SHLUKOVÁ ANALÝZA E-BANKING KLIENTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHLUKOVÁ ANALÝZA E-BANKING KLIENTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY"

Transkript

1 SHLUKOVÁ ANALÝZA E-BANKING KLIENTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY Ivan SOUKAL Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Abstrakt Tento článek je zaměřený na retailové základní bankovní služby pro nepodnikající fyzické osoby. Za pomocí shlukové analýzy je zkoumán výběr z populace klientů České spořitelny a.s. s aktivovaným e-banking. Analýza je založena na neagregovaných datech a jejím výstupem je identifikování klientských clusterů, dle typického užívání bankovních služeb. Výstup je využitelný nejen pro segmentaci v rámci skupiny e-banking klientů této banky, ale také jako nástroj pozdějšího zjištění poplatkového zatížení jednotlivých profilů, průměrného klienta banky a dále jako jeden z nástrojů pro zjištění cenové hladiny těchto služeb. Klíčová slova: retailové bankovnictví, e-banking, clustery, poplatky 1 ÚVOD Tento článek je zaměřen na retailové základní bankovní služby pro nepodnikající fyzické osoby, jednotným termínem retail core banking services (dále v textu pod zkratkou RCBS). Těmto službám se v době, kdy bylo zjištěno, že je v EU více obyvatel s běžným účtem než s pevnou telefonní linkou, začíná věnovat čím dál větší pozornost. Jedním z důvodů je fakt, že na tomto trhu byla zjištěna v rámci několika studií zadaných Evropskou komisí značná netransparentnost z důvodu nepřehlednosti sazebníků bank a nemožnosti snadné komparace nabídek [7, 8]. Jedním z navrhovaných řešení je webová komparační služba pro RCBS produkty a následné vyhodnocování, které může přinést cenné údaje o chování klientů. V tomto článku jsou analyzována vícerozměrná data ze zkušebního provozu nezávislé webové komparační služby, která vznikla na základě výše zmíněného doporučení. Komparační služba se nazývá Kalkulátor bankovních poplatků (dále v textu pod názvem Kalkulátor), konkrétně budou analyzováni respondenti, kteří uvedli jako svůj bankovní ústav Českou spořitelnu a.s. (dále v textu pod zkratkou ČS). Ta je nejvýznamnějším bankovním domem v ČR, co se týče velikosti klientely. Celkový počet respondentů užívajících RCBS služby ČS byl 1596.

2 SHLUKOVÁ ANALÝZA KLIENTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY Cílem článku je za užití statistického software PASW Statistics 18 zjistit, do jakých skupin, segmentů se rozpadá populace e-banking klientů ČS na základě zkoumání výběru získaného z projektu Kalkulátor. Sekundárním cílem je navržení dalšího praktického využití výsledků. 2 ZDROJOVÁ DATA A METODIKA 2.1 Původ a popis dat Zdrojem dat je déle trvající spolupráce řešitelského týmu a majitelem firmy, která provozuje tematický web Bankovní poplatky 1, v jehož rámci funguje i komparační webová aplikace Kalkulátor 2. Aplikace je zaměřena na výpočet celkových nákladů RCBS klienta. Četnosti měsíčního užívání služeb, případně částky, se kterými je operováno, jsou zadávány klientem do elektronického formuláře, který je následně ukládán na server. Přidaná hodnota pro respondenta je výpočet konkrétní výše zpoplatnění jeho měsíčního užívání RCBS napříč trhem. Díky tomu se pak může kvalitněji rozhodnout o svém poskytovateli RCBS. Formulář je rozčleněn do logických kapitol: I. účet, II. výpisy, III. karetní služby, IV. přímé bankovnictví, V. platby jednorázové, VI. platby trvalé příkazy, VII. platby povolení k inkasu (včetně SIPO), VIII. hotovostní operace, IX. další služby. Ve zdrojových datech se nachází: 43 intervalových proměnných četnosti měsíčního užívání RCBS případně částky se službou spojené, 6 dichotomických proměnných přítomnost určitých služeb (karetní služby, e-banking apod.), 2 nominální proměnné forma a frekvence zasílání výpisů, 2 textové proměnné informace o bance klienta a textové pole pro zapsání připomínek pro Kalkulátor 2 ordinální proměnné systémové proměnné přidělování pořadového čísla jednotlivým respondentům a čas, kdy bylo provedeno uložení odpovědi. Z hlediska marketingového výzkumu se jedná o data: 1 Dostupný na URL: cit Dostupný na URL: cit

