Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují smluvní vztahy mezi p edplatitelem periodického tisku ( dále té : p edplatitel, nebo spot ebitel ) a vydavatelem periodického tisku, spole ností Litmedia, a.s., I O : , se sídlem : Praha 10, Korunní 810/104, PS : , zapsanou v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, B 15258, (dále jen : vydavatel) P edplatitel je fyzická i právnická osoba, která s vydavatelem uzav ela smlouvu o p edplatném a doru ování p edplacených periodik vydavatele Smlouva o p edplatném vzniká bu prvním doru ením objednaného periodika p edplatiteli na základ objednávky p edplatného ze strany p edplatitele u vydavatele, nebo úhradou p edplatného. 2. Objednání p edplatného 2.1. Objednávku p edplatného lze u init doru ením ádn vypln ného objednávkového kuponu, vypln ním formulá e na internetu na stránkách nebo zasláním objednávky na adresu: Litmedia, p edplatné, Praha 10, Korunní 810/104, PS , em na: telefonicky na ísle: V písemné objednávce jsou uvedeny tyto údaje: 1. Faktura ní adresa a doru ovací adresa (v p ípad, e není toto ná s faktura ní adresou). 2. P íjmení a jméno nebo název firmy. 3. Ulice a íslo domu. 4. PS a obec. 5. Telefon, I O, DI, bankovní spojení a íslo ú tu, pop. spojové íslo SIPO. 7. Název periodika a po et výtisk. 8. Objednávka je pova ována za objednávku na dobu neur itou, není-li uvedeno jinak. 9. Zp sob platby: bankovní p evod, inkaso z ú tu, po tovní poukázka, SIPO, 10. Frekvence plateb v závislosti na délce p edplaceného období: dvouleté, ro ní, pololetní. 11. V p ípad u in ní objednávky písemn nebo osobn té i podpis nebo razítko.

2 2.3. V echna p edplacená ti t ná periodika lze doru ovat do po tovních p ihrádek P edplaceným obdobím se rozumí období, po které budou p edplatiteli dodávány objednané a zaplacené výtisky periodik vydávaných vydavatelem. 3. Zm ny v dodávání tisku 3.1. Vydavatel potvrdí p edplatiteli p ijatou objednávku tím, e p edplatiteli za le fakturu - da ový doklad nebo proforma fakturu (dále jen doklad) s vyzna enými údaji o p edplatném. Vydavatel zahájí doru ování dodáním nebli ího vydání, které bude následovat po uplynutí p ti pracovních dn od obdr ení objednávky P edplatitel je povinen vydavateli neprodlen oznámit jakékoliv zm ny údaj uvedených v objednávce. Neoznámí-li p edplatitel zm ny v údajích na objednávce, nese odpov dnost za kody tím zp sobené (nap. nedoru ení dodávky tisku na novou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu p edplatného, poukázání dobropisované ástky na patný ú et, neplatnost doklad kv li chybným i neúplným údaj m apod.) 3.3. V p ípad ádosti o do asnou nebo trvalou zm nu adresy, na ní je provád no dodávání periodického tisku, je nutné informovat vydavatele písemn na adrese jeho shora uvedeného sídla, nebo em na nejmén v ak deset pracovních dní p ed datem ú innosti po adované zm ny P edplatné m e být zru eno odstoupením od smlouvy ze strany vydavatele té v p ípad, e p edplatitel nezaplatí p edplatné do deseti dní ode dne splatnosti dokladu, nebo dohodou smluvních stran P edplatitel je oprávn n smlouvu o p edplatném kdykoli písemn vypov d t a výpov doru it po tou na adresu Litmedia, a.s., Korunní 65, Praha 3; e- mailem na To v ak neplatí pro smlouvu o p edplatném uzav enou na dobu ur itou a pro smlouvu o p edplatném uzav enou v rámci marketingové akce. Smluvní vztah sjednaný na dobu neur itou skon í uplynutím výpov dní lh ty t í m síc po ínající prvním dnem kalendá ního m síce, který následuje po m síci, ve kterém do lo k doru ení výpov di vydavateli nebo pozd j ím dnem ur eným p edplatitelem ve výpov di (rozhodný je obsah výpov di, nikoli její ozna ení). 4. Platba p edplatného 4.1.

