Metodika kurzů sociokulturní orientace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika kurzů sociokulturní orientace"

Transkript

1 Metodika kurzů sociokulturní orientace AHOJ JAK SE MÁŠ DOBRÝ DEN NASHLEDANOU KDE JE PROSÍM VÁS NÁDRAŽÍ TO JE DNESKA ALE KRÁSNĚ TADY SE NEKOUŘÍ PANE MOHU MLUVIT S VAŠÍM NADŘÍZENÝM GULÁŠ SE ŠESTI ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SMRT CIZINECKÁ POLICIE LÍSTEK NA TRAMVAJ PROMIŇTE KOLIK JE HODIN KDE JE TU NEJBLIŽŠÍ NEMOCNICE ŠKODA AUTO MOHU VÁM NĚJAK POMOCI NA ČERVENOU SE NECHODÍ TEN LÉK JE JEN NA PŘEDPIS SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ KDE DOMOV MŮJ TOHLE JE MŮJ NOVÝ KOLEGA TĚŠÍ MĚ LOUKY LESY ŘEKY HORY SILNICE PIVO VEZMEŠ SI MĚ ČESKÁ TELEVIZE JASNÁ PÁKA PARLAMENT SLIVOVICE VEČERNÍČEK KAREL IV. UHLÍ TELČ ŠALINA SKOČÍME NA JEDNO PANE BOŽE SUPER FILM NEDÁ SE SVÍTIT TOBĚ TO DNESKA SLUŠÍ NAZDAR CHLAPI RUKU NA TO PARÁDA MORAVSKÝ KRAS VÍNO MASARYK VLTAVA NEBYL BY DROBÁČEK JITRNICE TO MĚ NEZAJÍMÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ DO DRUHÉ NOHY PSI KAREL GOTT Vyvinuto v rámci projektu Sociokulturní orientace (EIF ) spolufinancového Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí

2

3 Metodika kurzů sociokulturní orientace AHOJ JAK SE MÁŠ DOBRÝ DEN NASHLEDANOU KDE JE PROSÍM VÁS NÁDRAŽÍ TO JE DNESKA ALE KRÁSNĚ TADY SE NEKOUŘÍ PANE MOHU MLUVIT S VAŠÍM NADŘÍZENÝM GULÁŠ SE ŠESTI ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SMRT CIZINECKÁ POLICIE LÍSTEK NA TRAMVAJ PROMIŇTE KOLIK JE HODIN KDE JE TU NEJBLIŽŠÍ NEMOCNICE ŠKODA AUTO MOHU VÁM NĚJAK POMOCI NA ČERVENOU SE NECHODÍ TEN LÉK JE JEN NA PŘEDPIS SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ KDE DOMOV MŮJ TOHLE JE MŮJ NOVÝ KOLEGA TĚŠÍ MĚ LOUKY LESY ŘEKY HORY SILNICE PIVO VEZMEŠ SI MĚ ČESKÁ TELEVIZE JASNÁ PÁKA PARLAMENT SLIVOVICE VEČERNÍČEK KAREL IV. UHLÍ TELČ ŠALINA SKOČÍME NA JEDNO PANE BOŽE SUPER FILM NEDÁ SE SVÍTIT TOBĚ TO DNESKA SLUŠÍ NAZDAR CHLAPI RUKU NA TO PARÁDA MORAVSKÝ KRAS VÍNO MASARYK VLTAVA NEBYL BY DROBÁČEK JITRNICE TO MĚ NEZAJÍMÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ DO DRUHÉ NOHY PSI KAREL GOTT Vyvinuto v rámci projektu Sociokulturní orientace (EIF ) spolufinancového Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí

4 Metodika kurzů sociokulturní orientace Autor: Martin Punčochář Organizace: Sdružení občanů zabývajících se emigranty Rok: 2010 Vyvinuto v rámci projektu Sociokulturní orientace (EIF ) spolufinancového Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí

5 Metodika kurzů sociokulturní orientace Martin Punčochář SOZE 2010 Vyvinuto v rámci projektu Sociokulturní orientace (EIF ) spolufinancového Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí

6

7 Obsah Obsah Obsah Předmluva Pojem sociokulturní orientace Realizace kurzu Rozsah kurzu Předpoklady pro absolvování kurzu Role vyučujícího v kurzu Koncepce kurzu Témata Pomůcky Struktura a cíle lekce Literatura Poznámky...39 Ukázkové lekce...45 Práce...47 Restaurace, jídlo, pití...55 Ubytování

