Vrchotojanovický měsíčník 12/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 12/2010"

Transkript

1 Ženy chtějí, abys měl rozum jen proto, aby tě o něj mohly připravit. JIŘÍ ŽÁČEK I v mladé hlavě se někdy najde starý rozum. TATARSKÉ PŘÍSLOVÍ Zuřivost a hněv vrhá rozum do záhuby. VERGILIUS Vrchotojanovický měsíčník 12/2010 Studený prosinec - brzké jaro. ZE Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2011 Vám přeje městys Vrchotovy Janovice SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice na své druhém veřejném zasedání přijalo usnesení, kterými: schválilo program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse jak byl předložen; určilo ověřovateli zápisu z jednání Jana Starostu a Ing. Bohuslava Vacka; schválilo návrhovou komisi : Jitka Kolářová, Ing. Jan Mareš Ph.D., Ing. Jana Kněnická; schválilo činnost rady městyse od ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse; schválilo plán zasedání zastupitelstva městyse na období 1. pololetí roku 2011; zasedání se uskuteční 22. února, 26.dubna, 28.června, vždy od 19 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Vrchotovy Janovice; schválilo návrh na rozpočtové provizorium na rok 2011 do schválení rozpočtu městyse na rok 2011 jak byl předložen; schválilo s účinností od měsíční odměny pro členy zastupitelstva, kteří nejsou pro výkon funkce uvolněni, ve výši podle předloženého návrhu: místostarosta ,-- Kč, člen rady městyse 1.200,-- Kč, předseda výboru nebo komise 950,-- Kč, člen výboru nebo komise 600,-Kč, člen zastupitelstva 400,-- Kč; schválilo Jednací řád Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice; schválilo Program rozvoje městyse na volební období (viz. dále); schválilo Program obnovy venkova na období do roku 2014 (viz. dále); schválilo návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2010 o místních poplatcích s účinností od (nedochází ke změně výše poplatků); schválilo návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2010 o místním poplatku za provoz systému

2 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od (nedochází ke změně výše poplatku); schválilo kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 270/2 v k.ú. Rudoltice o výměře 64 m 2 za celkovou cenu 5.120,-- Kč pánům Radkovi a Richardovi Matysovým a pověřilo starostu městyse podpisem kupní smlouvy; schválilo kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 270/2 v k.ú. Rudoltice o výměře 40 m 2 za celkovou cenu 3.200,-- Kč panu Jiřímu Chaloupeckému a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy; zvolilo předsedy osadních výborů takto: Mrvice - Josef Čech, Rudoltice - Pavel Kunšta, Šebáňovice - Jiří Nerad, Velká Lhota - Pavel Havlíček, Libohošť I. - Jan Novotný, Libohošť II. Lubomír Velek. Rada městyse na svém zasedání mimo jiné: - souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na stavbu nové mateřské školy a s podáním žádosti z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na intenzifikaci čistírny odpadních vod, na rok 2011; - projednala předložené plány práce komisí rady městyse, a to občanské a sociální, kulturní a životního prostředí; - souhlasila se zřízením komise veřejného pořádku, jejímiž členy budou Petr Dvořák, Pavel Stránský a Eva Černá. star MĚ STYS VRC HOTOVY JANOVIC E Program rozvoje městyse na volební období Investiční akce : dokončení oprav památkové chráněné budovy čp. 2 ve Vrchotových Janovicích oprava a údržba místních komunikací v katastru městyse podle pořadí naléhavosti postupné vybudování chodníků v městysi podle pořadí naléhavosti postupná výměna rozvodů vody, provedení celkového zateplení včetně výměny oken v bytovém domě čp. 114/116 ve Vrchotových Janovicích zvážit možnost a potřebnost položení umělého trávníku na plochu stávajícího tréninkové hřiště na kopanou výstavba dvoutřídní mateřské školy, včetně dětského hřiště dle projektové dokumentace zavedení plynového vytápění, celkové zateplení budovy, včetně výměny oken v budově základní školy ( čp. 95) rekonstrukce povrchu předdvoří dle projektové dokumentace dokončení úprav objektu čp.22 Spolkový dům v Šebáňovicích, vybudování dětského hřiště obnova a vybavení sportovišť v obci ( sportoviště střed) parková úprava pozemku p.č. 1336/1 ve V. Janovicích ( pod úřadem městyse) parková úprava lokality Pacián intenzifikace ČOV podle projektové dokumentace oprava zdi na novém hřbitově Ostatní : věnovat soustavnou pozornost každodenním starostem spoluobčanů, jejich připomínkám a podnětům podpora bytové výstavby a vytváření vhodných podmínek pro život mladých rodin realizovat prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě U Lihovaru pořídit a schválit nový územní plán městyse podporovat nadále provoz letního kina zkvalitňovat práci na úseku služeb

