Příručka pro integraci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro integraci"

Transkript

1 Příručka pro integraci žen z tradičních muslimských komunit žijících v České republice a jejich uplatnění na trhu práce Zkušenosti z projektu Selma Muhič Dizdarevič

2

3 Příručka pro integraci žen z tradičních muslimských komunit žijících v České republice a jejich uplatnění na trhu práce Zkušenosti z projektu Selma Muhič Dizdarevič

4 Selma Muhič Dizdarevič, 2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 2015 ISBN:

5 Úvod 1 Česká republika se podobně jako ostatní země Evropské unie stává domovem rostoucího počtu cizinců, jejichž přítomnost spoluvytváří novou, vícekulturní identitu jak země, tak celého evropského světadílu. Integrační snahy zemí však často vplouvají do problematických vod a nabyté zkušenosti se tak reflektují v měnících se integračních politikách zemí. Tento vývoj je patrný i v České republice. Poté, co se v některých evropských státech upustilo od multikulturní integrace zaměřené především na etnické skupiny a umožňující bezbřehý vývoj kulturních specifik, jedná se dnes v rámci takzvané integrace občanské. Nově je více pozornosti věnováno především jednotlivcům a usiluje se zejména o celkovou koexistenci většin a menšin ve sdíleném společenském prostoru. V složitém procesu integrace cizinců do hostitelské společnosti lze nalézt jednu skupinu, která je v této situaci nejohroženější sociálním vyloučením a která je zároveň předmětem této publikace. Řeč je o ženách imigrantkách, konkrétně o ženách z tradičních muslimských rodin, a to v kontextu jejich postavení na pracovním trhu, jakožto jednoho z hlavních indikátorů stupně integrace osob do majoritní české společnosti. Publikace, kterou právě držíte v ruce, prezentuje poznatky získané z projektu Podpora zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v ČR, realizovaného v letech Poradnou pro integraci o.s. ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Cílem projektu bylo poskytnutí asistence nezaměstnaným cizinkám-muslimkám při jejich vstupu na pracovní trh včetně pracovně-právního poradenství a mimo jiné také získat cenné informace o jejich výchozích pozicích a představách, zkušenostech, či motivacích pracovat. Řada osvětových aktivit byla také zaměřena směrem k zaměstnavatelům. Přestože byl v rámci dále blíže popsaných klíčových aktivit navázán kontakt s cílovou skupinou projektu a v závěru publikace jsou prezentována jistá doporučení vycházející z této tříleté spolu- 1 Na tvorbě Příručky se z velké části podílela Romana Březovská. 3

6 práce, realizátorky projektu si jsou vědomé jeho omezené výpovědní hodnoty. Důvodem je především relativně krátkodobé trvání projektu, jeho úzké zaměření na cizinky-muslimky pouze ze dvou vybraných českých regionů a v neposlední řadě i náročnost vyplývající z nemožnosti navázat na dřívější poznatky z této dosud neprobádané oblasti. Kromě poskytnutí návrhů na zlepšení integračních opatření a částečného odkrytí příběhů cizinekmuslimek je proto také jedním z hlavních záměrů tohoto projektu inspirovat ostatní ve snaze navázat na něj, pokusit se vyhnout zjištěným překážkám, a dál hledat odpovědi na otázky v této čím dál aktuálnější oblasti integrační politiky. Zdůvodnění projektu neboli proč je toto téma důležité Jak již bylo výše zmíněné, azylantky a imigrantky ze třetích zemí patří při vstupu na trh práce mezi znevýhodněnou skupinu. Z jakých důvodů se tak děje? Tato cílová skupina musí především překonávat jazykovou bariéru, poznat a přizpůsobit se novému sociokulturnímu prostředí, a to často bez možnosti navázat na sociální síť rodiny či přátel, kteří jsou při získání zaměstnání nebo při zahájení vlastní výdělečné činnosti důležitým aspektem. Situace je o to složitější, že cizinky také velmi často nedisponují dostatečnými znalostmi o fungování trhu práce v hostitelské zemi, chybí jim základní povědomí o fungování sociálního systému, nevědí o možnosti evidence na úřadu práce, neznají způsoby vyhledávání zaměstnání (internetové portály, kontakty na zaměstnavatele), standardní postupy při oslovování zaměstnavatelů (například napsání životopisu, motivačního dopisu) nebo často nemůžou potenciálnímu zaměstnavateli doložit svou kvalifikaci nebo vzdělání (nemají nostrifikaci nebo potřebné doklady). Jaká je realita v České republice? Ženy čelí diskriminaci na pracovním trhu, přestože zákon garantuje ženám a mužům rovné příležitosti v pracovním uplatnění. Ženy mají v průměru o 25 % nižší příjmy, častěji se setkávají s diskriminačními otázkami, jsou častějším cílem sexuálního obtěžování na pracovišti a jsou méně zastoupeny ve vyšších pozicích (Poradna pro integraci, 2013). Cizinci a cizinky si obtížněji hledají práci a i v případě, že ji seženou, mají často horší pracovní a platové podmínky než čeští zaměstnanci. Přístup zaměstnavatelů k cizincům je často opředen předsudky a stereotypním vnímáním. Náboženské vyznání v případě muslimek může být vnímáno jako překážka ve výkonu povolání bez předchozí zkušenosti. Zaměstnavatelé jsou často ovlivněni mediálním obrazem muslimek, který je znázorňuje velmi stereotypně. Nerovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu společně s nedostatečnými možnostmi skloubení pracovního a osobního života se týkají všech občanů a občanek, v případě ženy migrantky z muslimské komunity se nerovné zacházení ještě násobí (Ibid). Vzhledem k určité nezaměstnanosti ve vybraných krajích (Ústecký a Středočeský) a nízkému počtu volných pracovních míst 2 je šance pro cizinky získat zaměstnání bez dodatečné podpory (ať se jedná o jazykové vzdělání, rekvalifikace nebo poradenství) mizivá. Poskytnutí podpůrných aktivit je proto klíčové pro zvýšení jejich kvalifikace, zlepšení jejich pozice při vstupu na trh práce, a s tím související proces jejich vlastní integrace. Uvážíme-li, že tyto cizinky, často cizinky-matky, jsou muslimkami, dostává celá záležitost 2 Například v březnu 2011 bylo v Ústeckém kraji k dispozici jenom volných míst, celkový počet uchazečů o zaměstnání včetně cizinců byl přitom (Poradna pro integraci, 2011). 4

