N_STFS 11. Teorie akvizic a fúzí zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N_STFS 11. Teorie akvizic a fúzí. 4.12. zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D."

Transkript

1 N_STFS 11. Teorie akvizic a fúzí zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

2 Fúze Fúze patří do oblasti právních přeměn obchodních společností a družstev. Přeměny obchodních společností jsou procesy, kdy alespoň jedna ze společností zaniká bez likvidace a její podnik s majetkem a závazky přechází na právního nástupce. Tím může být společnost, která již existuje nebo která bude nově vytvořena. Právní nástupce za převzatý podnik s majetkem a závazky předá vlastníkům zaniklé společnosti podíly či akcie na svém základním a vlastním kapitálu. Výsledkem přeměn obchodních společností je snížení počtu právnických osob při spojování podniků nebo zvýšení počtu právnických osob při rozdělování jejich podniků.

3 Přeměny obchodních společností: fúze sloučením fúze splynutím převod jmění na společníka rozdělení společností1 změna právní formy

4 Fúze sloučením slučují se dvě a více společností v jedinou, přičemž alespoň jedna ze slučovaných společností je zrušena bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce Fúze splynutím dochází k zániku bez likvidace dvou a více slučovaných společností, z nichž je vytvořena společnost nová

5 Převod jmění na společníka jmění zanikající společnosti přechází na společnost, která byla vlastníkem zanikající společnosti Rozdělení společností nastává buď rozdělením zanikající společnosti na alespoň dvě nové společnosti, nebo rozdělením sloučením, kdy oddělené části zanikající společnosti se slučují s již existujícími společnostmi, dále pak nově také rozdělením odštěpením se založením nových společností nebo odštěpením sloučením. Současně je možná kombinace rozdělení se založením nových společností a rozdělení sloučením, kdy z části zanikající společnosti vzniká společnost nová a z části oddělená společnost, která se slučuje s jinou již existující společností nebo kombinace dvou forem rozdělení odštěpením Změna právní formy nastává při přeměně právní formy jedné společnosti. V tomto případě nezaniká žádná společnost ani nevzniká nová, nedochází ani k žádné transakci s podnikem

6 Základní typy fúzí: horizontální vertikální konglomerátní

7 Horizontální fúze spojují společnosti, které si do této doby konkurovaly ve stejném odvětví nebo druhu obchodní činnosti. Hlavním motivem pro uskutečňování horizontální fúze je především vytvoření úspor z rozsahu nebo získání významnějšího postavení na trhu Vertikální fúze vyskytuje u transakcí, které probíhají mezi společnostmi v odlišné fázi výrobního procesu v daném odvětví. Hlavním vysvětlením výskytu takových typů fúzí je stabilizace dodávek surovin a základních materiálů nutných ve výrobě a nebo zabezpečení poptávky po finálních produktech Konglomerátní fúze vzniká u transakcí, při kterých se spojují dvě a více společností z různých odvětví. Tento typ fúze lze odůvodnit hůře než v prvních dvou případech. Hlavním motivem těchto transakcí se uvádí motiv diverzifikační Diverzifikace: Rozdělení celkové investice do různých investic, jejichž výnosy nebudou na sobě závislé. Při rozložení investice tak dochází k rozložení rizika.

8 Akvizice je proces, při kterém přechází vlastnické podíly či aktiva jedné společnosti na druhou. Akvizice se tak provádí především ve dvou základních typech: akvizice majetková akvizice kapitálová V případě obou těchto typů akvizic nedochází k zániku žádného z účastníků transakce, jako je tomu v případě fúze.

9 Majetkové akvizice Majetkové akvizice jsou typem transakcí, při kterých dochází k převodu aktiv, majetku, případně závazků jedné společnosti na druhou. Kupující společnost tak získává majetek prodávajícího buď za peněžité nebo nepeněžité plnění. Tato transakce může probíhat jak na úrovni celého podniku, tj. koupě aktiv a závazků, tak i jeho části. Koupený podnik se tak sloučí s majetkem kupujícího, na kterého tak přechází jednotlivé položky aktiv a závazků spojených s těmito aktivy. V České republice je tento typ transakce upraven v zákoně č. 513/1991, obchodním zákoníku v Díle III.,

