METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE!"

Transkript

1 METODIKA nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE!

2 Evropská kontaktní skupina Evropská kontaktní skupina je občanské sdružení, které prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci a mění zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. ČÍM SE ZABÝVÁME? Ženy na trhu práce diskriminace na trhu práce, nezaměstnanost, práce z domova, rekvalifikace a návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené Migrace a integrace postavení cizinců a cizinek ve společnosti, problémy, kterým čelí při začleňování do většinové společnosti, odlišné modely integrace, komunitní rozvoj, svépomocné aktivity migrantů a migrantek Rovné příležitosti mezi muži a ženami Osvěta, vzdělávání, publikace, kampaně JAKÉ JSOU NAŠE AKTIVITY? Odborné přednášky, semináře, interaktivní vzdělávací workshopy, mezinárodní konference, multikulturní skupiny, sociologické výzkumy, analýzy, informační a osvětové kampaně, zahraniční stáže, síťování, publikační činnost Jsme součástí České ženské lobby, platformy nevládních neziskových organizací, která hájí práva žen nejen v ČR (www.czlobby.cz) Dejvická 28, Praha 6 tel.:

3 Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, Praha 6, METODIKA nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! VYDALA Evropská kontaktní skupina v roce 2011 AUTORKY Hana Víznerová, Veronika Jedličková, Andrea Krchová, Helena Košťálová NA PUBLIKACI SPOLUPRACOVALY Eva Kavková, Kateřina Machovcová, Ivana Šindlerová EDITORKA Helena Košťálová JAZYKOVÁ KOREKTURA Karel Kratochvíl GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA Robert Hojný, Martin Litera ILUSTRACE Markéta Stará TISK Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s První vydání, náklad 1000 výtisků Evropská kontaktní skupina, 2011 Tato publikace vznikla v rámci projektu Šance práce integrace!, který byl podpořen z prostředků ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. ISBN

4 METODIKA nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! 1

5 Teoretická část 1. Úvod 4 2. Pro koho je tato metodika určena 5 3. Migrace a integrace cizinců a cizinek v ČR Kdo jsou migranti a migrantky v ČR Legislativní a institucionální rámec migrace a integrace v ČR Integrace migrantů a migrantek v ČR Vzděláváním k integraci Zkušenosti migrantů a migrantek Vzdělávání dospělých jako součást celoživotního učení Současné trendy ve vývoji vzdělávání dospělých Doporučení pro tvůrce vzdělávací akce Specifika nízkoprahových kurzů 18 Praktická část 6. Popis vzdělávacího programu Šance práce integrace! Obsah a organizace vzdělávacího programu Princip propojení jazykové výuky s obsahovou Forma a metody výuky Cílová skupina Bariéry účasti na vzdělávání Individuální přístup k účastníkům a účastnicím vzdělávacích kurzů Didaktické pomůcky Lektorský tým Evaluace programu Příklady použitých vyučovacích metod a technik Techniky využívané v úvodní fázi výuky Techniky využívané v průběhu lekce Propojení jazykové a obsahové výuky Techniky využívané v závěrečné fázi výuky Shrnutí Závěrečná doporučení pro vedení nízkoprahových kurzů pro cizince Seznam použité literatury Další doporučené zdroje 63 2

6 Teoretická část 3

7 1. Úvod Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti a bojuje proti diskriminaci všeho druhu. Mezi naše klíčové aktivity patří vzdělávání, protože věříme, že to je efektivní cesta, jak odstranit předsudky a stereotypy panující ve společnosti a naopak podpořit úspěšnou integraci osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Naše vzdělávací programy se zaměřují jak na tyto marginalizované skupiny, tak i na poskytovatele sociálních služeb, kteří s nimi pracují. Jedním z takovýchto vzdělávacích projektů byl projekt Šance práce integrace!, který EKS realizovala v letech s podporou ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Těžištěm tohoto projektu bylo zpracování vzdělávacího programu určeného pro cílovou skupinu migrantů a migrantek z tzv. třetích zemí původu (tj. mimo Evropskou unii), kteří žijí v Plzeňském kraji. Cílem vzdělávání bylo především vybavit migranty a migrantky potřebnými znalostmi a dovednostmi, které by jim usnadnily samostatně zvládat běžné úkony spojené s jejich pracovní praxí a zprostředkovat orientaci na pracovním trhu, která povede k získání či udržení zaměstnání mimo nelegální struktury a napomůže i hlubší společenské integraci. Metodika vzdělávacího programu byla vytvářena na míru potřebám účastníků a účastnic, kteří ovládali češtinu často pouze na základní úrovni a měli o České republice velmi zkreslené představy a informace. Řada z nich byla dovezených zprostředkovatelskými agenturami v době hospodářského růstu. V průběhu projektu došlo k zásadním společensko-ekonomickým změnám způsobeným dopadem ekonomické krize a přijetím významných legislativních změn týkajících se pobytu a zaměstnávání cizinců na území ČR. Metodika vzdělávacího programu reflektovala i tyto změny. Publikace, která se Vám dostala do rukou, je metodickým návodem ke vzdělávacímu programu Šance práce integrace!. Naším záměrem bylo zprostředkovat čtenářům a čtenářkám publikace zkušenosti EKS s přípravou a realizací nízkoprahových kurzů pro migranty a migrantky. Odborné literatury, která by se věnovala těmto specifickým vzdělávacím metodám a technikám, je na našem trhu nedostatek, a proto doufáme, že pomůžeme radou a inspirací těm, kteří by chtěli podobné metody uplatnit ve své výuce. Upozorňujeme však, že informace a metodické návody v této publikaci jsou velmi úzce spjaty s konkrétním projektem, specifickou cílovou skupinu v kontextu s časem i místem realizace. Proto doporučujeme nevnímat zkušenosti EKS jako obecně platná pravidla, ale jako volný návod či inspiraci. 4

