Implementace modulů ekonomického subsystému aplikace GINIS do stávajícího informačního prostředí Městského úřadu Tábor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace modulů ekonomického subsystému aplikace GINIS do stávajícího informačního prostředí Městského úřadu Tábor"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Miroslav Šimončík Implementace modulů ekonomického subsystému aplikace GINIS do stávajícího informačního prostředí Městského úřadu Tábor Bakalářská práce 2009

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Implementace modulů ekonomického subsystému aplikace GINIS do stávajícího informačního prostředí Městského úřadu Tábor zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 6. června 2009 Podpis: 2

3 1 Obsah 1 OBSAH ÚVOD INFORMAČNÍ SYSTÉM CO JE TO INFORMAČNÍ SYSTÉM PŘÍSTUP K IS ERP ŘEŠENÍM SPOLEČNÉ DATABÁZE ERP SYSTÉM POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTSKÉHO ÚŘADU TÁBOR ZÁKLADNÍ FAKTA O INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH MĚSTSKÉHO ÚŘADU TÁBOR V MINULOSTI VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU GINIS V MĚSTSKÉM ÚŘADU TÁBOR Nasazení jednotlivých modulů v letech POPIS SYSTÉMU GINIS V PROSTŘEDÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU TÁBOR SUBSYSTÉMY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU GINIS Subsystém Administrace Subsystém Ekonomika Subsystém Spisová služba Subsystém Registry Subsystém Správní agendy Manažerský datový sklad KOMPATIBILITA SYSTÉMU GINIS Podporované databázové systémy Klientské prostředí Kancelářský software Úložiště elektronických dokumentů Rozhraní pro elektronickou poštu IMPLEMENTACE MODULŮ EKONOMICKÉHO SUBSYSTÉMU IS GINIS POUŽITÉ METODY ANALÝZY IMPLEMENTACE ANALÝZA PROCESŮ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍ IMPLEMENTACI MODULŮ Daně, dávky, pohledávky, poplatky Evidence smluv (SML) s propojením na Knihu došlých faktur (KDF) Manažerské výstupy ŘEŠENÍ IMPLEMENTACE MODULŮ PRŮBĚH IMPLEMENTACE V PROSTŘEDÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU TÁBOR ZJEDNODUŠENÍ PROCESŮ V PROSTŘEDÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU TÁBOR Modul Daně, dávky, pohledávky, poplatky Modul Evidence smluv s propojením na Knihu došlých faktur Manažerský datový sklad PŘÍNOSY IMPLEMENTACE MODULŮ PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Modul Daně, dávky, pohledávky, poplatky Modul Evidence smluv s propojením na KDF Manažerský datový sklad

4 6.7 NÁVRH DÍLČÍCH ÚPRAV V PROCESECH NOVĚ ZAVEDENÝCH MODULŮ Návrh dílčích úprav modulu DDP Návrh dílčích úprav modulu SML ZÁVĚR LITERATURA SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

5 Anotace V této bakalářské práci pojednávám o implementaci a využití modulů v informačním systému GINIS v podmínkách organizace veřejné správy Městského úřadu Tábor. Provádím analýzu implementace jednotlivých činností jako, vybrané moduly subsystému Ekonomika, spojených s vedením agendy finančních závazků a pohledávek, s propojením na modul evidence smluv, manažerské výstupy a převod jednotlivých systémů evidence do jednoho komplexního systému. Pro tuto práci jsem si stanovil dva cíle: Prvním cílem je provedení dílčího popisu a analýzy implementace informačního systému GINIS s důrazem na agendu finančních závazků a pohledávek. Druhým cílem na základě zjištěných poznatků navrhnout úpravu, doplnění jednotlivých činností (procesů) ve prospěch zkvalitnění výstupů pro manažerské řízení. Annotation This thesis deals with the implementation and utilization of modules in the information system GINIS in terms of organization in public administration in Tabor. I provide an analysis of implementation of individual activities, such as selected modules of subsystem Ekonomika associated with the agenda management of financial obligations and claims with link to the module of contracts registration, management outputs and transfer of individual systems of evidence into one complex system. For this work I have set two goals: The first objective is to carry out a partial implementation description and analysis of an information system GINIS with a focus on agenda of financial obligations and claims. The second objective based on observations is to propose a modification, the supplementation of individual activities (processes) to improve outputs for management procedures. 5

