Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Pozor na změny sazeb. Katastrální zákon nově. Vydání Únor 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Pozor na změny sazeb. Katastrální zákon nově. Vydání Únor 2009 www.roedl."

Transkript

1 Vydání Únor Obsah: Aktuality Pozor na změny sazeb Katastrální zákon nově Právo aktuálně Další elektronizace justice Sociální zabezpečení členů orgánů kapitálových společností Daně aktuálně Využijete skupinové registrace? Ekonomika aktuálně Pohled auditora na zákon proti praní špinavých peněz Rödl & Partner Intern Lidé u Rödl & Partner Semináře A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Pozor na změny sazeb S účinností od 1. ledna 2009 došlo ke změně v oblasti sazby náhrad za používání vozidel, stravného a průměrné ceny PHM. Průměrná cena PHM za 1 litr PHM podle 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí: automobilový benzín 91 oktanů 26,30 Kč automobilový benzín 95 oktanů 26,80 Kč automobilový benzín 98 oktanů 29,00 Kč motorová nafta 28,50 Kč Sazby stravného v tuzemsku podle 176 odst. 1 zákoníku práce: 5 12 hodin 60 až 72 Kč hodin 92 až 110 Kč 18 a více hodin 144 až 172 Kč Martin Růžička Daňový poradce/partner Tel.: Náhrada za jízdu soukromým vozidlem při služební cestě podle 157 odst. 4 zákoníku práce: osobní silniční motorová vozidla 3,90 Kč/km jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč/km Sazby v zahraničí např. na Slovensku se platí místo 650 slovenských korun za den nově 30 eur (u některých zemí se přechází z amerického dolaru na eura) Katastrální zákon nově Dne 29. prosince 2008 byla prezidentem České republiky podepsána novela zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Podle této novely bude možné podat návrh na zápis do katastru elektronicky za pomoci elektronického podpisu.

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Únor 2009 Současně bude omezena možnost informace z katastru nemovitostí získat anonymně. Informace neposkytované v rámci dálkového přístupu tak nadále obdrží pouze žadatel, který prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány. Dále byl novelou napraven stav, který vznikl v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona, když nebylo zřejmé, zda se jako vlastník nově evidované stavby zapíše vlastník pozemku či stavebník této stavby. Podle nového znění se jako vlastník nově evidované stavby do katastru zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem stavby je jiná osoba. Novela katastrálního zákona je obsažena v zákoně č. 8/2009 Sb. a nabude účinnosti dnem 1. března V souvislosti se schválenou novelou zákona o katastru nemovitostí byla projednávána i novela měnící zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon o správních poplatcích. Tato novela měla mimo jiné navýšit náklady při podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, když správní poplatek za návrh měl být násoben počtem nemovitostí, ke kterým byl zápis věcného práva navrhován. Novela však poslaneckou sněmovnou nebyla schválena. Nadále tedy zůstává stav, kdy správní poplatek ve výši 500 korun je vyžadován za podání návrhu na katastr nemovitostí bez ohledu na počet nemovitostí, jež se návrh týká. Součástí zamítnuté novely byla i povinnost podat návrh na zahájení řízení na stanoveném formuláři. JUDr. Petra Budíková, LL.M. Advokátka Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Právo aktuálně Další elektronizace justice Napsal Petr Šívara Ve Sbírce zákonů byla publikována (8. ledna 2009 pod číslem 7/2009) významná novela občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), která pokračuje v trendu elektronizace justice a zjednodušení civilního soudního řízení. Zásadním způsobem mění zejména systém doručování účastníkům soudního řízení a vedení soudního spisu. Současně je úzce spjata se zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb., o němž jsme Vás informovali v loňském listopadovém vydání Mandantenbriefu. Nová úprava doručování Pomineme-li doručování listin při soudním jednání anebo jiném úkonu soudu, pak novela upřednostňuje doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, jak je definována zákonem o elektronických úkonech. Datová schránka bude ze zákona zřízena především všem právnickým osobám a organizačním složkám zahraniční právnické osoby zapsaným v obchodním rejstříku, advokátům, daňovým poradcům a insolvenčním správcům. Teprve pokud nelze doručit do datové schránky, doručuje soud prostřednictvím doručujícího orgánu, tj. soudního doručovatele, Justiční stráže, soudního exekutora nebo provozovatele poštovních služeb. Písemnost lze doručovat také prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, kterou účastník soudu sdělil, jestliže uvedl akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, jež vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát. Pro doručování písemností v listinné podobě platí, že listiny se doručují fyzickým osobám nepodnikatelům na adresu uvedenou v evidenci obyvatel a fyzickým osobám podnikatelům na adresu místa podnikání anebo adresu uvedenou ve smlouvě ve sporech z této smlouvy. U právnických osob je doručovací adresou adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku anebo adresa uvedená ve smlouvě ve sporech z této smlouvy. V případě, že adresát není zastižen, vyrozumí doručující orgán adresáta o tom, že písemnost je připravena ve lhůtě 10 dnů k vyzvednutí s tím, že poslední den této lhůty se zásilka považuje za doručenou. Novinkou je postup doručujícího orgánu, který po uplynutí této lhůty vhodí zásilku do poštovní schránky adresáta. Změny v protokolaci soudního jednání Nově je rovněž upravena protokolace soudního jednání, která byla zdrojem nezřídka nepřesné interpretace jednání, výslechu svědků apod. Napříště budou o veškerých úkonech soudu pořizovány zvukové, popřípadě zvukově obrazové záznamy, které se stanou součástí spisu a lze pořídit jejich kopie. Přípravné jednání Zcela novým institutem je tzv. přípravné jednání. Účelem přípravného jednání je připravit řízení tak, aby věc bylo možné rozhodnout pokud možno při jediném jednání.

