METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE!"

Transkript

1 METODIKA nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE!

2 Evropská kontaktní skupina Evropská kontaktní skupina je občanské sdružení, které prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci a mění zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. ČÍM SE ZABÝVÁME? Ženy na trhu práce diskriminace na trhu práce, nezaměstnanost, práce z domova, rekvalifikace a návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené Migrace a integrace postavení cizinců a cizinek ve společnosti, problémy, kterým čelí při začleňování do většinové společnosti, odlišné modely integrace, komunitní rozvoj, svépomocné aktivity migrantů a migrantek Rovné příležitosti mezi muži a ženami Osvěta, vzdělávání, publikace, kampaně JAKÉ JSOU NAŠE AKTIVITY? Odborné přednášky, semináře, interaktivní vzdělávací workshopy, mezinárodní konference, multikulturní skupiny, sociologické výzkumy, analýzy, informační a osvětové kampaně, zahraniční stáže, síťování, publikační činnost Jsme součástí České ženské lobby, platformy nevládních neziskových organizací, která hájí práva žen nejen v ČR (www.czlobby.cz) Dejvická 28, Praha 6 tel.:

3 Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, Praha 6, METODIKA nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! VYDALA Evropská kontaktní skupina v roce 2011 AUTORKY Hana Víznerová, Veronika Jedličková, Andrea Krchová, Helena Košťálová NA PUBLIKACI SPOLUPRACOVALY Eva Kavková, Kateřina Machovcová, Ivana Šindlerová EDITORKA Helena Košťálová JAZYKOVÁ KOREKTURA Karel Kratochvíl GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA Robert Hojný, Martin Litera ILUSTRACE Markéta Stará TISK Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s První vydání, náklad 1000 výtisků Evropská kontaktní skupina, 2011 Tato publikace vznikla v rámci projektu Šance práce integrace!, který byl podpořen z prostředků ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. ISBN

4 METODIKA nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! 1

5 Teoretická část 1. Úvod 4 2. Pro koho je tato metodika určena 5 3. Migrace a integrace cizinců a cizinek v ČR Kdo jsou migranti a migrantky v ČR Legislativní a institucionální rámec migrace a integrace v ČR Integrace migrantů a migrantek v ČR Vzděláváním k integraci Zkušenosti migrantů a migrantek Vzdělávání dospělých jako součást celoživotního učení Současné trendy ve vývoji vzdělávání dospělých Doporučení pro tvůrce vzdělávací akce Specifika nízkoprahových kurzů 18 Praktická část 6. Popis vzdělávacího programu Šance práce integrace! Obsah a organizace vzdělávacího programu Princip propojení jazykové výuky s obsahovou Forma a metody výuky Cílová skupina Bariéry účasti na vzdělávání Individuální přístup k účastníkům a účastnicím vzdělávacích kurzů Didaktické pomůcky Lektorský tým Evaluace programu Příklady použitých vyučovacích metod a technik Techniky využívané v úvodní fázi výuky Techniky využívané v průběhu lekce Propojení jazykové a obsahové výuky Techniky využívané v závěrečné fázi výuky Shrnutí Závěrečná doporučení pro vedení nízkoprahových kurzů pro cizince Seznam použité literatury Další doporučené zdroje 63 2

6 Teoretická část 3

7 1. Úvod Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti a bojuje proti diskriminaci všeho druhu. Mezi naše klíčové aktivity patří vzdělávání, protože věříme, že to je efektivní cesta, jak odstranit předsudky a stereotypy panující ve společnosti a naopak podpořit úspěšnou integraci osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Naše vzdělávací programy se zaměřují jak na tyto marginalizované skupiny, tak i na poskytovatele sociálních služeb, kteří s nimi pracují. Jedním z takovýchto vzdělávacích projektů byl projekt Šance práce integrace!, který EKS realizovala v letech s podporou ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Těžištěm tohoto projektu bylo zpracování vzdělávacího programu určeného pro cílovou skupinu migrantů a migrantek z tzv. třetích zemí původu (tj. mimo Evropskou unii), kteří žijí v Plzeňském kraji. Cílem vzdělávání bylo především vybavit migranty a migrantky potřebnými znalostmi a dovednostmi, které by jim usnadnily samostatně zvládat běžné úkony spojené s jejich pracovní praxí a zprostředkovat orientaci na pracovním trhu, která povede k získání či udržení zaměstnání mimo nelegální struktury a napomůže i hlubší společenské integraci. Metodika vzdělávacího programu byla vytvářena na míru potřebám účastníků a účastnic, kteří ovládali češtinu často pouze na základní úrovni a měli o České republice velmi zkreslené představy a informace. Řada z nich byla dovezených zprostředkovatelskými agenturami v době hospodářského růstu. V průběhu projektu došlo k zásadním společensko-ekonomickým změnám způsobeným dopadem ekonomické krize a přijetím významných legislativních změn týkajících se pobytu a zaměstnávání cizinců na území ČR. Metodika vzdělávacího programu reflektovala i tyto změny. Publikace, která se Vám dostala do rukou, je metodickým návodem ke vzdělávacímu programu Šance práce integrace!. Naším záměrem bylo zprostředkovat čtenářům a čtenářkám publikace zkušenosti EKS s přípravou a realizací nízkoprahových kurzů pro migranty a migrantky. Odborné literatury, která by se věnovala těmto specifickým vzdělávacím metodám a technikám, je na našem trhu nedostatek, a proto doufáme, že pomůžeme radou a inspirací těm, kteří by chtěli podobné metody uplatnit ve své výuce. Upozorňujeme však, že informace a metodické návody v této publikaci jsou velmi úzce spjaty s konkrétním projektem, specifickou cílovou skupinu v kontextu s časem i místem realizace. Proto doporučujeme nevnímat zkušenosti EKS jako obecně platná pravidla, ale jako volný návod či inspiraci. 4