6 2 Úvod V této bakalářské práci pojednávám o informačním systému GINIS, který je využitelný pro zkvalitnění procesů a vzájemné informovanosti pracovníků Městského úřadu Tábor a obyvatel města. Cílem bakalářské práce je popsání a zanalyzování implementovaných modulů v ekonomickém subsystému aplikace GINIS Městského úřadu Tábor a průběh samotné implementace těchto modulů. Rozbor je zaměřen na způsob aplikovaných modulů a jejich přínos pro pracovní činnost pracovníků městského úřadu. Smyslem zavedení informačního systému je nezbytnost využívání jednotlivých modulů ke zkvalitnění vedení evidencí a rozhodovacího procesu řídících pracovníků městského úřadu. Analýzou rozeberu jednotlivé procesy, jak probíhaly před zavedením těchto modulů a jaké zlepšení nastalo po jejich implementaci. Nejprve se zmíním o průběhu zavedení a nastavení modulů, s tím i související propojení k ostatním již implementovaným modulům. Realizace implementace je zaměřena na jednotlivé kroky, které musel Městský úřad Tábor učinit. Kroky implementace jsou zobrazeny formou jednotlivých milníků, které celým průběhem zavedení modulů určovaly správný směr vylepšení informačního systému GINIS v prostředí Městského úřadu Tábor. Veškeré zpracování analyzovaných a popsaných části, ke kterým jsem v průběhu této bakalářské práce došel, jsem vypracoval za pomocí pozorování jednotlivých procesů, které navazovaly od navržení požadavku, přípravy jednotlivých modulů od společnosti GORDIC, implementaci všech modulů až po konečné nasazení do ostrého prostředí. Všechny možné informace o systému a modulech jsem získal od pracovníka společnosti GORDIC a procesy zavedení modulů jsem zanalyzoval za pomocí pracovníků Městského úřadu Tábor konkrétně oddělení IT. 6

7 3 Informační systém 3.1 Co je to informační systém Informační systém se může definovat z několika hledisek. Podle mého názoru nejlepší definicí informačního systému je, že IS je souhrn lidí, ICT, dat a metod (programů) zabezpečující sběr, přenos, zpracování a uchování dat s cílem tvorby, prezentace a distribuce informací pro uspokojení informačních požadavků.[13] 3.2 Přístup k IS V posledních letech se v podnicích rozšiřují komplexní informační systémy, které se nazývají ERP systémy. Za tyto systémy by se daly považovat všechny aplikace, které ovlivňují každodenní business organizace. Nesouvisí s tím pouze množství implementace těchto systémů, ale především jejich důležitost v organizaci. ERP systémy se používají ve více než 90 % organizací a kompletně ovlivňují rozhodování s důležitým podílem na export, zaměstnanost, ale i na tvorbě HDP České republiky. V případě, že zobrazíme finanční, časovou a lidskou náročnost na implementaci a provoz ERP systému, nemůžeme pochybovat o jeho významu jak z hlediska ekonomického, tak i společenského.[13] Důležitost chápání reálného postavení informačních a komunikačních technologií, které tvoří nezbytný, ale ne však jediný formální rámec podnikových informačních systémů, což bývá opomíjeno. Informační a komunikační technologie mají tu odlišnost od ostatních, že se nedají přímo vyčlenit pro specializovanou skupinu pracovníků, kterým je přímo určena. ICT se totiž týká celé organizace a úplně všech oblastí. Minimálně se dnes můžeme setkat s názorem, že nový informační systém je kupován, zaváděn a spravován v podniku IT oddělení respektive provoz a záležitosti týkající se tohoto systému je pouze záležitostí IT specialistů nebo těch, kteří ho poskytují např. formou outsourcingu.[13] 3.3 ERP řešením společné databáze Výhodou všech ERP systémů je orientace na společnou databázi, kterou docílíme postupnou integrací jednotlivých aplikací, čímž se vytvoří jedna komplexní 7

