SHLUKOVÁ ANALÝZA E-BANKING KLIENTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHLUKOVÁ ANALÝZA E-BANKING KLIENTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY"

Transkript

1 SHLUKOVÁ ANALÝZA E-BANKING KLIENTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY Ivan SOUKAL Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Abstrakt Tento článek je zaměřený na retailové základní bankovní služby pro nepodnikající fyzické osoby. Za pomocí shlukové analýzy je zkoumán výběr z populace klientů České spořitelny a.s. s aktivovaným e-banking. Analýza je založena na neagregovaných datech a jejím výstupem je identifikování klientských clusterů, dle typického užívání bankovních služeb. Výstup je využitelný nejen pro segmentaci v rámci skupiny e-banking klientů této banky, ale také jako nástroj pozdějšího zjištění poplatkového zatížení jednotlivých profilů, průměrného klienta banky a dále jako jeden z nástrojů pro zjištění cenové hladiny těchto služeb. Klíčová slova: retailové bankovnictví, e-banking, clustery, poplatky 1 ÚVOD Tento článek je zaměřen na retailové základní bankovní služby pro nepodnikající fyzické osoby, jednotným termínem retail core banking services (dále v textu pod zkratkou RCBS). Těmto službám se v době, kdy bylo zjištěno, že je v EU více obyvatel s běžným účtem než s pevnou telefonní linkou, začíná věnovat čím dál větší pozornost. Jedním z důvodů je fakt, že na tomto trhu byla zjištěna v rámci několika studií zadaných Evropskou komisí značná netransparentnost z důvodu nepřehlednosti sazebníků bank a nemožnosti snadné komparace nabídek [7, 8]. Jedním z navrhovaných řešení je webová komparační služba pro RCBS produkty a následné vyhodnocování, které může přinést cenné údaje o chování klientů. V tomto článku jsou analyzována vícerozměrná data ze zkušebního provozu nezávislé webové komparační služby, která vznikla na základě výše zmíněného doporučení. Komparační služba se nazývá Kalkulátor bankovních poplatků (dále v textu pod názvem Kalkulátor), konkrétně budou analyzováni respondenti, kteří uvedli jako svůj bankovní ústav Českou spořitelnu a.s. (dále v textu pod zkratkou ČS). Ta je nejvýznamnějším bankovním domem v ČR, co se týče velikosti klientely. Celkový počet respondentů užívajících RCBS služby ČS byl 1596.

2 SHLUKOVÁ ANALÝZA KLIENTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY Cílem článku je za užití statistického software PASW Statistics 18 zjistit, do jakých skupin, segmentů se rozpadá populace e-banking klientů ČS na základě zkoumání výběru získaného z projektu Kalkulátor. Sekundárním cílem je navržení dalšího praktického využití výsledků. 2 ZDROJOVÁ DATA A METODIKA 2.1 Původ a popis dat Zdrojem dat je déle trvající spolupráce řešitelského týmu a majitelem firmy, která provozuje tematický web Bankovní poplatky 1, v jehož rámci funguje i komparační webová aplikace Kalkulátor 2. Aplikace je zaměřena na výpočet celkových nákladů RCBS klienta. Četnosti měsíčního užívání služeb, případně částky, se kterými je operováno, jsou zadávány klientem do elektronického formuláře, který je následně ukládán na server. Přidaná hodnota pro respondenta je výpočet konkrétní výše zpoplatnění jeho měsíčního užívání RCBS napříč trhem. Díky tomu se pak může kvalitněji rozhodnout o svém poskytovateli RCBS. Formulář je rozčleněn do logických kapitol: I. účet, II. výpisy, III. karetní služby, IV. přímé bankovnictví, V. platby jednorázové, VI. platby trvalé příkazy, VII. platby povolení k inkasu (včetně SIPO), VIII. hotovostní operace, IX. další služby. Ve zdrojových datech se nachází: 43 intervalových proměnných četnosti měsíčního užívání RCBS případně částky se službou spojené, 6 dichotomických proměnných přítomnost určitých služeb (karetní služby, e-banking apod.), 2 nominální proměnné forma a frekvence zasílání výpisů, 2 textové proměnné informace o bance klienta a textové pole pro zapsání připomínek pro Kalkulátor 2 ordinální proměnné systémové proměnné přidělování pořadového čísla jednotlivým respondentům a čas, kdy bylo provedeno uložení odpovědi. Z hlediska marketingového výzkumu se jedná o data: 1 Dostupný na URL: cit Dostupný na URL: cit

