Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Pozor na změny sazeb. Katastrální zákon nově. Vydání Únor 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Pozor na změny sazeb. Katastrální zákon nově. Vydání Únor 2009 www.roedl."

Transkript

1 Vydání Únor Obsah: Aktuality Pozor na změny sazeb Katastrální zákon nově Právo aktuálně Další elektronizace justice Sociální zabezpečení členů orgánů kapitálových společností Daně aktuálně Využijete skupinové registrace? Ekonomika aktuálně Pohled auditora na zákon proti praní špinavých peněz Rödl & Partner Intern Lidé u Rödl & Partner Semináře A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Pozor na změny sazeb S účinností od 1. ledna 2009 došlo ke změně v oblasti sazby náhrad za používání vozidel, stravného a průměrné ceny PHM. Průměrná cena PHM za 1 litr PHM podle 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí: automobilový benzín 91 oktanů 26,30 Kč automobilový benzín 95 oktanů 26,80 Kč automobilový benzín 98 oktanů 29,00 Kč motorová nafta 28,50 Kč Sazby stravného v tuzemsku podle 176 odst. 1 zákoníku práce: 5 12 hodin 60 až 72 Kč hodin 92 až 110 Kč 18 a více hodin 144 až 172 Kč Martin Růžička Daňový poradce/partner Tel.: Náhrada za jízdu soukromým vozidlem při služební cestě podle 157 odst. 4 zákoníku práce: osobní silniční motorová vozidla 3,90 Kč/km jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč/km Sazby v zahraničí např. na Slovensku se platí místo 650 slovenských korun za den nově 30 eur (u některých zemí se přechází z amerického dolaru na eura) Katastrální zákon nově Dne 29. prosince 2008 byla prezidentem České republiky podepsána novela zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Podle této novely bude možné podat návrh na zápis do katastru elektronicky za pomoci elektronického podpisu.

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Únor 2009 Současně bude omezena možnost informace z katastru nemovitostí získat anonymně. Informace neposkytované v rámci dálkového přístupu tak nadále obdrží pouze žadatel, který prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány. Dále byl novelou napraven stav, který vznikl v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona, když nebylo zřejmé, zda se jako vlastník nově evidované stavby zapíše vlastník pozemku či stavebník této stavby. Podle nového znění se jako vlastník nově evidované stavby do katastru zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem stavby je jiná osoba. Novela katastrálního zákona je obsažena v zákoně č. 8/2009 Sb. a nabude účinnosti dnem 1. března V souvislosti se schválenou novelou zákona o katastru nemovitostí byla projednávána i novela měnící zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon o správních poplatcích. Tato novela měla mimo jiné navýšit náklady při podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, když správní poplatek za návrh měl být násoben počtem nemovitostí, ke kterým byl zápis věcného práva navrhován. Novela však poslaneckou sněmovnou nebyla schválena. Nadále tedy zůstává stav, kdy správní poplatek ve výši 500 korun je vyžadován za podání návrhu na katastr nemovitostí bez ohledu na počet nemovitostí, jež se návrh týká. Součástí zamítnuté novely byla i povinnost podat návrh na zahájení řízení na stanoveném formuláři. JUDr. Petra Budíková, LL.M. Advokátka Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Právo aktuálně Další elektronizace justice Napsal Petr Šívara Ve Sbírce zákonů byla publikována (8. ledna 2009 pod číslem 7/2009) významná novela občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), která pokračuje v trendu elektronizace justice a zjednodušení civilního soudního řízení. Zásadním způsobem mění zejména systém doručování účastníkům soudního řízení a vedení soudního spisu. Současně je úzce spjata se zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb., o němž jsme Vás informovali v loňském listopadovém vydání Mandantenbriefu. Nová úprava doručování Pomineme-li doručování listin při soudním jednání anebo jiném úkonu soudu, pak novela upřednostňuje doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, jak je definována zákonem o elektronických úkonech. Datová schránka bude ze zákona zřízena především všem právnickým osobám a organizačním složkám zahraniční právnické osoby zapsaným v obchodním rejstříku, advokátům, daňovým poradcům a insolvenčním správcům. Teprve pokud nelze doručit do datové schránky, doručuje soud prostřednictvím doručujícího orgánu, tj. soudního doručovatele, Justiční stráže, soudního exekutora nebo provozovatele poštovních služeb. Písemnost lze doručovat také prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, kterou účastník soudu sdělil, jestliže uvedl akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, jež vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát. Pro doručování písemností v listinné podobě platí, že listiny se doručují fyzickým osobám nepodnikatelům na adresu uvedenou v evidenci obyvatel a fyzickým osobám podnikatelům na adresu místa podnikání anebo adresu uvedenou ve smlouvě ve sporech z této smlouvy. U právnických osob je doručovací adresou adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku anebo adresa uvedená ve smlouvě ve sporech z této smlouvy. V případě, že adresát není zastižen, vyrozumí doručující orgán adresáta o tom, že písemnost je připravena ve lhůtě 10 dnů k vyzvednutí s tím, že poslední den této lhůty se zásilka považuje za doručenou. Novinkou je postup doručujícího orgánu, který po uplynutí této lhůty vhodí zásilku do poštovní schránky adresáta. Změny v protokolaci soudního jednání Nově je rovněž upravena protokolace soudního jednání, která byla zdrojem nezřídka nepřesné interpretace jednání, výslechu svědků apod. Napříště budou o veškerých úkonech soudu pořizovány zvukové, popřípadě zvukově obrazové záznamy, které se stanou součástí spisu a lze pořídit jejich kopie. Přípravné jednání Zcela novým institutem je tzv. přípravné jednání. Účelem přípravného jednání je připravit řízení tak, aby věc bylo možné rozhodnout pokud možno při jediném jednání.