3 vícerozměrná bylo sledováno 53 proměnných o užívání RCBS a 2 systémové proměnné pro každý prvek v souboru, primární byla získána přímo od uživatelů RCBS, subjektivní data vychází z úsudku klienta o vlastním užívání RCBS. 2.2 Metodika Transformace, verifikace, validace Vzhledem k tomu, že SPSS nedokáže naráz ve shlukové analýze zpracovat nominální a kvantitativní proměnné, bylo nutné převést proměnnou Forma_výpisu a Frekvence_výpisu na sérii dummy dichotomických proměnných o hodnotách {0,1}. Funkcí Recode into different variables byly transformovány nominální hodnoty {1,2,3} proměnné Forma_výpisu na 3 dummy dichotomické proměnné Výpis_Inet, Výpis_pošta, Výpis_osobně s binárními hodnotami. Podobně byly vytvořeny dummy proměnné pro textovou proměnnou Frekvence_výpisu {tydne, mesicne, ctvrtletne, rocne} na 4 dichotomické proměnné Výpis_týdně, Výpis_měsíčně, Výpis_kvartálně, Výpis_ročně. Dále vzhledem ke změnám, které během zkušebního provozu proběhly, byly trvalé platby příkazem a inkasem sloučeny do jedné proměnné trvalé platby. Chybějící údaje nebyly nahrazovány, i když literaturou [1] je doporučeno několik způsobů, místo toho pro výpočty byly užita metoda pairwise. Zde je při hodnocení dvojice proměnných vyloučen pouze ten respondent, u nějž se chybějící hodnota týká jedné z dvojice proměnných (v potaz se nebere, zda je v ostatních proměnných chybějící hodnota) Vzhledem k faktu, že formulář Kalkulátoru postrádal po dobu zkušebního provozu filtr omezující vstupní data, bylo nutné provést verifikaci vstupních dat až ve statistickém software. Někteří respondenti evidentně nejsou retailovými zákazníky a podnikají, např. jako OSVČ nebo v šedé ekonomice prostřednictví aukčních portálů (např. respondenti s 30+ jednorázových, příchozích nebo trvalých plateb měsíčně). Tyto záznamy byly z dalšího zkoumání vyřazeny. V rámci validace dat bylo provedeno šetření relativních četností vyplnění jednotlivých odpovědí (intervalové proměnné). Proměnné, které byly nevyplněny více jak 50 % respondenty, byly zaznamenány. Dále bylo provedeno šetření středních hodnot a všechny proměnné s relativní četností užívání 10 % a méně byly zaznamenány. Shluková analýza je extrémně citlivá na nevýznamné znaky [2]. Z tohoto důvodu byly proměnné zaznamenané na obou seznamech (relativní četnost vyplnění 50 % a méně a zároveň relativní četnost užívání 10 % a méně) vyloučeny z pozdějšího shlukování a počet hodnocených proměnných se ustálil na hodnotě Shlukování Vzhledem k přítomnosti intervalových proměnných s přirozeně vyšší četností užívaných služeb i proměnných s nižší bylo nutné provést normování. Pokud by provedeno nebylo, potom by se shlukování provádělo především dle proměnných s vysokou četností. To by za standardních okolností bylo pořádku, ovšem zkoumaný

