Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014"

Transkript

1 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2014

2 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy Kolektivní investování Bankovnictví a platební systémy Pojišťovnictví a penzijní fondy Regulace finančního trhu Obchodní společnosti a související otázky Investiční nástroje, komodity a trhy Evropská unie Konzultace ESMA k některým otázkám, jež se týkají prospektů podle Omnibus II Dne uveřejnila ESMA konzultační materiál k návrhu RTN k prospektu podle směrnice Omnibus II. RTN upravují následující okruhy: 1. Postupy pro schvalování prospektů. 2. Informace, které mají být zahrnuty do prospektu formou odkazu. 3. Zveřejňování prospektů. 4. Rozšiřování informací o nabídce ve vztahu k veřejnosti, informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu a reklamní sdělení. Bližší Návrh RTN upřesňujících poskytování informací o hlavním akcionáři Dne uveřejnila ESMA návrh RTN k revidované směrnici o transparentnosti týkající se oznamování významných podílů. Směrnice harmonizuje požadavky týkající se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu EU, a požadavky na režim uveřejňování informací o nových typech finančních nástrojů. Návrh RTN podporuje vytvoření harmonizovaného režimu s ohledem na agregaci držby akcií a finančních nástrojů, výpočet limitů pro oznámení a výjimek z oznamovací povinnosti. Bližší informace jsou dostupné zde: povinností vyplývajících z nařízení EMIR v souvislosti s povolováním ústředních protistran a s dohledem nad nimi podle čl. 22 odst. 1 nařízení EMIR. Pokyny a doporučení se použijí od Bližší informace jsou dostupné zde: Podmínky pro vypořádání úrokových swapů Dne vydala ESMA finální návrh RTN k zúčtování úrokových swapů (IRS) ústřední protistranou podle nařízení EMIR. 1 RTN definují takové typy IRS kontraktů, které budou muset být zúčtovány centrálně, typy povinných protistran a lhůty, ve kterých se pro ně centrální zúčtování IRS stane povinné. RTN mj. definuje čtyři třídy IRS, které musejí být vypořádávány centrálně. Centrální zúčtování IRS bude platit postupně po vstupu v platnost RTN. Bližší Návrh RTN k vypořádání měnových forwardů Dne uveřejnila ESMA konzultační materiál k návrhům RTN týkajících se vypořádání měnových forwardů v návaznosti na nařízení EMIR. Bližší informace jsou dostupné zde: Návrhy RTN k vypořádání úrokových derivátů - ESMA specifikuje typy úrokových derivátů, které by měly být povinně vypořádávány prostřednictvím ústřední protistrany. Dále je specifikován způsob aplikace vypořádací povinnosti na jednotlivé kategorie protistran. Bližší ISDA k definici úvěrových derivátů 2014 ISDA stanovila aplikaci ISDA definic úvěrových derivátů 2014 pro standardní swapy úvěrového selhání (CDS) od Další informace týkající se ISDA definic úvěrových derivátů pro rok 2014 jsou dostupné zde: Aktualizované Q&A ke směrnici o Prospektu Dne vydala ESMA aktualizované Q&A k směrnici o Prospektu. 2 Q&A jsou zaměřeny na orgány, které mají dozorčí pravomoci podle směrnice o prospektu. Bližší Návrh pokynů k definici derivátů podle MiFID Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 2 EMIR Obecné pokyny a doporučení pro ústřední protistrany - dne uveřejnila ESMA pokyny týkající se zásad IOSCO pro ústřední protistrany. Tyto obecné pokyny a doporučení se týkají uplatňování zásad IOSCO ze strany příslušných orgánů v rámci plnění jejich 1 Nařízení (EU) č. 648/2012 Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR). 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES

3 Dne uveřejnila ESMA konzultační materiál k návrhu obecných pokynů upřesňujících definici derivátů jako finančních instrumentů podle Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID I), neboť v EU neexistuje obecně přijímaná definice derivátu nebo derivátové smlouvy pro některé třídy aktiv. Bližší Konzultační materiál EBA k sekuritizaci Dne uveřejnila EBA konzultační materiál definující 3 základní pilíře pravidel pro funkční trh sekuritizovaných nástrojů, mezi než patří jednoduchost, standardizace a transparentnost tohoto procesu. V konzultačním materiálu je obsaženo i široké spektrum rizik, která mohou být zahrnuta do sekuritizačních procesů. Konzultace probíhá do Bližší Návrh novely ZPKT Dne MF předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, zákon o investičních společnostech a investičních fondech, zákon o správních poplatcích a zákon o daních z příjmů. 3 Novela obsahuje především změny, kterými se sleduje transpozice unijních předpisů o transparentnosti emitentů a centrálních depozitářích cenných papírů 4. Navrhované změny sledují zatraktivnění fondového podnikání a zjednodušení procesních otázek v oblasti kapitálového trhu, jakož i harmonizaci správních poplatků na úseku finančního trhu. Bližší Slovenská republika N/A 3 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 4 Transparenční směrnice (2013/50/EU), směrnice Omnibus II (2014/51/EU), nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů (909/2014) a směrnice UCITS V (2014/91/EU) 2. Kolektivní investování Evropská unie Zveřejnění směrnice UCITS V Na konci srpna byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice UCITS V. 5 Jde zejména o zpřísnění pravidel pro subjekty způsobilé vykonávat činnost depozitáře, úpravu ochrany aktiv UCITS fondů v případě insolvence depozitáře a posílení odpovědnosti depozitáře. V oblasti odměňování řeší vytváření a uplatňování zásad odměňování pro některé pracovníky obhospodařovatele UCITS fondů a v oblasti sankcí jde především o jejich harmonizaci. Transpoziční lhůta uplyne dne Bližší Konzultace k požadavkům na depozitáře vyplývajícím z UCITS V Dne ESMA uveřejnila konzultační dokument k prováděcímu nařízení k UCITS V týkající se role depozitáře ve vztahu k UCITS fondům. UCITS V upravuje povinnosti a závazky depozitářů, specifikuje funkci úschovy, dohledu a funkce monitorování cash flow. Nová pravidla předepisují typy entit, které mohou působit jako depozitář. Řeší se také otázky ochrany před platební neschopností při delegování úschovy a požadavky na nezávislost depozitáře. Bližší informace jsou dostupné zde: Q&A ESMA k implementaci AIFMD ESMA aktualizovala otázky a odpovědi týkající se implementace Směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD). Mj. upřesňují informační povinnost vůči příslušným vnitrostátním dohledovým orgánům a delegaci portfolia a/nebo řízení rizik a zda by mělo být posouzení provedeno na úrovni správce nebo na úrovni jednotlivých alternativních investičních fondů. Hodnocení by mělo být prováděno na úrovni jednotlivých alternativních investičních fondů. Bližší Návrhy prováděcích opatření k nařízení EuSEF a k nařízení EuVECA 5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce. Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 3

