Metodika kurzů sociokulturní orientace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika kurzů sociokulturní orientace"

Transkript

1 Metodika kurzů sociokulturní orientace AHOJ JAK SE MÁŠ DOBRÝ DEN NASHLEDANOU KDE JE PROSÍM VÁS NÁDRAŽÍ TO JE DNESKA ALE KRÁSNĚ TADY SE NEKOUŘÍ PANE MOHU MLUVIT S VAŠÍM NADŘÍZENÝM GULÁŠ SE ŠESTI ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SMRT CIZINECKÁ POLICIE LÍSTEK NA TRAMVAJ PROMIŇTE KOLIK JE HODIN KDE JE TU NEJBLIŽŠÍ NEMOCNICE ŠKODA AUTO MOHU VÁM NĚJAK POMOCI NA ČERVENOU SE NECHODÍ TEN LÉK JE JEN NA PŘEDPIS SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ KDE DOMOV MŮJ TOHLE JE MŮJ NOVÝ KOLEGA TĚŠÍ MĚ LOUKY LESY ŘEKY HORY SILNICE PIVO VEZMEŠ SI MĚ ČESKÁ TELEVIZE JASNÁ PÁKA PARLAMENT SLIVOVICE VEČERNÍČEK KAREL IV. UHLÍ TELČ ŠALINA SKOČÍME NA JEDNO PANE BOŽE SUPER FILM NEDÁ SE SVÍTIT TOBĚ TO DNESKA SLUŠÍ NAZDAR CHLAPI RUKU NA TO PARÁDA MORAVSKÝ KRAS VÍNO MASARYK VLTAVA NEBYL BY DROBÁČEK JITRNICE TO MĚ NEZAJÍMÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ DO DRUHÉ NOHY PSI KAREL GOTT Vyvinuto v rámci projektu Sociokulturní orientace (EIF ) spolufinancového Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí

2

3 Metodika kurzů sociokulturní orientace AHOJ JAK SE MÁŠ DOBRÝ DEN NASHLEDANOU KDE JE PROSÍM VÁS NÁDRAŽÍ TO JE DNESKA ALE KRÁSNĚ TADY SE NEKOUŘÍ PANE MOHU MLUVIT S VAŠÍM NADŘÍZENÝM GULÁŠ SE ŠESTI ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SMRT CIZINECKÁ POLICIE LÍSTEK NA TRAMVAJ PROMIŇTE KOLIK JE HODIN KDE JE TU NEJBLIŽŠÍ NEMOCNICE ŠKODA AUTO MOHU VÁM NĚJAK POMOCI NA ČERVENOU SE NECHODÍ TEN LÉK JE JEN NA PŘEDPIS SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ KDE DOMOV MŮJ TOHLE JE MŮJ NOVÝ KOLEGA TĚŠÍ MĚ LOUKY LESY ŘEKY HORY SILNICE PIVO VEZMEŠ SI MĚ ČESKÁ TELEVIZE JASNÁ PÁKA PARLAMENT SLIVOVICE VEČERNÍČEK KAREL IV. UHLÍ TELČ ŠALINA SKOČÍME NA JEDNO PANE BOŽE SUPER FILM NEDÁ SE SVÍTIT TOBĚ TO DNESKA SLUŠÍ NAZDAR CHLAPI RUKU NA TO PARÁDA MORAVSKÝ KRAS VÍNO MASARYK VLTAVA NEBYL BY DROBÁČEK JITRNICE TO MĚ NEZAJÍMÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ DO DRUHÉ NOHY PSI KAREL GOTT Vyvinuto v rámci projektu Sociokulturní orientace (EIF ) spolufinancového Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí

4 Metodika kurzů sociokulturní orientace Autor: Martin Punčochář Organizace: Sdružení občanů zabývajících se emigranty Rok: 2010 Vyvinuto v rámci projektu Sociokulturní orientace (EIF ) spolufinancového Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí

5 Metodika kurzů sociokulturní orientace Martin Punčochář SOZE 2010 Vyvinuto v rámci projektu Sociokulturní orientace (EIF ) spolufinancového Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí

6

7 Obsah Obsah Obsah Předmluva Pojem sociokulturní orientace Realizace kurzu Rozsah kurzu Předpoklady pro absolvování kurzu Role vyučujícího v kurzu Koncepce kurzu Témata Pomůcky Struktura a cíle lekce Literatura Poznámky...39 Ukázkové lekce...45 Práce...47 Restaurace, jídlo, pití...55 Ubytování