3 dbát na hospodárnost provozu zařízení městyse, provádět pravidelnou údržbu a opravy zařízení městyse stanovovat každoročně vyrovnaný rozpočet, věnovat zvýšenou pozornost úsporám vytvářet všestranné podmínky a plně podporovat zachování školy v městysi pečovat o veřejná prostranství a zeleň, o pořádek a čistotu pečovat o veřejné osvětlení ve všech částech městyse spolupracovat s osadními výbory při řešení aktuálních záležitostí jednotlivých osad spolupracovat se státními orgány v oblasti bezpečnosti občanů, vytvoření komise veřejného pořádku spolupracovat s podnikateli v rámci městyse spolupracovat v rámci Mikroregionu Džbány, Chopos a Posázaví upravit náves ve Velké Lhotě po dohodě s osadním výborem dbát o zachování přírodních a krajinných hodnot městyse a jeho okolí včetně osad zlepšit využití stávajícího dětského hřiště mateřské školy každý člen zastupitelstva se bude podílet na akcích při úpravě a vzhledu městyse zvážit možnosti a potřebu umístění bankomatu zvážit možnost zřízení sběrného dvora (dle určení ÚP) Kulturní a společenský život v obci : vydávat místní noviny Vrchotojanovický měsíčník a pravidelně aktualizovat webové stránky městyse pečovat o vzhled a okolí památníků na území katastru městyse podporovat akce pro seniory a mládež, spolupracovat se společenskými organizacemi a občanskými sdruženími, nadacemi a společnostmi spolupracovat s Národním muzeem kulturní akce, svatební obřady podpora knihovny, zkvalitnění jejích služeb, včetně internetu pro veřejnost Program rozvoje městyse je limitován finančními možnostmi a závazky městyse. Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice Program rozvoje městyse schválilo usnesením č. 25/2/2010. M Ě S T Y S V R C H O T O V Y Program obnov y J A N O V I C E venkova - aktualizace pro období a) Kulturní, společenské a vzdělávací akce : vydávání místních novin Vrchotojanovický měsíčník a pravidelná aktualizace webových stránek městyse podpora zájmových společenských organizací a občanských sdružení podpora akcí pro seniory a pro mládež podpora kulturních aktivit pro občany všech věkových kategorií podpora zájmové činnosti, spolupráce s nadacemi a společnostmi, podpora udržení a rozvíjení tradicí spolupráce s Národním muzeem - kulturní a společenské akce, svatební obřady podpora bytové výstavby vytváření vhodných podmínek pro život mladých rodin v městysi vytváření podmínek pro zlepšení dostupnosti lékařské péče vytváření podmínek pro zlepšení dopravní obslužnosti městyse spolupráce s podnikateli v katastru městyse schválit nový Územního plánu městyse dokončení opravy památkově chráněné budovy čp. 2 (západní strana) - nátěry oken a dveří b) Rozvoj hospodářství městyse : c) Zachování, obnovení venkovské zástavby :