8 2. Pro koho je tato metodika určena Tato metodika je primárně určena pro lektory a lektorky, kteří se zabývají (nebo v budoucnu budou zabývat) vzděláváním dospělých osob z odlišného sociokulturního prostředí. Je to praktická pomůcka, která vám poradí, jak efektivně předávat informace, na co je dobré si dávat pozor a jaká úskalí a možnosti vás při vedení kurzů čekají. Metodika je využitelná pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti vzdělávání lidí z odlišných sociokulturních podmínek. Odráží naši vlastní zkušenost a touto cestou se chceme podělit o to, co se osvědčilo a naopak jaké metody či praktiky u této cílové skupiny selhávají. Metodika je rozdělena do dvou částí. První část popisuje základní teoretická východiska, na jejichž základě byl vzdělávací program připraven. Týkají se jak imigrační a integrační politiky, tak vzdělávání dospělých s důrazem na přípravu a realizaci nízkoprahových kurzů. Druhá část je zaměřena především na praktické stránky přípravy a realizace nízkoprahových vzdělávacích kurzů. Součástí praktické části jsou i ukázky vyňaté ze studijních materiálů, se kterými jsme ve výuce pracovali. Pokud by Vás zajímaly další příklady práce s textem, můžete se seznámit s učebnicí pro cizince určené pro samostudium, kterou jsme vydali pod názvem Vaše šance jít do práce. 5

9 3. Migrace a integrace cizinců a cizinek v České republice Jednou z podmínek poskytování vzdělávání specifické cílové skupině, jakou jsou migranti a migrantky, je porozumění jejich situaci. To předpokládá znalost základních fakt i souvislostí, které vymezují podmínky pro život a integraci příchozích v hostitelské zemi. Tyto podmínky se zároveň stávají předmětem jejich vzdělávání. V této kapitole zaprvé popíšeme obecné charakteristiky migrace v ČR (aktuální situace i vývoj v posledních letech týkající se počtu cizinců v ČR, jejich složení z hlediska země původu, pohlaví či věku a také podle typu pobytu a důvodů migrace) a stávající legislativní a institucionální podmínky v této oblasti. Druhým tématem kapitoly je problematika integrace. Vysvětlíme tento pojem a popíšeme, jaký postoj k integraci zaujímá stát v rovině vládních koncepčních dokumentů a jaký přístup v rámci našich aktivit zacílených na migranty volíme my. Vzdělávání je jednou z klíčových integračních aktivit. V kapitole také poukážeme na zkušenosti migrantů a migrantek související s jejich integrací do české společnosti i na situaci migrantů a migrantek v Plzni a plzeňském regionu Kdo jsou migranti a migrantky v ČR? Na konci roku 2010 žilo v ČR (podle oficiálních statistik) celkem cizinců a cizinek, již získalo trvalý pobyt (z toho 47,3 % žen) a mělo jiný druh pobytu (z toho 38,6 % žen). 1 Z celkového počtu pochází asi 33 % cizinců ze zemí Evropské unie, ostatní z tzv. třetích zemí. 2 Počet cizinců v ČR od roku 1993 narůstal téměř skokově. Česká republika se ze země zdrojové a tranzitní postupně stala zemí cílovou, ve které se cizinci trvale usazují. Růst počtu cizinců na území ČR se pozastavil v průběhu roku 2009, což bylo poprvé od roku 2000, kdy též došlo k mírnému poklesu. 3 Za příčinu je považována ekonomická krize a její důsledky (pokles pracovních příležitostí, růst nezaměstnanosti, ztráta zaměstnání a s tím související povolení k pobytu v ČR, omezené či pozastavené vydávání pracovních povolení pro cizince atd.). 1 Údaje dle Českého statistického úřadu: c01t01.pdf 2 Třetí země jsou země mimo členské státy Evropské unie (EU), Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Tato kategorizace vychází z legislativy, která vymezuje rozdílné podmínky pro vstup a pobyt cizinců v ČR a odráží se také v koncepčních dokumentech, které stanovují cílové skupiny, na které jsou zaměřená integračníopatření státu. 3 Vývoj počtu cizinců v ČR: (rok 1993), (2008), (2009) (http://www.czso.cz/csu/cizinci. nsf/tabulky/ciz_pocet_cizincu-001). 6