3 Ka dý p edplatitel po doru ení objednávky obdr í od vydavatele doklad, který je nutno uhradit ve lh t splatnosti Poslední den prvního m síce p edplaceného období je díl ím dnem uskute n ní zdanitelného pln ní Dojde-li k zahájení dodávek objednaných periodik, av ak p edplatitel neuhradí ástku p edplatného, vzniká tak vydavateli pohledávka za odebrané výtisky za p edplatitelem. V p ípad neuhrazení p edplatného po lh t splatnosti mohou být dodávky objednaného tisku okam it ukon eny V p ípad prodlení se zaplacením p edplatného má vydavatel právo po adovat po p edplatiteli úrok z prodlení ve vý i 0,05% denn z dlu né ástky. 5. Reklamace 5.1. P edplatitel má právo uplatnit reklamaci u vydavatele z t chto d vod : 1. Nedodání výtisku. 2. Dodání neúplného nebo po kozeného výtisku. 3. Dodání nekvalitn vyti t ného výtisku. 4. Nevlo ení p íloh do výtisku. Reklamace a jiné p ipomínky k doru ování je mo no uplatnit na ové adrese nebo písemn i osobn na adrese vydavatele Reklamaci lze uplatnit nejpozd ji druhý pracovní den po dodání vydání dal ího ísla daného periodika V p ípad oprávn né reklamace, kdy p edplatiteli nebyl doru en náhradní výtisk, vrátí vydavatel p edplatiteli pom rnou ást ceny za p edplatné P edplatitel je povinen zajistit volný p ístup ke své dopisní schránce (schránka nesmí být v uzam ených prostorech nebo v prostorech s voln pobíhajícími psy) nebo neníli odb ratel toto ný s osobou p edplatitele k po tovní schránce odb ratele. Schránka musí být ádn ozna ena jménem (názvem) p edplatitele nebo není-li odb ratel toto ný s osobou p edplatitele jménem (názvem) odb ratele, a musí umo ovat volné vlo ení objednaného titulu. Schránka musí svými rozm ry, umíst ním nebo konstrukcí umo ovat vlo ení doru ovaných periodik tak, aby nedo lo k jejich mechanickému po kození nebo po kození vlivem po así a aby byly chrán ny p ed

4 jejich vyta ením nepovolanou osobou vkládacím otvorem. V opa ném p ípad nese p edplatitel výlu nou odpov dnost za p ípadné nedoru ení, po kození nebo odcizení doru ovaných periodik Dodávky p edplacených periodik s místem dodání le ícím mimo území eské republiky se ne ídí t mito ustanoveními. 6. Marketingové akce 6.1. Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejich rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvlá tní pln ní (dárky, slevy nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce) p edplatiteli pro p ípad, e bude v rámci marketingové akce uzav ena smlouva na p edplatné, ím se rozumí zaplacení ástky p edplatného ve stanovené vý i. Nárok na zvlá tní pln ní je pouze v p ípad zaplacení celé ástky p edplatného na stanovené období Povinnost vydavatele dodat zvlá tní pln ní zaniká v p ípad, kdy p edplatitel poru í podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou p edplatného (nedodr ení lh ty splatnosti na dokladu ) P edplatné uzav ené v rámci marketingové akce nelze vypov d t po dobu, na kterou je zaplaceno a ani nelze sní it po et odebíraných výtisk Zvlá tní pln ní bude v dy odesláno na adresu p edplatitele a to i v p ípad, kdy jeho p íjemcem bude osoba odli ná od p edplatitele, leda e by p edplatitel v objednávce výslovn ur il jinak. Zvlá tní pln ní bude odesláno bu jako po tovní zásilka i kurýrní slu bou. 7. Ochrana dat 7.1. V souladu se zák.. 101/2000 Sb., o ochran osob.údaj p edplatitel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údaj vydavatelem., jako to správcem a zpracovatelem, za ú elem za azení do databáze správce a dal ího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobk a slu eb a za ú elem obchodních sd lení prost ednictvím elektronických prost edk dle zákona. 480/2004 Sb. a to po dobu deseti let od ud lení souhlasu. P edplatitel bere na v domí, e má právo p ístupu k osobním údaj m a dal í práva dle 11, 21 zák.. 101/2000 Sb., o ochran osob.údaj. Souhlas se zpracováním osobních údaj ud luje p edplatitel dobrovoln