7 širší rozměr. Nabízí se tak znovu otázka, co je důvodem, který způsobuje tento znatelný rozdíl v zaměstnanosti diskriminující přístup majoritní společnosti, kultura, náboženství, nedostatečné vzdělání, nebo něco jiného? Lze tyto překážky bránící cizinkám-muslimkám v zapojení se do ekonomické aktivity české společnosti v rámci projektu identifikovat a odstranit za pomocí integračních opatření? Jakých konkrétně? Struktura a cíl Příručky V úvodní části Příručky pro integraci žen z tradičních muslimských komunit žijících v České republice a jejich uplatnění na trhu práce je blíže stručně přiblížen integrační proces muslimů v Čechách společně s jeho zasazením do historického kontextu. Obsah Příručky jako takové je následně rozdělen do tří hlavních kapitol. V její první části je zmapovaná situace žen z muslimských komunit na trhu práce v šesti evropských zemích: v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Švédsku a ve Velké Británii. Na základě poznatků z těchto zemí a výstupů realizovaného projektu jsou poté na konci Příručky uvedeny příklady dobré praxe a další návrhy vyplývající jako doporučení pro integrační postupy v České republice. Ve druhé části Příručky je projekt (v jehož rámci tato publikace a realizovaný výzkum vznikly) stručně představen a poté se navazující část již věnuje samotnému výzkumu a spolupráci s cílovou skupinou. Pomocí polostrukturovaných dotazníků, které byly zodpovězeny respondentkami, výzkum zmapoval vstupní a výstupní postoje cílové skupiny jak k projektu, tak k průběhu podpory, které se jim v průběhu projektu dostávalo. Respondentky se také měly možnost zaměřit na reakci okolí (své manžele, komunity) a dalších subjektů (například zaměstnavatelů), které sledovaly úspěšnou nebo občas méně úspěšnou integraci žen na trh práce. Byl zde vytvořen i prostor k tomu, aby se respondentky vyjádřily například k dopadům systémového nastavení na jejich snahy o integraci, stejně tak jako k míře předsudků či rasismu české společnosti, které v rámci projektu pociťovaly. V této části také samy zhodnotily efektivnost podpory, která jim byla během projektu poskytnuta. Vedle dotazníků byla použita i metoda River of Life umožňující respondentkám vylíčit průběh vlastních životů, a tímto způsobem reflektovat své silné stránky i problematické okamžiky, které je v procesu integrace ovlivnily. V návaznosti na dva předchozí výstupy jsou zformulována doporučení pro integraci cílové skupiny na český trh práce. Tato třetí část reflektuje dobrou praxi ze zahraničí, zkušenosti z realizace projektu i systémové nastavení v České republice. Příručkou nabyté informace mohou být zohledněny tvůrci politik, úřadem práce, neziskovým sektorem, i zainteresovanými osobami při formulování budoucích integračních opatření naší země či jako odrazový můstek pro jakékoliv jiné snahy o zlepšení integrační politiky České republiky a s tím související sladění zájmů muslimek imigrantek, pracovního trhu a většinové společnosti. Jak již bylo zmíněno, cílem projektu není jen poskytnout přehled základních parametrů integračních politik vybraných zemí, ale také nahlédnout do zázemí cizinek-muslimek, jejich výchozích pozic, zkušeností a jejich motivací najít si za pomoci projektu své místo na trhu práce. Vzhledem k tomu, že proces integrace není procesem jednostranným, právě tato druhá část příručky vychází z praxe a představuje možnost lépe pochopit reálnou situaci. Dlouhodobým a klíčovým cílem projektu je tak přispět k vyjasnění některých nejasností plynoucích z kulturních a náboženských rozdílů a k vyvrácení ve společnosti zažitých mýtů. 5

