Zájezd za varhanami. Roník , íslo 4 listopad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zájezd za varhanami. Roník 18 2010, íslo 4 listopad"

Transkript

1 Kde se shromažujeme ke slavení mešní liturgie? V kostele, stavb zasvcené modlitb a bohoslužb. Kde se koná sted liturgie, pedítání slova Božího s výkladem a zpítomnní obti Ježíše Krista a smlouvy nové a vné? Na ambonu a oltái, jen tomuto zasvcených. Jaké používáme pro Kristovo tlo a krev nádoby? Zlatou misku a kalich, pouze tomuto zasvcené. Jaké má knz pi bohoslužb obleení? Liturgická roucha, pouze tomuto zasvcená. Jakými zpvy, jakými nástroji slavíme liturgii???? o. Karel Zájezd za varhanami Roník , íslo 4 listopad V sobotu 22. kvtna se sešla nepoetná skupinka nadšenc ped kostelem sv. Jana Ktitele ve Velké Bíteši. Tam totiž zaal letošní zájezd za varhanami. Tentokrát se nejelo objednaným autobusem, ale každý zájemce se musel dopravit vlastním vozidlem. Dvodem byl malý zájem (asi 15 úastník). Na kostelním kru nás ekal nový nástroj od Bohumila Žloutka, který postavil do skín varhan Františka Svítila z roku Jedná se o varhany mechanické se zásuvkovými vzdušnicemi. Mají dva manuály a 19 rejstík. O varhanách nám podal zasvcený výklad prof. J. Sehnal a mistrn pedvedl David Postránecký. Myslím, že je to celkem zdailý nástroj. Škoda, že jsme museli kostel brzy opustit, protože se v kostele mla konat svatba. Jaké bylo naše pekvapení, když místo svateban do kostela pinesli rakev! Za doprovodu smutení dechovky jsme odjíždli smrem k Námšti nad Oslavou. V knihovn místního zámku se nachází positiv od Antona Preisingera z Freistadtu z roku 1748, který byl pvodn ve špitální kapli sv. Anny. Byl restaurován v roce 2009 firmou Kánský- Brachtl, má 4 rejstíky. Tam nám opt podal výklad a varhany pedvedl J. Sehnal. Posilnni obdem ze zámecké restaurace jsme odjíždli do Netína, kde na nás mly ekat rozestavné varhany. Bohužel na nás ale nikdo neekal s klíi od kostela. Když už to vypadalo beznadjn, zjevil se náhle místní varhaník a konen jsme mohli dovnit. A nelitovali jsme. I když jsou varhany rozestavné (hotový je jen z ásti positiv v zábradlí kru), velmi mile nás pekvapily svým zvukem. Varhany staví firma Attentus Qualitatis z Kuimi. Od

2 zaínající neznámé firmy jsme tak dobrou práci neekali. A už nás ekala poslední zastávka našeho zájezdu návštva dílny varhanáe Dalibora Michka ve Studénkách u Jihlavy. Pan Michek nás velmi vlídn pijal, pedvádl výsledky svého umní a ochotn odpovídal na všechny naše dotazy. Vnuje se hlavn restaurování starších nástroj. Mimo jiné opravuje i píšaly z barokních varhan v Doubravníku. Na závr nás ješt pohostil kávou a ukázal fotky svých prací. Pak už byl nejvyšší as se rozlouit a ujíždt dom. Zájezd se opravdu vydail zvlášt díky panu prof. Sehnalovi, který vše perfektn naplánoval a zorganizoval. Škoda, že bylo tak málo zájemc. Proto píští rok urit jete! Jií Pohl Jednodenní školení v Hustopeích V sobotu 16. íjna se uskutenilo v Hustopeích u Brna školení pro varhaníky a vedoucí chrámových sbor vedené sdružením MUSICA SACRA. Na dopolední zdokonalování, které zastešoval hustopeský dkan P. Pavel Kafka, se sjelo 45 mladých talentovaných hudebník a tyi knží, pro které není duchovní hudba jen povinnost, ale pedevším velké hobby. Úastníci školení v pednáškovém sálu areálu hustopeského kostela Úvodní pednáška PhDr. Williho Türka na téma Zpv a hudba vánoního okruhu liturgického roku zapojila pítomné varhaníky do debaty, v níž neváhali ostatním sdlit, jak je to s hudbou práv v jejich farnosti. K zakoupení byly publikace pro varhaníky. Celou pednášku doploval brnnský organolog Mgr. 2

