Jabok / ETF 2013 Michael Martinek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jabok / ETF 2013 Michael Martinek"

Transkript

1 Jabok / ETF 2013 Michael Martinek

2 . Sociální politika v zemích EU Velká Británie Německo Švédsko Francie Itálie Postkomunistické státy Srovnání jednotlivých politik OMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeT ablesearch.jsp Jabok / ETF, Michael Martinek 2

3 Situace v Evropě Sociální politika v jednotlivých státech se rozvíjela odlišně, na základě kulturních a historických předpokladů. Tři základní typy sociálního státu: Liberální (reziduální) např. Velká Británie Korporativistický (pracovně výkonový) např. Německo Sociálně-demokratický (institucionální) např. Švédsko Jabok / ETF, Michael Martinek 3

4 Celkové výdaje na sociální ochranu (v % z HDP) Země /Období EU (28 zemí) : 29.1 Belgie Bulharsko : 17.7 Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko : 20.6 Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království Jabok / ETF, Michael Martinek 4

5 Celkové výdaje na sociální ochranu na obyvatele v EUR Země / Období 2011 EU (28 zemí) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko 5 7 Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království Jabok / ETF, Michael Martinek 5

6 VELKÁ BRITÁNIE Liberální model soc. státu: důraz na odpovědnost jedince; spíše kompenzace následků soc. událostí než jejich prevence Alžběta I. ( ) chudinské zákony (1598, 1601): Každá farnost odpovědná za nalezení práce pro chudé a za výstavbu chudinských nemocnic a ubytoven Novelizace 1834: unifikace systému Založení workhousů : domy, kde chudí práceschopní byli nuceni pracovat a za to dostali ubytování, práce neschopní dostali ubytování. Moderní sociální legislativa: 1908 penzijní pojištění 1911 zdravotní pojištění, pojištění v nezaměstnanosti Jabok / ETF, Michael Martinek 6

7 Leeds workhouse, 1865 Jabok / ETF, Michael Martinek 7

8 Welfare state W. Beveridge, J. M. Keynes Sociálněpolitické zákonodárství, vytvořeno ; principy: Univerzální sociální pojištění nemocenské, penzijní, úrazové, v nezaměstnanosti; pojistné platil rovným dílem zaměstnanec a zaměstnavatel, 20% přispíval stát. Státní sociální pomoc přídavek na dítě, příspěvek pro samoživitele, příspěvek na topení, porodné. Národní zdravotní služba bezplatné zdravotnictví pro všechny, financované z daní. Bezplatné primární a sekundární vzdělání (do 16 let), financované z daní. Jabok / ETF, Michael Martinek 8

9 Sociální pojištění National Insurance Scheme, NIS Sociální pojištění je vládní systém pojištění umožňující hradit dávky v případě nemoci, invalidity, nezaměstnanosti, ztráty živitele a stáří (starobní důchody). Sociální pojištění jste povinni platit, pracujete-li ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, je vám 16 nebo více let a jste mladší, než je věková hranice pro odchod do důchodu. Pojištění platíte pouze, pokud vyděláváte více než je určená částka. Hranice pro výši příjmů je určena vládou a obvykle se každoročně v dubnu mění. Zaměstnanec odvádí na sociálním pojištění 11 % ze své hrubé mzdy a zaměstnavatelé 12,8 % z hrubé mzdy zaměstnance. Hranice věku pro odchod do důchodu pro ženy se postupně posunuje, aby se dostala na stejnou věkovou hranici odchodu do důchodu jako je nyní pro muže - 65 let. Poté se hranice odchodu zvýší jak pro muže tak i ženy na 68 let. Osoby, jejichž příjmy jsou velice nízké, neplatí sociální pojištění. Jabok / ETF, Michael Martinek 9