4 Dne ESMA uveřejnila konzultační dokument k budoucí technické radě, který poskytne EK na základě prováděcích opatření nařízení EuSEF 6 a nařízení EuVECA 7. ESMA specifikuje typy činností představující sociální podnikání a také metody pro měření sociálního dopadu. Dále jsou upřesněna pravidla pro činnost správců EuSEF a EuVECA. Také jsou specifikovány požadavky na informace, které by správci EuSEF fondů měli poskytovat investorům. Bližší Změna zdanění investičních fondů Dne Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kterou se mění zdanění investičních fondů, a to tak, že sazba daně z příjmů u základního investičního fondu (definován v 17b) činí 5 %. Z výše zmíněné zvýhodněné sazby daně z příjmů jsou vyřazeny fondy, které nejsou otevřené či přijaté k obchodování na regulovaném trhu a fondy investující převážně do nemovitostí, komodit a některých dalších aktiv. Cílem navržené právní úpravy zdanění investičních fondů je dosáhnout stavu, kdy investice prováděné prostřednictvím investičních fondů mají z pozice investora srovnatelné daňové zatížení s investicemi prováděnými individuálně. Bližší informace jsou dostupné zde: Novela vyhlášky o žádostech podle ZISIF ČNB v říjnu předložila návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Novela zohledňuje změny obsažené v připravované novele ZISIF a dále změny vyvolané ZOK. Novela nabude účinnosti Bližší Slovenská republika N/A 3. Bankovnictví a platební systémy Evropská unie Působnost ECB v bankovní unii Dne uveřejnila ECB seznam 120 významných úvěrových institucí, nad kterými bude od přímo vykonávat dohled. Významné úvěrové instituce tvoří téměř 85 procent celkových bankovních aktiv v eurozóně. Význam bank je hodnocen s ohledem na jejich postavení v pravidelných intervalech, nejméně však jednou za rok po vyhlášení jejich celoročních hospodářských výsledků. V případě fúzí bude posuzování probíhat ad hoc. ECB současně uveřejnila seznam méně významných institucí, které budou i nadále podléhat dohledu vnitrostátních orgánů. Bližší informace jsou dostupné zde: Obezřetnostní pravidla FAQ k pákovému poměru dle Basel III - v říjnu uveřejnil Basilejský výbor pro bankovní dohled odpovědi na často kladené otázky k pákovému poměru v rámci Basel III. Jsou rozděleny do oblastí (i) kritéria pro uznávání hotovostního dozajištění spojeného s deriváty expozic; (ii) centrálně zúčtovatelné derivátové expozice; (iii) započtení finančních cenných papírů (SFTs); (iv) úprava započtení SFTs a derivátů podle rámcové dohody zahrnující více produktů; a (v) měření expozice v rámci doplňkové úpravy úvěrových derivátů. Bližší informace jsou dostupné zde: Doporučení BIS pro řízení operačního rizika - Basilejský výbor pro bankovní dohled vydal zprávu o uplatňování zásad pro řádné řízení operačního rizika vydaných v roce Zpráva obsahuje 11 zásad, které se mj. vztahují k operačnímu riziku, identifikaci a vyhodnocení rizik, monitoringu, reportingu či poskytování informací. Bližší Návrh seznamu hlavních indexů a uznaných burz podle CRR- dne zahájila ESMA veřejnou konzultaci k definici "hlavních indexů" a "uznaných burz" ve smyslu nařízení o kapitálových požadavcích (CRR). Tyto definice jsou mj. důležité pro výpočet úvěrového rizika úvěrových institucí a investičních podniků. Konzultační materiál k PTN obsahuje navrhovaný seznam "hlavních indexů" a "uznaných burz". Bližší informace jsou dostupné zde: RTN k implementaci pravidel pro ratingové agentury Dne přijala Komise RTN, které jsou potřebné k provedení klíčových ustanovení nařízení o ratingových agenturách. 8 Tyto RTN stanoví: požadavky na zveřejňování pro emitenty, původce a sponzory strukturovaných finančních nástrojů, požadavky na reporting ratingovým agenturám (CRA) pro účely Evropské ratingové platformy a požadavky na Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 4 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013, o evropských fondech sociálního podnikání 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, o evropských fondech rizikového kapitálu 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013 ze dne 21. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