8 Zasazení problematiky do kontextu Integrace cizinců do české společnosti zblízka Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců na území České republiky Společné soužití přijatá v roce 2011 definuje postup České republiky v této oblasti do budoucna a reaguje na vývoj, nové trendy a aktuální potřeby v souvislosti s integrací cizinců i cizineckou problematikou obecně. V tomto kontextu jsou cizinci chápáni jako občané zemí mimo členských států Evropské unie, kteří pobývají v České republice legálně. Nová koncepce reflektuje skutečnost, že úspěšnost integrace přímo podmiňuje prospěšnost a efektivitu migrace a cílem integrační aktivity je dosažení oboustranně přínosného a bezproblémového soužití nově příchozích a místního obyvatelstva. Od roku 2008 je koordinační a realizační role týkající se integrace cizinců převedena na Ministerstvo vnitra České republiky. Vedle Ministerstva vnitra, jím spravovanými regionálními Centry na podporu integrace cizinců a dalších ministerstev České republiky jsou na národní úrovni klíčovými partnery státní správy především nestátní neziskové organizace, lokální a regionální samosprávy a akademická sféra. Nutnost zapojení řady institucí značí fakt, že integrace cizinců je komplexní problematikou tvořící nedílnou součást legální migrační politiky. Zásadním cílem všech aktivit integrační politiky je předcházet vytváření uzavřených komunit imigrantů, společenské izolaci a sociálnímu vyloučení cizinců, tedy zachování sociální soudržnosti a harmonické nekonfliktní soužití všech obyvatel země (Azyl, migrace a integrace, 2013). Za cílená specifická opatření mající sloužit jako klíčové předpoklady úspěšné integrace cizinců v ČR byly označeny: znalost českého jazyka; ekonomická soběstačnost cizince; orientace cizince ve společnosti; vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti (Ibid). Stručný vznik a vývoj muslimské obce v České republice České země se vzhledem ke své zeměpisné poloze a historickému vývoji nedostaly do trvalejšího přímého styku s islámskou civilizací, a tak lze říci, že se muslimové začali usazovat na našem území až po okupaci a anexi Bosny a Hercegoviny Rakousko-Uherskem. Další imigranti poté přicházeli zejména ze studijních důvodů z Kosova, z Albánie a ze Sovětského svazu. Dnešní česká komunita se však zrodila převážně z vysokoškolských studentů a techniků, kteří přijížděli do socialistického Československa v rámci studijních a výměnných pobytů (Bečka, Mendel, 1998). Co se týče muslimské organizace, tak největší náboženská skupina Ústředí muslimských obcí, považována ostatními organizacemi za autoritu, byla uznána až v roce Vedle této organizace existují v zemi další uskupení, například Všeobecný svaz muslimských studentů, Muslimská unie, Liga českých muslimů 6 nebo Islámský svaz klub přátel islámské kultury. Vedle čistě náboženských sdružení existují i sdružení osob podle národnosti, mimo jiné například Arabské kulturní fórum nebo Libanonský klub. Samotný důvod imigrace do země se časem měnil zatímco během socia- 6

9 lismu přicházel do Československa především malý počet vysokoškolských studentů, po roce 1990 přicházejí do země obchodníci a podnikatelé a také lidé opouštějící země původu z důvodu nepříznivé politické situace (Topinka, 2007: 39 45). Dnes není přesný počet muslimů v České republice známý, na základě odhadu provedeném v roce 2005 podle statistických výpočtů v rámci projektu Integračního procesu muslimů se však hovoří o počtu osob (Ibid: 48). Jiné zdroje uvádí údaje pohybující se okolo počtu muslimů (Schneider, 2007: 132), i tak však představující nepatrný zlomek populace. Již výše zmíněný projekt nám poskytuje také představu o zemích původu cizinců muslimů. V roce 2005 pocházelo více než 62,6 % muslimů ze subcivilizace turkické sunnitské a 28,6 % muslimů ze subcivilizace arabské sunnitské, z nichž 16 % pocházelo z Afriky. Okrajově jsou zastoupeny další tři subcivilizace indoárijská sunnitská s 6,3 %, perská šíitská s 1,8 % a indomalajská sunnitská s 0,7 % (Topinka, 2007: 47 49). Integrace muslimů a muslimek v České republice Co se týče obecně muslimů, tak lze říci, že tato skupina je dobře integrována do většinové společnosti a celkově je otevřena veřejnosti. V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie je to především v důsledku jejich vyššího vzdělání, s tím souvisejícím lepším socioekonomickým postavením a v neposlední řadě i díky celkově nižšímu počtu muslimů v zemi. Značná heterogenita a fragmentace muslimů dle jejich kulturních, národnostních a náboženskýc linií je také jedním z důvodů, proč se muslimské komunity, pokud je možné vůbec tento termín použít, neuzavírají před majoritní společností a nevznikají tak například územní enklávy, muslimská ghetta nebo jiné integrační problémy známé například ze zemí západní Evropy (Heřmanová et Faryadová, 2012: ). Avšak, jak již bylo nastíněno, jediným výrazným rozdílem oproti ostatním obyvatelům České republiky a ostatním cizincům je právě důvod vzniku této Příručky, a to výrazně nižší zaměstnanost cizinek muslimek (Ibid). Cizinky muslimky jsou označovány za menšinu v menšině a mohou se tak stát potenciální obětí diskriminace na pracovním trhu na více frontách jako cizinky v rámci majoritní domácí společnosti, jako muslimky ve vlastní komunitě; dle určitých feministických teorií i jako ženy v celkově patriarchálně laděném systému. 3 Vzhledem k rostoucímu počtu muslimek imigrantek v české společnosti nabývá tato otázka na aktuálnosti a žádá jisté snahy o vysvětlení a pochopení situace. Dříve než však představíme realizovaný projekt a jeho závěry, podívejme se, kteří autoři a autorky se zabývali podobným tématem, a díky kterým je tak možné uchopit problematiku v širším, i evropském, kontextu. V českém prostředí je imigrační politice obecně věnován značný prostor. Tématem se například zabývaly Danica Schebelle a Milada Horáková 4 (2012) ve své publikaci Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí, opět Milada Horáková (2009) v dokumentu Umíme využívat pracovní potenciál cizinců? nebo kolektiv autorů ze tří neziskových organizací v publikaci Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU (Čižinský et al., 2014). Snad poprvé je problematika genderu zobrazena v projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělání a na trh práce ČR (MPSV ČR, 2007). Téma integrace v souvislosti s muslimskými menšinami je v posledních letech ještě přitažlivější. Vůbec první výzkumná 7 zpráva tohoto charakteru Integrační proces muslimů v České republice pilotní projekt byla vedena Danielem Topinkou (2007) na základě objednávky Ministerstva vnitra České republiky a prezentuje nejvýznamnější milníky a fakta, z nichž do jisté míry vychází práce 3 Koncept pojednávající o vícenásobné diskriminaci (například z důvodu pohlaví, rasy, věku) je hlavním tématem tzv. intersectional feminism. 4 Mgr. Milada Horáková se dlouhodobě zajímá o fenomén integrace cizinců ze třetích zemí v České republice. Její publikace na dané téma jsou ke stažení na stránkách Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (www.vupsv.cz). 7