3 vícerozměrná bylo sledováno 53 proměnných o užívání RCBS a 2 systémové proměnné pro každý prvek v souboru, primární byla získána přímo od uživatelů RCBS, subjektivní data vychází z úsudku klienta o vlastním užívání RCBS. 2.2 Metodika Transformace, verifikace, validace Vzhledem k tomu, že SPSS nedokáže naráz ve shlukové analýze zpracovat nominální a kvantitativní proměnné, bylo nutné převést proměnnou Forma_výpisu a Frekvence_výpisu na sérii dummy dichotomických proměnných o hodnotách {0,1}. Funkcí Recode into different variables byly transformovány nominální hodnoty {1,2,3} proměnné Forma_výpisu na 3 dummy dichotomické proměnné Výpis_Inet, Výpis_pošta, Výpis_osobně s binárními hodnotami. Podobně byly vytvořeny dummy proměnné pro textovou proměnnou Frekvence_výpisu {tydne, mesicne, ctvrtletne, rocne} na 4 dichotomické proměnné Výpis_týdně, Výpis_měsíčně, Výpis_kvartálně, Výpis_ročně. Dále vzhledem ke změnám, které během zkušebního provozu proběhly, byly trvalé platby příkazem a inkasem sloučeny do jedné proměnné trvalé platby. Chybějící údaje nebyly nahrazovány, i když literaturou [1] je doporučeno několik způsobů, místo toho pro výpočty byly užita metoda pairwise. Zde je při hodnocení dvojice proměnných vyloučen pouze ten respondent, u nějž se chybějící hodnota týká jedné z dvojice proměnných (v potaz se nebere, zda je v ostatních proměnných chybějící hodnota) Vzhledem k faktu, že formulář Kalkulátoru postrádal po dobu zkušebního provozu filtr omezující vstupní data, bylo nutné provést verifikaci vstupních dat až ve statistickém software. Někteří respondenti evidentně nejsou retailovými zákazníky a podnikají, např. jako OSVČ nebo v šedé ekonomice prostřednictví aukčních portálů (např. respondenti s 30+ jednorázových, příchozích nebo trvalých plateb měsíčně). Tyto záznamy byly z dalšího zkoumání vyřazeny. V rámci validace dat bylo provedeno šetření relativních četností vyplnění jednotlivých odpovědí (intervalové proměnné). Proměnné, které byly nevyplněny více jak 50 % respondenty, byly zaznamenány. Dále bylo provedeno šetření středních hodnot a všechny proměnné s relativní četností užívání 10 % a méně byly zaznamenány. Shluková analýza je extrémně citlivá na nevýznamné znaky [2]. Z tohoto důvodu byly proměnné zaznamenané na obou seznamech (relativní četnost vyplnění 50 % a méně a zároveň relativní četnost užívání 10 % a méně) vyloučeny z pozdějšího shlukování a počet hodnocených proměnných se ustálil na hodnotě Shlukování Vzhledem k přítomnosti intervalových proměnných s přirozeně vyšší četností užívaných služeb i proměnných s nižší bylo nutné provést normování. Pokud by provedeno nebylo, potom by se shlukování provádělo především dle proměnných s vysokou četností. To by za standardních okolností bylo pořádku, ovšem zkoumaný

