Manuál k požadavkům pracovního trhu v sektoru služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k požadavkům pracovního trhu v sektoru služeb"

Transkript

1 INTERCULTURAL INSTITUTE TIMISOARA ZPRÁVA Z ROZHOVORŮ SE ZAMĚSTNAVATELIFOR INTERVIEW WITH EMPLOYERS Manuál k požadavkům pracovního trhu v sektoru služeb

2 Úvod 1.1. Kontext V EU v současné době žije zhruba 6 milionů romských obyvatel a tvoří tak jednu z nejpočetnějších etnických menšin v Evropě. V porovnání s jinými etnickými menšinami Romové častěji zažívají sociální vyloučení, které se projevuje zejména zhoršeným přístupem k zaměstnání, vzdělání, zdravotní péči a sociálním službám. Hlavní opatření nutná pro větší začlenění romských obyvatel (mezi které patří především vzdělání, zaměstnanost, zdravotní péče, bytová politika a boj proti chudobě a diskriminaci) spadají převážně do kompetence jednotlivých členských států EU. Partneři tohoto projektu se proto rozhodli porovnat Národní akční plány ve svých domovských zemích a dospěli k závěru, že hlavní příčinou současné situace romských obyvatel je nedostatečné vzdělání. Tento projekt vznikl jako odpověď na tuto společnou výzvu, které jednotlivé země čelí, a rozhodl se propagovat potřebu lepšího vzdělání pro romské obyvatele, a tím tak přispět ke zlepšení socio-ekonomické situace Romů. Hlavním cílem projektu KEYROMA: Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností s cílem zvýšení jejich zapojení v sektoru služeb je vyřešit mezi romskými ženami velice rozšířený problém nedostatečné integrace na pracovním trhu, který je způsoben zejména nedostatečným vzděláním této skupiny. Partneři zapojení do projektu se pokusí tento problém překonat - budou romské ženy motivovat a podporovat a nabídnou jim možnost doplnit si vzdělání Partneři projektu Koordinátor projektu: Instituto de Formación Integral, S.L.U. (IFI), španělská soukromá společnost poskytující výcvik a poradenské služby v nejrůznějších oborech (www.ifi.com.es) Partneři: Asociación de Mujeres Gitanas Españolas Romi Serseni je španělská nezisková organizace pracující především s romskými ženami. Pomáhá upevňovat hodnoty tolerance a realizuje projekty zaměřené na integraci ve společenské a pracovní sféře (www.romiserseni.com) Evropská rozvojová agentura (ERA) se sídlem v Praze je expertní síť působící v celé EU a zabývající se regionálním rozvojem, inovacemi, hodnocením a vzděláváním (http://euda.eu) Intercultural Institute of Timisoara (Mezikulturní ústav v Timisoaře) (IIT) je rumunská nezisková organizace realizující projekty v oblasti veřejného

3 života, vzdělávání, kultury a výzkumu. Zaměřuje se zejména na vzdělávání romských dětí (www.intercultural.ro) The Centre for Interethnic Dialogue and Tolerance (Centrum mezietnického dialogu a tolerance) (AMALIPE) usiluje o prosazení integrace Romů v oblastech školství, zdravotnictví, zaměstnanosti a komunitního rozvoje v Bulharsku (www.amalipe.com) Evropská romská informační kancelář (ERIO) je mezinárodní organizace zaměřující se na boj s diskriminací a předsudky vůči Romům. Hájí zájmy romské komunity a šíří povědomí o této problematice (www.erionet.eu) Požadavky zaměstnavatelů strukturované rozhovory Aby bylo možné zjistit, jaké jsou požadavky týkající se zaměstnatelnosti romských žen, připravili partneři projektu KEYROMA: Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností s cílem zvýšení jejich zapojení v sektoru služeb strukturované rozhovory s různými zaměstnavateli působícími v sektoru služeb. Strukturované rozhovory se zabývaly následujícími otázkami: 1. Charakteristika zaměstnavatele a informace o jeho stávajících zaměstnancích 2. Jakými konkrétními kompetencemi se musí případný uchazeč o práci prokázat a jaké předpoklady jsou pro danou pracovní pozici nezbytné? 3. Existují v dané firmě nějaké vnitřní mechanismy pro hodnocení kompetencí a nabízí firmy možnost dalšího vzdělávání? 4. Jaké konkrétní kroky musí uchazeč podniknout, aby mohl nabízenou práci získat? (popis přijímacího procesu) 5. Zaměstnávání znevýhodněných osob 6. Jak si představujete ideálního zaměstnance? Kdo je pro vás ideální zaměstnanec? Závěry Partnerské organizace z Belgie, Bulharska, České republiky, Rumunska a Španělska provedly strukturované rozhovory se šesti různými zaměstnavateli působícími v jejich zemích v sekundárním a terciárním sektoru (výroba a služby). Hlavním cílem rozhovorů bylo identifikovat kompetence (tj. dovednosti, znalosti a postoje), které jsou od romských žen na trhu práce vyžadovány. Na začátku projektu byly vytvořeny místní vzdělávací skupiny (LLG), skládající se z romských žen. Tyto ženy se lišily jak věkem (17-63 let), tak i dosaženým vzděláním (počínaje ženami bez dokončeného základního vzdělání až po ženy s bakalářským titulem). V rámci LLG byly ženy dotazovány, kde by v budoucnu rády pracovaly, a na základě tohoto předběžného průzkumu pak byli vybráni i zaměstnavatelé. Ačkoliv někteří z dotazovaných zaměstnavatelů nepůsobili přímo v sektoru služeb, rozhovory se vždy vztahovaly k pracovním pozicím souvisejícím s poskytováním služeb, např. komunikace se zákazníky. V případě, že dotazovaný zaměstnavatel žádné přímé služby zákazníkům neposkytoval, rozhovory se týkaly toho, jaké konkrétní předpoklady by musely romské ženy splnit, aby mohly být v dané firmě zaměstnány. V každém rozhovoru tak byly identifikovány klíčové dovednosti, které jsou od romských žen na