3 V přípravném jednání soud zkoumá, zda jsou splněny podmínky řízení, uloží účastníkům, aby doplnili svá skutková tvrzení, označili důkazy k jejich prokázání a vede účastníky k smírnému vyřešení sporu. Vlastní dokazování se v průběhu přípravného jednání neprovádí. Veškeré rozhodné skutečnosti ve věci samé lze uvést pouze do skončení přípravného jednání, popřípadě do 30 dnů od přípravného jednání. Jestliže se ve věci přípravné jednání nekonalo, mohou účastníci uvést skutková tvrzení, označit důkazy k jejich prokázání pouze do skončení prvního jednání ve věci, popřípadě do konce lhůty stanovené soudem. Závěr Elektronizace doručování a nový systém tzv. koncentrace řízení, představovaný zejména zavedením přípravného jednání prakticky pro veškerá sporná civilní řízení, nepochybně přispějí k urychlení soudního řízení. Současně však ztíží manévrovací prostor účastníkům řízení, zejména na straně žalované, kteří soudní řízení záměrně a bezdůvodně protahují. Na druhou stranu však tato nová pravidla kladou vysokou míru odpovědnosti na přípravu listin a důkazních prostředků, které budou sloužit jako důkaz v soudní řízení. Pokud totiž tyto listiny nebudou označeny k důkazu včas, lze očekávat nepříznivé rozhodnutí, a to i v případě, že nárok účastníka je po právu dán. Mgr. Petr Šívara Advokát/Associate Partner Tel.: Sociální zabezpečení členů orgánů kapitálových společností Napsal Thomas Britz Když bylo 1. ledna 2008 rozhodnuto o tom, že se na příjmy plynoucí z výkonu funkce členů představenstva nebo dozorčích orgánů českých akciových společností bude aplikovat české sociální právo, vyvolalo to u mnoha společností rozruch. Aplikace českého sociálního práva na členy představenstva či dozorčích orgánů českých akciových společností je ale spojena s řadou otázek. Ty se týkají především členů představenstva či dozorčích orgánů českých akciových společností, jež jsou občany jiného členského státu. U této skupiny osob docházelo postupem českých zdravotních pojišťoven k duplicitnímu pojištění, kterému se komunitární právo snaží zamezit. Jak k této situaci došlo? České zákonné předpisy o sociálním zabezpečení v současné době zahrnují dvě základní oblasti veřejné zdra votní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení jež se dále dělí na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku za městnanosti a nemocenské pojištění. Od 1. ledna 2008 podléhají členové představenstva nebo dozorčího orgánu českých akciových společností českému zdravotnímu pojištění, jsou však i nadále osvobozeni od českého sociálního pojištění. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění ve znění platném od 1. ledna 2008 se členové představenstva nebo dozorčích orgánů českých akciových společností považují za zaměstnance, protože jim dle zákona o daních z příjmů plynou příjmy ze závislé činnosti. Je-li výkon funkce člena představenstva nebo dozorčího orgánu realizován výhradně na území Spolkové republiky Německo, je nutné v souladu s článkem 13 odst. 2 písm. a) Nařízení 1408/71 respektovat te ritoriální prin cip. V tomto případě se v oblasti pojištění na příjmy plynoucí členům představenstva nebo dozorčích orgánů aplikuje výhradně sociální právo členského státu, ve kterém členové představenstva nebo dozorčího orgánu vykonávají závislou činnost. Protože se na příjmy členů představenstva nebo do zorčích orgánů plynoucí z titulu výkonu funkce v ko lektivních orgánech společnosti aplikuje německé sociální právo, nevystavuje se pro členy představenstva nebo dozorčího orgánu formulář E 101. Členové dozorčí rady se v souladu s německými zákonnými předpisy považují za osoby samostatně výdělečně čin né. Příjmy z výkonu funkce v dozorčích orgánech jsou pro účely německého sociálního pojištění osvo bozeny. Mají-li členové představenstva nebo dozorčích orgánů bydliště na území Spolkové republiky Německo, vykonávajíli na území Spolkové republiky Německo závislou činnost podléhající německému sociálnímu pojištění a navštěvují-li zároveň za účelem výkonu funkce členů představenstva nebo dozorčích orgánů příležitostně Českou republiku, aplikuje se na jejich příjmy v oblasti pojištění výhradně němec ké sociální právo. Příjmy těchto členů představenstva nebo dozorčího orgánu z titulu výkonu funkce v předsta venstvu či dozorčím orgánu jsou pro účely českého zdravotního pojištění osvobozeny. Podle názoru Ko mise není v tomto případě nutné vystavit formulář E 101, protože osvobození plyne z Nařízení 1408/71. V praxi Vám ale doporučujeme formulář E 101, který představuje jednoduchý důkazní prostředek o dvo jím či vícenásobném zaměstnání a aplikaci německých předpisů o sociálním pojištění, příslušným českým orgánům předkládat.

