Metodika kurzů sociokulturní orientace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika kurzů sociokulturní orientace"

Transkript

1 Metodika kurzů sociokulturní orientace AHOJ JAK SE MÁŠ DOBRÝ DEN NASHLEDANOU KDE JE PROSÍM VÁS NÁDRAŽÍ TO JE DNESKA ALE KRÁSNĚ TADY SE NEKOUŘÍ PANE MOHU MLUVIT S VAŠÍM NADŘÍZENÝM GULÁŠ SE ŠESTI ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SMRT CIZINECKÁ POLICIE LÍSTEK NA TRAMVAJ PROMIŇTE KOLIK JE HODIN KDE JE TU NEJBLIŽŠÍ NEMOCNICE ŠKODA AUTO MOHU VÁM NĚJAK POMOCI NA ČERVENOU SE NECHODÍ TEN LÉK JE JEN NA PŘEDPIS SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ KDE DOMOV MŮJ TOHLE JE MŮJ NOVÝ KOLEGA TĚŠÍ MĚ LOUKY LESY ŘEKY HORY SILNICE PIVO VEZMEŠ SI MĚ ČESKÁ TELEVIZE JASNÁ PÁKA PARLAMENT SLIVOVICE VEČERNÍČEK KAREL IV. UHLÍ TELČ ŠALINA SKOČÍME NA JEDNO PANE BOŽE SUPER FILM NEDÁ SE SVÍTIT TOBĚ TO DNESKA SLUŠÍ NAZDAR CHLAPI RUKU NA TO PARÁDA MORAVSKÝ KRAS VÍNO MASARYK VLTAVA NEBYL BY DROBÁČEK JITRNICE TO MĚ NEZAJÍMÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ DO DRUHÉ NOHY PSI KAREL GOTT Vyvinuto v rámci projektu Sociokulturní orientace (EIF ) spolufinancového Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí

2

3 Metodika kurzů sociokulturní orientace AHOJ JAK SE MÁŠ DOBRÝ DEN NASHLEDANOU KDE JE PROSÍM VÁS NÁDRAŽÍ TO JE DNESKA ALE KRÁSNĚ TADY SE NEKOUŘÍ PANE MOHU MLUVIT S VAŠÍM NADŘÍZENÝM GULÁŠ SE ŠESTI ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SMRT CIZINECKÁ POLICIE LÍSTEK NA TRAMVAJ PROMIŇTE KOLIK JE HODIN KDE JE TU NEJBLIŽŠÍ NEMOCNICE ŠKODA AUTO MOHU VÁM NĚJAK POMOCI NA ČERVENOU SE NECHODÍ TEN LÉK JE JEN NA PŘEDPIS SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ KDE DOMOV MŮJ TOHLE JE MŮJ NOVÝ KOLEGA TĚŠÍ MĚ LOUKY LESY ŘEKY HORY SILNICE PIVO VEZMEŠ SI MĚ ČESKÁ TELEVIZE JASNÁ PÁKA PARLAMENT SLIVOVICE VEČERNÍČEK KAREL IV. UHLÍ TELČ ŠALINA SKOČÍME NA JEDNO PANE BOŽE SUPER FILM NEDÁ SE SVÍTIT TOBĚ TO DNESKA SLUŠÍ NAZDAR CHLAPI RUKU NA TO PARÁDA MORAVSKÝ KRAS VÍNO MASARYK VLTAVA NEBYL BY DROBÁČEK JITRNICE TO MĚ NEZAJÍMÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ DO DRUHÉ NOHY PSI KAREL GOTT Vyvinuto v rámci projektu Sociokulturní orientace (EIF ) spolufinancového Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí

4 Metodika kurzů sociokulturní orientace Autor: Martin Punčochář Organizace: Sdružení občanů zabývajících se emigranty Rok: 2010 Vyvinuto v rámci projektu Sociokulturní orientace (EIF ) spolufinancového Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí

5 Metodika kurzů sociokulturní orientace Martin Punčochář SOZE 2010 Vyvinuto v rámci projektu Sociokulturní orientace (EIF ) spolufinancového Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí

6

7 Obsah Obsah Obsah Předmluva Pojem sociokulturní orientace Realizace kurzu Rozsah kurzu Předpoklady pro absolvování kurzu Role vyučujícího v kurzu Koncepce kurzu Témata Pomůcky Struktura a cíle lekce Literatura Poznámky...39 Ukázkové lekce...45 Práce...47 Restaurace, jídlo, pití...55 Ubytování

