Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace. školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace. školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace školní rok 2007/2008 ový Jičín, září 2008

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 4 A. Obory vzdělání 4 B. Kapacita školy 4 C. Učební plány 5 2. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 7 A. Pedagogové školy 7 B. Pedagogické funkce ve škole 8 C. Správní zaměstnanci 9 2. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 10 Přihlášky ke studiu 10 Kritérium pro přijetí 10 Výsledky přijímacího řízení VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 11 A. Třídy a počty žáků 11 B. Prospěch, absence a chování žáků školy 11 C. Maturitní zkouška 13 D. Výsledky přijímacího řízení na VŠ a PMS pomaturitní studia13 4. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 14 A. Projektové a veřejné aktivity 14 B. Studijní a školní nabídka 17 C. Úspěchy v soutěžích HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE INSPEKČNÍ ČINNOST ČŠI STÍŽNOSTI V ORGANIZACI ŠKOLNÍ JÍDELNA 23 2

3 1. ZÁKLAD Í ÚDAJE O ŠKOLE ázev školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Nový Jičín, Palackého 50 Příspěvková organizace: IZO: IČO: Školní jídelna: IZO: Internet: Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Zřizovací listina: vydána Radou kraje usnesením č. 17/774 ze dne 11. dubna 2002 Ředitel školy: nebyl jmenován Statutární zástupce ředitele: RNDr. Jitka Hanzelková, pověřena vedením školy od Zástupce ředitele: Mgr. Hana Maiwaelderová Školská rada: zřízena. Zástupci pedagogických pracovníků: RNDr. Jitka Hanzelková, Mgr. Pavla Hozová a Mgr. Zdeněk Man. Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: MUDr. Dušan Laskafeld, ing. Tomáš Mičulka a MUDr. Petr Vaner Zástupci zřizovatele: Miluše Bílská, Mgr. Ivan Týle, Mgr. Tomáš Vindiš 3

4 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁ Í A. Obory vzdělání studium Gymnázium čtyřleté, zaměření všeobecné Gymnázium šestileté, zaměření všeobecné Pedagogické lyceum kód studia KKOV K/ K/ M/003 B. Kapacita školy studijní obor počet tříd počet žáků počet žáků na třídu K/401 čtyřleté studium , K/601 šestileté studium , M/003 pedagogické lyceum ,50 Rozhodnutím MŠMT je celková kapacita školy stanovena na 870 studentů. Gymnázium a Střední odborná škola v Novém Jičíně je střední školou, která poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitou ve třech uvedených oborech vzdělání. Zaměřuje se především na přípravu žáků na vysokoškolská studia, ale její vnitřní diferencovanost umožňuje i přípravu na nástup do zaměstnání. Vyučujeme předměty teoretické, výchovné i praktické. Na škole mohou studovat žáci, kteří úspěšně ukončili základní školu (čtyřleté gymnaziální studium K/401 a pedagogické lyceum M/003) resp. 7. ročník základní školy (šestileté studium K/601). Ke studiu jsou přijati žáci po vykonání přijímacích testů (viz Přijímací řízení). Nepřijatí žáci se mohou, v případě porušení zákona nebo podmínek daných ředitelem školy, odvolat proti rozhodnutí ředitele školy k odboru Školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje. Zájemci o studium jsou informováni o možnostech studia prostřednictvím letáčků, informační brožury Úřadu práce v Novém Jičíně, na webových stránkách školy, na prezentaci GEMMA-veletrhu středních škol pořádaném KVIC Nový Jičín a na dnu otevřených dveří. Během studia má žák možnost požádat o opakování ročníku, o přerušení studia, o přestup na jinou školu, eventuálně požádat o změnu volitelného předmětu. Snažíme se orientovat vzdělávací proces na kvalitu získaných znalostí a dovedností s důrazem na jejich užití. Pokládáme jazykové, matematické, občanské i osobnostní základy k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme v žácích tvůrčí činy vědecké i umělecké.v uplynulém školním roce jsme navázali na dobré zkušenosti z let předcházejících v aktivitách, které v žácích naší školy rozvíjejí jejich sociální dovednosti kompetence, jak individuální tak skupinové. Vedeme žáky k osobní zodpovědnosti nejen při studiu, ale i při volbě dalšího povolání či zaměstnání. Pokládáme základy občanské kompetence. 4