3 Ondej Múka nácvikem tyhlasých adventních a vánoních písní a žalm. K úžasu vtšiny zúastnných v sále vznikl bhem krátké chvíle doslova varhanický smíšený sbor, jak pronesl jeden z pítomných knží, otec Josef Malík, který potšil varhaníky pi bohoslužb slova pohádkovým kázáním ze života. Školení oficiáln zakonila bohoslužba. Závrené bohoslužb slova pedsedal mons. Fišer, vpravo P. Kohoutek, vlevo jáhen Dr. Türk Kdo však nepospíchal a zajímal se o hustopeské varhany, zaposlouchal se na kru hustopeského kostela do povídání a varhanní hry Mgr. Ondeje Múky. A kdo chtl, sml si na varhany i zahrát. Pavla Toncrová Setkání v Hustopeích aneb pipravme se na Advent a Vánoce V sobotu 16. íjna se v zázemí pednáškového sálu pod hustopeským kostelem sešlo na tyicet varhaník, sbormistr a dalších zájemc o liturgickou hudbu, jejichž spoleným cílem bylo naerpat nové podnty k píprav adventních a vánoních bohoslužeb ve svých farnostech. Pednášející PhDr. Willi Türk uvedl základní liturgická východiska adventní doby a upozornil na nkolik mén známých adventních písní, které však obsahem svého textu povaze první ásti Adventu velmi dobe vyhovují (nap. JK 129). Výklad byl vhodn doplován nácvikem písní i sborových vícehlas, kterého se zhostil Mgr. Ondej Múka. Po krátké pestávce na obd následovala spolená 3

4 bohoslužba slova v místní kapli vedená mons. Václavem Fišerem. V kázání, které pronesl P. Josef Malík, si úastníci setkání mohli uvdomit závažnost své služby a pijali do ní potebné povzbuzení. Bhem celého dne byly k prohlédnutí i zakoupení jednotlivé notové publikace sdružení Musica sacra. 4 V kapli hustopeského kostela pi závrené bohoslužb Domnívám se, že se celé setkání vydailo a každý si v nm mohl najít nco k vlastnímu obohacení. Oceuji individuální pístup pednášecích i možnost diskuse a dotaz ze strany jednotlivých úastník. Podkování patí také nkolika knžím, kteí svou úastí na setkání povzbudili varhaníky k lepší komunikaci a spolupráci s jejich pastýi. Ocenní zaslouží i poctivá píprava lektor, vhodn nastavená úrove teoretických i praktických ástí setkání a dobré organizaní zázemí, které obtav zajistila sekretáka sdružení Svatava Holíková. Nyní zbývá jen si pát, aby varhaníci a sbormisti získanými vdomostmi a dovednostmi sloužili v našich farnostech k vtší cti a chvále Boží. A také, aby lid Boží, leckdy pohodlný a spokojený s málem, chtl pijmout nové a krásné, které mu bude nabídnuto. Václav Veee Seminá Musica sacra, quo vadis? Pedagogická fakulta Katolické univerzity v Ružomberoku uspoádala 12. íjna 2010 seminá o problémech chrámových hudebník na Slovensku

5 s názvem Kam kráíš, posvátná hudbo? Seminá probhl za pedsednictví docenta ThDr. Rastislava Adamka PhD. v zasedacím sále rektorátu univerzity. Krom šesti referent bylo pítomno kolem dvaceti studentek a student. Jako první promluvil profesor z katolické univerzity v Lublinu Ireneusz Pawlak. Poukázal na to, že funkce kantora byla v církvi až do 19. století oddlená od funkce varhaníka. Zatím co kantor ml na starosti zpv a výchovu zpvák, varhaník, který vstoupil do liturgie až v 15. století, byl odpovdný za varhany a v širším smyslu slova za instrumentální hudbu. Spojení obou funkcí do jedné osoby v 19. století bylo ke škod liturgie. Profesor Pawlak dále zdraznil, že funkce kantora je pro liturgii dležitjší než funkce varhaníka, a proto mají v Polsku zvláštní školu pro výchovu kantor. Po nm vystoupil podepsaný, který seznámil úastníky s historií a prací naší jednoty Musica sacra a s její vydavatelskou inností. Poukázal na negativní i pozitivní zkušenosti. Jeho referát byl pijat s mimoádným zájmem a další eníci se k nmu vraceli. Profesor Ján Vladimír Michalko z bratislavské AMU promluvil za evangelické hudebníky. Ukázalo se, že slovenští evangelíci mají s hudbou podobné problémy jako katolíci. Také oni mli ve svých adách za komunismu jen jednoho kvalifikovaného varhaníka. Dlouho byl nepekonatelným problémem kancionál Tanovského z roku 1636, který byl vlastn ve staroeštin a mladí lidé mu nerozumli. Teprve roku 1995 vyšel proti vedení církve vybojovaný kancionál v moderní slovenštin. Staí kantoi umírají a pokrauje pokles zájmu o chrámovou hudbu jak mezi mladou generací, tak ve vedení církve. Referát sekretáe Slovenské biskupské konference Antona Ziolkovského o financování varhaník byl pouze peten. Byla v nm navržena tyi konkrétní ešení varhanických plat, ale realizace bude možná až po odluce církve od státu a po odsouhlasení tvrtého bodu smlouvy státu s Vatikánem, který se týká ekonomické stránky církve. Dr. Rastislav Podpera z pedagogické fakulty KA seznámil pítomné s výsledky svého statistického výzkumu stavu katolických varhaník na Slovensku. Z jeho výsledk vybíráme jen nkteré. 29% kostel nemá varhaníka. Žalmistu nemá 60% kostel. Výbr písní provádí v 81% varhaník. 42% varhaník studovalo ZUŠ, 37% varhaník jsou samouci. Chrámové sbory má 71% kostel. Ty dávají pednost Taizé (30%), gospelu (26%), klasické polyfonii (27%), figurální hudb stol. (15%). Nejmén se do liturgického zpvu zapojují mladí lidé. Pozitivn se na úrovni liturgické hudby projevuje úast na kurzech v Terchové, poádaných od roku Mají podobnou nápl jako naše dkanátní kurzy, trvají však jen pt až šest dní a úastní se jich 22 až 40 osob. Na otázku, kolik aktivních vících je na Slovensku, jsem dostal rozpaitou odpov: asi 30%. 5