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Únor 2009 Jak vypadá situace v jiných členských státech? Maďarsko: Například v Maďarsku je na základě maďarského zákona o sociálním pojištění výkon člena dozorčí rady považován za výkon závislé činnosti a podléhá sociálnímu pojištění, pokud příjmy z výkonu funkce člena dozorčí rady přesáhnou 30 procent zákonem stanovené minimální mzdy. Polsko: Účast členů dozorčí rady na polském sociálním pojištění závisí vždy na znění smlouvy. Je-li člen dozorčí rady zaměstnán na základě pracovní smlouvy, podléhá povinně důchodovému, zdravotnímu a úrazovému pojištění. Vykonáváli ale člen dozorčí rady činnost na základě mandátní smlouvy, podléhá povinně pouze důchodovému pojištění. Účast na zdravotním pojištění je v tomto případě dobrovolná. Úrazové pojištění je povinné pouze tehdy, pokud člen dozorčí rady vykonává funkci mimo sídlo mandatáře. Člen dozorčí rady s bydlištěm v Polsku kromě toho podléhá bez ohledu na smluvní titul výkonu funkce (tzn. i tehdy, pokud se společností neuzavřel smlouvu) veřejnému zdravotnímu pojištění. Slovensko: Pro účely zdravotního pojištění jsou jednatelé slovenské s.r.o., členové představenstva a dozorčí rady považováni za zaměstnance. I občané z jiných členských států, kteří nemají bydliště na Slovensku a ani se zde trvale nezdržují, podléhají povinně slovenskému zdravotnímu pojištění, nejsou-li povinně účastni na zdravotním pojištění v jiném členském státě. Jednatelé, členové představenstva a dozorčí rady se ale nemusí povinně účastnit slovenského sociálního pojištění, dobrovolná účast na sociálním pojištění je však možná. Je-li jasně definována aplikace sociálního práva jiného členského státu, nevyžadují orgány sociální správy předložení formuláře E 101. Rozšiřující se okruh povinně pojištěných osob v Evropě Z tohoto krátkého přehledu o právním stavu v České republice, SRN a některých dalších členských státech je zřejmé, že v rámci Evropy dochází k rozšiřování okruhu povinně pojištěných osob. Česká republika není tedy jediným státem, který zavedl povinné veřejné zdravotní pojištění pro členy představenstva nebo dozorčích orgánů. Thomas Britz Advokát a Rechtsanwalt Tel.: Daně aktuálně Využijete skupinové registrace? Napsala Jarmila Jiříčková Od 1. ledna 2009 umožňuje zákon o DPH tzv. skupinovou registraci. Ta již určitou dobu úspěšně funguje ve více než polovině členských států Evropské unie (například Belgii, Finsku, Německu, Irsku, Itálii, Švédsku, Nizozemsku, Velké Británii). Jak se uplatní v České republice? Jaké jsou výhody i nevýhody registrace, kdo se může registrovat a jakým způsobem o tom již následující řádky. Skupinová registrace umožnuje firmám, které tvoří tzv. skupinu, aby se společně registrovaly k DPH, a tedy podávaly jedno společné daňové přiznání. Výhody a nevýhody skupinové registrace Výhody Snížení administrativní náročnosti; Plnění v rámci skupiny nejsou předmětem DPH; V rámci skupiny se tedy neuplatňuje koeficient; Jeden koeficient pro krácení nároku na odpočet, který může však být pro některé členy výhodou, pro jiné nevýhodou. Nevýhody Odpovědnost za povinnosti skupiny přejímá každý její člen společně a nerozdílně; Odpovědnost platí i po zrušení skupiny nebo po vystoupení firmy ze skupiny. Vztahuje se na období členství ve skupině. Kdo se může registrovat Skupinová registrace je možnost daná zákonem, nikoliv tedy povinností. Skupinou, pro účely zákona o DPH, jsou společnosti, které jsou kapitálově či jinak spojené. Kapitálově spojené osoby jsou definovány jako osoby s více než čtyřicetiprocentním podílem na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob. Jinak spojené osoby jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba. Sesterské podniky (podniky se společnou matkou) mohou být tedy členy skupiny za předpokladu, že se ji účastní i mateřská společnost. Skupinová registrace je možná pouze pro právnické osoby se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou na území České republiky a pro fyzické osoby s místem podnikání v tuzemsku. Zahraniční společnost se tedy členem skupiny stát nemůže. Je zde však jedna výjimka. Pokud zahraniční společnost má

