Obchodní podmínky. a) adresa pro doručování: adresa sídla uvedená v čl shora, b) elektronická adresa:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. a) adresa pro doručování: adresa sídla uvedená v čl. 1.1.1 shora, b) elektronická adresa: obchod@mobilbonus.cz"

Transkript

1 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a uţívání platební brány wplatba platné od provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, Jihlava, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vloţce ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozovatel MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, Jihlava, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vloţce Provozovatel provozuje platební bránu wplatba na základě osvědčení České národní banky o zápisu do registru poskytovatelů platebních sluţeb malého rozsahu, podle něhoţ je oprávněn poskytovat platební sluţby podle ust. 3 odst. 1 písm. c) zák. č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Orgánem, vykonávajícím ve smyslu zák. o platebním styku dohled nad Provozovatelem, je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSC Kontaktní údaje Provozovatele: a) adresa pro doručování: adresa sídla uvedená v čl shora, b) elektronická adresa: Provozovatel nabízí prostřednictvím Platební brány wplatba Uţivatelům poskytujícím sluţby e-commerce moţnost rozšířit způsob placení zboţí či sluţeb nabízeného prostřednictvím sítě Internet, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách Vymezení pojmů: Administrační rozhraní administrační rozhraní Platební brány wplatba, prostřednictvím kterého Uţivatel, s nímţ byla uzavřena Smlouva, můţe na internetových stránkách Platební brány wplatba (www.wplatba.cz/www.wplatba.sk) po přihlášení provádět obsluhu svého Platebního účtu, nastavení, změny kontaktních údajů popř. další operace v rozsahu stanoveném Smlouvou a Obchodními podmínkami; AML zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

2 Autorizační limit maximální peněţní částka jedné Transakce, kterou je Uţivatel oprávněn provést platební kartou bez standardního způsobu autorizace vydavatelskou a zpracovatelskou bankou; Banka Uţivatele peněţní instituce, u které má Uţivatel vedený účet určený ve Smlouvě za účelem převedení plateb z jednotlivých Transakcí z Platebního účtu ve smyslu čl Obchodních podmínek; Drţitel karty Zákazník, t.j. kupující, který za zboţí nebo sluţby objednané prostřednictvím Webových stránek platí prostřednictvím Platební karty; ová adresa Uţivatele kontaktní ová adresa Uţivatele sjednaná ve Smlouvě Poplatek za příchozí transakci pevná částka účtovaná Uţivateli Provozovatelem za uskutečnění jednotlivého převodu peněţních prostředků od Zákazníka k Uţivateli ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě a Obchodních podmínkách, ve smyslu čl Obchodních podmínek; Identifikace identifikace Uţivatele, kterou je Provozovatel povinen provést za podmínek uvedených v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Karetní asociace karetní asociace MasterCard International, Visa International a Diners Club International; Obchodní podmínky - tyto Všeobecné obchodní podmínky provozu a uţívání platebního Platební brány wplatba; Partner - banka či jiná finanční instituce, včetně centra pro autorizaci a vyúčtování, se kterými Provozovatel spolupracuje při zpracovávání plateb prostřednictvím Platební brány wplatba; Platební brána - internetová autorizační platforma Banky pro akceptaci platebních karet, provozovaná společností Tatrabanka a.s., zpřístupněná wplatba Uţivatelům pod názvem wplatba, prostřednictvím které Zákazníci zadávají údaje nezbytné k provedení platby Platební kartou, přičemţ tato Platební brána je zabezpečena technologií 3D Secure; Platební karta karta Kreditních asociací, umoţňující svému drţiteli bezhotovostní platby za zboţí a sluţby v prostředí internetu;

3 Platební metoda - konkrétní metoda platby, pomocí které můţe Zákazník platit za zboţí či sluţby nabízené na Webových stránkách Uţivatele prostřednictvím Platební brány wplatba. Jednotlivé Platební metody, s výjimkou běţného bankovního převodu, zahrnují řešení v rámci Platební brány wplatba sjednaná Provozovatelem s jednotlivými Partnery; Platební účet virtuální platební účet, vedený Provozovatelem pro Uţivatele v rámci Platební brány wplatba, s nímţ je Uţivatel oprávněn disponovat prostřednictvím Administračního rozhraní Platební brány wplatba a na němţ Provozovatel eviduje platby jednotlivých Transakcí zaúčtovaných ve prospěch Uţivatele; Platforma banky - technické rozhraní systému Zpracovatelské banky, umoţňující komunikaci systému Banky s Platební bránou wplatba; Pověřený pracovník zaměstnanec popř. externí pracovník Provozovatele uvedený ve Smlouvě popř. určený způsobem ve Smlouvě uvedeným, pověřený Provozovatelem poskytovat podporu Uţivatelům a komunikovat s nimi v souvislosti s uţíváním Platební brány wplatba; Provize úplata Provozovatele určená jako částka v procentech (%) z realizovaného převodu peněţních prostředků od Zákazníka k Uţivateli, účtovaná Uţivateli Provozovatelem ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě a Obchodních podmínkách, ve smyslu čl Obchodních podmínek; Provozovatel - společnost, přesně specifikována včetně kontaktních údajů shora v čl Obchodních podmínek; PSP - Payment services provider, resp. Payment facilitator, tedy subjekt, který můţe na základě spolupráce s bankou nabízet a poskytovat sluţbu akceptace platebních karet; Smlouva smlouva o uţívání Platební brány wplatba uzavřená s Uţivatelem; Strhnutí peněţité částky - převedení peněţité částky z Platebního účtu Uţivatele na bankovní účet Provozovatele, a to i bez souhlasu Uţivatele, ve formě zápočtu pohledávky Provozovatele vůči Uţivateli z titulu povinnosti uhrazení peněţité částky Provozovateli na pohledávku Uţivatele vůči Provozovateli na vyplacení peněţitých částek z Platebního účtu; Provozovatel je oprávněn jednorázově strhnout peněţitou částku z Platebního účtu Uţivatele pouze v případech a za podmínek výslovně uvedených ve Smlouvě nebo těchto Obchodních podmínkách; platební brána wplatba on-line platební brána spravovaná Provozovatelem, nabízející moţnost několika Platebních metod;