10 Národní zdravotní služba (NHS) Systém je financován daňovými odvody výdělečně činných osob, ne zdravotním pojištěním. Každý občan UK má nárok na bezplatnou zdravotní péči (včetně pobytu v nemocnici), nezávisle na výši příspěvku do státní pokladny. Zdravotní péči zdarma využívají i cizinci z Evropské Unie, žadatelé o azyl, migranti ze třetích zemí, kteří zde pobývají alespoň po dobu dvanácti měsíců. Zdravotní pojištění si Britové platí jen v případě, když si chtějí zajistit nadstandardní péči. Za lékařský předpis se platí univerzální poplatek 7,65 liber, bez ohledu na cenu léku. Léky jsou zdarma pro seniory nad šedesát let, těhotné ženy a ženy do roku po porodu, mladistvé do šestnácti či osmnácti let (pokud jsou řádnými studenty), pacienty trpící určitým onemocněním, pacienty v invalidním důchodu a všechny pacienty pobírající sociální dávky a jejich partnery. V rámci hospitalizace jsou léky poskytovány zcela zdarma. Jabok / ETF, Michael Martinek

11 Důchodový systém Veřejný důchodový systém má dvě úrovně: paušální základní důchod důchod v závislosti na odvodech na pojistném v produktivním věku. Veřejný důchodový systém je však ve Velké Británii doplněn rozsáhlým dobrovolným důchodovým systémem. Pouze ze státní penze žije ve VB méně důchodců než v ostatních zemích EU. V průměru si začínají Britové sami spořit a investovat na penzi již ve 28 letech, to je nejdříve ze všech zemí EU a dříve než Američané. V Británii neexistuje předčasný důchod. Občané, kteří odejdou do důchodu dříve, než činí jejich důchodový věk, tak žijí do dosažení důchodového věku ze svých prostředků. Paušální výše státního důchodu činí 97,65 GBP týdně pro jednotlivce, což je 14 % průměrné týdenní mzdy. Pro manželský pár je paušální státní důchod 156,15 GBP týdně. Druhá část státního důchodu závisí na dosahovaném příjmu a placeném pojistném v produktivním věku. Občan s průměrnou mzdou má čistý státní důchod ve výši 41,5 % průměrného čistého příjmu před odchodem do důchodu. Jabok / ETF, Michael Martinek 11

12 Sazby minimální mzdy platné od 1. října 2012: pro pracovníky od 16 do17 let (mladší 18 let) /h. pro pracovníky od 18 do 20 let /h. pro pracovníky od 21 let /h. x 160 h = 990 x 32 = Kč/měs. (ČR Kč) Srovnání: Minimální mzda v Bulharsku 220 Leva (tj. cca 3080 Kč = nejnižší minimální mzda ze všech zemí v Evropě). Jabok / ETF, Michael Martinek 12

13 Průměrná měsíční mzda EU 2012 Jabok / ETF, Michael Martinek 13

14 NĚMECKO Korporativistický sociální stát Ústava čl. 20, odst. 1: Spolková republika Německo je demokratický a sociální spolkový stát. Jádrem sociální politiky je sociální pojištění (důchodové, nemocenské, úrazové a pojištění pro případ nezaměstnanosti) a sociální pomoc Jabok / ETF, Michael Martinek 14

15 Sociální zabezpečení Pět odvětví pojištění: nemocenské (zdravotní) pojištění (145 pojišťoven), pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči, důchodové pojištění, úrazové pojištění pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Dávky sociální pomoci: Každá osoba, která není schopna zajistit si svou existenci vlastními prostředky, a to finančními (příjmy a majetkem) či fyzickými (schopností vykonávat výdělečnou činnost), nebo za pomoci třetích osob, může nárokovat sociální pomoc, jestliže má v současnosti bydliště v Německu pro hlavu domácnosti a pro samostatně žijící osobu 374 EUR (.098 Kč), manželé nebo druh a družka 337 EUR (9126 Kč). dospělá osoba, která nežije ve vlastní domácnosti ani ve společné domácnosti jako manžel/manželka, partner/partnerka 299 EUR (8073 Kč), člen domácnosti mladší 6 let 219 EUR, 6-14 let 251 EUR, nad 14 let 287 EUR Jabok / ETF, Michael Martinek 15

