Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace. školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace. školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola, ový Jičín, příspěvková organizace školní rok 2007/2008 ový Jičín, září 2008

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 4 A. Obory vzdělání 4 B. Kapacita školy 4 C. Učební plány 5 2. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 7 A. Pedagogové školy 7 B. Pedagogické funkce ve škole 8 C. Správní zaměstnanci 9 2. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 10 Přihlášky ke studiu 10 Kritérium pro přijetí 10 Výsledky přijímacího řízení VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 11 A. Třídy a počty žáků 11 B. Prospěch, absence a chování žáků školy 11 C. Maturitní zkouška 13 D. Výsledky přijímacího řízení na VŠ a PMS pomaturitní studia13 4. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 14 A. Projektové a veřejné aktivity 14 B. Studijní a školní nabídka 17 C. Úspěchy v soutěžích HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE INSPEKČNÍ ČINNOST ČŠI STÍŽNOSTI V ORGANIZACI ŠKOLNÍ JÍDELNA 23 2

3 1. ZÁKLAD Í ÚDAJE O ŠKOLE ázev školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Nový Jičín, Palackého 50 Příspěvková organizace: IZO: IČO: Školní jídelna: IZO: Internet: Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Zřizovací listina: vydána Radou kraje usnesením č. 17/774 ze dne 11. dubna 2002 Ředitel školy: nebyl jmenován Statutární zástupce ředitele: RNDr. Jitka Hanzelková, pověřena vedením školy od Zástupce ředitele: Mgr. Hana Maiwaelderová Školská rada: zřízena. Zástupci pedagogických pracovníků: RNDr. Jitka Hanzelková, Mgr. Pavla Hozová a Mgr. Zdeněk Man. Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: MUDr. Dušan Laskafeld, ing. Tomáš Mičulka a MUDr. Petr Vaner Zástupci zřizovatele: Miluše Bílská, Mgr. Ivan Týle, Mgr. Tomáš Vindiš 3

4 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁ Í A. Obory vzdělání studium Gymnázium čtyřleté, zaměření všeobecné Gymnázium šestileté, zaměření všeobecné Pedagogické lyceum kód studia KKOV K/ K/ M/003 B. Kapacita školy studijní obor počet tříd počet žáků počet žáků na třídu K/401 čtyřleté studium , K/601 šestileté studium , M/003 pedagogické lyceum ,50 Rozhodnutím MŠMT je celková kapacita školy stanovena na 870 studentů. Gymnázium a Střední odborná škola v Novém Jičíně je střední školou, která poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitou ve třech uvedených oborech vzdělání. Zaměřuje se především na přípravu žáků na vysokoškolská studia, ale její vnitřní diferencovanost umožňuje i přípravu na nástup do zaměstnání. Vyučujeme předměty teoretické, výchovné i praktické. Na škole mohou studovat žáci, kteří úspěšně ukončili základní školu (čtyřleté gymnaziální studium K/401 a pedagogické lyceum M/003) resp. 7. ročník základní školy (šestileté studium K/601). Ke studiu jsou přijati žáci po vykonání přijímacích testů (viz Přijímací řízení). Nepřijatí žáci se mohou, v případě porušení zákona nebo podmínek daných ředitelem školy, odvolat proti rozhodnutí ředitele školy k odboru Školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje. Zájemci o studium jsou informováni o možnostech studia prostřednictvím letáčků, informační brožury Úřadu práce v Novém Jičíně, na webových stránkách školy, na prezentaci GEMMA-veletrhu středních škol pořádaném KVIC Nový Jičín a na dnu otevřených dveří. Během studia má žák možnost požádat o opakování ročníku, o přerušení studia, o přestup na jinou školu, eventuálně požádat o změnu volitelného předmětu. Snažíme se orientovat vzdělávací proces na kvalitu získaných znalostí a dovedností s důrazem na jejich užití. Pokládáme jazykové, matematické, občanské i osobnostní základy k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme v žácích tvůrčí činy vědecké i umělecké.v uplynulém školním roce jsme navázali na dobré zkušenosti z let předcházejících v aktivitách, které v žácích naší školy rozvíjejí jejich sociální dovednosti kompetence, jak individuální tak skupinové. Vedeme žáky k osobní zodpovědnosti nejen při studiu, ale i při volbě dalšího povolání či zaměstnání. Pokládáme základy občanské kompetence. 4

