Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Pozor na změny sazeb. Katastrální zákon nově. Vydání Únor 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Pozor na změny sazeb. Katastrální zákon nově. Vydání Únor 2009 www.roedl."

Transkript

1 Vydání Únor Obsah: Aktuality Pozor na změny sazeb Katastrální zákon nově Právo aktuálně Další elektronizace justice Sociální zabezpečení členů orgánů kapitálových společností Daně aktuálně Využijete skupinové registrace? Ekonomika aktuálně Pohled auditora na zákon proti praní špinavých peněz Rödl & Partner Intern Lidé u Rödl & Partner Semináře A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Pozor na změny sazeb S účinností od 1. ledna 2009 došlo ke změně v oblasti sazby náhrad za používání vozidel, stravného a průměrné ceny PHM. Průměrná cena PHM za 1 litr PHM podle 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí: automobilový benzín 91 oktanů 26,30 Kč automobilový benzín 95 oktanů 26,80 Kč automobilový benzín 98 oktanů 29,00 Kč motorová nafta 28,50 Kč Sazby stravného v tuzemsku podle 176 odst. 1 zákoníku práce: 5 12 hodin 60 až 72 Kč hodin 92 až 110 Kč 18 a více hodin 144 až 172 Kč Martin Růžička Daňový poradce/partner Tel.: Náhrada za jízdu soukromým vozidlem při služební cestě podle 157 odst. 4 zákoníku práce: osobní silniční motorová vozidla 3,90 Kč/km jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč/km Sazby v zahraničí např. na Slovensku se platí místo 650 slovenských korun za den nově 30 eur (u některých zemí se přechází z amerického dolaru na eura) Katastrální zákon nově Dne 29. prosince 2008 byla prezidentem České republiky podepsána novela zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Podle této novely bude možné podat návrh na zápis do katastru elektronicky za pomoci elektronického podpisu.

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Únor 2009 Současně bude omezena možnost informace z katastru nemovitostí získat anonymně. Informace neposkytované v rámci dálkového přístupu tak nadále obdrží pouze žadatel, který prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány. Dále byl novelou napraven stav, který vznikl v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona, když nebylo zřejmé, zda se jako vlastník nově evidované stavby zapíše vlastník pozemku či stavebník této stavby. Podle nového znění se jako vlastník nově evidované stavby do katastru zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem stavby je jiná osoba. Novela katastrálního zákona je obsažena v zákoně č. 8/2009 Sb. a nabude účinnosti dnem 1. března V souvislosti se schválenou novelou zákona o katastru nemovitostí byla projednávána i novela měnící zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon o správních poplatcích. Tato novela měla mimo jiné navýšit náklady při podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, když správní poplatek za návrh měl být násoben počtem nemovitostí, ke kterým byl zápis věcného práva navrhován. Novela však poslaneckou sněmovnou nebyla schválena. Nadále tedy zůstává stav, kdy správní poplatek ve výši 500 korun je vyžadován za podání návrhu na katastr nemovitostí bez ohledu na počet nemovitostí, jež se návrh týká. Součástí zamítnuté novely byla i povinnost podat návrh na zahájení řízení na stanoveném formuláři. JUDr. Petra Budíková, LL.M. Advokátka Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Právo aktuálně Další elektronizace justice Napsal Petr Šívara Ve Sbírce zákonů byla publikována (8. ledna 2009 pod číslem 7/2009) významná novela občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), která pokračuje v trendu elektronizace justice a zjednodušení civilního soudního řízení. Zásadním způsobem mění zejména systém doručování účastníkům soudního řízení a vedení soudního spisu. Současně je úzce spjata se zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb., o němž jsme Vás informovali v loňském listopadovém vydání Mandantenbriefu. Nová úprava doručování Pomineme-li doručování listin při soudním jednání anebo jiném úkonu soudu, pak novela upřednostňuje doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, jak je definována zákonem o elektronických úkonech. Datová schránka bude ze zákona zřízena především všem právnickým osobám a organizačním složkám zahraniční právnické osoby zapsaným v obchodním rejstříku, advokátům, daňovým poradcům a insolvenčním správcům. Teprve pokud nelze doručit do datové schránky, doručuje soud prostřednictvím doručujícího orgánu, tj. soudního doručovatele, Justiční stráže, soudního exekutora nebo provozovatele poštovních služeb. Písemnost lze doručovat také prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, kterou účastník soudu sdělil, jestliže uvedl akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, jež vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát. Pro doručování písemností v listinné podobě platí, že listiny se doručují fyzickým osobám nepodnikatelům na adresu uvedenou v evidenci obyvatel a fyzickým osobám podnikatelům na adresu místa podnikání anebo adresu uvedenou ve smlouvě ve sporech z této smlouvy. U právnických osob je doručovací adresou adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku anebo adresa uvedená ve smlouvě ve sporech z této smlouvy. V případě, že adresát není zastižen, vyrozumí doručující orgán adresáta o tom, že písemnost je připravena ve lhůtě 10 dnů k vyzvednutí s tím, že poslední den této lhůty se zásilka považuje za doručenou. Novinkou je postup doručujícího orgánu, který po uplynutí této lhůty vhodí zásilku do poštovní schránky adresáta. Změny v protokolaci soudního jednání Nově je rovněž upravena protokolace soudního jednání, která byla zdrojem nezřídka nepřesné interpretace jednání, výslechu svědků apod. Napříště budou o veškerých úkonech soudu pořizovány zvukové, popřípadě zvukově obrazové záznamy, které se stanou součástí spisu a lze pořídit jejich kopie. Přípravné jednání Zcela novým institutem je tzv. přípravné jednání. Účelem přípravného jednání je připravit řízení tak, aby věc bylo možné rozhodnout pokud možno při jediném jednání.