6 Závrený referát MgA. Stanislava Šurina z pedagogické fakulty KA srovnával rozdílné požadavky na kvalifikaci kostelních varhaník a s tím související rozdílné sociální postavení varhaník v Nmecku a na Slovensku. Negativní hodnocení Slovenska vysvtloval pedevším podcenním role laik v církvi a podcenním funkce hudby v liturgii. I když stát dotuje na hudebních školách výuku pedmt potebných pro církve, absolvent ubývá, protože pro n nejsou systemizovaná místa. Proto na Slovensku není tak dležitá otázka penz jako spíše otázka pochopení. Systemizovaná hudební místa by mla být alespo pi katedrálách, kterých je na Slovensku devt. V diskusích zaznlo hodn kritických posteh i návrh na zlepšení situace. Celý seminá probíhal v oteveném, pátelském duchu i se smyslem pro humor. Sborník referát ze semináe má být pedán s memorandem slovenským biskupm. Jií Sehnal Universa laus V prvním poprázdninovém ísle se ohlédnu za uplynulým letošním mezinárodním kongresem Universa laus, který se konal v posledním srpnovém týdnu ( ) v nmeckém Hirchhundemu. Tato vcelku nepatrná víska leží nedaleko Kolína nad Rýnem v malebné kopcovité krajin. Letošní téma bylo " Být a stávat se církví: mladí lidé, liturgie a hudba." Setkalo se nás na 40 úastník z Anglie, Belgie, Francie, Holandska, Itálie, Malty, Nmecka, Rakouska, Ruska, ze Slovenska, Španlska, Švýcarska. Pestrá smsice chrámových hudebník (zpvák, varhaník, dirigent), skladatel, muzikolog, teolog, knží, pastorálních asistent, pedagog na konzervatoích a univerzitách, len diecézních liturgických komisí a pracovník kesanských hudebních médií. Hovoilo se zde tedy eskoslovensky, italsky, anglicky, nmecky a francouzsky, dokonce i tu ruštinu mohl lovk oprášit. Kongres probíhal podle osvdeného schématu z minulých let, kdy základ tvoí ti hlavní pednášky vždy jedna denn, na n navazující diskuse v jazykových skupinách a následná spolená hodnocení slyšeného. Oproti minulému roku bylo letos daleko lepší zalenní praktických workshop a pedstavování pimeného množství kompozic a ukázek chrámové hudební praxe v rzných zemích do hlavního programu. Spolené mše a modlitby patily i tentokrát ke kmenovým bodm každého dne. Jako první zaznla pednáška vysokoškolského profesora Tonyho Santa (Hull, Velká Británie), který poutav hovoil a pibližoval technický svt souasných mladých, jeho vymoženosti, zázraky i úskalí, velmi pokrokové technologie i slepé uliky vývoje informatiky v souvislosti s lidskou pirozeností. 6