5 reporting ratingových agentur ohledně poplatků vykazovaných pro účely průběžného dohledu ze strany orgánu ESMA. Bližší informace jsou dostupné zde: Konzultace ECB k reportingu Dne zahájila ECB veřejnou konzultaci k návrhu nařízení o oznamování finančních informací. Oznamovací povinnosti dle návrhu zahrnuje mj. informace týkající se rozvahových položek finančních aktiv, expozic v selhání, finančních závazků a dopadu úvěrových ztrát. Bližší informace jsou dostupné zde: https://www.ecb.europa.eu Návrh pokynů k platebním příslibům k systému pojištění vkladů Dne uveřejnila EBA konzultační materiál návrhu obecných pokynů týkajících se platebních příslibů k systému pojištění vkladů. Cílem Směrnice o systémech pojištění vkladů 9 (DGSD) je zajištění jednotné úrovně ochrany klientských depozit v celé EU. DGSD umožňuje institucím poukázat až 30 % výše jejich příspěvků prostřednictvím závazných platebních příslibů, pokud jsou plně zajištěny aktivy s nízkým rizikem a nejsou zatíženy právy třetích osob. Pokyny EBA upřesňují obezřetnostní režim platebních příslibů, a to zejména v rámci dohledu a hodnocení procesů (SREP). Konzultace probíhá do Bližší Pokyny k bezpečnosti internetových plateb Dne 20. října uveřejnila EBA konzultační materiál k Pokynům k bezpečnosti internetových plateb. Návrh pokynů byl vypracován ve spolupráci s ECB. EBA navrhuje vytvoření takového regulatorního rámce, který by zajistil jednotná pravidla bezpečnosti pro platby v rámci všech členských států EU a současně zohlednil nutné investiční a systémové změny. Konzultace probíhá do 14. listopadu Bližší informace jsou dostupné zde: Ozdravné plány a řešení bankovních krizí Konzultační materiál EBA k zacházení se závazky v případě rekapitalizace dle BRRD - dne uveřejnila EBA konzultační materiál k pokynům upravujícím provázanost mezi posloupností odepisování a konverzí závazků v případě použití nástroje rekapitalizace (bail-in) podle směrnice BRRD a hierarchií kapitálových nástrojů ve smyslu nařízení CRR. Pokyny mají zajistit, aby byl 9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů nástroj rekapitalizace efektivním nástrojem pro absorpci ztrát a rekapitalizaci bank a současně aby orgány příslušné k řešení krizí měly jasnou představu o aplikovaných podmínkách. Konzultace potrvá do 3 ledna Bližší Návrh RTN a pokynů ke skupinové finanční podpoře - Dne uveřejnila EBA konzultační materiál k návrhu RTN a obecných pokynů specifikujících podmínky skupinové finanční podpory a k návrhu PTN o zveřejňování dohod o skupinové finanční podpoře podle BRRD. Cílem EBA je stanovit jasný harmonizovaný právní rámec pro usnadnění skupinové podpory, zvýšit právní jistotu překonáním stávajících legislativních překážek a zajistit vysoký standard transparentnosti ve vztahu k dohodám o skupinové finanční podpoře. Konzultace probíhá do Bližší informace jsou dostupné zde: Návrh pokynů k indikátorům ozdravných plánů - dne vydala EBA návrh Obecných pokynů identifikujících minimální kvalitativní a kvantitativní indikátory, které by instituce měly zahrnout do svých ozdravných plánů podle BRRD. Návrh pokynů upřesňuje minimální výčet kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které by instituce měly zahrnout do svých ozdravných plánů, a to ve vztahu ke kapitálu, likviditě, rentabilitě a kvalitě aktiv. Obecné pokyny také identifikují makroekonomické a tržní indikátory, které by instituce měly zahrnout v případě, že budou relevantní vzhledem k jejich právní struktuře, rizikovému profilu, velikosti a komplexnosti činnosti. Konzultace probíhá do Bližší informace jsou dostupné zde: Návrh pokynů k rekapitalizaci bank z vnitřních zdrojů podle BRRD - dne uveřejnila EBA konzultační materiál k návrhu Obecných pokynů ujasňujících vztah mezi posloupností, ve které by měly být závazky odepsány nebo převedeny, pokud je provedena rekapitalizace z vnitřních zdrojů podle směrnice BRRD, a hierarchií kapitálových nástrojů v nařízení CRR. Cílem je zajistit, aby rekapitalizace z vnitřních zdrojů byla efektivním nástrojem absorpce ztrát a zajistit rekapitalizaci bank tak, aby příslušné orgány měly jasnou představu o podmínkách, za kterých by měly být použity. Konzultace probíhá do Bližší Konzultační materiál k implementaci nástrojů k řešení problémů - EBA uveřejnila Konzultační materiál k sadě Obecných pokynů týkajících se směrnice BRRD. Konzultace má za cíl usnadnit uplatňování nástrojů k řešení problémů v Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 5