16 Rodinná politika Rodičovský příspěvek Od roku 2007 matky a otcové dostanou 67% čistého příjmu v posledních 12 měsících, ale ne méně než 300 a ne více než eur měsíčně Podmínka: nesmí vykonávat práci více než 30 hodin týdně Maximální doba pobírání 12 měsíců Vezme-li si druhý rodič (otec) dva měsíce, pak doba pobírání se prodlužuje o ty dva měsíce (otcovská kvóta) Cíl: podpora otců v aktivnější roli při výchově dítěte (dříve pouze 5% otců žádalo RD), částka se odvozuje od čistého příjmu druhého rodiče v době před porodem dítěte Práce do 30 hodin je s pobíráním kompatibilní i u otců, studenti mohou pracovat i déle Jabok / ETF, Michael Martinek 16

17 Nepřímé dávky Daňová politika: společné zdanění manželů = splitting - podporuje manžele v tradiční rodině (volební program KDU-ČSL) Odpočitatelné položky: Za dítě Za péči o dítě, výchovu nebo profesní přípravu Na domácnost Na náklady péče o dítě pro pracující Na speciální potřeby spojené s profesní přípravou Jabok / ETF, Michael Martinek 17

18 Důchodový systém Aby Němci měli nárok na výplatu starobních důchodů, musí splnit dvě základní podmínky: Dosáhnout důchodového věku, který je aktuálně ve výši 65 let. V letech 2012 až 2029 bude však docházet k postupnému navyšování důchodového věku až na 67 let. Žadatel o důchod musí být pojištěn minimálně 40 let a alespoň 30 let musí finančně přispívat do prvního důchodového pilíře. Od roku 2023 se povinná doba pojištění a doba placení příspěvků zvedne o 5 let. Po dosažení věku 63 let a 35 letech účasti na důchodovém pojištění si Němci mohou zažádat o předčasný důchod. Na druhou stranu mohou pracovat i během pobírání starobního důchodu, pokud jejich výdělek nepřesáhne maximální výši jejich výdělku před vstupem do důchodu. Jabok / ETF, Michael Martinek 18

19 Třípilířový systém První pilíř: státní, na principu solidarity. Pojištění platí zaměstnanec i zaměstnavatel rovným dílem, 9,8 % z hrubé mzdy zaměstnance. Zaměstnanci, kteří vydělávají mezi 400 ( 000 Kč) a 800 ( Kč) platí sníženou sazbu pojištění ve výši 4,9 %. Osoby s menším příjmem, než je 400, se mohou důchodového pojištění v prvním pilíři účastnit dobrovolně. OSVČ odvádějí do I. pilíře 19,9 % ze svých hrubých příjmů. Minimální měsíční příspěvek na důchodové pojištění činí 78,40 (1 960 Kč). Druhý pilíř: dobrovolné zaměstnanecké důchodové pojištění, které má v Německu přibližně dvou set letou tradici. Stát tento pilíř podporuje ve formě daňových úlev. Zaměstnavatelé jsou povinni pro své zaměstnance tyto fondy zřídit, zaměstnanci tuto možnost mohou, ale také nemusí využít. Na financování fondů se podílí ve většině případů zaměstnanec i zaměstnavatel. Třetí pilíř: dobrovolný kapitálové životní pojištění. Německá vláda plánuje zavedení povinné účasti pro doplňkové spoření od roku Jabok / ETF, Michael Martinek 19

20 ŠVÉDSKO 9,5 mil. obyvatel Sociálně demokratický model sociálního státu, sociální politika spojena s vládou sociální demokracie ( , , ). Politická stabilita, vztahy mezi odbory a vládou Zaměření proti chudobě, sociální dávky spíše konstruovány jako univerzální právo, ne charita Egalitaristická interpretace sociální spravedlnosti Vysoká zaměstnanost Vysoká podpora dvoukariérových rodin, nejvyšší tolerance k variabilitě rodinných forem; latentním důsledkem proces defamilizace Vysoká úroveň sociálních služeb 30% HDP na sociální výdaje (ČR 20%) Jabok / ETF, Michael Martinek 20