5 C. Učební plány Ve školním roce 2007/2008 se na škole vyučovalo podle učebních plánů MŠMT ČR, které vstoupily v platnost Jejich platná konkretizace pro školní rok 2007/2008: ročník K/401 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. celkem Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Cvičení z přírodovědných předmětů Volitelný předmět I Volitelný předmět II Volitelný předmět III 3 3 Celkem předepsaných hodin z toho disponibilní hodiny Celkem Volitelný předmět I a II je dvouletý (III. a IV. ročník). Volitelný předmět III je jednoletý (IV. ročník). Výběr závisí na aktuální nabídce ročník K/ celkem Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Latina Základy společenských věd (Ov) Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Cvičení z přírodovědných předmětů Volitelný předmět I Volitelný předmět II Volitelný předmět III 3 3 Celkem předepsaných hodin Volitelný předmět I a II je dvouletý (5. a 6. ročník). 5

6 Volitelný předmět III je jednoletý (6. ročník). Výběr závisí na aktuální nabídce. 1. a 2. ročník M/003 Pedagogické lyceum 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. celkem ČJ CJ I CJ II ON D Z M F Ch Bi ICT Tv pedagogika psychologie Hv 2 2 Vv 2 2 DrV 2 2 VP specializace VP 6 6 celkem Volitelné předměty byly vypsány s ohledem na přání žáků, ale přihlíželi jsme také k možnostem školy. Žáci si je mohli vybírat (podle vlastního zájmu o předmět a s ohledem na další studijní záměr) z každé skupiny těchto volitelných předmětů: 1. volitelný předmět Cvičení z přírodovědných předmětů ( fyzika, chemie, biologie), 2. volitelný předmět ( dvouletý otevřen ve 3. ročníku ) seminář z psychologie, dějepisný seminář, světové a české dějiny, seminář v německém jazyce, seminář z latinského jazyka, společenskovědní seminář, seminář a cvičení z biologie, seminář z analytické chemie a biochemie, zeměpis, praktická cvičení a seminář z matematiky, informatika a výpočetní technika, deskriptivní geometrie, 3. volitelný předmět ( dvouletý otevřen ve 3. ročníku ) seminář z psychologie, dějepisný seminář, seminář v anglickém jazyce, společenskovědní seminář, seminář a cvičení z biologie, seminář z analytické chemie a biochemie, geografie, informatika a výpočetní technika, deskriptivní geometrie, 3. volitelný předmět ( jednoletý čtvrtý ročník ) seminář v anglickém jazyce, reálie anglofonních zemí, arabština, komunikační dovednosti, základy práva, somatologie člověka, seminář z obecné chemie, seminář z fyziky, seminář z matematiky, literární seminář, přehled dějin Čech a Moravy. 6

7 2. PŘEHLED PRACOV ÍKŮ ŠKOLY A. Pedagogové školy Na škole vyučovalo ve školním roce 2007/2008 celkem 59 pedagogů. Od srpna 2007 nastoupili: Markéta Hubová (Čj ZSV) a Kristýna Kelnarová (Aj-Nj). Na zkrácený úvazek pracovali na škole Bortel Milan (M-F), Cyprová Eva (Aj), Davidová Marta (Z-Tv), Mičková Ilona (školní psycholog), Palacký Jiří (Dg), Pařenicová Lucie (Vv), Přáda Daniel (Z-Tv), Zeithammer Jan ( M F), Zeithammerová Jiřina (M-F) a Zajíček Josef (sbormistr). K rozvázala pracovní poměr Ilona Mičková (školní psycholog), k Zbyněk Chuchma (Aj-Tv-IVT), k Jiří Halmazňa (Bi-D) a Lenka Mlčochová (Čj-Aj) a k Dalibor Dejmek (Aj-Čj). Od nastoupila Radmila Englišová Tomečková rodičovskou dovolenou. jméno, příjmení zařazení aprobace na škole od na škole do Bajer Lubomír interní Tv ZSV 1984 dosud Bartošová Bohdana interní Aj - Šp 2006 dosud Bortel Milan ředitel M F 2002 dosud Cvíčková Petra interní Čj Frj 1998 dosud Cyprová Eva interní 1. st Aj 1995 do Danihelová Svatava interní M F 1995 dosud Davidová Marta interní Tv Z 1970 dosud Dejmek Dalibor interní Čj Aj 2001 do Dostál Karel interní Hv - Tv 2006 dosud Dostálová Andrea interní Čj - Hv 2004 dosud Drábová Jiřina interní M - F 2005 dosud El Houcine Imider interní Frj Nj 2001 dosud Fišerová Andrea interní Bi Ch dosud Grygarová Jana interní Nj - D 2004 dosud Hajná Dalimila interní Čj Rj 1979 dosud Halmazňa Jiří interní D - M - Bi 2000 do Hanzelková Jitka st.zřš Bi Ch 1992 dosud Hlosta Michal interní IVT 1999 dosud Holubová Martina interní M F 2000 dosud Hozová Pavla interní Bi Tv 1969 dosud Hruzíková Karla interní Rj ZSV 2007 dosud Hubová Markéta interní Čj - ZSV 2007 dosud Hyvnar Oldřich interní M Vv 1977 dosud Chuchma Zbyněk interní Aj-Tv-IVT 1998 dosud Jansa Radovan interní Z - IVT 2006 dosud Jiřík Tomáš interní Bi Ch 1999 dosud 7

