačním omezení zahraničních společností by v rámci II. pilíře 12

13 důchodového systému měla Slovenská republika poměrně silný argument právě pro povinný charakter systému. Tato situace se ale netýká např. společností se zahraničním kapitálem, které by měly sídlo ve Slovenské republice a splňovaly by všechny požadavky, které by Slovenská republika kladla na své domácí společnosti. Diskriminace podle národnosti kapitálu, např. že by se u správcovských společností ve II. pilíři vyžadovala většina slovenského kapitálu, by byla nepřípustná (Komise v. Velká Británie, C-246/89) Ve III. pilíři důchodového zabezpečení bude omezení působení zahraničních firem na území Slovenské republiky výrazně hůře obhajitelné ve srovnání s otázkou veřejného zájmu ve II. pilíři je tento argument ve III. pilíři slabší. Ve III. pilíři budou navíc fungovat standardní investiční společnosti, důchodové fondy a pojišťovny u těchto institucí již byly přijaty nebo se připravují na Tato možnost sice v právu ES/EU existuje důvodem může být např. úrovni ES/EU normy, které mají zajisti volný pohyb jejich služeb a svobodu sekundárního usazování (tj. zřizování poboček) v rámci celého EU. Stále ale bude být moci od zahraničních společností vyžadováno plnění např. slovenských norem pro reklamu (a získávání nových klientů). V oblasti III. pilíře (a pochopitelně i ve II. pilíři) bude zřejmě důležitějším/aktuálnějším problémem (než samotné vpuštění zahraničních společností na slovenský trh) zdanění zahraničních penzijních fondů, resp. odlišnost daňových úlev pro slovenské občany zapojených do domácích a cizích penzijních fondů. Tato možnost v právu ES/EU existuje důvodem může být např. integrita domácího daňového systému. Takové omezení vnitřního trhu ale musí splnit tzv. test proporcionality - kumulativně musí být naplněny následující čtyři podmínky: musí být aplikováno nediskriminačním způsobem musí být odůvodněno naléhavými požadavky veřejného zájmu musí být vhodné k dosažení stanoveného cíle nesmí překročit meze nutné k dosažení svého cíle (proporcionalita v užším smyslu) I když Evropský soudní již ve sporu o legalitu daňového znevýhodnění při pojištění v zahraničí dal za pravdu členskému státu (případ Bachman, C-204/90), kde bylo dle belgické legislativy možné odečíst z daňového základu jen platby při životním pojištění u pojišťovny se sídlem (nebo alespoň pobočkou) v Belgii. Novější judikatura naznačuje spíše příklon k restriktivní interpretaci této výjimky (případy Safir, C-196/98 a Danner, C-136/2000). Evropská komise navíc v únoru 2003 zahájila řízení proti Dánsku pro (údajnou) diskriminaci zahraničních penzijních fondů v daňové oblasti a zahájila šetření v pěti dalších členských státech (Belgie, Francie, Itálie, Portugalsko a Španělsko). I možnosti preference domácích 13

14 subjektů prostřednictvím daňových zvýhodněních je proto omezená a je třeba ji nastavit ve světle výsledků výše zmíněné série sporů mezi Evropskou komisí a členskými státy. 6. Svoboda pohybu kapitálu V oblasti volného pohybu kapitálu půjde hlavně o otázku, zda mohou firmy (zejména ty operující ve II. pilíři systému důchodového zabezpečení) investovat vybrané prostředky i na trzích jiných států EU (resp. trzích jiných států, protože volný pohyb kapitálu, založený právem ES/EU, platí i vůči třetím zemím). Principem volného pohybu kapitálu je odstranění formálních a faktických bariér, které zabraňují volnému pohybu kapitálu mezi členskými státy (a jinými státy) omezena jsou jak přímá omezení (tj. např. přímý zákaz investovat na zahraničních kapitálových trzích), tak i opatření znevýhodňující pohyb kapitálu (excesivní poplatky, nadbytečně komplikovaný administrativní režim nebo daňové znevýhodnění investic v zahraničí). Z volného pohybu kapitálu existují podle práva ES/EU výjimky, které jsou však vykládány dosti úzce. Volný pohyb kapitálu je možné omezit z následujících důvodů: uplatněné odlišného zdanění v závislosti na sídle plátce daně nebo místa, kde je investován jeho kapitál z důvodu prevence porušování domácího daňového systému z důvodu prevence vyhýbání se řádnému dohledu nad fungováním státních institucí z důvodu administrativní a statistické evidence pohybu kapitálu z důvodů veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti Pro možné omezení investičních aktivit firem zapojených do II. pilíře důchodového systému by v úvahu připadaly omezení dané požadavky veřejného pořádku/zájmu (public policy) tj. kvůli mimořádně důležitému významu kontroly bezpečnosti investic v rámci II. pilíře. Druhou možností by bylo omezit volný pohyb kapitálu jako obranu před snahou firem vyhnout se řádné kontrole ze strany slovenských kontrolních institucí pokud by úroveň kontroly (opět kvůli mimořádnému významu II. pilíře pro sociální smír ) na Slovensku byla výrazně vyšší než v jiných státech EU. Není ale možné obhajovat omezení volného pohybu kapitálu (např. povinnost investovat určitou část vybraných prostředků na Slovensku) pouze ze zdůvodněním podpory ekonomiky Slovenské republiky (případ Verkooijen, C-35/98). 14