4 Transakce soustava operací prováděných prostřednictvím Platební brány wplatba popř. systémy jednotlivých Partnerů za účelem provedení platby Zákazníka za zboţí či sluţby Uţivatele nabízené na Webových stránkách; Uţivatel fyzická či právnická osoba poskytující zboţí nebo sluţby prostřednictvím svých Webových stránek, která uzavřela smlouvu o uţívání Platební brány wplatba s Provozovatelem; Vydavatel karty banka nebo jiná finanční instituce, která je oprávněna vydávat Platební karty a která je členem Karetní asociace; Webové stránky internetové stránky Uţivatele, na kterých Uţivatel nabízí a prodává zboţí či sluţby, uvedené ve Smlouvě; Zákazník - zákazník Uţivatele, který má zájem o koupi zboţí nebo sluţeb nabízených na Webových stránkách Uţivatele; Zpracovatelská banka banka, s níţ má wplatba sjednanou smlouvu o spolupráci s oblasti akceptace platebních karet; ZPS - zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku Měsíční poplatek za správu platebního systému měsíční paušální poplatek stanovený ve Smlouvě za uţívání platební brány wplatba Poplatek za převod peněţních prostředků na účet Uţivatele (obchodníka) poplatek za kaţdý realizovaný převod zůstatku peněţních prostředků virtuálního účtu Uţivatele na jeho bankovní účet je-li stanoven ve Smlouvě Poplatek za refundaci (Refundace) poplatek za vrácení vybraných peněţních prostředků z realizované Transakce, je-li stanoven ve Smlouvě. poplatek se vztahuje vţdy k vrácení vybraných peněţních prostředků na jednu Transakci Smlouva o uţívání Platební brány wplatba a Všeobecné obchodní podmínky Smlouvu uzavírají Uţivatel s Provozovatelem zásadně v písemné podobě nebo elektronicky Smlouvu je moţno uzavřít následujícími způsoby:

5 a) uzavření písemné Smlouvy před obchodním zástupcem Provozovatele nebo jinou osobou pověřenou Provozovatelem; b) uzavření písemné Smlouvy na dálku dle čl. 1.4 Obchodních podmínek; c) uzavření Smlouvy v elektronické podobě dle čl. 1.5 Obchodních podmínek. Provozovatel je oprávněn v závislosti na povaze Uţivatele a výrobků a sluţeb jím nabízených poţadovat u konkrétního Uţivatele uzavření Smlouvy jiným způsobem, neţ který zvolil Uţivatel Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené jakýmkoli ze způsobů dle čl Obchodních podmínek mezi Provozovatelem a Uţivatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uţivatelů při uţívání Platební brány wplatba Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky. S aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek je kdokoli oprávněn se seznámit na adrese https://www.wplatba.cz/files/obchodni-podminky-wplatba.pdf Smlouva můţe být uzavřena výhradně v českém jazyce a komunikace mezi Provozovatelem a Uţivatelem po dobu trvání smlouvy probíhá v českém nebo slovenském jazyce Uzavření Smlouvy na dálku Před uzavřením Smlouvy na dálku je Uţivatel povinen provést registraci prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách wplatby (www.wplatba.cz/www.wplatba.sk), přičemţ odeslání tohoto poptávkového formuláře je povaţováno pouze za výzvu Uţivatele k zahájení jednání o uzavření Smlouvy Podmínkou k odeslání formuláře dle čl je odsouhlasení těchto Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uţivatelem a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy V souvislosti s ověřením údajů uvedených Uţivatelem v poptávkovém formuláři má Provozovatel právo poţadovat předloţení následujících dokumentů: a) u právnických osob - výpis z obchodního rejstříku a scan občanského průkazu statutárního orgánu, člena statutárního orgánu popř. jiné osoby, která je oprávněna

6 za právnickou osobu jednat, b) u fyzických osob - ţivnostenské oprávnění a scan občanského průkazu Provozovatel Uţivatele po jeho registraci kontaktuje a zašle mu návrh na uzavření Smlouvy ve formě dvou vyhotovení Smlouvy, z nichţ kaţdé bude podepsáno statutárním orgánem nebo jinou osobou oprávněnou jednat za Uţivatele či jej zastupovat. Provozovatel Uţivateli sdělí, jakým způsobem bude po Uţivateli vyţadovat Identifikaci dle čl. 1.6 níţe Uţivatel v návrhu Smlouvy doplní relevantní údaje a podpis a návrh podepíše a zašle jedno vyhotovení zpět Provozovateli. Smlouva je uzavřena okamţikem, kdy se Provozovatel dozví o akceptaci návrhu ze strany Uţivatele, a to formou doručení jednoho vyhotovení podepsané Smlouvy na adresu uvedenou v čl Obchodních podmínek Provede-li však Uţivatel jakékoliv změny či doplnění oproti návrhu Smlouvy Provozovatele, anebo doplní-li návrh Smlouvy Provozovatele o vlastní dodatky, podmínky anebo výhrady, jedná se o odmítnutí návrhu Smlouvy. Takto doplněná či pozměněná Smlouva se povaţuje za nový návrh Provozovatel si vyhrazuje právo a) kontaktovat před uzavřením Smlouvy Uţivatele telefonicky a ověřit si informace, které uvedl v poptávkovém formuláři popř. v rámci jednání o uzavření Smlouvy anebo b) poţadovat před uzavřením Smlouvy předloţení dokumentů za podmínek a v rozsahu uvedených v čl Obchodních podmínek; c) neposílat Uţivateli návrh Smlouvy popř. neakceptovat Uţivatelem zaslaný návrh Smlouvy, a to i bez udání důvodů Uzavření smlouvy v elektronické podobě Uţivatel je oprávněn poţádat o uzavření Smlouvy s Provozovatelem v elektronické podobě prostřednictvím registračního formuláře na stránkách internetových stránkách wplatby, (www.wplatba.cz/www.wplatba.sk) Na základě vyplnění údajů o povaze Uţivatele a jeho podnikání Provozovatel v reálném čase vyhodnotí, zda bude na Uţivateli poţadovat jinou formu uzavření Smlouvy či nikoliv. Vyhodnotí-li Provozovatel Uţivatele jako způsobilého k uzavření Smlouvy v elektronické podobě, umoţní mu pokračovat v dalších krocích automatického registračního procesu V rámci automatického registračního procesu je Uţivatel povinen zadat další poţadované údaje včetně čísla svého bankovního účtu, pro účely přijímání plateb ze Platební