8

9 1. Předmluva Kurzy sociokulturní orientace se v českém prostředí jakožto specifický fenomén objevují spolu se zřízením regionálních center na podporu integrace cizinců, které fungují od r s finanční podporou Evropského integračního fondu. 1 Nelze však říci, že by se problematika sociokulturní integrace do té doby v České republice neobjevila pouze nikdy nebyla řešena samostatně prostřednictvím speciálních kurzů. 2 Obsah těchto kurzů nebyl nijak direktivně stanoven, očekávalo se pouze zajištění kurzů socio-kulturní orientace pro minimálně 300 cizinců v každém z center v daném roce, 3 bylo tedy na každém z provozovatelů center, jakým způsobem k zajištění kurzů sociokulturní integrace přistoupí. Sdružení občanů zabývajících se emigranty (dále SOZE) jakožto zajišťovatel této aktivity v Jihomoravském kraji v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců ze třetích zemí zvolilo cestu, která se odlišuje od ostatních krajských center na podporu integrace cizinců, 4 a sice cestu hledání a navržení, ověření a formulování svébytné koncepce těchto kurzů. Kořeny procesu vývoje metodiky kurzů sociokulturní orientace v rámci SOZE lze sledovat již v obdobích předcházejících myšlence krajských center na podporu integrace cizinců, které si tuto metodiku explicitně vyžádaly, zejména ji pak lze zasadit do období zpracování metodiky úvodních kurzů pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany v letech , jejíž doporučení a zejména učební materiály 5 byly používány průběžně v řadě projektů. 6 Díky úzké spolupráci jak s vyučujícími v jednotlivých kurzech, 7 tak se sociálními pracovnicemi SOZE, bylo možné v průběhu let pozorovat a analyzovat celou řadu situací, které nesly tak či onak příznak sociokulturního nedoro- 9

10 zumění: řada z nich se přímo či nepřímo odráží v následujících kapitolách. Tato metodika není jakkoli preskriptivní, nejde o vytyčení jediné správné cesty, naopak: snaží se být maximálně otevřená, jejím cílem je zprostředkovat inspiraci pro jednotlivé kurzy sociokulturní orientace, z nichž každý podobně jako kurzy češtiny pro cizince či jakékoli jiné kurzy je individuální, se svými specifiky a svébytnými potřebami. Tato metodika by dále nevznikla díky studentům v řadě kurzů, které jsem vedl od r. 2006: děkuji jim za jejich trpělivost s mými experimenty a za pozitivní zpětnou vazbu. V Brně v červnu 2010, Martin Punčochář 10

11 2. Pojem sociokulturní orientace Fenomén sociokulturní orientace není dosud v českém prostředí příliš zaveden, a to ani lexikálně, ani prakticky. Kromě ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 8 přejatého obecného vymezení široce chápaných jazykových kompetencí a jejich poměrně obecné aplikace do české praxe existují učební či metodické materiály spíše sporadicky. 9 Ani v akademickém prostředí není tento problém příliš zkoumán. 10 Vycházíme tedy převážně z poznatků formulovaných právě společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který se k fenoménu jazykového vzdělávání a používání jazyka vůbec vyjadřuje následovně: Užívání jazyka, včetně učení se jazyku, představuje úkony prováděné lidmi, kteří si jako jednotlivci a jako členové společnosti rozvíjejí rejstřík kompetencí, a to jak kompetencí obecných tak obzvláště komunikativních jazykových kompetencí. Užívají kompetence, které mají k dispozici v různých kontextech a za různých podmínek a omezení, aby se zapojili do jazykových činností obsahujících jazykové procesy, jejichž cílem je vytvářet či přijímat texty vztažené k tématům v určitých oblastech užívání jazyka, a přitom aktivizují ty strategie, které se zdají nejpříhodnější pro úspěšné provedení úloh. Monitorování těchto úkonů účastníky procesu vede k posílení nebo pozměnění jejich kompetencí. 11 Cílem tohoto textu je poskytnout metodický rámec pro aktivity vedoucí právě k rozvíjení souboru těchto kompetencí, přičemž klíčovou kompetencí je samozřejmě kompetence sociokulturní. Z hlediska studenta, 12 který se učí jazyku, je velmi důležité, aby získal též potřebné sociokulturní znalosti o společnosti a kultuře určitého společenství, 11