21 Historicko právní vývoj Jeden z nejzaostalejších států v Evropě Chudinské zákony v roce 1763 Pojištění v případě nemoci 1891, nízké dávky pro malou část populace 1913: systém veřejných penzí pro celou populaci 1916: úrazové pojištění 1934: uzákoněno pojištění v nezaměstnanosti - organizují odbory a doplňuje jej podpora ze strany státu 1930: K. G. Myrdal potřeba podporovat rodiny s dětmi v sociální politice

22 1946: školní jídlo zdarma 1947: univerzální přídavky na děti 1951: zavedena valorizace penzí 1951: univerzální systém povinného nemocenského pojištění s dávkami v relaci k příjmu 1962: zákon o národním pojištění - 3 části: důchodové, nemocenské, rodičovské 60. léta: rozvoj sociálních služeb 1973: příspěvek v nezaměstnanosti, který doplňuje pojištění v nezaměstnanosti, které bylo pouze pro členy odborů 1974: sociální stát na vrcholu: nemocenské dávky 90% platu 1974: uzákoněna rodičovská dovolená 80. léta: pojištění v nezaměstnanosti dávka ve výši 90% platu

23 Konec 80. let a 90. léta : krize sociálního státu Redukce již dosažených výhod: snižování nemocenské, růst poplatků ve zdravotnictví, soukromé sociální služby, redukce podpor v oblasti bydlení apod. Trendy : od státní k tržní orientaci, od jednotného a centralizovaného systému k welfare mix a decentralizaci Důchodové pojištění: od roku 2001 zaváděna reforma, která začne platit komplexně v roce 2015 zpřísňování podmínek pro poskytování důchodu

24 Důchodové pojištění Garantovaný důchod (dříve základní důchod). Pro všechny, kteří žijí nebo pracují ve Švédsku s nízkým nebo žádným důchodem odvozeným z příjmu; nahrazuje 60% příjmů Důchod odvozený z příjmu - průběžně financovaný Plně fondovaný prémiový rezervní systém: druhá část důchodu odvozeného z příjmu, 2,5% z pojistného se odvádí na individuální účty Navíc: možnost dobrovolného podnikového nebo soukromého připojištění Dnes již není možný předčasný důchod, odstraněna horní hranice (65 let) flexibilní věk odchodu do důchodu

25 Zdravotní péče a nemocenské pojištění Systém veřejně financované zdravotní péče z daní, určený všem občanům Pacient částečně hradí některou péči (hospitalizace, pohotovost, zubní péči a část výdajů na léky) Pro osoby mladší 20 let vše zdarma včetně antikoncepce Nemocenské pojištění: povinné, dávky ve vztahu k příjmu, ale nutno platit pojištění a mít určité minimální výdělky Od 2. dne do 21. dne : 80% mzdy, při delší nemoci 77,6% příjmu; při překročení příjmové hranice se nemocenské dávky neposkytují ( SEK)

26 Sociální služby Financuje státní rozpočet, organizují místní samosprávy (je jich 286) ve spolupráci s National Board of Health and Welfare (normativní, koordinační a metodické vedení, supervize) Veřejný sektor, zdroj vysoké zaměstnanosti; 89% žen Dvě oblasti sociálních služeb: individuální a rodinné služby asi % (péče o předškolní děti, mládež, rodiny, osoby s psychosociálními problémy, příprava školních jídel, řešení domácího násilí apod.) sociální a ošetřovatelské služby o staré a zdravotně postižené občany asi 90% (osobní asistence, kontaktní osoby, organizace denních aktivit, doprava apod.)