3 V přípravném jednání soud zkoumá, zda jsou splněny podmínky řízení, uloží účastníkům, aby doplnili svá skutková tvrzení, označili důkazy k jejich prokázání a vede účastníky k smírnému vyřešení sporu. Vlastní dokazování se v průběhu přípravného jednání neprovádí. Veškeré rozhodné skutečnosti ve věci samé lze uvést pouze do skončení přípravného jednání, popřípadě do 30 dnů od přípravného jednání. Jestliže se ve věci přípravné jednání nekonalo, mohou účastníci uvést skutková tvrzení, označit důkazy k jejich prokázání pouze do skončení prvního jednání ve věci, popřípadě do konce lhůty stanovené soudem. Závěr Elektronizace doručování a nový systém tzv. koncentrace řízení, představovaný zejména zavedením přípravného jednání prakticky pro veškerá sporná civilní řízení, nepochybně přispějí k urychlení soudního řízení. Současně však ztíží manévrovací prostor účastníkům řízení, zejména na straně žalované, kteří soudní řízení záměrně a bezdůvodně protahují. Na druhou stranu však tato nová pravidla kladou vysokou míru odpovědnosti na přípravu listin a důkazních prostředků, které budou sloužit jako důkaz v soudní řízení. Pokud totiž tyto listiny nebudou označeny k důkazu včas, lze očekávat nepříznivé rozhodnutí, a to i v případě, že nárok účastníka je po právu dán. Mgr. Petr Šívara Advokát/Associate Partner Tel.: Sociální zabezpečení členů orgánů kapitálových společností Napsal Thomas Britz Když bylo 1. ledna 2008 rozhodnuto o tom, že se na příjmy plynoucí z výkonu funkce členů představenstva nebo dozorčích orgánů českých akciových společností bude aplikovat české sociální právo, vyvolalo to u mnoha společností rozruch. Aplikace českého sociálního práva na členy představenstva či dozorčích orgánů českých akciových společností je ale spojena s řadou otázek. Ty se týkají především členů představenstva či dozorčích orgánů českých akciových společností, jež jsou občany jiného členského státu. U této skupiny osob docházelo postupem českých zdravotních pojišťoven k duplicitnímu pojištění, kterému se komunitární právo snaží zamezit. Jak k této situaci došlo? České zákonné předpisy o sociálním zabezpečení v současné době zahrnují dvě základní oblasti veřejné zdra votní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení jež se dále dělí na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku za městnanosti a nemocenské pojištění. Od 1. ledna 2008 podléhají členové představenstva nebo dozorčího orgánu českých akciových společností českému zdravotnímu pojištění, jsou však i nadále osvobozeni od českého sociálního pojištění. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění ve znění platném od 1. ledna 2008 se členové představenstva nebo dozorčích orgánů českých akciových společností považují za zaměstnance, protože jim dle zákona o daních z příjmů plynou příjmy ze závislé činnosti. Je-li výkon funkce člena představenstva nebo dozorčího orgánu realizován výhradně na území Spolkové republiky Německo, je nutné v souladu s článkem 13 odst. 2 písm. a) Nařízení 1408/71 respektovat te ritoriální prin cip. V tomto případě se v oblasti pojištění na příjmy plynoucí členům představenstva nebo dozorčích orgánů aplikuje výhradně sociální právo členského státu, ve kterém členové představenstva nebo dozorčího orgánu vykonávají závislou činnost. Protože se na příjmy členů představenstva nebo do zorčích orgánů plynoucí z titulu výkonu funkce v ko lektivních orgánech společnosti aplikuje německé sociální právo, nevystavuje se pro členy představenstva nebo dozorčího orgánu formulář E 101. Členové dozorčí rady se v souladu s německými zákonnými předpisy považují za osoby samostatně výdělečně čin né. Příjmy z výkonu funkce v dozorčích orgánech jsou pro účely německého sociálního pojištění osvo bozeny. Mají-li členové představenstva nebo dozorčích orgánů bydliště na území Spolkové republiky Německo, vykonávajíli na území Spolkové republiky Německo závislou činnost podléhající německému sociálnímu pojištění a navštěvují-li zároveň za účelem výkonu funkce členů představenstva nebo dozorčích orgánů příležitostně Českou republiku, aplikuje se na jejich příjmy v oblasti pojištění výhradně němec ké sociální právo. Příjmy těchto členů představenstva nebo dozorčího orgánu z titulu výkonu funkce v předsta venstvu či dozorčím orgánu jsou pro účely českého zdravotního pojištění osvobozeny. Podle názoru Ko mise není v tomto případě nutné vystavit formulář E 101, protože osvobození plyne z Nařízení 1408/71. V praxi Vám ale doporučujeme formulář E 101, který představuje jednoduchý důkazní prostředek o dvo jím či vícenásobném zaměstnání a aplikaci německých předpisů o sociálním pojištění, příslušným českým orgánům předkládat.