10 Kapitálové akvizice Kapitálové akvizice jsou typem transakcí, při kterých dochází k převodu vlastnického podílu nebo jiných kapitálových přeměn společnosti. Účelem kapitálové akvizice bývá především získání podstatného nebo přímo rozhodujícího vlivu na kupované společnosti. Nabyvatel tak prostřednictvím svého vlivu kontroluje celý podnik společnosti, jejíž majoritní podíl získal. Pokud je nabyvatelem společnost, získává v rámci hospodaření kupovaného podniku finanční investici. Jejím prostřednictvím tak dochází ke spojování podniků ve vyšší ekonomický celek. Kupující společnost tak má postavení mateřské společnosti, ovládaná společnost má postavení dceřiné. Uskutečňování kapitálových akvizic může probíhat různými formami, a to nákupem akcií na burze cenných papírů, získání akcií při emisi na primárním a sekundárním kapitálovém trhu, ale také složitými transakcemi, z nichž kapitálová akvizice je až výsledkem

11 Hlavními motivy pro uskutečňování fúzí a akvizic jsou především: provozní synergie finanční synergie a diverzifikace opatření vůči bankrotu nedostatek finančních zdrojů přecenění cílové společnosti vlastní zájmy managementu kupujícího

12 Právní regulace Základní právní úpravou těchto procesů je v České republice Obchodní zákoník a zákon o cenných papírech. V současné době jsou významnou součástí našeho právního prostředí regulujícího tyto procesy také Mezinárodní účetní standardy ( International Accounting Standards ), v jejichž rámci byl v roce 1983 přijat standard věnovaný tzv. podnikovým kombinacím IAS 22 Podnikové kombinace.

13 Standard rozlišuje tři základní způsoby spojování podniků: kapitálová akvizice spojování koupí, akvizicí ekvity, tj. podílu na vlastním kapitálu kupované společnosti, jejíž podstatou je získání podstatného nebo rozhodujícího vlivu v dceřiné nebo přidružené společnosti majetková akvizice spojování koupí, akvizicí podniku, jeho čistých aktiv, tj. souhrnu majetku a závazků. Podstatou je získání souboru aktiv a závazků fungujícího podniku, tj. hodnotově čistých aktiv podniku fúze spojování založením nové společnosti, převodem čistých aktiv jednoho nebo více kombinujících podniků a zrušení jedné nebo více společností. Jde o procesy právního spojování.

14 Úřad na ochranu hospodářské soutěže V České republice je základním legislativním rámcem konkrétně zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Vyhláška ÚOHS č. 368/2001 Sb. stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů. Spojení soutěžitelů v České republice podléhá povolení ÚOHS, jestliže: 1) celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu ČR je vyšší než 1,5 mld. Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu ČR čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, nebo 2) čistý obrat dosažený společností, nad níž je kontrola přebírána, za poslední účetní období na trhu ČR je vyšší než 1,5 mld. Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 mld. Kč. Po rozhodnutí, zda spojení daných soutěžitelů podléhá schválení úřadu, vydá úřad do 30 dní rozhodnutí v případě, že spojení nepodléhá schválení antimonopolního úřadu. V případě, že schválení je nutné vzhledem k velikosti obratů společností, má úřad 5 měsíců na vydání svého rozhodnutí schválení či zamítnutí spojení. Při spojování podniků s působností mimo hranice ČR a s určitou výší obratu je nutný souhlas také Evropské komise.

15 Souhlas Evropské komise je nutný, pokud: 1) celkový světový obrat všech spojujících se soutěžitelů je vyšší než 5 mld. EUR nebo 2) celkový obrat dosažený na území EU alespoň dvou ze spojujících se soutěžitelů je vyšší než 250 mil. EUR pokud každý ze spojujících soutěžitelů dosáhl více než dvou třetin agregovaného obratu dosaženého na území EU v rámci jednoho stejného státu. Souhlasu Evropské komise podléhají i následující případy, kdy podíl na trhu nedosahuje úrovně obratů popsaných výše, avšak vyznačují se jinými omezeními postavení na trhu: 1) společný světový obrat všech spojujících se soutěžitelů je vyšší než 2,5 mld. EUR 2) v každém ze tří členských států je společný obrat všech spojujících se soutěžitelů vyšší než 100 mil. EUR 3) v každém z alespoň tří členských států z bodu 2) je celkový obrat alespoň dvou ze spojujících se soutěžitelů vyšší než 25 mil. EUR 4) celkový obrat dosažený na území EU každého ze spojujících se soutěžitelů je vyšší než 100 mil. EUR, pokud každý ze spojujících soutěžitelů dosáhl více než dvou třetin agregovaného obratu dosaženého na území EU v rámci jednoho stejného státu. Evropská komise v praxi rozhoduje o spojení přibližně 4 měsíce.