12 které daným jazykem hovoří. Rysy, které výrazně charakterizují určitou společnost a její kulturu, se vztahují zejména k životním podmínkám, každodennímu životu, mezilidský vztahům, hodnotám, postojům, společenským konvencím, rituálům a obyčejům. Vedle těchto znalostí je zapotřebí, aby student získal i dovednosti potřebné k efektivní komunikaci v dané oblasti. Soubor znalostí a dovedností, které jsou zapotřebí ke zvládnutí společenských dimenzí užívání jazyka, je označován jako sociokulturní kompetence. 13 Sociokulturní kompetenci nelze tedy izolovat od ostatních kompetencí a rozvíjet ji samostatně, jedná se o široký pojem začínající u vhodnosti správnosti použití určitého pozdravu, jdoucí přes vyplňování složenek a formulářů končící v sociálních nuancích, které nejsou vlastní ani mnohému z rodilých mluvčích. 14 Právě proto, že sociokulturní kompetenci nelze izolovat od kompetencí ostatních (lingvistická, pragmatická), doporučujeme ji také na pozadí dalších plánů vyučovat. Jakkoli nepřikládáme premise figurativnosti jakožto přirozeného fenoménu jazyka zásadní význam, souhlasíme s názorem Svatavy Škodové, že programy češtiny jako cizího jazyka by měly věnovat prostor aspektům idiomatičnosti, polysémie, sémantické extenze a metaforické tradici a potencialitě češtiny jako cílového jazyka. 15 Řadu cvičení lze postavit právě na uvedených prvcích (víz níže ukázkové lekce). 12

13 3. Realizace kurzu V této publikaci popsaná metodika kurzů sociokulturní orientace je určena především krajským centrům na podporu integrace cizinců, v jejichž rámci kurzy sociokulturní orientace běží. Mohou ji však využít i jazykové školy, individuální lektoři nebo studenti. Minimální, ani maximální počet osob v kurzu není nijak stanoven: záleží zcela na uvážení a schopnostech lektora a samozřejmě na kapacitách učebny. Jako rozumná svrchní hranice počtu osob v kurzu se při zapojení jednoho lektora jeví počet 25 osob. 16 Cílem kurzu je paralelní rozvíjení jazykových schopností a kompetencí spolu s rozšiřováním a prohlubováním znalostí sociokulturních specifik české společnosti. Tyto znalosti jsou podávány jednak jakožto fakta (historická, kulturní, místní atp.), jednak jde o praktický nácvik praktických dovedností, simulace konkrétních situací a umění v nich adekvátně obstát. Kurz lze realizovat de facto na zelené louce: kromě vyučující/ho a jeho/jejích materiálů, není zapotřebí ničeho dalšího

14

15 4. Rozsah kurzu Ke stanovení rozsahu kurzu sociokulturní orientace je vhodné přistoupit ještě před započetím kurzu, v okamžiku sestavování harmonogramu kurzů, před jejich propagací. Kurz lze samozřejmě dovolí -li to okolnosti či poptávka prodlužovat. Maximální délka kurzu je s ohledem na jeho charakter a praktickou neomezenost témat de facto nekonečná, minimální délku je vhodné stanovit v rozsahu hodin. 18 V Jihomoravském centru na podporu integrace cizinců jsou kurzu sociokulturní orientace realizovány Sdružením občanů zabývajících se emigranty v rozsahu 30 hodin (2 3 vyučovací hodiny týdně, celkem 5 týdnů). Kurzy SKI navazují na kurzy češtiny jako cizího jazyka. Tyto jsou realizovány v rozsahu 72 hodin, 2 3 vyučovací hodiny týdně, celkem tedy tři měsíce. Kurzy jsou otevírány na třech komunikačních úrovních: A1, A2 a B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tříměsíční trvání kurzu bylo zvoleno s ohledem na specifický jev, který provází bezplatné kurzy češtiny nabízené neziskovými a charitativními organizace, a sice relativně značná úmrtnost osob. 19 Navazující kurzy SKI vede v ideálním případě tentýž lektor jako základní kurz češtiny. Nedovoluje -li situace, aby v kurzu pokračoval tentýž lektor, je zapotřebí, aby se lektor navazujícího kurzu se skupinou seznámil již před započetím kurzu SKI a aby konzultoval její složení, potřeby a individuální situaci každého z frekventantů také s lektorem, po němž skupinu přejímá. Znalost skupiny je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci kurzu. 15