5 v České republice provozovnu registrovanou k české DPH, pak tuto provozovnu do skupiny zahrnout lze. Jak se registrovat a co tomu předchází Členové skupiny si zvolí ze svého středu zástupce, který má oprávnění za skupinu jednat. Ten podá za celou skupinu přihlášku k registraci u svého místně příslušného správce daně. Skupinu lze zaregistrovat kdykoliv během roku, avšak s účinností vždy až od 1. ledna následujícího kalendářního roku, je-li registrace podána do 31. října běžného roku. Pokud se tedy rozhodnete a podáte přihlášku až po 31. říjnu, musíte si počkat na využití výhod skupinové registrace další rok, resp. místo třech měsíců, měsíců patnáct. Pozice zastupujícího člena je velmi důležitá. Zastupující člen podává před registrací samostatně daňová přiznání všech členů skupiny. Tato daňová přiznání musí identifikovat člena jako původního plátce DPH i jako nového člena skupiny. Další daňové přiznání je už za skupinu jako celek a to podává rovněž zastupující člen. Zastupujícímu členovi budou také doručována všechna daňová rozhodnutí ve věcech skupiny. Místně příslušný finanční úřad zastupujícího člena tedy také rozhoduje o přihlášce k registraci a o všech dalších rozhodnutích v souvislosti s DPH. Skupinová registrace ano či ne? Jak je vidět z výše uvedeného, skupinová registrace má své velké výhody, ale může mít i velká úskalí. Při zvažování využití skupinové registrace je nezbytné vždy předem vyčíslit dopady na jednotlivé členy při jejím zavedení a optimalizovat finální podobu skupiny. Výše nároku na odpočet DPH na vstupu bude záviset na plněních uskutečněných skupinou jako celkem, respektive na poměru zdanitelných a osvobozených plnění uskutečněných skupinou vůči třetím osobám. DPH na výstupu bude opět počítána ze všech zdanitelných plnění uskutečněných jednotlivými členy skupiny navenek. Skupinová registrace je zajímavým nástrojem daňového plánování především pro společnosti, které v návaznosti na uskutečněná plnění osvobozená od DPH nemají plný nárok na odpočet DPH na vstupu. Takové společnosti mohou lépe využívat nejrůznějších zdrojů v rámci skupiny pro podporu své činnosti, aniž by byly zatíženy platbou DPH, která je v jejich případě zcela či částečně přímým nákladem. V únoru 2009 začnou mít i naše podnikatelské subjekty a správci daně praktické zkušenosti se skupinovou registrací. Uvidíme, jaké zkušenosti její využívání praxe přinese. Ing. Jarmila Jiříčková Daňová poradkyně Tel.: Ekonomika aktuálně Pohled auditora na zákon proti praní špinavých peněz Napsala Lenka Kudrnová Nové povinnosti pro auditory, auditorské společnosti a Komoru auditorů. Nový zákon č. 253/2008 Sb. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Povinnosti auditorů jako povinných osob Auditor je i nadále tzv. povinnou osobou s řadou povinností. Mezi zásadní povinnosti patří identifikace klienta před uskutečněním obchodu přesahujícího tisíc eur, je-li jeho účastníkem. Auditor je zároveň povinen provést kontrolu klienta, a to tehdy, je-li účastníkem obchodu převyšujícího 15 tisíc eur. Dále je povinen identifikovat klienta při jakémkoliv podezřelém obchodu či vzniku podezřelého obchodního vztahu. Identifikace obnáší nashromáždění určitých údajů o klientovi, přičemž způsob identifikace se kryje s údaji vedenými v auditorském spisu. Oznámení podezřelých obchodů by pak auditor měl provést finančně analytickému útvaru Ministerstva financí, nově prostřednictvím Komory auditorů České republiky. Auditoři musí oznámení podat nejpozději do pěti dnů ode dne zjištění, Komora auditorů ČR předává ohlášení nejpozději do sedmi kalendářních dnů. Auditoři jako povinné osoby musí podle zákona zajistit nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti s podezřelými obchody setkat. V praxi to znamená nejen zajistit pro své zaměstnance nejpozději do 31. srpna 2009 školení, zavést proceduru proškolení nově příchozích zaměstnanců, nýbrž i prokázat plnění těchto povinností (dokumentovat je).