3 V přípravném jednání soud zkoumá, zda jsou splněny podmínky řízení, uloží účastníkům, aby doplnili svá skutková tvrzení, označili důkazy k jejich prokázání a vede účastníky k smírnému vyřešení sporu. Vlastní dokazování se v průběhu přípravného jednání neprovádí. Veškeré rozhodné skutečnosti ve věci samé lze uvést pouze do skončení přípravného jednání, popřípadě do 30 dnů od přípravného jednání. Jestliže se ve věci přípravné jednání nekonalo, mohou účastníci uvést skutková tvrzení, označit důkazy k jejich prokázání pouze do skončení prvního jednání ve věci, popřípadě do konce lhůty stanovené soudem. Závěr Elektronizace doručování a nový systém tzv. koncentrace řízení, představovaný zejména zavedením přípravného jednání prakticky pro veškerá sporná civilní řízení, nepochybně přispějí k urychlení soudního řízení. Současně však ztíží manévrovací prostor účastníkům řízení, zejména na straně žalované, kteří soudní řízení záměrně a bezdůvodně protahují. Na druhou stranu však tato nová pravidla kladou vysokou míru odpovědnosti na přípravu listin a důkazních prostředků, které budou sloužit jako důkaz v soudní řízení. Pokud totiž tyto listiny nebudou označeny k důkazu včas, lze očekávat nepříznivé rozhodnutí, a to i v případě, že nárok účastníka je po právu dán. Mgr. Petr Šívara Advokát/Associate Partner Tel.: Sociální zabezpečení členů orgánů kapitálových společností Napsal Thomas Britz Když bylo 1. ledna 2008 rozhodnuto o tom, že se na příjmy plynoucí z výkonu funkce členů představenstva nebo dozorčích orgánů českých akciových společností bude aplikovat české sociální právo, vyvolalo to u mnoha společností rozruch. Aplikace českého sociálního práva na členy představenstva či dozorčích orgánů českých akciových společností je ale spojena s řadou otázek. Ty se týkají především členů představenstva či dozorčích orgánů českých akciových společností, jež jsou občany jiného členského státu. U této skupiny osob docházelo postupem českých zdravotních pojišťoven k duplicitnímu pojištění, kterému se komunitární právo snaží zamezit. Jak k této situaci došlo? České zákonné předpisy o sociálním zabezpečení v současné době zahrnují dvě základní oblasti veřejné zdra votní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení jež se dále dělí na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku za městnanosti a nemocenské pojištění. Od 1. ledna 2008 podléhají členové představenstva nebo dozorčího orgánu českých akciových společností českému zdravotnímu pojištění, jsou však i nadále osvobozeni od českého sociálního pojištění. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění ve znění platném od 1. ledna 2008 se členové představenstva nebo dozorčích orgánů českých akciových společností považují za zaměstnance, protože jim dle zákona o daních z příjmů plynou příjmy ze závislé činnosti. Je-li výkon funkce člena představenstva nebo dozorčího orgánu realizován výhradně na území Spolkové republiky Německo, je nutné v souladu s článkem 13 odst. 2 písm. a) Nařízení 1408/71 respektovat te ritoriální prin cip. V tomto případě se v oblasti pojištění na příjmy plynoucí členům představenstva nebo dozorčích orgánů aplikuje výhradně sociální právo členského státu, ve kterém členové představenstva nebo dozorčího orgánu vykonávají závislou činnost. Protože se na příjmy členů představenstva nebo do zorčích orgánů plynoucí z titulu výkonu funkce v ko lektivních orgánech společnosti aplikuje německé sociální právo, nevystavuje se pro členy představenstva nebo dozorčího orgánu formulář E 101. Členové dozorčí rady se v souladu s německými zákonnými předpisy považují za osoby samostatně výdělečně čin né. Příjmy z výkonu funkce v dozorčích orgánech jsou pro účely německého sociálního pojištění osvo bozeny. Mají-li členové představenstva nebo dozorčích orgánů bydliště na území Spolkové republiky Německo, vykonávajíli na území Spolkové republiky Německo závislou činnost podléhající německému sociálnímu pojištění a navštěvují-li zároveň za účelem výkonu funkce členů představenstva nebo dozorčích orgánů příležitostně Českou republiku, aplikuje se na jejich příjmy v oblasti pojištění výhradně němec ké sociální právo. Příjmy těchto členů představenstva nebo dozorčího orgánu z titulu výkonu funkce v předsta venstvu či dozorčím orgánu jsou pro účely českého zdravotního pojištění osvobozeny. Podle názoru Ko mise není v tomto případě nutné vystavit formulář E 101, protože osvobození plyne z Nařízení 1408/71. V praxi Vám ale doporučujeme formulář E 101, který představuje jednoduchý důkazní prostředek o dvo jím či vícenásobném zaměstnání a aplikaci německých předpisů o sociálním pojištění, příslušným českým orgánům předkládat.