7 Martin J. M. Hoondert (Tilburg, Holandsko) hovoil o problematice mladé tvorby v jeho rodné zemi. Svou pednášku doprovodil velmi dobe zpracovanými nahrávkami soudobé liturgické hudby mladých. Ve tvrtek dopoledne pedstoupil jako poslední se svým referátem (tedy ne pednáškou) prof. Rudolf Pacik. Velmi zajímav nastínil situaci práv vznikajícího nového spoleného zpvníku nmecky mluvících zemí Evropy Švýcarska, Rakouska a Nmecka. Do tisku by ml jít zejm v roce O nm se v nkterém z dalších ísel Zpravodaje rozepíšu podrobnji i kvli situaci u nás a nejrznjších úvahách o podob našeho Kancionálu druhé generace, které napadají jist mnohé z nás. Stejn jako o nmeckém zpvníku se také v píštích íslech dozvíte podrobné závry z tohoto kongresu adresované tvorb mladých a nástinu jejího dalšího vývoje. Ondej Múka K osmdesátinám Otto Nováka V letošním roce oslavil osmdesáté narozeniny znamenitý varhaník, mistr improvizace a pitom velmi skromný pan Otto Novák. Narodil se jako druhorozený syn Evženu a Ann Novákovým 2. bezna 1930 v Praze. Od útlého dtství sedával na klín mamince, když uila hrát na klavír jeho o osm let staršího bratra Evžena. Pi tom si také zatoužil osvojit dovednost klavírní hry. To mu bylo sedm let. Pozdji zaal chodit do tlovýchovné jednoty Sokol na Malé Stran, kde hrávala na klavír uitelka hudby paní Stakovská. By zde znly pouze skladby vhodné ke cviení, tzn. rzné pochody apod., byl hudbou zaujat natolik, že se stal jejím žákem. Životním nástrojem Otto Nováka však neml být klavír, ale varhany. K prvnímu setkání s královským nástrojem došlo v rámci lyžaské dovolené s rodii v Rokytnici v Orlických horách. Tehdy mladiký Otto navštívil u píležitosti Hromnic slavnostní bohoslužbu v místním kostele. Byl varhanami tak nadšen, že uprosil maminku, aby mohl zstat i na druhou mši. K prvnímu hraní na královský nástroj došlo v redemptoristickém kostele v Plzni poté, co místní varhanice vidla toužebný výraz v jeho tvái. V roce 1940 se rodina Novákova pesthovala z Malé Strany do Podskalí zde u svatého Jana na Skalce došlo k dalším kontaktm s královským nástrojem. Varhanní hru zaal Otto Novák studovat za II. svtové války u Ladislava Mátla ( 1. záí 1986), který psobil pi kostele Nejsvtjší Trojice v Praze- Podskalí. Dva roky studia varhanní hry u prof. Mátla byly Otto Novákovi bezesporu dobrým vkladem do zaátku. Coby student Masarykova gymnázia zaal Otto Novák chodit ke sv. Ignáci do mariánské družiny, což bylo laické sdružení, ve kterém se pod vedením knze osobitým zpsobem uctívala Panna Maria. Takových sdružení bylo 7

8 nkolik pro muže, ženy, dti, ministranty etc. Otto Novák hrával pi pobožnostech, které se realizovaly v kapli sv. Ignáce. Jeho talentu si všiml místní regenschori absolvent pražské konzervatoe a brnnské varhanické školy Jan Hluchá ( ), který ho zasvtil do taj varhan. Dnes s odstupem asu víme, že kostel sv. Ignáce na Karlov námstí byl místem osudového setkání dvou výjimených hudebník varhaníka Otto Nováka a dirigenta Josefa Hercla ( ), jejichž spolupráce trvala nepetržit až do Herclovy smrti. Jak k tomu došlo? Josef Hercl studoval gymnázium na Londýnské ulici. Zde byla kaple s varhanami, v níž se konaly školní bohoslužby. Gymnazijní sbor ídil pozdjší významný eský filozof Milan Machovec ( ) a jeho mladší bratr Dušan. Po nich pevzal ízení sboru mladý Josef Hercl. V roce 1944 však jejich kaple dostala bombový zásah a celý ansámbl se pesunul do družinské kaple ke sv. Ignáci. Záhy svatoignácký regenschori Jan Hluchá zjistil, že gymnazisté Josef Hercl a Otto Novák mají k hudb nejenom pkný vztah, ale i nemalé nadání, proto je zaal ím dál víc angažovat. Po jednom z leteckých nálet dostal plný zásah i dm pana Jana Hluchán, který se následn odsthoval mimo Prahu. I když na nkteré bohoslužby a svátky dojíždl, de facto Herclovi a Novákovi svatoignácký kr pedal. Po ukonení II. svtové války se v Praze konaly velké oslavy. Bylo pivezeno palladium ze Staré Boleslavi, které putovalo po nkterých pražských kostelech, mimo jiné i ke sv. Ignáci. Tato slavnost byla píležitostí k provedení nevšední hudební produkce. Další významnou událostí bylo svcení cca 20 jezuit, protože za války se tak nemohlo dít. Po dobu okupace jezuité studovali v zahranií a po osvobození v roce 1945 mli svcení ve svém ádovém kostele. Radost ze svobody však netrvala dlouho. V únoru roku 1948 pišla diktatura nová komunismus. Po Velikonocích v roce 1950 byli jezuité od sv. Ignáce vyhnáni, což znamenalo konec hudebního psobení v tomto kostele i pro Josefa Hercla a Otto Nováka. Po složení státní maturitní zkoušky na gymnáziu v Kemencov ulici v roce 1949 vstoupil Otto Novák na bohosloveckou fakultu Karlovy univerzity, kde absolvoval I. roník Na konci tohoto školního roku komunisté fakultu vyadili ze svazku Karlovy univerzity a prakticky ji zrušili. Náhradní fakulta byla zízena v Litomicích, ale jelikož nemla církevní schválení, nedoporuovalo se na ni zapsat. Doba byla zlá a nikdo nevdl, co bude. Studenti, kteí mli v bohosloví pokraovat, byli vyzváni rektorem semináe, aby ekali, jak se situace vyvine. Komunisté však neotáleli. Kdo se nezapsal do Litomic, byl odveden na vojnu k PTP (= pomocné technické prapory), což byl de facto vojenský koncentraní tábor. To postihlo i Otto Nováka. /Pokraování píšt/ Karol Frydrych 8