10 Největší počet cizinců žije v Praze a v Brně. Plzeň stejně jako Pardubice a Mladá Boleslav se stala v posledních letech novým cílem, kam migranti začali přicházet zejména za prací. V Plzeňském kraji bylo k registrováno celkem cizinců (z toho necelých 11 tis. s trvalým pobytem). Tento region patří mezi oblasti s největším počtem cizinců v ČR 4. I zde se však projevily dopady ekonomické krize a administrativních opatření státu a došlo k poklesu počtu cizinců žijících v Plzeňském kraji 5. Složení cizinců pobývajících v České republice z hlediska země původu (tj. jejich státního občanství) se v posledních letech příliš nemění. Výrazně převažují cizinci z Evropy (33 % z Evropské unie, 44 % ze zemí mimo EU). Z mimoevropských zemí pochází necelá čtvrtina cizinců, většina z nich z Asie (20 %), z Afriky (1 %) a Ameriky (2 %) přichází velmi malý počet osob (Rákoczyová, Trbola 2009: 17). Dlouhodobě nejpočetnější skupiny cizinců na území ČR představují občané tří zemí: Ukrajina, Slovensko a Vietnam (dvě třetiny všech cizinců v ČR). 6 Rovněž v Plzeňském kraji žijí nejvíce občané těchto států 7. Z celkového počtu cizinců představují ženy cca 42 % (je patrný mírný nárůst počtu žen migrantek v ČR: například v roce 2003 to bylo 39 % 8 ). Tento podíl se však různí podle typu pobytů (vyšší podíl je u trvalých pobytů) a zemí původu (např. Rusko, Polsko, Mongolsko vyšší podíl než 42 %, údaje z roku 2008 dle Rákoczyová, Trbola 2009: 18). Z hlediska věku převažují lidé v produktivním věku, což odpovídá hlavnímu trendu v oblasti migrace do ČR, kdy většina příchozích je ekonomicky aktivní. V migračních teoriích se rozlišuje mezi různými formami mezinárodní migrace, zejména mezi dvěma základními dobrovolnou a nucenou migrací (Janků 2006). V prvním případě jde například o pracovní nebo rodinnou migraci, v druhém případě o situaci uprchlíků, kteří jsou z politických či humanitárních důvodů nuceni opustit svoji zemi a požádat o mezinárodní ochranu v zemi jiné. Nicméně tuto striktní kategorizaci je třeba vnímat s určitou opatrností. Především výstupy kvalitativních výzkumů poukazují na fakt, že skutečné motivy k odchodu ze země původu představují komplex příčin charakteru politického, ekonomického i osobního/rodinného 9. 4 Největší počet cizinců žije v Praze (cca 149 tis.), Středočeském kraji (58 tis.), Jihomoravském kraji (36 tis.) a Ústeckém kraji (necelých 31 tis.) (http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/ a/$file/c01t02.pdf). 5 Vývoj počtu cizinců v Plzeňském kraji: (rok 2006), (2007), (2008), (2009) (http:// 6 Nejvíce zastoupené země k viz 7 Ukrajina: 8 886, Vietnam: 6 257, Slovensko: 5 053, Německo: 1 997, Moldavsko: 842, Rumunsko: 737, Polsko: 659, Bulharsko: 457, Rusko: 307, Bělorusko: 299, Mongolsko: 224 (údaje k , csu/cizinci.nsf/t/7d d/$file/c01a05.pdf) Například výzkumy zaměřené na migraci a integraci žen cizinek v ČR (více viz Krchová, A., Víznerová, H., Kutálková, P. 2008). 7

11 Důvody migrace do České republiky je možné popsat podle oficiálních údajů o účelu pobytu (vztahuje se na cizince a cizinky bez trvalého pobytu v ČR). Nejčastěji zastoupeným účelem je výdělečná činnost (zaměstnání nebo podnikání 10 ), další jsou sloučení rodiny nebo studium. Specifickou skupinu představují uprchlíci, osoby, které v ČR požádaly nebo již získaly azyl (mezinárodní ochranu), tato skupina je však málo početná Legislativní a institucionální rámec migrace a integrace v ČR Charakter migrace do České republiky a její proměny jsou do značné míry podmíněny legislativou, která vymezuje pravidla pro příchod a setrvání migrantů na území ČR. Nejdůležitější právní normou v tomto směru je zákon o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb.), jehož ustanovení mají vliv nejen na možnosti migrace do ČR, ale také na podmínky pro integraci cizinců, kteří v ČR krátkodobě či dlouhodobě zůstávají nebo se zde trvale usazují. Zákon o pobytu cizinců rozlišuje podmínky pro vstup a pobyt na území ČR pro cizince z tzv. třetích zemí a zemí EU/EHP. Cizinci z třetích zemí mohou na území pobývat přechodně či trvale. Přechodný pobyt je pobyt na krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum (nad 90 dnů) a povolení k dlouhodobému pobytu (pobyt delší než 6 měsíců). Nejčastěji po 5 letech nepřetržitého pobytu v ČR mohou cizinci požádat o povolení k trvalému pobytu, což je postavení, které se již blíží právnímu postavení občanů ČR (výjimkou je například pravidlo, že cizinci s trvalým pobytem nemají aktivní ani pasivní volební právo). Po 5 letech trvalého pobytu mohou požádat o české občanství. Dokud cizinec nemá trvalý pobyt, musí plnit tzv. účel pobytu. Tedy prokazovat důvod, proč žije v ČR. Ve stanových lhůtách musí prodlužovat své povolení k pobytu a dokládat například platné pracovní povolení, pokud je v ČR zaměstnán a zaměstnání je tímto tzv. účelem pobytu. 10 Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí v prosinci 2010 bylo celkem cizinců v postavení zaměstnanců, z toho občanů EU/EHP a Švýcarska. V Plzeňském kraji byl celkový počet cizinců v postavení zaměstnanců (z toho žen) a z toho občanů EU/EHP a Švýcarska, cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání a osob s platným povolením k zaměstnání (tj. pracovním povolením) (www.portal.mpsv.cz). Ekonomickou aktivitu jako účel pobytu (zaměstnání nebo podnikání) uvádí přibližně polovina všech cizinců pobývajících v ČR týká se to zejména občanů evropských zemí, naopak u osob z Afriky a Ameriky převažuje sloučení rodiny (Rákoczyková, Trbola 2009: 20). V posledních době dochází ke změnám účelu pobytu na sloučení rodiny (nárůst 28,1 %), podnikání (nárůst 15,8 %) a studium (nárůst 11,8 %). Tento vývoj poukazuje na situaci v oblasti zaměstnávání (pokles počtu volných pracovních míst, snižování počtu udělených pracovních povolení pro cizince) (Machovcová 2010 dle EMN Report 2009). 11 V roce 2009 v ČR o mezinárodní ochranu zažádalo osob, 75 osobám byl azyl udělen. Aktuálně platný azyl mělo osob (údaje k , 8