8 datová základna, kde jsou zobrazena všechna data. Integrovaný informační systém organizace se ubírá přes určité vývojové etapy: a) jednotlivé na sobě pracující programy např. aplikace v MS Excel nebo MS Word, b) samostatné aplikace podporující určitou vybranou funkcionalitu v organizaci např. účetnictví, prodej atd., c) aplikace podporovanou funkcionalitu začínají být integrovatelné např. skladové hospodářství si může vyměňovat data s účetnictvím, d) integrovaný systém se společnou databází pro všechny důležité funkce organizace. Další možností jak charakterizovat integrovaný informační systém organizace je pět stupňů zralosti: a) Data Management Systém systém řízení dat, b) Software Modules Share Diabase umožňuje přístup ke všem informacím uloženým v jednom zdroji, c) Operations Philosophy pravidla a procedury používané pro plánování, realizaci, kontroling a reportování, d) Business Strategy strategické plánování organizace, e) Knowledge Management znalostní management. Pokud budeme aplikovat tyto stupně zralosti na současné IS organizace, tak se nejvíce projevuje snaha o strategické plánování, které využívá informace k dosažení cílů organizace.[13] 3.4 ERP systém Dodnes není zcela vytyčena definice ERP systému, protože aplikace typu ERP se zaměřují na různé stránky jejich přínosů. ERP systémy jsou považovány jako aplikace, které představují softwarová řešení používaná k řízení dat organizace. Dále napomáhá k plánování celého logistického řetězce, od nákupu přes sklady k výdeji materiálu, k řízení obchodních zakázek od jejich přijetí, až k expedici a také k plánování vlastní výroby, s tím spojené finanční a nákladové účetnictví a řízení lidských zdrojů. ERP systémy nadále ovlivňují procesy organizace, které podporuje a ve většině případů je automatizuje.[12] 8

9 ERP může zobrazovat databázi organizace, do které se zaznamenávají veškeré důležité transakce. V této komplexní databázi jsou data zpracována, monitorována a na jejich základě reportována.[12] 9

10 4 Popis informačního systému Městského úřadu Tábor 4.1 Základní fakta o informačních technologiích Městského úřadu Tábor v minulosti Městský úřad Tábor nyní zaměstnává 282 pracovníků, z toho asi 250 z nich pracuje v počítačové síti organizace. Základní infrastruktura je postavena na produktech firmy Novell, které obstarávají služby jako ukládání dat, životní cyklus aplikací a životní cyklus pracovních stanic. Bezpečnostní složku zajišťují produkty firem Sysmantec, Cisco a Fortinet. Před zavedením systému GINIS městský úřad využíval několik aplikací, které byly od různých výrobců. Jednou z nejdůležitějších aplikací, kterou městský úřad využíval, byl od společnosti GORDIC pod stejným názvem GORDIC, obsahovala účetní knihy, účetní a finanční výkazy, knihu došlých a odeslaných faktur. Tato aplikace byla vyvinuta v dosovském prostředí oproti nynějšímu GINISU, který je na platformě Windows. Ostatní aplikace byly různorodé a složitě napojené přes různá rozhraní právě na hlavní účetní aplikaci. Tím, že městský úřad pořídil komplexní informační systém, mohl spoustu agend sjednotit do jedné databáze a některé aplikace zrušit. Tím došlo k jednotnější komunikaci mezi agendami, protože jsou propojeny pouze jednou aplikací a nemusí se řešit jednotlivá rozhraní mezi aplikacemi. 4.2 Vývoj informačního systému GINIS v Městském úřadu Tábor Městský úřad Tábor jako každá organizace v průběhu několika let se snažila modernizovat svůj informační systém, a proto se pokusím v několika bodech tento vývoj zmapovat. Do roku 2002 byly užívány izolované aplikace bez možné integrace dat, náročné na správu, bez možnosti zavedení bezpečnostní politiky. Stále se hledal nějaký informační systém, který by splňoval jejich základní požadavky: architektura klient-server, preferována třívrstvá architektura jednotná databázová základna 10

11 stabilní rychlá pokud možno nezávislá na konkrétním operačním systému opatřena nástroji pro ukládání prostorových dat, nestrukturovaných dat, nástroji pro prezentaci v podobě www stránek apod. rozšířitelná co do objemu umožňující nárůst počtu uživatelů umožňující ukládání dat na více místech obsáhne veškeré zpracované agendy zajištění vazeb na jimi užívaný ekonomický software bude mít jednotlivé části (moduly) mezi sebou provázané, tak aby se data nezpracovávala duplicitně je postaven na moderních technologiích splňuje vysoké nároky na bezpečnost má příjemné uživatelské prostředí je efektivní a produktivní je schopen absorbovat změny v legislativě základní proškolení referentů a administrátora zabezpečení zkušebního provozu možnost konverze dat ze stávajících agend technickou podporu včetně zpracování připomínek ze strany městského úřadu Nejzajímavější nabídky Městský úřad Tábor nechal zhodnotit po technické stránce nezávislou firmou, kde byl Městský úřad Tábor upozorněn, že vícevrstvá architektura není standardní a vyzrálá. Nakonec Městský úřad Tábor v roce 2002 pořídil databázový systém Oracle a aplikační informační systém GINIS, který pokrýval většinu dosud provozovaných aplikací. Bylo zvoleno řešení od jednoho výrobce, které umožňuje integraci přímo na úrovni metadat (všechny aplikace přistupují k jedné databázi na rozdíl od integrování řešení různých výrobců, kde se předávají data prostřednictvím dohodnutých rozhraní, jejíž komunikace je převážně off-line). Dalším důvodem bylo, že jednotná datová základna je levnější, protože pokud se používá řešení různých dodavatelů, je potřeba platit systémového integrátora, který zajistí společná rozhraní jednotlivých řešení a zároveň se musí počítat s vyššími náklady na údržbu. Proces zavádění jednotlivých modulů byl postupný. 11