8

9 1. Předmluva Kurzy sociokulturní orientace se v českém prostředí jakožto specifický fenomén objevují spolu se zřízením regionálních center na podporu integrace cizinců, které fungují od r s finanční podporou Evropského integračního fondu. 1 Nelze však říci, že by se problematika sociokulturní integrace do té doby v České republice neobjevila pouze nikdy nebyla řešena samostatně prostřednictvím speciálních kurzů. 2 Obsah těchto kurzů nebyl nijak direktivně stanoven, očekávalo se pouze zajištění kurzů socio-kulturní orientace pro minimálně 300 cizinců v každém z center v daném roce, 3 bylo tedy na každém z provozovatelů center, jakým způsobem k zajištění kurzů sociokulturní integrace přistoupí. Sdružení občanů zabývajících se emigranty (dále SOZE) jakožto zajišťovatel této aktivity v Jihomoravském kraji v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců ze třetích zemí zvolilo cestu, která se odlišuje od ostatních krajských center na podporu integrace cizinců, 4 a sice cestu hledání a navržení, ověření a formulování svébytné koncepce těchto kurzů. Kořeny procesu vývoje metodiky kurzů sociokulturní orientace v rámci SOZE lze sledovat již v obdobích předcházejících myšlence krajských center na podporu integrace cizinců, které si tuto metodiku explicitně vyžádaly, zejména ji pak lze zasadit do období zpracování metodiky úvodních kurzů pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany v letech , jejíž doporučení a zejména učební materiály 5 byly používány průběžně v řadě projektů. 6 Díky úzké spolupráci jak s vyučujícími v jednotlivých kurzech, 7 tak se sociálními pracovnicemi SOZE, bylo možné v průběhu let pozorovat a analyzovat celou řadu situací, které nesly tak či onak příznak sociokulturního nedoro- 9

10 zumění: řada z nich se přímo či nepřímo odráží v následujících kapitolách. Tato metodika není jakkoli preskriptivní, nejde o vytyčení jediné správné cesty, naopak: snaží se být maximálně otevřená, jejím cílem je zprostředkovat inspiraci pro jednotlivé kurzy sociokulturní orientace, z nichž každý podobně jako kurzy češtiny pro cizince či jakékoli jiné kurzy je individuální, se svými specifiky a svébytnými potřebami. Tato metodika by dále nevznikla díky studentům v řadě kurzů, které jsem vedl od r. 2006: děkuji jim za jejich trpělivost s mými experimenty a za pozitivní zpětnou vazbu. V Brně v červnu 2010, Martin Punčochář 10

11 2. Pojem sociokulturní orientace Fenomén sociokulturní orientace není dosud v českém prostředí příliš zaveden, a to ani lexikálně, ani prakticky. Kromě ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 8 přejatého obecného vymezení široce chápaných jazykových kompetencí a jejich poměrně obecné aplikace do české praxe existují učební či metodické materiály spíše sporadicky. 9 Ani v akademickém prostředí není tento problém příliš zkoumán. 10 Vycházíme tedy převážně z poznatků formulovaných právě společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který se k fenoménu jazykového vzdělávání a používání jazyka vůbec vyjadřuje následovně: Užívání jazyka, včetně učení se jazyku, představuje úkony prováděné lidmi, kteří si jako jednotlivci a jako členové společnosti rozvíjejí rejstřík kompetencí, a to jak kompetencí obecných tak obzvláště komunikativních jazykových kompetencí. Užívají kompetence, které mají k dispozici v různých kontextech a za různých podmínek a omezení, aby se zapojili do jazykových činností obsahujících jazykové procesy, jejichž cílem je vytvářet či přijímat texty vztažené k tématům v určitých oblastech užívání jazyka, a přitom aktivizují ty strategie, které se zdají nejpříhodnější pro úspěšné provedení úloh. Monitorování těchto úkonů účastníky procesu vede k posílení nebo pozměnění jejich kompetencí. 11 Cílem tohoto textu je poskytnout metodický rámec pro aktivity vedoucí právě k rozvíjení souboru těchto kompetencí, přičemž klíčovou kompetencí je samozřejmě kompetence sociokulturní. Z hlediska studenta, 12 který se učí jazyku, je velmi důležité, aby získal též potřebné sociokulturní znalosti o společnosti a kultuře určitého společenství, 11