7 brány wplatba, a výběru Platebních metod Uţivateli je v rámci automatického registračního procesu poskytnuto plné znění Smlouvy, obsahující výši Provizí i výčet Platebních metod zvolených Uţivatelem. Zobrazení tohoto znění Smlouvy Uţivateli v rámci automatického registračního formuláře je povaţováno za návrh na uzavření Smlouvy. Uţivateli je Smlouva zobrazena v rozhraní registračního formuláře, a je mu zároveň poskytnuta moţnost staţení Smlouvy ve formátu pdf nebo jejího vytištění Uţivatel má moţnost v automatickém registračním formuláři odsouhlasit poskytnuté znění Smlouvy i Obchodních podmínek. Odeslání tohoto souhlasu je povaţováno za akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy, která je doručením Provozovateli uzavřena. Následně je Uţivateli zasláno znění Smlouvy em na ovou adresu Uţivatele, zadanou v rámci procesu registrace Provozovatel je oprávněn kdykoliv po dobu trvání Smlouvy ověřovat kontaktní údaje Uţivatele a oprávnění k jeho podnikatelské činnosti. Provozovatel si dále vyhrazuje právo a) kontaktovat před uzavřením Smlouvy Uţivatele telefonicky a ověřit si informace, které uvedl v registračním formuláři a/nebo b) odmítnout uzavření Smlouvy s Uţivatelem v elektronické podobě, a to i bez udání důvodů Identifikace Uţivatele Řádné provedení Identifikace Uţivatele je podmínkou pro to, aby mohl Uţivatel převádět peněţní prostředky přijaté prostřednictvím Platební brány wplatba z Platebního účtu na bankovní účet uvedený ve Smlouvě (viz čl ). Nebude-li Identifikace provedena, je to mj. důvodem k odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele Formy Identifikace se liší v závislosti na tom, zda je Smlouva uzavřena za fyzické přítomnosti Uţivatele (čl. 1.7 níţe nebo za vyuţití prostředků komunikace na dálku nebo v elektronické podobě (čl. 1.8 níţe) Provozovatel je v souladu s 11 odst. 5 zák. č. 253/2008 Sb. oprávněn zmocnit jinou osobu k provádění identifikace, přičemţ tato osoba při provádění identifikace jedná jménem Provozovatele a je vázána vnitřními předpisy Provozovatele týkajícími se ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Provozovatel můţe být v souladu s uvedeným ustanovením rovněţ zmocněno provádět identifikaci jménem jiné osoby (Partnera) Postup Uţivatele při identifikaci se řídí pokyny, sdělenými Provozovatelem.

8 1.7. Identifikace za přítomnosti Uţivatele Uzavře-li Provozovatel Smlouvu za přítomnosti Uţivatele ve smyslu čl Obchodních podmínek, provede Provozovatel tzv. fyzickou Identifikaci ve smyslu 8 zákona č. 253/2008 Sb Uţivatel je povinen prokázat svou totoţnost při Identifikaci platnými průkazy totoţnosti osob oprávněných za Uţivatele jednat popř. zástupců a předat mu originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů vyţadovaných zákonem č. 253/2008 Sb. Seznam poţadavků pro Identifikaci zašle Provozovatel Uţivateli písemně předem (téţ ve formě u) Za účelem řádného plnění poţadavků AML zákona. Uţivatelem i Partnery je Uţivatel právnická osoba povinen informovat Provozovatele o veškerých změnách své vlastnické struktury neprodleně poté, co tyto změny reálně proběhnou (tj. po uzavření příslušných smluv o převodu obchodního podílu apod.), bez ohledu na to, kdy proběhne zápis této změny do obchodního nebo jiného rejstříku Identifikace při uzavření Smlouvy na dálku a při uzavření Smlouvy v elektronické podobě Nebude-li Identifikace provedena za přítomnosti Uţivatele dle čl , je Uţivatel povinen provést Identifikaci prostřednictvím notáře nebo krajského či obecního úřadu ve smyslu 10 zákona č. 253/2008 Sb. Provozovatel zašle za tímto účelem Uţivateli písemně předem (téţ ve formě u pokyny a informace související s provedením tohoto druhu Identifikace, zejména seznam dokladů, které musí Uţivatel předloţit notáři či úřadu, vymezení účelu Identifikace atd. Uţivatel bere na vědomí, ţe provedení Identifikace je ze strany notářů či úřadů zpoplatněno Při uzavření Smlouvy v elektronické podobě můţe být Uţivatel vyzván k provedení ověřovací platby na bankovní účet Provozovatele, a to z bankovního účtu, který Uţivatel označil jako účet určený pro vyplácení prostředků z Platební brány wplatba. K započetí poskytování platebních sluţeb Uţivateli je nezbytné, aby se údaje o plátci v bankovním výpisu k ověřovací platbě plně shodovaly s údaji Uţivatele zadanými při uzavření Smlouvy v elektronické podobě. wplatba je oprávněna vyţádat si k ověřovací platbě další doklady (výpis z bankovního účtu Uţivatele s označením majitele účtu nebo smlouvu o vedení bankovního účtu) Provozovatel je oprávněn poţadovat na Uţivateli provedení identifikace jiným způsobem, neţ který ve vztahu ke zvolenému způsobu uzavření Smlouvy vyplývá z čl aţ 1.8. Obchodních podmínek Limity