8 jméno, příjmení zařazení aprobace na škole od na škole do Kelnarová Kristýna interní Aj Nj 2007 dosud Kelnarová Miroslava interní Čj Aj 1995 dosud Kočí Patrik interní F - Ch 2004 dosud Kokavcová Yweta interní Tv Z 1981 dosud Kramoliš Přemysl interní Bi D 1984 dosud Krupová Lenka interní Aj - ZSV 2006 dosud Maiwaelderová Hana ZŘŠ Tv ZSV 2003 dosud Man Zdeněk interní Aj - ZSV 2000 dosud Maňásková Lia interní Aj Tv 2000 dosud Mičková Ilona externí šk.psycholog 2006 do Mlčochová Lenka interní Aj Čj 2005 do Mynářová Hana interní Čj - Fj 2002 dosud Palacký Jiří externí Dg důch. do Pavelková Yveta interní Č Nj 2001 dosud Pařenicová Lucie interní Vv 2006 dosud Pernická Dagmar interní Čj - D 2000 dosud Pokludová Božena interní Nj L - TA 1979 dosud Přáda Daniel interní Z - Tv 2000 dosud Sedoník Tomáš interní D - Lat dosud Ševečka Milan interní Bi Tv 1995 dosud Šilarová Liběna interní Čj D 1995 dosud Šípek Jaromír interní M F 2001 dosud Špica Luděk interní Ch F 1970 dosud Štěpánová Renata interní Z - M 2006 dosud Štramberská Kateřina interní Z - Tv 2006 dosud Tesarčík Tomáš interní Bi - Ch 2006 dosud Tomečková Radomíra interní Čj Nj 1991 dosud Trutmanová Hana interní IVT 2000 dosud Vítková Jana interní Nj 2004 dosud Zajíček Josef externí sbormistr 2005 dosud Zeithammer Jan interní M - F 1970 dosud Zeithammerová Jiřina interní M - F 1970 dosud Žemlička Petr interní ZSV 2000 dosud B. Pedagogické funkce ve škole komise, funkce Jazyk český a literatura Základy společenských věd odpovědný pracovník Hajná Dalimila Bajer Lubomír 8

9 komise, funkce Cizí jazyky (AJ, NJ, FrJ, RJ, L) Zeměpis Dějepis Informatika a výpočetní technika Biologie Chemie Matematika Fyzika Tělesná výchova Estetická výchova Výchovný poradce Preventista sociáně-patologických jevů Koordinátor poradenského pracoviště Školní psycholog ICT koordinátor odpovědný pracovník Pokludová Božena německá sekce Kelnarová Miroslava anglická sekce Cvíčková Petra FrJ, LJ, RJ Kokavcová Yweta Kramoliš Přemysl Hlosta Michal Hozová Pavla Špica Luděk Zeithammerová Jiřina Holubová Martina Maňásková Lia Hyvnar Oldřich Špica Luděk, Dostál Karel Jiřík Tomáš Žemlička Petr Žemlička Petr Hlosta Michal C. Správní zaměstnanci jméno, příjmení pracovní zařazení úvazek pracovní smlouva Baroňová Lenka vedoucí kuchařka 1 dosud Bayerová Josefína ekonomka 1 dosud Boháčová Iveta pom.síla ŠJ a uklízečka 0,9 zástup za MD Bedáňová Magda kuchařka 1 dosud Černochová Svatava uklízečka 0,7 dosud David Jaroslav knihovník 0,5 dosud Fárková Jana uklízečka 1 dosud Fiurášek Vladimír školník, údržbář 1 dosud Genzerová Jiřina uklízečka 1 dosud Horák Josef školník, topič 1 dosud Konvičková Radka sekretariát školy 0,9 dosud Malíková Alena vrátná, skladnice 0,8 dosud Mervald František školník-údržbář, topič 1 od do Mervaldová Bohumila uklízečka 1 dosud Olšáková Ivana mzdová účetní 0,4 dosud Pavlíková Jiřina vedoucí šk. kuchyně 0,9 dosud Šotolová Jarmila uklízečka 1 dosud Zelenková Božena uklízečka 1 dosud 9