9 Svatba krásná, jak jen mže být V sobotu 21. srpna A.D se v kostele sv. Jakuba v Boskovicích konala svatba dvou varhaník: Drahoslava Gryce a Táni Bednáové. Protože oba novomanželé jsou absolventi Konzervatoe Brno a ženich je navíc studentem varhanního oddlení AMU v Praze, pipomínala tato svatba tak trochu slet varhaník. Tomu také odpovídala hudební produkce nevšední úrovn. Svatební mše zaala v 11:00 majestátním preludiem Te Deum Marc-Antoine Charpentiera ( ). Zpsob provedení skladby nenechal nikoho na pochybách, že za hracím stolem královského nástroje sedí profesionální musicus. Varhaník Pemysl Kšica interpretoval Charpentierovu skladbu s velkým nadhledem, pružn reagoval na dní u oltáe a dovedl vstupní preludium vkusn nadstavit nejprve skladbu díky modulaci zopakoval v jiné tónin a poté ji v daném duchu rozšíil. Velmi m zaujalo, jak se varhaník dokázal odvázat a oprostit od notového partu, který byl pro nj spíše pedlohou. Z liturgických zpv zaznlo Ordinarium P. Karla Bízy ( ) a žalm Kde je opravdová láska P. Josefa Olejníka ( ). Ped evangeliem provedl komorní sbor (Romana Jedliková, Kristina Koová, Vít Chudý, Karel Chudý, Vladimír Michal) skladbu Nebeští kavalérové Adama Michny z Otradovic ( ). Hned jak zaal tento soubor zpívat, zaali se lidé otáet ke kru. Sbor s tak krásnou barvou vokál a isté intonace je vzácností. Michnova pvabná skladbika interpretovaná a capella byla vpravd hudební perlou svatebního obadu. U offertoria zaznla v podání Romany Jedlikové Arie z opery Rinaldo G. F. Händela ( ) na text Ave Maria. Hudebn zajímavé bylo communio. By zde zaznlo již tolikrát provedené Panis Angelicus ze Mše A dur Césara Francka ( ), neslyšel jsem v kostele dosud lyritjší provedení. Interpreti Romana Jedliková (zpv), Karel Chudý (violoncello) a Pemysl Kšica (varhany) provedli Franckovu skladbu s velkou nhou a citem pro detail. Na závr bohoslužby zaznla varhanní improvizace, Svatební pochod Es dur alla Händel Bedicha Wiedermanna ( ) a Toccata ze Symfonie. 5 f moll Charles-Marie Widora ( ), která byla dstojnou tekou slavnosti. Svatba to byla vru krásná gotický kostel sv. Jakuba, ti knží u oltáe, zajímavá homilie... Lví podíl na pvabu bohoslužby však mla hudba. O to se velkou mrou zasloužil varhaník Pemysl Kšica, který se narodil 13. prosince 1981 v Praze. Po maturit na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoi (prof. Josef Popelka). Dále na AMU v Praze a na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu. Zde se krom varhanní hry (Prof. Ludger Lohmann) zabývá i studiem varhanní improvizace. Tomuto oboru se vnoval též u doc. Jaroslava Tmy a fenomenálního mistra improvizace, letošního jubilanta prof. Jaroslava 9

10 Vodrážky (*14. kv tna 1930, Martin, Slovensko), což bylo slyšet i v Boskovicích. P emysl Kšica je držitelem n kolika ocen ní z varhanních sout ží v R i zahrani í. V Praze p sobí adu let v oblasti chrámové hudby, v posledních letech zejména jako varhaník chrámu Panny Marie Sn žné. P sobil též pedagogicky v rámci varhanního kurzu po ádaného Pražským Arcibiskupstvím za ú elem zdokonalení chrámových varhaník. V nuje se koncertní innosti u nás i v zahrani í. Pro pot eby jednoty Musica sacra komponuje drobné skladbi ky na písn jednotného kancionálu, které vycházejí v edi ní ad Varhanní preludia. Díky mé drobné asistenci p i Widorov toccat jsem mohl nahlédnout do kuchyn P emysla Kšicy. Zaujal mne nejen vyt íbenou technikou hry a inven ní registrací, ale i pohotovostí s jakou st ídal manuály i ovládal crescendo válec. P emysl Kšica se na svatební bohoslužb v Boskovicích p edvedl jako solidní improvizátor, liturgický i koncertní varhaník. To vše skýtá velkou nad ji do budoucna. Záv rem Drahoslavu a Tán Grycovým p eji, aby jejich manželství bylo tak krásné, jako hudba na jejich svatební mši. Karol Frydrych P emysl Kšica za varhanami kostela sv. Jakuba v Boskovicích 10

