Obchodní podmínky. a) adresa pro doručování: adresa sídla uvedená v čl shora, b) elektronická adresa:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. a) adresa pro doručování: adresa sídla uvedená v čl. 1.1.1 shora, b) elektronická adresa: obchod@mobilbonus.cz"

Transkript

1 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a uţívání platební brány wplatba platné od provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, Jihlava, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vloţce ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozovatel MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, Jihlava, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vloţce Provozovatel provozuje platební bránu wplatba na základě osvědčení České národní banky o zápisu do registru poskytovatelů platebních sluţeb malého rozsahu, podle něhoţ je oprávněn poskytovat platební sluţby podle ust. 3 odst. 1 písm. c) zák. č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Orgánem, vykonávajícím ve smyslu zák. o platebním styku dohled nad Provozovatelem, je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSC Kontaktní údaje Provozovatele: a) adresa pro doručování: adresa sídla uvedená v čl shora, b) elektronická adresa: Provozovatel nabízí prostřednictvím Platební brány wplatba Uţivatelům poskytujícím sluţby e-commerce moţnost rozšířit způsob placení zboţí či sluţeb nabízeného prostřednictvím sítě Internet, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách Vymezení pojmů: Administrační rozhraní administrační rozhraní Platební brány wplatba, prostřednictvím kterého Uţivatel, s nímţ byla uzavřena Smlouva, můţe na internetových stránkách Platební brány wplatba (www.wplatba.cz/www.wplatba.sk) po přihlášení provádět obsluhu svého Platebního účtu, nastavení, změny kontaktních údajů popř. další operace v rozsahu stanoveném Smlouvou a Obchodními podmínkami; AML zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

2 Autorizační limit maximální peněţní částka jedné Transakce, kterou je Uţivatel oprávněn provést platební kartou bez standardního způsobu autorizace vydavatelskou a zpracovatelskou bankou; Banka Uţivatele peněţní instituce, u které má Uţivatel vedený účet určený ve Smlouvě za účelem převedení plateb z jednotlivých Transakcí z Platebního účtu ve smyslu čl Obchodních podmínek; Drţitel karty Zákazník, t.j. kupující, který za zboţí nebo sluţby objednané prostřednictvím Webových stránek platí prostřednictvím Platební karty; ová adresa Uţivatele kontaktní ová adresa Uţivatele sjednaná ve Smlouvě Poplatek za příchozí transakci pevná částka účtovaná Uţivateli Provozovatelem za uskutečnění jednotlivého převodu peněţních prostředků od Zákazníka k Uţivateli ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě a Obchodních podmínkách, ve smyslu čl Obchodních podmínek; Identifikace identifikace Uţivatele, kterou je Provozovatel povinen provést za podmínek uvedených v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Karetní asociace karetní asociace MasterCard International, Visa International a Diners Club International; Obchodní podmínky - tyto Všeobecné obchodní podmínky provozu a uţívání platebního Platební brány wplatba; Partner - banka či jiná finanční instituce, včetně centra pro autorizaci a vyúčtování, se kterými Provozovatel spolupracuje při zpracovávání plateb prostřednictvím Platební brány wplatba; Platební brána - internetová autorizační platforma Banky pro akceptaci platebních karet, provozovaná společností Tatrabanka a.s., zpřístupněná wplatba Uţivatelům pod názvem wplatba, prostřednictvím které Zákazníci zadávají údaje nezbytné k provedení platby Platební kartou, přičemţ tato Platební brána je zabezpečena technologií 3D Secure; Platební karta karta Kreditních asociací, umoţňující svému drţiteli bezhotovostní platby za zboţí a sluţby v prostředí internetu;

3 Platební metoda - konkrétní metoda platby, pomocí které můţe Zákazník platit za zboţí či sluţby nabízené na Webových stránkách Uţivatele prostřednictvím Platební brány wplatba. Jednotlivé Platební metody, s výjimkou běţného bankovního převodu, zahrnují řešení v rámci Platební brány wplatba sjednaná Provozovatelem s jednotlivými Partnery; Platební účet virtuální platební účet, vedený Provozovatelem pro Uţivatele v rámci Platební brány wplatba, s nímţ je Uţivatel oprávněn disponovat prostřednictvím Administračního rozhraní Platební brány wplatba a na němţ Provozovatel eviduje platby jednotlivých Transakcí zaúčtovaných ve prospěch Uţivatele; Platforma banky - technické rozhraní systému Zpracovatelské banky, umoţňující komunikaci systému Banky s Platební bránou wplatba; Pověřený pracovník zaměstnanec popř. externí pracovník Provozovatele uvedený ve Smlouvě popř. určený způsobem ve Smlouvě uvedeným, pověřený Provozovatelem poskytovat podporu Uţivatelům a komunikovat s nimi v souvislosti s uţíváním Platební brány wplatba; Provize úplata Provozovatele určená jako částka v procentech (%) z realizovaného převodu peněţních prostředků od Zákazníka k Uţivateli, účtovaná Uţivateli Provozovatelem ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě a Obchodních podmínkách, ve smyslu čl Obchodních podmínek; Provozovatel - společnost, přesně specifikována včetně kontaktních údajů shora v čl Obchodních podmínek; PSP - Payment services provider, resp. Payment facilitator, tedy subjekt, který můţe na základě spolupráce s bankou nabízet a poskytovat sluţbu akceptace platebních karet; Smlouva smlouva o uţívání Platební brány wplatba uzavřená s Uţivatelem; Strhnutí peněţité částky - převedení peněţité částky z Platebního účtu Uţivatele na bankovní účet Provozovatele, a to i bez souhlasu Uţivatele, ve formě zápočtu pohledávky Provozovatele vůči Uţivateli z titulu povinnosti uhrazení peněţité částky Provozovateli na pohledávku Uţivatele vůči Provozovateli na vyplacení peněţitých částek z Platebního účtu; Provozovatel je oprávněn jednorázově strhnout peněţitou částku z Platebního účtu Uţivatele pouze v případech a za podmínek výslovně uvedených ve Smlouvě nebo těchto Obchodních podmínkách; platební brána wplatba on-line platební brána spravovaná Provozovatelem, nabízející moţnost několika Platebních metod;