4 plynofikace budovy čp. 2 (úřad městyse), plynofikace budovy čp. 95 (základní škola) včetně zateplení budovy a výměny oken postupná adaptace domu čp. 22 v Šebáňovicích postupné vybudování chodníků v obci podle pořadí naléhavosti postupná výměna rozvodů vody, provedení zateplení fasády včetně výměny oken v bytovém domě čp.114/116 ve Vrchotových Janovicích výstavba nové dvoutřídní mateřské školy podle schválené projektové dokumentace obnova a vybavení sportoviště v městysi (sportoviště střed) úprava veřejných prostranství, zkvalitnění technické infrastruktury parková úprava pozemku p.č. 1336/1 v Janovicích (pod úřadem městyse, návaznost na parkoviště) úprava a údržba místních komunikací v katastru obce podle pořadí naléhavosti péče o vzhled a okolí památníků na území katastru městyse péče o veřejná prostranství a zeleň, o pořádek a čistotu v městysi péče o veřejné osvětlení ve všech částech městyse zachování přírodních a krajinných hodnot městyse a jeho okolí intenzifikace ČOV podle projektové dokumentace rekonstrukce povrchu předdvoří zámku podle projektové dokumentace realizování navrženého systému ekologické stability - viz. územní plán městyse péče o stromořadí kolem silnic, především o lipovou alej - významný krajinný prvek budování cyklostezek a naučných stezek v regionu (spolu s Mikroregionem Džbány) d) Ochrana a obnova kulturní krajiny v katastru městyse : Program obnovy venkova je limitován finančními možnostmi a závazky městyse. Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice aktualizaci Programu obnovy venkova schválilo dne usnesením č. 26/2/2010. Skládka nedaleko Rudoltic se dočkala rekultivace Na konci listopadu byla ukončena akce Rekultivace skládky v Rudolticích na kterou Městys Vrchotovy Janovice získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí (jedná se o finance z Evropské unie). Prostor bývalého skladiště odpadků nedaleko místní části Rudoltice se tak navrátil přírodě. Skládka u Rudoltic se nachází v údolí Božkovického potoka na trase z Drachkova do Vrchotových Janovic. Provoz skládky byl ukončen v roce Okresní úřad v té době nařídil rekultivaci, která nebyla provedena vzhledem k omezeným finančním možnostem obce. Až v roce 2008 byla ve spolupráci s Mikroregionem Džbány podána žádost a s přispěním peněz z EU se podařilo skládku vrátit opět do stavu, který je blízký přírodě. Podání žádosti o dotaci předcházel průzkum lokality, který měl prokázat, zda ze skládky nevytékají nebezpečné látky. Na začátku roku 2009 jsme se dozvěděli, že žádost o dotaci byla úspěšná a začala příprava výběrového řízení, které nakonec vyhrála firma SITA CZ a. s. Po uzavření smlouvy byla v září 2010 zahájena stavba nově bylo uloženo potrubí v potoce, který protéká přímo pod areálem bývalé skládky, celý prostor se rozhrnul na menší vrstvu a po okrajích byly vyhloubeny odvodňovací žlaby a na povrchu skládky je teď vrstva zeminy osetá travou. Celkové náklady akce byly ,- Kč, z toho 90% bylo hrazeno z dotace Operačního programu Životní prostření. Peníze investované do ukončení a návratu skládky zpět přírodě byly využity v duchu Operačního programu Životní prostředí pro vodu, vzduch a přírodu. Ing. Eliška Zemanová