12 Je pravdou, že si městský úřad původně představoval daleko rychlejší průběh nasazení jednotlivých agend systému GINIS. Dnes je vidět, že pokud městský úřad chce vše maximálně provázat, je to otázkou několika let. Vzhledem k tomu, že se nasazují stále nové agendy, novelizují zákony, čímž se mění i pracovní postupy, nejsou stále u konce Nasazení jednotlivých modulů v letech V roce 2002 Městský úřad Tábor poprvé implementoval části IS GINIS, aby zkompletoval jednotlivé agendy, které měl původně izolované, bez možné integrace dat, náročné na správu a bez možnosti zavedení bezpečnostní politiky. V následujícím přehledu jsou uvedeny moduly, které postupně městský úřad nasazoval v rámci projektu implementace IS GINIS. Nasazení modulů IS GINIS je zobrazeno v jednotlivých letech. Rok 2002 Subsystém administrace ADM základní administrace ADK administrace kartotéky externích subjektů ADE ekonomická administrace ADR administrace účtových rozvrhů a číselníků ADP administrace předkontací ADS administrace sestav Ekonomický subsystém UCR - sumarizační modul rozpočtu a účetnictví (sestavy a výkazy) UCT pořizovač účetních dokladů ROZ pořizovač rozpočtových dokladů INU interface rozpočtu a účetnictví (slouží k manipulacím s daty a je přístupný výhradně vedoucí účtárny) FUC finanční účtárna KOF kniha odeslaných faktur KDF kniha došlých faktur PRE převodní poukazy 12

13 POU poukazy BUC komunikace s bankou POK pokladna MAJ majetek Subsystém registrů ROB registr obyvatel ROV registr obyvatel akce, volby ROP prohlížení registru obyvatel REN registr nemovitostí RNP prohlížení registru nemovitostí Subsystém spisové služby POE webové rozhraní elektronické podatelny TPD generátor podacích deníků Subsystém správní agendy SOC sociální dávky Rok Ekonomický subsystém BAR balancování rozpočtu SML evidence smluv DDP daně, dávky, pohledávky, poplatky Subsystém správní agendy SSO služby sociální péče a ochrany Subsystém spisové služby SPI spisovna Manažerské výstupy MDS - Manažerský datový sklad 13

14 5 Popis systému GINIS v prostředí Městského úřadu Tábor GINIS představuje komplexní řešení informačního systému organizace. Zahrnuje ekonomické agendy, řízení oběhu dokumentů prostřednictvím spisové služby, řadu registrů a správní agendy včetně softwarového řešení vedení správního řízení. Systém je vyvíjen od samého počátku s ohledem na legislativní prostředí veřejné správy s vysokými nároky na bezpečnost a autentičnost. Disponuje řadou modulů pro podporu specifických činností státních a územních samosprávných úřadů. Jeho součástí jsou také aplikace pro podporu e-govermentu, včetně moderních portálových komponent.[2] Městský úřad Tábor nevyužívá všech subsystémů a modulů, které informační systém GINIS má k dispozici. Každý subsystém je tvořen několika moduly, které mají nějakou funkci v systému jako je hlavni kniha, pokladna, registr obyvatel atp. Subsystémy, kterými Městský úřad Tábor disponuje (v obrázku č.1 jsou označeny zelenou barvou): Subsystém Administrace Subsystém Ekonomika Subsystém Spisová služba Subsystém Registry Subsystém Správní agendy 14