8 2. Pro koho je tato metodika určena Tato metodika je primárně určena pro lektory a lektorky, kteří se zabývají (nebo v budoucnu budou zabývat) vzděláváním dospělých osob z odlišného sociokulturního prostředí. Je to praktická pomůcka, která vám poradí, jak efektivně předávat informace, na co je dobré si dávat pozor a jaká úskalí a možnosti vás při vedení kurzů čekají. Metodika je využitelná pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti vzdělávání lidí z odlišných sociokulturních podmínek. Odráží naši vlastní zkušenost a touto cestou se chceme podělit o to, co se osvědčilo a naopak jaké metody či praktiky u této cílové skupiny selhávají. Metodika je rozdělena do dvou částí. První část popisuje základní teoretická východiska, na jejichž základě byl vzdělávací program připraven. Týkají se jak imigrační a integrační politiky, tak vzdělávání dospělých s důrazem na přípravu a realizaci nízkoprahových kurzů. Druhá část je zaměřena především na praktické stránky přípravy a realizace nízkoprahových vzdělávacích kurzů. Součástí praktické části jsou i ukázky vyňaté ze studijních materiálů, se kterými jsme ve výuce pracovali. Pokud by Vás zajímaly další příklady práce s textem, můžete se seznámit s učebnicí pro cizince určené pro samostudium, kterou jsme vydali pod názvem Vaše šance jít do práce. 5

9 3. Migrace a integrace cizinců a cizinek v České republice Jednou z podmínek poskytování vzdělávání specifické cílové skupině, jakou jsou migranti a migrantky, je porozumění jejich situaci. To předpokládá znalost základních fakt i souvislostí, které vymezují podmínky pro život a integraci příchozích v hostitelské zemi. Tyto podmínky se zároveň stávají předmětem jejich vzdělávání. V této kapitole zaprvé popíšeme obecné charakteristiky migrace v ČR (aktuální situace i vývoj v posledních letech týkající se počtu cizinců v ČR, jejich složení z hlediska země původu, pohlaví či věku a také podle typu pobytu a důvodů migrace) a stávající legislativní a institucionální podmínky v této oblasti. Druhým tématem kapitoly je problematika integrace. Vysvětlíme tento pojem a popíšeme, jaký postoj k integraci zaujímá stát v rovině vládních koncepčních dokumentů a jaký přístup v rámci našich aktivit zacílených na migranty volíme my. Vzdělávání je jednou z klíčových integračních aktivit. V kapitole také poukážeme na zkušenosti migrantů a migrantek související s jejich integrací do české společnosti i na situaci migrantů a migrantek v Plzni a plzeňském regionu Kdo jsou migranti a migrantky v ČR? Na konci roku 2010 žilo v ČR (podle oficiálních statistik) celkem cizinců a cizinek, již získalo trvalý pobyt (z toho 47,3 % žen) a mělo jiný druh pobytu (z toho 38,6 % žen). 1 Z celkového počtu pochází asi 33 % cizinců ze zemí Evropské unie, ostatní z tzv. třetích zemí. 2 Počet cizinců v ČR od roku 1993 narůstal téměř skokově. Česká republika se ze země zdrojové a tranzitní postupně stala zemí cílovou, ve které se cizinci trvale usazují. Růst počtu cizinců na území ČR se pozastavil v průběhu roku 2009, což bylo poprvé od roku 2000, kdy též došlo k mírnému poklesu. 3 Za příčinu je považována ekonomická krize a její důsledky (pokles pracovních příležitostí, růst nezaměstnanosti, ztráta zaměstnání a s tím související povolení k pobytu v ČR, omezené či pozastavené vydávání pracovních povolení pro cizince atd.). 1 Údaje dle Českého statistického úřadu: c01t01.pdf 2 Třetí země jsou země mimo členské státy Evropské unie (EU), Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Tato kategorizace vychází z legislativy, která vymezuje rozdílné podmínky pro vstup a pobyt cizinců v ČR a odráží se také v koncepčních dokumentech, které stanovují cílové skupiny, na které jsou zaměřená integračníopatření státu. 3 Vývoj počtu cizinců v ČR: (rok 1993), (2008), (2009) (http://www.czso.cz/csu/cizinci. nsf/tabulky/ciz_pocet_cizincu-001). 6

