Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014"

Transkript

1 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2014

2 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy Kolektivní investování Bankovnictví a platební systémy Pojišťovnictví a penzijní fondy Regulace finančního trhu Obchodní společnosti a související otázky Investiční nástroje, komodity a trhy Evropská unie Konzultace ESMA k některým otázkám, jež se týkají prospektů podle Omnibus II Dne uveřejnila ESMA konzultační materiál k návrhu RTN k prospektu podle směrnice Omnibus II. RTN upravují následující okruhy: 1. Postupy pro schvalování prospektů. 2. Informace, které mají být zahrnuty do prospektu formou odkazu. 3. Zveřejňování prospektů. 4. Rozšiřování informací o nabídce ve vztahu k veřejnosti, informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu a reklamní sdělení. Bližší Návrh RTN upřesňujících poskytování informací o hlavním akcionáři Dne uveřejnila ESMA návrh RTN k revidované směrnici o transparentnosti týkající se oznamování významných podílů. Směrnice harmonizuje požadavky týkající se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu EU, a požadavky na režim uveřejňování informací o nových typech finančních nástrojů. Návrh RTN podporuje vytvoření harmonizovaného režimu s ohledem na agregaci držby akcií a finančních nástrojů, výpočet limitů pro oznámení a výjimek z oznamovací povinnosti. Bližší informace jsou dostupné zde: povinností vyplývajících z nařízení EMIR v souvislosti s povolováním ústředních protistran a s dohledem nad nimi podle čl. 22 odst. 1 nařízení EMIR. Pokyny a doporučení se použijí od Bližší informace jsou dostupné zde: Podmínky pro vypořádání úrokových swapů Dne vydala ESMA finální návrh RTN k zúčtování úrokových swapů (IRS) ústřední protistranou podle nařízení EMIR. 1 RTN definují takové typy IRS kontraktů, které budou muset být zúčtovány centrálně, typy povinných protistran a lhůty, ve kterých se pro ně centrální zúčtování IRS stane povinné. RTN mj. definuje čtyři třídy IRS, které musejí být vypořádávány centrálně. Centrální zúčtování IRS bude platit postupně po vstupu v platnost RTN. Bližší Návrh RTN k vypořádání měnových forwardů Dne uveřejnila ESMA konzultační materiál k návrhům RTN týkajících se vypořádání měnových forwardů v návaznosti na nařízení EMIR. Bližší informace jsou dostupné zde: Návrhy RTN k vypořádání úrokových derivátů - ESMA specifikuje typy úrokových derivátů, které by měly být povinně vypořádávány prostřednictvím ústřední protistrany. Dále je specifikován způsob aplikace vypořádací povinnosti na jednotlivé kategorie protistran. Bližší ISDA k definici úvěrových derivátů 2014 ISDA stanovila aplikaci ISDA definic úvěrových derivátů 2014 pro standardní swapy úvěrového selhání (CDS) od Další informace týkající se ISDA definic úvěrových derivátů pro rok 2014 jsou dostupné zde: Aktualizované Q&A ke směrnici o Prospektu Dne vydala ESMA aktualizované Q&A k směrnici o Prospektu. 2 Q&A jsou zaměřeny na orgány, které mají dozorčí pravomoci podle směrnice o prospektu. Bližší Návrh pokynů k definici derivátů podle MiFID Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 2 EMIR Obecné pokyny a doporučení pro ústřední protistrany - dne uveřejnila ESMA pokyny týkající se zásad IOSCO pro ústřední protistrany. Tyto obecné pokyny a doporučení se týkají uplatňování zásad IOSCO ze strany příslušných orgánů v rámci plnění jejich 1 Nařízení (EU) č. 648/2012 Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR). 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES

3 Dne uveřejnila ESMA konzultační materiál k návrhu obecných pokynů upřesňujících definici derivátů jako finančních instrumentů podle Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID I), neboť v EU neexistuje obecně přijímaná definice derivátu nebo derivátové smlouvy pro některé třídy aktiv. Bližší Konzultační materiál EBA k sekuritizaci Dne uveřejnila EBA konzultační materiál definující 3 základní pilíře pravidel pro funkční trh sekuritizovaných nástrojů, mezi než patří jednoduchost, standardizace a transparentnost tohoto procesu. V konzultačním materiálu je obsaženo i široké spektrum rizik, která mohou být zahrnuta do sekuritizačních procesů. Konzultace probíhá do Bližší Návrh novely ZPKT Dne MF předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, zákon o investičních společnostech a investičních fondech, zákon o správních poplatcích a zákon o daních z příjmů. 3 Novela obsahuje především změny, kterými se sleduje transpozice unijních předpisů o transparentnosti emitentů a centrálních depozitářích cenných papírů 4. Navrhované změny sledují zatraktivnění fondového podnikání a zjednodušení procesních otázek v oblasti kapitálového trhu, jakož i harmonizaci správních poplatků na úseku finančního trhu. Bližší Slovenská republika N/A 3 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 4 Transparenční směrnice (2013/50/EU), směrnice Omnibus II (2014/51/EU), nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů (909/2014) a směrnice UCITS V (2014/91/EU) 2. Kolektivní investování Evropská unie Zveřejnění směrnice UCITS V Na konci srpna byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice UCITS V. 5 Jde zejména o zpřísnění pravidel pro subjekty způsobilé vykonávat činnost depozitáře, úpravu ochrany aktiv UCITS fondů v případě insolvence depozitáře a posílení odpovědnosti depozitáře. V oblasti odměňování řeší vytváření a uplatňování zásad odměňování pro některé pracovníky obhospodařovatele UCITS fondů a v oblasti sankcí jde především o jejich harmonizaci. Transpoziční lhůta uplyne dne Bližší Konzultace k požadavkům na depozitáře vyplývajícím z UCITS V Dne ESMA uveřejnila konzultační dokument k prováděcímu nařízení k UCITS V týkající se role depozitáře ve vztahu k UCITS fondům. UCITS V upravuje povinnosti a závazky depozitářů, specifikuje funkci úschovy, dohledu a funkce monitorování cash flow. Nová pravidla předepisují typy entit, které mohou působit jako depozitář. Řeší se také otázky ochrany před platební neschopností při delegování úschovy a požadavky na nezávislost depozitáře. Bližší informace jsou dostupné zde: Q&A ESMA k implementaci AIFMD ESMA aktualizovala otázky a odpovědi týkající se implementace Směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD). Mj. upřesňují informační povinnost vůči příslušným vnitrostátním dohledovým orgánům a delegaci portfolia a/nebo řízení rizik a zda by mělo být posouzení provedeno na úrovni správce nebo na úrovni jednotlivých alternativních investičních fondů. Hodnocení by mělo být prováděno na úrovni jednotlivých alternativních investičních fondů. Bližší Návrhy prováděcích opatření k nařízení EuSEF a k nařízení EuVECA 5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce. Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 3