6 bankovním sektoru EU, zejména pomocí regulace prodeje obchodních nástrojů a nástrojů oddělení majetku, jakož i převod instituce nebo jejích aktiv. Konzultace probíhá do Bližší informace jsou dostupné zde: Konzultační materiál EBA týkající se včasné intervence a řešení bankovní krize - dne zahájila EBA konzultaci návrhů Obecných pokynů k použití včasných intervenčních opatření a okolnosti, na základě kterých se instituce považuje za "selhávající nebo pravděpodobně selhávající". Tyto návrhy by měly zajistit kontinuitu mezi trvalým dohledem prováděným vnitrostátními orgány v souladu s CRD a BRRD. Konzultace probíhá do Bližší informace jsou dostupné zde: EBA vydala Obecné pokyny pro ozdravení bank a řešení krizí - dne EBA uveřejnila obecné pokyny upřesňující typ testů, přezkum a hodnocení, které mohou vést k mimořádnému opatření veřejné podpory institucím v bankovním sektoru. Tyto konečné pokyny jsou zaměřeny na podporu konzistentního a koherentního přístupu k řešení problémů bank v celé EU a budou součástí jednotného kodexu EU v bankovním sektoru. Bližší informace jsou dostupné zde: Konzultace ke zjednodušeným ozdravným plánům obnovy a řešení krizí - dne EBA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu Obecných pokynů a ITS k ozdravným plánům, plánům řešení krizí a způsobu hodnocení řešení podle BRRD. Obecné pokyny definují kritéria a postup posuzování, zda instituce splňuje podmínky pro zjednodušené postupy dle BRRD, např. druh podnikání, akcionářská struktura, právní forma, jejich rizikový profil atd. včetně závazných ukazatelů. Bližší informace jsou dostupné zde: Prováděcí nařízení ke směrnici BRRD - financování krizového fondu - Evropská komise přijala dne pravidla týkající se příspěvků bank do zvláštního krizového fondu založeného podle BRRD. Instituce v členských státech mimo eurozóny budou přispívat do národních fondů pro řešení krize a instituce ze zemí eurozóny budou přispívat do tzv. Jednotného fondu pro řešení krize (Single Resolution Fund). Výpočet příspěvku jednotlivých institucí bude založen na pevně stanovené složce, která se bude odvíjet od celkové výše závazků dané instituce, přičemž výše druhé složky bude založena na rizikovém profilu portfolia dané instituce. Malé banky budou přispívat paušálně určenou částkou. Bližší Novela zákona o bankách k ozdravným plánům Ministerstvo financí v říjnu předložilo do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o bankách v souvislosti s implementací BRRD 10, která vytváří základní legislativní předpoklady pro případné budoucí poskytnutí veřejné podpory bance a která má sídlo na území České republiky, a to ve veřejném zájmu v souladu s evropskými pravidly státní pomoci. Tento návrh zákona bude existovat do doby, než nabude účinnosti zákon implementující směrnici (BRRD), který bude upravovat tuto oblast komplexně. Bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz Novela vyhlášky o informačních povinnostech bank V návaznosti na nařízení ECB č. 1409/2013 o statistice platebního styku s navrhovanou novelou vyhlášky 11 zabezpečuje sběr statistických dat od bank a poboček zahraničních bank nezbytných pro sestavování plně harmonizované statistiky. Bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu Novela vyhlášky 12 stanoví vzory tiskopisů a obsah žádostí a oznámení, dále způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém platební instituce a instituce elektronických peněz, pravidla pro výpočet výše kapitálu a pro výpočet kapitálové přiměřenosti platební instituce a instituce elektronických peněz včetně jednotlivých přístupů, které se mohou při výpočtu kapitálové přiměřenosti uplatňovat, a aktiva, do kterých může platební instituce, instituce elektronických peněz, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu investovat peněžní prostředky svěřené k provedení platební transakce. Bližší 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/ Vyhláška č. 346/2013 Sb. o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 12 Vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb. Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 6