12 Druhou důležitou právní normou je zákon o azylu (zákon č. 325/1999 Sb.), který upravuje institut mezinárodní ochrany (azylu), postavení žadatelů o azyl a azylantů, tj. osob, kterým byl azyl udělen. Závazný je také tzv. Státní integrační program, vstup do něj je nabídnut každému, komu stát udělil azyl a nabízí podporu v oblasti bydlení, výuky českého jazyka a při hledání práce. Hlavním gestorem v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (azylu) je Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Agenda tohoto odboru se týká všech úrovní: legislativně-koncepční, analytické i realizační 12. Koordinuje také politiku integrace cizinců (tato agenda byla převedena z Ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2008). Zejména do problematiky integrace cizinců jsou zapojeny další resorty vlády (ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, průmyslu a obchodu a další) a také další instituce státní správy a na regionální a lokální úrovni instituce samosprávy (kraje, města, obce). Na regionální úrovni působí Centra na podporu integrace cizinců (integrační centra provozovaná krajskými úřady, Správou uprchlických zařízeních nebo neziskovými organizacemi jsou od roku 2009 postupně zakládána ve většině krajů ČR) 13. Důležitým aktérem v oblasti migrace a integrace jsou neziskové nevládní organizace (NNO), které působí především samostatně, případně ve spolupráci s integračními centry Integrace migrantů a migrantek v ČR Integrace je dlouhodobý proces týkající se těch, kteří přichází z jiné země (a často z odlišného sociokulturního prostředí), i původních obyvatel hostitelské země. Je to tedy obousměrný proces, jehož cílem je začlenění migrantů a migrantek do všech oblastí společnosti. Zásadní je právě tento vícedimenzionální charakter integrace: plnohodnotná integrace předpokládá participaci příchozích v důležitých oblastech společnosti a přístup k jejím institucím (trh práce, vzdělávání, zdravotní a sociální oblast, bydlení atd.), ale také zahrnuje sociokulturní dimenzi. Cílem integrace je soběstačnost migrantů, vytvoření sociálních vazeb a získání pocitu sounáležitosti s hostitelskou zemí. Základním dokumentem, který stanovuje priority státu v této oblasti, je Koncepce integrace cizinců (KIC). Vymezuje cílovou skupinu, cíle a způsoby jejich dosažení, tzv. integrační opatření. 12 Více informací na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR: 13 Více informací na 9

13 Koordinaci realizace této koncepce má na starosti Ministerstvo vnitra, které každoročně vyhodnocuje její plnění a stanovuje priority na další rok. Cílovou skupinou jsou cizinci z třetích zemí 14, kteří legálně pobývají v ČR. Původně definice cílové skupiny zahrnovala pouze cizince pobývající v ČR déle než 1 rok, tato podmínka byla zrušena a nyní jsou opatření směřována také na nově příchozí. Konkrétně je záměrem umožnit příchozím základní orientaci v hostitelské zemi: poskytování úvodních informací zajišťujících sociokulturní orientaci, základní informace o právech a povinnostech a získání znalosti češtiny alespoň na komunikační úrovni (Zpráva o realizaci KIC 2010). Dle zprávy o realizaci koncepce se integrační politika výrazně zaměřuje na integraci dětí a mládeže a na zajištění přístupu k integračním aktivitám ženám cizinkám tzv. zranitelné skupiny (Zpráva o realizaci KIC 2010). Priority integrace cizinců dle KIC jsou: 1. znalost českého jazyka, 2. ekonomická soběstačnost, 3. orientace cizince ve společnosti 15 a 4. vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti (vzájemný interkulturní dialog). Účast na integračních aktivitách, včetně vzdělávacích kurzů, není pro cizince závazná. Povinností je pouze dosažení znalosti českého jazyka na úrovni A1 16 v případě, kdy cizinec žádá o trvalý pobyt. Související zkouška je poskytována zdarma, ale stát se nezavazuje poskytnout příslušné jazykové kurzy Vzděláváním k integraci Již jsme zmínili, že integrace je oboustranný proces, kterého se účastní příchozí i původní obyvatelé hostitelské země (tedy země, která migranty přijímá). Aktivní zapojení migrantů a migrantek do majoritní společnosti předpokládá otevřenost jejich institucí a zajištění přístupu ke službám. Na odstranění překážek vyplývajících z jazykových a kulturních rozdílů se musí podílet jak cizinci, tak zástupci institucí a organizací (z nevládní, veřejné i soukromé sféry úřady státní správy i samosprávy, NNO, zaměstnavatelé atd.) i nejširší veřejnost. Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je zvyšování vzájemné informovanosti. 14 Cizinci z EU tedy nejsou součástí integrační politiky, ani podporovaných integračních opatření a aktivit. Ve skutečnosti však i cizinci z těchto zemí čelí podobným rizikům jako cizinci z třetích zemí a přitom nemají například přístup ke vzdělávacím kurzům či jiným aktivitám na podporu integrace, které realizují neziskové organizace, jež získávají finanční podporu dle integrační politiky státu. KIC se nezaměřuje ani na žadatele o azyl a azylanty, pro ty je určen již zmíněný Státní integrační program. 15 Bude zajišťována zejména prostřednictvím úvodních kurzů sociokulturní orientace detailnější popis viz Zpráva o realizaci KIC 2010, strana Referenční úrovně pro češtinu jako cizí jazyk (www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-procestinu-jako-cizi-jazyk). Více informací o zkoušce z českého jazyka pro cizince na: 10