10 Největší počet cizinců žije v Praze a v Brně. Plzeň stejně jako Pardubice a Mladá Boleslav se stala v posledních letech novým cílem, kam migranti začali přicházet zejména za prací. V Plzeňském kraji bylo k registrováno celkem cizinců (z toho necelých 11 tis. s trvalým pobytem). Tento region patří mezi oblasti s největším počtem cizinců v ČR 4. I zde se však projevily dopady ekonomické krize a administrativních opatření státu a došlo k poklesu počtu cizinců žijících v Plzeňském kraji 5. Složení cizinců pobývajících v České republice z hlediska země původu (tj. jejich státního občanství) se v posledních letech příliš nemění. Výrazně převažují cizinci z Evropy (33 % z Evropské unie, 44 % ze zemí mimo EU). Z mimoevropských zemí pochází necelá čtvrtina cizinců, většina z nich z Asie (20 %), z Afriky (1 %) a Ameriky (2 %) přichází velmi malý počet osob (Rákoczyová, Trbola 2009: 17). Dlouhodobě nejpočetnější skupiny cizinců na území ČR představují občané tří zemí: Ukrajina, Slovensko a Vietnam (dvě třetiny všech cizinců v ČR). 6 Rovněž v Plzeňském kraji žijí nejvíce občané těchto států 7. Z celkového počtu cizinců představují ženy cca 42 % (je patrný mírný nárůst počtu žen migrantek v ČR: například v roce 2003 to bylo 39 % 8 ). Tento podíl se však různí podle typu pobytů (vyšší podíl je u trvalých pobytů) a zemí původu (např. Rusko, Polsko, Mongolsko vyšší podíl než 42 %, údaje z roku 2008 dle Rákoczyová, Trbola 2009: 18). Z hlediska věku převažují lidé v produktivním věku, což odpovídá hlavnímu trendu v oblasti migrace do ČR, kdy většina příchozích je ekonomicky aktivní. V migračních teoriích se rozlišuje mezi různými formami mezinárodní migrace, zejména mezi dvěma základními dobrovolnou a nucenou migrací (Janků 2006). V prvním případě jde například o pracovní nebo rodinnou migraci, v druhém případě o situaci uprchlíků, kteří jsou z politických či humanitárních důvodů nuceni opustit svoji zemi a požádat o mezinárodní ochranu v zemi jiné. Nicméně tuto striktní kategorizaci je třeba vnímat s určitou opatrností. Především výstupy kvalitativních výzkumů poukazují na fakt, že skutečné motivy k odchodu ze země původu představují komplex příčin charakteru politického, ekonomického i osobního/rodinného 9. 4 Největší počet cizinců žije v Praze (cca 149 tis.), Středočeském kraji (58 tis.), Jihomoravském kraji (36 tis.) a Ústeckém kraji (necelých 31 tis.) (http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/ a/$file/c01t02.pdf). 5 Vývoj počtu cizinců v Plzeňském kraji: (rok 2006), (2007), (2008), (2009) (http:// 6 Nejvíce zastoupené země k viz 7 Ukrajina: 8 886, Vietnam: 6 257, Slovensko: 5 053, Německo: 1 997, Moldavsko: 842, Rumunsko: 737, Polsko: 659, Bulharsko: 457, Rusko: 307, Bělorusko: 299, Mongolsko: 224 (údaje k , csu/cizinci.nsf/t/7d d/$file/c01a05.pdf) Například výzkumy zaměřené na migraci a integraci žen cizinek v ČR (více viz Krchová, A., Víznerová, H., Kutálková, P. 2008). 7

11 Důvody migrace do České republiky je možné popsat podle oficiálních údajů o účelu pobytu (vztahuje se na cizince a cizinky bez trvalého pobytu v ČR). Nejčastěji zastoupeným účelem je výdělečná činnost (zaměstnání nebo podnikání 10 ), další jsou sloučení rodiny nebo studium. Specifickou skupinu představují uprchlíci, osoby, které v ČR požádaly nebo již získaly azyl (mezinárodní ochranu), tato skupina je však málo početná Legislativní a institucionální rámec migrace a integrace v ČR Charakter migrace do České republiky a její proměny jsou do značné míry podmíněny legislativou, která vymezuje pravidla pro příchod a setrvání migrantů na území ČR. Nejdůležitější právní normou v tomto směru je zákon o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb.), jehož ustanovení mají vliv nejen na možnosti migrace do ČR, ale také na podmínky pro integraci cizinců, kteří v ČR krátkodobě či dlouhodobě zůstávají nebo se zde trvale usazují. Zákon o pobytu cizinců rozlišuje podmínky pro vstup a pobyt na území ČR pro cizince z tzv. třetích zemí a zemí EU/EHP. Cizinci z třetích zemí mohou na území pobývat přechodně či trvale. Přechodný pobyt je pobyt na krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum (nad 90 dnů) a povolení k dlouhodobému pobytu (pobyt delší než 6 měsíců). Nejčastěji po 5 letech nepřetržitého pobytu v ČR mohou cizinci požádat o povolení k trvalému pobytu, což je postavení, které se již blíží právnímu postavení občanů ČR (výjimkou je například pravidlo, že cizinci s trvalým pobytem nemají aktivní ani pasivní volební právo). Po 5 letech trvalého pobytu mohou požádat o české občanství. Dokud cizinec nemá trvalý pobyt, musí plnit tzv. účel pobytu. Tedy prokazovat důvod, proč žije v ČR. Ve stanových lhůtách musí prodlužovat své povolení k pobytu a dokládat například platné pracovní povolení, pokud je v ČR zaměstnán a zaměstnání je tímto tzv. účelem pobytu. 10 Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí v prosinci 2010 bylo celkem cizinců v postavení zaměstnanců, z toho občanů EU/EHP a Švýcarska. V Plzeňském kraji byl celkový počet cizinců v postavení zaměstnanců (z toho žen) a z toho občanů EU/EHP a Švýcarska, cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání a osob s platným povolením k zaměstnání (tj. pracovním povolením) (www.portal.mpsv.cz). Ekonomickou aktivitu jako účel pobytu (zaměstnání nebo podnikání) uvádí přibližně polovina všech cizinců pobývajících v ČR týká se to zejména občanů evropských zemí, naopak u osob z Afriky a Ameriky převažuje sloučení rodiny (Rákoczyková, Trbola 2009: 20). V posledních době dochází ke změnám účelu pobytu na sloučení rodiny (nárůst 28,1 %), podnikání (nárůst 15,8 %) a studium (nárůst 11,8 %). Tento vývoj poukazuje na situaci v oblasti zaměstnávání (pokles počtu volných pracovních míst, snižování počtu udělených pracovních povolení pro cizince) (Machovcová 2010 dle EMN Report 2009). 11 V roce 2009 v ČR o mezinárodní ochranu zažádalo osob, 75 osobám byl azyl udělen. Aktuálně platný azyl mělo osob (údaje k , 8