10 2. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZE Í Přijímací řízení bylo připraveno pro zájemce o studium na čtyřletém gymnáziu, resp. na pedagogickém lyceu, kteří navštěvovali ve školním roce 2007/ ročník základní školy, resp. 1.ročník SŠ, a pro zájemce o šestileté studium, kteří navštěvovali 7. ročník. Všichni zájemci museli splnit tyto požadavky: administrativní náležitosti (včas podaná přihláška, rodný list a dotazník), písemné testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Přihlášky ke studiu Do prvního kola přijímacího řízení ke studiu na čtyřletém gymnáziu se přihlásilo 107 uchazečů. Přijímací zkoušky úspěšně složilo a ke studiu ve školním roce 2006/2007 bylo v prvním kole přijato 90 žáků. Na pedagogické lyceum se přihlásilo 27 uchazečů a ke studiu bylo přijato 27 žáků. Do nižšího stupně šestiletého gymnázia se přihlásilo 38 uchazečů a bylo přijato 30 žáků. Kritérium pro přijetí O pořadí uchazečů rozhodoval součet vážených percentilů z jednotlivých částí zkoušky. Percentil ZŠ (váha 20%) - pořadí podle počtu bodů, které žák získal přepočtem za průměr známek za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (resp. 6. a 7. třídy) - max. 22 bodů za průměr 1,0, za každou desetinu průměru dva body mínus. Dodatečné body získal uchazeč za úspěšné umístění v okresním kole naukové soutěže v 8. a 9. ročníku ZŠ resp. 6. a 7. ročníku ZŠ ( 5, 3, resp.1 bod za 1., 2., resp.3. místo). Body navíc získal také uchazeč za umístění v 8. nebo 9. třídě na místě (3-2-1) v oblastním (krajském) kole individuální sportovní (umělecké) soutěže pořádané tělovýchovnými (uměleckými) svazy. Účastník M ČR ( žactva, dorostu, seniorů ) nebo analogické umělecké přehlídky získal 3 body. Medailista z M ČR ve sportovním odvětví nebo analogické celostátní přehlídce uměleckého oboru získal navíc 2 body. V kolektivních soutěžích získávají členové družstev úspěšných ( místo) v celostátních dlouhodobých soutěžích 5 bodů. Percentil OSP ( váha 40%) - pořadí podle počtu bodů za přijímací test obecné studijní předpoklady. Percentil matematika ( váha 20%) - pořadí podle počtu bodů za přijímací test matematika. Percentil český jazyk ( váha 20%) - pořadí podle počtu bodů za přijímací test český jazyk. Výsledky přijímacího řízení 1. kolo přijímacího řízení 2. kolo přijímacího řízení celkem přihlášení přijatí přihlášení přijatí přijatí K/ K/601 nižší stupeň M/

11 3. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁ Í A. Třídy a počty žáků třída kód třídní učitel žáci hoši dívky 1.A K/401 Ševečka Milan B K/401 Pavelková Yveta C K/401 Holubová Martina D K/401 Jiřík Tomáš G K/601 Cvíčková Petra P M/003 Štramberská Kateřina A K/401 Grygarová Jana B K/401 Štepánová Renata C K/401 Chuchma Zbyněk D K/401 Pernická Dagmar E K/401 Drábová Jiřina G K/601 Mlčochová Lenka P M/003 Dostál Karel A K/401 Maňásková Lia B K/401 Šípek Jaromír C K/401 Halmazňa Jiří D K/401 Hozová Pavla E K/401 Bajer Lubomír G K/601 Dostálová Andrea A K/401 Man Zdeněk B K/401 Kočí Patrik C K/401 Danihelová Svatava D K/401 Přáda Daniel E K/401 Kokavcová Yweta B. Prospěch, absence a chování žáků školy Prospěch : vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikován I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. 1.A B C D G P A B

12 2. C D E G P A B C D E G A B C D E celkem Absence: absence omluvená absence neomluvená součty průměry součty průměry I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. 1.A ,3 82, B ,3 64, C ,4 48, D ,7 74, G ,2 43, P ,2 68, ,28 2.A ,5 78, B ,2 52, C ,5 59, D ,9 70, E ,0 51, G ,7 40, P ,0 54, , A ,3 85, ,25 3. B ,1 76, C ,8 58, , D ,7 46, E ,5 76, G ,7 52, A ,1 60, B ,3 45, C ,3 65, D ,3 48, E ,0 69, Hodnocení chování: Chování uspokojivé Chování neuspokojivé I. pol. II. pol. I. pol. II. pol