8

9 1. Předmluva Kurzy sociokulturní orientace se v českém prostředí jakožto specifický fenomén objevují spolu se zřízením regionálních center na podporu integrace cizinců, které fungují od r s finanční podporou Evropského integračního fondu. 1 Nelze však říci, že by se problematika sociokulturní integrace do té doby v České republice neobjevila pouze nikdy nebyla řešena samostatně prostřednictvím speciálních kurzů. 2 Obsah těchto kurzů nebyl nijak direktivně stanoven, očekávalo se pouze zajištění kurzů socio-kulturní orientace pro minimálně 300 cizinců v každém z center v daném roce, 3 bylo tedy na každém z provozovatelů center, jakým způsobem k zajištění kurzů sociokulturní integrace přistoupí. Sdružení občanů zabývajících se emigranty (dále SOZE) jakožto zajišťovatel této aktivity v Jihomoravském kraji v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců ze třetích zemí zvolilo cestu, která se odlišuje od ostatních krajských center na podporu integrace cizinců, 4 a sice cestu hledání a navržení, ověření a formulování svébytné koncepce těchto kurzů. Kořeny procesu vývoje metodiky kurzů sociokulturní orientace v rámci SOZE lze sledovat již v obdobích předcházejících myšlence krajských center na podporu integrace cizinců, které si tuto metodiku explicitně vyžádaly, zejména ji pak lze zasadit do období zpracování metodiky úvodních kurzů pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany v letech , jejíž doporučení a zejména učební materiály 5 byly používány průběžně v řadě projektů. 6 Díky úzké spolupráci jak s vyučujícími v jednotlivých kurzech, 7 tak se sociálními pracovnicemi SOZE, bylo možné v průběhu let pozorovat a analyzovat celou řadu situací, které nesly tak či onak příznak sociokulturního nedoro- 9

10 zumění: řada z nich se přímo či nepřímo odráží v následujících kapitolách. Tato metodika není jakkoli preskriptivní, nejde o vytyčení jediné správné cesty, naopak: snaží se být maximálně otevřená, jejím cílem je zprostředkovat inspiraci pro jednotlivé kurzy sociokulturní orientace, z nichž každý podobně jako kurzy češtiny pro cizince či jakékoli jiné kurzy je individuální, se svými specifiky a svébytnými potřebami. Tato metodika by dále nevznikla díky studentům v řadě kurzů, které jsem vedl od r. 2006: děkuji jim za jejich trpělivost s mými experimenty a za pozitivní zpětnou vazbu. V Brně v červnu 2010, Martin Punčochář 10

11 2. Pojem sociokulturní orientace Fenomén sociokulturní orientace není dosud v českém prostředí příliš zaveden, a to ani lexikálně, ani prakticky. Kromě ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 8 přejatého obecného vymezení široce chápaných jazykových kompetencí a jejich poměrně obecné aplikace do české praxe existují učební či metodické materiály spíše sporadicky. 9 Ani v akademickém prostředí není tento problém příliš zkoumán. 10 Vycházíme tedy převážně z poznatků formulovaných právě společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který se k fenoménu jazykového vzdělávání a používání jazyka vůbec vyjadřuje následovně: Užívání jazyka, včetně učení se jazyku, představuje úkony prováděné lidmi, kteří si jako jednotlivci a jako členové společnosti rozvíjejí rejstřík kompetencí, a to jak kompetencí obecných tak obzvláště komunikativních jazykových kompetencí. Užívají kompetence, které mají k dispozici v různých kontextech a za různých podmínek a omezení, aby se zapojili do jazykových činností obsahujících jazykové procesy, jejichž cílem je vytvářet či přijímat texty vztažené k tématům v určitých oblastech užívání jazyka, a přitom aktivizují ty strategie, které se zdají nejpříhodnější pro úspěšné provedení úloh. Monitorování těchto úkonů účastníky procesu vede k posílení nebo pozměnění jejich kompetencí. 11 Cílem tohoto textu je poskytnout metodický rámec pro aktivity vedoucí právě k rozvíjení souboru těchto kompetencí, přičemž klíčovou kompetencí je samozřejmě kompetence sociokulturní. Z hlediska studenta, 12 který se učí jazyku, je velmi důležité, aby získal též potřebné sociokulturní znalosti o společnosti a kultuře určitého společenství, 11

12 které daným jazykem hovoří. Rysy, které výrazně charakterizují určitou společnost a její kulturu, se vztahují zejména k životním podmínkám, každodennímu životu, mezilidský vztahům, hodnotám, postojům, společenským konvencím, rituálům a obyčejům. Vedle těchto znalostí je zapotřebí, aby student získal i dovednosti potřebné k efektivní komunikaci v dané oblasti. Soubor znalostí a dovedností, které jsou zapotřebí ke zvládnutí společenských dimenzí užívání jazyka, je označován jako sociokulturní kompetence. 13 Sociokulturní kompetenci nelze tedy izolovat od ostatních kompetencí a rozvíjet ji samostatně, jedná se o široký pojem začínající u vhodnosti správnosti použití určitého pozdravu, jdoucí přes vyplňování složenek a formulářů končící v sociálních nuancích, které nejsou vlastní ani mnohému z rodilých mluvčích. 14 Právě proto, že sociokulturní kompetenci nelze izolovat od kompetencí ostatních (lingvistická, pragmatická), doporučujeme ji také na pozadí dalších plánů vyučovat. Jakkoli nepřikládáme premise figurativnosti jakožto přirozeného fenoménu jazyka zásadní význam, souhlasíme s názorem Svatavy Škodové, že programy češtiny jako cizího jazyka by měly věnovat prostor aspektům idiomatičnosti, polysémie, sémantické extenze a metaforické tradici a potencialitě češtiny jako cílového jazyka. 15 Řadu cvičení lze postavit právě na uvedených prvcích (víz níže ukázkové lekce). 12