4 SHLUKOVÁ ANALÝZA KLIENTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY případ je specifický a služby s přirozeně vysokou četností (především příchozí platby) jsou zpoplatněny méně než služby s nižší (především výběry z bankomatů). Z tohoto důvodu před samotnou shlukovou analýzou bylo provedeno normování metodou z- scoring. Vzhledem k počtu shlukovaných prvků se na doporučení literatury [2, 3, 4] užilo nehierarchického shlukovány pomocí shlukovacího algoritmu k-průměrů. Pro shlukování se užilo: horní hranice iterací 50 (v žádné variantě shlukování nebyla dosažena), 21 intervalových proměnných a jedné ordinální jako popisné proměnné jednotlivých prvků, resp. respondentů metody vylučování prvků z důvodu nevyplněných hodnot pairwise. V rámci první varianty shlukování (varianta s extrémními klienty) bylo provedeno shlukování pro 2 8 shluků. Následně bylo pro každou variantu vypočítáno jakou hodnotu má tzv. globální pravidlo G5 [2]. B: matice mezishlukové variability E: matice vnitroshlukové variability k: počet shluků n: počet prvků p: počet proměnných (1) (2) (3) Optimální počet shluků byl následně zvolen dle podmínky maximalizace, resp. bylo zvoleno takové shlukování, kde byla hodnota globálního pravidla G5 nejvyšší. Na závěr obou variant shlukování bylo nutné pro získání konkrétních hodnot měsíčního užití sledovaných služeb v rámci získaných clusterů výsledné hodnoty všech centroidů tzv. de-z-scorovat. Každý centriod, resp. jeho vektor byl vynásoben vektorem směrodatných odchylek zkoumaných proměnných a následně byl přičten vektor průměrů proměnných. Tento postup bylo možné užít pouze díky nepřítomnosti záporných hodnot. 3 VÝSLEDKY Na základě provedeného shlukování pro 2 8 shluků byl určen jako optimální počet shluků 5, dle pravidla maximalizace globálního pravidla G5. Je zajímavé, že tento počet shluků je shodný s výzkumem [6], kde je ovšem zkoumána celá populace, nejen e-banking klienti. Bohužel Capgemini nezveřejňuje svou metodiku a na přímé dotazy o ní nereaguje.v rámci shlukování bylo sledovaných respondentů rozděleno do

5 clusterů, jejichž velikosti jsou zaznamenány v grafu níže. Jednotlivé hodnoty centroidů, resp. průměrných hodnot jednotlivých proměnných charakteristických pro 5 zjištěných clusterů, jsou k dispozici v tabulce níže. Tabulka 1: celočíselné de-z-scorované hodnoty proměnných pro jednotlivých 5 shluků, zdroj: vlastní zpracování Proměnná/shluk Výpis_Inet Výpis_Poštou 1 Výpis_měsíčně Výpis_čtvrtletně Výpis_ročně Karta_debet_neemboss 1 Karta_debet_emboss 1 1 Karta_kreditní 1 Výběr_ATM_vlastní_ČR Výběr_ATM_cízí_ČR Výběr_ATM_vlastnízahraničí 1 Výběr_ATM_cizíahraničí 1 Příchozí_platba_vlastní Příchozí_platba_cizí Příkaz_do_vlastní_pobočka 3 Příkaz_do_cizí_pobočka 1 3 Příkaz_do_vlastní_Inet Příkaz_do_cizí_Inet Trvalé_platby Vklad_hotovost_pobočka Výběr_hotovost_pobočka 1 1 Cash_back 2 Obrázek 1: Graf velikostí jednotlivých shluků při analýze 5ti shluků, zdroj: vlastní zpracování Z grafu je patrné, že se prvky rozpadají do dvou mainstream skupin a pak 3 specifičtějších segmentů. Více podstatné jsou ale hodnoty charakteristické pro jednotlivé shluky. Z tabulky je jasné, že některé služby jsou poptávány všemi segmenty v přibližně stejné intenzitě (výběry bankomatů vlastní banky, tedy ATM České spořitelny). Všem segmentům je společné využívání výpisů s měsíční frekvencí a přibližně 3 výběry z bankomatu vlastní banky a též všechny segmenty tedy budou citlivé na poplatky spojené s touto operací. Ostatní proměnné se již v jednotlivých shlucích objevují s různými četnostmi. V následující části bude výsledek pro každý shluk komentován se zaměřením na veličiny a poplatky, kterými se liší od shluků ostatních, a shlukům bude přiřazen název, který by měl vystihovat typického klienta z tohoto shluku: 1. Aktivní klient, mezinárodní, 2 % klienti z tohoto nejmenšího segmentu využívají především debetní embosované karty, protože neembosované karty nejsou v zahraničí přijímány. Dále jsou jedinými klienty, kteří využívají