12 Druhou důležitou právní normou je zákon o azylu (zákon č. 325/1999 Sb.), který upravuje institut mezinárodní ochrany (azylu), postavení žadatelů o azyl a azylantů, tj. osob, kterým byl azyl udělen. Závazný je také tzv. Státní integrační program, vstup do něj je nabídnut každému, komu stát udělil azyl a nabízí podporu v oblasti bydlení, výuky českého jazyka a při hledání práce. Hlavním gestorem v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (azylu) je Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Agenda tohoto odboru se týká všech úrovní: legislativně-koncepční, analytické i realizační 12. Koordinuje také politiku integrace cizinců (tato agenda byla převedena z Ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2008). Zejména do problematiky integrace cizinců jsou zapojeny další resorty vlády (ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, průmyslu a obchodu a další) a také další instituce státní správy a na regionální a lokální úrovni instituce samosprávy (kraje, města, obce). Na regionální úrovni působí Centra na podporu integrace cizinců (integrační centra provozovaná krajskými úřady, Správou uprchlických zařízeních nebo neziskovými organizacemi jsou od roku 2009 postupně zakládána ve většině krajů ČR) 13. Důležitým aktérem v oblasti migrace a integrace jsou neziskové nevládní organizace (NNO), které působí především samostatně, případně ve spolupráci s integračními centry Integrace migrantů a migrantek v ČR Integrace je dlouhodobý proces týkající se těch, kteří přichází z jiné země (a často z odlišného sociokulturního prostředí), i původních obyvatel hostitelské země. Je to tedy obousměrný proces, jehož cílem je začlenění migrantů a migrantek do všech oblastí společnosti. Zásadní je právě tento vícedimenzionální charakter integrace: plnohodnotná integrace předpokládá participaci příchozích v důležitých oblastech společnosti a přístup k jejím institucím (trh práce, vzdělávání, zdravotní a sociální oblast, bydlení atd.), ale také zahrnuje sociokulturní dimenzi. Cílem integrace je soběstačnost migrantů, vytvoření sociálních vazeb a získání pocitu sounáležitosti s hostitelskou zemí. Základním dokumentem, který stanovuje priority státu v této oblasti, je Koncepce integrace cizinců (KIC). Vymezuje cílovou skupinu, cíle a způsoby jejich dosažení, tzv. integrační opatření. 12 Více informací na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR: 13 Více informací na 9

13 Koordinaci realizace této koncepce má na starosti Ministerstvo vnitra, které každoročně vyhodnocuje její plnění a stanovuje priority na další rok. Cílovou skupinou jsou cizinci z třetích zemí 14, kteří legálně pobývají v ČR. Původně definice cílové skupiny zahrnovala pouze cizince pobývající v ČR déle než 1 rok, tato podmínka byla zrušena a nyní jsou opatření směřována také na nově příchozí. Konkrétně je záměrem umožnit příchozím základní orientaci v hostitelské zemi: poskytování úvodních informací zajišťujících sociokulturní orientaci, základní informace o právech a povinnostech a získání znalosti češtiny alespoň na komunikační úrovni (Zpráva o realizaci KIC 2010). Dle zprávy o realizaci koncepce se integrační politika výrazně zaměřuje na integraci dětí a mládeže a na zajištění přístupu k integračním aktivitám ženám cizinkám tzv. zranitelné skupiny (Zpráva o realizaci KIC 2010). Priority integrace cizinců dle KIC jsou: 1. znalost českého jazyka, 2. ekonomická soběstačnost, 3. orientace cizince ve společnosti 15 a 4. vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti (vzájemný interkulturní dialog). Účast na integračních aktivitách, včetně vzdělávacích kurzů, není pro cizince závazná. Povinností je pouze dosažení znalosti českého jazyka na úrovni A1 16 v případě, kdy cizinec žádá o trvalý pobyt. Související zkouška je poskytována zdarma, ale stát se nezavazuje poskytnout příslušné jazykové kurzy Vzděláváním k integraci Již jsme zmínili, že integrace je oboustranný proces, kterého se účastní příchozí i původní obyvatelé hostitelské země (tedy země, která migranty přijímá). Aktivní zapojení migrantů a migrantek do majoritní společnosti předpokládá otevřenost jejich institucí a zajištění přístupu ke službám. Na odstranění překážek vyplývajících z jazykových a kulturních rozdílů se musí podílet jak cizinci, tak zástupci institucí a organizací (z nevládní, veřejné i soukromé sféry úřady státní správy i samosprávy, NNO, zaměstnavatelé atd.) i nejširší veřejnost. Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je zvyšování vzájemné informovanosti. 14 Cizinci z EU tedy nejsou součástí integrační politiky, ani podporovaných integračních opatření a aktivit. Ve skutečnosti však i cizinci z těchto zemí čelí podobným rizikům jako cizinci z třetích zemí a přitom nemají například přístup ke vzdělávacím kurzům či jiným aktivitám na podporu integrace, které realizují neziskové organizace, jež získávají finanční podporu dle integrační politiky státu. KIC se nezaměřuje ani na žadatele o azyl a azylanty, pro ty je určen již zmíněný Státní integrační program. 15 Bude zajišťována zejména prostřednictvím úvodních kurzů sociokulturní orientace detailnější popis viz Zpráva o realizaci KIC 2010, strana Referenční úrovně pro češtinu jako cizí jazyk (www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-procestinu-jako-cizi-jazyk). Více informací o zkoušce z českého jazyka pro cizince na: 10