4 trhu práce vyžadovány. Výsledky rozhovorů tedy mohou být aplikovány v nejrůznějších sektorech, včetně sektoru služeb. Následující kapitola obsahuje zprávy z jednotlivých partnerských zemí. Závěry vyvozené z jednotlivých rozhovorů jsou pak obsaženy v kapitole 3.

5 2. Zprávy jednotlivých partnerských zemí 2.1. Belgie Charakteristika dotazovaných zaměstnavatelů Sociálně prospěšná společnost, jež lidem nabízí školení a rekvalifikační kurzy. Lidé se zde vzdělávají a zároveň i pracují a připravují se tak na vstup na běžný pracovní trh. Společnost se specializuje na oblast pohostinství a tesařství. Její aktivity jsou mezistupněm mezi nezaměstnaností a běžnou prací, přičemž hlavním cílem je usnadnit nezaměstnaným lidem s nízkou kvalifikací vstup na pracovní trh. Jesle pro téměř 200 dětí ve věku 0 3 roky. Jedná se o státem dotovanou instituci, která se musí řídit předpisy a normami stanovenými státem. Organizace poskytující pečovatelské služby a asistenci snadno zranitelným skupinám obyvatel (např. seniorům, tělesně a mentálně postiženým lidem, čerstvým matkám apod.). Tato organizace rovněž nabízí domácí hospodyně a úklidové služby na komerční bázi. Státem dotovaná sociálně prospěšná krejčovská dílna. Mohou zde být zaměstnáni pouze lidé, kteří přijímají podporu od státu a mají status dle článku 60 belgického zákona. Hotel/restaurace zaměstnávající na různých pozicích 20 až 25 lidí. Tato firma zaměstnává 6 pokojských na plný úvazek plus jednu další osobu na výpomoc během větší vytíženosti v týdnu a dále několik studentů, kteří uklízí pokoje o víkendech. Požadovaná kvalifikace Požadavky na kvalifikaci se týkaly jak oficiálních dokladů o dosažené kvalifikaci (diplomy, certifikáty, atp.), tak i osobnostních a specifických dovedností (specifické vědomosti nutné pro výkon dané práce, praktické dovednosti a obecně kladný vztah k práci). Co se oficiálních potvrzení kvalifikace týče, požadovali dotazovaní zaměstnavatelé většinou doklady potvrzující ukončení školní docházky a dosaženou úroveň vzdělání (vysvědčení, maturitní vysvědčení, výuční listy), certifikáty, že uchazeč absolvoval kurz první pomoci nebo nástavbový roční kurz opravňující k práci s batolaty a dětmi, jakékoliv další diplomy stvrzující konkrétní specializaci a pokud možno i reference z předchozího zaměstnání. Kompetence Dovednosti: Měkké dovednosti: silná motivace, schopnost učit se, sebeovládání, zvládání konfliktů, kreativita, schopnost vycházet s kolegy, aktivní naslouchání, komunikační dovednosti, schopnost pracovat v týmu, nezávislost, flexibilita,