16 Historie fúzí a akvizicí První vlna fúzí začala v roce 1890 a způsobila ji ekonomická krize a začlenění nových právních předpisů a zvážení podnikatelských akcií. Hlavní cíl této vlny byl konsolidovat průmyslovou výrobu a omezit konkurenci. Tato vlna vedla k vytvoření podniků, které se staly virtuálními monopoly v jejich příslušném odvětví. Akciový trh se zhroutil a tímto se uzavřela první vlna v roce 1905.

17 Historie fúzí a akvizicí 2. vlna reagovala na skutečnost, že roku 1910 vstoupil v platnost antimonopolní zákon, kterým se řídily jak Spojené státy, tak i Evropa. Jedinou možností pro firmy, které se chtěly rozšířit, byla vertikální expanze, - proces vytváření oligopolní struktury. Výsledkem byly konglomeráty, které se zaměřily na úspory z rozsahu.

18 Historie fúzí a akvizicí 3. vlna třetí vlna , díky ropné krizi a následné recesi. rozdíl mezi Spojenými státy a Velkou Británií Spojené státy se zaměřovaly na vytváření velkých konglomerátů, zato Velká Británie se zaměřovala především na horizontální integraci. Ve Spojených státech se zpřísnila hlavně antimonopolní regulace proti horizontální integraci, Spojovaly se firmy s jinou podnikatelskou činností. V některých zemích jako je např. Kanada, Německo a Francie, které neměly tak přísnou antimonopolní politiku, se v roce 1960 zpřísnila vlna diverzifikace. Firmy začaly hledat příležitosti v posílení tržní hodnoty a ke snížení volatility výnosů.

19 Historie fúzí a akvizicí 4. vlna probíhala v letech , akciový trh měl opět stabilitu po ekonomické recesi. Probíhaly změny v antimonopolní politice, deregulace finančních služeb, vznikaly nové finanční instrumenty a finanční trhy a rozvíjel se technologický proces. proběhl rekordní počet odprodejů, nepřátelského převzetí a transakcí, jako jsou účelové odkupy, kde se investoři zaměřovali na podnikové řízení. čtvrtá vlna převzetí je brána jako důsledek neefektivní diverzifikace, která proběhla v předchozí vlně. Hlavní charakteristikou je uvolnění antimonopolních nařízení, vznik konkurenceschopnějších kapitálových trhů a zlepšení kontroly akcionářů. Firmy se soustředily na výhody slučování se s další firmou a začaly se zaměřovat na zlepšení obchodních ideálů. Tato vlna je také známá vzestupem počtu nepřátelských nájezdníků, kteří byli odhodláni převzít méně efektivní firmu.

20 Historie fúzí a akvizicí 5. vlna převzetí, která se zabývala hodnotou a řešila množství, začala v roce Nejdříve počty převzetí vzrostly společně s ekonomickým býčím trhem, následně pak došlo v roce 2000 k zhroucení akciového trhu. Spojené státy měly přibližně fúzí a akvizicí a Evropa přibližně pátá vlna také převyšuje čtvrtou vlnou v celkově dosažené hodnotě 20 bilionů dolarů, což je pětkrát více než v předchozí vlně. Evropská vlna téměř stejně velká jako vlna v USA,také v Asii došlo k velkému rozvoji trhů fúzí a akvizicí. Většinou se jednalo o přeshraniční operace, což se odráželo na zvýšení globalizace kapitálového trhu. Silná konkurence donutila americké společnosti směřovat i do jiných zemí. Zvýšení regulace a privatizace v tomto období vede k přeshraničním akvizicím, kdy dominující odvětví jako jsou finance a telekomuniace. Jednalo se o investice uvnitř průmyslu, to vedlo k poklesu fúzí a akvizicí. Hlavním motivem převzetí se v průběhu roku 1990 stal růst.

21 Historie fúzí a akvizicí 6. vlna od roku 2003 během roku roste aktivita převzetí ve Spojených Státech, Evropě a Asii. Podle Thomsonovy databáze měly proběhnuté fúze a akvizice hodnotu 1 trilionu dolarů v roce 2004, o dva roky dříve to bylo pouze 500 bilionů dolarů. Podobný trend se vyskytoval i v Evropě, kdy v roce 2004 byla celková hodnota 760 miliard dolarů oproti roku 2002, kdy celková hodnota byla o 517 bilionů niţší. V Číně nastal opět dramatický nárůst, kdy v roce 2002 celková hodnota provedených fúzí a akvizicí vzrostla o 3 miliardy a v roce 2005 o téměř 19 miliard dolarů. událost z 11. září 2001, kdy vznikl podnět k různým transakcímvláda se snažila prodat své akcie velkým národním společnostem, díky přílivu z býčích trhů se snažily expandovat na nové trhy a také se začal zvyšovat trend investovat do maloobchodu a nemovitostí.