6 SHLUKOVÁ ANALÝZA KLIENTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY hotovostních služeb v zahraničí. Z toho vyplývá, že v otázce poplatků je toto jediný segment, který je ovlivněn paušálními (fixní poplatek za výběr v cizině) a parciálními (určován jako poměrová částka z celkové vybírané hotovosti) poplatky při výběrech v cizí zemi. Bohužel Kalkulátor nesleduje, kvůli vcelku složité struktuře, zpoplatnění mezinárodních elektronických plateb (platby užívající IBAN a SWIFT kód). Pokud by toto sledoval, je pravděpodobné, že nejvyšší frekvence těchto plateb bude právě v tomto segmentu. V ostatních službách je klient o něco aktivnější, než je průměrný klient, a to jak v bezhotovostních, tak hotovostních platbách. 2. Průměrně aktivní klient, 49 % Tento segment by měl reprezentovat většinovou populaci. Proto je s podivem, že je u tohoto shluku určitá inklinace k internetovému bankovnictví. Tento fakt souvisí s respondenty, resp. znakem aktivního e-banking nebo ukazuje na výraznou snahu klientů šetřit čas i peníze. Vzhledem k tomu by bylo možné do názvu segmentu přidat slovo internetový. Tento segment nemá na rozdíl od ostatních jasnou preferenci ohledně karetních služeb, i když více než 40% klientů v tomto shluku má debetní embosovanou kartu a kreditní kartu (viz. podrobnější údaje o clusteru v Přílohách a v souboru De-z-score.xls na přiloženém CD). Vzhledem k tomu, že příchozí platby a jednorázové platby zřízení pomocí elektronického bankovnictví ve většině bank zpoplatněny nejsou nebo málo, bude tato skupina citlivější na poplatky při zřizování trvalých plateb, i když se dá očekávat, že i tyto platby budou zřizovány také za užití elektronického bankovnictví. 3. Méně aktivní klient, 29 % Tento segment se vyznačuje nejnižším využíváním Internetu ve spojitosti s bankovnictvím. Jde o jediný segment, který užívá papírové výpisy. Přesto se nedá z hlediska bankovních poplatků hovořit o citlivosti klientů, protože od harmonizace s evropskou legislativou v posledním kvartálu roku 2009 si banka nesmí účtovat poplatky za měsíční informování klienta o jeho účtu [5]. Banky si tedy u této formy účtují jen poštovné a méně. Ohledně citlivosti na poplatky tedy budou platit stejná pravidla jako u průměrně aktivního klienta. 4. Hotovostně-pobočkový klient, 10 % prvky tohoto shluku je vykazována nejvyšší četnost hotovostních služeb, konkrétně vklady a výběry na pobočce a také jako jediný segment využívá službu cash-back. Dále na rozdíl od průměrného klienta, resp. nejpočetnějšího shluku, zde klienti užívají také ATM cizích bank. Podobně se shluk výrazně odlišuje zadáváním jednorázových příkazů k platbě na pobočce a to jak do vlastní, tak cizí banky. Identifikace takto silné pobočkové preference v rámci klientů s aktivovaným e-banking nebyla očekávána a je jistým překvapením. Je tedy evidentní, že tento segment bude nejvíce reagovat na poplatky spojené s hotovostními operacemi. Ovšem právě tyto služby, kromě služby cash-back, budou zpoplatňovány, čím dál tím více. Tento trend byl nastoupen přibližně před 6ti lety a není znám důvod, proč by neměl pokračovat. Banky se snaží svou poplatkovou politikou, rozuměno