7 https://apps.odok.cz Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy ČNB Předkládaný návrh vyhlášky novelizuje vyhlášku č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy ČNB v souvislosti s nutností upravit rozsah předkládaných výkazů těmito subjekty v návaznosti na postupný náběh informačních povinností dle CRR. 13 Bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz Výsledky konzultace k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení (MCD) MF předložilo výsledky veřejné konzultace k transpozici k MCD. 14 Směrnice MCD přináší právní úpravu v oblasti nabídky a zprostředkování hypotečních úvěrů obdobnou současné úpravě spotřebitelských úvěrů. Směrnice pokrývá vztahy mezi věřitelem a zprostředkovatelem na straně jedné a dlužníkem (spotřebitelem) na straně druhé. Většina dotázaných se vyslovila proti rozšíření působnosti nad rámec vymezený MCD. Bližší Slovenská republika Návrh opatření NBS o reportingu platebních institucí a institucemi elektronických peněz Návrh opatření k zákonu o platebních službách je vydán s cílem zabezpečení dat pro Národní banku Slovenska k výkonu dohledu nad uvedenými subjekty podle upravených vzorů výkazů na základě dosavadní aplikační praxe. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší https://lt.justice.gov.sk Návrh opatření NBS k národním volbám pro instituce podle zvláštního předpisu V návaznosti na novelu zákona o bankách a zákona o cenných papieroch 15 adaptující Nařízení CRR vydala NBS návrh nařízení, kterými se uplatní národní požadavky, limity, 13 Podrobně viz Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnice 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 109/ Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 556/2001 Z. z. o cenných papírech a investičních službách ve znění pozdějších předpisů metody, úrovně, koeficienty procentní míry a podíly nebo jiná pravidla, které z nařízení CRR vyplývají. Bližší https://lt.justice.gov.sk Vyhláška ministerstva financí o splnění podmínky pro sazbu zvláštního odvodu vybraných finančních institucí Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí této vyhlášky odkazujeme na Finanční bulletin za měsíce červenec a srpen 2014, část 3. (Bankovnictví a platební systémy). Nová vyhláška č. 253/2014 Z.z. nabyla účinnosti dne Bližší informace jsou dostupné zde: Opatření NBS č. 16/2014 o zveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto opatření odkazujeme na Finanční bulletin za měsíce březen a duben 2014, část 3. (Bankovnictví a platební systémy). Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší Věstník NBS Rozhodnutí Národní banky Slovenska Rozhodnutí NBS č. 12/2014 o určení míry proticyklického kapitálového polštáře - NBS dle zákona o bankách čtvrtletně rozhoduje o určení míry proticyklického kapitálového polštáře. Tímto rozhodnutím Bankovní rada NBS určila míru proticyklického kapitálového polštáře na úrovni 0 %. Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší informace jsou dostupné zde: Věstník NBS Rozhodnutí NBS č. 9/2014, kterým se mění rozhodnutí Národní banky Slovenska č. 10/2013 o obchodních podmínkách pro poskytování platebních služeb a na vedení vkladových účtů pro právnické osoby - Od účinnosti tohoto rozhodnutí může NBS tyto úroky připsat následující pracovní den po dni ukončení vkladu. Rozhodnutí č. 9/2014 rovněž zpřesňuje způsob zasílání výpisu z účtu klienta v elektronické podobě a NBS tento výpis zasílá pouze na jednu ovou adresu. Nová právní úprava nabude účinnosti dne Bližší Věstník NBS Doporučení NBS č. 1/2014 v oblasti politiky obezřetnosti na makroúrovni k rizikům spojeným s vývojem na trhu retailových úvěrů - NBS reaguje na aktuální vývoj na trhu retailových úvěrů (a zejména úvěrů na bydlení) ve Slovenské republice. NBS nevnímá růst úvěrů domácností z hlediska stability slovenského finančního sektoru negativně. NBS zejména doporučuje poskytovat pouze takové úvěry na bydlení, které jsou zabezpečeným úvěrem, s maximální hodnotou LTV na úrovni Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 7

8 nejvýše 90 %, dále stanovení a dodržování vnitřního limitu na ukazatel schopnosti klienta splácet úvěr, provádění stresového testování portfolia na nárůst úrokových sazeb a zvýšení nezaměstnanosti, dodržování limitů na splatnost retailových úvěrů a neposkytování retailových úvěrů s přesunem zatížení klienta na pozdější dobu atp. Doporučení nabyde účinnosti dne s výjimkou doporučení o dodržování limitů týkajících se hodnoty LTV u nových úvěrů na bydlení, které vstoupilo v platnost dne Bližší informace jsou dostupné zde: Věstník NBS 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy Evropská unie Pravidla EK týkající se obezřetného podnikání bank a pojišťoven Dne EK schválila nařízení v přenesené pravomoci obsahující implementační pravidla pro směrnici Solvency II. Přijaté akty obsahují mj. pravidla pro oceňování aktiv a pasiv, požadavky na udržování patřičné výše solventnosti, požadavky na řídicí a kontrolní systém apod. Bližší Veřejné konzultace EIOPA K aplikaci pravidel Solvency II na instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění - EIOPA v říjnu 2014 uveřejnila konzultační dokument týkající se regulativních změn institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění zejména v důsledku přijetí směrnice Solvency II. Uzávěrka konzultací je stanovena na Návrh pokynů ke konfliktu zájmů při prodeji pojišťovacích produktů - EIOPA specifikuje podrobně pravidla střetu zájmů při přímém nebo zprostředkovaném prodeji investičních pojišťovacích produktů. Návrh pokynů pro pojišťovny k tvorbě a správě produktů - EIOPA specifikuje podrobná pravidla pro pojišťovny, která mají dodržovat z hlediska obezřetnosti a adekvátních pravidel jednání k zákazníkům při tvorbě pojistných produktů, zejména investičních, a jejich soustavnému monitoringu a správě. Návrhy prováděcích opatření a pokynů k Solvency II - EIOPA předložila Komisi první sadu návrhů prováděcích norem a obecných pokynů k implementaci Solvency II. Pokyny EIOPA pro používání identifikátoru právnické osoby - dne EIOPA vydala pokyny pro používání identifikátoru právnické osoby (LEI). Použití LEI se budou vztahovat na všechny informace shromážděné EIOPA včetně zpráv Solvency II a registrů. Bližší https://eiopa.europa.eu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona Důvody pro předložení tohoto návrhu zákona jsou vývoj na trhu zprostředkování pojištění a zkušenosti ČNB s výkonem dohledu v této oblasti finančního trhu. Zároveň se tímto návrhem zákona do českého právního řádu částečně zapracovává směrnice Solvency II, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne o zprostředkování pojištění a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES. Cílem tohoto návrhu zákona je zlepšení postavení spotřebitele v sektoru pojišťovnictví, posílení odborné způsobilosti distributorů pojištění, vytvoření předpokladů pro účinnější výkon dohledu v sektoru distribuce pojištění, sjednocení úpravy zprostředkování a přímé distribuce pojištění, vytvoření podmínek pro budoucí jednotnou úpravu distribuce na finančním trhu. Bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz Novela zákona o pojišťovnictví Ministerstvo financí předložilo vládě k projednání návrh novely zákona o pojišťovnictví (277/2009 Sb.). Novela transponuje směrnici Solvency II a přináší řadu významných změn pro organizaci a činnost pojišťoven a zajišťoven. Mj. zavádí rozsáhlé požadavky na řídicí a kontrolní systém pojišťovny včetně corporate governance či podrobných pravidel pro outsourcing, specifikuje základní pravidla jednání pojišťovny a přináší nový rizikově orientovaný přístup pro řízení solventnosti pojišťoven. Novela zákona na řadě míst odkazuje na prováděcí nařízení Evropské komise, které je přímo aplikovatelné. Účinnost novely je stanovena na červenec Bližší https://apps.odok.cz Změna zákonů v oblasti finančního trhu a informace k pojistné smlouvě Dne Senát schválil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu a následně dne byl tento zákon vyhlášen ve Sbírce Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 8