4 Transakce soustava operací prováděných prostřednictvím Platební brány wplatba popř. systémy jednotlivých Partnerů za účelem provedení platby Zákazníka za zboţí či sluţby Uţivatele nabízené na Webových stránkách; Uţivatel fyzická či právnická osoba poskytující zboţí nebo sluţby prostřednictvím svých Webových stránek, která uzavřela smlouvu o uţívání Platební brány wplatba s Provozovatelem; Vydavatel karty banka nebo jiná finanční instituce, která je oprávněna vydávat Platební karty a která je členem Karetní asociace; Webové stránky internetové stránky Uţivatele, na kterých Uţivatel nabízí a prodává zboţí či sluţby, uvedené ve Smlouvě; Zákazník - zákazník Uţivatele, který má zájem o koupi zboţí nebo sluţeb nabízených na Webových stránkách Uţivatele; Zpracovatelská banka banka, s níţ má wplatba sjednanou smlouvu o spolupráci s oblasti akceptace platebních karet; ZPS - zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku Měsíční poplatek za správu platebního systému měsíční paušální poplatek stanovený ve Smlouvě za uţívání platební brány wplatba Poplatek za převod peněţních prostředků na účet Uţivatele (obchodníka) poplatek za kaţdý realizovaný převod zůstatku peněţních prostředků virtuálního účtu Uţivatele na jeho bankovní účet je-li stanoven ve Smlouvě Poplatek za refundaci (Refundace) poplatek za vrácení vybraných peněţních prostředků z realizované Transakce, je-li stanoven ve Smlouvě. poplatek se vztahuje vţdy k vrácení vybraných peněţních prostředků na jednu Transakci Smlouva o uţívání Platební brány wplatba a Všeobecné obchodní podmínky Smlouvu uzavírají Uţivatel s Provozovatelem zásadně v písemné podobě nebo elektronicky Smlouvu je moţno uzavřít následujícími způsoby:

5 a) uzavření písemné Smlouvy před obchodním zástupcem Provozovatele nebo jinou osobou pověřenou Provozovatelem; b) uzavření písemné Smlouvy na dálku dle čl. 1.4 Obchodních podmínek; c) uzavření Smlouvy v elektronické podobě dle čl. 1.5 Obchodních podmínek. Provozovatel je oprávněn v závislosti na povaze Uţivatele a výrobků a sluţeb jím nabízených poţadovat u konkrétního Uţivatele uzavření Smlouvy jiným způsobem, neţ který zvolil Uţivatel Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené jakýmkoli ze způsobů dle čl Obchodních podmínek mezi Provozovatelem a Uţivatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uţivatelů při uţívání Platební brány wplatba Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky. S aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek je kdokoli oprávněn se seznámit na adrese https://www.wplatba.cz/files/obchodni-podminky-wplatba.pdf Smlouva můţe být uzavřena výhradně v českém jazyce a komunikace mezi Provozovatelem a Uţivatelem po dobu trvání smlouvy probíhá v českém nebo slovenském jazyce Uzavření Smlouvy na dálku Před uzavřením Smlouvy na dálku je Uţivatel povinen provést registraci prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách wplatby (www.wplatba.cz/www.wplatba.sk), přičemţ odeslání tohoto poptávkového formuláře je povaţováno pouze za výzvu Uţivatele k zahájení jednání o uzavření Smlouvy Podmínkou k odeslání formuláře dle čl je odsouhlasení těchto Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uţivatelem a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy V souvislosti s ověřením údajů uvedených Uţivatelem v poptávkovém formuláři má Provozovatel právo poţadovat předloţení následujících dokumentů: a) u právnických osob - výpis z obchodního rejstříku a scan občanského průkazu statutárního orgánu, člena statutárního orgánu popř. jiné osoby, která je oprávněna

6 za právnickou osobu jednat, b) u fyzických osob - ţivnostenské oprávnění a scan občanského průkazu Provozovatel Uţivatele po jeho registraci kontaktuje a zašle mu návrh na uzavření Smlouvy ve formě dvou vyhotovení Smlouvy, z nichţ kaţdé bude podepsáno statutárním orgánem nebo jinou osobou oprávněnou jednat za Uţivatele či jej zastupovat. Provozovatel Uţivateli sdělí, jakým způsobem bude po Uţivateli vyţadovat Identifikaci dle čl. 1.6 níţe Uţivatel v návrhu Smlouvy doplní relevantní údaje a podpis a návrh podepíše a zašle jedno vyhotovení zpět Provozovateli. Smlouva je uzavřena okamţikem, kdy se Provozovatel dozví o akceptaci návrhu ze strany Uţivatele, a to formou doručení jednoho vyhotovení podepsané Smlouvy na adresu uvedenou v čl Obchodních podmínek Provede-li však Uţivatel jakékoliv změny či doplnění oproti návrhu Smlouvy Provozovatele, anebo doplní-li návrh Smlouvy Provozovatele o vlastní dodatky, podmínky anebo výhrady, jedná se o odmítnutí návrhu Smlouvy. Takto doplněná či pozměněná Smlouva se povaţuje za nový návrh Provozovatel si vyhrazuje právo a) kontaktovat před uzavřením Smlouvy Uţivatele telefonicky a ověřit si informace, které uvedl v poptávkovém formuláři popř. v rámci jednání o uzavření Smlouvy anebo b) poţadovat před uzavřením Smlouvy předloţení dokumentů za podmínek a v rozsahu uvedených v čl Obchodních podmínek; c) neposílat Uţivateli návrh Smlouvy popř. neakceptovat Uţivatelem zaslaný návrh Smlouvy, a to i bez udání důvodů Uzavření smlouvy v elektronické podobě Uţivatel je oprávněn poţádat o uzavření Smlouvy s Provozovatelem v elektronické podobě prostřednictvím registračního formuláře na stránkách internetových stránkách wplatby, (www.wplatba.cz/www.wplatba.sk) Na základě vyplnění údajů o povaze Uţivatele a jeho podnikání Provozovatel v reálném čase vyhodnotí, zda bude na Uţivateli poţadovat jinou formu uzavření Smlouvy či nikoliv. Vyhodnotí-li Provozovatel Uţivatele jako způsobilého k uzavření Smlouvy v elektronické podobě, umoţní mu pokračovat v dalších krocích automatického registračního procesu V rámci automatického registračního procesu je Uţivatel povinen zadat další poţadované údaje včetně čísla svého bankovního účtu, pro účely přijímání plateb ze Platební