4 SHLUKOVÁ ANALÝZA KLIENTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY případ je specifický a služby s přirozeně vysokou četností (především příchozí platby) jsou zpoplatněny méně než služby s nižší (především výběry z bankomatů). Z tohoto důvodu před samotnou shlukovou analýzou bylo provedeno normování metodou z- scoring. Vzhledem k počtu shlukovaných prvků se na doporučení literatury [2, 3, 4] užilo nehierarchického shlukovány pomocí shlukovacího algoritmu k-průměrů. Pro shlukování se užilo: horní hranice iterací 50 (v žádné variantě shlukování nebyla dosažena), 21 intervalových proměnných a jedné ordinální jako popisné proměnné jednotlivých prvků, resp. respondentů metody vylučování prvků z důvodu nevyplněných hodnot pairwise. V rámci první varianty shlukování (varianta s extrémními klienty) bylo provedeno shlukování pro 2 8 shluků. Následně bylo pro každou variantu vypočítáno jakou hodnotu má tzv. globální pravidlo G5 [2]. B: matice mezishlukové variability E: matice vnitroshlukové variability k: počet shluků n: počet prvků p: počet proměnných (1) (2) (3) Optimální počet shluků byl následně zvolen dle podmínky maximalizace, resp. bylo zvoleno takové shlukování, kde byla hodnota globálního pravidla G5 nejvyšší. Na závěr obou variant shlukování bylo nutné pro získání konkrétních hodnot měsíčního užití sledovaných služeb v rámci získaných clusterů výsledné hodnoty všech centroidů tzv. de-z-scorovat. Každý centriod, resp. jeho vektor byl vynásoben vektorem směrodatných odchylek zkoumaných proměnných a následně byl přičten vektor průměrů proměnných. Tento postup bylo možné užít pouze díky nepřítomnosti záporných hodnot. 3 VÝSLEDKY Na základě provedeného shlukování pro 2 8 shluků byl určen jako optimální počet shluků 5, dle pravidla maximalizace globálního pravidla G5. Je zajímavé, že tento počet shluků je shodný s výzkumem [6], kde je ovšem zkoumána celá populace, nejen e-banking klienti. Bohužel Capgemini nezveřejňuje svou metodiku a na přímé dotazy o ní nereaguje.v rámci shlukování bylo sledovaných respondentů rozděleno do

5 clusterů, jejichž velikosti jsou zaznamenány v grafu níže. Jednotlivé hodnoty centroidů, resp. průměrných hodnot jednotlivých proměnných charakteristických pro 5 zjištěných clusterů, jsou k dispozici v tabulce níže. Tabulka 1: celočíselné de-z-scorované hodnoty proměnných pro jednotlivých 5 shluků, zdroj: vlastní zpracování Proměnná/shluk Výpis_Inet Výpis_Poštou 1 Výpis_měsíčně Výpis_čtvrtletně Výpis_ročně Karta_debet_neemboss 1 Karta_debet_emboss 1 1 Karta_kreditní 1 Výběr_ATM_vlastní_ČR Výběr_ATM_cízí_ČR Výběr_ATM_vlastnízahraničí 1 Výběr_ATM_cizíahraničí 1 Příchozí_platba_vlastní Příchozí_platba_cizí Příkaz_do_vlastní_pobočka 3 Příkaz_do_cizí_pobočka 1 3 Příkaz_do_vlastní_Inet Příkaz_do_cizí_Inet Trvalé_platby Vklad_hotovost_pobočka Výběr_hotovost_pobočka 1 1 Cash_back 2 Obrázek 1: Graf velikostí jednotlivých shluků při analýze 5ti shluků, zdroj: vlastní zpracování Z grafu je patrné, že se prvky rozpadají do dvou mainstream skupin a pak 3 specifičtějších segmentů. Více podstatné jsou ale hodnoty charakteristické pro jednotlivé shluky. Z tabulky je jasné, že některé služby jsou poptávány všemi segmenty v přibližně stejné intenzitě (výběry bankomatů vlastní banky, tedy ATM České spořitelny). Všem segmentům je společné využívání výpisů s měsíční frekvencí a přibližně 3 výběry z bankomatu vlastní banky a též všechny segmenty tedy budou citlivé na poplatky spojené s touto operací. Ostatní proměnné se již v jednotlivých shlucích objevují s různými četnostmi. V následující části bude výsledek pro každý shluk komentován se zaměřením na veličiny a poplatky, kterými se liší od shluků ostatních, a shlukům bude přiřazen název, který by měl vystihovat typického klienta z tohoto shluku: 1. Aktivní klient, mezinárodní, 2 % klienti z tohoto nejmenšího segmentu využívají především debetní embosované karty, protože neembosované karty nejsou v zahraničí přijímány. Dále jsou jedinými klienty, kteří využívají