9 Provozovatel je oprávněn poţadovat novou identifikaci Uţivatele, který uzavřel písemnou Smlouvu dle čl písm. a, popř písm. b Obchodních podmínek v případě, kdy jednotlivá Transakce, nebo celkový součet plateb se statusem dokončeno přijatých prostřednictvím Platební brány wplatba a výplat na bankovní účet Uţivatele byl Provozovatelem vyhodnocen/a jako rizikový/á či podezřelý/á a zároveň překročí částku ,-Kč (ekvivalent EUR při platbách v jiné měně neţ CZK), a to kumulativně, tzn. jednotlivé platby se statusem dokončeno (čl Obchodních podmínek se v rámci tohoto limitu sčítají Přesáhne-li Uţivatel limit uvedený výše v čl a zároveň byla jakákoliv transakce vyhodnocena Provozovatelem jako riziková či podezřelá, pak je povinen provést Identifikaci podle čl Obchodních podmínek. Do doby, neţ dojde k řádné Identifikaci, je Provozovatel oprávněn zadrţet (blokovat finanční prostředky na Platebním účtu. K převodu zadrţených finančních prostředků dojde nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude řádná Identifikace provedena. Provozovatel je povinen oznámit Uţivateli své podezření na rizikovou Transakci bez zbytečného odkladu, a to písemně Provozovatel neodpovídá za škody způsobené Uţivateli v souvislosti s odmítnutím Transakce či zadrţením peněţitých prostředků z důvodu dosaţení limitu dle čl Obchodních podmínek. 2. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ PLATEBNÍ BRÁNY WPLATBA 2.1. Předmět Smlouvy Na základě Smlouvy uzavřené s Uţivatelem se Provozovatel zavazuje umoţnit Uţivateli uţívání Platební brány wplatba k přijímání a zpracovávání plateb od Zákazníků za zboţí či sluţby objednané na Webových stránkách Uţivatele. Za účelem uţívání Platební brány wplatba se Provozovatel zavazuje vést pro Uţivatele v rámci Platební brány wplatba Platební účet, a umoţnit mu k tomuto účtu přístup prostřednictvím Administračního rozhraní. Peněţní prostředky na Platebním účtu představují souhrn peněţních prostředků z Transakcí, zaúčtovaných Provozovatelem ve prospěch Uţivatele, které nebyly Uţivateli vyplaceny na jeho bankovní účet uvedený ve Smlouvě (čl Obchodních podmínek), a od nichţ byla odečtena provize Provozovatele sjednaná ve Smlouvě Uţivatel se na základě Smlouvy zavazuje hradit Provozovateli úplatu za uţívání Platební brány wplatba formou úhrady Provize, Poplatku za příchozí transakci, Aktivační poplatek, Měsíční poplatek za správu platebního systému, Poplatek za převod peněţních prostředků na účet obchodníka (Uţivatele) a Poplatek za refundaci (Refundace) ve výši a za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách a Smlouvě a dále se zavazuje dodrţovat povinnosti a pravidla uvedená ve Smlouvě popř. těchto Obchodních podmínkách.

10 Uţivatel bere na vědomí, ţe k provozování Platební brány wplatba vyuţívá Provozovatel produktů a systémů, nabízených a dodávaných jednotlivými Partnery. Provozovatel je tak povinen zajistit soulad podmínek uţívání Platební brány wplatba s podmínkami uţívání produktů a systémů jednotlivých Partnerů. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn jednostranně měnit znění Obchodních podmínek způsobem uvedeným v čl Obchodních podmínek Obecná ujednání k Platební brány wplatba Operace prováděné v rámci Platební brány wplatba nejsou bankovními operacemi. Veškeré Transakce jsou stanoveny a prováděny pouze v české měně (česká koruna, CZK), nebo v měně Euro (EUR, případně ve měně americký dolar (USD) Veškeré prostředky na bankovním účtu Provozovatele, na nějţ je Provozovatel oprávněn přijímat platby Zákazníků Uţivatele, jsou ve smyslu 20 odst. 1 ZPS vedeny odděleně od jiných peněţních prostředků Provozovatele, které nejsou předmětem Transakcí. Tyto peněţní prostředky nemohou být uţity k jinému účelu, neţ k vyplacení jednotlivým Uţivatelům, nebo vrácení Zákazníkům. V případě úpadku Provozovatele se na peněţní prostředky vztahuje ochrana Uţivatele ve smyslu 22 ZPS. Pro případ úpadku banky poskytující Platební metodu jsou peněţní prostředky chráněny ve smyslu 41f zák. č. 21/1992 Sb. o bankách Prostřednictvím Platební brány wplatba jsou dostupné Platební metody uvedené níţe v čl a Obchodních podmínek: Online Platební metody včetně bezhotovostních plateb v české měně prováděné: a) bankovním převodem z účtu vedeného u mbank BRE Bank S.A. (sluţba peníze); b) bankovním převodem z účtu vedeného u Raiffesenbank, a.s. (sluţba eplatba pro ekonto); c) bankovním převodem z účtu vedeného u Komerční banky a.s. (sluţba MojePlatba); d) bankovním převodem z účtu vedeného u GE Money Bank, a.s. e) bankovním převodem z účtu vedeného u Fio banky, a.s. f) bankovním převodem z účtu vedeného u Sberbank Cz, a.s.. g) Bankovním převodem z účtu vedeného u České Spořitelny a.s., (sluţba Platba 24)

11 Platby prostřednictvím Platebních karet Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, Diners Club, v CZK, EUR a USD s povolením pro zpracování online vydavatelskými bankami Provozovatel zpřístupní Uţivateli Platební metody k implementaci. Jednotlivé Platební metody budou plně implementovány, vyjma online Platebních metod (čl Obchodních podmínek), u kterých můţe Uţivatel vybrat jen některé z nich. V případě rozšíření nabídky Platebních metod, které ke dni uzavření Smlouvy nebyly zprovozněny, mají smluvní strany moţnost uzavřít dodatek Smlouvy v elektronické podobě (formou výměny elektronické pošty u, ze které vyplývá zejména dohoda o přidání nové Platební metody a sjednání výše Provize) Nebude-li mít Uţivatel o uţívání určité Platební metody zájem, je oprávněn kdykoliv poţádat písemně o její deaktivaci. Provozovatel provede deaktivaci bez zbytečného odkladu od doručení písemného stanoviska Uţivatele, ţe na deaktivaci trvá Při volbě Platebních metod Uţivatel nesmí za ţádných okolností diskriminovat ţádnou z nich, či jinak pobízet Zákazníka k vyuţívání jednotlivých metod uvedených v článku čl Obchodních podmínek. Taktéţ není povoleno stanovovat minimální nebo maximální částku pro jednotlivé Platební metody, pokud nebylo rozhodnutí o limitu učiněno přímo Provozovatelem Uţivatel není oprávněn činit výši konečné ceny zboţí či sluţeb nabízených Uţivatelem závislou na vybraném způsobu platby (např. stanovit niţší cenu při platbách zboţí na dobírku oproti platbám prostřednictvím Platební brány wplatba. Uţivatel rovněţ není oprávněn odmítnout oprávněnou reklamaci Zákazníka z důvodu, ţe se platba zboţí či sluţeb uskutečnila prostřednictvím Platební brány wplatba Uţivatel není oprávněn rozdělit cenu jednoho kusu zboţí nebo více stejných kusů zboţí v rámci jedné objednávky, hrazenou prostřednictvím Platební brány wplatba, na více plateb a umoţnit tyto platby uhradit různými způsoby nebo platebními metodami Implementace Platební brány wplatba Provozovatel umoţní Uţivateli Platební brány wplatba implementaci systémových nástrojů potřebných pro komunikaci mezi platební bránou wplatba a Webovými stránkami Uţivatele. Prostřednictvím implementace systémového nástroje budou Webové stránky Uţivatele propojeny s platební bránou wplatba Implementaci Platební brány wplatba a jednotlivých platebních nástrojů provádí zásadně Uţivatel. Provozovatel se zavazuje podpořit Uţivatele v souvislosti s implementací platebního nástroje tím, ţe mu poskytne informace o instalaci a uţívání Platební brány