7 výrazným zvyšováním poplatků těchto služeb, redukovat počet hotovostních operací na pobočce. Poslední proměnná odlišující tento shluk od ostatních je vlastnictví převážně neembosovaných debetních karet. Tyto karty jsou nejlevnější karetním produktem a jsou vydávány především klientům, kteří neplánují výběry v zahraničí a neužívají mezinárodně uznávané internetové platební systémy, např. Paypal (i když bylo nedávno povoleno užití i určitých neembosovaných visa karet). V ostatních službách je tento segment průměrně aktivní. 5. Velmi aktivní klient, 10 % Tento segment vykazuje v porovnání s ostatními nejvyšší aktivitu ohledně příchozích a odchozích plateb. To se týká jak jednorázových platebních příkazů, tak trvalých plateb. Nejvyšší rozdíl oproti průměrnému klientovi se nachází u jednorázových plateb skrze elektronické bankovnictví, kde je četnost téměř 3násobná. Oproti průměrnému klientovi se také odlišuje užíváním hotovostních služeb na pobočce. Dále je tento segment nejaktivnější v užívání ATM a jeho aktivitě nasvědčuje i vlastnictví embosované debetní karty, kterou lze užít v rámci internetových platebních systémů. 4 MOŽNOSTI UŽITÍ A OMEZENÍ PRO INTERPRETACI Vytvoření clusterů není samoúčelnou metodou, která má pouze explorativní charakter. Vzhledem k tomu, že ČS je užíván, na rozdíl od ostatních bank, pro kalkulaci poplatků vlastní konfigurátor 3, neobsahuje projekt Kalkulátor možnost jejich přímého výpočtu. Ve zmíněném konfigurátoru si klient zvolí, které služby chce mít nezpoplatněné, dále si může zvolit nadstandardní služby ke svému účtu apod. Teprve od tohoto nakonfigurování svého budoucího účtu se odvíjí zpoplatnění služeb. Tento mechanismus, kdy některé části sazebníků pro klienta pak neplatí a některé naopak ano, je obtížné implementovat, resp. je velmi obtížné pak pro klienta vypočítat konkrétní úroveň poplatků. Jednou z možností, jak zjistit, kolik klienti zaplatí u ČS za své RCBS, je kombinace shlukové analýzy a základního ekonomického předpokladu o chování ekonomických subjektů. Jinými slovy po zjištění klientských profilů je možné v konfigurátoru pro každý z nich najít optimální nákladovou kombinaci. Za předpokladu, že se klient chová racionálně a zvolí takové nastavení účtu, které je pro něj optimální, se potom výsledné náklady pro jednotlivé shluky mohou považovat za průměrné náklady jednotlivých klientských profilů. Po provedení vážené sumy, kde vahou jsou velikosti jednotlivých clusterů a váženými sčítanci jsou zjištěné hodnoty poplatků jednotlivých profilů, je pak dokonce možné zjistit i průměrný náklad RCBS klienta ČS. Tohoto údaje může být dále využito při pokusu o sledování cenové hladiny RCBS v ČR pro již zmíněné e-banking klienty. Jak je již v článku několikrát zmíněno, výsledek lze aplikovat pouze na populaci e-banking klientů ČS. I když je skupina RCBS klientů s aktivovaným e-banking 3 Dostupný na URL:

8 SHLUKOVÁ ANALÝZA KLIENTŮ ČESKÉ SPOŘITELNY výrazně nadpoloviční a podíl těchto klientů na celkové populaci stále narůstá, stále existuje skupina klientů bez e-banking, která brání vztažení výsledků šetření výběru získaného Kalkulátorem na celou populaci. Dále je nutné ohledně zdroje dat zmínit, že internetový formulář je vzdálen optimální metodě, tedy prostému náhodnému výběru, z několika důvodů, které mohou vést ke zkreslení směrem k mírně aktivnějším klientům s určitou preferencí internetového bankovnictví a naopak se výsledky odchýlí od pasivních klientů s pobočkovými preferencemi (např. důchodci). Kromě využívání e-banking je nutné zmínit další limitující faktory, které ovlivňují výběr z celkové populace RCBS klientů v ČR: respondent musí mít přístup na Internet tento předpoklad je ve většině případů v přímé souvislosti s předpokladem o zkoumání populace RCBS klientů s e-banking. V dnešní době není významným omezením. respondenta musí zajímat, jaké poplatky platí tento předpoklad je založen na základní úvaze, že pro koho částka za bankovní poplatky není důležitá, ten nebude vyplňovat formulář na bankovnipoplatky.com. Vzhledem k relativně běžnému jevu, kdy občan nějakou službu odsuzuje nebo není jinak spokojen, ale dá to najevo pouze verbálně bez vlastní akce k analyzování své situace, či změně stavu, je toto dalším zdrojem zkreslení, jehož intenzitu lze jen těžko odhadnout. Situace je podobná volbám, kdy každý občan má nějakou jemu sympatickou politickou stranu, ovšem k volbám se dostaví maximálně každý druhý. 5 CONCLUSION / ZÁVER Data získaná z pilotního provozu prokázala potenciál projektu Kalkulátor nejen v rovině výpočtu poplatků, ale také v rovině analýzy chování klientů. Vzhledem k tomu bude dále pokračováno ve vyhodnocování dat z plného provozu Kalkulátoru, který dovolí užít náročnější metodiku (přidání redukce proměnných metodou hlavních komponent apod.) k získání ještě podrobnějších a ještě přesnějších výsledků. Nová metodika bude také jiným způsobem řešit otázku dichotomických, resp. překódovaných nominálních proměnných, která je zatím řešena nedostatečně uspokojivě. V rámci e-banking klientely ČS bylo identifikováno 5 clusterů. Dva mainstream clustery průměrného (49%) a méně aktivního klienta (29%) a následně 3 menších clusterů. Překvapivým zjištěním byl cluster klientů, kteří i přes aktivní e-banking mají silnou pobočkovou preferenci (10%). U zbylých cluster byla zjištěna výrazná preference informačního kanálu Internet, která je v souladu se znakem aktivovaného e- banking. Článek byl zpracován v rámci projektu specifického výzkumu Index cenové hladiny core banking services a klientské clustery číslo 2111 z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

