Břez e n / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 Břez e n / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat březnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou pro Vás přínosem a budete je číst se zájmem. V tomto čísle se budeme zabývat problematikou tzv. souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodních společností či družstev a pracovněprávního vztahu, dále se dočtete o přeshraničních fúzích a v neposlední řadě přinášíme krátké zprávy z dění v TPA Horwath. Tradičně připojujeme Daňový kalendář s důležitými termíny na měsíce březen a duben Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při čtení Newsletteru. S úctou TPA Horwath Mánesova Praha 2 Česká republika Tel.: Fax: Poskytované služby Audit Daňové poradenství Mezinárodní daňové plánování Transferové ceny Podnikové poradenství Poradenství při nákupech a prodejích společností Due diligence Přeměny a strukturování transakcí Oceňování a znalecká činnost Vedení účetnictví IFRS poradenství Účetní a ekonomické poradenství Finanční reporting Vedení mezd Fondy kvalifikovaných investorů Účetní a daňové vzdělávání Ing. Rostislav Kuneš Partner TPA Horwath Obsah 1 Souběh výkonu funkce ve statutárním orgánu a zaměstnaneckého poměru 2 Přeshraniční fúze 3 3 Z dění v TPA Horwath 5 4 Nezapomeňte zaplatit 5 2

2 Břez e n / 6 1 Souběh výkonu funkce ve statutárním orgánu a zaměstnaneckého poměru V Hospodářských novinách ze dne byl uveřejněn obsáhlý materiál, který se podrobněji zabývá problematikou tzv. souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodních společností či družstev a pracovněprávního vztahu, jehož obsahem má být činnost, kterou by daná osoba měla vykonávat jako člen daného statutárního orgánu. Tento materiál vychází z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 3 Ads 119/ ze dne V tomto rozhodnutí Nejvyšší správní soud dovodil, že v případě, kdy je obsahem pracovněprávního vztahu tzv. obchodní vedení společnosti, které má daná osoba dle obchodního zákoníku vykonávat jako člen statutárního orgánu (v daném případě jednatel), je takový pracovněprávní vztah absolutně neplatný, a proto na základě něj není jednatel nemocensky pojištěn a nemá nárok na nemocenské dávky. Je třeba říci, že uvedené rozhodnutí není nějakým novým pohledem soudů na problematiku souběhu funkcí, ale v podstatě je promítnutím existující rozhodovací praxe českých soudů do oblasti zákonného pojištění. Nelze tedy předpokládat, že by se rozhodovací praxe soudů změnila, aniž by zároveň došlo ke změně stávající legislativy. Daňová uznatelnost vyplacených částek V souvislosti s komentáři k tomuto rozhodnutí se objevil i názor, že při aplikaci závěrů z popsaného rozhodnutí do oblasti daňové může být odvozena daňová neuznatelnost odměn vyplácených na základě pracovněprávního vztahu při souběhu funkcí. Komora daňových poradců předložila Ministerstvu financí k projednání na Koordinační výbor materiál, týkající se daňové uznatelnosti vyplacených částek dle pracovně právních smluv. Návrh řešení zněl: Prostředky vyplacené na základě pracovněprávního vztahu jakožto mzda budou daňově uznatelné i v případě, kdy se následně ukáže být tento pracovněprávní vztah neplatný (ať již absolutně či relativně). Generální finanční ředitelství tento názor v podstatě přijalo a uzavřelo materiál takto: Pokud daňovému subjektu (tj. členu statutárního orgánu či jednateli) budou vypláceny mzdové prostředky, ze kterých bude plátcem daně odvedena daň ze závislé činnosti i zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění dle příslušných právních předpisů, jedná se u právnické osoby o náklady daňově účinné. Toto platí v případě, kdy není jednoznačně prokázáno, že se jedná zcela o výplatu odměny členovi statutárních orgánů právnických osob, která by nebyla daňově účinným nákladem dle 25 odst. 1 písm. d) ZDP. Byť se stanovisko Generálního finančního ředitelství zdá být pro daňové poplatníky příznivé, tak nelze přehlédnout, že za určitých okolností může být náklad považován za daňově neúčinný. Důchodové a nemocenské pojištění Pokud jde o rovinu důchodového a nemocenského pojištění, tak Česká správa sociálního zabezpečení se k projednávané věci vyjádřila dne 10. února 2011 (celé znění zprávy najdete na ČSSZ zdůrazňuje, že její postoj k předmětné problematice je v souladu s popsaným rozhodnutím, ale uvádí, že byť by pracovní smlouva byla neplatná, jednatelé jsou účastni důchodového pojištění z titulu funkce ve statutárním orgánu, tudíž by jim odpracované roky většinou chybět neměly. A to v těch kalendářních měsících, ve kterých jim byl zúčtován započitatelný příjem ve výši rozhodného příjmu (pro rok 2011 částka Kč, v roce 2010 pak Kč).