6 SHLUKOVÁ ANALÝZA KLIENTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY hotovostních služeb v zahraničí. Z toho vyplývá, že v otázce poplatků je toto jediný segment, který je ovlivněn paušálními (fixní poplatek za výběr v cizině) a parciálními (určován jako poměrová částka z celkové vybírané hotovosti) poplatky při výběrech v cizí zemi. Bohužel Kalkulátor nesleduje, kvůli vcelku složité struktuře, zpoplatnění mezinárodních elektronických plateb (platby užívající IBAN a SWIFT kód). Pokud by toto sledoval, je pravděpodobné, že nejvyšší frekvence těchto plateb bude právě v tomto segmentu. V ostatních službách je klient o něco aktivnější, než je průměrný klient, a to jak v bezhotovostních, tak hotovostních platbách. 2. Průměrně aktivní klient, 49 % Tento segment by měl reprezentovat většinovou populaci. Proto je s podivem, že je u tohoto shluku určitá inklinace k internetovému bankovnictví. Tento fakt souvisí s respondenty, resp. znakem aktivního e-banking nebo ukazuje na výraznou snahu klientů šetřit čas i peníze. Vzhledem k tomu by bylo možné do názvu segmentu přidat slovo internetový. Tento segment nemá na rozdíl od ostatních jasnou preferenci ohledně karetních služeb, i když více než 40% klientů v tomto shluku má debetní embosovanou kartu a kreditní kartu (viz. podrobnější údaje o clusteru v Přílohách a v souboru De-z-score.xls na přiloženém CD). Vzhledem k tomu, že příchozí platby a jednorázové platby zřízení pomocí elektronického bankovnictví ve většině bank zpoplatněny nejsou nebo málo, bude tato skupina citlivější na poplatky při zřizování trvalých plateb, i když se dá očekávat, že i tyto platby budou zřizovány také za užití elektronického bankovnictví. 3. Méně aktivní klient, 29 % Tento segment se vyznačuje nejnižším využíváním Internetu ve spojitosti s bankovnictvím. Jde o jediný segment, který užívá papírové výpisy. Přesto se nedá z hlediska bankovních poplatků hovořit o citlivosti klientů, protože od harmonizace s evropskou legislativou v posledním kvartálu roku 2009 si banka nesmí účtovat poplatky za měsíční informování klienta o jeho účtu [5]. Banky si tedy u této formy účtují jen poštovné a méně. Ohledně citlivosti na poplatky tedy budou platit stejná pravidla jako u průměrně aktivního klienta. 4. Hotovostně-pobočkový klient, 10 % prvky tohoto shluku je vykazována nejvyšší četnost hotovostních služeb, konkrétně vklady a výběry na pobočce a také jako jediný segment využívá službu cash-back. Dále na rozdíl od průměrného klienta, resp. nejpočetnějšího shluku, zde klienti užívají také ATM cizích bank. Podobně se shluk výrazně odlišuje zadáváním jednorázových příkazů k platbě na pobočce a to jak do vlastní, tak cizí banky. Identifikace takto silné pobočkové preference v rámci klientů s aktivovaným e-banking nebyla očekávána a je jistým překvapením. Je tedy evidentní, že tento segment bude nejvíce reagovat na poplatky spojené s hotovostními operacemi. Ovšem právě tyto služby, kromě služby cash-back, budou zpoplatňovány, čím dál tím více. Tento trend byl nastoupen přibližně před 6ti lety a není znám důvod, proč by neměl pokračovat. Banky se snaží svou poplatkovou politikou, rozuměno