10 následující. Eva Heřmanová a Kateřina Faryadová (2012) srovnávají například ve svém příspěvku Efektivnost integrace muslimských minorit v zemích EU (se zaměřením na situaci v Česku) integrační politiky vybraných zemí Evropské unie, z užšího, bezpečnostního úhlu pohledu je pojata práce Michaela Murada (2009) nesoucí název Bezpečnostní aspekty irácké migrace do České republiky. Dokument zaměřený na integraci cizinek-muslimek na pracovní trh však u nás dosud chyběl. V rámci Evropské unie a OECD je mnoho projektů už dlouhodobě věnováno integračnímu procesu muslimů se zaměřením na diskriminaci a islamofobii i na samostatnou genderovou problematiku na trhu práce v kontextu náboženství (viz například European, 2006;. Kofman, 2003). Mezi významné studie psané na toto téma tak patří například Immigrant, Muslim, Female: Triple Paralysis (Dyke et James, 2009) nebo studie Identifying Barriers to Muslim Integration in France (Adida, Laitin et Valfort, 2010). Téma diskriminace cizinek muslimek na trhu práce v Evropské unii je také častým tématem novinových reportáží, především ve Velké Británii a ve Francii. 8 8

11 1. Integrace ve vybraných zemích Evropské unie (EU) s ohledem na uplatnění cílové Skupiny žen z tradičních muslimských rodin na Trhu práce V procesu integrace cizinců do hostitelské společnosti nalezneme jednu skupinu v této situaci nejohroženější, a to ženy imigrantky. Právě tato skupina, konkrétně ženy z tradičních muslimských rodin, bude tématem, které nás bude zajímat nejvíce a na které se v této publikaci blíže zaměříme. Pro lepší uchopení souvislostí nás jako červená nit budou také provázet popisy integračních politik vybraných států Evropské unie včetně té realizované v České republice. Detailněji se tak budeme zajímat o jeden z hlavních indikátorů stupně integrace těchto osob - o jejich postavení na pracovním trhu. Jak je známo, občanská integrace není procesem jednostranným. Vedle faktických integračních politik zemí Evropské unie mající s integrací dlouhodobější zkušenost a té české budeme tedy také pracovat s výpověďmi cizinek-muslimek žijících v České republice. Jejich odpovědi společně s přehledem základních parametrů integračních politik ve vybraných zemích mají za cíl předložit statistické údaje týkající se migrantů z řad muslimů a muslimek, popsat situaci migrantů na místním trhu práce, a na konec i umožnit náhled do zázemí cizinek-muslimek, jejich výchozích pozic, zkušeností a jejich motivací najít si místo na trhu práce. Jak již bylo zmíněno výše, získané informace... mohou být zohledněny tvůrci politik, úřady práce, neziskovým sektorem a zainteresovanými osobami při formulování budoucích integračních opatření naší země či jako odrazový můstek pro jakékoliv jiné snahy o zlepšení integrační politiky České republiky a sladění zájmů muslimek imigrantek, pracovního trhu a většinové společnosti. 1.1 Cizinci a Evropská unie Dle dat z Eurostatu (Kotzeva, 2013) je Evropská unie se svými 503 miliony obyvatel domovem pro stále rostoucí počet cizinců k lednu 2012 zde našlo sídlo více než 34,3 milionů cizinců tvořící 6,8 % její populace. Z těchto cizinců bylo 13,6 milionů 9 (2,7 %) obyvatel občany jiného státu Evropské unie, většina, celkem 20,7 milionů obyvatel (4,1 %), byla občany pocházejícími ze zemí mimo Unii z tzv. třetích zemí: 9

12 Graf č. 1: Složení obyvatel Evropské unie (2012) Zdroj: Kotzeva, 2013: 44 K lednu 2012 žilo nejvíce cizinců v Německu (7,4 milionů), Španělsku (5,6 milionů), Itálii (4,8 milionů), ve Velké Británii (4,8 milionů) a ve Francii (3,9 milionů). V těchto pěti zemích tak najdeme 77,1 % všech cizinců žijících v Evropské unii (celkově ve výše uvedených pěti zemích žije 62,9 % obyvatel Unie). V poměru k občanům státu najdeme nejvíce cizinců v Lucembursku cizinci zde tvoří 43 % populace. Mezi další země s vysokým procentuálním zastoupením cizinců (nad 10 %) patří například Kypr (20 %), Lotyšsko (16,3 %), Estonsko (15,7 %), Španělsko (12 %), Rakousko (11,2 %), Belgie (11 %) nebo Irsko (10,6 %). Ve většině zemí Evropské unie pocházejí cizinci ze států, které nejsou členy Evropské unie. Tento fakt ale neplatí v Lucembursku, Irsku, Belgii, Slovensku, na Kypru, nebo v Maďarsku a Nizozemí (Kotzeva, 2013). Níže uvedené grafy č. 2 a 3 dále blíže znázorňují procentuální zastoupení cizinců v Evropské unii. Graf č. 2: Procentuální zastoupení cizinců v jednotlivých zemích Evropské unie (2012) Zdroj: Kotzeva, 2013: 44 10