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Únor 2009 Jak vypadá situace v jiných členských státech? Maďarsko: Například v Maďarsku je na základě maďarského zákona o sociálním pojištění výkon člena dozorčí rady považován za výkon závislé činnosti a podléhá sociálnímu pojištění, pokud příjmy z výkonu funkce člena dozorčí rady přesáhnou 30 procent zákonem stanovené minimální mzdy. Polsko: Účast členů dozorčí rady na polském sociálním pojištění závisí vždy na znění smlouvy. Je-li člen dozorčí rady zaměstnán na základě pracovní smlouvy, podléhá povinně důchodovému, zdravotnímu a úrazovému pojištění. Vykonáváli ale člen dozorčí rady činnost na základě mandátní smlouvy, podléhá povinně pouze důchodovému pojištění. Účast na zdravotním pojištění je v tomto případě dobrovolná. Úrazové pojištění je povinné pouze tehdy, pokud člen dozorčí rady vykonává funkci mimo sídlo mandatáře. Člen dozorčí rady s bydlištěm v Polsku kromě toho podléhá bez ohledu na smluvní titul výkonu funkce (tzn. i tehdy, pokud se společností neuzavřel smlouvu) veřejnému zdravotnímu pojištění. Slovensko: Pro účely zdravotního pojištění jsou jednatelé slovenské s.r.o., členové představenstva a dozorčí rady považováni za zaměstnance. I občané z jiných členských států, kteří nemají bydliště na Slovensku a ani se zde trvale nezdržují, podléhají povinně slovenskému zdravotnímu pojištění, nejsou-li povinně účastni na zdravotním pojištění v jiném členském státě. Jednatelé, členové představenstva a dozorčí rady se ale nemusí povinně účastnit slovenského sociálního pojištění, dobrovolná účast na sociálním pojištění je však možná. Je-li jasně definována aplikace sociálního práva jiného členského státu, nevyžadují orgány sociální správy předložení formuláře E 101. Rozšiřující se okruh povinně pojištěných osob v Evropě Z tohoto krátkého přehledu o právním stavu v České republice, SRN a některých dalších členských státech je zřejmé, že v rámci Evropy dochází k rozšiřování okruhu povinně pojištěných osob. Česká republika není tedy jediným státem, který zavedl povinné veřejné zdravotní pojištění pro členy představenstva nebo dozorčích orgánů. Thomas Britz Advokát a Rechtsanwalt Tel.: Daně aktuálně Využijete skupinové registrace? Napsala Jarmila Jiříčková Od 1. ledna 2009 umožňuje zákon o DPH tzv. skupinovou registraci. Ta již určitou dobu úspěšně funguje ve více než polovině členských států Evropské unie (například Belgii, Finsku, Německu, Irsku, Itálii, Švédsku, Nizozemsku, Velké Británii). Jak se uplatní v České republice? Jaké jsou výhody i nevýhody registrace, kdo se může registrovat a jakým způsobem o tom již následující řádky. Skupinová registrace umožnuje firmám, které tvoří tzv. skupinu, aby se společně registrovaly k DPH, a tedy podávaly jedno společné daňové přiznání. Výhody a nevýhody skupinové registrace Výhody Snížení administrativní náročnosti; Plnění v rámci skupiny nejsou předmětem DPH; V rámci skupiny se tedy neuplatňuje koeficient; Jeden koeficient pro krácení nároku na odpočet, který může však být pro některé členy výhodou, pro jiné nevýhodou. Nevýhody Odpovědnost za povinnosti skupiny přejímá každý její člen společně a nerozdílně; Odpovědnost platí i po zrušení skupiny nebo po vystoupení firmy ze skupiny. Vztahuje se na období členství ve skupině. Kdo se může registrovat Skupinová registrace je možnost daná zákonem, nikoliv tedy povinností. Skupinou, pro účely zákona o DPH, jsou společnosti, které jsou kapitálově či jinak spojené. Kapitálově spojené osoby jsou definovány jako osoby s více než čtyřicetiprocentním podílem na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob. Jinak spojené osoby jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba. Sesterské podniky (podniky se společnou matkou) mohou být tedy členy skupiny za předpokladu, že se ji účastní i mateřská společnost. Skupinová registrace je možná pouze pro právnické osoby se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou na území České republiky a pro fyzické osoby s místem podnikání v tuzemsku. Zahraniční společnost se tedy členem skupiny stát nemůže. Je zde však jedna výjimka. Pokud zahraniční společnost má