5 ÚŘAD MĚSTYSE informuje: Oznámení ČEZ Distribuce, a.s. o přerušení dodávky elektřiny: - v části Rudoltice dne od 8.oo do 16.oo hodin dne od 8.oo do 16.oo hodin dne od 8.oo do 16.oo hodin - V současné době se rozmohl vandalismus, který se, bohužel, dotýká každého z nás. Ničí se zařízení čistírny odpadních vod a v důsledku toho je ČOV i mimo provoz, což by mohlo mít i negativní následky (pokuta, atd.). Celá záležitosti byla postoupena Policii České republiky, která bude situaci monitorovat. Je v zájmu nás všech, aby klíčová zařízení městyse fungovala a nemuseli jsme vynakládat prostředky na zbytečné opravy. P.Stránský Rozsvícení vánočního stromu Úřad městyse navázal v letošním roce na dobře zahájenou tradici v roce rozsvěcení vánočního stromu. Také letos bylo přichystáno kulturní vystoupení žáků základní školy a členek občanské komise, také letos tuto malou slavnost zahajoval pan starosta. Letošní program rozsvícení byl obohacen o sváteční slovo přednesené panem farářem Böhmem, docela nečekaně také vystoupením učitelek zdejší základní školy a v závěru pak vystoupením slečny Kateřiny Žižkové a její spolužačky s dvojhlasým přednesem vánočních písní. Také tradičně se podával teplý čaj nebo punč s vánočkou. Naše poděkování si zaslouží všichni, kteří se na přípravě, organizačním zajištění a vlastním průběhu slavnosti podíleli, také panu Petráškovi za ozvučení akce a Koloniálu Čiperovi za sponzorský příspěvek na zajištění občerstvení. Děkujeme i všem občanům za hojnou účast a věříme, že také v příštím roce tuto tradiční slavnost na počátku adventu svou účastí podpoří. Marcela Čedíková ZE ŠKOLY A ŠKOLKY Vánoční jarmark ve škole V pátek 26. listopadu se konal ve škole Vrchotovy Janovice tradiční vánoční jarmark. Na úvod vystoupili žáci všech tříd základní školy, někteří recitovali, další zpívali koledy za doprovodu paní učitelky Chomoutové. Celým programem provázeli Nikola Babická a Ondřej Trmal z deváté třídy. Poté se školní chodby zaplnily nakupujícími, kteří i letos měli velký výběrz vánočních výrobků. Poděkování patří všem dětem a pedagogům, kteří vystoupení pečlivě připravovali. Za všechny žáky, paní učitelky i ostatní zaměstnance školy Vám přejeme spokojené Vánoce a šťastný nový rok. Ing. Zuzana Bukovská Mikulášská nadílka ve školce V pátek 3. prosince přišel k nám, do školky, Mikuláš. Přišel i s andělem, čertem a čerticí. Z knihy hříchů se děti dozvěděly o tom, jak zlobily. Za přednesenou básničku nebo zazpívanou písničku pak od Mikuláše dostaly kornout plný dobrot. Poděkování patří rodinám Vackových z Minártic a Symůnkových z Janovic za uspořádání besídky, rodičům a paní Mrázkové z DV Jednoty za přispění do balíčků. Současně všem čtenářům měsíčníku přejeme krásné vánoce. Za MŠ: Jana Muchová

6 Práce žáků Základní školy: Nikola Babická Vaněk Fraňková proběhne ve středu 26. ledna od 14 do v budově základní školy S sebou přineste: rodný list dítěte občanský průkaz zákonného zástupce.00 Od středy 2. února proběhne 10 lekcí projektu pro předškoláky My se školy nebojíme NAPSALI NÁM Milý Vrchotojanovický měsíčníku! Musím Ti sdělit, že se na Tvoje zprávy z místa, kde již 67 roků od vyhnání z obce nežiji, vždy těším. Hlavně proto, že se dozvídám vše podstatné ze života obce, kterou mám rád a často ji navštěvuji. Mám zde totiž poslední spolužáky, s kterými si rád posedím a popovídám. Sleduji změny, které se v obci za posledních dvacet roků odehrály, většinou k dobrému. Když posuzuji a srovnávám podobné zpravodaje, měsíčníky nebo noviny odjinud (i z mého současného bydliště), tak Tě musím jen chválit. Stručně, věcně, bez zbytečných komentářů informuješ o činnosti rady, zastupitelstva a úřadu. To se často jinde vůbec neděje. Velice dobře informuješ občany, na co by v daném období neměli zapomenout, co je vhodné navštívit a co je v obci nebo okolí zajímavého. Ne všechna podobná periodika jsou takto koncipována a já Tě dávám vždy za vzor. Co postrádám : ani si nevzpomínám, že by o sobě dala vědět správa zámku, i když je zámek neodmyslitelnou dominantou obce zajímalo by mě, co se stalo se záměry česko-německo-rakouského sblížení, na kterém se měly Janovice podílet Nakonec dovol, abych i já přispěl stručnou informací, která se týká Sidonie Nádherné. Nedávno vyšla v nakladatelství ARGO 2010 kniha Aleny Wagnerové Sidonie Nádherná a konec střední Evropy. Knihu jsem si přečetl a jsem toho názoru,že patří k tomu nejlepšímu, co o Sidonii a Janovicích vyšlo. Doporučoval bych, aby k tomuto tématu byla v příštím roce uspořádána beseda s autorkou knihy a posledními pamětníky těchto událostí. Určitě by to stálo za to.