13 Graf č. 3: Procentuální rozdělení cizinců žijících v Evropské unii dle regionu, z kterého pochází (2012) Země narození je dalším indikátorem značícím původ obyvatel. K lednu 2012 se přes 33 milionů lidí žijících v EU narodilo mimo Unii a 17,2 milionů lidí se narodilo v jiném členském státě, než je jeho vlastní. Pouze v Lucembursku, Irsku, Maďarsku a Slovensku Zdroj: Kotzeva, 2013: 45 se narodilo více cizinců než v jiných členských zemích Evropské unie, v ostatních zemích převažovali cizinci narození ve třetích zemích. Co se týče zdrojových zemí cizinců, tak jak můžeme vidět v grafu č. 4, v roce 2012 většina cizinců žijících v Evropské unii pocházela z Rumunska, Turecka a Maroka. Zajímavostí jistě je, že značná část cizinců stejné národnosti se vždy usazuje v jedné nebo ve dvou určitých zemích dle Eurostatu si 78 % Rumunů žijících v jiné zemi Evropské unie vybralo za nový domov Itálii (42 %) a Španělsko (36 %), v Německu najdeme zase většinu (75 %) tureckých občanů žijících v EU a ve Španělsku, Francii a Itálii sídlí největší počet Maročanů (88 %). Graf č. 4: Státní příslušnost cizinců v Evropské unii a jejich počet (2012) Zdroj: Kotzeva, 2013: 46 V této části je nezbytné upozornit na skutečnost, že samotná definice cizinců není jednoznačná, v rámci EU totiž neexistuje jednotný statistický systém klasifikace cizinců. Země si na základě vlastní politické reality a sociálního cítění vytvořily definice konceptů některé země tak už po naturalizaci cizince nesledují, některé naopak sledují statistiky osob s občanstvím, pokud je aspoň jeden rodič cizinec či narozen mimo daný stát. Jednotlivé 11

14 evropské země mají rozdílné historické zkušenosti s migrací obyvatel. Pro část zemí je imigrace novým fenoménem, pro ty s koloniální minulostí jsou procesy imigrace a integrace dobře známé. Rozdíly existují i nejen co se týče přístupu evropských zemí k migrantům, ale také s ohledem na samotné migranty. Ti mají například jak rozdílné motivy pro emigraci, tak jiné kulturní a sociální zázemí, či jisté důvody, které je donutily či přiměly (ne)dobrovolně opustit zemi. Každý migrant má také jinou představu o délce pobytu ve své nové domovině. Pro další statistické účely je také nutné říci, že v rámci Evropské unie žijí i nelegální imigranti; v roce 2008 se počet těchto migrantů odhadoval na 1,9 až 3,8 milionů (Morehouse et Blomfield, 2011: 6). 5 Evropská integrační politika Státy odráží ve svých integračních politikách pravidla migrační politiky, hospodářské potřeby země a postoje většinové společnosti. Cílem integrační politiky je podpořit proces začleňování přistěhovalectví jako jednotlivců či skupin do hostitelských společností, tento proces se ale týká citlivých otázek národní identity, a jsou to právě tyto odlišné národní zájmy, které zásadně brání nalezení shody v oblasti legální migrace na evropské úrovni a celkové harmonizaci evropské legislativy týkající se integrace. Úspěchy a zejména neúspěchy integrační politiky některých států na konci 20. století se ovšem promítly do celého evropského prostoru a brzy se zjistilo, že výzvy spojené s integrací migrantů jsou společné pro celou EU. Členské státy tak jsou Evropskou unií podporovány v zavádění alespoň společných principů integrační politiky, ačkoliv to jsou pořád jednotlivé státy, které přebírají za integrační procesy plnou odpovědnost. Nadnárodní rámec integrační politiky EU z roku 2003 vysvětluje integraci jako oboustranný proces založený na vzájemných právech a odpovídajících povinnostech oprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí v hostitelských společnostech, který předpokládá plné začlenění cizince. Tento způsob chápání integrace implikuje vyváženost práv a povinností, kde na jedné straně stojí odpovědnost hostitelské společnosti zajistit, aby byla ustanovena formální práva cizinců takovým způsobem, že jednotlivec má možnost účastnit se jejího hospodářského, sociálního, kulturního a občanského života, a kde na oplátku migranti respektují základní normy a hodnoty společnosti a aktivně se podílejí na integračním procesu, a to bez nutnosti vzdát se vlastní identity (Valentová, 2012: 23). Od migrační politiky k integrační politice Migrační politika, jež předcházela té integrační, byla vynucena především s ohledem na bezpečnostní otázky, kdy se po rozpadu Sovětského svazu západní Evropa otevřela migrantům z východu. Již v té době členské státy Evropského společenství začaly uplatňovat zásadu přednosti Společenství, která říká, že žádosti o zaměstnání občanů třetích zemí mají být posuzovány jen tehdy, když pracovní místo nemůže být obsazeno občanem hostitelského státu, občanem jiného členského státu EU nebo usazeným občanem třetí země (Baršová citována in Valentová, 2007: 15). 5 V době vydání Příručky byl dostupný pouze oficiální údaj z roku

