kde víc, než ve zdravotní politice ODS platí prohlášení našeho předsedy Mirka Topolánka, že se nacházíme na rozcestí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kde víc, než ve zdravotní politice ODS platí prohlášení našeho předsedy Mirka Topolánka, že se nacházíme na rozcestí."

Transkript

1 Vážené delegátky, vážení delegáti, kde víc, než ve zdravotní politice ODS platí prohlášení našeho předsedy Mirka Topolánka, že se nacházíme na rozcestí. Tým Tomáše Julínka představil před několika lety ve formě tezí sice ucelený, ale v praxi složitě aplikovatelný koncept, který spíše než reálnou koncepci připomíná čistě akademickou, teoreticky-ekonomickou studii. Myšlenka jejího prosazení do praxe se ukázala jako zcela utopistická ještě dříve, než vznikla její paragrafovaná verze. Tato studie by sice v izolovaném, laboratorním prostředí možná mohla fungovat, ale pouze pokud by se ji podařilo prosadit a realizovat jako kompaktní celek. Díky jejímu nulovému koaličnímu potenciálu se však hned na počátku ukázalo, že pokud i malá část nebude realizována, pokud vypadne kamínek z mozaiky, celý systém se hroutí, protože je těžko kompatibilní se systémem stávajícím. Není síly, která by zvrátila můj názor a Tomáši, není to v žádném případě střet osobní, ale střet vizí, že Tvůj koncept je ve stávajícím, nikoli většinovém, volebním systému politicky naprosto neprosaditelný a tudíž v praxi neproveditelný. Jeho nedopracovaností do praktických podmínek a jeho tvrdohlavým prosazováním jsme zbytečně ztratili celé jedno volební období, prohráli krajské i senátní volby, a pokud na něm budeme trvat i dále, tak zcela jistě prohrajeme i všechny další volby. Proti sobě jsme popudili pacienty, akademickou obec i odbornou zdravotnickou veřejnost. Pokud například 90% akademiků odmítá převod univerzitních nemocnic na akciové společnosti nebo pokud naprostá většina veřejnosti se obává privatizace zdravotních pojišťoven, tak je fatální politickou chybou podobné návrhy prosazovat silou, i kdybychom byli o této cestě přesvědčeni sebevíce, a to zdaleka mnozí z nás nejsme. Jen ztratíme další čas, další voliče, další volby. Zdravotnictví (a celou zemi) pak bude řídit sociální demokracie, která neprovede reformy žádné, naopak její socialistické vize povedou k finančnímu zhroucení systému a zhoršení kvality a dostupnosti péče. Na tomto poškození pacientů přitom bude mít zřetelnou vinu i ODS, která prosazovala neprosaditelné. Jedinou možnou cestou je představit koncept úplně nový, který také zajistí finanční stabilitu zdravotnictví, bude disponovat koaličním potenciálem, bude pro většinu veřejnosti srozumitelný, předvídatelný a přijatelný a každá příští vláda ho nebude chtít okamžitě měnit. JAKOU STRATEGII PRO PROSAZENÍ TAKOVÉHO CÍLE ZVOLIT? Strategie budoucí zdravotní politiky ODS 1. Nabídnout občanům vstřícnou zdravotní politiku založenou na garanci stability, jistoty a bezpečí. 2. ODS musí garantovat finanční stabilitu českého zdravotnictví a nezadlužování budoucích generací. 3. Pacient a jeho role v systému zdravotní péče zůstane i nadále ústředním prvkem reformních kroků.

2 4. ODS se v budoucnu vyvaruje prosazování pro občany obtížně pochopitelných a mnohoznačně vysvětlitelných návrhů, které v minulosti vedly např. k obavám z nedostupnosti péče, z divoké privatizace a z dramatického zvyšování spoluúčasti. 5. ODS konečně začne být ve zdravotní politice vstřícná převratný krok je předem deklarovaná vůle k širší politické dohodě ve prospěch občanů, a to v tématech přesahujících několik volebních období. 6. ODS bude nositelem konkrétních, snadno pochopitelných a snadno prezentovatelných unikátních návrhů ve prospěch občanů. 7. ODS bude budovat podporu lékařského stavu, akademické obce a odborné zdravotnické veřejnosti vůbec. 8. ODS bude své zdravotnické vize prezentovat prostřednictvím kompetentních, mediálně zdatných a veřejností akceptovaných politiků, kteří nejsou úzce spojeni s neúspěšným tažením předchozí reformy. Obdrželi jsme podkladový materiál, který v oblasti zdravotnictví je plný obecných a nekonkrétních vět. JÁ JSEM VŠAK PŘESVĚDČEN, ŽE JE TŘEBA PŘEDLOŽIT KONKRÉTNÍ A REALIZOVATELNOU VIZI A O TÉ VĚST DISKUSI TADY JE: ZDRAVÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Chceme zdravé zdravotnictví pro všechny Zachováme systém veřejného solidárního zdravotního pojištění s přerozdělením prostředků směrem k nemocným. Zachováme systém zdravotních pojišťoven jako veřejnoprávních institucí, nastavíme však nová pravidla pro jejich úspornější chod. Současně přineseme reformní změny, na základě kterých budou pojišťovny moci transparentně soutěžit o své klienty. Zaručujeme, že kvalita a dostupnost zdravotní péče nebude jakkoli omezena sociálně slabým. Úkolem zdravotnictví je však léčit, nikoli hodnotit sociální situaci pacientů a v závislosti na ní rozlišovat podmínky jejího poskytování a úhrady. Důsledně proto zajistíme, že to bude sociální nikoli zdravotní systém, který bude účinně řešit konkrétní sociální situaci konkrétního pacienta. Zachováme nedotknutelnost soukromého vlastnictví ve zdravotnictví. Pro všechna zdravotnická zařízení budou platit rovné podmínky, bez ohledu na typ a vlastníka. Prostřednictvím atraktivních daňových zvýhodnění budeme motivovat pacienty k zdravému životnímu stylu, prevenci a motivaci k nadstandardní spoluúčasti.