13 3. Realizace kurzu V této publikaci popsaná metodika kurzů sociokulturní orientace je určena především krajským centrům na podporu integrace cizinců, v jejichž rámci kurzy sociokulturní orientace běží. Mohou ji však využít i jazykové školy, individuální lektoři nebo studenti. Minimální, ani maximální počet osob v kurzu není nijak stanoven: záleží zcela na uvážení a schopnostech lektora a samozřejmě na kapacitách učebny. Jako rozumná svrchní hranice počtu osob v kurzu se při zapojení jednoho lektora jeví počet 25 osob. 16 Cílem kurzu je paralelní rozvíjení jazykových schopností a kompetencí spolu s rozšiřováním a prohlubováním znalostí sociokulturních specifik české společnosti. Tyto znalosti jsou podávány jednak jakožto fakta (historická, kulturní, místní atp.), jednak jde o praktický nácvik praktických dovedností, simulace konkrétních situací a umění v nich adekvátně obstát. Kurz lze realizovat de facto na zelené louce: kromě vyučující/ho a jeho/jejích materiálů, není zapotřebí ničeho dalšího

14

15 4. Rozsah kurzu Ke stanovení rozsahu kurzu sociokulturní orientace je vhodné přistoupit ještě před započetím kurzu, v okamžiku sestavování harmonogramu kurzů, před jejich propagací. Kurz lze samozřejmě dovolí -li to okolnosti či poptávka prodlužovat. Maximální délka kurzu je s ohledem na jeho charakter a praktickou neomezenost témat de facto nekonečná, minimální délku je vhodné stanovit v rozsahu hodin. 18 V Jihomoravském centru na podporu integrace cizinců jsou kurzu sociokulturní orientace realizovány Sdružením občanů zabývajících se emigranty v rozsahu 30 hodin (2 3 vyučovací hodiny týdně, celkem 5 týdnů). Kurzy SKI navazují na kurzy češtiny jako cizího jazyka. Tyto jsou realizovány v rozsahu 72 hodin, 2 3 vyučovací hodiny týdně, celkem tedy tři měsíce. Kurzy jsou otevírány na třech komunikačních úrovních: A1, A2 a B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tříměsíční trvání kurzu bylo zvoleno s ohledem na specifický jev, který provází bezplatné kurzy češtiny nabízené neziskovými a charitativními organizace, a sice relativně značná úmrtnost osob. 19 Navazující kurzy SKI vede v ideálním případě tentýž lektor jako základní kurz češtiny. Nedovoluje -li situace, aby v kurzu pokračoval tentýž lektor, je zapotřebí, aby se lektor navazujícího kurzu se skupinou seznámil již před započetím kurzu SKI a aby konzultoval její složení, potřeby a individuální situaci každého z frekventantů také s lektorem, po němž skupinu přejímá. Znalost skupiny je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci kurzu. 15

16

17 5. Předpoklady pro absolvování kurzu Minimální nutnou úrovní, na které lze kurz absolvovat, je úroveň A1, doporučuje se však začínat až od vyšších úrovní (A2 či B1). Platí totiž, že čím pokročilejší skupina, tím hlubších výsledků může lektor/ka ve zvoleném časovém rozsahu dosáhnout. Na druhou stranu, určitý sociokulturní rámec je potřebný od samého počátku Kurz sociokulturní orientace je tak určen především absolventům kurzů češtiny na úrovni A2, tj. těm, kteří již disponují schopností orientovat se v základních situacích každodenního života s převažujícím podílem předem předvídatelného a jednoduchého způsobu jazykového vyjadřování. 20 V případě, že vyučující hovoří jazykem skupiny, kterou vede, je možné v případě přednáškových (faktografických) lekcí pracovat i se studenty na nižších úrovních (jakkoli v tomto případě již nelze beze zbytku pracovat se zde nastíněnou metodikou, neboť kombinace nácviku jazykových a sociokulturních kompetencí před dosažením min. úrovně A2 není příliš myslitelná). 17

18

19 6. Role vyučujícího v kurzu Osoba lektora/lektory je klíčovým prvkem úspěšně zvládnutého kurzu. Je to právě lektor/ka s ohledem na otevřený koncept kurzů SKI (viz kapitola 7. Koncepce kurzu), kdo vybírá témata, sestavuje plán lekce a vede ji žádoucím směrem. Úspěšnost celého procesu však bude záviset především na učitelích, kteří by měli být na výuku dobře připraveni. Je zapotřebí, aby byli vybaveni znalostmi o kultuře země, z které cizinci přicházejí, o jejich tradicích a zvycích. Pedagog by měl sledovat i neverbální projevy, rozdíly mezi přímým a nepřímým vyjadřováním apod. Osvojení si optimálních sociokulturních kompetencí je tak pro dnešního učitele nezbytným předpokladem k úspěšné integraci žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému. 21 Vyučující by měl splňovat následující předpoklady komunikativnost schopnost sestavit individualizovaný učební plán jak celého kurzu, tak jednotlivých lekcí schopnost improvizace všeobecný kulturní přehled Zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka je vítaná, jelikož i samotné kurzy češtiny jako cizího v sobě inherentně zahrnují také výuku sociokulturních dovedností. Vyučující by měl být obeznámen se základní literaturou k tématu (viz kapitola 11. Literatura). 19