12 které daným jazykem hovoří. Rysy, které výrazně charakterizují určitou společnost a její kulturu, se vztahují zejména k životním podmínkám, každodennímu životu, mezilidský vztahům, hodnotám, postojům, společenským konvencím, rituálům a obyčejům. Vedle těchto znalostí je zapotřebí, aby student získal i dovednosti potřebné k efektivní komunikaci v dané oblasti. Soubor znalostí a dovedností, které jsou zapotřebí ke zvládnutí společenských dimenzí užívání jazyka, je označován jako sociokulturní kompetence. 13 Sociokulturní kompetenci nelze tedy izolovat od ostatních kompetencí a rozvíjet ji samostatně, jedná se o široký pojem začínající u vhodnosti správnosti použití určitého pozdravu, jdoucí přes vyplňování složenek a formulářů končící v sociálních nuancích, které nejsou vlastní ani mnohému z rodilých mluvčích. 14 Právě proto, že sociokulturní kompetenci nelze izolovat od kompetencí ostatních (lingvistická, pragmatická), doporučujeme ji také na pozadí dalších plánů vyučovat. Jakkoli nepřikládáme premise figurativnosti jakožto přirozeného fenoménu jazyka zásadní význam, souhlasíme s názorem Svatavy Škodové, že programy češtiny jako cizího jazyka by měly věnovat prostor aspektům idiomatičnosti, polysémie, sémantické extenze a metaforické tradici a potencialitě češtiny jako cílového jazyka. 15 Řadu cvičení lze postavit právě na uvedených prvcích (víz níže ukázkové lekce). 12

13 3. Realizace kurzu V této publikaci popsaná metodika kurzů sociokulturní orientace je určena především krajským centrům na podporu integrace cizinců, v jejichž rámci kurzy sociokulturní orientace běží. Mohou ji však využít i jazykové školy, individuální lektoři nebo studenti. Minimální, ani maximální počet osob v kurzu není nijak stanoven: záleží zcela na uvážení a schopnostech lektora a samozřejmě na kapacitách učebny. Jako rozumná svrchní hranice počtu osob v kurzu se při zapojení jednoho lektora jeví počet 25 osob. 16 Cílem kurzu je paralelní rozvíjení jazykových schopností a kompetencí spolu s rozšiřováním a prohlubováním znalostí sociokulturních specifik české společnosti. Tyto znalosti jsou podávány jednak jakožto fakta (historická, kulturní, místní atp.), jednak jde o praktický nácvik praktických dovedností, simulace konkrétních situací a umění v nich adekvátně obstát. Kurz lze realizovat de facto na zelené louce: kromě vyučující/ho a jeho/jejích materiálů, není zapotřebí ničeho dalšího

14

15 4. Rozsah kurzu Ke stanovení rozsahu kurzu sociokulturní orientace je vhodné přistoupit ještě před započetím kurzu, v okamžiku sestavování harmonogramu kurzů, před jejich propagací. Kurz lze samozřejmě dovolí -li to okolnosti či poptávka prodlužovat. Maximální délka kurzu je s ohledem na jeho charakter a praktickou neomezenost témat de facto nekonečná, minimální délku je vhodné stanovit v rozsahu hodin. 18 V Jihomoravském centru na podporu integrace cizinců jsou kurzu sociokulturní orientace realizovány Sdružením občanů zabývajících se emigranty v rozsahu 30 hodin (2 3 vyučovací hodiny týdně, celkem 5 týdnů). Kurzy SKI navazují na kurzy češtiny jako cizího jazyka. Tyto jsou realizovány v rozsahu 72 hodin, 2 3 vyučovací hodiny týdně, celkem tedy tři měsíce. Kurzy jsou otevírány na třech komunikačních úrovních: A1, A2 a B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tříměsíční trvání kurzu bylo zvoleno s ohledem na specifický jev, který provází bezplatné kurzy češtiny nabízené neziskovými a charitativními organizace, a sice relativně značná úmrtnost osob. 19 Navazující kurzy SKI vede v ideálním případě tentýž lektor jako základní kurz češtiny. Nedovoluje -li situace, aby v kurzu pokračoval tentýž lektor, je zapotřebí, aby se lektor navazujícího kurzu se skupinou seznámil již před započetím kurzu SKI a aby konzultoval její složení, potřeby a individuální situaci každého z frekventantů také s lektorem, po němž skupinu přejímá. Znalost skupiny je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci kurzu. 15