27 FRANCIE Francouzská revoluce 1789: Výbor na odstranění žebráctví; odmítl princip dobročinnosti a vyhlásil právo na státní sociální pomoc těm, kdo nepracují, dát buď práci nebo přiměřenou materiální pomoc. Znárodnění majetku církve nutně vedlo ke státní sociální pomoci. Počátek 20. stol.: nízká porodnost oproti Německu bezpečnostní problém: důsledek pronatalitní politika 30. let Nemocenské pojištění 1928, penzijní 1930, rodinné přídavky Korporativistický model soc. státu, vznik ve letech, převládalo soukromé či kolektivní pojištění prostřednictvím svépomocných spolků mutualit, stát nebyl hlavním organizátorem 1945: všeobecný systém sociálního pojištění, zpočátku pro zaměstnance, později pro všechny. 1967: tři samostatné pojišťovací systémy starobní, nemocenský, zdravotní a úrazový, rodinný (přídavky na děti) Jabok / ETF, Michael Martinek 27

28 Financování Výdaje na sociální zabezpečení za rok 2009 byly 740 miliard eur. Na pojistném bylo v roce 2009 vybráno 57%, na CSG (všeobecná sociální daň, ustanovena zákonem z roku 1990) 22%, na daních 11% a na ostatních poplatcích % z celkových příjmů 698 miliard eur. Výdaje: nemocenské pojištění včetně zdravotní péče (47%), důchody (31%), rodina (18%), prac. úrazy a nemoci z povolání (4%). Snižování zdravotnických výdajů: větší spoluúčast na platbě léků a při lékařských vyšetřeních (na rozdíl od ČR návštěva lékaře je zde hrazena jen částečně pojišťovnou, a to částkou stanovenou zákonem). Důchodová reforma, která v roce 20 vyvolala řadu nepokojů z důvodu prodloužení důchodového věku. Minimální věk pro odchod do důchodu byl z 60 let posunut na 62 let a věk odchodu do plného důchodu z 65 let na 67 let. V období od 62 let do 67 let není nárok na plný důchod, tento nárok nastává až dovršením 67. roku věku. Jabok / ETF, Michael Martinek 28

29 Rodinná politika Národní pokladna pro rodinné přídavky, kryje 80% rodin, poskytuje asi 15 dávek, přispívají zaměstnavatelé, odvádějí 5,4% platů Populační specifika: růst populace, migrace (od poloviny 50.let, z 2,9 dítěte v roce 1964 na 1,89 v roce 2001) 17% nesezdaných soužití, 43,7% dětí narozených mimo manželství vysoký počet, hned za severskými zeměmi Po roce 1996: růst sňatečnosti, odstranění daňových výhod pro nesezdané páry, dnes daňově výhodnější manželství Úhrnná plodnost: 2,0 (ČR 1,4, EU 1,5) Jabok / ETF, Michael Martinek 29

30 Priority rodinné politiky Cíl: kompenzovat náklady spojené s výchovou dětí solidarita bezdětných a rodin s dětmi, pronatalitní politika Zajištění minimální životní úrovně pro všechny děti (soc. služby za sníženou cenu, vzdělání a lék. péče zdarma, životní minimum) Ochrana dětí, v posledních letech i sladění práce a rodiny Vysoká zaměstnanost žen, jako v ČR Finanční dávky plošné i testované, podpora péče o malé děti

31 Úhrnná plodnost (státy EU, Švýcarsko, Island, Norsko ) 31

32 Vybrané dávky pro rodiny Společné zdanění příjmů domácnosti s ohledem na počet osob, jež jsou na příslušném příjmu závislé: Daňová sazba je progresivní v 5 pásmech (0%, 5,5%, 14%, 30%, 40%). Daňový základ: součet příjmů všech členů domácnosti vydělený počtem jejich členů (první dvě děti se počítají jako 0,5 člena) = rodinný kvocient. Např. šestičlenná rodina (rodiče a 4 děti) platí daňovou sazbu odvozenou ze základu děleného číslem 5 (1+1+0,5+0,5+1+1): roční příjem , základ daně Různé danění pro manželské páry a nesezdané soužití daňově výhodnější manželství Porodné: jednorázová částka (808,31eur) i při adopci, plus určitá měsíční dávka do 3 let dítěte podmíněná lékařskými prohlídkami dítěte Přídavky na děti: Základní dávka pro rodiny s dětmi, plošná, poskytuje se od druhého dítěte, výše podle počtu dětí a jejich věku: 2 děti 1 eur měsíčně 3 děti 252,55, každé další o 141,84 více Pro dítě od let dalších 31,14; let 55,36