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Únor 2009 Jak vypadá situace v jiných členských státech? Maďarsko: Například v Maďarsku je na základě maďarského zákona o sociálním pojištění výkon člena dozorčí rady považován za výkon závislé činnosti a podléhá sociálnímu pojištění, pokud příjmy z výkonu funkce člena dozorčí rady přesáhnou 30 procent zákonem stanovené minimální mzdy. Polsko: Účast členů dozorčí rady na polském sociálním pojištění závisí vždy na znění smlouvy. Je-li člen dozorčí rady zaměstnán na základě pracovní smlouvy, podléhá povinně důchodovému, zdravotnímu a úrazovému pojištění. Vykonáváli ale člen dozorčí rady činnost na základě mandátní smlouvy, podléhá povinně pouze důchodovému pojištění. Účast na zdravotním pojištění je v tomto případě dobrovolná. Úrazové pojištění je povinné pouze tehdy, pokud člen dozorčí rady vykonává funkci mimo sídlo mandatáře. Člen dozorčí rady s bydlištěm v Polsku kromě toho podléhá bez ohledu na smluvní titul výkonu funkce (tzn. i tehdy, pokud se společností neuzavřel smlouvu) veřejnému zdravotnímu pojištění. Slovensko: Pro účely zdravotního pojištění jsou jednatelé slovenské s.r.o., členové představenstva a dozorčí rady považováni za zaměstnance. I občané z jiných členských států, kteří nemají bydliště na Slovensku a ani se zde trvale nezdržují, podléhají povinně slovenskému zdravotnímu pojištění, nejsou-li povinně účastni na zdravotním pojištění v jiném členském státě. Jednatelé, členové představenstva a dozorčí rady se ale nemusí povinně účastnit slovenského sociálního pojištění, dobrovolná účast na sociálním pojištění je však možná. Je-li jasně definována aplikace sociálního práva jiného členského státu, nevyžadují orgány sociální správy předložení formuláře E 101. Rozšiřující se okruh povinně pojištěných osob v Evropě Z tohoto krátkého přehledu o právním stavu v České republice, SRN a některých dalších členských státech je zřejmé, že v rámci Evropy dochází k rozšiřování okruhu povinně pojištěných osob. Česká republika není tedy jediným státem, který zavedl povinné veřejné zdravotní pojištění pro členy představenstva nebo dozorčích orgánů. Thomas Britz Advokát a Rechtsanwalt Tel.: Daně aktuálně Využijete skupinové registrace? Napsala Jarmila Jiříčková Od 1. ledna 2009 umožňuje zákon o DPH tzv. skupinovou registraci. Ta již určitou dobu úspěšně funguje ve více než polovině členských států Evropské unie (například Belgii, Finsku, Německu, Irsku, Itálii, Švédsku, Nizozemsku, Velké Británii). Jak se uplatní v České republice? Jaké jsou výhody i nevýhody registrace, kdo se může registrovat a jakým způsobem o tom již následující řádky. Skupinová registrace umožnuje firmám, které tvoří tzv. skupinu, aby se společně registrovaly k DPH, a tedy podávaly jedno společné daňové přiznání. Výhody a nevýhody skupinové registrace Výhody Snížení administrativní náročnosti; Plnění v rámci skupiny nejsou předmětem DPH; V rámci skupiny se tedy neuplatňuje koeficient; Jeden koeficient pro krácení nároku na odpočet, který může však být pro některé členy výhodou, pro jiné nevýhodou. Nevýhody Odpovědnost za povinnosti skupiny přejímá každý její člen společně a nerozdílně; Odpovědnost platí i po zrušení skupiny nebo po vystoupení firmy ze skupiny. Vztahuje se na období členství ve skupině. Kdo se může registrovat Skupinová registrace je možnost daná zákonem, nikoliv tedy povinností. Skupinou, pro účely zákona o DPH, jsou společnosti, které jsou kapitálově či jinak spojené. Kapitálově spojené osoby jsou definovány jako osoby s více než čtyřicetiprocentním podílem na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob. Jinak spojené osoby jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba. Sesterské podniky (podniky se společnou matkou) mohou být tedy členy skupiny za předpokladu, že se ji účastní i mateřská společnost. Skupinová registrace je možná pouze pro právnické osoby se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou na území České republiky a pro fyzické osoby s místem podnikání v tuzemsku. Zahraniční společnost se tedy členem skupiny stát nemůže. Je zde však jedna výjimka. Pokud zahraniční společnost má