5 a m e jej kdykoliv bezplatn na adrese správce odvolat P edplatitel bere na v domí, e odvolání souhlasu ud leného podle t chto v eobecných podmínek se netýká a neznamená odvolání souhlas ud lených z jeho strany jinak (nap. pro ú ely kontaktování obchodními sd leními týkajícími se inzerce zve ejn né v periodikách vydavatele) Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto lánku nemá vliv na oprávn ní vydavatele na zpracování informací a údaj, které vyplývá z p íslu ných právních p edpis, leda e by výslovn stanovily jinak P edplatitel bere na v domí, e vydavatel je oprávn n k vymáhání svých pohledávek v i p edplatiteli vyu ít t etí osobu P edplatitel bere na v domí a souhlasí s tím, e ve keré zprávy (v. telefonních hovor ) a s nimi spojené údaje, které si vym uje s vydavatelem prost ednictvím ve ejn dostupné slu by elektronických komunikací, mohou být vydavatelem monitorovány, a to výhradn za ú elem záznamu transakcí, vnit ní kontroly poskytovaných slu eb (zvy ování jejich kvality), a dále té ochrany práv vydavatele. Monitorováním se rozumí zejména záznam Ustanovení tohoto lánku není dot eno zánikem smlouvy o p edplatném. 8. Záv re ná ujednání 8.1. Vydavatel m e provád t správu p edplatného, tj. p íjímání objednávek, inkaso p edplatného, upomínání pohledávek vydavatele z titulu neuhrazeného p edplatného, vystavování faktur a jiných ú etních a da ových doklad v etn reklamací, zm n, ukon ení p edplatného apod. ve smyslu t chto obchodních podmínek, prost ednictvím t etí osoby, 8.2. Smluvní vztah mezi p edplatitelem a vydavatelem se ídí ustanovením obchodního zákoníku a to i v p ípad dodávání periodik mimo území eské republiky. P ípadné u ití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zbo í se vylu uje.

6 8.3. Vydavatel je oprávn n kdykoli rozhodnout o ukon ení ú innosti t chto v eobecných podmínek, tím v ak nejsou dot eny smlouvy o p edplatném uzav ené do té doby. V p ípad, e vydavatel nahradí tyto v eobecné obchodní podmínky jinými, mohou se vydavatel a p edplatitel dohodnout na zm n obsahu smlouvy o p edplatném tak, e se smlouva o p edplatném bude od ur eného dne ídit novými v eobecnými podmínkami vydavatele Zvlá tní ujednání mezi vydavatelem a p edplatitelem odchylující se od t chto V eobecných obchodních podmínek mají p ednost. Tyto v eobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2014 Michal Pavel p edseda p edstavenstva PhDr Petr Bílek místop edseda p edstavenstva Litmedia, a. s. Litmedia, a. s.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Osobní údaje Titul, Jméno a p íjmení: Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Klient: Ru itel/avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouv.: Rodné íslo: Rodné p íjmení: íslo OP: Datum narození:

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR

1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR Následující shrnutí p edstavuje, a m lo by být chápáno, jako úvod do Prospektu a ka dé rozhodnutí investovat do jakéhokoliv cenného papíru (spole jako

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 DRA EBNÍ SPOLE NOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona. 26/2000 Sb., o ve ejných dra bách Dra ebník: Dra ební spole nost MORAVA s.r.o.

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis )

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) 5408_13.pdf POKYNY k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) Všeobecn Poplatníkem dan silni ní je fyzická nebo právnická osoba, která - je

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Územní pracovišt v, ve, pro 01 Da ové identi ka ní íslo otisk podacího razítka nan ního

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výro ní zpráva za rok 2010 Obsah 1. Základní údaje ------------------------------------------------------------- 2 2. Zp sob z ízení KTN ------------------------------------------------------

Více

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce Západo eská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Porovnání právní úpravy prvotní ve ejné nabídky v EU, se zam ením na eskou republiku a ve Spojených státech amerických Plze, 2013 Zuzana

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více