5 C. Učební plány Ve školním roce 2007/2008 se na škole vyučovalo podle učebních plánů MŠMT ČR, které vstoupily v platnost Jejich platná konkretizace pro školní rok 2007/2008: ročník K/401 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. celkem Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Cvičení z přírodovědných předmětů Volitelný předmět I Volitelný předmět II Volitelný předmět III 3 3 Celkem předepsaných hodin z toho disponibilní hodiny Celkem Volitelný předmět I a II je dvouletý (III. a IV. ročník). Volitelný předmět III je jednoletý (IV. ročník). Výběr závisí na aktuální nabídce ročník K/ celkem Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Latina Základy společenských věd (Ov) Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Cvičení z přírodovědných předmětů Volitelný předmět I Volitelný předmět II Volitelný předmět III 3 3 Celkem předepsaných hodin Volitelný předmět I a II je dvouletý (5. a 6. ročník). 5

6 Volitelný předmět III je jednoletý (6. ročník). Výběr závisí na aktuální nabídce. 1. a 2. ročník M/003 Pedagogické lyceum 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. celkem ČJ CJ I CJ II ON D Z M F Ch Bi ICT Tv pedagogika psychologie Hv 2 2 Vv 2 2 DrV 2 2 VP specializace VP 6 6 celkem Volitelné předměty byly vypsány s ohledem na přání žáků, ale přihlíželi jsme také k možnostem školy. Žáci si je mohli vybírat (podle vlastního zájmu o předmět a s ohledem na další studijní záměr) z každé skupiny těchto volitelných předmětů: 1. volitelný předmět Cvičení z přírodovědných předmětů ( fyzika, chemie, biologie), 2. volitelný předmět ( dvouletý otevřen ve 3. ročníku ) seminář z psychologie, dějepisný seminář, světové a české dějiny, seminář v německém jazyce, seminář z latinského jazyka, společenskovědní seminář, seminář a cvičení z biologie, seminář z analytické chemie a biochemie, zeměpis, praktická cvičení a seminář z matematiky, informatika a výpočetní technika, deskriptivní geometrie, 3. volitelný předmět ( dvouletý otevřen ve 3. ročníku ) seminář z psychologie, dějepisný seminář, seminář v anglickém jazyce, společenskovědní seminář, seminář a cvičení z biologie, seminář z analytické chemie a biochemie, geografie, informatika a výpočetní technika, deskriptivní geometrie, 3. volitelný předmět ( jednoletý čtvrtý ročník ) seminář v anglickém jazyce, reálie anglofonních zemí, arabština, komunikační dovednosti, základy práva, somatologie člověka, seminář z obecné chemie, seminář z fyziky, seminář z matematiky, literární seminář, přehled dějin Čech a Moravy. 6

7 2. PŘEHLED PRACOV ÍKŮ ŠKOLY A. Pedagogové školy Na škole vyučovalo ve školním roce 2007/2008 celkem 59 pedagogů. Od srpna 2007 nastoupili: Markéta Hubová (Čj ZSV) a Kristýna Kelnarová (Aj-Nj). Na zkrácený úvazek pracovali na škole Bortel Milan (M-F), Cyprová Eva (Aj), Davidová Marta (Z-Tv), Mičková Ilona (školní psycholog), Palacký Jiří (Dg), Pařenicová Lucie (Vv), Přáda Daniel (Z-Tv), Zeithammer Jan ( M F), Zeithammerová Jiřina (M-F) a Zajíček Josef (sbormistr). K rozvázala pracovní poměr Ilona Mičková (školní psycholog), k Zbyněk Chuchma (Aj-Tv-IVT), k Jiří Halmazňa (Bi-D) a Lenka Mlčochová (Čj-Aj) a k Dalibor Dejmek (Aj-Čj). Od nastoupila Radmila Englišová Tomečková rodičovskou dovolenou. jméno, příjmení zařazení aprobace na škole od na škole do Bajer Lubomír interní Tv ZSV 1984 dosud Bartošová Bohdana interní Aj - Šp 2006 dosud Bortel Milan ředitel M F 2002 dosud Cvíčková Petra interní Čj Frj 1998 dosud Cyprová Eva interní 1. st Aj 1995 do Danihelová Svatava interní M F 1995 dosud Davidová Marta interní Tv Z 1970 dosud Dejmek Dalibor interní Čj Aj 2001 do Dostál Karel interní Hv - Tv 2006 dosud Dostálová Andrea interní Čj - Hv 2004 dosud Drábová Jiřina interní M - F 2005 dosud El Houcine Imider interní Frj Nj 2001 dosud Fišerová Andrea interní Bi Ch dosud Grygarová Jana interní Nj - D 2004 dosud Hajná Dalimila interní Čj Rj 1979 dosud Halmazňa Jiří interní D - M - Bi 2000 do Hanzelková Jitka st.zřš Bi Ch 1992 dosud Hlosta Michal interní IVT 1999 dosud Holubová Martina interní M F 2000 dosud Hozová Pavla interní Bi Tv 1969 dosud Hruzíková Karla interní Rj ZSV 2007 dosud Hubová Markéta interní Čj - ZSV 2007 dosud Hyvnar Oldřich interní M Vv 1977 dosud Chuchma Zbyněk interní Aj-Tv-IVT 1998 dosud Jansa Radovan interní Z - IVT 2006 dosud Jiřík Tomáš interní Bi Ch 1999 dosud 7