20

21 7. Koncepce kurzu S ohledem na obrovské množství témat a nespočet způsobů, jak se zhostit jejich prezentace, pracuje tato metodika s otevřeným konceptem kurzu. Poskytuje tedy pouze rámcové vodítko, jakým způsobem volit témata, jakým způsobem skloubit sociokulturní problematiku s jazykovou výukou, jakým způsobem sestavit a vést lekci. Naplnění tohoto rámce obsahem je však již úkolem lektora/lektorky v kurzu (inspirací mohou být ukázkové lekce uvedené v závěru této metodiky). Základním metodickým principem, který tvoří páteř přístupu vyučující/ho k vedení kurzu, je symbiotické propojení gramatického výkladu, který studenti zejména na pokročilejších úrovních očekávají, se sociokulturními tématy (viz níže kapitola 8. Témata). Na pozadí sociokulturních prvků je zpracován konkrétní gramatický jev, či opačně řečeno: určitá gramatika slouží jako podklad pro výklad sociokulturních aspektů výuky. V každém komunikátu lze totiž identifikovat celou řadu gramatických kategorií (jednotlivé pády jmenných slovních druhů, slovesné kategorie, rozmanité druhy číslovek, neohebné slovní druhy atp. 22 Z těchto lze však vždy dle potřeby konkrétního kurzu a dle uvážení vyučující/ho vybrat jeden jev ak jeho zvládnutí/procvičení přizpůsobit učební materiál na danou lekci. Výběr gramatického (či obecněji: jazykového jevu) k procvičení provádí vyučují na základě pokročilosti skupiny, jejího složení (země původu a jazyková rodina studentů), jejích preferencí (vyjádří-li se většina skupiny ve prospěch konverzačního/komunikačního pojetí kurzu, netřeba tolik akcentovat gramatiku, a naopak), příp. dle externích požadavků (v případě kurzů na zakázku dle požadavků zadavatele). 21

22 Metodu výuky lze zvolit dle složení skupiny, převažující země původu a daného tématu, konkrétně na škále klasická kurzová hodina (cvičení, nácvik situací, akce reakce) přednáška, doporučujeme však takové pojetí výuky, ve kterém činí podíl aktivity studentů min. 60 % (zahrnuje jak mluvení monologické či dialogické, tak čtení či psaní), výklad lektora a jeho aktivita by měly být v menšině, zvláště u témat, která nevyžadují znalosti, nýbrž dovednosti: tam je nácviková, aktivní práce studenta klíčová. 22

23 8. Témata V rámci kurzu lze zpracovat jakékoli téma, které se jakýmkoli způsobem pojí s Českou republikou nebo českým jazykem. Témata lze rozdělit do několika okruhů, každé z témat může mít řadu podtémat. Pokud jde o volbu témat, jde vždy o kompromis mezi novým a důležitým. Témata se mohou krýt s výčtem rysů, které dle SERR výrazně charakterizují evropskou kulturu, a mohou se tedy vztahovat k: 1. Každodennímu životu, např. jídlu a pití, obvyklému času pro jednotlivá denní jídla, pravidlům stolování; státním svátkům; pracovní době a obvyklému pracovnímu režimu; činnostem ve volném čase (koníčkům, sportům, čtenářským návykům, médiím). 2. Životním podmínkám, např. životní úrovni (s přihlédnutím k regionálním, třídním a etnickým odlišnostem); podmínkám k bydlení; systému sociální péče. 3. Mezilidským vztahům (včetně vztahů moci a solidarity), např. se zřetelem k: třídní struktuře společnosti a vztahům mezi společenskými třídami; vztahům mezi pohlavími (genderové rozdíly, intimita); 23

24 struktuře rodiny a příbuzenským vztahům; vztahům mezi generacemi; vztahům v pracovním prostředí; vztahům mezi veřejností a policií, úředníky atd.; vztahům mezi rasami a společenstvími; vztahům mezi politickými a náboženskými skupinami. 4. Hodnotám, víře a postojům ve vztahu k takovým faktorům jako: společenská třída; pracovní seskupení (akademické a manažerské seskupení, oblast veřejných služeb, kvalifikovaná a manuální pracovní síla); majetek (pocházející z příjmu, z dědictví); různé regionální kultury; bezpečnost; instituce; tradice a společenská změna; dějiny (obzvláště význačné historické osobnosti a události); menšiny (etnické, náboženské); národní identita; cizí země, státy, národy; politika; umění (hudba, výtvarné umění, literatura, divadlo, populární hudba a písně); náboženství; humor. 24

25 5. Řeči těla. Znalosti těchto konvencí, které vyžadují určité chování, tvoří součást sociokulturní kompetence uživatele jazyka i studenta, který se jazyku učí. 6. Společenským konvencím, např. se zřetelem k poskytování a přijímání pohostinství: dochvilnost; dárky; oblečení; občerstvení, pití, jídlo; pravidla chování a konverzace a tabu v těchto oblastech; délka pobytu; loučení. 7. Rituálům a obyčejům v takových oblastech jako jsou: náboženské obřady a liturgie; narození, manželství, smrt; chování posluchačů a diváků v průběhu veřejných představení a obřadů; oslavy, festivaly, taneční zábavy, diskotéky atd. 23 Tyto rysy, resp. témata lze považovat za průřezová 24 a v kurzu se odrazí vždy nutně výběrově. Témata lze individualizovat dle aktuálních potřeb kurzu. Základním kritériem pro zvolení žádoucí koncepce kurzu je sociokulturní blízkost/vzdálenost cílové skupiny od českých reálií. Neslovany s neindoevropskou mateřštinou, bez zkušenosti se středoevropskou realitou 25