4 Dne ESMA uveřejnila konzultační dokument k budoucí technické radě, který poskytne EK na základě prováděcích opatření nařízení EuSEF 6 a nařízení EuVECA 7. ESMA specifikuje typy činností představující sociální podnikání a také metody pro měření sociálního dopadu. Dále jsou upřesněna pravidla pro činnost správců EuSEF a EuVECA. Také jsou specifikovány požadavky na informace, které by správci EuSEF fondů měli poskytovat investorům. Bližší Změna zdanění investičních fondů Dne Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kterou se mění zdanění investičních fondů, a to tak, že sazba daně z příjmů u základního investičního fondu (definován v 17b) činí 5 %. Z výše zmíněné zvýhodněné sazby daně z příjmů jsou vyřazeny fondy, které nejsou otevřené či přijaté k obchodování na regulovaném trhu a fondy investující převážně do nemovitostí, komodit a některých dalších aktiv. Cílem navržené právní úpravy zdanění investičních fondů je dosáhnout stavu, kdy investice prováděné prostřednictvím investičních fondů mají z pozice investora srovnatelné daňové zatížení s investicemi prováděnými individuálně. Bližší informace jsou dostupné zde: Novela vyhlášky o žádostech podle ZISIF ČNB v říjnu předložila návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Novela zohledňuje změny obsažené v připravované novele ZISIF a dále změny vyvolané ZOK. Novela nabude účinnosti Bližší Slovenská republika N/A 3. Bankovnictví a platební systémy Evropská unie Působnost ECB v bankovní unii Dne uveřejnila ECB seznam 120 významných úvěrových institucí, nad kterými bude od přímo vykonávat dohled. Významné úvěrové instituce tvoří téměř 85 procent celkových bankovních aktiv v eurozóně. Význam bank je hodnocen s ohledem na jejich postavení v pravidelných intervalech, nejméně však jednou za rok po vyhlášení jejich celoročních hospodářských výsledků. V případě fúzí bude posuzování probíhat ad hoc. ECB současně uveřejnila seznam méně významných institucí, které budou i nadále podléhat dohledu vnitrostátních orgánů. Bližší informace jsou dostupné zde: Obezřetnostní pravidla FAQ k pákovému poměru dle Basel III - v říjnu uveřejnil Basilejský výbor pro bankovní dohled odpovědi na často kladené otázky k pákovému poměru v rámci Basel III. Jsou rozděleny do oblastí (i) kritéria pro uznávání hotovostního dozajištění spojeného s deriváty expozic; (ii) centrálně zúčtovatelné derivátové expozice; (iii) započtení finančních cenných papírů (SFTs); (iv) úprava započtení SFTs a derivátů podle rámcové dohody zahrnující více produktů; a (v) měření expozice v rámci doplňkové úpravy úvěrových derivátů. Bližší informace jsou dostupné zde: Doporučení BIS pro řízení operačního rizika - Basilejský výbor pro bankovní dohled vydal zprávu o uplatňování zásad pro řádné řízení operačního rizika vydaných v roce Zpráva obsahuje 11 zásad, které se mj. vztahují k operačnímu riziku, identifikaci a vyhodnocení rizik, monitoringu, reportingu či poskytování informací. Bližší Návrh seznamu hlavních indexů a uznaných burz podle CRR- dne zahájila ESMA veřejnou konzultaci k definici "hlavních indexů" a "uznaných burz" ve smyslu nařízení o kapitálových požadavcích (CRR). Tyto definice jsou mj. důležité pro výpočet úvěrového rizika úvěrových institucí a investičních podniků. Konzultační materiál k PTN obsahuje navrhovaný seznam "hlavních indexů" a "uznaných burz". Bližší informace jsou dostupné zde: RTN k implementaci pravidel pro ratingové agentury Dne přijala Komise RTN, které jsou potřebné k provedení klíčových ustanovení nařízení o ratingových agenturách. 8 Tyto RTN stanoví: požadavky na zveřejňování pro emitenty, původce a sponzory strukturovaných finančních nástrojů, požadavky na reporting ratingovým agenturám (CRA) pro účely Evropské ratingové platformy a požadavky na Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 4 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013, o evropských fondech sociálního podnikání 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, o evropských fondech rizikového kapitálu 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013 ze dne 21. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