5 v České republice provozovnu registrovanou k české DPH, pak tuto provozovnu do skupiny zahrnout lze. Jak se registrovat a co tomu předchází Členové skupiny si zvolí ze svého středu zástupce, který má oprávnění za skupinu jednat. Ten podá za celou skupinu přihlášku k registraci u svého místně příslušného správce daně. Skupinu lze zaregistrovat kdykoliv během roku, avšak s účinností vždy až od 1. ledna následujícího kalendářního roku, je-li registrace podána do 31. října běžného roku. Pokud se tedy rozhodnete a podáte přihlášku až po 31. říjnu, musíte si počkat na využití výhod skupinové registrace další rok, resp. místo třech měsíců, měsíců patnáct. Pozice zastupujícího člena je velmi důležitá. Zastupující člen podává před registrací samostatně daňová přiznání všech členů skupiny. Tato daňová přiznání musí identifikovat člena jako původního plátce DPH i jako nového člena skupiny. Další daňové přiznání je už za skupinu jako celek a to podává rovněž zastupující člen. Zastupujícímu členovi budou také doručována všechna daňová rozhodnutí ve věcech skupiny. Místně příslušný finanční úřad zastupujícího člena tedy také rozhoduje o přihlášce k registraci a o všech dalších rozhodnutích v souvislosti s DPH. Skupinová registrace ano či ne? Jak je vidět z výše uvedeného, skupinová registrace má své velké výhody, ale může mít i velká úskalí. Při zvažování využití skupinové registrace je nezbytné vždy předem vyčíslit dopady na jednotlivé členy při jejím zavedení a optimalizovat finální podobu skupiny. Výše nároku na odpočet DPH na vstupu bude záviset na plněních uskutečněných skupinou jako celkem, respektive na poměru zdanitelných a osvobozených plnění uskutečněných skupinou vůči třetím osobám. DPH na výstupu bude opět počítána ze všech zdanitelných plnění uskutečněných jednotlivými členy skupiny navenek. Skupinová registrace je zajímavým nástrojem daňového plánování především pro společnosti, které v návaznosti na uskutečněná plnění osvobozená od DPH nemají plný nárok na odpočet DPH na vstupu. Takové společnosti mohou lépe využívat nejrůznějších zdrojů v rámci skupiny pro podporu své činnosti, aniž by byly zatíženy platbou DPH, která je v jejich případě zcela či částečně přímým nákladem. V únoru 2009 začnou mít i naše podnikatelské subjekty a správci daně praktické zkušenosti se skupinovou registrací. Uvidíme, jaké zkušenosti její využívání praxe přinese. Ing. Jarmila Jiříčková Daňová poradkyně Tel.: Ekonomika aktuálně Pohled auditora na zákon proti praní špinavých peněz Napsala Lenka Kudrnová Nové povinnosti pro auditory, auditorské společnosti a Komoru auditorů. Nový zákon č. 253/2008 Sb. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Povinnosti auditorů jako povinných osob Auditor je i nadále tzv. povinnou osobou s řadou povinností. Mezi zásadní povinnosti patří identifikace klienta před uskutečněním obchodu přesahujícího tisíc eur, je-li jeho účastníkem. Auditor je zároveň povinen provést kontrolu klienta, a to tehdy, je-li účastníkem obchodu převyšujícího 15 tisíc eur. Dále je povinen identifikovat klienta při jakémkoliv podezřelém obchodu či vzniku podezřelého obchodního vztahu. Identifikace obnáší nashromáždění určitých údajů o klientovi, přičemž způsob identifikace se kryje s údaji vedenými v auditorském spisu. Oznámení podezřelých obchodů by pak auditor měl provést finančně analytickému útvaru Ministerstva financí, nově prostřednictvím Komory auditorů České republiky. Auditoři musí oznámení podat nejpozději do pěti dnů ode dne zjištění, Komora auditorů ČR předává ohlášení nejpozději do sedmi kalendářních dnů. Auditoři jako povinné osoby musí podle zákona zajistit nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti s podezřelými obchody setkat. V praxi to znamená nejen zajistit pro své zaměstnance nejpozději do 31. srpna 2009 školení, zavést proceduru proškolení nově příchozích zaměstnanců, nýbrž i prokázat plnění těchto povinností (dokumentovat je).