26 Neslovany s indoevropskou mateřštinou, bez zkušenosti s flexivním jazykem, ale se znalostí středoevropské reality Neslovany s indoevropskou i neindoevropskou mateřštinou a s komunikační kompetencí dosaženou na úrovni A1 v některém ze slovanských jazyků (se zkušeností se středoevropskou realitou) Slovany (s mateřštinou češtině velmi blízkou a se znalostí středoevropské reality) V případě, bude-li skupina tvořena převážně anebo výhradně vietnamskými státními příslušníky, je vhodné do běhu kurzu zařadit také téma č. 5, které není nutné zpracovat, budou-li ve skupině převažovat např. Ukrajinci či Rusové. Témata je vhodné zpracovávat rámcově dle podobné osnovy (viz kapitola 10. Struktura a cíle lekce), pouze u témat znalostních (zvláště téma č. 2 a 4, ale také 1, 3 a 6) doporučujeme posílit složku přednášková (jednak formou studijních materiálů, jednak formou vkladu vyučujících: ten by však i tak neměl přesáhnout 40 % trvání lekce). U témat dovednostních (zvláště téma č. 5, ale také 6 či 7) bude naopak akcentována složka nácviková. Na pozadí výuky sociokulturní orientace jsou tak rozvíjeny i jazykové schopnosti, a to na všech čtyřech úrovních: mluvení (to zejména), čtení (porozumění čtenému textu), psaní (zejména takových komunikátů, se kterými se cizinec nejčastěji setkává: formuláře, oznámení, odpověď na inzerát atp.), poslech (nácvik konkrétních situací). 26

27 9. Pomůcky Díky otevřenému konceptu výuky v kurzech sociokulturní orientace lze použít jakýkoli předmět, jakýkoli text či jakýkoli podnět. Nutná je však příprava, která sestává z nalezení vhodného podnětu a jeho skloubení s jazykovou problematikou či určitým tématem. Mezi základní zdroje patří: vybrané části učebnic češtiny jako cizího jazyka (poslechová cvičení či texty, nikoli cvičení věnovaná nácviku konkrétního jazykového jevu) vlastní příprava/texty autentické texty, jako např. novinové články úryvky z knih básně písňové texty (ideálně s hudebním doprovodem) slovníková hesla 25 audiovizuální díla, jako např. ukázky z českých filmů (dovoluje-li to čas, prostor nebo chuť účastníků, tak i celé filmy) umělecká díla nebo jejich reprodukce ukázky ze záznamu divadelního představení přizvaní hosté (významné osobnosti regionu, umělci, hudebníci atp.), umožňuje -li to situace okolí místa výuky (bezprostřední nebo širší, vhodné jsou vycházky, na nichž lektor/ka působí jako průvodce/průvodkyně 27

28 Pomůcky volíme podle jejich vhodnosti k určenému cíli lekce (viz níže kapitolu 10. Struktura a cíle lekce). 28

29 10. Struktura a cíle lekce Lekce má 3 45 minut s 15minutovou přestávkou. Volit lze samozřejmě i jiné řešení (1 45 minut, 2 45 minut s 15minutovou přestávkou, ale třeba 6 45 minut pro případ nárazové blokové výuky: potom je však vhodné pro druhou polovinu téma obměnit, příp. zpracovat téma důkladněji a více do hloubky). Každou lekci je dobré věnovat jednomu okruhu témat (netříští se pozornost a téma lze probrat a adekvátně vyčerpat), každé z témat lze členit následujícím způsobem: připomenutí minulého tématu (pouze v případě, že jde o navazující lekci, nelze samozřejmě realizovat při prvním setkání) úvod, seznámení s tématem vstupní text: četba a rozbor cvičení k textu ústní cvičení (nácvik situací) poslech a/nebo reakce na mluvenou řeč shrnutí tématu konverzace anticipace budoucího tématu Cílem lekce je na jedné straně nácvik a praktické osvojení jednotlivých prvků a jevů sociokulturní kompetence, seznámení se základními strukturami fungování ČR (instituce, úřady, státní a soukromá sféra atp.) a samostatná orientace v nich, na straně druhé nácvik a procvičení konkrétního jazykového/gramatického jevu. 29

30 30

31 11. Literatura Níže následuje soupis relevantních zdrojů, ať již výukových nebo studijních (odborných, teoretických), z nichž lze čerpat jak praktická cvičení a užitečná doporučení k jednotlivým jazykovým jevům, tak inspiraci k dalšímu hlubšímu vzdělávání. Literatura je rozdělena podle toho, komu je určena (děti vyučující), podle druhu (jazykové učebnice odborné stati, příručky), zaměření (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí, resp. dle přibližných jednotlivých úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a širšího kontextu ( čistě jazykové učebnice, učební materiály se zaměřením na multikulturní aspekty) Základní učební materiály určené dětem-cizincům Balkó, I., Zimová, L.: O jazycích, zemích a kultuře našich spolužáků. Ústí nad Labem Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců. Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Brno, Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně a Kabinet multikulturní výchovy při Pedagogické fakultě MU v Brně ve spolupráci s MSD Čechová, M. Millerová, Z. Zimová, L.: Metodická příručka o práci s žáky- -imigranty ve výuce. Ústí nad Labem Čemusová J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O.: Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Praha, Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s [cit. online ], dostupné z: cz/index.php?id=16&item=46 31