22 Historie fúzí a akvizicí 7. vlna oživení po krizi?

23 Horizontální integrace spojení podniků s téměř shodným předmětem podnikání v určité oblasti. firmy se snaží získat lepší postavení na trhu. pojem synergický efekt efekt společného působení, součinnosti, např. dva podnikatelé ve sdružení obvykle vydělají společně více, než by byl součet jejich výdělků, kdyby podnikal každý samostatně

24 Horizontální integrace Je to situace, kdy se domácí firma snaží omezit své ztráty a zranitelnost podnikání do odvětví dodavatelů surovin a posléze zvýšit svou úspěšnost na zahraničních trzích výstavbou filiálek nebo joint ventures v zahraničí. korporace ovládly řetězy surovin-výroba-odbyt výrobků daného odvětví. V dnešní situaci ovládnutí jednoho odvětví chrání před riziky jen málo dnešní korporace ovládají výrobu v řadě nesouvisejících odvětví, mají odvětvově značně diverzifikovanou strukturu se snahou proniknout do perspektivních odvětví.

25 Vertikální integrace Vertikální integrace znamená propojování akciových společností, které provozují svoji činnost na různých stupních výrobních procesu. Cílem je snaha o co možná nejvíce kontrolovaný obchodní proces, a proto se výrobci snaží často převzít společnost dodavatele nebo odběratele Zdrojem synergického efektu je kontrola jednotlivých fází výrobního a distribučního procesu Svisle integrované společnosti jsou sjednocené přes hierarchii a sdílí společného vlastníka.

26 Vertikální integrace Obvykle každý člen hierarchie vyrábí odlišný produkt nebo službu a produkty se spojí, aby uspokojily veřejnou potřebu. To je porovnáno s horizontální integrací. Vertikální integrace je metoda, jak se vyhnout problému přepadení. Největším příkladem vertikální integrace byla Carnegie ocelářská společnost. Společnost nekontrolovala pouze místo, kde byla ocel vyrobena, ale i doly, kde byla železná ruda získána a uhelné doly, lodě, které transportovaly železnou rudu a železnice, které dopravily uhlí do továrny, koksovací pece, kde uhlí bylo zpracováno

27 Vertikální integrace Jeden z nejlepších příkladů je ropný průmysl. Ropné společnosti (např. jako ExxonMobil, Shell ) často musí přijmout svisle integrovanou strukturu. jsou aktivní po celé délce řetězu, od výroby až po prodej hledají ropná ložiska, vrtají a těží, transportují po celém světě. Společnost dělá počítačový hardware, doplňky, operační systém a hodně ze softwaru sama na rozdíl od Microsoftu, který se snaží vytvořit software a povolit práva využívat platformu MS stovkám individuálních výrobců.

28 Motivy pro realizaci fúzí a akvizicí synergický efekt, menší daňové zatížení, získání majetku s určitou výhodou diversifikace rizik osobní zájem manažerů.

29 Tvorba hodnoty díky synergiím Synergie znamená získání určitého pozitivního efektu díky spojení dvou společností z hlediska zvýšení velikosti společnosti, získání nových činností nebo nabytí majetku, příklady synergie: 1. firma vyrábějící s vysokou efektivitou zvýší aplikací svých procesů a systémů u cílové společnosti výnosnost investovaného kapitálu, 2. firma skupující malé konkurenty zredukuje jejich začleněním do své skupiny náklady (náklady na vstupy, marketingové náklady), sníží administrativní náročnost činnosti, sníží počet zaměstnanců u pomocných činností, 3. firma akvizicí získá zajímavou inovaci v oboru, kterou má schopnost uvést na trhu 4. firma akvizicí získává vstup na nový trh nebo do nového teritoria, u kterého by jen obtížně sama překonávala bariéry 5. firma akvizicí předcházející nebo navazující činností získá možnost realizovat sama marži z této činnosti 6. firma akvizicí převezme položky, které sníží její daňový základ (např. daňová ztráta, výdaje na výzkum a vývoj)

