Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice"

Transkript

1 Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský Dům U Parku, s.r.o., Palackého č.75/21, OLOMOUC - Nová Ulice Mobil: ; Zápis ze III. mimořádného jednání Oblastní rady - Oblast III. Místo jednání: Dům OS KOVO, Olomouc Datum jednání: Zahájení jednání: 10:00 hodin Ukončení jednání: 13:30 hodin Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny dle presenční listiny Program jednání: 1. Zahájení 2. Aktuální situace v OS 3. Informace z mimořádného jednání VR 4. Rozpočet OS DLV pro rok Různé 6. Závěr Jednání se zúčastnilo z pozvaných 13 členů OR - Oblast III. celkem - 10 členů, tj. 76,92%. Stránka & 1 z & 10

2 K jednotlivým bodům jednání: Zahájení Předseda OR OS DLV Oblast III. J. Juryšek (dále předseda OR) přivítal všechny přítomné, omluvil nepřítomné kolegy a poděkoval za účast na jednání OR. Zápis z jednání OR bude proveden na základě záznamu jednání. Usnesení: OR schvaluje program jednání. Aktuální situace v OS, Informace z mimořádného jednání VR a Rozpočet OS DLV 2014 Předseda a místopředsedové OR, členové VR podrobně informovali o průběhu a závěrech mimořádného jednání OR. Především o schválení rozpočtového provizora a přípravě nového rozpočtu OS. V následující rozsáhlé diskuzi nad situací v OS a nad rozpočtem OS na rok 2014 zazněly některé názory, které poukazují na celkové problémy v OS. Především na nekoncepčnost fungování vedení a nedůslednost vrcholných orgánů (viz. nedůsledná kontrola plnění úkolů z jednání VR, nedokončení schvalovacího procesu Mzdového řádu), neprůhlednost mzdové politiky a tvorby mezd zaměstnanců, především funkcionářů, odtrženost vedení OS a některých zaměstnanců od reality dnešní doby a reality našich členů. Zazněla rovněž otázka rozsahu sociálních benefitů v KS OS a byl kritizovám postup jejího vyjednávání a následného utajování a to i Výkonné radě, která je statutárním orgánem OS, a která de facto nemá žádné informace o jejím rozsahu a o dojednaných benefitech. Dále byla debatována situace vyostřená kolem činnosti SIBP. Členové OR kritzovali nesprávné a zavadějící údaje o počtu vykonaných kontrol, které byly zmíněny na jednání Sněmu a které zcela neodpovídají realitě. Na vyžádání byl inspektorem SIBP, ing.petrem Dvořákem zaslán souhrn kontrol a další činnosti za rok 2013 (viz. Příloha č.4), který zřetelně dokládá vytíženost SIBP. Debatována byla i personální politika OS, kdy není vůbec řešeno tzv.vychovávání si nových kádrů a řešení náhrady a zapracování za zaměstnance, kteří plánují v období po VI. Sjezdu ukončit svůj pracovní poměr vůči OS. Následně byly debatovány a předkládány jednotlivé návrhy na úspory. Především bylo podotknuto, že veškeré úspory a opatření by měly být zřejmě činěny poté, co se stanoví priority OS a bude shrnuto "co vlastně chceme". Bylo dohodnuto, že až na výjimky nebudeme předkládat souhrn dle jednotlivých položek a účtů, ale navrhneme spíše principielní úspory. Dále bylo dohodnuto, že jakékoliv úspory musí bý činěny tak, aby neohrozily a neomezily hlavní činnosti a poslání obdorové činnosti a OS. Navrhované úspory jsou především ve vyhodnocení přínosu pro OS a jeho členy z členství v některých mezinárodních organizacích, kde jsou každoročně hrazeny velké sumy povinných členských příspěvků. Dále ve snížení celkových mzdových výdajů, které tvoří největší složku rozpočtu a nastavení realistické a motivační mzdové politiky. Také Stránka & 2 z & 10