9 POUŽITÁ LITERATÚRA [1] HEBÁK, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody (1). Praha : Informatorium, s. ISBN [2] HEBÁK, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody (3). Praha : Informatorium, s. ISBN [3] MELOUN, M. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha : Academia, s. ISBN [4] ŘEZANKOVÁ, H. A kol. Shluková analýza dat. druhé rozšířené vydání. Praha : Professional publishing, s. ISBN [5] SOUKAL, I. Dopady harmonizace systému klientských nákladů CBS v ČR se Směrnicí 2007/64/ES. In Hradecké ekonomické dny 2010 : sborník příspěvků díl II. z vědecké konference Ekonomický rozvoj a management regionů konané února 2010 v Hradci Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s ISBN [6] Capgemini worldwide, World retail banking report 2008, [on-line], URL: [7] European commission, SEPA monitoring study, [online], URL: cit [8] European commission, Study on the Data collection for prices of current accounts provided to consumers, [online], URL: n.pdf, cit

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Vysvětlení K 1.1.2014 dochází ke změnám v Sazebníku KB pro občany. Jedná se o: změny týkající se zavedení nového občanského zákoníku. Za

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Československá obchodní banka, a. s. Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Česká republika, ve znění k 1. 11. 2009 Obsah A B C Kreditní karta

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu zřízení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 Kč vedení účtu 0 Kč 0 Kč 19 Kč 0 Kč 0 Kč zrušení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč počáteční vklad 100 Kč 200 Kč 500 Kč 0

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst Informační bulletin společnosti Scott & Rose Říjen 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Název Vydané platební karty Transakce prováděné platebními kartami. Transakce prováděné na běžných a vkladových účtech ZKOMBAN

Název Vydané platební karty Transakce prováděné platebními kartami. Transakce prováděné na běžných a vkladových účtech ZKOMBAN POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: : Hlášení o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech Výkaz je přehledem o elektronickém bankovnictví, počtu a obsluze běžných a vkladových účtů klientů a transakcích,

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2013 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet, spořicí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky A. IQ konto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu v CZK Produktový balíček IQ konto ZDARMA obsahuje: Běžný účet v rámci balíčku LBBW

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky v CZK A. IQkonto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu zdarma Vedení účtu zdarma Zrušení účtu zdarma Minimální zůstatek 500,- Produktový balíček IQkonto ZDARMA

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 5. 2013 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 5. 2013 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Europen 2008 (Rožmberk n. Vltavou) 19.5. 2008 Petr Soukup FSV UK Struktura prezentace Představení použitých výzkumů Internetová populace v ČR-užívání vs. neužívání

Více

Bezhotovostní placení

Bezhotovostní placení Bezhotovostní placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.3 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 09. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Bezhotovostní placení 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 15. 10. 2014 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Proč nový index? V ČR existuje již několik cenových indexů například index ČSÚ (na transakčních i nabídkových

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro fyzické osoby občany Česká republika, ve znění k 1. 5. 2013 Obsah A B C D E F G H Osobní konta Karty Elektronické

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍCÍCH ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍCÍCH ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍCÍCH ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2014 Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za přízeň a zájem o služby ČSOB. Rádi bychom Vám představili navrhované změny sazebníků ČSOB platných od

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více