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Únor 2009 Důležité bude seznámit se, nastudovat a pochopit charakteristiky legalizace výnosů z trestné činnosti, rozumět nové charakteristice pojmu financování terorismu. Správní dozor nad povinnostmi danými zákony bude provádět komora, a to na základě podnětu ze strany Ministerstva financí. Nový zákon upravuje výjimky z mlčenlivosti, resp. situace, kdy se povinná osoba nemůže dovolávat mlčenlivosti. Profese auditora se týká ještě tzv. zvláštní ustanovení o mlčenlivosti ( 40). Z jeho obsahu zkráceně vyplývá, že řada ustanovení o prolomení mlčenlivosti se jich za určitých okolností netýká. Nezanedbatelná je povinná archivační lhůta po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu s klientem. Zásady pro postup auditorů a komory Komora auditorů ČR reagovala na novou úpravu povinností vydáním nové vnitřní směrnice Zásady postupu Komory auditorů ČR podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z tresné činnosti a financování terorismu, která je účinná od 8. října Závěr A co říci závěrem? Snad jen tlumočit přání, jež zaznělo na Sněmu Komory auditorů České republiky. Tím přáním je, aby se nás nový zákon dotýkal pouze v tom, že naplníme povinnosti proškolení, identifikace a shromáždění údajů. Výčet podezřelých obchodů Rozšířený a přeformulovaný výčet podezřelých obchodů obsahuje následující situace: a) Klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních operacích; b) Během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční klient nápadně více peněžních operací, než je pro jeho činnost obvyklé; c) Počet účtů zřizovaných klientem je ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům; d) Klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod; e) Prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům; f) Účet je využíván v rozporu s účelem, pro který byl zřízen; g) Klient vykovává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti nebo zastření totožnosti skutečného majitele; h) Klientem nebo skutečným majitelem je osoba ze státu, která nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; i) Povinná osoba má pochybnost o pravdivosti získaných identifikačních údajů o klientovi. O podezřelý obchod jde dále vždy, kdy se jedná o klienty, skutečné majitele a druh zboží nebo služeb, vůči nimž Česká republika uplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Existuje prováděcí předpis, jehož obsahem je seznam fyzických osob a organizovaných skupin, kterým je zakázáno poskytovat zboží, služby nebo činnosti specifikované v zákoně č. 69/2006 Sb. o mezinárodních sankcích (Nařízení vlády č. 210/2008 Sb. k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, účinné od 17. června 2008). Ing. Lenka Kudrnová Auditorka Tel.: Rödl & Partner Intern Lidé u Rödl & Partner Noví associate partneři Jitka Brázdilová, Roman Konečný, Petr Šívara a David Trytko jsou noví associate partneři kanceláře Rödl & Partner, kteří byli do těchto pozic jmenováni u příležitosti novoročního setkání vedení kanceláře se svými zaměstnanci. Jitka Brázdilová v kanceláři Rödl & Partner působí od roku Specializuje se zejména na podnikatelskou sféru, mezi její klienty patří např. Schaeffler CZ, Deutsche Leasing ČR, Zott, Elfetex, ASA České Budějovice, Quail, Mehler Engineered Products. Je auditorkou a vedoucí auditorského týmu. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor vnitřní obchod. Hovoří anglicky.