13 C. Maturitní zkouška Maturitní zkouška měla dvě části - písemnou a ústní. Písemná maturitní zkouška se konala , jedna žákyně konala písemnou maturitní zkoušku v náhradním termínu Žáci si mohli vybrat jedno ze čtyř stanovených témat. Ústní maturitní zkoušky se konaly , resp a příslušnými krajskými úřady byli na školu jmenováni tito předsedové maturitních komisí: 4. A Mgr. Marta Křenková, Gymnázium Hranice, 4. B PhDr. Helena Rudněvová, Gymnázium, Rožnov p.r., 4. C Mgr. Iva Kolářová, Gymnázium, Rožnov p.r., 4. D Mgr.Lukáš Hartman,1st International School of Ostrava soukromé gymnázium, s.r.o. 4. E Mgr. Jiřina Ireinová, Gymnázium Rožnov p.r. Maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhly dne Výsledky ústních maturitních zkoušek - jarní termín vyznamenání prospělo neprospělo nekonalo 4.A B C D E celkem Výsledky ústních maturitních zkoušek - podzimní termín třída počet žáků prospělo neprospělo 4.A B C D E celkem D. Výsledky přijímacího řízení na VŠ a PMS pomaturitní studia třída žáci přijati VŠ přijati PMS ostatní studia nepřijati 4. A B C D E celkem

14 4. DALŠÍ VZDĚLÁVÁ Í PEDAGOGICKÝCH PRACOV ÍKŮ Evropská škola kurzy angličtiny pro pedagogy 16 účastníků Krizová komunikace a základní techniky meziosobních konfliktů 14 účastníků Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky mezinárodní seminář v Brně 2 účastníci Učitel ve 20. století, seminář pro vv a hv v Olomouci 2 účastníci Moderní metody ve výuce francouzštiny seminář v Olomouci 1účastník Seminář o metodách výuky v Aliance Francois v Ostravě 2 účastníci Seminář o filmu Persepolis v Aliance Francois v Ostravě 2 účastníci Oxford Metodology Day seminář v Ostravě 7 účastníků Výuka jazykových dovedností 8 vyučujících Svět energie fyzika 1 účastník Seminář pro koordinátora ŠVP 1 účastník Zavádění a rozvoj týmové práce v organizaci 9 účastníků Metody hodnocení a sebehodnocení žáků Sborovna všichni vyučující Time management 7 účastníků Minikonference ke tvorbě ŠVP 1 účastník Instruktor snowboardingu 1 účastník Programovací jazyk PHP a SQL 1 účastník Koordinátor ICT 1 účastník SIPVZ úroveň Z 1 účastník 5. AKTIVITY ŠKOLY A PREZE TACE A VEŘEJ OSTI A. Projektové a veřejné aktivity Spolupráce s partnerským gymnáziem ve Freisingu pokračovalo ve školním roce 2007/2008. Uskutečnil se reciproční výměnný pobyt, a to v měsíci říjnu v Novém Jičíně a v prosinci ve Freisingu. Součástí pobytů byly koncerty hudebních těles a v rámci připraveného programu žáci shlédli kulturní památky jednotlivých regionů. Školní pěvecký sbor Puelle et Pueri čítá už více než 50 členů a pod vedením sbormistrů K. Dostála, A. Dostálové a J. Zajíčka pravidelně vystupuje na všech školních akcích. Mimo to samostatně veřejně koncertuje (např. vánoční koncert, jarní koncert, městské slavnosti) a úspěšně reprezentuje školu na pěveckých přehlídkách a soutěžích (Praha Canti veris Praga). V dubnu sbor natočil v Českém rozhlase v Ostravě své první CD. Ve své činnosti pokračovalo Komunitní vzdělávací centrum. Centrum bylo vybudováno v rámci projektu Moravskoslezského kraje Podpora rozvoje komunitních škol, který byl spolufinancován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Centrum nabízí vzdělávací kulturní a sociální aktivity občanům města bez rozdílu věku, vzdělání a pohlaví, a přispívá tak k naplnění myšlenky celoživotního vzdělávání, sociální integrace a reintegrace znevýhodněných skupin občanů. V předvánočním čase žáci hudební výchovy našich tříd připravili pásmo písní a povídání pro děti z MŠ a ze ZŠ s názvem Hudební nástroje. Tato spolupráce mezi našimi žáky a dětmi byla přijata s velkým ohlasem dětí, proto žáci nachystali v červnu ještě další pásmo písní a povídání s názvem Z pohádky do pohádky a zároveň pasovali malé předškoláky do řad školáků. 1