3 Budeme řádným hospodářem nedopustíme, aby zdravotní systém zadlužoval budoucí generace. Všem zdravotníkům vytvoříme adekvátní podmínky k práci a dalšímu vzdělávání a takové odměňování jejich práce, aby se za své platy nemuseli stydět. 2. Jsme otevřeni férové politické dohodě v zájmu občanů Chceme ukotvit ve zdravotnictví takový základ, který se nebude měnit po každých volbách. Jsou oblasti, kde v zájmu celé společnosti je smysluplné hledání politických kompromisů na více volebních období. V takových případech se vždy musí domluvit vládnoucí i opoziční strany. ODS bude iniciátorem a suverénním mediátorem takové dohody. S ostatními parlamentními stranami budeme hledat povolebnídohodu o reformě systému veřejného zdravotního pojištění.podporujeme zachování systému veřejného zdravotního pojištění se současným zavedením citlivě nastavených motivací pacientů z hlediska čerpání zdravotní péče. Nabídneme také povolební dohodu o míře a konstrukci spoluúčasti pacienta.definujeme, co je nadstandard. Tím také pevně zakotvíme standardní rozsah péče hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění. Rozdělení péče na základní (standardní, hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění) a péči nadstandardní (nehrazenou) se stane základem pro vznik komerčního připojištění. Nabídneme povolební dohodu o zdravotní péči o seniory. Dohodu o systému, organizaci a financování následné péče, zdravotně-sociální péče, domácí péče a hospicové péče pokládáme za naši zásadní prioritu pro několik příštích volebních období. 3. Pacient bude důležitým a váženým zákazníkem Zdravotnictví potřebuje jasná pravidla. Každý pacient bude jasně vědět, jaká má práva a povinnosti a jaká práva a povinnosti má zdravotnické zařízení, ve kterém je léčen. Pacient bude také vědět, na jakou péči má nárok, v jakém rozsahu a termínech a jaká péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Bude znát míru spoluúčasti a způsob, jak se na její rizika připojistit. Budeme pokračovat v posilování práv pacienta ve zdravotním systému a zlepšení jeho informovanosti. Soustředíme se na zásadní zkvalitnění přístupu zdravotnického personálu všech úrovní k nemocným. Důsledně budeme bojovat s elitářstvím a korupcí při poskytování zdravotní péče. 4. Budeme účinně reagovat na postupující stárnutí obyvatelstva Zdravotně zajištěné stáří je naší prioritou. Seniory a invalidy ochráníme sociálně únosným limitem spoluúčasti na zdravotní péči. Systém ochranného limitu nově zásadně zjednodušíme. Každý občan si bude moci náklady své spoluúčasti snadno sám spočítat.