15 Amsterodamská smlouva platící od roku 1999 se dále blíže věnovala tématu migrační politiky, je to ale až Lisabonská smlouva z roku 2009, která posílila role orgánů EU při tvorbě politik legální migrace, upravuje politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví, a která je dnes aktuální. Jak uvádí publikace Sdružení pro integraci a imigraci, s postupující evropskou integrací národní státy svolily ke svěření části svých svrchovaných pravomocí v oblasti migrační a azylové politiky orgánům EU, prvotní motivací pro ně však byla ochrana území před vnějšími hrozbami, nikoli otázky migrantů (Valentová, 2012: 16). Společné azylové a integrační politice EU začala být věnována větší pozornost až od roku 1999, kdy bylo na summitu ve finském Tampere rozhodnuto o zavedení společného azylového řízení a o přiznání stejného zacházení všem lidem, kterým byl v EU udělen azyl. Jinak řečeno, cizincům legálně pobývajícím na území členských států měla být na základě Tamperského programu zajištěna srovnatelná práva a povinnosti, jakých užívají občané EU. Cílem Tamperského programu tak bylo vytvoření z EU prostor svobody, bezpečnosti a práva (Program z Tampere, 2003). V roce 2004 byly v Haagu dále přijaty Společné základní principy politiky integrace přistěhovalců v Evropské unii, které na tamperská jednání navazují. Pro následující období let považoval Haagský program za klíčové boj proti terorismu a neregulérní migraci (při plném zachování základních práv) vytvoření společného azylového systému, zlepšení přístupu k soudům, praktickou policejní a justiční spolupráci, sbližování právních předpisů, tvorbu společných politik a nutnou spolupráci se třetími zeměmi (Bijl, Verweij, 2012). Na základě Společných základních principů politiky integrace přistěhovalců v Evropské unii je integrace formálně uznána jako oboustranný proces zahrnující mimo jiné otázky zaměstnání, vzdělávání, politické participace, respektu práva a mezikulturního dialogu. Tento průřezový dokument společně s Akčním plánem k Haagskému programu tak poskytuje rámec pro utváření, realizaci a pozdější hodnocení integrační politiky a poukazuje na důležitost jejich propojení a rozvoje v rámci Evropské unie, a to jak na úrovni národní, regionální, tak místní. Na základě Společného programu pro integraci Rámci pro integraci státních příslušníků třetích zemí v Evropské unii vznikla i celá řada nástrojů majících za cíl podpořit národní politiky integrace a také vznikl finanční mechanizmus v podobě Evropského integračního fondu, který přispěl k rozvoji integračních opatření v letech Evropská integrační politika byla dále zkonkretizována v roce 2009 Stockholmským programem a Strategií Evropa 2020, ve které je jedním z nejvýznamnějších cílů zvýšit zaměstnanost osob ve věku let v Evropské unii na 75 %. Důležitou skutečností pro nás je, že jako jedna cesta jak tohoto cíle dosáhnout je uvedeno i zlepšení integrace legálních migrantů. Na Stockholmský program navázala Deklarace ze Zaragozy z roku Ta uvádí indikátory integrace přijaté Radou pro spravedlnost a vnitřní věci pro členské státy EU. Dle Deklarace existují čtyři oblasti integrační politiky, z nichž každá obsahuje klíčové indikátory: 13

16 Tabulka č. 1: Přehled klíčových údajů z Deklarace ze Zaragozy Zdroj: Zaragoza Declaration, 2010 V červenci 2011 Evropská komise předložila Evropskou agendu pro integraci migrantů pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii, ve které zdůraznila roli lokálních aktérů a soustředila se více na úvahu o tom, jak země původu ovlivňuje proces integrace. Země EU se shodly, že hlavními problémy zůstávají či nově jsou: 1. vysoká míra nezaměstnanosti migrantů, zejména migrantek; 2. vysoká míra překvalifikovanosti migrantů; 3. vysoké riziko sociálního vyloučení migrantů; 14

17 4. rozdíly v dosaženém vzdělání migrantů a celkové populace; 5. obavy veřejnosti z nedostatečné integrace migrantů. Součásti zmíněné Agendy je vytvoření tzv. toolboxu, z něhož si národní orgány budou moci vybrat opatření, u kterých je největší pravděpodobnost, že se ukážou jako účinná v místním kontextu, a která se budou nejlépe hodit pro jednotlivé cíle integrace. Pozornost je tak zaměřena na kroky podporující ekonomickou, sociální, kulturní a politickou spoluúčast migrantů na lokální úrovni. Některé země, například Rakousko nebo Dánsko, tak zavedly povinné kurzy, aby se cizinci naučili místní jazyk a seznámili se s místní kulturou. V celé EU a také v zámoří tak došlo ke změně od tzv. multikulturní integrace k tzv. integraci občanské. První uvedená integrace byla zaměřena na etnické skupiny a umožňovala bezbřehý vývoj kulturních specifik, zatímco druhý způsob integrace se zaměřuje na jednotlivce a usiluje o koexistenci ve sdíleném společenském prostoru. Celkem vzato, byly to zejména bezpečnostní a ekonomické motivy společně s nerůžovými demografickými vyhlídkami, co donutilo země Evropské unie spolupracovat na tématech týkajících se imigrační politiky. Národní zájmy však i nadále zabraňují harmonizaci pravidel, ke kterým zatím došlo jen ve vztahu k specificky vymezené skupině pracovních migrantů. V posledních letech členské státy nově uznaly i důležitost integrace cizinců pro svůj ekonomický, sociální a kulturní rozvoj a také pro samotnou chuť migrantů integrovat se. Z tohoto důvodu se proto začaly zkoumat socio-kulturní faktory integrace (například zkušenost s diskriminací, osobní vnímání integrace ze strany migrantů, zapojení se do komunity, kontakt s neziskovým sektorem), neboť právě tato měkká data, na rozdíl od tzv. tvrdých dat pocházejících z výzkumu trhu práce a vzdělávací politiky, často chybí. Důležitou funkci má v této situaci zmiňovaný neziskový sektor sloužící jako tzv. gatekeeper integrace poskytuje cizincům například pomoc, orientaci a poradenství. 1.2 Přehled nejdůležitějších směrnic EU v oblasti legální migrace Z důvodů zachování sociální soudržnosti v evropských společnostech, rozvoje evropských ekonomik a dodržení mezinárodních závazků členskými zeměmi EU došlo k dílčím úpravám politiky legální migrace a státy alespoň částečně pomocí směrnic harmonizovaly podmínky vstupu a pobytu specificky vymezených kategorií migrantů. Dle Baršové se směrnice rozdělují do dvou skupin: 1) normy prvotní regulace ekonomické migrace jedná se o cílenou regulaci přístupu určité vymezené kategorie pracovníků ze třetích zemí na pracovní trhy EU; z ekonomických důvodů se tyto úpravy dotýkaly jen nekontroverzních oblastí výzkumu a vzdělání a snaží se o zatraktivnění evropského prostoru pro zahraniční vědce. 2) normy druhotné regulace ekonomické migrace v tomto případě se jedná o celkovou úpravu statusu určitých skupin cizinců ze třetích zemí přijatých na území EU z neekonomických důvodů (například z azylových, humanitárních, rodinných), v jejímž rámci jsou upraveny i podmínky pro vstup těchto skupin migrantů na trh práce hostitelského státu. Úpravy tohoto typu souvisely s povinností vztahující se k ochraně lidských práv. 15