15 S nadšeným ohlasem hudebního publika se setkal vznik chlapeckého vokálního seskupení Sextet+, které tvoří šest chlapců a jeden pedagog K. Dostál. Toto těleso sklízí bouřlivé ovace jak na společných koncertech se školním sborem, či na festivalech (např. v Praze nebo v Brně na Gymnasia Cantant, kde jim byla udělena zvláštní cena poroty), tak na samostatných vystoupeních. Největším z nich byl celovečerní koncert ve zcela vyprodaném Beskydském divadle v červnu. Podíleli se rovněž na tvorbě CD, které vzniklo v dubnu v ČRo a na kterém mají polovinu svých písní. Vystoupení Sextetu+ bylo součástí oficiálního programu červnové návštěvy představitelů města Nový Jičín v partnerském městě Epinalu. Obr. SEXTET+ Pro žáky pořádáme nebo umožňujeme a zprostředkováváme tematické zahraniční zájezdy, stáže (historické a kulturní památky jižní Francie, Španělska, Benátek, Vídně). Pátým rokem pokračovala práce týmu tvořeného učiteli školy, žáky školy a studenty fakulty tělesné kultury obor rekreologie UP Olomouc pro netradiční školní i mimoškolní aktivity Outdoor adventure (a pod záštitou občanského sdružení Prameny) - nabízí žákům i dalším zájemcům jedno i vícedenní pobyty v přírodě s komplexním programem, turnaje v netradičních sportech atd. V tomto školním roce připravili pro žáky základních škol z Nového Jičína a blízkého okolí sportovně-brannou soutěž Skalní stezka a čtvrtý ročník týmové soutěže Mosty Se zájmem žáků školy se setkaly projektové exkurze do Beskyd, hudební víkend Zpívání v Beskydech, vzdělávací akce Elevation I a Elevation II, sportovní akce Od soumraku do úsvitu, Taneční maraton, florbalové turnaje. S velkým zájmem žáci třetích ročníků školy připravili 4. ročník maturitního plesu, který se konal

16 Ve školním roce 2007/2008 se uskutečnila řada vzdělávacích zájezdů a exkurzí v listopadu to byla fyzikálně-chemická exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně (pro žáky 3. ročníků a 2. P) v rámci projektu Výroba elektrické energie, v dubnu se uskutečnila chemická exkurze do Třineckých železáren (pro žáky 2. ročníků), v květnu proběhla 4-denní historická exkurze za památkami Českého ráje (průřezová exkurze pro žáky všech ročníků), v jarních měsících se konají již tradičně poznávací biologické exkurze do Arboreta ve Štramberku, Záchranné a chovné stanice v Bartošovicích a Anatomického ústavu LF MU v Brně. Obr.: exkurze do PVE Dlouhé Stráně Dne se žáci skoro všech tříd zúčastnili 3. ročníku Juniálesu. Po tradičním průvodu městem v čele s bryčkou, která vezla zvolený studentský královský pár, si žáci připravili takřka dvouhodinový programem plný scének skečů, hudby, zpěvu, tanců a tím se ze svého pohledu rozloučili se školním rokem. Součástí studentských slavností bylo vydání 2. almanachu školy, ve kterém prezentují mladí autoři své prozaické práce i básně. Zvláštní pozornost si zaslouží systematický přístup členů občanského sdružení Prameny k rozvoji projektových aktivit ve všech ročnících. Podstatou je princip rovnováhy mezi aktivitami konzumovanými a aktivitami, jež žáci sami připravují pro spolužáky. V prvním ročníku se žáci účastní adaptačního a lyžařského kurzu a pro žáky 1. tříd ZŠ připravili aktivity s mottem Prváci pro prvňáčky. Ve druhém ročníku sami žáci připravili pro své spolužáky z 1. ročníků pasování. Ve školním roce 2007/2008 jsme dále pokračovali v projektu: Co máme rádi, neničíme, ve škole třídíme odpad, žáci nižšího gymnázia pečují o vybranou lokalitu. Občanské sdružení RO. NA. TA. (vzniklé za účelem podpory školních programů a aktivit), jejíž členové jsou především pedagogové naší školy, zrealizovalo projekt RUMUNSKO ve spolupráci s příborským gymnáziem a projekt ENERGIE s francouzskou školou v Epinalu. Pro sbor gymnázia připravilo týdenní soustředění v Chorvatsku. 1