32 Matula, O.: Český den materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Praha, Člověk v tísni, o.p.s [cit. online ], dostupné z: Škodová, S. Štindlová, B.: Modifikace principů přímé metody pro potřeby výuky gramatiky češtiny jako cizího jazyka. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) Praha, Akropolis Vzdělávání dětí-cizinců z hlediska multikulturalismu Základní literatura Buryánek, J. (ed.): Interkulturní vzdělávání I., II. Doplněk k publikaci Interkulturní vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2002, [cit. online ], dostupné z: cz/index.php?id=16&item=73 Moree D. & Varianty (kol.): Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha, Člověk v tísni, o.p.s [cit. online ], dostupné z: php?id=16&item=63 Publikace přinášející jednak teoretické ukotvení fenoménu multikulturalismu, jednak stručné shrnutí dosavadního vývoje vzdělávacího systému v České republice, s důrazem na školskou reformu probíhající od roku Doplňující literatura Varianty (kol.): Dovedu to pochopit? Výukový materiál pro multikulturní výchovu. Člověk v tísni o.p.s., Praha [cit. online ], dostupné z: Košťálová, H. (ed.): Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu. Praha, Kritické myšlení a Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s [cit. online ], dostupné z:

33 Průcha, J.: Multikulturní výchova; problémy spojené s její realizací. [cit. online ], dostupné z: Vzdělávání cizinců (dětí-cizinců) z hlediska sociokulturní orientace Bischofová, J.: Socio-kulturní aspekty při výuce češtiny jako cizího jazyka. Praha Šindelářová, J.: Socio-kulturní zázemí žáků a studentů-imigrantů přicházejících ze zemí s odlišnou kulturou. Ústí nad Labem Učebnice češtiny pro cizince Zde lze nalézt přehled učebních materiálů češtiny pro cizince; valná část z nich je určena dospělým, avšak řadu cvičení (zejména těch, které se týkají výslovnosti a jednotlivých jazykových jevů) lze použít i pro děti, přinejmenším jako inspiraci. Materiály určené přímo dětem jsou uvedeny výše (8.1 Základní učební materiály určené přímo dětem-cizincům) جVýukov materiály Pro úrovně A1 a A2 Andrášová, H., Podepřelová, A. & kol.: Na cestě za češtinou. Inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Praha, Klett Cvejnová, J.: Česky, prosím. Praha, Karolinum, Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty A1 a A2. Praha, MŠMT 2005 (učebnice, cvičebnice a metodika). Holá, L.: Czech Express I, II. Praha, Akropolis Nývltová, D. Pinková, J.: Česky v Česku pro studenty se znalostí ruštiny I, II (učebnice, manuál pro učitele, gramatické tabulky, celkový slovník). Praha, Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK 2008 (úroveň A1+). Štindlová, B. & kol: Česky v Česku I, II (učebnice a manuál pro učitele). Praha, Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK

34 34 Beneš, E. & kol.: Metodika cizích jazyků angličtiny, francouzštiny, němčiny. Praha, SPN Bremel, N.: Spisovnost a nespisovnost v učebnicích češtiny pro cizince. Čeština doma a ve světě, 2002, č. 1, s Přel. Ivana Bozděchová. Cvrček, V.: Rozdíl mezi psanou a mluvenou češtinou kde je místo obecné češtiny? In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Čechová, M. Styblík, V.: Didaktika češtiny. Praha, SPN Čemusová, J. Pilotní projekt výuky lektorů českého jazyka a kurzů češtiny pro cizince. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Čmejrková, S.: Spisovnost a nespisovnost In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2006, s Elman, J.: V kouzelné zahradě jazyků aneb Jak studovat cizí jazyky. Praha, Sobotáles Hádková, M. Popis referenční úrovně A1 pro češtinu může sloužit učiteli? In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2006, s Hendrich, J. & kol.: Didaktika cizích jazyků. Praha, SPN Herciková, B. Hoffmannová, V.: Projekt CALLC&S - Online courseware for learners of Czech and Slovak. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Hrdlička, M.: Cizí jazyk čeština. Praha, ISV nakladatelství Hrdlička, M.: Předložky ve výuce čeština jako cizího jazyka. Praha, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Choděra, R.: Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru. Praha, Academia, Choděra, R. Reis, L.: Výuka cizích jazyků na prahu nového století (metadidaktika, humanizace). Ostrava, Ostravská univerzita 1999.