9 zákonů pod číslem 261/2014 Sb. Novela řeší ochranu práv zájemců o pojištění a pojistníků v oblasti sdělování informací pojišťovnou a představuje transpozici směrnice Rady č. 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/83/ES o životním pojištění. Novela v principu přebírá úpravu obsaženou ve zrušeném zákoně o pojistné smlouvě. Bližší https://apps.odok.cz Dohledový benchmark ČNB - kontrola distribučních sítí ČNB dne vydala úřední sdělení, kterým sděluje standard pro oblast řízení kvality distribuční sítě pojišťovacího zprostředkovatele. ČNB specifikuje povinnost pojišťovacího zprostředkovatele jednat s odbornou péčí dle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. ČNB zejména akcentuje, že pojišťovací zprostředkovatel by měl ve smlouvě s podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem a ve vnitřních předpisech pro zaměstnance upravit povinnosti při zprostředkování pojištění. ČNB také očekává, že pojišťovací zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje odpovídající systém toku informací. Dále je povinen zajistit adekvátní kvalitu systému distribuce a zajistí vhodnou konstrukci systému odměňování. Ve sdělení se dále řeší otázky předsmluvních informací a propagace, zjišťování znalostí, vztahu k rizikům a zkušeností zájemce s investičními produkty, řízení střetu zájmů, zamezení výkonu zprostředkovatelské činnosti tipaři, zabránění nezákonným praktikám při zprostředkovatelské činnosti, zejména aplikace kontrolních mechanismů, opatření při zjištění nedostatků, spolupráce s pojišťovnou, vyřizování stížností, uchovávání dokumentace a vzdělávání. Bližší https://www.cnb.cz Slovenská republika Návrh opatření k informacím o důchodech ze starobního důchodového spoření Návrh opatření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR. Návrh opatření stanoví obsah, rozsah a strukturu informace o důchodech ze starobního důchodového spoření (tzv. Informačního list). Obsahuje mj. informace o žádosti o tento důchod a o jednotlivých druzích důchodů a formách jejich vyplácení. Důchodová správcovská společnost zasílá informační list na vyžádání střadatele a je přístupný na jejím webu a v sídle a také na webu Sociální pojišťovny v jejím sídle. Návrh opatření obsahuje také vzor takového informačního listu. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace jsou dostupné zde: https://lt.justice.gov.sk Nařízení vlády k nároku na starobní důchod ve vztahu k důchodovému systému EU Na konci září nabylo účinnosti nařízení vlády Slovenské republiky, 16 kterým se stanoví způsob určení pojistně matematické protihodnoty nároku na starobní důchod ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie nebo její instituce. Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto nařízení odkazujeme na bulletin za měsíce květen a červen Bližší Návrh opatření NBS k informačním povinnostem pojišťoven Návrh opatření NBS 17 zákona o starobním důchodovém spoření, kterou se rozšiřuje působnost pojišťoven o nové pojistné odvětví, a to pojišťovací činnost týkající se výplaty důchodů důchodového spoření. Účinnost nové právní úpravy je Bližší informace jsou dostupné zde: https://lt.justice.gov.sk Opatření NBS o statutu důchodového fondu Pro bližší informace k tomuto opatření 18 odkazujeme na bulletin za měsíce květen a červen Nová právní úprava nabyla účinnosti dne , Bližší informace jsou dostupné zde: Věstník NBS Opatření k účetnictví podílových a důchodových fondů 19 Pro bližší informace k tomuto opatření odkazujeme na bulletin za měsíce červenec a srpen Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší informace jsou dostupné zde: 16 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 251/2014, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 200/2012 Z. z. 17 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní vo znení opatrenia č. 27/ Opatření Národní banky Slovenska č. 15/2014, kterým se stanoví náležitosti statutu důchodového fondu, jeho rozsah, obsah a struktura informací, které má statut důchodového fondu obsahovat 19 Opatření ministerstva financí Slovenské republiky č. MF / / , kterým se mění opatření Ministerstva financí Slovenské republiky ze dne 13. prosince 2007 č. MF / / , kterým se stanoví podrobnosti o uspořádání a označování položek účetní závěrky, obsahovém vymezení těchto položek a rozsahu údajů určených z účetní závěrky ke zveřejnění, o rámcové účtové osnově a postupech účtování pro podílové fondy, důchodové fondy a doplňkové důchodové fondy ve znění pozdějších předpisů Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 9