12 wplatba na Webových stránkách Uţivatele. Uţivatel je při implementaci povinen postupovat podle dokumentace, dostupné na stránkách Platební brány wplatba Provozovatel je povinen zajistit, aby systémové nástroje Platební brány wplatba splňovaly vysoce účinné standardy zabezpečení, které odpovídají aktuálnímu stavu technických znalostí v příslušné oblasti, a to za účelem zamezení přístupu neoprávněných osoba k přenášeným informacím. Provozovatel rovněţ zajistí kódování/šifrování informací přenášených z Platební brány wplatba Uţivatel má rovněţ povinnost zajistit vysoce účinné standardy zabezpečení dat zpracovávaných na Webových stránkách Uţivatele souvisejících s Transakcí, za kterou Zákazník platí prostřednictvím Platební brány wplatba. Uţivatel je rovněţ povinen chránit Webové stránky a servery před napadením počítačovými viry nebo útoky třetích osob, popř. takovou ochranu zajistit prostřednictvím třetí osoby s příslušnou odbornou způsobilostí Provozovatel si vyhrazuje právo změnit standardy zabezpečení, zejména na základě změn provedených Partnery Uţivatel bere na vědomí, ţe autorizace plateb prováděných jednotlivými Zákazníky, probíhá za podmínek stanovených Partnery Platební brány wplatba. Provozovatel za autorizace těchto plateb nenese ţádnou odpovědnost. Provozovatel rovněţ nenese ţádnou odpovědnost za případné narušení či útok (hacking, phishing) do systémů jednotlivých Partnerů Administrační rozhraní Provozovatel je povinen poskytnout Uţivateli přístup do webového Administračního rozhraní Platební brány wplatba, je-li administrační rozhraní jiţ pro Uţivatele dostupné a v produkčním stavu. V opačném případě se dočasně veškeré operace s peněţními prostředky Uţivatele, tedy převod peněţních prostředků na bankovní účet Uţivatele řídí dohodou kontaktních osob obou smluvních stran dle Smlouvy. Vybrané peněţní prostředky po odečtení provize Provozovatel je moţné převádět kdykoliv na přání Uţivatele či v pravidelných periodách týdně, po dvou týdnech, měsíčně, čtvrtletně, ročně, případně pomocí nastavení dalších kritérií např. minimální výše zůstatku k vyplacení Uţivatel obdrţí od Provozovatele za účelem přístupu do Administračního rozhraní individuální heslo, sloţené z číslic a písmen a speciálních znaků, které Uţivateli umoţní přístup do Administračního rozhraní Platební brány wplatba na adrese nebo Uţivatel je oprávněn v rámci jednoho Administračního rozhraní zakládat i další uţivatelské účty určené k administraci a přidělovat jim úplná či omezená přístupová práva. Pro kaţdý takto nově vytvořený uţivatelský účet vygeneruje platební brána wplatba nové heslo.

13 Uţivatel má prostřednictvím Administračního rozhraní přístup zejména k následujícím údajům týkajících se plateb zpracovávaných v Platební bráně wplatba: a) popis Transakce, b) výši hodnoty Transakce, c) aktuální stav platby, d) způsob platby, e) časové údaje vztahující se k platbě. Uţivatel má dále moţnost aktivovat f) zaslání výpisu obsahujícího výše uvedené údaje za vybrané období, a/nebo g) pravidelné zasílání měsíčních výpisů včetně detailního vyúčtování všech Transakcí včetně Provize a poplatků definovaných v článku těchto Obchodních podmínek Uţivatel je povinen heslo dle čl utajovat, nesdělovat je neoprávněným osobám a chránit před zneuţitím (např. nezadávat jej v přítomnosti jiných osob, udrţovat ochranu před průniky tzv. trojských koňů určených k zaznamenávání stisků klávesnice). Provozovatel nenese ţádnou odpovědnost za ztrátu či vyzrazení hesla Uţivatelem a neodpovídá za škodu způsobenou mu třetí osobou, ledaţe by vyšlo najevo, ţe byla způsobena na straně Provozovatele jeho prokazatelným zaviněním Uţivatel je plně zodpovědný za veškeré následky spojené s prokazatelným neoprávněným zneuţitím Platební brány wplatba či Administračního rozhraní či neoprávněným přístupem k jeho Platebnímu účtu, a to bez ohledu na to, jaká opatření a zabezpečení Uţivatel pouţívá pro práci s platební bránou wplatba či pro přístup k Administračnímu rozhraní a Platebnímu účtu. 3. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŢÍVÁNÍ PLATEBNÍ BRÁNY WPLATBA 3.1. Povinnosti Uţivatele při uţívání Platební brány wplatba Uţivatel nemá povoleno provádět jakékoliv změny v systémových nástrojích či zasahovat do jejich funkcí nebo jednat v rozporu s instrukcemi pro implementaci, dokumentací a pouţití systémových nástrojů Uţivatel je povinen zpřístupnit na svých Webových stránkách popis funkcí Platební brány wplatba nastavených pro pouţití na Webových stránkách Uţivatele a zpřístupnit aktuální znění: Pravidel provádění plateb Zákazníky prostřednictvím Platební brány wplatba, jejichţ vzor tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek; za dostatečné zpřístupnění se povaţuje rovněţ odkaz na znění Obchodních podmínek umístěných na stránkách Provozovatele.