6 kladný vztah ke klientům, schopnost následovat pokyny od nadřízených, logické uvažování. Tvrdé dovednosti: schopnost pracovat v kuchyni (např. zvedat těžké předměty), schopnost rozumět střihům a pracovat podle nich s látkou, základní dovednosti v oblasti šití, schopnost používat různé technické stroje, samostatné porozumění návodu. Postoje: Pozitivní a konstruktivní přístup, otevřenost (ochota zlepšovat se a učit se novým věcem), vytrvalost, kladný vztah k dětem, vztah k prostředí, z kterého člověk pochází, zodpovědnost, dochvilnost, aktivní přístup, flexibilita, iniciativa, otevřenost vůči odlišným kulturám a lidem pocházejícím z jiných prostředí, respektování druhých, cit pro detail, ochota dojíždět, úcta k práci a k sobě samému, schopnost akceptovat belgickou pracovní kulturu, spolehlivost. Znalosti: Obecné: Jazyk holandština nebo francouzština, všeobecný přehled Specifické: praktické profesní znalosti (práce se dřevem), práce s dětmi (důležitá znalost teorie), vyučení v oboru švadlena, psychosociální práce, profesní žargon (oblast medicíny), základy první pomoci, orientace ve více oborech, orientace v lécích, technické aspekty úklidu, orientace v čisticích prostředcích a úklidových pomůckách, standartní pojetí úklidu. Vnitřní systém školení a dalšího vzdělávání v rámci zaměstnání Všichni dotazovaní zaměstnavatelé ve svých společnostech nabízejí možnosti dalšího vzdělávání a rekvalifikace. Jedna společnost například nabízí výcvikové kurzy zaměřené na rozvoj praktických dovedností, součástí kurzu je i trénink správných pracovních návyků. V této společnosti jsou rovněž hojně využívány metody koučinku, kdy je každému přidělen osobní mentor, jenž následně dané osobě pomáhá zlepšit konkrétní dovednost a postoje k práci. Jakmile je daná osoba připravena, mentor pomáhá i při hledání běžného zaměstnání. Při rozvoji praktických dovedností (sem může patřit seznamování se s novými profesemi například jak správně uklízet, jak pracovat na pokladně, jak péct atp.) je kladen důraz zejména na výuku prostřednictvím přímé praxe. Druh kurzů je v tomto případě vybírán s ohledem na konkrétní potřeby uchazečů tak, jak jsou popsány v jejich plánech osobního rozvoje. V dalším případě jsou výcvikové kurzy organizovány buď samotným zaměstnavatelem (a jsou určeny jak zaměstnancům, tak rodinným příslušníkům zejména rodičům a prarodičům), nebo státem (v tomto případě se většinou jedná o jednodenní kurzy, které jsou jakousi nadstavbou výcvikových kurzů pořádaných zaměstnavateli). Na některých kurzech je účast povinná, jelikož jejich absolvování je zákonem předepsanou

7 nutností toto platí zejména v případě kurzu první pomoci, kdy zaměstnanci musí těmito kurzy projít, aby splněny bezpečnostní předpisy. V této konkrétní společnosti také všichni noví zaměstnanci absolvují úvodní školení, ve kterém se dozví základní informace o společnosti a oboru, ve kterém firma podniká. Tento zaměstnavatel v rámci pracovní doby nabízí i možnosti dlouhodobějšího vzdělávání jedná se především o jazykové kurzy. V případě třetího dotazovaného zaměstnavatele má každý zaměstnanec nárok na osm hodin výcviku týdně, přičemž výcvik probíhá v rámci pracovní doby. Zaměstnancům se doporučuje, aby se v tomto čase věnovali studiu holandštiny (jelikož většina z nich mluví pouze francouzsky). V případě, že zaměstnanci holandštinu již ovládají, mohou vyhrazených osm hodin využít k rozvoji v jiné oblasti, která však musí souviset s jejich oborem. Tyto kurzy jsou pořádány ve spolupráci s místním úřadem práce (VDAB). Velice efektivní metodou je tzv. zaškolení je velice účinné a bezbolestné, jelikož noví zaměstnanci jsou téměř nepřetržitě obklopeni svými zkušenějšími kolegy a nadřízenými od kterých se učí, což je motivuje. Tato metoda zaučování na místě je využívána téměř všemi společnostmi podnikajícími v textilním a oděvním průmyslu, jelikož toto odvětví je po technické stránce velice náročné a zaměstnanci si tak musí své znalosti neustále aktualizovat. Systém, kdy se noví zaměstnanci učí od svých zkušenějších kolegů je využíván zejména tehdy, jedná-li se o odborně ne příliš náročnou pozici, a je-li zaměstnavatelem spíše malá společnost, která si nemůže dovolit zaplatit nákladné školení a výcvikové kurzy. Jak se ucházet o práci Kroky, které musí uchazeči o práci podniknout, se liší případ od případu. Někdy pro zisk práce postačí doporučení od některé organizace, předchozího zaměstnavatele, úřadu práce nebo sociálních pracovníků. V jiných případech musí uchazeč absolvovat přijímací pohovor, během kterého je zkoumána jeho motivace nebo teoretické znalosti. V dalších případech se musí uchazeč osvědčit během zkušební lhůty a během tohoto několikatýdenního období prokázat, že disponuje praktickými dovednostmi nezbytnými pro vykonávání dané práce. Zaměstnávání znevýhodněných osob Zkušenost se zaměstnáváním znevýhodněných osob měl především první dotazovaný zaměstnavatel, tedy společnost nabízející školení a rekvalifikační kurzy. Největší procento znevýhodněných osob zaměstnaných v této společnosti tvořili přistěhovalci. Další skupinou znevýhodněných osob byli senioři, postižení a lidé dlouhodobě nezaměstnaní. Z romské menšiny se do těchto kurzů během posledních pěti let zapsaly pouze dvě ženy, přičemž jedna z nich kurz nedokončila.