15 Obrázek č.1 Schéma subsystémů IS GINIS[1] 5.1 Subsystémy informačního systému GINIS Subsystém Administrace Za pomoci subsystému Administrace a jejich modulů umožňují nastavit přístupová práva, naplnit různé číselníky, parametricky nastavit chod systému. Veškerá práva nastavení systému mají pouze vyškolení administrátoři a popřípadě autorizovaní zástupci společnosti GORDIC. Součástí tohoto subsystému jsou moduly základní administrace (ADM), administrace kartotéky externích subjektů (ADK), ekonomická administrace (ADE), administrace účtových rozvrhů a číselníků (ADR), administrace předkontací (ADP) a administrace sestav (ADS). Městský úřad nyní využívá všech modulů administrace, které jsou zde zmíněny, protože bez nich by nemohl nastavit základní parametry jednotlivých subsystémů, které využívají.[4] Subsystém Ekonomika Subsystém Ekonomika je zastřešující část celého systému. Aby fungoval správně, je potřebné vydefinovat jeho parametry, pomocí kterých se přizpůsobuje podmínkám, ve kterých má pracovat. Definované parametry jsou především změny v legislativě, nastavení nových účtů a definování účetních vazeb. Tento subsystém umožňuje např.: Nahrávat účetní zápisy 15

16 Přebírat zápisy z jiných modulů Třídit tyto zápisy podle libovolných kritérií Tisknout účetní knihy a deníky Tisknout účetní a finanční výkazy (Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz o hodnocení plnění rozpočtu ) Tisknout sestavy o plnění a čerpání rozpočtu, bilanci dotací dle účelů atp. Evidovat závazky a pohledávky včetně sestavení salda dodavatelů a odběratelů Evidovat pohledávky a provádět jejich vymáhání Evidovat dlouhodobý majetek a zásoby Evidovat a zpracovávat dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně návaznosti na schválený respektive upravený rozpočet Tisknout inventurní soupisy majetku a závazků Dalšími funkcemi tohoto subsystému jsou kontroly správnosti účetních zápisů, zdali je vyrovnanost stran má dáti a dal, existence účtů na účtový rozvrh a číselníky, kontrola okruhu účelových fondů, úvěrů, majetku. Jinými slovy by se dalo říci, že subsystém Ekonomika je nejdůležitější častí systému.[3] Městský úřad má nasazeny následující moduly: UCR - provádí nadefinování výběrových podmínek, tj. určení topologie sestavy, účetního období, výběru typu výstupu z řady předdefinovaných typů výstupů, zúžení vyhledávaných dat pomocí výběrové masky a následné vygenerování příslušné sestavy. UCT provádí komplexní zpracování opravných a účetních dokladů včetně možnosti zavedení počátečních stavů v účetnictví bez využití dávkového rozhraní. ROZ provádí kompletní zpracování všech typů rozpočtových dokladů, tj. interních rozpočtových opatření, rozpočtových opatření z rozhodnutí MF ČR, rozpočtových opatření rozhodnutí vlády ČR, ale i dokladů schváleného rozpočtu. INU provádí v rámci zvoleného období v jednotlivých denících provozní činnosti uzavírání a otevírání dílčích účetních a rozpočtových období, jednotlivé kroky roční účetní uzávěrky včetně řízení celého procesu, import a export účetních a rozpočtových zápisů, průběžné přepočty a aktualizace stavů účetnictví a rozpočtu. 16

17 FUC provádí kompletní zpracování všech prvotních účetních dokladů, jejíž účetní zpracování není prováděno přímo v evidenčních modulech ekonomického subsystému GINIS včetně přes vrstvu rozhraní (interface) importovaných účetních případů zavedených do systému za účelem jejich finanční likvidace (úhrady, zaúčtování). KOF provádí kompletní zpracování všech typů odeslaných faktur, tj. faktur odběratelských, penalizačních faktur, dobropisů, zálohových faktur, proforma faktur a vyúčtování zálohových faktur. KDF provádí kompletní zpracování všech typů došlých faktur, tj. faktur odběratelských, penalizačních faktur, dobropisů, zálohových faktur, proforma faktur a vyúčtování zálohových faktur. PRE provádí kompletní zpracování výdejových a příjmových převodních poukazů, sloužící k převodům prostředkům mezi vlastními bankovními účty. POU provádí kompletní zpracování výdajových a příjmových příkazů včetně možnosti hromadného generování poukazů. BUC realizuje v systému GINIS kompletní funkce, potřebné pro komunikaci s bankami, u nichž má organizace vedeny vlastní bankovní účty. POK provádí kompletní zpracování výdajových a příjmových pokladních dokladů. MAJ provádí kompletní zpracování agendy spojení s analytickou evidencí veškerého majetku organizace. Jednotným způsobem vede evidenci dlouhodobého majetku, materiálových zásob a operativní evidence majetku ve spotřebě. BAR prostřednictvím komponentů provádí variantní zpracování sebraných požadavků na rozpočet do podoby verzí návrhu rozpočtu organizace. Výsledná verze balančního procesu je poté využívána v ostatních ekonomických agendách v podobě schváleného rozpočtu. SML zpracovává dodavatelské a odběratelské smlouvy a objednávky, počínaje podáním, zadáním, zaevidováním evidenčních údajů atd. DDP zpracovává všechny typy pohledávek a ostatních příjmů, počínaje podáním, zaevidování až vymáhání a penalizace nedostatku.[4] Subsystém Spisová služba Subsystém zabezpečuje: 17