14 Vzdělávání patří mezi nejefektivnější způsoby podpory integrace. Na straně majoritní společnosti je součástí vzdělávání získávání poznatků o situaci příchozích v ČR a rozvoj interkulturních kompetencí. Na straně migrantů se vzdělávání zaměřuje na oblast jazyka, právních základů, orientace na trhu práce a ve společnosti zahrnující také zvyky, hodnoty, kulturu a historii přijímající společnosti. Při realizaci našich kurzů vycházíme z této koncepce vzdělávání. Účastníci kurzů vyjadřují opakovaně zájem a potřebu získávat znalosti a dovednosti jak v oblastech týkajících se trhu práce, fungování institucí či právního minima, ale také v oblasti češtiny a běžného života (specifika české kultury, normy a pravidla chování atd.). Vzdělávací kurzy jsou jednou z forem aktivního zapojení migrantů do integračního procesu. Nedílnou součástí účasti v kurzech je získávání sociokulturních kompetencí a vytváření vazby k české společnosti. V rámci aktivit, které realizujeme na podporu integrace migrantů a migrantek, jejichž součástí jsou také vzdělávací kurzy, zohledňujeme zásady rovného přístupu a rovných příležitostí. Je nezbytné vycházet ze skutečnosti, že migranti netvoří homogenní skupinu, ale naopak jsou to různé skupiny (z hlediska pohlaví, věku, národnosti atd.), které mají specifické potřeby. Efektivita integračních opatření (včetně podpory v oblasti vzdělávání) je založena na zohlednění těchto specifických potřeb a postavení různých skupin. Zkušenosti migrantů a migrantek například ukazují na odlišné genderově specifické problémy a překážky žen a mužů při integraci. Jedna z nich se projevuje také v přístupu ke vzdělávání, kdy rodinné a pracovní závazky a povinnosti omezují přístup ke vzdělávání. Přitom se tyto povinnosti či zodpovědnosti jinak dotýkají žen a jinak mužů 17. Podpora z tohoto hlediska spočívá například v zajištění hlídání dětí v průběhu kurzu a také v přizpůsobení doby konání kurzu do podvečerních hodin nebo na víkend. 17 Například závěry z výzkumu EKS uvedené v publikaci Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy (2008). Na podobné zkušenosti jsme narazili nejenom u azylantů, ale i cizinců s jiným typem pobytu v ČR. Časově a fyzicky náročná práce či péče o děti znemožňuje migrantům účast na vzdělávacích kurzech. Migrantům chybí v ČR rodinné zázemí; bez širších sociálních vazeb mají omezené možnosti podpory například při hlídání dětí atd. 11

15 3.5. Zkušenosti migrantů a migrantek V řadě oblastí se situace migrantů a migrantek v Plzni a okolí neliší od ostatních regionů ČR. Jejich zkušenosti (zejména osob z tzv. třetích zemí) s integrací poukazují na problematické postavení cizinců a cizinek v české společnosti. Do značné míry tato situace vychází i z předsudků a stereotypů, které zde přetrvávají. Je tomu tak i v oblasti trhu práce. Pracovní uplatnění nachází spíše na sekundárním trhu práce na nekvalifikovaných a nízce finančně ohodnocených pracovních pozicích, mají malé šance uplatnit své vzdělání, potýkají se s problémem diskriminace v přístupu na trh práci i v zaměstnání či dokonce s vykořisťováním a porušováním nejen pracovněprávních předpisů, ale i základních lidských práv 18. Na našich kurzech jsme se potkávali s lidmi, kteří se dostali do situací závislosti na různých zprostředkovatelích (tzv. klienti legální či pololegální agentury práce, organizované skupiny cizinců/krajanů nebo i jednotlivci), pracují v těžkých pracovních podmínkách a mnohdy i bez povinných dokumentů. Situace se zhoršila v důsledku ekonomické krize (jak jsme nastínili již v úvodu kapitoly). Ke změnám dochází postupně od roku 2008, ale problémy se začaly naplno projevovat v roce Stát reagoval na pokles pracovních příležitostí opatřeními, která omezovala příjezd a pracovní aktivity cizinců v ČR (pozastavení či omezení vydávání dlouhodobých víz a pracovních povolení). Regulace ze strany státu měly za následek odjezd cizinců zpět do zemí původu, ale pravděpodobně také nárůst počtu cizinců pobývajících v ČR bez legálního povolení k pobytu. Řada ekonomicky aktivních cizinců řešila situaci ztráty zaměstnání, resp. neprodloužení pracovního povolení, změnou povolení pobytu na podnikání. Ve skutečnosti však zůstávali (zůstávají) na stejných pracovních pozicích, ale v roli podnikatelů (živnostníků). Přitom mnohdy ani o změně svého pracovního postavení nevědí či nemají dostatečné a kvalitní informace o povinnostech, které se k podnikatelské činnosti vztahují. Jde o jeden ze závažných problémů, tzv. švarcsystém, který působí problémy samotným cizincům i státu. Nejenom předsudky a stereotypy doprovázené obavami a z nich vycházející diskriminační jednání, ale také složitá administrativa, nedostatečná kontrola zaměstnavatelů ze strany státu, jazykové a kulturní bariéry, nedostatečná znalost práv a povinností mají za následek například situaci, kdy se cizinci dostávají do závislosti na různých subjektech. 18 Aktuální situaci cizinců v Plzeňském kraji s uvedením konkrétních případů z praxe uvádí článek Současná situace migrantů na Plzeňsku (2010). 12