18 Níže uvádíme stručný seznam směrnic politiky legální migrace: a) Směrnice upravující podmínky pro neekonomické migranty (normy druhotné regulace) Směrnice Rady 2003/86/ES o právu sloučení rodiny Směrnice Rady 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty b) Směrnice upravující selektivní pracovní migraci (normy prvotní regulace) Směrnice Rady 2004/114/ES o podmínkách přijímání příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby Směrnice Rady 2005/71/ES o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu Revize integrační politiky v roce 2005 z důvodu negativních dopadů demografického vývoje na hospodářství v EU zahájila diskusi o nejvhodnější formě společných pravidel pro přijímání ekonomických migrantů. Směrnice po roce 2005 jsou tak zaměřené na zaměstnance, kvalifikované pracovníky, dočasně vysílané pracovníky a pro placené stážisty a au-pair: a) Směrnice o modrých kartách Směrnice 2009/50/ES o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci b) Směrnice o jednotném povolení Směrnice Rady 2011/98/EU o jednotném vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě c) Ostatní směrnice o dílčích oblastech pracovní migrace Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónních pracovníků d) Připravované sektorové směrnice Směrnice o podmínkách vstupu a pobytu vnitropodnikově převáděných pracovníků Rozšíření Směrnice Rady 2004/114/ES o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby o stážisty odměňované mzdou a au-pair 1.3 Přehled nejdůležitějších nástrojů EU k podpoře národních politik integrace Praktické nástroje sloužící k implementaci integračních politik v praxi jsou protějškem teoretického základu obsaženého ve Společných principech a následných rámcových programech EU a mohou mít několik funkcí politické, koordinační, informační, monitorovací, hodnotící a finanční. Nejdůležitější nástroje EU k podpoře národních politik integrace jsou: 1. Národní kontaktní místa pro integraci národní ministerstva 2. Příručky o integraci 16

19 3. Výroční zprávy o migraci a integraci 4. Ministerské konference 5. Evropské fórum pro integraci 6. Evropský portál o integraci 7. Evropské integrační moduly 8. Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí Jak již bylo několikrát zmíněno, jsou to nakonec členské země EU, které integrační opatření implementují a které tím pádem ve svém jednání musí reflektovat postoj většinové společnosti. S měnícími se politickým i společenským prostředím je proto zřejmé, že integrační politika jednotlivých zemí není vždy konzistentní. Chápala-li se migrace obecně jako zdroj ekonomické prosperity, v době krize byla myšlenka migrace chápána spíše jako zdroj vysoké nezaměstnanosti nebo nadměrné zátěže sociálních systémů. Země s tímto chápáním věci tak často aplikují restriktivní opatření s cílem omezit imigraci na evropský trh co nejvíce. Známý koncept multikulturalismu již také není brán zcela bez výhrad, spíše naopak. Země dnes žádají o integraci občanskou, a v diskuzi tak probleskávají čím dál více pojmy jako národní identita či občanství. Nezbytné je ovšem zmínit, že tyto debaty bývají často přiživovány ultrapravicovými politiky, kteří se v poslední době ocitli v předních politických pozicích. Na scénu tak vstupují různé občanské programy mající za cíl sladit jednotlivé zájmy stran a ověřit, že noví imigranti respektují evropské hodnoty, základní normy a způsob života hostitelské společnosti, a že absolvovali jazykové kurzy či zkoušky. V každém případě však v určitých zemích i v době krize převažuje názor, že imigranti jsou jedním ze zdrojů blahobytu pro společnost. Ať už je postoj členské země jakýkoliv, pravdou je, že proces integrace nemá pouze vliv na samotné migranty, ale i na prostředí, do kterého se migranti snaží integrovat. Pro úspěšnější integrační proces pro obě strany je dle Sdružení pro integraci a migraci zapotřebí, aby si členské státy například stanovovaly dlouhodobé cíle, efektivně využívaly evropské fondy, prosazovaly metodu mainstreamingu integrace do jiných politik, kladly důraz na realizaci opatření na lokální úrovni, uznávaly důležitost neziskových organizací a smysluplně hodnotily dosavadní výsledky (Valentová, 2012). 1.4 Trh práce, gender a muslimské komunity v Evropské unii V rámci teorie vysvětlující nerovnosti mezi pracovníky, které jsou vázané na její jednotlivé segmenty a charakteristiky pracovních míst na trhu práce, se rozlišuje primární a sekundární či interní a externí trh práce. V primárním sektoru jsou nejen vyšší mzdy, ale také jistota pracovního místa, která je zabezpečena adekvátní pracovní smlouvou. Někteří autoři mluví též o terciárním sektoru (Massey, 2005), sektoru, který se přímo týká migrace, poněvadž v tomto sektoru jsou nabízená pracovní místa, která domácí populace odmítá vykonávat. Tyto typy práce, objevující se též na sekundárním pracovním trhu, se označují anglickým termínem precarious. Patří k nim práce na poloviční úvazek, dočasné práce, práce v domácnosti, agenturní zaměstnanci, pracovníci na živnostenský list v rámci tzv. šedé ekonomiky, atd. Migranti často vyrovnávají dynamiku poptávky na trhu práce jako flexibilní pracovní síla, kterou lze snadno rekrutovat a které se dá také snadno zbavit. Náklady při poklesu poptávky tak většinou nesou právě migranti. Na sekundárním trhu práce často najdeme tzv. fragmentovanou kariéru s opakovanou nezaměstnaností. Vzhledem k tomu, 17