18 řízený a sledovaný tok písemností jednoznačnou identifikaci a dohledatelnost každé písemnosti jednoznačnou osobní zodpovědnost podporu řídících činností v organizaci archivaci a skartaci písemností Městský úřad má nasazeny následující moduly: USU Universální spisový uzel je určen pro zapisování tj. evidenci písemností v podacím deníku, včetně přidělení, převzetí, vyřízení, přípravy k vypravení, případně stornování zápisu. Modul USU umožňuje evidovat veškeré údaje o písemnostech a spisech, včetně jejich pohybu v organizaci.[8] POD Podatelna slouží pro hromadný příjem, označování, evidenci a roztřiďování písemností. REF Referent je určen pro zapisování tj. evidenci písemností v podacím deníku. VYP Modul umožňuje práci výhradně s písemnostmi a spisy, které jsou aktuálně ve vlastnictví přihlášené osoby. TPD Generátor podacích deníků je určen pro tisk podacího deníku pro celou organizaci a pro tisk přehledových rejstříků. SPI Spisovna je určena pro správu centrálních i odborových spisoven a evidenci spisů v předarchivní péči. UKO modul Úkoly řeší komplexním způsobem agendu úkolů, která je agendou sdílenou a ve které jsou úkoly chápány jako evidované činnosti vyvolané písemným zadáním s termíny splnění a s povinností hlásit splnění, případně průběh anebo ohrožení splnění úkolu. USN modul Usnesení je určen k podrobné evidenci usnesení přijatých v průběhu zasedání orgánů města. 18

19 Obrázek č.2 Blokové schéma Spisové služby (vstupy, výstupy) Subsystém Registry Hlavním úkolem subsystému Registr je evidence obyvatel a evidence nemovitostí. Evidence zajišťuje vazbu na základní registry SIS ČR, při dodržení standardů Státního informačního systému ČR. Údaje z registrů je možné jednoduše vyhledávat, prohlížet a tisknout. Moduly jsou navzájem datově a funkčně provázány. Jednotlivé moduly jsou schopné vyhledávat informace podle různých kriteriích, což výrazně zrychluje práci.[3] Městský úřad má nasazeny následující moduly: ROB řeší evidenci trvale bydlících obyvatel města. ROV řeší přípravu voleb všech typů (komunálních, parlamentních, krajských, do evropského parlamentu, popř. referend). ROP slouží k prohlížení aktuálních dat registru trvale žijících obyvatel pořízených a aktualizovaných pomocí funkcí a nástrojů modulu ROB. REN určen pro prohlížení a prohledávání dat katastru nemovitostí, které se načítají dávkou ve výměnném formátu souboru popisných informací katastru nemovitostí ČR (ISKN). RNP je určen pouze pro prohlížení dat registru nemovitostí. 19

20 Obrázek č.3 Blokové schéma Subsystému registry propojené s externími zdroji Subsystém Správní agendy Zabezpečuje řízený a sledovaný tok písemností, jednoznačnou identifikaci a dohledatelnost každé písemnosti, jednoznačnou osobní zodpovědnost a podporu řídících činností v organizaci.[7] Městský úřad má nasazeny následující moduly: SOC řeší agendu všech dávek sociálního odboru městského úřadu. SSO řeší agendu všech služeb sociálního odboru městského úřadu Manažerský datový sklad Manažerský datový sklad slouží k integraci jednotlivých dat využívaných pracovníky organizace a umožňuje jejich rychlou a komplexní analýzu.[5] 5.2 Kompatibilita systému GINIS Systém GINIS je modulární informační systém, který je schopen práce v různorodých provozních prostředí. Pracuje v architektuře tlustého i tenkého klienta, podporuje tři databázové platformy. Podporuje také několik typů kancelářských systémů, úložišť elektronických dokumentů a poštovních systémů. Systém je integrován s externími datovými zdroji. 20