8 jméno, příjmení zařazení aprobace na škole od na škole do Kelnarová Kristýna interní Aj Nj 2007 dosud Kelnarová Miroslava interní Čj Aj 1995 dosud Kočí Patrik interní F - Ch 2004 dosud Kokavcová Yweta interní Tv Z 1981 dosud Kramoliš Přemysl interní Bi D 1984 dosud Krupová Lenka interní Aj - ZSV 2006 dosud Maiwaelderová Hana ZŘŠ Tv ZSV 2003 dosud Man Zdeněk interní Aj - ZSV 2000 dosud Maňásková Lia interní Aj Tv 2000 dosud Mičková Ilona externí šk.psycholog 2006 do Mlčochová Lenka interní Aj Čj 2005 do Mynářová Hana interní Čj - Fj 2002 dosud Palacký Jiří externí Dg důch. do Pavelková Yveta interní Č Nj 2001 dosud Pařenicová Lucie interní Vv 2006 dosud Pernická Dagmar interní Čj - D 2000 dosud Pokludová Božena interní Nj L - TA 1979 dosud Přáda Daniel interní Z - Tv 2000 dosud Sedoník Tomáš interní D - Lat dosud Ševečka Milan interní Bi Tv 1995 dosud Šilarová Liběna interní Čj D 1995 dosud Šípek Jaromír interní M F 2001 dosud Špica Luděk interní Ch F 1970 dosud Štěpánová Renata interní Z - M 2006 dosud Štramberská Kateřina interní Z - Tv 2006 dosud Tesarčík Tomáš interní Bi - Ch 2006 dosud Tomečková Radomíra interní Čj Nj 1991 dosud Trutmanová Hana interní IVT 2000 dosud Vítková Jana interní Nj 2004 dosud Zajíček Josef externí sbormistr 2005 dosud Zeithammer Jan interní M - F 1970 dosud Zeithammerová Jiřina interní M - F 1970 dosud Žemlička Petr interní ZSV 2000 dosud B. Pedagogické funkce ve škole komise, funkce Jazyk český a literatura Základy společenských věd odpovědný pracovník Hajná Dalimila Bajer Lubomír 8

9 komise, funkce Cizí jazyky (AJ, NJ, FrJ, RJ, L) Zeměpis Dějepis Informatika a výpočetní technika Biologie Chemie Matematika Fyzika Tělesná výchova Estetická výchova Výchovný poradce Preventista sociáně-patologických jevů Koordinátor poradenského pracoviště Školní psycholog ICT koordinátor odpovědný pracovník Pokludová Božena německá sekce Kelnarová Miroslava anglická sekce Cvíčková Petra FrJ, LJ, RJ Kokavcová Yweta Kramoliš Přemysl Hlosta Michal Hozová Pavla Špica Luděk Zeithammerová Jiřina Holubová Martina Maňásková Lia Hyvnar Oldřich Špica Luděk, Dostál Karel Jiřík Tomáš Žemlička Petr Žemlička Petr Hlosta Michal C. Správní zaměstnanci jméno, příjmení pracovní zařazení úvazek pracovní smlouva Baroňová Lenka vedoucí kuchařka 1 dosud Bayerová Josefína ekonomka 1 dosud Boháčová Iveta pom.síla ŠJ a uklízečka 0,9 zástup za MD Bedáňová Magda kuchařka 1 dosud Černochová Svatava uklízečka 0,7 dosud David Jaroslav knihovník 0,5 dosud Fárková Jana uklízečka 1 dosud Fiurášek Vladimír školník, údržbář 1 dosud Genzerová Jiřina uklízečka 1 dosud Horák Josef školník, topič 1 dosud Konvičková Radka sekretariát školy 0,9 dosud Malíková Alena vrátná, skladnice 0,8 dosud Mervald František školník-údržbář, topič 1 od do Mervaldová Bohumila uklízečka 1 dosud Olšáková Ivana mzdová účetní 0,4 dosud Pavlíková Jiřina vedoucí šk. kuchyně 0,9 dosud Šotolová Jarmila uklízečka 1 dosud Zelenková Božena uklízečka 1 dosud 9