17 B. Studijní a školní nabídka První ročníky absolvují adaptační kurz. Připravuje je tým Outdoor adventures -občanského sdružení Prameny učitelé a žáci naší školy spolu se studenty Fakulty tělesné kultury obor rekreologie UP Olomouc. Všichni žáci se po celou dobu studia učí dva cizí jazyky dle vlastního výběru. Mezi nabízené jazyky patří: jazyk anglický, jazyk německý, jazyk francouzský, jazyk ruský a španělský. Dělení do skupin se uskutečňuje podle zájmu a jazykové úrovně žáků ověřované rozřazovacími jazykovými testy. Ve školní roce 2007/08 byl ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v Praze připraven projekt rozšířené výuky francouzského jazyka v rámci studijního oboru gymnázium všeobecné šestileté. Po pečlivé a náročné přípravě byla MŠMT podána žádost o povolení výuky dějepisu a zeměpisu ve francouzském jazyce, která byla ministerstvem povolena. Uchazeči, kteří byli přijati do šestiletého gymnaziálního studia se od září 2008 připravují podle nového učebního plánu, který zahrnuje zvýšenou hodinovou dotaci pro výuku francouzštiny v prvních třech ročnících a výuku dějepisu nebo zeměpisu ve francouzském jazyce ve ročníku studia. V případě zahraničních studijních pobytů umožňujeme žákům přerušení studia. Žáci v případě osobních či studijních těžkostí mají možnost využít služeb poradenského pracoviště, které vede zkušený psycholog. Ve škole proběhlo vzdělávání pedagogů v oblast diagnostiky a zvládání šikany a krizové komunikace. Pracovníci poradenského pracoviště ve spolupráci s preventistou sociálně patologických jevů pravidelně připravují na začátku školního roku informační schůzky pro rodiče s tématikou prevence šikany a pro žáky prvních ročníků pořádají tematické schůzky o problematice šikany. Ve školním roce 2007/08 se rozvinula spolupráce s Občanské sdružení R.O.N.A.T.A, které si klade za cíl všestranně podporovat aktivity podporující identifikaci a rozvoj talentu a nadání. Rozšířili jsme vybavení školy prezentační technikou nyní je k dispozici pět mobilních sad PC + dataprojektor, v šesti učebnách jsou instalovány dataprojektory a počítače. Škola má připojení na Internet, který mohou využívat všichni žáci stejně jako přístup k elektronické poště. Pro žáky je organizován lyžařský a turistický kurz. Turistický kurz pořádáme ve dvou variantách, žáci se mohou hlásit podle zájmu. V rámci lyžařského kurzu nabízíme studentům kurz výuky lyžování na snowboardu. Pro pokročilé lyžaře pořádáme doplňkový lyžařský zájezd. Žáci mají k dispozici také knihovnu a studovnu, sportovní areál. Prostory jsou přístupné i mimo vyučování. Škola má bezbariérový interiér, což umožňuje přijímat ke studiu žáky tělesně postižené i žáky s menšími smyslovými vadami. Žáci mají, kromě výtahu, k dispozici místnost pro uložení učebnic, odpočívárnu a sociální zařízení. Na gymnáziu ve školním roce 2007/2008 studoval jeden žák, který je trvale odkázán na invalidní vozík. Pro žáky je zavedena zdravotní tělesná výchova. Pravidelná informační odpoledne se konají pro rodiče. V případě nutnosti (při studijních a kázeňských problémech) jsou rodiče informováni okamžitě. Součástí školy je školní jídelna, která žákům poskytuje pravidelné stravování. V budově školy je bufet soukromého provozovatele a nápojový automat. 1

18 C. Úspěchy v soutěžích Jazyk český a literatura Olympiáda v českém jazyce Školní kolo, kategorie I Turková Lucie 2.G 1. místo Urbanová Lenka 2.G 1. místo Čechová Petra 1.G 2. místo Školní kolo, kategorie II Škrobánková Jolana 2.C 1. místo Kelnarová Adéla 4.C 2. místo Vondra Jakub 2.D 3. místo Okresní kolo, kategorie I Turková Lucie 2.G 4. místo Okresní kolo, kategorie II Kelnarová Adéla 4.C 2. místo Recitační soutěž školní kolo Vondra Jakub 2.D 1. místo Hasalík Vojtěch 2.B 2. místo Salaj Tomáš 3.D 3. místo Recitační soutěž víceletých gymnázií okrskové kolo Petrová Eva 1.G 2. místo Soutěž v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov okresní kolo Klos Marek 3.A 1. místo Regionální kolo soutěže ve vlastní tvorbě Šenovské múzy Sykala Ondřej 3.G 3. místo Celostátní kolo soutěže ve vlastní tvorbě Hlavnice Hrdličková Lucie 2.B 3. místo Celostátní soutěž ve slohových pracích Tigridiáda Kelnarová Adéla 4.C 2. místo Štefková Martina 4.C 3. místo Celostátní literární soutěž Komenský a my Kelnarová Adéla 4.C 6. místo a cena F. Kalika 1