30 Teorie efektivnosti dosažení synergických efektů ve třech směrech: Finanční synergie rozložení investiční riziko kupujícího. Prostřednictvím akvizice v nové oblasti podnikání vzniká efekt deštníku finanční synergie. Jeden z dalších efektů je výhoda získaná zlepšenými finančními příležitostmi jako důsledek zvětšení společnosti. Operační synergie vzniká díky sloučení či spojení jednotlivých oblastí v rámci nové společnosti (např. fúze dvou výrobních částí společnosti). Transfer znalostí je další výhodou této synergie: know how je zde zvyšováno kombinací získaných schopností jednotlivých divizí společnosti. Případně lze inovační sílu zvýšit tím, ze všichni experti společnosti jsou koncentrováni do jediné geografické oblasti. Synergie managementu příspěvek managementu k efektivnímu řízení procesů v celém podniku

31 Teorie monopolu Tím, že se společnosti spojují, dosahují silné pozice na trhu, omezují sílu konkurence a ztíží její vstup na trh. V klasickém pojetí je s touto teorií monopolu spjato chápání horizontálního sdružování. Dosažení monopolistického postavení na trhu: 1. společnost se snaží zapojit získané výrobní linky zisky plynou z určité oblasti, kde má podnik silnou pozici, jsou využívány k financování vstupu na nové trhy 2. Společnost usiluje o omezení konkurence od subjektů, které se spojily do společného podniku souběžné omezení konkurence na několika trzích může vést k převzetí dvou nejvýznamnějších společností třetím subjektem, 3. Společnost zavádí vstupní bariéry do odvětví cílem je odradit konkurenci při vstupu na daný trh

32 Procesní teorie Fúze jsou výsledkem komplexního rozhodovacího procesu. Myšlenka perfektního plánování je v případě fúzí opuštěna a podílníci na společném podniku jsou nuceni vzájemně vyjednávat o svých zájmech během vývoje (procesu) společného podniku. Jako významné byly identifikovány tři následující aspekty: 1. - omezená schopnost jednotlivců přijímat a zpracovávat informace rozhodnutí mohou být přijímána na základě neúplných informací, 2. - rozmach určitých pracovních návyků v organizaci tyto návyky mohou vést k novým problémům v rámci organizačního systému, 3. - význam politických vztahů a jejich vliv na procesy a výsledky rozhodování v podniku rozhodování ovlivňují jednotlivci nebo skupiny, které se chovají podle svých taktických uvážení.

33 Teorie přenosu Fúze jsou spouštěny ekonomickými událostmi a trendy, např. fluktuace cen komodit, nebo efekty globalizace a objevují se v periodických vlnách. Makroekonomické šoky nebo rušivé změny v postavení účastníků na trhu charakterizují zvýšení nejistoty. To může být motivem pro fúze, resp. akvizice. některé makroekonomické šoky a reakce tuto teorii nepotvrzují a k vytváření společných podniků nevedou. Současná vlna fúzí vzniká pod tlakem mezinárodní soutěže, finančních inovací, liberálnější antitrustové politiky a dalších faktorů. Odlišuje se jak formou, tak i původem investic. Současný boom sdružování podniků je neobvyklý velkým počtem cílů: jsou to: 1/akvizice, 2/nepřátelská převzetí a 3/výkupy managementu.

34 Základní typy akvizičních investic Převzetí existujícího podniku Většinou se využívá převzetí existujícího podniku hlavně v případě, kdy kupující nechce zakládat novou společnost a chce využít zavedené firmy na trhu. Snaží se využít toho, ze firma je známá, má už své klienty, má nastaveny procesy ve svých činnostech a vyškolené zaměstnance.

35 Základní typy akvizičních investic Nepřátelské převzetí proces, kdy kupující předloží návrh akvizičního procesu managementu kupující firmy bez předchozího projednávání. Cílem je převzít tuto společnost a získat tak určitý pozitivní efekt zvýšení podílu na trhu, minimalizace nákladů, diverzifikace rizik a činností apod.. Většinou se při převzetí takovéto firmy okamžitě mění management, organizační uspořádání, začnou se měnit strategie společnosti, zavedou se jiné ceny za služby a začnou se odprodávat aktiva firmy.