16 Základním předpokladem soběstačnosti, schopnosti jednat samostatně, je dostatečná informovanost. Na kurzech jsme se často setkávali s tím, že cizincům chybí základní přehled a zejména uvedení informací do souvislostí a praktického využití. Mnohdy mají pouze neúplné a nepřesné poznatky, které získali v průběhu života v ČR například od svých krajanů, jiných cizinců, členů rodiny, přátel, kolegů v zaměstnání atd. 19 Vzdělávání je jedním z prostředků ke zlepšení této situace, posiluje schopnosti bránit se a obhajovat svá práva, ale také plnit všechny zákonné povinnosti a předcházet rizikovým situacím. Příkladem je situace v oblasti zaměstnávání. Na kurzech jsme si ověřili, že migranti často nevědí, jaké základní dokumenty by měli jako zaměstnanci od zaměstnavatele dostat, případně jaké náležitosti má mít například pracovní smlouva. Výsledkem je pak skutečnost, že nemají k dispozici žádné právní dokumenty, na které by se mohli odvolávat. Účastníci našich kurzů také hodnotili jako přínosné získání nových informací a kontaktů na instituce a organizace, na které se mohou obracet a které jsou kompetentní v předávání dalších informací a řešení různých životních situací. Koncepce efektivního integračního vzdělávání s praktickým dopadem musí vycházet z komplexního přístupu k integraci, propojit jazykovou výuku s orientací ve společnosti a ekonomickou soběstačností. Cílem vzdělávacích kurzů, podle našich zkušeností, nemůže být pouze předání poznatků a faktických údajů, ale především porozumění fungování hostitelské země. Jedná se tedy o přehled základních principů a postupů, znalosti a dovednosti, kde a jak získat samostatně informace a v praxi s nimi pracovat. Prostřednictvím takto koncipovaného vzdělávání příchozí získávají schopnosti potřebné pro samostatné řešení různých životních situací v každodenním životě v nové zemi. 19 Zjištění z výzkumů potvrzují fakt, že pro cizince jsou formální zdroje informací obtížně dostupné a málo využívané (například různé informační brožury či speciální internetové stránky) či o nich mnohdy ani nevědí (například služby neziskových organizací) (Rákoczyová, Trbola 2009: 46, 144). Při realizaci vzdělávacích kurzů je vhodné zaangažovat do náboru a šíření informací v rámci komunit samotné migranty účastníky a absolventy kurzu. Posilují u druhých migrantů důvěru a motivaci k účasti na vzdělávání. 13

17 4. Vzdělávání dospělých jako součást celoživotního učení V následující kapitole se dočtete o teoriích celoživotního učení, resp. vzdělávání dospělých, ze kterých vycházíme v našich vzdělávacích kurzech a které jsou rovněž obsaženy v této metodice, a ujasníte si některé základní pojmy, které andragogika používá. Pro zájemce o další studium doporučujeme prostudovat si některou z odborných publikací, jejichž seznam je uveden v kapitole 8. Rádi bychom na tomto místě připomněli, že se jedná o teoretická východiska a doporučujeme je konfrontovat s konkrétní situací (jako jsou vstupní podmínky, složení studijní skupiny, forma výuky, cíle výuky atd.). Ve vzdělávání dospělých je důležité zachovávat do jisté míry flexibilitu; tvůrce vzdělávacího procesu by měl mít na paměti, že každá jednotlivá vzdělávací aktivita má svá specifika a ta je třeba zohlednit. Memorandum o celoživotním učení vydala Evropská komise v roce 2000 a definuje celoživotní učení jako veškeré účelné formalizované i neformální činnosti související s učením, které se průběžně realizují s cílem dosáhnout zdokonalení znalostí, dovedností a odborných předpokladů. Celoživotní učení je tedy proces, který zahrnuje veškeré učební aktivity probíhající po celý život člověka. Zahrnuje formální, neformální a informální učení, přičemž všechny tři složky se vzájemně doplňují a ovlivňují. V současné době se klade velký důraz především na sebeřízené (sebeurčené) a neorganizované učení, zdůrazňuje se individuální vliv každého jedince. Přičemž sebeřízené učení je obvykle chápáno jako proces, ve kterém si každý jedinec sám stanovuje obsah i rozsah vzdělávání, sám rozhoduje o tom, kdy a na jakém místě se bude vzdělávat a jaké prostředky k tomu využije. Významnou součástí celoživotního učení je vzdělávání dospělých. Vzdělávání dospělých je chápáno jako řádné školské vzdělávání (s cílem dosáhnout vyššího stupně vzdělání) nebo jako další vzdělávání (tj. proces získávání vzdělání po ukončení vzdělávání primárního). Vznik vzdělávání dospělých je reakcí na společenské změny moderních společenství. Život v moderní společnosti s sebou přináší nepřetržité změny a člověk by měl být připraven na ně neustále reagovat. Nutnost vzdělávat se po celý život je dnes již nezpochybnitelný fakt, který je potvrzován jak uznávanými mezinárodními institucemi (UNESCO, Evropská komise), tak i zmiňován ve strategických dokumentech ČR (Strategie celoživotního učení ČR, Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Bílá kniha, atd.). Koncept celoživotního vzdělávání, resp. učení se odráží i v probíhající kurikulární reformě. Obor zabývající se vzděláváním a učením dospělých, andragogika, zpravidla vymezuje pojmy vzdělávání (tj. záměrný proces) a učení (tj. incidentní proces). Jedním z důvodů, proč se v současné době (přibližně od poloviny 90. let 20. stol.) spíše upřednostňuje pojem učení v protikladu k pojmu vzdělávání, je snaha zdůraznit, že zodpovědnost za nabyté znalosti, dovednosti a kompetence leží na každém jednotlivci. 14