11 Koncert Brnnského filharmonického sboru Beseda brnnská v Dolních Kounicích Brno má bohatou kulturní tradici a po hudební stránce je proslaveno mnoha osobnostmi, ansámbly i institucemi. Jihomoravské metropoli však z celorepublikového hlediska patí nevšední prvenství má nejdéle existující eský sbor Brnnský filharmonický sbor Beseda brnnská. Tento ansámbl byl založen v roce 1860 skladatelem a sbormistrem starobrnnského kru P. Pavlem Kížkovským ( ), který se také zasloužil o umlecký rst mladého Leoše Janáka ( ) pozdjšího dirigenta Filharmonického spolku Beseda brnnská ( ). V posledních letech stáli v ele ansámblu sbormisti Zbynk Mrkos ( ), Jan ezníek ( ), Jan Rozehnal (* 1957), Emil Skoták (* 1954), Petr Kola (* 1968) a Stanislav Kummer (* 1966). Od roku 2001 vede Brnnský filharmonický sbor Beseda brnnská profesor varhanního oddlení Konzervatoe Brno a chorregent Katedrály sv. Petra a Pavla v Brn Petr Kola. V rámci oslav 150. výroí založení Brnnského filharmonického sboru Beseda brnnská se realizovalo nkolik koncert. Jeden z nich se uskutenil v pátek, dne 3. záí 2010 v troskách kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Nádherné prostedí osvícené louemi bylo pedzvstí nevšedního zážitku. V 19:30 nejprve všechny pítomné pivítal starosta msta Dolní Kounice. Poté za varhanní improvizace Davida Postráneckého nastoupili úinkující na pipravené pódium. V interpretaci BfsBb zaznly skladby: Antonín Rejcha ( ): Te Deum 1. ást (Te Deum laudamus); Wolfgang Amadeus Mozart ( ): Lacrymosa (Requiem); Johann Sebastian Bach ( ): Jesus bleibet meine Freude (Kantáta. 147); Antonín Dvoák ( ): Eja mater (Stabat mater); Antonín Dvoák: Sanctus (Mše D dur); Johannes Brahms ( ): Wie lieblich sind deine Wohnungen (Ein Deutsches Requiem) a Georg Friedrich Händel ( ): Hallelujah (Mesiáš). Na varhany doprovodil David Postránecký, dirigoval Petr Kola. Krom sborových skladeb zaznl v interpretaci Davida Szendiucha (bas) a Petra Kolae (varhany) výbr z Biblických písní, op. 99 Antonína Dvoáka: Skrýše má a pavéza má jsi ty (Biblická píse. 2); Hospodin jest mj pastý (Biblická píse. 4); Bože! Bože! Píse novou (Biblická píse. 5); Popatiž na mne a smiluj se nade mnou (Biblická píse. 8) a Zpívejte Hospodinu píse novou (Biblická píse. 10). Dle mého názoru se Filharmonickému sboru Beseda brnnská nejvíce podailo Dvoákovo Sanctus ze Mše D dur, op. 86. Tato skladba zaujala pelivým nastudováním a pojetím. Pesvdiv vyznlo i Rejchovo Te Deum. Biblické písn zaznly mezi Eja mater a Sanctus a byly tak píjemným kontrastem skladbám sborovým. Práv varhanní doprovod Biblických písní v podání Petra Kolae byl umlecky nejhodnotnjším bodem veera. Bylo 11