5 reporting ratingových agentur ohledně poplatků vykazovaných pro účely průběžného dohledu ze strany orgánu ESMA. Bližší informace jsou dostupné zde: Konzultace ECB k reportingu Dne zahájila ECB veřejnou konzultaci k návrhu nařízení o oznamování finančních informací. Oznamovací povinnosti dle návrhu zahrnuje mj. informace týkající se rozvahových položek finančních aktiv, expozic v selhání, finančních závazků a dopadu úvěrových ztrát. Bližší informace jsou dostupné zde: https://www.ecb.europa.eu Návrh pokynů k platebním příslibům k systému pojištění vkladů Dne uveřejnila EBA konzultační materiál návrhu obecných pokynů týkajících se platebních příslibů k systému pojištění vkladů. Cílem Směrnice o systémech pojištění vkladů 9 (DGSD) je zajištění jednotné úrovně ochrany klientských depozit v celé EU. DGSD umožňuje institucím poukázat až 30 % výše jejich příspěvků prostřednictvím závazných platebních příslibů, pokud jsou plně zajištěny aktivy s nízkým rizikem a nejsou zatíženy právy třetích osob. Pokyny EBA upřesňují obezřetnostní režim platebních příslibů, a to zejména v rámci dohledu a hodnocení procesů (SREP). Konzultace probíhá do Bližší Pokyny k bezpečnosti internetových plateb Dne 20. října uveřejnila EBA konzultační materiál k Pokynům k bezpečnosti internetových plateb. Návrh pokynů byl vypracován ve spolupráci s ECB. EBA navrhuje vytvoření takového regulatorního rámce, který by zajistil jednotná pravidla bezpečnosti pro platby v rámci všech členských států EU a současně zohlednil nutné investiční a systémové změny. Konzultace probíhá do 14. listopadu Bližší informace jsou dostupné zde: Ozdravné plány a řešení bankovních krizí Konzultační materiál EBA k zacházení se závazky v případě rekapitalizace dle BRRD - dne uveřejnila EBA konzultační materiál k pokynům upravujícím provázanost mezi posloupností odepisování a konverzí závazků v případě použití nástroje rekapitalizace (bail-in) podle směrnice BRRD a hierarchií kapitálových nástrojů ve smyslu nařízení CRR. Pokyny mají zajistit, aby byl 9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů nástroj rekapitalizace efektivním nástrojem pro absorpci ztrát a rekapitalizaci bank a současně aby orgány příslušné k řešení krizí měly jasnou představu o aplikovaných podmínkách. Konzultace potrvá do 3 ledna Bližší Návrh RTN a pokynů ke skupinové finanční podpoře - Dne uveřejnila EBA konzultační materiál k návrhu RTN a obecných pokynů specifikujících podmínky skupinové finanční podpory a k návrhu PTN o zveřejňování dohod o skupinové finanční podpoře podle BRRD. Cílem EBA je stanovit jasný harmonizovaný právní rámec pro usnadnění skupinové podpory, zvýšit právní jistotu překonáním stávajících legislativních překážek a zajistit vysoký standard transparentnosti ve vztahu k dohodám o skupinové finanční podpoře. Konzultace probíhá do Bližší informace jsou dostupné zde: Návrh pokynů k indikátorům ozdravných plánů - dne vydala EBA návrh Obecných pokynů identifikujících minimální kvalitativní a kvantitativní indikátory, které by instituce měly zahrnout do svých ozdravných plánů podle BRRD. Návrh pokynů upřesňuje minimální výčet kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které by instituce měly zahrnout do svých ozdravných plánů, a to ve vztahu ke kapitálu, likviditě, rentabilitě a kvalitě aktiv. Obecné pokyny také identifikují makroekonomické a tržní indikátory, které by instituce měly zahrnout v případě, že budou relevantní vzhledem k jejich právní struktuře, rizikovému profilu, velikosti a komplexnosti činnosti. Konzultace probíhá do Bližší informace jsou dostupné zde: Návrh pokynů k rekapitalizaci bank z vnitřních zdrojů podle BRRD - dne uveřejnila EBA konzultační materiál k návrhu Obecných pokynů ujasňujících vztah mezi posloupností, ve které by měly být závazky odepsány nebo převedeny, pokud je provedena rekapitalizace z vnitřních zdrojů podle směrnice BRRD, a hierarchií kapitálových nástrojů v nařízení CRR. Cílem je zajistit, aby rekapitalizace z vnitřních zdrojů byla efektivním nástrojem absorpce ztrát a zajistit rekapitalizaci bank tak, aby příslušné orgány měly jasnou představu o podmínkách, za kterých by měly být použity. Konzultace probíhá do Bližší Konzultační materiál k implementaci nástrojů k řešení problémů - EBA uveřejnila Konzultační materiál k sadě Obecných pokynů týkajících se směrnice BRRD. Konzultace má za cíl usnadnit uplatňování nástrojů k řešení problémů v Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 5