21 5.2.1 Podporované databázové systémy Informační systém GINIS podporuje následující databázové servery: Oracle Database IBM Informix Dynamic Server Microsoft SQL Server Městský úřad Tábor využívá databáze Oracle Database, které je použito v prostředí MS Windows 2000 server Klientské prostředí Systém GINIS je možno provozovat ve variantě tlustý (těžký) klient nebo tenký (lehký) klient. Tenký klient je označení takových aplikací, u nichž se na straně klienta vykonává minimum aplikační logiky a většina se vykonávána na straně serveru. U tlustého klienta je tomu přesně naopak. Tlustý klient klade větší hardwarové i softwarové nároky na klienta, tenký naopak na stranu serveru a na komunikaci. Tlustý klient má většinou nižší objem přenesených dat než tenký klient. Rozdělení klientských aplikací na tenkého a tlustého klienta není striktní, řada aplikací je na pomezí těchto skupin.[10] Tlustý klient je založen na těchto technologiích: Gupta/PowerBuilder MS.NET Framework (využívá Městský úřad Tábor) Tenký klient je vytvořen v prostředí: MS.NET Framework (využívá Městský úřad Tábor) Podmínky provozování tenkého klienta v prostředí Windows XP se SP2: Přidat webový server mezi důvěryhodné servery Povolit aktivní skriptování Povolit inicializování a skriptování prvků ActiveX 21

22 Vypnout pro webový server blokování automaticky otevíraných oken (na Windows XP + SP2) Povolit pro webový server použití cookies Povolit spouštění programů a souborů a sekci IFRAME Kancelářský software Systém GINIS podporuje kancelářský software v několika oblastech. GINIS SSL MS Office 97 CZ MS Office 2000 CZ MS Office XP CZ MS Office 2003 CZ (využívá Městský úřad Tábor) MS Office 2007 CZ Open Office Writer 2.0. a vyšší verze základní podpora generování dat do šablon formulářů Tvorba dokumentů Tvorba elektrických obrázků originálů písemností, vygenerovaných pomocí modulů subsystému GINIS, především pro modul Registry a správní agendy (REG). MS Office 97 CZ MS Office 2000 CZ MS Office XP CZ MS Office 2003 CZ (využívá Městský úřad Tábor) MS Office 2007 CZ Sestavy vytvářené generátorem sestav MS Office 97 CZ MS Office 2000 CZ MS Office XP CZ MS Office 2003 CZ (využívá Městský úřad Tábor) MS Office 2007 CZ RTF šablony a export grafických sestav OpenOffice Writer 2.0 a vyšší verze Export grafických sestav do formátu PDF 22

23 Acrobat Reader verze 5.0 a vyšší verze (tzn. Formát PDF verze 1.4 a vyšší) Úložiště elektronických dokumentů GINIS podporuje tato úložiště elektronických dokumentů: Síťový souborový systém FTP, SFTP server Microsoft SharePoint Services verze 3.0 IBM/Panagon FileNet verze 5.3 a vyšší Ukládání na souborový systém serveru pomocí GORDIC WS (není pak nutné na klientech mapovat síťové disky serveru). Pro přenos dat je použit protokol http. Tento způsob ukládání pomocí webové služby využívá také Městský úřad Tábor, konkrétně formou WSDL dokumentu programovaný v XML. Zabezpečení webové služby zajišťuje klientský certifikát Rozhraní pro elektronickou poštu Podporuje poštovní systémy v těchto oblastech: Elektronická podatelna Příjem elektronické pošty pomocí protokolu POP3 o USU Mail došlá pošta Stahování elektronické pošty o Pomocí Extended MAPI (pokud je používán Microsoft Outlook proti Microsoft Exchange) o Pomocí MAPI (doporučeno s klientem Microsoft Outlook Express) o Pomocí protokolu POP3 lze použít, ale pro administrační náročnost není doporučeno (nutno pro každého uživatele nastavit parametry pro připojení k serveru) - využívá Městský úřad Tábor. Obecné použití Odesílání elektronické pošty o Pomocí Extended MAPI (pokud je používán Microsoft Outlook proti Microsoft Exchange) o Pomocí protokolu SMTP (využívá Městský úřad Tábor) 23

24 o Pomocí MAPI (doporučená instalace Microsoft Outlook Express ) nelze používat pro odesílání podepsaných zpráv Formát zpráv elektronické pošty MIME (využívá Městský úřad Tábor) UUEncode 24