4 Zavedeme nový typ dobrovolného ošetřovatelského připojištění a související daňová zvýhodnění. Takové připojištění pomůže budoucím seniorům lépe zvládnout náklady na zdravotní a zdravotně sociální ošetřovatelské služby v souvislosti s jejich stářím. Účinnou podporou domácí péče dáme seniorům skutečnou možnost se rozhodnout, kde chtějí v případě dlouhodobé nemoci stonat zda v léčebně nebo doma. Nezapomeneme na nevyléčitelně nemocné. Zavedeme státem garantovaný systém financování hospicové péče. Podporována bude jak lůžková, tak i stacionární a domácí hospicová péče. 5. Zajistíme dostupnější a kvalitnější péči pro všechny Zásadním způsobem posílíme roli praktických lékařů coby základního kamene fungujícího zdravotnictví. Každý občan bude osobně znát svého praktického lékaře, ten na něj bude mít čas a bude se mu věnovat. Jen tak se stane jeho skutečným osobním a rodinným lékařem. Praktické lékaře proto budeme lépe motivovat v jejich práci. To samé bude platit pro ostatní lékaře v první linii pediatry, gynekology a stomatology. Podpoříme zajištění lékařské pohotovostní služby praktickými lékaři a pediatry a tím zlepšíme dostupnost zdravotní péče našim spoluobčanům. Pacient bude pozitivně motivován, nikoli nucen, obrátit se nejprve na lékaře primární péče, dříve, než požádá o pomoc specialistu či nemocnici. Cíleně podpoříme vzdělávání praktických lékařů, stomatologů a dalších oborů, kde se nedostává lékařů. Fakultní nemocnice transformujeme na síť neziskových univerzitních nemocnic. Na jejich řízení a kontrole se bude společně podílet stát, univerzita a kraj. Budeme pokračovat v koncentraci specializované a superspecializované péče do míst, kde je soustředěn zkušený a vzdělaný personál a využívány nákladné a účinné technologie. Podpoříme rozvoj jednodenní péče, například jednodenní chirurgie. Řadu výkonů, při kterých je nyní pacient hospitalizován několik dnů, lze provést v jednom dni, což je pro pacienta komfortnější a pro zdravotní systém ekonomicky výhodné. Zvýšíme dostupnost lékárenské péče nad rámec běžné otevírací doby v každém okrese podpoříme vznik pohotovostní lékárenské služby. To povede k zvýšení dostupnosti předepisovaných léčiv, podpoře samoléčby a eliminaci zbytných návštěv u lékaře. Nadužívání této péče bude regulováno pohotovostním poplatkem. 6. V jednoduchosti je krása Sjednotíme systém výběru zdravotního a nemocenského pojištění. Oba typy pojištění budou spravovány zdravotními pojišťovnami. Tím bude lékař i pacient motivován k zefektivnění léčby a pracovní neschopnost nebude nadužívána.

5 Zásadním způsobem zjednodušíme, zpřehledníme a zkrátíme proces registrace a tvorby cen a úhrad léčivých přípravků. Při zachování soutěže o ceny změníme motivační mechanismy směrem k racionálnějšímu zacházení s léčivy. Zachováme regulační prvek spotřeby léčiv formou pevné spoluúčasti pacienta ve všech lékárnách. Jednotné ceny na všechna léčiva hrazená ze systému veřejného zdravotního pojištění zprůhlední systém pro pacienty. Povinností lékárny i zdravotnického zařízení bude vystavit veřejně přístupný přehledný ceník léčivých přípravků. V souvislosti s regulačními poplatky budeme hledat dlouhodobě udržitelný model tak, aby systém byl účinný, sociálně přijatelný, co nejjednodušší pro pacienty i lékaře a nebyl populisticky měněn každého půl roku. Regulační poplatky se stanou příjmem systému zdravotního pojištění. Dámy a pánové, Zde jsem představil jasnou, konkrétní a především realizovatelnou vizi budoucí zdravotní politiky ODS. Nyní je na nás, jak s ní naložíme. Děkuji Vám za pozornost. MUDr. Boris Šťastný, poslanec PČR

Motivace jako hybná síla reformy. MUDr. Boris Šťastný VIZE 2020 Pardubice 3. února 2020

Motivace jako hybná síla reformy. MUDr. Boris Šťastný VIZE 2020 Pardubice 3. února 2020 Motivace jako hybná síla reformy zdravotního pojištění MUDr. Boris Šťastný VIZE 2020 Pardubice 3. února 2020 Jack Welch: Chování každého z nás n řídí snaha minimalizovat vlastní riziko a maximalizovat

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013 PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA Říjen 2013 Výsledky 18. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program ODS Zlínský kraj Společně Plus pro Českou republiku Mirek Topolánek, předseda ODS Přál bych si, aby náš stát byl jako moje kancelář: malý, fungující a přátelský.

Více

JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 1 Mgr. František BUBLAN Lídr kandidátky kraje Vysočina Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK TEMPUS 1/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Koaliční smlouva z pohledu ČLK Jak budou vypadat nemocniční služby v roce 2014?

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ČSSD BOHUSLAVA SOBOTKY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ČSSD BOHUSLAVA SOBOTKY Vážené přítelkyně, Vážení přátelé, nedávno schválili poslanci koaličních stran vládní balík tzv. reforem. Učinili tak proti vůli opozice, Senátu, odborů a milionů občanů, kteří se právem obávají, že tyto

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY TEMPUS 5/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Plán stabilizace českého zdravotnictví podle ČLK a podle ministra Němečka Narušují představitelé SPL principy kolegiality?

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje o zajímavé ceny na poslední stran Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné

Více

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 Posílení práv pacientů Více na stranách 3 6 Stop nelegálnímu připlácení Více na stranách 7 8 Změny ve financování zdravotnictví Více na straně

Více

Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006

Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 Česká republika 2010 evropská kvalita a výkonnost 1 Obsah Proč volit SNK Evropští demokraté? 1. Fungující stát rámec pro změnu

Více

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger 1 Obsah 1. Exekuce legislativního plánu obsaženého v koaliční smlouvě 2. Legislativní plán MZČR a jeho plnění 3. Hlavní problémy k rozhodnutí 4.

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více