6 bankovním sektoru EU, zejména pomocí regulace prodeje obchodních nástrojů a nástrojů oddělení majetku, jakož i převod instituce nebo jejích aktiv. Konzultace probíhá do Bližší informace jsou dostupné zde: Konzultační materiál EBA týkající se včasné intervence a řešení bankovní krize - dne zahájila EBA konzultaci návrhů Obecných pokynů k použití včasných intervenčních opatření a okolnosti, na základě kterých se instituce považuje za "selhávající nebo pravděpodobně selhávající". Tyto návrhy by měly zajistit kontinuitu mezi trvalým dohledem prováděným vnitrostátními orgány v souladu s CRD a BRRD. Konzultace probíhá do Bližší informace jsou dostupné zde: EBA vydala Obecné pokyny pro ozdravení bank a řešení krizí - dne EBA uveřejnila obecné pokyny upřesňující typ testů, přezkum a hodnocení, které mohou vést k mimořádnému opatření veřejné podpory institucím v bankovním sektoru. Tyto konečné pokyny jsou zaměřeny na podporu konzistentního a koherentního přístupu k řešení problémů bank v celé EU a budou součástí jednotného kodexu EU v bankovním sektoru. Bližší informace jsou dostupné zde: Konzultace ke zjednodušeným ozdravným plánům obnovy a řešení krizí - dne EBA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu Obecných pokynů a ITS k ozdravným plánům, plánům řešení krizí a způsobu hodnocení řešení podle BRRD. Obecné pokyny definují kritéria a postup posuzování, zda instituce splňuje podmínky pro zjednodušené postupy dle BRRD, např. druh podnikání, akcionářská struktura, právní forma, jejich rizikový profil atd. včetně závazných ukazatelů. Bližší informace jsou dostupné zde: Prováděcí nařízení ke směrnici BRRD - financování krizového fondu - Evropská komise přijala dne pravidla týkající se příspěvků bank do zvláštního krizového fondu založeného podle BRRD. Instituce v členských státech mimo eurozóny budou přispívat do národních fondů pro řešení krize a instituce ze zemí eurozóny budou přispívat do tzv. Jednotného fondu pro řešení krize (Single Resolution Fund). Výpočet příspěvku jednotlivých institucí bude založen na pevně stanovené složce, která se bude odvíjet od celkové výše závazků dané instituce, přičemž výše druhé složky bude založena na rizikovém profilu portfolia dané instituce. Malé banky budou přispívat paušálně určenou částkou. Bližší Novela zákona o bankách k ozdravným plánům Ministerstvo financí v říjnu předložilo do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o bankách v souvislosti s implementací BRRD 10, která vytváří základní legislativní předpoklady pro případné budoucí poskytnutí veřejné podpory bance a která má sídlo na území České republiky, a to ve veřejném zájmu v souladu s evropskými pravidly státní pomoci. Tento návrh zákona bude existovat do doby, než nabude účinnosti zákon implementující směrnici (BRRD), který bude upravovat tuto oblast komplexně. Bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz Novela vyhlášky o informačních povinnostech bank V návaznosti na nařízení ECB č. 1409/2013 o statistice platebního styku s navrhovanou novelou vyhlášky 11 zabezpečuje sběr statistických dat od bank a poboček zahraničních bank nezbytných pro sestavování plně harmonizované statistiky. Bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu Novela vyhlášky 12 stanoví vzory tiskopisů a obsah žádostí a oznámení, dále způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém platební instituce a instituce elektronických peněz, pravidla pro výpočet výše kapitálu a pro výpočet kapitálové přiměřenosti platební instituce a instituce elektronických peněz včetně jednotlivých přístupů, které se mohou při výpočtu kapitálové přiměřenosti uplatňovat, a aktiva, do kterých může platební instituce, instituce elektronických peněz, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu investovat peněžní prostředky svěřené k provedení platební transakce. Bližší 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/ Vyhláška č. 346/2013 Sb. o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 12 Vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb. Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 6

7 https://apps.odok.cz Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy ČNB Předkládaný návrh vyhlášky novelizuje vyhlášku č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy ČNB v souvislosti s nutností upravit rozsah předkládaných výkazů těmito subjekty v návaznosti na postupný náběh informačních povinností dle CRR. 13 Bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz Výsledky konzultace k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení (MCD) MF předložilo výsledky veřejné konzultace k transpozici k MCD. 14 Směrnice MCD přináší právní úpravu v oblasti nabídky a zprostředkování hypotečních úvěrů obdobnou současné úpravě spotřebitelských úvěrů. Směrnice pokrývá vztahy mezi věřitelem a zprostředkovatelem na straně jedné a dlužníkem (spotřebitelem) na straně druhé. Většina dotázaných se vyslovila proti rozšíření působnosti nad rámec vymezený MCD. Bližší Slovenská republika Návrh opatření NBS o reportingu platebních institucí a institucemi elektronických peněz Návrh opatření k zákonu o platebních službách je vydán s cílem zabezpečení dat pro Národní banku Slovenska k výkonu dohledu nad uvedenými subjekty podle upravených vzorů výkazů na základě dosavadní aplikační praxe. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší https://lt.justice.gov.sk Návrh opatření NBS k národním volbám pro instituce podle zvláštního předpisu V návaznosti na novelu zákona o bankách a zákona o cenných papieroch 15 adaptující Nařízení CRR vydala NBS návrh nařízení, kterými se uplatní národní požadavky, limity, 13 Podrobně viz Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnice 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 109/ Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 556/2001 Z. z. o cenných papírech a investičních službách ve znění pozdějších předpisů metody, úrovně, koeficienty procentní míry a podíly nebo jiná pravidla, které z nařízení CRR vyplývají. Bližší https://lt.justice.gov.sk Vyhláška ministerstva financí o splnění podmínky pro sazbu zvláštního odvodu vybraných finančních institucí Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí této vyhlášky odkazujeme na Finanční bulletin za měsíce červenec a srpen 2014, část 3. (Bankovnictví a platební systémy). Nová vyhláška č. 253/2014 Z.z. nabyla účinnosti dne Bližší informace jsou dostupné zde: Opatření NBS č. 16/2014 o zveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto opatření odkazujeme na Finanční bulletin za měsíce březen a duben 2014, část 3. (Bankovnictví a platební systémy). Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší Věstník NBS Rozhodnutí Národní banky Slovenska Rozhodnutí NBS č. 12/2014 o určení míry proticyklického kapitálového polštáře - NBS dle zákona o bankách čtvrtletně rozhoduje o určení míry proticyklického kapitálového polštáře. Tímto rozhodnutím Bankovní rada NBS určila míru proticyklického kapitálového polštáře na úrovni 0 %. Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší informace jsou dostupné zde: Věstník NBS Rozhodnutí NBS č. 9/2014, kterým se mění rozhodnutí Národní banky Slovenska č. 10/2013 o obchodních podmínkách pro poskytování platebních služeb a na vedení vkladových účtů pro právnické osoby - Od účinnosti tohoto rozhodnutí může NBS tyto úroky připsat následující pracovní den po dni ukončení vkladu. Rozhodnutí č. 9/2014 rovněž zpřesňuje způsob zasílání výpisu z účtu klienta v elektronické podobě a NBS tento výpis zasílá pouze na jednu ovou adresu. Nová právní úprava nabude účinnosti dne Bližší Věstník NBS Doporučení NBS č. 1/2014 v oblasti politiky obezřetnosti na makroúrovni k rizikům spojeným s vývojem na trhu retailových úvěrů - NBS reaguje na aktuální vývoj na trhu retailových úvěrů (a zejména úvěrů na bydlení) ve Slovenské republice. NBS nevnímá růst úvěrů domácností z hlediska stability slovenského finančního sektoru negativně. NBS zejména doporučuje poskytovat pouze takové úvěry na bydlení, které jsou zabezpečeným úvěrem, s maximální hodnotou LTV na úrovni Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 7