16

17 5. Předpoklady pro absolvování kurzu Minimální nutnou úrovní, na které lze kurz absolvovat, je úroveň A1, doporučuje se však začínat až od vyšších úrovní (A2 či B1). Platí totiž, že čím pokročilejší skupina, tím hlubších výsledků může lektor/ka ve zvoleném časovém rozsahu dosáhnout. Na druhou stranu, určitý sociokulturní rámec je potřebný od samého počátku Kurz sociokulturní orientace je tak určen především absolventům kurzů češtiny na úrovni A2, tj. těm, kteří již disponují schopností orientovat se v základních situacích každodenního života s převažujícím podílem předem předvídatelného a jednoduchého způsobu jazykového vyjadřování. 20 V případě, že vyučující hovoří jazykem skupiny, kterou vede, je možné v případě přednáškových (faktografických) lekcí pracovat i se studenty na nižších úrovních (jakkoli v tomto případě již nelze beze zbytku pracovat se zde nastíněnou metodikou, neboť kombinace nácviku jazykových a sociokulturních kompetencí před dosažením min. úrovně A2 není příliš myslitelná). 17

18

19 6. Role vyučujícího v kurzu Osoba lektora/lektory je klíčovým prvkem úspěšně zvládnutého kurzu. Je to právě lektor/ka s ohledem na otevřený koncept kurzů SKI (viz kapitola 7. Koncepce kurzu), kdo vybírá témata, sestavuje plán lekce a vede ji žádoucím směrem. Úspěšnost celého procesu však bude záviset především na učitelích, kteří by měli být na výuku dobře připraveni. Je zapotřebí, aby byli vybaveni znalostmi o kultuře země, z které cizinci přicházejí, o jejich tradicích a zvycích. Pedagog by měl sledovat i neverbální projevy, rozdíly mezi přímým a nepřímým vyjadřováním apod. Osvojení si optimálních sociokulturních kompetencí je tak pro dnešního učitele nezbytným předpokladem k úspěšné integraci žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému. 21 Vyučující by měl splňovat následující předpoklady komunikativnost schopnost sestavit individualizovaný učební plán jak celého kurzu, tak jednotlivých lekcí schopnost improvizace všeobecný kulturní přehled Zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka je vítaná, jelikož i samotné kurzy češtiny jako cizího v sobě inherentně zahrnují také výuku sociokulturních dovedností. Vyučující by měl být obeznámen se základní literaturou k tématu (viz kapitola 11. Literatura). 19

20

21 7. Koncepce kurzu S ohledem na obrovské množství témat a nespočet způsobů, jak se zhostit jejich prezentace, pracuje tato metodika s otevřeným konceptem kurzu. Poskytuje tedy pouze rámcové vodítko, jakým způsobem volit témata, jakým způsobem skloubit sociokulturní problematiku s jazykovou výukou, jakým způsobem sestavit a vést lekci. Naplnění tohoto rámce obsahem je však již úkolem lektora/lektorky v kurzu (inspirací mohou být ukázkové lekce uvedené v závěru této metodiky). Základním metodickým principem, který tvoří páteř přístupu vyučující/ho k vedení kurzu, je symbiotické propojení gramatického výkladu, který studenti zejména na pokročilejších úrovních očekávají, se sociokulturními tématy (viz níže kapitola 8. Témata). Na pozadí sociokulturních prvků je zpracován konkrétní gramatický jev, či opačně řečeno: určitá gramatika slouží jako podklad pro výklad sociokulturních aspektů výuky. V každém komunikátu lze totiž identifikovat celou řadu gramatických kategorií (jednotlivé pády jmenných slovních druhů, slovesné kategorie, rozmanité druhy číslovek, neohebné slovní druhy atp. 22 Z těchto lze však vždy dle potřeby konkrétního kurzu a dle uvážení vyučující/ho vybrat jeden jev ak jeho zvládnutí/procvičení přizpůsobit učební materiál na danou lekci. Výběr gramatického (či obecněji: jazykového jevu) k procvičení provádí vyučují na základě pokročilosti skupiny, jejího složení (země původu a jazyková rodina studentů), jejích preferencí (vyjádří-li se většina skupiny ve prospěch konverzačního/komunikačního pojetí kurzu, netřeba tolik akcentovat gramatiku, a naopak), příp. dle externích požadavků (v případě kurzů na zakázku dle požadavků zadavatele). 21

22 Metodu výuky lze zvolit dle složení skupiny, převažující země původu a daného tématu, konkrétně na škále klasická kurzová hodina (cvičení, nácvik situací, akce reakce) přednáška, doporučujeme však takové pojetí výuky, ve kterém činí podíl aktivity studentů min. 60 % (zahrnuje jak mluvení monologické či dialogické, tak čtení či psaní), výklad lektora a jeho aktivita by měly být v menšině, zvláště u témat, která nevyžadují znalosti, nýbrž dovednosti: tam je nácviková, aktivní práce studenta klíčová. 22