16

17 5. Předpoklady pro absolvování kurzu Minimální nutnou úrovní, na které lze kurz absolvovat, je úroveň A1, doporučuje se však začínat až od vyšších úrovní (A2 či B1). Platí totiž, že čím pokročilejší skupina, tím hlubších výsledků může lektor/ka ve zvoleném časovém rozsahu dosáhnout. Na druhou stranu, určitý sociokulturní rámec je potřebný od samého počátku Kurz sociokulturní orientace je tak určen především absolventům kurzů češtiny na úrovni A2, tj. těm, kteří již disponují schopností orientovat se v základních situacích každodenního života s převažujícím podílem předem předvídatelného a jednoduchého způsobu jazykového vyjadřování. 20 V případě, že vyučující hovoří jazykem skupiny, kterou vede, je možné v případě přednáškových (faktografických) lekcí pracovat i se studenty na nižších úrovních (jakkoli v tomto případě již nelze beze zbytku pracovat se zde nastíněnou metodikou, neboť kombinace nácviku jazykových a sociokulturních kompetencí před dosažením min. úrovně A2 není příliš myslitelná). 17

18

19 6. Role vyučujícího v kurzu Osoba lektora/lektory je klíčovým prvkem úspěšně zvládnutého kurzu. Je to právě lektor/ka s ohledem na otevřený koncept kurzů SKI (viz kapitola 7. Koncepce kurzu), kdo vybírá témata, sestavuje plán lekce a vede ji žádoucím směrem. Úspěšnost celého procesu však bude záviset především na učitelích, kteří by měli být na výuku dobře připraveni. Je zapotřebí, aby byli vybaveni znalostmi o kultuře země, z které cizinci přicházejí, o jejich tradicích a zvycích. Pedagog by měl sledovat i neverbální projevy, rozdíly mezi přímým a nepřímým vyjadřováním apod. Osvojení si optimálních sociokulturních kompetencí je tak pro dnešního učitele nezbytným předpokladem k úspěšné integraci žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému. 21 Vyučující by měl splňovat následující předpoklady komunikativnost schopnost sestavit individualizovaný učební plán jak celého kurzu, tak jednotlivých lekcí schopnost improvizace všeobecný kulturní přehled Zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka je vítaná, jelikož i samotné kurzy češtiny jako cizího v sobě inherentně zahrnují také výuku sociokulturních dovedností. Vyučující by měl být obeznámen se základní literaturou k tématu (viz kapitola 11. Literatura). 19

20

21 7. Koncepce kurzu S ohledem na obrovské množství témat a nespočet způsobů, jak se zhostit jejich prezentace, pracuje tato metodika s otevřeným konceptem kurzu. Poskytuje tedy pouze rámcové vodítko, jakým způsobem volit témata, jakým způsobem skloubit sociokulturní problematiku s jazykovou výukou, jakým způsobem sestavit a vést lekci. Naplnění tohoto rámce obsahem je však již úkolem lektora/lektorky v kurzu (inspirací mohou být ukázkové lekce uvedené v závěru této metodiky). Základním metodickým principem, který tvoří páteř přístupu vyučující/ho k vedení kurzu, je symbiotické propojení gramatického výkladu, který studenti zejména na pokročilejších úrovních očekávají, se sociokulturními tématy (viz níže kapitola 8. Témata). Na pozadí sociokulturních prvků je zpracován konkrétní gramatický jev, či opačně řečeno: určitá gramatika slouží jako podklad pro výklad sociokulturních aspektů výuky. V každém komunikátu lze totiž identifikovat celou řadu gramatických kategorií (jednotlivé pády jmenných slovních druhů, slovesné kategorie, rozmanité druhy číslovek, neohebné slovní druhy atp. 22 Z těchto lze však vždy dle potřeby konkrétního kurzu a dle uvážení vyučující/ho vybrat jeden jev ak jeho zvládnutí/procvičení přizpůsobit učební materiál na danou lekci. Výběr gramatického (či obecněji: jazykového jevu) k procvičení provádí vyučují na základě pokročilosti skupiny, jejího složení (země původu a jazyková rodina studentů), jejích preferencí (vyjádří-li se většina skupiny ve prospěch konverzačního/komunikačního pojetí kurzu, netřeba tolik akcentovat gramatiku, a naopak), příp. dle externích požadavků (v případě kurzů na zakázku dle požadavků zadavatele). 21