8 nejvýše 90 %, dále stanovení a dodržování vnitřního limitu na ukazatel schopnosti klienta splácet úvěr, provádění stresového testování portfolia na nárůst úrokových sazeb a zvýšení nezaměstnanosti, dodržování limitů na splatnost retailových úvěrů a neposkytování retailových úvěrů s přesunem zatížení klienta na pozdější dobu atp. Doporučení nabyde účinnosti dne s výjimkou doporučení o dodržování limitů týkajících se hodnoty LTV u nových úvěrů na bydlení, které vstoupilo v platnost dne Bližší informace jsou dostupné zde: Věstník NBS 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy Evropská unie Pravidla EK týkající se obezřetného podnikání bank a pojišťoven Dne EK schválila nařízení v přenesené pravomoci obsahující implementační pravidla pro směrnici Solvency II. Přijaté akty obsahují mj. pravidla pro oceňování aktiv a pasiv, požadavky na udržování patřičné výše solventnosti, požadavky na řídicí a kontrolní systém apod. Bližší Veřejné konzultace EIOPA K aplikaci pravidel Solvency II na instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění - EIOPA v říjnu 2014 uveřejnila konzultační dokument týkající se regulativních změn institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění zejména v důsledku přijetí směrnice Solvency II. Uzávěrka konzultací je stanovena na Návrh pokynů ke konfliktu zájmů při prodeji pojišťovacích produktů - EIOPA specifikuje podrobně pravidla střetu zájmů při přímém nebo zprostředkovaném prodeji investičních pojišťovacích produktů. Návrh pokynů pro pojišťovny k tvorbě a správě produktů - EIOPA specifikuje podrobná pravidla pro pojišťovny, která mají dodržovat z hlediska obezřetnosti a adekvátních pravidel jednání k zákazníkům při tvorbě pojistných produktů, zejména investičních, a jejich soustavnému monitoringu a správě. Návrhy prováděcích opatření a pokynů k Solvency II - EIOPA předložila Komisi první sadu návrhů prováděcích norem a obecných pokynů k implementaci Solvency II. Pokyny EIOPA pro používání identifikátoru právnické osoby - dne EIOPA vydala pokyny pro používání identifikátoru právnické osoby (LEI). Použití LEI se budou vztahovat na všechny informace shromážděné EIOPA včetně zpráv Solvency II a registrů. Bližší https://eiopa.europa.eu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona Důvody pro předložení tohoto návrhu zákona jsou vývoj na trhu zprostředkování pojištění a zkušenosti ČNB s výkonem dohledu v této oblasti finančního trhu. Zároveň se tímto návrhem zákona do českého právního řádu částečně zapracovává směrnice Solvency II, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne o zprostředkování pojištění a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES. Cílem tohoto návrhu zákona je zlepšení postavení spotřebitele v sektoru pojišťovnictví, posílení odborné způsobilosti distributorů pojištění, vytvoření předpokladů pro účinnější výkon dohledu v sektoru distribuce pojištění, sjednocení úpravy zprostředkování a přímé distribuce pojištění, vytvoření podmínek pro budoucí jednotnou úpravu distribuce na finančním trhu. Bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz Novela zákona o pojišťovnictví Ministerstvo financí předložilo vládě k projednání návrh novely zákona o pojišťovnictví (277/2009 Sb.). Novela transponuje směrnici Solvency II a přináší řadu významných změn pro organizaci a činnost pojišťoven a zajišťoven. Mj. zavádí rozsáhlé požadavky na řídicí a kontrolní systém pojišťovny včetně corporate governance či podrobných pravidel pro outsourcing, specifikuje základní pravidla jednání pojišťovny a přináší nový rizikově orientovaný přístup pro řízení solventnosti pojišťoven. Novela zákona na řadě míst odkazuje na prováděcí nařízení Evropské komise, které je přímo aplikovatelné. Účinnost novely je stanovena na červenec Bližší https://apps.odok.cz Změna zákonů v oblasti finančního trhu a informace k pojistné smlouvě Dne Senát schválil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu a následně dne byl tento zákon vyhlášen ve Sbírce Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 8