14 Uţivatel je povinen na Webových stránkách Uţivatele zpřístupnit Zákazníkům následující údaje: a) podrobný popis zboţí nebo sluţeb nabízených prostřednictvím Webových stránek, b) podmínky navrácení Zákazníkem uhrazené částky v případech oprávněných reklamací nebo moţnosti vrácení zboţí dle právních předpisů (např. v případě Uţivatelů provozujících internetový obchod), c) kontaktní údaje, včetně ové adresy či telefonního čísla pro potřeby zákaznické podpory, d) úplná adresa sídla Uţivatele dle obchodního rejstříku popř. adresa místa podnikání dle ţivnostenského rejstříku, e) měnu plateb, f) omezení pro prodej či jiná legislativní omezení, jsou-li v daném případě relevantní (např. minimální věk apod.), g) podmínky dodání zboţí či sluţeb, h) podmínky ochrany osobních údajů, i) způsoby zabezpečení Transakce ze strany Uţivatele Uţivatel je povinen poskytnout na svých Webových stránkách informace k prodávanému zboţí nebo sluţbám v rozsahu dle čl Obchodních podmínek. V případě, ţe informace dle tohoto ustanovení Uţivatel neposkytne, je Provozovatel oprávněn odmítnout zpracování Transakce, jejímţ předmětem je platba za zboţí nebo sluţby, k nimţ nebyly poskytnuty uvedené informace, nebo Uţivateli zcela zamezit přístup k Platební bráně wplatba Uţivatel je povinen zajistit, aby prostřednictvím jeho Webových stránek bylo nabízeno pouze zboţí nebo sluţby, jejichţ nabízení a prodej je v souladu s právními předpisy. V případě, ţe Provozovatel zjistí, ţe na Webových stránkách Uţivatele je nabízeno zboţí nebo sluţby, jejichţ prodej či poskytování je právními předpisy zakázáno, popř. odporuje zásadám Provozovatele, poţadavkům Partnerů nebo Karetních asociací, zejména a) pornografické produkty nebo sluţby erotického charakteru, b) produkty zobrazující či propagující dětskou pornografii nebo jiné sexuální praktiky

15 naplňující znaky trestného činu šíření pornografie, c) šíření omamných, psychotropních látek či jedů, d) prodej léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis, e) prodej tabákových výrobků, f) prodej zboţí či nabídka sluţeb, prostřednictvím kterých můţe docházet k napomáhání či propagaci trestné činnosti nebo obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv, g) zboţí či sluţby, kterými dochází k propagaci názorů extrémní pravice či extrémní levice, h) zboţí či sluţby, kterými dochází k propagaci náboţenských sekt, i) jiné zboţí či sluţby, které je způsobilé poškodit dobré jméno Provozovatele nebo Platební brány wplatba u Partnerů nebo jiných třetích osob, je oprávněn odmítnout zpracování platby za takové zboţí nebo sluţby, nebo zcela zastavit uţívání Platební brány wplatba; takové odmítnutí zpracování platby ani úplné pozastavení Platební brány wplatba není vadou či porušením Smlouvy ze strany Provozovatele. V případě, ţe Provozovateli vznikne v důsledku prodeje zboţí nebo sluţeb Uţivatele škoda, je Uţivatel povinen tuto škodu Provozovateli v plném rozsahu nahradit. Uţivatel je povinen průběţně kontrolovat, zda prostřednictvím jeho Webových stránek nedochází k nabídce zboţí či sluţeb uvedených v tomto článku nebo zboţí či sluţeb zakázaných právními předpisy, přičemţ jeho odpovědnost za obsah Webových stránek je odpovědností objektivní Uţivatel je povinen neprodleně Provozovatele informovat o jakékoli přijaté objednávce zboţí nebo sluţeb, o níţ obdrţí informaci, ţe má být Zákazníkem uhrazena prostřednictvím Platební brány wplatba, a která můţe zakládat podezření, ţe jejím prostřednictvím můţe docházet k páchání trestné činnosti nebo k legalizaci výnosů trestné činnosti (zejména neobvyklé mnoţství nebo druh objednaného zboţí, opakované registrace Zákazníka k odběru zboţí nebo sluţeb Uţivatele, podezřelé údaje uvedené Zákazníkem v rámci registrace nebo objednávky apod.) Uţivatel je povinen uchovávat doklady o poskytnutí zboţí nebo sluţby Zákazníkovi (dodací listy nebo doručenky při fyzickém doručení), údaje o Zákazníkovi včetně záznamu o komunikaci s ním a údaji o jeho IP adrese při doručení elektronickém, při poskytnutí sluţby formou komunikace na dálku pak datum a čas komunikace se Zákazníkem, přesné určení

16 Zákazníka a záznam komunikace (pokud je to moţné), to vše po dobu nejméně 24 měsíců od poskytnutí zboţí nebo sluţby. Tyto doklady je Uţivatel povinen poskytnout Provozovateli na základě jeho výzvy ve smyslu čl těchto Obchodních podmínek Poskytovatelé některých Platebních metod poţadují, aby Uţivatelé poskytovali ke svým výrobkům a sluţbám ve vymezené době zákaznickou podporu. Nastane-li tento případ, sjednají Provozovatel s Uţivatelem podmínky provozu zákaznické podpory ve Smlouvě, a to v závislosti na aktivovaných Platebních metodách Po dokončení Transakce při odeslání zboţí nebo poskytnutí sluţby Zákazníkovi je Uţivatel povinen vystavit Zákazníkovi daňový doklad, obsahující veškeré náleţitosti poţadované právními předpisy Podmínky uţití loga Platební brány wplatba a informačních materiálů Platební brány wplatba Uţivatel je povinen umístit na Webové stránky logo wplatba a odkaz na internetové stránky Platební brány wplatba, a to ve formě banneru, dostupného ke staţení na stránkách Logo je Uţivatel povinen na Webové stránky umístit, jakmile jsou implementovány Platební metody zvolené v rámci Platební brány wplatba. Uţivatel je oprávněn na Webové stránky umístit další informace o Platební brány wplatba, k tomuto účelu je však oprávněn pouţít výhradně informace a propagační materiály zpřístupněné Provozovatelem volně ke staţení na internetových stránkách Platební brány wplatba (www.wplatba.cz) Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah a vzhled internetových stránek Platební brány wplatba, loga popř. jiných informačně-propagačních materiálů. V takovém případě je jeho povinností dát tyto upravené materiály Uţivateli k dispozici. Uţivatel je poté povinen provést aktualizaci loga i dalších materiálů uváděných na Webových stránkách Uţivatele Uţivatel je povinen provést aktualizaci loga nebo dalších informačně-propagačních materiálů bez zbytečného odkladu poté, co jej o nich Provozovatel informuje (téţ elektronicky prostřednictvím u) Uţivatel uděluje Provozovateli svolení s umístěním názvu a loga, pod nimiţ Uţivatel nabízí zboţí nebo sluţby, na stránky Platební brány wplatba. Za tímto účelem je povinen předat Provozovateli veškeré potřebné podklady, zejména logo ve formátu html nebo jiném formátu vyţádaným Provozovatelem. 4. ZPRACOVÁVÁNÍ PLATEB V Platební bráně wplatba 4.1. Obecná ustanovení