35 Kalhous, Z. Obst, O. & kol.: Školní didaktika. Praha, Portál Karlík, P. Nekula, M. Pleskalová, J.: Encyklopedický slovník češtiny. Praha, NLN Komárek, F.: Referenční rámec a jeho praktické uplatnění při výuce cizích jazyků. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2006, s Liškař, Č.: Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. Brno, Universita J. E. Purkyně Lukášová, J.: Obecná čeština z pohledu studentů - českých i nerodilých mluvčích. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Poldauf, I. Šprunk, K.: Mluvnice současné češtiny jako cizího jazyka. Hláskosloví a tvarosloví základní češtiny. Praha, SPN, Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha, Portál Ryndová, J.: Obecná čeština v souvislosti s výukou bohemistu v Polsku. Zkušenosti z dvouletého lektorského působení na Slezské univerzitě v Katovicích. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2007, s Svobodová, J. & kol.: Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky. Počáteční fáze výuky mateřštiny. Ostrava: Ostravská univerzita PF Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha, ISV Soltys, O.: K některým otázkám češtiny jako cizího jazyka. In: Tax, J. (ed.): Čeština jako cizí jazyk I. Materiály z první metodologické konference Ústavu slovanských studií filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Praha, Univerzita Karlova Tax, J. (ed.): Čeština jako cizí jazyk I. Materiály z první metodologické konference Ústavu slovanských studií filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Praha, Univerzita Karlova

36 Štindl, O.: Easy Czech Elementary. Praha, Akronym, 2008 (s CD) Pro úroveň B1 Hrdlička, M. Bischofová, J.: Čeština pro cizince a azylanty B1 (učebnice, cvičebnice a metodika). Praha, MŠMT Pro úroveň B2 Hrdlička, M. Adamovičová, A. Bischofová, J. Hasil, J. Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty B2. Brno, SOZE 2008 (spolufinancováno Evropským sociálním fondem) Na základě angličtiny Adamovičová, A. Ivanovová, D.: Basic Czech I. Praha, Karolinum Davies, B. Hejduková, J.: 401 Czech Verbs. Praha, Bruce Davies Nováková, J. Parolková, O.: Czech for Foreigners. Praha, Bohemika Olga Paroulková Rešková, I. Pintarová, M.: Communicative Czech Elementary Czech. Brno, Ivana Rešková 2006 (učebnice a workbook a CD). Rešková, I. Pintarová, M.: Communicative Czech. Intermediate Czech. Brno, Ivana Rešková 2004, 2. vydání Na základě jiných jazyků Čechová, E. Trabelsiová, H.: Do you want to speak Czech? Liberec: Harry Putz, 2002 (+ další jazykové mutace: RJ, NJ, FJ, PJ...) Bez mediačního jazyka Bořilová, P.: První lekce pouze česky? (Ukázka výuky bez zprostředkujícího jazyka na bázi učebnice Czech Express 1). In: Sborník Asociace učitelů češtiny 36 jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha, Akropolis 2006, s

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA Barbora Štindlová Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy?! zvládání češtiny má pro integrační snahy zásadní význam největší rezervy nutné zvládnutí češtiny jako komunikačního

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu Studené vepřové prkénko, hořčice, křen, okurka Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín, niva, uzený sýr) Šmytec

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10)

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10) JÍDELNÍ LÍSTEK AKTUÁLNĚ VÁM NABÍZÍME: 400 g FLANK STEAK 319 Kč (hovězí steak z pupku) 200 g Smažená kapsa plná štěstí (1,3,7,9) 145 Kč (kuřecí prso, niva, šunka, kapie, pórek) 200 g Vepřový závitek s uzeným

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,-

1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,- Studené předkrmy 1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,- 4 2 ks Rajče plněné třenou nivou 40,- Polévky 5 Česneková speciál (šunka,

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu 2 Gothajský salám s cibulí, ocet Studené vepřové prkénko, hořčice, křen Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín,

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění jazykové výuky na Ministerstvu zemědělství pro období září 2015 červen 2018 Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE U ŠKOPŮ 1.10.2014 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu. Smažené sýry a žampiony. Ryby

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE U ŠKOPŮ 1.10.2014 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu. Smažené sýry a žampiony. Ryby Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 37,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Mozzarella s rajčaty a bazalkou, 2 ks opečené tousty 69,- 3 ks Bramboráčky s feferonkou, zelný

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

1. Název materiálu. 2. Důvod vytvoření cvičebnice. 3. Obsah cvičebnice. 4. Struktura kapitol. 5. Cílová skupina. 6. Závěr

1. Název materiálu. 2. Důvod vytvoření cvičebnice. 3. Obsah cvičebnice. 4. Struktura kapitol. 5. Cílová skupina. 6. Závěr Cvičebnice ruského jazyka nový studijní materiál Mgr. Vlasta Klausová, Mgr. Varvara Golovatina, CSc. (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Mgr. V. Klausová představení cvičebnice,

Více

Jídelní lístek - oslavy, svatby, soukromé akce

Jídelní lístek - oslavy, svatby, soukromé akce Jídelní lístek - oslavy, svatby, soukromé akce Přípitek 1 dc Cinzano Bianco 30 Kč 1 dc Metropol 25 Kč 0,7 l Bohemia Sekt Demi 190 Kč 0,7 l Bohemia Sekt Brut 230 Kč Polévky 0,3 l Hovězí vývar s játrovými

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Restaurant a penzion KRÁLOVSKÝ ŠENK JÍDELNÍ LÍSTEK. KRÁLOVSKÝ ŠENK Třebovická 5259 722 00 Ostrava-Třebovice

Restaurant a penzion KRÁLOVSKÝ ŠENK JÍDELNÍ LÍSTEK. KRÁLOVSKÝ ŠENK Třebovická 5259 722 00 Ostrava-Třebovice JÍDELNÍ LÍSTEK restaurant Třebovická 5259 722 00 Ostrava-Třebovice Přijímáme objednávky na akce (svatby, promoce, smuteční hostiny, apod.) do 50-ti osob Nekuřácký a dětský koutek Objednávky na tel.: +420

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Co tak něco na zub k pivu..