22 Metodu výuky lze zvolit dle složení skupiny, převažující země původu a daného tématu, konkrétně na škále klasická kurzová hodina (cvičení, nácvik situací, akce reakce) přednáška, doporučujeme však takové pojetí výuky, ve kterém činí podíl aktivity studentů min. 60 % (zahrnuje jak mluvení monologické či dialogické, tak čtení či psaní), výklad lektora a jeho aktivita by měly být v menšině, zvláště u témat, která nevyžadují znalosti, nýbrž dovednosti: tam je nácviková, aktivní práce studenta klíčová. 22

23 8. Témata V rámci kurzu lze zpracovat jakékoli téma, které se jakýmkoli způsobem pojí s Českou republikou nebo českým jazykem. Témata lze rozdělit do několika okruhů, každé z témat může mít řadu podtémat. Pokud jde o volbu témat, jde vždy o kompromis mezi novým a důležitým. Témata se mohou krýt s výčtem rysů, které dle SERR výrazně charakterizují evropskou kulturu, a mohou se tedy vztahovat k: 1. Každodennímu životu, např. jídlu a pití, obvyklému času pro jednotlivá denní jídla, pravidlům stolování; státním svátkům; pracovní době a obvyklému pracovnímu režimu; činnostem ve volném čase (koníčkům, sportům, čtenářským návykům, médiím). 2. Životním podmínkám, např. životní úrovni (s přihlédnutím k regionálním, třídním a etnickým odlišnostem); podmínkám k bydlení; systému sociální péče. 3. Mezilidským vztahům (včetně vztahů moci a solidarity), např. se zřetelem k: třídní struktuře společnosti a vztahům mezi společenskými třídami; vztahům mezi pohlavími (genderové rozdíly, intimita); 23

24 struktuře rodiny a příbuzenským vztahům; vztahům mezi generacemi; vztahům v pracovním prostředí; vztahům mezi veřejností a policií, úředníky atd.; vztahům mezi rasami a společenstvími; vztahům mezi politickými a náboženskými skupinami. 4. Hodnotám, víře a postojům ve vztahu k takovým faktorům jako: společenská třída; pracovní seskupení (akademické a manažerské seskupení, oblast veřejných služeb, kvalifikovaná a manuální pracovní síla); majetek (pocházející z příjmu, z dědictví); různé regionální kultury; bezpečnost; instituce; tradice a společenská změna; dějiny (obzvláště význačné historické osobnosti a události); menšiny (etnické, náboženské); národní identita; cizí země, státy, národy; politika; umění (hudba, výtvarné umění, literatura, divadlo, populární hudba a písně); náboženství; humor. 24

25 5. Řeči těla. Znalosti těchto konvencí, které vyžadují určité chování, tvoří součást sociokulturní kompetence uživatele jazyka i studenta, který se jazyku učí. 6. Společenským konvencím, např. se zřetelem k poskytování a přijímání pohostinství: dochvilnost; dárky; oblečení; občerstvení, pití, jídlo; pravidla chování a konverzace a tabu v těchto oblastech; délka pobytu; loučení. 7. Rituálům a obyčejům v takových oblastech jako jsou: náboženské obřady a liturgie; narození, manželství, smrt; chování posluchačů a diváků v průběhu veřejných představení a obřadů; oslavy, festivaly, taneční zábavy, diskotéky atd. 23 Tyto rysy, resp. témata lze považovat za průřezová 24 a v kurzu se odrazí vždy nutně výběrově. Témata lze individualizovat dle aktuálních potřeb kurzu. Základním kritériem pro zvolení žádoucí koncepce kurzu je sociokulturní blízkost/vzdálenost cílové skupiny od českých reálií. Neslovany s neindoevropskou mateřštinou, bez zkušenosti se středoevropskou realitou 25

26 Neslovany s indoevropskou mateřštinou, bez zkušenosti s flexivním jazykem, ale se znalostí středoevropské reality Neslovany s indoevropskou i neindoevropskou mateřštinou a s komunikační kompetencí dosaženou na úrovni A1 v některém ze slovanských jazyků (se zkušeností se středoevropskou realitou) Slovany (s mateřštinou češtině velmi blízkou a se znalostí středoevropské reality) V případě, bude-li skupina tvořena převážně anebo výhradně vietnamskými státními příslušníky, je vhodné do běhu kurzu zařadit také téma č. 5, které není nutné zpracovat, budou-li ve skupině převažovat např. Ukrajinci či Rusové. Témata je vhodné zpracovávat rámcově dle podobné osnovy (viz kapitola 10. Struktura a cíle lekce), pouze u témat znalostních (zvláště téma č. 2 a 4, ale také 1, 3 a 6) doporučujeme posílit složku přednášková (jednak formou studijních materiálů, jednak formou vkladu vyučujících: ten by však i tak neměl přesáhnout 40 % trvání lekce). U témat dovednostních (zvláště téma č. 5, ale také 6 či 7) bude naopak akcentována složka nácviková. Na pozadí výuky sociokulturní orientace jsou tak rozvíjeny i jazykové schopnosti, a to na všech čtyřech úrovních: mluvení (to zejména), čtení (porozumění čtenému textu), psaní (zejména takových komunikátů, se kterými se cizinec nejčastěji setkává: formuláře, oznámení, odpověď na inzerát atp.), poslech (nácvik konkrétních situací). 26