25 6 Implementace modulů ekonomického subsystému IS GINIS V bakalářské práci jsem se zaměřil na implementaci vybraných modulů subsystému Ekonomika, které byly postupně na Městském úřadě Tábor implementovány. Konkrétně se jedná o moduly Daně, dávky, pohledávky, poplatky (DDP), Evidence smluv (SML) a jako poslední oblastí se budu zabývat modulem Manažerských výstupů v IS GINIS. Na začátku každé implementace informačního systému nebo částí (modulů) informačního systému je důležité specifikovat požadavky, které klient od systému vyžaduje. K realizaci a vzájemné koordinaci mezi Městským úřadem Tábor a společností GORDIC byl vytvořen realizační tým. Městský úřad Tábor zastupoval tajemník městského úřadu, vedoucí odboru vnitřních věcí, vedoucí odboru financí a vedoucí oddělení informační technologie. Společnost GORDIC zastupoval ředitel KMS a vedoucí programátor. Cílem realizačního týmu bylo specifikovat a vzájemně si objasnit požadavky na jednotlivé moduly, požadavky na výstupní sestavy potřebné k řízení a rozhodování vedoucích pracovníků městského úřadu. Specifikace požadavků vycházela z funkcí původních systémů, které měly nahradit právě nově nasazené moduly. Specifikace požadavků obsahovala všechny potřebné informace, na jejichž základě vedoucí programátor provedl dílčí úpravy modulů na konkrétní podmínky městského úřadu. Po provedené úpravě mohl určit postup vývoje nových modulů a jejich částí, a to jak z časového hlediska, tak i propojenost s ostatními moduly, které již informační systém GINIS obsahoval. Při zpracování analýzy a požadavků na jednotlivé moduly se kromě stálých členů realizačního týmu zapojili i ostatní pracovníci Městského úřadu Tábor. Jednalo se o zástupce oddělení informačních technologií, kteří obstarávali původní systémy, a dále především referentky odboru financí a odboru vnitřních věcí, které specifikovaly reálné potřeby nových modulů. Společností GORDIC byl vypracován termínovaný harmonogram s dodržením kritických milníků, z důvodu hladkého a bezpečného průběhu implementace nových modulů tak, aby nenarušil stávající běh organizace. 25

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA 06/16/15 ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru, Magistrát města Prostějova Petr Vysloužil, GORDIC spol. s r.o. Informace o Statutárním

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Legislativní požadavky: Současné legislativní požadavky na elektronickou spisovou službu jsou: Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě,

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Informační systémy v systému financování a ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu) Řešitelský tým: Beránková Kateřina Doležal Petr Kleňha Lukáš Matuška Michal Nikola Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Roman Zemánek ICZ a. s. 10.6.2010 DOKUMENT TCK - Důvěryhodná elektronická spisovna DŮVĚRNOST Pro zákazníky 1 Obsah: 1. Motivace pro

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce 2010 24. 03. 2010

INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce 2010 24. 03. 2010 INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce 2010 24. 03. 2010 WinUCR Od 1. 1. 2010 byl pro účely zachycení počátku rozběhu reformy účetnictví vyhlášen formát textové dávky

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina V čem nám pomáhá datový sklad Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina Obsah prezentace Odpovědi na otázky k tématu proč to všechno děláme a čemu nám to je? jak to děláme? co

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Invoicing Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2009 WR Invoicing Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací fakturačního modulu WR

Více

Písemná příprava. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů

Písemná příprava. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Členění evidence majetku, zásady

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE?

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE? 9.4.2014 JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE? Martin Vrabec JES hlavního města Prahy, Martin Vrabec, www.gordic.cz JES hlavního města Prahy 1, 2 mil. obyvatel rozpočet v objemu cca

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Komunikace bránou s platební Komunikace ERP Money s platební bránou je 3D modul ERP systému Money určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Petr Vobejda vedoucí odboru informatiky Dotace a finanční dary poskytované Jihočeským

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

V datové schránce dokument nekončí

V datové schránce dokument nekončí V datové schránce dokument nekončí Co potřebuje každá obec a organizace ke komunikaci s Datovými schránkami??? Spisovou službu a důvěryhodnou spisovnu To co obci, organizaci ukládá zákon. Základní prvky

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Jitka Pankrácová, ICZ a.s. 16/06/2009, Praha Přehled novinek a souvisejících aktivit Doplnění multilicence MHMP o moduly a

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Softwarový projekt - Smrad

Softwarový projekt - Smrad Softwarový projekt - Smrad (Smartform Administration) Základní informace: Vedoucí projektu: Michal Kopecký, Ph.D. Zadavatel: Trixi Kontakty: jakub.skalicky@trixi.cz Počet řešitelů: 4 5 Úvod Projekt si

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více