23 8. Témata V rámci kurzu lze zpracovat jakékoli téma, které se jakýmkoli způsobem pojí s Českou republikou nebo českým jazykem. Témata lze rozdělit do několika okruhů, každé z témat může mít řadu podtémat. Pokud jde o volbu témat, jde vždy o kompromis mezi novým a důležitým. Témata se mohou krýt s výčtem rysů, které dle SERR výrazně charakterizují evropskou kulturu, a mohou se tedy vztahovat k: 1. Každodennímu životu, např. jídlu a pití, obvyklému času pro jednotlivá denní jídla, pravidlům stolování; státním svátkům; pracovní době a obvyklému pracovnímu režimu; činnostem ve volném čase (koníčkům, sportům, čtenářským návykům, médiím). 2. Životním podmínkám, např. životní úrovni (s přihlédnutím k regionálním, třídním a etnickým odlišnostem); podmínkám k bydlení; systému sociální péče. 3. Mezilidským vztahům (včetně vztahů moci a solidarity), např. se zřetelem k: třídní struktuře společnosti a vztahům mezi společenskými třídami; vztahům mezi pohlavími (genderové rozdíly, intimita); 23

24 struktuře rodiny a příbuzenským vztahům; vztahům mezi generacemi; vztahům v pracovním prostředí; vztahům mezi veřejností a policií, úředníky atd.; vztahům mezi rasami a společenstvími; vztahům mezi politickými a náboženskými skupinami. 4. Hodnotám, víře a postojům ve vztahu k takovým faktorům jako: společenská třída; pracovní seskupení (akademické a manažerské seskupení, oblast veřejných služeb, kvalifikovaná a manuální pracovní síla); majetek (pocházející z příjmu, z dědictví); různé regionální kultury; bezpečnost; instituce; tradice a společenská změna; dějiny (obzvláště význačné historické osobnosti a události); menšiny (etnické, náboženské); národní identita; cizí země, státy, národy; politika; umění (hudba, výtvarné umění, literatura, divadlo, populární hudba a písně); náboženství; humor. 24

25 5. Řeči těla. Znalosti těchto konvencí, které vyžadují určité chování, tvoří součást sociokulturní kompetence uživatele jazyka i studenta, který se jazyku učí. 6. Společenským konvencím, např. se zřetelem k poskytování a přijímání pohostinství: dochvilnost; dárky; oblečení; občerstvení, pití, jídlo; pravidla chování a konverzace a tabu v těchto oblastech; délka pobytu; loučení. 7. Rituálům a obyčejům v takových oblastech jako jsou: náboženské obřady a liturgie; narození, manželství, smrt; chování posluchačů a diváků v průběhu veřejných představení a obřadů; oslavy, festivaly, taneční zábavy, diskotéky atd. 23 Tyto rysy, resp. témata lze považovat za průřezová 24 a v kurzu se odrazí vždy nutně výběrově. Témata lze individualizovat dle aktuálních potřeb kurzu. Základním kritériem pro zvolení žádoucí koncepce kurzu je sociokulturní blízkost/vzdálenost cílové skupiny od českých reálií. Neslovany s neindoevropskou mateřštinou, bez zkušenosti se středoevropskou realitou 25

26 Neslovany s indoevropskou mateřštinou, bez zkušenosti s flexivním jazykem, ale se znalostí středoevropské reality Neslovany s indoevropskou i neindoevropskou mateřštinou a s komunikační kompetencí dosaženou na úrovni A1 v některém ze slovanských jazyků (se zkušeností se středoevropskou realitou) Slovany (s mateřštinou češtině velmi blízkou a se znalostí středoevropské reality) V případě, bude-li skupina tvořena převážně anebo výhradně vietnamskými státními příslušníky, je vhodné do běhu kurzu zařadit také téma č. 5, které není nutné zpracovat, budou-li ve skupině převažovat např. Ukrajinci či Rusové. Témata je vhodné zpracovávat rámcově dle podobné osnovy (viz kapitola 10. Struktura a cíle lekce), pouze u témat znalostních (zvláště téma č. 2 a 4, ale také 1, 3 a 6) doporučujeme posílit složku přednášková (jednak formou studijních materiálů, jednak formou vkladu vyučujících: ten by však i tak neměl přesáhnout 40 % trvání lekce). U témat dovednostních (zvláště téma č. 5, ale také 6 či 7) bude naopak akcentována složka nácviková. Na pozadí výuky sociokulturní orientace jsou tak rozvíjeny i jazykové schopnosti, a to na všech čtyřech úrovních: mluvení (to zejména), čtení (porozumění čtenému textu), psaní (zejména takových komunikátů, se kterými se cizinec nejčastěji setkává: formuláře, oznámení, odpověď na inzerát atp.), poslech (nácvik konkrétních situací). 26