10 Opatření k výpisu z osobního důchodového účtu Opatření 20 specifikuje povinnost důchodových správcovských společností zasílat k poslednímu dni kalendářního roku spořiteli výpis z jeho osobního důchodového účtu a stanovuje obsah a strukturu tohoto výpisu. Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší 5. Regulace finančního trhu Evropská unie Veřejné prohlášení Moneyvalu Moneyval 21 vydal veřejné prohlášení v souvislosti s opatřeními v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v Bosně a Hercegovině. Moneyval upozorňuje finanční instituce, aby věnovaly zvýšenou pozornost transakcím s finančními institucemi z Bosny a Hercegoviny. Bližší Rozhodnutí ECB o oddělení funkce měnové politiky od funkce dohledu Dne ECB přijala rozhodnutí ECB/2014/39 o zásadách oddělení funkce měnové politiky od funkce dohledu ECB. ECB musí provádět úkoly týkající se dohledu, aniž jsou dotčeny její úkoly týkající se měnové politiky a odděleně od těchto a všech ostatních úkolů, a to zejména, pokud jde o služební tajemství a výměnu informací mezi těmito dvěma funkcemi. Bližší informace jsou dostupné zde: Novela vyhlášky o informačních povinnostech osob ze sektoru finančních institucí Novela navazuje na nařízení ECB č. 1409/2013 ze dne o statistice platebního styku a týká se nebankovních finančních institucí jde mj. o měnové finanční instituce, investiční fondy, účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv a ostatní finanční zprostředkovatele. Návrh vyhlášky stanoví obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů ČNB. Bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou Na konci října byl sněmovně předložen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná změna zákona zvyšuje transparentnost poskytovaných produktů a umožní Ministerstvu financí efektivní kontrolu při poskytování dotace ze státního rozpočtu a kontrolu úvěrů poskytovaných Českou exportní bankou, a.s. Bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz Novela zákona o účetnictví Dne Ministerstvo financí předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů. Cílem předložené novely zákona je transpozice směrnice o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků. Součástí tohoto návrhu zákona je i úprava režimu jednoduchého účetnictví a možnost jeho použití určenými účetními jednotkami při splnění stanovených podmínek. Jde především o malé účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku a pro něž by vedení podvojného účetnictví bylo administrativně a finančně náročné. Dále tento návrh zákona obsahuje terminologické změny (např. náhrada pojmu účetní závěrky za finanční výkaz a náhrada výroční zprávy za zprávu vedení společnosti ) a úpravy, které souvisejí s rekodifikací soukromého práva. Bližší https://apps.odok.cz Novela zákona o auditorech Dne byl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schválen Poslaneckou sněmovnou. Novela reaguje na doplňující legislativu EU 22. Navržené změny mají zvýšit a zkvalitnit dohled Rady pro veřejný dohled nad auditem, kontroly mají být prováděny pravidelně a preventivně s cílem zvýšení kvality provádění auditu u kontrolovaného auditora a zaměřit se na Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana Opatření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky č. 288/2014, kterým se stanoví obsah a struktura výpisu z osobního důchodového účtu spořitele 21 Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu 22 vycházející ze Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (dále jen směrnice o povinném auditu ).