7 Roman Konečný je auditor a daňový poradce, který se specializuje na daňové poradenství pro obchodní a výrobní společnosti. Mezi jeho klienty patří Moravskoslezské cukrovary, Silon nebo INA. V brněnské pobočce kanceláře je vedoucím daňového oddělení. Do společnosti Rödl & Partner nastoupil v roce Promoval na Vysoké škole zemědělské v Brně. Hovoří německy a anglicky. Petr Šívara je advokát a působí jako vedoucí právního týmu brněnské pobočky Rödl & Partner. V rámci právního poradenství se zaměřuje na právo obchodních společností, due diligence a občanskoprávní řízení. Pro kancelář Rödl & Partner pracuje od roku Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a hovoří plynně německy, částečně anglicky. Profesní zkušenosti získal během studia na stáži na Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) a v advokátní kanceláři Helbichová & Spitzová v Brně. David Trytko působí u společnosti Rödl & Partner jako vedoucí auditorského týmu. Jeho specializací je německé účetní právo a IFRS. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Studoval rovněž na Friedrich Alexander Universität v Norimberku, kde i začal svou profesní dráhu v sídle mateřské společnosti Rödl & Partner. Hovoří německy a anglicky. -jv- Semináře v únoru Na téma fúze a akvizice společnosti přednáší Mgr. Ing Marek Švehlík a Mgr. Monika Štýsová. 18. února 2009, Prague Marriott Hotel v březnu O rizicích a odpovědnosti statutárních orgánů (zaměřeno na italskou klientelu) přednáší Mgr. Ing. Marek Švehlík & tým. 24. března 2009, sídlo společnosti Rödl & Partner v dubnu O změnách v pracovním právu a právu sociálního zabezpečení přednáší JUDr. Eva Blechová a Ing. Roman Konečný. 15. dubna 2009, andel s hotel Praha O due diligence v procesu fúzí a akvizic přednáší JUDr. Monika Novotná dubna 2009, hotel Diplomat v květnu Jsou na tématu nemovitosti, se svou přednáškou vystoupí tým advokátů. 19. května 2009, místo bude upřesněno v červnu O právních způsobech řešení negativních důsledků finanční krize pro podniky pohovoří zástupci oddělení práva, daní a auditu. 3. června 2009, andel s hotel Praha O programu jednotlivých seminářů Vás budeme postupně informovat, podrobnosti lze rovněž získat na -jv-