27 9. Pomůcky Díky otevřenému konceptu výuky v kurzech sociokulturní orientace lze použít jakýkoli předmět, jakýkoli text či jakýkoli podnět. Nutná je však příprava, která sestává z nalezení vhodného podnětu a jeho skloubení s jazykovou problematikou či určitým tématem. Mezi základní zdroje patří: vybrané části učebnic češtiny jako cizího jazyka (poslechová cvičení či texty, nikoli cvičení věnovaná nácviku konkrétního jazykového jevu) vlastní příprava/texty autentické texty, jako např. novinové články úryvky z knih básně písňové texty (ideálně s hudebním doprovodem) slovníková hesla 25 audiovizuální díla, jako např. ukázky z českých filmů (dovoluje-li to čas, prostor nebo chuť účastníků, tak i celé filmy) umělecká díla nebo jejich reprodukce ukázky ze záznamu divadelního představení přizvaní hosté (významné osobnosti regionu, umělci, hudebníci atp.), umožňuje -li to situace okolí místa výuky (bezprostřední nebo širší, vhodné jsou vycházky, na nichž lektor/ka působí jako průvodce/průvodkyně 27

28 Pomůcky volíme podle jejich vhodnosti k určenému cíli lekce (viz níže kapitolu 10. Struktura a cíle lekce). 28

29 10. Struktura a cíle lekce Lekce má 3 45 minut s 15minutovou přestávkou. Volit lze samozřejmě i jiné řešení (1 45 minut, 2 45 minut s 15minutovou přestávkou, ale třeba 6 45 minut pro případ nárazové blokové výuky: potom je však vhodné pro druhou polovinu téma obměnit, příp. zpracovat téma důkladněji a více do hloubky). Každou lekci je dobré věnovat jednomu okruhu témat (netříští se pozornost a téma lze probrat a adekvátně vyčerpat), každé z témat lze členit následujícím způsobem: připomenutí minulého tématu (pouze v případě, že jde o navazující lekci, nelze samozřejmě realizovat při prvním setkání) úvod, seznámení s tématem vstupní text: četba a rozbor cvičení k textu ústní cvičení (nácvik situací) poslech a/nebo reakce na mluvenou řeč shrnutí tématu konverzace anticipace budoucího tématu Cílem lekce je na jedné straně nácvik a praktické osvojení jednotlivých prvků a jevů sociokulturní kompetence, seznámení se základními strukturami fungování ČR (instituce, úřady, státní a soukromá sféra atp.) a samostatná orientace v nich, na straně druhé nácvik a procvičení konkrétního jazykového/gramatického jevu. 29

30 30

31 11. Literatura Níže následuje soupis relevantních zdrojů, ať již výukových nebo studijních (odborných, teoretických), z nichž lze čerpat jak praktická cvičení a užitečná doporučení k jednotlivým jazykovým jevům, tak inspiraci k dalšímu hlubšímu vzdělávání. Literatura je rozdělena podle toho, komu je určena (děti vyučující), podle druhu (jazykové učebnice odborné stati, příručky), zaměření (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí, resp. dle přibližných jednotlivých úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a širšího kontextu ( čistě jazykové učebnice, učební materiály se zaměřením na multikulturní aspekty) Základní učební materiály určené dětem-cizincům Balkó, I., Zimová, L.: O jazycích, zemích a kultuře našich spolužáků. Ústí nad Labem Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců. Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Brno, Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně a Kabinet multikulturní výchovy při Pedagogické fakultě MU v Brně ve spolupráci s MSD Čechová, M. Millerová, Z. Zimová, L.: Metodická příručka o práci s žáky- -imigranty ve výuce. Ústí nad Labem Čemusová J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O.: Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Praha, Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s [cit. online ], dostupné z: cz/index.php?id=16&item=46 31