14 Vzdělávání patří mezi nejefektivnější způsoby podpory integrace. Na straně majoritní společnosti je součástí vzdělávání získávání poznatků o situaci příchozích v ČR a rozvoj interkulturních kompetencí. Na straně migrantů se vzdělávání zaměřuje na oblast jazyka, právních základů, orientace na trhu práce a ve společnosti zahrnující také zvyky, hodnoty, kulturu a historii přijímající společnosti. Při realizaci našich kurzů vycházíme z této koncepce vzdělávání. Účastníci kurzů vyjadřují opakovaně zájem a potřebu získávat znalosti a dovednosti jak v oblastech týkajících se trhu práce, fungování institucí či právního minima, ale také v oblasti češtiny a běžného života (specifika české kultury, normy a pravidla chování atd.). Vzdělávací kurzy jsou jednou z forem aktivního zapojení migrantů do integračního procesu. Nedílnou součástí účasti v kurzech je získávání sociokulturních kompetencí a vytváření vazby k české společnosti. V rámci aktivit, které realizujeme na podporu integrace migrantů a migrantek, jejichž součástí jsou také vzdělávací kurzy, zohledňujeme zásady rovného přístupu a rovných příležitostí. Je nezbytné vycházet ze skutečnosti, že migranti netvoří homogenní skupinu, ale naopak jsou to různé skupiny (z hlediska pohlaví, věku, národnosti atd.), které mají specifické potřeby. Efektivita integračních opatření (včetně podpory v oblasti vzdělávání) je založena na zohlednění těchto specifických potřeb a postavení různých skupin. Zkušenosti migrantů a migrantek například ukazují na odlišné genderově specifické problémy a překážky žen a mužů při integraci. Jedna z nich se projevuje také v přístupu ke vzdělávání, kdy rodinné a pracovní závazky a povinnosti omezují přístup ke vzdělávání. Přitom se tyto povinnosti či zodpovědnosti jinak dotýkají žen a jinak mužů 17. Podpora z tohoto hlediska spočívá například v zajištění hlídání dětí v průběhu kurzu a také v přizpůsobení doby konání kurzu do podvečerních hodin nebo na víkend. 17 Například závěry z výzkumu EKS uvedené v publikaci Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy (2008). Na podobné zkušenosti jsme narazili nejenom u azylantů, ale i cizinců s jiným typem pobytu v ČR. Časově a fyzicky náročná práce či péče o děti znemožňuje migrantům účast na vzdělávacích kurzech. Migrantům chybí v ČR rodinné zázemí; bez širších sociálních vazeb mají omezené možnosti podpory například při hlídání dětí atd. 11

15 3.5. Zkušenosti migrantů a migrantek V řadě oblastí se situace migrantů a migrantek v Plzni a okolí neliší od ostatních regionů ČR. Jejich zkušenosti (zejména osob z tzv. třetích zemí) s integrací poukazují na problematické postavení cizinců a cizinek v české společnosti. Do značné míry tato situace vychází i z předsudků a stereotypů, které zde přetrvávají. Je tomu tak i v oblasti trhu práce. Pracovní uplatnění nachází spíše na sekundárním trhu práce na nekvalifikovaných a nízce finančně ohodnocených pracovních pozicích, mají malé šance uplatnit své vzdělání, potýkají se s problémem diskriminace v přístupu na trh práci i v zaměstnání či dokonce s vykořisťováním a porušováním nejen pracovněprávních předpisů, ale i základních lidských práv 18. Na našich kurzech jsme se potkávali s lidmi, kteří se dostali do situací závislosti na různých zprostředkovatelích (tzv. klienti legální či pololegální agentury práce, organizované skupiny cizinců/krajanů nebo i jednotlivci), pracují v těžkých pracovních podmínkách a mnohdy i bez povinných dokumentů. Situace se zhoršila v důsledku ekonomické krize (jak jsme nastínili již v úvodu kapitoly). Ke změnám dochází postupně od roku 2008, ale problémy se začaly naplno projevovat v roce Stát reagoval na pokles pracovních příležitostí opatřeními, která omezovala příjezd a pracovní aktivity cizinců v ČR (pozastavení či omezení vydávání dlouhodobých víz a pracovních povolení). Regulace ze strany státu měly za následek odjezd cizinců zpět do zemí původu, ale pravděpodobně také nárůst počtu cizinců pobývajících v ČR bez legálního povolení k pobytu. Řada ekonomicky aktivních cizinců řešila situaci ztráty zaměstnání, resp. neprodloužení pracovního povolení, změnou povolení pobytu na podnikání. Ve skutečnosti však zůstávali (zůstávají) na stejných pracovních pozicích, ale v roli podnikatelů (živnostníků). Přitom mnohdy ani o změně svého pracovního postavení nevědí či nemají dostatečné a kvalitní informace o povinnostech, které se k podnikatelské činnosti vztahují. Jde o jeden ze závažných problémů, tzv. švarcsystém, který působí problémy samotným cizincům i státu. Nejenom předsudky a stereotypy doprovázené obavami a z nich vycházející diskriminační jednání, ale také složitá administrativa, nedostatečná kontrola zaměstnavatelů ze strany státu, jazykové a kulturní bariéry, nedostatečná znalost práv a povinností mají za následek například situaci, kdy se cizinci dostávají do závislosti na různých subjektech. 18 Aktuální situaci cizinců v Plzeňském kraji s uvedením konkrétních případů z praxe uvádí článek Současná situace migrantů na Plzeňsku (2010). 12