7 brány wplatba, a výběru Platebních metod Uţivateli je v rámci automatického registračního procesu poskytnuto plné znění Smlouvy, obsahující výši Provizí i výčet Platebních metod zvolených Uţivatelem. Zobrazení tohoto znění Smlouvy Uţivateli v rámci automatického registračního formuláře je povaţováno za návrh na uzavření Smlouvy. Uţivateli je Smlouva zobrazena v rozhraní registračního formuláře, a je mu zároveň poskytnuta moţnost staţení Smlouvy ve formátu pdf nebo jejího vytištění Uţivatel má moţnost v automatickém registračním formuláři odsouhlasit poskytnuté znění Smlouvy i Obchodních podmínek. Odeslání tohoto souhlasu je povaţováno za akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy, která je doručením Provozovateli uzavřena. Následně je Uţivateli zasláno znění Smlouvy em na ovou adresu Uţivatele, zadanou v rámci procesu registrace Provozovatel je oprávněn kdykoliv po dobu trvání Smlouvy ověřovat kontaktní údaje Uţivatele a oprávnění k jeho podnikatelské činnosti. Provozovatel si dále vyhrazuje právo a) kontaktovat před uzavřením Smlouvy Uţivatele telefonicky a ověřit si informace, které uvedl v registračním formuláři a/nebo b) odmítnout uzavření Smlouvy s Uţivatelem v elektronické podobě, a to i bez udání důvodů Identifikace Uţivatele Řádné provedení Identifikace Uţivatele je podmínkou pro to, aby mohl Uţivatel převádět peněţní prostředky přijaté prostřednictvím Platební brány wplatba z Platebního účtu na bankovní účet uvedený ve Smlouvě (viz čl ). Nebude-li Identifikace provedena, je to mj. důvodem k odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele Formy Identifikace se liší v závislosti na tom, zda je Smlouva uzavřena za fyzické přítomnosti Uţivatele (čl. 1.7 níţe nebo za vyuţití prostředků komunikace na dálku nebo v elektronické podobě (čl. 1.8 níţe) Provozovatel je v souladu s 11 odst. 5 zák. č. 253/2008 Sb. oprávněn zmocnit jinou osobu k provádění identifikace, přičemţ tato osoba při provádění identifikace jedná jménem Provozovatele a je vázána vnitřními předpisy Provozovatele týkajícími se ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Provozovatel můţe být v souladu s uvedeným ustanovením rovněţ zmocněno provádět identifikaci jménem jiné osoby (Partnera) Postup Uţivatele při identifikaci se řídí pokyny, sdělenými Provozovatelem.

8 1.7. Identifikace za přítomnosti Uţivatele Uzavře-li Provozovatel Smlouvu za přítomnosti Uţivatele ve smyslu čl Obchodních podmínek, provede Provozovatel tzv. fyzickou Identifikaci ve smyslu 8 zákona č. 253/2008 Sb Uţivatel je povinen prokázat svou totoţnost při Identifikaci platnými průkazy totoţnosti osob oprávněných za Uţivatele jednat popř. zástupců a předat mu originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů vyţadovaných zákonem č. 253/2008 Sb. Seznam poţadavků pro Identifikaci zašle Provozovatel Uţivateli písemně předem (téţ ve formě u) Za účelem řádného plnění poţadavků AML zákona. Uţivatelem i Partnery je Uţivatel právnická osoba povinen informovat Provozovatele o veškerých změnách své vlastnické struktury neprodleně poté, co tyto změny reálně proběhnou (tj. po uzavření příslušných smluv o převodu obchodního podílu apod.), bez ohledu na to, kdy proběhne zápis této změny do obchodního nebo jiného rejstříku Identifikace při uzavření Smlouvy na dálku a při uzavření Smlouvy v elektronické podobě Nebude-li Identifikace provedena za přítomnosti Uţivatele dle čl , je Uţivatel povinen provést Identifikaci prostřednictvím notáře nebo krajského či obecního úřadu ve smyslu 10 zákona č. 253/2008 Sb. Provozovatel zašle za tímto účelem Uţivateli písemně předem (téţ ve formě u pokyny a informace související s provedením tohoto druhu Identifikace, zejména seznam dokladů, které musí Uţivatel předloţit notáři či úřadu, vymezení účelu Identifikace atd. Uţivatel bere na vědomí, ţe provedení Identifikace je ze strany notářů či úřadů zpoplatněno Při uzavření Smlouvy v elektronické podobě můţe být Uţivatel vyzván k provedení ověřovací platby na bankovní účet Provozovatele, a to z bankovního účtu, který Uţivatel označil jako účet určený pro vyplácení prostředků z Platební brány wplatba. K započetí poskytování platebních sluţeb Uţivateli je nezbytné, aby se údaje o plátci v bankovním výpisu k ověřovací platbě plně shodovaly s údaji Uţivatele zadanými při uzavření Smlouvy v elektronické podobě. wplatba je oprávněna vyţádat si k ověřovací platbě další doklady (výpis z bankovního účtu Uţivatele s označením majitele účtu nebo smlouvu o vedení bankovního účtu) Provozovatel je oprávněn poţadovat na Uţivateli provedení identifikace jiným způsobem, neţ který ve vztahu ke zvolenému způsobu uzavření Smlouvy vyplývá z čl aţ 1.8. Obchodních podmínek Limity

9 Provozovatel je oprávněn poţadovat novou identifikaci Uţivatele, který uzavřel písemnou Smlouvu dle čl písm. a, popř písm. b Obchodních podmínek v případě, kdy jednotlivá Transakce, nebo celkový součet plateb se statusem dokončeno přijatých prostřednictvím Platební brány wplatba a výplat na bankovní účet Uţivatele byl Provozovatelem vyhodnocen/a jako rizikový/á či podezřelý/á a zároveň překročí částku ,-Kč (ekvivalent EUR při platbách v jiné měně neţ CZK), a to kumulativně, tzn. jednotlivé platby se statusem dokončeno (čl Obchodních podmínek se v rámci tohoto limitu sčítají Přesáhne-li Uţivatel limit uvedený výše v čl a zároveň byla jakákoliv transakce vyhodnocena Provozovatelem jako riziková či podezřelá, pak je povinen provést Identifikaci podle čl Obchodních podmínek. Do doby, neţ dojde k řádné Identifikaci, je Provozovatel oprávněn zadrţet (blokovat finanční prostředky na Platebním účtu. K převodu zadrţených finančních prostředků dojde nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude řádná Identifikace provedena. Provozovatel je povinen oznámit Uţivateli své podezření na rizikovou Transakci bez zbytečného odkladu, a to písemně Provozovatel neodpovídá za škody způsobené Uţivateli v souvislosti s odmítnutím Transakce či zadrţením peněţitých prostředků z důvodu dosaţení limitu dle čl Obchodních podmínek. 2. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ PLATEBNÍ BRÁNY WPLATBA 2.1. Předmět Smlouvy Na základě Smlouvy uzavřené s Uţivatelem se Provozovatel zavazuje umoţnit Uţivateli uţívání Platební brány wplatba k přijímání a zpracovávání plateb od Zákazníků za zboţí či sluţby objednané na Webových stránkách Uţivatele. Za účelem uţívání Platební brány wplatba se Provozovatel zavazuje vést pro Uţivatele v rámci Platební brány wplatba Platební účet, a umoţnit mu k tomuto účtu přístup prostřednictvím Administračního rozhraní. Peněţní prostředky na Platebním účtu představují souhrn peněţních prostředků z Transakcí, zaúčtovaných Provozovatelem ve prospěch Uţivatele, které nebyly Uţivateli vyplaceny na jeho bankovní účet uvedený ve Smlouvě (čl Obchodních podmínek), a od nichţ byla odečtena provize Provozovatele sjednaná ve Smlouvě Uţivatel se na základě Smlouvy zavazuje hradit Provozovateli úplatu za uţívání Platební brány wplatba formou úhrady Provize, Poplatku za příchozí transakci, Aktivační poplatek, Měsíční poplatek za správu platebního systému, Poplatek za převod peněţních prostředků na účet obchodníka (Uţivatele) a Poplatek za refundaci (Refundace) ve výši a za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách a Smlouvě a dále se zavazuje dodrţovat povinnosti a pravidla uvedená ve Smlouvě popř. těchto Obchodních podmínkách.