3 Břez e n / 6 ČSSZ dále uvádí, že si neponechává pojištění odvedené za nepojištěné osoby. Často by však mohlo jít pouze o přeplatek na pojistném a na nemocenském pojištění, protože účast na důchodovém pojištění těchto jednatelů by zpravidla měla zůstat zachována, pokud jejich příjem nebyl nižší než výše uvedené rozhodné částky. Do konce roku 2008 by neměl vzniknout ani přeplatek na nemocenském pojištění, protože jednatelé byli pojištěni z důvodu výkonu této činnosti i nemocensky, a to i pokud neměli uzavřenou pracovní smlouvu se společností. ČSSZ připouští, že existují subjekty, které mohou být nesprávným postupem při souběhu funkcí dotčeny, je jich však prý výrazně méně, než kolik je uváděno v médiích. Máme za to, že vyjádření ČSSZ (které se navíc týká jen jednatelů, nikoli členů statutárních orgánů akciových společností a družstev) spíše potvrzuje problematičnost dosavadní praxe souběhu funkcí. Souběh funkcí se dále projevuje v oblasti platnosti jednání za společnost a neměla by být pomíjena ani otázka správného rozložení rolí a s tím souvisejících odpovědností při řízení obchodní společnosti. Správné nastavení funkcí a odpovědností v obchodní společnosti bylo doposud často přehlíženou podmínkou úspěchu v podnikání. Nenechte se nepříjemně překvapit a konzultujte své případné pochybnosti s odborníky na danou oblast. Pro bližší informace kontaktujte Ing. Jindřicha Trupla na u: Právní posouzení v článku vychází z názorů Mgr. Lukáše Zdvihala z advokátní kanceláře Mareš Partners. 2 Přeshraniční fúze Od července roku 2008 platí v České republice zákon o přeměnách, který umožňuje přeshraniční fúze mezi společnostmi v členských státech Evropské Unie. Znamená to tedy, že například česká akciová společnost může fúzovat se slovenskou akciovou společností nebo slovenské a rakouské společnosti s ručením omezeným mohou fúzovat do české společnosti s ručením omezeným. Jak hojně je tato možnost využívána? Kolik takových transakcí již bylo v praxi uskutečněno? V Obchodním věstníku bylo oznámeno od do celkem 29 případů, kdy společnosti uložily do sbírky listin rejstříkového soudu projekt přeshraniční fúze. Z toho 22 fúzí bylo také zdárně dokončeno, tedy zapsáno do českého obchodního rejstříku a do obchodního rejstříku v příslušném státě EU. Počty oznámených a dokončených případů zobrazuje následující graf. Přehled přeshraničních fúzí za poslední tři roky oznámené dokončené

4 Břez e n / 6 Jaké přeshraniční fúze jsou nejčastější? Nejoblíbenější zemí, se kterou jsou realizovány přeshraniční fúze, je Slovensko. Je zajímavé, že do konce roku 2009 byly uskutečněny s touto zemí pouze čtyři přeshraniční fúze, zatímco v roce 2010 to bylo již devět fúzí. Jaký je pro to důvod? Pokud nebudeme spekulovat o daňových souvislostech, může být důvodem zpřesnění slovenské právní úpravy pro tyto transakce a její lepší návaznost na právo EU a tím i na českou právní úpravu. Řečeno ve zkratce - sjednotil se přístup k účetním souvislostem a definici rozhodného dne pro účetní účely. Je evidentní, že touto změnou došlo k významnému zvýšení počtu přeshraničních fúzí realizovaných se Slovenskou republikou. Další zemí, s níž proběhlo nejvíce přeshraničních fúzí, je Kypr. Celkem se jedná o čtyři transakce, z toho dvě transakce byly zapsány do obchodního rejstříku, dvě však dosud na zdárný konec čekají. Ve všech případech se jedná o fúzi, kdy česká společnost zaniká a stěhuje se na Kypr. Je zajímavé, že kyperská právní úprava účetních účinků je odlišná od české, proto možná vznikají dlouhé průtahy při zápisu do obchodního rejstříku na Kypru. Další zahraniční společnosti, s nimiž nejčastěji fúzovaly české firmy, pocházejí z Německa a z Holandska, kde byly provedeny v každé zemi 3 transakce. Ostatní země zapojené do fúzí s českými společnostmi byly Velká Británie, Rakousko, Francie, Irsko a Polsko. Přehled fúzí dle zemí a roku realizace ukazuje následující graf. Počty přeshraničních fúzí dle zemí a let Slovensko Kypr Německo Holansko V současné době je v České republice připravována novela zákona o přeměnách. Ta by měla přinést možnost volit u přeshraničních fúzí rozhodný den fúze variantně, tedy spojit ho i s právními účinky fúze, které nastávají zápisem fúze do obchodního rejstříku. Tento krok odstraní společnostem z České republiky jednu z bariér, které přeshraniční fúze s některými evropskými zeměmi komplikují. Pro bližší informace k přeshraničním fúzím prosím kontaktujte Ing. Jiřího Slavkovského,