7 výrazným zvyšováním poplatků těchto služeb, redukovat počet hotovostních operací na pobočce. Poslední proměnná odlišující tento shluk od ostatních je vlastnictví převážně neembosovaných debetních karet. Tyto karty jsou nejlevnější karetním produktem a jsou vydávány především klientům, kteří neplánují výběry v zahraničí a neužívají mezinárodně uznávané internetové platební systémy, např. Paypal (i když bylo nedávno povoleno užití i určitých neembosovaných visa karet). V ostatních službách je tento segment průměrně aktivní. 5. Velmi aktivní klient, 10 % Tento segment vykazuje v porovnání s ostatními nejvyšší aktivitu ohledně příchozích a odchozích plateb. To se týká jak jednorázových platebních příkazů, tak trvalých plateb. Nejvyšší rozdíl oproti průměrnému klientovi se nachází u jednorázových plateb skrze elektronické bankovnictví, kde je četnost téměř 3násobná. Oproti průměrnému klientovi se také odlišuje užíváním hotovostních služeb na pobočce. Dále je tento segment nejaktivnější v užívání ATM a jeho aktivitě nasvědčuje i vlastnictví embosované debetní karty, kterou lze užít v rámci internetových platebních systémů. 4 MOŽNOSTI UŽITÍ A OMEZENÍ PRO INTERPRETACI Vytvoření clusterů není samoúčelnou metodou, která má pouze explorativní charakter. Vzhledem k tomu, že ČS je užíván, na rozdíl od ostatních bank, pro kalkulaci poplatků vlastní konfigurátor 3, neobsahuje projekt Kalkulátor možnost jejich přímého výpočtu. Ve zmíněném konfigurátoru si klient zvolí, které služby chce mít nezpoplatněné, dále si může zvolit nadstandardní služby ke svému účtu apod. Teprve od tohoto nakonfigurování svého budoucího účtu se odvíjí zpoplatnění služeb. Tento mechanismus, kdy některé části sazebníků pro klienta pak neplatí a některé naopak ano, je obtížné implementovat, resp. je velmi obtížné pak pro klienta vypočítat konkrétní úroveň poplatků. Jednou z možností, jak zjistit, kolik klienti zaplatí u ČS za své RCBS, je kombinace shlukové analýzy a základního ekonomického předpokladu o chování ekonomických subjektů. Jinými slovy po zjištění klientských profilů je možné v konfigurátoru pro každý z nich najít optimální nákladovou kombinaci. Za předpokladu, že se klient chová racionálně a zvolí takové nastavení účtu, které je pro něj optimální, se potom výsledné náklady pro jednotlivé shluky mohou považovat za průměrné náklady jednotlivých klientských profilů. Po provedení vážené sumy, kde vahou jsou velikosti jednotlivých clusterů a váženými sčítanci jsou zjištěné hodnoty poplatků jednotlivých profilů, je pak dokonce možné zjistit i průměrný náklad RCBS klienta ČS. Tohoto údaje může být dále využito při pokusu o sledování cenové hladiny RCBS v ČR pro již zmíněné e-banking klienty. Jak je již v článku několikrát zmíněno, výsledek lze aplikovat pouze na populaci e-banking klientů ČS. I když je skupina RCBS klientů s aktivovaným e-banking 3 Dostupný na URL:

8 SHLUKOVÁ ANALÝZA KLIENTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY výrazně nadpoloviční a podíl těchto klientů na celkové populaci stále narůstá, stále existuje skupina klientů bez e-banking, která brání vztažení výsledků šetření výběru získaného Kalkulátorem na celou populaci. Dále je nutné ohledně zdroje dat zmínit, že internetový formulář je vzdálen optimální metodě, tedy prostému náhodnému výběru, z několika důvodů, které mohou vést ke zkreslení směrem k mírně aktivnějším klientům s určitou preferencí internetového bankovnictví a naopak se výsledky odchýlí od pasivních klientů s pobočkovými preferencemi (např. důchodci). Kromě využívání e-banking je nutné zmínit další limitující faktory, které ovlivňují výběr z celkové populace RCBS klientů v ČR: respondent musí mít přístup na Internet tento předpoklad je ve většině případů v přímé souvislosti s předpokladem o zkoumání populace RCBS klientů s e-banking. V dnešní době není významným omezením. respondenta musí zajímat, jaké poplatky platí tento předpoklad je založen na základní úvaze, že pro koho částka za bankovní poplatky není důležitá, ten nebude vyplňovat formulář na bankovnipoplatky.com. Vzhledem k relativně běžnému jevu, kdy občan nějakou službu odsuzuje nebo není jinak spokojen, ale dá to najevo pouze verbálně bez vlastní akce k analyzování své situace, či změně stavu, je toto dalším zdrojem zkreslení, jehož intenzitu lze jen těžko odhadnout. Situace je podobná volbám, kdy každý občan má nějakou jemu sympatickou politickou stranu, ovšem k volbám se dostaví maximálně každý druhý. 5 CONCLUSION / ZÁVER Data získaná z pilotního provozu prokázala potenciál projektu Kalkulátor nejen v rovině výpočtu poplatků, ale také v rovině analýzy chování klientů. Vzhledem k tomu bude dále pokračováno ve vyhodnocování dat z plného provozu Kalkulátoru, který dovolí užít náročnější metodiku (přidání redukce proměnných metodou hlavních komponent apod.) k získání ještě podrobnějších a ještě přesnějších výsledků. Nová metodika bude také jiným způsobem řešit otázku dichotomických, resp. překódovaných nominálních proměnných, která je zatím řešena nedostatečně uspokojivě. V rámci e-banking klientely ČS bylo identifikováno 5 clusterů. Dva mainstream clustery průměrného (49%) a méně aktivního klienta (29%) a následně 3 menších clusterů. Překvapivým zjištěním byl cluster klientů, kteří i přes aktivní e-banking mají silnou pobočkovou preferenci (10%). U zbylých cluster byla zjištěna výrazná preference informačního kanálu Internet, která je v souladu se znakem aktivovaného e- banking. Článek byl zpracován v rámci projektu specifického výzkumu Index cenové hladiny core banking services a klientské clustery číslo 2111 z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

9 POUŽITÁ LITERATÚRA [1] HEBÁK, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody (1). Praha : Informatorium, s. ISBN [2] HEBÁK, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody (3). Praha : Informatorium, s. ISBN [3] MELOUN, M. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha : Academia, s. ISBN [4] ŘEZANKOVÁ, H. A kol. Shluková analýza dat. druhé rozšířené vydání. Praha : Professional publishing, s. ISBN [5] SOUKAL, I. Dopady harmonizace systému klientských nákladů CBS v ČR se Směrnicí 2007/64/ES. In Hradecké ekonomické dny 2010 : sborník příspěvků díl II. z vědecké konference Ekonomický rozvoj a management regionů konané února 2010 v Hradci Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s ISBN [6] Capgemini worldwide, World retail banking report 2008, [on-line], URL: [7] European commission, SEPA monitoring study, [online], URL: cit [8] European commission, Study on the Data collection for prices of current accounts provided to consumers, [online], URL: n.pdf, cit

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

ení a produkty UniCredit Bank

ení a produkty UniCredit Bank Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro insolvenční správce UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky Bank Austria Creditanstalt, která je členem UniCredit Group

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Vysvětlení K 1.1.2014 dochází ke změnám v Sazebníku KB pro občany. Jedná se o: změny týkající se zavedení nového občanského zákoníku. Za

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu zřízení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 Kč vedení účtu 0 Kč 0 Kč 19 Kč 0 Kč 0 Kč zrušení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč počáteční vklad 100 Kč 200 Kč 500 Kč 0

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy Autor práce : RNDr. Ivo Beroun,CSc. Vedoucí práce: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. PROFILOVÁNÍ Profilování = klasifikace a rozlišování

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Československá obchodní banka, a. s. Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Česká republika, ve znění k 1. 11. 2009 Obsah A B C Kreditní karta

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY PRO TARIFY ekonto STANDARD, COMFORT Tento Ceník produktů a služeb pro tarify ekonto STANDARD, COMFORT, je také označován jako Ceník. Pojmy užívané v Ceníku začínající

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto... 2 2. Povolené přečerpání mrezerva... 2 3. Spořicí účet emax... 2

Více

1. Programy pro soukromou klientelu

1. Programy pro soukromou klientelu Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Programy pro soukromou klientelu 2. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 3. Vkladové účty 4. Vkladní knížky 5.

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.4 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Úhradová forma placení. Nástroje

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: příkaz

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1.

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více