10 Uţivatel bere na vědomí, ţe k provozování Platební brány wplatba vyuţívá Provozovatel produktů a systémů, nabízených a dodávaných jednotlivými Partnery. Provozovatel je tak povinen zajistit soulad podmínek uţívání Platební brány wplatba s podmínkami uţívání produktů a systémů jednotlivých Partnerů. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn jednostranně měnit znění Obchodních podmínek způsobem uvedeným v čl Obchodních podmínek Obecná ujednání k Platební brány wplatba Operace prováděné v rámci Platební brány wplatba nejsou bankovními operacemi. Veškeré Transakce jsou stanoveny a prováděny pouze v české měně (česká koruna, CZK), nebo v měně Euro (EUR, případně ve měně americký dolar (USD) Veškeré prostředky na bankovním účtu Provozovatele, na nějţ je Provozovatel oprávněn přijímat platby Zákazníků Uţivatele, jsou ve smyslu 20 odst. 1 ZPS vedeny odděleně od jiných peněţních prostředků Provozovatele, které nejsou předmětem Transakcí. Tyto peněţní prostředky nemohou být uţity k jinému účelu, neţ k vyplacení jednotlivým Uţivatelům, nebo vrácení Zákazníkům. V případě úpadku Provozovatele se na peněţní prostředky vztahuje ochrana Uţivatele ve smyslu 22 ZPS. Pro případ úpadku banky poskytující Platební metodu jsou peněţní prostředky chráněny ve smyslu 41f zák. č. 21/1992 Sb. o bankách Prostřednictvím Platební brány wplatba jsou dostupné Platební metody uvedené níţe v čl a Obchodních podmínek: Online Platební metody včetně bezhotovostních plateb v české měně prováděné: a) bankovním převodem z účtu vedeného u mbank BRE Bank S.A. (sluţba peníze); b) bankovním převodem z účtu vedeného u Raiffesenbank, a.s. (sluţba eplatba pro ekonto); c) bankovním převodem z účtu vedeného u Komerční banky a.s. (sluţba MojePlatba); d) bankovním převodem z účtu vedeného u GE Money Bank, a.s. e) bankovním převodem z účtu vedeného u Fio banky, a.s. f) bankovním převodem z účtu vedeného u Sberbank Cz, a.s.. g) Bankovním převodem z účtu vedeného u České Spořitelny a.s., (sluţba Platba 24)

11 Platby prostřednictvím Platebních karet Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, Diners Club, v CZK, EUR a USD s povolením pro zpracování online vydavatelskými bankami Provozovatel zpřístupní Uţivateli Platební metody k implementaci. Jednotlivé Platební metody budou plně implementovány, vyjma online Platebních metod (čl Obchodních podmínek), u kterých můţe Uţivatel vybrat jen některé z nich. V případě rozšíření nabídky Platebních metod, které ke dni uzavření Smlouvy nebyly zprovozněny, mají smluvní strany moţnost uzavřít dodatek Smlouvy v elektronické podobě (formou výměny elektronické pošty u, ze které vyplývá zejména dohoda o přidání nové Platební metody a sjednání výše Provize) Nebude-li mít Uţivatel o uţívání určité Platební metody zájem, je oprávněn kdykoliv poţádat písemně o její deaktivaci. Provozovatel provede deaktivaci bez zbytečného odkladu od doručení písemného stanoviska Uţivatele, ţe na deaktivaci trvá Při volbě Platebních metod Uţivatel nesmí za ţádných okolností diskriminovat ţádnou z nich, či jinak pobízet Zákazníka k vyuţívání jednotlivých metod uvedených v článku čl Obchodních podmínek. Taktéţ není povoleno stanovovat minimální nebo maximální částku pro jednotlivé Platební metody, pokud nebylo rozhodnutí o limitu učiněno přímo Provozovatelem Uţivatel není oprávněn činit výši konečné ceny zboţí či sluţeb nabízených Uţivatelem závislou na vybraném způsobu platby (např. stanovit niţší cenu při platbách zboţí na dobírku oproti platbám prostřednictvím Platební brány wplatba. Uţivatel rovněţ není oprávněn odmítnout oprávněnou reklamaci Zákazníka z důvodu, ţe se platba zboţí či sluţeb uskutečnila prostřednictvím Platební brány wplatba Uţivatel není oprávněn rozdělit cenu jednoho kusu zboţí nebo více stejných kusů zboţí v rámci jedné objednávky, hrazenou prostřednictvím Platební brány wplatba, na více plateb a umoţnit tyto platby uhradit různými způsoby nebo platebními metodami Implementace Platební brány wplatba Provozovatel umoţní Uţivateli Platební brány wplatba implementaci systémových nástrojů potřebných pro komunikaci mezi platební bránou wplatba a Webovými stránkami Uţivatele. Prostřednictvím implementace systémového nástroje budou Webové stránky Uţivatele propojeny s platební bránou wplatba Implementaci Platební brány wplatba a jednotlivých platebních nástrojů provádí zásadně Uţivatel. Provozovatel se zavazuje podpořit Uţivatele v souvislosti s implementací platebního nástroje tím, ţe mu poskytne informace o instalaci a uţívání Platební brány

