Smlouva o účasti ve výcviku "Umění terapie"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o účasti ve výcviku "Umění terapie""

Transkript

1 Systemický přístup profesionálně od roku 1990 Smlouva o účasti ve výcviku "Umění terapie" Smluvní strany Organizátor Účastník Název GI system s.r.o. Jméno Sídlo Praha 4, Šátalská 14/901 Bydliště Zástupce Zdeněk Macek, jednatel IČ Datum narození dále jen GI dále jen účastník Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je komplexní psychoterapeutický výcvik Umění terapie, běh UT Výcvik je schválen jako součást kvalifikační průpravy pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví. 3. Předpokládaný termín výcviku Výcvik je určen pro zájemce o úplné psychoterapeutické vzdělání v systemickém přístupu. 5. Výcvik představuje celkem 750 vyučovacích hodin v průběhu 5 let, z toho 150 hodin teorie, 320 hodin sebezkušenosti a nácviku, 120 hodin supervize, 120 hodin cvičné praxe v peer skupinách 1 a 30 hodin samostatné práce, zejména zpracování kazuistik. 6. Obsahová náplň výcviku viz Příloha 1 této smlouvy. 7. Cílové kompetence absolventa a) zná společný teoretický rámec systemických přístupů, zároveň umí odlišit specifické postupy jednotlivých škol (narativní, zakázkový a na řešení zaměřený model) b) je schopen použít tyto znalosti při vlastní psychoterapeutické práci s osobami, které řeší životní problémy c) dovede stavět na přáních a potřebách klientů/pacientů, dovede vyjednávat podmínky pro bezpečné a efektivní poskytování psychoterapie d) má návyky samostatně pracujícího odborníka, včetně návyků etických, návyku reflektovat vlastní práci, je zvyklý svou práci prezentovat 1 Peer (regionální) skupiny se vytvoří v průběhu prvních setkání výcviku. Skupina svá setkání samostatně organizuje, a to v období mezi jednotlivými společnými setkáními. Jedno setkání regionální skupiny tvoří alespoň dvě konzultace (viz dále) s následnou reflexí. Preference činností regionální skupiny: Konzultace s klienty, rozbor videozáznamu konzultace, konzultace s kolegou o jeho práci či případu, modelování konzultace. kancelář GI, Ke Kamýku 2, Praha 4 Telefon:

2 ostatním a obhajovat zvolené postupy. Časová struktura výcviku 1. Výcvik proběhne ve 20 společných výcvikových setkáních po 30 hodinách, z toho 4 setkání jsou supervizní. Peer skupiny probíhají mimo společná výcviková setkání. 2. GI se zavazuje vést výcvik za účasti dvou lektorů v případě 13 a více účastníků nebo jednoho lektora v případě 12 a méně účastníků. 3. Přehled započítaných hodin Aktivita Společná setkání Počet Počet hodin výcviková supervizní peer skupina Samostatná práce 30 Celkem Rozvrh hodin společného setkání: 1. den den den celkem 30 Hodiny ve výcviku Podmínky úplného absolvování (získání certifikátu) 1. Účast na všech výcvikových aktivitách. 2. Vlastní průběžná psychoterapeutická praxe pod supervizí mimo rámec výcviku, zahájená nejpozději do 6. setkání. 3. Průběžné plnění všech požadavků plynoucích z výcvikových setkání, např. zpracování písemných reflexí studijních textů, studium doporučené literatury, zprávy z peer skupin, vedení cvičné terapie včetně dokumentace apod. 4. Zpracování min. 3 psychoterapeutických případů formou kazuistiky včetně videozáznamu sezení. Prezentace alespoň dvou těchto kazuistik v průběhu výcviku. 5. Pracovní překlad zahraničního pramene a jeho prezentace ve výcviku formou semináře. 6. Úspěšná závěrečná obhajoba (viz příloha 2) vlastní systemické psychoterapeutické praxe (po splnění předchozích podmínek). Strana 2 z celkem 4