16 Základním předpokladem soběstačnosti, schopnosti jednat samostatně, je dostatečná informovanost. Na kurzech jsme se často setkávali s tím, že cizincům chybí základní přehled a zejména uvedení informací do souvislostí a praktického využití. Mnohdy mají pouze neúplné a nepřesné poznatky, které získali v průběhu života v ČR například od svých krajanů, jiných cizinců, členů rodiny, přátel, kolegů v zaměstnání atd. 19 Vzdělávání je jedním z prostředků ke zlepšení této situace, posiluje schopnosti bránit se a obhajovat svá práva, ale také plnit všechny zákonné povinnosti a předcházet rizikovým situacím. Příkladem je situace v oblasti zaměstnávání. Na kurzech jsme si ověřili, že migranti často nevědí, jaké základní dokumenty by měli jako zaměstnanci od zaměstnavatele dostat, případně jaké náležitosti má mít například pracovní smlouva. Výsledkem je pak skutečnost, že nemají k dispozici žádné právní dokumenty, na které by se mohli odvolávat. Účastníci našich kurzů také hodnotili jako přínosné získání nových informací a kontaktů na instituce a organizace, na které se mohou obracet a které jsou kompetentní v předávání dalších informací a řešení různých životních situací. Koncepce efektivního integračního vzdělávání s praktickým dopadem musí vycházet z komplexního přístupu k integraci, propojit jazykovou výuku s orientací ve společnosti a ekonomickou soběstačností. Cílem vzdělávacích kurzů, podle našich zkušeností, nemůže být pouze předání poznatků a faktických údajů, ale především porozumění fungování hostitelské země. Jedná se tedy o přehled základních principů a postupů, znalosti a dovednosti, kde a jak získat samostatně informace a v praxi s nimi pracovat. Prostřednictvím takto koncipovaného vzdělávání příchozí získávají schopnosti potřebné pro samostatné řešení různých životních situací v každodenním životě v nové zemi. 19 Zjištění z výzkumů potvrzují fakt, že pro cizince jsou formální zdroje informací obtížně dostupné a málo využívané (například různé informační brožury či speciální internetové stránky) či o nich mnohdy ani nevědí (například služby neziskových organizací) (Rákoczyová, Trbola 2009: 46, 144). Při realizaci vzdělávacích kurzů je vhodné zaangažovat do náboru a šíření informací v rámci komunit samotné migranty účastníky a absolventy kurzu. Posilují u druhých migrantů důvěru a motivaci k účasti na vzdělávání. 13