33 Výše příspěvku pro rodinu (EU 2004) Země Počet dětí Belgie 71 euro 132 euro 197 euro 1 Dánsko 2 Finsko 90 euro 1,50 euro 131 euro 151,50 euro 172 euro Francie 0 euro 9 euro 250 euro 390 euro 530 euro 670 euro Irsko 118 euro 118 euro 147 euro Itálie 3 Lucembursko 168 euro 399 euro 727 euro 4 Německo 154 euro 154 euro 154 euro 179 euro 179 euro Nizozemí 5 Rakousko 5 euro 118 euro 131 euro Řecko 6 euro 18 euro 40 euro 48 euro Španělsko 6 Švédsko 2 euro 2 euro 129 euro 184 euro 204 euro Velká Británie 7 euro 72 euro 7

34 Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená Mateřská: od roku 1928, 1.a 2. dítě 6 týdnů před a po porodu, (3. dítě 8 a 18), pobírá nemocenské dávky, ale zaměstnavatel je může dorovnat do čisté mzdy Otcovská: 2002 otec nárok kromě 3 dnů kolem porodu na dalších 11 dní- vybrat najednou v prvních 4 měsících dítěte, stejná pravidla jako ženy Rodičovská: rodiče mohou nastoupit současně nebo jeden po druhém, do 3 let věku dítěte; adopce: do 3 let po převzetí dítěte Možná kombinace s částečným úvazkem Rodičovský příspěvek: vyplácen, když rodič buď přeruší práci, nebo jen na částečný úvazek; 501,59E, nebo 339,94 podle toho, zda pracuje. Jabok / ETF, Michael Martinek 34

35 Další dávky pro rodiny s dětmi Příspěvek na pečovatelku, která hlídá děti u sebe doma Příspěvek na hlídání dětí v jejich bydlišti Rodinný doplněk: testovaná dávka, pro rodiny se třemi a více dětmi nad 3 roky Dávka pro neúplnou rodinu: příspěvek samoživitelce, která se stará o dítě / děti (max. výše 521,52 eur) nebo je těhotná, vyplácí se podle výše příjmů a počtu dětí po dobu 12 měsíců, ale může se vyplácet až do 3 let věku dítěte Rodinná podpora: plošná dávka, něco jako sirotčí dávka, buď pro osamělého rodiče (77,84 eur), nebo pro rodiče adoptovaného dítěte, a pro děti sirotky (3,78). Může být i v případě, kdy jeden z rodičů nepřispívá na dítě

36 Srovnání úhrnné plodnosti Francie se srovnatelně velkými zeměmi EU se srovnatelným podílem imigrantů Na evropské poměry výrazně vysoká úroveň porodnosti ve Francii je často přikládána vlivu migrace a zastoupení imigrantů v populaci. Tento předpoklad však odborníci ve svých analýzách opakovaně vyvracejí. Lze to doložit srovnáním s jinými srovnatelně velkými zeměmi EU (Německo a Španělsko) se zhruba stejným podílem imigrantů, kde je však úhrnná plodnost výrazně nižší. Země Úhrnná plodnost Podíl imigrantů Francie 2,0 11,0 % Španělsko 1,4 13,8 % Německo 1,4 11,6 % Jabok / ETF, Michael Martinek 36

37 SLOVENSKO Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Slovenský systém sociální ochrany má tři základní formy, kterými jsou sociální pojištění sociální podpora (podpora rodin s dětmi) sociální pomoc (dávky v hmotné nouzi) Jabok / ETF, Michael Martinek 37