10 2. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZE Í Přijímací řízení bylo připraveno pro zájemce o studium na čtyřletém gymnáziu, resp. na pedagogickém lyceu, kteří navštěvovali ve školním roce 2007/ ročník základní školy, resp. 1.ročník SŠ, a pro zájemce o šestileté studium, kteří navštěvovali 7. ročník. Všichni zájemci museli splnit tyto požadavky: administrativní náležitosti (včas podaná přihláška, rodný list a dotazník), písemné testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Přihlášky ke studiu Do prvního kola přijímacího řízení ke studiu na čtyřletém gymnáziu se přihlásilo 107 uchazečů. Přijímací zkoušky úspěšně složilo a ke studiu ve školním roce 2006/2007 bylo v prvním kole přijato 90 žáků. Na pedagogické lyceum se přihlásilo 27 uchazečů a ke studiu bylo přijato 27 žáků. Do nižšího stupně šestiletého gymnázia se přihlásilo 38 uchazečů a bylo přijato 30 žáků. Kritérium pro přijetí O pořadí uchazečů rozhodoval součet vážených percentilů z jednotlivých částí zkoušky. Percentil ZŠ (váha 20%) - pořadí podle počtu bodů, které žák získal přepočtem za průměr známek za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (resp. 6. a 7. třídy) - max. 22 bodů za průměr 1,0, za každou desetinu průměru dva body mínus. Dodatečné body získal uchazeč za úspěšné umístění v okresním kole naukové soutěže v 8. a 9. ročníku ZŠ resp. 6. a 7. ročníku ZŠ ( 5, 3, resp.1 bod za 1., 2., resp.3. místo). Body navíc získal také uchazeč za umístění v 8. nebo 9. třídě na místě (3-2-1) v oblastním (krajském) kole individuální sportovní (umělecké) soutěže pořádané tělovýchovnými (uměleckými) svazy. Účastník M ČR ( žactva, dorostu, seniorů ) nebo analogické umělecké přehlídky získal 3 body. Medailista z M ČR ve sportovním odvětví nebo analogické celostátní přehlídce uměleckého oboru získal navíc 2 body. V kolektivních soutěžích získávají členové družstev úspěšných ( místo) v celostátních dlouhodobých soutěžích 5 bodů. Percentil OSP ( váha 40%) - pořadí podle počtu bodů za přijímací test obecné studijní předpoklady. Percentil matematika ( váha 20%) - pořadí podle počtu bodů za přijímací test matematika. Percentil český jazyk ( váha 20%) - pořadí podle počtu bodů za přijímací test český jazyk. Výsledky přijímacího řízení 1. kolo přijímacího řízení 2. kolo přijímacího řízení celkem přihlášení přijatí přihlášení přijatí přijatí K/ K/601 nižší stupeň M/

11 3. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁ Í A. Třídy a počty žáků třída kód třídní učitel žáci hoši dívky 1.A K/401 Ševečka Milan B K/401 Pavelková Yveta C K/401 Holubová Martina D K/401 Jiřík Tomáš G K/601 Cvíčková Petra P M/003 Štramberská Kateřina A K/401 Grygarová Jana B K/401 Štepánová Renata C K/401 Chuchma Zbyněk D K/401 Pernická Dagmar E K/401 Drábová Jiřina G K/601 Mlčochová Lenka P M/003 Dostál Karel A K/401 Maňásková Lia B K/401 Šípek Jaromír C K/401 Halmazňa Jiří D K/401 Hozová Pavla E K/401 Bajer Lubomír G K/601 Dostálová Andrea A K/401 Man Zdeněk B K/401 Kočí Patrik C K/401 Danihelová Svatava D K/401 Přáda Daniel E K/401 Kokavcová Yweta B. Prospěch, absence a chování žáků školy Prospěch : vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikován I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. 1.A B C D G P A B

12 2. C D E G P A B C D E G A B C D E celkem Absence: absence omluvená absence neomluvená součty průměry součty průměry I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. 1.A ,3 82, B ,3 64, C ,4 48, D ,7 74, G ,2 43, P ,2 68, ,28 2.A ,5 78, B ,2 52, C ,5 59, D ,9 70, E ,0 51, G ,7 40, P ,0 54, , A ,3 85, ,25 3. B ,1 76, C ,8 58, , D ,7 46, E ,5 76, G ,7 52, A ,1 60, B ,3 45, C ,3 65, D ,3 48, E ,0 69, Hodnocení chování: Chování uspokojivé Chování neuspokojivé I. pol. II. pol. I. pol. II. pol