12 nádherné pozorovat, s jakým citem Petr Kola Biblické písn interpretuje s jakou samozejmostí a jistotou mní manuály, registruje, pracuje s válcem, žaluziemi a hraje na pedál. Bylo slyšet, že za královským nástrojem sedí profesionální varhaník, který Biblické písn i nástroj (elektrium z Katedrály sv. Petra a Pavla) dokonale zná. Poslední skladbou koncertu bylo Händelovo Hallelujah. Po jejím doznní se spustil mohutný aplaus, který nkolikrát vyvolal interprety zpt na pódium a piml je Händelovo Hallelujah zopakovat. Koncert v Dolních Kounicích se podail. O to se velkou mrou zasloužil Petr Kola, který zvládl roli dirigenta, varhaníka a moderátora se ctí. Šastná byla dramaturgie koncertu i vybraná lokalita trosky kláštera Rosa coeli jsou architektonicky velmi pvabné a pro nevšední akustiku je toto místo velmi vhodné pro poádání koncert duchovní hudby. Nádherné prostedí emeritního kláštera osvíceného louemi dodalo koncertu mysteriózní nádech. Výbornou atmosféru vytvoili poetní posluchai, kteí s velkým vdkem pijímali každou skladbu a odmovali interprety nadšeným aplausem. Koncert se realizoval za podpory msta Dolní Kounice, BfsBb a Farnosti Brno-Dóm. Karol Frydrych Informace Nabídky Pozvání 12 Drazí lenové jednoty Musica sacra, chci Vás jako pedseda naší jednoty co nejsrdenji pozvat na již tradiní Svatocecilské setkání, které má povahu výroní pouti chrámových hudebník do brnnské katedrály do srdce diecéze. Jednou za rok se ti, kdo v církvi slouží jako varhaníci i zpváci, spolen scházejí na mši, kterou pro n a za n slouží biskup nástupce apoštol spolu s ostatními knžími. Máme tak jedinenou možnost spolen oslavovat našeho Pána a dkovat mu za povolání ke specifické služb v církvi. Máme možnost mu pi spolené liturgii svit všechny naše prosby a starosti spojené s naší službou chrámových hudebník. Vždy se pi této liturgii hodn a pkn zpívá a hraje. Letos budeme spolen zpívat krásný, ale málo užívaný mešní soubor z Kancionálu. 520, svoji službou poslouží Dómský komorní sbor pod vedením Bc. Dagmar Kolaové, celou liturgii na varhany doprovodí katedrální varhaník a profesor konzervatoe Mgr. Petr Kola. V závru bohoslužby probhne presentace desátého dílu edice Varhanní preludia (preludia na písn k Pánu Ježíši) a obrázku naší patronky sv. Cecílie s krásnou modlitbou sv. Ignáce z Loyoly. Pi následném agapé pohoštní je pak asov neomezená možnost spoleného setkání a sdílení. Mám za to, že toto je dost dvodu pijet 20. listopadu do brnnské katedrály na Svatocecilské setkání. Obracím se s touto výzvou na Vás, tenáe našeho Zpravodaje a leny naší jednoty, kteí jste se Svatocecilského setkání ješt nikdy nezúastnili, kteí se úastníte nepravideln, kteí váháte

13 Ješt jednou Vás jménem vedení naší jednoty co nejsrdenji zvu a tším se na setkání. jáhen Willi MUSICA SACRA zve všechny varhaníky, zpváky a hudebníky na 15. Svatocecilské setkání, které se koná v sobotu 20. listopadu 2010 od 9:30 v katedrále na Petrov Program: od 9:00 píležitost ke svátosti smíení 9:30 secviení potebného 10:00 mše hlavní celebrant mons. Vojtch Cikrle, biskup brnnský proprium + ordinarium. 520 naute se! Dómský komorní sbor pi ZUŠ se zamením na církevní hudbu Pedání kvalifikaních osvdení Presentace publikace Varhanní preludia X preludia na písn k Pánu Ježíši Agapé Prodej CD Deus caritas est hudba z bohoslužby se Svatým otcem Benediktem XVI. v Brn (K 190,--) Prodej publikací z produkce Musica sacra *** Uzávrka dalšího ísla je 5. prosince Budeme rádi, když nám pošlete své píspvky. Díky! Kížovka ešení tajenky z minulého ísla: MOTU PROPRIO: 1. Mi, 2. Poco, 3. Oktet, 4. Mixtura, 5. Septima, 6. Hradil, 7. Polyfonie, 8. Repetice, 9. Mordent, 10. Positiv, 10. Pozoun. Správnou tajenku nám zaslalo pt luštitel: J. ermák, J. Doubrava, J. Lindr, J. Hubert a J. Kocrek. Odmnu zasíláme panu Jaroslavu Kocrkovi. Tajenku tohoto ísla nám zašlete do

14 It. hlas 2. Kruchta 3. Šestá solmizaní slabika 4. tylenný soubor instrumentalist 5. Varhanní rejstík napodobující nebeský hlas 6. íslovaný bas 7. Nástroj vidlicového tvaru udávající komorní tón 8. Lat. chvála 9. Interval as as Karol Frydrych Adresa vydavatele: MUSICA SACRA, Smetanova 14, Brno Tel.: , Návštvní dny: pondlí: hod. steda: , hod. pátek: hod. Bankovní spojení: SOB Poštovní spoitelna,. útu: /0300 Registrace Zpravodaje Musica sacra: MK R E

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Svatocecilské setkání 2010

Svatocecilské setkání 2010 Co pro m budou Vánoce? Dny peházeného denního a týdenního poádku? Dny ruchu a shonu? Dny bohat prostených stol, dárk, návštv? Dny volna, prázdnin? Dny plné prosté a krásné hudby? Dny, kdy prožíváme, že

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Pozvání na Svatocecilské setkání

Pozvání na Svatocecilské setkání Roník 19 2011, íslo 4 íjen Kdo chce jít za mnou, zapi sám sebe, vezmi svj kíž a následuj m! (Mt 16,24) Pinášejte sami sebe v ob! (ím 12,1) Znjí mi ta slova o sebezáporu, o obti naprosto nepijateln a íkám

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Technická 2 616 69 Brno Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Místo konání: zasedací místnost dkana FSI VUT v Brn, Technická 2 as konání: 14:00 16:45 Pítomni: dle

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého HRADEC KRÁLOVÉ Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého Karla Tomana, 500 03 HK 18:30 19:30 Mše svatá 19:30 19:40 Přivítání návštěvníků Noci kostelů, vyzvánění katedrálních zvonů 19:40 20:00 Duchovní a

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

ZPRAVODAJ Č. 2/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 2/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 2/2015 Vážení přátelé slánského muzea, dovolte nám hned v úvodu upozornit na nový symbol, který Vás bude provázet na většině propragačních materiálů, tiskovin a muzejních akcí po celý rok.