32 Matula, O.: Český den materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Praha, Člověk v tísni, o.p.s [cit. online ], dostupné z: Škodová, S. Štindlová, B.: Modifikace principů přímé metody pro potřeby výuky gramatiky češtiny jako cizího jazyka. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) Praha, Akropolis Vzdělávání dětí-cizinců z hlediska multikulturalismu Základní literatura Buryánek, J. (ed.): Interkulturní vzdělávání I., II. Doplněk k publikaci Interkulturní vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2002, [cit. online ], dostupné z: cz/index.php?id=16&item=73 Moree D. & Varianty (kol.): Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha, Člověk v tísni, o.p.s [cit. online ], dostupné z: php?id=16&item=63 Publikace přinášející jednak teoretické ukotvení fenoménu multikulturalismu, jednak stručné shrnutí dosavadního vývoje vzdělávacího systému v České republice, s důrazem na školskou reformu probíhající od roku Doplňující literatura Varianty (kol.): Dovedu to pochopit? Výukový materiál pro multikulturní výchovu. Člověk v tísni o.p.s., Praha [cit. online ], dostupné z: Košťálová, H. (ed.): Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu. Praha, Kritické myšlení a Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s [cit. online ], dostupné z:

33 Průcha, J.: Multikulturní výchova; problémy spojené s její realizací. [cit. online ], dostupné z: Vzdělávání cizinců (dětí-cizinců) z hlediska sociokulturní orientace Bischofová, J.: Socio-kulturní aspekty při výuce češtiny jako cizího jazyka. Praha Šindelářová, J.: Socio-kulturní zázemí žáků a studentů-imigrantů přicházejících ze zemí s odlišnou kulturou. Ústí nad Labem Učebnice češtiny pro cizince Zde lze nalézt přehled učebních materiálů češtiny pro cizince; valná část z nich je určena dospělým, avšak řadu cvičení (zejména těch, které se týkají výslovnosti a jednotlivých jazykových jevů) lze použít i pro děti, přinejmenším jako inspiraci. Materiály určené přímo dětem jsou uvedeny výše (8.1 Základní učební materiály určené přímo dětem-cizincům) جVýukov materiály Pro úrovně A1 a A2 Andrášová, H., Podepřelová, A. & kol.: Na cestě za češtinou. Inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Praha, Klett Cvejnová, J.: Česky, prosím. Praha, Karolinum, Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty A1 a A2. Praha, MŠMT 2005 (učebnice, cvičebnice a metodika). Holá, L.: Czech Express I, II. Praha, Akropolis Nývltová, D. Pinková, J.: Česky v Česku pro studenty se znalostí ruštiny I, II (učebnice, manuál pro učitele, gramatické tabulky, celkový slovník). Praha, Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK 2008 (úroveň A1+). Štindlová, B. & kol: Česky v Česku I, II (učebnice a manuál pro učitele). Praha, Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK

34 34 Beneš, E. & kol.: Metodika cizích jazyků angličtiny, francouzštiny, němčiny. Praha, SPN Bremel, N.: Spisovnost a nespisovnost v učebnicích češtiny pro cizince. Čeština doma a ve světě, 2002, č. 1, s Přel. Ivana Bozděchová. Cvrček, V.: Rozdíl mezi psanou a mluvenou češtinou kde je místo obecné češtiny? In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Čechová, M. Styblík, V.: Didaktika češtiny. Praha, SPN Čemusová, J. Pilotní projekt výuky lektorů českého jazyka a kurzů češtiny pro cizince. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Čmejrková, S.: Spisovnost a nespisovnost In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2006, s Elman, J.: V kouzelné zahradě jazyků aneb Jak studovat cizí jazyky. Praha, Sobotáles Hádková, M. Popis referenční úrovně A1 pro češtinu může sloužit učiteli? In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2006, s Hendrich, J. & kol.: Didaktika cizích jazyků. Praha, SPN Herciková, B. Hoffmannová, V.: Projekt CALLC&S - Online courseware for learners of Czech and Slovak. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Hrdlička, M.: Cizí jazyk čeština. Praha, ISV nakladatelství Hrdlička, M.: Předložky ve výuce čeština jako cizího jazyka. Praha, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Choděra, R.: Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru. Praha, Academia, Choděra, R. Reis, L.: Výuka cizích jazyků na prahu nového století (metadidaktika, humanizace). Ostrava, Ostravská univerzita 1999.