13 C. Maturitní zkouška Maturitní zkouška měla dvě části - písemnou a ústní. Písemná maturitní zkouška se konala , jedna žákyně konala písemnou maturitní zkoušku v náhradním termínu Žáci si mohli vybrat jedno ze čtyř stanovených témat. Ústní maturitní zkoušky se konaly , resp a příslušnými krajskými úřady byli na školu jmenováni tito předsedové maturitních komisí: 4. A Mgr. Marta Křenková, Gymnázium Hranice, 4. B PhDr. Helena Rudněvová, Gymnázium, Rožnov p.r., 4. C Mgr. Iva Kolářová, Gymnázium, Rožnov p.r., 4. D Mgr.Lukáš Hartman,1st International School of Ostrava soukromé gymnázium, s.r.o. 4. E Mgr. Jiřina Ireinová, Gymnázium Rožnov p.r. Maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhly dne Výsledky ústních maturitních zkoušek - jarní termín vyznamenání prospělo neprospělo nekonalo 4.A B C D E celkem Výsledky ústních maturitních zkoušek - podzimní termín třída počet žáků prospělo neprospělo 4.A B C D E celkem D. Výsledky přijímacího řízení na VŠ a PMS pomaturitní studia třída žáci přijati VŠ přijati PMS ostatní studia nepřijati 4. A B C D E celkem

14 4. DALŠÍ VZDĚLÁVÁ Í PEDAGOGICKÝCH PRACOV ÍKŮ Evropská škola kurzy angličtiny pro pedagogy 16 účastníků Krizová komunikace a základní techniky meziosobních konfliktů 14 účastníků Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky mezinárodní seminář v Brně 2 účastníci Učitel ve 20. století, seminář pro vv a hv v Olomouci 2 účastníci Moderní metody ve výuce francouzštiny seminář v Olomouci 1účastník Seminář o metodách výuky v Aliance Francois v Ostravě 2 účastníci Seminář o filmu Persepolis v Aliance Francois v Ostravě 2 účastníci Oxford Metodology Day seminář v Ostravě 7 účastníků Výuka jazykových dovedností 8 vyučujících Svět energie fyzika 1 účastník Seminář pro koordinátora ŠVP 1 účastník Zavádění a rozvoj týmové práce v organizaci 9 účastníků Metody hodnocení a sebehodnocení žáků Sborovna všichni vyučující Time management 7 účastníků Minikonference ke tvorbě ŠVP 1 účastník Instruktor snowboardingu 1 účastník Programovací jazyk PHP a SQL 1 účastník Koordinátor ICT 1 účastník SIPVZ úroveň Z 1 účastník 5. AKTIVITY ŠKOLY A PREZE TACE A VEŘEJ OSTI A. Projektové a veřejné aktivity Spolupráce s partnerským gymnáziem ve Freisingu pokračovalo ve školním roce 2007/2008. Uskutečnil se reciproční výměnný pobyt, a to v měsíci říjnu v Novém Jičíně a v prosinci ve Freisingu. Součástí pobytů byly koncerty hudebních těles a v rámci připraveného programu žáci shlédli kulturní památky jednotlivých regionů. Školní pěvecký sbor Puelle et Pueri čítá už více než 50 členů a pod vedením sbormistrů K. Dostála, A. Dostálové a J. Zajíčka pravidelně vystupuje na všech školních akcích. Mimo to samostatně veřejně koncertuje (např. vánoční koncert, jarní koncert, městské slavnosti) a úspěšně reprezentuje školu na pěveckých přehlídkách a soutěžích (Praha Canti veris Praga). V dubnu sbor natočil v Českém rozhlase v Ostravě své první CD. Ve své činnosti pokračovalo Komunitní vzdělávací centrum. Centrum bylo vybudováno v rámci projektu Moravskoslezského kraje Podpora rozvoje komunitních škol, který byl spolufinancován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Centrum nabízí vzdělávací kulturní a sociální aktivity občanům města bez rozdílu věku, vzdělání a pohlaví, a přispívá tak k naplnění myšlenky celoživotního vzdělávání, sociální integrace a reintegrace znevýhodněných skupin občanů. V předvánočním čase žáci hudební výchovy našich tříd připravili pásmo písní a povídání pro děti z MŠ a ze ZŠ s názvem Hudební nástroje. Tato spolupráce mezi našimi žáky a dětmi byla přijata s velkým ohlasem dětí, proto žáci nachystali v červnu ještě další pásmo písní a povídání s názvem Z pohádky do pohádky a zároveň pasovali malé předškoláky do řad školáků. 1