Co tak něco na zub k pivu.. Škvar ky, chléb 1 ks Co tak něco na zub k pivu.. 100g Grilované koleno bez kosti, hořčice, křen, okurek, chléb (1,3,10) 30,- 5 ks Grilovaná křidélka (1,3,10) (Okurek, hořčice, křen, chléb) 1 ks Topinka

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Jídelní lístek. Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny.

Jídelní lístek. Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny. Jídelní lístek Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny. Studené předkrmy 1 50 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 45,- Kč 2 50 g Šunková rolka plněná francouzským

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Vážení hosté. Vítáme Vás V Pivovaru. V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757. a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří

Vážení hosté. Vítáme Vás V Pivovaru. V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757. a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří Vážení hosté Vítáme Vás V Pivovaru V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757 a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří Věříme, že rozmanitý výběr jídel z naší kuchyně a bohatě

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

PŘEDKRMY POLÉVKY SALÁTY

PŘEDKRMY POLÉVKY SALÁTY Jídelní lístek PŘEDKRMY Ztracené vejce s opečenými tousty a šunkou, sypané petrželí 49,- Drůbeží játra na cibulce a česneku s topinkami 69,- POLÉVKY Staročeské česnečka s krutony a sýrem 35,- Dle denní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Jídelní lístek. Studené předkrmy: Teplé předkrmy: Polévka: Hotová jídla: Těstoviny:

Jídelní lístek. Studené předkrmy: Teplé předkrmy: Polévka: Hotová jídla: Těstoviny: Studené předkrmy: 100 Šunková rolka s křenem a šlehačkou 55,- 100 Uzená krkovička s hořčicí a křenem 49,- 2ks Utopenci s cibulkou 35,- Obložená mísa (200 šunka,70 herkules,180 eidam,100 hermelín, 1199,-

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky Studené předkrmy 1. 70g Šunkové rolky se smetanovým křenem 60,- 2. Moravské uzené rolky 60,- Teplé předkrmy 3. Zapékaný toust se zeleninou a sýrem 40,- 4. Smažená palačinka 70,- Polévky 5. Moravská svatební

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Studené předkrmy. Polévky. Teplé předkrmy

Studené předkrmy. Polévky. Teplé předkrmy Studené předkrmy 100g Pancetta, máslo, toust 49,00 100g Uzený losos, bylinkové máslo, toust 49,00 200g Rajčata s Mozzarellou a olivovým olejem 49,00 Polévky 0,33l Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky a domácími

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

Restaurace v Zátoce. Na objednávku Vám připravíme : Grilované kolena Grilované selátko Studené mísy. Těšíme se na vaši návštěvu.

Restaurace v Zátoce. Na objednávku Vám připravíme : Grilované kolena Grilované selátko Studené mísy. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace v Zátoce Celoročně nabízíme pořádání slavnostních akcí a rodinných oslav všeho druhu. Od jara do podzimu Vás zveme k posezení na terase s výhledem na Těrlickou přehradu a Beskydy. Na objednávku

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Restaurace U ČOCHTANA JÍDELNÍ LÍSTEK

Restaurace U ČOCHTANA JÍDELNÍ LÍSTEK Bramborové placky 200 g se čtyřmi druhy sýra 99 Kč 200 g s pikantní směsí 89 Kč 200 g s drůbežími játry 89 Kč 200 g s tvarůžkama 89 Kč 200 g se zelím a slaninou 89 Kč 150 g se zeleninovou přízdobou 45

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK

JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ VÁM PŘEJE PROVOZOVATEL RESTAURACE S KOLEKTIVEM UPOZORNĚNÍ: U minutek - jídel z masa - jsou uvedeny v nabídce hmotnosti masa v syrovém stavu. U ostatních jídel

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Vítáme Vás v naší restauraci Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Nabízíme: rodinné oslavy svatební hostiny promoce smuteční

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou Studený předkrm: Cena Kč Utopenec, chléb 35,- Chléb se sádlem (cibule, okurek), pečivo 25,- Nakládaný Camembert, pečivo 39,- Talíř se třemi druhy sýrů, pečivo 49,-

Více

Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25.

Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25. Projekt realizovaný ve spolupráci s Evropským sociálním fondem: Projekt MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje (registrační číslo CZ.04.1.03/2.1.25.2/2334) SPOLEČNOST

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

Italská Kuchyně Těstoviny Torteliny 1. ALLA PANNA anglická slanina, tomatová omáčka, sýr 109,- Kč 2. ALL TOMAS šunka, smetanová omáčka 109,- Kč 3. ALL TONNO cibule, česnek, tuňák, tomatová omáčka 105,-

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více