3 Přerušení a doučování 1. Výkladové části výcviku si účastník může individuálně doplnit formou placeného doučování (cena 800 Kč/hodinu). 2. Při dlouhodobější absenci ze závažných důvodů je možno výcvik přerušit na základě písemného oznámení a po dohodě s lektory na dobu nejdéle dvou let. 3. Při přerušení je účastník povinen splnit veškeré závazky platné ke dni přerušení. 4. Po přerušení může účastník nastoupit do jiné výcvikové skupiny, čímž se na něj vztahují veškeré podmínky platné v této skupině, např. změna ceny či podmínek absolutoria. Platební a storno podmínky 1. Možné formy úhrady a) bankovním převodem b) hotově na pobočkách Fio banky c) po dohodě hotově v sekretariátu GI. 2. Způsob splácení výcviku a) cena výcviku je Kč Kč tj. 180 Kč/hod pro samoplátce, neziskový a veřejný sektor 320 Kč/hod. pro komerční subjekty. b) ceny jsou uvedeny včetně DPH c) cena se může v průběhu výcviku zvýšit, např. v důsledku inflace. 3. Platební doklady a) jako podklad pro provádění plateb slouží splátkový kalendář (Příloha 3), po zaplacení jednotlivých splátek bude účastníkovi vystaven daňový doklad b) mimořádné splátky jsou možné po vzájemné dohodě smluvních stran c) nedodržení platebních podmínek zakládá právo GI odstoupit od této smlouvy. 4. Storno podmínky a) při odstoupení ze zahájeného výcviku z důvodů na straně účastníka se peníze nevracejí b) v případě neuskutečnění/nedokončení výcviku z důvodů na straně GI bude účastníkům vrácena celá částka/odpovídající část jejich platby c) GI si vyhrazuje právo odložit zahájení výcviku. V takovém případě budou účastníci písemně informováni nejpozději 10 dnů před plánovaným zahájením výcviku. Zpráva bude zaslána na ovou adresu uvedenou v přihlášce do výcviku d) v případě většího počtu zájemců rozhoduje o zařazení do výcviku datum přijetí první splátky, ostatní zájemci budou automaticky zařazeni do Strana 3 z celkem 4

4 příštího běhu výcviku. Závěrečná ujednání 1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran. 2. Případné změny mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku. 3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy uvedené výše. 4. Účastník souhlasí, aby jej GI kontaktoval elektronickou formou při využití poskytnutých osobních údajů za účelem nabídky dalších služeb. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. GI i účastník obdrželi každý po jednom. V Praze dne GI: Účastník: Strana 4 z celkem 4

5 Příloha 1: Obsahový rámec výcviku 1. Reflektování, úvod do metodologie 2. Práce s reflektujícím týmem 3. Radikální konstruktivismus (von Förster, von Glasersfeld) 4. Biologická teorie poznání (Maturana, Varela) 5. Historie systemických přístupů: komunikační terapie (Erickson), rodinné terapie strategické, strukturální a růstové (MRI), milánská systemická terapie 6. Historie české rodinné a systemické terapie Boš, Špitz, Gjuričová, Kubička, Chvála, Chválová, Vodňanská, Bém (Dubí, Motol, Apolinář) 7. Na řešení zaměřený přístup krátká rodinná terapie (de Shazer, Kim Berg) 8. Zakázkový systemický model terapie problémových systémů (Ludewig, Salamon) 9. Narativní terapie, práce s příběhem, externalizace a dekonstrukce (Epston, White) 10. Psychosomatické souvislosti psychoterapie 11. Duševní poruchy, role psychoterapeuta a psychoterapie 12. Psychoterapie u lůžka, praktické využití systemických postupů při práci s vážně nemocnými hospitalizovanými pacienty 13. Systemická párová terapie specifika práce s dyádou, terapie vztahových problémů 14. Systemická rodinná terapie neutralita, cirkularita, rodinná komunikace 15. Systemická skupinová terapie skupinová dynamika, svépomocné aspekty 16. Práce s předpoklady klienta i terapeuta, vliv předpokladů o klientovi na budování spolupráce 17. Etické otázky včetně etického kodexu 18. Institucionální kontext terapie, práce na sladění různých zadání pro terapeutovu práci 19. Hodnocení terapie Smlouva o účasti ve výcviku "Umění terapie" Příloha 1, Strana 1 z celkem 1