15 S nadšeným ohlasem hudebního publika se setkal vznik chlapeckého vokálního seskupení Sextet+, které tvoří šest chlapců a jeden pedagog K. Dostál. Toto těleso sklízí bouřlivé ovace jak na společných koncertech se školním sborem, či na festivalech (např. v Praze nebo v Brně na Gymnasia Cantant, kde jim byla udělena zvláštní cena poroty), tak na samostatných vystoupeních. Největším z nich byl celovečerní koncert ve zcela vyprodaném Beskydském divadle v červnu. Podíleli se rovněž na tvorbě CD, které vzniklo v dubnu v ČRo a na kterém mají polovinu svých písní. Vystoupení Sextetu+ bylo součástí oficiálního programu červnové návštěvy představitelů města Nový Jičín v partnerském městě Epinalu. Obr. SEXTET+ Pro žáky pořádáme nebo umožňujeme a zprostředkováváme tematické zahraniční zájezdy, stáže (historické a kulturní památky jižní Francie, Španělska, Benátek, Vídně). Pátým rokem pokračovala práce týmu tvořeného učiteli školy, žáky školy a studenty fakulty tělesné kultury obor rekreologie UP Olomouc pro netradiční školní i mimoškolní aktivity Outdoor adventure (a pod záštitou občanského sdružení Prameny) - nabízí žákům i dalším zájemcům jedno i vícedenní pobyty v přírodě s komplexním programem, turnaje v netradičních sportech atd. V tomto školním roce připravili pro žáky základních škol z Nového Jičína a blízkého okolí sportovně-brannou soutěž Skalní stezka a čtvrtý ročník týmové soutěže Mosty Se zájmem žáků školy se setkaly projektové exkurze do Beskyd, hudební víkend Zpívání v Beskydech, vzdělávací akce Elevation I a Elevation II, sportovní akce Od soumraku do úsvitu, Taneční maraton, florbalové turnaje. S velkým zájmem žáci třetích ročníků školy připravili 4. ročník maturitního plesu, který se konal

16 Ve školním roce 2007/2008 se uskutečnila řada vzdělávacích zájezdů a exkurzí v listopadu to byla fyzikálně-chemická exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně (pro žáky 3. ročníků a 2. P) v rámci projektu Výroba elektrické energie, v dubnu se uskutečnila chemická exkurze do Třineckých železáren (pro žáky 2. ročníků), v květnu proběhla 4-denní historická exkurze za památkami Českého ráje (průřezová exkurze pro žáky všech ročníků), v jarních měsících se konají již tradičně poznávací biologické exkurze do Arboreta ve Štramberku, Záchranné a chovné stanice v Bartošovicích a Anatomického ústavu LF MU v Brně. Obr.: exkurze do PVE Dlouhé Stráně Dne se žáci skoro všech tříd zúčastnili 3. ročníku Juniálesu. Po tradičním průvodu městem v čele s bryčkou, která vezla zvolený studentský královský pár, si žáci připravili takřka dvouhodinový programem plný scének skečů, hudby, zpěvu, tanců a tím se ze svého pohledu rozloučili se školním rokem. Součástí studentských slavností bylo vydání 2. almanachu školy, ve kterém prezentují mladí autoři své prozaické práce i básně. Zvláštní pozornost si zaslouží systematický přístup členů občanského sdružení Prameny k rozvoji projektových aktivit ve všech ročnících. Podstatou je princip rovnováhy mezi aktivitami konzumovanými a aktivitami, jež žáci sami připravují pro spolužáky. V prvním ročníku se žáci účastní adaptačního a lyžařského kurzu a pro žáky 1. tříd ZŠ připravili aktivity s mottem Prváci pro prvňáčky. Ve druhém ročníku sami žáci připravili pro své spolužáky z 1. ročníků pasování. Ve školním roce 2007/2008 jsme dále pokračovali v projektu: Co máme rádi, neničíme, ve škole třídíme odpad, žáci nižšího gymnázia pečují o vybranou lokalitu. Občanské sdružení RO. NA. TA. (vzniklé za účelem podpory školních programů a aktivit), jejíž členové jsou především pedagogové naší školy, zrealizovalo projekt RUMUNSKO ve spolupráci s příborským gymnáziem a projekt ENERGIE s francouzskou školou v Epinalu. Pro sbor gymnázia připravilo týdenní soustředění v Chorvatsku. 1