5 v České republice provozovnu registrovanou k české DPH, pak tuto provozovnu do skupiny zahrnout lze. Jak se registrovat a co tomu předchází Členové skupiny si zvolí ze svého středu zástupce, který má oprávnění za skupinu jednat. Ten podá za celou skupinu přihlášku k registraci u svého místně příslušného správce daně. Skupinu lze zaregistrovat kdykoliv během roku, avšak s účinností vždy až od 1. ledna následujícího kalendářního roku, je-li registrace podána do 31. října běžného roku. Pokud se tedy rozhodnete a podáte přihlášku až po 31. říjnu, musíte si počkat na využití výhod skupinové registrace další rok, resp. místo třech měsíců, měsíců patnáct. Pozice zastupujícího člena je velmi důležitá. Zastupující člen podává před registrací samostatně daňová přiznání všech členů skupiny. Tato daňová přiznání musí identifikovat člena jako původního plátce DPH i jako nového člena skupiny. Další daňové přiznání je už za skupinu jako celek a to podává rovněž zastupující člen. Zastupujícímu členovi budou také doručována všechna daňová rozhodnutí ve věcech skupiny. Místně příslušný finanční úřad zastupujícího člena tedy také rozhoduje o přihlášce k registraci a o všech dalších rozhodnutích v souvislosti s DPH. Skupinová registrace ano či ne? Jak je vidět z výše uvedeného, skupinová registrace má své velké výhody, ale může mít i velká úskalí. Při zvažování využití skupinové registrace je nezbytné vždy předem vyčíslit dopady na jednotlivé členy při jejím zavedení a optimalizovat finální podobu skupiny. Výše nároku na odpočet DPH na vstupu bude záviset na plněních uskutečněných skupinou jako celkem, respektive na poměru zdanitelných a osvobozených plnění uskutečněných skupinou vůči třetím osobám. DPH na výstupu bude opět počítána ze všech zdanitelných plnění uskutečněných jednotlivými členy skupiny navenek. Skupinová registrace je zajímavým nástrojem daňového plánování především pro společnosti, které v návaznosti na uskutečněná plnění osvobozená od DPH nemají plný nárok na odpočet DPH na vstupu. Takové společnosti mohou lépe využívat nejrůznějších zdrojů v rámci skupiny pro podporu své činnosti, aniž by byly zatíženy platbou DPH, která je v jejich případě zcela či částečně přímým nákladem. V únoru 2009 začnou mít i naše podnikatelské subjekty a správci daně praktické zkušenosti se skupinovou registrací. Uvidíme, jaké zkušenosti její využívání praxe přinese. Ing. Jarmila Jiříčková Daňová poradkyně Tel.: Ekonomika aktuálně Pohled auditora na zákon proti praní špinavých peněz Napsala Lenka Kudrnová Nové povinnosti pro auditory, auditorské společnosti a Komoru auditorů. Nový zákon č. 253/2008 Sb. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Povinnosti auditorů jako povinných osob Auditor je i nadále tzv. povinnou osobou s řadou povinností. Mezi zásadní povinnosti patří identifikace klienta před uskutečněním obchodu přesahujícího tisíc eur, je-li jeho účastníkem. Auditor je zároveň povinen provést kontrolu klienta, a to tehdy, je-li účastníkem obchodu převyšujícího 15 tisíc eur. Dále je povinen identifikovat klienta při jakémkoliv podezřelém obchodu či vzniku podezřelého obchodního vztahu. Identifikace obnáší nashromáždění určitých údajů o klientovi, přičemž způsob identifikace se kryje s údaji vedenými v auditorském spisu. Oznámení podezřelých obchodů by pak auditor měl provést finančně analytickému útvaru Ministerstva financí, nově prostřednictvím Komory auditorů České republiky. Auditoři musí oznámení podat nejpozději do pěti dnů ode dne zjištění, Komora auditorů ČR předává ohlášení nejpozději do sedmi kalendářních dnů. Auditoři jako povinné osoby musí podle zákona zajistit nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti s podezřelými obchody setkat. V praxi to znamená nejen zajistit pro své zaměstnance nejpozději do 31. srpna 2009 školení, zavést proceduru proškolení nově příchozích zaměstnanců, nýbrž i prokázat plnění těchto povinností (dokumentovat je).