20 že se spolu s jazykovou kompetencí zaměstnanost bere jako hlavní indikátor integrace, je v této oblasti nutné zohlednit též faktor segmentace trhu práce a skutečnost, že nejde pouze o zaměstnání jako takové, ale i o jistotu a kvalitu vykonávané práce. Pokud jde o konkrétní postavení cizinců na trhu práce, lze jej měřit mírou participace na trhu práce (míra nezaměstnanosti cizinců) a kvalitou pracovních míst, které cizinci obsazují. Níže uvedené grafy č. 5 a 6 znázorňují procentuální míru zaměstnanosti osob určitého věkového rozpětí za rok 2012: Graf č. 5: Procentuální míra zaměstnanosti osob ve věku od 15 do 64 let v EU (2012) Zdroj: Eurostat Graf č. 6: Procentuální míra zaměstnanosti osob ve věku od 15 do 74 let v EU (2012) Zdroj: Eurostat 18

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Více

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Magisterská diplomová práce Bc. Jana Rozehnalová Brno 2007 2 2 Čestné

Více

Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce

Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce Petra Barteková Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JIHOMORAVSKÝ KRAJ PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program byl zpracován v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků

Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků Příloha č. 5 Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků Pracovní studie Říjen 2004 1 Obsah: Obsah: 1 Hlavní body výkladu 2 1. Zadání, cíle, formát studie 5 2. Metoda

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Praktické problémy s integrací v České republice 1

Praktické problémy s integrací v České republice 1 Praktické problémy s integrací v České republice 1 Markéta Blažejovská Brno, 2012 1 Nezkrácená česká verze - před zařazením do samotné publikace v anglickém jazyce došlo ke krácení a editorským úpravám.

Více

Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s.

Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Za prací do Evropy diskriminace na evropských hranicích, amnestie pro nelegálně pobývající cizince, migrační trendy, podněty pro českou migrační politiku www.migraceonline.cz

Více

Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21

Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21 Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21 Vzájemná komunikace = lepší integrace II za odborné podpory IOM Praha. V rámci projektu byly podniknuty studijní cesty do Vídně, Amsterodamu, Lisabonu

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR... 3 2. CIZINCI V ČR PERSPEKTIVA PROBLÉMU... 5 3. POUŽITÁ METODOLOGIE... 6 3.1. VÝBĚR REGIONŮ PRO SBĚR DAT MEZI IMIGRANTY A IMIGRANTKAMI...6

Více

Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu

Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu Vypracovala:

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU Čižinský Pavel, Čech Valentová Eva Hradečná Pavla, Holíková Klára, Jelínková Marie Rozumek Martin, Rozumková Pavla Sdružení pro integraci

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Konkurenceschopnost a volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské unie Klub mladých Evropanů 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje

Více

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 EVANGELICKÁ AKADEMIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 UPRCHLICKÉ ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název pracoviště: Organizace pro pomoc uprchlíkům Vypracovala:

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY INTEGRAČNÍ PROCES CIZINCŮ ZE ZEMÍ MIMO EU V ČESKÉ REPUBLICE (ANALÝZA NA VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍCH) DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Prokešová DiS.

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Poděkování členům pracovní skupiny zřízené při Ministerstvu financí pro přípravu informativní metodiky rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů.

Poděkování členům pracovní skupiny zřízené při Ministerstvu financí pro přípravu informativní metodiky rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Autorský kolektiv: Ing. Michaela Foltysová Vysoká škola ekonomická, fakulta financí a účetnictví, katedra veřejných financí Ing. Marek Pavlík Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, katedra veřejné

Více

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 2010 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice

Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Dočasná a cirkulární migrace: empirické poznatky, aktuální nastavení politik a praxe a budoucí perspektivy v členských státech

Více

ANALÝZA RODINA A ŠKOLA

ANALÝZA RODINA A ŠKOLA Analýza vznikla v rámci projektu Ententýky za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2012. ANALÝZA RODINA A ŠKOLA Autoři zprávy: Mgr. Adéla Lábusová, PhDr. Martin Vávra,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více