27 9. Pomůcky Díky otevřenému konceptu výuky v kurzech sociokulturní orientace lze použít jakýkoli předmět, jakýkoli text či jakýkoli podnět. Nutná je však příprava, která sestává z nalezení vhodného podnětu a jeho skloubení s jazykovou problematikou či určitým tématem. Mezi základní zdroje patří: vybrané části učebnic češtiny jako cizího jazyka (poslechová cvičení či texty, nikoli cvičení věnovaná nácviku konkrétního jazykového jevu) vlastní příprava/texty autentické texty, jako např. novinové články úryvky z knih básně písňové texty (ideálně s hudebním doprovodem) slovníková hesla 25 audiovizuální díla, jako např. ukázky z českých filmů (dovoluje-li to čas, prostor nebo chuť účastníků, tak i celé filmy) umělecká díla nebo jejich reprodukce ukázky ze záznamu divadelního představení přizvaní hosté (významné osobnosti regionu, umělci, hudebníci atp.), umožňuje -li to situace okolí místa výuky (bezprostřední nebo širší, vhodné jsou vycházky, na nichž lektor/ka působí jako průvodce/průvodkyně 27

28 Pomůcky volíme podle jejich vhodnosti k určenému cíli lekce (viz níže kapitolu 10. Struktura a cíle lekce). 28

29 10. Struktura a cíle lekce Lekce má 3 45 minut s 15minutovou přestávkou. Volit lze samozřejmě i jiné řešení (1 45 minut, 2 45 minut s 15minutovou přestávkou, ale třeba 6 45 minut pro případ nárazové blokové výuky: potom je však vhodné pro druhou polovinu téma obměnit, příp. zpracovat téma důkladněji a více do hloubky). Každou lekci je dobré věnovat jednomu okruhu témat (netříští se pozornost a téma lze probrat a adekvátně vyčerpat), každé z témat lze členit následujícím způsobem: připomenutí minulého tématu (pouze v případě, že jde o navazující lekci, nelze samozřejmě realizovat při prvním setkání) úvod, seznámení s tématem vstupní text: četba a rozbor cvičení k textu ústní cvičení (nácvik situací) poslech a/nebo reakce na mluvenou řeč shrnutí tématu konverzace anticipace budoucího tématu Cílem lekce je na jedné straně nácvik a praktické osvojení jednotlivých prvků a jevů sociokulturní kompetence, seznámení se základními strukturami fungování ČR (instituce, úřady, státní a soukromá sféra atp.) a samostatná orientace v nich, na straně druhé nácvik a procvičení konkrétního jazykového/gramatického jevu. 29

30 30

31 11. Literatura Níže následuje soupis relevantních zdrojů, ať již výukových nebo studijních (odborných, teoretických), z nichž lze čerpat jak praktická cvičení a užitečná doporučení k jednotlivým jazykovým jevům, tak inspiraci k dalšímu hlubšímu vzdělávání. Literatura je rozdělena podle toho, komu je určena (děti vyučující), podle druhu (jazykové učebnice odborné stati, příručky), zaměření (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí, resp. dle přibližných jednotlivých úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a širšího kontextu ( čistě jazykové učebnice, učební materiály se zaměřením na multikulturní aspekty) Základní učební materiály určené dětem-cizincům Balkó, I., Zimová, L.: O jazycích, zemích a kultuře našich spolužáků. Ústí nad Labem Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců. Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Brno, Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně a Kabinet multikulturní výchovy při Pedagogické fakultě MU v Brně ve spolupráci s MSD Čechová, M. Millerová, Z. Zimová, L.: Metodická příručka o práci s žáky- -imigranty ve výuce. Ústí nad Labem Čemusová J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O.: Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Praha, Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s [cit. online ], dostupné z: cz/index.php?id=16&item=46 31

32 Matula, O.: Český den materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Praha, Člověk v tísni, o.p.s [cit. online ], dostupné z: Škodová, S. Štindlová, B.: Modifikace principů přímé metody pro potřeby výuky gramatiky češtiny jako cizího jazyka. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) Praha, Akropolis Vzdělávání dětí-cizinců z hlediska multikulturalismu Základní literatura Buryánek, J. (ed.): Interkulturní vzdělávání I., II. Doplněk k publikaci Interkulturní vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2002, [cit. online ], dostupné z: cz/index.php?id=16&item=73 Moree D. & Varianty (kol.): Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha, Člověk v tísni, o.p.s [cit. online ], dostupné z: php?id=16&item=63 Publikace přinášející jednak teoretické ukotvení fenoménu multikulturalismu, jednak stručné shrnutí dosavadního vývoje vzdělávacího systému v České republice, s důrazem na školskou reformu probíhající od roku Doplňující literatura Varianty (kol.): Dovedu to pochopit? Výukový materiál pro multikulturní výchovu. Člověk v tísni o.p.s., Praha [cit. online ], dostupné z: Košťálová, H. (ed.): Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu. Praha, Kritické myšlení a Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s [cit. online ], dostupné z:

33 Průcha, J.: Multikulturní výchova; problémy spojené s její realizací. [cit. online ], dostupné z: Vzdělávání cizinců (dětí-cizinců) z hlediska sociokulturní orientace Bischofová, J.: Socio-kulturní aspekty při výuce češtiny jako cizího jazyka. Praha Šindelářová, J.: Socio-kulturní zázemí žáků a studentů-imigrantů přicházejících ze zemí s odlišnou kulturou. Ústí nad Labem Učebnice češtiny pro cizince Zde lze nalézt přehled učebních materiálů češtiny pro cizince; valná část z nich je určena dospělým, avšak řadu cvičení (zejména těch, které se týkají výslovnosti a jednotlivých jazykových jevů) lze použít i pro děti, přinejmenším jako inspiraci. Materiály určené přímo dětem jsou uvedeny výše (8.1 Základní učební materiály určené přímo dětem-cizincům) جVýukov materiály Pro úrovně A1 a A2 Andrášová, H., Podepřelová, A. & kol.: Na cestě za češtinou. Inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Praha, Klett Cvejnová, J.: Česky, prosím. Praha, Karolinum, Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty A1 a A2. Praha, MŠMT 2005 (učebnice, cvičebnice a metodika). Holá, L.: Czech Express I, II. Praha, Akropolis Nývltová, D. Pinková, J.: Česky v Česku pro studenty se znalostí ruštiny I, II (učebnice, manuál pro učitele, gramatické tabulky, celkový slovník). Praha, Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK 2008 (úroveň A1+). Štindlová, B. & kol: Česky v Česku I, II (učebnice a manuál pro učitele). Praha, Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK

34 34 Beneš, E. & kol.: Metodika cizích jazyků angličtiny, francouzštiny, němčiny. Praha, SPN Bremel, N.: Spisovnost a nespisovnost v učebnicích češtiny pro cizince. Čeština doma a ve světě, 2002, č. 1, s Přel. Ivana Bozděchová. Cvrček, V.: Rozdíl mezi psanou a mluvenou češtinou kde je místo obecné češtiny? In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Čechová, M. Styblík, V.: Didaktika češtiny. Praha, SPN Čemusová, J. Pilotní projekt výuky lektorů českého jazyka a kurzů češtiny pro cizince. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Čmejrková, S.: Spisovnost a nespisovnost In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2006, s Elman, J.: V kouzelné zahradě jazyků aneb Jak studovat cizí jazyky. Praha, Sobotáles Hádková, M. Popis referenční úrovně A1 pro češtinu může sloužit učiteli? In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2006, s Hendrich, J. & kol.: Didaktika cizích jazyků. Praha, SPN Herciková, B. Hoffmannová, V.: Projekt CALLC&S - Online courseware for learners of Czech and Slovak. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Hrdlička, M.: Cizí jazyk čeština. Praha, ISV nakladatelství Hrdlička, M.: Předložky ve výuce čeština jako cizího jazyka. Praha, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Choděra, R.: Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru. Praha, Academia, Choděra, R. Reis, L.: Výuka cizích jazyků na prahu nového století (metadidaktika, humanizace). Ostrava, Ostravská univerzita 1999.

35 Kalhous, Z. Obst, O. & kol.: Školní didaktika. Praha, Portál Karlík, P. Nekula, M. Pleskalová, J.: Encyklopedický slovník češtiny. Praha, NLN Komárek, F.: Referenční rámec a jeho praktické uplatnění při výuce cizích jazyků. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2006, s Liškař, Č.: Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. Brno, Universita J. E. Purkyně Lukášová, J.: Obecná čeština z pohledu studentů - českých i nerodilých mluvčích. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Poldauf, I. Šprunk, K.: Mluvnice současné češtiny jako cizího jazyka. Hláskosloví a tvarosloví základní češtiny. Praha, SPN, Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha, Portál Ryndová, J.: Obecná čeština v souvislosti s výukou bohemistu v Polsku. Zkušenosti z dvouletého lektorského působení na Slezské univerzitě v Katovicích. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Svobodová, J. & kol.: Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky. Počáteční fáze výuky mateřštiny. Ostrava: Ostravská univerzita PF Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha, ISV Soltys, O.: K některým otázkám češtiny jako cizího jazyka. In: Tax, J. (ed.): Čeština jako cizí jazyk I. Materiály z první metodologické konference Ústavu slovanských studií filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Praha, Univerzita Karlova Tax, J. (ed.): Čeština jako cizí jazyk I. Materiály z první metodologické konference Ústavu slovanských studií filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Praha, Univerzita Karlova