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Únor 2009 Důležité bude seznámit se, nastudovat a pochopit charakteristiky legalizace výnosů z trestné činnosti, rozumět nové charakteristice pojmu financování terorismu. Správní dozor nad povinnostmi danými zákony bude provádět komora, a to na základě podnětu ze strany Ministerstva financí. Nový zákon upravuje výjimky z mlčenlivosti, resp. situace, kdy se povinná osoba nemůže dovolávat mlčenlivosti. Profese auditora se týká ještě tzv. zvláštní ustanovení o mlčenlivosti ( 40). Z jeho obsahu zkráceně vyplývá, že řada ustanovení o prolomení mlčenlivosti se jich za určitých okolností netýká. Nezanedbatelná je povinná archivační lhůta po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu s klientem. Zásady pro postup auditorů a komory Komora auditorů ČR reagovala na novou úpravu povinností vydáním nové vnitřní směrnice Zásady postupu Komory auditorů ČR podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z tresné činnosti a financování terorismu, která je účinná od 8. října Závěr A co říci závěrem? Snad jen tlumočit přání, jež zaznělo na Sněmu Komory auditorů České republiky. Tím přáním je, aby se nás nový zákon dotýkal pouze v tom, že naplníme povinnosti proškolení, identifikace a shromáždění údajů. Výčet podezřelých obchodů Rozšířený a přeformulovaný výčet podezřelých obchodů obsahuje následující situace: a) Klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních operacích; b) Během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční klient nápadně více peněžních operací, než je pro jeho činnost obvyklé; c) Počet účtů zřizovaných klientem je ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům; d) Klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod; e) Prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům; f) Účet je využíván v rozporu s účelem, pro který byl zřízen; g) Klient vykovává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti nebo zastření totožnosti skutečného majitele; h) Klientem nebo skutečným majitelem je osoba ze státu, která nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; i) Povinná osoba má pochybnost o pravdivosti získaných identifikačních údajů o klientovi. O podezřelý obchod jde dále vždy, kdy se jedná o klienty, skutečné majitele a druh zboží nebo služeb, vůči nimž Česká republika uplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Existuje prováděcí předpis, jehož obsahem je seznam fyzických osob a organizovaných skupin, kterým je zakázáno poskytovat zboží, služby nebo činnosti specifikované v zákoně č. 69/2006 Sb. o mezinárodních sankcích (Nařízení vlády č. 210/2008 Sb. k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, účinné od 17. června 2008). Ing. Lenka Kudrnová Auditorka Tel.: Rödl & Partner Intern Lidé u Rödl & Partner Noví associate partneři Jitka Brázdilová, Roman Konečný, Petr Šívara a David Trytko jsou noví associate partneři kanceláře Rödl & Partner, kteří byli do těchto pozic jmenováni u příležitosti novoročního setkání vedení kanceláře se svými zaměstnanci. Jitka Brázdilová v kanceláři Rödl & Partner působí od roku Specializuje se zejména na podnikatelskou sféru, mezi její klienty patří např. Schaeffler CZ, Deutsche Leasing ČR, Zott, Elfetex, ASA České Budějovice, Quail, Mehler Engineered Products. Je auditorkou a vedoucí auditorského týmu. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor vnitřní obchod. Hovoří anglicky.