36 Obrana proti nepřátelskému převzetí Mezi hlavní obranné techniky patří: 1. po částech obnovované představenstvo o Představenstvo společnosti je rozděleno do několika skupin. Každý rok je volena pouze jedna skupina, což znamená, ze přebírající společnost nezíská správu firmy ihned po realizovaném převzetí 2. princip supermajoritního hlasování, o např. ustanovení o tom, ze neschválená fúze představenstvem podléhá schválení 80% akcionářů 3. emise otrávených pilulek, kdy stávající akcionáři emitují předkupní práva, která jim umožňují zakoupit akcie za poloviční cenu, jestliže dojde ke skupování akcií jedním subjektem. 4. vyplácení výpalného, odkup akcií od potenciálního přebírajícího subjektu za vyšší cenu, než je aktuální tržní cena. Management vyplacením výpalného snižuje bohatství stávajících akcionářů. 5. práva manaţerů na zlaté padáky - předběžné smlouvy o vyplacení odstupného manažerům 6. Tyto ochranné techniky se sice snaží chránit firmu před nepřátelským 7. převzetím, ale znehodnotí majetek společnosti.

37 Due diligence provádí zájemce o nákup společnosti před samotnou koupí. Jedná se o prověření společnosti z hlediska jejich příležitostí a rizik, která se mohou objevit v nejrůznějších oblastech. Pro případnou koupi společnosti je důležité určit pravděpodobnost s jakou jednotlivé příležitosti i rizika mohou nastat. Pracovníci, které pověřil případný kupec společnosti, se snaží získat co nejpodrobnější informace, které jakýmkoliv způsobem mohou ovlivnit nákup společnosti (objem získávaných informací by měl být přímo úměrný velikosti akvizice, ke které má dojít). Pracovníci kupujícího kooperují s pracovníky prodávané firmy jen tak může dojít k získání veškerých informací potřebných k nákupu společnosti. Výsledkem veškerého získávání informací je rozhodnutí o tom, zda společnost koupit či nikoli - cíl due dilegence.

38 Due diligence Při předávání informací mezi zástupci kupujícího a prodávajícího je nezbytné dodržovat pravidla nakládání s informacemi, aby se předešlo jejich případnému zneužití. Kupující pracuje nejen s oficiálními dokumenty poskytnutými společností, ale využívá např. i rozhovory s pracovníky dané společnosti, které mohou mít mnohdy zásadní informace, které se v oficiálních dokumentech nevyskytují. Vendor due diligence ze strany prodávajícího je vybrán poradce, který provede due diligence. Poradce, který je v tomto případě hrazen prodávajícím, vypracuje zprávu, jejíž výsledky pak poskytne případným zájemcům. Po závěrečném výběru jediného kupujícího se tento poradce stává za provedenou zprávu zodpovědným, tím je kupujícímu garantována správnost informací, které jsou ve zprávě uvedeny.

39 Členění due diligence 1. obchodně-technická 2. finanční a daňová 3. právní 4. environmentální 5. informačních technologií

40 Obchodně technická due diligence sleduje rizika z personální oblasti a v oblasti zdrojů, provozu a obchodu. Z personálního hlediska je důležité rozpoznat zaměstnance klíčové pro firmu a zhodnotit úroveň kvalifikace, vzdělání a zda jsou pravidelně proškolováni, zda je optimálně nastavena organizační struktura společnosti a zda jsou zaměstnanci dostatečně motivováni. Je důležité mapovat nejen firmu, ale i její okolí na jaké úrovni se pohybuje nezaměstnanost v regionu, ve kterém se společnost nachází, zda je možné získat kvalifikované zaměstnanci či jaké jsou průměrné mzdy. V oblasti zdrojů, provozu a obchodu se sleduje očekávaný vývoj cen základních surovin a cen na trhu práce a s tím související případné změny budoucího vývoje cen. Sleduje se také systém řízení nákupu, výroby a prodeje a s tím související logistické postupy.

41 Finanční a daňová due diligence Pojem due diligence bývá často nesprávně zaměňován s pojmem audit. Primárním cílem není ověřovat věrný a poctivý obraz účetní závěrky Analyzuje, neověřuje Pracuje s údaji cílové společnosti, Má k dispozici omezené informace v rámci pravidel pro data room a smlouvy o důvěrnosti informací Zabývá se delším obdobím, obvykle 2-5 let Smluvní odpovědnost Není zákonná povinnost pojištění odpovědnosti za škodu Neveřejnost výsledků

42 Účetní (bilanční) due diligence Účetní due diligence sleduje soulad údajů uvedených v účetnictví a skutečným stavem především to, zda údaje uvedené v účetnictví cílové společnosti odpovídají zjištěným stavům ve skutečnosti. Tento typ due diligence úzce souvisí s dalšími typy due diligence např. finanční, daňovou či právní.