11 vytvoření a zachování důvěry v povinné audity, a tím i důvěry ve finanční trhy. Dalším důvodem je zamezení odlišného pojetí kvality auditu u statutárních auditorů a auditorských společností v České republice i v jiných členských státech EU. Novela dále obsahuje úpravy či zpřesnění některých ustanovení zákona v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Dne byl návrh zákona vrácen Senátem Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Bližší Novela AML vyhlášky ČNB Dne nabyla účinnosti vyhláška č. 129/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Ve vyhlášce byla nově upravena terminologie v návaznosti na změny v souvisejících předpisech, bylo upřesněno vymezení některých pojmů a upřesněny některé požadavky uplatňované vůči subjektům dozorovaným ČNB. Podle přechodného ustanovení mají příslušné úvěrové a finanční instituce povinnost uvést systémy vnitřních zásad do souladu s touto vyhláškou do Bližší informace jsou dostupné zde: Slovenská republika Opatření Národní banky Slovenska č. 17/2014 o předkládání výkazů bankami, pobočkami zahraničních bank, obchodníky s cennými papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry pro statistické účely Pro bližší informace odkazujeme na bulletin za měsíce květen a červen Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší Věstník NBS Opatření Národní banky Slovenska č. 19/2014 o předkládání výkazu faktoringovými společnostmi, společnostmi splátkového financování či leasingovými společnostmi pro statistické účely Pro bližší informace odkazujeme na bulletin za měsíce květen a červen Nová právní úprava nabyla účinnosti Bližší Věstník NBS Opatření k účetním závěrkám některých finančních institucí Pro bližší informace k tomuto opatření 23 odkazujeme na bulletin za měsíce květen a červen Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší informace jsou dostupné zde: 6. Obchodní společnosti a související otázky Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Počátkem září vláda předložila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Cílem předkládaného návrhu je přehodnotit okruh trestných činů, za které může být právnická osoba trestně postižitelná. Právnické osoby mají být zásadně odpovědné za veškeré trestné činy s výjimkou těch, u kterých to bude zákonem výslovně vyloučeno. Bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz Slovenská republika Návrh vyhlášky Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č.25/2004 Z.z., kterou se stanoví vzory formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku a seznam listin, které je třeba k návrhu na zápis přiložit ve znění pozdějších předpisů V návaznosti na novelu Obchodného zákoníka a zákona o obchodnom registry je předložena novela vyhlášky 25/2004 Z.z. Navrhované doplnění se týká náležitosti návrhů na zápis údajů při fúzi, sloučení a rozdělení obchodních společností. Navrhovaná právní úprava také reaguje na pravidlo, že při fúzi, splynutí nebo rozdělení společností bude v případě "krize" společnosti vyžadována zpráva nezávislého odborníka. Účinnost nové právní úpravy je Bližší https://lt.justice.gov.sk 23 Opatření ministerstva financí Slovenské republiky č. MF / 16232/ , kterým se mění opatření Ministerstva financí Slovenské republiky ze dne 10. prosince 2008 č. MF / / , kterým se stanoví podrobnosti o uspořádání a označování položek účetní závěrky, obsahovém vymezení těchto položek a rozsahu údajů určených z účetní závěrky ke zveřejnění, o rámcové účtové osnově a postupech účtování pro Fond pojištění vkladů, Garanční fond investic, instituce elektronických peněz a pobočky zahraničních finančních institucí a o změně některých opatření, ve znění pozdějších předpisů Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 11

12 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, s. r. o. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů, upozorňujeme na možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujte oficiálně zveřejněné texty právních předpisů, stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu odkazováno. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Kontakty: Tomáš Sedláček, Partner, Zdeněk Husták, Of counsel, Adam Nečas, Of counsel, Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 12 BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Klimentská 1207/ Praha 1 IČ: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl C, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Tel.: Fax: Web:

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Bulletin BBH: Novela zákona o bankách

Bulletin BBH: Novela zákona o bankách Bulletin BBH: Novela zákona o bankách červenec 2014 Obsah 1. Nové požadavky na kapitál 2 2. Správa a řízení společnosti (corporate governance) 3 3. Krizové řízení v bankovním sektoru 4 4. Pravomoci orgánů

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. červenec & srpen 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. červenec & srpen 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti červenec & srpen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy...2 2. Investiční fondy...3 3. Bankovnictví a platební systémy...4

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Bulletin BBH Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Působnost nového režimu... 2 3. Politicky exponované

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance ODŮVODNĚNÍ návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Předkládaný

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA-BoS-15/106 CS Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti květen & červen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy...

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Bulletin BBH Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Červen 2014 Obsah Shrnutí... 2 1. Působnost regulace MiFID II... 3 2. Podmínky po poskytování investičních služeb... 3 3. Regulované obchodní

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance ODŮVODNĚNÍ návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Předkládaný

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 314 VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Změna: vyhláška č. 215/2014 Sb. (znění platné od 1. ledna 2015) Česká národní

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních Bulletin BBH EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) duben 2013 Právní aktuality EMIR Bulletin duben 2013

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne,

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 2012: pohled dohledu a pohled regulace

Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 2012: pohled dohledu a pohled regulace Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 212: pohled dohledu a pohled regulace Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB XII. Fórum Zlaté koruny 27. března 212 Kapitálová vybavenost Kapitálová vybavenost

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM Pojišťovna provede vyhodnocení nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému (ŘKS), jeho adekvátnost

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. POPIS ČÍSELNÍKU : : 001 Výčet položek číselníku: Typy a třídy sledovaných objektů SUBJEKT Vybrané typy a třídy sledovaných objektů. Může zahrnovat i vybrané typy subjektů v ČR podle obecně závazných právních

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin červenec & srpen 2010

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin červenec & srpen 2010 Právní aktuality - Finanční trh Bulletin červenec & srpen 2010 Obsah: 1. Investiční nástroje, komodity a trhy 2. Kolektivní investování 3. Bankovnictví a platební systémy 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 Úplné znění s vyznačením změn VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. Česká národní banka stanoví

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 307 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2014

FINANČNÍM TRHEM v roce 2014 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2014 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2014 ISBN 978-80-87225-60-8 OBSAH ÚVOD 5 EXECUTIVE SUMMARY 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM V ROCE 2014

Více

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 19.2.2013 Úřední věstník Evropské unie C 47/1 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 24. května 2012 k návrhu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

IV. Důvodová zpráva. Obecná část

IV. Důvodová zpráva. Obecná část IV. Důvodová zpráva Obecná část 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy..2 2. Kolektivní investování...4 3. Bankovnictví a platební systémy...5

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2012

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2012 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2012 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 3 3. Bankovnictví a platební

Více