17 4. Vzdělávání dospělých jako součást celoživotního učení V následující kapitole se dočtete o teoriích celoživotního učení, resp. vzdělávání dospělých, ze kterých vycházíme v našich vzdělávacích kurzech a které jsou rovněž obsaženy v této metodice, a ujasníte si některé základní pojmy, které andragogika používá. Pro zájemce o další studium doporučujeme prostudovat si některou z odborných publikací, jejichž seznam je uveden v kapitole 8. Rádi bychom na tomto místě připomněli, že se jedná o teoretická východiska a doporučujeme je konfrontovat s konkrétní situací (jako jsou vstupní podmínky, složení studijní skupiny, forma výuky, cíle výuky atd.). Ve vzdělávání dospělých je důležité zachovávat do jisté míry flexibilitu; tvůrce vzdělávacího procesu by měl mít na paměti, že každá jednotlivá vzdělávací aktivita má svá specifika a ta je třeba zohlednit. Memorandum o celoživotním učení vydala Evropská komise v roce 2000 a definuje celoživotní učení jako veškeré účelné formalizované i neformální činnosti související s učením, které se průběžně realizují s cílem dosáhnout zdokonalení znalostí, dovedností a odborných předpokladů. Celoživotní učení je tedy proces, který zahrnuje veškeré učební aktivity probíhající po celý život člověka. Zahrnuje formální, neformální a informální učení, přičemž všechny tři složky se vzájemně doplňují a ovlivňují. V současné době se klade velký důraz především na sebeřízené (sebeurčené) a neorganizované učení, zdůrazňuje se individuální vliv každého jedince. Přičemž sebeřízené učení je obvykle chápáno jako proces, ve kterém si každý jedinec sám stanovuje obsah i rozsah vzdělávání, sám rozhoduje o tom, kdy a na jakém místě se bude vzdělávat a jaké prostředky k tomu využije. Významnou součástí celoživotního učení je vzdělávání dospělých. Vzdělávání dospělých je chápáno jako řádné školské vzdělávání (s cílem dosáhnout vyššího stupně vzdělání) nebo jako další vzdělávání (tj. proces získávání vzdělání po ukončení vzdělávání primárního). Vznik vzdělávání dospělých je reakcí na společenské změny moderních společenství. Život v moderní společnosti s sebou přináší nepřetržité změny a člověk by měl být připraven na ně neustále reagovat. Nutnost vzdělávat se po celý život je dnes již nezpochybnitelný fakt, který je potvrzován jak uznávanými mezinárodními institucemi (UNESCO, Evropská komise), tak i zmiňován ve strategických dokumentech ČR (Strategie celoživotního učení ČR, Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Bílá kniha, atd.). Koncept celoživotního vzdělávání, resp. učení se odráží i v probíhající kurikulární reformě. Obor zabývající se vzděláváním a učením dospělých, andragogika, zpravidla vymezuje pojmy vzdělávání (tj. záměrný proces) a učení (tj. incidentní proces). Jedním z důvodů, proč se v současné době (přibližně od poloviny 90. let 20. stol.) spíše upřednostňuje pojem učení v protikladu k pojmu vzdělávání, je snaha zdůraznit, že zodpovědnost za nabyté znalosti, dovednosti a kompetence leží na každém jednotlivci. 14

18 Teorií vyučování a učení se zabývá vědní obor didaktika. Zkoumá a vyhodnocuje například efektivitu výuky, analyzuje vzdělávací proces, vzdělávací potřeby a také použití didaktických prostředků Současné trendy ve vývoji vzdělávání dospělých Přístup k účastníkům, používání didaktických metod a pomůcek, forma výuky či průběh vzdělávacího procesu zaznamenávají v průběhu let řadu zásadních proměn a jsou ovlivněny působením několika vzájemně se ovlivňujících faktorů. Obor vzdělávání dospělých vznikl jako logický důsledek změn moderní společnosti a je také změnami probíhajícími ve společnosti silně ovlivňován. Stejně jako celá společnost i vzdělávání dospělých se chová jako živý organizmus. Nové trendy ve vzdělávání dospělých tedy nejsou pouze výsledkem výzkumů v oblasti andragogiky, ale jsou současně ovlivněny i vývojem ve společnosti, na trhu práce či v oblasti nových technologií. Mezi současné trendy se řadí například: - Orientace na učícího se ve vzdělávacím procesu je zásadním prvkem účastník. Na druhou stranu se také zodpovědnost za osvojení kompetencí, znalostí a dovedností přesouvá na účastníka. - - Individuální přístup k učícím se. Obsahem vzdělávání se stále více stává řešení reálných problémů, často se vzdělávání odehrává přímo v místě, kde se problémy vyskytují, tj. na pracovišti. - Modularita vzdělávacích programů. Na rozdíl od ucelených vzdělávacích programů jsou jednotlivé moduly pružnější, je možné je skládat do ucelených programů podle potřeb účastníka. - Rozvoj nových forem učení. Zatímco v minulosti jsme se mohli nejčastěji setkat s formou prezenční, v současné době se stále více projevuje vliv nových technologií, využití e-learningu, nárůst podílu distančního vzdělávání a kombinovaného studia atd. - Autonomie dospělého, účastníci se spolupodílejí na tvorbě vzdělávacího programu. Při přípravě vzdělávací akce pro dospělé se ponechává kurikulum do jisté míry otevřené. (Beneš 2009) 15