9 zákonů pod číslem 261/2014 Sb. Novela řeší ochranu práv zájemců o pojištění a pojistníků v oblasti sdělování informací pojišťovnou a představuje transpozici směrnice Rady č. 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/83/ES o životním pojištění. Novela v principu přebírá úpravu obsaženou ve zrušeném zákoně o pojistné smlouvě. Bližší https://apps.odok.cz Dohledový benchmark ČNB - kontrola distribučních sítí ČNB dne vydala úřední sdělení, kterým sděluje standard pro oblast řízení kvality distribuční sítě pojišťovacího zprostředkovatele. ČNB specifikuje povinnost pojišťovacího zprostředkovatele jednat s odbornou péčí dle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. ČNB zejména akcentuje, že pojišťovací zprostředkovatel by měl ve smlouvě s podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem a ve vnitřních předpisech pro zaměstnance upravit povinnosti při zprostředkování pojištění. ČNB také očekává, že pojišťovací zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje odpovídající systém toku informací. Dále je povinen zajistit adekvátní kvalitu systému distribuce a zajistí vhodnou konstrukci systému odměňování. Ve sdělení se dále řeší otázky předsmluvních informací a propagace, zjišťování znalostí, vztahu k rizikům a zkušeností zájemce s investičními produkty, řízení střetu zájmů, zamezení výkonu zprostředkovatelské činnosti tipaři, zabránění nezákonným praktikám při zprostředkovatelské činnosti, zejména aplikace kontrolních mechanismů, opatření při zjištění nedostatků, spolupráce s pojišťovnou, vyřizování stížností, uchovávání dokumentace a vzdělávání. Bližší https://www.cnb.cz Slovenská republika Návrh opatření k informacím o důchodech ze starobního důchodového spoření Návrh opatření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR. Návrh opatření stanoví obsah, rozsah a strukturu informace o důchodech ze starobního důchodového spoření (tzv. Informačního list). Obsahuje mj. informace o žádosti o tento důchod a o jednotlivých druzích důchodů a formách jejich vyplácení. Důchodová správcovská společnost zasílá informační list na vyžádání střadatele a je přístupný na jejím webu a v sídle a také na webu Sociální pojišťovny v jejím sídle. Návrh opatření obsahuje také vzor takového informačního listu. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace jsou dostupné zde: https://lt.justice.gov.sk Nařízení vlády k nároku na starobní důchod ve vztahu k důchodovému systému EU Na konci září nabylo účinnosti nařízení vlády Slovenské republiky, 16 kterým se stanoví způsob určení pojistně matematické protihodnoty nároku na starobní důchod ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie nebo její instituce. Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto nařízení odkazujeme na bulletin za měsíce květen a červen Bližší Návrh opatření NBS k informačním povinnostem pojišťoven Návrh opatření NBS 17 zákona o starobním důchodovém spoření, kterou se rozšiřuje působnost pojišťoven o nové pojistné odvětví, a to pojišťovací činnost týkající se výplaty důchodů důchodového spoření. Účinnost nové právní úpravy je Bližší informace jsou dostupné zde: https://lt.justice.gov.sk Opatření NBS o statutu důchodového fondu Pro bližší informace k tomuto opatření 18 odkazujeme na bulletin za měsíce květen a červen Nová právní úprava nabyla účinnosti dne , Bližší informace jsou dostupné zde: Věstník NBS Opatření k účetnictví podílových a důchodových fondů 19 Pro bližší informace k tomuto opatření odkazujeme na bulletin za měsíce červenec a srpen Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší informace jsou dostupné zde: 16 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 251/2014, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 200/2012 Z. z. 17 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní vo znení opatrenia č. 27/ Opatření Národní banky Slovenska č. 15/2014, kterým se stanoví náležitosti statutu důchodového fondu, jeho rozsah, obsah a struktura informací, které má statut důchodového fondu obsahovat 19 Opatření ministerstva financí Slovenské republiky č. MF / / , kterým se mění opatření Ministerstva financí Slovenské republiky ze dne 13. prosince 2007 č. MF / / , kterým se stanoví podrobnosti o uspořádání a označování položek účetní závěrky, obsahovém vymezení těchto položek a rozsahu údajů určených z účetní závěrky ke zveřejnění, o rámcové účtové osnově a postupech účtování pro podílové fondy, důchodové fondy a doplňkové důchodové fondy ve znění pozdějších předpisů Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 9

10 Opatření k výpisu z osobního důchodového účtu Opatření 20 specifikuje povinnost důchodových správcovských společností zasílat k poslednímu dni kalendářního roku spořiteli výpis z jeho osobního důchodového účtu a stanovuje obsah a strukturu tohoto výpisu. Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší 5. Regulace finančního trhu Evropská unie Veřejné prohlášení Moneyvalu Moneyval 21 vydal veřejné prohlášení v souvislosti s opatřeními v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v Bosně a Hercegovině. Moneyval upozorňuje finanční instituce, aby věnovaly zvýšenou pozornost transakcím s finančními institucemi z Bosny a Hercegoviny. Bližší Rozhodnutí ECB o oddělení funkce měnové politiky od funkce dohledu Dne ECB přijala rozhodnutí ECB/2014/39 o zásadách oddělení funkce měnové politiky od funkce dohledu ECB. ECB musí provádět úkoly týkající se dohledu, aniž jsou dotčeny její úkoly týkající se měnové politiky a odděleně od těchto a všech ostatních úkolů, a to zejména, pokud jde o služební tajemství a výměnu informací mezi těmito dvěma funkcemi. Bližší informace jsou dostupné zde: Novela vyhlášky o informačních povinnostech osob ze sektoru finančních institucí Novela navazuje na nařízení ECB č. 1409/2013 ze dne o statistice platebního styku a týká se nebankovních finančních institucí jde mj. o měnové finanční instituce, investiční fondy, účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv a ostatní finanční zprostředkovatele. Návrh vyhlášky stanoví obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů ČNB. Bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou Na konci října byl sněmovně předložen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná změna zákona zvyšuje transparentnost poskytovaných produktů a umožní Ministerstvu financí efektivní kontrolu při poskytování dotace ze státního rozpočtu a kontrolu úvěrů poskytovaných Českou exportní bankou, a.s. Bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz Novela zákona o účetnictví Dne Ministerstvo financí předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů. Cílem předložené novely zákona je transpozice směrnice o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků. Součástí tohoto návrhu zákona je i úprava režimu jednoduchého účetnictví a možnost jeho použití určenými účetními jednotkami při splnění stanovených podmínek. Jde především o malé účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku a pro něž by vedení podvojného účetnictví bylo administrativně a finančně náročné. Dále tento návrh zákona obsahuje terminologické změny (např. náhrada pojmu účetní závěrky za finanční výkaz a náhrada výroční zprávy za zprávu vedení společnosti ) a úpravy, které souvisejí s rekodifikací soukromého práva. Bližší https://apps.odok.cz Novela zákona o auditorech Dne byl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schválen Poslaneckou sněmovnou. Novela reaguje na doplňující legislativu EU 22. Navržené změny mají zvýšit a zkvalitnit dohled Rady pro veřejný dohled nad auditem, kontroly mají být prováděny pravidelně a preventivně s cílem zvýšení kvality provádění auditu u kontrolovaného auditora a zaměřit se na Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana Opatření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky č. 288/2014, kterým se stanoví obsah a struktura výpisu z osobního důchodového účtu spořitele 21 Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu 22 vycházející ze Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (dále jen směrnice o povinném auditu ).