7 Do nového roku přeji Vrchotojanovickému měsíčníku hodně zdaru a všem janovickým občanům mnoho zdraví a spokojenosti. Rodák Jára Žák Pozn. redakce : DĚKUJEME JE DOBRÉ VĚDĚT Pozor na kapsáře! Blíží se Vánoce, do obchodů začínají mířit stovky zákazníků a kapsářům začínají žně. Využívají momentu, kdy je nakupující zaujat vybíráním zboží a nevěnuje náležitou pozornost své kabelce či nákupní tašce odložené v nákupním vozíku. Policisté šetří krádeže kabelek, peněženek, dokladů či mobilních telefonů v předvánočním období nejčastěji. Kapsáři kradou nejenom na parkovištích před supermarkety, ale zákazníky okrádají přímo v prodejnách. Oběti kapsářů: osmapadesátiletý nakupující v OD Kaufland v Benešově nevěnoval dostatečnou pozornost své příruční tašce s penězi, občanským i řidičským průkazem, cestovním pasem, průkazem pojištěnce, platební kartou, telefon a dalšími věcmi. Škodu cca dvacet tři tisíc korun. Nebo: v OD Billa ve Vlašimi nakupovala třiašedesátiletá žena. Z kabelky, kterou měla pověšenou na nákupním vozíku, pachatel odcizil peněženku s penězi, doklady, platební kartu, tři kusy mobilních telefonů a další věci. Škoda cca jednadvacet tisíc korun. Nebo: osmačtyřicetiletý cizinec na parkovišti před OD Kaufland přendal zboží z košíku do svého vozidla a než vrátil zpět nákupní vozík, neznámý pachatel mu z auta odcizil brašnu s osobními doklady, kreditní kartou a dalšími věcmi. Škoda cca tři tisíce korun. Zásady bezpečného chování Pokud člověk nechce být okraden, měl by sobě, svému okolí a zavazadlům věnovat náležitou pozornost. Nákupní tašky a kabelky by neměl odkládat do nákupního vozíku, na prodejní pult či při zkoušení zboží na zem. Kabelky pověšené přes rameno by ženy měly nosit vždy uzavřené, těsně u těla s rukou na zapínání. Pánové by v žádném případě neměli nosit peněženky v zadních kapsách kalhot. Peníze, doklady a další cenné věci není vhodné ukládat do zadních kapes batůžků. Tato místa totiž majitel zavazadla nemá dostatečně pod kontrolou. Rovněž tak není dobré nosit u sebe zbytečně velkou finanční hotovost. Pokud dojde k odcizení kreditní karty, šekové knížky či sporožirové karty, je nezbytné o tom co nejdříve informovat pobočku spořitelny nebo banky a doklady zablokovat. Lidé by neměli zapomínat ani na své mobilní telefony. I ty se stávají terčem zlodějů. Policisté občany varují: dávejte si na své věci dobrý pozor a nedávejte zlodějům příležitost a šanci ke krádeži. por. Bc. Zuzana Stránská JE AKTUÁLNÍ - Zábavná pyrotechnika nepatří do rukou dětem Silvestrovské veselí je již tradičně spojeno s používáním zábavné pyrotechniky. S blížícím se koncem roku lidé nakupují různé petardy, dělobuchy, světlice, dýmovnice a další nejrůznější předměty. Neopatrná manipulace s nimi však může způsobit vážná zranění, která jsou často doprovázena trvalými následky. Prodej i nákup pyrotechnických předmětů pro zábavné účely má svá přísná pravidla. Při manipulaci s nimi se musí dodržovat návod na obalu výrobku, který musí být uvedený v českém jazyce. Rovněž tak na něm musí být označení výrobce či dovozce, datum použitelnosti a klasifikační třída, do které jsou pyrotechnické předměty zařazeny podle stupně jejich nebezpečnosti. Od 1. července 2010 vstoupil v platnost nový zákon č. 148/2010 Sb. o prodeji pyrotechnických výrobků. Do I. kategorie patří pyrotechnické hračky jako prskavky, pistolové kapsle, třaskavé proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, blikavky, bouchací kuličky apod. Tyto je možné prodávat osobám od 15 let. Pyrotechnické předměty II. kategorie mohou být prodávány pouze osobám starším osmnácti let a patří sem předměty s hvízdavou náplní a rakety, bengálské ohně, gejzíry, petardy, rakety s náplní barevných světlic nebo barevné dýmy. Do III. kategorie nebezpečnosti jsou zařazeny předměty, které mohou být prodávány pouze osobám od 21 let. Patří sem dělové rány, různé druhy raket a vystřelovacích efektů.