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Hasiči si uctili svého patrona sv. Floriana Tak jako každoročně o první květnové neděli ludgeřovičtí hasiči spolu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

kutnohorský varhanní festival na konci léta v Chrámu sv. Barbory vždy od 19.30 organ music festival 1. ročník / year at the end of the summer

kutnohorský varhanní festival na konci léta v Chrámu sv. Barbory vždy od 19.30 organ music festival 1. ročník / year at the end of the summer Tato akce se koná za podpory Města Kutná Hora kutnohorský varhanní festival na konci léta v Chrámu sv. Barbory vždy od 19.30 The Kutná Hora organ music festival at the end of the summer in St. Barbara

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. ANTONÍN DVOŘÁK Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

Školení v Hustopeích. Roník 19 2011, íslo 3 erven

Školení v Hustopeích. Roník 19 2011, íslo 3 erven Boží království (v Matoušov evangeliu nebeské království) to není nebe, spása, vzkíšení. To je peformování celého stvoení i každého lovka a celé lidské spolenosti Boží spásonosnou vlí. Celá naše nejzákladnjší

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Toto vám ze srdce peji a vyprošuji. jáhen Willi

Toto vám ze srdce peji a vyprošuji. jáhen Willi Drazí lenové naší jednoty Musica sacra, v tom známém velikononím žalmu 118., který budeme zpívat o Velikononí nedli a který se ve velikononí dob asto zpívá (nap. Kancionál varhanní doprovod, resp. Zpvy

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE

ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU A PROVÁDCÍ PEDPISY K ÚSTAV PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU SCHVÁLENA IX. SNMEM PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE AGENTURA SUMMIT PARDUBICE ve spolupráci s Komorou patentových zástupc eské republiky, Brno, a Krajskou hospodáskou komorou Pardubického kraje dovolují si Vás pozvat na jarní konferenci OCHRANA PRMYSLOVÉHO

Více

Slavnost sbor eské sbory se pedstavují

Slavnost sbor eské sbory se pedstavují i pokání a v evangeliu. A znamení popelem. Kát se, kajícnost, pokání. Zní vám to sympaticky? Hrneme se do toho? Písmo svaté však tam, kde my slýcháme kajícnost, pokání, užívá slovo, které nejpesnji peloženo

Více

Nejlepší metody v logistice

Nejlepší metody v logistice Nejlepší metody v logistice Nejlepsze praktyki w logistyce P o l s k ý l o g i s t i c k ý k o n g r e s Pozna / 10.-12. kvtna / 2006 LOGISTICS 2006 Pozna, 10. 12. kvtna 2006 Nejlepší metody v logistice

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

47/duben A.D. 2007 z d a r m a

47/duben A.D. 2007 z d a r m a zpravodaj pražské akademické farnosti 47/duben A.D. 2007 z d a r m a LITURGIE SVATÉHO TÝDNE Pro ty z vás, kdo se zúastní obad Svatého týdne letos poprvé, uvádíme na tomto míst struný úvod do liturgie.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma Další významné ocenní pro naši školu U píležitosti dekády OSN Vzdlání pro udržitelný rozvoj byl naší škole udlen titul Škola udržitelného rozvoje. Získali jsme I. stupe, což je nejvyšší ocenní za aktivity

Více

(p.. 58) íslo 1/2010 bezen

(p.. 58) íslo 1/2010 bezen (p.. 58) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2010 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A - nkteré údaje mohou být chybné, omluvte prosím fantazii autora Hvzdné datum 5. ledna 2007 první den - pátek Ped školou: Je ráno,

Více

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vokální činnosti -pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

Vokální činnosti -pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 5.1.4.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 1. Výstup Dbá na správné dýchání a držení těla Provádí hlasová a dechová cvičení

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 119 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 5. 8. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : paní Mgr. Eva Hodáková pan Bc. Miroslav

Více

JOHANN SEBASTIAN BACH

JOHANN SEBASTIAN BACH JOHANN SEBASTIAN BACH Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

(p.. 59) íslo 2/2010 záí

(p.. 59) íslo 2/2010 záí (p.. 59) Redakce: J.Punochá íslo 2/2010 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm Út:

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky.

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější klíče jsou: houslový,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více