11 vytvoření a zachování důvěry v povinné audity, a tím i důvěry ve finanční trhy. Dalším důvodem je zamezení odlišného pojetí kvality auditu u statutárních auditorů a auditorských společností v České republice i v jiných členských státech EU. Novela dále obsahuje úpravy či zpřesnění některých ustanovení zákona v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Dne byl návrh zákona vrácen Senátem Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Bližší Novela AML vyhlášky ČNB Dne nabyla účinnosti vyhláška č. 129/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Ve vyhlášce byla nově upravena terminologie v návaznosti na změny v souvisejících předpisech, bylo upřesněno vymezení některých pojmů a upřesněny některé požadavky uplatňované vůči subjektům dozorovaným ČNB. Podle přechodného ustanovení mají příslušné úvěrové a finanční instituce povinnost uvést systémy vnitřních zásad do souladu s touto vyhláškou do Bližší informace jsou dostupné zde: Slovenská republika Opatření Národní banky Slovenska č. 17/2014 o předkládání výkazů bankami, pobočkami zahraničních bank, obchodníky s cennými papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry pro statistické účely Pro bližší informace odkazujeme na bulletin za měsíce květen a červen Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší Věstník NBS Opatření Národní banky Slovenska č. 19/2014 o předkládání výkazu faktoringovými společnostmi, společnostmi splátkového financování či leasingovými společnostmi pro statistické účely Pro bližší informace odkazujeme na bulletin za měsíce květen a červen Nová právní úprava nabyla účinnosti Bližší Věstník NBS Opatření k účetním závěrkám některých finančních institucí Pro bližší informace k tomuto opatření 23 odkazujeme na bulletin za měsíce květen a červen Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší informace jsou dostupné zde: 6. Obchodní společnosti a související otázky Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Počátkem září vláda předložila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Cílem předkládaného návrhu je přehodnotit okruh trestných činů, za které může být právnická osoba trestně postižitelná. Právnické osoby mají být zásadně odpovědné za veškeré trestné činy s výjimkou těch, u kterých to bude zákonem výslovně vyloučeno. Bližší informace jsou dostupné zde: https://apps.odok.cz Slovenská republika Návrh vyhlášky Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č.25/2004 Z.z., kterou se stanoví vzory formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku a seznam listin, které je třeba k návrhu na zápis přiložit ve znění pozdějších předpisů V návaznosti na novelu Obchodného zákoníka a zákona o obchodnom registry je předložena novela vyhlášky 25/2004 Z.z. Navrhované doplnění se týká náležitosti návrhů na zápis údajů při fúzi, sloučení a rozdělení obchodních společností. Navrhovaná právní úprava také reaguje na pravidlo, že při fúzi, splynutí nebo rozdělení společností bude v případě "krize" společnosti vyžadována zpráva nezávislého odborníka. Účinnost nové právní úpravy je Bližší https://lt.justice.gov.sk 23 Opatření ministerstva financí Slovenské republiky č. MF / 16232/ , kterým se mění opatření Ministerstva financí Slovenské republiky ze dne 10. prosince 2008 č. MF / / , kterým se stanoví podrobnosti o uspořádání a označování položek účetní závěrky, obsahovém vymezení těchto položek a rozsahu údajů určených z účetní závěrky ke zveřejnění, o rámcové účtové osnově a postupech účtování pro Fond pojištění vkladů, Garanční fond investic, instituce elektronických peněz a pobočky zahraničních finančních institucí a o změně některých opatření, ve znění pozdějších předpisů Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 11

12 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, s. r. o. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů, upozorňujeme na možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujte oficiálně zveřejněné texty právních předpisů, stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu odkazováno. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Kontakty: Tomáš Sedláček, Partner, Zdeněk Husták, Of counsel, Adam Nečas, Of counsel, Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin září & říjen 2013 Strana 12 BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Klimentská 1207/ Praha 1 IČ: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl C, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Tel.: Fax: Web:

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a přehled právních předpisů a úředních sdělení navržených ke zrušení Česká

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Bulletin BBH: Novela zákona o bankách

Bulletin BBH: Novela zákona o bankách Bulletin BBH: Novela zákona o bankách červenec 2014 Obsah 1. Nové požadavky na kapitál 2 2. Správa a řízení společnosti (corporate governance) 3 3. Krizové řízení v bankovním sektoru 4 4. Pravomoci orgánů

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. červenec & srpen 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. červenec & srpen 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti červenec & srpen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy...2 2. Investiční fondy...3 3. Bankovnictví a platební systémy...4

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Bulletin BBH Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Působnost nového režimu... 2 3. Politicky exponované

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům P Ř Í L O H A Základní teze k prováděcím předpisům 1. Základní teze k připravovanému návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Bulletin BBH. Konzultační dokument ESAs k nařízení PRIIPS

Bulletin BBH. Konzultační dokument ESAs k nařízení PRIIPS Bulletin BBH Konzultační dokument ESAs k nařízení PRIIPS Právní aktuality RTS k nařízení PRIIPs Bulletin únor 2016 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Návrh RTS... 2 3. 1. RTS: Obsah sdělení klíčových informací

Více

OBECNÉ POKYNY K LIMITŮM PRO EXPOZICE VŮČI SUBJEKTŮM STÍNOVÉHO BANKOVNICTVÍ EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Obecné pokyny

OBECNÉ POKYNY K LIMITŮM PRO EXPOZICE VŮČI SUBJEKTŮM STÍNOVÉHO BANKOVNICTVÍ EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Obecné pokyny EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Obecné pokyny Limity pro expozice vůči subjektům stínového bankovnictví, které provádějí bankovní činnosti mimo regulační rámec podle čl. 395 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance ODŮVODNĚNÍ návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Předkládaný

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA)

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA) ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky č. 58/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti květen & červen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy...