8 Zaměstnávání znevýhodněných osob je složitější, pokud konkrétní pracovní pozice vyžaduje odbornou specializaci (jako je tomu např. při práci s dětmi). Uchazeči o tento druh práce se většinou musí prokázat rozsáhlými praktickými a teoretickými znalostmi, osvědčením o dosaženém vzdělání a musí rovněž plynně hovořit holandsky. Výhodou ovšem je, že v tomto oboru se nabízí řada rekvalifikačních kurzů a uchazeči tak mají v případě zájmu možnost si požadované vzdělání doplnit. Jeden z dotazovaných zaměstnavatelů uvedl, že je ochoten zaměstnávat znevýhodněné osoby i uchazeče bez předchozí pracovní zkušenosti, ale jen tehdy, budou-li jevit o práci skutečný zájem a budou-li motivovaní. V jednom případě se stalo, že personalista dané firmy netušil, co znamená označení Rom. Následně nicméně projevil o danou problematiku zájem a přál si, aby mu byly zasílány informace o tomto projektu. Závěry Z rozhovorů vyplývá, že dotazovaní zaměstnavatelé nemají tendence při výběru zaměstnanců jednat diskriminačně. Většina dotazovaných zaměstnavatelů má zkušenosti se zaměstnáváním znevýhodněných skupin, zejména přistěhovalců. Jen velmi málo z nich má však zkušenosti s romskými ženami. Zaměstnavatelé se však shodují na tom, že ideálním zaměstnancem je kdokoliv, kdo odpovídá výše uvedeným požadavkům, a to bez ohledu na původ dané osoby Bulharsko Charakteristika dotazovaných zaměstnavatelů Rozhovory byly vedeny se šesti různými zaměstnavateli působícími v následujících odvětvích: Drůbeží farma Výrobce železných konstrukcí Výrobce potravin pro diabetiky a organických potravin Hotel Zemědělské družstvo zabývající se produkcí a službami Farma na pěstování hub Požadovaná kvalifikace Požadovaná kvalifikace se liší v závislosti na konkrétní pracovní pozici. Mezi požadovanou kvalifikaci patří: technické vzdělání opravňující k práci se specializovanými stroji, základy práce s hospodářskými zvířaty, základy technologie zpracování zemědělských produktů, orientace v problematice turistiky a pohostinství. Co se vzdělání týče, požadovali dotazovaní zaměstnavatelé většinou základní nebo středoškolské vzdělání, případně absolvování kurzů v oboru kuchař-číšník nebo administrace. Průměrný věk zaměstnanců v těchto firmách se pohyboval okolo 35 let.

9 Zastoupení mužů a žen v jednotlivých firmách se odvíjelo od typu práce. Zaměstnance firmy specializující se na výrobu železných konstrukcí tvořili z 80 procent muži. Oproti tomu na farmách byly zaměstnány převážně ženy. Kompetence Dovednosti: Kromě specifických dovedností souvisejících s konkrétní pracovní pozicí, mezi něž patřily zejména základní technické dovednosti (např. schopnost ovládat různé stroje, malovat, třídit produkty, eliminovat kazová zrna apod.), dotazovaní zaměstnavatelé zmiňovali i měkké dovednosti, jako společenskost a laskavost, rychlost, výdrž a dobrou fyzickou kondici. Postoje: Postoji potenciálních zaměstnanců se dotazovaní zaměstnavatelé příliš nezabývali. Zmínili nicméně například pozitivní vztah k drůbeži, jelikož tito tvorové nepřetržitě vyžadují speciální péči, kladný postoj k namáhavé fyzické práci, zodpovědné chování k ostatním, otevřenost vůči růstu v rámci firmy, schopnost pracovat ve stísněných prostorech. Znalosti: Požadované znalosti se většinou odvíjely od konkrétní pracovní pozice: základy práce s hospodářskými zvířaty, základy technologie zpracování zemědělských produktů, schopnost vykonávat administrativní úkony. Zmiňovány byly také znalosti cizích jazyků či hygienických předpisů pro práci s potravinami. Zaměstnavatelé provozující farmy od svých zaměstnavatelů žádné specifické znalosti nepožadovali. Za zmínku ovšem stojí, že řadu požadovaných znalostí měli potenciální zaměstnanci možnost osvojit si přímo na místě. Vnitřní systém školení a dalšího vzdělávání v rámci zaměstnání Z hlediska školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců dotazovaní zaměstnavatelé nejčastěji uváděli metody koučinku a vnitřních mechanismů hodnocení/certifikace kompetencí. V řadě společností jsou organizována pravidelná školení a rovněž zde probíhá průběžný monitoring a školení ze strany zkušenějších kolegů. Například na farmě na pěstování hub připadá na každých deset sběračů jeden mentor, jenž plní funkci rádce i kontrolora. Jak se ucházet o práci Na otázku, jaké kroky musí uchazeči o práci podniknout, aby byli přijati, dotazovaní zaměstnavatelé často odpovídali, že uchazeči musí především splnit jimi výše stanovené požadavky, zejména chovat se zodpovědně, projevit loajalitu vůči zaměstnavateli, ochotu pracovat, flexibilitu, ctít pracovní morálku atp. Někteří zaměstnavatelé požadovali reference z předchozího zaměstnání nebo, nemohl-li se uchazeč žádnými referencemi prokázat, alespoň doporučení z úřadu práce. Jeden zaměstnavatel uvedl, že zaměstnanci jsou vybíráni na základě interního výběrového