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Únor 2009 Důležité bude seznámit se, nastudovat a pochopit charakteristiky legalizace výnosů z trestné činnosti, rozumět nové charakteristice pojmu financování terorismu. Správní dozor nad povinnostmi danými zákony bude provádět komora, a to na základě podnětu ze strany Ministerstva financí. Nový zákon upravuje výjimky z mlčenlivosti, resp. situace, kdy se povinná osoba nemůže dovolávat mlčenlivosti. Profese auditora se týká ještě tzv. zvláštní ustanovení o mlčenlivosti ( 40). Z jeho obsahu zkráceně vyplývá, že řada ustanovení o prolomení mlčenlivosti se jich za určitých okolností netýká. Nezanedbatelná je povinná archivační lhůta po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu s klientem. Zásady pro postup auditorů a komory Komora auditorů ČR reagovala na novou úpravu povinností vydáním nové vnitřní směrnice Zásady postupu Komory auditorů ČR podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z tresné činnosti a financování terorismu, která je účinná od 8. října Závěr A co říci závěrem? Snad jen tlumočit přání, jež zaznělo na Sněmu Komory auditorů České republiky. Tím přáním je, aby se nás nový zákon dotýkal pouze v tom, že naplníme povinnosti proškolení, identifikace a shromáždění údajů. Výčet podezřelých obchodů Rozšířený a přeformulovaný výčet podezřelých obchodů obsahuje následující situace: a) Klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních operacích; b) Během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční klient nápadně více peněžních operací, než je pro jeho činnost obvyklé; c) Počet účtů zřizovaných klientem je ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům; d) Klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod; e) Prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům; f) Účet je využíván v rozporu s účelem, pro který byl zřízen; g) Klient vykovává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti nebo zastření totožnosti skutečného majitele; h) Klientem nebo skutečným majitelem je osoba ze státu, která nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; i) Povinná osoba má pochybnost o pravdivosti získaných identifikačních údajů o klientovi. O podezřelý obchod jde dále vždy, kdy se jedná o klienty, skutečné majitele a druh zboží nebo služeb, vůči nimž Česká republika uplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Existuje prováděcí předpis, jehož obsahem je seznam fyzických osob a organizovaných skupin, kterým je zakázáno poskytovat zboží, služby nebo činnosti specifikované v zákoně č. 69/2006 Sb. o mezinárodních sankcích (Nařízení vlády č. 210/2008 Sb. k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, účinné od 17. června 2008). Ing. Lenka Kudrnová Auditorka Tel.: Rödl & Partner Intern Lidé u Rödl & Partner Noví associate partneři Jitka Brázdilová, Roman Konečný, Petr Šívara a David Trytko jsou noví associate partneři kanceláře Rödl & Partner, kteří byli do těchto pozic jmenováni u příležitosti novoročního setkání vedení kanceláře se svými zaměstnanci. Jitka Brázdilová v kanceláři Rödl & Partner působí od roku Specializuje se zejména na podnikatelskou sféru, mezi její klienty patří např. Schaeffler CZ, Deutsche Leasing ČR, Zott, Elfetex, ASA České Budějovice, Quail, Mehler Engineered Products. Je auditorkou a vedoucí auditorského týmu. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor vnitřní obchod. Hovoří anglicky.