43 Daňová due diligence V rámci daňové due dilegence se sleduje daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty, ostatní daně dle významnosti, pojistné (zdravotní a sociální) a případně i jiné poplatky dané různými zákony. Tento typ due diligence velmi úzce souvisí s účetní due diligence především z hlediska správného zanesení všech položek do účetnictví společnosti.

44 Finanční due diligence V rámci finanční due diligence by měla být provedena finanční analýza současného stavu společnosti. Mělo by dojít ke zhodnocení reálnosti stanoveného finančního plánu společnosti, který byl sestaven vrcholovým vedením společnosti. Měla by být zhodnocena finanční stabilita společnosti a analyzovány klíčové ukazatele v odvětví, ve kterém společnost působí, ve srovnání s vybranou společností.

45 Právní due diligence Z hlediska právní due diligence by mělo dojít k rozboru smluvní dokumentace cílové společnosti a statutárních dokumentů, měla by být prověřena vlastnická práva u významných položek majetku, práva k licencím a patentům. Měly by být identifikovány současné i možné budoucí soudní spory a případná budoucí legislativní omezení ze strany státu. Součástí tohoto typu due diligence je i navržení textu kupní smlouvy a její případné úpravy ze strany kupujícího i prodávajícího.

46 Enviromentální due diligence Z hlediska enviromentální due diligence se sledují povinnosti společnosti v environmentální oblasti, dochází ke stanovení výše nákladů, které souvisejí s dodržováním těchto povinností a stanoví se případná výše sankcí za jejich nedodržení. Sleduje se samozřejmě i očekávaný vývoj legislativní oblasti životního prostředí v budoucím období a hledají se nové alternativní zdroje.

47 Due Diligence v oblasti informačních technologií Z hlediska informační technologií je důležité zabezpečení společnosti proti úniku dat, které by mohly být použity konkurenční společností Dále je zapotřebí zhodnotit míru závislosti na informačních technologiích a stanovit jejich možnost využití pro budoucí hlavní činnost podniku/banky

48 Historicky provedené fúze bank na území ČR Privatizace České spořitelny do Erste bank 52 % ní státní podíl v roce 2000 za 19 miliard Kč ČS k 30. červnu 2002 převedla na Českou konsolidační agenturu špatné úvěry za celkem 14,6 miliardy korun. Za to od ní inkasovala devět miliard, které budou podle odborníků hlavně příjmem pro Erste, která dnes v ČS drží přes devadesát procent. Před privatizací stát poskytl ČS finanční injekci téměř 33 miliard korun, a to formou navýšení základního jmění a dvojího očištění od špatných úvěrů. Celková státní pomoc včetně devítimiliardového inkasa za převod úvěrů po privatizaci tak dosáhla zhruba 42 miliard korun. Po odečtení kupní ceny je konečný výnos prodeje pro stát záporný. Stát na této transakci musel zatím odepsat 23 miliard korun

49 Historicky provedené fúze bank na území ČR Erste Group zaujímá vedoucí pozice na trhu v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v Rakousku. V Maďarsku zaujímá Erste 2. místo a v Chorvatsku 3. místo V Srbsku a na Ukrajině má Erste group tržní podíl kolem 2 % a chce v průběhu dalších tří až pěti let tržní podíl zdvojnásobit asi na 4 % až 5 %

50 Historicky provedené fúze bank na území ČR Fúze Raiffeisenbank a ebanky vize byla o spojení obou bank k využití toho nejlepšího z obou bank - na jedné straně unikátní přímé bankovnictví ebanky a na druhé straně širokou nabídku úvěrů Raiffeisenbank. Obě banky se díky fúzi stanou silnější a více konkurenceschopné. Proces nákupu ebanky byl ukončen v říjnu 2006 od počátku roku 2007 platila pro obě banky jednotná organizační struktura

51 Historicky provedené fúze bank na území ČR Proces nákupu ebanky byl ukončen v říjnu 2006 od počátku roku 2007 platila pro obě banky jednotná organizační struktura Klienti mohli pozorovat první změny na začátku dubna 2007, kdy došlo k prvnímu propojení prodejní sítě. Na pobočkách Raiffeisenbank se začaly prodávat osobní účty ebanky, naopak v ebance šlo získat hypotéky, kreditní karty, osobní a podnikatelské účty Raiffeisenbank. v první polovině roku 2008 došlo k definitivnímu sjednocení všech produktů a služeb a ve třetím čtvrtletí byla završena právní fúze. Definitivním završením celého procesu byl v roce 2009 přechod na jednotný IT systém.