12 wplatba na Webových stránkách Uţivatele. Uţivatel je při implementaci povinen postupovat podle dokumentace, dostupné na stránkách Platební brány wplatba Provozovatel je povinen zajistit, aby systémové nástroje Platební brány wplatba splňovaly vysoce účinné standardy zabezpečení, které odpovídají aktuálnímu stavu technických znalostí v příslušné oblasti, a to za účelem zamezení přístupu neoprávněných osoba k přenášeným informacím. Provozovatel rovněţ zajistí kódování/šifrování informací přenášených z Platební brány wplatba Uţivatel má rovněţ povinnost zajistit vysoce účinné standardy zabezpečení dat zpracovávaných na Webových stránkách Uţivatele souvisejících s Transakcí, za kterou Zákazník platí prostřednictvím Platební brány wplatba. Uţivatel je rovněţ povinen chránit Webové stránky a servery před napadením počítačovými viry nebo útoky třetích osob, popř. takovou ochranu zajistit prostřednictvím třetí osoby s příslušnou odbornou způsobilostí Provozovatel si vyhrazuje právo změnit standardy zabezpečení, zejména na základě změn provedených Partnery Uţivatel bere na vědomí, ţe autorizace plateb prováděných jednotlivými Zákazníky, probíhá za podmínek stanovených Partnery Platební brány wplatba. Provozovatel za autorizace těchto plateb nenese ţádnou odpovědnost. Provozovatel rovněţ nenese ţádnou odpovědnost za případné narušení či útok (hacking, phishing) do systémů jednotlivých Partnerů Administrační rozhraní Provozovatel je povinen poskytnout Uţivateli přístup do webového Administračního rozhraní Platební brány wplatba, je-li administrační rozhraní jiţ pro Uţivatele dostupné a v produkčním stavu. V opačném případě se dočasně veškeré operace s peněţními prostředky Uţivatele, tedy převod peněţních prostředků na bankovní účet Uţivatele řídí dohodou kontaktních osob obou smluvních stran dle Smlouvy. Vybrané peněţní prostředky po odečtení provize Provozovatel je moţné převádět kdykoliv na přání Uţivatele či v pravidelných periodách týdně, po dvou týdnech, měsíčně, čtvrtletně, ročně, případně pomocí nastavení dalších kritérií např. minimální výše zůstatku k vyplacení Uţivatel obdrţí od Provozovatele za účelem přístupu do Administračního rozhraní individuální heslo, sloţené z číslic a písmen a speciálních znaků, které Uţivateli umoţní přístup do Administračního rozhraní Platební brány wplatba na adrese nebo Uţivatel je oprávněn v rámci jednoho Administračního rozhraní zakládat i další uţivatelské účty určené k administraci a přidělovat jim úplná či omezená přístupová práva. Pro kaţdý takto nově vytvořený uţivatelský účet vygeneruje platební brána wplatba nové heslo.

13 Uţivatel má prostřednictvím Administračního rozhraní přístup zejména k následujícím údajům týkajících se plateb zpracovávaných v Platební bráně wplatba: a) popis Transakce, b) výši hodnoty Transakce, c) aktuální stav platby, d) způsob platby, e) časové údaje vztahující se k platbě. Uţivatel má dále moţnost aktivovat f) zaslání výpisu obsahujícího výše uvedené údaje za vybrané období, a/nebo g) pravidelné zasílání měsíčních výpisů včetně detailního vyúčtování všech Transakcí včetně Provize a poplatků definovaných v článku těchto Obchodních podmínek Uţivatel je povinen heslo dle čl utajovat, nesdělovat je neoprávněným osobám a chránit před zneuţitím (např. nezadávat jej v přítomnosti jiných osob, udrţovat ochranu před průniky tzv. trojských koňů určených k zaznamenávání stisků klávesnice). Provozovatel nenese ţádnou odpovědnost za ztrátu či vyzrazení hesla Uţivatelem a neodpovídá za škodu způsobenou mu třetí osobou, ledaţe by vyšlo najevo, ţe byla způsobena na straně Provozovatele jeho prokazatelným zaviněním Uţivatel je plně zodpovědný za veškeré následky spojené s prokazatelným neoprávněným zneuţitím Platební brány wplatba či Administračního rozhraní či neoprávněným přístupem k jeho Platebnímu účtu, a to bez ohledu na to, jaká opatření a zabezpečení Uţivatel pouţívá pro práci s platební bránou wplatba či pro přístup k Administračnímu rozhraní a Platebnímu účtu. 3. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŢÍVÁNÍ PLATEBNÍ BRÁNY WPLATBA 3.1. Povinnosti Uţivatele při uţívání Platební brány wplatba Uţivatel nemá povoleno provádět jakékoliv změny v systémových nástrojích či zasahovat do jejich funkcí nebo jednat v rozporu s instrukcemi pro implementaci, dokumentací a pouţití systémových nástrojů Uţivatel je povinen zpřístupnit na svých Webových stránkách popis funkcí Platební brány wplatba nastavených pro pouţití na Webových stránkách Uţivatele a zpřístupnit aktuální znění: Pravidel provádění plateb Zákazníky prostřednictvím Platební brány wplatba, jejichţ vzor tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek; za dostatečné zpřístupnění se povaţuje rovněţ odkaz na znění Obchodních podmínek umístěných na stránkách Provozovatele.

14 Uţivatel je povinen na Webových stránkách Uţivatele zpřístupnit Zákazníkům následující údaje: a) podrobný popis zboţí nebo sluţeb nabízených prostřednictvím Webových stránek, b) podmínky navrácení Zákazníkem uhrazené částky v případech oprávněných reklamací nebo moţnosti vrácení zboţí dle právních předpisů (např. v případě Uţivatelů provozujících internetový obchod), c) kontaktní údaje, včetně ové adresy či telefonního čísla pro potřeby zákaznické podpory, d) úplná adresa sídla Uţivatele dle obchodního rejstříku popř. adresa místa podnikání dle ţivnostenského rejstříku, e) měnu plateb, f) omezení pro prodej či jiná legislativní omezení, jsou-li v daném případě relevantní (např. minimální věk apod.), g) podmínky dodání zboţí či sluţeb, h) podmínky ochrany osobních údajů, i) způsoby zabezpečení Transakce ze strany Uţivatele Uţivatel je povinen poskytnout na svých Webových stránkách informace k prodávanému zboţí nebo sluţbám v rozsahu dle čl Obchodních podmínek. V případě, ţe informace dle tohoto ustanovení Uţivatel neposkytne, je Provozovatel oprávněn odmítnout zpracování Transakce, jejímţ předmětem je platba za zboţí nebo sluţby, k nimţ nebyly poskytnuty uvedené informace, nebo Uţivateli zcela zamezit přístup k Platební bráně wplatba Uţivatel je povinen zajistit, aby prostřednictvím jeho Webových stránek bylo nabízeno pouze zboţí nebo sluţby, jejichţ nabízení a prodej je v souladu s právními předpisy. V případě, ţe Provozovatel zjistí, ţe na Webových stránkách Uţivatele je nabízeno zboţí nebo sluţby, jejichţ prodej či poskytování je právními předpisy zakázáno, popř. odporuje zásadám Provozovatele, poţadavkům Partnerů nebo Karetních asociací, zejména a) pornografické produkty nebo sluţby erotického charakteru, b) produkty zobrazující či propagující dětskou pornografii nebo jiné sexuální praktiky