19 4.2. Doporučení pro tvůrce vzdělávací akce Při přípravě vzdělávací akce je v prvé řadě potřeba stanovit si cíl vzdělávání, tj. co má absolvent vzdělávací akce po jejím skončení ovládat nebo znát. Stanovení cíle (popř. cílů) vzdělávací akce je zásadní výchozí bod pro úspěšnost celé vzdělávací akce. Ze stanoveného cíle vychází obsah, forma i metody vzdělávání, je také důležitým podkladem pro evaluaci celého procesu. Cíl ovlivňuje i samotnou organizaci vzdělávací akce, je zásadní informací při stanovování profilu účastníka i profilu absolventa. Proto je potřeba stanovit si předem kritéria, podle kterých bude možné posoudit, zda absolvent vzdělávacího procesu stanoveného cíle dosáhl či nikoli (Mužík 2004). Jednou z možností, jak zajistit, aby byly při formulaci cílů splněny všechny požadavky, je postupovat podle tzv. metody S.M.A.R.T. (některé prameny uvádějí i metodu S.M.A.R.T.E.R; viz Cíl je formulován s ohledem na to, aby byl konkrétní (tj. je možné odpovědět na otázky: Kdo? Co? Kde? Kdy? Jak? Proč?), měřitelný, dosažitelný, reálný a časově ohraničený. Pokud je to možné, vždy je lepší, když se na formulaci cílů podílejí účastníci vzdělávacího procesu. Poté, co je stanoven cíl vzdělávání, vybírá tvůrce vzdělávacího procesu metody, pomocí nichž toho cíle nejefektivněji dosáhne. V odborné literatuře se dá najít mnoho různých teoretických přístupů ke kategorizaci didaktických metod. Jednou z možností je např. dělení na metody frontální, skupinové a individuální. Setkáváme se také s dělením na metody praktické, teoreticko-praktické a teoretické (Šerák 2005). Velmi obsáhlý je způsob dělení dle Maňáka (2003), který dělí výukové metody na výukové metody klasické (kam se řadí metody slovní, názorně-demonstrační a dovednostně-praktické), aktivizující výukové metody (tj. metody diskusní, heuristické, situační, inscenační a didaktické hry) a komplexní výukové metody (mezi které patří frontální výuka, skupinová a kooperativní výuka, partnerská výuka, individuální a individualizovaná výuka, kritické myšlení, brainstorming, projektová výuka, výuka dramatem, otevřené učení, učení v životních situacích, televizní výuka, výuka podporovaná počítačem, sugestopedie a superlearning, hypnopedie). Má-li realizátor stanovený cíl a je-li rozhodnut o obsahu, formě i metodách, které v rámci vzdělávacího projektu budou realizovány, nastává období dalšího podrobného rozpracování vzdělávacího projektu. V této fázi se realizátor rozhoduje o členění učební látky, členění vyučovací jednotky a strategii přípravy vyučování. 16

20 Didaktika dospělých se také podrobně zabývá teorií fází vzdělávacího procesu. Při přípravě vzdělávací akce by měl mít její realizátor na paměti, že všechny čtyři fáze na sebe navazují, vzájemně se ovlivňují. Každá z etap má ve vzdělávacím procesu své nezastupitelné místo. Vzdělávací proces se skládá z následujících fází (Mužík 2008): 1. fáze motivační 2. fáze utváření vědomostí a dovedností 3. fáze upevňování vědomostí a dovedností 4. fáze kontrolní Někteří autoři zmiňují tzv. třífázový model učení, neboli metodu E-U-R, založenou na propojení fází evokace, uvědomění si významu nové informace a reflexe (více informací můžete najít na Důležitým tématem v oblasti vzdělávání dospělých je i motivace. Účast na dalším vzdělávání ovlivňuje zpravidla několik faktorů: společenské klima, okolí a vztahy, životní situace, osobnostní charakteristika a epochální témata a výzvy. Na dospělého účastníka ve vzdělávání obvykle působí celý komplex navzájem se ovlivňujících motivů, mezi něž se řadí: profesní důvody, kognitivní zájmy (tj. motivace k učení za účelem získání informací, nabytí nových znalostí a zkušeností), sociální kontakty, získání prostoru nezatěžovaného každodenními frustracemi atd. (Beneš 2009). Často se v této souvislosti hovoří o sociálních motivech (tj. potřebě sociálního kontaktu, sociální aktivity, sociální podpory), radosti z poznání, zažití úspěchu, ale i o frustracích, zklamání, nudě. Nezřídka se tedy ukazuje, že v motivaci k účasti nehraje hlavní roli jen vzdělávací program, ale třeba i neformální zázemí. V souvislosti s motivací se v současné době hodně diskutuje i pojem skryté kurikulum. Každý vzdělávací program pro účastníky přináší i něco navíc, co nebylo zakomponováno v původních plánech vzdělavatele, co není součástí cílů vzdělávacího programu. Skryté kurikulum v sobě nese jak negativní, tak i pozitivní aspekty a jednoznačně potvrzuje, že důvody k účasti na vzdělávání se netýkají pouze vzdělávání. Podrobnosti o tom, jakým způsobem jsme adaptovali výše zmíněná teoretická východiska na vzdělávací program Šance práce integrace!, se můžete dočíst v kapitole 6. 17

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

EVROPSKÁ KONTAKTNÍ SKUPINA v České republice

EVROPSKÁ KONTAKTNÍ SKUPINA v České republice EVROPSKÁ KONTAKTNÍ SKUPINA v České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, CZ-110 00 Praha 1, T/F: 222 211 799 www.ekscr.cz office@ecgnet.cz

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání čeština pro cizince Mgr. Markéta Slezáková spoluautorka koncepce Nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince Centra pro integrace cizinců Nízkoprahové kurzy

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Integrace cizinců v České republice

Integrace cizinců v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Integrace cizinců v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Integrace cizinců stručný historický vývoj 1989 Zásadní změna společenského

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Didaktické formy a metody. ve vzdělávání dospělých

Didaktické formy a metody. ve vzdělávání dospělých Didaktické formy a metody ve vzdělávání dospělých Didaktická forma Didaktickou formou rozumíme určitý organizační rámec výuky, tj. vyučování a učení. Vzdělávací teorie i praxe rozlišuje dělení forem podle

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Vzdělávání dětí cizinců: výzva českému školství

Vzdělávání dětí cizinců: výzva českému školství Květen 2011 Vzdělávání dětí cizinců: výzva českému školství Kristýna Titěrová Anotace: Článek popisuje současné podmínky vzdělávání cizinců v České republice. Autorka článku vychází především ze současné

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více