7 Roman Konečný je auditor a daňový poradce, který se specializuje na daňové poradenství pro obchodní a výrobní společnosti. Mezi jeho klienty patří Moravskoslezské cukrovary, Silon nebo INA. V brněnské pobočce kanceláře je vedoucím daňového oddělení. Do společnosti Rödl & Partner nastoupil v roce Promoval na Vysoké škole zemědělské v Brně. Hovoří německy a anglicky. Petr Šívara je advokát a působí jako vedoucí právního týmu brněnské pobočky Rödl & Partner. V rámci právního poradenství se zaměřuje na právo obchodních společností, due diligence a občanskoprávní řízení. Pro kancelář Rödl & Partner pracuje od roku Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a hovoří plynně německy, částečně anglicky. Profesní zkušenosti získal během studia na stáži na Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) a v advokátní kanceláři Helbichová & Spitzová v Brně. David Trytko působí u společnosti Rödl & Partner jako vedoucí auditorského týmu. Jeho specializací je německé účetní právo a IFRS. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Studoval rovněž na Friedrich Alexander Universität v Norimberku, kde i začal svou profesní dráhu v sídle mateřské společnosti Rödl & Partner. Hovoří německy a anglicky. -jv- Semináře v únoru Na téma fúze a akvizice společnosti přednáší Mgr. Ing Marek Švehlík a Mgr. Monika Štýsová. 18. února 2009, Prague Marriott Hotel v březnu O rizicích a odpovědnosti statutárních orgánů (zaměřeno na italskou klientelu) přednáší Mgr. Ing. Marek Švehlík & tým. 24. března 2009, sídlo společnosti Rödl & Partner v dubnu O změnách v pracovním právu a právu sociálního zabezpečení přednáší JUDr. Eva Blechová a Ing. Roman Konečný. 15. dubna 2009, andel s hotel Praha O due diligence v procesu fúzí a akvizic přednáší JUDr. Monika Novotná dubna 2009, hotel Diplomat v květnu Jsou na tématu nemovitosti, se svou přednáškou vystoupí tým advokátů. 19. května 2009, místo bude upřesněno v červnu O právních způsobech řešení negativních důsledků finanční krize pro podniky pohovoří zástupci oddělení práva, daní a auditu. 3. června 2009, andel s hotel Praha O programu jednotlivých seminářů Vás budeme postupně informovat, podrobnosti lze rovněž získat na -jv-