15 naplňující znaky trestného činu šíření pornografie, c) šíření omamných, psychotropních látek či jedů, d) prodej léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis, e) prodej tabákových výrobků, f) prodej zboţí či nabídka sluţeb, prostřednictvím kterých můţe docházet k napomáhání či propagaci trestné činnosti nebo obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv, g) zboţí či sluţby, kterými dochází k propagaci názorů extrémní pravice či extrémní levice, h) zboţí či sluţby, kterými dochází k propagaci náboţenských sekt, i) jiné zboţí či sluţby, které je způsobilé poškodit dobré jméno Provozovatele nebo Platební brány wplatba u Partnerů nebo jiných třetích osob, je oprávněn odmítnout zpracování platby za takové zboţí nebo sluţby, nebo zcela zastavit uţívání Platební brány wplatba; takové odmítnutí zpracování platby ani úplné pozastavení Platební brány wplatba není vadou či porušením Smlouvy ze strany Provozovatele. V případě, ţe Provozovateli vznikne v důsledku prodeje zboţí nebo sluţeb Uţivatele škoda, je Uţivatel povinen tuto škodu Provozovateli v plném rozsahu nahradit. Uţivatel je povinen průběţně kontrolovat, zda prostřednictvím jeho Webových stránek nedochází k nabídce zboţí či sluţeb uvedených v tomto článku nebo zboţí či sluţeb zakázaných právními předpisy, přičemţ jeho odpovědnost za obsah Webových stránek je odpovědností objektivní Uţivatel je povinen neprodleně Provozovatele informovat o jakékoli přijaté objednávce zboţí nebo sluţeb, o níţ obdrţí informaci, ţe má být Zákazníkem uhrazena prostřednictvím Platební brány wplatba, a která můţe zakládat podezření, ţe jejím prostřednictvím můţe docházet k páchání trestné činnosti nebo k legalizaci výnosů trestné činnosti (zejména neobvyklé mnoţství nebo druh objednaného zboţí, opakované registrace Zákazníka k odběru zboţí nebo sluţeb Uţivatele, podezřelé údaje uvedené Zákazníkem v rámci registrace nebo objednávky apod.) Uţivatel je povinen uchovávat doklady o poskytnutí zboţí nebo sluţby Zákazníkovi (dodací listy nebo doručenky při fyzickém doručení), údaje o Zákazníkovi včetně záznamu o komunikaci s ním a údaji o jeho IP adrese při doručení elektronickém, při poskytnutí sluţby formou komunikace na dálku pak datum a čas komunikace se Zákazníkem, přesné určení

16 Zákazníka a záznam komunikace (pokud je to moţné), to vše po dobu nejméně 24 měsíců od poskytnutí zboţí nebo sluţby. Tyto doklady je Uţivatel povinen poskytnout Provozovateli na základě jeho výzvy ve smyslu čl těchto Obchodních podmínek Poskytovatelé některých Platebních metod poţadují, aby Uţivatelé poskytovali ke svým výrobkům a sluţbám ve vymezené době zákaznickou podporu. Nastane-li tento případ, sjednají Provozovatel s Uţivatelem podmínky provozu zákaznické podpory ve Smlouvě, a to v závislosti na aktivovaných Platebních metodách Po dokončení Transakce při odeslání zboţí nebo poskytnutí sluţby Zákazníkovi je Uţivatel povinen vystavit Zákazníkovi daňový doklad, obsahující veškeré náleţitosti poţadované právními předpisy Podmínky uţití loga Platební brány wplatba a informačních materiálů Platební brány wplatba Uţivatel je povinen umístit na Webové stránky logo wplatba a odkaz na internetové stránky Platební brány wplatba, a to ve formě banneru, dostupného ke staţení na stránkách Logo je Uţivatel povinen na Webové stránky umístit, jakmile jsou implementovány Platební metody zvolené v rámci Platební brány wplatba. Uţivatel je oprávněn na Webové stránky umístit další informace o Platební brány wplatba, k tomuto účelu je však oprávněn pouţít výhradně informace a propagační materiály zpřístupněné Provozovatelem volně ke staţení na internetových stránkách Platební brány wplatba (www.wplatba.cz) Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah a vzhled internetových stránek Platební brány wplatba, loga popř. jiných informačně-propagačních materiálů. V takovém případě je jeho povinností dát tyto upravené materiály Uţivateli k dispozici. Uţivatel je poté povinen provést aktualizaci loga i dalších materiálů uváděných na Webových stránkách Uţivatele Uţivatel je povinen provést aktualizaci loga nebo dalších informačně-propagačních materiálů bez zbytečného odkladu poté, co jej o nich Provozovatel informuje (téţ elektronicky prostřednictvím u) Uţivatel uděluje Provozovateli svolení s umístěním názvu a loga, pod nimiţ Uţivatel nabízí zboţí nebo sluţby, na stránky Platební brány wplatba. Za tímto účelem je povinen předat Provozovateli veškeré potřebné podklady, zejména logo ve formátu html nebo jiném formátu vyţádaným Provozovatelem. 4. ZPRACOVÁVÁNÍ PLATEB V Platební bráně wplatba 4.1. Obecná ustanovení

17 platební brána wplatba je moţno uţívat výhradně ke zpracovávání Transakcí prováděných na Webových stránkách Uţivatele, a to za zboţí či sluţby, které prostřednictvím svých Webových stránek nabízí Provozovatel zahájí zpracovávání Transakcí provedených na Webových stránkách Uţivatele, pokud byl jejich obsah a funkce Provozovatelem úspěšně ověřen Pověřeným pracovníkem Provozovatele; případné připomínky budou Uţivateli sděleny telefonicky nebo písemně (téţ elektronicky formou u) Za účelem provádění Transakcí prostřednictvím Platební brány wplatba je Uţivatel povinen zpřístupnit Zákazníkům na svých stránkách přístup na stránku Provozovatele, na níţ Provozovatel umoţní Zákazníkům výběr příslušné Platební metody (dle technické dokumentace) 4.2. Zpracovávání Transakcí zaslaných Zákazníky ve prospěch Uţivatelů Poukáţe-li Zákazník peněţní prostředky ve prospěch Uţivatele prostřednictvím Platební brány wplatba a proběhnou-li řádně všechny operace poţadované Partnery včetně pozitivní autorizace Partnerem, Transakce získá status dokončeno. Za autorizaci Transakce Zákazníkem ve smyslu 98 ZPS se povaţuje dokončení zadání příkazu k úhradě dle zvolené Platební metody. Za okamţik přijetí platebního příkazu se povaţuje přijetí příkazu bankou Zákazníka nebo Vydavatelem karty. Zákazník není oprávněn odvolat platební příkaz od okamţiku jeho přijetí jeho bankou nebo Vydavatelem karty. Uţivateli jsou peněţní prostředky dány k dispozici na jeho Platební účet od okamţiku, kdy se jejich status změní na dokončeno, o čemţ je vţdy Uţivatel informován, a to: a) do 1 hodiny pro platby prováděné online (internetové Transakce), b) do 1 hodiny pro platby prováděné pomocí Platebních karet, Shora v tomto článku uvedené časové limity začínají běţet v době, kdy jsou provedeny všechny operace poţadované Partnery, specifikované na jejich internetových stránkách a nezbytné pro uskutečnění Transakce. Veškeré lhůty pro provádění platebních Transakcí dle ZPS jsou ze strany Provozovatele splněny okamţikem připsání peněţních prostředků na Platební účet. Obdrţení pozitivní autorizační odpovědi od Partnera systému je podmínkou pro to, aby Transakce získala status dokončeno. Pokud na danou Transakci obdrţí Provozovatel negativní autorizační odpověď, bude Uţivatel o této skutečnosti do výše uvedených termínů informován a Transakce bude označena příslušným statusem udávajícím důvod jejího nedokončení V případě plateb prováděných běţným bankovním převodem získá Transakce status dokončeno a Uţivatel je o této skutečnosti informován prostřednictvím Administračního rozhraní v okamţiku, kdy je příslušná platba na Platební účet Uţivatele připsána. Uţivatel je povinen Zákazníkovi odeslat zboţí nebo poskytnout sluţbu, které jsou prostřednictvím