17 platební brána wplatba je moţno uţívat výhradně ke zpracovávání Transakcí prováděných na Webových stránkách Uţivatele, a to za zboţí či sluţby, které prostřednictvím svých Webových stránek nabízí Provozovatel zahájí zpracovávání Transakcí provedených na Webových stránkách Uţivatele, pokud byl jejich obsah a funkce Provozovatelem úspěšně ověřen Pověřeným pracovníkem Provozovatele; případné připomínky budou Uţivateli sděleny telefonicky nebo písemně (téţ elektronicky formou u) Za účelem provádění Transakcí prostřednictvím Platební brány wplatba je Uţivatel povinen zpřístupnit Zákazníkům na svých stránkách přístup na stránku Provozovatele, na níţ Provozovatel umoţní Zákazníkům výběr příslušné Platební metody (dle technické dokumentace) 4.2. Zpracovávání Transakcí zaslaných Zákazníky ve prospěch Uţivatelů Poukáţe-li Zákazník peněţní prostředky ve prospěch Uţivatele prostřednictvím Platební brány wplatba a proběhnou-li řádně všechny operace poţadované Partnery včetně pozitivní autorizace Partnerem, Transakce získá status dokončeno. Za autorizaci Transakce Zákazníkem ve smyslu 98 ZPS se povaţuje dokončení zadání příkazu k úhradě dle zvolené Platební metody. Za okamţik přijetí platebního příkazu se povaţuje přijetí příkazu bankou Zákazníka nebo Vydavatelem karty. Zákazník není oprávněn odvolat platební příkaz od okamţiku jeho přijetí jeho bankou nebo Vydavatelem karty. Uţivateli jsou peněţní prostředky dány k dispozici na jeho Platební účet od okamţiku, kdy se jejich status změní na dokončeno, o čemţ je vţdy Uţivatel informován, a to: a) do 1 hodiny pro platby prováděné online (internetové Transakce), b) do 1 hodiny pro platby prováděné pomocí Platebních karet, Shora v tomto článku uvedené časové limity začínají běţet v době, kdy jsou provedeny všechny operace poţadované Partnery, specifikované na jejich internetových stránkách a nezbytné pro uskutečnění Transakce. Veškeré lhůty pro provádění platebních Transakcí dle ZPS jsou ze strany Provozovatele splněny okamţikem připsání peněţních prostředků na Platební účet. Obdrţení pozitivní autorizační odpovědi od Partnera systému je podmínkou pro to, aby Transakce získala status dokončeno. Pokud na danou Transakci obdrţí Provozovatel negativní autorizační odpověď, bude Uţivatel o této skutečnosti do výše uvedených termínů informován a Transakce bude označena příslušným statusem udávajícím důvod jejího nedokončení V případě plateb prováděných běţným bankovním převodem získá Transakce status dokončeno a Uţivatel je o této skutečnosti informován prostřednictvím Administračního rozhraní v okamţiku, kdy je příslušná platba na Platební účet Uţivatele připsána. Uţivatel je povinen Zákazníkovi odeslat zboţí nebo poskytnout sluţbu, které jsou prostřednictvím

18 Transakce Zákazníkem uhrazeny, případně (dle specifické povahy zboţí nebo sluţeb jiným způsobem umoţnit Zákazníkovi jejich vyčerpání nebo vyuţití, neprodleně po té, co Transakce získá status Dokončeno Platby se statusem dokončeno přijaté prostřednictvím Platební brány wplatba ve prospěch Uţivatele jsou mu z Platebního účtu převedeny na základě jeho poţadavku provedeného v rámci Administračního rozhraní, a to výhradně na bankovní účet uvedený Uţivatelem ve Smlouvě; zadání poţadavku prostřednictvím Administračního rozhraní se povaţuje za autorizaci Transakce Uţivatelem a za okamţik přijetí platebního příkazu Uţivatele. Poţadavek na převod plateb na bankovní účet je Uţivatel oprávněn odvolat nejpozději do okamţiku zadání příkazu k úhradě částky dle poţadavku Provozovatele jeho poskytovatelské bance. Provozovatel je povinen zadat své poskytovatelské bance příkaz k provedení platby Uţivateli téhoţ dne. V případě, ţe Uţivatel zadal poţadavek na provedení platby po 14:00 hod. daného dne, je Provozovatel povinen zadat příkaz poskytovatelské bance nejpozději následujícího pracovního dne. Jakékoliv změny bankovního účtu Uţivatele, na který jsou mu převáděny peněţité prostředky z Transakcí, jsou moţné pouze ve formě uzavření písemného dodatku ke Smlouvě Provozovatel nebude z důvodu bezpečnosti brát zřetel na ţádná jednostranná oznámení o změně bankovního účtu Uţivatele, bez ohledu na formu oznámení nebo osobu oznamovatele. Uţivatel má v rámci Administračního rozhraní moţnost nastavit automatické převody přijatých plateb v určitých časových intervalech a/nebo po dosaţení určité výše částky evidované na Platebním účtu Uţivatele Provozovateli vzniká nárok na Provizi a Poplatek za příchozí transakci okamţikem, kdy příslušná Transakce ve prospěch Uţivatele obdrţí status dokončeno (čl ) a Provozovatel je oprávněn částku odpovídající výši vzniklé Provize jednostranně strhnout z Platebního účtu Uţivatele, jakmile získá status dokončeno Uţivatel má moţnost vrátit provedenou platbu (která má status dokončeno ) zpět Zákazníkovi. Tento příkaz Uţivatel zadává prostřednictvím Administračního rozhraní Platební brány wplatba. Provozovatel se zavazuje navrácení platby provést následující pracovní den po dni, kdy Uţivatel zadal příkaz k navrácení, pouze však pod podmínkou, ţe zůstatek na Platebním účtu Uţivatele je kladný a výše kladného zůstatku přesahuje částku, která se má dle příkazu Uţivatele vrátit Zákazníkovi; Provozovatel neodpovídá za ţádnou škodu ani jiné nároky Zákazníka, které mu vznikly tím, ţe Provozovatel nevrátil platbu pro nesplnění obou uvedených podmínek. Uţivatel však nemá při navrácení provedené platby zpět Zákazníkovi nárok na vrácení Provize Provozovatele, Poplatku za příchozí transakci ani dalších peněţitých plnění Uţivatele sjednaných ve Smlouvě V případě, ţe Uţivatel z jakéhokoli důvodu (zejména při odstoupení od kupní smlouvy dle 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku vrací Zákazníkovi platbu, uhrazenou Zákazníkem prostřednictvím Platební karty, je Uţivatel povinen tuto platbu vrátit přes platební brána wplatba způsobem dle čl , nebo bezhotovostním převodem z bankovního účtu Uţivatele, uvedeného ve Smlouvě, výhradně kreditem na Platební kartu,

