ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) veřejné zakázky POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MOBILNÍHO OPERÁTORA PRO MĚSTO VARNSDORF" vypsané v otevřeném řízení dle 27 zákona

2 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Poštovní adresa: statutární zástupce: kontaktní místo: kontaktní osoba: Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf, Česká republika Ing. Josef Poláček starosta města Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf, Česká republika Ing. Radek Kříž vedoucí organizačního odboru telefon: , linka Jan Louka, DiS. informatik telefon: , linka Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MOBILNÍHO OPERÁTORA PRO MĚSTO VARNSDORF " 3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plnění je poskytování komunikačních služeb prostřednictvím sítě GSM mobilního operátora pro Město Varnsdorf specifikované touto zadávací dokumentací, jehož součástí je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. 4. Požadavky na rozsah předmětu plnění V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména poskytování mobilních telekomunikačních a datových služeb v dále uvedeném rozsahu a minimálně ve stávající kvalitě a to následovně: zajištění hlasových služeb zajištění datových služeb maximální dostupnost a spolehlivost služby, garance dostupnosti služby zajištění potřebného rozsahu telefonních čísel zajištění přenositelnosti telefonního čísla od stávajícího operátora v případě jeho změny pravidelná obměna mobilních telefonních přístrojů zabezpečení měsíčních výpisů faktur a hovorů v elektronické podobě 4.1. Počet SIM karet 45 dle přílohy č Doba a místo plnění zakázky Předpokládaný termín zahájení plnění je březen 2010 Předpokládaný termín ukončení plnění je březen 2012

3 6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 6.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže: - čestným prohlášením uchazeče, které je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a), b), d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže: - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, - dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 písm. a), c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže: - čestným prohlášením uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení 56 zák. č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže: - předložením seznamu významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich charakteru a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, Rozsah požadovaných informací a podkladů: 5 významných služeb mobilního operátora s minimální hodnotou plnění každé takové služby 4 mil. Kč bez DPH/1 rok Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami v originále nebo v úředně uvěřené kopii. 7. Způsob zpracování nabídkové ceny 7.1. Hlasové služby a) Základní hlasové služby Specifikace nabídky dle tabulky v příloze č. 3, ze které bude patrná cena: pravidelného měsíčního poplatku (paušálu) za 1 minutu volání v rámci daného pravidelného měsíčního poplatku (paušálu) v síti poskytovatele, mimo síť poskytovatele, v rámci VPN, mezinárodního volání v zemích EU rozděleno dle časového rozmezí ve špičce a mimo špičku s přesnou

4 definicí časů. Z uvedených údajů musí být zadavatel schopen zjistit minutovou cenu hovoru s jiným libovolným účastníkem v rámci daného pravidelného měsíčního poplatku (paušálu), tj. cenu za volnou minutu za 1 minutu volání v rámci daného pravidelného měsíčního poplatku (paušálu) v síti poskytovatele, mimo síť poskytovatele, v rámci VPN, mezinárodního volání v zemích EU rozděleno dle časového rozmezí ve špičce a mimo špičku s přesnou definicí časů. Z uvedených údajů musí být zadavatel schopen zjistit minutovou cenu hovoru s jiným libovolným účastníkem v rámci daného pravidelného měsíčního poplatku (paušálu), tj. cenu po provolání volných minut Nabídka musí dále obsahovat: způsob účtování v čase (po minutách, po vteřinách, kombinovaně) cena za podrobný výpis hovorů cena za další služby b) Doplňkové služby identifikace volajícího konferenční hovory přesměrování hovoru volání do hlasové schránky odesílání SMS odesílání MMS informace o ceně hovoru další doplňkové služby 7.2. Datové služby a) Základní datové služby Přehled základních nabízených tarifů nebo jiná specifikace nabídky s uvedením: pravidelného měsíčního poplatku (paušálu) za mobilní datové služby s neomezeným přenosem dat v rámci ČR poplatek za přenos 1 Kb v rámci pravidelného měsíčního poplatku (Kb zdarma) pokud není nabízen neomezený přenos dat poplatek za přenos 1 Kb mimo rámec pravidelného měsíčního poplatku (po vyčerpání Kb zdarma) pokud není nabízen neomezený přenos dat slevy na datové služby (pokud jsou nabízeny) b) Doplňkové služby další doplňkové služby 7.3. Nabídka mobilních telefonních přístrojů Přehledná cenová nabídka dotovaných a nedotovaných telefonních přístrojů Součástí nabídky musí být výslovný závazek k zajištění záručního a pozáručního servisu dodávaných telefonních přístrojů a jejich příslušenství prováděných buď výrobcem, nebo autorizovanými servisy v rámci ČR Slevy Specifikace poskytovaných slev členěných samostatně pro hlasové služby datové služby