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Bulletin BBH Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Červen 2014 Obsah Shrnutí... 2 1. Působnost regulace MiFID II... 3 2. Podmínky po poskytování investičních služeb... 3 3. Regulované obchodní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Martina Smetanová. Výbory pro audit

Martina Smetanová. Výbory pro audit Martina Smetanová Výbory pro audit Výbory pro audit Povinnost zřídit výbory pro audit je stanovena zákonem o auditorech Tuto povinnost mají subjekty veřejného zájmu za předpokladu naplnění podmínek stanovených

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA-BoS-15/106 CS Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních Bulletin BBH EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) duben 2013 Obsah 1. EMIR - základní přehled... 2 2.

Více

Obecné pokyny. ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech. 27. června 2014 EBA/GL/2014/03

Obecné pokyny. ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech. 27. června 2014 EBA/GL/2014/03 OBECNÉ POKYNY KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ O ZATÍŽENÝCH A NEZATÍŽENÝCH AKTIVECH 27. června 2014 EBA/GL/2014/03 Obecné pokyny ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech Obecné pokyny orgánu EBA

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo ve finaních a finančích službách Kurs,,Právo ve financích a finančních službách je určen pro posluchače magisterského studia na oboru Finance a finanční

Více

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance ODŮVODNĚNÍ návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Předkládaný

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Nový zákon o spotřebitelském úvěru Bulletin BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Leden 2016 Nový zákon o spotřebitelském úvěru Základní přehled právní úpravy Nový zákon o spotřebitelském úvěru základní přehled právní úpravy Bulletin Leden 2016

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních Bulletin BBH EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) duben 2013 Právní aktuality EMIR Bulletin duben 2013

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

OBECNÉ POKYNY K TESTŮM, PŘEZKUMŮM NEBO VÝKONŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM EBA/GL/2014/ září 2014

OBECNÉ POKYNY K TESTŮM, PŘEZKUMŮM NEBO VÝKONŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM EBA/GL/2014/ září 2014 EBA/GL/2014/09 22. září 2014 Obecné pokyny k druhům testů, přezkumů nebo výkonů, které mohou vést k podpůrným opatřením podle čl. 32 odst. 4 písm. d) bodu iii) směrnice o ozdravných postupech a řešení

Více

Základní ukazatele - družstevní záložny

Základní ukazatele - družstevní záložny Základní ukazatele - družstevní záložny I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji spořitelních a úvěrních družstev (dále jen družstevní záložny, které poskytují služby

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 314 VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Změna: vyhláška č. 215/2014 Sb. (znění platné od 1. ledna 2015) Česká národní

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Představení dohledu nad finančním trhem

Představení dohledu nad finančním trhem Představení dohledu nad finančním trhem Důvody existence dohledu, jeho cíle a pravomoci Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Den otevřených dveří ČNB dne 4. června 2016 Struktura prezentace I. Důvody existence

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji obchodníků s cennými papíry, kteří poskytují investiční služby v České republice

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne,

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

Legislativa Přehled legislativních novinek

Legislativa Přehled legislativních novinek Legislativa Přehled legislativních novinek 01.03. 2010 31.03.2010 Obsah: Přehled nových právních předpisů vyhlášených ve sbírce zákonů Upozornění na důležité legislativní změny > Nově přijaté předpisy

Více

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance 10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance Vladimír Tomšík 25. října 2016 Historie Uspořádání dohledu do 1.4.2006 Česká národní banka dohled nad bankami a pobočkami zahraničních

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 15. prosince 2016 (CON/2016/60)

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 15. prosince 2016 (CON/2016/60) CS ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 15. prosince 2016 o pravomoci České národní banky provádět obchody na finančním trhu (CON/2016/60) Úvod a právní základ Evropská centrální banka

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 2012: pohled dohledu a pohled regulace

Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 2012: pohled dohledu a pohled regulace Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 212: pohled dohledu a pohled regulace Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB XII. Fórum Zlaté koruny 27. března 212 Kapitálová vybavenost Kapitálová vybavenost

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

č. 233/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2009

č. 233/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2009 č. 233/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2009 o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. ve znění vyhlášky

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM Pojišťovna provede vyhodnocení nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému (ŘKS), jeho adekvátnost

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin červenec & srpen 2010

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin červenec & srpen 2010 Právní aktuality - Finanční trh Bulletin červenec & srpen 2010 Obsah: 1. Investiční nástroje, komodity a trhy 2. Kolektivní investování 3. Bankovnictví a platební systémy 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy

Více

s ohledem na veřejnou konzultaci a analýzu provedenou v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013,

s ohledem na veřejnou konzultaci a analýzu provedenou v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013, L 78/60 24.3.2016 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/445 ze dne 14. března 2016 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie (ECB/2016/4) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ

Více

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK...

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Informace týkající se trhů s komoditními deriváty nebo souvisejících spotových trhů pro účely vymezení vnitřních informací o komoditních derivátech 17/01/2017

Více

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 Úplné znění s vyznačením změn VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. Česká národní banka stanoví

Více

Základní ukazatele - banky

Základní ukazatele - banky Základní ukazatele - banky I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji bank a poboček zahraničních bank, které poskytují služby v České republice podle zákona č. 21/1991

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH 1. Kategorie zákazníků... 1 1.1 Profesionální zákazník... 1 1.2 Profesionální zákazník na žádost... 2 1.3 Neprofesionální

Více