18 Teorií vyučování a učení se zabývá vědní obor didaktika. Zkoumá a vyhodnocuje například efektivitu výuky, analyzuje vzdělávací proces, vzdělávací potřeby a také použití didaktických prostředků Současné trendy ve vývoji vzdělávání dospělých Přístup k účastníkům, používání didaktických metod a pomůcek, forma výuky či průběh vzdělávacího procesu zaznamenávají v průběhu let řadu zásadních proměn a jsou ovlivněny působením několika vzájemně se ovlivňujících faktorů. Obor vzdělávání dospělých vznikl jako logický důsledek změn moderní společnosti a je také změnami probíhajícími ve společnosti silně ovlivňován. Stejně jako celá společnost i vzdělávání dospělých se chová jako živý organizmus. Nové trendy ve vzdělávání dospělých tedy nejsou pouze výsledkem výzkumů v oblasti andragogiky, ale jsou současně ovlivněny i vývojem ve společnosti, na trhu práce či v oblasti nových technologií. Mezi současné trendy se řadí například: - Orientace na učícího se ve vzdělávacím procesu je zásadním prvkem účastník. Na druhou stranu se také zodpovědnost za osvojení kompetencí, znalostí a dovedností přesouvá na účastníka. - - Individuální přístup k učícím se. Obsahem vzdělávání se stále více stává řešení reálných problémů, často se vzdělávání odehrává přímo v místě, kde se problémy vyskytují, tj. na pracovišti. - Modularita vzdělávacích programů. Na rozdíl od ucelených vzdělávacích programů jsou jednotlivé moduly pružnější, je možné je skládat do ucelených programů podle potřeb účastníka. - Rozvoj nových forem učení. Zatímco v minulosti jsme se mohli nejčastěji setkat s formou prezenční, v současné době se stále více projevuje vliv nových technologií, využití e-learningu, nárůst podílu distančního vzdělávání a kombinovaného studia atd. - Autonomie dospělého, účastníci se spolupodílejí na tvorbě vzdělávacího programu. Při přípravě vzdělávací akce pro dospělé se ponechává kurikulum do jisté míry otevřené. (Beneš 2009) 15

19 4.2. Doporučení pro tvůrce vzdělávací akce Při přípravě vzdělávací akce je v prvé řadě potřeba stanovit si cíl vzdělávání, tj. co má absolvent vzdělávací akce po jejím skončení ovládat nebo znát. Stanovení cíle (popř. cílů) vzdělávací akce je zásadní výchozí bod pro úspěšnost celé vzdělávací akce. Ze stanoveného cíle vychází obsah, forma i metody vzdělávání, je také důležitým podkladem pro evaluaci celého procesu. Cíl ovlivňuje i samotnou organizaci vzdělávací akce, je zásadní informací při stanovování profilu účastníka i profilu absolventa. Proto je potřeba stanovit si předem kritéria, podle kterých bude možné posoudit, zda absolvent vzdělávacího procesu stanoveného cíle dosáhl či nikoli (Mužík 2004). Jednou z možností, jak zajistit, aby byly při formulaci cílů splněny všechny požadavky, je postupovat podle tzv. metody S.M.A.R.T. (některé prameny uvádějí i metodu S.M.A.R.T.E.R; viz Cíl je formulován s ohledem na to, aby byl konkrétní (tj. je možné odpovědět na otázky: Kdo? Co? Kde? Kdy? Jak? Proč?), měřitelný, dosažitelný, reálný a časově ohraničený. Pokud je to možné, vždy je lepší, když se na formulaci cílů podílejí účastníci vzdělávacího procesu. Poté, co je stanoven cíl vzdělávání, vybírá tvůrce vzdělávacího procesu metody, pomocí nichž toho cíle nejefektivněji dosáhne. V odborné literatuře se dá najít mnoho různých teoretických přístupů ke kategorizaci didaktických metod. Jednou z možností je např. dělení na metody frontální, skupinové a individuální. Setkáváme se také s dělením na metody praktické, teoreticko-praktické a teoretické (Šerák 2005). Velmi obsáhlý je způsob dělení dle Maňáka (2003), který dělí výukové metody na výukové metody klasické (kam se řadí metody slovní, názorně-demonstrační a dovednostně-praktické), aktivizující výukové metody (tj. metody diskusní, heuristické, situační, inscenační a didaktické hry) a komplexní výukové metody (mezi které patří frontální výuka, skupinová a kooperativní výuka, partnerská výuka, individuální a individualizovaná výuka, kritické myšlení, brainstorming, projektová výuka, výuka dramatem, otevřené učení, učení v životních situacích, televizní výuka, výuka podporovaná počítačem, sugestopedie a superlearning, hypnopedie). Má-li realizátor stanovený cíl a je-li rozhodnut o obsahu, formě i metodách, které v rámci vzdělávacího projektu budou realizovány, nastává období dalšího podrobného rozpracování vzdělávacího projektu. V této fázi se realizátor rozhoduje o členění učební látky, členění vyučovací jednotky a strategii přípravy vyučování. 16