36 Štindl, O.: Easy Czech Elementary. Praha, Akronym, 2008 (s CD) Pro úroveň B1 Hrdlička, M. Bischofová, J.: Čeština pro cizince a azylanty B1 (učebnice, cvičebnice a metodika). Praha, MŠMT Pro úroveň B2 Hrdlička, M. Adamovičová, A. Bischofová, J. Hasil, J. Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty B2. Brno, SOZE 2008 (spolufinancováno Evropským sociálním fondem) Na základě angličtiny Adamovičová, A. Ivanovová, D.: Basic Czech I. Praha, Karolinum Davies, B. Hejduková, J.: 401 Czech Verbs. Praha, Bruce Davies Nováková, J. Parolková, O.: Czech for Foreigners. Praha, Bohemika Olga Paroulková Rešková, I. Pintarová, M.: Communicative Czech Elementary Czech. Brno, Ivana Rešková 2006 (učebnice a workbook a CD). Rešková, I. Pintarová, M.: Communicative Czech. Intermediate Czech. Brno, Ivana Rešková 2004, 2. vydání Na základě jiných jazyků Čechová, E. Trabelsiová, H.: Do you want to speak Czech? Liberec: Harry Putz, 2002 (+ další jazykové mutace: RJ, NJ, FJ, PJ...) Bez mediačního jazyka Bořilová, P.: První lekce pouze česky? (Ukázka výuky bez zprostředkujícího jazyka na bázi učebnice Czech Express 1). In: Sborník Asociace učitelů češtiny 36 jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2006, s

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Příloha č. 3 b) v Kč. b) Skutečná výše finančních prostředků použitých jednotlivými právnickými osobami. ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615.

Příloha č. 3 b) v Kč. b) Skutečná výše finančních prostředků použitých jednotlivými právnickými osobami. ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615. Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2013 (č. j.: MŠMT-39298/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou..

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- 85,- Svíčková pečeně, houskový knedlík.. 79,- Tato nabídka s polévkou.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA Barbora Štindlová Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy?! zvládání češtiny má pro integrační snahy zásadní význam největší rezervy nutné zvládnutí češtiny jako komunikačního

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč Studené předkrmy 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč 100g nakládaný hermelín, obloha 100g tlačenka s cibulí, obloha 54,- Kč 26,- Kč Teplé předkrmy 3ks bramboráčky

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění jazykové výuky na Ministerstvu zemědělství pro období září 2015 červen 2018 Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Přejeme Vám dobrou chuť!

Přejeme Vám dobrou chuť! J Í D E L N Í L Í S T E K TEPLÉ A STUDENÉ POCHOUTKY K PIVU ČI VÍNU,SLOUŽÍCÍ TŘEBA I JAKO PŘEDKRM 1 ks Bludovská RETRO klobása /cca 100g/, hořčice, chléb 30,00 Kč 1 ks Ďábelská směs na topince 50,00 Kč

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25.

Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25. Projekt realizovaný ve spolupráci s Evropským sociálním fondem: Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25.2/2334) SPOLEČNOST

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,-

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,- Restaurace kulturní dům Jistebnice Studené předkrmy 100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 100g. Nakládaný romadúr, feferonka, cibule 38,- 100g. Nakládaný hermelín,

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu Studený předkrm 100g Šunková rolka s křenovou šlehačkou, toast 39 Kč (šunka, křen, šlehačka) 100g Rajče s mozzarellou,bazalka s olivovým přelivem, toast 45 Kč 100g Sýrový talíř, toast 39 Kč (uzený sýr,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o.

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Zdroj: Jobs.cz, Portál mpsv.cz Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Pracovní náplň analýza výsledků výrobní firmy rozvoj a správa controlling systému měsíční reporting pro HQ + vnitropodnikový

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy Jídelní lístek Studené předkrmy 100 g Kuřecí nudličky v česnekovém oleji 100 g Šunka, máslo, okurka 100 g Poličan, máslo, okurka 100 g Sýr Eidam, máslo, okurka Mirdovo maso Uzený jazyk s pikantní omáčkou

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více