8 Odpalovat pyrotechniku by měl střízlivý člověk, manipulovat by s ní měl zásadně na volném prostranství a neměl byl mířit na sebe a ani na druhé. Nedoporučuje se rovněž používat podomácku vyrobené nejrůznější pyrotechnické předměty a kupované výrobky ještě doma vylepšovat. Rodiče by měli na Vánoce, ale především na Silvestra na své děti dohlédnout. Pyrotechnika je stále velmi populární. Proto je třeba s ní manipulovat bezpečně. Jen tak můžeme konec starého a příchod nového roku bezstarostně oslavit. por. Bc. Zuzana Stránská MS Vrchotovy Janovice pořádá dne od hod. tradiční myslivecký P L E S v sále restaurace,,u kaštanu v Křešicích. K tanci a poslechu hraje skupina Horváth band. Vstupné: 100,- Kč Doprava zajištěna obousměrně s 1. odjezdem v ze zastávky,,u školy. Srdečně zvou pořadatelé. Všem čtenářům měsíčníku hezké vánoce, dobrou pohodu a hodně zdraví do nového roku 2011 přejí senioři z Klubu důchodců Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek - předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 12/2010 vychází 20. prosince 2010 Uzávěrka příspěvků pro číslo 1/ ledna 2011 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, Redaktor: Marcela Čedíková, tel ,

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

10/11/12 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ. KŘEST SNĚHEM Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka

10/11/12 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ. KŘEST SNĚHEM Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka 10/11/12 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ KŘEST SNĚHEM Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka Úvodník Vážení spoluobčané, po komunálních volbách bylo ustaveno nové složení samosprávy MČ Praha Dolní Počernice.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz 3 Slovo starosty 4 Usnesení č. 4/ZO/06 Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 6 Hlavní úkoly obce 2007 9 Zpráva

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

Motta: Laskavost je důležitější než moudrost. Poznání této pravdy je začátek moudrosti. Theodore Isaac Rubin

Motta: Laskavost je důležitější než moudrost. Poznání této pravdy je začátek moudrosti. Theodore Isaac Rubin BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE září - říjen 2014 Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, podzimní dny přinášejí mnohdy plískanice, ale také nádherně vybarvují přírodu. A pokud zasvítí

Více

Hezký dobrý den, milí spoluobčané,

Hezký dobrý den, milí spoluobčané, Hezký dobrý den, milí spoluobčané, skončilo období povolebního klání a dohadování, úlohy jsou rozděleny. Nastal čas znovu se pustit do práce. Doufám jen, že všichni voliči i volení zastupitelé mysleli

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014

Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014 Zpravodaj Ročník XXV., číslo 1 únor 2014 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, první číslo Zpravodaje v roce 2014 je příležitostí ke krátkému ohlédnutí za rokem 2013. Nejvýznamnější akcí byla oprava krovu

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244 Přibyslavský O B Č A S N Í K ROČNÍK XXI ČÍSLO 244 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 2 Usnesení rady a zastupitelstva Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC Zprávy z Rady a Zastupitelstva LEDEN 2014 Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes.

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. OTNICKÝ 47 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 17. ročník 30. března 2012 Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. ANDĚLSKÁ ŠOU V DĚLNICKÉM DOMĚ MAŠKARNÍ PLES ŠKOLNÍ

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

PROSINEC 2007 ročník 13, číslo 12 zpravodaj@mukolin.cz

PROSINEC 2007 ročník 13, číslo 12 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně PROSINEC 2007 ročník 13, číslo 12 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Dne 13. prosince byla slavnostně podepsána Smlouva o úplatném převodu obchodního podílu ve

Více