3 přepracování návrhu rozpočtu Oblasti III. na rok 2014 a dále využívání a vytížení služebních vozidel zaměstnanci. Souhrn navržených opatření je součástí zápisu v Příloze č.2. Usnesení: OR navrhuje, aby Výkonná rad OS na svém nejbližším jednání revokovala své Usnesení č.15 přijaté na svém 3.jednání a znovu řádně projednala Mzdový řád OS DLV. Následně jej pak nechala v souladu s ustanovením 17, odst.3, písm. f) Stanov OS DLV projednat a schválit Sněmem OS DLV. OR navrhuje, aby Výkonná rada OS, jakožto statutární orgán OS dle Stanov OS vždy každoročně projednala předložený návrh KS OS DLV, stanovila mantinely pro kolektivní vyjednávání a dojednané znění KS OS DLV před podpisem vždy potvrdila. OR navrhuje a předkládá vedení OS, na základě úkolu uloženého na III. mimořádném jednání VR dne usnesením č.150 souhrn návrhů a opatření k rozpočtu OS DLV pro rok Různé: OR žádá, aby veškerá úsporná opatření byla činněna tak, aby nedošlo k redukci roszahu činnosti a dále aby při návrzích na redukci rozsahu jednání orgánů OS, byla zachována funkčnost a poslání těchto orgánů. Předseda OR informoval o přípravě školení pro funkcionáře, které se uskuteční dne Jako lektor je zajištěn Mgr. Jan Horecký - právník ČMKOS. Prozatímní nahlášená účast je 25 funkcionářů, přičemž hlásit se je možno až do pátku Předseda OR informoval o stavu s tzv.neplatiči (viz. Příloha č.5) Předseda OR navrhl zrušení plánovaného jednání OR, které se má uskutečnit dne Jednání by se konalo pouze v případě nutnosti projednání neodkladných záležitostí. Návrh byl schválen. Předseda OR navrhl změnu termínu konání Oblastního shromáždění, planovaného na březen. Oblastní shromáždění by se uskutečnilo 19. a 20. února. Došlo by tím k rozmělnění nahuštěných termínů na začátku března. Návrh byl schválen. Místopředseda OR Jaroslav Beznoska byl navržen na zástupce OS do RROS ČMKOS Pardubického kraje. Usnesení: OR bere přednesené informace na vědomí OR souhlasí se zrušením jednání OR, které se má uskutečnit dne a souhlasí se změnou termínu konání Oblastního shromáždění, které se uskuteční 19. a 20. února 2014 v Hradci Králové a v Olomouci. Stránka & 3 z & 10

4 OR souhlasí s kandidaturou místopředsedy OR Jaroslava Beznosky jako zástupce OS v RROS ČMKOS Pardubického kraje. Závěr: Předseda OR závěrem všem přítomným poděkoval za účast a věcný a konstruktivní přístup při jednání. Jednání bylo ukončeno ve 13:30. Zapsal: Jaroslav Juryšek Stránka & z & 4 10

5 Příloha č. 1 - Zápisu ze III. mimořádného jednání OR ze dne : ) Stránka &5 z &10

6 Příloha č. 2 - Zápisu ze III. mimořádného jednání OR ze dne : Souhrn návrhů úspor v hospodaření OS DLV pro rok 2014 a další období, projednaný na III. mimořádném jednání OR Oblast III., dne v Olomouci Oblastní rada Oblasti III. po projednání navrhuje Snížení celkových nákladů rozpočtu Oblasti III. v porovnání s výší nákladů za předcházející rok 2013 /viz. Příloha tohoto souhrnu/. Ukončení členství v některých mezinárodních institucích. Konkrétně BWI a EFBWW. Zrušení schváleného výdajového paušálu pro předsedu OS DLV ve výši ,-/měsíc a veškeré náhrady proplácet pouze na základě skutečných a doložených dokladů Snížení celkového objemu mzdových nákladů /mzdové náklady Ústředí OS a Oblastí OS/ o 10% Přehodnocení úvazků zaměstnanců Ústředí OS s cílem krácení těch s nižší vytížeností Snížení celkových provozních výdajů OS o nejméně 5% Omezení možnosti uznatelnosti využití služebního vozidla funkcionáři OS při cestě do zaměstnání, jako služební jízdy. Řádné projednání a schválení Mzdového řádu OS DLV a naplnění ustanovení Stanov OS DLV. V tomto mzdové řádu zohlednit celkovou ekonomickou situaci OS DLV při tvorbě mzdové politiky OS. Redukci či úpravu některých zaměstnaneckých benefitů dojednaných v KS, které ohrožují stabilní ekonomiku OS DLV Aby vždy návrh KS pro OS DLV projednala a dojednané znění KS vždy potvrdila Výkonná rada OS DLV, jakožto Statutární orgán OS. Oblastní rada Oblasti III. po projednání nesouhlasí S netransparentní a neprůhlednou mzdovou politikou a tvorbou mzdového systému OS DLV. S tím, že doposud není řádně schválen platný mzdový řád OS DLV a není naplněno ustanovení Stanov OS DLV. S návrhy na radikální omezení činnosti a jednání orgánů, jak zaznělo na jednání VR. Tento dokument je součástí Zápisu ze III.mimořádného jednání OR. Dne Stránka & 6 z & 10