17 B. Studijní a školní nabídka První ročníky absolvují adaptační kurz. Připravuje je tým Outdoor adventures -občanského sdružení Prameny učitelé a žáci naší školy spolu se studenty Fakulty tělesné kultury obor rekreologie UP Olomouc. Všichni žáci se po celou dobu studia učí dva cizí jazyky dle vlastního výběru. Mezi nabízené jazyky patří: jazyk anglický, jazyk německý, jazyk francouzský, jazyk ruský a španělský. Dělení do skupin se uskutečňuje podle zájmu a jazykové úrovně žáků ověřované rozřazovacími jazykovými testy. Ve školní roce 2007/08 byl ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v Praze připraven projekt rozšířené výuky francouzského jazyka v rámci studijního oboru gymnázium všeobecné šestileté. Po pečlivé a náročné přípravě byla MŠMT podána žádost o povolení výuky dějepisu a zeměpisu ve francouzském jazyce, která byla ministerstvem povolena. Uchazeči, kteří byli přijati do šestiletého gymnaziálního studia se od září 2008 připravují podle nového učebního plánu, který zahrnuje zvýšenou hodinovou dotaci pro výuku francouzštiny v prvních třech ročnících a výuku dějepisu nebo zeměpisu ve francouzském jazyce ve ročníku studia. V případě zahraničních studijních pobytů umožňujeme žákům přerušení studia. Žáci v případě osobních či studijních těžkostí mají možnost využít služeb poradenského pracoviště, které vede zkušený psycholog. Ve škole proběhlo vzdělávání pedagogů v oblast diagnostiky a zvládání šikany a krizové komunikace. Pracovníci poradenského pracoviště ve spolupráci s preventistou sociálně patologických jevů pravidelně připravují na začátku školního roku informační schůzky pro rodiče s tématikou prevence šikany a pro žáky prvních ročníků pořádají tematické schůzky o problematice šikany. Ve školním roce 2007/08 se rozvinula spolupráce s Občanské sdružení R.O.N.A.T.A, které si klade za cíl všestranně podporovat aktivity podporující identifikaci a rozvoj talentu a nadání. Rozšířili jsme vybavení školy prezentační technikou nyní je k dispozici pět mobilních sad PC + dataprojektor, v šesti učebnách jsou instalovány dataprojektory a počítače. Škola má připojení na Internet, který mohou využívat všichni žáci stejně jako přístup k elektronické poště. Pro žáky je organizován lyžařský a turistický kurz. Turistický kurz pořádáme ve dvou variantách, žáci se mohou hlásit podle zájmu. V rámci lyžařského kurzu nabízíme studentům kurz výuky lyžování na snowboardu. Pro pokročilé lyžaře pořádáme doplňkový lyžařský zájezd. Žáci mají k dispozici také knihovnu a studovnu, sportovní areál. Prostory jsou přístupné i mimo vyučování. Škola má bezbariérový interiér, což umožňuje přijímat ke studiu žáky tělesně postižené i žáky s menšími smyslovými vadami. Žáci mají, kromě výtahu, k dispozici místnost pro uložení učebnic, odpočívárnu a sociální zařízení. Na gymnáziu ve školním roce 2007/2008 studoval jeden žák, který je trvale odkázán na invalidní vozík. Pro žáky je zavedena zdravotní tělesná výchova. Pravidelná informační odpoledne se konají pro rodiče. V případě nutnosti (při studijních a kázeňských problémech) jsou rodiče informováni okamžitě. Součástí školy je školní jídelna, která žákům poskytuje pravidelné stravování. V budově školy je bufet soukromého provozovatele a nápojový automat. 1

18 C. Úspěchy v soutěžích Jazyk český a literatura Olympiáda v českém jazyce Školní kolo, kategorie I Turková Lucie 2.G 1. místo Urbanová Lenka 2.G 1. místo Čechová Petra 1.G 2. místo Školní kolo, kategorie II Škrobánková Jolana 2.C 1. místo Kelnarová Adéla 4.C 2. místo Vondra Jakub 2.D 3. místo Okresní kolo, kategorie I Turková Lucie 2.G 4. místo Okresní kolo, kategorie II Kelnarová Adéla 4.C 2. místo Recitační soutěž školní kolo Vondra Jakub 2.D 1. místo Hasalík Vojtěch 2.B 2. místo Salaj Tomáš 3.D 3. místo Recitační soutěž víceletých gymnázií okrskové kolo Petrová Eva 1.G 2. místo Soutěž v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov okresní kolo Klos Marek 3.A 1. místo Regionální kolo soutěže ve vlastní tvorbě Šenovské múzy Sykala Ondřej 3.G 3. místo Celostátní kolo soutěže ve vlastní tvorbě Hlavnice Hrdličková Lucie 2.B 3. místo Celostátní soutěž ve slohových pracích Tigridiáda Kelnarová Adéla 4.C 2. místo Štefková Martina 4.C 3. místo Celostátní literární soutěž Komenský a my Kelnarová Adéla 4.C 6. místo a cena F. Kalika 1