15 Vzhledem k úzké interpretaci výjimek z volného pohybu kapitálu obecně ale zřejmě schůdnější cestou bude přesné vymezení finančních nástrojů, do kterých mohou společnosti v II. a III. pilíři investovat. Až ve druhé linii (která bude snázeji napadnutelná) je možné uvažovat o stimulech, které by přiměly firmy spravující vybrané prostředky investovat přednostně na Slovensku. Podobně jako u potenciálního omezení činností zahraničních firem ve Slovenské republice bude i v otázce volného pohybu kapitálu mít Slovenská republika širší manévrovací prostor při omezení aktivit v II. pilíři důvodem bude opět intenzivnější veřejný zájem na bezpečnosti investic. 7. Možný tvrdý dopad reformy na staré důchodce Detaily ekonomického dopadu navrhované reformy na jednotlivé skupiny současných a budoucích důchodců nelze přesně odhadnout. Pokud by však byl dopad na jednu věkovou skupinu (např. osoby těsně před dovršením důchodového věku) výrazně tvrdší než na zbytek populace, mohou se objevit námitky na možný rozpor s Evropskou chartou základních práv (dále Chartou ). Charta se věnuje zákazu diskriminace z důvodu věku ve čl. 21. Charta dosud nemá přesně stanovený právní charakter (v současnosti je to nezávazné softlaw, ale v roce 2004 bude zřejmě začleněn do závazného primárního práva EU) a má zavazovat primárně instituce EU, a ne členské státy. I když je proto použití Charty základních práv na otázku slovenské reformy důchodové reformy spíše teoretické, vyvážení dopadů reformy na všechny věkové skupiny by se mohlo vyhnout i tomuto potenciálnímu konfliktu. Z již dnes závazného práva umožňuje čl. 13 Smlouvy o ES přijímání specifických sekundárních norem ES/EU zaměřených proti diskriminaci z důvodu věku. Rámcová směrnice proti diskriminaci v zaměstnání (2000/73/ES) pak byla přijata v roce 2000 a její implementační lhůta uplyne v roce Tato směrnice se věnuje i diskriminaci na základě věku z navržené koncepce reformy důchodového systému není zřejmé, zda by mohlo být případné znevýhodnění některé věkové skupiny směrnicí zachyceno, ale teoreticky taková možnost existuje. 15

16 8. Započítávání prostředků shromážděných v rámci důchodové reformy pro účely statistických a ekonomických ukazatelů Slovenské republiky Z rámci II. pilíře důchodového systému bude shromážděno nezanedbatelné množství finančních prostředků. Měla by proto být zpracována metodika, jak se tyto existující zdroje které nebudou státními financemi stricto sensu, ale financemi povinně odváděnými na základě zákona zohlední při výpočtu statistických údajů o Slovenské republice, např. při posuzování plnění konvergenčních kritérií a vstupu Slovenské republiky do Eurozóny. 16

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Návrh. ZÁKON ze dne..2005, o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie na území České republiky

Návrh. ZÁKON ze dne..2005, o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie na území České republiky Návrh Příloha III ZÁKON ze dne..2005, o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie na území České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU Veřejná správa EU Komunitární právo Právo EU Úvod Cíl: představit systém tvorby legislativy na úrovni EU významný dopad do řešení rozvoje a ekonomiky jednotlivých členských států Mezinárodní organizace

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Evropské právo a občan Prezentace pro žáky

Evropské právo a občan Prezentace pro žáky Evropské právo a občan Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropské právo Spojeno s evropskou integrací Mezinárodní smlouvy mezi

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

Co přinese implementace směrnice o službách?