10 řízení, v případě farmy na pěstování hub byly nutnou podmínkou odborné znalosti u mykologie. Zaměstnávání znevýhodněných osob Většina dotazovaných zaměstnavatelů se zaměstnáváním znevýhodněných osob jisté zkušenosti měla, přičemž největší skupinou znevýhodněných osob byli právě Romové. Mezi uváděnými pozicemi, na kterých Romové pracovali, byly následující pozice: krmič kuřat, sběrač vajec, ostraha, pozice ve výrobě, třídič, údržbář a zahradník nebo sběrač hub. Jednalo se převážně o méně prestižní pozice vyžadující namáhavou fyzickou práci. Závěry Ideální zaměstnanec by se měl dle většiny dotazovaných zaměstnavatelů vyznačovat především kladným přístupem k práci - měl by být poctivý, pečlivý, zodpovědný, motivovaný, výkonný a ochotný dále se vzdělávat. Dále by měl disponovat měkkými dovednostmi jako pracovitost, odolnost, disciplinovanost, představivost a chuť se dále rozvíjet a měl by mít rovněž praktické znalosti nezbytné pro zastávání dané pozice. Odborné vzdělání na středoškolské úrovni vyžadoval pouze jeden zaměstnavatel. Dotazovaní zaměstnavatelé se shodli na tom, že ideálním zaměstnancem může být kdokoliv, kdo projeví o nabízenou pozici dostatečný zájem a přesvědčí je o své motivovanosti. Pouze jeden zaměstnavatel uvedl, že ideální zaměstnancem by měl být mladý, jelikož do mladého zaměstnance se mu vyplatí investovat. Specifickým problémem zmiňovaným v souvislosti se zaměstnáváním znevýhodněných osob byla jejich nedostatečná kvalifikace, nedostatek motivace a absence referencí od předchozích zaměstnavatelů. Co by zaměstnavatelé vzkázali romským ženám, které by se chtěly ucházet o práci: Romské ženy by měly vědět, že tato pozice je pouze pro lidi, kteří to s prací myslí vážně a přistupují k ní zodpovědně. Nechci přijmout někoho, kdo se po měsíci rozhodne odejít. Požadavky na romské ženy jsou stejné jako na jakékoliv jiné ženy. O práci se zde může ucházet každá žena bez ohledu na svůj původ jedinými kritérii jsou kvalifikace a dosavadní pracovní zkušenosti. Vítejte Česká republika Charakteristika dotazovaných zaměstnavatelů Rozhovory byly vedeny se šesti různými zaměstnavateli působícími v níže uvedených odvětvích. Až na jednu výjimku sídlí všechny společnosti v Praze: Hotelnictví Úklidové služby Kino Mateřská školka