20 Didaktika dospělých se také podrobně zabývá teorií fází vzdělávacího procesu. Při přípravě vzdělávací akce by měl mít její realizátor na paměti, že všechny čtyři fáze na sebe navazují, vzájemně se ovlivňují. Každá z etap má ve vzdělávacím procesu své nezastupitelné místo. Vzdělávací proces se skládá z následujících fází (Mužík 2008): 1. fáze motivační 2. fáze utváření vědomostí a dovedností 3. fáze upevňování vědomostí a dovedností 4. fáze kontrolní Někteří autoři zmiňují tzv. třífázový model učení, neboli metodu E-U-R, založenou na propojení fází evokace, uvědomění si významu nové informace a reflexe (více informací můžete najít na Důležitým tématem v oblasti vzdělávání dospělých je i motivace. Účast na dalším vzdělávání ovlivňuje zpravidla několik faktorů: společenské klima, okolí a vztahy, životní situace, osobnostní charakteristika a epochální témata a výzvy. Na dospělého účastníka ve vzdělávání obvykle působí celý komplex navzájem se ovlivňujících motivů, mezi něž se řadí: profesní důvody, kognitivní zájmy (tj. motivace k učení za účelem získání informací, nabytí nových znalostí a zkušeností), sociální kontakty, získání prostoru nezatěžovaného každodenními frustracemi atd. (Beneš 2009). Často se v této souvislosti hovoří o sociálních motivech (tj. potřebě sociálního kontaktu, sociální aktivity, sociální podpory), radosti z poznání, zažití úspěchu, ale i o frustracích, zklamání, nudě. Nezřídka se tedy ukazuje, že v motivaci k účasti nehraje hlavní roli jen vzdělávací program, ale třeba i neformální zázemí. V souvislosti s motivací se v současné době hodně diskutuje i pojem skryté kurikulum. Každý vzdělávací program pro účastníky přináší i něco navíc, co nebylo zakomponováno v původních plánech vzdělavatele, co není součástí cílů vzdělávacího programu. Skryté kurikulum v sobě nese jak negativní, tak i pozitivní aspekty a jednoznačně potvrzuje, že důvody k účasti na vzdělávání se netýkají pouze vzdělávání. Podrobnosti o tom, jakým způsobem jsme adaptovali výše zmíněná teoretická východiska na vzdělávací program Šance práce integrace!, se můžete dočíst v kapitole 6. 17

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JIHOMORAVSKÝ KRAJ PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program byl zpracován v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE Analytická zpráva Petr Čáp, Monika Dokulilová, Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO

Více

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 Správa uprchlických zařízení MV ČR Správa uprchlických zařízení MV Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji & Zlínský kraj Integrace cizinců ve Zlínském kraji a

Více

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Magisterská diplomová práce Bc. Jana Rozehnalová Brno 2007 2 2 Čestné

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ 2010 2 Aspekty integrace cizinců v regionech ČR soubor vybraných příspěvků z regionálních konferencí 3 Aspekty integrace cizinců v regionech ČR Elektronický

Více

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 2010 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

s b o r n í k příspěvků

s b o r n í k příspěvků sborník příspěvků sborník příspěvků Vydáno v rámci projektu Integrace cizinců na úrovni samosprávy řešení problematiky osob migrujících za prací na území města Plzně. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců

Více

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR... 3 2. CIZINCI V ČR PERSPEKTIVA PROBLÉMU... 5 3. POUŽITÁ METODOLOGIE... 6 3.1. VÝBĚR REGIONŮ PRO SBĚR DAT MEZI IMIGRANTY A IMIGRANTKAMI...6

Více

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE Evropská migrační síť 2009 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR Politika přijímání, návratů a integrační opatření pro nezletilé bez doprovodu v České republice a statistické informace Ministerstvo vnitra ČR Praha 2010 Publikace

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Jak a proč být průvodcem cizince

Jak a proč být průvodcem cizince Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vladislav Günter Lenka Pavelková Tomáš Hudec Kristýna Šlajsová Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Tato příručka vznikla v rámci projektu

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení (se zaměřením na

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21

Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21 Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21 Vzájemná komunikace = lepší integrace II za odborné podpory IOM Praha. V rámci projektu byly podniknuty studijní cesty do Vídně, Amsterodamu, Lisabonu

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy

Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy Andrea Krchová a Hana Víznerová Evropská kontaktní skupina v České republice Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy fakta a doporučení Evropská kontaktní skupina v České republice

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY INTEGRAČNÍ PROCES CIZINCŮ ZE ZEMÍ MIMO EU V ČESKÉ REPUBLICE (ANALÝZA NA VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍCH) DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Prokešová DiS.

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce

Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce Petra Barteková Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více