Co přinese implementace směrnice o službách? Co přinese implementace směrnice o službách? Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý stát sám

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu Jana Dudová Pojem životní prostředí Životní prostředí - realita světa ( jeho části), která svými vlastnostmi umožňuje

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Situace v Rakousku 2 Právní základ 2 Oprávněné osoby 3 Dávky 3 Další informace 4 Základní

Více

UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH (PROFESNÍCH) KVALIFIKACÍ

UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH (PROFESNÍCH) KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH (PROFESNÍCH) KVALIFIKACÍ V RÁMCI EU Seminář 2016 AKADEMICKÉ UZNÁVÁNÍ Uznání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné vzdělávací instituce (zahraniční) jinou vzdělávací

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS Monika Matysová Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS 1. Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která má

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance ODŮVODNĚNÍ návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Předkládaný

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2013 COM(2013) 26 final 2013/0013 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU K podpoře volného pohybu osob na území EU je nutné zajistit koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Až donedávna byl režim pro zaměstnance a další

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Vnitřní trh EU právní úprava. Prezentace 2015

Vnitřní trh EU právní úprava. Prezentace 2015 Vnitřní trh EU právní úprava Prezentace 2015 Pojem vnitřního trhu definován SFEU: Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Účelem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ IV. OBECNÁ ČÁST I. Nezbytnost a důvody předložení navrhované právní úpravy Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Ins I t ns i t t i uc t e a p rá r vo E vo S/ S E / U - Rozhodování ní v E U Michal Částek Veřej e ná j s p s ráva EU E 1

Ins I t ns i t t i uc t e a p rá r vo E vo S/ S E / U - Rozhodování ní v E U Michal Částek Veřej e ná j s p s ráva EU E 1 Instituce a právo ES/EU - Rozhodování v EU Michal Částek Veřejná správa EU1 Hlavní instituce EU Evropská rada Rada ministrů, Rada, Rada EU Evropská komise, Komise Evropský parlament Evropský soudní dvůr

Více

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Konference Rozvoj a inovace finančních produktů 12.února 2014, VŠE Evropská Komise Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier: Potřebujeme

Více

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í CH V Ě C Í Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ Tisková konference dne 7. dubna 2004 Česká republika

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Širší rámec (přípravy regulace) Podmínkou dobrého fungování státní správy je i dodržování Obecných zásad hodnocení dopadů regulace (dále RIA - Regulatory Impact Assessment). Ty jsou trvalou součástí legislativního

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

OBECNÉ POKYNY K LIMITŮM PRO EXPOZICE VŮČI SUBJEKTŮM STÍNOVÉHO BANKOVNICTVÍ EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Obecné pokyny

OBECNÉ POKYNY K LIMITŮM PRO EXPOZICE VŮČI SUBJEKTŮM STÍNOVÉHO BANKOVNICTVÍ EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Obecné pokyny EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Obecné pokyny Limity pro expozice vůči subjektům stínového bankovnictví, které provádějí bankovní činnosti mimo regulační rámec podle čl. 395 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011 Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí Čl. 1 - Předmět nařízení stanoví pravidla

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Britanika Holding a.s.

Britanika Holding a.s. Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů Britanika Holding a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03149013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU Prezentace k semináři č. 1 2017 EHS A EKONOMICKÁ INTEGRACE Ekonomická integrace hlavní důvod, účel a cíl založená EHS Neproběhla naráz, ale realizovala se po etapách

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Společný trh Jeden z hlavních cílů Smlouvy o EHS z r Červenec 1968 celní unie a společný trh (Společný celní sazebník) Společný trh odbourána cl

Společný trh Jeden z hlavních cílů Smlouvy o EHS z r Červenec 1968 celní unie a společný trh (Společný celní sazebník) Společný trh odbourána cl Jednotný vnitřní trh Evropské soutěžní právo Michal Částek Společný trh Jeden z hlavních cílů Smlouvy o EHS z r. 1957 Červenec 1968 celní unie a společný trh (Společný celní sazebník) Společný trh odbourána

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 17.2.2005 C 40/9 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. února 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 28/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Zástupce předkladatele: ministr vnitra Doručeno

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více