6 Příloha 2: Obhajoby 1) Cíl obhajoby Cílem a smyslem obhajob je pokud možno komplexní předvedení a následné posouzení terapeutického stylu každého absolventa výcviku, a to zejména způsobu, jakým využívá konstruktivistickou filozofii, systemická vodítka a technické prostředky ve své terapeutické praxi. 2) Předmět obhajoby Předmětem obhajoby je celkově dokumentovaný případ, a to formou písemné práce (komentovaná kasuistika) a videozáznamů z jednotlivých sezení, ze kterých budou při obhajobě použity ukázky. 3) Písemná práce Písemná práce je v rozsahu normostran a měla by podat celkový přehled o případu, k jakým terapeutickým změnám v jeho průběhu došlo, které možnosti zůstaly nevyužity atd. Dále by písemná práce měla ukázat, o které systemické způsoby práce se terapeut opíral a co ho k jejich použití vedlo, tedy jak v daném případě propojil teoretické modely s praxí. Předpokladem je, že písemná práce naplní formální kritéria vědecké práce (citace apod.) Písemná práce musí být dodána nejméně 1 měsíc před termínem obhajob ( em). 4) Ukázky z případu Ukázky (celkem 30 minut dle výběru účastníka, max. však 3 x 10 min.) by měly prezentovat jednak důležité terapeutické momenty ve vývoji případu, jednak konkrétní techniky z terapeutovy dílny a způsob jejich použití. Ukázky jsou části videozáznamu celého případu v odůvodněných případech lze přijmout jako ukázky části audiozáznamu. 5) Průběh obhajoby Obhajoby probíhají formou kolokvia za účasti celé výcvikové skupiny. Posuzovateli jsou lektoři daného výcviku, případně další členové lektorského týmu. V průběhu minut bude probrána nejdříve písemná práce a poté videoukázky, které budou společně reflektovány. Obhajoba bude posouzena jako celek, tedy písemná práce i videozáznamy společně. Kladné vyjádření je výsledkem konsenzu všech přítomných posuzovatelů. 6) Termíny Řádný termín: Řádným termínem obhajoby je poslední výcvikové setkání (v případě velkého počtu účastníků bude vyhlášen další doplňující den. Opravný termín: Při negativním výsledku obhajoby je možno tuto opakovat v novém termínu (do 1 roku), s novým případem a s novou písemnou prací, dle doporučení vyplývajících z původních obhajob před komisí. Opakoval lze nanejvýš dvakrát. Termín bude vyhlášen po dohodě s příslušnými účastníky. Náhradní termín: Účastníci, kteří se nepřihlásí k obhajobám v řádném termínu, se mohou přihlásit (do dvou let od posledního výcvikového setkání) na náhradní termín, a to za poplatek Kč / osobu. Smlouva o účasti ve výcviku "Umění terapie" Příloha 2, Strana 1 z celkem 1

7 Příloha 3: Splátkový kalendář Cena pro samoplátce, neziskový a veřejný sektor splátka termín částka 1 dle proforma faktury Celkem Kč Cena pro komerční subjekty splátka termín částka 1 dle proforma faktury Celkem Kč Smlouva o účasti ve výcviku "Umění terapie" Příloha 3, Strana 1 z celkem 1

8 Termíny výcviku Umění terapie, běh UT14 Společná setkání setkání číslo datum zahájení supervize supervize supervize obhajoby

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP) Se sídlem: Dykova 26, Brno, 636 00 IČ: 65341139 Zastoupená: Pan (Paní) (frekventant výcviku) Datum narození a Bydliště Závazná e-mailová adresa ve společné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dotovaný zadavatel Final Pro s.r.o. vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem: Dittrichova

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI M I NISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍ C H VĚCÍ Č ESKÉ REPUBLIKY PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI 15. 10. 2014 verze s označenými změnami Obsah A. Úvod... 1 B. Organizační pokyny... 1 C. Akreditační

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 I.E.S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s.

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011 I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j. 20 961/05-25 Akreditováno MPSV jako vzdělávací instituce

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

SMLOUVA O STUDIU. trvalé bydliště: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kontaktní telefon (mobil): XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SMLOUVU O STUDIU

SMLOUVA O STUDIU. trvalé bydliště: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kontaktní telefon (mobil): XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SMLOUVU O STUDIU Jungmannova 28/17 110 00 PRAHA 1 tel./fax: +420 224 237 769 SMLOUVA O STUDIU vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha 1,

Více