19 kterou Zákazník pouţil k platbě za zboţí anebo sluţby. Provozovatel není oprávněn vracet Uţivateli tyto platby v hotovosti, a to ani při osobním vrácení zboţí na provozovně Uţivatele Uţivatel má moţnost vrátit i jen část z provedené platby (která má status dokončeno ) zpět Zákazníkovi; článek se v těchto případech pouţije přiměřeně. Ani v případě vrácení části z provedené platby nemá Uţivatel nárok na vrácení Provize či její poměrné části, Fixního poplatku či jeho poměrné části ani dalších peněţitých plnění Uţivatele sjednaných ve Smlouvě. 5. PROVIZE ZA UŢÍVÁNÍ PLATEBNÍ BRÁNY WPLATBA 5.1. Výše Provize a Poplatek za příchozí transakci Provozovatel má nárok na úplatu za uţívání Platební brány wplatba Provizi z kaţdé Transakce provedené prostřednictvím Platební brány wplatba. Výše Provize je sjednávána v závislosti na obratu Uţivatele a průměrné výše Transakce za stanovené období, výše provize se můţe po dobu trvání Smlouvy měnit za podmínek, jak jsou sjednány ve Smlouvě. Vedle Provize vzniká Provozovateli téţ nárok na Poplatek z příchozí transakce z kaţdé Transakce, jehoţ výše je rovněţ sjednána ve Smlouvě Vznik nároku na Provizi a Poplatek za příchozí transakci Okamţik vzniku nároku Provozovatele na Provizi z Transakce a na Poplatek za příchozí transakci je upraven v čl Obchodních podmínek. Uzavřením Smlouvy si strany sjednávají, ţe Provozovatel je oprávněn jednostranně strhnout peněţitou částku odpovídající výši vzniklé Provize a Poplatku za příchozí transakci v okamţiku, kdy Transakce získá status dokončeno (čl ) Uţivatel má v rámci Administračního rozhraní průběţně podrobný přehled o jednotlivých Provizích, Poplatcích za příchozí transakce či jiných poplatcích uhrazených Provozovateli Provozovatel je oprávněn zavést nové poplatky např. v souvislosti s rozšířením počtu a způsobů Platebních metod. V takových případech má Provozovatel právo postupovat podle podmínek sjednaných ve Smlouvě nebo příloze Smlouvy (např. Ceník) Vznik nároku na Měsíční poplatek za správu platebního systému, Poplatek za převod peněţních prostředků na účet obchodníka (Uţivatele) a Poplatek za refundaci (Refundace) Uzavřením Smlouvy si strany sjednávají, ţe Provozovatel je oprávněn jednostranně strhnout peněţitou částku odpovídající výši Měsíčního poplatku, je-li ve Smlouvě stanoven, v okamţiku, kdy Uţivatel v daný kalendářní měsíc realizoval alespoň jednu úspěšnou platební

20 transakci přes platební bránu wplatba. Měsíční poplatek je účtován v následujícím měsíčním zúčtovacím období zpětně za předchozí zúčtovací období Uzavřením Smlouvy si strany sjednávají, ţe Provozovatel je oprávněn jednostranně strhnout peněţitou částku odpovídající výši Poplatku za převod peněţních prostředků, je-li ve Smlouvě stanoven, v okamţiku, kdy Uţivatel na svůj jednorázový pokyn či automaticky dle nastavení v Administračním rozhraní poţádal o převod vybraných peněţních prostředků na svůj bankovní účet, a to za kaţdý takový uskutečněný převod Uzavřením Smlouvy si strany sjednávají, ţe Provozovatel je oprávněn jednostranně strhnout peněţitou částku odpovídající výši Poplatku za refundaci, je-li ve Smlouvě stanoven, v okamţiku, kdy Uţivatel na svůj pokyn v Administračním rozhraní či na základě dohody s Provozovatelem poţádal o vrácení vybraných peněţních prostředků z konkrétní Transakce zpět Zákazníkovi, a to za kaţdou takovou uskutečněnou refundaci vybraných peněţních prostředků. 6. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE 6.1. Právo Provozovatele odmítnout provedení platby v rámci Platební brány wplatba popř. zamezit přístup k Platební bráně wplatba popř. do Administračního rozhraní Provozovatel je oprávněn odmítnout zpracování platby provedené konkrétním Zákazníkem, zejména a) má-li důvodné podezření, ţe Transakce není v souladu s právními předpisy, b) má-li důvodné podezření, ţe Transakce nebyla provedena se souhlasem majitele kreditní karty, která byla pro danou Transakci pouţita, c) má-li důvodné podezření, ţe Transakce nebyla provedena se souhlasem majitele bankovního účtu, který byl v případě dané Transakce vyuţit, d) má-li důvodné podezření, ţe nejde o reálnou Transakci (mimo testovací) Provozovatel je oprávněn zamezit Uţivateli přístup k Platební bráně wplatba popř. do Administračního rozhraní, a to zejména v případě a) existuje-li důvodná hrozba ohroţení Platební brány wplatba počítačovými viry ze strany Webových stránek Uţivatele, b) nejsou-li na Webových stránkách zpřístupněny a zveřejněny informace dle čl nebo Obchodních podmínek, c) dozví-li se o protiprávním charakteru zboţí či sluţeb nabízených na Webových stránkách jakoţ i protiprávním obsahu samotných Webových stránek Uţivatele,

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti Aukro s.r.o. se sídlem Zlín, náměstí T. G. Masaryka 1280, PSČ 76001 IČ 27684555 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 2/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. Strana 1 ze 6 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více