7 Roman Konečný je auditor a daňový poradce, který se specializuje na daňové poradenství pro obchodní a výrobní společnosti. Mezi jeho klienty patří Moravskoslezské cukrovary, Silon nebo INA. V brněnské pobočce kanceláře je vedoucím daňového oddělení. Do společnosti Rödl & Partner nastoupil v roce Promoval na Vysoké škole zemědělské v Brně. Hovoří německy a anglicky. Petr Šívara je advokát a působí jako vedoucí právního týmu brněnské pobočky Rödl & Partner. V rámci právního poradenství se zaměřuje na právo obchodních společností, due diligence a občanskoprávní řízení. Pro kancelář Rödl & Partner pracuje od roku Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a hovoří plynně německy, částečně anglicky. Profesní zkušenosti získal během studia na stáži na Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) a v advokátní kanceláři Helbichová & Spitzová v Brně. David Trytko působí u společnosti Rödl & Partner jako vedoucí auditorského týmu. Jeho specializací je německé účetní právo a IFRS. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Studoval rovněž na Friedrich Alexander Universität v Norimberku, kde i začal svou profesní dráhu v sídle mateřské společnosti Rödl & Partner. Hovoří německy a anglicky. -jv- Semináře v únoru Na téma fúze a akvizice společnosti přednáší Mgr. Ing Marek Švehlík a Mgr. Monika Štýsová. 18. února 2009, Prague Marriott Hotel v březnu O rizicích a odpovědnosti statutárních orgánů (zaměřeno na italskou klientelu) přednáší Mgr. Ing. Marek Švehlík & tým. 24. března 2009, sídlo společnosti Rödl & Partner v dubnu O změnách v pracovním právu a právu sociálního zabezpečení přednáší JUDr. Eva Blechová a Ing. Roman Konečný. 15. dubna 2009, andel s hotel Praha O due diligence v procesu fúzí a akvizic přednáší JUDr. Monika Novotná dubna 2009, hotel Diplomat v květnu Jsou na tématu nemovitosti, se svou přednáškou vystoupí tým advokátů. 19. května 2009, místo bude upřesněno v červnu O právních způsobech řešení negativních důsledků finanční krize pro podniky pohovoří zástupci oddělení práva, daní a auditu. 3. června 2009, andel s hotel Praha O programu jednotlivých seminářů Vás budeme postupně informovat, podrobnosti lze rovněž získat na -jv-