18 Transakce Zákazníkem uhrazeny, případně (dle specifické povahy zboţí nebo sluţeb jiným způsobem umoţnit Zákazníkovi jejich vyčerpání nebo vyuţití, neprodleně po té, co Transakce získá status Dokončeno Platby se statusem dokončeno přijaté prostřednictvím Platební brány wplatba ve prospěch Uţivatele jsou mu z Platebního účtu převedeny na základě jeho poţadavku provedeného v rámci Administračního rozhraní, a to výhradně na bankovní účet uvedený Uţivatelem ve Smlouvě; zadání poţadavku prostřednictvím Administračního rozhraní se povaţuje za autorizaci Transakce Uţivatelem a za okamţik přijetí platebního příkazu Uţivatele. Poţadavek na převod plateb na bankovní účet je Uţivatel oprávněn odvolat nejpozději do okamţiku zadání příkazu k úhradě částky dle poţadavku Provozovatele jeho poskytovatelské bance. Provozovatel je povinen zadat své poskytovatelské bance příkaz k provedení platby Uţivateli téhoţ dne. V případě, ţe Uţivatel zadal poţadavek na provedení platby po 14:00 hod. daného dne, je Provozovatel povinen zadat příkaz poskytovatelské bance nejpozději následujícího pracovního dne. Jakékoliv změny bankovního účtu Uţivatele, na který jsou mu převáděny peněţité prostředky z Transakcí, jsou moţné pouze ve formě uzavření písemného dodatku ke Smlouvě Provozovatel nebude z důvodu bezpečnosti brát zřetel na ţádná jednostranná oznámení o změně bankovního účtu Uţivatele, bez ohledu na formu oznámení nebo osobu oznamovatele. Uţivatel má v rámci Administračního rozhraní moţnost nastavit automatické převody přijatých plateb v určitých časových intervalech a/nebo po dosaţení určité výše částky evidované na Platebním účtu Uţivatele Provozovateli vzniká nárok na Provizi a Poplatek za příchozí transakci okamţikem, kdy příslušná Transakce ve prospěch Uţivatele obdrţí status dokončeno (čl ) a Provozovatel je oprávněn částku odpovídající výši vzniklé Provize jednostranně strhnout z Platebního účtu Uţivatele, jakmile získá status dokončeno Uţivatel má moţnost vrátit provedenou platbu (která má status dokončeno ) zpět Zákazníkovi. Tento příkaz Uţivatel zadává prostřednictvím Administračního rozhraní Platební brány wplatba. Provozovatel se zavazuje navrácení platby provést následující pracovní den po dni, kdy Uţivatel zadal příkaz k navrácení, pouze však pod podmínkou, ţe zůstatek na Platebním účtu Uţivatele je kladný a výše kladného zůstatku přesahuje částku, která se má dle příkazu Uţivatele vrátit Zákazníkovi; Provozovatel neodpovídá za ţádnou škodu ani jiné nároky Zákazníka, které mu vznikly tím, ţe Provozovatel nevrátil platbu pro nesplnění obou uvedených podmínek. Uţivatel však nemá při navrácení provedené platby zpět Zákazníkovi nárok na vrácení Provize Provozovatele, Poplatku za příchozí transakci ani dalších peněţitých plnění Uţivatele sjednaných ve Smlouvě V případě, ţe Uţivatel z jakéhokoli důvodu (zejména při odstoupení od kupní smlouvy dle 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku vrací Zákazníkovi platbu, uhrazenou Zákazníkem prostřednictvím Platební karty, je Uţivatel povinen tuto platbu vrátit přes platební brána wplatba způsobem dle čl , nebo bezhotovostním převodem z bankovního účtu Uţivatele, uvedeného ve Smlouvě, výhradně kreditem na Platební kartu,

19 kterou Zákazník pouţil k platbě za zboţí anebo sluţby. Provozovatel není oprávněn vracet Uţivateli tyto platby v hotovosti, a to ani při osobním vrácení zboţí na provozovně Uţivatele Uţivatel má moţnost vrátit i jen část z provedené platby (která má status dokončeno ) zpět Zákazníkovi; článek se v těchto případech pouţije přiměřeně. Ani v případě vrácení části z provedené platby nemá Uţivatel nárok na vrácení Provize či její poměrné části, Fixního poplatku či jeho poměrné části ani dalších peněţitých plnění Uţivatele sjednaných ve Smlouvě. 5. PROVIZE ZA UŢÍVÁNÍ PLATEBNÍ BRÁNY WPLATBA 5.1. Výše Provize a Poplatek za příchozí transakci Provozovatel má nárok na úplatu za uţívání Platební brány wplatba Provizi z kaţdé Transakce provedené prostřednictvím Platební brány wplatba. Výše Provize je sjednávána v závislosti na obratu Uţivatele a průměrné výše Transakce za stanovené období, výše provize se můţe po dobu trvání Smlouvy měnit za podmínek, jak jsou sjednány ve Smlouvě. Vedle Provize vzniká Provozovateli téţ nárok na Poplatek z příchozí transakce z kaţdé Transakce, jehoţ výše je rovněţ sjednána ve Smlouvě Vznik nároku na Provizi a Poplatek za příchozí transakci Okamţik vzniku nároku Provozovatele na Provizi z Transakce a na Poplatek za příchozí transakci je upraven v čl Obchodních podmínek. Uzavřením Smlouvy si strany sjednávají, ţe Provozovatel je oprávněn jednostranně strhnout peněţitou částku odpovídající výši vzniklé Provize a Poplatku za příchozí transakci v okamţiku, kdy Transakce získá status dokončeno (čl ) Uţivatel má v rámci Administračního rozhraní průběţně podrobný přehled o jednotlivých Provizích, Poplatcích za příchozí transakce či jiných poplatcích uhrazených Provozovateli Provozovatel je oprávněn zavést nové poplatky např. v souvislosti s rozšířením počtu a způsobů Platebních metod. V takových případech má Provozovatel právo postupovat podle podmínek sjednaných ve Smlouvě nebo příloze Smlouvy (např. Ceník) Vznik nároku na Měsíční poplatek za správu platebního systému, Poplatek za převod peněţních prostředků na účet obchodníka (Uţivatele) a Poplatek za refundaci (Refundace) Uzavřením Smlouvy si strany sjednávají, ţe Provozovatel je oprávněn jednostranně strhnout peněţitou částku odpovídající výši Měsíčního poplatku, je-li ve Smlouvě stanoven, v okamţiku, kdy Uţivatel v daný kalendářní měsíc realizoval alespoň jednu úspěšnou platební