38 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ nemocenské pojištění jako pojištění pro případ ztráty nebo snížení příjmu z výdělečné činnosti a na zabezpečení příjmu v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství a mateřství, důchodové pojištění, a to: starobní pojištění na zabezpečení příjmu ve stáří a v případě úmrtí; nárok na starobní důchod má pojištěnec, které získal nejméně let důchodového pojištění a dovršil důchodový věk. Důchodový věk je 62 let jednotně u mužů i žen. Začíná se však uplatňovat až u mužů narozených po 31. prosinci 1945 a u žen narozených po 31. prosinci invalidní pojištění jako pojištění pro případ poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce a pro případ úmrtí, úrazové pojištění jako pojištění pro případ poškození zdraví nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu, služebního úrazu či nemoci z povolání, garanční pojištění v případě platební neschopnosti zaměstnavatele na úhradu nároků zaměstnance, pojištění v nezaměstnanosti jako pojištění pro případ ztráty příjmu z činnosti zaměstnance v důsledku nezaměstnanosti a na zabezpečení příjmu v důsledku nezaměstnanosti. Jabok / ETF, Michael Martinek 38

39 Přehled sazeb pojistného na sociální pojištění Důchodové Nemocenské Pojištění pojištění pojištění v nezam. starobní invalidní Zaměstnanec 1,4 % 4 % 3 % 1 % Garanční pojištění Úrazové pojištění Rezervní fond solidarity Zaměstnavatel 1,4 % 14 % 3 % 1 % 0,25 % 0,8 % ** 4,75 % Povinně pojištěnáosvč Dobrovolně pojištěná osoba Stát 4,4 % 18 % 6 % 4,75 % 4,4 % 18 % 6 % 2 % 4,75 % 18 %za ZVS*) + ženy pečující o 6 % 2 % děti do 6 až 7 let věku Jabok / ETF, Michael Martinek 39

40 Penzijní reforma Na Slovensku proběhla v roce 2004 penzijní reforma a od ledna roku 2005 zde mají tří-pilířový systém: I. pilíř (průběžný) do tohoto pilíře jsou zapojeni všichni občané a jejich zaměstnavatelé, kteří povinně platí odvody do Sociální pojišťovny z každé mzdy; pokud je občan pouze účastníkem I. pilíře, platí povinné odvody ve výši 7 % z hrubé mzdy a jeho zaměstnavatel ve výši 21,75 % (celkem tedy 28,75 %). Z této částky jde 18 % na starobní důchody, 6 % na invalidní důchody a 4,75 % do rezervního fondu solidarity. Vybrané peníze z prvního pilíře použije Sociální pojišťovna na výplatu současných důchodů. II. pilíř (spořivý) část finančních prostředků vybraných v I. pilíři putuje na účet občanem vybrané společnosti, která finanční prostředky dále zhodnocuje investováním na kapitálovém trhu. Při zapojení do II. pilíře tak putuje 9 % na konto Sociální pojišťovny a 9 % na účet vybrané společnosti (tj. polovina z 18 % určených na starobní penze). Výsledný důchod je potom kombinací obou forem důchodového zabezpečení. Samozřejmě výše penze z tohoto pilíře závisí především na míře zhodnocení vložených peněz. III. pilíř (dobrovolný) jedná se o zcela dobrovolné spoření, např. penzijní připojištění, které však bývá většinou daňově zvýhodněno. Jabok / ETF, Michael Martinek 40