11 Požadovaná kvalifikace V hotelnictví a úklidových službách bylo od zaměstnanců vyžadováno převážně základní vzdělání, věkové rozmezí zaměstnanců bylo široké. Ve vedení kina byli zaměstnáni lidé s vysokoškolským titulem, zatímco vysokoškolští studenti pracovali převážně na pozicích barmanů a uvaděček. Věkový průměr manažerů kina byl okolo 30 let, v případě uvaděček a barmanů pak 23 let. V mateřské školce byly zaměstnány převážně ženy se středoškolským vzděláním. Bylo jim většinou mezi 30 a 60 roky a všechny měly předešlé zkušenosti s prací s dětmi. Požadované dovednosti se odvíjely od konkrétní pracovní pozice. Na pozici pokojské v hotelu byly vyžadovány základní dovednosti související s výkonem tohoto povolání. Zaměstnavatelé v úklidových službách vyžadovali předchozí zkušenost v oboru, a to buď jako zaměstnanec jiné úklidové služby, nebo jako živnostník. Zaměstnavatel z kina uvedl, že hlavními kritérii při výběru zaměstnanců jsou znalost cizího jazyka, příjemné vystupování a samostatné rozhodování. Ačkoliv zaměstnanci většinou mají vysokoškolské vzdělání, studovaný obor nehraje při přijímacích pohovorech žádnou roli. Nejdůležitějším předpokladem pro práci v mateřské školce byl kladný postoj k dětem a schopnost naučit je základním společenským a hygienickým návykům. Jako nejdůležitější charakteristika zaměstnanců byla uvedena zodpovědnost. Dotazovaní zaměstnavatelé většinou nevyžadovali odborné vzdělání, pouze základní znalosti z oboru (např. pozice pokojské nebo uklízečky). Kompetence Dovednosti: Komunikační dovednosti, schopnost předávat vědomosti ostatním Postoje: Pozitivní přístup, poctivost, zodpovědnost, nezávislost, schopnost a ochota pracovat Spolehlivost Znalosti: Základní znalosti potřebné k práci v úklidových službách, znalost cizího jazyka Vnitřní systém školení a dalšího vzdělávání v rámci zaměstnání Většina dotazovaných zaměstnavatelů uvedla, že noví zaměstnanci jsou zaškoleni během prvního měsíce, přičemž v následujících měsících je jejich práce nadále monitorována. V mateřské školce jsou noví zaměstnanci školeni svými zkušenějšími kolegy a důraz je kladen zejména na zachování zavedeného chodu věcí, na který jsou děti již zvyklé.

12 Zaměstnávání znevýhodněných osob Většina dotazovaných zaměstnavatelů uvedla, že se zaměstnáváním znevýhodněných osob mají zkušenosti. Ve většině případů se jednalo o zástupce etnických menšin, se zaměstnáváním postižených osob měl z dotazovaných zaměstnavatelů zkušenost pouze jeden. Několik zaměstnavatelů uvedlo, že jejich zkušenosti se zaměstnáváním znevýhodněných osob jsou převážně negativní, a to zejména proto, že tito lidé byli nezodpovědní a často nepřišli do práce. Zaměstnavatel z kina, jenž zaměstnává tělesně postiženou osobu, uvedl, že na dané pozici musí z tohoto důvodu zaměstnávat dva lidi. Pracovní poměr s postiženým zaměstnancem však rozvázat nechce, protože má dobrý pocit, když může přispět k integraci jinak sociálně vyčleněného jedince zpět do společnosti. Zároveň ale uvedl, že dalšího postiženého člověka by v současné době již nezaměstnal. Zaměstnavatelé byli dotázáni, zda si myslí, že zaměstnávání znevýhodněných osob je spojeno s nějakými specifickými problémy (například není možné odhadnout, zda je konkrétní člověk pracovitý, spolehlivý a zodpovědný). Zaměstnavatel z kina uvedl, že může zaměstnávat pouze lidi, kteří se chovají v souladu s běžnými společenskými normami, jelikož zaměstnanci v kině přicházejí do těsného kontaktu s diváky a přímo se tak podílí na vytváření reputace společnosti. V některých případech by tak musel zaměstnávat dva lidi na jedné pozici, což by bylo z ekonomického hlediska neúnosné. Ředitelka mateřské školky se zaměstnáváním znevýhodněných osob žádné zkušenosti neměla, uvedla však, že v případě konkrétních skupin znevýhodněných osob by měla obavy, zda tito zaměstnanci dokáží respektovat pravidla a chovat se dostatečně zodpovědně. Romskou ženu by zaměstnala jen tehdy, kdyby měla nějaké výjimečné zkušenosti a svojí kvalifikací výrazně převyšovala většinu ostatních uchazeček. Žádný z dotazovaných zaměstnavatelů neměl problém se zaměstnáváním žen obecně, odpovědi se však lišily v případech, kdy se jednalo o romské ženy. Manažerka hotelu v důsledku svých předchozích negativních zkušeností přímo uvedla, že by romské ženy nezaměstnala. Další zaměstnavatel uvedl, že udělala-li by na něj uchazečka dobrý dojem během přijímacího pohovoru, zaměstnal by ji bez ohledu na její původ. Zaměstnavatel z kina uvedl, že v zaměstnávání romských žen žádný problém nevidí, ale vzhledem k tomu, že zaměstnává vysokoškolské studenty, s žádnou romskou uchazečkou se dosud nesetkal. Většina dotazovaných zaměstnavatelů své zkušenosti detailněji nerozebírala. Jeden z respondentů působící v oblasti hotelnictví nicméně uvedl, že romská žena může být dobrou zaměstnankyní stejně tak, jako může být ne-romská žena špatnou zaměstnankyní. Ředitelka mateřské školky poukázala na skutečnost, že její školka sídlí na malém městě, kde veřejnost vnímá romskou komunitu poměrně negativně a romskou ženu by proto z obav před reakcemi rodičů pravděpodobně nezaměstnala.