8 8 Mandantenbrief Vydání Únor 2009 Mandantenbrief Únor 2009, č. 2 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Bc. Jana Vodolánová Více informací naleznete na

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 61/1996 Sb. po novele provedené zákonem č. 284/2004 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07382/14-064 číslo návrhu 9100732804 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

NOVÁ ÚPRAVA DORUČOVÁNÍ V OSŘ... 2 NOVINKY V KATASTRÁLNÍM PRÁVU... 5 UKONČENÍ OMEZENÍ PRO NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZOZEMCI... 6

NOVÁ ÚPRAVA DORUČOVÁNÍ V OSŘ... 2 NOVINKY V KATASTRÁLNÍM PRÁVU... 5 UKONČENÍ OMEZENÍ PRO NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZOZEMCI... 6 Právní novinky Únor 2009 Obsah: NOVÁ ÚPRAVA DORUČOVÁNÍ V OSŘ... 2 NOVINKY V KATASTRÁLNÍM PRÁVU... 5 UKONČENÍ OMEZENÍ PRO NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZOZEMCI... 6 ZMĚNY V DAŇOVÉM PRÁVU S DOPADEM V OBLASTI NEMOVITOSTÍ...

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr. 1. Identifikační údaje žadatele. Příloha č. 3:

Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr. 1. Identifikační údaje žadatele. Příloha č. 3: Příloha č. 3: Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr Datum převzetí Převzal Evidenční číslo Vyřizuje 1. Identifikační údaje žadatele a) Obchodní firma/název/jméno

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze.

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze. Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne 20. května 2005 Čj.: 2005/29165-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Ing. Martinem Římanem 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, zapsaná v obchodním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53,

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Rumburk odbor stavební úřad Ulice: Třída 9. května 1366/48 PSČ, obec: 408 01 Rumburk Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 08393/09 číslo návrhu 9100061328 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha

Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 294, 221 580

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou Jiří Peterka jak to bylo kdysi dávno. lidé (i firmy) se naučili pracovat s počítači, a následně i s Internetem zjistili, že jim to

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více