19 Cizí jazyky - anglická sekce Školní kolo soutěže v anglické konverzaci, kategorie II.B Jandora Tomáš 2.G 1. místo Balcárek Lukáš 1.G 2. místo Zeithammerová Jana 1.G 3. místo Školní kolo soutěže v anglické konverzaci, ročník Pastorek Štěpán 2.D 1. místo Bartoň Zdeněk 1.B 2. místo Juričák Dominik 2.B 3. místo Okresní kolo soutěže v anglické konverzaci, kategorie III. Pastorek Štěpán 2.E 4. místo Okresní kolo soutěže v anglické konverzaci, kategorie II.B Jandora Tomáš 2.G 1. místo Krajské kolo soutěže v anglické konverzaci, kategorie II.B Jandora Tomáš 2.G 4. místo Cizí jazyky - německá sekce Konverzační soutěž - okresní kolo, kategorie II.B Hampl Filip 2.G 1. místo Cikryt Tomáš 1.G 3. místo Konverzační soutěž - okresní kolo, kategorie III. Kalousová Eva 3.G 5. místo Lužný Marek 3.G 6. místo Konverzační soutěž - krajské kolo, kategorie II.B Hampl Filip 2.G 3. místo Cizí jazyky - francouzská sekce Školní kolo konverzační soutěže Čechová Petra 2.G 1. místo Salaj Tomáš 3.D 1. místo Zeměpis okresní kolo olympiády kat. SŠ Hampl Filip 2.G 1. místo krajské kolo olympiády Hampl Filip 2.G 1. místo 1

20 Chemie školní kolo absolvovalo 5 studentů krajské kolo Šimíček Martin 1.C účast Celostátní soutěž O pohár Becario Švecová M., Hlinka J. 4.B účast ve finále Biologie školního kola se v obou kategoriích zúčastnilo 72 žáků Biologická olympiáda - školní kolo, kategorie A Rada Stanislav 4. D 1. místo Knápek Ondřej 3. C 2. místo Biologická olympiáda - školní kolo, kategorie B Novosad Jakub 2. C 1. místo Porubský Erik 2. A 2. místo Biologická olympiáda krajské kolo, kategorie A Rada Stanislav 4.D 5. místo SOČ Okresní kolo Radina Jakub 3.D 1. místo Řeháčková Lenka 3.E 1. místo Černochová Tereza 3.E 1. místo Georgiadis František 1.P 1. místo Krajské kolo Radina Jakub 3.D 2. místo Řeháčková Lenka 3.E 2. místo Černochová Tereza 3.E 2. místo Georgiadis František 1.P 2. místo Výtvarná a Hudební výchova Mezinárodní soutěžní festival Z. Lukáše CANTI VERIS PRAGA Školní sbor Puelle et Pueri stříbrné pásmo Tělesná výchova atletika atletický pohár dívky 1. místo okresní kolo 2. místo krajské kolo 2

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace. školní rok 2008/2009

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace. školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace školní rok 2008/2009 ový Jičín, září 2009 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 4 A. Obory vzdělání 4

Více

Výroční zpráva. Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 školní rok 2004/2005

Výroční zpráva. Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 školní rok 2004/2005 Výroční zpráva Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 školní rok 2004/2005 Nový Jičín, září 2005 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5 A. Druhy studia 5 B. Kapacita školy 5 C. Učební plány

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace školní rok 2014/2015 Nový Jičín, říjen 2015 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Výroční zpráva. Gymnázia, Nový Jičín, Palackého 50 za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva. Gymnázia, Nový Jičín, Palackého 50 za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva Gymnázia, Nový Jičín, Palackého 50 za školní rok 2002/2003 Nový Jičín, září 2003 2 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 A. Druhy studia 4 B. Celková kapacita školy 4 2. UČEBNÍ PLÁNY 6 3.

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více