35 Kalhous, Z. Obst, O. & kol.: Školní didaktika. Praha, Portál Karlík, P. Nekula, M. Pleskalová, J.: Encyklopedický slovník češtiny. Praha, NLN Komárek, F.: Referenční rámec a jeho praktické uplatnění při výuce cizích jazyků. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2006, s Liškař, Č.: Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. Brno, Universita J. E. Purkyně Lukášová, J.: Obecná čeština z pohledu studentů - českých i nerodilých mluvčích. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Poldauf, I. Šprunk, K.: Mluvnice současné češtiny jako cizího jazyka. Hláskosloví a tvarosloví základní češtiny. Praha, SPN, Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha, Portál Ryndová, J.: Obecná čeština v souvislosti s výukou bohemistu v Polsku. Zkušenosti z dvouletého lektorského působení na Slezské univerzitě v Katovicích. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Svobodová, J. & kol.: Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky. Počáteční fáze výuky mateřštiny. Ostrava: Ostravská univerzita PF Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha, ISV Soltys, O.: K některým otázkám češtiny jako cizího jazyka. In: Tax, J. (ed.): Čeština jako cizí jazyk I. Materiály z první metodologické konference Ústavu slovanských studií filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Praha, Univerzita Karlova Tax, J. (ed.): Čeština jako cizí jazyk I. Materiály z první metodologické konference Ústavu slovanských studií filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Praha, Univerzita Karlova

36 Štindl, O.: Easy Czech Elementary. Praha, Akronym, 2008 (s CD) Pro úroveň B1 Hrdlička, M. Bischofová, J.: Čeština pro cizince a azylanty B1 (učebnice, cvičebnice a metodika). Praha, MŠMT Pro úroveň B2 Hrdlička, M. Adamovičová, A. Bischofová, J. Hasil, J. Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty B2. Brno, SOZE 2008 (spolufinancováno Evropským sociálním fondem) Na základě angličtiny Adamovičová, A. Ivanovová, D.: Basic Czech I. Praha, Karolinum Davies, B. Hejduková, J.: 401 Czech Verbs. Praha, Bruce Davies Nováková, J. Parolková, O.: Czech for Foreigners. Praha, Bohemika Olga Paroulková Rešková, I. Pintarová, M.: Communicative Czech Elementary Czech. Brno, Ivana Rešková 2006 (učebnice a workbook a CD). Rešková, I. Pintarová, M.: Communicative Czech. Intermediate Czech. Brno, Ivana Rešková 2004, 2. vydání Na základě jiných jazyků Čechová, E. Trabelsiová, H.: Do you want to speak Czech? Liberec: Harry Putz, 2002 (+ další jazykové mutace: RJ, NJ, FJ, PJ...) Bez mediačního jazyka Bořilová, P.: První lekce pouze česky? (Ukázka výuky bez zprostředkujícího jazyka na bázi učebnice Czech Express 1). In: Sborník Asociace učitelů češtiny 36 jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2006, s

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

VYOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Julie Jablonská. Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v hotelnictví

VYOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Julie Jablonská. Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v hotelnictví VYOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Julie Jablonská Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v hotelnictví Bakalářská práce 2014 Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TESTOVÁNÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A1 DLE CEFR

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TESTOVÁNÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A1 DLE CEFR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA BOHEMISTIKY Ivana Niklová TESTOVÁNÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A1 DLE CEFR Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Božena Bednaříková, PhD. Obor: Česká

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA BRÁNA JAZYKŮ

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK Úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBOR VZDĚLÁNÍ POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4 4. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Studijní opora pro studenty předmětu. Pedagogika 1. 2. část. www.fpe.zcu.cz

Studijní opora pro studenty předmětu. Pedagogika 1. 2. část. www.fpe.zcu.cz Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku Studijní opora pro studenty předmětu Pedagogika 1 2. část www.fpe.zcu.cz Studijní text vytvořila Mgr.

Více

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ 2010 2 Aspekty integrace cizinců v regionech ČR soubor vybraných příspěvků z regionálních konferencí 3 Aspekty integrace cizinců v regionech ČR Elektronický

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

pro obor vzdělání 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce

pro obor vzdělání 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce pro obor vzdělání 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce Vydalo Ministerstvo školství, mládeže

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro čtyřleté studium a vyšší gymnázium osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

36 67 E/01 Zednické práce

36 67 E/01 Zednické práce MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 67 E/01 Zednické práce 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více