7 Příloha č. 3 - Zápisu ze III. mimořádného jednání OR ze dne : UPRAVENÝ NÁVRH ROZPOČTU OS DLV na rok 2014 OBLAST III. Účet Název účtu Kč Kancelářské potřeby oblast 9.000, Nákup brožur oblast 1.500, Drobný nákup do 3000,- Kč oblast 500, Drobný nákup schůzová činnost 0, Nákup PHM služební vozidlo , Čisticí a údrž. materiál služební vozidlo 1.000, Autosoučástky služební vozidlo 500, Opravy a udržování oblast 1.000, Opravy a udržování služební vozidlo , Ubytování služební cesty předseda oblasti 0, Cestovní náhrady (cestovné+stravné) - předseda oblasti , Ubytování schůzová činnost 0, Cestovné schůzová činnost , Reprefond oblast 0, Mobil, Internet oblast , Poštovné oblast 5.000, Nájem kanceláře oblast , Ostat.služby oblast 0, Stravování schůzová činnost , Nájem prostor schůzová činnost 6.000, Ostat.služby (tisk apod.)-schůzová činnost 0, Parkovné služební vozidlo 2.000, Mytí služebního vozidla 1.000, Zdravotní pojištění (9% z částky na refundace mezd schůzová činnost) 1.800, Sociální zabezpečení (25% z částky na refundace mezd schůzová činnost) 5.000, Pojištění služebního vozidla Refundace mezd schůzová činnost ,- (povin.ručení, havarijní pojištění, dáln.známka) ,- Poznámka: Mzdové náklady, odvody na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení předsedy oblasti doplní ústředí OS. Stránka & 7 z & 10

8 Dále uveďte: 1)Zasedání OR: 4x (leden, květen, srpen, říjen) z toho: jednodenní 4x dvoudenní 0x cca účast na jednom zasedání: 12 2)Zasedání Oblastní shromáždění: 2x (březen, listopad) z toho: jednodenní 2x dvoudenní 0x cca účast na jednom zasedání 50 3)Školení funkcionářů ZO: 2x ( , Olomouc; květen/červen 2014, Olomouc) z toho: jednodenní 2x dvoudenní 0x zaměření: Nový Občanský zákoník cca účast na jednom školení 40 Náklady na školení započítejte do schůzové činnosti oblasti! 4)Zahraniční výjezdy předsedy oblasti - termín - počet dní - navštívená země - pořadatel akce s tím, jakými náklady, resp. co bude hradit náš OS. Zahraniční cesty v roce 2014 budou: 2x v rozsahu 2 dny (Polsko a Slovensko) v rámci zapojení do Přeshraniční spolupráce v rámci Projektu EURES-T Beskydy. 2x v rozsahu 3 dny (Maďarsko a Polsko (?)) v rámci účasti v Projektu CEYTUN ( Síť odborářů mladý hlas pro Evropu ) pořádané FES. Náklady OS u všech akcí lze přepokládat pouze v rozsahu cestovného, pojištění a kapesného. Dne Stránka & 8 z & 10

9 Příloha č. 4 - Zápisu ze III. mimořádného jednání OR ze dne : Stručný přehled činnosti a aktivit SIBP poče t Kontrola BOZP 72 poznámka závad - evidence pro oprávněnost dotací MPSV (min 35 na obu a rok) školení pracovníků 3 firmy, živnostníci akce OS DLV 47 OR, sněm, porada, školení akce ČMKOS 20 experti BOZP, NV 28/01 MPSV konzultace 18 Policie, OIP, Hygiena, PÚ vyjednávání KS 9 Uvedené akce jsou vysčítány z podrobného seznamu obou SIBP, který bude předán předsedovi Do počtů nejsou uváděny konzultace bez návštěv (telefonní, ové, písemné ) Mimo základní činnost jsou poskytovány konzultace mimo rámec OS DLV. Policie (podání vysvětlení, výslech) 2x, Soudní znalci v BOZP 2x, Soud 2x. Tyto konzultace jsou poskytovány na základě "povinnosti", protože jsme placeni státem (Pokud jsem se v součtech spletl, tak jen v kusech) Petr Dvořák Stránka & 9 z & 10

10 ) Příloha č. 5 - Zápisu ze III. mimořádného jednání OR ze dne : Stránka & 10 z & 10

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 19 833/2010-50 Státní podpora sportu pro rok 2011 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2011 (dále

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

Všem zaměstnancům veřejných služeb a správy!

Všem zaměstnancům veřejných služeb a správy! 22 Ročník 53 Praha 16. prosince 2008 10,60 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo Prioritní osy: 1 Oblast podpory: 1.3 Příjemce: Název projektu: Registrační číslo projektu: Datum zahájení

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Vydal: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Praha 2011 Usnesení V. sjezdu Českomoravského odborového svazu

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

Fond mikroprojektů. Směrnice pro žadatele. Euroregionem Praděd. Verze č. 2/ 2010. Účinnost: pro 5. a následná kola příjmu žádostí

Fond mikroprojektů. Směrnice pro žadatele. Euroregionem Praděd. Verze č. 2/ 2010. Účinnost: pro 5. a následná kola příjmu žádostí EUROREGION PRADZIAD E Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) zastoupené v regionu Praděd Euroregionem Praděd Směrnice pro žadatele Fond mikroprojektů Verze č. 2/ 2010 Účinnost:

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec 38. SJEZD Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření 38. SJEZD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření, předloženou Ing. Martinem Starcem, místopředsedou

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více