20 transakci přes platební bránu wplatba. Měsíční poplatek je účtován v následujícím měsíčním zúčtovacím období zpětně za předchozí zúčtovací období Uzavřením Smlouvy si strany sjednávají, ţe Provozovatel je oprávněn jednostranně strhnout peněţitou částku odpovídající výši Poplatku za převod peněţních prostředků, je-li ve Smlouvě stanoven, v okamţiku, kdy Uţivatel na svůj jednorázový pokyn či automaticky dle nastavení v Administračním rozhraní poţádal o převod vybraných peněţních prostředků na svůj bankovní účet, a to za kaţdý takový uskutečněný převod Uzavřením Smlouvy si strany sjednávají, ţe Provozovatel je oprávněn jednostranně strhnout peněţitou částku odpovídající výši Poplatku za refundaci, je-li ve Smlouvě stanoven, v okamţiku, kdy Uţivatel na svůj pokyn v Administračním rozhraní či na základě dohody s Provozovatelem poţádal o vrácení vybraných peněţních prostředků z konkrétní Transakce zpět Zákazníkovi, a to za kaţdou takovou uskutečněnou refundaci vybraných peněţních prostředků. 6. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE 6.1. Právo Provozovatele odmítnout provedení platby v rámci Platební brány wplatba popř. zamezit přístup k Platební bráně wplatba popř. do Administračního rozhraní Provozovatel je oprávněn odmítnout zpracování platby provedené konkrétním Zákazníkem, zejména a) má-li důvodné podezření, ţe Transakce není v souladu s právními předpisy, b) má-li důvodné podezření, ţe Transakce nebyla provedena se souhlasem majitele kreditní karty, která byla pro danou Transakci pouţita, c) má-li důvodné podezření, ţe Transakce nebyla provedena se souhlasem majitele bankovního účtu, který byl v případě dané Transakce vyuţit, d) má-li důvodné podezření, ţe nejde o reálnou Transakci (mimo testovací) Provozovatel je oprávněn zamezit Uţivateli přístup k Platební bráně wplatba popř. do Administračního rozhraní, a to zejména v případě a) existuje-li důvodná hrozba ohroţení Platební brány wplatba počítačovými viry ze strany Webových stránek Uţivatele, b) nejsou-li na Webových stránkách zpřístupněny a zveřejněny informace dle čl nebo Obchodních podmínek, c) dozví-li se o protiprávním charakteru zboţí či sluţeb nabízených na Webových stránkách jakoţ i protiprávním obsahu samotných Webových stránek Uţivatele,

Obchodní podmínky. a) adresa pro doručování: adresa sídla uvedená v čl. 1.1.1 shora, b) elektronická adresa: obchod@mobilbonus.cz

Obchodní podmínky. a) adresa pro doručování: adresa sídla uvedená v čl. 1.1.1 shora, b) elektronická adresa: obchod@mobilbonus.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a uţívání platební brány wplatba platné od 1.1.2014 provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava, zapsaném v obchodním rejstříku

Více

Pravidla. využívání platebního systému PayU pro účely úhrad cen zboží v rámci Heureka.cz

Pravidla. využívání platebního systému PayU pro účely úhrad cen zboží v rámci Heureka.cz Pravidla využívání platebního systému PayU pro účely úhrad cen zboží v rámci Heureka.cz společnosti PayU S.A. daňové číslo: 779-23-08-495, se sídlem Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň, Polsko, kancelář v ČR

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU. provozovatele - společnosti

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU. provozovatele - společnosti Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

!PayU Czech Republic, s.r.o. T: 800 227 228 Karolinská 650/1- Danube House E: obchod@payu.cz 186 00, Praha 8 - Karlín W: www.payu.cz!

!PayU Czech Republic, s.r.o. T: 800 227 228 Karolinská 650/1- Danube House E: obchod@payu.cz 186 00, Praha 8 - Karlín W: www.payu.cz! ! Pravidla využívání platebního systému PayU pro účely úhrad cen zboží v rámci Heureka.cz společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti Aukro s.r.o. se sídlem Zlín, náměstí T. G. Masaryka 1280, PSČ 76001 IČ 27684555 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému Fin Communication System provozovatele - společnosti

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému Fin Communication System provozovatele - společnosti Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému Fin Communication System provozovatele - společnosti Fin Communication s.r.o. se sídlem Spálená 108/51, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ 03804330

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET Tyto Podmínky virtuálních karet obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní virtuální platební karta

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti VIVANTIS a.s., se sídlem Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim, IČO: 25977687, DIČ: CZ25977687,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky.

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky. Obchodní podmínky pro zajištění vydávání a používání platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online kurzy umístěné na adrese www.malujemesusmevem.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online kurzy umístěné na adrese www.malujemesusmevem.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online kurzy umístěné na adrese www.malujemesusmevem.cz Hana Danková, Mokrá 1, 149 00 Praha 4 IČO 49644157 (dále jen prodávající ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02 Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools 1. Úvodní ustanovení 1.1. Poskytovatel provozovaného společností INFOTOOLS.cz s.r.o. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET

PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET Tyto Podmínky platebních karet upravující debetní karty ( Podmínky ) obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o platební kartě. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem.

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 OBSAH Článek Strana A OBECNÁ ČÁST... 2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. IDENTIFIKACE KLIENTA... 2 3. DŮVĚRNOST

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více