52 Historicky provedené fúze bank Dne nabyla účinnosti přeshraniční fúze sloučením mezi Komerční bankou a Komerční bankou Bratislava s tím, že nástupnickou společností se stala Komerční banka. K této přeshraniční fúzi získala Komerční banka veškeré potřebné souhlasy, včetně souhlasu České národní banky. Současně došlo k ke vzniku pobočky Komerční banky ve Slovenské republice. Komerční banka tak od poskytuje ve Slovenské republice služby prostřednictvím organizační složky s názvem "Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky" a pokračuje tak úspěšně v procesu změny obchodní strategie ve Slovenské republice. Cílem aktuálních změn na slovenském trhu je přinést hmatatelné zvýšení kvality obsluhy korporátních klientů prostřednictvím plného využití synergií, které přináší účast ve skupině KB a Société Générale. Díky nim může Komerční banka tomuto segmentu klientů na Slovensku nabídnout komplexní služby od běžného, krátkodobého i dlouhodobého financování, akvizičního a strukturovaného financování, poradenství při koupi či prodeji společnosti až po specializované financování vozových parků a technologií.

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků 1. Formy spojení podniku 2. Motivy fúzí a akvizic 3. Strategie podniku a akviziční strategie 4. Ocenění podniku 5. Způsoby financování akvizic 6. Holdingové společnosti

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU (Jiný úhel pohledu na fúze a akvizice) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ondřej Nejedlý 27. května 2015 Obsah 1. Fúze a akvizice 2. Trendy v M&A 3. Úskalí úspěšné

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

REICO Funds. úvod. Č S n e m o v i t o s t n í f o n d. Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva. V Praze dne 7.12.

REICO Funds. úvod. Č S n e m o v i t o s t n í f o n d. Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva. V Praze dne 7.12. úvod Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva V Praze dne 7.12.2007 V uplynulých týdnech jsme Vás průběžně informovali o připravované akvizici dalších nemovitostí do portfolia ČS nemovitostního

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003

S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003 S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 98/03, zahájeném dne 30. května 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti. Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008

Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti. Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008 Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008 Ukrajinský právní systém Hlavním pramenem psané normy Druhotné prameny práva a podzákonné předpisy pouze

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 *uohsx0017qzt* UOHSX0017QZT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S70/2009,

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Štrach 2009 investice do jiné země

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra Jaké existují varianty prodejního procesu firmy klady a zápory Pavlišová Petra Proces prodeje vyžaduje Proces prodeje firmy je dlouhodobější záležitost v rozmezí cca šest měsíců až několik roků, prodej

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Bc. Šárka Chadtová. Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu rozvoje národních i nadnárodních finančních trhů

Bc. Šárka Chadtová. Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu rozvoje národních i nadnárodních finančních trhů VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví Magisterské prezenční studium Bc. Šárka Chadtová Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Je za námi veledůležitý rok 2014, který z pohledu společnosti CFIG SE znamenal

Je za námi veledůležitý rok 2014, který z pohledu společnosti CFIG SE znamenal VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Úvodní slovo člena představenstva Vážení partneři, Je za námi veledůležitý rok 2014, který z pohledu společnosti CFIG SE znamenal její první kompletní rok působení na trhu. Poprvé tak

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 V následující části jsou uvedeny způsobilé, případně nezpůsobilé, náklady pro financování ze strukturálních fondů. Tato pravidla bývají doplněna

Více

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Petr Kříž 1. října 2014 EY ve světě V 95 zemích světa máme k dispozici síť více než 10 000 odborníků na transakční poradenství, kteří mají zkušenosti s transakcemi

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink

Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink Číslo přihlášky: Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink 1.1 Jméno společnosti: 1.2 Právní forma: 1.3 IČ: 1.4 DIČ: 1.5 Adresa: 1.6 Bankovní spojení: 1.7 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A) a (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování.

II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A) a (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování. POSTUP PŘI VYPRACOVÁNÍ PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU A OSNOVA UPRAVUJÍCÍ ZPŮSOB USPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU NA MAJETEK STÁTU, S NÍMŽ MÁ PRÁVO HOSPODAŘIT ÚČETNÍ JEDNOTKA ÚČTUJÍCÍ PODLE

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více