13 Zatímco někteří zaměstnavatelé se k zaměstnávání znevýhodněných osob stavěli převážně kladně, postoje jiných zaměstnavatelů byly spíše negativní. Tito zaměstnavatelé vycházeli především z předchozích špatných zkušeností, kvůli kterým považují romské zaměstnance za nespolehlivé. Závěry Na otázku Jak by měl podle vás vypadat ideální zaměstnanec? zaměstnavatelé většinou uváděli následující charakteristiky: poctivý, pracovitý, ochotný, pořádný, opatrný, dochvilný, zkušený, loajální, flexibilní, otevřený novým pracovním postupům, zodpovědný, samostatně uvažující člověk, který je schopen se v rámci pravidel firmy samostatně rozhodovat. Zaměstnavatelé dále uváděli, že ideální zaměstnanec by měl umět přijmout kritiku a být ochoten se v práci dále rozvíjet a zlepšovat Rumunsko Charakteristika dotazovaných zaměstnavatelů Zaměstnavatelé, kteří souhlasili s poskytnutím rozhovoru, působili v následujících odvětvích: Nábor a školení asistentů pro domácí péči o nemocné Úklidové služby a údržbu komerčních budov Dovoz a prodej ojetých pneumatik Ústředním tématem rozhovorů byla snaha charakterizovat ideálního zaměstnance z pohledu zaměstnavatelů. Zaměstnavatelům byly kladeny následující otázky: Jak by vypadal profil ideálního zaměstnance? Jaké by měl mít pracovní zkušenosti? Máte nějaké zkušenosti se zaměstnáváním znevýhodněných osob? Před zahájením každého rozhovoru byli zaměstnavatelé ujištěni, že získané informace mají důvěrný charakter a budou použity pouze za účelem výzkumu. Zástupce jedné společnosti byl ochoten nám poskytnout rozhovor jen tehdy, nebude-li nahráván. Požadovaná kvalifikace Úroveň požadované kvalifikace se odvíjela od náplně konkrétní práce, ve většině případů však zaměstnavatelé požadovali dokončené základní vzdělání (tj. 8 tříd). Důležitou roli při výběrovém řízení hrály reference všichni dotazovaní zaměstnavatelé uvedli, že od uchazečů požadují doporučení od předchozích zaměstnavatelů. V případě, že uchazeči neměli žádné formální vzdělání (a daná pozice si ho nevyžadovala) zaměstnavatelé vítali např. výuční listy, či jiné doklady o praktických dovednostech. Kompetence Dovednosti: Komunikační dovednosti (nebýt přehnaně hovorný, ale ani ne zamlklý)

14 Postoje: Ochota pracovat, trpělivost, spolehlivost, otevřenost a flexibilita, motivace k práci Znalosti: Základní znalosti potřebné k práci v úklidových službách, znalosti potřebné k výkonu konkrétní pracovní činnosti Vnitřní systém školení a dalšího vzdělávání v rámci zaměstnání V některých případech společnosti nabízejí zaměstnancům školící kurzy na pracovišti. Většina dotazovaných zaměstnavatelů však uvedla, že namísto speciálních kurzů zaškolují zaměstnance přímo v rámci pracovního procesu za použití mentorů (mentory se zpravidla stávají nejzkušenější zaměstnanci) a metody koučinku (rovněž na bázi zaměstnanec zaměstnanec). Jak se ucházet o práci Většina zaměstnavatelů uvedla, že nové zaměstnance přijímá zejména na základě životopisů a přijímacích pohovorů. Zaměstnávání znevýhodněných osob Ačkoliv zaměstnavatelé uvedli, že znevýhodněné osoby se mohou účastnit výběrových řízení, Romy zaměstnává pouze jeden zaměstnavatel. Diskriminaci jsou vystaveny zejména romské ženy. Většina zaměstnavatelů dále uvedla, že v jejich společnostech pro znevýhodněné osoby neexistují žádná speciální pravidla a se všemi uchazeči o práci (potenciálními zaměstnanci) je nakládáno stejně. Závěry Obecně lze říci, že zaměstnavatelé preferují uchazeče mladší 40 let, kteří ukončili alespoň základní vzdělání (8 ročníků). Ideální zaměstnanec se vyznačuje otevřeností, ukázněností, pracovitostí a ochotou pracovat. Pracovní zkušenosti a reference od předchozích zaměstnavatelů jsou vítány Španělsko Charakteristika dotazovaných zaměstnavatelů Rozhovorů se zúčastnilo šest různých zaměstnavatelů působících v následujících odvětvích: Potraviny/Drogerie/Parfémy Hotelnictví a pohostinství Služby poradenství Finanční služby, finanční poradenství Veřejné kulturní služby Na samém začátku projektu se všichni zaměstnanci Romi Serseni zúčastnili brainstormingového sezení, jehož účelem bylo identifikovat zaměstnavatele, kteří by byli ochotni se do projektu zapojit a poskytnout rozhovory. Následně bylo vybráno šest