19 Cizí jazyky - anglická sekce Školní kolo soutěže v anglické konverzaci, kategorie II.B Jandora Tomáš 2.G 1. místo Balcárek Lukáš 1.G 2. místo Zeithammerová Jana 1.G 3. místo Školní kolo soutěže v anglické konverzaci, ročník Pastorek Štěpán 2.D 1. místo Bartoň Zdeněk 1.B 2. místo Juričák Dominik 2.B 3. místo Okresní kolo soutěže v anglické konverzaci, kategorie III. Pastorek Štěpán 2.E 4. místo Okresní kolo soutěže v anglické konverzaci, kategorie II.B Jandora Tomáš 2.G 1. místo Krajské kolo soutěže v anglické konverzaci, kategorie II.B Jandora Tomáš 2.G 4. místo Cizí jazyky - německá sekce Konverzační soutěž - okresní kolo, kategorie II.B Hampl Filip 2.G 1. místo Cikryt Tomáš 1.G 3. místo Konverzační soutěž - okresní kolo, kategorie III. Kalousová Eva 3.G 5. místo Lužný Marek 3.G 6. místo Konverzační soutěž - krajské kolo, kategorie II.B Hampl Filip 2.G 3. místo Cizí jazyky - francouzská sekce Školní kolo konverzační soutěže Čechová Petra 2.G 1. místo Salaj Tomáš 3.D 1. místo Zeměpis okresní kolo olympiády kat. SŠ Hampl Filip 2.G 1. místo krajské kolo olympiády Hampl Filip 2.G 1. místo 1

20 Chemie školní kolo absolvovalo 5 studentů krajské kolo Šimíček Martin 1.C účast Celostátní soutěž O pohár Becario Švecová M., Hlinka J. 4.B účast ve finále Biologie školního kola se v obou kategoriích zúčastnilo 72 žáků Biologická olympiáda - školní kolo, kategorie A Rada Stanislav 4. D 1. místo Knápek Ondřej 3. C 2. místo Biologická olympiáda - školní kolo, kategorie B Novosad Jakub 2. C 1. místo Porubský Erik 2. A 2. místo Biologická olympiáda krajské kolo, kategorie A Rada Stanislav 4.D 5. místo SOČ Okresní kolo Radina Jakub 3.D 1. místo Řeháčková Lenka 3.E 1. místo Černochová Tereza 3.E 1. místo Georgiadis František 1.P 1. místo Krajské kolo Radina Jakub 3.D 2. místo Řeháčková Lenka 3.E 2. místo Černochová Tereza 3.E 2. místo Georgiadis František 1.P 2. místo Výtvarná a Hudební výchova Mezinárodní soutěžní festival Z. Lukáše CANTI VERIS PRAGA Školní sbor Puelle et Pueri stříbrné pásmo Tělesná výchova atletika atletický pohár dívky 1. místo okresní kolo 2. místo krajské kolo 2

Výroční zpráva. Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 školní rok 2004/2005

Výroční zpráva. Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 školní rok 2004/2005 Výroční zpráva Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 školní rok 2004/2005 Nový Jičín, září 2005 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5 A. Druhy studia 5 B. Kapacita školy 5 C. Učební plány

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Nový Jičín, září 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace školní rok 2013/2014 Nový Jičín, září 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 2

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Úvodní slovo ředitelky školy

Úvodní slovo ředitelky školy Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo ředitelky školy... 4 Základní údaje o škole... 7 Charakteristika školy... 8 Školská rada... 9 Školní vzdělávací plány a školní učební plány... 9 Volitelné předměty... 10 Pracovníci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

Úvodní slovo ředitelky školy

Úvodní slovo ředitelky školy , Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitelky školy... 3 Základní údaje o škole... 5 Charakteristika školy... 6 Školská rada... 7 Školní vzdělávací plány a školní učební plány... 7 Volitelné předměty... 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy podpis Razítko organizace V České Lípě 30. 9. 2013 Školská rada projednala a schválila

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 1-2012 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení...

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň VÝROČNÍ ZPRÁVA Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Předkládá: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., ředitel školy

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více