5 telefonní přístroje ostatní poskytované slevy Poskytovatel služeb bude oprávněn provést změny cen i bez souhlasu zadavatele pouze v případech, kdy tyto změny budou ve prospěch odběratele. Nabídkovou cenu lze změnit jen na základě písemného dodatku ke smlouvě, pokud v průběhu plnění zakázky dojde např. ke změnám daňových předpisů. 8. Způsob hodnocení nabídek Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení 78 odst. 1 písm. a) zákona ekonomická výhodnost nabídky. Centrální zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria včetně vah v této specifikaci: 8.1. Kritérium č. 1: Cenová výhodnost tarifních a jednotkových cen bez DPH váha 50% Uchazeč stanoví tarifní a jednotkové ceny dle tabulky v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Tarifní a jednotkové ceny jako nepřekročitelné, a to absolutní částkou v Kč bez DPH Kritérium č. 2: Rozsah a kvalita poskytovaných mobilních služeb váha 50% V rámci tohoto kritéria požaduje zadavatel po uchazeči přesně specifikovat: a) počet volných jednotek v rámci tarifu b) bonusový program c) dostupnost poskytování hlasových a datových služeb v zahraničí včetně SMS d) kvalitu požadovaných služeb včetně mapy pokrytí signálem mobilního operátora v celé ČR a také ve městě Varnsdorf Na základě těchto údajů, které nelze vyjádřit číselně, bude sestaveno pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné a bude jim přiděleno takové bodové hodnocení, které vyjádří úroveň poskytovaného plnění. 9. Cena a požadavky na platební podmínky Zálohy zadavatel neposkytuje. Platby budou prováděny na základě faktur vystavených dodavatelem. Splatnost faktur vyhotovených v elektronické podobě dle prokazatelně poskytnutých služeb bude stanovena v rozsahu dní ode dne jejich doručení zadavateli. 10. Obsah a forma nabídky a) krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče (dle vzoru uvedeného v příloze č. 4) b) druhý list nabídky obsah nabídky s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny c) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů d) nabídka uchazeče dle této zadávací dokumentace e) termíny a lhůty plnění f) poskytnuté záruky g) návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou Nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MOBILNÍHO

6 OPERÁTORA PRO MĚSTO VARNSDORF" - NEOTVÍRAT!!! a opatřené na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. 11. Lhůta a místo pro podání nabídek Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do hod a v pátek od 7.00 do hod. Dne 19. února 2010 končí lhůta pro přijímání nabídek. 12. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění. V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se postupuje přiměřeně podle zákona č. 137/2006 Sb.. Ve Varnsdorfu 25. ledna 2010 Ing. Josef Poláček starosta města

7 Příloha č. 1 k výzvě zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Čestné prohlášení o prokázání splnění kvalifikace Já níže podepsaný statutární orgán (obchodní jméno, sídlo uchazeče) uchazeče o veřejnou zakázku... vyhlášenou dne... (dále jen uchazeč) prokazuji splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tímto čestným prohlášením: Prohlašuji, že: a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu a nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu c) uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 49 obchodního zákoníku d) na majetek uchazeče není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnout pro nedostatek majetku nebo proti němu není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů e) uchazeč není v likvidaci f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení s příspěvku na státní zaměstnanost i) uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů (je-li podle 54 písm.d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů) Dále prohlašuji, že vůči Městu Varnsdorf nemám nedoplatky na platbách ze smluvních vztahů a z titulu obecně závazných předpisů. Tato prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omyluprosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. V dne. Podpis oprávněné osoby s uvedením funkce

8 Počet SIM Příloha č. 2 Tarif do 200 Kč 13 Tarif do 500 Kč 23 Tarif do 800 Kč 2 Tarif do 3000 Kč 1 Kombi tarif (data+hlas) 5 Tarif SMS do 200 Kč 1 SIM karet celkem 45

9 Tarifní a jednotkové ceny Příloha č. 3 Koncová netto cena po všech slevách v Kč. Všechny ceny budou uvedeny bez DPH. Název tarifu Skupina č. 1 Skupina č. 2 Skupina č. 3 Skupina č. 4 do 200 Kč do 500 Kč do 800 Kč data+hlas 1. Pravidelné měsíční poplatky Měsíční poplatek (Kč/měsíc) Měsíční poplatek VPN (Kč/měsíc) Volné minuty do všech sítí v rámci ČR Volné minuty do vlastní sítě v rámci ČR Volné SMS do všech sítí Ostatní měsíční poplatky 2. Volání v rámci ČR Volání do vlastní sítě Volání v rámci VPN Volání na pevnou linku Volání do sítě O2 Volání do sítě T-Mobile Volání do sítě Vodafone Cena SMS (Kč/1 SMS) Cena MMS (Kč/1 MMS) 3. Mezinárodní volání do pevné sítě v zahraničí Slovensko Spolková republika Německo Ostatní státy EU 4. Příchozí roamingový hovor (Kč/min.) Slovensko Spolková republika Německo Ostatní státy EU 5. Odchozí roamingový hovor (Kč/min.) Slovensko Spolková republika Německo Ostatní státy EU 6. Roamingová SMS (Kč/1 SMS) Slovensko Spolková republika Německo Ostatní státy EU 7. Datové přenosy (Kč/měsíc) Měsíční poplatek bez omezení dat pro ČR Měsíční poplatek WAP připojení přes mobilní telefon bez omezení dat pro ČR

10 8. Roamingová data (Kč/100kB) Slovensko Spolková republika Německo Ostatní státy EU 9. SMS Tarif 100 SMS 200 SMS 500 SMS Pravidelný měsíční poplatek (Kč/měsíc) Cena za 1 SMS nad rámec volných SMS v rámci tarifu Počet volných SMS v daném tarifu Ostatní poplatky Neomezený počet SMS

11 KRYCÍ LIST NABÍDKY Příloha č. 4 podané v rámci veřejné zakázky POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MOBILNÍHO OPERÁTORA PRO MĚSTO VARNSDORF" Název zadavatele: MĚSTO VARNSDORF Sídlo: NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF IČ: DIČ: CZ NÁZEV UCHAZEČE IČ DIČ SÍDLO STATUTÁRNÍ ORGÁN OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ TELEFON, , IDDS BANKOVNÍ SPOJENÍ Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě výzvy uveřejněné na webových stránkách města a v souladu se zadávací dokumentací. V.. dne. podpis oprávněné osoby uchazeče

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky malého rozsahu DODAVATEL SLUŽEB TISK KNIŽNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Mobilní telefonie resortu MPSV Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více