41 Výše penze v zemích OECD (v % k průměrné mzdě) Průběž. systém Země Spořivý systém Lucembursko 88,3 0,0 88,3 Španělsko 81,2 0,0 81,2 Rakousko 80,1 0,0 80,1 Island 9,2 68,3 77,5 Maďarsko 50,7 26,2 76,9 Turecko 72,5 0,0 72,5 Itálie 67,9 0,0 67,9 Korea 66,8 0,0 66,8 Nový Zéland 39,7 25,3 65,0 Finsko 0,0 63,4 63,4 Polsko 29,9 31,3 61,2 Švýcarsko 35,8 22,6 58,4 Slovensko 24,4 32,4 56,8 Výsledná penze Portugalsko 54,1 0,0 54,1 Norsko 52,7 0,0 52,7 Francie 38,4 12,8 51,2 Česko 49,1 0,0 49,1 Švédsko 46,7 0,0 46,7 Kanada 43,9 0,0 43,9 Austrálie 17,4 25,7 43,1 USA 41,2 0,0 41,2 Belgie 40,4 0,0 40,4 Německo 39,9 0,0 39,9 Mexiko 4,4 31,4 35,8 Japonsko 34,4 0,0 34,4 Irsko 32,5 0,0 32,5 Nizozemí 31,3 0,0 31,3 Velká Británie 30,8 0,0 30,8 Dánsko 30,2 0,0 30,2 Jabok / ETF, Michael Martinek 41

42 Rodinná politika Rodiny s deťmi štát finančne podporuje v rámci systému štátnej sociálnej podpory jednorazovými a opakovanými štátnymi sociálnymi dávkami. Príjem rodiny sa netestuje, až na výnimku pri poskytovaní náhradného výživného. Dávky sú financované výlučne zo štátneho rozpočtu. Rodinám s deťmi sú určené nasledujúce príspevky: Prídavok na dieťa (do 18, resp. 25 let): 23, Príplatok prídavku na dieťa (nelze-li uplatnit slevu na dani):,83 Rodičovský príspevok (do 3 let dítěte): 199,60 Príspevok pri narodení dieťaťa (na každé dítě): 151,37 Príplatok k príspevku pri narodení (na každé dítě z prvních tří porodů, které se dožïje 28 dnů): 678,49 Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá ročně: 81,99, ak ide o dieťa do 6 rokov veku, 1,25, ak ide o dieťa od 6 rokov veku do 15 rokov veku, 7,55, ak ide o dieťa vo veku 15 rokov veku. Príspevok na starostlivosť o dieťa (pěstounská péče): 230,- /měs. Náhradné výživné (při neplnění vyživovací povinnosti): do 1,2 ŽM Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Daňový bonus za dieťa: 21,41 Jabok / ETF, Michael Martinek 42

Jabok / ETF 2015 Michael Martinek

Jabok / ETF 2015 Michael Martinek Jabok / ETF 2015 Michael Martinek Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek 2 MPSV vydalo SLOVNÍK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vážené čtenářky, vážení čtenáři, u příležitosti 25. výročí od vzniku České správy sociálního

Více

Jabok / ETF 2013 Michael Martinek

Jabok / ETF 2013 Michael Martinek Jabok / ETF 2013 Michael Martinek Jabok / ETF, 2013. Michael Martinek 2 Sociální politika EU tragikomedie na pokračování Tomáš Břicháček 29. 7. 2013 Evropská integrace už dávno není zaměřena výlučně nebo

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Rodinná politika ve Francii a v Německu

Rodinná politika ve Francii a v Německu Rodinná politika ve Francii a v Německu Mgr. Karolína Dobiášová 10.4. 2012 Struktura přednášky Typologie sociálního státu ve vztahu k rodinné politice Německa a Francie Německo Demografie - Německo Rodinná

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě

Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě Kontaktní osoba: Lukáš Kropík Pozice: PR manažer Tel: +420 246 042 488 Mob: +420 775 013 139 Email: lkropik@deloittece.com Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě Praha, 24. února 2014

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, 4. 6. 2014 4 základní sociální modely starobních penzí Liberální modely Konzervativní modely Sociálně-demokratické

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Financování individuální péče ve Francii. Céline Argenti-Dubourget, CAF Bouches-du-Rhône

Financování individuální péče ve Francii. Céline Argenti-Dubourget, CAF Bouches-du-Rhône individuální péče ve Francii Céline Argenti-Dubourget, CAF Bouches-du-Rhône rané dětství: klíčové číselné údaje klíčové číselné údaje 2,5 milionu dětí ve věku do 3 let k 1. lednu 2011. Zvýšení úhrnné plodnosti

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: zákonná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více