8 8 Mandantenbrief Vydání Únor 2009 Mandantenbrief Únor 2009, č. 2 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Bc. Jana Vodolánová Více informací naleznete na

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce právní I N T E R N Í S D Ě L E N Í Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále též nový katastrální zákon nebo NKZ ) nabyl účinnosti 01.01.2014 nahradil

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

Metodický list č. 7. Doručování dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Způsoby doručování...

Metodický list č. 7. Doručování dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Způsoby doručování... Metodický list č. 7 Doručování dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Způsoby doručování... 2 3. Doručování prostřednictvím zásilky... 4 4. Zvláštní způsoby doručení...

Více

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany Krycí list předběžné nabídky Prohlášení uchazeče k předběžné nabídce Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR Ing. Libor Kazda Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 2015 Finanční analytický útvar Ministr financí Náměstek ministra sekce 05 Odd. 2401 Mezinárodní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému. s názvem. Nákup nábytku

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému. s názvem. Nákup nábytku KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému s názvem Nákup nábytku dle hlavy III zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon) ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Rozdílová tabulka (slučitelnost s právem EU)

Rozdílová tabulka (slučitelnost s právem EU) Rozdílová tabulka (slučitelnost s právem EU) Navrhovaný právní předpis návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony [změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Ř í j e n 2 0 0 9. 26. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 0 9. 26. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 0 9 8. října (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 11Reg5101_16.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 Registrace / oznámení změny*) otisk podacího razítka fi nančního

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem Schváleno dne: 21. 9. 2016 Účinnost od: 1. 10. 2016 Závazné pro: členové Rady pro veřejný dohled nad auditem Verze 1.0 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Statut Rady

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši 359.208 Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikací výhradně jen

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Legislativa. Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Přehled legislativních novinek. Überschrift_Inhalt:

Legislativa. Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Přehled legislativních novinek. Überschrift_Inhalt: Přehled legislativních novinek Vydání Listopad 2011 www.roedl.cz Überschrift_Inhalt: Obsah: Überschrift Přehled významných 2 nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Überschrift 1 Přehled

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Poznámky k formuláři žádosti o převod

Poznámky k formuláři žádosti o převod ÚŘAD PO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Poznámky k formuláři žádosti o převod Obecné poznámky Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem *1* *PODPIS-ZM* Číslo Komisionářské smlouvy Dodatek ke Komisionářské smlouvě ZÁSTUPCE ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Generální projektant rekonstrukce a dostavby areálu MU, Botanická 68a, Brno

Generální projektant rekonstrukce a dostavby areálu MU, Botanická 68a, Brno pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem Generální projektant rekonstrukce a dostavby areálu MU, Botanická 68a, Brno Prohlášení uchazeče k nabídce Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) obchodní firma / název *) právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část b) právní forma c) identifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 1 Identifikační číslo 196 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 4 Základní informace k životní

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Plenární zasedání MHD, dne

Plenární zasedání MHD, dne DOSIA Plenární zasedání MHD, dne 22.- 23.02.2012 Výběr ze Sbírky zákonů 2011 19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Kontrolní hlášení 2016

Kontrolní hlášení 2016 Kontrolní hlášení 2016 Obsah: 1. Obecně ke kontrolnímu hlášení... 1 2. Právní rámec... 2 3. Kdo podává kontrolní hlášení... 2 4. Kdo není povinen podat kontrolní hlášení... 2 5. Lhůty podání... 2 6. Druhy

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit listinu, ověřený

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ 25307835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více