5 Břez e n / 6 3 Z dění v TPA Horwath Časopis Auditor Daňoví specialisté naší skupiny se podíleli v lednu a únoru na přípravě dvou vydání časopisu Auditor (vydávaným Komorou auditorů ČR), které byly věnovány problematice daní. Odborné články týkající se novely zákona o dani z přidané hodnoty, která vstupuje v účinnost k 1. dubnu 2011 od Romany Pelcové a Michaely Vrabcové, o daňových souvislostech fotovoltaických elektráren (autorů Petra Fiřta a Jana Sošky) či o judikatuře Nejvyššího správního soudu k daňové uznatelnosti úroků z úvěrů na výplatu vlastního kapitálu od Petra Karpelese, které byly zveřejněny v časopise Auditor najdete na našem webu: v sekci Novinky a publikace/odborné články/daně. Přírůstky do rodin partnerů TPA Horwath Rádi bychom se s Vámi podělili o radost, kterou do naší společnosti přineslo narození dětí dvěma našim partnerům. Dne 21. února 2011 se narodil panu Petrovi Karpelesovi druhý syn David Karpeles. Pan Jiří Hlaváč uvítal dne 3. března 2011 na svět svou první dceru Emilii Hlaváčovou. Všem přejeme hodně zdraví a štěstí! 4 Nezapomeňte zaplatit BŘEZEN úterý 1. - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 pondělí 14. spotřební daň - splatnost daně za leden 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 15. pondělí 21. pátek 25. spotřební daň - čtvrtletní záloha na daň - podání hlášení platebního zprostředkovatele - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období daňové přiznání za únor daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2011 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011 energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 pondělí 28. spotřební daň - splatnost daně za leden 2011 (pouze spotřební daň z lihu) čtvrtek 31. DUBEN - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2011 pátek 1. - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

6 Břez e n / 6 pondělí 11. spotřební daň - splatnost daně za únor 2011 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 15. daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2011 středa 20. úterý 26. spotřební daň - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - splatnost daně za únor 2011 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za březen daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2011 (pokud vznikl nárok) - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2011 daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za březen 2011 a 1. čtvrtletí 2011 energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2011 TPA Horwath Notia Audit s.r.o. TPA Horwath Notia Tax s.r.o. TPA Horwath Notia Consulting s.r.o. Mánesova 28 Mánesova 28 Mánesova Praha Praha Praha 2 Česká republika Česká republika Česká republika IČO: IČO: IČO: Městský soud v Praze, Městský soud v Praze, Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Valuation Services s.r.o. TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. Mánesova 28 Mánesova Praha Praha 2 Česká republika Česká republika IČO: IČO: Městský soud v Praze, Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červencové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nové interpretace Národní účetní rady... Strana 1 2. Zpráva o vztazích... Strana 3 3. Autorské honoráře v roce 2014... Strana 5 4. Předložit

Více

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Novela zákona o DPH od roku 2015... Strana 1 2. Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015 pokračování... Strana 3 3. Představenstvo musí

Více

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví... Strana 1 2. Změny v solární dani pro příští rok... Strana 2 3. Jiný výsledek hospodaření v účetní závěrce

Více

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Zálohy na podíly na zisku past na jednatele či společníky... Strana 1 2. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje... Strana 3 3. mezi třemi nejúspěšnějšími

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. od A do Z

Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. od A do Z Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek od A do Z 1. vydání 2. aktualizace k 1. 5. 2013 Vývoj právních předpisů, zejména daňových, se dotýká i publikace Účetní

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více