15 společností působících v sektoru služeb. Zaměstnanci Romi Serseni pak tyto zaměstnavatele kontaktovali, a to buď osobně, nebo telefonicky. Většina rozhovorů probíhala přímo v daných společnostech (tj. v obchodech s potravinami, drogériích, hotelech a restauracích). Všech šest společností sídlí v Madridu a jedná se o relativně zavedené firmy s dlouholetou zkušeností. Požadovaná kvalifikace Většina zaměstnanců těchto firem měla poměrně nízkou kvalifikaci. Vyšší vzdělání a speciální kvalifikace nebyly tedy v těchto případech požadovány ani od potenciálních uchazečů. Věk zaměstnanců těchto firem se pohyboval v rozmezí 20 až 45 let. Kompetence Dovednosti: Komunikační dovednosti, schopnost jednat se zákazníkem, networking Postoje: Zodpovědnost, laskavost, stabilní výkonnost, úcta k ostatním, zájem o práci, motivace Znalosti: Znalosti potřebné k výkonu konkrétní pracovní činnosti Vnitřní systém školení a dalšího vzdělávání v rámci zaměstnání O metodách školení a dalšího vzdělávání nám dotazovaní zaměstnavatelé neposkytli žádné informace. Jak se ucházet o práci Noví zaměstnanci jsou přijímáni především na základě zaslaných životopisů a přijímacích pohovorů. Při hledání práce lze využít i místní odbody úřadu práce (INEM). Svou roli hrají i neformální kanály v podobě známostí a doporučení. Zaměstnávání znevýhodněných osob Zkušenosti se zaměstnáváním znevýhodněných osob měla polovina dotazovaných zaměstnavatelů. Největší procento těchto osob tvořili přistěhovalci a ženy, které se staly obětmi násilí. Zaměstnavatelé své zkušenosti hodnotili převážně kladně a uváděli, že zaměstnáváním těchto lidi jim pomáhají překonat složitou životní situaci, z čehož mají dobrý pocit. Závěry Ideální zaměstnanec by měl mít následující charakteristiky: schopnost jednat s klientem, zodpovědnost, motivaci k práci, stabilní výkonnost, schopnost navázat vztahy s novými klienty a udržet dobré vztahy s těmi starými. Dotazovaní zaměstnavatelé neprojevily žádné předsudky vůči zaměstnávání romských žen. Pro všechny uchazečky o práci platí při výběrovém řízení stejná pravidla.

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR Metodika Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR 1 2 Obsah Obsah 1. Zmapování aktuální situace v dané oblasti (situační analýza) 5 1.1. Úvod do problematiky 1.2. Výzkum k

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem čtvrté speciální vydání Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 04:: Rovné příležitosti

Více

JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH

JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH V předešlých textech jsme si ukázali, že rovné příležitosti mezi ženami a muži se týkají i odměňování. Ostatně odměna zaměstnanci za jeho efektivní působnost

Více

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Bakalářská práce Vypracovala: Silvie Kasková Vedoucí

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Analytická zpráva. Analytická zpráva. Analýza dobré praxe na Slovensku a Skotsku

Analytická zpráva. Analytická zpráva. Analýza dobré praxe na Slovensku a Skotsku Analytická zpráva Analytická zpráva Analýza dobré praxe na Slovensku a Skotsku 1 Analytická zpráva 2 Obsah Obsah Obsah Úvod 4 1. Východisko pro analýzu Vzdělávací systém v ČR 5 2. Popis typů škol v oblasti

Více

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce Obsah Úvod 1. Teoretická část Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Postavení žen na trhu práce z hlediska rovných příležitostí Genderové

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Based on the project PreQual http://prequalsteps.maiz.at PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Zprávy

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení Deliverable 3 - WP1 Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení ručení pro moduly společného učení HP Admin Admin Ref num: 538480-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDVTIG-GMP Grant

Více

Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC. Mgr. Rudolf Doležel

Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC. Mgr. Rudolf Doležel Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC Mgr. Rudolf Doležel 1 Úvod Od dětství se člověk připravuje na svoje budoucí povolání. Ne každý se stane tím, čím chtěl být. Výběr povolání je ovlivněn mnoha

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Obsah

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. David Beňák Vypracovala: Alena Kmochová Čelákovice 2011 1 Čestné

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více