8 8 Mandantenbrief Vydání Únor 2009 Mandantenbrief Únor 2009, č. 2 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Bc. Jana Vodolánová Více informací naleznete na

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Vydání Březen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Daně aktuálně Konec

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Vydání Říjen 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

ZÁKON č. 253/2008 Sb.

ZÁKON č. 253/2008 Sb. ZÁKON č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury:

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury: Příloha č. 2 k Metodice doškolovacích kursů pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Obsahová náplň pro doškolovací kurs odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

NOVÁ ÚPRAVA DORUČOVÁNÍ V OSŘ... 2 NOVINKY V KATASTRÁLNÍM PRÁVU... 5 UKONČENÍ OMEZENÍ PRO NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZOZEMCI... 6

NOVÁ ÚPRAVA DORUČOVÁNÍ V OSŘ... 2 NOVINKY V KATASTRÁLNÍM PRÁVU... 5 UKONČENÍ OMEZENÍ PRO NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZOZEMCI... 6 Právní novinky Únor 2009 Obsah: NOVÁ ÚPRAVA DORUČOVÁNÍ V OSŘ... 2 NOVINKY V KATASTRÁLNÍM PRÁVU... 5 UKONČENÍ OMEZENÍ PRO NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ CIZOZEMCI... 6 ZMĚNY V DAŇOVÉM PRÁVU S DOPADEM V OBLASTI NEMOVITOSTÍ...

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008.

Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008. Vydání Leden 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Dopad zákona o stabilizaci veøejných rozpočtù na veøejnoprávní pojitění Právo aktuálně Konto pracovní doby - nový pojem v zákoníku práce Daně aktuálně Dùleité

Více

M A N U Á L. Vydal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí www.mmr.cz

M A N U Á L. Vydal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí www.mmr.cz M A N U Á L Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vedeného dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Verze 10.0 Účinnost od 1. 04. 2012

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

Dřívější placení daní a pojistného

Dřívější placení daní a pojistného Daně 10/09 říjen 2009 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, termín pro splatnost daně a sociálního i zdravotního pojištění se zkrátí. Zatímco

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR Daňová evidence a povinnosti z ní plynoucí pro vedení evidence o majetku a hospodaření podnikatelského subjektu. Daňové subjekty a základní zásady

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Daňová kontrola územních finančních orgánů

Daňová kontrola územních finančních orgánů APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 BLANKA ERNEGROVÁ Daňová kontrola územních finančních orgánů Právní úprava Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách Současné postavení a činnost zdravotních pojišťoven provádějících veřejné zdravotní pojištění jsou upraveny zejména zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 337/1992 Sb Zákon o správě daní a poplatků Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více